Close

जमीन आदेश

बाचणी – गट नंबर – 363 गिरगांव – गट नंबर – 1768 हसूर दुमाला – गट नंबर – 1026
हसूर – गट नंबर  1 लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203  लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 – 1
लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 – 2  लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -4  लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -5
लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -6 लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -7 लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -8
लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं- 1203 -9 लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -10 लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -11
लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं- 1203 -12 लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -13 लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -14
लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -15 करवीर – रि स नं 697 A केर्ले – गट नंबर – 993
कुडीत्रे – गट नंबर  464  मुडशिंगी – गट नंबर 291 – B – 2 -1 निगवे दुमाला – गट नंबर 332 
शिये – गट नंबर – 259 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 1 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 2
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 3 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 4 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 5
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 7 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 8 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 9
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 10 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 11 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 14
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 16 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 18 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 19
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 25 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 27 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 28
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 29 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 38 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 39
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 42 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 48 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 49
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 51 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 55 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 59
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 61 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 70 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 73
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 74 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 75 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 79
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 112 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 127 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 139
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 140 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 –  150  
कळंब समाज कल्याण  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN- 1783-1 ते 3 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1116A वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि . स . नं २०९ अ /५ ब +९ ब / १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN- 1783-1 ते 3 _ वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1122 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि . स . नं ७१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN- 1836 – KH _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1130 वर्ग 1
करवीर मौजे कसबा बावडा रि . स . नं ९५३/२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN -1841-A _Class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1156 दुकान क्रमांक 4 वर्ग 1
करवीर मौजे कसबा करवीर रि . स . नं २१४ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN -2013,2014_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1168 A-3A-4 भूखंड क्रमांक 4 वर्ग 1
करवीर मौजे हल्साविडे गट नं १२१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN- 2078KH-16 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1168A-3-A-1 E शब्द वर्ग 1
करवीर मौजे कळंबे तरफ ठाणे सि.स.नं २९८/3 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN- 2104-14-1-A , 2113KH _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1168A-3-K वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि.नं. ११५९ – ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड सहाय्यक-249A-1-27A-5,K 249-1-7-7_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1170, दुकान क्र. 3, ई शब्द वर्ग 1
करवीर मौजे नेर्ली गत नं ३१७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड ssn-272b _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1185K-15 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २७१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN -2829.K – 1 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1185K-7 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं १०२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-31A-1B _Class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1185K-7 वर्ग 1_1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ११ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड ssn-31a-1b _class1(1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1224K-51A वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ११९ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-395-1A-2 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1225,1the4 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं १२२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-395-1A-2 _ वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1225,1the4 वर्ग 1_1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं १२३ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-398A _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1253A C WOED वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं १४ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-490-1. _वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1270-B वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं १४९ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-490-1. _ वर्ग १ (१) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1328-10 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं १५ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-514-1-का-का _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1328-13 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं १५४ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-517 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1328-31 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं १५७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-517A-1 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1328-49 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं १६१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-654A -1 ते 3 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1328-49 वर्ग 1_1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं १६२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-654A -1 ते 3 _ वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1332-2 विक्री
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं १७० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-768B _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1332-2-102 विक्री
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं १८ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-768B _ वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1333-26 विक्री
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं १९ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-1020B _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1372 FHA,256,E2- शब्द वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-1031-K-2 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1382-A-1B-3 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २० kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-1031-K-2 _ वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1385 B -2
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २१६ kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1147-1164 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1385 B -2 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २१७ kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1182-11_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1385 FHA .प्लॉट 234 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २२६ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-1182-151 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1399A,1400 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २२७ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-1185K-34_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.14 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २३८ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-1223_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1410-1 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २५ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-1230 GH _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1435 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २५४ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-1430 B _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1435-1 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २५६ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-1660 FA 161. _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1456A2 क प्रभाग वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २५८ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-1670_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1457-1 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २६० kolhapur shahar kolhapur E-ward SSN-1883,1884_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1552 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २६५ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-1890_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1585 FHA.83 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २६६ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-1890_ वर्ग १ (१) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1645A,B शब्द वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २६८ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-1981A _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1646,FHA.138 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २६९ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-2078KH-24-1,2. _ वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1772 अ वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २६९ – सेक्टर नं २ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-2094B _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1787 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २७० kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-221A-4 _ वर्ग1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1794-1TO 4 E शब्द वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २७२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN-22-22_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1820B, एक शब्द वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २७७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN-32-13-2 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1821-7 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २७९ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-336 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1834 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २८५ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-424-1B,424-1K _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1834 वर्ग 1 (1)
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं 3 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-468_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1842-KH वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ३०० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-517A-1 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1851 ई प्रभाग वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ३०० सेक्टर नं ४ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-560-1,2 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1851 ई प्रभाग वर्ग 1 (1)
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ३७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-590 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1861 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ४१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-654-1 ते 6 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1861 वर्ग 1_1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ४७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-687_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1873-1+2 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ५० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-758-1 ते 6 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1882 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ५६ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-817-1 ते 7 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1888 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ५७ सेक्टर नं २ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-861B-2B _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.190B-1B, 190A,190B-1-B,190B-2 E शब्द वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ५७ kolhapur shahar कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-878-1A _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1910 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ६० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर जुना R.S.NO.161,162 आणि S.S.NO. 250 -B1 B3,111,112,113,114,250A वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1915 ई प्रभाग वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ६२ कोल्हापूर सहार कोल्हापूर पी डब्लू डी बिल्डींग  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1915 ई प्रभाग वर्ग 1 (1)
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ६९ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर प्लॉट क्र. 149-एक विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1916K-1A-1 वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ७ S.S N 1334_CLASS1 मध्ये कोल्हापूर शहर कोल्हापूर आर. कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1921-A वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ७१ S.S N 1334_CLASS1 (1) मध्ये कोल्हापूर शहर कोल्हापूर आर. कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1927, E शब्द वर्ग 1
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं ७९ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर R.S नं. 195 K- 36 सेल कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1954 B वर्ग 1
करवीर कसबा गट नं ८७० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर R.S नं. 195 K- 36 सेल (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.195K-1 प्लॉट क्र.149 विक्री
करवीर तामगाव गट नं २८०-२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर R.S नं. 195K-1 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.195K-36 प्लॉट नं.540SALE
करवीर लक्षतीर्थ वसाहत सि.स.नं १२०३ (१) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर R.S नं. 2079K-26-D-32E प्रभाग विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.195K-36 विक्री
करवीर लक्षतीर्थ वसाहत सि.स.नं १२०३ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर R.S नं. 2079K-27-26 ई प्रभाग विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.195K-36SELL
कागल लक्षतीर्थ वसाहत गट नं १२०३ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर R.S. NO 1039-2 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1962 वर्ग 1
कागल लक्षतीर्थ वसाहत गट नं १२०३ (सब 1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर R.S.N. 320_CLASS1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1970 वर्ग 1
करवीर गड्मुडशिंगी सी स नं ४४४ अ १७७ कोल्हापूर  शहर कोल्हापूर र.स.न. ६१०/१० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2005-2B वर्ग 1
करवीर गड मुडशिंगी गट नं ४४४-अ-५-१७१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर R.S.N.204A-1 A-1 K-1_NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2010A वर्ग 1
करवीर गिरगाव गट नं १३९४ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर r.s.n.330k-1k_na कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2017A-1 वर्ग 1
करवीर गिरगाव गट नं १४३९ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर r.s.n.726A_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2018 kh-22
करवीर गिरगाव गट नं १४९१-००१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर R.S.NO.1330 K_12 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2018 kh-22 इयत्ता 1
करवीर गिरगाव गट नं १४९१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S S क्रमांक 2079K -27-4 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2018KH-7 वर्ग 1
करवीर हलसवडे गट नं १२१ ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. an.1685_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2019K-34B
करवीर हनबरवाडी गट नं ६१-अ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स.न.१७७३अ प्रभाग वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2020KH-1 वर्ग 1
करवीर जयताळ गट न.५६ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO 1240 KHCLASS 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2021K-2 वर्ग 1
करवीर क – बावडा रि स.नं ५४६-४,५४७ह न ,3-७ रि स.नं -५४८ ह न -२,३,४,५अ,ब,६,७,व ५४८-२-१४ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. 1412 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2021K-2 वर्ग 1_1
करवीर का -बावडा रि स नं ८७०अ -३ ब – 3 अ  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स.स. क्रमांक १५८६ वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2021-K-3 प्लॉट क्र. E-15 वर्ग 1
करवीर का -बावडा रि स नं ९०६-७ व ९०५-1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. 1743B वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.204 KH 1 ते 9 E प्रभाग वर्ग 1
करवीर कळंबे तर्फे ठाणे गट नं ४१२-3 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक १७६०-१,२,३ वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2071K-28-21 विक्री
करवीर कळंबे तर्फे ठाणे गट नं ४३८-२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. 1828 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2078 KH वर्ग 1
करवीर करवीर R.S NO 788 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. 1875 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2078KH-4A-2A-1 प्लॉट क्र. 3 वर्ग 1
करवीर करवीर R.S.NO 913-6&912 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S नं. 195K -36 सेल कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2078-KH-5B वर्ग 1
करवीर कसबा बावडा स.स.न. ८७३/१अ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO 195K-36SALE कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2079-27-3 60प्लॉट क्र. २७
करवीर कसबा आरळे गट नं ३४७-३६-३७-३८-४१-४०-४३ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. 1979 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2079K-26-D-32 सेल
करवीर कोल्हापूर R.S NO 1009-1-A NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S नं. 2079K-26A-16 सेल कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2079K-27-26 विक्री
करवीर कोल्हापूर R.S.NO 868-K NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S नं. 2100-56 सेल कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2101-2 वर्ग 1
करवीर लक्षतीर्थ वसाहत गट नं १२०३ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S नं. 221A-1B वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2101-3 वर्ग 1
कागल लक्षतीर्थ वसाहत गट नं १२०३ (सब २) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S नं 2570 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.22-15,29 वर्ग 1
करवीर मौजे हणबरवाडी गट नं. ७८  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक २८३८ वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.221A-5B-3 प्लॉट क्र.AS-37
करवीर मौजे कळंबा गट नं. १२३ ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S नं. 314-85 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.22-5 B
करवीर मौजे कळंबा गट नं. ३४६  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO 360 B-24 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.22-5 ब वर्ग 1
करवीर मौजे कळंबा गट नं. ४६७  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S नं 453-B-2 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2309A वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स नं ११४५ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S नं 469-66 सेल कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.232 A- 1 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि.स.नं ११४५ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S नं. 508B-18 सेल कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.232 A- 1 वर्ग 1 (1)
करवीर मौजे करवीर रि स नं ११४५ (१) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. 939 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.232A-5 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि.स.नं ११४५ (सब 1 ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO1100CLASS 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.233-1 भूखंड क्रमांक 21 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स नं ५०८-१ (१) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO1477 B वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.235-1B वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स नं ५०८-१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO1679 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.235-25-19 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि.स.नं ५०८-१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. 1722 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.235-2D वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि.स.नं ५०८ ( सब 1 ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO1761-B वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2457, E शब्द वर्ग 1
करवीर मौजे केर्ली स.नं. २७३ गट नं.४०१  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO2078-KH-5K-1 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.246B-2 वर्ग 1
करवीर मौजे पाचगाव स नं ६० (१) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO2217Class 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.249-31 वर्ग 1_1
करवीर मौजे पाचगाव स नं ६०  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO238-1 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.250 B- 1 B 3-33 वर्ग 1
करवीर मौजे पाचगाव स. नं ६० ( सब 1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO2433K-3A-1Class 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.250B-15-14 वर्ग 1
करवीर मौजे पाचगाव स. नं ६०  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO245K-1वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2541 वर्ग 1
करवीर मौजे टेंबलाई वाडी स.स.नं.५ -अ -१  अ  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO249A-1-63 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2541 वर्ग 1 (1)
करवीर मौजे टेंबलाई वाडी स.स.नं.५ -अ -१ अ  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO285-1A-1 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2554-2 वर्ग 1
करवीर मौजे क-बावडा रि सा नं ८७०अ-३-ब-३-अ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO285-1A-1 वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2575, B शब्द वर्ग 1
करवीर मौजे क-बावडा रि सा नं ८७०अ-३-ब-३-अ (१) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO302 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2776 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स नं ७०९-अ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO317-1 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.27K-6 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स नं ९२२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO325- KCLASS 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.289A-1-1A वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स नं ३८० -२  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO517A-1 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.289K E शब्द वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स नं ३८० -२ ( १ ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO705A-1A-7ACLASS 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.296A वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स नं ८३ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO852-4CLASS 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.30 B -2 E प्रभाग वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स नं १२०८-२-१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S NO852-4Class 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.306 O.NO.4.SF-2,SF-1,TERS,FF-1 वर्ग 1
करवीर मोरेवाडी गट नं ३८-४ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्रमांक 1141 KH – 2 B E 1 प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.315-1A, E शब्द वर्ग 1
करवीर मौजे आरळे गट नं. ३४७ -१४ ,३४७ – १५ ,३४७ -३४ ,३४७-४७   कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक 1845 ई प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.317-8 भूखंड क्रमांक 8 वर्ग 1
करवीर मौजे आरळे गट नं. ३४७ -१८ ,३४७ – १९  ,३४७ -२०  ,३४७-२८    कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक 2113-1 आणि 2 ई प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.32-11,ई शब्द वर्ग 1
करवीर मौजे आरळे गट नं. ३४७ -२,३४७ – ३,३४७ -४,३४७-६,३४७-७  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक २११३-१ व २ ई प्रभाग वर्ग १ (१) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.no.323_NA
करवीर मौजे आरळे गट नं. ३४७ -२६  ,३४७ – ३०   ,३४७ -३२     कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक २२७७ वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.334, E शब्द वर्ग 1
करवीर मौजे आरळे गट नं. ३४७ -२७  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्रमांक 1066E -1 प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.36A-1.1 वर्ग 1
करवीर मौजे आरळे गट नं. ३४७ -२९  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. 1149A, वॉर्ड वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.36B वर्ग 1
करवीर मौजे आरळे गट नं. ३४७ -३३ ,३४७-१६,३४७-१७  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक १२२४ ई प्रभाग वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.382KH-1A-4 वर्ग 1
करवीर मौजे आरळे गट नं. ३४७ -३३,३४७-१६,३४७-१७  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्र. 1224 ई प्रभाग वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.382KH-1A-4 वर्ग 1_1
करवीर मौजे आरळे गट नं. ३४७ -१३ ,३४७-१२   कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक १३२८-५ ई-२ प्रभाग वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.391-1the13 E शब्द प्लॉट.क्र. B-6
करवीर मौजे आरळे गट नं. ३४७-२५  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्रमांक 1336 भूखंड क्रमांक 20 T.P. एससीईएम क्रमांक 3 ई वार्ड वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.455B-1A,455B-2A,455B-3A,455B-4A,455B-5A,455B-6A,455B-7A वर्ग 1
करवीर मौजे आरळे गट नं ३४७-35,३४७-३९,३४७-४०,३४७-४२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. 1407-1Acward Class 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.458-1,2 वर्ग 1
करवीर मौजे आरळे गट नं. ३४७ -८  ,३४७-९ ,३४७-१०, ३४७-११   कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक १४७२-१२ ड प्रभाग वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.468 वर्ग 1
करवीर मौजे बचनी गट क्र. 1182_अतिक्रमण कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक १५४०-१ क प्रभाग वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.511KH-1,2 वर्ग 1
करवीर मौजे आरळे गट नं ११८२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्र. 1540-1 क प्रभाग वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.512,U.N.D.14 वर्ग 1
करवीर मौजे चिंचवड सि सं नं ४४० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक १८४२- ख इ २ वार्ड वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.514-1D,515-1K-B, E शब्द वर्ग 1
करवीर मौजे दर्याचे वडगाव करवीर गट नं १८३/०७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक १८८५-६ अ वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.514-1D,515-1K-B, E शब्द वर्ग 1 (1)
करवीर मौजे दर्याचे वडगाव करवीर गट नं १८३/१० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्र. 2100 K -150-8B E 2 प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.517A-1 वर्ग 1
करवीर मौजे दर्याचे वडगाव करवीर गट नं १८४/०२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्र. 2100 K-150-8 B E 2 प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.517-A-10 वर्ग 1
करवीर मौजे गर्जन गट नं ४१ / अ / १/६६ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्र. 2100 kh – 150-8 B E 2 प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.557 ई प्रभाग वर्ग 1
करवीर मौजे घिरघव गट.सं.१४३९ब विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक २१००-२४८ भूखंड क्रमांक ५ ई प्रभाग वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.617 A -2 वर्ग 1
करवीर मौजे गिरगाव गट नं १४२८ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्रमांक 2103-7 8 A E 2 प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.632-1D वर्ग 1
करवीर मौजे गिरगाव गट नं १४76 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक 2113 के – 16 आणि 17 ई 2 प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.646-1the13 इयत्ता 1
करवीर  मौजेगिरगाव गट नं १४७८ (जुना सि सं नं २४२/२) ब कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्रमांक 2113 K-26A-16,1-9 प्लॉट नं. 130,1-11 प्लॉट नं. 61,1-12 प्लॉट नं. 71, &S.S नं. 2113 K-26A-1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.658-अ वर्ग 1
करवीर मौजे गिरगाव गट नं १४०७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्रमांक 2113 K-26A-16,1-9 भूखंड क्रमांक 130,1-11 भूखंड क्रमांक 61,1-12 भूखंड क्रमांक 71, &S.S क्रमांक 2113 K-26A-1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.677-1,2 वर्ग 1
करवीर मौजे हलसवडे गट नं ६५९ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. 2430 -B7 A वार्ड वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.708-1A,2,3,6,7,8B वर्ग 1
करवीर मौजे हणबरवाडी गट क्र.74-1_विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्रमांक 2430 -B7 अ प्रभाग वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.799-1,2 वर्ग 1
करवीर मौजे हनबरवाडी गट नं  ६१/ ब कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. 246 A 1 E1 वार्ड वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.823-1the4 वर्ग 1
करवीर मौजे हनबरवाडी गट नं  ६१/ १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक २४९ अ-१-१७, प्रभाग इ वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.858 आणि 1B वर्ग 1
करवीर मौजे कळंबे तर्फ ठाणे गट न १००/ब/५ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक ३१४-७१ इ प्रभाग वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.861A वर्ग 1
करवीर मौजे कळंबे तर्फ ठाणे गट न १२३/ब/१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक ३१४-७१ इ प्रभाग वर्ग १ (१) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.916 वर्ग 1
करवीर मौजे कळंबे ताफ ठाणे रा.सं. 6-7 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक ३९९ इ १ प्रभाग वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर SSNO.948 K1-3,948-K,948 K-1-1,948 K 1-15,948 K-1-1K,948 K-1-1,948-1,948 K-1-10,948-K2,918K, 948K-1-11,948-K-1-19,948-K-1-7,948K-1-8,948K-1-6,948K-1-
करवीर मौजे कळंबे s.n.331-5_sell कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक 435 1 ते 15 ई प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर SSNO.948 K1-3,948-K,948 K-1-1,948 K 1-15,948 K-1-1K,948 K-1-1,948-1,948 K-1-10,948-K2,918K, 948K-1-11,948-K-1-19,948-K-1-7,948K-1-8,948K-1-6,948K-1- (1)
करवीर मौजे कळंबे तर्फ ठाणे गट नं ४३८/२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक ५१० आणि ५११ वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.959K-2B वर्ग 1
करवीर  मौजे कनेरी गट नं १६९६ ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्र. 511KH-1-2 E 1 प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.960-1 वर्ग 1
करवीर  मौजे कनेरीवाडी गट नं ४७३ ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्रमांक 517 A-1 E 1 प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.E -1 T P NO 3 वर्ग 1
करवीर  मौजे कनेरीवाडी गट नं ५२० ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्रमांक 517A-1 E 1 प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.E -1 T P NO 3 वर्ग 1 (1)
करवीर मौजे करवीर रि स नं १४८७-१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स. क्रमांक ६१७-अ-१ इ प्रभाग वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.E -1 T P NO 3 वर्ग 1 (2)
करवीर मौजे करवीर रि स नं ४८७ प्लॉट नं 220_ अतिक्रमण  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्रमांक 644-1 E 1 वर्ड क्लास 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.E -1 T P NO 3 वर्ग 1 (3)
करवीर मौजे करवीर रि स नं ६२६-८ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्रमांक 705A-1A-10, एक प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.T P SCIM नं.3 प्लॉट क्र. 5 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर R.S.NO.383-1 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S. क्रमांक 705A-1A-10, एक प्रभाग वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.T P SCIM NO.3-22 E WORD E
करवीर मौजे करवीर 626-8_Na कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n 1873,1874-1,1874-2,1877kh_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO2682,2683,2684 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर 626-8_Na (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर  सि .स . नं 195 क / 1 प्लॉट नं १५२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 923KH-2-A WORD E_CLASS1
करवीर मौजे करवीर 913-13_NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर  सि .स . नं 195 क / 1 प्लॉट नं ६५/1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 923KH-2-A WORD E_CLASS1 (1)
करवीर मौजे करवीर R s.n. 788_NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स.स.न.क / 1 kolhapur shahar kolhapur SSN -1182-146 _ वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर R.s.n 383-1_NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n 2554-kh_class1 kolhapur shahar kolhapur SSN -1229_class1
करवीर मौजे करवीर R.s.n. 1039-NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n 323 A -2_class 1 kolhapur shahar kolhapur SSN- 31 k-1 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स नं १११६-४ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n 339 प्लॉट एन. 11_वर्ग1 kolhapur shahar kolhapur SSN-1182-59 _ वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर R.s.n. 868-k-5_Na कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n 339 प्लॉट एन. 11_वर्ग1 (1) kolhapur shahar kolhapur SSN-1845_class1
करवीर मौजे करवीर R.s.n.1009-1-A_NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n 36b-1 7_class1 kolhapur shahar kolhapur SSN-338A-2,3_class1
करवीर मौजे करवीर R.s.n.580-3_NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 1125_वर्ग1 kolhapur shahar kolhapur SSN-517-A-1, 517-A1-71- 517-A1-66A-132,517A1-7, 517A-1-11_class1
करवीर मौजे करवीर R.s.n.580-3_NA (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 1151_वर्ग1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्ड नं ई-१ सि .स . नं११३० / क / ६ प्लॉट नं 
करवीर मौजे करवीर R.s.n.613-B-1-1_NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 1151_वर्ग1(1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्ड नं ई-१ सि .स . नं १९५क -1 प्लॉट नं 137 ब 
करवीर मौजे करवीर रि स नं १११६-२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 1701_वर्ग1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्ड नं ई-१ सि .स . नं २५५-ब  प्लॉट  नं ४ क 
करवीर मौजे करवीर रि स नं १२६६-४,५,६,१०,११ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 1795_वर्ग1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्ड नं ई-१ सि .स . नं ३९१
करवीर मौजे करवीर रि स नं ७३५-४७३६-२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 1850_वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्डे ब नगर भू  क्रमांक २६०७-अ,२६०७-ब ( रि.स.नं ६६६),२६०८-५( रि.स.नं ४४०,४४१,४६४,४६६),२६१२ (रि.स.नं ६६७,६६८,६६९)
करवीर मौजे करवीर रि स नं १८१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 1889_वर्ग1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्ड नं ई-१ सि .स . नं १३७२/२ प्लॉट  नं २५
करवीर मौजे कसबा बावडा गट नं ७९५-अ-१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 1897_वर्ग1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्ड नं ई-१ सि .स . नं १३८२ प्लॉट  नं २२५
करवीर मौजे कसाबा बावडा r.s.n.795-A-1_sell कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 1921_CLASS1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर शब्द E s.s.n. 453-B_Na
 करवीर मौजे कसबा करवीर रि.स.न. ६९२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर सि.सं.नं. 195 क – ३२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर शब्द E s.s.n. 453-B_Na (1)
 करवीर मौजे कसबा करवीर रि.स.न. ८३८-२-ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 1971_CLASS1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्ड नं ई-१ सि .स . नं 195 क / ३६ प्लॉट  नं १३१ अ 
करवीर मौजे कसाबा R.S.NO.613B-1-1 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 1972_वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्ड नं ई-१ सि .स . नं 195 क / ३६ प्लॉट  नं १४५
करवीर मौजे माहे गट क्र.192_अतिक्रमण कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 1989_CLASS1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्ड नं ई-१ सि .स . नं 195 क / ३६ युनिट नं १४६ब 
करवीर मौजे मुडशिंगी रि स नं 333-ब-१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 2003_CLASS1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्ड नं ई-१ सि .स . नं 195 क / ३६ प्लॉट  नं १५४ ब
करवीर मौजे मुडशिंगी R.S.NO. 444A -5 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 2003_CLASS1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्ड नं ई-१ सि .स . नं 195 क / ३६ प्लॉट  नं ६५/२
करवीर मौजे मुडशिंगी R.S.NO. 444A-5 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 2018_वर्ग1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्ड नं ई-१ सि .स . नं 195 क / ३६ युनिट नं ४९
करवीर मौजे नांदवळ गट नं ५२१/२६ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 2018_वर्ग1(1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्ड नं ई -२ सि.स.नं १३३२-२-९८ क्लास वन
करवीर मौजे नडवल गट क्रमांक ५२१-१_विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 2100K-150-8B प्लॉट N. 502_CLASS1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर.S.S.N _249A-1-41E WORD_CLASS1
करवीर मौजे पाचगाव स. न.८९ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 2103-7+8A-5_CLASS1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर.S.S.N _249A-1-41E WORD_CLASS1 (1)
करवीर मौजे पाचगाव  जुना स  नं ०७/०४  ( नवीन नं ०८/०४ ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 2103-7+8A-5_CLASS1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर.S.S.N.233-1 1_CLASS1
करवीर मौजे पाचगाव रि / स / न  नं ४४४ अ १७७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 2142_CLASS1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 115 अ वर्ग 1
करवीर मौजे सांगरूळ गट नं २०२६ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 2142_CLASS1 (1) कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 24 वर्ग 1
करवीर मौजे सरनोबत वाडी गट नं 1/ब/२/1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 2169_वर्ग1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 280-1 वर्ग 1
करवीर मौजे शिंदेवाडी गट क्र. २५५_अतिक्रम कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 23-6-2_वर्ग1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 415 वर्ग 1
करवीर मौजे शिंदेवाडी गट क्र.२५५_अतिक्रम कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 23-6-2_वर्ग1 (1) कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S. क्र. 418 वर्ग 1
करवीर मौजे तामगाव गट नं 139 मधील १७.८७८ र कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 2556_वर्ग1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा s.s.n.351-वर्ग1
करवीर मौजे तामगाव गट नं ६५७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 274_वर्ग1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा s.s.n.417-वर्ग1
करवीर मौजे उजलाईवाडी रि.स.नं ६७/3 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. ३२९_विक्री कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 101 वर्ग 1
करवीर मौजे उपावडे गट क्र.290_आतक्रमण कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 396_CLASS1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 111,112,114 वर्ग 1
करवीर मौजे उचगाव गट नं २९८/८ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 433_वर्ग1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 115 अ वर्ग 1
करवीर मौजे उजळाईवाडी r.s.n. 67-3_NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n. 469_विक्री कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 115 K वर्ग 1
करवीर मौजे उजळयवाडी R.S.NO.46 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 517_CLASS1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 127 वर्ग 1
करवीर मौजे उपावडे गट क्र.२९०_अतिक्रमण कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N. 986_CLASS1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 128 वर्ग 1
करवीर विद्दवाडी गट नं २७ अ हिस्सा नं ११ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1024K-3_CLASS1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 145 A,147,148,149,145B,146 वर्ग 1
करवीर नांदवळ गट नं ५२१-११ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1031k-2-class1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. १९१ अ वर्ग १
करवीर नांदवळ गट नं ५२१-२५ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1039-3,4, 7_CLASS1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 2019KH4-4 वर्ग 1
करवीर पाचगाव गट न.७१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1039-3,4, 7_CLASS1 (1) कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 233-11-14 CLAASS 1
करवीर पाचगाव स.न.८९ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1105kh_class1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. २४६९ अ वर्ग १
करवीर रि स नं २८-अ-२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1110A,B _CLASS1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. २५४,२५५ वर्ग १
करवीर सांगरूळ गत नं २०२६ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1110k-class1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. २५६,२५७ वर्ग १
करवीर सरनोबतवाडी गट नं ३३ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1116-A_CLLAS1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 273-अ वर्ग 1
करवीर तामगाव गट नं ७७७-७७८-७७९ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1116-A_CLLAS1 (1) कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 280 वर्ग 1
करवीर तामगाव गट नं ९४१ ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1118+1119_class1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 282 आणि 283 वर्ग 1
करवीर उचगाव गट नं २६४-1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1178-2 0_CLASS1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 328 वर्ग 1
करवीर उचगाव गट नं २६७-1-२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1182-2,3, 6_class1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. ३६,३७ _ वर्ग १
करवीर उचगाव गट नं ३६३-२ अ ३६५-ब कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1182-7 6_CLASS1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 416-अ वर्ग 1
करवीर मौजे दर्याचे वाडघव गट क्र.१८१-२ विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1182-77-वर्ग1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. ४१७-ब वर्ग १
करवीर मौजे दर्याचे वाडघव गट क्र.१८१-२ विक्री (१) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1223-fa.plot no 50-class1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. ४२,४३ वर्ग १
करवीर मौजे हलसाडे गट.नं.574-के विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1253bk-class1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 50 वर्ग 1
करवीर मौजे जयताल गट.नं.56-अ विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1328-4 5_class1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. 508-ब वर्ग 1
करवीर मौजे कळंबा टार्फ ठाणे गट क्रमांक ४१२ विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1331-5_class1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. ५१२-२ वर्ग १
करवीर मौजे कळंबा टार्फ ठाणे क्रमांक ३३१-५ विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1334-2 2_class1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. ५२२,१८९,१९० वर्ग १
करवीर मौजे नडवाई गट.नं.521 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1349F. 284_CLASS1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. ५२३,५२५,५२६ वर्ग १
करवीर गट नं १२०३ प्लॉट नं २५ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1392-3-4_class1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO. ८९,९४,९५,९६,९७ वर्ग १
करवीर मोरेवाडी गट नं ६६-1 जुना  गट नं ७० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1396-a_class1 कोल्हापूर शहर पन्हाळा S.S.NO.182 वर्ग 1
करवीर मोरेवाडी गट नं ६६-1 जुना  गट नं ७० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1413-1-वर्ग1 कोल्हापूर शहर S.S.NO 1040-1,2 वर्ग 1
करवीर मौजे बलींगे रि स नं २५५-१ब ( १ ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1435-1_CLASS1 कोल्हापूर शहर S.S.NO 1723-B
करवीर मौजे बलींगे रि स नं २५५-१ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1465-2_CLASS1 कोल्हापूर शहर S.S.NO 1876B E शब्द वर्ग 1
करवीर मौजे बलींगे रि स नं २५५-१ब ( सब १ ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1497-1 CLLASS1 कोल्हापूर शहर S.S.NO 1931
करवीर मौजे गिरगाव स नं २४२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1684 F-1 52_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO 2041
करवीर मौजे हणबरवाडी गाव.नं.69 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1734-वर्ग1 कोल्हापूर शहर S.S.NO 32-13-3,32-20
करवीर मौजे हणबरवाडी जुना गट. नं.1848, साध्याचा गट.नं. 74-1 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1751-1B_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO 32-13-3,32-20 वर्ग 1
करवीर मौजे हणबरवाडी जुना गट.नं.1847, साध्याचा गट.नं. 73-1 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1754-1_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO 663 CLASS1
करवीर मौजे हणबरवाडी जुना गट.नं.1847, साध्‍यचा गट.नं.73-1 सेल कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1754-वर्ग1 कोल्हापूर शहर S.S.NO. 2079-K-26-48 सेल
करवीर मौजे जयतळ गट.नं.179-1 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1780-1a-class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1022-1K वर्ग 1
करवीर मौजे जैतली गट नं ५६ ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1818-1,2, 3_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1037-1
करवीर मौजे जैतली गट नं ५६ ब  ( १ ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.18-1k_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1070-1E-3 वर्ग 1
करवीर मौजे कळंबा स.नं ४२५ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1835a-2_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1100 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर गट नं १२०३ मध्ये ८-८३ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1835a-2_class1 (1) कोल्हापूर शहर S.S.NO.1116 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर गट नं १२०३  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1876B_CLASS1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1136B वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स.नं १०७५-१ आणि २ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1883-1,2,3,4, 5_CLASS1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1144-D वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स.नं ५४७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1883-1,2,3,4, 5_CLASS1 (1) कोल्हापूर शहर S.S.NO.1170 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स.नं १०१९ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1906-2, 1907_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1182-115 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स.नं १०३३ ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.1923-1TO 3_CLASS1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1182-196 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स.नं १११० – अ -१अ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1924-A-1KH-2A-1_sell कोल्हापूर शहर S.S.NO.1188B-2B वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स.नं ११२२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1924-A-1-kh-2-A-1_sell कोल्हापूर शहर S.S.NO.1221-1,2E-2FHA 48
करवीर मौजे करवीर रि स.नं ११७२-६ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1924-A-1KH-2A-1_sell (1) कोल्हापूर शहर S.S.NO.1310 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स.नं १२०४-१-१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर सि.सं.नं. १९२४ अ १ ख – अ -१ क -८ कोल्हापूर शहर S.S.NO.1410-1the3 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स.नं १७८-१-१अ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर सि.सं.नं. १९२४ अ १ ख – अ -१ क -८ (१) कोल्हापूर शहर S.S.NO.1411-1 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स.नं २६२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1935-1-2-वर्ग1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.146PAI NAVA 654KH2
करवीर मौजे करवीर R.S.NO.380-2A NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.195-K-28_sell कोल्हापूर शहर S.S.NO.146PAI NAVA 654KH2_1
 करवीर मौजे करवीर रि स.नं ५७४-३ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर सि.सं.नं. 195 क – ३२ (सब 1 ) कोल्हापूर शहर S.S.NO.1690 K वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर R.S.NO.690-1-A NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.195-K-36_sell कोल्हापूर शहर S.S.NO.1706 वर्ग 1
करवीर मौजे करवीर रि स.नं ७३३ ह कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.195-K-36_sell (1) कोल्हापूर शहर S.S.NO.1706 वर्ग 1_1
 करवीर मौजे करवीर रि स.नं ७३३ ( १ ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1967A_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1724 वर्ग 1
 करवीर मौजे करवीर रि स.नं ८६५ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1980_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1724 वर्ग 1_1
करवीर मौजे कसबा करवीर रि.स.नं २७६-३ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1980_class1 (1) कोल्हापूर शहर S.S.NO.1738-1 वर्ग 1
करवीर मौजे क बावडा रि स नं ( ६२३ अ – ४) हिस्सा नं ४ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.1988b-वर्ग1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1788B वर्ग 1
करवीर मौजे कसबा करवीर रि.स.नं २१५ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.198a-3-6_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1789 वर्ग 1
करवीर मौजे क बावडा रि स नं ८१ अ -११ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2014-b_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1854-1the5
करवीर मौजे कागल गट नं १४३- ब् कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2018kh1 3_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1863-1,2 वर्ग 1
करवीर मौजे नंदवल गट. नाही. 521-26 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2021-a_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1882
करवीर मौजे नंदवल गट. क्र.५२१-४ सेल कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2025k-1a_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.1924A आणि 1KA2-A प्लॉट क्रमांक 1 विक्री
करवीर मौजे नंदवल गट.नं. 521-8 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2025k-1a_class1 (1) कोल्हापूर शहर S.S.NO.1935-1 वर्ग 1
करवीर मौजे पाचगाव रि .स.नं ७० kolhapur shahar kolhapur s.s.n.204kh-29a शब्द e_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.2017-A1 वर्ग 1
करवीर मौजे सरनोबत वाडी रि स.नं 1 ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2078kh-4a-2a-2-class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.2026 वर्ग 1
करवीर मौजे शिंगणापूर सि स नं १९८ अ -3-२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.2094A_CLLAS1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.204A-2 वर्ग 1
करवीर मौजे तेम्बलाई वाडी रि स नं १८-अ-२, २०-1-७ब , 21-3-ब२२-ब २३ क कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2100k_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.2070 वर्ग 1
करवीर मौजे उचघव R.S.NO.267-21 प्लॉट क्र. 5 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.2100K-1 78_CLASS1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.2103-21 वर्ग 1
करवीर मौजे उचगाव रि स.नं २६८ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.2100K-1 78_CLASS1 (1) कोल्हापूर शहर S.S.NO.2113K-26A-1 वर्ग 1
करवीर मौजे उजळीई वाडी गट नं १७३-८ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2100k-150-8b प्लॉट n.601_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.221A-5B-3 वर्ग 1
करवीर मौजे उजळीई वाडी गट नं १६१-६ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2100k-150-8b_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.221A-5B-3 वर्ग 1_1
करवीर मौजे उजळीई वाडी गट नं ४२ब -१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2100k-151-4word E_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.2259B वर्ग 1
करवीर मौजे उजळयवाडी गट क्रमांक 23 प्लॉट 10 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2100k-151-4word E_class1 (1) कोल्हापूर शहर S.S.NO.226K-2 वर्ग 1
करवीर मौजे वाकारे गट.नं.1455 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2100k-151-4word E_class1 (2) कोल्हापूर शहर S.S.NO.2307,2307A वर्ग 1
कार्वीर मौजे वळीवडे गट नं १८७-१अ १८७-२अ-१८७-३अ आणि १८७-४ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2113 k-26a-16,1-9pln.130,1-12pln.71,s.s.n.2113k-26a-1_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.235-43 वर्ग 1
करवीर पाचगाव गट नं १४ हिस्सा क्रमांक 1(२) १-१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2113 k-26a-16,1-9pln.130,1-12pln.71,s.s.n.2113k-26a-1_class1 (1) कोल्हापूर शहर S.S.NO.235-66 E WROD वर्ग 1
करवी उजाळाइवाडी गट नं ३६-अ-1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.2113_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.23-6-1B वर्ग 1
करवी उजाळाइवाडी गट नं १०४-१ब १६८-५-२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2113-1 ते 47_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.2456-2 E शब्द वर्ग 1
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. ११५/क  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.2113K-26A-15B_CLLAS1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.250B-15-25,22
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. १३२७/ ख / २ अ  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2187-2_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.2537-2
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. १९२७ अ/1 ख /२अ /१८ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.221a-वर्ग1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.2538,2539 वर्ग 1
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. २०७९ क / १४ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.223-3_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.260-9-6 वर्ग1
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. २१०५/३६ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.227-7B_CLASS1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.31K-1B E शब्द वर्ग 1
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. ११८२/१९०१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.23-1-5_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.31K-1K
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. १३३२/२/८७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.231a-9_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.323A-3
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. १३३२/२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.233-PLN. 12_CLASS1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.325A वर्ग 1
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. 195 क/१ प्लॉट नं ७६/१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.23-4_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.347 वर्ग 1
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. 195 क/१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.235-वर्ग1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.397 B वर्ग 1
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. २५५ ब/३० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.245k-1_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.441-1the4 वर्ग 1
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. २५५ ब कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.245k-1_class1 (1) कोल्हापूर शहर S.S.NO.479 वर्ग 1
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. २९९/२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.248-2_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.503-1K
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. ४३९ अ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.250_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.517-A-1
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. ४६१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.250_class1 (1) कोल्हापूर शहर S.S.NO.517-A-1 वर्ग 1
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर सि.स.नं. १३२३ क / १८ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.250B-1A-1_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.517-A-1 वर्ग 1_1
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर वोर्ड ई – २  सि.स.नं.१३७० प्लॉट नं २५४ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.250B-1A-1_class1 (1) कोल्हापूर शहर S.S.NO.517-A-1 POLT NO.5,86 E शब्द वर्ग 1
कोल्हपुर शहर कोल्हापूर वोर्ड ई – २  सि.स.नं. १४०७ प्लॉट नं २१७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.250b-1b-3-6,250b-1b-3-7, 8_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.517-A-1_1
कोल्हापूर शहर  सि .स .नं 195 क/१ प्लॉट नं १४६ अ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.253k_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.519 E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर टेंबलाईवाडी रि.स.नं ५ अ/१अ आणि प्लॉट नं ११ (जुना प्लॉट नं ५/२ ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2554-2_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.594-1-अ वर्ग 1
कोल्हापूर शहर टेंबलाईवाडी रि.स.नं ५ अ/१अ/६ब मधील प्लॉट नं ८१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2554-kh_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.725 वर्ग 1
कोल्हापूर शहर वोर्ड ब सि .स .नं १९२४ अ /१ ख़-२/अ-१ब कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.260-9-4,260-9-5_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.741A वर्ग 1
कोल्हापूर शहर वोर्ड ब सि .स .नं 195 क/१ (सब १) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.261A-2K_CLASS1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.741A वर्ग 1_1
कोल्हापूर शहर वोर्ड ई सि .स .नं 195 क/१ प्लॉट नं ७३/२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.261A-2K_CLASS1 (1) कोल्हापूर शहर S.S.NO.767KH-1A-1 वर्ग 1
कोल्हापूर शहर वोर्ड ई सि .स .नं 195 क/१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.265B-1_CLASS1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.902-A प्लॉट क्र. 5 विक्री
कोल्हापूर शहर वोर्ड ब सि .स .नं २०७९ क  /२७/3 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.265B-1_CLASS1 (1) कोल्हापूर शहर S.S.NO.959K-1 वर्ग 1
कोल्हापूर शहर वोर्ड ई सि .स .नं ६१०/४९ प्लॉट नं २९ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2869-2_class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO.969-1-5 वर्ग 1
कोल्हापूर शहर रि स नं १३१६-२ १३१७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.2869-3a-class1 कोल्हापूर शहर S.S.NO2555 वर्ग 1
कोल्हापूर शहर रि सा नं २९९-२-१० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.313-1, 2_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्ड नं ई-१ सि .स . नं जा – क्र १५७९ क्र नं भू -1   प्लॉट कावी नं-९८
कोल्हापूर शहर रि स नं ७३९-अ -१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.314-3 P.N.105_CLASS1 कोल्हापूर शहर वोर्डे इ प्लॉट नं ४२ सि.स.नं १३३२-२
कोल्हापूर शहर रि स नं ८१-अ -९ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.332k_class1 kolhapur shar kolhapur s.s.n 248-4_clas 1
कोल्हापूर शहर सि सा नं १०३१-२-४ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.367-9_CLASS1 कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर इ-1 शब्द, S.S.NO.1182-62 वर्ग 1
कोल्हापूर शहर सि सा नं १९५-सि -1-४५ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.36A-2 1_CLASS1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर इ-1 शब्द, S.S.NO.1182-62 वर्ग 1_1
कोल्हापूर शहर सि सा नं १९५-सि -1१-२८  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.36a-2 4_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.3065-KH NA
कोल्हापूर शहर सि सा नं १९५-सि -1-१३६ ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.36a-2 4_class1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.198-4-3 NA
कोल्हापूर शहर सि सा नं १९५-सि -1-१३७ ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.36a-2 4_class1 (2) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO 1053- 1,1053-2,1053-3, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर सि सा नं १९५-सि -1-१५० ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.36a-32-1_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO 2419-A, E2-शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर सि सा नं १९५-सि -1-५१ ब कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.36a-32-1_class1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO 2571 , B शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर सि सा नं १९५-सि -1-६२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.38-ब-वर्ग1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर क्रमांक २७६ आणि २८७ वर्ग १
कोल्हापूर शहर सि सा नं २०७९ सि -२७-२६-४५ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.390(1)_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1089 वर्ग 1
कोल्हापूर शहर सि सा नं २०७९ सि -२७-६-४३ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.396-1a-2a, 3_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1182 -190 विक्री
कोल्हापूर शहर सि सा नं २०७९ सि -२८ -१७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.396-class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1642 FHA. 142, ई-2 वूड क्लास 1
कोल्हापूर शहर सि सा नं २१०० सि -३७-१४६ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.405k-1, 408_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 232A-2A-2 वर्ग 1
कोल्हापूर शहर सि सा नं ५-अ-१अ-६ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.445-1_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 297+310-19,E2-शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर सि सा न ८३६  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.456k-1_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 32A, R शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर सरकारी जमीन वाटप  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.456k-1_class1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1046KHA-8 वर्ग 1
कोल्हापूर कसबा बावडा ब नं २१०० क – ३३ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.499-1 ते 4,6,22, 23_वर्ग1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1058, E Word Kolhapur Class 1
कोल्हापूर कसबा बावडा न.ब नं ५०८ ब – २५ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.517A-1_CLASS1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1082-1, E WOED वर्ग 1
कोल्हापूर मौजे कसबा बावडा रि.स.नं ८७३ आणि ९२० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.517-a-1_class1 कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO.1086A, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर मौजे कोल्हापूर रि स.नं ९०२-अ प्लॉट नं ११ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.517a-1_class1(2) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1086A, E शब्द वर्ग 1_1
कोल्हापूर मौजे कोल्हापूर रि स.नं ९०२-अ प्लॉट नं ११ ( १ ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.517a-1_class1(3) कोल्हापूर शास्र कोल्हापूर S.S.NO.1104, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर सि . स.नं  १३३३ प्लॉट नं २५ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.517a-1_classq कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1108-KH-31 वर्ग 1
कोल्हापूर मौजे कोल्हापूर रि स.नं ११२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.54B-1_CLASS1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1125 वर्ग 1
कोल्हापूर मौजे कोल्हापूर रि स.नं ११२ ( १ ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.570-वर्ग1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1157-1 1157-2 वर्ग 1
कोल्हापूर मौजे कोल्हापूर रि स.नं १३३४-२६ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.633 kh_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1182-185,1182-181,E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर मौजे कोल्हापूर रि स.नं १९२४अ-१क २अ १ब प्लॉट नं १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.633 kh_class1 (1) कोल्हापुर शाशर कोल्हापूर S.S.NO.1182-31, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर मौजे कोल्हापूर रि स.नं१९५ क -३६ इ १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.695b_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1182-60 वर्ग 1
कोल्हापूर मौजे कोल्हापूर रि स.नं २०७९-क २६अ४ प्लॉट नं 21 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.695b_class1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1182-60 वर्ग 1_1
कोल्हापूर मौजे कोल्हापूर रि स.नं २०७९-क-१७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.708-1d_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1188B-2A भूखंड क्रमांक S-2 वर्ग 1
कोल्हापूर मौजे कोल्हापूर रि स.नं ९ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.718-2B,718-4b_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1188B-2A भूखंड क्रमांक S-2 वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्डे इ  फ्ला प्लॉट नं ३२९ ब ( सब १) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.722_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1215K 2-1 वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर वोर्डे इ  फ्ला प्लॉट नं ३२९ ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.743-2,b_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1215K 2-1 वर्ग 1
कोल्हापूर मौजे कोल्हापूर वोर्डे ई भू नं ११८२-३७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.743-2,b_class1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1290 विक्री
कोल्हापूर  रि स.नं ८९३० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.756-1a-2-3-वर्ग1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1290 विक्री
कोल्हापूर  रि स.नं १०३३-१अ-२ ओं नं १७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.767kh-1a-1_class 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1330 K-15 विक्री
कोल्हापूर  रि स.नं १०३३-१अ-२ ओं नं स २ प्लॉट नं १७ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.767kh-1a-1_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1330 K-15 विक्री
कोल्हापूर  सि स.नं १०२० ( ३ ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.767kh-1a-1_class1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1332-2 ई शब्द विक्री
कोल्हापूर  सि स.नं १०२० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.782-1 आणि 778-2_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1332-2 विक्री
कोल्हापूर  सि स.नं १०२० ( १ )  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.907+908_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1332-2 विक्री
कोल्हापूर  सि स.नं १०२० ( २ )  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.907+908_class1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1432A-1 NA
कोल्हापूर S.S.NO 1037-B दुकान क्रमांक 3 दुकान क्रमांक 4 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.960-2_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1541-1 आणि 1541-11 वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 1086 A वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n.t.p.skim.no.2-fa-plot no 180a-class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1541-1 आणि 1541-11 वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 1109 B फ्लॅट क्र SI- 3क्लास 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.N.T.S.N.2.F.P.217-7_CLASS1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1644-1A A – शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 1109 B फ्लॅट क्र SI- 3क्लास 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n1021K-3_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.17188 वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 1182-146 दुकान क्रमांक S-1क्लास 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n1168A-1_class1 कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO.1724,E2 – शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 1185-K-8CLASS 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n1169A-1 , 1169A-2_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1767 वर्ग 1
कोल्हापूर स.क्रमांक 1187-3वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n1169A-1 , 1169A-2_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1767 वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 1188 B-2B फ्लॅट क्रमांक S-2, E-1 वॉर्डक्लास 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n1847KH_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.17KH -2B, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 1188-B-2A E-1 वॉर्डक्लास 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n1876A_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1809 K,1809 KH,1810-1 वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 1230 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n1880-A,1800B_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1809 K,1809 KH,1810-1 वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 1328-10 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n1985_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1809KH आणि 1810-1 वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 1328-11 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n2017-D_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1809KH आणि 1810-1 वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 1328-20 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.N2150a-1b-class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1834-2, एक शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 1328-37CLASS 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n239A-1_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.189-A सेल
कोल्हापूर S.S.NO 1328-39वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n2456,2457_class1 कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO.1901K, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 1328-39 वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n2456,2457_class1 (1) कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO.1901K, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 1841-B E प्रभाग वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n248-4_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1924-A-1KH-1-E सेल
कोल्हापूर S.S.NO 1841-B E प्रभाग वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n249A-127A-4-9-249a-1-27a-4-7_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1924-A-1KH-1-E सेल
कोल्हापूर S.S.NO 1857 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n250_class1 कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO.195 K-1 Sale
कोल्हापूर S.S.NO 1877-B फ्लॅट क्रमांक 7क्लास 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n297+310-1 6_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.195K-36 विक्री
कोल्हापूर S.S.NO 1877-B फ्लॅट क्रमांक 7क्लास 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n395-1A-2_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1968, C वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 2017-D वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर  s.s.n414_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2010A-1 वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 2017-D E वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n494-1, 2_class1 कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO.2010A-1,E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 2017-D E वर्ग 1 (2) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n494-1B,494-2_class1 KOLHAPUR SHASHAR KOLHAPUR S.S.NO.2018 KH13, E2 शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 2025-K PO.NO 1 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n5 19_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2018KH 1 वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 2103-21 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n5 19_class1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2021 K-1 वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 2103-21 वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n696-1A_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2021 K-3 वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 2103-21 वर्ग 1 (2) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.n845K_class1 कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO.2040 E -2 शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर  सि स.नं २४५-२० कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO 1210B वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.204KH -18 वर्ग 1
कोल्हापूर  सि स.नं २९-जी -३ प्लॉट नं २ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.No 1396,1397, C शब्द वर्ग 1 कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO.204KH-22A, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर  सि स.नं ३२७ ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO 1440 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2054, कसबा बावडा कोल्हापूर इयत्ता 1
कोल्हापूर  सि स.नं ४३५-१ प्लॉट नं ४०१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO 2078KH-6A-5, भूखंड क्रमांक 2 आणि 7 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2079K-4 विक्री
कोल्हापूर  सि स.नं ४३५-१ ते १५ प्लॉट नं २०२ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO 508 B-18 सेल कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.208KH, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर  सि स.नं ४३५-१ ( २ ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO 508 B-18 सेल (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.208KH, E शब्द वर्ग 1_1
कोल्हापूर  सि स.नं ४३५-१  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO 745 E शब्द वर्ग 1 कोल्हापूर शासर कोल्हापूर S.S.NO.2100-110 विक्री
कोल्हापूर  सि स.नं ४३५-१ ( १ ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1023 K -1 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2100K -150-8B, भूखंड क्रमांक 410 वर्ग 1
कोल्हापूर  सि स.नं ५१७-अ-१-१८ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1029B-3A वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2100K -250-8, भूखंड क्रमांक 102 वर्ग 1
कोल्हापूर  सि स.नं ६६० -अ -१ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1031K -2 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2100-K-160-09 भूखंड क्रमांक 6 वर्ग 1
कोल्हापूर  सि स.नं ७८६ अ -१, ७८६ अ १ब  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1082-1 ​​वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2100K-172, E 2 शब्द, भूखंड क्रमांक 15 वर्ग 1
कोल्हापूर  सि स.नं ८७६ -१  प्लॉट नं ६ ( १ ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1122 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2103-7 वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 8930 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1140 1B E वार्ड वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.2103-7+8A-5 वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO 8930 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1182-124 ई वार्ड वर्ग 1 कोल्हापूर शास्र कोल्हापूर S.S.NO.2265 DU.GALA नं. १ आणि २ ओ. गाला क्र. 3, कसबा बावडा वर्ग 1
कोल्हापूर  सि स.नं ९१३ -१  ( १ ) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1182-71वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.23-7-1K वर्ग 1
कोल्हापूर  सि स.नं ९१३ -१  कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1237 ड वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.249A-1-86 E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO T.P. एससीईएम क्र. 2 प्लॉट क्रमांक 185-A TF1CLASS 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1328-10 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर स.सं.24खा -20-21-ई शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO T.P.SCEM.2 प्लॉट- 175-3 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1358-1B वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.296B, E WOED वर्ग 1
कोल्हापूर S.S.NO.1307-K वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1390 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.360 B 5 , E-2 शब्द, भूखंड क्रमांक 19 प्लॉट वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर  स.स.न. 195 क/ १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1398 FHA. भूखंड क्र. १७५-६ वर्ग १ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.363-1,2,ई शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर ई प्रभाग रासन- 563 -अ-1-2-3 क्र कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 14-A-1-2 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.36A-27, E Word, Kolhapur Class 1
कोल्हापूर शहर ई-वॉर्ड रासन -329K-1-A-1A-1_ कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1679 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.378 A-44 SALE
कोल्हापूर शहर करवीर R.S.NO. 209-A-3 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1679 वर्ग 1_1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.395,1A,2 वर्ग 1
कोल्हापूर शहर करवीर R.S.NO. 626-8 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर s.s.no. 1701_वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.395-1B-6, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर करवीर R.S.NO.1159B-3-1 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1921-अ वर्ग 1 कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO.461-A, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर करवीर R.S.NO.580-3 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 1924A-1-KH2-A-1B विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.517 A -1Class 1
कोल्हापूर शहर खरी कॉर्नर वोर्ड नं ई-१ सि .स . नं१२५६/१ब कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 195K-1 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.517A-1 वर्ग 1
kolhapur shahar kolhapue s.s.n 2079-k-28-21_sell कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 195K-36 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.517A-1 भूखंड क्र.71, E-1 शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर Ssn – 1116A _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 204 KH-23 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.517A-1 भूखंड क्र.71, E-1 शब्द वर्ग 1_1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर Ssn – 1116A _ वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 2064A,2064B वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.517A-1 POLT NO.65 NA
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर Ssn-204 Kh-29a _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 2066 वर्ग 1 कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO.517A-1, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर 1141-K-1-K शब्द ई वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 2079K-26A-16 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.528A, E WOED वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर 195K-36 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 2079K-27-26 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.594-1-अ वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर249-A-1-24_class1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 2100-56 विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.612-B प्लॉट क्र.104, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर A-वॉर्ड Ssn-1749_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 2113K-26A-1-6 वर्ग 1 कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO.660E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर अ-वॉर्ड SSS-1827A2_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 221A-5B-2 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.957KH-2, ई शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर अ-वॉर्ड SSS-1827A2_ वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. २३५-६४ वर्ग १ कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO.T.P.SCIM नं.2 FHA. भूखंड क्र. 102 आणि 103, ई शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर अ-वॉर्ड Ssn-637_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 249A -1-79 E शब्द वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO1135 वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर अ-वॉर्ड SSS-637_ वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 249A -1-79 E शब्द वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शास्र कोल्हापूर S.S.NO1168, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ब प्रभाग N.BU.NO.255-B विक्री कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 2632 -G-1 NA कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO1678 वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ब-वॉर्ड-2456,2457_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 2829A-15E वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO19666, E2- शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर एस-वॉर्ड एसएसएन- 1411-1 ते 7, 1412,1413-1_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 29 जी. भूखंड क्र. 11 आणि 12 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO233 आणि 1 वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर एस-वॉर्ड Ssn-1468B _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 317-18 ई वार्ड वर्ग 1 कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO2457, B शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर एस-वॉर्ड Ssn-13961397_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 352 ई वार्ड वर्ग 1 कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO2563, B शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर एस-वॉर्ड SSN-1432A-1,1432B-2_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 396 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO314-89 ), E 2 – शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर एस-वॉर्ड Ssn-1509 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 435 वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO413 E शब्द, वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड रासन – 264A 264B -1 _वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. ४५४-१ वर्ग १ कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO482,ई शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn – 1147, 1164, 1165_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 469-66 विक्री कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO482,ई शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN – 204 K-1A-१K-१ _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 517A -1 E वार्ड वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO503-1A, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn – 2096 Kh -7 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 517-A-1 वर्ग 1 कोल्हापूर शाशर कोल्हापूर S.S.NO519, E शब्द वर्ग 1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn – 370-1B-2 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. ५१७-ए-१-५९ प्लॉट क्र. ५६ वर्ग १ कोल्हापूर शहर एक शब्द R.S.NO.1234-3 आणि 1316-1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-1155_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 761-3B NA क्षेत्र दुरुस्ती 
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN- 1185 K-22A _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO. 923GH -4 E वार्ड वर्ग 1 क्षेत्र दुरुस्ती ना
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड Ssn-1185K-22A _ वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1003 A नवीन दस्तऐवज 01-18-2022 14.25
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN-1230 KH -2 FA 26 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1003 अ वर्ग 1 नवीन दस्तऐवज 01-18-2022 14.27
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड -ward SSN -1328-24_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1003 अ वर्ग 1 नवीन दस्तऐवज 01-18-2022 14.37
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN -1378_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1003 B वर्ग 1 नवीन दस्तऐवज 01-18-2022 14.37_1
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN- 1551 FA 69 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1003 ब वर्ग 1 (1) नवीन दस्तऐवज 01-19-2022 17.19
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN- 1551 FA 69 _ वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1029B-2B वर्ग 1 नवीन दस्तऐवज 01-19-2022 17.20
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN -1645 _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1032B शब्द ई वर्ग 1 नवीन दस्तऐवज 01-19-2022 17.48
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN -1645 _ वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1046-K-13-1-A नवीन दस्तऐवज 01-20-2022 13.00
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN -1717_ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1086 अ वर्ग 1 नवीन दस्तऐवज 01-20-2022 13.30
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड  SSN -1773B _ वर्ग 1 कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.1108K-34D-1, E शब्द वर्ग 1 नवीन दस्तऐवज 01-20-2022 13.34
कोल्हापूर शहर कोल्हापूर ई-वॉर्ड SSN -1773B _ वर्ग 1 (1) कोल्हापूर शहर कोल्हापूर S.S.NO.110B वर्ग 1 नवीन दस्तऐवज 01-20-2022 16.17
 मौजे उचगांव ता करवीर गट नंबर 264 अ 1 हेल्पर्स ऑफ दि हॅण्डीकॅप भाडेपट्टा नुतनीकरण आदेश मौजे मोरेवाडी ता करवीर रि स नं 66/1/1 ईव्हीएम मशीन गोडाऊन निवडणूक जमीन प्रदान आदेश   
गगनबावडा-गट नं. 67 गगनबावडा-गट नं. 577 मार्गेवाडी-गट नं. 13
गगनबावडा मौजे अणदूर गट नं २६३ गगनबावडा मौजे बुद्रुक गट नं २५ गगनबावडा बोरबेड गट नं १२१
गगनबावडा मौजे असळज जुना सर्वे नं ६१ चालू गट नं १५९ गगनबावडा मौजे बुद्रुक जुना गट नं १५३ चालू गट नं २५५-अ गगनबावडा बोरबेड गट नं १२१ अ
गगनबावडा मौजे असळज जुना गट नं १६७ चालू गट नं (सब १)375 गगनबावडा मौजे बुद्रुक जुना गट नं १८६ चालू गट नं २५५ अ गगनबावडा गगनबावडा गट नं २४
गगनबावडा मौजे असळज जुना गट नं १६७ चालू गट नं (सब २)376 गगनबावडा मौजे बुद्रुक जुना गट नं 18 चालू गट नं २४ अ गगनबावडा गगनबावडा गट नं ३६
गगनबावडा मौजे असळज जुना गट नं १६७ चालू गट नं (सब ३)377 गगनबावडा मौजे बुद्रुक जुना सर्वे नं १८६ चालू गट नं २६२ अ (सब 1 ) गगनबावडा कोदे गट नं १६५ अ
गगनबावडा मौजे असळज जुना गट नं १६७ चालू गट नं 374 गगनबावडा मौजे गगनबावडा ब . म . न. ३६ गगनबावडा कोदे गट नं १७९
गगनबावडा मौजे असळज जुना गट नं २२० गगनबावडा अमौजे गगनबावडा जुना गट नं ३०चालू गट नं २४ गगनबावडा कोदे गट नं १९३ अ 
गगनबावडा मौजे असळज जुना गट नं ३३३ गगनबावडा अमौजे गगनबावडा जुना गट नं ३०चालू गट नं २४ (१) गगनबावडा कोदे गट नं २३०
गगनबावडा मौजे बोरेत जुना गट नं १२३ चालू गट नं १२१ (सब ) गगनबावडा मौजे जरगी गट नं139 गगनबावडा कोदे गट नं २४ अ 
गगनबावडा मौजे बोरेत सि .स.नं १२३ नवीन १२१ गगनबावडा मौजे बुद्रुक सर्वे नं १८६ चालू गट नं २६२ ( सब २ ) गगनबावडा कोदे गट नं २५
गगनबावडा मौजे बुद्रुक गट नं १९३ (जुना ११५) गगनबावडा मौजे लखमापूर गट नं ५/1/ब गगनबावडा कोदे गट नं २५-१ अ
गगनबावडा मौजे बुद्रूक गट नं १८६चालू गट नं २६२-अ गगनबावडा मौजे पारगावकरवाडी जुना गट नं ८३ गगनबावडा कोदे गट नं २५५ अ
गगनबावडा मौजे बुद्रुक गट नं १९३ (जुना ११५) गगनबावडा असळज गट नं ४५९ गगनबावडा कोदे गट नं २६२ अ 
गगनबावडा कोदे गट नं २६२ -१-अ गगनबावडा पारगाव वाडी  गट नं ३४  
बोरपाडळे-गट नं. 337/1 निवडे-गट नं. 355 वेतवडे-गट नं. 188
पन्हाळा मौजे सावर्डे गट नं ८५९/५४ पन्हाळा मौजे आसगाव गायरान गट नं ३१० पन्हाळा मौजे सातार्डे गट न.८५९/८३
पन्हाळा मौजे सावर्डे गट नं ८५९/५६ पन्हाळा मौजे माले गट नं १५८४ पन्हाळा मौजे सातार्डे गट नं ८५९-१०
पन्हाळा मौजे सावर्डे गट नं ८५९/७१ पन्हाळा मौजे मनवाड गट नं १९९ पन्हाळा मौजे सातर्डे गट नं.८५९/३१
पन्हाळा अरेळा गट नं ४३८-ब  पन्हाळा मौजे पन्हाळा s.s.n.240_class1 पन्हाळा मौजे सातार्डे गट न.८५९/३६१+३७२
पन्हाळा  इंजोले गट नं २८ ते ९४ पन्हाळा मौजे पन्हाळा गात न ६४७ पन्हाळा मौजे सातर्डे गट नं.८५९/३७
पन्हाळा जाखले गट नं ५५६,६९९-ब,७००-ब,७०१-ब  पन्हाळा मौजे पोम्ब्रे गट नं ३९ पन्हाळा मौजे सातर्डे गट नं.८५९/७२
पन्हाळा जाखले गट नं ५५६,६९९-ब,७००-ब,७०१-ब  पन्हाळा मौजे पोर्ले तर्फे ठाणे  गट नं १६५२ पन्हाळा मौजे सातर्डे गट नं.८५९/७५+७६
पन्हाळा कोडोली गट नं १२४८ ब  पन्हाळा मौजे सातर्डे गट नं ८५९/७१ पन्हाळा मौजे सातर्डे गट नं ८५९/७५+७३
पन्हाळा मौजे पन्हाळा गात न ९५३ पन्हाळा मौजे सातार्डे गट न.८५९/११५ पन्हाळा मौजे वाशी गट नं ८६ (सब १)
पन्हाळा मौजे माले गट नं ९५३ पन्हाळा मौजे सातार्डे गट न.८५९/२० पन्हाळा मौजे वाशी गट नं ८६
पन्हाळा मौजे पन्हाळा गात न ५०० पन्हाळा मौजे सातार्डे गट न.८५९/३६ पन्हाळा मौजे सातार्डे गट न.८५९/८३
पन्हाळा यावलुज गट नं १४२६    
ता पन्हाळा – मौजे पणोरे गट नंबर 151, 143, 147, 148 आणि मौजे वेतवडे गट नंबर 188,370, 461, 240 ता पन्हाळा – मौजे पोहोळे तर्फे बोरगांव 304 -1, 438, 61 निवडे 338, कसबा बोरगांव 474, वाळोली 474, सालवाडी 252, 271 ता पन्हाळा – मौजे पणुत्रे गट नंबर 511 मौजे हरपवडे गट नंबर 505, 512, 513
सोनुर्ली-गट नं. 72/अ सोनुर्ली-गट नं. 72/अ/1 वारुळ-गट नं. 90
पन्हाळा मौजे अनुस्कुरा गट नं रि.स.नं.१६२ नवीन गट नं १८६  शाहुवाडी मौजे मांजरे गट नं ३०-1 शाहूवाडी मौजे भेरेवाडी गट क्रमांक ३७६ आणि गट क्रमांक ५४६-अ लँड ग्रांड
शाहुवाडी मौजे गिरगाव गट नं ८२ शाहुवाडी गोगावे गट नं ६११ शाहुवाडी सोनवडे गट नं १०१८
शाहुवाडी मौजे कुंभवडे गट नं २४ शाहूवाडी मौजे आंबा गट क्रमांक ७८ विक्री शाहुवाडी तावडे गट नं २३
शाहुवाडी उखळू गट नं ३२९ शाहुवाडी वारूळ गट नं १०३,२०१,२५७,२९७,३१९,३४४,३४६  
मौजे इजोळी, ता शाहुवाडी गट नंबर 25 जमीन प्रदान आदेश  मौजे मरळे, ता शाहुवाडी गट नंबर 131, 127  जमीन प्रदान आदेश  मौजे सावर्डी, ता शाहुवाडी गट नंबर 108, 132, 150, 151, 131 जमीन प्रदान आदेश 
हातकणंगले-गट नं. 1047 भादोले -गट नं.2266/अ रेंदाळ-गट नं. 985 कुंभोज-गट नं. 1722 कसबा वडगांव -गट नं. 245/1/ई
हुपरी- सि.स.नं. 2098 हुपरी-गट नं-925/10/अ/1 हुपरी-गट नं. 1229 हुपरी -रि.स.नं. 2800 पैकी हुपरी-गट नं-844/अ
हुपरी-गट नं-1216 चोकाक-गट नं.110 रि.स.नं-20 सर्व्हे नं. 11 हातकणंगले-गट नं. 1165/अ/1 सर्व्हे नं. 387/1 तासगांव-गट नं. 123 कबनूर -गट नं.92/1
किणी-रि.स.नं. 205 गट नं.-892 लाटवडे -गट नं. 1426/अ मौजे मजले-गट नं. 702 नरंदे-गट नं. 1179 पेठवडगांव-गट नं. 245/1/ई
रांगोळी- गट नं.666/अ        
हमिदवाडा नव जीवन  विविध कार्यकारी सहकरी सेवा सोसायटी हातकणंगले मौजे हातकणंगले गट नं ९४२ ते ९४८ ,९३४,८८३  हातकणंगले मौजे तारदाळ गट नं ६३७    
हातकणंगले मौजे कसबा वडगाव गट नं २९७/१ हातकणंगले मौजे हातकणंगले गट नं ९४२ ते ९४८ ,९३४,८८३ ( सब 1 ) हातकणंगले मौजे तारदाळ गट नं १०४४    
हातकणंगले मौजे कसबा वडगाव गट नं ३३८/४ हातकणंगले मौजे इंचल करंजी रि स.न. ६४७(3) हातकनंगले मौजे वडगाव गट नं ७१९ब-४    
हातकणंगले गट नं ११६५ हातकणंगले मौजे इंचल करंजी रि स.न. ६४७ (1) हातकनंगले मौजे वडगाव रि स नं -गट नं ३८६-१    
हातकनंगले मौजे कुंभोज गट न. १७१६ हातकणंगले मौजे इंचल करंजी रि स.न. ६४७ (२) हातकंगले मौजे कोरोची  गट नं ९२३    
हातकनंगले मौजे कुंभोज गट न. १७१६ हातकनंगले मौजे इचलकरंजी र.स.न. ६२८ हातकणंगले आळते गट नं १६९७    
हातकणंगले मौजे कुंभोज गट नं १७१६ हातकनंगले मौजे इचलकरंजी गट न. ५७१ १अ हातकंगले हुपरी गट नं १२२९    
हातकणंगले मौजे कुंभोज सि .स.नं १७१६ हातकणगले मौजे कबनूर गट क्र.116 ना हातकंगले हुपरी गट नं ८४३/अ    
हातकनंगले मौजे तीलवाणी गट न.१६१ हातकणंगले मौजे कबनूर गट नं १६६  हातकणंगले हुपरी गट नं १२२९    
हातकणंगले मौजे तिळवणी गट नं  १७१६ हातकणगले मौजे कबनूर गट क्रमांक ८१ भूखंड क्रमांक १ व २, भूखंड क्रमांक ३ व ४ व भूखंड क्रमांक ५ व ६ एन.ए. हातकणंगले इचलकरंजी रि. स.नं ५५६,५८८,अ,ब आणि ५८९    
हातकनंगले मौजे वडगाव गट न. ४६३ हातकणंगले मौजे कसबा वडगाव गट नं.१०४ _( 1) हातकणंगले इचलकरंजी रि. स.नं ५८६,५८७,६०२,६०४    
हातकणंगले मौजे वडगाव  गट नं ४६३ हातकणंगले मौजे कसबा वडगाव गट नं.१०४ हातकणंगले किणी गट नं ८९२    
हातकनंगले मौजे हातकनंगले गट न. ९९८-ब हातकणंगले मौजे खोची गट नं.२७० हातकणंगले मौजे अंबाप गट नं ७५०-२    
हातकणंगले मौजे हातकणंगले गट नं ९९८ हातकणंगले मौजे कोरोची गट नं .४७६  हातकंगले मौजे चावरे सि . स नं ५८९    
हातकणंगले मौजे कसबा वडगाव गट नं १०४ हातकणंगले मौजे खोची गट नं.४७६_ हातकणंगले मौजे हुपरी गट नं ८४४-अ -1    
हातकनंगले मौजे कासारवाडी गट न. ६३०-२३ हातकणंगले मौजे कोरोची गट  नं ९९३ हातकणंगले मौजे हुपरी गट नं ८४४    
हातकणंगले मौजे कासारवाडी गट नं ६३०-२३ हातकणंगले मौजे माजले गट नं ४० हातकणंगले मौजे इचलकरंजी स.स.नं.१३६४७     
हातकनंगले मौजे कासारवाडी गट न. ६३०-४८ हातकणंगले मौजे माजले तारदाळ गट नं १९१,१९२, प्लॉट नं ६७  हातकंगले मौजे कबनूर  गट नं १०१२    
हातकणंगले मौजे कासारवाडी गट नं ६३०-४८ हातकणंगले मौजे माजले तारदाळ गट नं १९१,१९२, प्लॉट नं ६७ ( सब 1 ) हातकणंगले मौजे कबनूर गट नं १०१८    
हातकनंगले मौजे कासारवाडी गट न. ६३०-५३ हातकंगले मौजे माणगाव सर्वे नं ६३६ हातकणंगले मौजे कबनूर गट नं ८१/८६/८७/1/२ प्लॉट नं १०७/१०८    
हातकणंगले मौजे कासारवाडी गट नं ६३०-५३ हातकणंगले मौजे पाडळी गट नं. ४७९  हातकंगले मौजे कबनूर   गट नं १०१४ प्लॉट नं ५    
हातकनंगले मौजे पाडळी गट न. ४७९ हातकणंगले मौजे साजणी गट नं २३६-२ हातकणंगले मौजे कसबा वडगाव गट नं.२९४/२,२९५/1 क २९५/२ पै २९६/२/अ २९६/२/ब २९६/२/ड    
हातकणंगले मौजे पाडळी गट नं ४७९ हातकनंगले मौजे शहापूर  गट न. २७८ हातकणंगले मौजे कसबा वडगाव गट नं.२५५    
हातकनंगले मौजे पारगाव गट न.५५६ हातकनंगले मौजे शहापूर  गट न. २४९-ब  हातकणंगले मौजे कसबा वडगाव गट नं.२९५/१ (सब)    
हातकणंगले मौजे पारगाव गट नं ५५६ हातकनंगले मौजे शहापूर  गट न. २४९-ब (१) हातकणंगले मौजे कसबा वडगाव गट नं.२९५/१    
हातकनंगले मौजे वडगाव गट न. ४६३ हातकनंगले मौजे शिरोली  गट न. १४० क-४ हातकणंगले मौजे कासारवाडी गट नं.६३० हिस्सा नं ११    
हातकणंगले मौजे वडगाव गट नं ४६३ हातकणंगले मौजे शिवणक वाडी गट नं ४१५ हातकणंगले मौजे कासारवाडी गट नं.६३० हिस्सा नं १२    
हातकनंगले मौजे वाठार गट न. २३५ हातकणंगले मौजे शिवणक वाडी गट नं ४१५ (सब 1) हातकणंगले मौजे कासारवाडी गट नं.६६३० हिस्सा नं १६    
हातकणंगले मौजे वाठार गट नं २३५ हातकणंगले मौजे तारदाळ गट नं २१२,२१३ हातकणंगले मौजे कासारवाडी गट नं.६३० हिस्सा नं १९    
हातकनंगले मौजे वडगाव र.स.न.५२० हातकणंगले मौजे गट नं. ३५५  हातकणंगले मौजे कासारवाडी गट नं.६३० हिस्सा नं २०    
हातकणंगले मौजे वडगाव रि.स.नं ५२० हातकणंगले मौजे वडगाव गट नं. ३५५  हातकणंगले मौजे कासारवाडी गट नं.६३० हिस्सा नं ३५    
हातकणंगले मौजे कबनूर गट नं २५ अ  हातकणंगले मौजे वडगाव रि.स.न. २४५  हातकंगले मौजे कसबा वडगाव  गट नं२५८/अ    
हातकणंगले मौजे कोरोची गट नं ४४६ हातकणंगले मौजे वडगाव रि.स.न. २४५  हातकंगले मौजे खोतवाडी  गट नं १३६/1 आणि १३६/3    
हातकणंगले मौजे कसबा वडगाव गट नं १०४ (1) हातकणंगले मौजे वडगाव गट नं ४६-1 क  हातकणंगले मौजे माजले गट नं  ४०    
हातकणंगले मौजे रांगोळी गट नं ४८१ हातकणंगले मौजे वडगाव गट नं ४६३ हातकंगले मौजे रांगोळी गट नं ५०९/५/२    
हातकणंगले मौजे शिरोळ सि . स.नं ११७-६३ हातकणंगले मौजे वडगाव गट नं ४६३ (सब 1) हातकंगले मौजे रुई  गट नं५९८ / 1 /अ    
हातकणंगले मौजे शिरोळ सि . स.नं  ६९ अ – 1-२ हातकणंगले मौजे अब्दुल्लाट गट नं २५१८ हातकंगले मौजे रुई  गट नं १२११    
हातकणंगले मौजे वडगाव  गट नं ८५-3 हातकणंगले मौजे हातकणंगले गट नं १९६ आणि २०२ हातकंगले मौजे रुकडी गट नं२१७    
हातकलंगले मौजे इचलकरंजी R.S.NO.542 NA हातकणंगले मौजे तारदाळ गट नं ६५९ हातकणंगले मौजे साजणी गट नं २३६-२ ( सब 1)    
हातकलंगले मौजे इचलकरंजी R.S.NO.542 NA_1 हातकणंगले मौजे कोरोची गट नं ८ हातकणंगले मौजे शिरोली रि.स.न.६-२     
हातकलंगले मौजे इचलकरंजी R.S.NO.542. NA हातकनंगले मौजे अतिग्रे  गट न.११२० हातकणंगले मौजे तारदाळ रि.स.नं.३६१७ – ६१     
हातकनंगले मौजे इचलकरंजी र.स.न. ४६४-1 हातकणंगले मौजे घुणकी गट नं २४ ब  हातकंगले मौजे तारदाळ  गट नं ६६० / ससं-को/३५७६    
हातकणंगले मौजे शाहापूर – कबनूर सि.स.नं २४८९९ हातकणंगले मुजे हातकणंगले गट नं १४९ हातकंगले मौजे तारदाळ  गट नं २२४ ब     
हातकनंगले मौजे अतिग्रे गट न. ७००-२ हातकनंगले मौजे इचलकरंजी रि स नं ६६४-५ हातकंगले मौजे तारदाळ  गट नं ६३७ आणि ६३८    
हातकणंगले मौजे अत्तीग्रे गट नं ७००-२ हातकनंगले मौजे इचलकरंजी वोर्द नं 10-५२५ हातकणंगले मौजे तारदाळ गट नं ६३८    
हातकंगले मौजे कसबा वडगाव गट नं २०६/१ हातकनंगले मौजे कबनूर गट नं १०३  हातकंगले मौजे तारदाळ  गट नं ६६३    
हातकंगले मौजे तारदाळ  गट नं ६३८  हातकनंगले मौजे कबनूर गट नं १०३ ( १ ) हातकनंगले मौजे तारदाळ गट नं ७४३    
हातकंगले मौजे टोप  गट नं १५३९ हातकनंगले मौजे कबनूर गट नं ८९ हातकंगले मौजे तारदाळ  गट नं ६६३    
हातकंगले मौजे वठार तर्फे वडगाव  सर्वे नं ११३ / ब हातकनंगले मौजे कोरोची गट नं ४७५ हातकणंगले मौजे वडगाव गट नं ४६३    
हातकणंगले तळनदगे गट नं ४०७ हातकनंगले मौजे कोरोची गट नं ७७३ हातकणंगले मौजे वडगाव गट नं ४९-१-क     
हातकणंगले गट नं १५३ ते २०८,२१२,२१३,३०९, तर्दालीन गट नं १०४४ ते १०६०,१०७२, मौजे माजले  ३५७,३५८ हातकनंगले मौजे वडगाव  गट नं १०४ हातकंगले मौजे वडगाव गट नं ७२    
हातकणंगले गट नं १५३ ते २०८,२१२,२१३,३०९, तर्दालीन गट नं १०४४ ते १०६०,१०७२, मौजे माजले  ३५७,३५८ (सब 1) हातकनंगले मौजे वडगाव  गट नं १०४ (२) हातकंगले मौजे वडगाव गट नं ७3/1    
हातकनंगले मौजे इचलकरंजी रि स नं ६२९ हातकनंगले मौजे वडगाव  गट नं १०४ (3) हातकणंगले नरंदे गट नं २१८    
हातकनंगले मौजे इचलकरंजी रि स नं ३६१६-ब-१४० हातकनंगले मौजे वडगाव  गट नं १०४(४) हातकंगले तळंदगे गट नं ४०७    
हातकणंगले हुपरी गट नं ८४३ हातकनंगले मौजे कोरोची गट नं ८३४ हातकणंगले वडगाव गट नं २४५    
हातकणंगले माणगाव  गट नं ६३६ हातकणंगले मौजे माजले गट नं 154 हातकणंगले वडगाव गट नं ४६३    
हातकणंगले मौजे अंबप गट नं ७५०-२ हातकनंगले मौजे नागाव गट नं ५१० हातकंगले मोजे इचलकरंजी R.S.NO.306 A NA    
हातकणंगले मौजे हातकणंगले गट नं ९४२ ते ९४८,९३४,आणि ८८३ हातकणंगले मौजे साजणी गट नं.३१९ हातकंगले मौजे इचलकरंजी R.S.NO.644 NA    
हातकणंगले मौजे हातकणंगले गट नं ९४२ ते ९४८,९३४,आणि ८८३ (सब 1) हातकनंगले मौजे संभापूर गट नं ३३४ हातकंगले मौजे इचलकरंजी S.S.NO.13647 NA    
हातकणंगले मौजे हातकणंगले गट नं १९१,१९२, त्यातील प्लॉट नं ६४० हातकनंगले मौजे संभापूर गट नं ४३८ हात्कांगले मौजे कबनूर गट न. ७०४ आणि ७०५    
हातकणंगले मौजे हातकणंगले गट नं 640  हातकणंगले मौजे शहापूर गट नं ९०४ हातकंगले मौजे शिरोली R.S.NO.6-2 NA    
हातकणंगले मौजे हातकणंगले गट नं 640 (सब 1) हातकणंगले मौजे तळणदगे गट नं ६३७ हातकणंगले मौजे तरडाळ गट क्र.716 ना    
हातकणंगले आळते गट नं १६९५ इचलकरंजी मौजे इंदुकला प्लॉट नं.२६ वार्ड नं. १३-१४  इचलकरंजी मौजे इंदुकला प्लॉट नं.२६ वार्ड नं. १३-१४     
इचलकरंजी शहर सि स नं १७८६१ इचलकरंजी शहर सि स नं ५९३-१६-२७-२८ इचलकरंजी शहर सि स नं २१७७०    
इचलकरंजी न.ब.न. जमीन दुरुस्ती        

ssss

जयसिंगपूर-गट नं. 2725 नांदणी-गट नं. 532/ब नांदणी-गट नं. 733 निमशिरगांव-गट नं.764
शिरटी-गट नं.553 शिरोळ-गट नं. 1042/1 आगर-गट नं. 319 अब्दूललाट-गट नं. 2270/1
चिपरी-गट नं. 413 चिपरी-गट नं. 413-1 धरणगुत्ती-गट नं 297/1 धरणगुत्ती-गट नं 343/6 व 343/7
शिरोळ-गट नं. 1042 शिरोळ-गट नं. 3321 हेरवाड-गट नं. 417/ब/1 जांभळी-गट नं. 597
शिरोळ-गट नं. 3483 तामदलगे-गट नं. 28 टाकळीवाडी-गट नं. 61 तेरवाड-गट नं. 554-1
शिरिल मौजे धरणगुठी प्लॉट क्र. 90 विक्री शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४५/२ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर र.स. न. १११/४  
शिरोळ धरणगुत्ती रि सा नं ३०९ शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४३/८ शिरोळ मौजे संभाजीपूर गट न. स.स.न.१९६८  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १०२-४२ शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं३४४/ब /१ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर स.स.न.३८५८  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १२१ अ  शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४७/८ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर स.स. न.१९९८  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं ७८ अ -२-४२ शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ४४४ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर स.स. न. २००४  
शिरोळ आगार गट नं १५९अ शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं रि.स .न ३४४/ब/१ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर स.स. न. ३६१७/४१  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १०४-५-२२ शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४५/२ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि.स.नं १११/४.  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १२१-सि 105-अ 105-ब  शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४४/ब /१ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर सि.स.नं १०६  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं ३६१७-४१ शिरोळ मौजे जैनपूर  गट न. २१९ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर सि.स.नं २००६ अ /५/४३  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १०२ शिरोळ मौजे जैनापूर गट नं. २१९ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर सि.स.नं ३६१४/४१  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १०२-६६ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट नं २१९ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर 2000-D-8_sell  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं ११०-१ शिरोळ मौजे जैनपूर स.स.न.३६१६ब/६१ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर 2000-D-8_sell  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १११-२-३७ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर सि.स.नं ३६१६ब-६१ प्लॉट नं ५२  शिरोळ मौजे जयसिंगपूर 2940_sell  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १११-२-३७ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट नं १२१-अ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर 2940_sell  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १११-२ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स.नं १०६ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर C.S.N.2006-A5-5_sell  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १११-२ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि.स.नं ११०-1 शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट नं १२१/1  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १११-३-९ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि.स.नं १२१-अ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर जुना सि.स.नं ३९०  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १११-४ ब शिरोळ मौजे जयसिंगपूर री .स.न ९० शिरोळ मौजे जयसिंगपूर प्लॉट एन. 89_विक्री  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं ११४- १-१९ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि.स.नं २००४अ-1-२१अ प्लॉट नं ८७ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर प्लॉट एन. 89_विक्री  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं ११४-४ ब   शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.N. 2006-A-3-11 विक्री शिरोळ मौजे जयसिंगपूर प्लॉट क्र.56_विक्री  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १२१ अ  शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.N. 3808 प्लॉट क्र.106 विक्री शिरोळ मौजे जयसिंगपूर प्लॉट क्र.५६_विक्री (१)  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १९९८-ड-५० शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.S.NO.105-1 विक्री शिरोळ मौजे जयसिंगपूर r.s.n. 111-2_ना  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं ३८४१ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर सि स.नं १९९७-ड-५१ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर  रि.स.नं १२१ / अ  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं ६५-५ शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.S.NO.2004A-1-29A-96 प्लॉट क्र.96 शिरोळ मौजे जयसिंगपूर R.S.N.65_Sell  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १२१-अ शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.S.NO.2004A-1-29A-96 प्लॉट क्र.96_1 शिरोळ मौजे जयसिंगपूर R.S.N.111-1 विक्री  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं १९९८ -ड -५० शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.S.NO.2006A-2, प्लॉट नं.14 विक्री शिरोळ मौजे जयसिंगपूर s.n.58-A8_NA  
शिरोळ जयसिंगपूर रि सा नं ६५ शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.S.NO.2006-A5-34 प्लॉट नं.82 NA शिरोळ मौजे जयसिंगपूर सि.स.नं ११९८ / ड / ४६  
शिरोळ मौजे धरणगुट्टी गट क्रमांक ३४५-२ लँड ग्रांड शिरोळ मौजे जयसिंगपूर सि.स.नं २००६अ-५-४३ प्लॉट नं ९१ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर सि.स.नं ११९८ / ड / ५१  
शिरोळ मौजे धरणगुट्टी L.C.S नं. 606 P.K.54-J1 जमीन भव्य शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.S.NO.2006A-5-51 विक्री शिरोळ मौजे जयसिंगपूर सि.स.नं३६१६ ब / ६१  
शिरोळ मौजे धरणगुट्टी L.C.S नं. 606 P.K.54-J1 लँड ग्रांड (1) शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.S.NO.2006A-5-51 विक्री शिरोळ मौजे जयसिंगपूर s.s.n.37_sell  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर R.S.NO 2006A-5-22 सेल शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.S.NO.3616-B-87 प्लॉट क्र.19 शिरोळ मौजे जयसिंगपूर s.s.n.37_sell (1)  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर गट क्रमांक 102 विक्री शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.S.NO.3617-4 प्लॉट नं.4 विक्री शिरोळ मौजे जयसिंगपूर सि.स.नं ७० अ /२/1/४  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर गट क्रमांक 39-1 एन.ए शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.S.NO.3617-4 प्लॉट नं.4 विक्री शिरोळ मौजे जयसिंगपूर S.S.NO. 134A-14 विक्री  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर गट क्रमांक 39-1 NA (1) शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.S.NO.3821 POLT.NO.134 NA शिरोळ मौजे जयसिंगपूर S.S.NO. 3616B-37 विक्री  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर R.S नं 111-2 सेल शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.S.NO.3821 POLT.NO.134 NA शिरोळ मौजे जयसिंगपूर S.S.NO. 3628 विक्री  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर R.S नं. 111-2 सेल (1) शिरोळ मौजे जयसिंगपूर (संभाजीपूर) रि.स.न.७८ अ / २ शिरोळ मौजे कोंडिग्रे गट नं २३२  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर R.S नं. 111-2 सेल (2) शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट नं १११/२ शिरोळ मौजे कुरुंदवाड गट नं २२३  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर R.S नं.3617-7 सेल शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट नं ५७ शिरोळ मौजे कुरुंदवाड सि.स.नं.३६३७  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर रा.सं. ३६२८ विक्री शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि.स.न.१०५/४ शिरोळ मौजे कुर्नुवाडी गट न.२२३  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर आर एस नंबर 102 सेल शिरोळ मौजे जयसिंगपूर सि.स.न. १९८२ शिरोळ मौजे निमशिरगाव गट नं ९०७/१ (सब १)  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर S S NO 2006-A5-30 सेल शिरोळ मौजे जयसिंगपूर सि.स.न.३४५५ शिरोळ मौजे निमशिरगाव गट नं ९०७/१  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर S.S NO 2002 K- 3 सेल शिरोळ मौजे जयशिंगपूर C.S N 1998ब-146_विक्री शिरोळ मौजे नृसिहवाडी गट क्रमांक-64_NA  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर S.S नं 2006-A-2 NA शिरोळ मौजे जयशिंगपूर C.S.N.2006A-3-9_साळे शिरोळ मौजे संभाजीपूर C.S.N.3648_sell  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर क्रमांक 2006-ए-2 विक्री शिरोळ मौजे जयशिंगपूर C.S.N.2884_sell शिरोळ मौजे संभाजीपूर C.S.N.3785_Sell  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर क्रमांक 2006-अ-3-11 विक्री शिरोळ मौजे जयशिंगपूर C.S.N.3617-31_विक्री शिरोळ मौजे संभापूर  गट नं १०६   
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर क्रमांक ३६३८ विक्री शिरोळ मौजे जयशिंगपूर C.SN.1998- दि-12_विक्री शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट न.१११/२  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर क्रमांक ३६३८ विक्री शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट नं ९० शिरोळ मौजे संभापूर  रि.स नं ३६६१  
शिरोळ मौजे जयसिंहपूर S.S.NO 3617-40 NA शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट नं १११/४ ब शिरोळ मौजे साम्भाजीपूर गट न.१११/  
शिरोळ मौजे कोकरूड R.S नं 1390 सेल शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट नं १११/२ शिरोळ मौजे संभाजीपूर गट क्रमांक ११२-५ प्लॉट क्र.९ विक्री  
शिरोळ मौजे संभाजीपूर रा.सं. ३८३७ विक्री शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट नं रि.स नं ८८ शिरोळ मौजे संभाजीपूर प्लॉट n.3617-66_sell  
शिरोळ मौजे संभाजीपूर क्रमांक ३८३७ विक्री शिरोळ मौजे जयशिंगपूर N.BHU.NO. R.S.NO.111-2 विक्री शिरोळ मौजे संभाजीपूर प्लॉट क्र.198 S.S.NO.3639 विक्री  
शिरोळ मौजे संभाजीपूर S.S.NO 3906 Sale शिरोळ मौजे जयशिंगपूर प्लॉट नं.14 S.S.NO.134A-14 विक्री शिरोळ मौजे संभापूर रि स नं १११/२  
शिरोळ मौजे अब्दुललाट गट नं २४०९/२ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं १०२ शिरोळ मौजे संभापूर रि स नं ३६४७  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४४/ब/१ (सब १) शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं १११/२ शिरोळ मौजे संभापूर रि स नं ३६८५  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४४/ब/१ (सब २) शिरोळ मौजे जयशिंगपूर R.S.N 111-1_NA शिरोळ मौजे संभापूर रि स नं ३८८९  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४४/ब/१ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं ११४/३ शिरोळ मौजे संभापूर रि स नं ३७६५  
शिरोळ मौजे जांभळी गट नं /सि.न.५८२ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं १३४/अ/७ शिरोळ मौजे संभापूर रि स नं ३८२१  
शिरोळ मौजे चिपरी गट नं ४१३ _landgrant शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं १४८/२ शिरोळ मौजे संभापूर रि.स नं ३६१७/५८  
शिरोळ मौजे जयसिंगपूर C.S.N 2006-A-3-11_sell शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं ३२८१ शिरोळ मौजे साम्भाजीपूर सि,स,नं ३६३७ प्लॉट नं 18  
शिरोळ मौजे अब्दुल लाट गट नं २५३३ शिरोळ मौजे जयशिंगपूर R.S.N. 112-1_NA शिरोळ मौजे संभाजीपूर S.S.NO.3639 विक्री  
शिरोळ मौजे अब्दुल लाट गट नं २५१८ शिरोळ मौजे जयशिंगपूर R.S.N.,111-1_NA शिरोळ मौजे संभाजीपूर.C.S.N.3661_sell  
शिरोळ मौजे आगर गट क्र.289_NA शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं 1/२  शिरोळ मौजे शिरोळ गट न.४१८/२  
शिरोळ मौजे आगर गट क्र.२८९_एनए (१) शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट नं रि.स नं १००/२ शिरोळ मौजे शिरोळ रि स नं २८२७  
शिरोळ मौजे आगर गट क्र.२८९_एनए (२) शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं १०३ शिरोळ मौजे शिरोळ सि.स.नं १९९८-ड-४६  
शिरोळ मौजे अगर गट नं ३१४ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं १०४/१ शिरोळ मौजे शिवनाकवाडी गट नं ४२३  
शिरोळ मौजे अगर गात न ३१६+३१७ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट नं रि.स नं १००/१ शिरोळ मौजे शिवनाकवाडी गट नं ३९४,४०८,४०९,४१०,४१५,४२०   
शिरोळ मौजे चिपरी गट क्र.413_विक्री शिरोळ मौजे जयशिंगपूर R.S.N.112-1_NA शिरोळ मौजे शिवनाकवाडी गट नं ३९४,४०८,४०९,४१०,४१५,४२० (सब १)  
शिरोळ मौजे चीपारी फट न ३७३ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं १२१ अ  शिरोळ मौजे शिवनाकवाडी गट नं ३९४,४०८,४०९,४१०,४१५,४२० अब्दुल लाट गट नं २५१७,२५१८,२५३०,२५३१,२५३२,२५३३  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४७-८ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं १२१/अ शिरोळ मौजे शिवनाकवाडी गट नं ३९४,४०८,४०९,४१०,४१५,४२० अब्दुल लाट गट नं २५१७,२५१८,२५३०,२५३१,२५३२,२५३३ (सब १)  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४४-ब -1 प्लॉट नं २६ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं १३४/अ/१० शिरोळ मौजे शिवनाकवाडी गट नं ३९४,४०८,४०९,४१०,४१५,४२० अब्दुल लाट गट नं २५१७,२५१८,२५३०,२५३१,२५३२,२५३३ (सब २)  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४५ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट नं रि.स नं २००४ क / 3५ शिरोळ मौजे टाकडेवाडी गट नं.५२०  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ४४४ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं २३५४ शिरोळ मौजे टाकळी वाडी गट नं ६१  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट न.३४४/ब/ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं २५१८ शिरोळ मौजे टाकळेवाडी गट नं ५७१  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट न.४४४ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर रि स नं ४६/३ शिरोळ मौजे टाकाळेवाडी गट नं ५०५  
शिरोळ मौजे धरणगुट्टी गट क्र.344-बी-3_ना शिरोळ मौजे जयसिंगपूर सि.स.नं २३५७अ -१अ -1 शिरोळ मौजे टाकाळेवाडी गट नं ५२०  
शिरोळ मौजे धरणगुट्टी गट क्र.३४४-बी-३_ना(१) शिरोळ मौजे जयशिंगपूर S.S.NO.3811 Sale शिरोळ मौजे टाकळीवाडी गट न. ५०५  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट न.३५२ – ब शिरोळ मौजे जयशिंगपूर.C.S.N.3617-12_NA शिरोळ मौजे टाकळीवाडी गट न. ५२०  
शिरोळ मौजे धर्न्गुत्ति गात न ४७ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट न.१११/४/ब शिरोळ मौजे टाकळीवाडी गट न. ५८४  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४४/अ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट न. ३४४ /ब/१ शिरोळ मौजे टाकळी वाडी गट नं ५२० (सब 1)  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४४/ब/१ (सब १) शिरोळ मौजे जयसिंगपूरगट न. १२१/अ शिरोळ मौजे टाकळी वाडी गट नं   
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४४/ब/१ शिरोळ मौजे जयसिंगपूर स.स.न.१०२ शिरोळ संभाजी पूर प्लॉट नं १७४  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४४/ब/१  शिरोळ मौजे जयसिंगपूर र.स.न.१०४/४/७/ शिरोळ ताकाळेवडी गट नं ५०५  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४५/२ (सब ३) शिरोळ मौजे जयसिंगपूर गट न.१११/ब शिरोळ उदगाव R.S नं. 114-3  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४५/२ (सब १) शिरोळ मौजे जयसिंगपूर र.स.न.१२३ शिरोळ उदगाव रि.स.नं ११४-३  
शिरोळ मौजे धरणगुत्ती गट नं ३४५/२ (सब २) शिरोळ मौजे जयसिंगपूर र.स.न.१०६ जयसिंगपूर मौजे जयसिंगपूर प्लॉट नं ६५  
जयसिंगपूर रि स नं  १११-२-१० सांगली मौजे संभापूर सी .स न ११०-३ मौजे चिपरी ता शिरोळ गट नंबर 366-1 भाडेपट्टा नुतनीकरण आदेश   
चिमगांव-गट नं. 371/अ कागल-रि.स.नं.248 कागल-रि.स.नं.248-1
कागल-रि.स.नं.244-248 कागल-रि.स.नं.244-248-1 कागल-रि.स.नं.534/1/क व 535/2अ/1
कागल मुरगूड गट नं ३६६ कागल मौजे कागल रि.स नं ३६७  कागल मौजे केनवडे गट नं ६४
कागल बाचणी गट नं ५५६ कागल मौजे कसबा कागल रि  स . नं ३६७ / ४  कागल मौजे कसबा सांगाव रि.स.नं ३१९
कागल भडगाव वि के स  एल टी डी  कागल मौजे कागल रि.स.नं. ५२४-१ -८  कागल मौजे कसबा सांगाव रि.स.नं ३१९ (सब 1)
कागल भडगाव  कागल मौजे कागल  सि.स.नं १९८-३-२ कागल मौजे कसबा कागल रि  स . नं ३६७ 
कागल चौण्दल गट नं ३१५-१ कागल मौजे कागल रि.स.नं.४२६ हिस्सा नं.७ कागल मौजे कसबा कागल  सि.स.नं २३५-७
कागल एकोडी गट नं २०७ अ ३ कागल मौजे कागल रि.स.न. ४३३-१,४३४-१ कागल मौजे कागल स.स.नं.२६०-७,२६०- ८ 
कागल एकोडी गट नं २०७ अ नागनाथ शिक्षण प्रसारक  मंडळ  कागल मौजे कागल रि.स.न. ४३३-१,४३४-१ (सब 1)  कागल मौजे कागल स.स.नं.२६०-७,२६०- ७,२६०- ८  
कागल एकोडी गट नं २०७ अ कागल मौजे कागल रि.स.नं. २४८ – १ प्लॉट नं. २८  कागल मौजे कसबा सांगाव रि.स.नं ३१९ (सब २)
कागल एकोडी गट नं २०७ अ नागनाथ शिक्षण प्रसारक  मंडळ  कागल मौजे कागल रि.स.नं.२४७ – १  कागल मौजे मुरगूड रि.स.नं. १९३ 
कागल एकोडी गट नं २०७ अ कागल मौजे कागल रि.स.नं.२४७ – २ – ४  कागल मौजे मुरगूड स.नं. ६३-३  
कागल हमिदवाडा  कागल मौजे कागल रि.स.नं.५१३- १  कागल मौजे मुरगूड स.नं. ६३-३  
कागल हमिदवाडा गायरान गट नं 10 कागल मौजे कागल  सि.स.नं ५३९ कागल मौजे सावघाव गट नं १९६०
कागल हमिदवाडा गट नं १० कागल मौजे कागल  सि.स.नं ५४० कागल मौजे शेंडूर सि .स . नं १४९८/२
कागल कागल गट नं २८४-१ कागल मौजे कागल स.नं.४१८ – १  कागल मौजे सिद्धनेर्ली गट नं ५९
कागल कागल गट नं २८४ कागल मौजे कागल स.नं.२६० – ४  कागल कसबा कागल सि .स . नं ४२५/१ ब
कागल कागल  गट नं ४२५-२ कागल मौजे कागल स.नं.२६० – ४  कागल मुरगूड जुना गट नं ३६७ नवीन गट नं ५९
कागल कागल नगरपरिषद गट नं ३४८३ कागल मौजे कागल रि.स.न. ४३३-१ आणि ४३४-१ कागल मुरगूड गट नं ५९
कागल कार्द्याल गट नं २६ कागल मौजे कागल रि.स नं २७५/१ब कागल मुरगूड गट नं ३६७
कागल करनूर गट नं ४७३ अ कागल मौजे कागल  सि.स.नं ५१२ कागल पिंपळगाव खुर्द गट नं ३३९अ
कागल कसबा कागल सि .स . नं २४७/२/1 कागल मौजे कागल स.स.नं.५३९ – ३   कागल प्लॉट नं ४९ आणि ५०
कागल करनूर ब्लॉक नं ११९ १२० कागल मौजे कागल  सि.स.नं २१९०ब-८३ प्लॉट नं ५९ कागल स नं २४४ अ
कागल कुरणी गट नं ५१२-1 कागल मौजे कागल  सि.स.नं २१९०ब-८३ प्लॉट नं ५९ (१) कागल शेंदूर गट नं १२५१
कागल मद्याल स नं ८ कागल मौजे कागल  सि.स.नं ५३९-४ कागल श्री छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखाना एल टी डी र नं १४८
कागल मद्याल स नं ८-1 कागल मौजे कागल स.स.नं.११४-१ ,२  कागल श्री छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखाना एल टी डी र नं ४
कागल मौजे कागल ११३पै कागल मौजे कागल  सि.स.नं २१९०ब-७७ प्लॉट नं ६३ कागल श्री छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखाना एल टी डी 
कागल मौजे कागल गट नं. ३०३  कागल मौजे कागल  सि.स.नं २१९०ब-८९ प्लॉट नं ९२ कागल सिद्धान्रली गट नं ५९
कागल मौजे कागल गट नं. ५१२-१  क  कागल मौजे कागल S.S.NO.2393 K NA कागल सिद्धान्रली गट नं ५९-१
कागल मौजे कागल प्लॉट नं ५४ ( सि.स.नं २१९०ब-६५) कागल मौजे कागल S.S.NO.539-3 NA कागल सिद्धनेर्ली गट नं ५९
कागल वळावे खुर्द गट नं ७२९ कागल मौजे कागल  सि.स.नं २१२७  
अनफ खुर्द-गट नं.96 मेघोली-गट नं.245
भूदरगड मौजे कुंभारवाडी गट नं ७३ (सब १) भुदरगड मौजे कुर गट नं ८९ भूदरगड मौजे पाल्याचाहुडा गत नं ४७३
भूदरगड मौजे अराल्गुंडी गट नं ६१८ भूदरगड मौजे कुंभारवाडी गट नं ७३ भुदरगड मौजे पुष्पनगर गट न. २७८/५
भूदरगड मौजे  देऊळवाडी गट नं ५५० भुदरगड मौजे मडूर गट नं ९२ भूदरगड मौजे शिवड गट नं १२
भूदरगड मौजे देवर्डे  गट न. ६० भूदरगड मौजे म्हसवे गट नं ७०३ (सब १) भूदार गड  मौजे त्रेवडे गट नं ६०२
भूदरगड मौजे देवर्डे  गट न. ६० भूदरगड मौजे म्हसवे गट नं ७०३  भूदार गड  मौजे त्रेवडे गट नं ५९४
भूदरगड मौजे कारिवडे गट नं १२3 भूदरगड मौजे म्हसवे गट नं ७०३  भूदरगड पालायाचाहुदा गट नं ५१५
भूदरगड मौजे कुंभारवाडी गट नं ७३ (सब १) भुदरगड मौजे कुर गट नं ८९ भूदरगड मौजे पाल्याचाहुडा गत नं ४७३
भूदरगड मौजे अराल्गुंडी गट नं ६१८ भूदरगड मौजे कुंभारवाडी गट नं ७३ भुदरगड मौजे पुष्पनगर गट न. २७८/५
भूदरगड मौजे  देऊळवाडी गट नं ५५० भुदरगड मौजे मडूर गट नं ९२ भूदरगड मौजे शिवड गट नं १२
भूदरगड मौजे देवर्डे  गट न. ६० भूदरगड मौजे म्हसवे गट नं ७०३ (सब १) भूदार गड  मौजे त्रेवडे गट नं ६०२
भूदरगड मौजे देवर्डे  गट न. ६० भूदरगड मौजे म्हसवे गट नं ७०३  भूदार गड  मौजे त्रेवडे गट नं ५९४
भूदरगड मौजे कारिवडे गट नं १२3 भूदरगड मौजे म्हसवे गट नं ७०३  भूदरगड पालायाचाहुदा गट नं ५१५
मौजे म्हसवे ता भुदरगड गट नंबर 703-1 प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र  मौजे चांदमवाडी ता भुदरगड गट नंबर 39 – जमीन प्रदान आदेश विरपत्नी  मौजे मेघोली ता भुदरगड गट नंबर 245 – जमीन प्रदान आदेश विरपत्नी – 2 
मौजे मेघोली ता भुदरगड गट नंबर 245 – जमीन प्रदान आदेश विरपत्नी – 1  मौजे पाळयाचाहुडा ता भुदरगड गट नंबर 442 – जमीन प्रदान आदेश विरपत्नी   
आजरा मौजे  किटवडे गायरान गट नं २३४ आजरा मौजे हसूर गट न.१९५ आजरा मौजे सुलेरेण गट नं १५१-३
आजरा मौजे  पारपोली  गट नं ६८ आजार मौजे खानापूर गट न. २१ आजरा मौजे सुलेरेण गट नं १५१-१
आजरा आजरा गट नं ३७९ आजार मौजे कितवडे गट न.१६८ आजरा मौजे सुलेरेण गट नं १५१-२
आजरा आजरा सर्वे नं ३७९ अ – गट नं ४७०  आजार मौजे कितवडे गट न.१६८ आजरा मौजे सुलेरेण गट नं १५१-३
आजरा आजरा गट नं ४४० आजार मौजे मालीग्रे गट न.७७४ आजरा मौजे सुलेरेण गट नं १५८-१
आजरा कितवडे गट नं २३४ आजार मौजे मासोळी गट न. ६१ आजरा मौजे सुलेरेण गट नं १५८-२
आजरा मौजे आजरा गट न. ३६१ आजरा मौजे पेठेवाडी गट नं २ आजरा मौजे सुलेरेण गट नं १५८-2
आजरा मौजे आजरा गट नं ४२२_सरकार हक्क  आजरा मौजे पेठेवाडी गट नं २ ( सब ) आजरा मौजे सुलेरेण गट नं २१६-3 (सब)
आजरा मौजे आजरा गट न. ३६१ आजरा मौजे सरंबळवाडी गट नं ६५८-१अ  आजरा मौजे सुलेरेण गट नं २१६-3
आजरा मौजे अल्याचीवाडी गट नं ६८८-१२८ आजरा मौजे सरंबळवाडी गट नं ६५८-१  आजार मौजे सुलेरान गट न.१५८_२
आजरा मौजे अल्याचीवाडी गट नं -१२८ आजरा मौजे साठेवाडी गट न. ४५_२ अ जरा मौजे वझरे गट नं १५९
आजार मौजे बची गट न.१०२ आजरा मौजे श्रुगारवाडी गट नं १४४ब  आजरा पारपोली  गट नं ६८
आजरा मौजे गडहिंग्लज R.S.NO.58-2 NA आजरा मौजे श्रुगारवाडी गट नं १४४ब 2 आजरा सुलेर्ण  गट नं १३७
सरकारी जमीन वाटप    
अत्याळ-गट नं.482/अ/1/1 जरळी-गट नं 736/अ कडगांव-गट नं. 1014 व लिंगनूर कसबा नूल-गट नं. 456/अ/1/2
गडिंग्लज मौजे बद्याची वाडी र.स.न.६४१ गडहिंग्लज मौजे भडगाव गट नं ४९३-1 गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज R.S.NO.581-7B NA
गडहिंग्लज भडगाव गट नं ४९३-१ गडिंग्लज मौजे गडिंग्लज गट नं रि.स.नं.४४/५/१/२ गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज स.न. ३८८
गडिंग्लज मौजे बद्याचीवाडी गट नं १६०/१अ/२ गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज गट.न. १४७ -२-१ गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज स.न. ३८८
गडिंग्लज मौजे बद्याचीवाडी गट नं ४०२/१ गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज गट.न. १४७ -२-१ गडहिंग्लज मौजे गीजवने गट नं १४७-४
गडिंग्लज मौजे बद्याचीवाडी गट नं ५९७/१ गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज गट.न. १४७ -२-१ गडहिंग्लज मौजे गीजवने गट नं २५०
गडिंग्लज मौजे बद्याचीवाडी गट नं ६१४/१/५/२ (सब 1) गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज गट.न ३४१-२ गडहिंग्लज मौजे गीजवने गट न.१४७
गडिंग्लज मौजे बद्याचीवाडी गट नं ६१४/१/५/२ गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज गट.न. ३५२ -२अ गडहिंग्लज मौजे हराळी बउ गट न. १३५
गडिंग्लज मौजे बद्याचीवाडी गट नं रि.स.नं.४४/१ गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज गट.न. ३५२ -२अ गडहिंग्लज मौजे हराळी बउ गट न. १३५-१
गडहिंग्लज मौजे बड्याचीवाडी स.न. ४४ गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज गट.न. र.स.न.४३-3-1 आणि ४३-3-२ गडहिंग्लज मौजे हराळी बउ गट न. १३५-3
गडहिंग्लज मौजे बड्याचीवाडी गट न. १४७ गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज गट.न. र.स.न.४३-3-1 आणि ४३-3-२ गडहिंग्लज मौजे हराळी बउ गट न. १३५-3
गडहिंग्लज मौजे बड्याचीवाडी गट.न. १४७-२-१ गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज गट नं ५८१-७-ब  गडहिंग्लज मौजे हराळी बउ गट न. १३५-२
गडहिंग्लज मौजे बड्याचीवाडी गट.न. ३३८-१अ गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज र.स. न. ५६ गडहिंग्लज मौजे हराळी बउ गट न. १३५-२
गडहिंग्लज मौजे बड्याचीवाडी गट.न.३३८ -१अ गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज R.S.NO. 150-12 NA गडहिंग्लज मौजे हराळी बउ गट न. १४७-१
गडहिंग्लज मौजे बड्याचीवाडी गट.न. ३३८-3-१ गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज R.S.NO. 765-1B NA गडहिंग्लज मौजे इंचनाळ गट नं ६८९-अ
गडहिंग्लज मौजे बड्याचीवाडी स.स.न.१४७-२-१ गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज R.S.NO. 765-1D NA गडहिंग्लज मौजे कारंबळवाडी सि स.नं १३२
गडहिंग्लज मौजे बड्याचीवाडी S.S.NO.788 NA गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज र.स. न. २७ गडहिंग्लज मौजे कारंबळवाडी सि स.नं १३२
गडहिंग्लज मौजे बड्याचीवाडी S.S.NO.788 NA_1 गडहिंग्लज मौजे गडहिंग्लज र.स.न. २७ गडिंग्लज मौजे महागाव गट न.१४१०/ब
मौजे नरेवाडी ता गडहिंग्लज गट नंबर 242 ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत जमीन प्रदान आदेश     
चंदगड-गट नं. 40/ब हेरे-गट नं. 704 किणी-गट नं.633/1
हेरे-गट नं. 750 दाटे-गट नं. 87 दाटे-गट नं.41/1
चंदगड दाते गट नं ८७ चंदगड-गट नं. 146 नागरदळे-गट नं. 706
मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 1 विरपत्नी  मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 2 विरपत्नी  मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 3 विरपत्नी 
मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 4 विरपत्नी  मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 5 विरपत्नी  मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 6 विरपत्नी 
मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 7 विरपत्नी  मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 8 विरपत्नी  मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 9 विरपत्नी 
मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 10 विरपत्नी  मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 11 विरपत्नी  मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 12 विरपत्नी 
मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 13 विरपत्नी  मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 14 विरपत्नी  मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 15 विरपत्नी 
मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 16 विरपत्नी  मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 17 विरपत्नी  मौजे सडंगुडवळे, ता चंदगड गट नंबर 644 भूखंड क्र. 18 विरपत्नी