बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
१. नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम १९७६ कलम १०(३) १०(५) ची कार्यवाही रद्द करणेत आलेली प्रकरणे 11/02/2022 पहा (2 MB)
१ अ). ना ज क धा १९७६ कलम १०(३)१०(५) कार्यवाही रद्द करणेकरिता प्रलंबित प्रकरणे 11/02/2022 पहा (881 KB)
२. ना ज कं धा १९७६ कलम १०(३) अधिसूचना जारी करणेत आलेली प्रकरणे 11/02/2022 पहा (724 KB)
३. ना ज क धा १९७६ कलम १०(३)१०(५) कार्यवाही झालेली व ताबा घेतलेली प्रकरणे 11/02/2022 पहा (1 MB)
४. ना ज क धा १९७६ कलम २० ओंद्योगिक सूट यादी 11/02/2022 पहा (285 KB)
५. ना ज क धा १९७६ कलम २० शेती सूट प्रकरणे 11/02/2022 पहा (3 MB)
६. ना ज क धा १९७६ कलम २० तळेगाव दाभाडे योजना यादी 11/02/2022 पहा (4 MB)
६अ). तळेगाव दाभाडे योजनेतील शासनदेय क्षेत्र ताबेत आलेची यादी 11/02/2022 पहा (876 KB)
६ब). तळेगाव दाभाडे योजनेतील शासनदेय क्षेत्र ताबेत न आलेली यादी 11/02/2022 पहा (256 KB)
७. ना ज क धा १९७६ कलम २० घरकुल योजना यादी 11/02/2022 पहा (2 MB)
८. ना ज क धा १९७६ कलम २१ सूट दिलेली घरबांधणी योजना यादी 11/02/2022 पहा (356 KB)
माहितीचा अधिकार तहसिलदार भुदरगड 03/08/2022 पहा (1 MB)
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय 31/12/2021 पहा (1,009 KB)
खाजगी डॉक्टरांची माहिती 30/12/2021 पहा (515 KB)
शिरोळ 29/12/2021 पहा (536 KB)