बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
गट ड, अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रारूप यादी

अनुकंपा तत्वावरील गट ड संवर्गातील उमेदवारांची सामायिक प्रारूप यादी

वगळलेली यादी

01/10/2020 31/12/2020 पहा (152 KB) Group D – Deleted List (82 KB)
गट क, अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रारूप यादी

अनुकंपा तत्वावरील गट क संवर्गातील उमेदवारांची सामायिक प्रारूप यादी

वगळलेली यादी

 

01/10/2020 31/12/2020 पहा (185 KB) Excluded from Compassionate list group C (101 KB)
पुराभिलेख