बंद

अ-शासकीय संस्था

जीवनज्योत आपत्कालीन सेवा संस्था

व्हीनस कॉर्णर, कोल्हापूर

दूरध्वनी : 9822551360

जीवनमुक्ती सेवा संस्था

1658 सी वार्ड, गंजी गल्ली, कोल्हापूर

ईमेल : ashokwhitearmy[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9850079801