Close

कार्या १ आस्थापना

 

सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्धीबाबत सन १ जानेवारी २०२१

  1. अव्वल कारकून जेष्ठता यादी 2021
  2. मंडळ अधिकारी जेष्ठता यादी 2021
  3. महसूल सहाय्यक जेष्ठता यादी 2021
  4. वाहन चालक जेष्ठता यादी 2021
  5. शिपाई जेष्ठता यादी 2021

अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची दि. २२.०८.२००५ नंतरची सामायिक प्रतिक्षा सूची ( वर्ग -३  व वर्ग ४ )

     १.   वर्ग-क(३) वगळलेली यादी-२०२१

    २.   वर्ग-क(३) प्रतिक्षा सूची २०२१

    ३. वर्ग-क(४) वगळलेली यादी-२०२१

    ४.   वर्ग-ड(४) प्रतिक्षा सूची २०२१