बंद

साठवण तलाव पळशिवणे, ता. भुदरगड या योजणेसाठी 0.25 हे. आर. इतकी जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

साठवण तलाव पळशिवणे, ता. भुदरगड या योजणेसाठी 0.25 हे. आर. इतकी जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
साठवण तलाव पळशिवणे, ता. भुदरगड या योजणेसाठी 0.25 हे. आर. इतकी जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

साठवण तलाव पळशिवणे, ता. भुदरगड या योजणेसाठी 0.25 हे. आर. इतकी
जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

02/01/2023 02/07/2023 पहा (1 MB)