बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
माहितीचा अधिकार तहसिलदार राधानगरी 11/04/2023 पहा (339 KB)
माहितीचा अधिकार तहसिलदार कागल 16/01/2024 पहा (650 KB)
कार्यासन ११ भूसंपादन(समन्वय) 10/07/2023 पहा (1 MB)
उप विभागीय अधिकारी, राधानगरी 29/03/2023 पहा (564 KB)
12.5.2010 परिपत्रक 11/02/2022 पहा (362 KB)
नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम 1976 अंतर्गत कोल्हापूर नागरी समूहातील प्रभावित जमीन (एकूण 11 प्रकारच्या विषयांची यादी) 11/02/2022 पहा (147 KB)
१. नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम १९७६ कलम १०(३) १०(५) ची कार्यवाही रद्द करणेत आलेली प्रकरणे 11/02/2022 पहा (2 MB)
१ अ). ना ज क धा १९७६ कलम १०(३)१०(५) कार्यवाही रद्द करणेकरिता प्रलंबित प्रकरणे 11/02/2022 पहा (881 KB)
२. ना ज कं धा १९७६ कलम १०(३) अधिसूचना जारी करणेत आलेली प्रकरणे 11/02/2022 पहा (724 KB)
३. ना ज क धा १९७६ कलम १०(३)१०(५) कार्यवाही झालेली व ताबा घेतलेली प्रकरणे 11/02/2022 पहा (1 MB)
४. ना ज क धा १९७६ कलम २० ओंद्योगिक सूट यादी 11/02/2022 पहा (285 KB)
५. ना ज क धा १९७६ कलम २० शेती सूट प्रकरणे 11/02/2022 पहा (3 MB)
६. ना ज क धा १९७६ कलम २० तळेगाव दाभाडे योजना यादी 11/02/2022 पहा (4 MB)
६अ). तळेगाव दाभाडे योजनेतील शासनदेय क्षेत्र ताबेत आलेची यादी 11/02/2022 पहा (876 KB)
६ब). तळेगाव दाभाडे योजनेतील शासनदेय क्षेत्र ताबेत न आलेली यादी 11/02/2022 पहा (256 KB)