बंद

तहसील

प्रशासकीय दृष्ट्या, जिल्हा बारा तालुक्यांमध्ये विभागलेला आहे, त्या तालुक्यात येणाऱ्या गावांची संख्या सोबत दिली आहे.

अ.क्र.  तालुका नांव  गावांची संख्या 
शाहूवाडी 141
पन्हाळा  127
हातकणंगले  59
4 शिरोळ 49
5 करवीर 131
6 गगनबावडा 42
7 राधानगरी 122
8 कागल 83
9 भुदरगड 114
11 आजरा 97
11 गडहिंग्लज 92
12 चंदगड 155
  जिल्ह्याची एकूण 1212