बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका भूदरगड

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 भुदरगड  म्हसवे  कृष्णा गुंडाप्पा टोणपे  महसूल  जन्म नोंद  revmhasave1.pdf
2 भुदरगड  मिणचे बु  आऊ कोम तात्या मोरे  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu1.1.pdf
3 भुदरगड  मिणचे बु  हरी जोती मोरुस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu1.2.pdf
4 भुदरगड  मिणचे बु  धोंडी आबा पंडीवडे महसूल  जन्म नोंद  revminchebu1.1.pdf
5 भुदरगड  मिणचे बु  दत्तू बाळा मुरगुडकर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu1.3.pdf
6 भुदरगड  मिणचे बु  रामा सातू कडव  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu1.4.pdf
7 भुदरगड  मिणचे बु  नागू कुशाप्पा शेटका  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu2.0pdf
8 भुदरगड  मिणचे बु  धोंडी बाप आपा मोरे  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu2.1pdf
9 भुदरगड  मिणचे बु  कृष्णी कोम विठू मोरस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu2.2pdf
10 भुदरगड  मिणचे बु  आबा बापू बाऊस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu2.3pdf
11 भुदरगड  मिणचे बु  आबा संतू पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu2.4pdf
12 भुदरगड  मिणचे बु  आसरापा म्हादू फगरे  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu2.5pdf
13 भुदरगड  मिणचे बु  दादू आप्पा बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu2.6pdf
14 भुदरगड  मिणचे बु  धोंडी हरी खांडेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu3.0pdf
15 भुदरगड  मिणचे बु  गोपाळा विठू मोरस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu3.1pdf
16 भुदरगड  मिणचे बु  ताणू आप्पा मोरे  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu3.2.pdf
17 भुदरगड  मिणचे बु  ताई धोंडी यमगेकर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu3.3.pdf
18 भुदरगड  मिणचे बु  तुलसी मसू बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu3.3.pdf
19 भुदरगड  मिणचे बु  सदू रामा मोरुस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu3.4.pdf
20 भुदरगड  मिणचे बु  जनी बाप रामा करवल  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu3.5.pdf
21 भुदरगड  मिणचे बु  आंतु रामा लिंगू खतकर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu4.0pdf
22 भुदरगड  मिणचे बु  बापू हरी मोरस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu4.1pdf
23 भुदरगड  मिणचे बु  आंबाजी संतू मोरस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu5.0pdf
24 भुदरगड  मिणचे बु  यमनी तुका मोरस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu5.1pdf
25 भुदरगड  मिणचे बु  धोंडी केरू मिसाळ  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu5.3pdf
26 भुदरगड  मिणचे बु  कमळी हरी बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu5.4pdf
27 भुदरगड  मिणचे बु  कृष्णा आपा गायकवाड  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu5.5pdf
28 भुदरगड  मिणचे बु  जमी दत्तू बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu5.6pdf
29 भुदरगड  मिणचे बु  हिरा हरी फगरे  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu6.0pdf
30 भुदरगड  मिणचे बु  येमनी नारायण फराकटे  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu6.1pdf
31 भुदरगड  मिणचे बु  बाजाई जोती कडव  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu6.2pdf
32 भुदरगड  मिणचे बु  धोंडी सुवा थोरवत  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu6.3pdf
33 भुदरगड  मिणचे बु  हिरा हरी फगरे  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu6.0pdf
34 भुदरगड  मिणचे बु  येमनी नारायण फराकटे  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu6.1pdf
35 भुदरगड  मिणचे बु  बाजाई जोती कडव  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu6.2pdf
36 भुदरगड  मिणचे बु  धोंडी सुवा थोरवत  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu6.3pdf
37 भुदरगड  मिणचे बु  कंबळा कोम कृष्णा बाऊस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu8.0pdf
38 भुदरगड  मिणचे बु  हरी गणाचा बाऊस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu8.1pdf
39 भुदरगड  मिणचे बु  बायजा कोम गणू बाऊस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu8.3pdf
40 भुदरगड  मिणचे बु  बाळाई कोम कृष्णा बाऊस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu9.0pdf
41 भुदरगड  मिणचे बु  जीऊ कोम नाना माणगावकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu9.1pdf
42 भुदरगड  मिणचे बु  सुवाई कोम बाबू बाऊस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu9.3pdf
43 भुदरगड  मिणचे बु  मसनी संतू मोरस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu9.4pdf
44 भुदरगड  मिणचे बु  नाना सखोबा मोरस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu9.5pdf
45 भुदरगड  मिणचे बु  पिराला कोम संतू मोरस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu10.0pdf
46 भुदरगड  मिणचे बु  विटा कोम पिरू मोरस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu10.1pdf
47 भुदरगड  मिणचे बु  दादू संतू मोरस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu10.2pdf
48 भुदरगड  मिणचे बु  भिवा संतू मोरस्कर महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu10.3pdf
49 भुदरगड  मिणचे बु  रामा संतू चांदेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu10.4pdf
50 भुदरगड  मिणचे बु  गंगू कोम नाना मोरस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu10.5pdf
51 भुदरगड  मिणचे बु  सिवा राऊ शेटका  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu10.6pdf
52 भुदरगड  मिणचे बु  येसबा साउ मोरस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu10.7pdf
53 भुदरगड  मिणचे बु  बाळाई कोम साउ मोरस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu10.8pdf
54 भुदरगड  मिणचे बु  कासू धोंडी मोरस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu11.0pdf
55 भुदरगड  मिणचे बु  शाम राऊ शेटका  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu11.1pdf
56 भुदरगड  मिणचे बु  शांता बाप गोविंद देसाई  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu12.0pdf
57 भुदरगड  मिणचे बु  संता कृष्णा हाळवनकर महसूल  जन्म नोंद  revminchebu12.1pdf
58 भुदरगड  मिणचे बु  दादू कृष्णा मोरस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu13.0pdf
59 भुदरगड  मिणचे बु  रावशी भैरू फगरे  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu13.1pdf
60 भुदरगड  मिणचे बु  मंजुळा मसू बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu13.2pdf
61 भुदरगड  मिणचे बु  शामू राऊ शेटका  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu13.3pdf
62 भुदरगड  मिणचे बु  सायीत्री धोंडी गुरव  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu13.4pdf
63 भुदरगड  मिणचे बु  हिरा आप्पा भोसले  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu13.4pdf
64 भुदरगड  मिणचे बु  संता कोम तुका पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu14.0pdf
65 भुदरगड  मिणचे बु  रादी आबा पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu14.1pdf
66 भुदरगड  मिणचे बु  राई बाप रामा कराळा  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu15.1pdf
67 भुदरगड  मिणचे बु  साऱ्या कोम बाबाजी लोटेकर महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu15.2pdf
68 भुदरगड  मिणचे बु  ताई गणू मोरे  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu15.3pdf
69 भुदरगड  मिणचे बु  हावशी गुंडू पंडे  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu15.4pdf
70 भुदरगड  मिणचे बु  हावशी आबा बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu15.5pdf
71 भुदरगड  मिणचे बु  तुका आबा राजीगरे  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu16.0pdf
72 भुदरगड  मिणचे बु  तारी विठू बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu17.0pdf
73 भुदरगड  मिणचे बु  तारी आबा पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu17.1pdf
74 भुदरगड  मिणचे बु  राधी मसू बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu17.2pdf
75 भुदरगड  मिणचे बु  दादू बापू गुरव  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu17.3pdf
76 भुदरगड  मिणचे बु  नाथा सोमा गुरव  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu18.0pdf
77 भुदरगड  मिणचे बु  तुळसा जोती मेवककर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu18.1pdf
78 भुदरगड  मिणचे बु  सिवा बाप देवबा करवल  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu18.2pdf
79 भुदरगड  मिणचे बु  गोविंदा बाप आबा बाऊस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu18.3pdf
80 भुदरगड  मिणचे बु  वसू बापू बाऊस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu18.4pdf
81 भुदरगड  मिणचे बु  राऊ काशीबा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu19.0pdf
82 भुदरगड  मिणचे बु  दाजी गणू मांडवकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu19.1pdf
83 भुदरगड  मिणचे बु  सुभाना बापू पंडचा  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu19.2pdf
84 भुदरगड  मिणचे बु  सिवा काशीबा गुरव  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu19.3pdf
85 भुदरगड  मिणचे बु  दत्तू बाप धोंडी गुरव  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu19.4pdf
86 भुदरगड  मिणचे बु  गुंडू लक्ष्मन बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu20.0pdf
87 भुदरगड  मिणचे बु  येमनी सिवा गुरव  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu20.1pdf
88 भुदरगड  मिणचे बु  चंद्रा कोम केरबा मिसाळ  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu21.0pdf
89 भुदरगड  मिणचे बु  धाकू बाप केरबा मिसाळ  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu21.1pdf
90 भुदरगड  मिणचे बु  धोंडी नानाजी सुलकर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu22.0pdf
91 भुदरगड  मिणचे बु  तारा साधू चावण  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu22.1pdf
92 भुदरगड  मिणचे बु  गोविंदा सातू कडव  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu23.0pdf
93 भुदरगड  मिणचे बु  जिम्या संतू मोरुस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu23.1pdf
94 भुदरगड  मिणचे बु  दादू विश्रामा करवल  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu23.2pdf
95 भुदरगड  मिणचे बु  गोपाळा विठू बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu23.3pdf
96 भुदरगड  मिणचे बु  रामू केरबा मिसाळ  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu23.4pdf
97 भुदरगड  मिणचे बु  राधी नाना सूळकर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu23.5pdf
98 भुदरगड  मिणचे बु  हावसी विठू गगुरव  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu23.6pdf
99 भुदरगड  मिणचे बु  कुशी तुकाराम मांडवकर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu24.0pdf
100 भुदरगड  मिणचे बु  दादू बाप संतू कुरलीकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu25.0pdf
101 भुदरगड  मिणचे बु  मासनापा कासीबा शेटका  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu25.1pdf
102 भुदरगड  मिणचे बु  धोंडी कोम संतू कुरलिकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu25.2pdf
103 भुदरगड  मिणचे बु  भिवा गणू बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu26.0pdf
104 भुदरगड  मिणचे बु  ताई कोम पारोबा मोरस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu26.1pdf
105 भुदरगड  मिणचे बु  यमुना राऊ मोरुस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu26.2pdf
106 भुदरगड  मिणचे बु  दादू गणू पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu26.3pdf
107 भुदरगड  मिणचे बु  अंबाजी संतू मोरस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu27.0pdf
108 भुदरगड  मिणचे बु  बायजा कोम रायो बोगारडा  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu28pdf
109 भुदरगड  मिणचे बु  बाबू कृष्णा बाऊस्कर  महसूल  म्रृत्यू  revminchebu29.0pdf
110 भुदरगड  मिणचे बु  राई बाप बाळा बेलकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu29.1pdf
117 भुदरगड  मिणचे बु  राजू कोम जोती पाचगावकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu29.2pdf
118 भुदरगड  मिणचे बु  राधी आबा देवळी  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu30.0pdf
119 भुदरगड  मिणचे बु  येमनी कृष्णा पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu31.0pdf
120 भुदरगड  मिणचे बु  पदी गणू बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu32.0pdf
121 भुदरगड  मिणचे बु  राधी सखाराम वांगळे  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu32.1pdf
122 भुदरगड  मिणचे बु  धोंडी गुंडू सारंग  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu32.2pdf
123 भुदरगड  मिणचे बु  धोंडू बाबा बोगाडी  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu33.0pdf
124 भुदरगड  मिणचे बु  गोपाळा लक्ष्मन बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu33.1pdf
125 भुदरगड  मिणचे बु  कासू कोम राऊ शेटका  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu35pdf
126 भुदरगड  मिणचे बु  गोविंदा सातू कडव  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu36.0pdf
127 भुदरगड  मिणचे बु  आकु इश्रामा करवळ महसूल  जन्म नोंद  revminchebu37.0pdf
128 भुदरगड  मिणचे बु  येकु बाळा देवणी  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu38.0pdf
129 भुदरगड  मिणचे बु  दादू रामा बोन्गार्डे  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu38.1pdf
130 भुदरगड  मिणचे बु  राधी विश्रामा करवल  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu39.0pdf
131 भुदरगड  मिणचे बु  आंतु सखाराम वांगळे  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu40.0pdf
132 भुदरगड  मिणचे बु  तारू सातू कडव  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu41.0pdf
133 भुदरगड  मिणचे बु  रावजी तातोबा मोरुस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu42.0pdf
134 भुदरगड  मिणचे बु  विष्णू विठू मोरुस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu42.0pdf
135 भुदरगड  मिणचे बु  येमनी लक्ष्मन डौर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu43.0pdf
136 भुदरगड  मिणचे बु  सोनी लक्ष्मन बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu44.0pdf
137 भुदरगड  मिणचे बु  जाई कोम पंडू फगऱ्या  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu45.0pdf
138 भुदरगड  मिणचे बु  बाबू धोंडी गुरव  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu45.1pdf
139 भुदरगड  मिणचे बु  जणी नाना गायकोद्या  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu45.2pdf
140 भुदरगड  मिणचे बु  चांगु कोम संतू शेटका  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu45.3pdf
141 भुदरगड  मिणचे बु  तानी कोम धोंडी मांडवकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu46.0pdf
162 भुदरगड  मिणचे बु  धोंडी बापू बाऊस्कर  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu46.1pdf
244 भुदरगड  मिणचे बु  ताई कोम भागोजी बेलकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchebu46.2pdf
245 भुदरगड  मिणचे बु  तारी जोती खवरे  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu47.0pdf
246 भुदरगड  मिणचे बु  कुसा जोती कडव  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu48.0pdf
247 भुदरगड  मिणचे बु  दादू जोती गायकवाड  महसूल  जन्म नोंद  revminchebu49.0pdf
248 भुदरगड  पाचवडे  दादू अनोबा जाधव  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde1.pdf
249 भुदरगड  पाचवडे  सतबा मानकू जाधव  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde2.pdf
250 भुदरगड  पाचवडे  नाणी गणपती मांगलेकर  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde3.pdf
251 भुदरगड  पाचवडे  जीजाबाई सतबा जाधव  महसूल  मृत्यू नोंद  revpachvde4.pdf
252 भुदरगड  पाचवडे  म्हादू जोती मगर  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde5.pdf
253 भुदरगड  पाचवडे  जाणू बाळा चौगले  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde6.pdf
254 भुदरगड  पाचवडे  श्रीपती नवलापा गोसावी  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde.6.1pdf
255 भुदरगड  पाचवडे  कृष्णा लकू भारमल  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde6.2.pdf
256 भुदरगड  पाचवडे  तुळसा धोंडीबा तोरसे  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde7.pdf
257 भुदरगड  पाचवडे  दत्तू म्हादू जाधव  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde7.1pdf
258 भुदरगड  पाचवडे  सदु आबा यवलुजकर  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde8.pdf
259 भुदरगड  पाचवडे  गवरा बापू भांदिगरा  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde8.1.pdf
260 भुदरगड  पाचवडे  तुकाराम रामा आगम  महसूल  मृत्यू नोंद  revpachvde9.pdf
261 भुदरगड  पाचवडे  दत्तू केरू चवान  महसूल  मृत्यू नोंद  revpachvde10.pdf
262 भुदरगड  पाचवडे  सुन्द्रा लकू आगम  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde11.pdf
263 भुदरगड  पाचवडे  विठा कोम तुकाराम आगम  महसूल  मृत्यू नोंद  revpachvde12.pdf
264 भुदरगड  पाचवडे  मंजी नाना मोरे  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde13.pdf
265 भुदरगड  पाचवडे  नानी गंगाजी भांदिगरे  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde13.1pdf
266 भुदरगड  पाचवडे  आंतु गणपती अंगज  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde14.pdf
267 भुदरगड  पाचवडे  गणपती बाळा चौगला  महसूल  मृत्यू नोंद  revpachvde15.pdf
268 भुदरगड  पाचवडे  श्रीपती गोपाळा मगर  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde15.pdf
269 भुदरगड  पाचवडे  विश्राम तुका रानमाले  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde17.pdf
270 भुदरगड  पाचवडे  आनंदा दत्तू देसाई  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde18.pdf
271 भुदरगड  पाचवडे  जना श्रीपती पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde18.1.pdf
272 भुदरगड  पाचवडे  म्हादू नावालाप्पा भारमल  महसूल  मृत्यू नोंद  revpachvde19.pdf
273 भुदरगड  पाचवडे  गणपती रामा ढेऱ्या महसूल  जन्म नोंद  revpachvde20pdf
274 भुदरगड  पाचवडे  मंजुळा शिवराम पाऊडकर  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde21.pdf
275 भुदरगड  पाचवडे  धोंडी गणू अंगज  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde22.pdf
276 भुदरगड  पाचवडे  गोपाळ तुका रानमाळे  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde23.pdf
277 भुदरगड  पाचवडे  दत्तू धोंडी आगम  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde24.pdf
278 भुदरगड  पाचवडे  म्हवना राघू रानमाले  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde25pdf
279 भुदरगड  पाचवडे  साउ ईश्वरा जाधव  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde26.pdf
280 भुदरगड  पाचवडे  हिरा दत्तू देसाई  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde27.pdf
281 भुदरगड  पाचवडे  गणपती नाना मोरे  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde28.pdf
282 भुदरगड  पाचवडे  राजाराम दत्तू फराकटे  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde29pdf
283 भुदरगड  पाचवडे  राजू कृष्णा सोनगेकर  महसूल  जन्म नोंद  revpachvde30.pdf
284 भुदरगड  पंडीवरे  दादू बाप मसू भोपळ्या  महसूल  मृत्यू नोंद  revpandivde1pdf
285 भुदरगड  पंडीवरे  कमला म्हादू भोपळ्या  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde1.1pdf
286 भुदरगड  पंडीवरे  राऊ संतू यादव  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde2pdf
287 भुदरगड  पंडीवरे  आकोबा सखोबा ढेरे  महसूल   जन्म नोंद  revpandivde2.1pdf
288 भुदरगड  पंडीवरे  म्हवना लखू पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde2.2pdf
289 भुदरगड  पंडीवरे  कोंडी आबा यादव  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde3pdf
290 भुदरगड  पंडीवरे  रामा नागू पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde3.1pdf
291 भुदरगड  पंडीवरे  रमाई आबा राजीगरे  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde3.2pdf
292 भुदरगड  पंडीवरे  बापू कृष्णा यादव  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde4.1pdf
293 भुदरगड  पंडीवरे  जाई बाबू आपा पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde4.2pdf
294 भुदरगड  पंडीवरे  विठा सखोबा ढेरे  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde5pdf
295 भुदरगड  पंडीवरे  मंजी लक्ष्मन रामा पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde6pdf
296 भुदरगड  पंडीवरे  भीमा कोम जोती रेपे  महसूल  मृत्यू नोंद  revpandivde7pdf
297 भुदरगड  पंडीवरे  मंजुळा कृष्णा पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde7.1pdf
298 भुदरगड  पंडीवरे  बाळा विठू पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde7.2pdf
299 भुदरगड  पंडीवरे  जाणू आबा पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde7.3pdf
300 भुदरगड  पंडीवरे  आबा तुका शेळवाडकर  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde8pdf
301 भुदरगड  पंडीवरे  शंकर नागू पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde9pdf
302 भुदरगड  पंडीवरे  हारी कृष्णा पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde10pdf
303 भुदरगड  पंडीवरे  गंगाजी अन्नाबो रामाने  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde10.1pdf
304 भुदरगड  पंडीवरे  हिरा लक्ष्मन पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde10.2pdf
305 भुदरगड व्हनगुती  अंबाजी सखोजी शेवाळे महसूल  मृत्यू नोंद  RevVhanguti1pdf
306 भुदरगड व्हनगुती  बाळाबाई भैरू हातकर महसूल  मृत्यू नोंद  RevVhanguti2pdf
307 भुदरगड व्हनगुती  दौलू भैरू आंबूस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  RevVhanguti3pdf
308 भुदरगड व्हनगुती  गणपती गोविंदा चौगले  महसूल  मृत्यू नोंद  RevVhanguti4pdf
309 भुदरगड व्हनगुती  गणू कोयनाप्पा पाटील  महसूल  जन्म नोंद  RevVhanguti5pdf
310 भुदरगड व्हनगुती  गणू रामा खाटगळा  महसूल  जन्म नोंद  RevVhanguti6pdf
311 भुदरगड व्हनगुती  ईश्वरा आबा पाटील  महसूल  जन्म नोंद  RevVhanguti7pdf
312 भुदरगड व्हनगुती  नारायण साताप्पा खटगळा    महसूल  जन्म नोंद  RevVhanguti8pdf
313 भुदरगड व्हनगुती  सदाशिव गोविंद पाटील   महसूल  जन्म नोंद  RevVhanguti9pdf
314 भुदरगड व्हनगुती  बापू संतू चौगले  महसूल  मृत्यू  RevVhanguti10pdf
315 भुदरगड व्हनगुती  जिजा बाळू वारकर  महसूल  मृत्यू  RevVhanguti11pdf
316 भुदरगड व्हनगुती  कृष्ण तुका कराडे  महसूल  मृत्यू  RevVhanguti12pdf
317 भुदरगड व्हनगुती  मंजुळा आप्पा तांबेकर  महसूल  मृत्यू  RevVhanguti13pdf
318 भुदरगड व्हनगुती  पीरत आप्पा तांबेकर  महसूल  मृत्यू  RevVhanguti14pdf
319 भुदरगड व्हनगुती  बापू जाणू तांबेकर  महसूल  मृत्यू  RevVhanguti15pdf
320 भुदरगड व्हनगुती  दौलू भागोजी तांबेकर  महसूल  मृत्यू  RevVhanguti16pdf
321 भुदरगड व्हनगुती  गणपती सीताराम तांबेकर  महसूल  जन्म  RevVhanguti17pdf
322 भुदरगड व्हनगुती  गोविंदा गोपाळ पाटील  महसूल  जन्म  RevVhanguti18pdf
323 भुदरगड व्हनगुती  कृष्णा  आप्पा तांबेकर  महसूल  मृत्यू  RevVhanguti19pdf
324 भुदरगड व्हनगुती  सखाराम धोंडी ढेकळे  महसूल  मूत्यू  RevVhanguti20pdf
325 भुदरगड व्हनगुती  साऊ गोपाळ खंटगळा  महसूल  जन्म  RevVhanguti21pdf
326 भुदरगड व्हनगुती  सरुबाई  यशवंत पाटील  महसूल  जन्म  RevVhanguti22pdf
327 भुदरगड व्हनगुती  आप्पा भोगोजी तांबेकर  महसूल  जन्म  RevVhanguti23pdf
328 भुदरगड व्हनगुती  कृष्णा दाजी डोंगरे  महसूल  जन्म  RevVhanguti24pdf
329 भुदरगड व्हनगुती  गणू कोयनापा पाटील यास मुलगी अंबू  महसूल  जन्म  RevVhanguti25pdf
330 भुदरगड व्हनगुती  भैरू  कृष्णा आंबूस्कर यास मुलगा संतू  महसूल  जन्म  RevVhanguti26pdf
331 भुदरगड व्हनगुती  रामा संतु राजगिरा यास मुलगा नाव जानू  महसूल  जन्म  RevVhanguti27pdf
332 भुदरगड व्हनगुती  सिताराम दाजी तांबेकर याची मुलगी अंबु महसूल  जन्म  RevVhanguti28pdf
333 भुदरगड मुदाळ  आबा काशीद यास मुलगी सती  महसूल  जन्म नोंद RevMudal01pdf
334 भुदरगड मुदाळ  आबा रावजी काशिद  महसूल  जन्म नोंद RevMudal02pdf
335 भुदरगड आदमापूर  आऊ जयराम पा  महसूल  जन्म नोंद RevAdmapur1pdf
336 भुदरगड आदमापूर  आबा आप्पा पा  महसूल  जन्म नोंद RevAdmapur2pdf
337 भुदरगड आदमापूर  आबा बापू पा  महसूल  जन्म नोंद RevAdmapur3pdf
338 भुदरगड आदमापूर  आबा बापू पा  महसूल  जन्म नोंद RevAdmapur4pdf
339 भुदरगड आदमापूर  गणू दाजी खेबुडेकर  महसूल  जन्म नोंद RevAdmapur5pdf
340 भुदरगड आदमापूर  जोती कृष्णा पाटील यांची मुलगी हौसी  महसूल  मृत्यू नोंद  RevAdmapur6pdf
341 भुदरगड आदमापूर  नागू सरऊ पाटील यांची मुलगी नकोशी  महसूल  जन्म नोंद RevAdmapur7pdf
342 भुदरगड आदमापूर  बाळा रानबा पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevAdmapur8pdf
343 भुदरगड आदमापूर  बाळा रामा  पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevAdmapur9pdf
344 भुदरगड आदमापूर  यरेपुकोया विठू पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevAdmapur10pdf
345 भुदरगड आदमापूर  रामा आबा मुधोळकर  महसूल  मृत्यू नोंद  RevAdmapur11pdf
346 भुदरगड आदमापूर  सखाराम आबाजी मुगळकर  महसूल  जन्म नोंद RevAdmapur12pdf
347 भुदरगड आदमापूर  हनामा देवबा पाटील यास मुलगा देवबा  महसूल  जन्म नोंद RevAdmapur13pdf
348 भुदरगड आदमापूर  हरी कोयनाप्पा पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevAdmapur14pdf
349 भुदरगड वाघापूर अंबू बाप तुकाराम मयत  महसूल  मृत्यू नोंद  RevWaghapur1pdf
350 भुदरगड वाघापूर असुरया आगम पट्टणकुडीकर यांची मुलगी जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद RevWaghapur2pdf
351 भुदरगड वाघापूर असुरया आगम पट्टणकुडीकर यांची मुलगी मयत महसूल  मृत्यू नोंद  RevWaghapur3pdf
352 भुदरगड वाघापूर आप्पा काळू जठार मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur4pdf
353 भुदरगड वाघापूर आप्पा काळू जठार यास मुलगा महिपती जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur5pdf
354 भुदरगड वाघापूर आप्पा तात्या सावत यास मुलगा संतु जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur6pdf
355 भुदरगड वाघापूर आप्पा सुभान शिंदे मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur7pdf
356 भुदरगड वाघापूर आप्पा सुभाना शिंदा याची मुलगी गंगा जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur8pdf
357 भुदरगड वाघापूर आबा शिंदे यास मुलगी बाळा जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur9pdf
358 भुदरगड वाघापूर ईश्वरा चौगुला याची मुलगी कृष्णी मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur10pdf
359 भुदरगड वाघापूर कृष्णा आप्पा दाभोळे यांचा मुलगा महादेव जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur11pdf
360 भुदरगड वाघापूर कृष्णा रावजी आराडया यास मुलगा मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur12pdf
361 भुदरगड वाघापूर कोंड्या बिन संतु दाभोळा मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur13pdf
362 भुदरगड वाघापूर गणू भैरू जठार मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur14pdf
363 भुदरगड वाघापूर चंगी बापबाळा संतु बरकाळामयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur15pdf
364 भुदरगड वाघापूर जोती बाबाजी सुरवशी यास मुलगी मैत जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur16pdf
365 भुदरगड वाघापूर ज्योती बाबाजी सुरवशी यांची मुलगी मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur17pdf
366 भुदरगड वाघापूर तानी कॉम तुका एकल मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur18pdf
367 भुदरगड वाघापूर तारू हारी येकल  मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur19pdf
368 भुदरगड वाघापूर तुका जोती नरतवडेकर गंगापूर याचा मुलगा बाबू जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur20pdf
369 भुदरगड वाघापूर तुकाराम रावजी बरकाळा मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur21pdf
370 भुदरगड वाघापूर तुळसाबाई गोविंदा बरकाळा मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur22pdf
371 भुदरगड वाघापूर दादू मन्याप्पा दाभोळा यास मुलगा धोंडीबा जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur23pdf
372 भुदरगड वाघापूर धोंडी रानोजी बरकाळा मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur24pdf
373 भुदरगड वाघापूर नाना गोविंदा जठार यास मुलगा गंगाजी जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur25pdf
374 भुदरगड वाघापूर नाना तोरसकर यास मुलगा महादू जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur26pdf
375 भुदरगड वाघापूर नानी बाप तुका बरकाळा मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur27pdf
376 भुदरगड वाघापूर बचाई कामे येसबा शेणवी मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur28pdf
377 भुदरगड वाघापूर भाऊ अर्जुना जठार यास मुलगा मारुती जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur29pdf
378 भुदरगड वाघापूर यमुना कॉम विश्राम दाभोळा मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur30pdf
379 भुदरगड वाघापूर येसू कॉम संतोबा जठार मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur31pdf
380 भुदरगड वाघापूर रत्नाप्पा बाबाजी याची मुलगी हौसा जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur32pdf
381 भुदरगड वाघापूर राघू भैरू आरडे मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur33pdf
382 भुदरगड वाघापूर राजू पाटील नांगनूर कर मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur34pdf
383 भुदरगड वाघापूर रामा बेलू यरुडकर मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur35pdf
384 भुदरगड वाघापूर रामा भागोजी जठार मयत महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur36pdf
385 भुदरगड वाघापूर रावजी बाळू आरडे मयत महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur37pdf
386 भुदरगड वाघापूर रावजी संतू एकल यास मुलगा गोपाळ जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur38pdf
387 भुदरगड वाघापूर लक्ष्मण बाळा शिंदे मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur39pdf
388 भुदरगड वाघापूर लिंबाजी राघो जाधव याची मुलगी कमळा जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur40pdf
389 भुदरगड वाघापूर विठू तुका आरडे मयत वाघापूर_1 महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur41pdf
390 भुदरगड वाघापूर शिवराम करडे मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur42pdf
391 भुदरगड वाघापूर श्रीपती आप्पा जठार मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur43pdf
392 भुदरगड वाघापूर श्रीपती रामा मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur44pdf
393 भुदरगड वाघापूर श्रीपती विठोबा आरडेमयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur45pdf
394 भुदरगड वाघापूर श्रीपती सोनाळकर मयत वाघापूर महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur46pdf
395 भुदरगड वाघापूर संता कॉम भागोजी जठार वाघापूर मयत महसूल  मृत्यू नोंद  Revwaghapur47pdf
396 भुदरगड वाघापूर संतु येसबा दाभोळे यांची मुलगी कमळा जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur48pdf
397 भुदरगड वाघापूर संतु सदू आमते यांचा मुलगा हरी जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur49pdf
398 भुदरगड वाघापूर सखाराम रामा तोरसे यास मुलगा नारायण जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur50pdf
399 भुदरगड वाघापूर हरी कृष्णा एकल यांचा मुलगा सिवा जन्म वाघापूर महसूल  जन्म नोंद Revwaghapur51pdf
400 भुदरगड मिणचे खुर्द संतू राकमाजी पारदे याचा मुलगा मारुती  महसूल  मृत्यू नोंद  revminchekhu1pdf
401 भुदरगड शेणगाव आणापा मादूबेले.रा.बेलवाडी.याचा मुलगा विष्णू   महसूल  जन्म नोंद revshengoan1pdf
402 भुदरगड शेणगाव गनू आपा कोरगावकर यास मुलगी हिरा   महसूल  जन्म नोंद revshengoan2pdf
403 भुदरगड शेणगाव हरी जयराम लाड. याची  मुलगी आकाताई    महसूल  जन्म नोंद  revshengoan2.1pdf
404 भुदरगड आकुर्डे संतू शिवा पाटील यास मुलगी हिरा महसूल  मृत्यू नोंद revakurde1pdf
405 भुदरगड नांगरगाव  अपा बाबाजी दऱ्या महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav1pdf
406 भुदरगड नांगरगाव  रामा भागोजी कोदुलकर महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav1.2pdf
407 भुदरगड नांगरगाव  जणी बाळा गुडाळे महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav1.3pdf
408 भुदरगड नांगरगाव  अर्जुना सिदू पाटील महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav2pdf
409 भुदरगड नांगरगाव  राऊ सुबाना तानवडे  महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav2.1pdf
410 भुदरगड नांगरगाव  सकू राऊ तानवडे  महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav2.2pdf
411 भुदरगड नांगरगाव  गंगा मसबा तानवडे महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav2.3pdf
412 भुदरगड नांगरगाव  सकू रानोजी पोवार  महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav2.4pdf
413 भुदरगड नांगरगाव  इटा राम तानवडा महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav2.5pdf
414 भुदरगड नांगरगाव  शिवबा अर्जुना पावले  महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav2.5pdf
415 भुदरगड नांगरगाव  आपा भुजंगा चवान महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav3pdf
416 भुदरगड नांगरगाव  आबा चिमा तानवडा महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav4.1pdf
417 भुदरगड नांगरगाव  साताई यमाजी गोऱ्या महसूल  मृत्यू नोंद  revnangargav4.2pdf
418 भुदरगड नांगरगाव  जोती लक्षुम गुंगऱ्या महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav4.3pdf
419 भुदरगड नांगरगाव  बळी जोती पोवार महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav4.4pdf
420 भुदरगड नांगरगाव  केदारी कोमजी पाटील महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav5pdf
421 भुदरगड नांगरगाव  नाना यमाजी गोऱ्या महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav5.1pdf
422 भुदरगड नांगरगाव  सबू अर्जुना पावले महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav6pdf
423 भुदरगड नांगरगाव  तानू सुबाना देवकर  महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav6.1pdf
424 भुदरगड नांगरगाव  मजी रामा भोसले महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav6.2pdf
425 भुदरगड नांगरगाव  ईरा जोती  महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav6.3pdf
426 भुदरगड नांगरगाव  दत्तू शिवबा तानवडे महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav7pdf
427 भुदरगड नांगरगाव  बाजी शिवबा तानवडा महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav8pdf
428 भुदरगड नांगरगाव  रामा गोविंदा येरुडकर महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav8.1pdf
429 भुदरगड नांगरगाव  बाळा सिदू जाधव  महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav8.2pdf
430 भुदरगड नांगरगाव  बया अर्जुना पावले महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav8.3pdf
431 भुदरगड नांगरगाव  बाबू बाळा चवान महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav9pdf
432 भुदरगड नांगरगाव  बायजा कोमोजी चवान महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav10pdf 
433 भुदरगड नांगरगाव  भागोजी कृष्णा कोदूलकर  महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav10.1pdf
434 भुदरगड नांगरगाव  रागो रामा चवान महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav10.2pdf 
435 भुदरगड नांगरगाव  राजू बाळा मेटल महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav10.3pdf
436 भुदरगड नांगरगाव  चंद्रि को बाबू चवान महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav11pdf
437 भुदरगड नांगरगाव  जया कोंब तानवडा महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav11.1pdf
438 भुदरगड नांगरगाव  तुका बिन बाळा चवान महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav12pdf
439 भुदरगड नांगरगाव  शिवबा चिमा वडर महसूल  जन्म नोंद revnangargav12.1pdf
440 भुदरगड नांगरगाव  विठा रामा गणू महसूल  जन्म नोंद revnangargav13pdf
441 भुदरगड नांगरगाव  आपासाहब येळकर महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav13.1pdf
442 भुदरगड नांगरगाव  सदू गोरे नांगरगाव महसूल  जन्म नोंद revnangargav13.2pdf
443 भुदरगड नांगरगाव  कसू नागू कोदले  महसूल  जन्म नोंद revnangargav14pdf
444 भुदरगड नांगरगाव  बळी सदू तानवडा महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav14.1pdf
445 भुदरगड नांगरगाव  महू नागोपा मुलगी महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav14.2pdf
446 भुदरगड नांगरगाव  रामा बिन इंगळे  महसूल  जन्म नोंद revnangargav15pdf
447 भुदरगड नांगरगाव  गौरा तानवडा महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav16pdf
448 भुदरगड नांगरगाव  मुगता गणू हवालदार महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav17pdf
449 भुदरगड नांगरगाव  लक्षुमी जाणकू तानवडा महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav18pdf
450 भुदरगड नांगरगाव  आणू कृष्णा पोवार महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav19.1pdf
451 भुदरगड नांगरगाव  कृष्णा बाळा पोवार  महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav19.2pdf
452 भुदरगड नांगरगाव  आनी शिवबा तानवडा महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav19.3pdf
453 भुदरगड नांगरगाव  आप्पा येसाबा कोदुळकर महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav20pdf
454 भुदरगड नांगरगाव  सई कामशी मुलगा बापू महसूल  जन्म नोंद revnangargav20.1pdf
455 भुदरगड नांगरगाव  गंगा आबा चवाण महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav21pdf 
456 भुदरगड नांगरगाव  राघु सतबा दरेकर  महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav21.1pdf 
457 भुदरगड नांगरगाव  दादू तातोबा चवान  महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav22pdf
458 भुदरगड नांगरगाव  पार्वती हरी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav22.1pdf
459 भुदरगड नांगरगाव  बाबू सदू चवान महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav23pdf
460 भुदरगड नांगरगाव  भावोप्पा धोंडी मोरवडकर महसूल  मृत्यू नोंद revnanagargav24pdf
461 भुदरगड नांगरगाव  सांघू बाबू तानवडा महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav25pdf
462 भुदरगड नांगरगाव  कुशापा पोवार  महसूल  जन्म नोंद revnangargav26pdf
463 भुदरगड नांगरगाव  गणू मसनापा तानवडा महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav27pdf
464 भुदरगड नांगरगाव  गिरजा दादू पाटील महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav28pdf
465 भुदरगड नांगरगाव  जोती कृष्णा पावले महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav29pdf
466 भुदरगड नांगरगाव  बाळा बापू चवाण महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav29.1pdf
467 भुदरगड नांगरगाव  मालू धोंडी मोरवडकर  महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav29.2pdf
468 भुदरगड नांगरगाव  बाळा परसू पोवार महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav30pdf
469 भुदरगड नांगरगाव  बाळाई गोपाळ दुरे महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav31pdf 
470 भुदरगड नांगरगाव  सखू हरी कोदुळकर  महसूल  जन्म नोंद revnangargav31.1pdf 
471 भुदरगड नांगरगाव  हरीबा रामा गुजर महसूल  जन्म नोंद revnangargav32pdf
472 भुदरगड नांगरगाव  सुबराव जोती चवान  महसूल  मृत्यू नोंद  renangargav33pdf
473 भुदरगड नांगरगाव  रामा सुबाना कुदळे महसूल  जन्म नोंद revnangargav34pdf
474 भुदरगड नांगरगाव  कबला गणू पावले  महसूल  जन्म नोंद revnangargav35pdf
475 भुदरगड नांगरगाव  गौराबाई लहू पाटील महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav36pdf
476 भुदरगड नांगरगाव  बळी चंद्रा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav37pdf
477 भुदरगड नांगरगाव  बाळा अप्पा कोदुळकर महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav38pdf
478 भुदरगड नांगरगाव  रामा दत्तू गोऱ्या  महसूल  जन्म नोंद revnangargav38.1pdf
479 भुदरगड नांगरगाव  बाळा केदारी पावले महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav39pdf
480 भुदरगड नांगरगाव  दत्तू बाबू तानवडा महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav40pdf
481 भुदरगड नांगरगाव  मंजू बाळा गुडाळे  महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav41pdf
482 भुदरगड नांगरगाव  मसना बापू तानवडे महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav42pdf
483 भुदरगड नांगरगाव  रामा कुसू गुजर महसूल  जन्म नोंद revnangargav42.1pdf
484 भुदरगड नांगरगाव  मांगु सुबाना कोदुळकर महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav43pdf
485 भुदरगड नांगरगाव  माई आपा बदरे  महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav43.1pdf
486 भुदरगड नांगरगाव  सरजा कृष्णा तारेसकर  महसूल  जन्म नोंद revnangargav44pdf
487 भुदरगड नांगरगाव  सनबा जोती मेटल महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav45pdf
488 भुदरगड नांगरगाव  सदू शिवबा खतकर महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav45.1pdf
489 भुदरगड नांगरगाव  बायजा कृष्णा पावले महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav46pdf
490 भुदरगड नांगरगाव  मालू भवाना मोरवाडकर महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav47pdf
491 भुदरगड नांगरगाव  राऊ केदारी पावले महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav47.1pdf
492 भुदरगड नांगरगाव  सातबा विष्णू गोपाळा  महसूल  कुरवाडी  revnangarav48pdf
493 भुदरगड नांगरगाव  आणा कुशापा तानवडा महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav49pdf
494 भुदरगड नांगरगाव  केंदू द्र्यापा पावले महसूल  मृत्यू नोंद renangarav50pdf
495 भुदरगड नांगरगाव  गणू म्हादू जाधव  महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav51pdf
496 भुदरगड नांगरगाव  गणू रामा भोसले महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav52pdf
497 भुदरगड नांगरगाव  जोती अर्जुना मेटल  महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav53pdf
498 भुदरगड नांगरगाव  धोंडी सखोबा मेटल महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav54pdf
499 भुदरगड नांगरगाव  चंद्रा रामा मेटल महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav55pdf
500 भुदरगड नांगरगाव  कृष्णा संतू गोऱ्या महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav56pdf
501 भुदरगड नांगरगाव  नानी संतू पाटील महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav56.1pdf
502 भुदरगड नांगरगाव  सुभाना शिवबा तानवडे महसूल  जन्म नोंद revnangargav56.2pdf
503 भुदरगड नांगरगाव  मैना रावजी यरुडकर महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav56.3pdf
504 भुदरगड नांगरगाव  जोतीबा धोंडी ढेकळे महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav57pdf
505 भुदरगड नांगरगाव  मारुती बाबु येरोडकर महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav58pdf
506 भुदरगड नांगरगाव  कोंडू बाळू दरेकर महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav59pdf
507 भुदरगड नांगरगाव  विठू केदारी सुतार महसूल  जन्म नोंद revnangargav60pdf
508 भुदरगड नांगरगाव  आबा कुशापा जाधव महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav61pdf
509 भुदरगड नांगरगाव  तानी सुभराव चव्हाण महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav62pdf
510 भुदरगड नांगरगाव  सुभाना धांडी ढोरे  महसूल  जन्म नोंद revnangargav62.1pdf
511 भुदरगड नांगरगाव  सुभाना कृष्णा तानवडा महसूल  जन्म नोंद revnangargav62.2pdf
512 भुदरगड नांगरगाव  संतू गोपाळा साळवी महसूल  जन्म नोंद revnangargav62.3pdf
513 भुदरगड नांगरगाव  कृष्णा मसनापा तणवडे महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav63pdf
514 भुदरगड नांगरगाव  रामा बापू चवान महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav64pdf
515 भुदरगड नांगरगाव  येसू मसनापा तानवडे महसूल  जन्म नोंद revnangargav65pdf
516 भुदरगड नांगरगाव  चेंद्र गंगाजी चौगला महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav66pdf
517 भुदरगड नांगरगाव  सोनू लक्ष्मण कोदले महसूल  मृत्यु नोंद revnangargav67pdf
518 भुदरगड नांगरगाव  तुका शिवबा तानवडा महसूल  मृत्यू नोंद revnangargav68pdf
519 भुदरगड नांगरगाव  कृशने बीराम चवान  महसूल  जन्म नोंद revnangargav69pdf
520 भुदरगड दोनवडे  दादू रामा्  देसाई महसूल  मृत्यू नोंद  revdonvde1pdf
521 भुदरगड दोनवडे  हरि जोती न्हावी  महसूल  मृत्यू नोंद  revdonvde1.2pdf
522 भुदरगड दोनवडे   गौरी कोम हरी न्हा वी महसूल  मृत्यू नोंद  revdonvde1.3pdf
523 भुदरगड दोनवडे  शिवापा ढ़करया महसूल  मृत्यू नोंद  revdonvde1.4pdf
524 भुदरगड दोनवडे  बाळ्या आयू सावत महसूल  मृत्यू नोंद  revdonvde1.5pdf
525 भुदरगड दोनवडे  बहिनी कोम दोलू भादिरगा  महसूल  मृत्यू नोंद  revdonvde1.6pdf
526 भुदरगड दोनवडे   जनी बाप विश्राम डोंगऱ्या महसूल  मृत्यू नोंद  revdonvde1.7pdf
527 भुदरगड दोनवडे  बहिनी कोम दोलू भादिरगा  महसूल  मृत्यू नोंद  revdonvde1.6pdf
528 भुदरगड दोनवडे  सगणु कोम आणू पोवार  महसूल  मृत्यू नोंद  revdonvde2pdf
529 भुदरगड दोनवडे   गोविदा  धोंडी न्हावी  महसूल  मृत्यू नोंद  revdonvde2.1pdf
530 भुदरगड दोनवडे   भयरू भाऊ पाटील मुलगी अवशी  महसूल  जन्म नोंद  revdonvde3pdf
531 भुदरगड दोनवडे  विष्णू रखमजी देसाई औरत कमळा इची मुलगी पारवती  महसूल  जन्म नोंद  revdonvde3.1pdf
532 भुदरगड दोनवडे   हारी आई सारती पाटलीन देसाई महसूल  मृत्यू नोंद  revdonvde3.2pdf
533 भुदरगड देवर्डे बाळा आबाजी बोरे यास मुलगा गुंडू महसूल जन्म  revdevrde1pdf
534 भुदरगड देवर्डे सटू सखोजी गुरव  महसूल जन्म  revdevrde1pdf
535 भुदरगड कोंडोंशी सुभाना बाबू लोकरे  यास मुलगी चंद्रा  महसूल  जन्म नोंद revkondoshi1pdf
536 भुदरगड कोंडोंशी सोमा आप्पा कोंडूस्कर यास मुलगा विष्णू महसूल  जन्म नोंद revkondoshi2pdf
537 भुदरगड गडबिद्री धोंडू बाप तातोबा चौगले  महसूल  मृत्यू नोंद  revgadbidri1pdf
538 भुदरगड गडबिद्री बाईजा कोम गोपाला भोसले  महसूल  मृत्यू नोंद  revgadbidri2pdf
539 भुदरगड गडबिद्री भैरू निलकट मुलगी  महसूल  जन्म नोंद revgadbidri3pdf
540 भुदरगड गडबिद्री महादू दाजी  पाटील मुलगी  महसूल  जन्म नोंद revgadbidri4pdf
541 भुदरगड गडबिद्री सखाराम लिंगाजी खराडे  महसूल  जन्म नोंद revgadbidri5pdf
542 भुदरगड  पंडीवडे आत्मा कृष्णा पारगावकर  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde11pdf
543 भुदरगड  पंडीवडे कृष्णा तुका रेपे  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde11.1pdf
544 भुदरगड  पंडीवडे मंजुळा कृष्णा पारगावकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revpandivde11.2pdf
545 भुदरगड  पंडीवडे मैना आबा यादव  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde12pdf
546 भुदरगड  पंडीवडे धोंडू गोविंदा अर्जुना कुदळे  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde13pdf
547 भुदरगड  पंडीवडे पारी नाना पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde14.1pdf
548 भुदरगड  पंडीवडे आणू बाबू पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde14.2pdf
549 भुदरगड  पंडीवडे सखू बापू गणू गुरव  महसूल  मृत्यू नोंद  revpandivde15pdf
550 भुदरगड  पंडीवडे मंजुळा अणाबो रामाने  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde16pdf
551 भुदरगड  पंडीवडे हरी नागू पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde16.1pdf
552 भुदरगड  पंडीवडे गंगाजी पिरू पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revpandivde17pdf
553 भुदरगड  पंडीवडे मंजुळा गणू रावजी रामाने  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde17.1pdf
554 भुदरगड  पंडीवडे रामा कृष्णा पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde18pdf
555 भुदरगड  पंडीवडे म्हातु पंडू पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revpandivde18.1pdf
556 भुदरगड  पंडीवडे सातू गणू मोरे  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde18.2pdf
557 भुदरगड  पंडीवडे सदाशिव गणू पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde19pdf
558 भुदरगड  पंडीवडे मसू कनोजी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revpandivde19.2pdf
559 भुदरगड  पंडीवडे शेकर नागू पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde19.1pdf
560 भुदरगड  पंडीवडे तुका नाना पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde20pdf
561 भुदरगड  पंडीवडे विठू नाना पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revpandivde21pdf
562 भुदरगड  पंडीवडे हरी नागू पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revpandivde22pdf
563 भुदरगड  पंडीवडे तारा बाळू नानाजी  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde23pdf
564 भुदरगड  पंडीवडे बंडू गणू रामाने  महसूल  जन्म नोंद  revpandivde24pdf
565 भुदरगड सोनारवाडी  संता कोम सतू शिंदे  महसूल  मृत्यू नोंद  revsonarvadi1pdf
566 भुदरगड पाटगाव  गोपाळ राघो खोपकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revpatgoan1pdf
567 भुदरगड पाटगाव  बाळा लक्षुमन सीदे  महसूल  मृत्यू नोंद  revpatgoan1.1pdf
568 भुदरगड पाटगाव  धाकु महिपती सोनवणे मुलगी रमा  महसूल  जन्म नोंद revpatgoan1.3pdf
569 भुदरगड पाटगाव  रवडू वाघू सोनवणा  महसूल  मृत्यू नोंद  revpatgoan1.2pdf
570 भुदरगड पाटगाव  लाडू बाप बापू देवळी महसूल  मृत्यू नोंद  revpatgoan2pdf
571 भुदरगड पाटगाव  धाकु महिपती सोनवणे मुलगी रमा  महसूल  जन्म नोंद revpatgoan3pdf
572 भुदरगड पाटगाव  रामा काळू राऊत मुलगा काशीनाथ  महसूल  जन्म नोंद revpatgoan3.1pdf
573 भुदरगड एरंडपे  सावबा बिन तातोबा पाटील मुलगी हिरा  महसूल  जन्म नोंद  reverndpe1pdf
574 भुदरगड एरंडपे  दादू सखोबा देसाई मुलगा राणू  महसूल  जन्म नोंद reverndpe1.1pdf
575 भुदरगड एरंडपे  दाजी परवता भुतल मुलगी रुक्मिणी  महसूल  जन्म नोंद  reverndpe1.2pdf
576 भुदरगड एरंडपे  दाजी नाना पाटील मुलगी जना  महसूल  जन्म नोंद  reverndpe2pdf
577 भुदरगड एरंडपे  जोती धोंडी भांदिगर्या महसूल  जन्म नोंद  reverndpe3pdf
578 भुदरगड एरंडपे  चंद्रु देवबा देसाई मुलगी गंगू  महसूल  जन्म नोंद  reverndpe3.1pdf
579 भुदरगड एरंडपे  गोराप्पा धनु तात्या पा  महसूल  मृत्यू नोंद  reverndpe3.2pdf
580 भुदरगड पडखंबे  रखमा गोविंद निकाडे  महसूल  मृत्यू नोंद  revpadkhmbe1pdf
581 भुदरगड पाल   जागु जोती धुमाळ महसूल  मृत्यू नोंद  revpal1pdf
582 भुदरगड पाल   बया लक्ष्मण डवंग  महसूल  मृत्यू नोंद  revpal1.1pdf
583 भुदरगड पाल   धोंडिबा सुभाना डवंग  महसूल  जन्म नोंद revpal2pdf
584 भुदरगड पांगिरे  आबाजी गोविंद मातले  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire1pdf
585 भुदरगड पांगिरे  भीवराई कोम सुभराव आळवे  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire2pdf
586 भुदरगड पांगिरे  लक्षुमण रामा जाधव यास मुलगा कृष्णा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire3pdf
587 भुदरगड पांगिरे  तातोबा रामा कुकटया यास मुलगी मैना महसूल  जन्म नोंद RevPangire4pdf
588 भुदरगड पांगिरे  रकमा बाप संतु भाटले  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire5pdf
589 भुदरगड पांगिरे  धोंडीबा आंबाजी घोटणे  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire7pdf
590 भुदरगड पांगिरे  विष्णु जोतिबा चव्हाण  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire8pdf
591 भुदरगड पांगिरे  आबाजी आनंदा घोटणे यास मुलगा नांव ठेवले नाही  महसूल  जन्म नोंद RevPangire9pdf
592 भुदरगड पांगिरे  केदारी संतु घोटणे यास मुल बया  महसूल  जन्म नोंद RevPangire10pdf
593 भुदरगड पांगिरे  बाबु धोंडी खाडे  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire12pdf
594 भुदरगड पांगिरे  कृष्णा नागु आळवे  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire14pdf
595 भुदरगड पांगिरे  संताई को सुभाना साळुके  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire15pdf
596 भुदरगड पांगिरे  गोविंदा राणबा पोवार यास मुलगा विष्णु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire16pdf
597 भुदरगड पांगिरे  जोती बाबु दाभोळा यास मुलगा विष्णु रा वाघापुर महसूल  जन्म नोंद RevPangire18pdf
598 भुदरगड पांगिरे  बापु रामा जाधव यास मुलगी चारु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire19pdf
599 भुदरगड पांगिरे  भैरु सुभाना आळवे यास मुलगी चंद्रा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire20pdf
600 भुदरगड पांगिरे  गोविंदा धोंडी मातले यास मुलगा धुऱ्यापा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire21pdf
601 भुदरगड पांगिरे  भैरु सुबाना आळवे यास मुलगी हौशी  महसूल  जन्म नोंद RevPangire22pdf
602 भुदरगड पांगिरे  जिउ को लक्षु भाटले  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire24pdf
603 भुदरगड पांगिरे  गंगा कोम आपा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire25pdf
604 भुदरगड पांगिरे  बासु बाप बाबाजी भाटल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire26pdf
605 भुदरगड पांगिरे  बाबु म्हातु साळवी नागणवाडीकर यास मुलगी आऊ  महसूल  जन्म नोंद RevPangire27pdf
606 भुदरगड पांगिरे  रामा तातोबा कुकटा यास मुलगा म्हादु अर्जुनवाडकर महसूल  जन्म नोंद RevPangire28pdf
607 भुदरगड पांगिरे  नागु बाबाजी भाटल्या यास मुलगी कासु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire29pdf
608 भुदरगड पांगिरे  दत् लिंबा ईंगळा यास मुलगा धोंडीबा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire30pdf
609 भुदरगड पांगिरे  जोती सुभाना घोटने यास मुलगा ईश्वरा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire31pdf
610 भुदरगड पांगिरे  बाळा बाबाजी पागम यास मुलगा दत्तु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire32pdf
611 भुदरगड पांगिरे  नागु सुबाना मगदुम हळदीकर यास मुलगी कृष्णी  महसूल  जन्म नोंद RevPangire33pdf
612 भुदरगड पांगिरे  संतु आवबा भाटले यास मुलगी धोंडु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire34pdf
613 भुदरगड पांगिरे  नाना नागु भोसले यास मुलगा तातोबा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire35pdf
614 भुदरगड पांगिरे  केदारी संतु घोटण्या यास मुलगा गोविंदा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire36pdf
615 भुदरगड पांगिरे  तात्या आबा तांबेकर महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire38pdf
616 भुदरगड पांगिरे  सुंदरा कोम माणकु ढेंगा  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire39pdf
617 भुदरगड पांगिरे  मयना बाप रामा घोटण्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire40pdf
618 भुदरगड पांगिरे  आंबु कोम म्हादु पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire41pdf
619 भुदरगड पांगिरे  केरी बाप जोती भाटल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire42pdf
620 भुदरगड पांगिरे  आपा सुभाना देसोरा महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire43pdf
621 भुदरगड पांगिरे  मैना बापू नागु आळव्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire44pdf
622 भुदरगड पांगिरे  राऊ रामा नादवडया  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire45pdf
623 भुदरगड पांगिरे  आपा नागु भाटल्या यास मुलगी तानी  महसूल  जन्म नोंद RevPangire46pdf
624 भुदरगड पांगिरे  दाजी हणमंत पाट यास मुलगा दादु महसूल  जन्म नोंद RevPangire47pdf
625 भुदरगड पांगिरे  कासु बाप बाबाजी भाटल्या महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire48pdf
626 भुदरगड पांगिरे  राजु बाप बाळा पागम  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire49pdf
627 भुदरगड पांगिरे  कोंडी कोम गोविंदा इंदुलकर   महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire50pdf
628 भुदरगड पांगिरे  नागु सिवा घोटण्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire51pdf
629 भुदरगड पांगिरे  कोंडु कोम आबतांबेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire52pdf
630 भुदरगड पांगिरे  बाळा राघु भाटल्या यास मुलगा राऊ  महसूल  जन्म नोंद RevPangire53pdf
631 भुदरगड पांगिरे  आबा लिंबाजी पाटील यास मुलगा लिंबाजी महसूल  जन्म नोंद RevPangire54pdf
632 भुदरगड पांगिरे  जयराम संतु भाटल्या यास मुलगी कृष्णी महसूल  जन्म नोंद RevPangire55pdf
633 भुदरगड पांगिरे  नागु बिन रावबा आळव्या यास मुलगी कृष्णा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire56pdf
634 भुदरगड पांगिरे  संतु सुभाना ढेऱ्या यास मुलगी मुक्ता  महसूल  जन्म नोंद RevPangire57pdf
635 भुदरगड पांगिरे  गणु भागोजी देवपुज्या यास मुलगा काळु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire58pdf
636 भुदरगड पांगिरे  नागु सटवु आळव्या यास मुलगी ममता महसूल  जन्म नोंद RevPangire59pdf
637 भुदरगड पांगिरे  विठा बाप बाळा साळोखा महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire60pdf
638 भुदरगड पांगिरे  जिऊ कोम जोती मगदुम  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire61pdf
639 भुदरगड पांगिरे  राजु कोम नागु भाटल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire62pdf
640 भुदरगड पांगिरे  गोपाळा म्हादु भाटल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire63pdf
641 भुदरगड पांगिरे  तानु बाप भैरु भाटल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire64pdf
642 भुदरगड पांगिरे  गणु नागु भाटल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire65pdf
643 भुदरगड पांगिरे  जया कोम सुभाना घोटण्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire66pdf
644 भुदरगड पांगिरे  जोती सुभाना घोटण्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire67pdf
645 भुदरगड पांगिरे  साती बाप म्हादु भाटल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire68pdf
646 भुदरगड पांगिरे  मैना कोम म्हादु भाटल्या महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire69pdf
647 भुदरगड पांगिरे  केदारी संतु घोटण्या यास मुलगा गोविंदा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire70pdf
648 भुदरगड पांगिरे  आकु कोम संतु चव्हाण  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire71pdf
649 भुदरगड पांगिरे  विठु कुशापा भोसले यास मुलगा दत्तु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire72pdf
650 भुदरगड पांगिरे  पिरु लिंबा इंगळे यास मुलगी तानुबाई महसूल  जन्म नोंद RevPangire73pdf
651 भुदरगड पांगिरे  संतु धोंडी मातले यास मुलगी नानी  महसूल  जन्म नोंद RevPangire74pdf
652 भुदरगड पांगिरे  सातु जोती भराडा रा लकनापुर यास मुलगा शंकर  महसूल  जन्म नोंद RevPangire75pdf
653 भुदरगड पांगिरे  सातु दत्तु इगळे मुलगी नानी महसूल  जन्म नोंद RevPangire76pdf
654 भुदरगड पांगिरे  आपा नागु भोसल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire77pdf
655 भुदरगड पांगिरे  मैना बाप नागु भोसल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire78pdf
656 भुदरगड पांगिरे  आऊ बाप बाबाजी गुजर  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire79pdf
657 भुदरगड पांगिरे  आकु कोम जोती फराकटा  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire80pdf
658 भुदरगड पांगिरे  बाळा जोती साळवी  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire81pdf
659 भुदरगड पांगिरे  धोंडी दाजी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire82pdf
660 भुदरगड पांगिरे  आबा संतु साळोखा यास मुलगा लक्षु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire83pdf
661 भुदरगड पांगिरे  भैरु सुभाना आळवे यास मुलगी आंबु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire84pdf
662 भुदरगड पांगिरे  आपा संभु साळोखे यास मुलगा लक्ष्मण  महसूल  जन्म नोंद RevPangire85pdf
663 भुदरगड पांगिरे  काळू सिदु भाटल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire86pdf
664 भुदरगड पांगिरे  आबा जोती आळव्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire87pdf
665 भुदरगड पांगिरे  लक्षुमण नागु पोवार  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire88pdf
666 भुदरगड पांगिरे  सखु कोम म्हादु साळोखा  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire89pdf
667 भुदरगड पांगिरे  तातोबा जिवबा राणे यास मुलगा कृष्णा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire90pdf
668 भुदरगड पांगिरे  संतु लक्ष्मण भाटल्या यास मुलगा बाळ  महसूल  जन्म नोंद RevPangire91pdf
669 भुदरगड पांगिरे  बापु रामा जाधव यास मुलगी गवरा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire92pdf
670 भुदरगड पांगिरे  आंबु बाप केदारी बापु घुगऱ्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire93pdf
671 भुदरगड पांगिरे  गोपाळा भैरु भाटल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire94pdf
672 भुदरगड पांगिरे  लक्षु सुभाना दंडवल्या यास मुलगी जना  महसूल  जन्म नोंद RevPangire95pdf
673 भुदरगड पांगिरे  विठु कुशापा भोसले यास मुलगा कृष्णा महसूल  जन्म नोंद RevPangire96pdf
674 भुदरगड पांगिरे  कृष्णा ढेग्या बोळावीचीवाडी यास मुलगा दत्तु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire97pdf
675 भुदरगड पांगिरे  संतु म्हादु भाटल्या यास मुलगा राघो महसूल  जन्म नोंद RevPangire98pdf
676 भुदरगड पांगिरे  सखोबा कृष्णा पोवार यास मुलगी लिंबा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire99pdf
677 भुदरगड पांगिरे  नागु सतु भाटल्या यास मुलगा भैरु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire100pdf
678 भुदरगड पांगिरे  रामा आपा देसोरा यास मुलगा जोती  महसूल  जन्म नोंद RevPangire101pdf
679 भुदरगड पांगिरे  बाळा भागोजी गिलबीला यास मुलगा भरू महसूल  जन्म नोंद RevPangire102pdf
680 भुदरगड पांगिरे  कृष्णी बाप भैरु आळव्या महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire103pdf
681 भुदरगड पांगिरे  सुबा कोम आपा साळोखा  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire104pdf
682 भुदरगड पांगिरे  दत्तु लक्ष्मण दंडवत्या महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire105pdf
683 भुदरगड पांगिरे  नागु माणकु घोटण्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire106pdf
684 भुदरगड पांगिरे  केदारी जोती आळव्या यास मुलगा सातापा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire107pdf
685 भुदरगड पांगिरे  कृष्णा सावबा भराडा यास मुलगा दतु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire108pdf
686 भुदरगड पांगिरे  बाबु रामा भराडे आकोळ यास मुलगा विष्णु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire109pdf
687 भुदरगड पांगिरे  संतु सुभाना ढेऱ्या यास मुलगी इरा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire110pdf
688 भुदरगड पांगिरे  कृष्णा सुभाना कडाकणे बोळावीचीवाडी यास मुलगी तानू  महसूल  जन्म नोंद RevPangire111pdf
689 भुदरगड पांगिरे  रामा सतु बोटया  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire112pdf
690 भुदरगड पांगिरे  केदारी आनंदा घोटण्या यास मुलगा दत्तु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire113pdf
691 भुदरगड पांगिरे  बाळा सिदु साळोखा मुलगा दत्तु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire114pdf
692 भुदरगड पांगिरे  नागु गोविंदा जाधव  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire115pdf
693 भुदरगड पांगिरे  धोंडु बाप संतु ढेऱ्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire116pdf
694 भुदरगड पांगिरे  तानु बाप आंबाजी भोसल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire117pdf
695 भुदरगड पांगिरे  दत्तु रामा असुरकर  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire118pdf
696 भुदरगड पांगिरे  केदारी जोती आळवे  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire119pdf
697 भुदरगड पांगिरे  विठु कुशापा भोसले यास मुलगी आणु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire120pdf
698 भुदरगड पांगिरे  केदारी बापू घुगऱ्या यास मुलगी आंबु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire121pdf
699 भुदरगड पांगिरे  रामा गोविंदा गुरव  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire122pdf
700 भुदरगड पांगिरे  बाळा भैरु भाटल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire123pdf
701 भुदरगड पांगिरे  जिऊ कोम सुभाना दंडवत्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire124pdf
702 भुदरगड पांगिरे  केदारी बापू घुगऱ्या यास मुलगी तानी  महसूल  जन्म नोंद RevPangire125pdf
703 भुदरगड पांगिरे  केशव गोविंदा शिपुरकर यास मुलगी आंबु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire126pdf
704 भुदरगड पांगिरे  इटा बाप रामा देसुरा  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire127pdf
705 भुदरगड पांगिरे  मुगना बाप कोंडी बोटया   महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire128pdf
706 भुदरगड पांगिरे  नाना हनमंता पाटील यास मुलगा दादु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire129pdf
707 भुदरगड पांगिरे  गोविंदा केदारी घोटण्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire130pdf
708 भुदरगड पांगिरे  कोयना कोम नागु आसल्या    महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire131pdf
709 भुदरगड पांगिरे  दत्तु नागु भाटले  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire132pdf
710 भुदरगड पांगिरे  गंगा कोम बाबु बागल मादाळ     महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire133pdf
711 भुदरगड पांगिरे  नागु लिंबारी भाटल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire134pdf
712 भुदरगड पांगिरे  विठु राणोजी साळोखा  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire135pdf
713 भुदरगड पांगिरे  गवरा बाप संतु ढेऱ्या       महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire136pdf
714 भुदरगड पांगिरे  हरी रामा घोटण्या महसूल  जन्म नोंद RevPangire137pdf
715 भुदरगड पांगिरे 

गोपाळा रामा घोटण्या

महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire138pdf
716 भुदरगड पांगिरे  बायको काम नागु साळवे महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire139pdf
717 भुदरगड पांगिरे  धोंडी बापु घोटण्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire140pdf
718 भुदरगड पांगिरे  दतु केदारी घोटण्या   महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire141pdf
719 भुदरगड पांगिरे  दतु लिंबा इंगळया मुलगा गोविंदा  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire142pdf
720 भुदरगड पांगिरे  भवाना संतु भोसले यास मुलगा कृष्णा पिंपळगांव  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire143pdf
721 भुदरगड पांगिरे  रामा कासीबा घोटण्या यास मुलगा हरी  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire144pdf
722 भुदरगड पांगिरे  धोंडी राणोजी आळव्या यास मुलगा जानबा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire145pdf
723 भुदरगड पांगिरे  बाळा रामा बोटया यास मुलगी सखु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire146pdf
724 भुदरगड पांगिरे  भाऊ चोपडया यास मुलगा परसु अर्जुनवाडा  महसूल  जन्म नोंद RevPangire147pdf
725 भुदरगड पांगिरे  नागु सटवु आळव्या  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire148pdf
726 भुदरगड पांगिरे  भैरु सखोबा भोसले यास मुलगा भाउ  महसूल  जन्म नोंद RevPangire149pdf
727 भुदरगड पांगिरे  कृस्ना सावबा भराडे यास मुलगी तानु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire150pdf
728 भुदरगड पांगिरे  जोती म्हादु भाटल्या यास मुलगी  महसूल  जन्म नोंद RevPangire151pdf
729 भुदरगड पांगिरे  मोहना बाप बाळा साळोखा  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire152pdf
730 भुदरगड पांगिरे  सुंद्र बाप आंबाजी भोसले  महसूल  मृत्यू नोंद  RevPangire153pdf
731 भुदरगड पांगिरे  हरी शिवा बोटया यास मुलगा गणु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire154pdf
732 भुदरगड पांगिरे  भैरु बाबाजी भाटले यास मुलगा केरु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire155pdf
733 भुदरगड पांगिरे  संतु सुभाना ढेऱ्या यास मुलगी धोंडु  महसूल  जन्म नोंद RevPangire156pdf
734 भुदरगड नागनवाडी. आनंदा बाबू साळवी महसूल  मृत्यू revnaganwadi65pdf
735 भुदरगड नागनवाडी. आबा नागू साळवी  महसूल  जन्म revnaganwadi65pdf
736 भुदरगड नागनवाडी. आबा नागू साळवी 2 महसूल  जन्म revnaganwadi64pdf
737 भुदरगड नागनवाडी. आबा नागू साळवी महसूल  जन्म revnaganwadi63pdf
738 भुदरगड नागनवाडी. आबा बाळा साळोखे 2 महसूल  जन्म revnaganwadi62pdf
739 भुदरगड नागनवाडी. आबा बाळा साळोखे महसूल  जन्म revnaganwadi61pdf
740 भुदरगड नागनवाडी. कमळा गोविंदा पाटील महसूल  जन्म revnaganwadi60pdf
741 भुदरगड नागनवाडी. कृष्णा सखोबा साळोखे महसूल  जन्म revnaganwadi59pdf
742 भुदरगड नागनवाडी. केदारी जोति आळवे  महसूल  जन्म revnaganwadi58pdf
743 भुदरगड नागनवाडी. केरू आत्मा राऊत  महसूल  जन्म revnaganwadi57pdf
744 भुदरगड नागनवाडी. केरू आप्पा राऊत महसूल  जन्म revnaganwadi56pdf
745 भुदरगड नागनवाडी. कोंडू बाप जोती साळवी महसूल  मृत्यू revnaganwadi55pdf
746 भुदरगड नागनवाडी. गंगा आबा निउन्गरे महसूल  मृत्यू revnaganwadi54pdf
747 भुदरगड नागनवाडी. गणू नागू साळवी (2) महसूल    revnaganwadi53pdf
748 भुदरगड नागनवाडी. गणू नागू साळवी महसूल  जन्म revnaganwadi52pdf
749 भुदरगड नागनवाडी. गोविंदा राघोबा हागरे महसूल    revnaganwadi51pdf
750 भुदरगड नागनवाडी. चंद्रा नागू पन्हाळकर महसूल  मृत्यू revnaganwadi50pdf
751 भुदरगड नागनवाडी. चंद्राप्पा गणु savratkar महसूल  जन्म revnaganwadi49pdf
752 भुदरगड नागनवाडी. जीवबा सुबु तोरसकर महसूल  जन्म revnaganwadi48pdf
753 भुदरगड नागनवाडी. तानी बाप नरसू भैरू साळवी महसूल  मृत्यू revnaganwadi47pdf
754 भुदरगड नागनवाडी. तुका संतू चव्हाण महसूल  जन्म revnaganwadi46pdf
755 भुदरगड नागनवाडी. दत्तू नागू साळोखे (2) महसूल    revnaganwadi45pdf
756 भुदरगड नागनवाडी. दत्तू नागू साळोखे_1 महसूल  जन्म revnaganwadi44pdf
757 भुदरगड नागनवाडी. दत्तू राघो कदम महसूल  मृत्यू revnaganwadi43pdf
758 भुदरगड नागनवाडी. नरसू भैरू साळवी महसूल  जन्म revnaganwadi42pdf
759 भुदरगड नागनवाडी. नागू जोती पन्हाळकर महसूल  मृत्यू revnaganwadi41pdf
760 भुदरगड नागनवाडी. नागू बाबू इंगळे_1 महसूल  मृत्यू revnaganwadi40pdf
761 भुदरगड नागनवाडी. नानी गोपाळ म्हादू भाटले महसूल  मृत्यू revnaganwadi39pdf
762 भुदरगड नागनवाडी. नायकु बाबू रेडेकर महसूल  जन्म revnaganwadi38pdf
763 भुदरगड नागनवाडी. नारायण आई सखू शिंदे महसूल  मृत्यू revnaganwadi37pdf
764 भुदरगड नागनवाडी. बापू गणू नागू साळवी महसूल  मृत्यू revnaganwadi36pdf
765 भुदरगड नागनवाडी. बाबू म्हादु साळवी_1 महसूल  जन्म revnaganwadi35pdf
766 भुदरगड नागनवाडी. बाबू म्हादू साळवी महसूल  जन्म revnaganwadi34pdf
767 भुदरगड नागनवाडी. बाबू रामा इंगळे  महसूल  मृत्यू revnaganwadi33pdf
768 भुदरगड नागनवाडी. बाबू रामा इंगळे_2 महसूल  जन्म revnaganwadi32pdf
769 भुदरगड नागनवाडी. बाबू लक्ष्मण इंगळे_1 महसूल  जन्म revnaganwadi31pdf
770 भुदरगड नागनवाडी. बायना कृष्णा सखोबा साळोखे महसूल  मृत्यू revnaganwadi30pdf
771 भुदरगड नागनवाडी. बाळा कमला गोविंद पाटील महसूल  मृत्यू revnaganwadi29pdf
772 भुदरगड नागनवाडी. बाळा रामजी साळोखे  महसूल  जन्म revnaganwadi28pdf
773 भुदरगड नागनवाडी. बाळा सिधू साळोखे_1 महसूल  जन्म revnaganwadi27pdf
774 भुदरगड नागनवाडी. भागू संतू चव्हाण  महसूल  मृत्यू revnaganwadi26pdf
775 भुदरगड नागनवाडी. भिवा म्हादू देवकर_2 महसूल  जन्म revnaganwadi25pdf
776 भुदरगड नागनवाडी. मंजी बाप तुका संतु चव्हाण महसूल  मृत्यू revnaganwadi24pdf
777 भुदरगड नागनवाडी. माती विठोबा बाबू तांबेकर महसूल  मृत्यू revnaganwadi23pdf
778 भुदरगड नागनवाडी. मेनी आबा पाटील महसूल  मृत्यू revnaganwadi22pdf
779 भुदरगड नागनवाडी. राघो धोंडी कदम  महसूल  जन्म revnaganwadi21pdf
780 भुदरगड नागनवाडी. राघो सुभाना दंडवते महसूल  जन्म revnaganwadi20pdf
781 भुदरगड नागनवाडी. राजू नागू साळवी_3 महसूल  मृत्यू revnaganwadi19pdf
782 भुदरगड नागनवाडी. राणबा राघो इंगळे  महसूल  जन्म revnaganwadi18pdf
783 भुदरगड नागनवाडी. रामा कुशाप्पा सोलान्कुरे महसूल  जन्म revnaganwadi17pdf
784 भुदरगड नागनवाडी. रामा लक्ष्मण कदम  महसूल  जन्म revnaganwadi16pdf
785 भुदरगड नागनवाडी. लक्षु म्हादु साळवी महसूल  जन्म revnaganwadi15pdf
786 भुदरगड नागनवाडी. लक्ष्मण म्हादु साळवी महसूल  जन्म revnaganwadi14pdf
787 भुदरगड नागनवाडी. लक्ष्मण सखोबा रेडेकर महसूल  जन्म revnaganwadi13pdf
788 भुदरगड नागनवाडी. वामन गोविंद नणदिकर महसूल  जन्म revnaganwadi12pdf
789 भुदरगड नागनवाडी. विठोबा बाबू तांबेकर महसूल  जन्म revnaganwadi11pdf
790 भुदरगड नागनवाडी. शिवराम कुशाप्पा शिंदे महसूल  जन्म revnaganwadi10pdf
791 भुदरगड नागनवाडी. संतु सुभाना इंगळे_3 महसूल  मृत्यू revnaganwadi9pdf
792 भुदरगड नागनवाडी. संतू कृष्णा इंगळे  महसूल  मृत्यू revnaganwadi8pdf
793 भुदरगड नागनवाडी. संतू मसाजी चव्हाण_1 महसूल  मृत्यू revnaganwadi7pdf
794 भुदरगड नागनवाडी. संतू राघो महसूल  जन्म revnaganwadi6pdf
795 भुदरगड नागनवाडी. साखरी शिवराम साळोखे महसूल  मृत्यू revnaganwadi5pdf
796 भुदरगड नागनवाडी. साखरू बाप लक्ष्मण म्हादू साळवी महसूल  मृत्यू revnaganwadi4pdf
797 भुदरगड नागनवाडी. साखोबा नागू जोती पन्हाळकर महसूल  मृत्यू revnaganwadi3pdf
798 भुदरगड नागनवाडी. सुबा तयाप्पा साळवी महसूल  मृत्यू revnaganwadi2pdf
799 भुदरगड नागनवाडी. हावशी बाप केरू आप्पा राऊत महसूल  मृत्यू revnaganwadi1pdf
800 भुदरगड हेळेवाडी नाना जोती एकसिंगा यास मुलगी कमळा  महसूल  जन्म नोंद revhelewadi1pdf
801 भुदरगड हेळेवाडी राऊ संतोबा सावंत यास मुलगा जिवबा महसूल  जन्म नोंद revhelewadi1.1pdf
802 भुदरगड हेळेवाडी बाळा सुबू फराकटा यास मुलगी नानी महसूल  जन्म नोंद revhelewadi1.2pdf
803 भुदरगड हेळेवाडी आबा संतोबा निळपणकर यास मुलगा धोंडी  महसूल  जन्म नोंद revhelewadi2pdf
804 भुदरगड हेळेवाडी गंगाजी बाबाजी पा यास मुलगी तानी महसूल  जन्म नोंद revhelewadi2.1pdf
805 भुदरगड हेळेवाडी रामा आपा सावत यास मुलगी साती  महसूल  जन्म नोंद revhelewadi2.2pdf
806 भुदरगड हेळेवाडी रागोबा बाजी पालकर यास मुलगी कृष्णी  महसूल  जन्म नोंद revhelewadi2.3pdf
807 भुदरगड हेळेवाडी मैना आईच नांव बाळाई सावतीन इजला मुलगी  महसूल  जन्म नोंद revhelewadi2.4pdf
808 भुदरगड हेळेवाडी संतु म्हा भांदीगरा महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi2.5pdf
809 भुदरगड हेळेवाडी आवणी कोम रामा बांबऱ्या महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi3.1pdf
810 भुदरगड हेळेवाडी नानी कोम कृष्णा सिंदर महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi3.2pdf
811 भुदरगड हेळेवाडी गौरी कोम आनंदा कोकणा  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi3.3pdf
812 भुदरगड हेळेवाडी आंबु कोम बाबु निळपणकर महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi3.4pdf
813 भुदरगड हेळेवाडी कोई कोम नागु सावत महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi3.5pdf
814 भुदरगड हेळेवाडी जोती बाबु सावत महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi3.6pdf
815 भुदरगड हेळेवाडी ईटा कोम जोती सावत महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi3.7pdf
816 भुदरगड हेळेवाडी रागोबा बाजी पालकर महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi3.8pdf
817 भुदरगड हेळेवाडी कृष्णी बाप रागो पालकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi4pdf
818 भुदरगड हेळेवाडी धोंडी आनंदा घाटगे  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi4.1pdf
819 भुदरगड हेळेवाडी चंद्रा कोम दाजी पोवार  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi4.2pdf
820 भुदरगड हेळेवाडी आबा गंगाजी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi4.3pdf
821 भुदरगड हेळेवाडी भागोजी सुबाना माने  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi4.4pdf
822 भुदरगड हेळेवाडी ताई कोम राऊ ईंगळा महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi4.5pdf
823 भुदरगड हेळेवाडी आंबु कोम आबा निळपणकर महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi4.6pdf
824 भुदरगड हेळेवाडी संतु बिन्न रामा हागऱ्या  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi4.7pdf
825 भुदरगड हेळेवाडी धोंडी बाप आबा निळपणकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi4.8pdf
826 भुदरगड हेळेवाडी जोती सुबाना फराकटा  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi4.9pdf
827 भुदरगड हेळेवाडी कृष्णा बहिरु ढेऱ्या  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi4.10pdf
828 भुदरगड हेळेवाडी आकु कोम बाळा ईंगळा  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi4.11pdf
829 भुदरगड हेळेवाडी संतु बाळु येजरा  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi4.12pdf
830 भुदरगड हेळेवाडी जिवनी कोम गोपाळा हागरे  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi4.13pdf
831 भुदरगड हेळेवाडी बहिरु कुशापा माने  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi5pdf
832 भुदरगड हेळेवाडी जिवबा राऊ सावत  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi5.1pdf
833 भुदरगड हेळेवाडी सई कोम ताई सोळंकुऱ्या  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi5.2pdf
834 भुदरगड हेळेवाडी आवणी बाप येसबा सोळंकुऱ्या  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi5.3pdf
835 भुदरगड हेळेवाडी सुबाना धोंडी तोरसकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi5.4pdf
836 भुदरगड हेळेवाडी कोंडु कोम सखोबा गुरव  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi5.5pdf
837 भुदरगड हेळेवाडी लक्ष्मण संतोबा फराकटा यास मुलगी जया महसूल  जन्म नोंद revhelewadi6pdf
838 भुदरगड हेळेवाडी राऊ भिवा फराकटा यास मुलगा हारी महसूल  जन्म नोंद revhelewadi6.1pdf
839 भुदरगड हेळेवाडी राऊ संतोबा सावत यास मुलगा नाना महसूल  जन्म नोंद revhelewadi6.2pdf
840 भुदरगड हेळेवाडी बाळा संतु एजरा यास मुलगी तुळसा महसूल  जन्म नोंद revhelewadi6.3pdf
841 भुदरगड हेळेवाडी मुक्ता बाप परसु कुंभार  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi6.4pdf
842 भुदरगड हेळेवाडी दत्तु दाजी पोवार महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi6.5pdf
843 भुदरगड हेळेवाडी कमळा बाप नाना एकसिंगा  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi6.6pdf
844 भुदरगड हेळेवाडी राऊ धोंडी तोरसकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi7pdf
845 भुदरगड हेळेवाडी सुबु बाप फराकटा  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi7.1pdf
846 भुदरगड हेळेवाडी रामा आपा सावत यास मुलगी गौरा महसूल  जन्म नोंद revhelewadi8pdf
847 भुदरगड हेळेवाडी कुशापा धोडी सोळंकुऱ्या यास मुलगा धोंडी महसूल  जन्म नोंद revhelewadi8.1pdf
848 भुदरगड हेळेवाडी जनी बाप परसु कुंभार महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi8.2pdf
849 भुदरगड हेळेवाडी ईटा बाप गंगाजी पाटील महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi8.3pdf
850 भुदरगड हेळेवाडी धोंडी महादु येरुडकर यास मुलगी रखमा  महसूल  जन्म नोंद revhelewadi9pdf
851 भुदरगड हेळेवाडी सगणाबाई कोम सुबाना ढेऱ्या  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi9.1pdf 
852 भुदरगड हेळेवाडी आपा येमाजी हागरे महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi10pdf
853 भुदरगड हेळेवाडी कृष्णा गोविंदा हतकर महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi10.1pdf
854 भुदरगड हेळेवाडी राणु कोम सखोबा फराकटा  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi10.2pdf
855 भुदरगड हेळेवाडी हिरी धोंडी लोकरा महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi10.3pdf
856 भुदरगड हेळेवाडी जिवबा सुबु तोरसकर यास मुलगी मोहना महसूल  जन्म नोंद revhelewadi10.4pdf
857 भुदरगड हेळेवाडी अर्जुना आपा सावत यास मुलगा आपा महसूल  जन्म नोंद revhelewadi10.5pdf
858 भुदरगड हेळेवाडी रामु लक्ष्मण फराकटा महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi11pdf
859 भुदरगड हेळेवाडी रामा आपा सावत यास मुलगी भिवरा महसूल  जन्म नोंद revhelewadi11.1pdf
860 भुदरगड हेळेवाडी बया कोम संतु उपराटा नाव दादु  महसूल  जन्म नोंद revhelewadi11.2pdf
861 भुदरगड हेळेवाडी हारी आपा हागरे यास मुलगी मसणी महसूल  जन्म नोंद revhelewadi11.3pdf
862 भुदरगड हेळेवाडी गौरा कोम बापू फराकटा  महसूल  मृत्यू नोंद  revhelewadi12pdf 
863 भुदरगड हेळेवाडी गोविंदा नाना हतकर यास मुलगा कृष्णा महसूल  जन्म नोंद revhelewadi12.1pdf 
864 भुदरगड हेळेवाडी कृष्णा बाबु फराकटा यास मुलगी राजु महसूल  जन्म नोंद revhelewadi12.2pdf 
865 भुदरगड हेळेवाडी लक्ष्मण संतोबा राकय यास मुलगा रामा महसूल  जन्म नोंद revhelewadi12.3pdf 
866 भुदरगड हेळेवाडी रामा बाबाजी पालकर यास मलगी सकु महसूल  जन्म नोंद revhelewadi13pdf
867 भुदरगड हेळेवाडी सकु कोम बाळा पाटील व्हनॅळीकर यास मलगा धोंडी  महसूल  जन्म नोंद revhelewadi14pdf 
868 भुदरगड हेळेवाडी कृष्णी कोम आपा हसुरकर यास मुलगा जिवबा  महसूल  जन्म नोंद revhelewadi14.1pdf 
869 भुदरगड हेळेवाडी गोविंदा बाबु फराकटा यास मुलगा भिकु महसूल  जन्म नोंद revhelewadi14.2pdf 
870 भुदरगड पिंपळगाव अंबू कोम लक्षू दिंडे  महसूल  जन्म नोंद revPimpalgoan1pdf
871 भुदरगड पिंपळगाव आंतू बाप गोपाळा आळवे  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan2pdf
872 भुदरगड पिंपळगाव आंबाजी राघो चव्हाण यांची मुलगी नाव ठेवणे पूर्वी मयत महसूल  मृत्यू revPimpalgoan3pdf
873 भुदरगड पिंपळगाव आऊ कोम राणोजी पा महसूल  मृत्यू revPimpalgoan4pdf
874 भुदरगड पिंपळगाव आऊ कोम लक्ष्मण राऊत  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan5pdf
875 भुदरगड पिंपळगाव आकी बाप सखोबा आरबुणे महसूल  मृत्यू revPimpalgoan6pdf
876 भुदरगड पिंपळगाव काळू कोंडी घुरे महसूल  मृत्यू revPimpalgoan7pdf
877 भुदरगड पिंपळगाव काशीबाई बाप विठू ऊर्फ राऊ बाळा दिवटे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan8pdf
878 भुदरगड पिंपळगाव कासू कोम गोविंदा गुरव पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan9pdf
879 भुदरगड पिंपळगाव कृष्णा आई आऊ जोगती  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan10pdf
880 भुदरगड पिंपळगाव कृष्णा सुबराव बारवेकर  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan11pdf
881 भुदरगड पिंपळगाव कृष्णा हनमा पाटील पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan12pdf
882 भुदरगड पिंपळगाव कृष्णी बाप आबा गायकवाड  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan13pdf
883 भुदरगड पिंपळगाव कोंडया बाळा दिवटे  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan14pdf
884 भुदरगड पिंपळगाव गंगी कोम भीमा आळवे महसूल  मृत्यू revPimpalgoan15pdf
885 भुदरगड पिंपळगाव गंगी बाप विठू भोसले  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan16pdf
886 भुदरगड पिंपळगाव गणू ऊर्फ सुभाना संतू पाटोळ्या पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan17pdf
887 भुदरगड पिंपळगाव गवरा कोम लिंगू खतकर महसूल  मृत्यू revPimpalgoan18pdf
888 भुदरगड पिंपळगाव गवरी कोम बयाजी आरबुणे महसूल  मृत्यू revPimpalgoan19pdf
889 भुदरगड पिंपळगाव गवरी कोम राघो आळवे महसूल  मृत्यू revPimpalgoan20pdf
890 भुदरगड पिंपळगाव गवरी कोम विठू भोसले  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan21pdf
891 भुदरगड पिंपळगाव गोपाळ बाळा चव्हाण  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan22pdf
892 भुदरगड पिंपळगाव गोपाळा दत्तू दडेकर पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan23pdf
893 भुदरगड पिंपळगाव गोपाळा बयाजी केसरकर  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan24pdf
894 भुदरगड पिंपळगाव गोविंदा मानापा भोसले  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan25pdf
895 भुदरगड पिंपळगाव चंद्रा कोम अंबाजी चव्हाण  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan26pdf
896 भुदरगड पिंपळगाव चंद्रा बाप आबा राऊत  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan27pdf
897 भुदरगड पिंपळगाव चिराताई कोम भवाना डावरे  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan28pdf
898 भुदरगड पिंपळगाव चेंदा कोम केदू राऊत महसूल  मृत्यू revPimpalgoan29pdf
899 भुदरगड पिंपळगाव जणीआई कृष्णा जोगती  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan30pdf
900 भुदरगड पिंपळगाव जया कोम वाकोजी खतकर  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan31pdf
901 भुदरगड पिंपळगाव जानबा हरी रामा केसरकर पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan32pdf
902 भुदरगड पिंपळगाव जिऊ कोम बाळू वारके महसूल  मृत्यू revPimpalgoan33pdf
903 भुदरगड पिंपळगाव जीऊ बाप जोती खतकर  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan34pdf
904 भुदरगड पिंपळगाव जोती आपा मगदूम  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan35pdf
905 भुदरगड पिंपळगाव जोती महादू खतकर  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan36pdf
906 भुदरगड पिंपळगाव जोती रासोजी आरागडे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan37pdf
907 भुदरगड पिंपळगाव जोती सुभाना पाटोळ्या पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan38pdf
908 भुदरगड पिंपळगाव तानी बाप परसू पा रा धामणे महसूल  मृत्यू revPimpalgoan39pdf
909 भुदरगड पिंपळगाव तानी बाप बानू माणकू निकाडे महसूल  मृत्यू revPimpalgoan40pdf
910 भुदरगड पिंपळगाव तानी बाप रामा कुंशापा सुळांकूरे  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan41pdf
911 भुदरगड पिंपळगाव तुकाराम जोती गुरव पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan42pdf
912 भुदरगड पिंपळगाव तुळसा बाप रामा पंड्या  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan43pdf
913 भुदरगड पिंपळगाव दत्तू नाना लक्ष्मण गुरव पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan44pdf
914 भुदरगड पिंपळगाव दत्तू रामा भोसले  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan45pdf
915 भुदरगड पिंपळगाव दत्तू संतू बोटे यास सुरया महसूल  मृत्यू revPimpalgoan46pdf
916 भुदरगड पिंपळगाव दाजी धोंडी भोसले  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan47pdf
917 भुदरगड पिंपळगाव नानी बाय तातोबा सटवू मगदूम पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan48pdf
918 भुदरगड पिंपळगाव पार्वती कोम राणोजी गाईकवाड महसूल  मृत्यू revPimpalgoan49pdf
919 भुदरगड पिंपळगाव बया कोम जोती वारके  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan50pdf
920 भुदरगड पिंपळगाव बया कोम भैरु पालकर महसूल  मृत्यू revPimpalgoan51pdf
921 भुदरगड पिंपळगाव बयाबाय दाजी धोंडी भोसले पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan52pdf
922 भुदरगड पिंपळगाव बाबाजी केदारी मगदूम पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan53pdf
923 भुदरगड पिंपळगाव बायक्का बाप गोविंदा सखोबा केसरकर पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan54pdf
924 भुदरगड पिंपळगाव बायजी कोम आपा गवस महसूल  मृत्यू revPimpalgoan55pdf
925 भुदरगड पिंपळगाव बाळा काळू शेटके याची मूलगी  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan56pdf
926 भुदरगड पिंपळगाव बाळू रावजी भांदूगरे  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan57pdf
927 भुदरगड पिंपळगाव भवाना संतू मगदुम पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan58pdf
928 भुदरगड पिंपळगाव भाऊ कृष्णा शेटके पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan59pdf
929 भुदरगड पिंपळगाव भाऊ जोती बारवेकर  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan60pdf
930 भुदरगड पिंपळगाव भाऊ रामा …….. पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan61pdf
931 भुदरगड पिंपळगाव भागु कोम बाबू डावरे  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan62pdf
932 भुदरगड पिंपळगाव भागोजी सतबा ढोकरे  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan63pdf
933 भुदरगड पिंपळगाव मंजी बाप गोविंदा केसरकर  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan64pdf
934 भुदरगड पिंपळगाव मंजूळा बाप केदू राऊत  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan65pdf
935 भुदरगड पिंपळगाव मजली बाप राऊ बाबाजी राऊत पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan66pdf
936 भुदरगड पिंपळगाव महादू मल्हार दडेकर महसूल  मृत्यू revPimpalgoan67pdf
937 भुदरगड पिंपळगाव माणापा रामा ढोकरा महसूल  मृत्यू revPimpalgoan68pdf
938 भुदरगड पिंपळगाव मुक्ता कोम बाबू वाणी पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan69pdf
939 भुदरगड पिंपळगाव मूगता बाप जोती राणोजी वारके  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan70pdf
940 भुदरगड पिंपळगाव मैना कोम नागू भाईगडे  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan71pdf
941 भुदरगड पिंपळगाव मैनाई कामे भवाना शिंदे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan72pdf
942 भुदरगड पिंपळगाव मैनी कोम भाऊ जाधव झुलपेवाडी महसूल  मृत्यू revPimpalgoan73pdf
943 भुदरगड पिंपळगाव येमनी बाप सुबराव मानपा दिवटे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan74pdf
944 भुदरगड पिंपळगाव येसू कोम रामा भाईगडे  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan75pdf
945 भुदरगड पिंपळगाव रकमी ऊर्फ भवानी बाप जोती सखोबा केसरकर पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan76pdf
946 भुदरगड पिंपळगाव रकमी बाप गोविंदा रामा गुरव पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan77pdf
947 भुदरगड पिंपळगाव राऊ आई सावी कोम दाजी बरंगाळे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan78pdf
948 भुदरगड पिंपळगाव राऊ बाबाजी शेटके महसूल  मृत्यू revPimpalgoan79pdf
949 भुदरगड पिंपळगाव राऊ सखोबा पंडया महसूल  मृत्यू revPimpalgoan80pdf
950 भुदरगड पिंपळगाव राजी कोम गोविंदा भोसले महसूल  मृत्यू revPimpalgoan81pdf
951 भुदरगड पिंपळगाव राजू कोम सिताराम राऊत  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan82pdf
952 भुदरगड पिंपळगाव राणबा कोंडी भोसले पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan83pdf
953 भुदरगड पिंपळगाव राणू कोम राणोजी राऊत  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan84pdf
954 भुदरगड पिंपळगाव राणू बाप कोंडी नागू राऊत पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan85pdf
955 भुदरगड पिंपळगाव राणोजी बाबाजी आरागडे  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan86pdf
956 भुदरगड पिंपळगाव रानी बाप सुभाना बारवेकर महसूल  मृत्यू revPimpalgoan87pdf
957 भुदरगड पिंपळगाव रानू कोम भागोजी भोसले  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan88pdf
958 भुदरगड पिंपळगाव रामा आपा शेवाळे महसूल  मृत्यू revPimpalgoan89pdf
959 भुदरगड पिंपळगाव रामा सखोबा पंड्या यांच्या मूली २ महसूल  मृत्यू revPimpalgoan90pdf
960 भुदरगड पिंपळगाव लक्ष्मण गोपाळा ढोकरे  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan91pdf
961 भुदरगड पिंपळगाव विठा बाप दत्तू भोसले  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan92pdf
962 भुदरगड पिंपळगाव विठू आनंदा भोसले महसूल  मृत्यू revPimpalgoan93pdf
963 भुदरगड पिंपळगाव विठू संतू कांदडया महसूल  मृत्यू revPimpalgoan94pdf
964 भुदरगड पिंपळगाव शंकर परसू भोसले पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan95pdf
965 भुदरगड पिंपळगाव संता कोम रामा सिंदा महसूल  मृत्यू revPimpalgoan96pdf
966 भुदरगड पिंपळगाव संता कोम लक्षू पोवार राहणार हिरीलगे महसूल  मृत्यू revPimpalgoan97pdf
967 भुदरगड पिंपळगाव संतू सूभाना पाटोळे  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan98pdf
968 भुदरगड पिंपळगाव सकू कोम आण्णापा नेजकर महसूल  मृत्यू revPimpalgoan99pdf
969 भुदरगड पिंपळगाव सकू कोम सकोबा पंडया महसूल  मृत्यू revPimpalgoan100pdf
970 भुदरगड पिंपळगाव सखू कोम बाबू घुगरे महसूल  मृत्यू revPimpalgoan101pdf
971 भुदरगड पिंपळगाव सतबा राघो वारके  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan102pdf
972 भुदरगड पिंपळगाव सत्या रामा वारके महसूल  मृत्यू revPimpalgoan103pdf
973 भुदरगड पिंपळगाव साकू कोम माणापा दिवटे  महसूल  मृत्यू revPimpalgoan104pdf
974 भुदरगड पिंपळगाव सावित्री बाप रामा ढोकरे महसूल  मृत्यू revPimpalgoan105pdf
975 भुदरगड पिंपळगाव सावून्य बाप तातोबा आरागडे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan106pdf
976 भुदरगड पिंपळगाव दाजी धोंडी भोसले महसूल  मृत्यू revPimpalgoan109pdf
977 भुदरगड पिंपळगाव  राई बाप बाळा ज्योती भोसले महसूल  मृत्यू revPimpalgoan111pdf
978 भुदरगड पिंपळगाव ज्योती सुभाना शेवाळे महसूल  मृत्यू revPimpalgoan114pdf
979 भुदरगड पिंपळगाव चेद्रि कॉम रामा शेवाळे महसूल  मृत्यू revPimpalgoan115pdf
980 भुदरगड पिंपळगाव यशवंत विठू चव्हाण महसूल  मृत्यू revPimpalgoan116pdf
981 भुदरगड पिंपळगाव बापू गणू साळगेकर महसूल  मृत्यू revPimpalgoan117pdf
982 भुदरगड पिंपळगाव केरबा लक्षू बाबाजी पोवार महसूल  मृत्यू revPimpalgoan118pdf
983 भुदरगड पिंपळगाव कोडू कोम संतू कानड्या महसूल  मृत्यू revPimpalgoan121pdf
984 भुदरगड पिंपळगाव कृषनी कोम अंबाजी मगदूम महसूल  मृत्यू revPimpalgoan122pdf
985 भुदरगड पिंपळगाव आपा वाकोजी खतकर पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan124pdf
986 भुदरगड पिंपळगाव काळू लक्ष्मण नांदेकर पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan125pdf
987 भुदरगड पिंपळगाव काशीबाई बाप विठू ऊर्फ राऊ बाळा दिवटे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan126pdf
988 भुदरगड पिंपळगाव कासू कोम गोविंदा गुरव पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan127pdf
989 भुदरगड पिंपळगाव कृष्णा परसू भोसले पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan128pdf
990 भुदरगड पिंपळगाव कृष्णा हनमा पाटील पिंपळगाव महसूल    revPimpalgoan129pdf
991 भुदरगड पिंपळगाव गंगाई कोम जोती मगदूम पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan130pdf
992 भुदरगड पिंपळगाव गणू ऊर्फ सुभाना संतू पाटोळ्या पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan131pdf
993 भुदरगड पिंपळगाव गोपाई कामे आपा ठाणेकर पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan132pdf
994 भुदरगड पिंपळगाव गोपाळा उर्फ म्हादू लक्ष्मण मगदूम पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan133pdf
995 भुदरगड पिंपळगाव गोपाळा दत्तू दडेकर पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan134pdf
996 भुदरगड पिंपळगाव गोपाळा बाळा राजीगऱ्या पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan135pdf
997 भुदरगड पिंपळगाव चिमा कोम बाबाजी शेटके पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan136pdf
998 भुदरगड पिंपळगाव जानबा हरी रामा केसरकर पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan137pdf
999 भुदरगड पिंपळगाव जोती आपा भोसला पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan138pdf
1000 भुदरगड पिंपळगाव जोती रासोजी आरागडे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan139pdf
1001 भुदरगड पिंपळगाव जोती सुभाना पाटोळ्या पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan140pdf
1002 भुदरगड पिंपळगाव ताई कोम जोती भोसले पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan141pdf
1003 भुदरगड पिंपळगाव तुकाराम जोती गुरव पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan142pdf
1004 भुदरगड पिंपळगाव दत्तू कोंडी नागू राऊत पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan143pdf
1005 भुदरगड पिंपळगाव दत्तू नाना लक्ष्मण गुरव पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan144pdf
1006 भुदरगड पिंपळगाव धोंडी नाना शेवाळे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan145pdf
1007 भुदरगड पिंपळगाव धोंडू आई कमळा देव पूजी पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan146pdf
1008 भुदरगड पिंपळगाव नानी बाय तातोबा सटवू मगदूम पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan147pdf
1009 भुदरगड पिंपळगाव रामा बयाजी  केसरकर पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan148pdf
1010 भुदरगड पिंपळगाव बयाबाय दाजी धोंडी भोसले पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan149pdf
1011 भुदरगड पिंपळगाव बायक्का बाप गोविंदा सखोबा केसरकर पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan150pdf
1012 भुदरगड पिंपळगाव भवाना संतू मगदुम पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan151pdf
1013 भुदरगड पिंपळगाव भाऊ कृष्णा शेटके पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan152pdf
1014 भुदरगड पिंपळगाव भाऊ रामा …….. पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan153pdf
1015 भुदरगड पिंपळगाव मजली बाप राऊ बाबाजी राऊत पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan154pdf
1016 भुदरगड पिंपळगाव मुक्ता कोम बाबू वाणी पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan155pdf
1017 भुदरगड पिंपळगाव मैनाई कामे भवाना शिंदे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan156pdf
1018 भुदरगड पिंपळगाव यमनी बाप गोपाळा भागोजी ढोकरे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan157pdf
1019 भुदरगड पिंपळगाव येमनी बाप सुबराव मानपा दिवटे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan158pdf
1020 भुदरगड पिंपळगाव रकमी ऊर्फ भवानी बाप जोती सखोबा केसरकर पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan159pdf
1021 भुदरगड पिंपळगाव रकमी बाप गोविंदा रामा गुरव पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan160pdf
1022 भुदरगड पिंपळगाव राऊ आई सावी कोम दाजी बरंगाळे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan161pdf
1023 भुदरगड पिंपळगाव राणबा कोंडी भोसले पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan162pdf
1024 भुदरगड पिंपळगाव राणू बाप कोंडी नागू राऊत पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan163pdf
1025 भुदरगड पिंपळगाव रामा नाथा भाईंगडे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan164pdf
1026 भुदरगड पिंपळगाव रामा बाबाजी केसरकर पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan165pdf
1027 भुदरगड पिंपळगाव विठा कोम नाना शेवाळे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan166pdf
1028 भुदरगड पिंपळगाव शंकर परसू भोसले पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan167pdf
1029 भुदरगड पिंपळगाव शिवा ऊर्फ भैरू नाना जाधव पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan168pdf
1030 भुदरगड पिंपळगाव श्रीपती बाळा हसुरे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan169pdf
1031 भुदरगड पिंपळगाव सखोबा लिंगू दांडेकर पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan170pdf
1032 भुदरगड पिंपळगाव सावून्य बाप तातोबा आरागडे पिंपळगाव महसूल  मृत्यू revPimpalgoan171pdf
1033 भुदरगड मानवळे चंद्रा कोम केदारी रेडेकर महसूल  मृत्यू revmanvle1pdf
1034 भुदरगड मानवळे संतोरा बिन्न सुभाना गोत्या महसूल  मृत्यू revmanvle1.1pdf
1035 भुदरगड मानवळे संतो  बिन्नदल पवार महसूल  मृत्यू revmanvle1.3pdf
1036 भुदरगड मानवळे सुभाना जाधव यास मुलगा दत्तु महसूल  जन्म revmanvle2pdf
1037 भुदरगड मानवळे बाबु रावजी तावड्या यास मुलगी  तानी  महसूल  जन्म revmanvle1pdf
1038 भुदरगड मानवळे  रामा आबा शिंदा यास मुलगी भागी  महसूल  जन्म revmanvle1pdf
1039 भुदरगड मानवळे  राजबा नाना जाधव यासमुलगी कमळी महसूल  जन्म revmanvle1pdf
1040 भुदरगड दारवाड अंबाजी गणू कुंभार यास मुलगा कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF68
1041 भुदरगड दारवाड अंबु कोम संतू जाधव कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF67
1042 भुदरगड दारवाड आकू कोम कृष्णा जाधव कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF66
1043 भुदरगड दारवाड आप्पा भागोजी कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF65
1044 भुदरगड दारवाड आप्पा रामा भारमल कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF64
1045 भुदरगड दारवाड आबा मुलगी राई कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF63
1046 भुदरगड दारवाड इटा कोम हरी वारके कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF62
1047 भुदरगड दारवाड कुशा कोम भागो गुजर कु _1 महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF61
1048 भुदरगड दारवाड कुशाप्पा रावजी मिटके कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF60
1049 भुदरगड दारवाड कुसा कोम म्हादू मोहिते कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF59
1050 भुदरगड दारवाड कुसा भागोजी यकळ कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF58
1051 भुदरगड दारवाड कृष्णा तुकाराम कदम कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF57
1052 भुदरगड दारवाड कृष्णा नाना मोहिते यास मुलगी कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF56
1053 भुदरगड दारवाड कृष्णा संतू जाधव दारवाड महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF55
1054 भुदरगड दारवाड कृष्णा संतू जाधव याचा मुलगा रामा कुणबी  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF54
1055 भुदरगड दारवाड केशव बाबाजी पाटील मुलगी तारा कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF53
1056 भुदरगड दारवाड कोंडी सावबा मिटके मुलगी गंगू कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF52
1057 भुदरगड दारवाड कोडुबा सावबा मिटके यास मुलगा गंपु कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF51
1058 भुदरगड दारवाड गंगा कोम साताप्पा साळोखे कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF50
1059 भुदरगड दारवाड गणपती विठू सावंत दारवाड  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF49
1060 भुदरगड दारवाड गणु कृष्णा जाधव दारवाड महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF48
1061 भुदरगड दारवाड गणु भागोजी मोहिते यास मुलगा विष्णू कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF47
1062 भुदरगड दारवाड गोपाळा बाळा मोरे कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF46
1063 भुदरगड दारवाड गोविंदा रावजी मिटके यास मुलगा हरी कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF45
1064 भुदरगड दारवाड जाधव कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF44
1065 भुदरगड दारवाड जोती रावजी कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF43
1066 भुदरगड दारवाड ताई कोम विठू चौगले कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF42
1067 भुदरगड दारवाड तातोबा भागोजी शेटके कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF41
1068 भुदरगड दारवाड तान्ही बारड कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF40
1069 भुदरगड दारवाड तारा सखाराम भारमल कु _1 महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF39
1070 भुदरगड दारवाड तुका संतोबा यादव यांचा मुलगा सखाराम  कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF38
1071 भुदरगड दारवाड तुकाराम टोणपे कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF37
1072 भुदरगड दारवाड तुकाराम संतोबा यादव यास मुलगी मंजा कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF36
1073 भुदरगड दारवाड दत्तू विठू सावंत कु _1 महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF35
1074 भुदरगड दारवाड धोंडी बाबाजी ढेरे कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF34
1075 भुदरगड दारवाड धोंडी सुबू रेडेकर याची मुलगी हिरा कुणबी  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF33
1076 भुदरगड दारवाड नाथा राऊ चौगले मुलगी गंगा कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF32
1077 भुदरगड दारवाड नानू कृष्णा जाधव कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF31
1078 भुदरगड दारवाड बयाजी लक्ष्मण पाटील कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF30
1079 भुदरगड दारवाड बापु बाळा मोहिते कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF29
1080 भुदरगड दारवाड बापु लिंबा वारके कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF28
1081 भुदरगड दारवाड बाळा गोविंदा माने कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF27
1082 भुदरगड दारवाड बाळा भागोजी गुजर मुलगी तारा कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF78
1083 भुदरगड दारवाड बाळा साताप्पा मोहिते मुलगा साताप्पा कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF79
1084 भुदरगड दारवाड बाळू भागोजी गुजर यास मुलगा भागोजी कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF26
1085 भुदरगड दारवाड बाळू विठू पाटील मुलगी हिरा कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF25
1086 भुदरगड दारवाड बाळू सुबाना सुतार कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF24
1087 भुदरगड दारवाड भागोजी मोहिते कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF23
1088 भुदरगड दारवाड भागोजी संभू कुंभार मुलगा गोपाळ कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF22
1089 भुदरगड दारवाड भुजंगा सदू कोकाटे मुलगा साताप्पा कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF21
1090 भुदरगड दारवाड मानकु आबा पाटील मुलगा तुकाराम कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF20
1091 भुदरगड दारवाड राऊ नाथा चौगले कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF19
1092 भुदरगड दारवाड राऊ नाथा चौगले याचा मुलगा परसु कुणबी  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF18
1093 भुदरगड दारवाड राऊ सतबा राजिगरे कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF17
1094 भुदरगड दारवाड राजू को सदू मोहिते कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF16
1095 भुदरगड दारवाड रानू को साताप्पा भारमल कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF15
1096 भुदरगड दारवाड राम विठोबा सुतार कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF14
1097 भुदरगड दारवाड रामा साताप्पा मोहिते कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF13
1098 भुदरगड दारवाड रामू परबता पाटील कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF12
1099 भुदरगड दारवाड लखू तातू शेटके दारवाड महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF74
1100 भुदरगड दारवाड लक्ष्मण रानोजी ढेकळे दारवाड महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF75
1101 भुदरगड दारवाड लिंबाजी विठू सावंत दारवाड  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF76
1102 भुदरगड दारवाड वाकूजी बाबू कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF11
1103 भुदरगड दारवाड विठू मर्याप्पा सावत यास मुलगी कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF10
1104 भुदरगड दारवाड विठू संतू टोणपे याचा मुलगा सखाराम कुणबी  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF9
1105 भुदरगड दारवाड श्रीपाती मिटके कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF8
1106 भुदरगड दारवाड संतू गंगाजी पावले कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF69
1107 भुदरगड दारवाड संतू गंगाजी पावले यास मुलगा कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF70
1108 भुदरगड दारवाड संतू विठू गुजर कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF71
1109 भुदरगड दारवाड सखाराम तुकाराम चौगले मुलगा बाळा  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF72
1110 भुदरगड दारवाड सखाराम मर्यापा सावत दारवाड  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF73
1111 भुदरगड दारवाड सखाराम विठू टोणपे दारवाड  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF77
1112 भुदरगड दारवाड सखाराम साताप्पा भारमल कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF7
1113 भुदरगड दारवाड सखाराम साताप्पा भारमल यास मुलगा कु  महसूल  जन्म नोंद RPVDARWADPDF6
1114 भुदरगड दारवाड सखूकोम संतू पेदव दारवाड_1 महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF78
1115 भुदरगड दारवाड सखोबा आबा जाधव कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF5
1116 भुदरगड दारवाड सांता कोम सखाराम शेंडे कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF3
1117 भुदरगड दारवाड सुंद्रा कोम साताप्पा मोहिते कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF2
1118 भुदरगड दारवाड सुभाना शेटके कु  महसूल  मृत्यू नोंद  RPVDARWADPDF1
1119 भुदरगड महालवाडी नाथा संतु चौगला महालवाडी_1 महसूल  मृत्यू नोंद  RPVMahalwadipdf1
1120 भुदरगड महालवाडी नाथा संतु चौगले १ महालवाडी महसूल  मृत्यू नोंद  RPVMahalwadipdf2
1121 भुदरगड महालवाडी दत्तू गोविंदा गोरे महालवाडी महसूल  जन्म नोंद RPVMahalwadipdf3
1122 भुदरगड महालवाडी तुका नाथा चौगला महालवाडी महसूल  जन्म नोंद RPVMahalwadipdf4
1123 भुदरगड महालवाडी नाथा संतु चौगला महालवाडी_1 महसूल  मृत्यू नोंद  RPVMahalwadipdf1
1124 भुदरगड महालवाडी नाथा संतु चौगले १ महालवाडी महसूल  मृत्यू नोंद  RPVMahalwadipdf2
1125 भुदरगड महालवाडी दत्तू गोविंदा गोरे महालवाडी महसूल  जन्म नोंद RPVMahalwadipdf3
1126 भुदरगड महालवाडी तुका नाथा चौगला महालवाडी महसूल  जन्म नोंद RPVMahalwadipdf4
1127 भुदरगड भेंडवडे   जना लक्ष्मण धुमाळ   महसूल  जन्म  revbhendvde1pdf
1128 भुदरगड भेंडवडे  कृष्णा संतू पाटील महसूल  जन्म  revbhendvde2pdf
1129 भुदरगड भेंडवडे  कृष्णा सुभाना धुमाळ  महसूल  जन्म  revbhendvde3pdf
1130 भुदरगड भेंडवडे  गणपू बाळकू पाटील  महसूल  जन्म  revbhendvde4pdf
1131 भुदरगड भेंडवडे  गोविंदा हारी लंडया      महसूल  जन्म  revbhendvde5pdf
1132 भुदरगड भेंडवडे  तानु  लक्ष्मण हासुरकर महसूल  जन्म  revbhendvde6pdf
1133 भुदरगड भेंडवडे  पांडू दौलू यरुडकर   महसूल  जन्म  revbhendvde7pdf
1134 भुदरगड भेंडवडे  बाळा सगुणा हसुरकर   महसूल  मृत्यू  revbhendvde8pdf
1135 भुदरगड भेंडवडे  भिवरी गोपाळा ढेरे   महसूल  जन्म  revbhendvde9pdf
1136 भुदरगड भेंडवडे  भैरू गोपाळा पाटील    महसूल  जन्म  revbhendvde10pdf
1137 भुदरगड भेंडवडे  मधुरा गणू धुमाळ  महसूल  जन्म  revbhendvde11pdf
1138 भुदरगड भेंडवडे  रामचंद्र विठू धुमाळ  महसूल  जन्म  revbhendvde12pdf
1139 भुदरगड भेंडवडे  शंकर गणू धुमाळ  महसूल  जन्म  revbhendvde13pdf
1140 भुदरगड भेंडवडे  सिंदू गुणा गोरे   महसूल  जन्म  revbhendvde14pdf
1141 भुदरगड भेंडवडे सुंद्रा नाथा पाटील    महसूल  जन्म  revbhendvde15pdf
1142 भुदरगड भेंडवडे  हौशाका नाना यमगेकर   महसूल  जन्म  revbhendvde16pdf
1143 भुदरगड आरळगुंडी  बाप रावु सिववा पाटील याची मुलगी ममता महसूल  जन्म नोंद revaralgudi1pdf
1144 भुदरगड आरळगुंडी  भिवा बाप चंद्रु भागोजी आसव्या याचा मुलगा  महसूल  जन्म नोंद revaralgudi1.1pdf
1145 भुदरगड आरळगुंडी  बाप जोती सभु पा मुलगा शीवा महसूल  जन्म नोंद revaralgundi2pdf
1146 भुदरगड आरळगुंडी  रावजी रामा शेटगा  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi3pdf
1147 भुदरगड आरळगुंडी  रामा सखोबा दिवेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi4pdf 
1148 भुदरगड आरळगुंडी  भीवरी आपाजी पाटिल  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi4.1pdf 
1149 भुदरगड आरळगुंडी  गोपाई कोम धोंडी वेरुडकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi4.2pdf 
1150 भुदरगड आरळगुंडी  बया कोम सखोबा दिवे. महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi4.3pdf 
1151 भुदरगड आरळगुंडी  राऊ नाना पाटिल  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi4.4pdf 
1152 भुदरगड आरळगुंडी  धोंडी बयाजी पाटिल  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi4.5pdf 
1153 भुदरगड आरळगुंडी  कमळा संतु तोरसकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi7pdf
1154 भुदरगड आरळगुंडी  सकु कोम रावजी भोसले  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi8pdf
1155 भुदरगड आरळगुंडी  चंद्रा कोम संतु वजरेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi8.1pdf
1156 भुदरगड आरळगुंडी  जया कोम भिवा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi8.2pdf
1157 भुदरगड आरळगुंडी  जोती आपा आस्वला  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi8.3pdf
1158 भुदरगड आरळगुंडी  दत्तु यला पाटिल  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi8.4pdf
1159 भुदरगड आरळगुंडी  रामा भिवा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi8.5pdf
1160 भुदरगड आरळगुंडी  तुळसा कोम नावु तोसकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi8.6pdf
1161 भुदरगड आरळगुंडी  रामा बाबु तोरसकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi8.7pdf
1162 भुदरगड आरळगुंडी  सुंद्री बाप कोडी तोरसकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi8.8pdf
1163 भुदरगड आरळगुंडी  भेणा कोम शिवबा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi8.9pdf
1164 भुदरगड आरळगुंडी  जीऊ कोम धोंडी पाटिल  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi10pdf
1165 भुदरगड आरळगुंडी  गंगु कोम बाबाजी कवडया  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi5pdf
1166 भुदरगड आरळगुंडी  तानी बाप कोंडीबा भवाना दिवेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi5.1pdf
1167 भुदरगड आरळगुंडी  गंगा बाप भैरु रामचंद्र पाटील यास मुलगी  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi5.2pdf
1168 भुदरगड आरळगुंडी  लक्षमण बाबू तोरसकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi6pdf 
1169 भुदरगड आरळगुंडी  विठा बापाचे नांव कोंडीबा दिवेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi9pdf
1170 भुदरगड आरळगुंडी  शिव्या संतु मुगुरडेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi9.1pdf
1171 भुदरगड आरळगुंडी  वीठू बापाचे नांवे हरी भोसल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi11pdf
1172 भुदरगड आरळगुंडी  मशा बीन संभा नाईक  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi11.1pdf
1173 भुदरगड आरळगुंडी  कोंडु कोम जीवबा कोडेकर महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi11.2pdf
1174 भुदरगड आरळगुंडी  नाना राघो कवडया याची मुलगी बमी  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi12pdf
1175 भुदरगड आरळगुंडी  सोमा आपा राजाराम याची मुलगी कृष्णी  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi12.1pdf
1176 भुदरगड आरळगुंडी  सतबा पाटील हयाची लेक ताई बामणीण महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi12.2pdf
1177 भुदरगड आरळगुंडी  गोविंदा लक्ष्मण पाटील याचा मुलगा जोत्या  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi12.3pdf
1178 भुदरगड आरळगुंडी  साळोबा राणोजी पाटील यास मुलगी तानु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi12.4pdf
1179 भुदरगड आरळगुंडी  राऊ सुबराव पाटील यास मुलगी धोंडु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi13pdf
1180 भुदरगड आरळगुंडी  महादु रावजी पाटील यास मुलगा लक्षु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi13.1pdf
1181 भुदरगड आरळगुंडी  भिवरा बाप परवता पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi13.2pdf
1182 भुदरगड आरळगुंडी  धोंडु बाप बाबु राणबा भोसल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi13.3pdf
1183 भुदरगड आरळगुंडी  रामू बाप धुळू वांळूरोटगा  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi13.4pdf
1184 भुदरगड आरळगुंडी  नाना रावजी पाटींल यास मुलगा रामा  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi14pdf 
1185 भुदरगड आरळगुंडी  राऊ सिवबा पाटील यास मुलगा कोंडीबा  महसूल  जन्म नोंद revarlagundi14.1pdf
1186 भुदरगड आरळगुंडी  संतु बाबाजी पाटील यास मुलगा राऊ  महसूल  जन्म नोंद revarlagundi14.2pdf
1187 भुदरगड आरळगुंडी  आपा बापू पाटील याचा मुलगा यलापा  महसूल  जन्म नोंद revarlagundi14.3pdf
1188 भुदरगड आरळगुंडी  सोमा आपा राजाराम यास मुलगा दत्तु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi15pdf 
1189 भुदरगड आरळगुंडी  कोंडीबा जोती तोरसकर यास मुलगा सोमा  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi15.1pdf 
1190 भुदरगड आरळगुंडी  जयराम बापू पाटील यास मुलगा रामा  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi15.2pdf 
1191 भुदरगड आरळगुंडी  रामु राणबा भोसल्या यास मुलगा दादु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi15.3pdf 
1192 भुदरगड आरळगुंडी  रखमा कोम वरसु चांभार  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi15.5pdf 
1193 भुदरगड आरळगुंडी  लक्ष्मू बीन आकोमा येडुरकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi15.6pdf 
1194 भुदरगड आरळगुंडी  आकोमा सटवू येडुरकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi15.7pdf 
1195 भुदरगड आरळगुंडी  धोंडु बाप रामा भागोजी कातकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi15.8pdf 
1196 भुदरगड आरळगुंडी  तुका पाचेद्र पा यास मुलगी गंगी  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi16pdf 
1197 भुदरगड आरळगुंडी  पिरताई कोम धोंडी सटेगा  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi16.1pdf 
1198 भुदरगड आरळगुंडी  येलापा बापू तोरसकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi16.2pdf 
1199 भुदरगड आरळगुंडी  धोंडी बाबीण सोळाबासेटगा  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi16.3pdf 
1200 भुदरगड आरळगुंडी  जिऊ कोम बाळकु पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi17pdf
1201 भुदरगड आरळगुंडी  विठु बाळकु पाटिल  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi17.1pdf
1202 भुदरगड आरळगुंडी  कृष्णी बाप राणकोबा शेटया  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi17.2pdf
1203 भुदरगड आरळगुंडी  रामा सखोबा कवडे  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi17.3pdf
1204 भुदरगड आरळगुंडी  मनाई कोम म्हाळु कवडे  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi17.4pdf
1205 भुदरगड आरळगुंडी  ताई कोम राणबा लाटगे  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi17.5pdf
1206 भुदरगड आरळगुंडी  भागु कोम संतु पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi17.6pdf
1207 भुदरगड आरळगुंडी  रखमा बाप संतु मुगुडकर महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi17.7pdf
1208 भुदरगड आरळगुंडी  भागु कोम भैरु कवडे  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi18pdf
1209 भुदरगड आरळगुंडी  सई कोम संतु मुगुडकर महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi18.1pdf
1210 भुदरगड आरळगुंडी  गोविंदा संतु मुगुडकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi18.2pdf
1211 भुदरगड आरळगुंडी  संता कोम आपा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi18.3pdf
1212 भुदरगड आरळगुंडी  शिवबा चंद्रु आसल्या  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgudi19pdf
1213 भुदरगड आरळगुंडी  गणु शिवबा शेटगे  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgudi19.1pdf
1214 भुदरगड आरळगुंडी  तानी बाप धोंडी शेटगे  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgudi19.2pdf
1215 भुदरगड आरळगुंडी  धोंडी संतु मुगुडकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgudi19.3pdf
1216 भुदरगड आरळगुंडी  भिवा शिवबा शेटगे  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgudi19.4pdf
1217 भुदरगड आरळगुंडी  कमळा कोम बाळु कदम  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgudi19.5pdf
1218 भुदरगड आरळगुंडी  संता कोम साळबा पा  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgudi19.6pdf
1219 भुदरगड आरळगुंडी  शीवबा रामा शेटगे यास मुलगी गंगु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi19.7pdf
1220 भुदरगड आरळगुंडी  जोती शीवाराम पा महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi20pdf
1221 भुदरगड आरळगुंडी  भीवा चंद्रु आसबा  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi20.1pdf
1222 भुदरगड आरळगुंडी  गंगु बाप शीवबा रामा शेटगा  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi20.2pdf
1223 भुदरगड आरळगुंडी  बायजा कोम नाऊजी तोरसकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi20.3pdf
1224 भुदरगड आरळगुंडी  बाळाई कोम मऱ्यापा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi20.4pdf
1225 भुदरगड आरळगुंडी  बाबु भोवाना शेटगे यास मुलगी तानु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi20.5pdf
1226 भुदरगड आरळगुंडी  धुळु बाळु शेटगे यास मुलगी कोंडू  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi20.6pdf
1227 भुदरगड आरळगुंडी  राऊ बिन संतु पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi21pdf
1228 भुदरगड आरळगुंडी  शीवबा मानापा तोरसकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi21.1pdf
1229 भुदरगड आरळगुंडी  मसु केदारी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi21.2pdf
1230 भुदरगड आरळगुंडी  तानु कोम रामा येडुरकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi21.3pdf
1231 भुदरगड आरळगुंडी  बायजा कोम यसबा दिवेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi21.4pdf
1232 भुदरगड आरळगुंडी  सुंद्रा बाप शीवबा किलेदार पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi21.5pdf
1233 भुदरगड आरळगुंडी  धोंडी तातोबा कोडीकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi22pdf
1234 भुदरगड आरळगुंडी  लक्ष्मण गिरजु पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi22.1pdf
1235 भुदरगड आरळगुंडी  बाजी लक्ष्मण पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi22.2pdf
1236 भुदरगड आरळगुंडी  संतु बाबाजी मेणे वेंगुरकर यास मुलगा विष्णु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi23pdf
1237 भुदरगड आरळगुंडी  बाबु रामा मुगुडकर यास मुलगा रामा  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi23.1pdf
1238 भुदरगड आरळगुंडी  राऊ बाबाजी पा यास मुलगी तानु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi23.2pdf
1239 भुदरगड आरळगुंडी  शीवबा रामा शेटके यास मुलगी धोंडु महसूल  जन्म नोंद revaralgundi23.3pdf
1240 भुदरगड आरळगुंडी  बाळा बापु शेटके यास मुलगी मंजुळा  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi24pdf 
1241 भुदरगड आरळगुंडी  आपा सुभाना पाटील यास मुलगा लक्षुमण महसूल  जन्म नोंद revaralgundi24.1pdf 
1242 भुदरगड आरळगुंडी  कृष्णा बाबाजी पा यास मुलगी तारा  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi24.2pdf 
1243 भुदरगड आरळगुंडी  शीवबा हरी कवडे यास मुलगी तानु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi25pdf 
1244 भुदरगड आरळगुंडी  गणु धोंडी कोंडेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi26pdf 
1245 भुदरगड आरळगुंडी  बाळी कोम लक्षुमण दिवेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi26.1pdf 
1246 भुदरगड आरळगुंडी  बाबु भवाना शेटके  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi26.2pdf 
1247 भुदरगड आरळगुंडी  रामा कृष्णा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi26.3pdf 
1248 भुदरगड आरळगुंडी  कोंडी बीन राऊ पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi26.4pdf 
1249 भुदरगड आरळगुंडी  धोंडी तुळजापा तोरसक यास मुलगा तुकाराम  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi27pdf
1250 भुदरगड आरळगुंडी  कोंडी जोती तोरसकर यास मुलगी तानु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi27.1pdf
1251 भुदरगड आरळगुंडी  कृष्णा बाबु केवडया यास मुलगी तानु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi27.2pdf
1252 भुदरगड आरळगुंडी  आपा म्हातु कदम यास मुलगी रखमा  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi27.3pdf
1253 भुदरगड आरळगुंडी  आपा बापु पा यास मुलगी नानी  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi27.4pdf
1254 भुदरगड आरळगुंडी  कृष्णा बाबाजी पा यास मुलगा विठू महसूल  जन्म नोंद revaralgundi27.5pdf
1255 भुदरगड आरळगुंडी  साळु कोम सुभाना पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi27.6pdf
1256 भुदरगड आरळगुंडी  बायजा कोम संतु तोरसक  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi27.7pdf
1257 भुदरगड आरळगुंडी  रामचंद्र नागु पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi28pdf
1258 भुदरगड आरळगुंडी  कोंडी भोवाना दिवेकर यास मुलगी गोटु महसूल  जन्म नोंद revaralgundi28.1pdf
1259 भुदरगड आरळगुंडी  दत्तु आपा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi29pdf
1260 भुदरगड आरळगुंडी  शिवबा बाबाजी पाटील यास मुलगा दत्तु ऊर्फ बाबाजी  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi29.1pdf
1261 भुदरगड आरळगुंडी  लक्ष्‍मण भोवाना दिवेकर यास मुलगी तानु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi29.2pdf
1262 भुदरगड आरळगुंडी  गोविंदा संतु पाटील यास मुलगा विठू महसूल  जन्म नोंद revaralgundi30pdf
1263 भुदरगड आरळगुंडी  बाबू भोवाना शेटके यास मुलगा कृष्णा  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi30.1pdf
1264 भुदरगड आरळगुंडी  जयराम बापू पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi30.2pdf
1265 भुदरगड आरळगुंडी  संतु पांडु दिवेकर यास मुलगी बायजा  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi31pdf
1266 भुदरगड आरळगुंडी  राऊ राणबा पाटील यास मुलगा शंकर  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi31.1pdf
1267 भुदरगड आरळगुंडी  बाळकु रामचंद्र पाटील यास मुलगी संता  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi31.2pdf
1268 भुदरगड आरळगुंडी  गुंडू सतबा शिंत्रे रा बेलेवाडी यास मुलगी कमळी  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi31.3pdf
1269 भुदरगड आरळगुंडी  जोती तुकाराम पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi32pdf
1270 भुदरगड आरळगुंडी  कृष्णा भोवाना पाटील यास मुलगा मसू  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi32pdf
1271 भुदरगड आरळगुंडी  नाना रावजी पाटील यास मुलगा विठु महसूल  जन्म नोंद revaralgundi32pdf
1272 भुदरगड आरळगुंडी  बाळकु कृष्‍णा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi33pdf
1273 भुदरगड आरळगुंडी  आकु बाप कोंडीबा दिवेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi33.1pdf
1274 भुदरगड आरळगुंडी  दत्तु शिवबा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi33.2pdf
1275 भुदरगड आरळगुंडी  बाळाई कोम भैरु तोरसकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi33.3pdf
1276 भुदरगड आरळगुंडी  सुंद्रा बाप लक्ष्मण दिवेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi33.4pdf
1277 भुदरगड आरळगुंडी  राऊ सुबराव पाटील यास मुलगी गंगु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi33.5pdf
1278 भुदरगड आरळगुंडी  तातोबा संतु मोहीते यास मुलगी तानु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi33.6pdf
1279 भुदरगड आरळगुंडी  भैरु रामचंद्र पाटील यास मुलगा मोहना महसूल  जन्म नोंद revaralgundi33.7pdf
1280 भुदरगड आरळगुंडी  गोपाळा संतु पाटील यास मुलगा गंगाराम  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi34pdf
1281 भुदरगड आरळगुंडी  राऊ जिवबा पाटील यास मुलगा नाव नाही मैत  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi34.1pdf
1282 भुदरगड आरळगुंडी  शंकर लक्ष्मण मोहीते यास मुलगा दत्तु रा सोलापुर महसूल  जन्म नोंद revaralgundi34.2pdf
1283 भुदरगड आरळगुंडी  आपा सुभाना पाटील यास मुलगा भिवा  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi35pdf
1284 भुदरगड आरळगुंडी  धोंडी तुळजापा तोरसकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi36pdf
1285 भुदरगड आरळगुंडी  राणबा बापू पाटील यास मुलगा लक्ष्मण  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi36.1pdf
1286 भुदरगड आरळगुंडी  शिवा राम शेटगा यास मुलगी नानी  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi36.2pdf
1287 भुदरगड आरळगुंडी  बया कोम बाबु देसाई  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi37pdf
1288 भुदरगड आरळगुंडी  आपा बापु पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi37.1pdf
1289 भुदरगड आरळगुंडी  जोती साळोबा शेटके  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi37.2pdf
1290 भुदरगड आरळगुंडी  सुंद्रा निसपत बाळ तोरसकर यास मुलगा यलापा  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi37.3pdf
1291 भुदरगड आरळगुंडी  संतु परबता पाटील यास मुलगा नाव कृष्णा  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi37.4pdf
1292 भुदरगड आरळगुंडी  आपा भागोजी दिवेकर मुलगी गंगा  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi37.5pdf
1293 भुदरगड आरळगुंडी  चंद्रु भागोजी आसबे यास मुलगा म्हादु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi38pdf
1294 भुदरगड आरळगुंडी  भिवा संतु दिवेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi38.1pdf
1295 भुदरगड आरळगुंडी  राणबा आर्जुना पाटील यास मुलगा बाबु  महसूल  जन्म नोंद revaralgundi38.2pdf
1296 भुदरगड आरळगुंडी  आपा लक्ष्मण दिवेकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revaralgundi39pdf
1297 भुदरगड शेळोली आकी सुभाना चव्हाण  महसूल  जन्म नोंद RevSheloli1pdf
1298 भुदरगड शेळोली आक्की गणू राणे  महसूल  जन्म नोंद RevSheloli2pdf
1299 भुदरगड शेळोली आप्पा साखोबा देसाई  महसूल  जन्म नोंद RevSheloli3pdf
1300 भुदरगड शेळोली इंदी चव्हाण  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli4pdf
1301 भुदरगड शेळोली गंगो कोम मिसाळकर  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli5pdf
1302 भुदरगड शेळोली गणू जिवबा हुडेकर यास मुलगा रामा  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli6pdf
1303 भुदरगड शेळोली गुंडू दत्तू यादव  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli7pdf
1304 भुदरगड शेळोली चंद्री कोम हरी धुमाळ  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli8pdf
1305 भुदरगड शेळोली जना गोपाळा वरपे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli9pdf
1306 भुदरगड शेळोली जिऊ सुबराव राणे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli10pdf
1307 भुदरगड शेळोली ताई कोम बाळा कोंडी वरपे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli11pdf
1308 भुदरगड शेळोली तातोबा भागोजी जाधव यांची मुलगी कृष्णी  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli12pdf
1309 भुदरगड शेळोली तानी आई संती मिटके  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli13pdf
1310 भुदरगड शेळोली तानी कोम कृष्णा कोगनुळकर महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli14pdf
1311 भुदरगड शेळोली तुका रावजी न्हावी  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli15pdf
1312 भुदरगड शेळोली देवजी लक्ष्मण मोरे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli16pdf
1313 भुदरगड शेळोली धोंडी बाळकू मोरे याचा मुलगा विष्णू  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli17pdf
1314 भुदरगड शेळोली धोंडी श्रावण गिरी गोसावी यांचा मु.नाव श्रावणगिरी  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli18pdf
1315 भुदरगड शेळोली नागू कोम लक्ष्मण मोरे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli19pdf
1316 भुदरगड शेळोली नाना तातोबा जाधव  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli20pdf
1317 भुदरगड शेळोली पार्वती कोम निवनाऱ्या यादव  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli21pdf
1318 भुदरगड शेळोली बया आबा यादव  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli22pdf
1319 भुदरगड शेळोली बायजी यास मुलगी  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli23pdf
1320 भुदरगड शेळोली बाळा भागोजी वरपे यास मुलगी पीरता  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli24pdf
1321 भुदरगड शेळोली बाळी कोम गोपाला वरपे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli25pdf
1322 भुदरगड शेळोली भागी कोम रामा हेवाळा  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli26pdf
1323 भुदरगड शेळोली भुजंगा बाबाजी देसाई यास मुलगा वी  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli27pdf
1324 भुदरगड शेळोली भैरू भागोजी चोपडकर  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli28pdf
1325 भुदरगड शेळोली मंजी कृष्णा चव्हाण  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli29pdf
1326 भुदरगड शेळोली म्हादू हरी सखोबा गायकवाड चा मुलगा  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli30pdf
1327 भुदरगड शेळोली महिपती शंकर पंडित  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli31pdf
1328 भुदरगड शेळोली येशा सुबराव राणे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli32pdf
1329 भुदरगड शेळोली रखमा कोम गोविंद निकाडे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli33pdf
1330 भुदरगड शेळोली राघो आऱ्या वरपे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli34pdf
1331 भुदरगड शेळोली राघो बाबाजी मासुर्लेकर यास मुलगा तुकाराम महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli35pdf
1332 भुदरगड शेळोली राधे बाबाजी मासुर्लेकर  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli36pdf
1333 भुदरगड शेळोली रामा गिरजापा डंग यास मुलगा नाना  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli37pdf
1334 भुदरगड शेळोली रामा दाजी वरपे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli38pdf
1335 भुदरगड शेळोली रामा निवनाऱ्या यादव  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli39pdf
1336 भुदरगड शेळोली रामा भवाना नालंग  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli40pdf
1337 भुदरगड शेळोली रामा रावजी न्हावी  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli41pdf
1338 भुदरगड शेळोली रामा हरी धुमाळ  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli42pdf
1339 भुदरगड शेळोली लक्ष्मण पांडू राण्या  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli43pdf
1340 भुदरगड शेळोली लक्ष्मण रामा राणबा रेडेकर याचा मुलगा महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli44pdf
1341 भुदरगड शेळोली लक्ष्मण रामा चव्हाण  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli45pdf
1342 भुदरगड शेळोली लक्ष्मण सखोबा शेलोली  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli46pdf
1343 भुदरगड शेळोली लक्ष्मण सुभाना केळूस्कर  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli47pdf
1344 भुदरगड शेळोली विठू नागोजी चव्हाण याची मुलगी कमळा  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli48pdf
1345 भुदरगड शेळोली शिऊ कोम बापू आगलावे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli49pdf
1346 भुदरगड शेळोली श्रीमा कोम रावजी राणे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli50pdf
1347 भुदरगड शेळोली संती कोम आबा यादव  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli51pdf
1348 भुदरगड शेळोली संती कोम गोविंदा साबळे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli52pdf
1349 भुदरगड शेळोली संती कोम शिवबा निकाडे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli53pdf
1350 भुदरगड शेळोली सखोबा सणवा  म्ह्गावकर  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli54pdf
1351 भुदरगड शेळोली सुंदरी कोम आप्पा नालंग  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli55pdf
1352 भुदरगड शेळोली सुंदरी कोम रावजी मगर  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli56pdf
1353 भुदरगड शेळोली सुबराव गंगाजी राणे  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli57pdf
1354 भुदरगड शेळोली सुबराव भागू देसाई  महसूल  जन्म नोंद  RevSheloli58pdf
1355 भुदरगड नाधवडे  आबा बाबाजी पाटील यास मुलगी सावित्री  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade01pdf
1356 भुदरगड नाधवडे  कृष्णा आबा पाटील यास मुलगी आंबू  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade02pdf
1357 भुदरगड नाधवडे  जिवबा बापू पाटील यास मुलगी कोंडू  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade03pdf
1358 भुदरगड नाधवडे  दत्तू सखोबा पाटील यास मुलगी येसू  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade04pdf
1359 भुदरगड नाधवडे  हिरा बाप लक्ष्मन हरी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade05pdf
1360 भुदरगड नाधवडे  गंगु कोम देवबा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade06pdf
1361 भुदरगड नाधवडे  भरमा राघो रामाने  यास मुलगा राजाराम  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade07pdf
1362 भुदरगड नाधवडे  हरी कृष्णा चौगले यास मुलगा कृष्णा  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade08pdf
1363 भुदरगड नाधवडे  गंगाजी भागोजी जाधव यास मुलगी सावित्री  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade09pdf
1364 भुदरगड नाधवडे  नाना हरी पाटील यास मुलगी आणू महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade10df
1365 भुदरगड नाधवडे  नागू जोती सुतार यास मुलगी मैना  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade11pdf
1366 भुदरगड नाधवडे  आंबू बाप बाळारावजी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade12pdf
1367 भुदरगड नाधवडे  संदू नाना पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade13pdf
1368 भुदरगड नाधवडे  पारी बाप रामा तातोबा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade14pdf
1369 भुदरगड नाधवडे  बेलू संतू मुसळे यास मुलगा शंकर  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade15pdf
1370 भुदरगड नाधवडे  दाजी मन्यापा सु रवासी यास मुलगा तुका  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade16pdf
1371 भुदरगड नाधवडे  सावबा शिवबा पाटील यास मुलगी ताई  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade17pdf
1372 भुदरगड नाधवडे  गोविंद गुंडू उर्फ रामजी पाटील यास मुलगी अंबू  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade18pdf
1373 भुदरगड नाधवडे  भरमा राघो रामाणे यास मुलगी पार्वती  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade19pdf
1374 भुदरगड नाधवडे  हरी आपा पाटील यास मुलगी आनु महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade20pdf
1375 भुदरगड नाधवडे  भाऊ देवबा पाटील यास मुलगा अर्जुना  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade21pdf
1376 भुदरगड नाधवडे  आवबा खळू पाटील यास मुलगी आंबू  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade22pdf
1377 भुदरगड नाधवडे  बाळा बिन रावजी पाटील यास मुलगी आंबू  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade23pdf
1378 भुदरगड नाधवडे  लक्ष्मन संतू पाटील यास मुलगी आंबू  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade24pdf
1379 भुदरगड नाधवडे  आंबू बाप विठू गण महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade25pdf
1380 भुदरगड नाधवडे  आंबू कोम सखोबा खापरे  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade26pdf
1381 भुदरगड नाधवडे  रामा तातोबा पाटील यास मुलगी आबू महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade27pdf
1382 भुदरगड नाधवडे  लिंबा सखोबा पाटील यास मुलगी आंबू महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade28pdf
1383 भुदरगड नाधवडे  आंबू कोम शेकोबा पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade29pdf
1384 भुदरगड नाधवडे  आकु सखाराम मिसाळ महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade30pdf
1385 भुदरगड नाधवडे  रामाजी संतू पाटील यास मुलगी आनुबाई  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade31pdf
1386 भुदरगड नाधवडे  रामा नारायण पाटील यास मुलगी आनु महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade32pdf
1387 भुदरगड नाधवडे  रावजी बाळा पाटील यास मुलगी आनु  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade33pdf
1388 भुदरगड नाधवडे  आनु बाप म्हादू नाना पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade34pdf
1389 भुदरगड नाधवडे  आबा बाप दत्तू पिराजी शेळेवाडीकर महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade35pdf
1390 भुदरगड नाधवडे  दत्तू पिराजी शेळेवाडी कर यास मुलगा आबा  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade36pdf
1391 भुदरगड नाधवडे  आबा बिन हरी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade37pdf
1392 भुदरगड नाधवडे  आबा शिवबा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade38pdf
1393 भुदरगड नाधवडे  आबा सखोबा पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade39pdf
1394 भुदरगड नाधवडे  तुकाराम रावजी पाटील यास मुलगा ईश्वरा  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade40pdf
1395 भुदरगड नाधवडे  ईश्वरा रामा सोनगेकर यास मुलगी  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade41pdf
1396 भुदरगड नाधवडे  गोविंद जिवबा पाटील यास मुलगी कंबला महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade42pdf
1397 भुदरगड नाधवडे  कंबला बाप जयराम बाबू पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade43pdf
1398 भुदरगड नाधवडे  दौलू दाजी पाटील यास मुलगी कंबला  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade44pdf
1399 भुदरगड नाधवडे  दादू जोती पाटील यास मुलगी कमल महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade45pdf
1400 भुदरगड नाधवडे  कमळा बाप दादू जोती पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade46pdf
1401 भुदरगड नाधवडे  बाळा बाबाजी देसाई यास मुलगी कंबळा महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade47pdf
1402 भुदरगड नाधवडे  विठू जोशीप्पा पाटील यास मुलगी कंबळा महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade48pdf
1403 भुदरगड नाधवडे  कासू कोम रावजी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade49pdf
1404 भुदरगड नाधवडे  कुशाप्पा धोंडी वैराट महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade50pdf
1405 भुदरगड नाधवडे  दत्तू जोती पाटील यास मुलगा कृष्णा  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade51pdf
1406 भुदरगड नाधवडे  रामा बिन राणबा यास मुलगा कृष्णा  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade52pdf
1407 भुदरगड नाधवडे  कृष्णा रावजी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade53pdf
1408 भुदरगड नाधवडे  लक्ष्मन संतू पाटील यास मुलगा कृष्णा  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade54pdf
1409 भुदरगड नाधवडे  कृष्णा सखोबा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade55pdf
1410 भुदरगड नाधवडे  हरी कृष्णा चोगले यास मुलगा कृष्णा  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade56pdf
1411 भुदरगड नाधवडे  हरी आबा पाटील यास मुलगा कृष्णा महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade57pdf
1412 भुदरगड नाधवडे  तुकाराम धोंडी पाटील यास मुलगी कैरी महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade58pdf
1413 भुदरगड नाधवडे  कैरू बाप जिवबा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade59pdf
1414 भुदरगड नाधवडे  कैरू जिवबा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade60pdf
1415 भुदरगड नाधवडे  जिवबा बापू पाटील यास मुलगी कोंडू  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade61pdf
1416 भुदरगड नाधवडे  कोई कोम नागू पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade62pdf
1417 भुदरगड नाधवडे  कोई कोम दादू  पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade63pdf
1418 भुदरगड नाधवडे  अंबाजी जोती पाटील यास मुलगी गंगू महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade64pdf
1419 भुदरगड नाधवडे  गंगू कोम देवबा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade65pdf
1420 भुदरगड नाधवडे  गणपती बाबू पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade66pdf
1421 भुदरगड नाधवडे  गणू बिन बण्यापा पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade67pdf
1422 भुदरगड नाधवडे  बाबू जोतीप्पा पाटील अस मुलगा गणू महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade68pdf
1423 भुदरगड नाधवडे  ईश्वरा बापू पाटील यास मुलगी गवरा महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade69pdf
1424 भुदरगड नाधवडे  दादू विठोबा सुतार यास मुलगा गंगाजी महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade70pdf
1425 भुदरगड नाधवडे  गुणवंती दौलू पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade71pdf
1426 भुदरगड नाधवडे  गोपाळा यसबा देसाई महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade72pdf
1427 भुदरगड नाधवडे  गोविंदा कृष्णा पाटील नाधवडे महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade73pdf
1428 भुदरगड नाधवडे  गोविंदा गणू पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade74pdf
1429 भुदरगड नाधवडे  गोविंदा गोपाळा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade75pdf
1430 भुदरगड नाधवडे  गोविंदा तातोबा पाटील यास मुलगा महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade76pdf
1431 भुदरगड नाधवडे  चंद्रा ईश्वरा पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade77pdf
1432 भुदरगड नाधवडे  चंद्रा शिवबा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade78pdf
1433 भुदरगड नाधवडे  चंद्रा शिवा फराकटे महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade79pdf
1434 भुदरगड नाधवडे  चांगुणा ईश्वरा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade80pdf
1435 भुदरगड नाधवडे  चांगुणा विठू पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade81pdf
1436 भुदरगड नाधवडे  जना कृष्णा पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade82pdf
1437 भुदरगड नाधवडे  जना सखाराम पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade83pdf
1438 भुदरगड नाधवडे  जनी दादू पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade84pdf
1439 भुदरगड नाधवडे  जयराम दादू कुंभार महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade85pdf
1440 भुदरगड नाधवडे  जयराम बाबू पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade86pdf
1441 भुदरगड नाधवडे  जया बाळु देसाई महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade87pdf
1442 भुदरगड नाधवडे  जानु आत्मा पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade88pdf
1443 भुदरगड नाधवडे  जानू कृष्णा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade89pdf
1444 भुदरगड नाधवडे  जिऊ जोशी पंडे महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade90pdf
1445 भुदरगड नाधवडे  जोती बिन रामा पाटिल महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade91pdf
1446 भुदरगड नाधवडे  ज्ञानु दौलू पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade92pdf
1447 भुदरगड नाधवडे  ताई कुशापा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade93pdf
1448 भुदरगड नाधवडे  ताई रावजी पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade94pdf
1449 भुदरगड नाधवडे  ताई सावबा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade95pdf
1450 भुदरगड नाधवडे  ताणू दादू पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade96pdf
1451 भुदरगड नाधवडे  तातोबा कृष्णा पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade97pdf
1452 भुदरगड नाधवडे  तारा कृष्णा सुर्वे  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade98pdf
1453 भुदरगड नाधवडे  तारा बाळा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade99pdf
1454 भुदरगड नाधवडे  तारा रामा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade100pdf
1455 भुदरगड नाधवडे  तारी रामा देसाई महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade101pdf
1456 भुदरगड नाधवडे  तारी रामोबा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade102pdf
1457 भुदरगड नाधवडे  तारू रामा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade103pdf
1458 भुदरगड नाधवडे  तुका दाजी सुरवशी महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade104pdf
1459 भुदरगड नाधवडे  तुकाराम बाबु पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade105pdf
1460 भुदरगड नाधवडे  तुकाराम बाबू पाटील   महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade106pdf
1461 भुदरगड नाधवडे  तुकाराम म्हादु वैराट महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade107pdf
1462 भुदरगड नाधवडे  तूका गणू पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade108pdf
1463 भुदरगड नाधवडे  दत्तू आबा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade109pdf
1464 भुदरगड नाधवडे  दत्तू कृष्णा सुर्वे महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade110pdf
1465 भुदरगड नाधवडे   दत्तू हरी देसाई महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade111pdf
1466 भुदरगड नाधवडे  दवु बाळा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade112pdf
1467 भुदरगड नाधवडे  दशरथ नागू मेंगाणे महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade113pdf
1468 भुदरगड नाधवडे  दशरथ राघू मेंगाने महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade114pdf
1469 भुदरगड नाधवडे  दाजी बीन बापू  पाटिल  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade115pdf
1470 भुदरगड नाधवडे  दादू धुळा सोनगेकर  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade116pdf
1471 भुदरगड नाधवडे  दादू बाळा देसाई महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade117pdf
1472 भुदरगड नाधवडे  देवबा रामा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade118pdf
1473 भुदरगड नाधवडे  देवबा सखोबा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade119pdf
1474 भुदरगड नाधवडे  दौलु म्हादू वैराट महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade120pdf
1475 भुदरगड नाधवडे  दौलू जयराम बळुगडे  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade121pdf
1476 भुदरगड नाधवडे  दौलू लक्ष्मण पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade122pdf
1477 भुदरगड नाधवडे  दौलू सुभाना पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade123pdf
1478 भुदरगड नाधवडे  धुला बापू पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade124pdf
1479 भुदरगड नाधवडे  धूला कृष्णा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade125pdf
1480 भुदरगड नाधवडे  धोंडी आबा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade126pdf
1481 भुदरगड नाधवडे  धोंडी सावबा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade127pdf
1482 भुदरगड नाधवडे  धोंडू आबा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade128pdf
1483 भुदरगड नाधवडे  नागू गुंडू पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade129pdf
1484 भुदरगड नाधवडे  नाणी अर्जुना  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade130pdf
1485 भुदरगड नाधवडे  नानी धोंडी चांदेकर महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade131pdf
1486 भुदरगड नाधवडे  नानी विठु पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade132pdf
1487 भुदरगड नाधवडे  नानू दत्तु पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade133pdf
1488 भुदरगड नाधवडे  नानू विष्णु सोनगेकर महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade134pdf
1489 भुदरगड नाधवडे  नारायण अंबाजी पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade135pdf
1490 भुदरगड नाधवडे  नारायण आबा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade136pdf
1491 भुदरगड नाधवडे  नारायण दादू पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade137pdf
1492 भुदरगड नाधवडे  नारायण राजबा पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade138pdf
1493 भुदरगड नाधवडे  नैना परसू पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade139pdf
1494 भुदरगड नाधवडे  पांडू देवू पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade140pdf
1495 भुदरगड नाधवडे  पारू ईश्वरा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade141pdf
1496 भुदरगड नाधवडे  पारू हरी पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade142pdf
1497 भुदरगड नाधवडे  पार्वती रामा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade143pdf
1498 भुदरगड नाधवडे  बया बाळू नडाळे महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade144pdf
1499 भुदरगड नाधवडे  बहिणा नाना पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade145pdf
1500 भुदरगड नाधवडे  बापु अंतु पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade146pdf
1501 भुदरगड नाधवडे  बाबु अवडा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade147pdf
1502 भुदरगड नाधवडे  बाबु जोती पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade148pdf
1503 भुदरगड नाधवडे  बाबू म्हादू वैराट  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade149pdf
1504 भुदरगड नाधवडे  बाबू राघो पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade150pdf
1505 भुदरगड नाधवडे  बायाप्पा गणू शिंदे महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade151pdf
1506 भुदरगड नाधवडे  बायाप्पा जोती पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade152pdf
1507 भुदरगड नाधवडे  बाळा गोविंदा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade153pdf
1508 भुदरगड नाधवडे  बाळा बाबू खोप  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade154pdf
1509 भुदरगड नाधवडे  बाळाई कोम साताप्पा पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade155pdf
1510 भुदरगड नाधवडे  बाळाई सुभाना बरगे महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade156pdf
1511 भुदरगड नाधवडे  बाळी रामा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade157pdf
1512 भुदरगड नाधवडे  भाऊ जोती पोवार महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade158pdf
1513 भुदरगड नाधवडे  भागी बाप बापू सावेकर महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade159pdf
1514 भुदरगड नाधवडे  भागु भाऊ पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade160pdf
1515 भुदरगड नाधवडे  भागु सखाराम पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade161pdf
1516 भुदरगड नाधवडे  भागू जोती पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade162pdf
1517 भुदरगड नाधवडे  भागू नाथा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade163pdf
1518 भुदरगड नाधवडे  भागू नाथा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade164pdf
1519 भुदरगड नाधवडे  भागोजी भिवा देसाई महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade165pdf
1520 भुदरगड नाधवडे  मंजा जोती पोवार महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade166pdf
1521 भुदरगड नाधवडे  मारुती कृष्णा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade167pdf
1522 भुदरगड नाधवडे  मारुती नागू सोनगेकर महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade168pdf
1523 भुदरगड नाधवडे  मारुती बाबू पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade169pdf
1524 भुदरगड नाधवडे  मारुती बाळा सुर्वे महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade170pdf
1525 भुदरगड नाधवडे  मुक्ता संभा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade171pdf
1526 भुदरगड नाधवडे  मैना नागू सुतार  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade172pdf
1527 भुदरगड नाधवडे  मैना सदू सुतार  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade173pdf
1528 भुदरगड नाधवडे  म्हादु हरी वैराट यांना मुलगा  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade174pdf
1529 भुदरगड नाधवडे  म्हादू यमाजी  पाटिल महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade175pdf
1530 भुदरगड नाधवडे  यशू कोम पर्वता देसाई महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade176pdf
1531 भुदरगड नाधवडे  यसू भागोजी जाधव महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade177pdf
1532 भुदरगड नाधवडे  येसु दत्तू पाटिल महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade178pdf
1533 भुदरगड नाधवडे  रकमा भाऊ पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade179pdf
1534 भुदरगड नाधवडे  रकमी गोविंदा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade180pdf
1535 भुदरगड नाधवडे  रवळा बाळा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade181pdf
1536 भुदरगड नाधवडे  राऊ रामा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade182pdf
1537 भुदरगड नाधवडे  राजबा रामा देसाई महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade183pdf
1538 भुदरगड नाधवडे  राजबा हरी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade184pdf
1539 भुदरगड नाधवडे  राजाराम जोती पोवार महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade185pdf
1540 भुदरगड नाधवडे  राजाराम भरमा रामाने महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade186pdf
1541 भुदरगड नाधवडे  राजाराम विठ्ठल कुलकर्णी  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade187pdf
1542 भुदरगड नाधवडे  रानबा नानंग यास मुल महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade188pdf
1543 भुदरगड नाधवडे  रानु कोम साखोबा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade189pdf
1544 भुदरगड नाधवडे  रामा उर्फ गणू जोती पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade190pdf
1545 भुदरगड नाधवडे  रामा गणू पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade191pdf
1546 भुदरगड नाधवडे  रामा बाळा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade192pdf
1547 भुदरगड नाधवडे  रामा बाळा सुर्वे  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade193pdf
1548 भुदरगड नाधवडे  रामा म्हादू वैराट  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade194pdf
1549 भुदरगड नाधवडे  रामा लक्ष्मण कांबळे  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade195pdf
1550 भुदरगड नाधवडे  रामू ईश्वरा घारे यास मुलगा मारुती महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade196pdf
1551 भुदरगड नाधवडे  रावजी गणू पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade197pdf
1552 भुदरगड नाधवडे  रावजी जोती पाटिल महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade198pdf
1553 भुदरगड नाधवडे  रावजी रामा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade199pdf
1554 भुदरगड नाधवडे  रावजी रामा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade200pdf
1555 भुदरगड नाधवडे  रावजी लिंगु पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade201pdf
1556 भुदरगड नाधवडे  लकू जिवाबा देसाई महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade202pdf
1557 भुदरगड नाधवडे  लक्ष्मण संतू पाटील यास मुलगा  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade203pdf
1558 भुदरगड नाधवडे  वसंत दादु पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade204pdf
1559 भुदरगड नाधवडे  विटा आनोबा वागरे महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade205pdf
1560 भुदरगड नाधवडे  विठू गणू पाटील यास मुलगी शेवंता महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade206pdf
1561 भुदरगड नाधवडे  विठू जोती भांदिगरे महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade207pdf
1562 भुदरगड नाधवडे  शंकर कृष्णा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade208pdf
1563 भुदरगड नाधवडे  शंकर गोविंद पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade209pdf
1564 भुदरगड नाधवडे  शंकर बेलू मुसळे  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade210pdf
1565 भुदरगड नाधवडे  शंकर रामा वैराट महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade211pdf
1566 भुदरगड नाधवडे  शंकर रामा वैराट महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade212pdf
1567 भुदरगड नाधवडे  शंकर लक्ष्मण पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade213pdf
1568 भुदरगड नाधवडे  शंकर लखु वैराट महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade214pdf
1569 भुदरगड नाधवडे  शंकर सखाराम पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade215pdf
1570 भुदरगड नाधवडे  शांता रामा नानांग महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade216pdf
1571 भुदरगड नाधवडे  शिवबाप जानकुबा पाटिल महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade217pdf
1572 भुदरगड नाधवडे  शेवंता गोविंद पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade218pdf
1573 भुदरगड नाधवडे  संता तुकाराम पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade219pdf
1574 भुदरगड नाधवडे  संता वाघू बेलवळे महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade220pdf
1575 भुदरगड नाधवडे  सई रामा पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade221pdf
1576 भुदरगड नाधवडे  सकु सखोबा  पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade222pdf
1577 भुदरगड नाधवडे  सखाराम दौलु पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade223pdf
1578 भुदरगड नाधवडे  सखाराम हरी पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade224pdf
1579 भुदरगड नाधवडे  सखोबा आपा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade225pdf
1580 भुदरगड नाधवडे  सखोबा कुशापा पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade226pdf
1581 भुदरगड नाधवडे  सखोबा बाळा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade227pdf
1582 भुदरगड नाधवडे  सदू नाना पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade228pdf
1583 भुदरगड नाधवडे  सयाजी हरी पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade229pdf
1584 भुदरगड नाधवडे  साऊ अंतू  पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade230pdf
1585 भुदरगड नाधवडे  साताई आबा माने महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade231pdf
1586 भुदरगड नाधवडे  सातापा दवलु पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade232pdf
1587 भुदरगड नाधवडे  सातापा संतू देसाई यास मुलगी  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade233pdf
1588 भुदरगड नाधवडे  साताप्पा दवलू पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade234pdf
1589 भुदरगड नाधवडे  साती आणि धोंडी आबा ज्ञानु पाटील यास दोन मुली महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade235pdf
1590 भुदरगड नाधवडे  साती आबा पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade236pdf
1591 भुदरगड नाधवडे  सानु कुषाप्प पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade237pdf
1592 भुदरगड नाधवडे  सावित्री आबा पाटिल महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade238pdf
1593 भुदरगड नाधवडे  सावित्री गंगाजी जाधव महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade239pdf
1594 भुदरगड नाधवडे  सावित्री गोविंदा कांजर  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade240pdf
1595 भुदरगड नाधवडे  सावित्री रामा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade241pdf
1596 भुदरगड नाधवडे  सावी धोंडी खापरे महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade242pdf
1597 भुदरगड नाधवडे  सावु बाबू सुतार महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade243pdf
1598 भुदरगड नाधवडे  सिताराम हरी पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade244pdf
1599 भुदरगड नाधवडे  सुंदा जोती पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade245pdf
1600 भुदरगड नाधवडे  सुंद्रा जोती पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade246pdf
1601 भुदरगड नाधवडे  सोनी गणपती पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade247pdf
1602 भुदरगड नाधवडे  सोनी दादू पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade248pdf
1603 भुदरगड नाधवडे  सोनी विष्णु पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade249pdf
1604 भुदरगड नाधवडे  सोनी हरी चौगला  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade250pdf
1605 भुदरगड नाधवडे  सोनी हरी देसाई  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade251pdf
1606 भुदरगड नाधवडे  सोनू दौलु पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade252pdf
1607 भुदरगड नाधवडे  हणमा हरी देसाई महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade253pdf
1608 भुदरगड नाधवडे  हनमा लक्ष्मण कांबळे महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade254pdf
1609 भुदरगड नाधवडे  हिरा दवु पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade255pdf
1610 भुदरगड नाधवडे  हिरा विठू पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade256pdf
1611 भुदरगड नाधवडे  हौशी गंगाजी पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade257pdf
1612 भुदरगड नाधवडे  हौशी दौलु पाटील महसूल  मृत्यू नोंद RevNadhavade258pdf
1613 भुदरगड नाधवडे  हौशी भाऊ पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade259pdf
1614 भुदरगड नाधवडे  हौशी सावबा पाटील  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade260pdf
1615 भुदरगड नाधवडे  हौसी रामा पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade261pdf
1616 भुदरगड नाधवडे  हौसी रामा रानबा नांनग  महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade262pdf
1617 भुदरगड नाधवडे  जयराम बाबू पाटील महसूल  जन्म नोंद RevNadhavade263pdf
1618 भुदरगड कुर  अर्जुना बाबाजी खोदरेकर यास मुलगी  महसूल  मृत्यू नोंद revkur1.pdf
1619 भुदरगड कुर  अर्जुना आप्पा देसाई यास मुलगा विष्णू  महसूल  जन्म नोंद  revkur2pdf
1620 भुदरगड कुर  आबा बिन अंबाजी राजीगर  महसूल  मृत्यू नोंद revkur3.pdf
1621 भुदरगड कुर  आबा नागू खाडे  महसूल  मृत्यू नोंद revkur4.pdf
1622 भुदरगड कुर  आबा सुभाना पा याचा मुलगा बापू  महसूल  जन्म नोंद  revkur5.pdf
1623 भुदरगड कुर  आबा सुभाना पाटील यास मुलगा आंतू  महसूल  मृत्यू नोंद revkurz6.4pdf
1624 भुदरगड कुर  ईश्वरा मोरबाळा सीडेवाडीकर याची मुलगी मंजू  महसूल  जन्म नोंद  revkur7.pdf
1625 भुदरगड कुर  ईश्वरा सन्तु मोरबाळा यास मुलगा मारुती  महसूल  जन्म नोंद  revkur8.pdf
1626 भुदरगड कुर  कुशी कोम विठू मिसाळ  महसूल  मृत्यू नोंद revkur9.pdf
1627 भुदरगड कुर  कृष्णा रामा पा खापरे कोनवडेकर यास मुलगा  महसूल  जन्म नोंद  revkur10.pdf
1628 भुदरगड कुर  कृष्ण अंबाजी कौलकर यास मुलगा बाळा  महसूल  जन्म नोंद  revkur11.pdf
1629 भुदरगड कुर  कृष्णा बिन मानकू मिसाळ यांचा मुलगा रामा  महसूल  जन्म नोंद  revkur12.pdf
1630 भुदरगड कुर  गंगी बाप कृष्णा कौलकर  महसूल  मृत्यू नोंद revkur6.pdf
1631 भुदरगड कुर  गंगी कोम हरी सारंग  महसूल  मृत्यू नोंद revkur7.2pdf
1632 भुदरगड कुर  गणू राऊ सिदे याची मुलगी बया  महसूल  जन्म नोंद  revkur13.pdf
1633 भुदरगड कुर  गणू सावबा हाळदकर मुलगी चंद्राबाई  महसूल  जन्म नोंद  revkur5.1pdf
1634 भुदरगड कुर  गणू सावबा हाळदकर मुलगी लक्षीमी  महसूल  जन्म नोंद  revkur6.2pdf
1635 भुदरगड कुर  गौरी कोम राघू शीरके  महसूल  मृत्यू नोंद revkur9.1pdf
1636 भुदरगड कुर  जिवबा आबा पाटील आदमापूरकर मुलगा राऊ  महसूल  जन्म नोंद  revkur11.2pdf
1637 भुदरगड कुर  जोती साताप्पा शिंदे मुलगा नारायण  महसूल  जन्म नोंद  revkur11.3pdf
1638 भुदरगड कुर  दत्तू बापू वासकर मुलगा दादू  महसूल  जन्म नोंद  revkur4.6pdf
1639 भुदरगड कुर  दत्तू राघू पाटील मुलगा  महसूल  जन्म नोंद  revkur14.pdf
1640 भुदरगड कुर  दत्तू रामा मिसाळ  महसूल  मृत्यू नोंद revkur7.1pdf
1641 भुदरगड कुर  दाजी रानबा खाडे  महसूल  मृत्यू नोंद revkur4.1pdf
1642 भुदरगड कुर  दादू सातबा पाटील याची मुलगी जना  महसूल  जन्म नोंद  revkur13.1pdf
1643 भुदरगड कुर  देवबा बाबाजी खापरे मुलगा  महसूल  जन्म नोंद  revkur10.3pdf
1644 भुदरगड कुर  धोंडी जोती राजीगरा मुलगा गोविंदा  महसूल  जन्म नोंद  revkur15.pdf
1645 भुदरगड कुर  नागोजी मानाप्पा शिंदा मुलगा जानू  महसूल  जन्म नोंद  revkur12.1pdf
1646 भुदरगड कुर  लक्षुमन सखोबा हाळदकर याची मुलगी सुंद्रा  महसूल  जन्म नोंद  revkur5.2pdf
1647 भुदरगड कुर  लक्षुमन सखोबा हाळदकर याची मुलगा सखोबा  महसूल  जन्म नोंद  revkur14.1pdf
1648 भुदरगड कुर  बया कोम रामा चवाण  महसूल  मृत्यू नोंद revkur16.pdf
1649 भुदरगड कुर  बापू सुभाना सिंदे मुलगा  महसूल  जन्म नोंद  revkur17.pdf
1650 भुदरगड कुर  बाळा जोती खाडे याची मुलगी तानी  महसूल  जन्म नोंद  revkur4.4pdf
1651 भुदरगड कुर  बाळू  जोती खाडया याचा मुलगा गोविंदा   महसूल  जन्म नोंद  revkur18.pdf
1652 भुदरगड कुर  बाळू शेवाळा हुपरीकर याची मुलगी मंजुळा  महसूल  जन्म नोंद  revkur4.5pdf
1653 भुदरगड कुर  भयना कोम भागोजी हाळदकर महसूल  मृत्यू नोंद revkur9.2pdf
1654 भुदरगड कुर  भाऊ नागू खाड्या  महसूल  मृत्यू नोंद revkur19.pdf
1655 भुदरगड कुर  भैरू सुलताना हळदकर यांचा मुलगा नागू  महसूल  जन्म नोंद  revkur17.1pdf
1656 भुदरगड कुर  मैनी कोम ईश्वरा खापरे  महसूल  मृत्यू नोंद revkur20.pdf
1657 भुदरगड कुर  येसबा धोंडी खाडे मुलगी सुन्दा  महसूल  जन्म नोंद  revkur11.3pdf
1658 भुदरगड कुर  राजाराम जेयराम पाटील मळगेकर मुलगी  महसूल  जन्म नोंद  revkur5.3pdf
1659 भुदरगड कुर  जीउ कोम रानबा खाडे  महसूल  मृत्यू नोंद revkur20.1pdf
1660 भुदरगड कुर  रामा बगदे अवचितवाडी मुलगी  महसूल  जन्म नोंद  revkur10.1pdf
1661 भुदरगड कुर  रामा धोंडी खाडे मुलगा दौळू  महसूल  जन्म नोंद  revkur21.pdf
1662 भुदरगड कुर  रामा बापू ढेंगे  महसूल  मृत्यू नोंद revkur4.2pdf
1663 भुदरगड कुर  रामा बापू ढेंगे  महसूल  मृत्यू नोंद revkur9.3pdf
1664 भुदरगड कुर  रामा बापू मिसाळ मुलगी  महसूल  जन्म नोंद  revkur6.5pdf
1665 भुदरगड कुर  लक्ष्मण सखोबा हळदकर मुलगा सखोबा  महसूल  जन्म नोंद  revkur14.1pdf
1666 भुदरगड कुर  विठा बाप कृष्णा सावबा हळदकर  महसूल  मृत्यू नोंद revkur22.pdf
1667 भुदरगड कुर  विठू बिन लक्ष्मन हळदकर मुलगा गणू  महसूल  जन्म नोंद  revkur7.3pdf
1668 भुदरगड कुर  विठू सिंदा कुरकर  महसूल  मृत्यू नोंद revkur4.3pdf
1669 भुदरगड कुर  विष्णू दत्तू पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद revkur23.pdf
1670 भुदरगड कुर  सन्तु भैरू हळदकर मुलगी सकू  महसूल  जन्म नोंद  revkur24.pdf
1671 भुदरगड कुर  सखोबा बाबाजी ढेकळे मुलगी रकमा  महसूल  जन्म नोंद  revkur6.1pdf
1672 भुदरगड कुर  सखोबा लक्ष्मण मिसाळ मुलगी गंगू  महसूल  जन्म नोंद  revkur6.3pdf
1673 भुदरगड कुर  सतबा कृष्णा राजीगरा  महसूल  मृत्यू नोंद revkur16.1pdf
1674 भुदरगड कुर  सुंद्री कोम लक्ष्मण उंडगे  महसूल  मृत्यू नोंद  revkur19.1pdf
1675 भुदरगड बसरेवाडी  दत्तू सुभाना पाटील मुलगा आबा  महसूल  जन्म नोंद revBasarewadi1.pdf
1676 भुदरगड बसरेवाडी  आकु बाप रकमाजी कळेकवाडीकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi2.pdf
1677 भुदरगड बसरेवाडी  आपा बापू पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi3.pdf
1678 भुदरगड बसरेवाडी  भागू बिन जोती ढेरे  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi4.pdf
1679 भुदरगड बसरेवाडी  भागोजी बाबाजी मोरे महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi5.pdf
1680 भुदरगड बसरेवाडी  भागोजी बाबाजी मोरे यास मुलगा दादू  महसूल  जन्म नोंद revBasarewadi6.pdf
1681 भुदरगड बसरेवाडी  धोंडी बाप दत्तू टोणपा  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi7.pdf
1682 भुदरगड बसरेवाडी  रामा पाटील मुलगा दौलू  महसूल  जन्म नोंद revBasarewadi8.pdf
1683 भुदरगड बसरेवाडी  गंगा कोम साताप्पा ढेरे  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi9.pdf
1684 भुदरगड बसरेवाडी  गोदी बाप सखोबा ढेरे  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi10.pdf
1685 भुदरगड बसरेवाडी  गोपाला रामा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi11.pdf
1686 भुदरगड बसरेवाडी  गोविदा दत्तू पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi12.pdf
1687 भुदरगड बसरेवाडी  इटा कोम सखोबा ढेरे  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi13.pdf
1688 भुदरगड बसरेवाडी  जनी कोम रामा मेटका  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi14.pdf
1689 भुदरगड बसरेवाडी  जिवबा सुभाना कळंत्रा  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi15.pdf
1690 भुदरगड बसरेवाडी  जोती बिन अकोबा ढेरे  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi16.pdf
1691 भुदरगड बसरेवाडी  कृष्णा रामा भाकबर  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi17.pdf
1692 भुदरगड बसरेवाडी  मंजू बाप साताप्पा ढेरे  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi18.pdf
1693 भुदरगड बसरेवाडी  मुक्ता बाप सखोबा ढेऱ्या महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi19.pdf
1694 भुदरगड बसरेवाडी  रामू दत्तू टोणपा  महसूल  मृत्यू नोंद  revBsarewadi20.pdf
1695 भुदरगड बसरेवाडी  राऊ बाबाजी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi21.pdf
1696 भुदरगड बसरेवाडी  राऊ दत्तू पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi22.pdf
1697 भुदरगड बसरेवाडी  सदू कोम जोती ढेऱ्या महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi23.pdf
1698 भुदरगड बसरेवाडी  बापू बाबाजी पाटील मुलगा सखोबा  महसूल  जन्म नोंद revBAsarewadi24.pdf
1699 भुदरगड बसरेवाडी  जयराम सावबा ढेरे मुलगी साती  महसूल  जन्म नोंद revBasarewadi25.pdf
1700 भुदरगड बसरेवाडी  सुन्द्रा कोम बाबाजी टोणपे  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi26.pdf
1701 भुदरगड बसरेवाडी  विठू सन्तु तुपारे मुलगी तानी  महसूल  जन्म नोंद revBasarewadi27.pdf
1702 भुदरगड बसरेवाडी  विटू अंबाजी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi28.pdf
1703 भुदरगड बसरेवाडी  नानी कोम ईश्वरा पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revBasarewadi29.pdf
1704 भुदरगड मोरेवाडी  कृष्णा विठू ढेरे  महसूल  मृत्यू नोंद  revmorewadi1.pdf
1705 भुदरगड मोरेवाडी  कृष्णा शीवा नलवडा मुलगी हौसाक्का  महसूल  जन्म नोंद  revmorewadi2.pdf
1706 भुदरगड मोरेवाडी  विष्णू हरी पावले मुलगा शिवराम  महसूल  जन्म नोंद  revmorewadi3.pdf
1707 भुदरगड मोरेवाडी  सावित्री बाप विठू ढेऱ्या  महसूल  मृत्यू नोंद  revmorewadi4.pdf
1708 भुदरगड लोटेवाडी आबा राणोजी सारंग महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi1.pdf
1709 भुदरगड लोटेवाडी आकु तुका खवरे महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi2.pdf
1710 भुदरगड लोटेवाडी  आकु तुका बाबाजी सारंग   महसूल  जन्म नोंद revlotevadi3.pdf
1711 भुदरगड लोटेवाडी आंबू गंगाजी  सारंग  महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi4.pdf
1712 भुदरगड लोटेवाडी बापू आपा देसाई महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi5.pdf
1713 भुदरगड लोटेवाडी आंबू  मोती चौगला महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi6.pdf
1714 भुदरगड लोटेवाडी आंबू  संतु खवऱ्या महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi7.pdf
1715 भुदरगड लोटेवाडी आंबू  तात्या गुरव महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi8.pdf
1716 भुदरगड लोटेवाडी मोतीराम भागोजी चौगले   महसूल  जन्म नोंद revlotevadi8.1.pdf
1717 भुदरगड लोटेवाडी विठोबा सखाराम देसाई महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi8.2.pdf
1718 भुदरगड लोटेवाडी आनंदा आबा देसाई  महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi9.pdf
1719 भुदरगड लोटेवाडी आनंदा बापू तुका जाधव महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi10.pdf
1720 भुदरगड लोटेवाडी गानुबाई नागू लाड महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi10.1.pdf
1721 भुदरगड लोटेवाडी सिताराम येसबा कोदुलकर महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi10.2.pdf
1722 भुदरगड लोटेवाडी आनंदा हरी पाटील महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi11.pdf
1723 भुदरगड लोटेवाडी आनंदा जोती गुरव महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi12.pdf
1724 भुदरगड लोटेवाडी आनंदा श्रीपती सुतार रा.राधानगरी महसूल  जन्म नोंद revlotevadi13.pdf
1725 भुदरगड लोटेवाडी आनंदा तुका जाधव रा.आकुर्डे महसूल  जन्म नोंद revlotevadi14.pdf
1726 भुदरगड लोटेवाडी आंजी हरी  पोवार रा.आकुर्डे  महसूल  जन्म नोंद revlotevadi15.pdf
1727 भुदरगड लोटेवाडी अंतू ज्योती  गुरव   महसूल  जन्म नोंद revlotevadi16.pdf
1728 भुदरगड लोटेवाडी आणु तुका पाटील  महसूल  जन्म नोंद revlotevadi17.pdf
1729 भुदरगड लोटेवाडी बापू आपा देसाई महसूल  जन्म नोंद revlotevadi18.pdf
1730 भुदरगड लोटेवाडी असारी तुका सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi19.pdf
1731 भुदरगड लोटेवाडी आसरी आबा सारंग  महसूल  जन्म नोंद revlotevadI20.pdf
1732 भुदरगड लोटेवाडी बाळू दाजी गुरव महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi21.pdf
1733 भुदरगड लोटेवाडी भागोजी विराप्पा चौगले महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi22.pdf
1734 भुदरगड लोटेवाडी भाऊ गनु सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi23.pdf
1735 भुदरगड लोटेवाडी भिवरा गंगाजी सारंग  महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi24.pdf
1736 भुदरगड लोटेवाडी चंद्रा धोंडी गवते महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi25.pdf
1737 भुदरगड लोटेवाडी चंद्रा गनु चौगला रा.नरतवडे ता.राधानगरी महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi26.pdf
1738 भुदरगड लोटेवाडी चांगुणा तुका सारंग  महसूल  जन्म नोंद revlotevadi27.pdf
1739 भुदरगड लोटेवाडी चिंगु सिदू सारंग महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi28.pdf
1740 भुदरगड लोटेवाडी हिरा धोंडी गवते महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi29.pdf
1741 भुदरगड लोटेवाडी दाजी अप्पा देसाई महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi30.pdf
1742 भुदरगड लोटेवाडी दाजी गंगाजी सारंग महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi31.pdf
1743 भुदरगड लोटेवाडी दत्तू जोती गुरव महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi32.pdf
1744 भुदरगड लोटेवाडी  देवबा गणू गुरव महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi33.pdf
1745 भुदरगड लोटेवाडी धोंडीबा सिताराम सारंग महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi34.pdf
1746 भुदरगड लोटेवाडी धोंडू मोतीराम चौगले महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi35.pdf
1747 भुदरगड लोटेवाडी धोंडू संतु सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi36.pdf
1748 भुदरगड लोटेवाडी गणपती लक्ष्मण गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi37.pdf
1749 भुदरगड लोटेवाडी गंगू रामा शेटके महसूल  जन्म नोंद revlotevadi38.pdf
1750 भुदरगड लोटेवाडी कोंडी गणू रावण महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi39.pdf
1751 भुदरगड लोटेवाडी गोपाळा जयराम गुरव* महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi40.pdf
1752 भुदरगड लोटेवाडी हौशी बाबु देसाई महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi41.pdf
1753 भुदरगड लोटेवाडी हवशी बाळू पाटील महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi42.pdf
1754 भुदरगड लोटेवाडी ह्वशी अर्जुना कोडुलकर महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi43.pdf
1755 भुदरगड लोटेवाडी हावशी गणू लाड महसूल  मृत्यू नोंद revlotevad44.pdf
1756 भुदरगड लोटेवाडी हावशी नागनाथ चौगले महसूल  जन्म नोंद revlotevadi45.pdf
1757 भुदरगड लोटेवाडी हावशी सिदू सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi46.pdf
1758 भुदरगड लोटेवाडी हौवशी अर्जुना कोंदलकर महसूल  जन्म नोंद revlotevadi47.pdf
1759 भुदरगड लोटेवाडी ईश्वरा दाजी गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi48.pdf
1760 भुदरगड लोटेवाडी ईश्वरा कृष्णा देसाई महसूल  जन्म नोंद revlotevadi49.pdf
1761 भुदरगड लोटेवाडी जाना हरी पाटील महसूल  जन्म नोंद revlotevadi50.pdf
1762 भुदरगड लोटेवाडी जनाबाई बाळा पाचगावकर महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi51.pdf
1763 भुदरगड लोटेवाडी जनी लखू सरवंदा महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi52.pdf
1764 भुदरगड लोटेवाडी जनी तुका सारंग महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi53.pdf
1765 भुदरगड लोटेवाडी जानु तुका सारंग महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi54.pdf
1766 भुदरगड लोटेवाडी जानु गोविंदा गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi55.pdf
1767 भुदरगड लोटेवाडी जानू कृष्णा बरकाळे महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi56.pdf
1768 भुदरगड लोटेवाडी जानु सखाराम गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi57.pdf
1769 भुदरगड लोटेवाडी जानु सिताराम कोडुलकर* महसूल  जन्म नोंद revlotevadi58.pdf
1770 भुदरगड लोटेवाडी झिजा बापू देसाई महसूल  जन्म नोंद revlotevadi59.pdf
1771 भुदरगड लोटेवाडी जिऊ म्हादू गवते महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi60.pdf
1772 भुदरगड लोटेवाडी जीवू राऊ साटे महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi61.pdf
1773 भुदरगड लोटेवाडी बाळू दाजी गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi62.pdf
1774 भुदरगड लोटेवाडी केरबा गुंडू शिरसेकर महसूल  जन्म नोंद revlotevadi63.pdf
1775 भुदरगड लोटेवाडी केरी दादू पाचगावकर महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi64.pdf
1776 भुदरगड लोटेवाडी कृष्णा धोंडी गवते महसूल  जन्म नोंद revlotevadi65.pdf
1777 भुदरगड लोटेवाडी कृष्णा रामा चव्हाण महसूल  जन्म नोंद revlotevadi66.pdf
1778 भुदरगड लोटेवाडी कृष्णा रामा सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi67.pdf
1779 भुदरगड लोटेवाडी कृष्णी दादू पाचगावकर महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi68.pdf
1780 भुदरगड लोटेवाडी कुंडलिक लखू चौगले महसूल  जन्म नोंद revlotevadi69.pdf
1781 भुदरगड लोटेवाडी कुंडलिक श्रीपती बिरंबोळे महसूल  जन्म नोंद revlotevadi70.pdf
1782 भुदरगड लोटेवाडी लखू सखाराम गवते महसूल  जन्म नोंद revlotevadi71.pdf
1783 भुदरगड लोटेवाडी येसबा लकू चौगले महसूल  जन्म नोंद revlotevadi72.pdf
1784 भुदरगड लोटेवाडी नाथा लिंबा सुतार महसूल  जन्म नोंद revlotevadi73.pdf
1785 भुदरगड लोटेवाडी मैना रामा भोसले  महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi74.pdf
1786 भुदरगड लोटेवाडी मनी सखाराम सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi75.pdf
1787 भुदरगड लोटेवाडी मंजुळा लखू सरवंडा महसूल  जन्म नोंद revlotevadi76.pdf
1788 भुदरगड लोटेवाडी मंजुळा सखाराम गुरव महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi77.pdf
1789 भुदरगड लोटेवाडी मनुबाई नागू लाड महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi78.pdf
1790 भुदरगड लोटेवाडी मंजू मसू बाऊसकर महसूल  जन्म नोंद revlotevadi79.pdf
1791 भुदरगड लोटेवाडी म्हादू राघो देसाई महसूल  जन्म नोंद revlotevadi80.pdf
1792 भुदरगड लोटेवाडी मारोती आवबा गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi81.pdf
1793 भुदरगड लोटेवाडी मारोती म्हादू चौगला महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi82.pdf
1794 भुदरगड लोटेवाडी नाना गंगाजी सारंग महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi83.pdf
1795 भुदरगड लोटेवाडी नाना सुभाना सारंग महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi84.pdf
1796 भुदरगड लोटेवाडी नानू तुका पाटील महसूल  जन्म नोंद revlotevadi85.pdf
1797 भुदरगड लोटेवाडी पांडू धोंडी गवते महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi86.pdf
1798 भुदरगड लोटेवाडी पारू देवबा गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi87.pdf
1799 भुदरगड लोटेवाडी पारू जयराम गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi88.pdf
1800 भुदरगड लोटेवाडी राजा बाळू रेपे महसूल  जन्म नोंद revlotevadi89.pdf
1801 भुदरगड लोटेवाडी राजाराम भाऊ सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi90.pdf
1802 भुदरगड लोटेवाडी राजाराम गोपाळा देवार्डेकर महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi91.pdf
1803 भुदरगड लोटेवाडी राजाराम गोपाळा पारटे महसूल  जन्म नोंद revlotevadi92.pdf
1804 भुदरगड लोटेवाडी राजराम गोपाळा देवर्डेकर महसूल  जन्म नोंद revlotevadi93.pdf
1805 भुदरगड लोटेवाडी राजू राणोजी व्हारांडेकर महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi94.pdf
1806 भुदरगड लोटेवाडी रखमा दाजी पाटील महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi95.pdf
1807 भुदरगड लोटेवाडी राणोजी सुलताना सारंग महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi96.pdf
1808 भुदरगड लोटेवाडी रत्ना लक्ष्मण गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi97.pdf
1809 भुदरगड लोटेवाडी राऊ सिदू सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi98.pdf
1810 भुदरगड लोटेवाडी रावजी नागू हंडे महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi100.pdf
1811 भुदरगड लोटेवाडी सखाराम आपा देसाई महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi101.pdf
1812 भुदरगड लोटेवाडी सारजी सखाराम सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi102.pdf
1813 भुदरगड लोटेवाडी सारी गणू पाटील महसूल  जन्म नोंद revlotevadi103.pdf
1814 भुदरगड लोटेवाडी सावित्री तुकाराम पाटील महसूल  जन्म नोंद revlotevadi104.pdf
1815 भुदरगड लोटेवाडी शामराव कृष्णा राजिगारा महसूल  जन्म नोंद revlotevadi105.pdf
1816 भुदरगड लोटेवाडी शामू तूळसाप्पा सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi106.pdf
1817 भुदरगड लोटेवाडी शांती सिदू सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi107.pdf
1818 भुदरगड लोटेवाडी शांती तुका सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi108.pdf
1819 भुदरगड लोटेवाडी शारी जयराम गुरव महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi109.pdf
1820 भुदरगड लोटेवाडी शारु गुंडू सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi110.pdf
1821 भुदरगड लोटेवाडी शावू राम गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi111.pdf
1822 भुदरगड लोटेवाडी शेवंती देवबा गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi112.pdf
1823 भुदरगड लोटेवाडी शिवा सिताराम सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi113.pdf
1824 भुदरगड लोटेवाडी श्रीमंती सखाराम सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi114.pdf
1825 भुदरगड लोटेवाडी सिता गंगाजी सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi115.pdf
1826 भुदरगड लोटेवाडी तारी सिताराम कोदूलकर महसूल  जन्म नोंद revlotevadi116.pdf
1827 भुदरगड लोटेवाडी सोनू बाळा शेणवे महसूल  जन्म नोंद revlotevadi117.pdf
1828 भुदरगड लोटेवाडी सोनी जयराम गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi118.pdf
1829 भुदरगड लोटेवाडी सुभाना कुशाप्पा सारंग महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi119.pdf
1830 भुदरगड लोटेवाडी सूंदा नारायण पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi120.pdf
1831 भुदरगड लोटेवाडी सुंदरा सखाराम गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi121.pdf
1832 भुदरगड लोटेवाडी सूर्यापा सुभाना राजिगरे महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi122.pdf
1833 भुदरगड लोटेवाडी ताई आपा धुरे महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi123.pdf
1834 भुदरगड लोटेवाडी ताई कृष्णा राजिगारा महसूल  जन्म नोंद revlotevadi124.pdf
1835 भुदरगड लोटेवाडी ताणू भाऊ सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi125.pdf
1836 भुदरगड लोटेवाडी ताणू सिदू सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi126.pdf
1837 भुदरगड लोटेवाडी तानु तुका खवरे महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi127.pdf
1838 भुदरगड लोटेवाडी तारा लकू सरवंदा महसूल  जन्म नोंद revlotevadi128.pdf
1839 भुदरगड लोटेवाडी ताराई परसू जोगती महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi129.pdf
1840 भुदरगड लोटेवाडी तारी दाजी गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi130.pdf
1841 भुदरगड लोटेवाडी तारी सिताराम कोदूलकर महसूल  जन्म नोंद revlotevadi131.pdf
1842 भुदरगड लोटेवाडी तातोबा बाबू गुरव महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi132.pdf
1843 भुदरगड लोटेवाडी तुकाराम बापू देसाई महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi133.pdf
1844 भुदरगड लोटेवाडी तूळसापां सुभाना सारंग महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi134.pdf
1845 भुदरगड लोटेवाडी विष्णू गंगाजी सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi135.pdf
1846 भुदरगड लोटेवाडी विष्णू जयराम सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi136.pdf
1847 भुदरगड लोटेवाडी विष्णू जोती खवरे महसूल  जन्म नोंद revlotevadi137.pdf
1848 भुदरगड लोटेवाडी विष्णू म्हादू गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi138.pdf
1849 भुदरगड लोटेवाडी विष्णू तूळसापा सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi139.pdf
1850 भुदरगड लोटेवाडी विष्णू विठू गुरव महसूल  जन्म नोंद revlotevadi140.pdf
1851 भुदरगड लोटेवाडी विठोबा सखाराम देसाई महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi141.pdf
1852 भुदरगड लोटेवाडी विठोबा तुका सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi142.pdf
1853 भुदरगड लोटेवाडी येसवंता रामा पाटील महसूल  जन्म नोंद revlotevadi143.pdf
1854 भुदरगड लोटेवाडी येसू बाबू देसाई महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi144.pdf
1855 भुदरगड लोटेवाडी येसू गुंडू सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi145.pdf
1856 भुदरगड लोटेवाडी येसूबाई बाबाजी सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi146.pdf
1857 भुदरगड लोटेवाडी भाऊ गनु सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi147.pdf
1858 भुदरगड लोटेवाडी दादू धोंडी शिर्सेकर महसूल  जन्म नोंद revlotevadi148.pdf
1859 भुदरगड लोटेवाडी दादू नानोबा गुरव महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi149.pdf
1860 भुदरगड लोटेवाडी धोंडू दाजीबा पाटील महसूल  जन्म नोंद revlotevadi150.pdf
1861 भुदरगड लोटेवाडी गणू रामा रावण महसूल  जन्म नोंद revlotevadi151.pdf
1862 भुदरगड लोटेवाडी गोपाळा कृष्णा सारंग महसूल  जन्म नोंद revlotevadi152.pdf
1863 भुदरगड लोटेवाडी ह्वशी अर्जुना कोडुलकर महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi153.pdf
1864 भुदरगड लोटेवाडी हिरा आत्मराऊ साठे महसूल  जन्म नोंद revlotevadi154.pdf
1865 भुदरगड लोटेवाडी हिरा मोती सरवंदा महसूल  मृत्यू नोंद revlotevadi155.pdf
1866 भुदरगड लोटेवाडी हिरा बापू देसाई महसूल  जन्म नोंद revlotevadi156.pdf
1867 भुदरगड लोटेवाडी लकू तातोबा सरवंदा महसूल  जन्म नोंद revlotevadi157.pdf
1868 भुदरगड लोटेवाडी हिरा धोंडी गवते महसूल  जन्म नोंद revlotevadi158.pdf
1869 भुदरगड लोटेवाडी हिरा गणू पाटील महसूल  जन्म नोंद revlotevadi159.pdf
1870 भुदरगड बेगवडे आकू धोंडी यलकर बेगवडे महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade1pdf
1871 भुदरगड बेगवडे गणू चंद्रा बेगवडे महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade2pdf
1872 भुदरगड बेगवडे आकू बाप भाऊ कदम महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade3pdf
1873 भुदरगड बेगवडे बापू चिमा रेडेकर बेगवडे महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade4pdf
1874 भुदरगड बेगवडे भाऊ धोंडी कदम  महसूल  जन्म नोंद revbegavade5pdf
1875 भुदरगड बेगवडे आबा भवाना बेळवेकर बेगवडे महसूल  जन्म नोंद revbegavade6pdf
1876 भुदरगड बेगवडे आई चंद्रा म्हादू बिन यास मुलगी कमळी बेगवडे महसूल  जन्म नोंद revbegavade7pdf
1877 भुदरगड बेगवडे राऊ बाबाजी बिरंबोळे यास मुलगी हौशी  महसूल  जन्म नोंद revbegavade8pdf
1878 भुदरगड बेगवडे बाबू भिकू किराळकर यास मुलगी चंद्री  महसूल  जन्म नोंद revbegavade9pdf
1879 भुदरगड बेगवडे जोती केदारी पाटील यास मुलगी कृष्णी महसूल  जन्म नोंद revbegavade10pdf
1880 भुदरगड बेगवडे कोंडी बाबाजी ढोकरे यास मुलगा कैरू महसूल  जन्म नोंद revbegavade11pdf
1881 भुदरगड बेगवडे गोपाळा धोंडी कदम यास मुलगा जानू महसूल  जन्म नोंद revbegavade12pdf
1882 भुदरगड बेगवडे भाऊसिंग मुगडे यास मुलगी काशी  महसूल  जन्म नोंद revbegavade13pdf
1883 भुदरगड बेगवडे भाऊ केदारी पाटील यास मुलगी जीऊ महसूल  जन्म नोंद revbegavade14pdf
1884 भुदरगड बेगवडे आवबा सावबा येजरे यास मुलगा शंकर  महसूल  जन्म नोंद revbegavade15pdf
1885 भुदरगड बेगवडे भिमा जोती रेडेकर यास मुलगा बापू  महसूल  जन्म नोंद revbegavade16pdf
1886 भुदरगड बेगवडे यसबा भैरू येजरे  महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade17pdf
1887 भुदरगड बेगवडे यसबा भैरू येजरे यास मुलगा भैरू  महसूल  जन्म नोंद revbegavade18pdf
1888 भुदरगड बेगवडे हरी सावबा लटके यास मुलगा कृष्णा  महसूल  जन्म नोंद revbegavade19pdf
1889 भुदरगड बेगवडे भाऊ धोंडी कदम यास मुलगा हरी  महसूल  जन्म नोंद revbegavade20pdf
1890 भुदरगड बेगवडे संतू जोती फराकटे यास मुलगी कृष्णी महसूल  जन्म नोंद revbegavade21pdf
1891 भुदरगड बेगवडे कोंडी बाबाजी ढोकरे यास मुलगी तुळसा महसूल  जन्म नोंद revbegavade22pdf
1892 भुदरगड बेगवडे गणू सावबा चव्हाण यास मुलगा मारुती  महसूल  जन्म नोंद revbegavade23pdf
1893 भुदरगड बेगवडे लक्ष्मण नाना शेणवी यास मुलगा यशवंत  महसूल  जन्म नोंद revbegavade24pdf
1894 भुदरगड बेगवडे भाऊ लिंगू बांबूगडे यास मुलगी कोयना  महसूल  जन्म नोंद revbegavade25pdf
1895 भुदरगड बेगवडे संभू रावजी पाटील यास मुलगा गणू  महसूल  जन्म नोंद revbegavade26pdf
1896 भुदरगड बेगवडे संतू गंगाजी बांबूगडे  महसूल  जन्म नोंद revbegavade27pdf
1897 भुदरगड बेगवडे हणमा नरसू शेवाळकर यास मुलगा गणू महसूल  जन्म नोंद revbegavade28pdf
1898 भुदरगड बेगवडे राऊ आपा यलकर  महसूल  जन्म नोंद revbegavade29pdf
1899 भुदरगड बेगवडे भाऊ केदारी पाटील यास मुलगी सुंद्रा महसूल  जन्म नोंद revbegavade30pdf
1900 भुदरगड बेगवडे गुंडू खंडू जाधव  महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade31pdf
1901 भुदरगड बेगवडे गुंडू खंडू जाधव  महसूल  जन्म नोंद revbegavade32pdf
1902 भुदरगड बेगवडे संतू गंगाजी बांबूगडे यास मुलगी हौशी  महसूल  जन्म नोंद revbegavade33pdf
1903 भुदरगड बेगवडे हरी राऊ यलकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade34pdf
1904 भुदरगड बेगवडे रामा बाळू चव्हाण महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade35pdf
1905 भुदरगड बेगवडे भाऊ सीताराम पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade36pdf
1906 भुदरगड बेगवडे चांगुणा बाळू पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade37pdf
1907 भुदरगड बेगवडे रावजी सखोबा घुगरे यास मुलगी जनी  महसूल  जन्म नोंद revbegavade38pdf
1908 भुदरगड बेगवडे कोंडी तातोबा बांबूगडे यास मुलगा जाणू  महसूल  जन्म नोंद revbegavade39pdf
1909 भुदरगड बेगवडे दत्तू भाऊ पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade40pdf
1910 भुदरगड बेगवडे आपा बाबाजी चव्हाण यास मुलगी तानू महसूल  जन्म नोंद revbegavade41pdf
1911 भुदरगड बेगवडे कृष्णा बाबाजी चव्हाण यास मुलगा विठू  महसूल  जन्म नोंद revbegavade42pdf
1912 भुदरगड बेगवडे आबा बाबाजी बांबूगडे यास मुलगा दत्तू  महसूल  जन्म नोंद revbegavade43pdf
1913 भुदरगड बेगवडे दाजी धोंडी सुतार यास मुलगी आक्काताई  महसूल  जन्म नोंद revbegavade44pdf
1914 भुदरगड बेगवडे सिदवा घुवरे यास मुलगी दुंडवा महसूल  जन्म नोंद revbegavade45pdf
1915 भुदरगड बेगवडे जोती केदारी पाटील यास मुलगा लक्षु  महसूल  जन्म नोंद revbegavade46pdf
1916 भुदरगड बेगवडे बाबू रानबा मोरे यास मुलगी मंजा महसूल  जन्म नोंद revbegavade47pdf
1917 भुदरगड बेगवडे धोंडू कोम कोंडी बांबूगडे महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade48pdf
1918 भुदरगड बेगवडे बाबू बिन बाळू शेटके  महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade49pdf
1919 भुदरगड बेगवडे जाणू रानबा लटके  महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade50pdf
1920 भुदरगड बेगवडे नानी बाप आबा बांबूगडे  महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade51pdf
1921 भुदरगड बेगवडे भाऊ सखोबा घुगरे यास मुलगा बापू  महसूल  जन्म नोंद revbegavade52pdf
1922 भुदरगड बेगवडे आबा बाबाजी बांबूगडे यास मुलगी वानी  महसूल  जन्म नोंद revbegavade53pdf
1923 भुदरगड बेगवडे धोंडी शिवबा यलकर यास मुलगी आकु  महसूल  जन्म नोंद revbegavade54pdf
1924 भुदरगड बेगवडे जोती केदारी पाटील यास मुलगा रामू  महसूल  जन्म नोंद revbegavade55pdf
1925 भुदरगड बेगवडे बाळकू धोंडी अस्वले यास मुलगी आंबू  महसूल  जन्म नोंद revbegavade56pdf
1926 भुदरगड बेगवडे गोपाळा आनंदा धामणे यास मुलगा विष्णू  महसूल  जन्म नोंद revbegavade57pdf
1927 भुदरगड बेगवडे शिवा बिन सुभाना पाटील यास मुलगी संता  महसूल  जन्म नोंद revbegavade58pdf
1928 भुदरगड बेगवडे भैरू सटकू येजरे  महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade59pdf
1929 भुदरगड बेगवडे मैना तुकाराम पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  revbegavade60pdf
1930 भुदरगड बेगवडे राऊ आबाजी लटके महसूल  जन्म नोंद revbegavade61pdf
1931 भुदरगड बेगवडे म्हादू संतू पाटील यास मुलगी तारा  महसूल  जन्म नोंद revbegavade62pdf
1932 भुदरगड बेगवडे धोंडी संतू यलकर यास मुलगी यशवंती  महसूल  जन्म नोंद revbegavade63pdf
1933 भुदरगड बेगवडे नागू सावबा यलकर यास मुलगी साकू  महसूल  जन्म नोंद revbegavade64pdf
1934 भुदरगड बेगवडे रामा भावना कांडार यास मुलगा आबा  महसूल  जन्म नोंद revbegavade65pdf
1935 भुदरगड बेगवडे हणमा नरसू शेवाळे यास मुलगा रामू  महसूल  जन्म नोंद revbegavade66pdf
1936 भुदरगड बेगवडे बाबू भिकू किराळकर यास मुलगी सुंद्रा  महसूल  जन्म नोंद revbegavade67pdf
1937 भुदरगड बेगवडे विष्णू सदाशिव बुवा यास मुलगी हिंदू  महसूल  जन्म नोंद revbegavade68pdf
1938 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  सुंदरी नारायण आकुळकर  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd1pdf
1939 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  कोई सुभाना बिरबोळा  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd2pdf
1940 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  नागू म्हादू मगदुम  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd3pdf
1941 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  गवराई रामा कळान्द्रा  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd4pdf
1942 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  चेंद्री सातप्पा करडे  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd5pdf
1943 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  कृष्णा सुभाना बिरबोळा  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd6pdf
1944 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  तांनी संतु आकुळकर  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd7pdf
1945 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  यसा संतु आकुळकर  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd8pdf
1946 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  धोंडी गणू माडया  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd9pdf
1947 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  कृष्णा हारी पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd10pdf
1948 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  आकु गुंडू उंडगे  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd11pdf
1949 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  कमळी हारी मांडे  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd12pdf
1950 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  विष्णु रामा चवुगला  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd13pdf
1951 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  कृष्णा बाळा बिरंबोला  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd14pdf
1952 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  कृष्णा रामा चवूगला  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd15pdf
1953 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  लाडी रामा पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd16pdf
1954 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  तुका देवबा आकुळकर  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd17pdf
1955 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  गोविंदा रामा वैराट  हळदी  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd18pdf
1956 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  सातापा हारी गोधडे  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd19pdf
1957 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  शामराव हारी पाटील महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd20pdf
1958 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  गणू हारी मगदुम  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd21pdf
1959 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  कुशा सभू मोरे महसूल  मृत्यू नोंद  revmadilgekhurd22pdf
1960 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  सीवराम गणू चौगला  महसूल  मृत्यू नोंद  revmadilgekhurd23pdf
1961 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  सुंद्रा कासीबा मगदुम  महसूल  मृत्यू नोंद  revmadilgekhurd24pdf
1962 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  तुका देवबा आकुळकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revmadilgekhurd25pdf
1963 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  दतू गणू चौगला  महसूल  मृत्यू नोंद  revmadilgekhurd26pdf
1964 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  भागू मादू खराडा  महसूल  मृत्यू नोंद  revmadilgekhurd27pdf
1965 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  कासु रामा आकुळकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revmadilgekhurd28pdf
1966 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  संती गणू चौगले महसूल  मृत्यू नोंद  revmadilgekhurd29pdf
1967 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  सरजी शिवबा खापरे  महसूल  मृत्यू नोंद  revmadilgekhurd30pdf
1968 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  लक्ष्मी राणोजी बिरंबोला  महसूल  मृत्यू नोंद  revmadilgekhurd31pdf
1969 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  भिवा तुकाराम वारके  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd32pdf
1970 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  गंगी देवबा आकुळकर  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd33pdf
1971 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  गंगी देवबा आकुळकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revmadilgekhurd34pdf
1972 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  गणू लक्षुमन आकुळकर   महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd35pdf
1973 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  गणू बाळा बिरबोळा  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd36pdf
1974 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  सकु विटू हाजार  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd37pdf
1975 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  काशी रामा वायराटे महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd38pdf
1976 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  परु हारी चवूलगा महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd39pdf
1977 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  केरू आबा खापरे  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd40pdf
1978 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  लळी हारी पाटिल  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd41pdf
1979 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  येसी देवबा आकुळकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revmadilgekhurd42pdf
1980 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  गंगी गोविंदा कदम  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd43pdf
1981 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  वामाजी गजू चवुलगा महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd44pdf
1982 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  आकु हरी मांडे  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd45pdf
1983 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  जना गोविदा कदम  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd46pdf
1984 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  बाळा सिदु आकुळकर  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd47pdf
1985 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  रामा देवबा आकुळकर  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd48pdf
1986 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  तुका माकोजी खापरे  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd49pdf
1987 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  दतु लक्ष्मण खापरे  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd50pdf
1988 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  तुका रामा खापरे  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd51pdf
1989 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  रामा सुभाना बिरंबोळा  याची मुलगी महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd52pdf
1990 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  रामा सुभाना बिरंबोळा  याची मुलगी महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd53pdf
1991 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  सात्तापा आबा कदम  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd54pdf
1992 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  बनी हरी कोळस्कर  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd55pdf
1993 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  गोविंदा देवा कदम यांची मुलगी  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd56pdf
1994 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  हरी जोती खापरे  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd57pdf
1995 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  मुक्ती हरी मगदुम  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd58pdf
1996 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  गणू लक्षुमन मांडे  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd59pdf
1997 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  विठू नाना खापरे  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd60pdf
1998 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  कमळा रामा खापरे  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd61pdf
1999 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  गोविंदा मानापा खापरे पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd62pdf
2000 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  रामू आबा खापरे  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd63pdf
2001 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  शंकर गणू मांडे महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd64pdf
2002 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  विष्णू गोविंदा मांडे महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd65pdf
2003 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  चंद्रा हरी जाधव  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd66pdf
2004 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  बाबाजी जयराम करडे   महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd67pdf
2005 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  येसू हरी खापरे  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd68pdf
2006 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  शंकर गनु  मांडे महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd69pdf
2007 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  मुक्ती हरी मगदुम  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd70pdf
2008 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  सखाराम हरी खापरे  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd71pdf
2009 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  साडू रामा चवूलगा  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd72pdf
2010 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  बाळकू हरी पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd73pdf
2011 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  आबा बाबू खराडा  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd74pdf
2012 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  दतु हरी मांडे  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd75pdf
2013 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  राम व लक्षुमन बाळा बिरंबोळा  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd76pdf
2014 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  पारी गोपाळा केसरकर  महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd77pdf
2015 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  नाना मकोजी खापरे महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd78pdf
2016 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  केसेवा गणू मांडे महसूल  जन्म नोंद  revmadilgekhurd79pdf
2017 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  ईश्वरा गोविंदा मांडे  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd80pdf
2018 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  तुकाराम गोपाळा चौगला  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd81pdf
2019 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  कृष्णा रामा चवूगला  महसूल  जन्म   नोंद  revmadilgekhurd82pdf
2020 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  बाबाजी गणू चवुगला  महसूल  जन्म   नोंद  revmadilgekhurd83pdf
2021 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  रामा बाळकू बिरंबोळा  महसूल  जन्म   नोंद  revmadilgekhurd84pdf
2022 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  तानी सिवा वासकर  महसूल  जन्म   नोंद  revmadilgekhurd85pdf
2023 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  विसनु हरी पाटील  महसूल  जन्म   नोंद  revmadilgekhurd86pdf
2024 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  तानी कृष्णा खराडा  महसूल  जन्म   नोंद  revmadilgekhurd87pdf
2025 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  किसना सखोबा वारके महसूल  जन्म   नोंद  revmadilgekhurd88pdf
2026 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  सीताराम म्हादू पाटील  महसूल  जन्म   नोंद  revmadilgekhurd89pdf
2027 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  तुकाराम गोविंदा कोळस्कर  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd90pdf
2028 भुदरगड   मडिलगे  खुर्द  बया बाबू पाटील  महसूल  मृत्यू  नोंद  revmadilgekhurd91pdf
2029 भुदरगड   एरंडपे लक्ष्मण सखोबा पाटील  महसूल  जन्म   नोंद  reverandpe1pdf
2030 भुदरगड गंगापूर  बाबू गणू पाठोळे  महसूल  मृत्यू नोद  revgangapur1pdf
2031 भुदरगड गंगापूर  ज्ञानू राघो जाधव  महसूल  मृत्यू नोद  revgangapur2pdf
2032