बंद

रुग्णालये

छत्रपती प्रमिलाराजे हॉस्पिटल, कोल्हापूर

छत्रपती प्रमिलाराजे हॉस्पिटल, टाऊन हॉल बागेसमोर, कोल्हापूर

दूरध्वनी : 0231-2643464