बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका करवीर(महसूल विभाग )

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 करवीर सादळे रामाना नानी चोगुला याची मुलगी सुक्षा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
2 करवीर सादळे भलु सखाराम याचा मुलगा झारा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
3 करवीर सादळे सुंदरा बापरा याचे गलेरी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
4 करवीर सादळे ज्ञानू कुशापा सीदे याचा मुलगा नीवृती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
5 करवीर सादळे कुशापा भीवा शेटार याचा मुलगा ज्ञानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
6 करवीर सादळे दादू रामा पोवार याची मुलगी देवकी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
7 करवीर सादळे पांडुरंग लूकाराम शर्यजा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
8 करवीर सादळे ज्ञानू कृष्णावा याचा मुलगा रामू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
9 करवीर सादळे बाळा कोम बाबाजी जाईली महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
10 करवीर सादळे आबा केरबा याचा मुलगा राजा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
11 करवीर सादळे आडोनीबा पदादू पोवार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
12 करवीर सादळे बापूर सीयूका याचा मुलगा लहु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
13 करवीर सादळे सीयुसुनया पारगस याचा मुलगा रामू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
14 करवीर सादळे रामाना नानी चोगुला याची मुलगी कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
15 करवीर सादळे बापू सीयू याचा मुलगा लहु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
16 करवीर सादळे आकू कोमना पोवार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
17 करवीर सादळे रासासाब डुपार जाईली महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
18 करवीर सादळे सीयु सुलशा परगाव यास मुलगा सामू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
19 करवीर सादळे वापूसीददुपा-याची यास मुलगी सानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
20 करवीर सादळे दायु रामा पोवार याची मुलगी आनी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
21 करवीर सादळे दादू रामा पाटील याची मुलगी राजु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
22 करवीर सादळे धोंडीबा गणी सुरया यास मुलगी पुनश्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
23 करवीर सादळे आकू कोमना पोवार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
24 करवीर सादळे रासासाब डुपार जाईली महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
25 करवीर सादळे बाळा कोम बाबाजी जाईली महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
26 करवीर सादळे दायु रामा पोवार याची मुलगी आनी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा sadale.pdf
27 करवीर   तामगाव तुकाराम रामा नलवडे यांची मुलगी बायाक्का महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Tamgaon.pdf
28 करवीर   तामगाव भाऊ अमृता जोंधळेंकर यांची मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Tamgaon.pdf
29 करवीर   तामगाव रामा आपा संकपाळ कागलकर यांची मुलगी मुक्ताबाई महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Tamgaon.pdf
30 करवीर   तामगाव ईठा कोम ज्ञानू जाधव रेंदाळकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Tamgaon.pdf
31 करवीर   तामगाव नायकू बाबाजी सोनार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Tamgaon.pdf
32 करवीर   तामगाव मती बाप दाजी रामा मगदूम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Tamgaon.pdf
33 करवीर   तामगाव कृष्णा कोम मारुती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Tamgaon.pdf
34 करवीर   तामगाव नती बाप हरी सरस्वती कदम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Tamgaon.pdf
35 करवीर   तामगाव भागोजी बाबाजी सरस्वती याची मुलगी कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Tamgaon.pdf
36 करवीर   तामगाव कोडुकोम नारायण नलवडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Tamgaon.pdf
37 करवीर   तामगाव लक्ष्मण रावजी मिठारी गो.सीरगा वकर याची मुलगी रकमा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Tamgaon.pdf
38 करवीर  कसबा बीड सदू बाप राऊ बाबाजी बिडकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
39 करवीर  कसबा बीड मयत        नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
40 करवीर  कसबा बीड सखोबा लाड याचा मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
41 करवीर  कसबा बीड राणोजी मुलगी गंगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
42 करवीर  कसबा बीड जानू बाळा बाबा बाजीराव बिडकर मुलगा बाबाजी. महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
43 करवीर  कसबा बीड बाळू जयराम पाटील यास मुलगा तुका महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
44 करवीर  कसबा बीड गणूनीसलरखमाजी सुरवती याची मुलगी मंजुळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
45 करवीर  कसबा बीड भानू सखोबा मान्या चा मुलगी बाळी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
46 करवीर  कसबा बीड लक्षू सभा नारखोत याचा मुलगा सुभाना महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
47 करवीर  कसबा बीड सुभाना बाप लक्षू सुभा नारखोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
48 करवीर  कसबा बीड विठू रावजी बील याची  मुलगी किसनी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
49 करवीर  कसबा बीड नानू गणू मान्या याचा  मुलगा कीस्न्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
50 करवीर  कसबा बीड सुभया आभया मान्या याचा मुलगा दत्तू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
51 करवीर  कसबा बीड तुका सावबा लाड याची मुलगी सावत्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
52 करवीर  कसबा बीड ज्ञानू जीवबा भाडेकर याचा मुलगा गणू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
53 करवीर  कसबा बीड श-या संभू चौगला याची मुलगी चंद्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
54 करवीर  कसबा बीड गणू म्हादू तिबिला यास मुलगा ज्ञानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
55 करवीर  कसबा बीड भाऊ बाबाजी कंदला याची मुलगीचंद्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
56 करवीर  कसबा बीड हरीबा तानाजी  मेडया याचा मुलगा धोंडया   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
57 करवीर  कसबा बीड सुभाना म्हातारू जादव याची मुलगी आकू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
58 करवीर  कसबा बीड राऊ गणू काशीद  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
59 करवीर  कसबा बीड ज्ञानू  तुका वरोटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
60 करवीर  कसबा बीड मारुया बाप लक्षू आबा चवाणे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
61 करवीर  कसबा बीड  धोंडी कूशापा चवण याची मुलगी तुळसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
62 करवीर  कसबा बीड आबा संतु जादव याची मुलगी धोडु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
63 करवीर  कसबा बीड  जीवबा हिराबा वाडया यास मुलगा गोंदया महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
64 करवीर  कसबा बीड आबा जिवबा नलवडा यास मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
65 करवीर  कसबा बीड गणू लक्षू सुरवसी याचा मुलगा शंकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
66 करवीर  कसबा बीड चंद्रि बाप बाळया बाबू ईगावाडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
67 करवीर  कसबा बीड आंबू बाप नाथाआबाजी करमे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
68 करवीर  कसबा बीड  दादू रकमाजी सुरवसी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
69 करवीर  कसबा बीड जोती भिवा कुसीरकर यास मुलगा सतु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
70 करवीर  कसबा बीड सुभाना नाथा मान्या यास मुलगा दवल महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
71 करवीर  कसबा बीड कृष्णा संतू बाबर याचा मूलगा सदू मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
72 करवीर  कसबा बीड म्हादू कृष्णा मान्या यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
73 करवीर  कसबा बीड धोंडी यसबा माने  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
74 करवीर  कसबा बीड कृष्णी कोम कृष्णा यास  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
75 करवीर  कसबा बीड राऊ भैरु नलवडा यास मुलगा म्हादेव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
76 करवीर  कसबा बीड बाळू बाबाजी इंगावला यास मुलगा लहु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
77 करवीर  कसबा बीड विठू सावबा लाड याची मुलगी साऊ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
78 करवीर  कसबा बीड कृष्णा दाजी मान्याची मुलगी पारी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
79 करवीर  कसबा बीड कृष्णा राऊ येवते याचा मुलगा बाळू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
80 करवीर  कसबा बीड कृष्णा बाळू माने यांची मुलगी कंबळी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
81 करवीर  कसबा बीड जनी बाप रामा रावू रा.बीड महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
82 करवीर  कसबा बीड नावटे विलनोही बाप सिंधू भैरु तळेकर मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
83 करवीर  कसबा बीड बळी बाप कृष्णा केदारी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
84 करवीर  कसबा बीड भागोजी जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
85 करवीर  कसबा बीड कृष्णा सुभाना माने  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
86 करवीर  कसबा बीड शंकर चेंद्रु माने  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
87 करवीर  कसबा बीड सीधु भैरु तळेकर याची मुलगी मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
88 करवीर  कसबा बीड गणू लकू कंदला याची मुलगी हिरी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
89 करवीर  कसबा बीड बाबाजी नागू कंदला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
90 करवीर  कसबा बीड काडया सत्रू मान्या याचा मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
91 करवीर  कसबा बीड भैरु र्राघू खोत याचा मुलगा तायापा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
92 करवीर  कसबा बीड सखोबा तुका पोरलेकर याची मुलगी मंजुळी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
93 करवीर  कसबा बीड येसबा बाप म्हादू कृष्णा यास  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
94 करवीर  कसबा बीड संत कोम राव वरोटा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
95 करवीर  कसबा बीड गणू बाळू गावडा यांची मुलगी काशी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
96 करवीर  कसबा बीड नारु राऊ मान्या याची मुलगी नानी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
97 करवीर  कसबा बीड राघो सुभाना  पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
98 करवीर  कसबा बीड बाबू भावोजी इंगावला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
99 करवीर  कसबा बीड हरी गोविंदा मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
100 करवीर  कसबा बीड रामा आपा कळंत्रा बाचणी याचा मुलगा दत्तू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
101 करवीर  कसबा बीड रामा रावू मान्या राम याचा मुलगा यशा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
102 करवीर  कसबा बीड पाटील याचा मुलगा गणू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
103 करवीर  कसबा बीड बाळू कुशापा जादव याची मुलगी ममती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
104 करवीर  कसबा बीड धोंडया बाप दादू सुभाना मान्या मीरज  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
105 करवीर  कसबा बीड रामा रघू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
106 करवीर  कसबा बीड नावटे वाले नाही बाप येसबा सूभाना दीवसा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
107 करवीर  कसबा बीड दादू सुभाना मान्या रा.मीरज यास मुलगा धोंडया महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
108 करवीर  कसबा बीड सुभाना गणू पवळकर याची मुलगी  ताणी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
109 करवीर  कसबा बीड यसबा सुभाना दीवसा याची  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
110 करवीर  कसबा बीड जयराम बाबू दरगोळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
111 करवीर  कसबा बीड रा. कोगे धोंडी भाडकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
112 करवीर  कसबा बीड लकू नाथा माने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
113 करवीर  कसबा बीड केांडु कोम आपा खाडे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
114 करवीर  कसबा बीड सीतली गारा रामा गाडवे मुलगी कृष्णी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
115 करवीर  कसबा बीड कृष्णा तुकाराम नलवडा यास मुलगा म्हादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
116 करवीर  कसबा बीड रामा भागोजी इंगवला याचा मुलगा दगड महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
117 करवीर  कसबा बीड सखोबा आपा तळेकर याचा मुलगा सखाराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
118 करवीर  कसबा बीड नरसु आब्रुता नरक्या याचा मुलगा गोविंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
119 करवीर  कसबा बीड राघो केदारी थोरवसी याचा मुलगा कीसन महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
120 करवीर  कसबा बीड कृष्णा सावू कंदला मुलगा लक्षूमण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
121 करवीर  कसबा बीड लक्षू आबा चवान याची मुलगी धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
122 करवीर  कसबा बीड दयानु ईश्वरा सांगरुळकर याचा मुलगा दादु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
123 करवीर  कसबा बीड गणू बाबाजी  मडे याचा मुलगा पांडू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
124 करवीर  कसबा बीड  बाळा बाबू इंगवला याची मुलगी कंबळी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
125 करवीर  कसबा बीड येसबा आवबा जादव यांचा मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
126 करवीर  कसबा बीड संपदा नरसु जादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
127 करवीर  कसबा बीड बाळा राघा चौगला सांगरुळ याची मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
128 करवीर  कसबा बीड चंद्रू विठु बजरंग यास मुलगा विठू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
129 करवीर  कसबा बीड बाळा बाबाजी रामा बोडेकर मुलगी राणी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
130 करवीर  कसबा बीड भागोजी भिवा रोटे याची मुलगी चंद्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
131 करवीर  कसबा बीड बाबु संतु यादव याची मुलगी राई  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
132 करवीर  कसबा बीड गणू धोंडीमान्या याचा मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
133 करवीर  कसबा बीड रावू सीवा पोंडकर   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
134 करवीर  कसबा बीड गंगाबाई कोम बाजी पाटील चांदे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
135 करवीर  कसबा बीड आपा भाग तळेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
136 करवीर  कसबा बीड तातोबा राऊ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
137 करवीर  कसबा बीड सावू द-यापा खोत याची  मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
138 करवीर  कसबा बीड बाबू इटू भोसला   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
139 करवीर  कसबा बीड लिंबा बाई कोम जीवबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
140 करवीर  कसबा बीड आत्मा बाबू देसाई मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
141 करवीर  कसबा बीड तुका बाबाजी सुरवसी याची मुलगी शेवंती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
142 करवीर  कसबा बीड वीठू राऊ माने याची मुलगी जणी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
143 करवीर  कसबा बीड तुका सखोबा लाड याची मुलगी पारु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
144 करवीर  कसबा बीड धोंडी जिवबा धोंडीराम  याची मुलगी कंबळी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
145 करवीर  कसबा बीड बाळी कोम आकोबा खोत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
146 करवीर  कसबा बीड राणू कोम संतु नलवडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
147 करवीर  कसबा बीड हारी बापू तुका आपा तळेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
148 करवीर  कसबा बीड चंद्रु भीवा मान्या यांचा मुलगा पंडीत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
149 करवीर  कसबा बीड  बाळा बाबाजी  मानापा बीडकर  याची मुलगी शेवंती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
150 करवीर  कसबा बीड चीमा कोम भागाजी जीतकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
151 करवीर  कसबा बीड सखु कोम बंडू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
152 करवीर  कसबा बीड ताणी बाई बाप दादू सुभाना नलवडा मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
153 करवीर  कसबा बीड दयापा भैरु खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
154 करवीर  कसबा बीड सई बाप बाबु संतु यादव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
155 करवीर  कसबा बीड म्हादू सुभाना नलावडा मुलगी राणी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
156 करवीर  कसबा बीड सखोबा भैरु जादव मुलगी मंजुळी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
157 करवीर  कसबा बीड कृष्णा राघो  लाड याची मुलगी हीरी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
158 करवीर  कसबा बीड चंदु रामु सखा याची मुलगी रुकमी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
159 करवीर  कसबा बीड आपा भैरु सुरवसी याचा मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
160 करवीर  कसबा बीड दाजी देवबासींदा रासीवडेकर याची मुलगी मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
161 करवीर  कसबा बीड भावु राणोजीला याची मुलगी गंगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
162 करवीर  कसबा बीड  सुभाना आकोबा कराला केकतवाडी यांचा मुलगा संतोबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
163 करवीर  कसबा बीड गुंडया धोंडी रंगू लाड यांचा मुलगा राणोजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
164 करवीर  कसबा बीड हरी राघू लाड याचा मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
165 करवीर  कसबा बीड काळा बाबाजी यादव भाडेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
166 करवीर  कसबा बीड राऊ बाबाजी बिडकर  याचा मुलगा लहू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
167 करवीर  कसबा बीड सुभाना राघू पाटील वरींगे हिस दादू वरोटे  याची मुलगी हानसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
168 करवीर  कसबा बीड गणू रखमाजी सुरवसी मुलगा मारूती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
169 करवीर  कसबा बीड ताई कोम शंकरराऊत कुडित्रेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
170 करवीर  कसबा बीड मारुती बाप भागोजी नलावडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
171 करवीर  कसबा बीड आबा जीवबा नलवडा मुलगी मंजुळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
172 करवीर  कसबा बीड कृष्णा नारु कारंडा याची मुलगी मंजुळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
173 करवीर  कसबा बीड यसबा सुबाना दीवसा याची मुलगी धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
174 करवीर  कसबा बीड सखोबा सावळा लाड याचा मुलगा गोंविदा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
175 करवीर  कसबा बीड राऊ सीदुपाटील नरदे पेठा आळते  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
176 करवीर  कसबा बीड कुशापा उमाजी चवाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
177 करवीर  कसबा बीड गणू भैरु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
178 करवीर  कसबा बीड लकू सुभाना खोत यांचा मुलगा केरु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
179 करवीर  कसबा बीड हारी नाना जादव याचा मुलगा सीवा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
180 करवीर  कसबा बीड आबा तुर्क मुलगा यशवंता  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
181 करवीर  कसबा बीड धोंडी कुशापा जादव याचा मुलगा ईटोबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
182 करवीर  कसबा बीड सीवा सटवु मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
183 करवीर  कसबा बीड गंग्या म्हादू वाडकर यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
184 करवीर  कसबा बीड राम संतु जादव याची मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
185 करवीर  कसबा बीड कृष्णा बाळा मान्या याची मुलगी चांगुनी मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
186 करवीर  कसबा बीड तुका संतु चवाण याची मुलगी सावीत्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
187 करवीर  कसबा बीड गंग्या दादु बीडकर याचा मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
188 करवीर  कसबा बीड रामा संतु जादव याची मुलगी मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
189 करवीर  कसबा बीड आनु येसबा बाप गणु तुकाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
190 करवीर  कसबा बीड सीवा नाथा मान्या मुलगा दादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
191 करवीर  कसबा बीड दत्तू राऊ आतीगरा मुलगा विष्णु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
192 करवीर  कसबा बीड आवू आबा मसकर याचा मुलगा म्हादू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
193 करवीर  कसबा बीड कृष्णा म्हादू पोरलेकर याचा मुलगा रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
194 करवीर  कसबा बीड सखोबा धोंडी खोत मुलगी सावित्री   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
195 करवीर  कसबा बीड तुका सावबा लाड याची मुलगा बाबू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
196 करवीर  कसबा बीड हारी राघो लाड  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
197 करवीर  कसबा बीड धोडी संतु भाडेकर   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
198 करवीर  कसबा बीड रावसी बाप यसबा बाबु होळदकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
199 करवीर  कसबा बीड रामा आपा कळंत्रा बाचणी याचा मुलगी साईत्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
200 करवीर  कसबा बीड भैरु र्राघू खोत याचा मुलगी गंगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
201 करवीर  कसबा बीड म्हादू रामा बीडकर यादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
202 करवीर  कसबा बीड म्हादू बाबाजी मगदूम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
203 करवीर  कसबा बीड मंजुळी सखोबा भैरू जादव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
204 करवीर  कसबा बीड शंकर बाप सतापा जादव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
205 करवीर  कसबा बीड हारी संभु चौगला याची मुलगी वाली महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
206 करवीर  कसबा बीड बाळू बापू दींडा भैरु धरकर याचा मुलगा धोंडया  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
207 करवीर  कसबा बीड कृष्णा बाबू खाडे सांगरुळ याचा मुलगा ईस्णू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
208 करवीर  कसबा बीड सुभाना आबा मान्या मुलगा रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
209 करवीर  कसबा बीड गणू रामा शेळक्या येवती  याचा मुलगा तुका  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
210 करवीर  कसबा बीड तातु संतु जादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
211 करवीर  कसबा बीड  तुका बापु गणु रामा शेळके येवती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
212 करवीर  कसबा बीड धोंडी कोम महीपती लोंडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
213 करवीर  कसबा बीड नानी बाप सधू नाना खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
214 करवीर  कसबा बीड नाव टीवीले  बाप राऊ तुका बाप याचा मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
215 करवीर  कसबा बीड बाबु बाप भीवा कदम पाडळी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
216 करवीर  कसबा बीड राऊ बाप लकू बाबू जादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
217 करवीर  कसबा बीड आणू बाप आरण्यारामा मान्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
218 करवीर  कसबा बीड रावू संतु चवाण याचा मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
219 करवीर  कसबा बीड यसबा बाळ हाळदकर याची मुलगी रुकमी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
220 करवीर  कसबा बीड गणू धोंडी मान्या  याचा मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
221 करवीर  कसबा बीड सोनी बाप रावजी चवाण रा माणगाव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
222 करवीर  कसबा बीड नावटेवीले नाही बाप गणू धोंडी मान्या याचा मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
223 करवीर  कसबा बीड नाव टीवीले  नाही बाप संतु खाडया मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
224 करवीर  कसबा बीड संतु राऊ वाडया मुलगी मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
225 करवीर  कसबा बीड जोती भिवा कुसीरकर यास मुलगी कोमनी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
226 करवीर  कसबा बीड म्हादु सुभाना नलवडा याची महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
227 करवीर कसबा बीड  गणू ज्ञानु भाडेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
228 करवीर कसबा बीड  तुका रावू तांब यास मुलगी धोंडी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
229 करवीर कसबा बीड  कृष्णा नारु  कोरइ यास मुलगा म्हादु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
230 करवीर कसबा बीड  बाबू  आवबा नलावडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
231 करवीर कसबा बीड  इटु सावबा लाड यास मुलगा भीवा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
232 करवीर कसबा बीड  सखोबा आपा तळेकर यास मुलगा गोपाळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
233 करवीर कसबा बीड  रामा संतु जाधव यास मुलगा लक्षूमण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
234 करवीर कसबा बीड  कृष्णा बाबाजी मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
235 करवीर कसबा बीड  श्रावण्या आबा नलावडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
236 करवीर कसबा बीड  आकु बापू तुका कृष्णा बिडकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
237 करवीर कसबा बीड  बाळी  कोम जोति संवदलगी महेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
238 करवीर कसबा बीड  इटु कोम तुका बिडकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
239 करवीर कसबा बीड  गणू ज्ञानु भाडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
240 करवीर कसबा बीड  धोंडी कुशापा यास मुलगा रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
241 करवीर कसबा बीड  म्हादू आबा चव्हाण याची मुलगा तुळसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
242 करवीर कसबा बीड  कृष्णा रामू याची मुलगी हावसी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
243 करवीर कसबा बीड  दाजी रावू मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
244 करवीर कसबा बीड  संतु लकु तळेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
245 करवीर कसबा बीड  भीवा सखाराम वरोटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
246 करवीर कसबा बीड  दत्तू नारायण वरोटे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
247 करवीर कसबा बीड  कोम सन्तु तळेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
248 करवीर कसबा बीड  भिवा सखाराम वरोटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
249 करवीर कसबा बीड  दत्तू नारायण  वरोटे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
250 करवीर कसबा बीड  रामा बापु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
251 करवीर कसबा बीड  आकु कोम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
252 करवीर कसबा बीड  गंगी बाप दादू नाळ्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
253 करवीर कसबा बीड  बाय जा कोम बाळू चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
254 करवीर कसबा बीड  जनि कोम भिवा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
255 करवीर कसबा बीड  नानु संतु वरोटा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
256 करवीर कसबा बीड  रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
257 करवीर कसबा बीड  गणू सयापा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
258 करवीर कसबा बीड  गणू सताप्पा महेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
259 करवीर कसबा बीड  जनिकी म्हादु  गावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
260 करवीर कसबा बीड  लता चौगले  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
261 करवीर कसबा बीड  बाळा चौगले  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
262 करवीर कसबा बीड  कृष्णा तातोबा तीबिला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
263 करवीर कसबा बीड  नानु भीवा मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
264 करवीर कसबा बीड  सावि कोम शेंकन्या नलावडे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
265 करवीर कसबा बीड  सीव रामा खोत यास मुलगी आकु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
266 करवीर कसबा बीड  रावू म्हादु वावळेकर यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
267 करवीर कसबा बीड  लक्षुमण जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
268 करवीर कसबा बीड  रामा हरी वराटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
269 करवीर कसबा बीड  शेंकन्या बाप लक्षूमण जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
270 करवीर कसबा बीड  पांडू बाप नानु भिवा माणे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
271 करवीर कसबा बीड  श्रीपती सावबा मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
272 करवीर कसबा बीड  कोम साव्बा मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
273 करवीर कसबा बीड  दवलु वूमाजी मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
274 करवीर कसबा बीड  रामा बाप सुभाना तीबिली महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
275 करवीर कसबा बीड  रामा बाप सुभाना तीबिली महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
276 करवीर कसबा बीड  चंद्री कोम आबाजी वरोटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
277 करवीर कसबा बीड  गंगी कोम धोंडी उर्फ आपा माने  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
278 करवीर कसबा बीड  सगुणी बाप वूमाजी मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
279 करवीर कसबा बीड  ताणी  कोम संतू चव्हाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
280 करवीर कसबा बीड  कुइ कोम संतु चव्हाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
281 करवीर कसबा बीड  राजी कोम श्रीपती मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
282 करवीर कसबा बीड  तुका बाबाजी रामा तोडकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
283 करवीर कसबा बीड  बाप कृष्णा मोगोरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
284 करवीर कसबा बीड  आवू कोम कृष्ण मांगोरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
285 करवीर कसबा बीड  बाबाजी आबा चव्हाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
286 करवीर कसबा बीड  कांबळी  बाप नारू भाडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
287 करवीर कसबा बीड  यमजी कोम गोपाल कृष्ण जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
288 करवीर कसबा बीड  धोंड्या गनु मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
289 करवीर कसबा बीड  खेत्रु रामा मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
290 करवीर कसबा बीड  धोंड्या उर्फ आप्पा  बाबाजी  मान्या   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
291 करवीर कसबा बीड  जीवण्या  संतू नरचया  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
292 करवीर कसबा बीड  कु सा को  रामा सोनार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
293 करवीर कसबा बीड  मंजुळा को म बाबु सावत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
294 करवीर कसबा बीड  नानी को म बाळ्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
295 करवीर कसबा बीड  भगवंता बाप म्हादू जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
296 करवीर कसबा बीड  म्हादू सथापा दिवसा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
297 करवीर कसबा बीड  गंगी  कोम सीधु खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
298 करवीर कसबा बीड  सावू कोम धोडया मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
299 करवीर कसबा बीड  आवू कोम  संतू तीबिला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
300 करवीर कसबा बीड  गज्या कोम संतू लक्षुमण तीबिला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
301 करवीर कसबा बीड  आवू कोम  संतू तीबिला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
302 करवीर कसबा बीड  गज्या कोम संतू लक्षुमण तीबिला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
303 करवीर कसबा बीड  सुभाना रामा तीबिला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
304 करवीर कसबा बीड  बाळी कोम कोडया माने  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
305 करवीर कसबा बीड  जनी कोम कृष्णा मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
306 करवीर कसबा बीड  सद्या रावू पोडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
307 करवीर कसबा बीड  जनी कोम सीधू  मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
308 करवीर कसबा बीड  साळू कोम हारी बचाटा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
309 करवीर कसबा बीड  कोम ईश्वरा  नहाच  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
310 करवीर कसबा बीड  चंद्री कोम नान्या म्हार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
311 करवीर कसबा बीड  बायजा कोम म्हादू जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
312 करवीर कसबा बीड  हावसी बाप आको बामसकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
313 करवीर कसबा बीड  पताप कोम सुभाया मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
314 करवीर कसबा बीड  गोद्या लक्षु भाडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
315 करवीर कसबा बीड  मोहोणी कोम बाळ्या पाको पारडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
316 करवीर कसबा बीड  दतू ईस रामा नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
317 करवीर कसबा बीड  आबाजी बाळू जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
318 करवीर कसबा बीड  जीनी कोम बाळू कंदला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
319 करवीर कसबा बीड  बजी कोम ज्ञान्या भाडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
320 करवीर कसबा बीड  पारी बाप धोद्या मान्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
321 करवीर कसबा बीड  गोविंदा आपा  मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
322 करवीर कसबा बीड  मंजी कोम ना-या भाडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
323 करवीर कसबा बीड  तुका आपा मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
324 करवीर कसबा बीड  ताणी कोम  तुका रावू मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
325 करवीर कसबा बीड  नारो गोविंदा भाडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
326 करवीर कसबा बीड  लक्षुराणोजी भाडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
327 करवीर कसबा बीड  राजू  कोम  कृष्णा यकल  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
328 करवीर कसबा बीड  नारो गोविंदा भाडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
329 करवीर कसबा बीड  लक्षुराणोजी भाडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
330 करवीर कसबा बीड  मजीकाम राध्या मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
331 करवीर कसबा बीड  राजू  कोम  कृष्णा यकल  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
332 करवीर कसबा बीड  संता कोम खचू  यकल  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
333 करवीर कसबा बीड  सदु वीन सेचू मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
334 करवीर कसबा बीड  सुद्री कोम रावू चव्हाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
335 करवीर कसबा बीड  कासी कोम आबाजी चव्हाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
336 करवीर कसबा बीड  म्हादू संतू यादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
337 करवीर कसबा बीड  सावू कोम शंकर नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
338 करवीर कसबा बीड  संता  कोम संतोबा नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
339 करवीर कसबा बीड  गवरा कोम तुका नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
340 करवीर कसबा बीड  यसी बाप तुका नलावडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
341 करवीर कसबा बीड  धोंडू कोम चंद्रा नलावडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
342 करवीर कसबा बीड  बाळी कोम भागोजी नलावडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
343 करवीर कसबा बीड  पांडू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
344 करवीर कसबा बीड  मंजी कोम आबा नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
345 करवीर कसबा बीड  सावू बाप राणो जी कासीद  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
346 करवीर कसबा बीड  आवबां महादू पोडेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
347 करवीर कसबा बीड  चंद्री कोम बाबू  नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
348 करवीर कसबा बीड  बाबू भिवा मडेगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
349 करवीर कसबा बीड  भीवा उर्फ बाबुराव मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
350 करवीर कसबा बीड  गनु बाबाजी मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
351 करवीर कसबा बीड  सर रामा नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
352 करवीर कसबा बीड  बज्या सखोबा मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
353 करवीर कसबा बीड  आकु कोम जीवन्या नरक्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
354 करवीर कसबा बीड  यसी कोम कृष्णा वरोटा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
355 करवीर कसबा बीड  गंगी बाप संतू मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
356 करवीर कसबा बीड  बाळू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
357 करवीर कसबा बीड  कोम दत्तू नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
358 करवीर कसबा बीड  गंगी बाप संतू मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
359 करवीर कसबा बीड  बाळू बाप राद्या बाबाजी मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
360 करवीर कसबा बीड  मुच्मी कोम दत्तू नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
361 करवीर कसबा बीड  बाळू मसु चौगला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
362 करवीर कसबा बीड  म्हादू माण कू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
363 करवीर कसबा बीड  सीधु  भागोजी मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
364 करवीर कसबा बीड  सीधु  भागोजी मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
365 करवीर कसबा बीड  सदु भेरू तळेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
366 करवीर कसबा बीड  ताणी कोम  म्हादू यादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
367 करवीर कसबा बीड  ताणी कोम  बाळू  यादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
368 करवीर कसबा बीड  गजी  कोम धोंडी बचाटा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
369 करवीर कसबा बीड  दादु सुभाना कईगडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
370 करवीर कसबा बीड  म्हादू बाप गोविदा मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
371 करवीर कसबा बीड  शंकरा बाप संतू मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
372 करवीर कसबा बीड  म्हादू बाप नारु मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
373 करवीर कसबा बीड  राघो  बाबाजी मान्या   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
374 करवीर कसबा बीड  चंद्री कोम रामा थोरवसी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
375 करवीर कसबा बीड  रामा राणोजी भाडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
376 करवीर कसबा बीड  म्हादू खेचू मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
377 करवीर कसबा बीड  नरसू संतू चव्हाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
378 करवीर कसबा बीड  गोविंदा  संतू चव्हाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
379 करवीर कसबा बीड  धोडी कोम नलावडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
380 करवीर कसबा बीड  नरसू संतू चव्हाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
381 करवीर कसबा बीड  गोविंदा  संतू चव्हाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
382 करवीर कसबा बीड  धोडी कोम नलावडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
383 करवीर कसबा बीड  भागु कोम विटूबा नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
384 करवीर कसबा बीड  ज्ञानू भावू  नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
385 करवीर कसबा बीड  भयना कोम सुभाना नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
386 करवीर कसबा बीड  चांगुनी बाप ज्ञानू चरोटे भेरेश्वर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
387 करवीर कसबा बीड  पालीकर  भीवा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
388 करवीर कसबा बीड  कंबळी बाप म्हादू जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
389 करवीर कसबा बीड  सदू बाप बाळू जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
390 करवीर कसबा बीड  गुडया बाप बाबु जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
391 करवीर कसबा बीड  रामा सीव राम दीवसा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
392 करवीर कसबा बीड  चंद्री कोम रामा थोरवसी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
393 करवीर कसबा बीड  दूला कोम सयापा दिवसा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
394 करवीर कसबा बीड  कंबळा कोम सुलताना खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
395 करवीर कसबा बीड  वूमाजी म्हादू जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
396 करवीर कसबा बीड  यसबा आबा जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
397 करवीर कसबा बीड  सखो बाबाजी दिवसा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
398 करवीर कसबा बीड  ईटी कोम सीव राम दिवसा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
399 करवीर कसबा बीड  भागोजी नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
400 करवीर कसबा बीड  बाळू सुभाना नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
401 करवीर कसबा बीड  दादु यसबा नलावडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
402 करवीर कसबा बीड  सन्तु बाप बाबु नलावडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
403 करवीर कसबा बीड  ममता कोम गोविंदा नलावडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
404 करवीर कसबा बीड  रामा सन्तु पोडेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
405 करवीर कसबा बीड  हिरीबाप दाजी मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
406 करवीर कसबा बीड  ईटी कोम संतू मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
407 करवीर कसबा बीड  बाळू पोंडकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
408 करवीर कसबा बीड  ईटी कोम  संतू मन्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
409 करवीर कसबा बीड  गोपाळा मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
410 करवीर कसबा बीड  मंजी कोम बाळू पोंडकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
411 करवीर कसबा बीड  सिधू मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
412 करवीर कसबा बीड  हारी मेड्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
413 करवीर कसबा बीड  आबा मसकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
414 करवीर कसबा बीड  नारायण भागोजी वरोटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
415 करवीर कसबा बीड  बाळू देवबा कांदला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
416 करवीर कसबा बीड  बाळी बाप बाबु संतू जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
417 करवीर कसबा बीड  तोळसी बाप कृष्णा कारंडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
418 करवीर कसबा बीड  मंजी कोम भावू दिवसा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
419 करवीर कसबा बीड  महादू भेरू तळेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
420 करवीर कसबा बीड  सवदरा कोम राघोलोंडे आबदार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
421 करवीर कसबा बीड  रावू बाप संतू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
422 करवीर कसबा बीड  रामू लाड महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
423 करवीर कसबा बीड  भैरू खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
424 करवीर कसबा बीड  कृष्णा अकोबा जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
425 करवीर कसबा बीड  यसबा म्हादू जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
426 करवीर कसबा बीड  वूमाजी  जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
427 करवीर कसबा बीड  भैरू लाड   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
428 करवीर कसबा बीड  राम दिवसा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
429 करवीर कसबा बीड  हारी सिवाजी लाड  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
430 करवीर कसबा बीड  रामा थोरवसी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
431 करवीर कसबा बीड  सखू  बाप तुका मान्या   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
432 करवीर कसबा बीड  आकु बाप आबा मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
433 करवीर कसबा बीड  भाऊ रामा एकल महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
434 करवीर कसबा बीड  धोंडीकोम दाजी मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
435 करवीर कसबा बीड  सखा कोम तुका मेडया  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
436 करवीर कसबा बीड   सुद्री कोम आबाजी कंदला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
437 करवीर कसबा बीड   आबाज बाप रामा दीवसा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
438 करवीर कसबा बीड  ममती बाप आपा दीवसा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
439 करवीर कसबा बीड  बाळी बाप आबा आबदार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
440 करवीर कसबा बीड  बापू बाप  लक्ष्मण खोत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
441 करवीर कसबा बीड  ममती कोम रामा जादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
442 करवीर कसबा बीड  चेंद्री कोम भैरु तळेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
443 करवीर कसबा बीड  बापू बाप सीधू खोत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
444 करवीर कसबा बीड  चेंद्री हारी नलवडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
445 करवीर कसबा बीड  बाबु संतु वूर्फ बाबजी नलावउा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
446 करवीर कसबा बीड  तारी बाप सुभाना नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
447 करवीर कसबा बीड   तुक्या आपा शेळक्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
448 करवीर कसबा बीड   नावटेवीलेनाही बाप रावू  म्हादू वोवळकर मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
449 करवीर कसबा बीड  ईश्व-या नारु वरोटा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
450 करवीर कसबा बीड   बायजी कोम बाबू भोसला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
451 करवीर कसबा बीड  ईस्णू बाप रामा दीवसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
452 करवीर कसबा बीड   तात्या सुभाना दीवसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
453 करवीर कसबा बीड  नानी बाप  सखेबा तळेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
454 करवीर कसबा बीड   कोछया बाप आपा बोळावेको तळीकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
455 करवीर कसबा बीड   मुरली कोम बाळापा कागेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
456 करवीर कसबा बीड  यशा वूर्फज्ञानू  म्हदू यादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
457 करवीर कसबा बीड   कंबळी बाप सीवा मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
458 करवीर कसबा बीड  कासी बाप  ईटू मेडया  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
459 करवीर कसबा बीड  आकू बाप सीवा   रामा खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
460 करवीर कसबा बीड   नानी बाप वूमाजी जादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
461 करवीर कसबा बीड  तुळसी बाप कोंडयया मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
462 करवीर कसबा बीड   लक्ष्मी बाप कृष्णा  मसकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
463 करवीर कसबा बीड   रखमी कोम  रामु खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
464 करवीर कसबा बीड   धोडया  आबाजी  कंदला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
465 करवीर कसबा बीड  ममती  बाप म्हादू खोत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
466 करवीर कसबा बीड   आबाजी राणोजी कंदला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
467 करवीर कसबा बीड  रामा  रावू मांगोरा याची मुलगी जणी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
468 करवीर कसबा बीड   लकू बातू जादव  याचा मुलगा हो-या महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
469 करवीर कसबा बीड  तुका सखोबा  लाड याचा मुलगा धोंडया  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
470 करवीर कसबा बीड  संद्री कोम संतु नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
471 करवीर कसबा बीड   ताणी बाप आबा जादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
472 करवीर कसबा बीड  सखी  कोम  बाबू  सोडगा  साडोलीकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
473 करवीर कसबा बीड  यसी कोम भीवा बावडीकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
474 करवीर कसबा बीड  सदू बापू सुभा नाना नलावडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
475 करवीर कसबा बीड   श्रीमती बाप भागोजी नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
476 करवीर कसबा बीड   सिवबा कृय्णा मांगोरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
477 करवीर कसबा बीड   आकू कोम म-यापा वरोटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
478 करवीर कसबा बीड    सारजी कोम  आबा नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
479 करवीर कसबा बीड   दत्तू बाप रामा रावू  मांगोरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
480 करवीर कसबा बीड  मुक्ती बाप आबा जादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
481 करवीर कसबा बीड   रकमी कोम आबाजी भोसला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
482 करवीर कसबा बीड   गविींदा बाप रामा थोरवसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
483 करवीर कसबा बीड   सावळया जोती वरोटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
484 करवीर कसबा बीड   हीरा बाप  कीसण्या राधू मान्या   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
485 करवीर कसबा बीड   नानी बात संतू सखाराम   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
486 करवीर कसबा बीड  सारजी कोम सदू नरक्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
487 करवीर कसबा बीड  नानी बाप संतु सखाराम  वरोटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
488 करवीर कसबा बीड   सारजी कोम सदू नरक्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
489 करवीर कसबा बीड   जोती आबाजी वरोटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
490 करवीर कसबा बीड   बायजा कोम रावू  ओंबळकर   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
491 करवीर कसबा बीड  सुभाना संतु  जादव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
492 करवीर कसबा बीड   मारुती  सीवा मगदूम मुलगा  शंक‍-या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
493 करवीर कसबा बीड  नाना भीवा मान्या मुलगी केरु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
494 करवीर कसबा बीड  दत्तू बाजी गोपाळा मान्या  यास मुलगी हीरी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
495 करवीर कसबा बीड  संता कोम धोंडीराम तासीलदार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
496 करवीर कसबा बीड  मुक्ता कोम आपा चौगला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
497 करवीर कसबा बीड  जनी कोम यसबा सटाला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
498 करवीर कसबा बीड   गणू रामा हीलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
499 करवीर कसबा बीड  बाळी कोम गणू नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
500 करवीर कसबा बीड   कोंडीबा बाप हा-या जादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
501 करवीर कसबा बीड   नानी बाप सीधू खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
502 करवीर कसबा बीड   नाणी कोम परसु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
503 करवीर कसबा बीड  दाजी देवबा सीधा रासीवडेकर  मुलगा दादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
504 करवीर कसबा बीड   कूशा नरसु  यकलया चा मुलगा मयत गोवी्दा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
505 करवीर कसबा बीड  यसबा सुभाना दीवसा याची मुलगी मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
506 करवीर कसबा बीड  कृषणा रावू जादव येती  याची मुलगी  जाई  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
507 करवीर कसबा बीड  नानी बाप सीधू खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
508 करवीर कसबा बीड   नाणी कोम परसु  दींडोरलीकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
509 करवीर कसबा बीड  जिजाबाई भ्रतार सखाराम वरोटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
510 करवीर कसबा बीड  रामा संतू दीवसा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
511 करवीर कसबा बीड  दादू बाप भावू द-यापा  खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
512 करवीर कसबा बीड   नावटेवीलेनाही  बाप येसबा दीवसा मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
513 करवीर कसबा बीड  शंकर बाप संतु लक्षमन  पतनीला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
514 करवीर कसबा बीड  दूलाई कोम नाना खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
515 करवीर कसबा बीड   म्हादू बाप  रामा बाबू नलावडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
516 करवीर कसबा बीड   बाळया  बाबू  इंगवला  मुलगी चंद्री  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
517 करवीर कसबा बीड  रामा  सीवराम  दीवसा याचा मुलगा ईटोबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
518 करवीर कसबा बीड  आबा संतु जादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
519 करवीर कसबा बीड  हारी कृष्णा कदम मुलगा ईटी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
520 करवीर कसबा बीड   सखोबा बाप हीरु जादव यास मुलगी जणी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
521 करवीर कसबा बीड  पांडू बाळू चौगला कुडित्रेकर   मुलगी हीरी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
522 करवीर कसबा बीड  बाबू संतु जादव याची मुलगी सुंद्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
523 करवीर कसबा बीड  चेंद्री नरसू एकल याची मुलगी आंबू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
524 करवीर कसबा बीड  दवलू वुमाजी मान्या याचा मुलगा वूमाजी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
525 करवीर कसबा बीड  रावू सखाराम पाटील याचा  मुलगा सखाराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
526 करवीर कसबा बीड  हारी सखाराम साळवे याची मुलगी सोनी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
527 करवीर कसबा बीड   वीठू रावू मान्या याचा मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
528 करवीर कसबा बीड  धोंडी नाना   मसकर  याची मुलगी  कृष्णी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
529 करवीर कसबा बीड   कृष्णाआबा याचा मुलगा सदु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
530 करवीर कसबा बीड   सुभाना संतु जादव याचा मुलगासदु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
531 करवीर कसबा बीड  लकू आरजूना  खोत याचा मुलगा यसवंत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
532 करवीर कसबा बीड  पांडू  मान्या  कूसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
533 करवीर कसबा बीड  वंजी कोम भावू जादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
534 करवीर कसबा बीड   जीवू कोम तातोबा  आमत्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
535 करवीर कसबा बीड   वीठू आपा चौगला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
536 करवीर कसबा बीड  नाव टेवीलेनाही बाप गणू भैरू खोत  याची मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
537 करवीर कसबा बीड  बाबू सुभाना जादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
538 करवीर कसबा बीड  नान्या तातोबा तीबीला याची मुलगी तारी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
539 करवीर कसबा बीड   गणू  भैरू खोत मुलगी मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
540 करवीर कसबा बीड   कृष्णा धोंडी  हिरवडेकर मुलगा  मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
541 करवीर कसबा बीड  बाबू सुभाना जादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
542 करवीर कसबा बीड  आंबू बाप संतू म्हादू  वरोटे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
543 करवीर कसबा बीड  सती कोम भीवा कूसीरेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
544 करवीर कसबा बीड  सुंद्री  कोम राघू येसबा खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
545 करवीर कसबा बीड   जना कोम येसबा मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
546 करवीर कसबा बीड  तुका रावू  राणोजी माने   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
547 करवीर कसबा बीड  संता कोम  बाप रामा  माने  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
548 करवीर कसबा बीड  भावू बाळू हाळदकर याचा मुलगा  शंकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
549 करवीर कसबा बीड  सुभाना गणू याचा मुलगा सदू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
550 करवीर कसबा बीड  कृष्णा रावू   याची मुलगी भागू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
551 करवीर कसबा बीड  गणू बाबू    याची मुलगी भागू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
552 करवीर कसबा बीड  लक्ष्मी कोम बाबू  म्हादू वरोटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
553 करवीर कसबा बीड  सखेाबा बाप रामाजी मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
554 करवीर कसबा बीड  तुका संतु चवाण मुलगी पारी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
555 करवीर कसबा बीड   बाळू बापू खोत याची मुलगी पारवती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
556 करवीर कसबा बीड   तुका रावू  तीबीले याचा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
557 करवीर कसबा बीड  आकू कोम लक्षू जादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
558 करवीर कसबा बीड  आपा सुभाना मगदूम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
559 करवीर कसबा बीड   तुका रावू तीबीला  मुलगा गणू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
560 करवीर कसबा बीड   आंबू  कळंबे याची मुलगी सुंद्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
561 करवीर कसबा बीड   सीवानाथा मान्या याचा मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
562 करवीर कसबा बीड  तुका गणू कडया याची मुलगी यमनी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
563 करवीर कसबा बीड   कृष्णा म्हादू  पारलेकर ची मुलगी रकमी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
564 करवीर कसबा बीड   रामा नाना गावडा याची मुलगी कासी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
565 करवीर कसबा बीड  कीसना यसबा बावडेकर तीची मुलगी आवसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
566 करवीर कसबा बीड  गोवींदा कुसापा मान्या याची मुलगी चींगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
567 करवीर कसबा बीड  रावू यसबा आगलावेकर मुलगा म्हादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
568 करवीर कसबा बीड  गंगू म्हादू याचा मुलगा सदू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
569 करवीर कसबा बीड  ज्ञान्या  नरसा म्हादू मुलगा मारूया  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
570 करवीर कसबा बीड  हारी नाना जादव यांची मुलगी गंगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
571 करवीर कसबा बीड  आकोबा आरजूना खोत मुलगा गोवी्ंदा   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
572 करवीर कसबा बीड  आबा जयराम खोत याची मुलगी मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
573 करवीर कसबा बीड  बाळया भागोजी नरक्या  याची मुलगी चेंद्री  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
574 करवीर कसबा बीड  धोंडी कृष्णा बीडकर यास  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
575 करवीर कसबा बीड  चेंद्री बाप  लक्षू आबा चवाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
576 करवीर कसबा बीड  सदू बाप सुभाना जादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
577 करवीर कसबा बीड  जनी बाप गणू म्हादू  तीबीला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
578 करवीर कसबा बीड  सखारामा कोम यसबा नलावडा   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
579 करवीर कसबा बीड  नाव टेवीलेनाही बाप तूका सखोबा लाड मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
580 करवीर कसबा बीड   रावू बाबाजी बीडकर याचा मुलगा संदू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
581 करवीर कसबा बीड  रामा नाना कोम हाळदीकर याची मुलगी सुंद्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
582 करवीर कसबा बीड   रामा राघोआबदार याचा मुलगा ज्ञानू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
583 करवीर कसबा बीड   लकू ईटू तळेकर याचा मुलगा ईश्वरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
584 करवीर कसबा बीड   संतु रावू खाडया मुलगा भैरू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
585 करवीर कसबा बीड  बाबू आकोबा मेटील  आरे  मुलगा लक्षू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
586 करवीर कसबा बीड   नारू संतु रावूत कडित्रेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kasaba beed.pdf
587 करवीर आरे सुभान लिब मेतील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
588 करवीर आरे तानी बाप संतु वरुटे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
589 करवीर आरे धोंडू बाप रावू पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
590 करवीर आरे तानी बाप पगमू बुडके  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
591 करवीर आरे दत्तू  रामा मोहिता महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
592 करवीर आरे दत्तू विन संतु मोगल  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
593 करवीर आरे मंजी बाप महादू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
594 करवीर आरे राजू को म तातोबा देवकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
595 करवीर आरे नाथ                 कोपार्डे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
596 करवीर आरे राऊ नाथा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
597 करवीर आरे मुक्ता को म यसबा कुडित्रे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
598 करवीर आरे चंद्रा को धोंडी वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
599 करवीर आरे धोंडी बाबाजी वरुटे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
600 करवीर आरे कृष्णा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
601 करवीर आरे                            मोहिता  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
602 करवीर आरे पांडू संतु पोर्लेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
603 करवीर आरे केशव धोंडी मोंगल  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
604 करवीर आरे हरी बाप यसबा कुडित्रे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
605 करवीर आरे आकी बाप सखोबा खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
606 करवीर आरे जनाबाई को म कृष्णा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
607 करवीर आरे गंगी बाप कृष्णा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
608 करवीर आरे                          मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
609 करवीर आरे सुंदा को म सखोबा खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
610 करवीर आरे विष्णू दत्तू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
611 करवीर आरे लकू तातोबा देवकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
612 करवीर आरे दत्तू बाळू मिठारी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
613 करवीर आरे संतु श्रावणा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
614 करवीर आरे राऊ चंद्रपा शिरसेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
615 करवीर आरे                         पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
616 करवीर आरे गणू रामा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
617 करवीर आरे पारी को म तुका पिसाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
618 करवीर आरे हरी कोंडी वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
619 करवीर आरे संजू रामा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
620 करवीर आरे कमळी बाप गणू वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
621 करवीर आरे कोंडी भागोजी वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
622 करवीर आरे          रामा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
623 करवीर आरे सई को म भाऊ वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
624 करवीर आरे जोती तुका बुडके  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
625 करवीर आरे सिदू मानकू मोंगल  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
626 करवीर आरे म्हवना को म गोपाळा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
627 करवीर आरे आकु को म बाळा देवकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
628 करवीर आरे धोंडी रामा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
629 करवीर आरे भाऊ परबता पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
630 करवीर आरे शंकर कृष्णा देवकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
631 करवीर आरे तारू बाप म्हादू शिरसेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
632 करवीर आरे गणू बाबाजी केसरकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
633 करवीर आरे यसबा सुभाना पिसाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
634 करवीर आरे सकू बाप सखोबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
635 करवीर आरे चिमा बाप विठू मिठारी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
636 करवीर आरे म्हादू भाऊ देवकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
637 करवीर आरे हिरा को म संतु पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
638 करवीर आरे भाऊ भैरू म्हतूगज महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
639 करवीर आरे भाऊ तातोबा देवकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
640 करवीर आरे इटा को म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
641 करवीर आरे जोतीबा बाजी वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
642 करवीर आरे रामा सखोबा खोत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
643 करवीर आरे सुंदरा को म नाना आगळे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
644 करवीर आरे गोविदा यसबा कुडित्रे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
645 करवीर आरे भैरू बाबाजी वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
646 करवीर आरे येसू को म        मोहिते  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
647 करवीर आरे इटा बाप बाळू मिठारी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
648 करवीर आरे बाळ कृष्णा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
649 करवीर आरे विठू सखोबा मोहिते  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
650 करवीर आरे सखू बाप भाऊ पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
651 करवीर आरे लक्षु कृष्णा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
652 करवीर आरे धोंडी बाप गोविंदा मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
653 करवीर आरे कासू को म नाना पिसाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
654 करवीर आरे हरी म्हादू मोहिता  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
655 करवीर आरे रकमी बाप धोंडी चौगले  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
656 करवीर आरे बाबू सुबु मोंगल  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
657 करवीर आरे शंकर आंदू वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
658 करवीर आरे नाणी बाप म्हादू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
659 करवीर आरे कमळा बाप धोंडी वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
660 करवीर आरे मंजी बाप लहू वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
661 करवीर आरे विष्णू धोंडी कोपार्डे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
662 करवीर आरे पांडू नाना चौगले  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
663 करवीर आरे सखोबा सुभाना म्हाकवेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
664 करवीर आरे भिवरा को म बाळा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
665 करवीर आरे शंकर हरी पिसाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
666 करवीर आरे बजापा मानकू वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
667 करवीर आरे गणू आप्पा चौगले  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
668 करवीर आरे नारू कृष्णा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
669 करवीर आरे कृष्णा बाबाजी सदू वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
670 करवीर आरे संतु आप्पा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
671 करवीर आरे हरी राणोजी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
672 करवीर आरे श्रीपती दत्तू चौगले  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
673 करवीर आरे तुकाराम रामा धुमाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
674 करवीर आरे सकू चंद्राप्पा मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
675 करवीर आरे लकू बाबाजी वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
676 करवीर आरे अकी बाप आंदू वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
677 करवीर आरे हौसा को म दत्तू चव्हाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
678 करवीर आरे धोंडी रामा मोहिते  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
679 करवीर आरे पांडू येसबा कुडित्रे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
680 करवीर आरे बाबू आकोबा मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
681 करवीर आरे बायणी बाप दौलू मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
682 करवीर आरे नानी बाप कामू बुडके  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
683 करवीर आरे केरी बाप बाळा मिठारी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
684 करवीर आरे जना बाप सिदू मोहिता  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
685 करवीर आरे भिवा ज्ञानू मिठारी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
686 करवीर आरे आऊ को म मालारी गवळी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
687 करवीर आरे ताई को म म्हादू तोडकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
688 करवीर आरे गुंडू रामा मोहिता  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
689 करवीर आरे कोंडू को म कृष्णा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
690 करवीर आरे सुंदरा को म गोपाळा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
691 करवीर आरे यमना को म बाबाजी पालकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
692 करवीर आरे तानी को म वलु वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
693 करवीर आरे गोजा बाप कृष्णा कोपार्डे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
694 करवीर आरे काशी बाप धोंडी कोपार्डे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
695 करवीर आरे पारू बाप कृष्णा मोंगल महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
696 करवीर आरे जनी बाप विठू वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
697 करवीर आरे रामा           वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
698 करवीर आरे भागोजी म्हतारजी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
699 करवीर आरे सुबु दाजी पिसाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
700 करवीर आरे सोनी बाप ज्ञानू मिठारी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
701 करवीर आरे धोंडीबा म्हादू मोहिते  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
702 करवीर आरे दत्तू रामा आगळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
703 करवीर आरे भागोजी दशरथ धनगर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
704 करवीर आरे तारा को म संतु मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
705 करवीर आरे नाणी बाप म्हादू मोहिता  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
706 करवीर आरे सदू तुका कोपार्डे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
707 करवीर आरे ताइ को म आपा चौगुले  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
708 करवीर आरे भागू को म सगू पिसाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
709 करवीर आरे      आपा मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
710 करवीर आरे धोंडी बाप बामू बुडके  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
711 करवीर आरे जिऊ को म काळू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
712 करवीर आरे भागू को म यसबा वरुटे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
713 करवीर आरे गंगी बाप गोविंद आगळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
714 करवीर आरे आऊ को म आकोबा मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
715 करवीर आरे भिवा बाळा मिठारी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
716 करवीर आरे केशव बाबू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
717 करवीर आरे दिनकर दत्तू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
718 करवीर आरे कृष्णी को म केरू लाटकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
719 करवीर आरे जयसिंग केशव पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
720 करवीर आरे                             मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
721 करवीर आरे यशवंत राऊ आगळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
722 करवीर आरे म्हादू हरी वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
723 करवीर आरे बंडू गोविंदा आगळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
724 करवीर आरे शंकर बाबू पिसाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
725 करवीर आरे सोनी बाप राऊ आगळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
726 करवीर आरे भिवा जोती वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
727 करवीर आरे भाऊ लक्ष्मण पिसाळ यांची मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
728 करवीर आरे बाबू बाळू वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
729 करवीर आरे यमना बाप संतु मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
730 करवीर आरे हौशी बाप दौलू मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
731 करवीर आरे शिवा बाप गोपाळ वरुटा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
732 करवीर आरे यसू बाप लहू मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
733 करवीर आरे               भिवा भितम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
734 करवीर आरे शांती बाप दत्तू चौगले  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
735 करवीर आरे सदू बाप बाळू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
736 करवीर आरे बाळू म्हादू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
737 करवीर आरे म्हादू बाप बाळू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
738 करवीर आरे चांगु को म तुका वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
739 करवीर आरे रकमा को म लक्ष्मण मोहिता  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
740 करवीर आरे जना बाप तुका पिसाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
741 करवीर आरे संतु कुशापा कंदला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
742 करवीर आरे कमला बाप भागुजी वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
743 करवीर आरे बाळा को म भिवा भितम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
744 करवीर आरे चांगुणा बाप भावू मोहिता  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
745 करवीर आरे सकू को भैरू तुरंबेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
746 करवीर आरे बकू को म हरी वेलकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
747 करवीर आरे तारू बाप सिदू मोहिता  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
748 करवीर आरे केरू बाप लकू मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
749 करवीर आरे आको              मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
750 करवीर आरे तानी बाप सिदू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
751 करवीर आरे गणू बाप धोंडी वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
752 करवीर आरे आकु को म बाळू देवकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
753 करवीर आरे तारू बाप गोपाळ आगळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
754 करवीर आरे केरू बाप कृष्णा कोपार्डेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
755 करवीर आरे धोंडीराम बाबू पिसाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
756 करवीर आरे सावू बाप संतु मोहिता  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
757 करवीर आरे सोनी बाप रामू चौगला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
758 करवीर आरे सई को म संतु वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
759 करवीर आरे आनी बाप दादू रेडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
760 करवीर आरे यशवंत रामू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
761 करवीर आरे विठू भैरू मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
762 करवीर आरे चिमा को म आपा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
763 करवीर आरे ऊमा को  म चंद्रा बुडके  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
764 करवीर आरे आणि बाप सखा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
765 करवीर आरे राजू को मानकू मोंगल  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
766 करवीर आरे जना को म लक्ष्मण बागणे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
767 करवीर आरे बायजा को म संतु नागावकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
768 करवीर आरे आपा मानकू मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
769 करवीर आरे पारू बाप गोविंदराव ननवरे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
770 करवीर आरे गंगू बाप रावू आगळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
771 करवीर आरे लक्ष्मण आपा खाटकी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
772 करवीर आरे आनी को म बाबू लुबडे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
773 करवीर आरे शंकर जोती मोहिता  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
774 करवीर आरे सुंदरी बाप कृष्णा वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
775 करवीर आरे विठू बजापा जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
776 करवीर आरे आणि बाप दशरथ मिठारी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
777 करवीर आरे तुकाराम भालू देवकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
778 करवीर आरे बाबू बाप भानू मोहिता  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
779 करवीर आरे गणू बाप लक्ष्मण वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
780 करवीर आरे देवामासी दाजी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
781 करवीर आरे आंबू बाप यशवंत वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
782 करवीर आरे विठू कृष्णा कोपर्डेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
783 करवीर आरे माणू भानू पिसाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
784 करवीर आरे पांडू बाप रावू वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
785 करवीर आरे सिवा बाप रामू देवकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
786 करवीर आरे यसू को म शंकर वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
787 करवीर आरे लक्ष्मण बाप सिदू मोहिते  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
788 करवीर आरे बापू हरी वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
789 करवीर आरे कुसा बाप विठू देवकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
790 करवीर आरे सदू बाप चंद्रपा आगळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
791 करवीर आरे सुंदरा को म यशवंत वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
792 करवीर आरे ताई को म विठू मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
793 करवीर आरे धोंडू बाप रावू आगळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
794 करवीर आरे सोनू बाप बाबू पिसाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
795 करवीर आरे जनी बाप तुका पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
796 करवीर आरे हौशी बाप रामू वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
797 करवीर आरे शंकर बाप लहू मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
798 करवीर आरे जयराम भिवा भितम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
799 करवीर आरे ज्ञानू बाप भावू मेटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
800 करवीर आरे कासू नाराय बुडके  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
801 करवीर आरे ईश्वरा कुशापा परीट महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
802 करवीर आरे जनी बाप यशवंत वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
803 करवीर आरे विठू गोपाळा धनगर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
804 करवीर आरे दत्तू बाप गोविंद केसरकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
805 करवीर आरे तानू भ्रतार धोंडी वरुटे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
806 करवीर आरे बापू बाप धोंडी आगळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
807 करवीर आरे ताऊ भ्रतार शिवा मिठारी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Are.pdf
808 करवीर वडणगे सखाराम बाबु शेलार मुलगा हेंदू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
809 करवीर वडणगे महादू हरी चव्हाण जठारवाडीकर मुलगी जना महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
810 करवीर वडणगे ज्ञानू विठू जाधव मुलगी आकु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
811 करवीर वडणगे गोपाळा कृष्णा कचरे मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
812 करवीर वडणगे बंडू गोपाळा सिपेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
813 करवीर वडणगे गोजाबाप कृष्णा  माने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
814 करवीर वडणगे दत्तू हेदू माझगावकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
815 करवीर वडणगे येसबा सादू शेलार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
816 करवीर वडणगे शंकर मनो घेवारी उर्फ पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
817 करवीर वडणगे आनंदा कृष्णा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
818 करवीर वडणगे ज्ञानू आप्पा ठमके मुलगी सकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
819 करवीर वडणगे दादू बाळा गौड मुलगी आकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
820 करवीर वडणगे ज्ञानू दौलू बराले मुलगा बापू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
821 करवीर वडणगे सुंदरा बापबळु माने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
822 करवीर वडणगे शामू बापू नरके महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
823 करवीर वडणगे ज्ञानू तूकाराम खटींग महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
824 करवीर वडणगे मारुती बाबाजी साळुंखे मुलगी हीरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
825 करवीर वडणगे विटूविण भुजंगा सुपेकर मुलगा सेंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
826 करवीर वडणगे गोविंदा आबाजी पोवार मुलगी तानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
827 करवीर वडणगे हरी धोंडी कदम मुलगी मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
828 करवीर वडणगे इश्वरा आबा बराले मुलगा मारूती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
829 करवीर वडणगे रामा तातोबा सादे मुलगा धोंडीबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
830 करवीर वडणगे रामा राघू चव्हाण मुलगा तुकाराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
831 करवीर वडणगे बापू नाना नरके मुलगा कोडीबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
832 करवीर वडणगे संतू विठू जाधव मुलगा दतु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
833 करवीर वडणगे दादू सुभाना कदम मुलगी अनुसया महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
834 करवीर वडणगे बाळू रागु ठमके  मुलगी  आकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
835 करवीर वडणगे रामा केदारी घोरपडे मुलगा मारूती मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
836 करवीर वडणगे आबा भाऊ माजगावकर मुलगा तुकाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
837 करवीर वडणगे बुदा सुबू कचरे मुलगी मुकता महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
838 करवीर वडणगे कृष्णा तुकाराम जांबळे मुलगा तुकाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
839 करवीर वडणगे गणु लक्ष्मण नावले महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
840 करवीर वडणगे गंगू बाप धोंडी पावेत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
841 करवीर वडणगे यशंवत बाप रामा चवाण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
842 करवीर वडणगे बाबू धोंडी जगताप केर्लेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
843 करवीर वडणगे हरी मसू देवकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
844 करवीर वडणगे गणु लक्ष्मण नावले महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
845 करवीर वडणगे गंगू बाप धोंडी पावेत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
846 करवीर वडणगे यशंवत बाप रामा चवाण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
847 करवीर वडणगे बाबू धोंडी जगताप केर्लेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
848 करवीर वडणगे हरी मसू एकसिंगानी गवेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
849 करवीर वडणगे विठू केदारी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
850 करवीर वडणगे धोंडी सुभाण पाटील मुलगा आनंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
851 करवीर वडणगे बाळा येसबा गोमाटे मुलगी सिता महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
852 करवीर वडणगे तुकाराम बापू दोनवडे मुलगा महादु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
853 करवीर वडणगे गणू बाबाजी सावत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
854 करवीर वडणगे बाळू सखाराम पाटील टोपकर मुलगा दत्तु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
855 करवीर वडणगे हरी सादू वाळवेकर मुलगी तानी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
856 करवीर वडणगे जनाकोम मारुती आंबूसकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
857 करवीर वडणगे गिरीजाकोम येसबा चांभार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
858 करवीर वडणगे कृष्णा दादू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
859 करवीर वडणगे गंगाराम जावाजी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
860 करवीर वडणगे बाजी दादू पाटील मुलगा आणापा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
861 करवीर वडणगे यसबा सखाराम टेकडे मुलगी हावशी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
862 करवीर वडणगे आकु बाप गोपाळा जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
863 करवीर वडणगे भाऊ संतू उत्तरे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
864 करवीर वडणगे जनाकोम दत्तू पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
865 करवीर वडणगे बाळकु संतू उत्तरेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
866 करवीर वडणगे म्हादू रागू जाधव मुलगी धोंडू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
867 करवीर वडणगे बाळा नागू सेलार मुलगी धोंडू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
868 करवीर वडणगे बाळा सुभाना जाधव मुलगा श्रीपती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
869 करवीर वडणगे हरी वागुबा खोपकर मुलगा म्हादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
870 करवीर वडणगे बाजी म्हादू पाटील मुलगा आनंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
871 करवीर वडणगे पारु बाप रामा सुरवसी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
872 करवीर वडणगे चेंदी बाप बाळा गवंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
873 करवीर वडणगे आनु बाप आबा माझगावकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
874 करवीर वडणगे पांडू विन दौलू कचरे मुलगी हावसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
875 करवीर वडणगे कृष्णा रामा सीदराळे मुलगा केसव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
876 करवीर वडणगे भैरु रावजी पवार  आंब्याची वाडी मुलगी कष्ण्ी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
877 करवीर वडणगे आबा लक्ष्मण पाटील निगवेकर मुलगी चेंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
878 करवीर वडणगे हरी कृष्णा खाडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
879 करवीर वडणगे दादू रामा पवार माणगावकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
880 करवीर वडणगे संतू अैलू लाटवेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
881 करवीर वडणगे शंकर बाळा भोसले महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
882 करवीर वडणगे गणू आप्पा जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
883 करवीर वडणगे बाळा मन्या पालकडे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
884 करवीर वडणगे हरीबा चवानपाडक महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
885 करवीर वडणगे कमळा बाप बाळा पालकडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
886 करवीर वडणगे दादू सुभाना गवंडी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
887 करवीर वडणगे गोपाळ भुजींगा सीपेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
888 करवीर वडणगे राऊ सुभाना जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
889 करवीर वडणगे दाजी दादू पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
890 करवीर वडणगे बाळासो येसबा साखळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
891 करवीर वडणगे रामा आप्पा पवार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
892 करवीर वडणगे कृष्णा रामा चौगला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
893 करवीर वडणगे विठोबा भूजींगा सीपेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
894 करवीर वडणगे भाऊ लक्षुमण  जवंदाळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
895 करवीर वडणगे भागोजी लक्षुमण तेलवेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
896 करवीर वडणगे रामा राणोजी माने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
897 करवीर वडणगे गोपाळा राघू साळोखे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
898 करवीर वडणगे शांताराम हरी चव्हाण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
899 करवीर वडणगे खंडू कोंडीबा कचरे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
900 करवीर वडणगे ताईकोम नायकू लूगडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
901 करवीर वडणगे राऊ सुभाना चवान  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
902 करवीर वडणगे हरी जोती तेलवेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
903 करवीर वडणगे रागु गंगाराम पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
904 करवीर वडणगे तानूकोम नाना पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
905 करवीर वडणगे हरी सदू टेकडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
906 करवीर वडणगे मसू राऊ पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
907 करवीर वडणगे सीदू हरी नरके  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
908 करवीर वडणगे ज्ञानु मानकु सावत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
909 करवीर वडणगे गोविंदा गोपाळा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
910 करवीर वडणगे राऊ संतू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
911 करवीर वडणगे दत्तू गोविंदा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
912 करवीर वडणगे एसेवंता गोविंदा चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
913 करवीर वडणगे दादू यशवंता चौगला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
914 करवीर वडणगे कृष्णा तूकाराम जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
915 करवीर वडणगे हरी अर्जुना खिंदाळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
916 करवीर वडणगे ज्ञानु हरी माने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
917 करवीर वडणगे श्रीपती गणू पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
918 करवीर वडणगे दाजी रामा चौगले महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
919 करवीर वडणगे कृष्णा यसबा माने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
920 करवीर वडणगे बाळा तूकाराम  पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
921 करवीर वडणगे नाना नीळू संकपाळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
922 करवीर वडणगे राजूबाई नवत्याचे नाव माहित नाही महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
923 करवीर वडणगे धोंडी बापु कापसे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
924 करवीर वडणगे दादू आपा बराला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
925 करवीर वडणगे हरी धोंडी कदम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
926 करवीर वडणगे मारुती नाना पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
927 करवीर वडणगे दादू हरी संगपाळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
928 करवीर वडणगे बाजी बाळकू  पाटील मुलगा श्रीपती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
929 करवीर वडणगे नानु सखाराम पाट महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
930 करवीर वडणगे सदू गोपाळा पोवार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
931 करवीर वडणगे तुकाराम ज्ञानूपा नीगले मुलगी आनु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
932 करवीर वडणगे धोंडी बाबाजी पोवार मुलगा यसबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
933 करवीर वडणगे बापु बाबाजी ऊलपे यांचा मुलगा पांडुरंग  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
934 करवीर वडणगे सुबराब रामा यरुडकर मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
935 करवीर वडणगे संतु रामा उलपे याची मुलगी करी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
936 करवीर वडणगे इस्वरा गणु खुरदाळे मुलगी यसु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
937 करवीर वडणगे धोंडी तुका ढवळे याची मुलगी  पारु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
938 करवीर वडणगे चिमाकोम विठू शेलार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
939 करवीर वडणगे सदू हरी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
940 करवीर वडणगे बाळू बाबाजी पाटील यांची मुलगी पारु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
941 करवीर वडणगे भाऊ सुबू चौगले बावडे मुलगी केरी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
942 करवीर वडणगे खंडू भाऊ शेलार यांचा मुलगा म्हादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
943 करवीर वडणगे रामू रागु चवान यांची मुलगी नकूसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
944 करवीर वडणगे ज्ञानू हरी पाटील आण्याची वाडी मुलगी हीरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
945 करवीर वडणगे आऊकोम बाळू जाधव रा. चेनीकूपी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
946 करवीर वडणगे गोविंदा आबाजी पवार मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
947 करवीर वडणगे धोंडी सुभाना पाटील यांची मुलगी कोंडू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
948 करवीर वडणगे आबा भाऊ माझगावकर मुलगी हौसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
949 करवीर वडणगे गोपाळ कृष्ण कचरे यांचा मुलगा म्हादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
950 करवीर वडणगे पिरा भाऊ नरके यांचा मुलगा ज्ञानु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
951 करवीर वडणगे श्रीपती विठू जवंदाळ यांचा मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
952 करवीर वडणगे बाळा रामा केसळकर यांचा मुलगा सादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
953 करवीर वडणगे नारु सखाराम चेदरकर मुलगी आकू मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
954 करवीर वडणगे तुकाराम बाबाजी मीठारे मुलगा श्रीपती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
955 करवीर वडणगे इस्वरा आबा बराला मुलगी भागु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
956 करवीर वडणगे आकु बाप नारु चंद्रकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
957 करवीर वडणगे म्हादू खंडू शेलार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
958 करवीर वडणगे गोविंदा गणू शेलार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
959 करवीर वडणगे सकाराम  कोंडीबा माने बरालयाचे मुलगी बायाका  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
960 करवीर वडणगे दत्तू सखाराम पाटील मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
961 करवीर वडणगे म्हादू रामा चेचर मुलगी संता महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
962 करवीर वडणगे लकु सखाराम जौंदाळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
963 करवीर वडणगे रकमाकोम सखाराम पार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
964 करवीर वडणगे हौसो बाप दपु पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
965 करवीर वडणगे सेंकर विटू सेलार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
966 करवीर वडणगे धोंडी आपा कदम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
967 करवीर वडणगे कृष्णा पापो बांसीदे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
968 करवीर वडणगे गोंविदा सुभाना चौगला मुलगा येसबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
969 करवीर वडणगे दादू हरी पाटील याची मुलगी आकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
970 करवीर वडणगे म्हादू जावबा ऊदाळे  याचा मुलगा सेंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
971 करवीर वडणगे गोपाळा सुभाना जाधव मुलगा गोंविदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
972 करवीर वडणगे ज्ञानू जोती  संगपाळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
973 करवीर वडणगे खंडु कोडीबा कचरे मुलगी सकु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
974 करवीर वडणगे कष्णा तुकाराम पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
975 करवीर वडणगे लकु आपा मेथे याचा मुलगा ज्ञानु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
976 करवीर वडणगे सीदु हरी नरकर याचा मुलगा ज्ञानु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
977 करवीर वडणगे म्हादु गोपाळ सेलार मुलगा गोविंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
978 करवीर वडणगे तुकाराम बाबाजी पार मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
979 करवीर वडणगे ज्ञानू जोती चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
980 करवीर वडणगे साळुकोम घोंडी जगताप महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
981 करवीर वडणगे बाळा बाबाजी पार याचा मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
982 करवीर वडणगे तुकाराम नारायेण पार मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
983 करवीर वडणगे राऊ आबा खोपरा माजगाव मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
984 करवीर वडणगे कोंडी बाबाजी बराला मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
985 करवीर वडणगे दादू सुभाना गवंडी उर्फ कदम मुली कंबुली महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
986 करवीर वडणगे हरी आर्जुना सुरंदाकर मुलगी धोंदु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
987 करवीर वडणगे बाळा बाबाजी  पार याचा  मुलगा मयत नंबर 1 महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
988 करवीर वडणगे ईस्वरा कासी बापकर मुलगी कंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
989 करवीर वडणगे दादू गोविदा पाटील याचा मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
990 करवीर वडणगे हरी जोती तेलवेकर मुलगी येसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
991 करवीर वडणगे कृष्णा रामा चौगला मुलगा संकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
992 करवीर वडणगे दादु गोविंदा पार याचा मुलगा मयत नंबर 1 महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
993 करवीर वडणगे कृष्णा म्हादु दवणे मुलगा ज्ञानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
994 करवीर वडणगे धोंडी कृष्णा जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
995 करवीर वडणगे सीवा भाऊ माने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
996 करवीर वडणगे कबळा उर्फ बाळकी बाप ईस्वरा पवार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
997 करवीर वडणगे आकुकोम तुकाराम जांबळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
998 करवीर वडणगे ज्ञानु लकं ईंगळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
999 करवीर वडणगे खंदु येसबा सेलार मुलगा ज्ञानु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1000 करवीर वडणगे दौलु लक्षुमण कुभार मुलगी आनु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1001 करवीर वडणगे गणु विटु बेनाडे टोपकर मुलगी बायाका महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1002 करवीर वडणगे कृष्णा नारु चेचर याची मुलगी मुकता महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1003 करवीर वडणगे धोंडी आपा कदम मुलगी जना महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1004 करवीर वडणगे गोपाहा आंबाजी पवार मुलगा दादु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1005 करवीर वडणगे सखाराम तुकाराम ईजुळकर मुलगा सखाराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1006 करवीर वडणगे गंगु बाप राऊ जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1007 करवीर वडणगे जोती नीळु संपकाळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1008 करवीर वडणगे णानुकोंम नारु चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1009 करवीर वडणगे हौसी बाप राऊ जवंदल महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1010 करवीर वडणगे ज्ञानु संतु उपरे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1011 करवीर वडणगे म्हादु नरसु चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1012 करवीर वडणगे हरी जोती वेळवेकर याची मुलगी म्हादु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1013 करवीर वडणगे ज्ञानु ईश्वरा पार बावडेकर मुलगी तारा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1014 करवीर वडणगे दौलू मुरारी माने याचा मुलगा गणु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1015 करवीर वडणगे गोविंदा आंबाजी पवार मुलगा केरु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1016 करवीर वडणगे राईकोम रामा खुळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1017 करवीर वडणगे आनुकोम रामा पार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1018 करवीर वडणगे हरु बाप जोती संपकाळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1019 करवीर वडणगे सुजाता कासीबा चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1020 करवीर वडणगे भाऊ नारु सेलार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1021 करवीर वडणगे तुकाराम सुभाना जंवर मुलगी आनुसया  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1022 करवीर वडणगे बाळा रामु लकरे याचा मुलगा रादा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1023 करवीर वडणगे बाळकृष्णा गोंविदा कुमदाणे मुलगा नारायण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1024 करवीर वडणगे महादु दाजी चौगला याचा मुलगा सदु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1025 करवीर वडणगे श्रीपती दौलू पार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1026 करवीर वडणगे सकुकोम म्हादु चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1027 करवीर वडणगे तुकाराम खडू पोडकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1028 करवीर वडणगे कृष्णा नायेकु कचरे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1029 करवीर वडणगे मारुती वीटू पार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1030 करवीर वडणगे जीजाकोंम हणमा गुरवळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1031 करवीर वडणगे मजुंळाकोम कृष्णा देवणे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1032 करवीर वडणगे बाळाकोम रामा सेलार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1033 करवीर वडणगे ताराकोंम  बाळा कीरस्कर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1034 करवीर वडणगे दत्तू हरी चेंदरेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1035 करवीर वडणगे ईस्वरा संतू दीड याचा मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1036 करवीर वडणगे जाऊ नागु खुरंदाळा मुलगी हारु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1037 करवीर वडणगे ज्ञानु नानुबा नायेकुडे मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1038 करवीर वडणगे कृष्णा पांडु पाटील चाचा मुलगा पांडु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1039 करवीर वडणगे आबा वीटू पार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1040 करवीर वडणगे गंगाकोम मुकींदा माने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1041 करवीर वडणगे मानुकोंम आप्पा जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1042 करवीर वडणगे नानु बाळा कीरुळकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1043 करवीर वडणगे पारुकोंम कृष्णा पार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1044 करवीर वडणगे आनु बाप हरी चेंदरकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1045 करवीर वडणगे सकुकोंम तुका सेलार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1046 करवीर वडणगे सुंदराकोंम कोंडी जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1047 करवीर वडणगे सारजाकेांम दादु सेलार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1048 करवीर वडणगे रकमाकोंम दादु पार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1049 करवीर वडणगे कृष्णा सखाराम चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1050 करवीर वडणगे आबा बाबाजी दळवी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1051 करवीर वडणगे पारु बाप ज्ञानू हवळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1052 करवीर वडणगे सकु बाप हरी चेचर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1053 करवीर वडणगे श्रीपती नायेकु खुटावडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1054 करवीर वडणगे नारु तुका नरके महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1055 करवीर वडणगे हारी नारायेण धोरवोले  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1056 करवीर वडणगे रामा वखाराम चवान महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1057 करवीर वडणगे म्हादु तुकाराम पार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1058 करवीर वडणगे बायनीकोम धोंडी सेलार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1059 करवीर वडणगे कृष्णा रामा खेगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1060 करवीर वडणगे दादु नरसू चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1061 करवीर वडणगे धरमाकोम रामा जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1062 करवीर वडणगे आनु कोम बाळा नेरलेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1063 करवीर वडणगे जना कोम वाघुबा पाद महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1064 करवीर वडणगे सीवा बाळा चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1065 करवीर वडणगे सदु महादु चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1066 करवीर वडणगे इटा कोम भाउ सासने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1067 करवीर वडणगे जनाकोम गोविद पवार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1068 करवीर वडणगे तानु कोम गोविदा बराला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1069 करवीर वडणगे म्हादु नागु खुरंदाळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1070 करवीर वडणगे येसापोम गोपाळा बराला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1071 करवीर वडणगे यशवंता दाजी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1072 करवीर वडणगे केरू गोविंदा पवार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1073 करवीर वडणगे संगु कृष्णा चेचर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1074 करवीर वडणगे पांडू बीन बाबू चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1075 करवीर वडणगे कोइ् कोम रामा मोरे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1076 करवीर वडणगे हीरा रावी टुपार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1077 करवीर वडणगे ज्ञानु सुभाना एकुंडेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1078 करवीर वडणगे जाउ नाथ सासने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1079 करवीर वडणगे तुकाराम नारयेण पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1080 करवीर वडणगे इटा कोम नागु सेलार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1081 करवीर वडणगे ताराकोम परसु चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1082 करवीर वडणगे संतु सुलताना तामगावकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1083 करवीर वडणगे मन्या राणोजी नाइक महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1084 करवीर वडणगे ताना कोम राउ खोत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1085 करवीर वडणगे चद्रा कोम तुकाराम पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1086 करवीर वडणगे कृष्णाकोम संतु कुंभार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1087 करवीर वडणगे आण्णपा बाळा जाधव यांची मुलगी हरणी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1088 करवीर वडणगे गणु धोडी पाट यांची मुलगी अनुसया महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1089 करवीर वडणगे दौलु मन्या पालकडे मुलगी ऐसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1090 करवीर वडणगे कोडु कोम रामा माने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1091 करवीर वडणगे हीराबाप रामा वडीनगे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1092 करवीर वडणगे साळुकोम विठू उचगावकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1093 करवीर वडणगे केरू महादु पाट महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1094 करवीर वडणगे पांडूरामा सासने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1095 करवीर वडणगे रामा हनमा पाट महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1096 करवीर वडणगे सुबा कोम बापू पाट महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1097 करवीर वडणगे रामा सखोब सासने मुलगी बाया महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1098 करवीर वडणगे येसाबा दौलू लकडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1099 करवीर वडणगे बाळू लक्षमन उचगावकर मुलगी राई महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1100 करवीर वडणगे दादु नाना जाधव मुलगी हरू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1101 करवीर वडणगे धोडी सुबाना पाकळवेकर मुलगा दत्तु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1102 करवीर वडणगे पीरा राउ नरके  मुलगा गोविंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1103 करवीर वडणगे दादु हरी चव्हाण मुलगी कृष्णी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1104 करवीर वडणगे महादु रागु जाधव मुलगी हरशी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1105 करवीर वडणगे भाउ सुबाना चौगला मुलगी विटा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1106 करवीर वडणगे राजाराम लक्षमन सींदे कोल्हापूर कर मुलगी मंजुळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1107 करवीर वडणगे हरू बाप आनु जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1108 करवीर वडणगे बाळकी बाप दौलू आवळीकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1109 करवीर वडणगे दतू रामु जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1110 करवीर वडणगे येसबा मानकु पाट यांची मुलगी वालू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1111 करवीर वडणगे बाळा सदु सेलार मुलगा सदु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1112 करवीर वडणगे यशवंत दाजी पाट मुलग म्हादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1113 करवीर वडणगे विटू आप्पा ठमके मुलगा गणू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1114 करवीर वडणगे गोपाळा राघु साळोखे मुलगा म्हादु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1115 करवीर वडणगे बाबु रामा कचरे मुलगी आनू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1116 करवीर वडणगे रामचंद्र बाबु नाईक मुलगा बाळकष्ण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1117 करवीर वडणगे गोविदा कृष्‍णा पाट महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1118 करवीर वडणगे पांडूरंग आप्पा पाटील मुलगा तुका  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1119 करवीर वडणगे संतु रामा उतरे मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1120 करवीर वडणगे भाउ रामा व्हाटवे मुलगी कासु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1121 करवीर वडणगे नानू बाप म्हादू जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1122 करवीर वडणगे तानी कोम रामा चवान महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1123 करवीर वडणगे संभाजी येसबा डांगे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1124 करवीर वडणगे चंदी धोडी डांगे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1125 करवीर वडणगे कीसी कोम बाळा पाट महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1126 करवीर वडणगे बाळा सकोबा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1127 करवीर वडणगे नानी बाप सुंतू उतरे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1128 करवीर वडणगे लक्ष्मी हरी कुरूंदवाडकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1129 करवीर वडणगे बाळू बाबाजी बरगे मुलगी नानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1130 करवीर वडणगे तुकाराम बाबाजी किरूळकर मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1131 करवीर वडणगे धोडी आप्पा पवार मुलगी चींगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1132 करवीर वडणगे नानी बाप भाउ जवंदाळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1133 करवीर वडणगे ज्ञानू हानमा ढवळे मुलगा तुकाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1134 करवीर वडणगे रागु आप्पा पाटील मुलगी भागु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1135 करवीर वडणगे नानुबा भाउ माने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1136 करवीर वडणगे लकु आप्पा मेथे मुली पारू , हरू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1137 करवीर वडणगे आबा रावजी पाट मुडसींगी मुलगी तारा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1138 करवीर वडणगे बसवंता बाबाजी सावंत यांचा मुलगा महादु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1139 करवीर वडणगे धोडी नाना पाटील भुयेकर मुलगी पारा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1140 करवीर वडणगे पांडू बाळू घानेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1141 करवीर वडणगे गेापाळ सीदु नरके महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1142 करवीर वडणगे तुकाराम बाप ज्ञानू ढवळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1143 करवीर वडणगे गनु बीन दौलू माने  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1144 करवीर वडणगे रामा राघु सुरवशी मुलगी पारू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1145 करवीर वडणगे तुको कोम धोडी पाट महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1146 करवीर वडणगे अकु कोम रामा चवान महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1147 करवीर वडणगे बाळा कोम कृष्णा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1148 करवीर वडणगे बाळू रामा गवंडी मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1149 करवीर वडणगे बाळु तुकाराम पाटील मुलगी गंगु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1150 करवीर वडणगे इस्वरा आबा बराला मुलगा म्हादु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1151 करवीर वडणगे इस्वरा संतु दींडा मुलगा सेंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1152 करवीर वडणगे गनु आप्पा जाधव मुलगी हीरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1153 करवीर वडणगे गनू भीमाना सेलार मुलगा सीवा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1154 करवीर वडणगे संतु येसबा पोरले मुलगा रामु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1155 करवीर वडणगे धोडी येसबा पाटील मुलगा परसराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1156 करवीर वडणगे दौलू राउ पाटील मुलगी सुगंदी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1157 करवीर वडणगे कृष्णा हनमा पवळे मुलगी हीरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1158 करवीर वडणगे गोवींदा पीरा नरके महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1159 करवीर वडणगे रामा केदारी घोरपडे मुलगी तुळसा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1160 करवीर वडणगे धोडी तुका हावले मुलगी पाखरी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1161 करवीर वडणगे दाजी आबाजी दींडा मुलगा गुंडापा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1162 करवीर वडणगे हरी सिदु वाळवे मुलगा दादु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1163 करवीर वडणगे हरी सखुबा चेंदरकर मुलगी सारजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1164 करवीर वडणगे दादु आबा बराला मुलगी कृष्णी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1165 करवीर वडणगे जीवबा धेांडी उदाळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1166 करवीर वडणगे म्हादु सदु पोरसे मुलगा गनू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1167 करवीर वडणगे धोडी सुभाना मुलगा रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1168 करवीर वडणगे कृष्णा सुभाना जाधव मुलगा कोंडीबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1169 करवीर वडणगे आबा कृष्णा पाटील मुलगा पांडू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1170 करवीर वडणगे सदु धोंडी काट मुलगी हीरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1171 करवीर वडणगे धोंडी पीरा नरके  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1172 करवीर वडणगे नाना राम माजगावकर  मुलगा ज्ञानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1173 करवीर वडणगे कृष्णा रामा पाटील घोसरवाडकर मुलगा ज्ञानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1174 करवीर वडणगे दादु आप्पा बराला मुलगा कृष्ण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1175 करवीर वडणगे दत्तु आनंदा निगडेउचगावकर  मुलगी अनू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1176 करवीर वडणगे बाळा बाबजी चौगला मुलगी केरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1177 करवीर वडणगे दादु मानकु पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1178 करवीर वडणगे दादु गंगाराम पाटील मुलगी भागीरती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1179 करवीर वडणगे दौलू इस्वरा पाटील मुलगी पारवती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1180 करवीर वडणगे दौलू बाबाजी आवळेकर मुलगी कमळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1181 करवीर वडणगे नारू गोविंदा चेंदरकर मुलगा सखाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1182 करवीर वडणगे आमृता दौलता पाटील मुलगी हारू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1183 करवीर वडणगे संदु हरू पाटील मुलगा भगवंत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1184 करवीर वडणगे गोपाळा आबाजी पवार मुलगा सादु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1185 करवीर वडणगे रामचंद्र बाबुराव गायकवाड मुलगी सुबीद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1186 करवीर वडणगे इस्वरा गनू खूरंदाळे मुलगा दत्तू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1187 करवीर वडणगे मैना कोम आपा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1188 करवीर वडणगे नरू सपकळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1189 करवीर वडणगे जया रानोबा व्हरगे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1190 करवीर वडणगे म्हादु धोडी जाधव मुलगा सीकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1191 करवीर वडणगे गोपाळा राउ बराले मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1192 करवीर वडणगे तुकाराम विठू जाधव मुलगी राधा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1193 करवीर वडणगे लकू रागु कोळके मुलगा रामु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1194 करवीर वडणगे बुधा सुबु कचरे मुलगी सखु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1195 करवीर वडणगे पांडू बण्याप्पा पाटील मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1196 करवीर वडणगे आबा लक्षूमन पानारीकर मुलगा बाबू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1197 करवीर वडणगे मसू नाना पाटील मुलगा गोविंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1198 करवीर वडणगे रामा राघु चवान मुलगी तारा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1199 करवीर वडणगे विठू येसबा पाटील मुलगी पारवती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1200 करवीर वडणगे मारूती भाउ लहोकर मुलगी मालू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1201 करवीर वडणगे जना कोंब कृष्णा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1202 करवीर वडणगे विठू नारू जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1203 करवीर वडणगे सदू रामा पवार मुलगा इस्वरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1204 करवीर वडणगे राउ सुभाना जाधव मुलगी येसू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1205 करवीर वडणगे सुबाना रामा सरूडकर मुलगी तारा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1206 करवीर वडणगे गोविदा गोपाळा पाट मुलगा दादु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1207 करवीर वडणगे दादु गोविंदा पाटील मुलगा विष्णू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1208 करवीर वडणगे गोपाळा भुजींगा शिपेकर मुलगा तुकाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1209 करवीर वडणगे गोपाळा भुजींगा शिपेकर मुलगी  तारू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1210 करवीर वडणगे इस्वरा बाबू देवने मुलगी तानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1211 करवीर वडणगे दत्तू बाळा पाट तांदूळवाडीकर मुलगा बाळकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1212 करवीर वडणगे सखाराम रामा येरूडकर मुलगा तुकाराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1213 करवीर वडणगे धोंउी सादू पाट मुलगी कोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1214 करवीर वडणगे खंडू कोंडीबा कचरे मुलगा केरू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1215 करवीर वडणगे दत्तू मानकू भोसले मुलगी दिपावली महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1216 करवीर वडणगे इस्वरा दौलू चौगला मुलगी सुंदरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1217 करवीर वडणगे सकर मारूती चवान महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1218 करवीर वडणगे भाउू मुरारी माने यांची मुलगी गंगू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1219 करवीर वडणगे कोंडी सुबाना निकम मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1220 करवीर वडणगे बाजी म्हादू पाटील मुलगी नानी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1221 करवीर वडणगे तातोबा बापू पाटील मुलगी रकमा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1222 करवीर वडणगे दादू तुकाराम पाट मुलगा तुकाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1223 करवीर वडणगे दाजी दादु पाटील मुलगा संकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1224 करवीर वडणगे भाउ मुरारी माने मुलगी धोंडू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1225 करवीर वडणगे गेापाळा सुभाना जाधव मुलगी सगुना महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1226 करवीर वडणगे सदाशिव बाळा सकाटेकर मुलगा मानकू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1227 करवीर वडणगे बाळू येसबा गोमाटे मुलगी सावित्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1228 करवीर वडणगे बायाका बाप बाळा चौगला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1229 करवीर वडणगे तानाकोम गोपाळा जवंदाळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1230 करवीर वडणगे आनू बाप बाळू पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1231 करवीर वडणगे मारूती कोंडी बराला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1232 करवीर वडणगे राउबाप नारू बराला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1233 करवीर वडणगे बाळु येसबा गोमाटे मुलगी सावीत्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1234 करवीर वडणगे कृष्णा बाळा चौगला मुलगी येसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1235 करवीर वडणगे गणु आप्पा सावंत  मुलगा म्हादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1236 करवीर वडणगे दवलू धोंडी कळंबेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1237 करवीर वडणगे दत्तु इस्वरा खुरंदाळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1238 करवीर वडणगे म्हादु संतु तांबगावकर मुलगी कृष्णी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1239 करवीर वडणगे धोंडी सुबाना कदम मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1240 करवीर वडणगे हरी खंडू मुबानगे मुलगी जनी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1241 करवीर वडणगे दत्तु सुबराव पाटील मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1242 करवीर वडणगे दादु गोविंदा पाटील मुलगी कृष्णी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1243 करवीर वडणगे दौलू धोंडी कचरे मुलगी गंगू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1244 करवीर वडणगे धोंडु कोम धोंडी गवंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1245 करवीर वडणगे कासरी रामा लव्हार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1246 करवीर वडणगे बाळू कोम पीराजी नरके महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1247 करवीर वडणगे गोपाळा कृष्णा कचरे यांचा मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1248 करवीर वडणगे सखाराम नारायण झेंडे यांची मुलगा यशवंता महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1249 करवीर वडणगे कृष्णा नारु चेचर मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1250 करवीर वडणगे हरी जोती तेलवेकर मुलगी नानु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1251 करवीर वडणगे रामचंद्र बाबुराव गायकवाड मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1252 करवीर वडणगे बाळाकोम पिराजी नरके महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1253 करवीर वडणगे नाना आपा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1254 करवीर वडणगे तुकाराम ओमाना जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1255 करवीर वडणगे भाऊ येसबा चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1256 करवीर वडणगे रामा विठू चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1257 करवीर वडणगे तुकाराम गोंविदा मेथे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1258 करवीर वडणगे पारु बाप हरी मुरावणे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1259 करवीर वडणगे तानी बाप भागुजी जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1260 करवीर वडणगे रकमा बाप बाळू सेलार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1261 करवीर वडणगे नाना गणु तोडकर याचा मुलगा दिनकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1262 करवीर वडणगे खंडू येसबा सेलार यांचा मुलगा ज्ञानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1263 करवीर वडणगे जानू जोती संकपाळ मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1264 करवीर वडणगे गोंविदा  आबाजी पोवार मुलगा गणू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1265 करवीर वडणगे धोंडी बापू कापसे मुलगा गणपती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1266 करवीर वडणगे भागुकोंम दरी माने  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1267 करवीर वडणगे सकुकोंम कृष्णा देवाळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1268 करवीर वडणगे गोंविदा बाबु सावेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1269 करवीर वडणगे शंकर बाप इस्वरा दिंडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1270 करवीर वडणगे हरी अर्जुना खुरंदळे मुलगा बाबू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1271 करवीर वडणगे रामा सखाराम सासने मुलगी कोंडू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1272 करवीर वडणगे शंकर बाळा भोसले महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1273 करवीर वडणगे दत्तू कृष्णा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1274 करवीर वडणगे भाऊ लक्षमण जवंदाळ मुलगा म्हादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1275 करवीर वडणगे शंकर  बाळा भोसले मुलगा बाळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1276 करवीर वडणगे अमृता आप्पा पाटील मुलगी तानु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1277 करवीर वडणगे रामा भाऊ पाटील मुलगा गणू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1278 करवीर वडणगे म्हादू गोपाळ सेलार मुलगा गणू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1279 करवीर वडणगे पारु बाप गोपाळा कोपळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1280 करवीर वडणगे रामा इस्वरा काटे मुलगी आकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1281 करवीर वडणगे रामा गोपाळा पाटील मुलगा बापू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1282 करवीर वडणगे इश्वरा संतू दींडे मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1283 करवीर वडणगे गोपाळा रागु साळोखा मुलगी पारबती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1284 करवीर वडणगे गणु लखु यादव चीखलीकर मुलगी तानु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1285 करवीर वडणगे रामा रघू बराले मुलगी येसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1286 करवीर वडणगे हेंदू कृष्णा जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1287 करवीर वडणगे पारुकोंम दौलू पाठक महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1288 करवीर वडणगे कुसाकोम विठू बोटांगळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1289 करवीर वडणगे आणू बाळा काटे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1290 करवीर वडणगे बाजी बाळकु पाटील मुलगा आनंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1291 करवीर वडणगे धोंडी रामा ठिकपूरले मुलगी पारु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1292 करवीर वडणगे दत्तू गंगाराम पाटील मुलगी हारसी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1293 करवीर वडणगे चंद्रा बाप रामा घोरपडे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1294 करवीर वडणगे रामा नरू जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1295 करवीर वडणगे खंडू धोंडी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1296 करवीर वडणगे ज्ञानू बहिरु आळवकर मुलगा श्रीपती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1297 करवीर वडणगे संतू आवलूबा टीटवेकर मुलगा सेंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1298 करवीर वडणगे बाळू धोंडी जांबळे कळंबेकर मुलगी सोना महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1299 करवीर वडणगे इश्वरा कृष्णा चौगला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1300 करवीर वडणगे श्रीपती आबा घरपाले महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1301 करवीर वडणगे राधी बाप विठू जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1302 करवीर वडणगे आबा सावळा घोरपाडा मुलगा श्रीपती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1303 करवीर वडणगे दादू सत्तू कुरणे निगवेकर मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1304 करवीर वडणगे केदारी रामा पवार मुलगी आणू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1305 करवीर वडणगे कृष्णा पांडू पाटील मुलगा केरु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1306 करवीर वडणगे दत्तू कृष्णा पवार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1307 करवीर वडणगे दादू सदू व्हरगे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1308 करवीर वडणगे विठू हरी पाटील आंबेवाडी मुलगी संगुदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1309 करवीर वडणगे आणू बाळा जाधव मुलगा पांडु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1310 करवीर वडणगे इस्वरा गणू खुंरदाळे मुलगी मुक्ता महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1311 करवीर वडणगे कृष्णा रागु पाटील मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1312 करवीर वडणगे शीदू हरी नरके मुलगी आनु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1313 करवीर वडणगे ज्ञानू विठू जाधव मुलगा मुलगी तानु आनू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1314 करवीर वडणगे बाळु नाना मगदुम जगदाळयाच्या घरी मुलगा सदू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1315 करवीर वडणगे धोंडी सुभाना पाटील मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1316 करवीर वडणगे दादू रामा चेचर मुलगी अनंदी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1317 करवीर वडणगे येसबा बाबु सुळेकर मुलगी पारबती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1318 करवीर वडणगे गोविंदा गोपाळा पाट मुलगा रामू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1319 करवीर वडणगे सखाराम हरी चवान मुलगा तुका महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1320 करवीर वडणगे लकु सखाराम चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1321 करवीर वडणगे लक्ष्मीकोम हरी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1322 करवीर वडणगे रामा हरी पाटील चिखली मुलगी भागीर्वी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1323 करवीर वडणगे तुकाराम वीटू जाधव मुलगी नानु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1324 करवीर वडणगे बाळा तुकाराम पाटील मुलगा रानोजी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1325 करवीर वडणगे जाउ रामा पिटवे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1326 करवीर वडणगे हरणी बाप आमृपाल महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1327 करवीर वडणगे बाळा सुभाना जाधव यांची मुलगी माया राजू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1328 करवीर वडणगे गनु ज्ञानू चौगला मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1329 करवीर वडणगे मारुती बाबजी आबूसकर मुलगी सोनी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1330 करवीर वडणगे गोविंदा कृष्णा पाटील मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1331 करवीर वडणगे गोपाळा सुभाना जाधव मुलगी भागीर्वी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1332 करवीर वडणगे लकु नागु नावले याचा मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1333 करवीर वडणगे हावसी इस्वरा चौगला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1334 करवीर वडणगे पांडू बाप आणू जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1335 करवीर वडणगे किसना बाप परसू चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1336 करवीर वडणगे दत्तू भयरु कुरणे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1337 करवीर वडणगे तानू बाप आमृता पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1338 करवीर वडणगे येसबा मानकु पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1339 करवीर वडणगे गणू हरी चौगला ज्ञानू  संकपाळांच्याघरी मुलगा सेंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1340 करवीर वडणगे धोंडी येसबा पाटील यांचा मुलगा केरु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1341 करवीर वडणगे म्हादू रागु जाधव यांची मुलगी कृष्णी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1342 करवीर वडणगे संताकोम रामा जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1343 करवीर वडणगे मानकु गोपाळ सावत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1344 करवीर वडणगे तानाकोम म्हादू माने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1345 करवीर वडणगे येसबा बीनु पाटील उर्फ सुळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1346 करवीर वडणगे म्हादू रामा साखळे मुलगी सीता महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1347 करवीर वडणगे बाळू येसबा साखळे यांचा मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1348 करवीर वडणगे हरी रामा साखळे यांचा मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1349 करवीर वडणगे बाळू दरी माने यांची मुलगी चेंद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1350 करवीर वडणगे गणु धोंडी पाटील यांची मुलगी ज्ञानू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1351 करवीर वडणगे तुकाराम हरी खढींग मुलगी तानु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1352 करवीर वडणगे गोंविदा  सुभाना चौगला मुलगी आकु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1353 करवीर वडणगे आकूकोम नाना पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1354 करवीर वडणगे साळूकोम वीठू ठाणेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1355 करवीर वडणगे दादू हरी चवाण उर्फ वाडकर मुलगा दसरु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1356 करवीर वडणगे गोविंदा राघु बराला मुलगा सादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1357 करवीर वडणगे भाऊ मुरारी माने यांची मुलगी धर्पणी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1358 करवीर वडणगे दाजी रामा चौगला बावडेकर मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1359 करवीर वडणगे गोविंदा बाबाजी उलपे मुलगी दारका महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1360 करवीर वडणगे रामू ज्ञानू संगपाळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1361 करवीर वडणगे भाऊ रामा तांटवे यांचा मुलगा सदू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1362 करवीर वडणगे दादू तुकाराम पाटील यांचा मुलगा रामचेंदर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1363 करवीर वडणगे पारु बाप येसबा पार उर्फ केकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1364 करवीर वडणगे तुकाराम सुभाना जवंदाळ  मुलगी सगुंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1365 करवीर वडणगे बाळा बाबजी सावत याची मुलगी सुंदरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1366 करवीर वडणगे दादू बीन आपा बराले मुलगी मंजषा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1367 करवीर वडणगे नारु जीजा तांबडे यांची मुलगी रकमा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1368 करवीर वडणगे इस्वरा रानोजी कचरे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1369 करवीर वडणगे आंबुकोम लकु जवंदाळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1370 करवीर वडणगे रामा गोपाळा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1371 करवीर वडणगे तुकाराम सुबु जवंदाळ मुलगी सगुंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1372 करवीर वडणगे विठू हरी पाटील आंबेची वाडी मुलगी कबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1373 करवीर वडणगे रामा गोपाळा साळुखे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1374 करवीर वडणगे संतू रामा उतरे यांचा मुलगा ज्ञानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1375 करवीर वडणगे रागु आपा पाटील यांची मुलगी भागू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1376 करवीर वडणगे इस्वरा आबा बराला याचा मुलगा सकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1377 करवीर वडणगे लक्षुमण सेकु कुदाळे मुलगी बायाका महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1378 करवीर वडणगे बाळा बाबाजी मांगलेकर मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1379 करवीर वडणगे इस्वरा कासीबा पवार मुलगी आनुसया महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1380 करवीर वडणगे तातोबा दाजी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1381 करवीर वडणगे रखमाकोम कृष्णा वरुटे बावडेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1382 करवीर वडणगे बानुबाई बाप पांडू सेवाळे चावरेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1383 करवीर वडणगे सदू ततबा व्हरगे यांचा मुलगा सेंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1384 करवीर वडणगे संतू येसबा पोरले यांचा मुलगा येसबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1385 करवीर वडणगे इश्वरा  वीटू जवंदाळ मुलगा पिराजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1386 करवीर वडणगे येसबा  बाबाजी सावत नागावकर मुलगा दादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1387 करवीर वडणगे चंद्रापा धोंडी केकरे कडुलीकर मुलगा श्रीपती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1388 करवीर वडणगे गोपाळा भुजंगा सिपेकर मुलगा लखु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1389 करवीर वडणगे आबा भाऊ माझगावकर मुलगी आकु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1390 करवीर वडणगे धोंडूकोम जोती पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1391 करवीर वडणगे चेद्राकोम राऊ चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1392 करवीर वडणगे आबा सावळा पाटील घरपानकर  मुलगा सावळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1393 करवीर वडणगे रामा रागु चवान मुलगा येसबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1394 करवीर वडणगे कृष्णा रामा चौगला मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1395 करवीर वडणगे शंकर नाना चौगला मुलगी गणु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1396 करवीर वडणगे गणु भिमा सेलार मुलगा जयरामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1397 करवीर वडणगे म्हादु संतु तांबगावकर मुलगा सदाशीव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1398 करवीर वडणगे दादू नाना जाधव मुलगी अनुसया महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1399 करवीर वडणगे सखाराम बाबजी पालकर मुलगा तुकाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1400 करवीर वडणगे हरी सखाराम चद्रकर मुलगी तानी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1401 करवीर वडणगे सोनाकोम संतू चरेबद महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1402 करवीर वडणगे शिवा गणू सेलार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1403 करवीर वडणगे चंद्राकोम भुजंगा  कुरंदाळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1404 करवीर वडणगे ज्ञानू सखाराम यरुडकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1405 करवीर वडणगे जीजाकोम रामा काटे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1406 करवीर वडणगे धोंडी आपा  पोवार मुलगा रामू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1407 करवीर वडणगे भाऊ नागु खुरंदाळ मुलगा श्रीपती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1408 करवीर वडणगे मारुती रामा चवान मुलगा बाबु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1409 करवीर वडणगे भाऊ येसबा नायकुडे हरी चेचर यांच्या घरी मुलगी हरु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1410 करवीर वडणगे भीवराकोम बाळा माने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1411 करवीर वडणगे तुकाराम बाळा धुमाळ मुलगा सदाशिव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1412 करवीर वडणगे मारुती बाबू देवणे मुलगा गंगू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1413 करवीर वडणगे बाळा भाउ पोवार उर्प खुळे  मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1414 करवीर वडणगे म्हादु तातोबा मगदुम मीनचे आंब्याचे वाडी मुलगा सदाशिव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1415 करवीर वडणगे बाळा रामा गवंडी उर्प   मुलगा कृष्णा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1416 करवीर वडणगे सदाशिव बाबाजी काटकर  मुलगा आनंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1417 करवीर वडणगे सीता कोम हरी जाबाळे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1418 करवीर वडणगे दत्तु परबता पाटील पोवार हरी चेचर यांचे घरी मुलगी तानु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1419 करवीर वडणगे वीटु बाळा नलवडा केरलीकर  सावळा बराले यांचे घरी मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1420 करवीर वडणगे दादु गोविंदा पाटील मुलगा शामु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1421 करवीर वडणगे बाबु बाप मारूी चवाण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1422 करवीर वडणगे तुकाराम बाप सखाराम चवाण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1423 करवीर वडणगे अनु बाप सिदु नरकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1424 करवीर वडणगे कृष्णाबाई बाप दादु बराले महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1425 करवीर वडणगे नानी बाप तुका जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1426 करवीर वडणगे दत्तु धोंडी कळंबीकर पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1427 करवीर वडणगे तातोबा तुकाराम हिरवे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1428 करवीर वडणगे दतू आई बाळा  रवटीगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1429 करवीर वडणगे गंगु बाप इश्वरा खुरंदळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1430 करवीर वडणगे आनू बाळा जाधव मुलगा सिताराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1431 करवीर वडणगे मारूती बाप धोंडीराम कळंबेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1432 करवीर वडणगे तुका औजी सासवाडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1433 करवीर वडणगे खंडू भाउ सेलार मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1434 करवीर वडणगे ज्ञानू येसू पाटील   जाधव यांचे घरी मुलगी गंगु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1435 करवीर वडणगे दतु बाबु पाटील मुलगा बापू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1436 करवीर वडणगे कृष्णा सुभाना जाधव मुलगी कासी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1437 करवीर वडणगे धोडी बापू कापसे यांचा मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1438 करवीर वडणगे राजा बाप रामा चवान महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1439 करवीर वडणगे जींकू      माजगावकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1440 करवीर वडणगे गोपाळा बाजी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1441 करवीर वडणगे कृष्णा नारू चेचर मुलगा तुकाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1442 करवीर वडणगे ज्ञानू जोती संकपाळ मुलगी हिराबाइ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1443 करवीर वडणगे दौलू बाबाजी आवळेकर मुलगी अनुसया महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1444 करवीर वडणगे बायजा कोम गंगाराम पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1445 करवीर वडणगे नारायण कोंडी म्हेतर मुलगा आनंदराव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1446 करवीर वडणगे ताई कोम राणोजी खुरंदळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1447 करवीर वडणगे कोंडीबा बाजी बराले मुलगी हौसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1448 करवीर वडणगे इश्वरा संतू दींडे मुलगी रखमा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1449 करवीर वडणगे बापू नाना नरके मुलगी हौसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Wadange.pdf
1450 करवीर वळीवडे जना कोम दादा हाणे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1451 करवीर वळीवडे नारायण वसेह बावडेकर यासी मुलगी मयणा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1452 करवीर वळीवडे सिवराम बाबाजी सिदा यासी मुलगा नारायण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1453 करवीर वळीवडे कुडलीका रामू कुरगाळे यासी मुलगा बापू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1454 करवीर वळीवडे येसी बाप नाना नाळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1455 करवीर वळीवडे अनुसया बाप लक्षमन नागाने  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1456 करवीर वळीवडे भारती सदा जाधव यासी मुलगा जो महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1457 करवीर वळीवडे बायाक्का बाप भाऊ जगताप  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1458 करवीर वळीवडे राणा राणोजी जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1459 करवीर वळीवडे गुंडा मुरारी पोवार यासी मुलगी चंद्रा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1460 करवीर वळीवडे चद्रा कोम दादा मोहिते  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1461 करवीर वळीवडे हावसी बाप पांडू खांडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1462 करवीर वळीवडे खेकू कोम बंडू सिपकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1463 करवीर वळीवडे सुभान सुखदेव जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1464 करवीर वळीवडे रामा मुकुदा पोवार यासी मुलगा भाऊ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1465 करवीर वळीवडे आपा रामा पोवार यास मुलगा भिवा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1466 करवीर वळीवडे बाळा रामा सवा यासी मुलगा केदारी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1467 करवीर वळीवडे कृष्णा मुकुंदा जाधव यासी मुलगा जो महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1468 करवीर वळीवडे परवता बाबाजी नलवडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1469 करवीर वळीवडे कोंडी बाबाजी नलवडा यासी मुलगी ताई महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1470 करवीर वळीवडे परसू बाळा नलवडा यासी मुलगी म्हैपती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1471 करवीर वळीवडे गवरा बाप हदे आलतेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1472 करवीर वळीवडे केदारी बाळा सावंत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1473 करवीर वळीवडे गणू सदू रावण यासी मुलगा नाव नरु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1474 करवीर वळीवडे तारा कोम बाळा नलवडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1475 करवीर वळीवडे गणु राऊ महिरे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1476 करवीर वळीवडे गणु मुकुंदा पोवार मुलगी ताई महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1477 करवीर वळीवडे नील कोम कृष्णा नलवडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1478 करवीर वळीवडे नाना बाळा नाले यासी मुलगा सुभाना महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1479 करवीर वळीवडे तातोबा लक्षमण साळोखा यासी मुलगी सका महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1480 करवीर वळीवडे रामा साखोबा जाधव यासी मुलगी तानी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1481 करवीर वळीवडे बाळू कावजी इजला मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1482 करवीर वळीवडे बाळू बिन बाबाजी चवाण यासी मुलगा रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1483 करवीर वळीवडे मती बाप साळोखे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1484 करवीर वळीवडे दत्तू कृष्णा खाडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1485 करवीर वळीवडे सिवराम बाबाजी सिदा यासी मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1486 करवीर वळीवडे भाऊ बाबाजी पवार यासी मुलगा नरसू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1487 करवीर वळीवडे भागू कोम सका चवाण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1488 करवीर वळीवडे ममता कोम गोपाला दुंडाप्पा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1489 करवीर वळीवडे राम सकोब जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1490 करवीर वळीवडे नाणी बाप बाळा खांडेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1491 करवीर वळीवडे तानी बाप बाळा खांडेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1492 करवीर वळीवडे कृष्णा ————यासी मुलगा चदना  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1493 करवीर वळीवडे सदू खांडेकर यासी मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1494 करवीर वळीवडे दत्तू सदू खांडेकर यासी मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1495 करवीर वळीवडे सजा बिन बाळू सेवाळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1496 करवीर वळीवडे गवर कोम निवळू करवीरकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1497 करवीर वळीवडे नरसू पोवार यासी मुलगी तानी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1498 करवीर वळीवडे भाऊ रामाती बेले चीचवाडकर यासी मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1499 करवीर वळीवडे हिरा कोम गोविंदा मोर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1500 करवीर वळीवडे हानसी बाप जोती रेडकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1501 करवीर वळीवडे देऊ धोंडी जाधव यासी मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1502 करवीर वळीवडे रामा गोविंदा रेपे यासी मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1503 करवीर वळीवडे केदारी कृष्णा माने करवीरकर यासी मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1504 करवीर वळीवडे नारायण रामा पोवार करवीरकर यासी मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1505 करवीर वळीवडे दादू नरसप्पा जाधव यासी मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1506 करवीर वळीवडे बाळू भैरू तामगावे यासी मुलगी येसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1507 करवीर वळीवडे नाना सखाराम मोहिते यास मुलगा सखाराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1508 करवीर वळीवडे भाऊ बिन नायकू खांडेकर यास मुलगा यसबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1509 करवीर वळीवडे शिवराम बिन उमाजी कणसे यास मुलगी सकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1510 करवीर वळीवडे नाना बाळू गोळे यास मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1511 करवीर वळीवडे बाळू बिन रामा सावंत यास मुलगा चंद्राप्पा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1512 करवीर वळीवडे शंकर बिन नाथा खांडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1513 करवीर वळीवडे सन्तु बिन राघू चवाण यास मुलगी अक्काताई महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1514 करवीर वळीवडे कोंडू कोम बापू जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1515 करवीर वळीवडे राऊ बिन गोपाळा मोहिते यास मुलगा चवाण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1516 करवीर वळीवडे बाबू बिन भयरु तामगाव यास मुलगा येसबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1517 करवीर वळीवडे दादू बिन तुका कावले यास मुलगी हिरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1518 करवीर वळीवडे दाजी बिन रामा मगदूम यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1519 करवीर वळीवडे कृष्णा बिन मुकुंदा खाडे यास मुलगी चंद्री  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1520 करवीर वळीवडे गुंडा बीन रामा शिंदे यास मुलगी चंद्रापा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1521 करवीर वळीवडे नाथा बिन रामा रेपे यास मुलगी यसवदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1522 करवीर वळीवडे देऊ बिन आपा रेडेकर यास मुलगा येसबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1523 करवीर वळीवडे शिवराम बिन बाबू शिंदे यास मुलगा चंद्रापा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1524 करवीर वळीवडे गणू बिन राम रेपे यास मुलगी जिजाबाई  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1525 करवीर वळीवडे आनंदी बिन बाळा सावंत रा.वडगाव यास मुलगी हिरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1526 करवीर वळीवडे हिरा बाप आवबा इंगवले महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1527 करवीर वळीवडे हिंदू बिन गनू गुंजुटे यास मुलगी सखुबाई  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1528 करवीर वळीवडे तात्या सुभाना जाधव यास मुलगी सकी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1529 करवीर वळीवडे बापू बिन रामा खांडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1530 करवीर वळीवडे तारा बाप धोंडी जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1531 करवीर वळीवडे रामू बिन तात्या मगदूम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1532 करवीर वळीवडे भागू कोम राघू कुसाळे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1533 करवीर वळीवडे संगा कोम येसबा धोतरे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1534 करवीर वळीवडे गणू बीन मुकुंदा पोवार यास मुलगा येसबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1535 करवीर वळीवडे हरी बिन रेणेशा यास चंद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1536 करवीर वळीवडे गुंडा बिन रावजी नलवडे यास मुलगा नरसू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1537 करवीर वळीवडे नरसू बिन बाबाजी नलवडे यास मुलगी चंगू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1538 करवीर वळीवडे भागू कोम सुभान शिवेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1539 करवीर वळीवडे गंगाराम खंडू मोरे यास मुलगा बाबू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1540 करवीर वळीवडे जोती बिन शिवा इंगवला यास मुलगी हिरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1541 करवीर वळीवडे कृष्णा बिन बाबाजी परिट यास मुलगा तात्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1542 करवीर वळीवडे हिरा बाप तात्या जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1543 करवीर वळीवडे येसूबा बिन खंडू मोरे यास मुलगा शिंदू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1544 करवीर वळीवडे गोविंदा बिन बाबाजी पोवार यास मुलगी संया महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1545 करवीर वळीवडे महादू बिन आबा कुसाळे यास मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1546 करवीर वळीवडे राई भ्रतार नारायण रपे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1547 करवीर वळीवडे गंगी कोम शिधू पंढपुरे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1548 करवीर वळीवडे रामू नारायण खडके यास मुलगी यसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1549 करवीर वळीवडे शिवराम बाबाजी शिंदे यास मुलगी चांगुणा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1550 करवीर वळीवडे राई भ्रतार नाइकू पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1551 करवीर वळीवडे तुका बिन मुकुंदा  जाधव यास मुलगी हिरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1552 करवीर वळीवडे चंदु बिन लक्षुमण कोळी यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1553 करवीर वळीवडे अलत बिन महादू धोतरे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1554 करवीर वळीवडे भाऊ बिन देऊ रेडेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1555 करवीर वळीवडे चंगी खांडेकरीन हिची मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1556 करवीर वळीवडे नारू बिन नरु चवाण यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1557 करवीर वळीवडे महादू बिन विठू सावंत यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1558 करवीर वळीवडे चंगी खांडेकरीन हिस मुलगी हिरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1559 करवीर वळीवडे आऊ बाप दादू कावले  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1560 करवीर वळीवडे सुंद्रा रेपी हिस मुलगा येसबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1561 करवीर वळीवडे बाळा बिन बाबाजी खांडेकर यास मुलगी हिरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1562 करवीर वळीवडे रामा बिन भैरा तामगावे यास मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1563 करवीर वळीवडे सुकू कोम महादू सावंत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1564 करवीर वळीवडे ताई कोम गोविंदा रेपे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1565 करवीर वळीवडे सोनी बाप ———– महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1566 करवीर वळीवडे आना नाना बिन नारायण खांडेकर यासी मुलगा नारायण जन्म    महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1567 करवीर वळीवडे देऊ गणू पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1568 करवीर वळीवडे लक्षमण रावजी सिदा – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1569 करवीर वळीवडे भाऊ बिन राम ———- यासी मुलगा दादू ——– जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1570 करवीर वळीवडे आकु मोहिनी हिला  मुलगी चंद्रा – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1571 करवीर वळीवडे आपा बाबाजी चव्हाण यासी मुलगा कृष्णा – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1572 करवीर वळीवडे आबा बाबाजी सावत – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1573 करवीर वळीवडे शंकर दादू जाधव वडगाव  मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1574 करवीर वळीवडे आपु गुंडा चवान यासी मुलगा भाऊ – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1575 करवीर वळीवडे तातोबा सुभाना जाधव यासी मुलगी आकु – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1576 करवीर वळीवडे दादू सादू खाडेकर यासी मुलगा – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1577 करवीर वळीवडे कोंडी आई चे नाव संतासी – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1578 करवीर वळीवडे आकु कोम सुभाना रेपे – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1579 करवीर वळीवडे सुभाना वागभोर  रुकडीकर मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1580 करवीर वळीवडे बाळा यसेबा चवाण यासी मुलगी भयना- जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1581 करवीर वळीवडे देऊ नरसू पोवार यासी मुलगी बाळा – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1582 करवीर वळीवडे बाळू ढेरे चोकाककर यासी मुलगी आकु  – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1583 करवीर वळीवडे अ ————- यासी मुलगी ——– जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1584 करवीर वळीवडे अ ——— बिन ——– मुलगा ——– जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1585 करवीर वळीवडे नानू सदु चवाण -मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1586 करवीर वळीवडे खंडू सिदू मारे -मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1587 करवीर वळीवडे देऊ आप्पा रेडेकर यासी मुलगी सुंद्रा -जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1588 करवीर वळीवडे राऊ रामा साळोखा यासी मुलगी ——- जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1589 करवीर वळीवडे भाऊ नायकू खाडेकर यासी मुलगा रामा – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1590 करवीर वळीवडे बाळा रामा ——- यासी मुलगा महादू ——— जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1591 करवीर वळीवडे अ ——- गुंडा नलवडे – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1592 करवीर वळीवडे तुका ——– साळोखे यासी मुलगी – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1593 करवीर वळीवडे बाळू मोहिते नरदेकर यासी मुलगी – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1594 करवीर वळीवडे गणू मुकुंदा पोवार यासी मुलगी -जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1595 करवीर वळीवडे गणू चंद्रा खाडेकर यासी मुलगी – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1596 करवीर वळीवडे धोंडी बाबाजी नलवडा यासी मुलगा – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1597 करवीर वळीवडे बाबाजी कृष्णा चव्हाण – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1598 करवीर वळीवडे लक्षीमी कोम नाना चवाण – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1599 करवीर वळीवडे कृष्णा मुकुंदा जाधव यासी मुलगा बापू – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1600 करवीर वळीवडे नाना बिन बाळा गाळे यासी राम आकु – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1601 करवीर वळीवडे गणू बिन चंद्रा खाडेकर यासी मुलगी जोती -जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1602 करवीर वळीवडे नागु बाप संतु चव्हाण मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1603 करवीर वळीवडे आकु बाप राऊ मोहिते – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1604 करवीर वळीवडे मारुती भाऊ खाडेकर – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1605 करवीर वळीवडे शंकर महादू ——–कर -मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1606 करवीर वळीवडे चंद्रा बाप कृष्णाप्पा खाडे -मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1607 करवीर वळीवडे भीमी कोम सखोबा जाधव —– मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1608 करवीर वळीवडे संगी खांडेकरीन हीस मुलगा बापू —– जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1609 करवीर वळीवडे सोनी कोम राऊ मोहिते – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1610 करवीर वळीवडे आक्काताई राऊ साळोखा – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1611 करवीर वळीवडे विठा बाप नामदेव- मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1612 करवीर वळीवडे दाजी रामा साळोखा यासी मुलगी तानी -मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1613 करवीर वळीवडे हृदया बिन कृष्णा जाधव – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1614 करवीर वळीवडे बाळकी बाप कुडाला  कुसाळे – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1615 करवीर वळीवडे ताई हरोलीकर – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1616 करवीर वळीवडे गंगाराम बिन खंडू मोरे यासी मुलगा सिधू जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1617 करवीर वळीवडे तुका मुकुदा जाधव यासी मुलगी सुकू जन्म महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1618 करवीर वळीवडे रामा नारायण खोडकर यासी मुलगी ममता जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1619 करवीर वळीवडे कृष्णा धोडी जाधव यासी मुलगी -जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1620 करवीर वळीवडे हरी रामा कावले — मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1621 करवीर वळीवडे तुका नारायण रपे मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1622 करवीर वळीवडे ताना कोम जोती जगताप मृत्यू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1623 करवीर वळीवडे हीरा बाप सकाराम – मृत्यू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1624 करवीर वळीवडे हारी गुंडू जाधव यासी मुलगी ताई जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1625 करवीर वळीवडे मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1626 करवीर वळीवडे अ———- नारायण पोवार – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1627 करवीर वळीवडे संता कोम नारायण जेवळा— मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1628 करवीर वळीवडे जन्म महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1629 करवीर वळीवडे राऊ बाळू कुसाळा यासी मुलगा भाऊ – जन्म   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1630 करवीर वळीवडे दत्तू दादा कुसाळे यासी मुलगी – जन्म महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1631 करवीर वळीवडे आपु राऊ साळोखा – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1632 करवीर वळीवडे सीवराम  उमाजी कणसे – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1633 करवीर वळीवडे नाता नारायण — माडेकर यासी मुलगा सदू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1634 करवीर वळीवडे रामा ———- मुलगा म्हादू जन्म महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1635 करवीर वळीवडे म्हादू आबा कुसाळे यासी मुलगी तानी — जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1636 करवीर वळीवडे गोविंदा हरी पोवारा यासी मुलगी ताई जन्म महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1637 करवीर वळीवडे कृष्णा जोती जगताप – यासी मुलगी कृष्ण जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1638 करवीर वळीवडे गोपाळा  सावळू जगदाळे मानगावकर यासी मुलगा – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1639 करवीर वळीवडे बाबाजी पोवार यासी मुलगा नायकू – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1640 करवीर वळीवडे गणू पोवार करवीरकर यासी मुलगा राम – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1641 करवीर वळीवडे कृष्णा जणु माने यास मुलगी तर- जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1642 करवीर वळीवडे बाईजा कोम बज्यापा आरडे — मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1643 करवीर वळीवडे वसु कोम बाबु देवणे — मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1644 करवीर वळीवडे भाऊ नारायण रेपे यास मुलगी —- जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1645 करवीर वळीवडे धोंडी बाबाजी नलवडा यास मुलगी नानी — जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1646 करवीर वळीवडे नायकू ——- पोवार —- मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1647 करवीर वळीवडे दत्तू बिन संतू रेडेकर – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1648 करवीर वळीवडे कृष्ण बाप सखा रामाने – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1649 करवीर वळीवडे कमळ  कोम सखा माने – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1650 करवीर वळीवडे अ ——-बाप भाऊ रेपे – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1651 करवीर वळीवडे राऊ बिन आपा रेडेकर- मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1652 करवीर वळीवडे गिरजा बाप आपा चवाण – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1653 करवीर वळीवडे नकुसी बाप यसबा जगताप – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1654 करवीर वळीवडे तारा बाप कृष्णा जाधव – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1655 करवीर वळीवडे राघू बिन दादू मवेकर – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1656 करवीर वळीवडे तुका बिन नारायण रेपे – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1657 करवीर वळीवडे रामू बिन नारायण खडके यास मुलगी – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1658 करवीर वळीवडे अकू कोम बाबा निरके जाधव – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1659 करवीर वळीवडे कोडू कोम हरी कावले – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1660 करवीर वळीवडे वि रामा बिन उमाजी कणसे यास मुलगी – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1661 करवीर वळीवडे बाळा ———–जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1662 करवीर वळीवडे सुबदा बिन मुरारी पोवार यास मुलगी ——- जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1663 करवीर वळीवडे श्रीलाल राऊ मोहिते —– मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1664 करवीर वळीवडे नाना बाळू गो ——— मुलगी – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1665 करवीर वळीवडे दादू बिन तुका कावले यास मुलगी सुद्रा – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1666 करवीर वळीवडे अ——— बिन मुरारी पोवार यास मुलगा चंद्रापा – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1667 करवीर वळीवडे अ——— बिन ———- जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1668 करवीर वळीवडे सकू कोम आपा रेडेकर – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1669 करवीर वळीवडे नानी बाप सुबराव पोवार – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1670 करवीर वळीवडे चंद्रा कोम म्हादू कावले – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1671 करवीर वळीवडे ताई कोम लक्ष्मण मोरे – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1672 करवीर वळीवडे चंद्रा बाप सखा सिदा – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1673 करवीर वळीवडे जोती बिन —– शिये यास मुलगी सखाराम जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1674 करवीर वळीवडे देऊ बिन आपा रेडेकर यास मुलगी – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1675 करवीर वळीवडे ताई कोम लक्ष्मण मोरे – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1676 करवीर वळीवडे चंद्रा बाप सखा सिदा – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1677 करवीर वळीवडे चंद्रा बाप बापू सिदे – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1678 करवीर वळीवडे अ———– कोम —— कु मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1679 करवीर वळीवडे धोंडीबाप तुका ———– मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1680 करवीर वळीवडे आऊ कोम रावजी सावंत – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1681 करवीर वळीवडे लक्ष्मण बाबाजी ——– मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1682 करवीर वळीवडे अ——– बाप पांडू खाडेकर – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1683 करवीर वळीवडे लक्षुमी कोम ज्ञानू खाडेकर – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1684 करवीर वळीवडे नाना बिन बाबाजी —— मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1685 करवीर वळीवडे नाना स ——– चवाण – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1686 करवीर वळीवडे सुंदरा कोम हरी पोवार – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1687 करवीर वळीवडे चंद्रा कोम म्हादू कावले – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1688 करवीर वळीवडे जनी कोम भाऊ कुसाळे – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1689 करवीर वळीवडे सुंदरा कोम जोती शियेकर – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1690 करवीर वळीवडे विटू बिन बाळा खाडेकर – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1691 करवीर वळीवडे श्रीमंती कोम आपा चौगला – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1692 करवीर वळीवडे धोंडी बिन नाथा रेपे – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1693 करवीर वळीवडे कमला बाप धोंडी नलवडा- मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1694 करवीर वळीवडे बाळा बिन नाना चव्हाण – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1695 करवीर वळीवडे नाथा बिन बळवंत —– महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1696 करवीर वळीवडे गंगुबाप दादू कावले – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1697 करवीर वळीवडे अ ——- कोम बाळू पवार – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1698 करवीर वळीवडे तारा कोम खडू नलवडा – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1699 करवीर वळीवडे अ ———– बिन नरसू चवाण – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1700 करवीर वळीवडे दत्तू बिन हरी कावले – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1701 करवीर वळीवडे धोंडी विनय सबा सुरवसी – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1702 करवीर वळीवडे दादू बिन बाळा रेडेकर यास मुलगी —– जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1703 करवीर वळीवडे भाऊ बिन आणापा जाखले – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1704 करवीर वळीवडे विटी बाप खंडू नलवडा – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1705 करवीर वळीवडे तुका बिन बाळू पोवार – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1706 करवीर वळीवडे भाऊ बिन सतु ढोबळा – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1707 करवीर वळीवडे रामा बिन लिंबा पोवार – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1708 करवीर वळीवडे आपा बिन सुभाणा रेडेकर – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1709 करवीर वळीवडे देऊ बिन आपाररेकर  यांची मुलगी नाव ठेवले नाही – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1710 करवीर वळीवडे राई कोम राघू मगदूम – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1711 करवीर वळीवडे राऊ आईची बाळकी जन्म – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1712 करवीर वळीवडे जना बाप तुका जाधव – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1713 करवीर वळीवडे धोंडी बाप विटू  कुसाळा- मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1714 करवीर वळीवडे नाथा बिन राम रेपे यास मुलगी सकू – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1715 करवीर वळीवडे सका बिन कृष्णा साळोखे – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1716 करवीर वळीवडे रामा  सखोबा जाधव यास मुलगी तानी – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1717 करवीर वळीवडे तात्या बिन लक्षुमणा साळोखा – सिदा – जन्म  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1718 करवीर वळीवडे चंद्रा बाप आवबा इंगवले – मृत्यू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1719 करवीर वळीवडे तारा कोम सुभाना जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1720 करवीर वळीवडे जया कोम रामा रेपे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1721 करवीर वळीवडे भागोजी जीवबा मोहिते  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1722 करवीर वळीवडे कृष्णा बिन रापा शेळके  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1723 करवीर वळीवडे नारायण रामा मिरजे मुलगा व मुलगी चंद्रा   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1724 करवीर वळीवडे भईरु बिन ——– पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1725 करवीर वळीवडे सदू बिन म्हादू धोतरे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1726 करवीर वळीवडे श्रीपती बिन कृष्णा दळवी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1727 करवीर वळीवडे गुंडा बिन रावजी ——– यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1728 करवीर वळीवडे भाऊ बिन रामा सिदा यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1729 करवीर वळीवडे आबु बाप  शिवराम कणसे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1730 करवीर वळीवडे बापू बिन पु ——- मोहिते महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1731 करवीर वळीवडे बापु बिन ——–चवाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1732 करवीर वळीवडे अ ——— खांडेकरांचा मुलगा नाव ठेविले नाही  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1733 करवीर वळीवडे बाबू बिन शिवराम देवणे मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1734 करवीर वळीवडे पांडू ज्ञानू खांडेकर यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1735 करवीर वळीवडे धोंडी बिन संतु कुडे यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1736 करवीर वळीवडे बापू बिन ———- चवाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1737 करवीर वळीवडे तात्या नाईक पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1738 करवीर वळीवडे राऊ बिन राम मगदूम यास मुलगा यसबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1739 करवीर वळीवडे दत्तू सयु खाडेकर यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1740 करवीर वळीवडे धोंडी बिन बाबाजी नलवडा  यास मुलगी चंद्रा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1741 करवीर वळीवडे दादू बिन तुका रेपे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1742 करवीर वळीवडे हणमा बिन मसापा मनकापुरे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1743 करवीर वळीवडे लक्षुमण गोपाळा साळोखे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1744 करवीर वळीवडे बाबू भइरु तामगावे यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1745 करवीर वळीवडे शिवराम उमाजी कणसे यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1746 करवीर वळीवडे बाळू सुभाना ——– महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1747 करवीर वळीवडे आपा बिन बाबाजी ——– यास  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1748 करवीर वळीवडे नानी कोम आणापा ठाणे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1749 करवीर वळीवडे अ —————————- महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1750 करवीर वळीवडे गंगाराम बिन ——— मुलगा भागोजी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1751 करवीर वळीवडे धोंडी बिन बाळू पोवार मुलगा रामा   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1752 करवीर वळीवडे गुंडा मुरारी पोवार मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1753 करवीर वळीवडे देऊ बिन भिवा कोळी मुलगी चंद्रा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1754 करवीर वळीवडे बंडू बिन आबा भोसले मुलगी हीरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1755 करवीर वळीवडे श्रीपती बिन कृष्णा संकपाळ मुलगा यसबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1756 करवीर वळीवडे कृष्णा बिन धोंडी कुडे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1757 करवीर वळीवडे कुसा कोम नरसिंगा सिद  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1758 करवीर वळीवडे नाथा बिन बाबाजी खलेकर मुलगा सखाराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1759 करवीर वळीवडे बाळकी ठाणी हिस मुलगा यशा   महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1760 करवीर वळीवडे राऊ बिन भिमाणा मिरजकर यास मुलगी तारा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1761 करवीर वळीवडे कृष्णा बिन रामा मारवाडी यास मुलगी चंद्रा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1762 करवीर वळीवडे भाऊ बिन नाइकु खाडेकर मुलगी यमुना  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1763 करवीर वळीवडे नाना बिन बाबाजी पोवार यास मुलगी भाकु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1764 करवीर वळीवडे तुका बिन नारायण रेपे यास मुलगा नारायण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1765 करवीर वळीवडे हरी बिन रामा कावले मुलगी गंगु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1766 करवीर वळीवडे मुक्ता कोम सखा रेपे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1767 करवीर वळीवडे रामा बिन भैरु तामगावे यास मुलगी हिरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1768 करवीर वळीवडे कृष्णा बाप रामा खांडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1769 करवीर वळीवडे रामा बिन धोंडी कुडे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1770 करवीर वळीवडे कृष्णा कोम राघू चव्हाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1771 करवीर वळीवडे गोविंदा बिन सुलभाना रेपे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1772 करवीर वळीवडे दादू बिन तुका कावले यास मुलगा सखाराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1773 करवीर वळीवडे पांडू बिन ज्ञानू खाडेकर मुलगी चंद्रा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1774 करवीर वळीवडे म्हादू बिन यसबा घोगरे यास मुलगी सकुणी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1775 करवीर वळीवडे बाळा बिन बाबाजी खांडेकर मुलगा चंद्राप्पा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1776 करवीर वळीवडे सोनी बाप बाबु तामगावे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1777 करवीर वळीवडे जोती बिन बाबाजी जगताप  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1778 करवीर वळीवडे धोंडी लिंबा जाधव मुलगी यसवीरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1779 करवीर वळीवडे कृष्णा बिन धोंडी खडे यास मुलगा भाऊ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1780 करवीर वळीवडे राऊ गोपाळा मोहिते मुलगी तारा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1781 करवीर वळीवडे जोती बिन बाबा जी जगताप  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1782 करवीर वळीवडे ताई कोम शिवराम सावरडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1783 करवीर वळीवडे अकु बाप बंडू शिपेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1784 करवीर वळीवडे गणु बिन मुकुंदा पोवार मुलगा कुशापा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1785 करवीर वळीवडे देऊ बिन आपा रेडेकर शिवा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1786 करवीर वळीवडे भाऊ राघु कुसाळे मुलगा सकाराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1787 करवीर वळीवडे यशा बिन रामा पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1788 करवीर वळीवडे गंगु बाप देऊ जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1789 करवीर वळीवडे गंगु कोम गणू  पगडेरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1790 करवीर वळीवडे लक्षुमण बिन रावजी गाडीपटण मुलगी सकु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1791 करवीर वळीवडे अनुसा बाप बाबु परिट  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1792 करवीर वळीवडे हिंदु बिन लंगुजे मुलगी गवरी सुंद्रा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1793 करवीर वळीवडे तारा बाप सखाराम माने महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1794 करवीर वळीवडे जोती शिवा इंगवले यांचा मुलगा रामु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1795 करवीर वळीवडे बंडु बिन कृष्णा शिपेकर यास मुलगी चंद्रा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1796 करवीर वळीवडे गुंडा बिन राऊ मोहिते  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1797 करवीर वळीवडे बया कोम मारुती खांडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1798 करवीर वळीवडे राऊ बिन भागोजी मोहिते मुलगा गुंडा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1799 करवीर वळीवडे पाल कोम बाबा जी सुरवशी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1800 करवीर वळीवडे कृष्णा मुकुंदा खाडे मुलगा नाव ठेविले नाही  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1801 करवीर वळीवडे मुक्या कोम पसीरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1802 करवीर वळीवडे तुका मुकुंदा जाधव यास मुलगी तारा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1803 करवीर वळीवडे शंकर बिन बाळा जरग मुलगा रामू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1804 करवीर वळीवडे कृष्णा बिन मुकुंदा खाडे यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1805 करवीर वळीवडे मुक्या कोम श्रीपती संकपाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1806 करवीर वळीवडे शंकर बिन श्रीपती संकपाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1807 करवीर वळीवडे रुकू बाप संतु चव्हाण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1808 करवीर वळीवडे नरसु बिन बाबाजी मुलगा यसबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1809 करवीर वळीवडे हिरा बाप भाऊ कुसाळे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1810 करवीर वळीवडे बाळा बिन रामोजी रेडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1811 करवीर वळीवडे गणु बिन बाबाजी सुरवशी मुलगा यसाबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1812 करवीर वळीवडे आणु बिन गुंडा चव्हाण मुलगा रामु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1813 करवीर वळीवडे कृष्णा बिन मुकुंदा जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1814 करवीर वळीवडे रामा बिन नारायण खांडेकर मुलगा जोती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1815 करवीर वळीवडे हरी  बिन रेणोशे शं. मुलगी चंद्रा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1816 करवीर वळीवडे गुंडा बिन रावजी नलवडे मुलगा रामु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1817 करवीर वळीवडे बाबाजी रामा खांडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1818 करवीर वळीवडे तुकाराम बिन शंकर जरग  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1819 करवीर वळीवडे राऊ बिन रामा मगदुम मुलगी तारा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1820 करवीर वळीवडे तातोबा बिन लक्ष्मण साखरे मुलगा पांडू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1821 करवीर वळीवडे गंगाराम बिन जोती खांडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1822 करवीर वळीवडे बाळगोंडा लगमागोंडा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1823 करवीर वळीवडे विटा बाप देऊ कोळी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1824 करवीर वळीवडे माई कोम रामा नलवडे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1825 करवीर वळीवडे बाळा बिन बळवंता पंढपुरे मुलगी हिरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1826 करवीर वळीवडे कलप्पा बिन मामावर हरवाडे मुलगी तारा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1827 करवीर वळीवडे नाथा बिन नारायण खांडेकर मुलगा शंकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1828 करवीर वळीवडे कृष्णा बिन यसबा सूरवंशी मुलगा सखाराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1829 करवीर वळीवडे पांडू बिन गणु खाडेकर मुलगी तारा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1830 करवीर वळीवडे बाळा बिन लक्ष्मण साळोखे मुलगा कृष्णा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1831 करवीर वळीवडे भाऊ बिन रामा शिंदे मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1832 करवीर वळीवडे शगुना कोम बाबाजी दंडवते  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1833 करवीर वळीवडे विठुबा बिन राघू कुसाळे मुलगा गोपाळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1834 करवीर वळीवडे विटू बिन बाळा खाडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1835 करवीर वळीवडे राऊ बिन भागोजी मोहिते मुलगा नाव ठेवले नाही  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1836 करवीर वळीवडे गुंडा बिन राघु शिंद्यांचा मुलगा नाव ठेवले नाही  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1837 करवीर वळीवडे राऊ बिन भागोजी मोहिते मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1838 करवीर वळीवडे नाना बिन बाबाजी पोवार मुलगा देऊ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1839 करवीर वळीवडे देऊ धोंडी जाधव मुलगा परसु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1840 करवीर वळीवडे लक्ष्मण आबा सावंत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1841 करवीर वळीवडे रामा बिन रविराम कणसे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1842 करवीर वळीवडे धोंडू कोम धोंडी कंडोल्या उर्फ जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1843 करवीर वळीवडे पांडू कोम आबा सावंत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1844 करवीर वळीवडे धोंडी बिन बाबा जाधव मुलगी तारा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1845 करवीर वळीवडे कृष्णा बिन मुकुंदा खाडे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1846 करवीर वळीवडे आपा बिन संतु ढोबळे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1847 करवीर वळीवडे तारा कोम दादा पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1848 करवीर वळीवडे म्हादू कृष्णा रवडे उर्फ जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1849 करवीर वळीवडे कृष्णा मुकुंदा खाडे मुलगा नाव ठेविले नाही  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1850 करवीर वळीवडे म्हादू बिन नाना पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1851 करवीर वळीवडे गणू लक्षुमणपा गडे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1852 करवीर वळीवडे गुंडा बिन मुरारी पोवार मुलगी देऊ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1853 करवीर वळीवडे ममता कोम आबा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1854 करवीर वळीवडे लक्षुमण बिन कोंडी मोरे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1855 करवीर वळीवडे सखी खाडे मुलगा चंद्राप्पा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1856 करवीर वळीवडे अया बाबाजी चव्हाण मुलगा सकु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1857 करवीर वळीवडे धोंडी बिन संतु कुडे यास मुलगी  कृष्णा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1858 करवीर वळीवडे धोंडी बिन बाबाजी नलवडे मुलगा ज्ञानू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1859 करवीर वळीवडे कृष्णा संतु माने मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1860 करवीर वळीवडे कृष्णा बाप धोंडी कुडे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1861 करवीर वळीवडे बाळा बिन बाबाजी खाडे मुलगी चंद्रा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1862 करवीर वळीवडे आवबा बिन शीवा गवसा मुलगी हिरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा valivade.pdf
1863 करवीर वरणगे सोनबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1864 करवीर वरणगे बाळासो भागोजी पाटील यास मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1865 करवीर वरणगे गोविंद राणोजी पाटील यास  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1866 करवीर वरणगे राघु तुकाराम पवार यास मुलगी बया महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1867 करवीर वरणगे रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1868 करवीर वरणगे महादू रामा जंगम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1869 करवीर वरणगे मैना कोम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1870 करवीर वरणगे बाबू संतू पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1871 करवीर वरणगे बाबूराव पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1872 करवीर वरणगे रामा जयराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1873 करवीर वरणगे सखाराम बाबाजी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1874 करवीर वरणगे भाऊ सखाराम पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1875 करवीर वरणगे हौसी तुका  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1876 करवीर वरणगे श्रीपती बाप बाळा तीबीला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1877 करवीर वरणगे वसंतराव राघ्ु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1878 करवीर वरणगे तुकाराम सखाराम पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1879 करवीर वरणगे रामा भुजिंगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1880 करवीर वरणगे भाऊ राम पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1881 करवीर वरणगे चंद्रा कोम बाळा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1882 करवीर वरणगे खंडेराव नाना पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1883 करवीर वरणगे कृष्णा आपा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1884 करवीर वरणगे रामा बाळा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1885 करवीर वरणगे गोविंद बाबाजी यास मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1886 करवीर वरणगे आनंदा नानाप्पा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1887 करवीर वरणगे सकू बाप राऊ पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1888 करवीर वरणगे राऊ भैरु पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1889 करवीर वरणगे कृष्णा आपा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1890 करवीर वरणगे नाना धोंडी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1891 करवीर वरणगे राऊ नाना पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1892 करवीर वरणगे विठुबा आबा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1893 करवीर वरणगे मैना सैद यादव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1894 करवीर वरणगे बाळा नागु पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1895 करवीर वरणगे ज्ञानू म्हादू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1896 करवीर वरणगे बाबाजी राघु पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1897 करवीर वरणगे धोंडी सखोबा मोरे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1898 करवीर वरणगे हाणमा बाप धोंडी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1899 करवीर वरणगे रामा भीवा तिबीला  यास मुलगा तिबीला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1900 करवीर वरणगे बाळाई को बाबाजी व्हरावळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1901 करवीर वरणगे सोनबा लक्षु पाटील यास मुलगी नाव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1902 करवीर वरणगे गणु रामा पाटील यास मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1903 करवीर वरणगे हारी ज्ञानू आंबेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1904 करवीर वरणगे रावु भैरु यादव यास मुलगी नाथ्कुसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1905 करवीर वरणगे ज्ञानु गणु पाटील यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1906 करवीर वरणगे बाळा विठू व्हरांबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1907 करवीर वरणगे धोंडी बाबाजी व्हरांबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1908 करवीर वरणगे राणोजी बाबु यास मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1909 करवीर वरणगे रकमा कोम केरबा पटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1910 करवीर वरणगे सखाोबा बाबु संतु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1911 करवीर वरणगे बाबु संतु पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1912 करवीर वरणगे केशव भिवा पाटील यास मुलगा तुका महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1913 करवीर वरणगे कृष्णा रावजी पाटील यास मुलगी कमला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1914 करवीर वरणगे रामा भुजीगाव नारे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1915 करवीर वरणगे बाळाबाई भ्र सुबु व्हाराबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1916 करवीर वरणगे बाळाबाई भ्र सुबु व्हाराबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1917 करवीर वरणगे आबु भ्र मारुती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1918 करवीर वरणगे आनंदा रामा व्हराबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1919 करवीर वरणगे लक्ष्मण पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1920 करवीर वरणगे कृष्णा आबा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1921 करवीर वरणगे नाना राघु पाटील यास मुलगी तानी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1922 करवीर वरणगे दौलू केरबा पाटील यास  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1923 करवीर वरणगे गुंडू हाणमा पाटील यास मुलगा नाव रावजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1924 करवीर वरणगे सोनबा रामा कर यास मुलगी ना जीजा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1925 करवीर वरणगे श्रीपती राऊ रामा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1926 करवीर वरणगे नाथा राणोजी व्हराबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1927 करवीर वरणगे भीमाण्णा सावजी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1928 करवीर वरणगे संता को रावजी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1929 करवीर वरणगे गोविंदा बाबु कदम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1930 करवीर वरणगे गोविंदा बाबा जि व्हरांबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1931 करवीर वरणगे ईश्वरा राऊ पाटील यास मुलगी हिरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1932 करवीर वरणगे मुन्माबाई भ्र रामापपा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Warnge.pdf
1933 करवीर पाडळी खुर्द जना कोम रामा टेंगे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1934 करवीर पाडळी खुर्द तानु कोम रामा तवार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1935 करवीर पाडळी खुर्द केरी बाप रामा तवार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1936 करवीर पाडळी खुर्द भाउु कोम हणमा हेरलेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1937 करवीर पाडळी खुर्द भैरु मंजप्पा तानुगडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1938 करवीर पाडळी खुर्द शरणी कोम राजू कदम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1939 करवीर पाडळी खुर्द केरवी बाप रामा पवार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1940 करवीर पाडळी खुर्द रामा सुभान्ना मुगडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1941 करवीर पाडळी खुर्द तुका बाळा कदम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1942 करवीर पाडळी खुर्द तुका लक्ष्मण तानुगडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1943 करवीर पाडळी खुर्द गणु बाळा माहिव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1944 करवीर पाडळी खुर्द सिताराम ज्ञानू तानुगडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1945 करवीर पाडळी खुर्द गणु बाळा माहिव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1946 करवीर पाडळी खुर्द यलू बाप बंडू इंगळे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1947 करवीर पाडळी खुर्द कृष्णा आबा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1948 करवीर पाडळी खुर्द रामा हरी ढेंगे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1949 करवीर पाडळी खुर्द लक्ष्मण राणोजी ताडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा padalikhurd.pdf
1950 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे धोंडीबा बाळू ठाकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1951 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे आंबाजी आपपा नेजदार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1952 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे हौशी बाप नानू पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1953 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे राई कोम सखोबा बापा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1954 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे लक्ष्मण सुबु पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1955 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे दाजी बिना पोवार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1956 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे गोपाळ हरी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1957 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे रामा आप्पा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1958 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे बया सोनाथ कदम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1959 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे चंद्रा कोम संतु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1960 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे अनुजी बाळा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1961 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे कमली नानू पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1962 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे हौसाबाई बाप गोविंद  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1963 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे बापू बिन हिरीबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1964 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे गंगा के मदू चराप्पा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1965 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे वहिस नागनाथ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1966 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे रखमी बाब गोविंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1967 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे वजादा बिन संतू पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1968 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे सुकु मकु ढेपा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1969 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे भावकु गोविंदा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1970 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे सावळा बापू पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1971 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे राघू आपपा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1972 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे म्हादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1973 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे मारुती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1974 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे राणी बाप म्हादू आंबाजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1975 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे जना कुंब गोविंद  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1976 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे सुदा कोम आंबाजी नेजदार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1977 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे जना को मसूर पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1978 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे राघोबा बाबू कदम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1979 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे हरी बाप महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1980 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे राघोबा आप्पा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1981 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे आप्पा कोम आप्पा पा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1982 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे बाळू मायकू कार्वेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1983 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे रामा आप्पा यास मुलगा सिताराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1984 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे गणू बाबू दादू यास मुलगा रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1985 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे बाळा भागोजी यास मुलगा सुभाना  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1986 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे गोपाळा रामा दौलू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1987 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे लक्ष्मण अर्जुना पाटील यास मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1988 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे गोपाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1989 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे विठु रावु नेजदार यास मुलगी नाव गंगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1990 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे सावित्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1991 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे दादु यास मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1992 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे खंडु काळु यास मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1993 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे बाळू माणकू मगदूम भामटेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1994 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे रामा आप्पा यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1995 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे बाळकू यास मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1996 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे आवबा जोती पाटील यास मुलगा शुभम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1997 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे सखाराम कुशाप्पा यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1998 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे दशरथ म्हाळकू यास मुलगा दत्तू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
1999 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे सखाराम बाबाजी पाटील यास मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
2000 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे विठु यास मुलगी सुंदरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
2001 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे गणू यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
2002 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे बाळा नाना कदम यास मुलगी सुंद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
2003 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे बाळु माणकु कारवेकर यास मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
2004 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे बाळु माणकु मगदुम यास मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
2005 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे रामा आपपा पाटील यास मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
2006 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे विठु तुकाराम पाटील यास मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
2007 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे दादु तुकाराम यास मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
2008 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे तातोबा राघु शेलार यास मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
2009 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे अमृता बाळू शिंपी यास मुलगी तानुबाई महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
2010 करवीर चिंचवडे तर्फ कळे बाळु माणकु कारवेकर यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा chinchvadetarfkale.pdf
2011 करवीर  कुडित्रे   सुंद्रा आई सखु सोनारीण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2012 करवीर  कुडित्रे  बाळू नाथा नाईक  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2013 करवीर  कुडित्रे  बाजीराव गणू पडवळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2014 करवीर  कुडित्रे  पांडू बाळू चौगला यास मुलगा  राम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2015 करवीर  कुडित्रे  विठू माणकु नाळे  यास मुलगी  अनुसया  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2016 करवीर  कुडित्रे  बाबू लकुळा नाईक यास मुलगा ज्ञानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2017 करवीर  कुडित्रे  गोविंदा संतु पाटील यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2018 करवीर  कुडित्रे  गणू हणेमा पडळ यास मुलगी गोजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2019 करवीर  कुडित्रे   आकोबा सखोबा पाटील यास मुलगा गणू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2020 करवीर  कुडित्रे  म्हादु  गणू पाटील यास मुलगी आकाताई महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2021 करवीर  कुडित्रे  कमळा बाप ज्ञानू काशीद  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2022 करवीर  कुडित्रे  सुंद्रा बाळू भिके  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2023 करवीर  कुडित्रे  म्हादु  गणू पाटील यास मुलगी आकाताई महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2024 करवीर  कुडित्रे  राऊ नाथा शेलार यास मुलगा बाबु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2025 करवीर  कुडित्रे  लहू चंद्रा आई नाइेक यास मुलगा परसराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2026 करवीर  कुडित्रे  आबा बाबु दळवी यास मुलगा मारूती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2027 करवीर  कुडित्रे  बंडू केदारी कोंडेकर यास मुलगा पांडू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2028 करवीर  कुडित्रे  रामा हरी पाटील म्हारूळकर यास मुलगी पारू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2029 करवीर  कुडित्रे  राऊ केदारी कोंडेकर यास मुलगी मंजा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2030 करवीर  कुडित्रे  रामा संतु पाटील सिंदेवाडीकर यास मुलगा विष्णू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2031 करवीर  कुडित्रे  कृष्णाराव शेलार यास मुलगी मंजा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Kuditre.pdf
2032 करवीर आरळे मुलगा बापू हरी रामजी सोनुवले महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2033 करवीर आरळे संतूबाई बापू कंदारी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2034 करवीर आरळे बाईजा वाळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2035 करवीर आरळे आबाजी नाईक महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2036 करवीर आरळे नारायण कुशा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2037 करवीर आरळे नारायण कुशा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2038 करवीर आरळे तुका महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2039 करवीर आरळे संतुबाई बाप केदारी गुरव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2040 करवीर आरळे नारायण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2041 करवीर आरळे नारायण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2042 करवीर आरळे किसबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2043 करवीर आरळे केरबा धोंडी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2044 करवीर आरळे येसुकाम कोमकसाप्पा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2045 करवीर आरळे लक्ष्मण म्हादू देसाई महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2046 करवीर आरळे रामू सखाराम नायक मुलगा आबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2047 करवीर आरळे धोंडी भिवा देसाई महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2048 करवीर आरळे गुंडू नाना जाधव यांस मुलगा दत्तू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2049 करवीर आरळे बाळा कुशाप्पा पाटील मुलगा कोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2050 करवीर आरळे कोंडी म्हातारजी यांस मुलगा रेखोजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2051 करवीर आरळे केरु बाप राऊ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2052 करवीर आरळे भाऊ आप्पा पडवाळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2053 करवीर आरळे रामा म्हादू जादवर यांस मुलगा धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2054 करवीर आरळे हरी विठू जाधव यांस मुलगा दिनकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2055 करवीर आरळे पारिबाप कृष्णाबापू  जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2056 करवीर आरळे देऊ बाप धोंडी बाबाजी सिदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2057 करवीर आरळे बाबू राघू बेरवसकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2058 करवीर आरळे रामा म्हावारजी पाटील यांस मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2059 करवीर आरळे रामा ज्ञानू भोगम यांस मुलगी धोंडू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2060 करवीर आरळे धोंडी बाबाजी सिंद महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2061 करवीर आरळे नाना दौलू पाटील यांस मुलगी सोनी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2062 करवीर आरळे आबा जयाराम यांस मुलगी हारुबाई महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2063 करवीर आरळे गोविंदा रामा जाधव यांस मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2064 करवीर आरळे तातोबा बाबू बुगे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2065 करवीर आरळे रामा सलू पाटील यांस मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2066 करवीर आरळे गजाकोम लक्ष्मण पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2067 करवीर आरळे मसवा रावजी नाईक यांस मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2068 करवीर आरळे केंड म्हलारजी पाटील यांस मुलगी भागू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2069 करवीर आरळे रामा म्हादू जाधव यांसी मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2070 करवीर आरळे दौलाकोम बाबू कारंडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2071 करवीर आरळे दत्तू बाप हरी विठू जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2072 करवीर आरळे गोविंदा बाप रावजी सिंद महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2073 करवीर आरळे दत्तू बाबाजी पाटील यांस मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2074 करवीर आरळे भागु बाप कोंडी जाधवर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2075 करवीर आरळे भाऊ बाळा पाटील यांस मुलगा म्हादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2076 करवीर आरळे बाबू अर्जुना पांचाल यांस मुलगा सयाप्पा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा Arale.pdf
2077 करवीर निटवडे बायजाकोम बाबाजी पाा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2078 करवीर निटवडे भैरु केदार सदर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2079 करवीर निटवडे बाळकृष्ण बीनसंतुपप यास मुलगां नाव रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2080 करवीर निटवडे बाप गणू बीनराजबापायास मुलगा नांव दादु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2081 करवीर निटवडे बाप गणू म्हमाजीयास मुलगी सखु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2082 करवीर निटवडे कमळाकोम दौलू पाा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2083 करवीर निटवडे तानुकोम राणबा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2084 करवीर निटवडे तुकाबाय बाबु व्हरांबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2085 करवीर निटवडे अटकुकोम ज्ञानु चौगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2086 करवीर निटवडे बापआवबा जयराम पाा यास मुलगा नाव धोंडी जोती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2087 करवीर निटवडे बाप कृष्णा धोंडीपाा यासमुलगी नांव येसा सुंद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2088 करवीर निटवडे बाळो जोती वरुटे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2089 करवीर निटवडे बाप बाळाबीन भिवा व्हरांबळा यास मुलगा नाव दौलू संगू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2090 करवीर निटवडे बाप बाळाबीन भिवा व्हरांबळा यास मुलगा नाव दौलू रामू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2091 करवीर निटवडे बापरामा चौगला करलीकर यास मुलगा नाव तुका महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा NITWADE.PDF
2092 करवीर निटवडे बाय ईश्वरा आकोबा पाटील यास मुलगा नाव मारुती महसूल विभाग