Close

कार्या १ आस्थापना

 

सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्धीबाबत सन १ जानेवारी २०२१

  1. अव्वल कारकून जेष्ठता यादी 2021
  2. मंडळ अधिकारी जेष्ठता यादी 2021
  3. महसूल सहाय्यक जेष्ठता यादी 2021
  4. वाहन चालक जेष्ठता यादी 2021
  5. शिपाई जेष्ठता यादी 2021

 

दि. ३१.१२.२०२१ अखेरची अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची  सामायिक   सूची ( वर्ग -३  व वर्ग ४ )

     १.   वर्ग-क(३) वगळलेली यादी-२०२२ 

    २.   वर्ग-क(३) प्रतिक्षा सूची २०२२  

    ३.   वर्ग-ड(४) वगळलेली यादी-२०२२ 

    ४.   वर्ग-ड(४) प्रतिक्षा सूची २०२२  

दि. ३१.१२.२०२१ अखेरची अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची महसूल  सूची ( वर्ग -३  व वर्ग ४ )

   १.  वर्ग-क(३) वगळलेली यादी-२०२२  

    २.   वर्ग-क(३) प्रतिक्षा सूची २०२२ 

    ३.   वर्ग-ड(४) वगळलेली यादी-२०२२  

    ४.  वर्ग-ड(४) प्रतिक्षा सूची २०२२