बंद

उचंगी लघुपाटबंधारे प्रकल्प , अंतर्गत उजव्या तीरावरील काठ रस्त्यासाठी मौजे चाफवडे , जेऊर व चितळे येथील जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

उचंगी लघुपाटबंधारे प्रकल्प , अंतर्गत उजव्या तीरावरील काठ रस्त्यासाठी मौजे चाफवडे , जेऊर व चितळे येथील जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
उचंगी लघुपाटबंधारे प्रकल्प , अंतर्गत उजव्या तीरावरील काठ रस्त्यासाठी मौजे चाफवडे , जेऊर व चितळे येथील जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

उचंगी लघुपाटबंधारे प्रकल्प , अंतर्गत उजव्या तीरावरील काठ रस्त्यासाठी मौजे चाफवडे , जेऊर व चितळे येथील जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

27/07/2022 27/10/2022 पहा (3 MB)