बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
इचलकरंजी शहर पाणी पुरवठा योजना

इचलकरंजी शहर पाणी पुरवठा योजना-भूसंपादनाची जाहीर नोटीस

10/04/2023 25/04/2023 पहा (676 KB)
कोल्हापूर विमानतळ विकासाकरिता मौजे तामगांव येथील क्षेत्र 0.06 हे. आर. चौ. मी. जमीन भूमीसंपादन व पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये कलम 11 मधील अधिसूचना प्रसिद्धी करणे बाबत

कोल्हापूर विमानतळ विकासाकरिता मौजे तामगांव येथील क्षेत्र 0.06 हे. आर. चौ. मी. जमीन भूमीसंपादन व पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये कलम 11 मधील अधिसूचना प्रसिद्धी करणे बाबत

14/02/2023 20/04/2023 पहा (514 KB)
जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन करणे

जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन करणे

24/03/2023 31/03/2023 पहा (564 KB)
आधार कार्ड अद्यावत करणेबाबत कँम्प

आधार कार्ड अद्यावत करणेबाबत कँम्प

03/03/2023 22/03/2023 पहा (386 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कार्यासनांचे संगणक दुरुस्ती व टोनर रिफिलिंग करिता दरपत्रक मागवणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कार्यासनांचे संगणक दुरुस्ती व टोनर रिफिलिंग करिता दरपत्रक मागवणेबाबत

10/03/2023 17/03/2023 पहा (1 MB)
‘विविधरंगी कोल्हापूर …!’ खुली छायाचित्र स्पर्धा २०२३ माहितीपत्रक

‘विविधरंगी कोल्हापूर …!’ खुली छायाचित्र स्पर्धा २०२३ माहितीपत्रक

17/02/2023 14/03/2023 पहा (76 KB)
नवीन “आपले सरकार सेवा केंद्र” छानणी प्रपत्र-अ प्राथमिक स्वरूपाची यादी
नवीन “आपले सरकार सेवा केंद्र” छानणी प्रपत्र-अ प्राथमिक स्वरूपाची तालुकानुसार यादी
अ.न.  तालुकाचे नाव 
1 आजरा 
2 भुदरगड
3 चंदगड
4 गडहिंग्लज
5 गगनबावडा
6 हातकणंगले 
7 कागल
8 करवीर
9 पन्हाळा 
10 राधानगरी
11 शाहूवाडी
12 शिरोळ
07/02/2023 18/02/2023 पहा (345 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर मधील विविध विभागामध्ये कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरविणे बाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर मधील विविध विभागामध्ये कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरविणे बाबत

31/01/2023 14/02/2023 पहा (2 MB)
कागल न.प. हद्दीतील आरक्षित सर्वे नंबर ५२९/१ कुस्ती संकुल उभारणे

कागल न.प. हद्दीतील आरक्षित सर्वे नंबर ५२९/१ कुस्ती संकुल उभारणे

08/02/2022 08/02/2023 पहा (4 MB)
मौजे कोथळी तालुका शिरोळ जिल्हा कोल्हापूर कृष्णा नदीवर पूल बांधकामासाठी भूसंपादन नोटीस
मौजे कोथळी तालुका शिरोळ जिल्हा कोल्हापूर कृष्णा नदीवर पूल बांधकामासाठी भूसंपादन नोटीस
08/02/2022 08/02/2023 पहा (6 MB)
तक्रार निवारण प्राधिकारी पदाकरिता जाहिरात

तक्रार निवारण प्राधिकारी पदाकरिता जाहिरात.

16/01/2023 01/02/2023 पहा (7 MB)
भूसंपादन अधिसूचना सर्फनाला मध्यम प्रकल्प , पारपोली , ता . आजरा एस . आर . क्र . 6/2009

भूसंपादन अधिसूचना सर्फनाला मध्यम प्रकल्प , पारपोली , ता . आजरा एस . आर . क्र . 6/2009 मौजे पारपोली भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मधील कलम 11 ची दुरुस्ती अधिसूचना

01/02/2022 31/01/2023 पहा (1 MB)
भूसंपादन अधिसूचना सर्फनाला मध्यम प्रकल्प , पारपोली , ता . आजरा एस . आर . क्र . 5/2009

सर्फनाला मध्यम प्रकल्प , पारपोली , ता . आजरा एस . आर . क्र . 5/2009 मौजे पारपोली भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मधील कलम 11 ची दुरुस्ती अधिसूचना

01/02/2022 31/01/2023 पहा (1 MB)
भूसंपादन अधिसूचना सर्फनाला मध्यम प्रकल्प , पारपोली , ता . आजरा एस . आर . क्र . 1/2010

भूसंपादन अधिसूचना सर्फनाला मध्यम प्रकल्प , पारपोली , ता . आजरा एस . आर . क्र . 1/2010

22/03/2022 31/01/2023 पहा (5 MB)
भूसंपादन अधिसूचना सर्फनाला मध्यम प्रकल्प , पारपोली , ता . आजरा एस . आर . क्र . 5/2009

सर्फनाला मध्यम प्रकल्प , पारपोली , ता . आजरा एस . आर . क्र . 5/2009 मौजे पारपोली भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मधील कलम 19 ची अधिसूचना

17/05/2022 31/01/2023 पहा (3 MB)