बंद

नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम १९७६

Filter Document category wise

फिल्टर

नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम १९७६
शीर्षक दिनांक View / Download
12.5.2010 परिपत्रक 11/02/2022 पहा (362 KB)
नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम 1976 अंतर्गत कोल्हापूर नागरी समूहातील प्रभावित जमीन (एकूण 11 प्रकारच्या विषयांची यादी) 11/02/2022 पहा (147 KB)
१. नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम १९७६ कलम १०(३) १०(५) ची कार्यवाही रद्द करणेत आलेली प्रकरणे 11/02/2022 पहा (2 MB)
१ अ). ना ज क धा १९७६ कलम १०(३)१०(५) कार्यवाही रद्द करणेकरिता प्रलंबित प्रकरणे 11/02/2022 पहा (881 KB)
२. ना ज कं धा १९७६ कलम १०(३) अधिसूचना जारी करणेत आलेली प्रकरणे 11/02/2022 पहा (724 KB)
३. ना ज क धा १९७६ कलम १०(३)१०(५) कार्यवाही झालेली व ताबा घेतलेली प्रकरणे 11/02/2022 पहा (1 MB)
४. ना ज क धा १९७६ कलम २० ओंद्योगिक सूट यादी 11/02/2022 पहा (285 KB)
५. ना ज क धा १९७६ कलम २० शेती सूट प्रकरणे 11/02/2022 पहा (3 MB)
६. ना ज क धा १९७६ कलम २० तळेगाव दाभाडे योजना यादी 11/02/2022 पहा (4 MB)
६अ). तळेगाव दाभाडे योजनेतील शासनदेय क्षेत्र ताबेत आलेची यादी 11/02/2022 पहा (876 KB)
६ब). तळेगाव दाभाडे योजनेतील शासनदेय क्षेत्र ताबेत न आलेली यादी 11/02/2022 पहा (256 KB)
७. ना ज क धा १९७६ कलम २० घरकुल योजना यादी 11/02/2022 पहा (2 MB)
८. ना ज क धा १९७६ कलम २१ सूट दिलेली घरबांधणी योजना यादी 11/02/2022 पहा (356 KB)