बंद

हेल्पलाईन

 

मदतकार्य दूरध्वनी क्रमांक
बाल मदतकार्य 1098
नागरिक दूरध्वनी सेवा 155300
महिला मदतकार्य 1091
गुन्हा अटकाव 1090
NIC सेवा कक्ष 1800-111-555
मदत व बचाव आयुक्त 1800-22-4950 & 1967