बंद

जमीन आदेश

बाचणी – गट नंबर – 363 गिरगांव – गट नंबर – 1768 हसूर दुमाला – गट नंबर – 1026
हसूर – गट नंबर  1 लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203  लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 – 1
लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 – 2  लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -4  लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -5
लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -6 लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -7 लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -8
लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं- 1203 -9 लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -10 लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -11
लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं- 1203 -12 लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -13 लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -14
लक्षतिर्थ वसाहत- रि स नं – 1203 -15 करवीर – रि स नं 697 A केर्ले – गट नंबर – 993
कुडीत्रे – गट नंबर  464  मुडशिंगी – गट नंबर 291 – B – 2 -1 निगवे दुमाला – गट नंबर 332 
शिये – गट नंबर – 259 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 1 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 2
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 3 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 4 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 5
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 7 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 8 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 9
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 10 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 11 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 14
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 16 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 18 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 19
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 25 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 27 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 28
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 29 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 38 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 39
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 42 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 48 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 49
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 51 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 55 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 59
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 61 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 70 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 73
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 74 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 75 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 79
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 112 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 127 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 139
डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 – 140 डोंबारवाडा यादवनगर – प्लॉट नंबर – 329-330 –  150