बंद

मौ. रुकडी, ता. हातकणंगले येथील जमीन रुकडी ते चिंचवाड दरम्यान मोठा पूल बांधणे व जोडरस्त्याचे कामी संपादनाबाबत कलम 11 ची अधिसूचना.

मौ. रुकडी, ता. हातकणंगले येथील जमीन रुकडी ते चिंचवाड दरम्यान मोठा पूल बांधणे व जोडरस्त्याचे कामी संपादनाबाबत कलम 11 ची अधिसूचना.
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौ. रुकडी, ता. हातकणंगले येथील जमीन रुकडी ते चिंचवाड दरम्यान मोठा पूल बांधणे व जोडरस्त्याचे कामी संपादनाबाबत कलम 11 ची अधिसूचना.

मौ. रुकडी, ता. हातकणंगले येथील जमीन रुकडी ते चिंचवाड दरम्यान मोठा पूल बांधणे व जोडरस्त्याचे कामी संपादनाबाबत कलम 11 ची अधिसूचना.

14/09/2023 13/10/2023 पहा (2 MB)