घोषणा

शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
चंदगड नगरपंचायत मतदारयादीतील हरकतीबाबत

चंदगड नगरपंचायत मतदारयादीतील हरकतीबाबत

17/05/2019 31/05/2019 डाउनलोड (492 KB)
भू संपादन जाहीरनामा केस क्र. LAQ/SR/03/2019

माणगांववाडी येथील चार पदरी महामार्गाकरिता जाहीरनामा

31/03/2019 31/05/2019 डाउनलोड (3 MB)
भू संपादन अधिसुचना एस.आर. क्र. 01/2018 हुपरी तालुका हातकणंगले

दूधगंगा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प

22/02/2019 31/05/2019 डाउनलोड (1 MB)
भू संपादन अधिसुचना एस.आर. क्र. 02/2018 घोसरवाड ता. शिरोळ

दुधसागर मोठा पाटबंधारे प्रकल्प

23/02/2019 31/05/2019 डाउनलोड (1 MB)
भू संपादन कलम 18 खालील दिवाणी न्यायालयात दाखल करणेत आलेल्या दरखास्तीचे विवरणपत्र 3

भू संपादन कलम 18 खालील दिवाणी न्यायालयात दाखल करणेत आलेल्या दरखास्ती प्रकरणांचा तपशील – विवरणपत्र 3

13/12/2018 31/12/2019 डाउनलोड (32 KB)
भू संपादन कलम 18 खालील दिवाणी न्यायालयात दाखल करणेत आलेल्या दरखास्तीचे विवरण पत्र 2

भू संपादन कलम 18 खालील दिवाणी न्यायालयात दाखल करणेत आलेल्या दरखास्ती प्रकरणांचा तपशील – विवरण पत्र 2

13/12/2018 31/12/2019 डाउनलोड (33 KB)
पुराभिलेख