घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
शिक्षक मतदार संघाचे नोटीस प्रसिद्धी करणेबाबत

शिक्षक मतदार संघाचे नोटीस

23/10/2019 31/12/2019 पहा (662 KB)
पदवीधर मतदार संघाचे नोटीस प्रसिद्धी करणेबाबत

पदवीधर मतदार संघाचे नोटीस प्रसिद्धी

23/10/2019 31/12/2019 पहा (1 MB)
भू संपादन कलम 18 खालील दिवाणी न्यायालयात दाखल करणेत आलेल्या दरखास्तीचे विवरणपत्र 3

भू संपादन कलम 18 खालील दिवाणी न्यायालयात दाखल करणेत आलेल्या दरखास्ती प्रकरणांचा तपशील – विवरणपत्र 3

13/12/2018 31/12/2019 पहा (32 KB)
भू संपादन कलम 18 खालील दिवाणी न्यायालयात दाखल करणेत आलेल्या दरखास्तीचे विवरण पत्र 2

भू संपादन कलम 18 खालील दिवाणी न्यायालयात दाखल करणेत आलेल्या दरखास्ती प्रकरणांचा तपशील – विवरण पत्र 2

13/12/2018 31/12/2019 पहा (33 KB)
भू संपादन कलम 18 खालील प्राधान्यक्रम यादी पी.आय. एल. क्र. 34/2017 मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद यांनी पारित केलेले परिपरत्रक

मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पी.आय.एल. क्र. 34/2017 दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने पारित केलेले परिपत्रक दि. 28/03/2018 व 03/04/2018 अन्वये कलम 18 खालील प्राधान्यक्रम यादी

23/10/2018 31/12/2019 पहा (286 KB)
पुराभिलेख