बंद

लघु पाटबंधारे तलाव एरंडोल, ता. आजरा या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या प्रयोजनार्थ मौजे सातेवाडी, मौजे एरंडोल व मौजे देऊळवाडी येथील जमिन थेट वाटाघाटी पध्दतीने खरेदी करणेबाबत

लघु पाटबंधारे तलाव एरंडोल, ता. आजरा या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या प्रयोजनार्थ मौजे सातेवाडी, मौजे एरंडोल व मौजे देऊळवाडी येथील जमिन थेट वाटाघाटी पध्दतीने खरेदी करणेबाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
लघु पाटबंधारे तलाव एरंडोल, ता. आजरा या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या प्रयोजनार्थ मौजे सातेवाडी, मौजे एरंडोल व मौजे देऊळवाडी येथील जमिन थेट वाटाघाटी पध्दतीने खरेदी करणेबाबत

लघु पाटबंधारे तलाव एरंडोल, ता. आजरा या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या प्रयोजनार्थ मौजे सातेवाडी, मौजे एरंडोल व मौजे देऊळवाडी येथील जमिन थेट वाटाघाटी पध्दतीने खरेदी करणेबाबत

12/12/2023 12/02/2024 पहा (1 MB)