बंद

मौजे मुडशिंगी ता.करवीर, कोल्हापूर विमानतळासाठी क्षेत्र १२.२५ .८०३५ हे.आर जमीन भूसंपादन करणेसाठी प्रगट पत्र

मौजे मुडशिंगी ता.करवीर, कोल्हापूर विमानतळासाठी क्षेत्र १२.२५ .८०३५ हे.आर जमीन भूसंपादन करणेसाठी प्रगट पत्र
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे मुडशिंगी ता.करवीर, कोल्हापूर विमानतळासाठी क्षेत्र १२.२५ .८०३५ हे.आर जमीन भूसंपादन करणेसाठी प्रगट पत्र

मौजे मुडशिंगी ता.करवीर, कोल्हापूर विमानतळासाठी क्षेत्र १२.२५ .८०३५ हे.आर जमीन भूसंपादन करणेसाठी प्रगट पत्र

25/10/2023 24/11/2023 पहा (3 MB)