बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कार्यासनांचे संगणक दुरुस्ती व टोनर रिफिलिंग करिता दरपत्रक मागवणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कार्यासनांचे संगणक दुरुस्ती व टोनर रिफिलिंग करिता दरपत्रक मागवणेबाबत

10/03/2023 17/03/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर मधील विविध विभागामध्ये कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरविणे बाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर मधील विविध विभागामध्ये कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरविणे बाबत

31/01/2023 14/02/2023 पहा (2 MB)
निरुपयोगी कार्यालयीन साहित्य विक्री औ.सु.व आ. कोल्हापूर

निरुपयोगी कार्यालयीन साहित्य विक्री औ.सु.व आ. कोल्हापूर

22/12/2022 27/01/2023 पहा (2 MB)
शाहुवाडी,चंदगड,आजरा, भुदरगड येथे महानेट कंट्रोल रूमला वातानुकूलित यंत्रणा(Air Conditioner) करणेसाठी दरपत्रक देणेबाबत

शाहुवाडी,चंदगड,आजरा, भुदरगड येथे महानेट कंट्रोल रूमला वातानुकूलित यंत्रणा(Air Conditioner) करणेसाठी दरपत्रक देणेबाबत

13/01/2023 23/01/2023 पहा (707 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय सर्व इमारत व सर्व परिसर स्वच्छता व साफसफाई दर पत्रक मागणी बाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय सर्व इमारत व सर्व परिसर स्वच्छता व साफसफाई दर पत्रक मागणी बाबत

29/12/2022 09/01/2023 पहा (2 MB)
कोल्हापूर पर्यटक मोबाईल अँप्लिकेशन(IOS & Android) दरपत्रक

कोल्हापूर पर्यटक मोबाईल अँप्लिकेशन(IOS & Android) दरपत्रक

10/11/2022 17/11/2022 पहा (994 KB)
शाहुवाडी,चंदगड ,आजरा ,भुदरगड येथे महानेट कंट्रोल रूमला वातानुकूलीत यंत्रणा (Air Conditioner) करणेसाठी दरपत्रक देणेबाबत

शाहुवाडी,चंदगड ,आजरा ,भुदरगड येथे महानेट कंट्रोल रूमला वातानुकूलीत यंत्रणा (Air Conditioner) करणेसाठी दरपत्रक देणेबाबत

21/10/2022 09/11/2022 पहा (458 KB)
उचंगी लघुपाटबंधारे प्रकल्प , अंतर्गत उजव्या तीरावरील काठ रस्त्यासाठी मौजे चाफवडे , जेऊर व चितळे येथील जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

उचंगी लघुपाटबंधारे प्रकल्प , अंतर्गत उजव्या तीरावरील काठ रस्त्यासाठी मौजे चाफवडे , जेऊर व चितळे येथील जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

27/07/2022 27/10/2022 पहा (3 MB)
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण २०२२
कोल्हापूर जिल्हा परिषद पारूप आरक्षण
शाहुवाडी पंचायत समिती  पारूप आरक्षण
29/07/2022 04/08/2022 पहा (3 MB)
भूमीसंपादन अधिसूचना दुधगंगा प्रकल्प – जयसिंगपूर (संभाजीपूर) एस.आर क्र. १/२०२२

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 : कलम 11 – अधिसूचना

30/05/2022 30/06/2022 पहा (1 MB)
शासकीय कार्यालयीन जागेत तात्पुरत्या स्वरुपात खाजगी आधार संच सुरू करणेबाबत 

शासकीय कार्यालयीन जागेत तात्पुरत्या स्वरुपात खाजगी आधार संच सुरू करणेबाबत 

23/06/2022 28/06/2022 पहा (6 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास कॅरनामेंटल दोर (रोप) खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मिळणेबाबत

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास कॅरनामेंटल  दोर (रोप) खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मिळणेबाबत

13/06/2022 19/06/2022 पहा (335 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर स्वच्छता निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, करवीर उपविभागीय कार्यालय, नियोजन कार्यालय, महसूल न्यायाधिकरण इमारत व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा सर्व परिसरातील आतील व बाहेरील साफसफाई (स्वच्छक) बाबत 

22/04/2022 30/04/2022 पहा (244 KB)
सल्लागार सेवा प्रदान करण्यासाठी कोटेशनची विनंती.
सल्लागार सेवा प्रदान करण्यासाठी कोटेशनची विनंती.
04/02/2022 10/02/2022 पहा (129 KB)
276 कोल्हापूर उत्तर विधनसभा मतदान संघ पोट-निवडणूक करिता वेब कास्टिंग कामासाठी दरपत्रक मागणी

276 कोल्हापूर उत्तर विधनसभा मतदान संघ पोट-निवडणूक करिता वेब कास्टिंग कामासाठी दरपत्रक मागणी

14/01/2022 24/01/2022 पहा (1 MB)