बंद

सर्फनाला मध्यम प्रकल्प पारपोली, या प्रकल्पासाठी मौजे पारपोली, ता. आजरा येथील गावठाण संपादित करणेबाबत ,भूमीसंपादन अधिनियम 2013 कलम 21, खंड (1) व (2) अन्वये जाहिर प्रकटन

सर्फनाला मध्यम प्रकल्प पारपोली, या प्रकल्पासाठी मौजे पारपोली, ता. आजरा येथील गावठाण संपादित करणेबाबत ,भूमीसंपादन अधिनियम 2013 कलम 21, खंड (1) व (2) अन्वये जाहिर प्रकटन
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सर्फनाला मध्यम प्रकल्प पारपोली, या प्रकल्पासाठी मौजे पारपोली, ता. आजरा येथील गावठाण संपादित करणेबाबत ,भूमीसंपादन अधिनियम 2013 कलम 21, खंड (1) व (2) अन्वये जाहिर प्रकटन

सर्फनाला मध्यम प्रकल्प पारपोली, या प्रकल्पासाठी मौजे पारपोली, ता. आजरा येथील गावठाण संपादित करणेबाबत,भूमीसंपादन अधिनियम 2013 कलम 21, खंड (1) व (2) अन्वये जाहिर प्रकटन

28/02/2023 28/08/2023 पहा (1 MB)