बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोल्हापूर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद अशासकीय सदस्य नियुक्तीबाबत जाहिरात

कोल्हापूर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद अशासकीय सदस्य नियुक्तीबाबत जाहिरात

15/03/2024 15/04/2024 पहा (6 MB)
तलाठी भरती -२०२३ निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिध्दी

तलाठी भरती -२०२३ निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिध्दी

15/03/2024 03/04/2024 पहा (6 MB)
लघु पाटबंधारे तलाव वासनोली, ता. भुदरगड या योजणेसाठी 0.9275 हे. आर. इतकी जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

लघु पाटबंधारे तलाव वासनोली, ता. भुदरगड या योजणेसाठी 0.9275 हे. आर. इतकी जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

29/01/2024 31/03/2024 पहा (3 MB)
लघु पाटबंधारे तलाव आप्पाचीवाडी, ता. भुदरगड या योजणेसाठी 4.1980 हे. आर. इतकी जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

लघु पाटबंधारे तलाव आप्पाचीवाडी, ता. भुदरगड या योजणेसाठी 4.1980 हे. आर. इतकी जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

29/01/2024 31/03/2024 पहा (3 MB)
मौ. रुकडी, ता. हातकणंगले येथील जमीन रुकडी ते चिंचवाड दरम्यान मोठा पूल बांधणे व जोडरस्त्यासाठी संपादनाबाबत कलम 19 ची अधिसूचना.

मौ. रुकडी, ता. हातकणंगले येथील जमीन रुकडी ते चिंचवाड दरम्यान मोठा पूल बांधणे व जोडरस्त्यासाठी संपादनाबाबत कलम 19 ची अधिसूचना.

28/02/2024 29/03/2024 पहा (1 MB)
निरुपयोगी द्रवनत्रप्रत्रांचा जाहीर लिलाव करणेबाबत

निरुपयोगी द्रवनत्रप्रत्रांचा जाहीर लिलाव करणेबाबत

22/02/2024 28/02/2024 पहा (1 MB)
धामणी मध्यम प्रकल्पांतर्गत राई-2, गट क्र. 83 कंदलगाव ता.राधानगरी या पुनर्वसित वसाहतीस पोहोच रस्ता करणेकरिता भूसपांदन. कलम 19 ची अधिसूचना प्रसिध्दीबाबत

धामणी मध्यम प्रकल्पांतर्गत राई-2, गट क्र. 83 कंदलगाव ता.राधानगरी या पुनर्वसित वसाहतीस पोहोच रस्ता करणेकरिता भूसपांदन. कलम 19 ची अधिसूचना प्रसिध्दीबाबत

24/01/2024 23/02/2024 पहा (850 KB)
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय कार्यालय व तहसील कार्यालय येथील संचिकांचे स्कॅनिंग करणे कामी एजन्सी नेमणे बाबत

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय कार्यालय व तहसील कार्यालय येथील संचिकांचे स्कॅनिंग करणे कामी एजन्सी नेमणे बाबत

09/02/2024 16/02/2024 पहा (1 MB)
कोल्हापूर जिल्हयातील पुर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होणा-या शिरोळ तालुक्यातील कृष्णा नदीपात्रातील गाळ व गाळ मिश्रीत वाळू निर्गती व डेपो करीता सुधारित ई- निविदा (e-Tender)

कोल्हापूर जिल्हयातील पुर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होणा-या शिरोळ तालुक्यातील कृष्णा नदीपात्रातील गाळ व गाळ मिश्रीत वाळू निर्गती व डेपो करीता सुधारित ई- निविदा (e-Tender)

30/01/2024 14/02/2024 पहा (3 MB)
लघु पाटबंधारे तलाव एरंडोल, ता. आजरा या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या प्रयोजनार्थ मौजे सातेवाडी, मौजे एरंडोल व मौजे देऊळवाडी येथील जमिन थेट वाटाघाटी पध्दतीने खरेदी करणेबाबत

लघु पाटबंधारे तलाव एरंडोल, ता. आजरा या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या प्रयोजनार्थ मौजे सातेवाडी, मौजे एरंडोल व मौजे देऊळवाडी येथील जमिन थेट वाटाघाटी पध्दतीने खरेदी करणेबाबत

12/12/2023 12/02/2024 पहा (1 MB)
तलाठी भरती -२०२३ प्रारूप निवड व प्रारूप प्रतीक्षा यादी प्रसिध्द

तलाठी भरती -२०२३ प्रारूप निवड व प्रारूप प्रतीक्षा यादी प्रसिध्द

24/01/2024 10/02/2024 पहा (8 MB)
आंबोली ते संकेश्वर रा.म. ५४८ च्या रुंदीकरण व मजबुती करण्यासाठी जमीन संपादित करणेबाबत- महामार्ग अधिनियम, 1956 कलम 3D अधिसूचना उपकलम 3G (3) सह

आंबोली ते संकेश्वर रा.म. ५४८ च्या रुंदीकरण व मजबुती करण्यासाठी जमीन संपादित करणेबाबत- महामार्ग अधिनियम, 1956 कलम 3D अधिसूचना
उपकलम 3G (3) सह

06/11/2023 06/02/2024 पहा (2 MB)
आंबोली ते संकेश्वर रा.म. ५४८ च्या रुंदीकरण व मजबुती करण्यासाठी जमीन संपादित करणेबाबत- अतिरिक्त भूसंपादनाची 3A अधिसूचना

आंबोली ते संकेश्वर रा.म. ५४८ च्या रुंदीकरण व मजबुती करण्यासाठी जमीन
संपादित करणेबाबत- अतिरिक्त भूसंपादनाची 3A अधिसूचना

31/10/2023 31/01/2024 पहा (748 KB)
धामणी मध्यम प्रकल्प – पुच्छ कालव्यासाठी भूसंपादन मौ.मानबेट व कंदलगाव ता.राधानगरी कलम 19 ची अधिसूचना प्रसिध्दीबाबत

धामणी मध्यम प्रकल्प – पुच्छ काल व्यासाठी भूसंपादन मौ.मानबेट व कंदलगाव ता.राधानगरी कलम 19 ची अधिसूचना प्रसिध्दीबाबत

01/01/2024 31/01/2024 पहा (1 MB)
मौ. धरणगुत्ती, ता. शिरोळ येथील जमीन वारणा प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनासाठी संपादनाबाबत कलम 11 ची अधिसूचना

मौ. धरणगुत्ती, ता. शिरोळ येथील जमीन वारणा प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनासाठी संपादनाबाबत कलम 11 ची अधिसूचना

29/12/2023 29/01/2024 पहा (933 KB)