बंद

माहितीचा अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालय

Filter Document category wise

फिल्टर

माहितीचा अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालय
शीर्षक दिनांक View / Download
कार्या01 – आस्थापना 06/04/2023 पहा (10 MB)
कार्या02 राजशिष्टाचार 29/03/2023 पहा (7 MB)
कार्या.03 – जमीन शाखा 29/03/2023 पहा (5 MB)
कार्या04 गावठाण 05/04/2023 पहा (384 KB)
कार्या05 रोहयो 09/03/2023 पहा (258 KB)
कार्या06अ वसुली 29/03/2023 पहा (594 KB)
कार्या. 6 ब – खनिकर्म विभाग 29/03/2023 पहा (312 KB)
कार्या07 गृह 31/03/2023 पहा (361 KB)
कार्या०७अ – करमणूक कर 29/03/2023 पहा (4 MB)
कार्या08 वतन 05/04/2023 पहा (125 KB)
कार्या.०८ – आर. टी.एस(हक्कनोंद) 05/04/2023 पहा (129 KB)
कार्या10 निवडणूक 05/04/2023 पहा (3 MB)
कार्या11-अ संगायो 29/03/2023 पहा (5 MB)
कार्या.११ – नगरपालिका प्रशासन शाखा 29/03/2023 पहा (950 KB)
कार्यासन ११ भूसंपादन(समन्वय) 05/04/2023 पहा (1 MB)