Close

Land Orders

Bachani -Gat No 363 Girgaon – Gat No 1768 Hasur Dumala – Gat No 1026
Hasur  – Gat No 1 Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203  Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203 – 1
Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203 – 2  Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203 -4  Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203 -5
Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203 -6 Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203 -7 Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203 -8
Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203 -9 Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203 -10 Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203 -11
Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203 -12 Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203 -13 Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203 -14
Lakshthirth Vasahat – RSNO – 1203 -15 Karveer – RCNO 697 A Kerle – Gat No 993
Kuditre – Gat No 464  Mudshingi – Gat No 291 – B – 2 -1 Nigave Dumala – Gat No 332 
Shiye – Gat No 259 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 1 A Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 2
Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 3 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 4 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 5
Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 7 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 8 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 9
Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 10 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 11 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 14
Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 16 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 18 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 19
Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 25 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 27 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 28
Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 29 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 38 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 39
Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 42 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 48 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 49
Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 51 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 55 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 59
Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 61 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 70 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 73
Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 74 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 75 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 79
Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 112 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 127 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 139
Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 140 Dombarwada Yadavnagar Plot No 329-330 – 150  
*Kalambe samaj kalyan_Langarnd kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 1783-1 to 3 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1116A CLASS 1
KARAVEER MOJUE KARVEER R.S.N. 209A/5B+9B/1_SALE kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 1783-1 to 3 _ class 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1122 CLASS 1
KARAVEER MOJUE KARVEER R.S.N. 71_SALE kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 1836 – KH _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1130 CLASS 1
KARAVEER MOJUE KASABA BAVADA  R.S.N.953/2_SALE kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -1841-A _Class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1156 SHOP NO.4 CLASS 1
KARAVEER MOJUE KASABA KARVEER R.S.N. 214_SALE kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -2013,2014_class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1168 A-3A-4 PLOT NO.4 CLASS 1
KARAVEER MOUJE HALASAVDE GAT NO.121_NA kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 2078KH-16 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1168A-3-A-1 E WORD CLASS 1
KARAVEER MOUJE KALMBE TARF THANE S.S.NO.298/3_NA kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 2104-14-1-A , 2113KH _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1168A-3-K CLASS 1
KARAVEER MOUJE KARAVEER RS.n. 1159-B_NA kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 249A-1-27A-5,k 249-1-7-7_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1170, SHOP NO. 3, E WORD CLASS 1
KARAVEER MOUJE NERLI GAT NO.317_SALE kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -272 B _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1185K-15 CLASS 1
Karavir Gat No.1203- Plot No.271_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -2829.K – 1 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1185K-7 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.102_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -31k -1B _class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1185K-7 CLASS 1_1
Karavir Gat No.1203-Plot No.11_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -31k -1B _class1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1224K-51A CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.119_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -395-1A-2 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1225,1the4 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.122_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -395-1A-2 _ class 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1225,1the4 CLASS 1_1
Karavir Gat No.1203-Plot No.123_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 398A _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1253A C WOED CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.14_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -490-1. _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1270-B CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.149_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -490-1. _ class 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1328-10 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.15_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 514-1-K-A _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1328-13 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.154_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 517 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1328-31 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.157_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 517A-1 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1328-49 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.161_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 654K -1 to 3 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1328-49 CLASS 1_1
Karavir Gat No.1203-Plot No.162_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 654K -1 to 3 _ class 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1332-2 SELL
Karavir Gat No.1203-Plot No.170_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -768B _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1332-2-102 SALE
Karavir Gat No.1203-Plot No.18_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -768B _ class 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1333-26 SALE
Karavir Gat No.1203-Plot No.19_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-Ward SSN-1020B _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1372 FHA ,256,E2- WORD CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.2_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1031-K-2 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1382-A-1B-3 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.20_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1031-K-2 _ class 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1385 B -2
Karavir Gat No.1203-Plot No.216_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1147-1164 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1385 B -2 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.217_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1182-11_class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1385 FHA .PLOT 234 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.226_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1182-151 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1399A,1400 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.227_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1185K-34_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.14 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.238_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1223_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1410-1 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.25_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1230 GH _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1435 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.254_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1430 B _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1435-1 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.256_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1660 FA 161. _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1456A2 C WARD CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.258_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1670_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1457-1 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.260_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1883,1884_class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1552 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.265_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1890_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1585 FHA.83 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.266_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1890_ class 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1645A,B WORD CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.268_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1981A _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1646,FHA.138 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.269_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-2078KH-24-1,2. _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1772 A CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.269-Sector No.2_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-2094B _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1787 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.270_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-221A-4 _ class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1794-1TO 4 E WORD CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.272_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-22-22_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1820B,A WORD CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.277_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-32-13-2 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1821-7 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.279_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-336 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1834 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.285_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-424-1B,424-1K _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1834 CLASS 1 (1)
Karavir Gat No.1203-Plot No.3_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-468_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1842-KH CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.300_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-517A-1 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1851 E WARD CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.300-Sector No.4_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-560-1,2 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1851 E WARD CLASS 1 (1)
Karavir Gat No.1203-Plot No.37_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-590 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1861 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.41_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-654-1 To 6 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1861 CLASS 1_1
Karavir Gat No.1203-Plot No.47_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-687_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1873-1+2 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.50_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-758-1 to 6 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1882 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.56_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-817-1 to 7 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1888 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.57 Sector No.2_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-861B-2B _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.190B-1B, 190A,190B-1-B,190B-2 E WORD CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.57_Land Grand kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-878-1A _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1910 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.60_Land Grand KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR JUNA R.S.NO.161,162 & S.S.NO. 250 -B1 B3,111,112,113,114,250A CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1915 E WARD CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.62_Land Grand KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR P.W.D. Building No._sale KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1915 E WARD CLASS 1 (1)
Karavir Gat No.1203-Plot No.69_Land Grand KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR PLOT NO.  149-A SELL KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1916K-1A-1 CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.7_Land Grand KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR R IN S.S N 1334_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1921-A Class 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.71_Land Grand KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR R IN S.S N 1334_CLASS1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1927,E WORD CLASS 1
Karavir Gat No.1203-Plot No.79_Land Grand KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR R.S NO 195 K- 36 SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1954 B CLASS 1
Karavir Kasaba Gat No.870_Land Grand KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR R.S NO 195 K- 36 SALE (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.195K-1 PLOT NO.149 SALE
Karavir Tamgaon Gat No. 280-2_Land Grand KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR R.S NO 195K-1 SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.195K-36 PLOT NO.540SALE
KARVEER  LAKSHTIRTH VASAHAT GAT NO.1203 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR R.S NO 2079K-26-D-32E WARD SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.195K-36 SELL
KARVEER  LAKSHTIRTH VASAHAT GAT NO.1203 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR R.S NO 2079K-27-26 E WARD SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.195K-36SELL
KARVEER  LAKSHTIRTH VASAHAT GAT NO.1203_NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR R.S. NO 1039-2 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1962 CLASS 1
KARVEER  LAKSHTIRTH VASAHAT GAT NO.1203_NA(SUB1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR R.S.N. 320_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1970 CLASS 1
Karveer gadmudanshingi_SSNo.444A_177 Sale KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR R.S.N. 610/49_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2005-2B CLASS 1
Karveer Gadmudsingi GN 444-A-5-171 sell Kolhapur SHAHAR KOLHAPUR R.S.N.204क-1 A-1 क-1_NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2010A CLASS 1
Karveer Girgaon GN 1394_sale Kolhapur shahar Kolhapur r.s.n.330k-1k_na KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2017A-1 CLASS 1
Karveer Girgaon GN 1439_sale Kolhapur shahar Kolhapur r.s.n.726A_class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2018 kh-22
Karveer Girgaon GN 1491_001_sale KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR R.S.NO.1330 K_12 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2018 kh-22 CLASS 1
Karveer Girgaon GN 1491_sale KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S S NO 2079K -27-4 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2018KH-7 CLASS 1
Karveer Halsawade GN 121B NA Kolhapur shahar Kolhapur s. an.1685_class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2019K-34B
KARVEER HANBARVADI GAT NO_61-B_Sale KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO  1773A WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2020KH-1 CLASS 1
KARVEER JAYTAL GAT NO 56_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 1240 KHCLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2021K-2 CLASS 1
karveer K – Bavda RSN -546-4 , 547 HN , 3-7 RSN -548 HN -2,3,4,5 A,B 6,7 v 548-2-14_NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 1412 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2021K-2 CLASS 1_1
karveer K- bavda  RSN -870A -3-B-3-A _ NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 1586 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2021-K-3 PLOT NO. E-15 CLASS 1
karveer K- bavda RSN-906-7 v 905-1 _ NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 1743B CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.204 KH 1 TO 9 E WARD CLASS 1
Karveer Kalambe tarph Thane GN 412-3_sale KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 1760-1,2,3 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2071K-28-21 SALE
Karveer Kalambe tarph Thane GN 438-2_sale KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 1828 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2078 KH CLASS 1
KARVEER KARVEER R.S NO 788 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 1875 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2078KH-4A-2A-1 PLOT NO. 3 CLASS 1
KARVEER KARVEER R.S.NO 913-6&912 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 195K -36 SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2078-KH-5B  CLASS 1
KARVEER KASABA BAVADA S.S.NO. 873/1A_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 195K-36SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2079-27-3 60PLOT NO. 27
Karveer Kasba Arale GN 347-36-37-38-41-40-43  sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 1979 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2079K-26-D-32 SALE
KARVEER KOLHAPUR R.S NO 1009-1-A NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 2079K-26A-16 SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2079K-27-26 SELL
KARVEER KOLHAPUR R.S.NO 868-K NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 2100-56 SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2101-2 CLASS 1
KARVEER LAKSHTIRTH VASAHAT GAT NO 1203 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 221A-1B CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2101-3 CLASS 1
KARVEER LAKSHTIRTH VASAHAT GAT NO 1203_NA(SUB2) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 2570 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.22-15,29 CLASS 1
KARVEER MAUJE HANBARWADI GAT NO 78 SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 2838 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.221A-5B-3 PLOT NO.AS-37
KARVEER MAUJE KALAMBA GAT NO 123B  SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 314-85 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.22-5 B
KARVEER MAUJE KALAMBE GAT NO 346 SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 360 B-24 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.22-5 B CLASS 1
KARVEER MAUJE KALAMBE S NO 467 SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 453-B-2 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2309A CLASS 1
KARVEER MAUJE KARVEER R.S NO 1145 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 469-66 SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.232 A- 1 CLASS 1
KARVEER MAUJE KARVEER R.S NO 1145_BHADEKARAR KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 508B-18 SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.232 A- 1 CLASS 1 (1)
KARVEER MAUJE KARVEER R.S.NO 1145 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO 939 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.232A-5 CLASS 1
KARVEER MAUJE KARVEER R.S.NO 1145_BHADEKARAR KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO1100CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.233-1 PLOT NO.21 CLASS 1
KARVEER MAUJE KARVEER R.S.NO 508-1  KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO1477 B CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.235-1B CLASS 1
KARVEER MAUJE KARVEER R.S.NO 508-1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO1679 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.235-25-19 CLASS 1
KARVEER MAUJE KARVEER R.S.NO 508-1 BHADEKARAR KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO1722 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.235-2D CLASS 1
KARVEER MAUJE KARVEER R.S.NO 508-1_BHADEKARAR(SUB 2) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO1761-B CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2457,E WORD CLASS 1
KARVEER MAUJE KERLI MUL S NO 273 GAT NO 401BHADE KARAR KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO2078-KH-5K-1 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.246B-2 CLASS 1
KARVEER MAUJE PACHGAV  S.NO 60 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO2217CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.249-31 CLASS 1_1
KARVEER MAUJE PACHGAV  S.NO 60 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO238-1 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.250 B- 1 B 3-33 CLASS 1
KARVEER MAUJE PACHGAV  S.NO 60 (1)_NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO2433K-3A-1CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.250B-15-14 CLASS 1
KARVEER MAUJE PACHGAV  S.NO 60_NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO245K-1CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2541 CLASS 1
KARVEER MAUJE TEMBLAI VADI S.SA.NO 5-A-1A KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO249A-1-63 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2541 CLASS 1 (1)
KARVEER MAUJE TEMBLAI VADI S.SA.NO 5-A-1A (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO285-1A-1 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2554-2 CLASS 1
karveer moje K- bavda  RSN -870A -3-B-3-A _ NA (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO285-1A-1 CLASS 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2575,B WORD CLASS 1
karveer moje K- bavda  RSN -870A -3-B-3-A _ NA (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO302 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.2776 CLASS 1
karveer moje karveer RSN – 709-A NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO317-1 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.27K-6 CLASS 1
karveer moje karveer RSN – 922 – NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO325- KCLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.289A-1-1A CLASS 1
karveer moje karveer RSN -380 -2A _ NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO517A-1 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.289K E WORD CLASS 1
karveer moje karveer RSN -380 -2A _ NA (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO705A-1A-7ACLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.296A CLASS 1
karveer moje karveer RSN- 83_NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO852-4CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.30 B -2 E WARD CLASS 1
karveer moje karveer RSN-1208-2-1 _NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S NO852-4CLASS 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.306 O.NO.4.SF-2,SF-1,TERS,FF-1 CLASS 1
Karveer Morewadi GN 38-4 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO  1141 KH – 2 B E 1 WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.315-1A, E WORD CLASS 1
karveer Mouje arale gat no. 347-14,347-15,347-34,347-47,sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO  1845 E WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.317-8 PLOT NO.8 CLASS 1
karveer Mouje arale gat no. 347-18,347-19,347-20,347-28_sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO  2113-1 & 2 E WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.32-11,E WORD CLASS 1
karveer Mouje arale gat no. 347-2,347-3,347-4,347-6,347-7_sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO  2113-1 & 2 E WARD CLASS 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.no.323_NA
karveer Mouje arale gat no. 347-26,347-30,347-32_sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO  2277 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.334, E WORD CLASS 1
karveer Mouje arale gat no. 347-27_sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 1066E -1 WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.36A-1.1 CLASS 1
karveer Mouje arale gat no. 347-29_sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 1149A, A WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.36B CLASS 1
karveer Mouje arale gat no. 347-33,347-16,347-17_sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 1224 E WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.382KH-1A-4 CLASS 1
karveer Mouje arale gat no. 347-33,347-16,347-17_sell (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 1224 E WARD CLASS 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.382KH-1A-4 CLASS 1_1
karveer Mouje arale gat no.347-13 , 347-12_sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 1328-5 E-2 WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.391-1the13 E WORD PLOT.NO. B-6
karveer Mouje arale gat no.347-25_sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 1336 PLOT NO 20 T.P. SCEM NO 3 E WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.455B-1A,455B-2A,455B-3A,455B-4A,455B-5A,455B-6A,455B-7A CLASS 1
karveer Mouje arale gat no.347-35,347-39,347-40,347-42_sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 1407-1ACWARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.458-1,2 CLASS 1
karveer Mouje arale gat no.347-8,347-9,347-10,347-11_sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 1472-12 D WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.468 CLASS 1
karveer Mouje bachani gat no. 1182_atikraman KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 1540-1 C WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.511KH-1,2 CLASS 1
karveer Mouje bachani gat no. 1182_atikraman (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 1540-1 C WARD CLASS 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.512,U.N.D.14 CLASS 1
KARVEER MOUJE CHINCHAVAD S.S.N.440_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 1842- kh E 2 WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.514-1D,515-1K-B, E WORD CLASS 1
KARVEER MOUJE DARYACHE VADGON  GAT NO_183/07_Sale KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 1885-6A CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.514-1D,515-1K-B, E WORD CLASS 1 (1)
KARVEER MOUJE DARYACHE VADGON  GAT NO_183/10_Sale KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 2100 K -150-8B E 2 WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.517A-1 CLASS 1
KARVEER MOUJE DARYACHE VADGON  GAT NO_184/02_Sale KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 2100 K-150-8 B E 2 WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.517-A-10 CLASS 1
KARVEER MOUJE GARJAN GAT NO _41/A/1/66_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 2100 kh – 150-8 B E 2 WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.557 E WARD CLASS 1
KARVEER MOUJE GHIRGHAV GAT.NO.1439B SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 2100-248 PLOT NO 5 E WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.617 A -2 CLASS 1
KARVEER MOUJE GIRGAON GAT NO.1428_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 2103-7 8 A E 2 WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.632-1D CLASS 1
KARVEER MOUJE GIRGAON GAT NO.1476_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 2113 K – 16&17 E 2 WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.646-1the13 CLASS 1
KARVEER MOUJE GIRGAV GAT NO. 1478 (OLD S.S.N 242/2)_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 2113 K -26A-16,1-9 PLOT NO 130,1-11 PLOT NO 61,1-12 PLOT NO 71, &S.S NO 2113 K-26A-1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.658-A CLASS 1
KARVEER MOUJE GIRGON GAT NO.1407_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 2113 K -26A-16,1-9 PLOT NO 130,1-11 PLOT NO 61,1-12 PLOT NO 71, &S.S NO 2113 K-26A-1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.677-1,2 CLASS 1
KARVEER MOUJE HALSVADE GAT NO. 659_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 2430 -B7 A WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.708-1A,2,3,6,7,8B CLASS 1
karveer Mouje hanbarvadi gat no.74-1_sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 2430 -B7 A WARD CLASS 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.799-1,2 CLASS 1
KARVEER MOUJE HANBARVADI GT NO.61/B_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 246 A 1 E1 WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.823-1the4 CLASS 1
KARVEER MOUJE HANBARVADI GT NO.64/1_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 249A-1-17,WARD E CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.858&1B CLASS 1
KARVEER MOUJE KALAMBE TARF THANE GAT NO.100/B/5_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 314-71 E WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.861A CLASS 1
KARVEER MOUJE KALAMBE TARF THANE GAT NO.123/B/1 _SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 314-71 E WARD CLASS 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.916 CLASS 1
KARVEER MOUJE KALAMBE TARF THANE R.S.NO. 6-7 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 399 E 1 WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.948 K1-3,948-K,948 K-1-1,948 K 1-15,948 K-1-1K,948 K-1-1,948-1,948 K -1-10,948-K2,948K-1-1E,948K-1-11,948-K-1-19,948-K-1-7,948K-1-8,948K-1-6,948K-1-
karveer mouje kalmbe s.n.331-5_sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 435 1 TO 15 E WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.948 K1-3,948-K,948 K-1-1,948 K 1-15,948 K-1-1K,948 K-1-1,948-1,948 K -1-10,948-K2,948K-1-1E,948K-1-11,948-K-1-19,948-K-1-7,948K-1-8,948K-1-6,948K-1- (1)
KARVEER MOUJE KALMBE TRF THANE GAT NO.438/2_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 510&511 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.959K-2B CLASS 1
KARVEER MOUJE KANERI GAT NO. 1696_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 511KH-1-2 E 1 WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.960-1 CLASS 1
KARVEER MOUJE KANERIVADI GAT NO. 473B_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 517 A-1 E 1 WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.E -1 T P NO 3 CLASS 1
KARVEER MOUJE KANERIVADI GAT NO. 520_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 517A-1 E 1 WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.E -1 T P NO 3 CLASS 1 (1)
KARVEER MOUJE KARAVEER R.S.N.1487-1  _SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 617-A-1 E WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.E -1 T P NO 3 CLASS 1 (2)
KARVEER MOUJE KARAVEER R.S.N.487 PLOT NO.220_ATIKRAMN KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 644-1 E 1WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.E -1 T P NO 3 CLASS 1 (3)
KARVEER MOUJE KARAVEER R.S.N.626-8_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 705A-1A-10, A WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.T P SCIM NO.3 PLOT NO. 5 CLASS 1
KARVEER MOUJE KARAVEER R.S.NO.383-1 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S. NO 705A-1A-10, A WARD CLASS 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.T P SCIM NO.3-22 E WORD E
karveer Mouje Karveer 626-8_Na Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n 1873,1874-1,1874-2,1877kh_class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO2682,2683,2684 CLASS 1
karveer Mouje Karveer 626-8_Na (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N 195 K/1 PLOT NO.152_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.SN. 923KH-2-A WORD E_CLASS1
karveer Mouje Karveer 913-13_NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N 195 K/1 PLOT NO.65/1_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.SN. 923KH-2-A WORD E_CLASS1 (1)
karveer Mouje Karveer R s.n. 788_NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N 195 K/1 WORD E_POAT NO 171 B_SALE kolhapur shahar kolhapur SSN -1182-146 _ class 1
karveer Mouje Karveer R.s.n 383-1_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n 2554-kh_class1 kolhapur shahar kolhapur SSN -1229_class1
karveer Mouje Karveer R.s.n. 1039-NA kolhapur shahar kolhapur s.s.n 323 A -2_class 1 kolhapur shahar kolhapur SSN- 31 k-1 class 1
KARVEER Mouje karveer R.S.N. 1116-4_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n 339 plot n. 11_class1 kolhapur shahar kolhapur SSN-1182-59 _ class 1
karveer Mouje Karveer R.s.n. 868-k-5_Na Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n 339 plot n. 11_class1 (1) kolhapur shahar kolhapur SSN-1845_class1
karveer Mouje Karveer R.s.n.1009-1-A_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n 36b-1 7_class1 kolhapur shahar kolhapur SSN-338A-2,3_class1
karveer Mouje Karveer R.s.n.580-3_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 1125_class1 kolhapur shahar kolhapur SSN-517-A-1, 517-A1-71- 517-A1-66A-132,517A1-7, 517A-1-11_class1
karveer Mouje Karveer R.s.n.580-3_NA (1) Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 1151_class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR WORD B  S.S.N 1130/K/6 PLOT NO. 3_SALE
karveer Mouje Karveer R.s.n.613-B-1-1_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 1151_class1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR WORD B  S.S.N 195K-1PLOT NO. 137B _SALE
Karveer MOUJE KARVEER R.S.N-1116-2_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 1701_class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR WORD B  S.S.N 255-B PLOT NO.4K_SALE
karveer Mouje karveer R.S.N-1266-4,5,6,10,11_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 1795_class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR WORD B  S.S.N 391 _SALE
KARVEER Mouje karveer R.S.N-735-4736-2_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 1850_class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR WORD B NAGARBHUKRAMANK.2607-A, 2607-B(R.S.N.666),2608-4 AND 2608-5(R.S.N 440,441,464,466), 2612 (R.S.N.667,668,669)_सरकार हक्क
Karveer Mouje Karveer.R.S.N- 181_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 1889_class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR WORD E  S.S.N 1372/2  PLOT NO.25_SALE
KARVEER MOUJE KASABA BAVADA GAT NO.795-A-1_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 1897_class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR WORD E  S.S.N 1382 PLOT NO.225_SALE
Karveer Mouje kasaba bavada r.s.n.795-A-1_sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N. 1921_CLASS1 Kolhapur shahar Kolhapur word E  s.s.n. 453-B_Na
KARVEER MOUJE KASABA KARAVEER R.N..N692_land grants KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N. 195K-32_SALE Kolhapur shahar Kolhapur word E  s.s.n. 453-B_Na (1)
KARVEER MOUJE KASABA KARAVEER R.S N.838-2-B_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N. 1971_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR WORD E-1 S.S.N 195 K/1 PLOT NO.131 A_SALE
KARVEER MOUJE KASABA R.S.NO.613B-1-1 NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 1972_class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR WORD E-1 S.S.N 195 K/1 PLOT NO.145_SALE
karveer Mouje mahe gat no.192_atikramn KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N. 1989_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR WORD E-1 S.S.N 195 K/1 PLOT NO.146B_SALE
KARVEER MOUJE MUDSHINGI R.S..N. 333_B_1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N. 2003_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR WORD E-1 S.S.N 195 K/1 PLOT NO.154 B_SALE
KARVEER MOUJE MUDSHINGI R.S.NO. 444A -5 SELL KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N. 2003_CLASS1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR WORD E-1 S.S.N 195 K/1 PLOT NO.65/2_SALE
KARVEER MOUJE MUDSHINGI R.S.NO. 444A-5 SELL Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 2018_class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR WORD E-1 S.S.N 195 K/36 UINT NO.49_SALE
KARVEER MOUJE NADAVALH GAT NO. 521/26_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 2018_class1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR WORD E-2 S.S.N 1332-2-98_CLASSESONE
KARVEER MOUJE NADVAL GAT NO.521-1_SELL KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N. 2100K-150-8B PLOT N. 502_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR.S.S.N _249A-1-41E WORD_CLASS1
KARVEER MOUJE PACHGAON  S. NO.89_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N. 2103-7+8A-5_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR.S.S.N _249A-1-41E WORD_CLASS1 (1)
KARVEER MOUJE PACHGON J OLD S NO_7- 4 _(NEW S NO. 8 – 4)_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N. 2103-7+8A-5_CLASS1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR.S.SN.233-1 1_CLASS1
KARVEER MOUJE PACHGON R.S.N NO _8-1,8-2,8-3_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N. 2142_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA  S.S.NO. 115 A CLASS 1
KARVEER MOUJE SANGARUL GAT NO. 2026_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N. 2142_CLASS1 (1) KOLHAPUR SHAHAR PANHALA  S.S.NO. 24 CLASS 1
KARVEER MOUJE SARANOBATVADI GAT NO. 1/B/2/1_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 2169_class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA  S.S.NO. 280-1 CLASS 1
karveer Mouje shindevadi gat no. 255_atikram Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 23-6-2_class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA  S.S.NO. 415 CLASS 1
karveer Mouje shindevadi gat no.255_atikram Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 23-6-2_class1 (1) KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S. NO. 418 CLASS 1
KARVEER MOUJE TAMGAON GAT NO.139_IN_17.87R-_SAE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 2556_class1 Kolhapur shahar panhala s.s.n.351-class1
KARVEER MOUJE TAMGAON GAT NO.657 _SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 274_class1 Kolhapur shahar panhala s.s.n.417-class1
KARVEER MOUJE UAJLAIVADI R.S.NO.67/3_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 329_sell KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 101 CLASS 1
karveer Mouje uapavde gat no.290_atkramn KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N. 396_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 111,112,114 CLASS 1
KARVEER MOUJE UCHGAON GAT NO. 298/8_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.n. 433_class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 115 A CLASS 1
karveer Mouje ujalaivadi r.s.n. 67-3_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n. 469_sell KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 115 K CLASS 1
KARVEER MOUJE UJLAYWADI R.S.NO.46 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N. 517_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 127 CLASS 1
karveer Mouje upavade gat no.290_atikramn KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N. 986_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 128 CLASS 1
KARVEER MOUJE VADDAVADI GAT NO.27A HISSA NO 11_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1024K-3_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 145 A,147,148,149,145B,146 CLASS 1
Karveer Nandval GN 521-11_sale Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1031k-2-class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 191 A CLASS 1
Karveer Nandval GN 521-25_sale KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1039-3,4, 7_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 2019KH4-4 CLASS 1
KARVEER PACHGAON GAT NO.71_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1039-3,4, 7_CLASS1 (1) KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 233-11-14 CLAASS 1
KARVEER PACHGAON S.N. 89_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1105kh_class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 2469A CLASS 1
Karveer RSN 28-A-2 Land Grand KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1110A,B _CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 254,255 CLASS 1
Karveer Sangrul GN 2026_sale Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1110k-class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 256,257 CLASS 1
Karveer Sarnobatwadi GN 33 B_sale KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1116-A_CLLAS1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 273-A CLASS 1
Karveer Tamgaon GN 777-778-779_sale KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1116-A_CLLAS1 (1) KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 280 CLASS 1
Karveer Tamgaon GN 941 b_sale Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1118+1119_class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 282 AND 283 CLASS 1
Karveer Uchgaon GN 264-1 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1178-2 0_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 328 CLASS 1
Karveer Uchgaon GN 267-1-2 Area Carection Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1182-2,3, 6_class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 36 ,37 _ CLASS 1
Karveer Uchgaon GN 363-2 A 365-B 1 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1182-7 6_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 416-A CLASS 1
KARVER MOUJE DARYACHE WADGHAV GAT.NO.181-2 SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1182-77-class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 417-B CLASS 1
KARVER MOUJE DARYACHE WADGHAV GAT.NO.181-2 SALE (1) Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1223-fa.plot no 50-class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 42,43 CLASS 1
KARVER MOUJE HALSADE GAT.NO.574-K SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1253bk-class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 50 CLASS 1
KARVER MOUJE JAITAL GAT.NO.56-A SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1328-4 5_class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 508-B CLASS 1
KARVER MOUJE KALAMBA TARF THANE GAT.NO.412 SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1331-5_class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 512-2 CLASS 1
KARVER MOUJE KALAMBA TARF THANE S.NO.331-5 SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1334-2 2_class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 522,189,190 CLASS 1
KARVER MOUJE NADAWAI GAT.NO.521 SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1349F. 284_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 523,525,526 CLASS 1
Karvir Gat No.1203 Plot No.25_Land Grand Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1392-3-4_class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO. 89,94,95,96,97CLASS 1
Karvir Morewadi Gat No.66-1 Old Gat No 70 ._Land Grand Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1396-a_class1 KOLHAPUR SHAHAR PANHALA S.S.NO.182 CLASS 1
Karvir Morewadi Gat No.66-1 Old Gat No 70_Land Grand Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1413-1-class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO 1040-1,2 CLASS 1
KARVIR MOUJE BALINGE R.S.N. 255-1B_NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1435-1_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO 1723-B
KARVIR MOUJE BALINGE R.S.N. 255-1B_NA (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1465-2_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO 1876B E WORD CLASS 1
KARVIR MOUJE BALINGE R.S.N. 255-1B_NA(SUB 1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1497-1 CLLASS1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO 1931
KARVIR MOUJE GIRGHAV S.NO.242 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1684 F-1 52_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO 2041
KARVIR MOUJE HANBARWADI GAT.NO.69 SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1734-class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO 32-13-3,32-20
KARVIR MOUJE HANBARWADI JUNA GAT. NO.1848, SADHYACHA GAT.NO. 74-1 SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR s.s.n.1751-1B_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO 32-13-3,32-20 CLASS 1
KARVIR MOUJE HANBARWADI JUNA GAT.NO.1847, SADHYACHA GAT.NO. 73-1 SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1754-1_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO 663 CLASS1
KARVIR MOUJE HANBARWADI JUNA GAT.NO.1847, SADHYACHA GAT.NO.73-1 SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1754-class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO. 2079-K-26-48 SALE
KARVIR MOUJE JAITAL GAT.NO.179-1 SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1780-1a-class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1022-1K CLASS 1
KARVIR MOUJE JAITALI GAT.NO.56B Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1818-1,2, 3_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1037-1
KARVIR MOUJE JAITALI GAT.NO.56B_1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.18-1k_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1070-1E-3 CLASS 1
KARVIR MOUJE KALMBA S.NO.425 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1835a-2_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1100 CLASS 1
KARVIR MOUJE KARVIR GAT NO. 1203 MADE 8-83_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1835a-2_class1 (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1116 CLASS 1
KARVIR MOUJE KARVIR GAT NO. 1203_NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1876B_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1136B CLASS 1
KARVIR MOUJE KARVIR R.A.NO.1075-1 & 2 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1883-1,2,3,4, 5_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1144-D CLASS1
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.N.547_NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1883-1,2,3,4, 5_CLASS1 (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1170 CLASS 1
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.NO.1019 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1906-2, 1907_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1182-115 CLASS 1
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.NO.1033B KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1923-1TO 3_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1182-196 CLASS 1
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.NO.1110-A-1A Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1924-A-1KH-2A-1_sell KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1188B-2B CLASS 1
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.NO.1122 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1924-A-1-kh-2-A-1_sell KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1221-1,2E-2FHA 48
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.NO.1172-6 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1924-A-1KH-2A-1_sell (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1310 CLASS 1
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.NO.1204-1-1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1924A-1KH-A-1K-8_SALE KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1410-1the3 CLASS 1
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.NO.178-1-1A KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.1924A-1KH-A-1K-8_SALE (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1411-1 CLASS 1
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.NO.262 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1935-1-2-class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.146PAI NAVA 654KH2
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.NO.380-2A NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.195-K-28_sell KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.146PAI NAVA 654KH2_1
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.NO.574-3 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.195k-36 (sab)_sale KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1690 K CLASS 1
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.NO.690-1-A NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.195-K-36_sell KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1706 CLASS 1
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.NO.733 HI.NO.8 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.195-K-36_sell (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1706 CLASS 1_1
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.NO.733 HI.NO.8_1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1967A_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1724 CLASS 1
KARVIR MOUJE KARVIR R.S.NO.865 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1980_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1724 CLASS 1_1
KARVIR MOUJE KASABA KARVEER R.S.N. 276-3_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1980_class1 (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1738-1 CLASS 1
KARVIR MOUJE KASABA R.S.N (623A-4) HISAA NO 4_NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.1988b-class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1788B CLASS 1
KARVIR MOUJE KASBA KARVIR R.S.NO. 215_CLASS1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.198a-3-6_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1789 CLASS 1
KARVIR MOUJE KASBA KARVIR R.S.NO.81A-11 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2014-b_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1854-1the5
KARVIR MOUJE KOGIL GAT.NO.143-B Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2018kh1 3_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1863-1,2 CLASS 1
KARVIR MOUJE NANDAWAL GAT. NO. 521-26 SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2021-a_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1882
KARVIR MOUJE NANDAWAL GAT. NO.521-4  SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2025k-1a_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1924A&1KA2-A PLOT NO.1 SALE
KARVIR MOUJE NANDAWAL GAT.NO. 521-8 SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2025k-1a_class1 (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.1935-1 CLASS 1
KARVIR MOUJE PACHGAON R.S.NO 70_BHADEKARAR Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.204kh-29a word e_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.2017-A1 CLASS 1
KARVIR MOUJE SARNOBATWADI R.S.NO.1B-2 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2078kh-4a-2a-2-class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.2026 CLASS 1
KARVIR MOUJE SHIGNAPUR S.S.NO.198A-3-2 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.2094A_CLLAS1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.204A-2 CLASS 1
KARVIR MOUJE TEBLAIWADI R.S.NO.18-A-2,20-1-7B,20-2-B,21-3-B22-B,23K Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2100k_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.2070 CLASS 1
KARVIR MOUJE UCHGHAV R.S.NO.267-21 PLOT NO. 5 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.2100K-1 78_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.2103-21 CLASS 1
KARVIR MOUJE UCHGHAV R.S.NO.268 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.2100K-1 78_CLASS1 (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.2113K-26A-1 CLASS 1
KARVIR MOUJE UJALAIWADI GAT NO.173-8 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2100k-150-8b plot n.601_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.221A-5B-3 CLASS 1
KARVIR MOUJE UJALAIWADI GAT.NO.161-6 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2100k-150-8b_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.221A-5B-3 CLASS 1_1
KARVIR MOUJE UJALAIWADI GAT.NO.42B-1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2100k-151-4word E_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.2259B CLASS 1
KARVIR MOUJE UJALAYWADI GAT.NO.23 PLOT 10 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2100k-151-4word E_class1 (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.226K-2 CLASS 1
KARVIR MOUJE VAKARE GAT.NO.1455 SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2100k-151-4word E_class1 (2) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.2307,2307A CLASS 1
KARVIR MOUJE VALIVDE GAT.NO.187-1A,187-2A,187-3A & 187-4 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2113 k-26a-16,1-9pln.130,1-12pln.71,s.s.n.2113k-26a-1_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.235-43 CLASS 1
Karvir Pachgaon Gat No 14 Hissa Kramank 1(2) 1-1_Land Grand Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2113 k-26a-16,1-9pln.130,1-12pln.71,s.s.n.2113k-26a-1_class1 (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.235-66 E WROD CLASS 1
Karvir Ujalaiwadi Gat No.36-A-1_Land Grand KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.2113_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.23-6-1B CLASS 1
Karvir Ujalaiwadi No104-1B 168-5-2_Land Grand Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2113-1 to 47_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.2456-2 E WORD CLASS 1
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N 115/K_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.2113K-26A-15B_CLLAS1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.250B-15-25,22
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N 1327/KH/2 A_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2187-2_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.2537-2
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N 1924 A/1KH/2A/18_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.221a-class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.2538,2539 CLASS 1
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N 2079 K /14_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.223-3_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.260-9-6 CLASS1
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N 2105/36_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.227-7B_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.31K-1B E WORD CLASS 1
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N.1182/1901_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.23-1-5_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.31K-1K
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N.1332/2/87_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.231a-9_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.323A-3
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N.1332/2_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.233-PLN. 12_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.325A CLASS 1
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N.195 K / 1 PLOT NO.76/1_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.23-4_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.347 CLASS 1
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N.195 K/1_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.235-class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.397 B CLASS 1
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N.255 B/30_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.245k-1_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.441-1the4 CLASS 1
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N.255 B_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.245k-1_class1 (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.479 CLASS 1
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N.299-2_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.248-2_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.503-1K
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N.439 A_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.250_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.517-A-1
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N.461_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.250_class1 (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.517-A-1 CLASS 1
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR S.S.N1330 K/18_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.250B-1A-1_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.517-A-1 CLASS 1_1
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR WORD E-2 S.S.N.1370 PLOT NO.254_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.250B-1A-1_class1 (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.517-A-1 POLT NO.5,86 E WORD CLASS 1
KLHAPUR SHAR KOLHAPUR WORD E-2 S.S.N.1407 PLOT NO.217_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.250b-1b-3-6,250b-1b-3-7, 8_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.517-A-1_1
KOLHAPUR  SHAHAR  R.S.N 195 K/1 PLOT NO. 146 A_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.253k_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.519 E WORD CLASS 1
KOLHAPUR  SHAHAR TEMBALAIVADI R.S.N 5 A/1A & 6B PLOT NO. 11 (OLD PLOT NO 5/2)_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2554-2_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.594-1-A CLASS 1
KOLHAPUR  SHAHAR TEMBALAIVADI R.S.N 5 A/1A/6B IN PLOT NO.81_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2554-kh_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.725 CLASS 1
KOLHAPUR  SHAHAR WORD-B R.S.N 1924A/1K-2/A-1B_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.260-9-4,260-9-5_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.741A CLASS 1
KOLHAPUR  SHAHAR WORD-E R.S.N 195 K/1 ( SUB 1 )_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.261A-2K_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.741A CLASS 1_1
KOLHAPUR  SHAHAR WORD-E R.S.N 195 K/1 POLT NO. 73/2_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.261A-2K_CLASS1 (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.767KH-1A-1 CLASS 1
KOLHAPUR  SHAHAR WORD-E R.S.N 195 K/1_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.265B-1_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.902-A PLOT NO. 5 SALE
KOLHAPUR  SHAHAR WORD-E R.S.N 2079K/27/3_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.265B-1_CLASS1 (1) KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.959K-1 CLASS 1
KOLHAPUR  SHAHAR WORD-E R.S.N 610/49 POLT NO. 29_SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2869-2_class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO.969-1-5 CLASS 1
Kolhapur City RSN 1316 – 2 1317 NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.2869-3a-class1 KOLHAPUR SHAHAR S.S.NO2555 CLASS 1
Kolhapur City RSN 299-2-10 sell Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.313-1, 2_class1 KOLHAPUR SHAHAR SADARBZAR WORD E  S.S.N 41 K JA.K 1579 -KR.N.B-1 PLOT KAVI-98_SALE
Kolhapur City RSN 739-A-1 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.314-3 P.N.105_CLASS1 KOLHAPUR SHAHAR WORD E PLOT NO.42 S.S.N.1332-2_SELL
Kolhapur City RSN 81-A-9 NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.332k_class1 kolhapur shar kolhapur s.s.n 248-4_claas 1
Kolhapur City SSN 1031-2-4 sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.367-9_CLASS1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR E-1 WORD, S.S.NO.1182-62 CLASS 1
Kolhapur City SSN 195 -C-1-45 sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.36A-2 1_CLASS1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR E-1 WORD, S.S.NO.1182-62 CLASS 1_1
Kolhapur City SSN 195-C-11-28 sell Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.36a-2 4_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.N.3065-KH NA
Kolhapur City SSN 195-c-1-136b sell Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.36a-2 4_class1 (1) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO .198-4-3 NA
Kolhapur City SSN 195-c-1-137A sell Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.36a-2 4_class1 (2) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO 1053- 1,1053-2,1053-3, E WORD CLASS 1
Kolhapur City SSN 195-c-1-150B sell Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.36a-32-1_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO 2419-A, E2-WORD CLASS 1
Kolhapur City SSN 195-c-1-51b sell Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.36a-32-1_class1 (1) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO 2571 , B WORD CLASS 1
Kolhapur City SSN 195-C-1-62 sell Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.38-b-class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO 276 &287 CLASS 1
Kolhapur City SSN 2079-C-27-26-45 sell Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.390(1)_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1089 CLASS 1
Kolhapur City SSN 2079-C-27-6-43 sell Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.396-1a-2a, 3_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1182 -190 SALE
Kolhapur City SSN 2079-c-28-17 sell Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.396-class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1642 FHA. 142, E-2 WOED CLASS 1
Kolhapur City SSN 2100-c-37-146 sell Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.405k-1, 408_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO. 232A-2A-2 CLASS 1
Kolhapur City SSN 5-A-1A-6B sell Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.445-1_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO. 297+310-19,E2-WORD CLASS 1
Kolhapur City SSN 836 Area Carectin KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.456k-1_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO. 32A, R WORD CLASS 1
Kolhapur Government land allotment KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.456k-1_class1 (1) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1046KHA-8 CLASS 1
KOLHAPUR KASABA BAVADA B.NO.2100K-33_CLASS Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.499-1 to 4,6,22, 23_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1058, E WORD KOLHAPUR CLASS 1
KOLHAPUR KASABA BAVADA N.B .N 508B-25_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.517A-1_CLASS1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1082-1,E WOED CLASS 1
Kolhapur mouje kasaba bavada r.s.n.873 and 920_सरकार हक्क Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.517-a-1_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1086A, E WORD CLASS 1
KOLHAPUR MOUJE KOLHAPUR R.S.NO.902-A PLOT NO.11 SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.517a-1_class1(2) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1086A, E WORD CLASS 1_1
KOLHAPUR MOUJE KOLHAPUR R.S.NO.902-A PLOT NO.11 SALE_1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.517a-1_class1(3) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1104,E WORD CLASS 1
KOLHAPUR MOUJE KOLHAPUR S.S.NO. 1333 PLOT NO. 25_SELL Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.517a-1_classq KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1108-KH-31 CLASS 1
KOLHAPUR MOUJE KOLHAPUR S.S.NO.112 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.54B-1_CLASS1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1125 CLASS 1
KOLHAPUR MOUJE KOLHAPUR S.S.NO.112_1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.570-class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1157-1 1157-2 CLASS 1
KOLHAPUR MOUJE KOLHAPUR S.S.NO.1334-26 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.633 kh_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1182-185,1182-181,E WORD CLASS 1
KOLHAPUR MOUJE KOLHAPUR S.S.NO.1924A-1KH-2A1B-️1 PLOT NO. 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.633 kh_class1 (1) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1182-31, E WORD CLASS 1
KOLHAPUR MOUJE KOLHAPUR S.S.NO.195K-36 E1 SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.695b_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1182-60 CLASS 1
KOLHAPUR MOUJE KOLHAPUR S.S.NO.2079-26A4 PLOT NO.21 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.695b_class1 (1) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1182-60 CLASS 1_1
KOLHAPUR MOUJE KOLHAPUR S.S.NO.2079-K-17 SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.708-1d_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1188B-2A PLOT NO.S-2 CLASS 1
KOLHAPUR MOUJE KOLHAPUR SADNIK NO.9 SALE Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.718-2B,718-4b_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1188B-2A PLOT NO.S-2 CLASS 1
KOLHAPUR MOUJE KOLHAPUR WARD E FA.PLOT NO. 329 B_1_SELL KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.722_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1215K 2-1 CLASS 1
KOLHAPUR MOUJE KOLHAPUR WARD E FA.PLOT NO. 329 B_SELL Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.743-2,b_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1215K 2-1 CLASS 1
KOLHAPUR MOUJE KOLHAPUR WORD E N.BHU.NO. 1182-37 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.743-2,b_class1 (1) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1290 SALE
KOLHAPUR S.S NO 8930 CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.756-1a-2-3-class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1290 SALE
KOLHAPUR S.S. NO 1033-1-A-2 ON NO-17 CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.767kh-1a-1_class 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1330 K-15 SALE
KOLHAPUR S.S. NO1033-1 A-2 ON NO S-2 FLAT UN NO17 CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.767kh-1a-1_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1330 K-15 SALE
KOLHAPUR S.S.NO 1020 A BCLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.767kh-1a-1_class1 (1) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1332-2 E WORD SALE
KOLHAPUR S.S.NO 1020 A BCLASS 1 (1) Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.782-1 and 778-2_ class 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1332-2 SALE
KOLHAPUR S.S.NO 1020 A BCLASS 1 (2) Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.907+908_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1332-2 SALE
KOLHAPUR S.S.NO 1020 A BCLASS 1 (3) Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.907+908_class1 (1) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1432A-1 NA
KOLHAPUR S.S.NO 1037-B SHOP NO 3 SHOP NO 4 CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.960-2_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1541-1 & 1541-11 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1086 A CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n.t.p.skim.no.2-fa-plot no 180a-class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1541-1 & 1541-11 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1109 B FLAT NO SI- 3CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.N.T.S.N.2.F.P.217-7_CLASS1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1644-1A A – WORD CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1109 B FLAT NO SI- 3CLASS 1 (1) Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n1021K-3_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.17188 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1182-146 SHOP NO S-1CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n1168A-1_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1724,E2 – WORD CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1185-K-8CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n1169A-1 , 1169A-2_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1767 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1187-3CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n1169A-1 , 1169A-2_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1767 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1188 B-2B FLAT NO S-2, E-1 WARDCLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n1847KH_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.17KH -2B, E WORD CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1188-B-2A E-1 WARDCLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n1876A_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1809 K,1809 KH,1810-1 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1230 CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n1880-A,1800B_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1809 K,1809 KH,1810-1 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1328-10 CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n1985_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1809KH & 1810-1 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1328-11 CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n2017-D_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1809KH & 1810-1 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1328-20 CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.N2150a-1b-class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1834-2, A WORD CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1328-37CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n239A-1_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.189-A SALE
KOLHAPUR S.S.NO 1328-39CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n2456,2457_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1901K, E WORD CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1328-39CLASS 1 (1) Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n2456,2457_class1 (1) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1901K, E WORD CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 1841-B E WARD CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n248-4_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1924-A-1KH-1-E SALE
KOLHAPUR S.S.NO 1841-B E WARD CLASS 1 (1) Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n249A-127A-4-9-249a-1-27a-4-7_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1924-A-1KH-1-E SALE
KOLHAPUR S.S.NO 1857 CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n250_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.195 K -1 SALE
KOLHAPUR S.S.NO 1877-B FLAT NO 7CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n297+310-1 6_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.195K-36 SALE
KOLHAPUR S.S.NO 1877-B FLAT NO 7CLASS 1 (1) Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n395-1A-2_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.1968,C CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 2017-D CLASS 1 kolhapur shahar kolhapur s.s.n414_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2010A-1 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 2017-D E CLASS 1 (1) Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n494-1, 2_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2010A-1,E WORD CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 2017-D E CLASS 1 (2) Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n494-1B,494-2_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2018 KH13, E2 WORD CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 2025-K PO.NO 1  CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n5 19_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2018KH 1 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 2103-21 CLASS 1 Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n5 19_class1 (1) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2021 K-1 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 2103-21 CLASS 1 (1) Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n696-1A_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2021 K-3 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 2103-21 CLASS 1 (2) Kolhapur shahar Kolhapur s.s.n845K_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2040 E -2 WORD CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 245-20CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO 1210B CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.204KH -18 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 29-G-3 PLOT NO 2 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO 1396,1397,C WORD CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.204KH-22A,E WORD CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 327 B CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO 1440 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2054, KASBA BAVDA KOLHAPUR CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 435-1 FLAT NO 401CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO 2078KH-6A-5, PLOT NO.2 &7 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2079K-4 SALE
KOLHAPUR S.S.NO 435-1 TO 15  FLAT NO 202CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO 508 B-18 SALE KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.208KH, E WORD CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 435-1CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO 508 B-18 SALE (1) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.208KH, E WORD CLASS 1_1
KOLHAPUR S.S.NO 435-1CLASS 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO 745 E WORD CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2100-110 SALE
KOLHAPUR S.S.NO 435-1CLASS 1 (2) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.  1023 K -1 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2100K -150-8B, PLOT NO.410 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 517-A-1-18 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1029B-3A CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2100K -250-8, PLOT NO.102 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 660-A-1 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1031K -2 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2100-K-160-09 PLOT NO.6 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 786 A-1 A,786 A -1 B CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1082-1 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2100K-172,E 2 WORD, PLOT NO.15 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 876-1 FLAT NO 6 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1122 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2103-7 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 8930 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1140 1B E WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2103-7+8A-5 CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 8930 CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1182-124 E WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2265 DU.GALA NO. 1&2 O. GALA NO. 3, KASBA BAVDA CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 913-1 2FLAT U.T 2CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1182-71CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.23-7-1K CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO 913-1 2FLAT U.T 2CLASS 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1237 D CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.249A-1-86 E WORD CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO T.P. SCEM NO. 2 PLOT NO 185-A TF1CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1328-10 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.24KHA -20-21-E WORD CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO T.P.SCEM.2 PLOT- 175-3CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1358-1B CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.296B, E WOED CLASS 1
KOLHAPUR S.S.NO.1307-K CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1390 SELL KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.360 B 5 , E-2 WORD, PLOT NO.19 PLOT CLASS 1
KOLHAPUR SHAHAR  KOLHAPUR S.S.NO.195K/1_SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1398 FHA. PLOT NO. 175-6 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.363-1,2,E WORD CLASS 1
kolhapur shahar E Ward RSN- 563 -A-1-2-3 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 14-A-1-2 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.36A-27, E WORD, KOLHAPUR CLASS 1
kolhapur shahar E-ward RSN -329 K -1-A- 1A-1_NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1679 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.378 A-44 SALE
KOLHAPUR SHAHAR KARVEER R.S.NO. 209-A-3 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1679 CLASS 1_1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.395,1A,2 CLASS 1
KOLHAPUR SHAHAR KARVEER R.S.NO. 626-8 NA Kolhapur shahar Kolhapur s.s.no. 1701_class 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.395-1B-6, E WORD CLASS 1
KOLHAPUR SHAHAR KARVEER R.S.NO.1159B-3-1 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1921-A CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.461-A, E WORD CLASS 1
KOLHAPUR SHAHAR KARVEER R.S.NO.580-3 NA KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 1924A-1-KH2-A-1B SELL KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.517 A -1CLASS 1
KOLHAPUR SHAHAR KHARI CORNAR WORD B  S.S.N 1256/1 B _SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 195K-1 SELL KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.517A-1 CLASS 1
kolhapur shahar kolhapue s.s.n 2079-k-28-21_sell KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 195K-36 SELL KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.517A-1 PLOT NO.71, E-1 WORD CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur  SSN – 1116A _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 204 KH-23 NA KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.517A-1 PLOT NO.71, E-1 WORD CLASS 1_1
kolhapur shahar kolhapur  SSN – 1116A _ class 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 2064A,2064B CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.517A-1 POLT NO.65 NA
kolhapur shahar kolhapur  SSN -204 KH -29A _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 2066 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.517A-1,E WORD CLASS 1
KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR 1141-K-1-K WORD E CLASS 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 2079K-26A-16 SELL KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.528A, E WOED CLASS 1
KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR 195K-36 SELL KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 2079K-27-26 SELL KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.594-1-A CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur 249-A-1-24_class1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 2100-56 SELL KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.612-B PLOT NO.104, E WORD CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur A-ward SSN -1749_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 2113K-26A-1-6 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.660E WORD CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur A-ward SSN-1827A2_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 221A-5B-2 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.957KH-2 , E WORD CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur A-ward SSN-1827A2_ class 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 235-64 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.T.P.SCIM NO.2 FHA. PLOT NO. 102& 103, E WORD CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur A-ward SSN-637_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 249A -1-79 E WORD CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO1135 CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur A-ward SSN-637_ class 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 249A -1-79 E WORD CLASS 1 (1) KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO1168, E WORD CLASS 1
KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR B WARD N.BU.NO.255-B SALE KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 2632 -G-1 NA KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO1678 CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur B-ward SSN -2456,2457_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 2829A-15E  CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO19666, E2- WORD CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur C-ward SSN- 1411-1 to 7 , 1412,1413-1_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 29G. PLOT NO. 11&12 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO233&1 CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur C-ward SSN -1468B _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 317-18 E WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO2457, B WORD CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur C-ward SSN-1396,1397_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 352 E WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO2563, B WORD CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur C-ward SSN-1432A-1,1432B-2_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 396 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO314-89 ), E 2 – WORD CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur C-ward SSN-1509 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 435 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO413 E WORD, CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur E-ward RSN – 264k 264KH -1 _class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 454-1 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO482,E WORD CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN – 1147, 1164, 1165_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 469-66 SELL KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO482,E WORD CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN – 204 K-1A-१K-१ _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 517A -1 E WARD CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO503-1A, E WORD CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN – 2096 KH -7 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 517-A-1 CLASS 1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO519, E WORD CLASS 1
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN – 370-1B-2 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 517-A-1-59 PLOT NO. 56 CLASS 1 KOLHAPURAT CITY A WORD R.S.NO.1234-3 & 1316-1
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 1155_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 761-3B NA KSHETRA DURUSTI NA
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 1185 K -22A _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO. 923GH -4  E WARD CLASS 1 KSHETRA DURUSTI NA
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 1185 K -22A _ class 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1003 A New Doc 01-18-2022 14.25
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -1230 KH -2 FA 26 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1003 A CLASS 1 New Doc 01-18-2022 14.27
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -1328-24_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1003 A CLASS 1 New Doc 01-18-2022 14.37
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -1378_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1003 B CLASS 1 New Doc 01-18-2022 14.37_1
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 1551 FA 69 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1003 B CLASS 1 (1) New Doc 01-19-2022 17.19
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN- 1551 FA 69 _ class 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1029B-2B CLASS 1 New Doc 01-19-2022 17.20
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -1645 _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1032B WORD E CLASS 1 New Doc 01-19-2022 17.48
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -1645 _ class 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1046-K-13-1-A New Doc 01-20-2022 13.00
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -1717_ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1086 A CLASS 1 New Doc 01-20-2022 13.30
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -1773B _ class 1 KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.1108K-34D-1,E WORD CLASS 1 New Doc 01-20-2022 13.34
kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN -1773B _ class 1 (1) KOLHAPUR SHAHAR KOLHAPUR S.S.NO.110B CLASS 1 New Doc 01-20-2022 16.17
Bhadepatta renewal mouje uchgaon tal karveer Gat no 264A1 Helpers of the handicap Mouje morewadi tal karveer r s no 66-1-1 EVM machine Godawon Election land grant  
Gaganbawada- Gat no 67 Gaganbawada- Gat No-577 Margevadi- Gat no 13
GAGANBAVADA MOUJE andur gat no.263_sell GAGANBAVADA MOUJE BUDRUK GAT NO.25_SALE Gaganbawada borbet GN 121  sell
GAGANBAVADA MOUJE ASALAJ JUNA SARVE NO.61 CHALU GAT NO.159_SALE GAGANBAVADA MOUJE BUDRUK JUNA GAT NO.153 CHALU GAT NO.230_SALE Gaganbawada Borbet GN 121 a sell
GAGANBAVADA MOUJE ASALHAJ JUNA GAT NO 16 CHALU GAT NO 374 (SUB 1)SALE GAGANBAVADA MOUJE BUDRUK JUNA GAT NO.179 CHALU GAT NO.255-A_Sale Gaganbawada Gaganbawada GN 24 sell
GAGANBAVADA MOUJE ASALHAJ JUNA GAT NO 16 CHALU GAT NO 374 (SUB 2)SALE GAGANBAVADA MOUJE BUDRUK JUNA GAT NO.18 CHALU GAT NO.24A_SALE Gaganbawada Gaganbawada GN 36  sell
GAGANBAVADA MOUJE ASALHAJ JUNA GAT NO 16 CHALU GAT NO 374 (SUB 3)SALE GAGANBAVADA MOUJE BUDRUK JUNA SARVE NO.186 CHALU GAT NO.262-A(SUB 1)_SALE Gaganbawada Kode GN 165 a sell
GAGANBAVADA MOUJE ASALHAJ JUNA GAT NO 167 CHALU GAT NO 374 SALE GAGANBAVADA MOUJE GAGANBAVADA B.M.N.36_SALE Gaganbawada Kode GN 179 sell
GAGANBAVADA MOUJE ASALHAJ JUNA GAT NO 220 SALE GAGANBAVADA MOUJE GAGANBAVADA JUNA GAT NO.30 CHALU GAT NO.24_SALE Gaganbawada kode GN 193 a sell
GAGANBAVADA MOUJE ASALHAJ JUNA GAT NO 333 SALE GAGANBAVADA MOUJE GAGANBAVADA JUNA GAT NO.30 CHALU GAT NO.24_SALE (1) Gaganbawada Kode GN 230 sell
GAGANBAVADA MOUJE BORBET JUNA GAT NO.123 CHALU GAT NO.121(Sub 1)_sale GAGANBAVADA MOUJE JARAGI GAT NO.139 SALE Gaganbawada Kode GN 24 a sell
GAGANBAVADA MOUJE BORBET OLD S.N.123 NEW 121_SALE GAGANBAVADA MOUJE KODE BUDRUK SARVE NO.186 CHALU GAT NO.262A(SUB 2)_SALE Gaganbawada Kode GN 25 sell
GAGANBAVADA MOUJE BUDRUK GAT NO 193(OLD115)_SALE GAGANBAVADA MOUJE LAKHAMAPUR GAT NO. 5/1/B SALE Gaganbawada Kode GN 25 sell_001
GAGANBAVADA MOUJE BUDRUK GAT NO.186 CHALU GAT NO.262-A_SALE GAGANBAVADA MOUJE PARAGOKARNVADI JUNA GAT NO.83_SALE Gaganbawada Kode GN 255 a sell
GAGANBAVADA MOUJE BUDRUK GAT NO.193_SALE Gaganbawada Aslaj GN 159 a sell Gaganbawada kode GN 262 a sell
Gaganbawada kode GN 262a  sell Gaganbawada Pargaovkarwadi GN 34 sell  
Hatkanagale-Gat No. 1047 Bhadole-Gat no 2266-A Rendal-Gat no 985 Kumbhoj-Gat no 1722 K.Vadgaon  Gat No 245-1E
Hupari C.S.No-2098 Hupari Gat no 925-10-A-1 Hupari-Gat no. 1229 Hupari-R.S.No 2800 Pakki Hupari-Gat no-844-A
Hupari-Gat no-1216 Chokak-Gat no-110, R.S.No-20 S.R No-11 Hatkanagale-gat no-1165-A-1 S.No-387-1 Tasgaon-Gat no-123 Kabnoor-Gat no-92-1
Kini-R.S.No-205-Gat no-892 Latwade-Gat no-1426-A Moje Majale- gat No-702 Narande-Gat No-1179 Peth vadgaon Gat no-245-1E
Ranagoli-Gat no-666-A        
Hamidwada Nav jeevan Vividh Karyakari Sahakari Seva Society_Land Grand HATKANAGLE MOUJE HATKANAGLE GAT NO.942 TO 948,934,883_NA HATKANANGALE MOUJE TARADAL GAT NO.637_NA    
HATAKANANAGLE MOUJE KASBA VADAGAON GAT NO.297/1_NA HATKANAGLE MOUJE HATKANAGLE GAT NO.942 TO 948,934,883_NA (1) HATKANANGALE MOUJE TARDAL GOT NO. 1044_NA    
HATAKANANAGLE MOUJE KASBA VADAGAON GAT NO.338/4_NA HATKANAGLE MOUJE ICHALKARNJI R.S.N. 647_NA HATKANANGALE MOUJE VADGHAV GAT.NO.719B-4    
Hatakngale Gat No. 1165_Land Grand HATKANAGLE MOUJE ICHALKARNJI R.S.N. 647_NA (1) HATKANANGALE MOUJE VADGHAV R.S.NO-GAT.NO.386-1    
HATHKANGLE MAOJE KUMBHOJ GAT NO.1716 HATKANAGLE MOUJE ICHALKARNJI R.S.N. 647_NA (2) HATKANGAKE MOUJE KOROCHI GAT NO. 923_NA    
HATHKANGLE MAOJE KUMBHOJ GAT NO.1716 (1) HATKANAGLE MOUJE ICHALKARNJI R.S.N.628_NA Hatkangale Alate Gat No.1697_Land Grand    
HATHKANGLE MAOJE KUMBHOJ GAT NO.1716_BHADEKARAR HATKANAGLE MOUJE ICHALKARNJI गट NO-571- 1A-1-2_NA HATKANGALE HUPARI GAT NO. 1229_SALE    
HATHKANGLE MAOJE KUMBHOJ GAT NO.1716_bhadepatta HATKANAGLE MOUJE KABNUR GAT NO.116 NA HATKANGALE HUPARI GAT NO. 843/A _SALE    
HATHKANGLE MAOJE TILVANI GAT NO.161 HATKANAGLE MOUJE kabnur gat no.166_NA Hatkangale Hupari Gat No.1229_Land Grand    
HATHKANGLE MAOJE TILVANI GAT NO.161_bhadepatta HATKANAGLE MOUJE KABNUR GAT NO.81 PLOT NO.1&२, PLOT NO.३&४ & PLOT NO.5 &६ NA HATKANGALE ICHALKARNJI R.S.N.556,588,A,B AND 589_NA    
HATHKANGLE MAOJE VADGAV GAT NO 463 HATKANAGLE MOUJE kasaba vadagav gat no.104_na HATKANGALE ICHALKARNJI R.S.N.586,587,602,604 _SALE    
HATHKANGLE MAOJE VADGAV GAT NO 463_sell HATKANAGLE MOUJE KASABA vadagav gat no.104_Na(2) Hatkangale Kini Gat No 892_Land Grand    
HATHKANGLE MAUJE HATHKANGLE GAT NO 998-B HATKANAGLE MOUJE khochi gat no.270_Na HATKANGALE MOUJE ambap gat no.750-2_sell    
HATHKANGLE MAUJE HATHKANGLE GAT NO 998-B_sell HATKANAGLE MOUJE korochi gat no.476_Na HATKANGALE MOUJE CHAVRE S.S.NO 589_NA    
HATHKANGLE MAUJE KASABA VADGAV GAT NO 104 NA HATKANAGLE MOUJE korochi gat no.476_Na (1) HATKANGALE MOUJE HUPARI GAT NO.844-A-1_सरकार हक्क    
HATHKANGLE MAUJE KASARVADI GAT NO 630-23 HATKANAGLE MOUJE KOROCHI GAT NO.993_NA HATKANGALE MOUJE HUPARI GAT NO.846_सरकार हक्क    
HATHKANGLE MAUJE KASARVADI GAT NO 630-23_sell HATKANAGLE MOUJE MAJALE GAT NO.40_SELL HATKANGALE mouje ichalkarnji s.s.n.13647_NA    
HATHKANGLE MAUJE KASARVADI GAT NO 630-48 HATKANAGLE MOUJE MAJALE TARDAL GAT NO.191,192 PLOT NO.67_BHADEKARAR HATKANGALE MOUJE KABNUR GAT NO. 1012_NA    
HATHKANGLE MAUJE KASARVADI GAT NO 630-48_sell HATKANAGLE MOUJE MAJALE TARDAL GAT NO.191,192 PLOT NO.67_BHADEKARAR (1) HATKANGALE MOUJE KABNUR GAT NO. 1018_NA    
HATHKANGLE MAUJE KASARVADI GAT NO 630-53 HATKANAGLE MOUJE MANGON SARVE NO.636_SALE HATKANGALE MOUJE KABNUR GAT NO. 81/86/87/1/1 PLOT NO. 107/108_NA     
HATHKANGLE MAUJE KASARVADI GAT NO 630-53_sell HATKANAGLE MOUJE padali gat no.479_sell HATKANGALE MOUJE KABNUR GAT NO.1014 POT HISHA NO.5_NA    
HATHKANGLE MAUJE PADALI GAT NO.479 HATKANAGLE MOUJE SAJANI GAT NO.236-2_SELL HATKANGALE MOUJE KASABA VADAGAV GAT NO.271/1,294/1,294/2,295/1K,295/2P,296/2A,296/2/B296/2/D_NA    
HATHKANGLE MAUJE PADALI GAT NO.479_sell HATKANAGLE MOUJE SHAHAPUR GAT NO.278_NA HATKANGALE MOUJE KASABAB VADAGAV GAT NO.255_NA    
HATHKANGLE MAUJE PARGAV GAT NO.556 HATKANAGLE MOUJE SHAHPUR GAT NO.249-B_NA HATKANGALE MOUJE KASABAB VADAGAV GAT NO.295/1(SUB)_NA    
HATHKANGLE MAUJE PARGAV GAT NO.556_sell HATKANAGLE MOUJE SHAHPUR GAT NO.249-B_NA (1) HATKANGALE MOUJE KASABAB VADAGAV GAT NO.295/1_NA    
HATHKANGLE MAUJE VADGAV GAT NO.463 HATKANAGLE MOUJE SHIROLI  गट NO-140 क-४_NA HATKANGALE MOUJE KASARVADI GAT NO.630 HISSA NO.11_NA    
HATHKANGLE MAUJE VADGAV GAT NO.463_sell HATKANAGLE MOUJE SHIVNAKVADI GAT NO.415_NA HATKANGALE MOUJE KASARVADI GAT NO.630 HISSA NO.12_NA    
HATHKANGLE MAUJE VATHAR GAT NO.235 HATKANAGLE MOUJE SHIVNAKVADI GAT NO.415_NA (1) HATKANGALE MOUJE KASARVADI GAT NO.630 HISSA NO.16_NA     
HATHKANGLE MAUJE VATHAR GATE NO.235_NA HATKANAGLE MOUJE TARDAL GAT NO.212,213_NA HATKANGALE MOUJE KASARVADI GAT NO.630 HISSA NO.19_NA     
HATHKANGLE VADGAV R.S.NO.520 HATKANAGLE MOUJE vadagav gat no.355_Na HATKANGALE MOUJE KASARVADI GAT NO.630 HISSA NO.20_NA     
HATHKANGLE VADGAV R.S.NO.520_class 1 HATKANAGLE MOUJE vadagav gat no.355_Na (1) HATKANGALE MOUJE KASARVADI GAT NO.630 HISSA NO.35_NA     
HATKALANGALE MOUHE KABNUR GAT.NO.25A NA HATKANAGLE MOUJE vadagav r.s.n.245-e-1_Na HATKANGALE MOUJE KASBA VADGHAV GAT.NO.258/A_NA    
HATKALANGALE MOUHE KAROCHI GAT NO.446 NA HATKANAGLE MOUJE vadagav r.s.n.245-e-1_Na (1) HATKANGALE MOUJE KHOTWADI GAT NO. 136/1 &136/3_NA    
HATKALANGALE MOUHE KASBA VADGHAV GAT NO.104 NA HATKANAGLE MOUJE VADHAV GAT NO.46-1-K_SELL HATKANGALE MOUJE MAJALE GAT NO.40_SELL    
HATKALANGALE MOUHE RANGOLI GAT.NO. 481 NA HATKANAGLE MOUJE VADHAV GAT NO.463_SELL HATKANGALE MOUJE RANGOIL GAT NO.509/5/2_NA    
HATKALANGALE MOUHE SHIROLI S.S.NO.117-63 NA HATKANAGLE MOUJE VADHAV GAT NO.463_SELL (1) HATKANGALE MOUJE RUEE GAT NO 598/1/A_NA    
HATKALANGALE MOUHE SHIROLI S.S.NO.69A-1-2 NA HATKANAGLE SHIROL ABDULAT GAT NO.2518_NA HATKANGALE MOUJE RUEE GAT NO.1211_NA    
HATKALANGALE MOUHE VADGHAV GAT NO. 85-3 NA HATKANANAGALE MOUJE HATKANANAGALE GAT NO. 196 & 202_NA HATKANGALE MOUJE RUKADI GAT.NO. 217_NA    
HATKALANGALE MOUJE ICHALKARANJI R.S.NO.542 NA HATKANANAGALE MOUJE TARDAL GAT NO. 659_NA HATKANGALE MOUJE SAJANI GAT NO.236-2_SELL    
HATKALANGALE MOUJE ICHALKARANJI R.S.NO.542 NA_1 HATKANANAGLE MOUJE KOROCHI GAT NO. 8_NA HATKANGALE mouje shiroli r.s.n. 6-2_NA    
HATKALANGALE MOUJE ICHALKARANJI R.S.NO.542. NA HATKANANGALE MOUJE ATHIRGE GAT.NO. 1120 HATKANGALE mouje taradal r.s.n. 3617-61_sell    
hatkalangle moje ichalkarnji RSN.464-1_NA HATKANANGALE MOUJE GHUNAKI GAT NO.24B_NA HATKANGALE MOUJE TARDAL  GAT.NO.660/S.S.KO/3576_NA    
HATKALANGLE MOUJE SHAHAPUR-KABNUR S.S.NO.24899 SALE HATKANANGALE MOUJE HATKANANAGALE GAT NO. 149_NA HATKANGALE MOUJE TARDAL GAT NO. 224 B_ NA    
HATKALNANGLE MAUJE ATIGRE GAT NO.700-2 HATKANANGALE MOUJE ICHALKARANJI R.S.NO.664-5 HATKANGALE MOUJE TARDAL GAT NO. 637 & 638_ NA    
HATKALNANGLE MAUJE ATIGRE GAT NO.700-2_sell HATKANANGALE MOUJE ICHALKARANJI WORD NO.10-525 HATKANGALE MOUJE TARDAL GAT NO. 638_NA    
HATKANAGALE MOUJE KASBA VADGHAV GAN NO. 206/1_NA HATKANANGALE MOUJE KABNUR GAT.NO.103 HATKANGALE MOUJE TARDAL GAT NO.663_NA    
HATKANAGALE MOUJE TARDAL  GAT NO.638_NA HATKANANGALE MOUJE KABNUR GAT.NO.103_1 HATKANGALE MOUJE TARDAL GAT NO.743_NA    
HATKANAGALE MOUJE TOP GAN NO. 1539_ NA HATKANANGALE MOUJE KABNUR GAT.NO.89 HATKANGALE MOUJE TARDAL GAT.NO.521_NA    
HATKANAGALE MOUJE VATHAR TARPE VADGON GAT NO.113/B_SALE HATKANANGALE MOUJE KAROCHI GAT.NO.475 HATKANGALE MOUJE VADGAV GAT NO.463_SELL    
Hatkanagale Talandage Gat No.407_Land Grand HATKANANGALE MOUJE KAROCHI GAT.NO.773 HATKANGALE MOUJE VADGAV GAT NO.49-1-K_SELL    
HATKANAGLE  GAT NO.153 TO 208,212,213,309  TARDALIN GAT NO.1044 TO 1060,1072, TO 1077 MOUJE MAJALE 357,358_NA HATKANANGALE MOUJE KASBA VADGHAV GAT. NO. 104 HATKANGALE MOUJE VADGHV GAT NO.72_NA    
HATKANAGLE  GAT NO.153 TO 208,212,213,309  TARDALIN GAT NO.1044 TO 1060,1072, TO 1077 MOUJE MAJALE 357,358_NA(1) HATKANANGALE MOUJE KASBA VADGHAV GAT. NO. 104 HATKANGALE MOUJE VADGHV GAT NO.73/1_NA    
HATKANAGLE  MOUJE  Ichalkaranji   R.S.N-629_NA HATKANANGALE MOUJE KASBA VADGHAV GAT. NO.104 Hatkangale Narande Gat No 218_Land Grand    
HATKANAGLE  MOUJE  Ichalkaranji  R.S N.3616-B-140_NA HATKANANGALE MOUJE KASBA VADGHAV GAT.NO.104 HATKANGALE TALANDAGE GAT NO. 407_SALE    
Hatkanagle Hupari Gat No.843_Land Grand HATKANANGALE MOUJE KOROCHI GAT.NO. 834 Hatkangale Vadgaon Gat No 245_Land Grand    
Hatkanagle Mangao Gat No.636_Land Grand HATKANANGALE MOUJE MAJLE GAT NO. 154_NA Hatkangale Vadgaon Gat No.463_Land Grand    
HATKANAGLE MOUJE AMBAP GAT NO.750-2_SELL HATKANANGALE MOUJE NAGHAV GAT.NO.510 HATKANGLE MOJE ICHALKARANJI R.S.NO.306 A NA    
HATKANAGLE MOUJE HATKANAGLE GAT NO 942 TO 948,934, AND 883_NA HATKANANGALE MOUJE SAJANI GAT NO. 319_NA HATKANGLE MOUJE ICHALKARANJI R.S.NO.644 NA    
HATKANAGLE MOUJE HATKANAGLE GAT NO 942 TO 948,934, AND 883_NA (1) HATKANANGALE MOUJE SAMBHAJIPUR GAT NO. 334 HATKANGLE MOUJE ICHALKARANJI S.S.NO.13647 NA    
HATKANAGLE MOUJE HATKANAGLE GAT NO.191,192 IN PLOT NO.66(1)_BHADEKARAR HATKANANGALE MOUJE SHAHAPUR GAT.NO.438 HATKANGLE MOUJE KABNUR GAT NO.704 &705_SALE    
HATKANAGLE MOUJE HATKANAGLE GAT NO.640_NA HATKANANGALE MOUJE SHAHAPUR GOT NO. 904_lan grand HATKANGLE MOUJE SHIROLI R.S.NO.6-2 NA    
HATKANAGLE MOUJE HATKANAGLE GAT NO.640_NA (1) HATKANANGALE MOUJE TALANDAGE GAT NO. 619/A_NA HATKANGLE MOUJE TARDAL GAT NO.716 NA    
Hatkngale Alat Gat No.1695_Land Grand ICHALKARANJI MOUJE INDUKLA PLOT NO. 26, WORD NO.13-34 NA ICHALKARANJI MOUJE INDUKLA PLOT NO.26, WORD NO.13-34 NA    
IChalkarnji City CSN 17861 Area Carrection IChalkarnji City CSN 593-16-27-28 NA Ichalkarnji City SSN 21770 Area Correction    
ICHALKARNJI N.B.N.13750_Area correction        
Jaysingpur- Gat no 2725 Nandani-Gat no 532 B Nandani-Gat no 733 Nimshirgaon-Gat no 764
Shirati-Gat no 553 Shirol- Gat no 1042-1 Agar-Gat No-319 Abadullat-Gat no-2270-1
Chipari-Gat no-413 Chipari-Gat no-413-1 Dharangutti-Gat no-297-1 Dharangutti-Gat no-343-6 & 343-7
Shirol-Gat no 1042 Shirol-Gat no 3321 Herwad-Gat no-417-B-1 Jambhali-Gat No-597
Shirol-Gat no-3483 Tamdalgae-Gat no-28 Takaliwadi- Gat no 61 Terawad- Gat no 554-1
SHIRIL MOUJE DHARANGUTHI PLOT NO. 90 SALE SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO .345/2_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGHPUR R.S.NO 111/4_SALE  
Shirol  Dharngutti RSN 309 sell SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO. 343/8_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGHPUR S.S.N. 1968_SALE  
Shirol  Jaysingpur RSN 102-42 sell SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO. 344/B/1_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGHPUR S.S.N. 3858_SALE  
Shirol  Jaysingpur RSN 121A sell SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO. 374/8_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGHPUR S.S.NO 1998_SALE  
Shirol  Jaysingpur RSN 78A-2-42_sale SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO. 444_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGHPUR S.S.NO 2004_SALE  
Shirol Agar GN 73B – 73 C NA  SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO. R.S.N 344/B/1_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGHPUR S.S.NO 3617/41_SALE  
Shirol Jaysingpur RSN  104-5-22 Sell SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO..345/2 _SALE SHIROL MOUJE JAYSINGPUR  R.S.N.111/4_SALE  
Shirol Jaysingpur RSN  121-C-105A-105b Sell SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO.344/B/1 _SALE SHIROL MOUJE JAYSINGPUR  S.S.N.106_SALE  
Shirol Jaysingpur RSN  3617-41 Sell SHIROL MOUJE JAINAPUR G.NO 219_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGPUR  S.S.N.2006 A/5/43_SALE  
Shirol Jaysingpur RSN 102 sell SHIROL MOUJE JAINAPUR GAT NO. 219_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGPUR  S.S.N.3617/41_SALE  
Shirol Jaysingpur RSN 102-66 Sell SHIROL MOUJE JAINAPUR GAT NO.219_SALE shirol mouje Jaysingpur 2000-D-8_sell  
Shirol Jaysingpur RSN 110-1 sell SHIROL MOUJE JAINAPUR S.S.NO 3616B/61_SALE shirol mouje Jaysingpur 2000-D-8_sell  
Shirol Jaysingpur RSN 111-2-37 Sell SHIROL MOUJE JAINAPUR S.S.NO 3616B-61 PLOT NO. 52_SELL shirol mouje Jaysingpur 2940_sell  
Shirol Jaysingpur RSN 111-2-37sell SHIROL MOUJE JAISHINGPUR GAT NO. 121-A_SELL shirol mouje Jaysingpur 2940_sell  
Shirol Jaysingpur RSN 111-2sell SHIROL MOUJE JAISHINGPUR R.S.NO 106_SELL Shirol mouje Jaysingpur C.S.N.2006-A5-5_sell  
Shirol Jaysingpur RSN 111-2sell SHIROL MOUJE JAISHINGPUR R.S.NO. 110-1_SELL SHIROL MOUJE JAYSINGPUR GAT 121/1_SALE  
Shirol Jaysingpur RSN 111-3-9 Sell SHIROL MOUJE JAISHINGPUR R.S.NO.121-A_SELL SHIROL MOUJE JAYSINGPUR OLD  S.S.N.390_SALE  
Shirol Jaysingpur RSN 111-4b sell SHIROL MOUJE JAISHINGPUR R.S.NO.90 SALE shirol mouje Jaysingpur plot n. 89_sell  
Shirol Jaysingpur RSN 114-1-19 Sell SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO 2004A-1-21A PLOT NO.87_SELL shirol mouje Jaysingpur plot n. 89_sell  
Shirol Jaysingpur RSN 114-4b Sell SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO. 2006-A-3-11 SALE shirol mouje Jaysingpur plot no.56_sell  
Shirol Jaysingpur RSN 121 a Sell SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO. 3808 PLOT NO.106 SALE shirol mouje Jaysingpur plot no.56_sell (1)  
Shirol Jaysingpur RSN 1998-D-50 Sell SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO.105-1 SALE shirol mouje Jaysingpur r.s.n. 111-2_Na  
Shirol Jaysingpur RSN 3841 Sell SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO.1997-D-51_SELL SHIROL MOUJE JAYSINGPUR R.S.N.121/A_SALE  
Shirol Jaysingpur RSN 65-5 Sell SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO.2004A-1-29A-96 PLOT NO.96 Shirol mouje Jaysingpur R.S.N.65_Sell  
Shirol Jaysingpur SSN 121-a Sell SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO.2004A-1-29A-96 PLOT NO.96_1 SHIROL MOUJE JAYSINGPUR R.S.NO.111-1 SELL  
Shirol Jaysingpur SSN 1998-D-50 Sell SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO.2006A-2,PLOT.NO.14 SALE shirol mouje Jaysingpur s.n.58-A8_NA  
Shirol Jaysingpur SSN 65 Sell SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO.2006-A5-34 PLOT NO.82 NA SHIROL MOUJE JAYSINGPUR S.S.N.1198/D/46_SALE  
SHIROL MAUJE DHARANGUTTI GAT NO 345-2 LAND GRANDE SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO.2006A-5-43 PLOT NO.91_SELL SHIROL MOUJE JAYSINGPUR S.S.N.1198/D/51_SALE  
SHIROL MAUJE DHARANGUTTI L.C.S NO 606 P.K.54-J1 LAND GRANDE SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO.2006A-5-51 SALE SHIROL MOUJE JAYSINGPUR S.S.N.3616B/61_NA  
SHIROL MAUJE DHARANGUTTI L.C.S NO 606 P.K.54-J1 LAND GRANDE (1) SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO.2006A-5-51 SALE shirol mouje Jaysingpur s.s.n.37_sell  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR  R.S.NO 2006A-5-22 SALE SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO.3616-B-87 PLOT NO.19 shirol mouje Jaysingpur s.s.n.37_sell (1)  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR GAT NO 102 SALE SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO.3617-4 PLOT NO.4 SALE SHIROL MOUJE JAYSINGPUR S.S.N.70 A/2/1/4_SALE  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR GAT NO 39-1 NA SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO.3617-4 PLOT NO.4 SALE SHIROL MOUJE JAYSINGPUR S.S.NO. 134A-14 SELL  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR GAT NO 39-1 NA (1) SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO.3821 POLT.NO.134 NA SHIROL MOUJE JAYSINGPUR S.S.NO. 3616B-37 SELL  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR R.S NO 111-2 SALE SHIROL MOUJE JAISHINGPUR S.S.NO.3821 POLT.NO.134 NA SHIROL MOUJE JAYSINGPUR S.S.NO. 3628 SELL  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR R.S NO 111-2 SALE (1) SHIROL MOUJE JASHINGPUR (SAMBHAJIPUR)R.S.N.78A/2_SALE SHIROL MOUJE KONDIGRE GAT NO.232_NA  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR R.S NO 111-2 SALE (2) SHIROL MOUJE JASHINGPUR GAT NO. 111/2_SALE SHIROL MOUJE KURUNDVAD GAT NO. 223_NA  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR R.S NO3617-7 SALE SHIROL MOUJE JASHINGPUR GAT NO.57_SALE SHIROL MOUJE KURUNDVAD S.S.N.3637 _SALE  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR R.S.NO 3628 SALE SHIROL MOUJE JASHINGPUR R.S.N.105/4_SALE SHIROL MOUJE KURUNVADI G.NO 223_SALE  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR RI S NO 102 SALE SHIROL MOUJE JASHINGPUR S.S.N 1982_SALE SHIROL MOUJE NIMSHIRGAON GAT NO. 907/1(SUB 1)_SALE  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR S S NO 2006-A5-30 SALE SHIROL MOUJE JASHINGPUR S.S.N 3455_SALE SHIROL MOUJE NIMSHIRGAON GAT NO. 907/1_SALE  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR S.S NO 2002 K- 3 SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR C.S N 1998ब-146_Sell SHIROL MOUJE Nrusihwadi गट No-64_NA  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR S.S NO 2006-A-2 NA SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR C.S.N.2006A-3-9_Sale SHIROL MOUJE Sambhajipur C.S.N.3648_sell  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR S.S NO 2006-A-2 SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR C.S.N.2884_sell SHIROL MOUJE Sambhajipur C.S.N.3785_Sell  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR S.S NO 2006-A-3-11 SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR C.S.N.3617-31_Sell SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR GAT NO 106_SALE  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR S.S NO 3638 SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR C.SN.1998- ड-12_Sell SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR GAT NO 111/2_SALE  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR S.S. NO 3638 SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR GAT NO, 90_SALE SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR GAT NO,R.S.N 3661_SALE  
SHIROL MAUJE JAYSINHPUR S.S.NO 3617-40 NA SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR GAT NO,111/4 B_SALE SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR GAT NO.111/1_SALE  
SHIROL MAUJE KOKARUD R.S NO 1390 SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR GAT NO,GAT NO.111/2_SALE SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR GAT.NO.112-5 PLOT NO.9 SALE  
SHIROL MAUJE SAMBHAJIPUR R.S.NO 3837 SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR GAT NO,R.S.N 88_SALE shirol mouje Sambhajipur plot n.3617-66_sell  
SHIROL MAUJE SAMBHAJIPUR S.S NO 3837 SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR N.BHU.NO. R.S.NO.111-2 SALE SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR PLOT NO.198 S.S.NO.3639 SALE  
SHIROL MAUJE SAMBHAJIPUR S.S.NO 3906 SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR PLOT NO.14 S.S.NO.134A-14 SALE SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR R.S.N 111/2_SALE  
SHIROL MOJUE ABDULALAT GAT NO.2409/2_SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N 102_SALE SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR R.S.N 3647_SALE  
SHIROL MOJUE DHARNGITTIGAT NO,344/B/1(SUB1)_SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N 111/2_SALE SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR R.S.N 3685_SALE  
SHIROL MOJUE DHARNGITTIGAT NO,344/B/1(SUB2)_SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N 111-1_NA SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR R.S.N 3889_SALE  
SHIROL MOJUE DHARNGITTIGAT NO,344/B/1_SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N 114/3_SALE SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR R.S.N.3765_SALE  
SHIROL MOJUE JAMBAHLI GAT NO./S.N 582_SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N 134/A/7_SALE SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR R.S.N.3821_SALE  
shirol moouje chipri gat no.413_landgrant SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N 148/2_SALE SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR S.S.N3617/58_SALE  
SHIROL Mouje  Jaysingpur C.S.N 2006-A-3-11_sell. SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N 3281_SALE SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR S.S.NO. 3637 PLOT NO.18_SELL  
SHIROL MOUJE ABDULAT GAT NO.2533_NA SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N. 112-1_NA SHIROL MOUJE SAMBHAJIPUR S.S.NO.3639 SELL  
SHIROL MOUJE ABDULLAT GAT NO.2518_NA SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N.,111-1_NA SHIROL MOUJE Sambhajipur.C.S.N.3661_sell  
SHIROL MOUJE agar gat no.289_NA SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N.1/2_SALE SHIROL MOUJE SHIROL GAT NO.418/2_SALE  
SHIROL MOUJE agar gat no.289_NA (1) SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N.100/2_SALE SHIROL MOUJE SHIROL R.S.N.2827_SALE  
SHIROL MOUJE agar gat no.289_NA (2) SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N.103_SALE SHIROL MOUJE SHIROL S.S.NO 1998-D-46_SELL  
SHIROL MOUJE AGAR GAT NO.314_SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N.104/1_SALE SHIROL MOUJE SHIVANAKWADI GAT NO. 423_SELL  
SHIROL MOUJE AGAR GAT.NO.316+317 SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N.110/1_SALE SHIROL MOUJE SHIVNAKVADI GAT NO.394,408,409,410,415,420_NA  
shirol mouje chipari gat no.413_sell SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N.112-1_NA SHIROL MOUJE SHIVNAKVADI GAT NO.394,408,409,410,415,420_NA(1)  
SHIROL Mouje Chipri गट No-373_Sale SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N.121 A_SALE SHIROL MOUJE SHIVNAKVADI GAT NO.394,408,409,410,415,420A, ABDULAT GAT NO. 2517,2518,2530,2531,2532,2533_NA  
SHIROL MOUJE DHARANGUTHI GAT NO. 347-8_SELL SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N.121/A_SALE SHIROL MOUJE SHIVNAKVADI GAT NO.394,408,409,410,415,420A, ABDULAT GAT NO. 2517,2518,2530,2531,2532,2533_NA (1)  
SHIROL MOUJE DHARANGUTHI GAT NO.344-B-1 PLOT NO.26_SELL SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N.134/A/10_SALE SHIROL MOUJE SHIVNAKVADI GAT NO.394,408,409,410,415,420A, ABDULAT GAT NO. 2517,2518,2530,2531,2532,2533_NA (2)  
SHIROL MOUJE DHARANGUTHI GAT NO.345_SELL SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N.2004 K /35_SALE SHIROL MOUJE TAKALEVADI GAT NO.520_SALE  
SHIROL MOUJE DHARANGUTHI GAT NO.444_SELL SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N.2354_SALE SHIROL MOUJE TAKALIVADI GAT NO. 61_सरकार हक्क  
SHIROL MOUJE DHARANGUTTI GAT NO 344/B/1_SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N.2518_SALE SHIROL MOUJE TAKLEVADI GAT NO. 571_SALE  
SHIROL MOUJE DHARANGUTTI GAT NO. 444 _SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR R.S.N.46/3_SALE SHIROL MOUJE TAKLEVADI GAT NO.505_SALE  
shirol mouje Dharangutti gat no.344-B-3_Na SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR S.S.N.2357A-1A-1_सरकार हक्क SHIROL MOUJE TAKLEVADI GAT NO.520_SALE  
shirol mouje Dharangutti gat no.344-B-3_Na(1) SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR S.S.NO.3811 SALE SHIROL MOUJE TAKLIVADI  GAT NO. 505_SALE  
SHIROL MOUJE DHARANGUTTI GAT NO.352- B_SALE SHIROL MOUJE JAYSHINGPUR.C.S.N.3617-12_NA SHIROL MOUJE TAKLIVADI  GAT NO. 520_SALE  
Shirol mouje Dharangutti गट No 47_Sell SHIROL MOUJE JAYSINGHPUR GAT NO. 111/4/B_SALE SHIROL MOUJE TAKLIWADI GAT NO 584_SALE  
SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO .344/A_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGHPUR GAT NO. 344/B/1 _SALE SHIROL MOUJE TAKLIWADI GAT NO. 520_SELL  
SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO .344/B/1(SUB 1)_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGHPUR GAT NO.121/A _SALE SHIROL MOUJE TAKLIWADI GOT NO.520_SELL  
SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO .344/B/1_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGHPUR R.S.N.102_SALE shirol sambhajipur plot no.174 sell  
SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO .344/B/1_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGHPUR R.S.N.104/4/7/2_SALE Shirol Takaliwadi GN 505 Sell  
SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO .345/2 (SUB 3)_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGHPUR R.S.N.111/B_SALE SHIROL UDGAON R.S NO 114-3  
SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO .345/2(SUB 1)_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGHPUR R.S.N.123_SALE SHIROL UDGAON R.S NO 114-3_NA  
SHIROL MOUJE DHARNGUTTI GAT NO .345/2(SUB 2)_SALE SHIROL MOUJE JAYSINGHPUR R.S.NO 106_SALE JAISHINGPUR MOUJE JAISHINGPUR PLOT NO. 65 SALE  
Jaysingpur RSN 111-2-10 sell Sangali Mouje Sambhajipur.C.S.N.110-3_NA    
Kagal  Murgud S No.366_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL R S NO. 367 _NA KAGAL MOUJE KANAVADE GAT NO. 64_NA
Kagal Bachani Gat No.556_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL R S NO. 367/4_NA KAGAL MOUJE KASABA SANGAV R.S.N.319_SELL (1)
Kagal Bhadagaon VKS LtD_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL R.S.N 524-1-8_NA KAGAL MOUJE KASABA SANGAV R.S.N.319_SELL (SUB 2)
Kagal Bhandagaon_Land Grand kagal mouje kagal r.s.n.198-3-2_na KAGAL MOUJE KASBA KAGAL R S NO. 367_NA
Kagal Choundal Gat No.315-1_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL R.S.N.426 HISSA NO. 7_NA KAGAL MOUJE KASBA KAGAL R.S.NO.235-7
Kagal Ekondi Gat No.207 A 3_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL R.S.N.433-1,434-1_NA KAGAL MOUJE KASBA KAGAL S.S.NO.260-7,260-8 NA
Kagal Ekondi Gat No.207 A Nagnath Shikahn Prasarak Mandal_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL R.S.N.433-1,434-1_NA (1) KAGAL MOUJE KASBA KAGAL S.S.NO.260-7,260-8 NA_1
Kagal Ekondi Gat No.207 A_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL R.S.NO.247-1 PLOT NO. 28 NA KAGAL MOUJE KASBA SANGAV R.S.N.319_SELL
Kagal Ekondi Gat No.207 Nagnath shikashn Prasarak Mandal_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL R.S.NO.247-1NA kagal MOUJE murgud r.s.n. 193_Na
Kagal Ekondi Gat No.207-A_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL R.S.NO.247-2-4 NA kagal MOUJE murgud s.n 63-3_Na
Kagal Hamidada_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL R.S.NO.513-1 NA kagal MOUJE murgud s.n 63-3_Na (1)
KAGAL HAMIDVADA GAYARANGAT NO. 10_SALE KAGAL MOUJE KAGAL R.S.NO.539 H.NO.4 KAGAL MOUJE SAVGHAV GAT.NO.1960
Kagal Hamidwada Gat No.10_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL R.S.NO.540 H.NO.5 KAGAL MOUJE SHENDUR GAT.NO.1498/2 _NA
Kagal Kagal Gat No.248-1_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL s.n. 418-1_land grants KAGAL MOUJE SIDDHNERLI GAT NO.59 _सरकार हक्क
Kagal Kagal Gat No.284_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL S.N.260-4_NA KAGAL MUJE KAABA KAGAL S. N. 425/1 B_NA
Kagal Kagal Gat No.425-2_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL S.N.260-4_NA (1) KAGAL MURAGUD JUNA S .N. 367 NAVIN GAT NO. 59_ SALE
Kagal Kagal Nagarparishad Gat No 3483_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL S.N.433-1 AND 434-1_NA Kagal Murgud Gat No 59_Land Grand
Kagal Kardyal Gat No.26_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL S.N.NO 275/1B_NA Kagal Murgud S No 367_Land Grand
Kagal Karnur Gat No.473 A_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL S.NO. 512 Kagal Pimpalgaon Khurd Gat No.339 A_Land Grand
KAGAL KASBA KAGAL S.N.NO 247/2/1_NA kagal MOUJE kagal s.s.n. 539-3_NA Kagal Plot No.49 And 50_Land Grand
Kagal Kurani Block No 119 120_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL S.S.NO 2190B-83 PLOT NO. 59 Kagal S No.244 A_Land Grand
Kagal Kurani Gat No. 512-1_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL S.S.NO 2190B-83 PLOT NO. 59_1 Kagal Shendur Gat No.1251_Land Grand
Kagal Madyal S No 8_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL S.S.NO. 539-4 Kagal Shri Chhatrapati Shahu Shkari Sakhar Karkhana LTD RS No.148_Land Grand
Kagal Madyal S No.8 -1_Land Grand KAGAL MOUJE KAGAL S.S.NO.114-1 &2 NA Kagal Shri Chhatrapati Shahu Shkari Sakhar Karkhana LTD SR NO 4_Land Grand
KAGAL MOUJE KAGAL 113P_NA KAGAL MOUJE KAGAL S.S.NO.2190B-77 PLOT NO.63 SALE Kagal Shri Vithal Sahakari Dudh Utpadak Sanshta LtD_Land Grand
KAGAL MOUJE KAGAL gat no.303_Na KAGAL MOUJE KAGAL S.S.NO.2190B-89 PLOT NO. 92 SALE Kagal Siddhanerli Gat No 59_Land Grand
KAGAL MOUJE KAGAL GAT.NO.512-1K NA KAGAL MOUJE KAGAL S.S.NO.2393 K NA Kagal Siddhanerli Gat No.59-1_Land Grand
KAGAL MOUJE KAGAL PLOT NO. 54 (S.S.NO.2190B-65) SALE KAGAL MOUJE KAGAL S.S.NO.539-3 NA KAGAL SIDDINORLI GAT NO.59 E_SALE
Kagal Valave Khurd Gat No.729_Land Grand KAKAL MOUJE KAGAL S.S.NO.2127  
Gavase-Gat No-50 Ajara -R.S.No-1-Gat no-3 Ajara-Gat No-257
Ajara-Gat no-440 Dewarde-Gat No-309,339 7 parpoli-Gat No-59,125 Jeur Gan No-106 & Chitale-Gat No-46-A,233,266
Kine- gat No-183,184,189 &190 Maligare-Gat No-83-D Masewadi-Gat no-12-A
Parpoli-Gat No-58 Pai Velwati-Gat no-238-A-1  
AJARA  MOUJE KITAVADE GAYRAN GAT NO. 234_SALE AJARA MOUJE HARUL GAT.NO.195_SELL AJARA MOUJE SLERAN GAT NO.151-3_sell
AJARA  MOUJE PARPOLI GAT NO. 68_SALE AJARA MOUJE KHANAPUR GAT NO. 21_SELL AJARA MOUJE SULERAN GAT NO.151-1_sale
Ajara Ajara Gat No.379_Land Grand AJARA MOUJE KITVADE GAT.NO.168_SELL AJARA MOUJE SULERAN GAT NO.151-2_SELL
AJARA AJARA SARVE NO. 379 A – GAT NO.470 AJARA MOUJE KITVADE GAT.NO.168_SELL (2) AJARA MOUJE SULERAN GAT NO.151-3_SELL
Ajara Gat No.440_Land Grand AJARA MOUJE MALIGRE GAT.NO.774_SELL AJARA MOUJE SULERAN GAT NO.158-1_SALE
Ajara Kitavde Gat No.234_Land Grand AJARA MOUJE MASOLI GAT.NO.61_NA AJARA MOUJE SULERAN GAT NO.158-2_SELL
AJARA MOUJE AJARA GAT NO. 361_SALE AJARA MOUJE PETHEVADI GAT NO.2_sell AJARA MOUJE SULERAN GAT NO.158-1_sell(2)
AJARA MOUJE AJARA GAT NO.422_सरकार हक्क AJARA MOUJE PETHEVADI GAT NO.2_SELL AJARA MOUJE SULERAN GAT NO.216-3_SELL
AJARA MOUJE AJARA GAT.NO.361_NA AJARA MOUJE SARAMBALVADI GAT NO.658-1A_SELL Ajara mouje suleran gat no.216-3_sell (2)
AJARA MOUJE ALYACHIVADI GAT NO.688-128_SELL AJARA MOUJE SARAMBALVADI GAT NO.658-1_SELL AJARA MOUJE SULERAN GAT.NO.158-2_SELL
AJARA MOUJE ALYACHIVADI SARVE N GANT NO 128_sale AJARA MOUJE SATHEWADI GAT.NO. 45-2_SELL AJARA MOUJE VAZARE GAT NO. 159_NA
AJARA MOUJE BACHI GAT NO.102_SALE AJARA MOUJE SHRUNGARVADI GAT NO.144B_NA Ajara Parpoli Gat No.68_Land Grand
AJARA MOUJE GADHINGLAJ R.S.NO.58-2 NA AJARA MOUJE SHRUNGARVADI GAT NO.144B_NA (1) Ajara Suleran Gat No 137_Land Grand
    Allocation of government land
Atyal-Gat No-482-A-1-1 Jarali-Gat no-736-A Kadgaon-Gat No-1014 Lingnoor K Nool-Gat No 456-A-1-2
GADHINGHAJ MOUJE BADYACHI WADI R.S.NO. 641_SALE GADHINGLAJ MOUJE BHADGHAV GAT NO. 493-1_bhadepatta GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ R.S.NO.581-7B NA
Gadhinglaj Bhadgaon Gat No 493-1_Land Grand GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLA GAT NO. 44/5/1/2_NA GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ S.NO 388 NA
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIVADI GAT NO . 160/1A/2_NA GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ GAT NO 147-2-1 NA GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ S.NO 388 SALE
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIVADI GAT NO . 402/1_NA GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ GAT NO 147-2-1 SELL GADHINGLAJ MOUJE GIJAVNE GAT NO. 147-4 SALE
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIVADI GAT NO . 597/1_NA GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ GAT NO 147-2-1 SELL (1) GADHINGLAJ MOUJE GIJAVNE GAT NO. 250_bhadepatta
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIVADI GAT NO . 614/1/5/2(SUB 1)_NA GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ GAT NO 341-2 NA GADHINGLAJ MOUJE GIJVANE GAT NO 147-1-1 NA
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIVADI GAT NO . 614/1/5/2_NA GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ GAT NO 352-2 A 2-1-1 NA GADHINGLAJ MOUJE HARALI BU GAT NO 135-1 NA
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIVADI R.R.N 44/1 _NA GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ GAT NO 352-2 A 2-1-1 NA (1) GADHINGLAJ MOUJE HARALI BU GAT NO 135-1 SELL
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIVADI S.N NO 44-1 NA GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ GAT NO R.S. NO 43-3-1 AND 43-3-2 NA GADHINGLAJ MOUJE HARALI BU GAT NO 135-3 NA
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIWADI GAT NO.147-2-1 NA GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ GAT NO R.S. NO 43-3-1 AND 43-3-2 SELL GADHINGLAJ MOUJE HARALI BU GAT NO 135-3 SELL
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIWADI GAT NO.147-2-1 NA_1 GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ gat R.s.n. 581-7-B_NA GADHINGLAJ MOUJE HARALI BU GAT NO. 135-2 NA
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIWADI GAT NO.338-1A NA GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ R.S.N. 56_NA GADHINGLAJ MOUJE HARALI BU GAT NO. 135-2 SALE
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIWADI GAT NO.338-1A SALE GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ R.S.NO. 150-12 NA GADHINGLAJ MOUJE HARALI BU GAT NO.147-1,3 &4 SALE
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIWADI GAT NO.338-3-1 NA GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ R.S.NO. 765-1B NA GADHINGLAJ MOUJE INCHNAL GAT NO. 689-A_bhadepatta
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIWADI S.S.NO. 147-2-1 GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ R.S.NO. 765-1D NA GADHINGLAJ MOUJE KARAMBALI S.S.NO 132_सरकार हक्क
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIWADI S.S.NO.788 NA GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ R.S.NO.27 H.NO.7B-1 NA GADHINGLAJ MOUJE KARMBALI S.S.N. 132_सरकार हक्क
GADHINGLAJ MOUJE BADYACHIWADI S.S.NO.788 NA_1 GADHINGLAJ MOUJE GADHINGLAJ R.S.NO.27 H.NO.7B-1 SALE GADHINGLAJ MOUJE MAHAGAON GAT NO 1410/B_SALE
Gadhinglaj Nul Gat No 59_Land Grand