बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
माहितीचा अधिकार तहसिलदार शिरोळ 18/02/2021 पहा (373 KB)
कार्या01 – आस्थापना 26/09/2018 पहा (5 MB)
कार्या02 राजशिष्टाचार 04/07/2018 पहा (2 MB)
कार्या04 गावठाण 04/07/2018 पहा (372 KB)
कार्या05 रोहयो 27/08/2018 पहा (3 MB)
कार्या06 वसुली 27/08/2018 पहा (160 KB)
कार्या07 गृह 01/11/2018 पहा (351 KB)
कार्या०७अ – करमणूक कर 10/02/2021 पहा (4 MB)
उप विभागीय अधिकारी, पन्हाळा 29/01/2021 पहा (7 MB)
संगायो तहसिलदार कोल्हापूर शहर 25/11/2020 पहा (373 KB)