बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका राधानगरी(1-8290)

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 राधानगरी  अर्जुनवाडा  रामा सखाराम डावरे यास मु. नाव सातापा  महसुल जन्मनोंद revarajunwada1.pdf
2 राधानगरी  अर्जुनवाडा  धोंडी येसबा यादव यांस मुलगी साळु महसुल मृत्युनोंद revarajunwada2.pdf
3 राधानगरी  अर्जुनवाडा  मुलगी नाव ठेविले नाही लक्ष्मण सुतार याची  महसुल मृत्युनोंद revarajunwada3.pdf
4 राधानगरी  अर्जुनवाडा  रामा बाबु रा.वाळकी महसुल मृत्युनोंद revarajunwada4.pdf
5 राधानगरी  अर्जुनवाडा  भैरु बाप हरी तिकोडा महसुल मृत्युनोंद revarajunwada5.pdf
6 राधानगरी  अर्जुनवाडा  सुबु बाबाजी शिंदे यास मुलगा शंकर  महसुल जन्मनोंद Revarjunwada6.pdf
7 राधानगरी  आटेगांव  चंद्रा को.बाबु ताडेकर  महसुल मृत्युनोंद Revaategav1.pdf
8 राधानगरी  आटेगांव  म्हादु भिवा मोहिते  महसुल मृत्यु Revaategav2.pdf
9 राधानगरी  आटेगांव  विठु साबाजी निकाडा  महसुल मृत्यु Revaategav3.pdf
10 राधानगरी  आटेगांव  संतु लक्ष्मण धनावडा  महसुल मृत्यु Revaategav4.pdf
11 राधानगरी  आटेगांव  भैरु लक्ष्मण धनावडा  महसुल मृत्यु Revaategav5.pdf
12 राधानगरी  आटेगांव  डोंगऱ्या अंबाजी बाईत  महसुल मृत्यु Revaategav6.pdf
13 राधानगरी  आटेगांव  येसा कु लक्ष्मण तोडकर  महसुल मृत्यु Revaategav7.pdf
14 राधानगरी  आटेगांव  संतु धोंडी खतकर  महसुल मृत्यु Revaategav8.pdf
15 राधानगरी  आटेगांव  गंगी को नाना तोडकर  महसुल मृत्यु Revaategav9.pdf
16 राधानगरी  आटेगांव  काशि को लक्ष्मण धनावडा  महसुल मृत्यु Revaategav10.pdf
17 राधानगरी  आटेगांव  येसु कु आबाजी बाईत  महसुल मृत्यु Revaategav11.pdf
18 राधानगरी  आटेगांव  राजी को तुका बाईत महसुल मृत्यु Revaategav12.pdf
19 राधानगरी  आटेगांव  तायना को वबा पोवार  महसुल मृत्यु Revaategav13.pdf
20 राधानगरी  आटेगांव  मानकु रामा रेडेकर  महसुल मृत्यु Revaategav14.pdf
21 राधानगरी  आटेगांव  सुंद्री बाप रामा रेडेकर महसुल मृत्यु Revaategav15.pdf
22 राधानगरी  आटेगांव  रामा गुनाप्पा चौगला  महसुल मृत्यु Revaategav16.pdf
23 राधानगरी  आटेगांव  रकमा को रामा चौगला महसुल मृत्यु Revaategav17.pdf
24 राधानगरी  आटेगांव  मंजी कोम बाबु धनावडा महसुल मृत्यु Revaategav18.pdf
25 राधानगरी  आटेगांव  राई को आंबाजी धनावडा महसुल मृत्यु Revaategav19.pdf
26 राधानगरी  आटेगांव  लखु हरी तोडकर  महसुल मृत्यु Revaategav20.pdf
27 राधानगरी  आटेगांव  धोंडी बाप सु्भा वागवेकर  महसुल मृत्यु Revaategav21.pdf
28 राधानगरी  आटेगांव  बाळु सखोबा धनवाडा  महसुल मृत्यु Revaategav22.pdf
29 राधानगरी  आटेगांव  रामा बाळा धनवडा  महसुल मृत्यु Revaategav23.pdf
30 राधानगरी  आटेगांव  बया को भागोजी तोडकर  महसुल मृत्यु Revaategav24.pdf
31 राधानगरी  आटेगांव  आकु बाप नाना हारुगडा महसुल मृत्यु Revaategav25.pdf
32 राधानगरी  आटेगांव  मकु बाप सखोबा ढेरे महसुल मृत्यु Revaategav26.pdf
33 राधानगरी  आटेगांव  गणु रामा म्हातारा तोडकर  महसुल जन्म Revaategav27.pdf
34 राधानगरी  ऐनी संब्या तातोबा जाधव यास मुलगा गोविंदा महसुल जन्मनोंद Revaini1.pdf
35 राधानगरी  ऐनी येसबा बापु पा यास मुलगी सावणी महसुल जन्मनोंद Revaini2.pdf
36 राधानगरी  ऐनी बाबु बिन अर्जुना भोगुलकर यास मुलगा सकी महसुल जन्मनोंद Revaini3.pdf
37 राधानगरी  ऐनी कृष्णा बापु पा यास मुलगा अंतु महसुल जन्मनोंद Revaini4.pdf
38 राधानगरी  ऐनी गणु बिन संतु राऊत यास मुलगा नाव केरु महसुल जन्मनोंद Revaini5.pdf
39 राधानगरी  ऐनी कृष्णा धोंडी गुरव यास मुलगी नाव मैना  महसुल जन्मनोंद Revaini6.pdf
40 राधानगरी  ऐनी लखु बिन जोती भोपळा कौलव यास मुलगा  महसुल जन्मनोंद Revaini7.pdf
41 राधानगरी  ऐनी बया कोम बाळाप्पा  महसुल मृत्युनोंद Revaini8.pdf
42 राधानगरी  ऐनी गौरी बाप धोंडी करुळकर  महसुल मृत्युनोंद Revaini9.pdf
43 राधानगरी  ऐनी सखी बाप बाबु भोगुलकर  महसुल मृत्युनोंद Revaini10.pdf
44 राधानगरी  ऐनी सखोबा रखमाजी पाट यास मुलगी नाव तानी  महसुल जन्मनोंद Revaini11.pdf
45 राधानगरी  ऐनी भाऊ जोती हारुगला रा.पंडेवाडी यास मुलगी आणी  महसुल जन्मनोंद Revaini12.pdf
46 राधानगरी  बांबर्डे  जोती सखोजी पके  महसुल मृत्यू नोंद Revbambarde1.pdf
47 राधानगरी  बांबर्डे  सखाराम सोमा घोलकर यास मुलगी नाव सावु  महसुल जन्म नोंद  Revbambarde2.pdf
48 राधानगरी  बांबर्डे  राघो नागोजी माने मुलगा नाव जोत्या  महसुल जन्म नोंद  Revbambarde3.pdf
49 राधानगरी  बांबर्डे  राधा बाप धाकू पोवार  महसुल मृत्यू नोंद Revbambarde4.pdf
50 राधानगरी  बांबर्डे  लकू राऊ आरेकर यास मुलगी नाव गोड   महसुल जन्म नोंद  Revbambarde5.pdf
51 राधानगरी  बांबर्डे  हरी राणोजी माने  महसुल मृत्यू नोंद Revbambarde6.pdf
52 राधानगरी  बांबर्डे  गंगाजी आप्पा धोंड यास मुलगा बापू  महसुल जन्म नोंद  Revbambarde7.pdf
53 राधानगरी  बांबर्डे  गोंडू यसू आरेकर  महसुल मृत्यू नोंद Revbambarde8.pdf
54 राधानगरी  बांबर्डे  रामा आपा माने वारस मुलगी भागी महसुल जन्म नोंद  Revbambarde9.pdf
55 राधानगरी  बांबर्डे  गोंधळा गंगाजी पारदोळा  महसुल मृत्यू नोंद Revbambarde10.pdf
56 राधानगरी  बांबर्डे  गोविंद रावजी दळवी यास मुलगा यशवंत  महसुल जन्म नोंद  Revbambarde11.pdf
57 राधानगरी  बांबर्डे  रुक्मिणी को विठ्ठल मह्कर महसुल मृत्यू नोंद Revbambarde12.pdf
58 राधानगरी  बांबर्डे  बाबू विश्राम दळवी यास मुलगा नाव विश्राम  महसुल जन्म नोंद  Revbambarde13.pdf
59 राधानगरी  बांबर्डे  विश्राम बाबू दळवी  महसुल जन्म नोंद  Revbambarde14.pdf
60 राधानगरी  बांबर्डे  रामा तात्या चव्हाण मुलगा तात्या  महसुल जन्म नोंद  Revbambarde15.pdf
61 राधानगरी  बांबर्डे  रुक्मिजकोमा विठू रांगणेकर   महसुल मृत्यू नोंद  Revbambarde16.pdf
62 राधानगरी  बांबर्डे  लक्ष्मण तात्या कदम त्यास मुलगी मैना  महसुल जन्म नोंद  Revbambarde17.pdf
63 राधानगरी  बांबर्डे  धाकू रोघो पोवार यास मुलगा भागोजी  महसुल जन्म नोंद  Revbambarde18.pdf
64 राधानगरी  बांबर्डे  सखाराम सोमा मुलगा हरी महसुल जन्म नोंद  Revbambarde19.pdf
65 राधानगरी  बांबर्डे  राघू नागोजी माने यास मुलगा नागोजी  महसुल जन्म नोंद  Revbambarde20.pdf
66 राधानगरी  बांबर्डे  विठोबा विश्राम जाधव यास शांती  महसुल जन्म नोंद  Revbambarde21.pdf
67 राधानगरी  बांबर्डे  रामा तात्या चव्हाण मुलगी तारी महसुल जन्म नोंद  Revbambarde22.pdf
68 राधानगरी  बांबर्डे  लक्ष्मण गणु साऊळ महसुल मृत्युनोंद Revbambarde23.pdf
69 राधानगरी  बांबर्डे  गोपाळ विठु वांगणेकर यास मुलगा दौलत महसुल जन्म नोंद  Revbambarde24.pdf
70 राधानगरी  बांबर्डे  बाबु धोंडु गुरव यास मुलगा नाव सदाशिव  महसुल जन्म नोंद  Revbambarde25.pdf
71 राधानगरी  बांबर्डे  भागोजी हरी पोवार  महसुल मृत्युनोंद Revbambarde26.pdf
72 राधानगरी  बांबर्डे  धाकु राघो पोवार यास मुलगा राधा  महसुल जन्म नोंद  Revbambarde27.pdf
73 राधानगरी  भांडणे राऊ भागोजी खाडे  महसुल जन्म नोंद Revbhandane1.pdf
74 राधानगरी  भांडणे तात्या मापाजी बाईत महसुल जन्म नोंद Revbhandane2.pdf
75 राधानगरी  बुजवडे  सौदरा कोम लक्ष्मना  महसूल  मृत्यू नोंद  Revbujawade1.pdf
76 राधानगरी  बुजवडे दादू जैरामा पाटील  महसूल मृत्यू नोंद Revbujawade2.pdf
77 राधानगरी  बुजवडे बाबाजी धोंडी पाटील  महसूल मृत्यू नोंद Revbujawade3.pdf
78 राधानगरी  बुजवडे गोपाळा बाळा असणेकर  महसूल मृत्यू नोंद Revbujawade4.pdf
79 राधानगरी  बुजवडे लिंबा अप्पा पाटील  महसूल मृत्यू नोंद Revbujawade5.pdf
80 राधानगरी  बुजवडे सतु कोम हिम्बा पा महसूल मृत्यू नोंद Revbujawade6.pdf
81 राधानगरी  बुजवडे बाळा दौलू पा महसूल मृत्यू नोंद Revbujawade7.pdf
82 राधानगरी  बुजवडे रमा  कोम खुळू पा महसूल मृत्यू नोंद Revbujawade8.pdf
83 राधानगरी  बुजवडे दत्तू धोंडी पारके  महसूल मृत्यू नोंद Revbujawade9.pdf
84 राधानगरी  बुजवडे भिवा जोती पाटील  महसूल मृत्यू नोंद Revbujawade10.pdf
85 राधानगरी  बुजवडे कमळा कोम बाळू पा  महसूल मृत्यू नोंद   Revbujawade11.pdf
86 राधानगरी बुजवडे तुळसा कोम कोंडी पा महसूल मृत्यू नोंद  Revbujawade12.pdf
87 राधानगरी बुजवडे बापु जानकु फक्के यास मुलगी तानी  महसुल  जन्मनोंद Revbujawade13.pdf
88 राधानगरी बुजवडे बाप सतु सावबा कादे यास मुलगी रकमा  महसुल  जन्मनोंद Revbujawade14.pdf
89 राधानगरी बुजवडे बाप जयराम देवबा पा यास मुलगी नानी  महसुल  जन्मनोंद Revbujawade15.pdf
90 राधानगरी  बुरंबाळी  बायजा कि रामा पाटील यास मुलगा दादू  महसुल  जन्म नोंदी  Revburambali1.pdf
91 राधानगरी  बुरंबाळी  संतू धोंडी तामकर यास मुलगी जाऊ महसुल  जन्म नोंदी  Revburambali2.pdf
92 राधानगरी  बुरंबाळी तुकाराम कुशाप्पा जाभळे यास मुलगा कृष्णा  महसुल  जन्म नोंदी  Revburambali3.pdf
93 राधानगरी  बुरंबाळी मैनाप्पा बिन शिवाप्पा पा यास मुलगी बाळी महसुल  जन्म नोंदी  Revburambali4.pdf
94 राधानगरी  बुरंबाळी तारा कोम रामा पाटील महसुल  मृत्युनोंद Revburambali5.pdf
95 राधानगरी  बुरंबाळी जिवबा रामा पाटील  महसुल  मृत्युनोंद Revburambali6.pdf
96 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  गोपाळ ससा बापा यास मुलगी रकमी  महसुल जन्म नोंदी  Revchafodi tarf tarale1.pdf
97 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  बाबू राम गाइकवाड  महसुल मृत्यू नोंदी  Revchafodi tarf tarale2.pdf
98 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  सदू संतू पाटील  महसुल जन्म नोंदी  Revchafodi tarf tarale3.pdf
99 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  रामा बाबाजी चौगला  महसुल मृत्यू नोंदी  Revchafodi tarf tarale4.pdf
100 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  राऊ म्हादू लाह्कर यास मुलगा नाव बाळू  महसुल जन्म नोंदी  Revchafodi tarf tarale5.pdf
101 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  जोती आरजुना दुरुगळा महसुल मृत्यू नोंदी  Revchafodi tarf tarale6.pdf
102 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  बाळा गायकवाड यास मुलगा नाव भाऊ  महसुल जन्म नोंदी  Revchafodi tarf tarale7.pdf
103 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  संतू म्हादू लहागकर यास मुलगी नाव गवरी   महसुल जन्म नोंदी  Revchafodi tarf tarale8.pdf
104 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  राघू रामा पाटील यास मुलगी नाव दिरा  महसुल जन्म नोंदी  Revchafodi tarf tarale9.pdf
105 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  तानी बाप सिवारामा पाटील   महसुल मृत्यू नोंदी  Revchafodi tarf tarale10.pdf
106 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  भिवा जोती दूरूगळा यास मुलगी नाव साऊ   महसुल जन्म नोंदी  Revchafodi tarf tarale11.pdf
107 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  म्हावना कोमभा पाटील   महसुल मृत्यू नोंदी  Revchafodi tarf tarale12.pdf
108 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  तातोबा आपा पाटील यास मुलगी नाव तानी  महसुल जन्म नोंदी  Revchafodi tarf tarale13.pdf
109 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  गणु कप भाऊ रामा पाटील  महसुल मृत्यू नोंदी  Revchafodi tarf tarale14.pdf
110 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  राऊ आपा पाटील यास मुलगी नानी   महसुल जन्म नोंदी  Revchafodi tarf tarale15.pdf
111 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  आ  बाप बाळू हायबती गायकवाड   महसुल मृत्यू नोंदी  Revchafodi tarf tarale16.pdf
112 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  बाळा आप्पा पाटील यास मुलगा ना   आपा   महसुल जन्म नोंदी  Revchafodi tarf tarale17.pdf
113 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  नाना लखू चौगला  महसुल मृत्यू  नोंदी  Revchafodi tarf tarale18.pdf
114 राधानगरी  चाफोडी पैकी तारळे  लक्ष्मण राघु अस्वला यास मुलगा नाव माणकु  महसुल जन्म नोंदी  Revchafodi tarf tarale19.pdf
115 राधानगरी  चाफोडी तर्फ ऐनघोल  सखोबा नायकु तातवडे  महसुल जन्म Revchafodi tarf ainghol1.pdf
116 राधानगरी  चाफोडी तर्फ ऐनघोल  अर्जुना रामा सिरका  महसुल जन्म Revchafodi tarf ainghol2.pdf
117 राधानगरी  चाफोडी तर्फ ऐनघोल  जया को.विष्णु साने  महसुल मृत्यु Revchafodi tarf ainghol3.pdf
118 राधानगरी  चाफोडी तर्फ ऐनघोल  विठु लक्ष्मण  महसुल जन्म Revchafodi tarf ainghol4.pdf
119 राधानगरी  चाफोडी तर्फ ऐनघोल  संतु बिन जिनरे  महसुल जन्म Revchafodi tarf ainghol5.pdf
120 राधानगरी  चाफोडी तर्फ ऐनघोल  सखोबा रावजी  महसुल जन्म Revchafodi tarf ainghol6.pdf
121 राधानगरी  दुर्गमानवड  धोंडी बाप रामा पाटील महसुल मृत्यु Revdurgmanwad1.pdf
122 राधानगरी  दुर्गमानवड  राघो देवळी तौंदकर  महसुल मृत्यु Revdurgmanwad2.pdf
123 राधानगरी  दुर्गमानवड  कृष्णा बाप सखोबा कोपार्डेकर महसुल मृत्यु Revdurgmanwad3.pdf
124 राधानगरी  दुर्गमानवड  रामा कुशाप्पा राणोसे महसुल मृत्यु Revdurgmanwad4.pdf
125 राधानगरी  दुर्गमानवड  दाजी नाना पाटील महसुल मृत्यु Revdurgmanwad5.pdf
126 राधानगरी  दुर्गमानवड  कृष्णा गणु पाटील महसुल मृत्यु Revdurgmanwad6.pdf
127 राधानगरी  दुर्गमानवड  नाना गणु पाटील महसुल मृत्यु Revdurgmanwad7.pdf
128 राधानगरी  दुर्गमानवड  नाना आत्माराम राणे महसुल मृत्यु Revdurgmanwad8.pdf
129 राधानगरी  दुर्गमानवड  ताई कोम धाकु पाटील महसुल मृत्यु Revdurgmanwad9.pdf
130 राधानगरी  दुर्गमानवड  राई कोम बाळु चौगुला महसुल मृत्यु Revdurgmanwad10.pdf
131 राधानगरी  दुर्गमानवड  ताई कोम हरी कुरुलीकर महसुल मृत्यु Revdurgmanwad11.pdf
132 राधानगरी  दुर्गमानवड  भिमा कोम आत्माराम राणे महसुल मृत्यु Revdurgmanwad12.pdf
133 राधानगरी  दुर्गमानवड  बायजा कोम कुशा पाटील महसुल मृत्यु Revdurgmanwad13.pdf
134 राधानगरी  दुर्गमानवड  पिरता कोम बयाजी कातकर महसुल मृत्यु Revdurgmanwad14.pdf
135 राधानगरी  दुर्गमानवड  बापु आप्पा पाटील  महसुल मृत्यु Revdurgmanwad15.pdf
136 राधानगरी  दुर्गमानवड  हरी आप्पा पाटील महसुल मृत्यु Revdurgmanwad16.pdf
137 राधानगरी  दुर्गमानवड  तातोबा रामा पाटील महसुल मृत्यु Revdurgmanwad17.pdf
138 राधानगरी  दुर्गमानवड  गणु रामा पाटील महसुल मृत्यु Revdurgmanwad18.pdf
139 राधानगरी  दुर्गमानवड  बाबु मळु साळोखे मुलगा नाव शंकर  महसुल जन्म Revdurgmanwad19.pdf
140 राधानगरी  दुर्गमानवड  मंजी बाप अर्जुना पाटील  महसुल मृत्युनोंद  Revdurgmanwad20.pdf
141 राधानगरी  दुर्गमानवड  कमळा बाप केरु पा  महसुल मृत्युनोंद  Revdurgmanwad21.pdf
142 राधानगरी  दुर्गमानवड  दत्तु सखोबा कोपार्डेकर महसुल मृत्युनोंद  Revdurgmanwad22.pdf
143 राधानगरी  दुर्गमानवड  कमळी बाप धाकु पाटील महसुल मृत्युनोंद  Revdurgmanwad23.pdf
144 राधानगरी  दुर्गमानवड  अर्जुन सावजा पा महसुल मृत्युनोंद  Revdurgmanwad24.pdf
145 राधानगरी  दुर्गमानवड  लखु तात्या पाटील  महसुल मृत्युनोंद  Revdurgmanwad25.pdf
146 राधानगरी  दुर्गमानवड  सैनी कोम आबा पाटील महसुल मृत्युनोंद  Revdurgmanwad26.pdf
147 राधानगरी  चांदे कृष्णा गोपाळ  यास  मुलगा धोंडीबा   महसुल  जन्म नोंद Revchande1.pdf
148 राधानगरी  चांदे सूभाना बिन्नल्ली यास  मुलगी पास  महसुल  जन्म नोंद Revchande2.pdf
149 राधानगरी  चांदे लक्ष्मण कृष्णा दळवी यास  मुलगा  श्रीपती महसुल  जन्म नोंद Revchande3.pdf
150 राधानगरी  चांदे लक्ष्मण कृष्णा दळवी यास  मुलगा  धोंडी महसुल  जन्म नोंद Revchande4.pdf
151 राधानगरी  चांदे रामा बिन म्हादू  पाटील मूलगा नाव भाऊ महसुल  जन्म नोंद Revchande5.pdf
152 राधानगरी  चांदे सदू बाप बाळू पा  महसुल  मृत्यु नोंद Revchande6.pdf
153 राधानगरी  चांदे धोंडी दतू सोनुर्ले महसुल  मृत्यु नोंद Revchande7.pdf
154 राधानगरी  चांदे श्रीपती लक्ष्मण दळवी महसुल  मृत्यु नोंद Revchande8.pdf
155 राधानगरी  चांदे मंजी कोम  रामा पा   महसुल  मृत्यु नोंद Revchande9.pdf
156 राधानगरी  चांदे कृष्णा  राऊ पाटील   महसुल  मृत्यु नोंद Revchande10.pdf
157 राधानगरी  चांदे ज्ञानोबा आंदोबा सोनुर्ले  महसुल  मृत्यु नोंद Revchande11.pdf
158 राधानगरी  चांदे तारा कोम हरिबा सोनुर्ले महसुल  मृत्यु नोंद Revchande12.pdf
159 राधानगरी  चांदे शंकार  बाप लक्ष्मण दळवी महसुल  मृत्यु नोंद Revchande13.pdf
160 राधानगरी  चांदे ठीमा कोम रामा भांदिगरे महसुल  मृत्यु नोंद Revchande14.pdf
161 राधानगरी  चांदे आवबा बिन  राघू भांदिगरे महसुल  मृत्यु नोंद Revchande15.pdf
162 राधानगरी  चांदे धोंडी कोम लखू  महसुल  मृत्यु नोंद Revchande16.pdf
163 राधानगरी  चांदे सीमा कोम रामा पाटील  महसुल  मृत्यु नोंद Revchande17.pdf
164 राधानगरी  चांदे मंजी कोम  रामा भांदिगरे  महसुल  मृत्यु नोंद Revchande18.pdf
165 राधानगरी  चांदे हरी  मांडवकर  महसुल  मृत्यु नोंद Revchande19.pdf
166 राधानगरी  चांदे तुळशी कोम दत्तू सोनवले महसुल  मृत्यु नोंद Revchande20.pdf
167 राधानगरी  चांदे उपाकी बाप नाना दबडे महसुल  मृत्यु नोंद Revchande21.pdf
168 राधानगरी  चांदे नारायण धोंडी पाटील  महसुल  मृत्यु नोंद Revchande22.pdf
169 राधानगरी  चांदे कोंडया बिना रामा पा. महसुल  मृत्यु नोंद Revchande23.pdf
170 राधानगरी  चांदे तारी बाप लक्ष्मण दळवी महसुल  मृत्यु नोंद Revchande24.pdf
171 राधानगरी  चांदे उमा कोम बाबाजी सरबडकर  महसुल  मृत्यु नोंद Revchande25.pdf
172 राधानगरी  चांदे हरी  बाप खाडे  महसुल  मृत्यु नोंद Revchande26.pdf
173 राधानगरी  चांदे गोपाळा बिन रामा आदिगर महसुल  मृत्यु नोंद Revchande27.pdf
174 राधानगरी  चांदे गंगी बाप विठोबा  खाडे  महसुल  मृत्यु नोंद Revchande28.pdf
175 राधानगरी  चांदे भगवंत बिन हरी सनदे महसुल  मृत्यु नोंद Revchande29.pdf
176 राधानगरी  चांदे तानी कोम रामा दळवी   महसुल  मृत्यु नोंद Revchande30.pdf
177 राधानगरी  चांदे बजा कोम  बाळू पाटील   महसुल  मृत्यु नोंद Revchande31.pdf
178 राधानगरी  चांदे हरी कोम सखाराम रोगे  महसुल  मृत्यु नोंद Revchande32.pdf
179 राधानगरी  चांदे तानी कोम लखू वाळवेकर महसुल  मृत्यु नोंद Revchande33.pdf
180 राधानगरी  चांदे कोंडी बाप नारायण पाटील  महसुल  मृत्यु नोंद Revchande34.pdf
181 राधानगरी  चांदे धोंडी बाप  गोपाळा म्हसावदेकर महसुल  मृत्यु नोंद Revchande35.pdf
182 राधानगरी  चांदे मुरारी आजीगा पा चांदेकर महसुल  मृत्यु नोंद Revchande36.pdf
183 राधानगरी  चांदे साकु कोम बाबू पाटील चांदेकर महसुल  मृत्यु नोंद Revchande37.pdf
184 राधानगरी  चांदे धोंडी बापू दादू पाटील  चांदेकर  महसुल  मृत्यु नोंद Revchande38.pdf
185 राधानगरी  चांदे येसबा  आप्पा पाटील महसुल  मृत्यु नोंद Revchande39.pdf
186 राधानगरी  चांदे पारु बाप सुबु दबडे महसुल  मृत्यु नोंद Revchande40.pdf
187 राधानगरी  चांदे तारी बाप केसलुगरे मोगवे  महसुल  मृत्यु नोंद Revchande41.pdf
188 राधानगरी  फेजिवडे  सखा बाप आबा पाटील  महसुल मृत्युनोंद  Revfejiwade1.pdf
189 राधानगरी  फेजिवडे  बाळकु सिदु नाटेकर  महसुल मृत्युनोंद  Revfejiwade2.pdf
190 राधानगरी  फेजिवडे  देवु बाबाजी कदम  महसुल मृत्युनोंद  Revfejiwade3.pdf
191 राधानगरी  गवशी गणू आनु पाटील यास मुलगा शंकर  महसुल जन्म नोंद Revgavashi1.pdf
192 राधानगरी  गवशी कुशाप्पा जोती तारळकर  महसुल जन्म नोंद Revgavashi2.pdf
193 राधानगरी  गवशी भागोजी जयराम आवाड महसुल जन्म नोंद Revgavashi3.pdf
194 राधानगरी  गवशी भाऊ भैरू पाटील यास मुलगा तानी  महसुल जन्म नोंद Revgavashi4.pdf
195 राधानगरी  गवशी भाऊ सन्तु कणकर महसुल जन्म नोंद Revgavashi5.pdf
196 राधानगरी  गवशी विठू जोती डवर महसुल जन्म नोंद Revgavashi6.pdf
197 राधानगरी  गवशी जोती कुशा तरळकर महसुल मृत्यु नोंद Revgavashi7.pdf
198 राधानगरी  गवशी आऊ कोम सावाबा पाटील  महसुल मृत्यु नोंद Revgavashi8.pdf
199 राधानगरी  गवशी ममता कोम सुभ्या आवाड महसुल मृत्यु नोंद Revgavashi9.pdf
200 राधानगरी  कळंकवाडी  आप्पा भरमाजी पाटील यास मुलगी आऊ  महसुल जन्मनोंद Revkalankwadi1.pdf
201 राधानगरी  कळंकवाडी  सखोबा आनंदा भोसला यास मुलगी कमळी  महसुल जन्मनोंद Revkalankwadi2.pdf
202 राधानगरी  कळंकवाडी  गणु हरी पाटील ची मुलगी जनी  महसुल जन्मनोंद Revkalankwadi3.pdf
203 राधानगरी  कळंकवाडी  गणु हरी पाटील   महसुल मृत्युनोंद Revkalankwadi4.pdf
204 राधानगरी  कळंकवाडी  पिरता कोम आनंदा भोसले  महसुल मृत्युनोंद Revkalankwadi5.pdf
205 राधानगरी  कळंकवाडी  विठु गोविंदा पाटील  महसुल मृत्युनोंद Revkalankwadi6.pdf
206 राधानगरी  कळंकवाडी  कमळी बाप तुकाराम पाटील  महसुल मृत्युनोंद Revkalankwadi7.pdf
207 राधानगरी  कळंकवाडी  केशव गोविंदा पाटील मुलगी ताई  महसुल जन्मनोंद Revkalankwadi8.pdf
208 राधानगरी  कळंकवाडी  गांगाजी बाबाजी चौगला मुलगी नाव कमळा  महसुल जन्मनोंद Revkalankwadi9.pdf
209 राधानगरी  कळंकवाडी  बाळा अर्जुना पाटील मुलगा नाव महसुल जन्मनोंद Revkalankwadi10.pdf
210 राधानगरी  कळंकवाडी  रामा गणु पाटील मुलगी नाव इटा महसुल जन्मनोंद Revkalankwadi11.pdf
211 राधानगरी  कळंकवाडी  हरी संतु बुंगडे घुडेवाडीकर याची मुलगी महसुल जन्मनोंद Revkalankwadi12.pdf
212 राधानगरी  कंथेवाडी आंबा संतू मिसाळ यास मुलगी झाली नाव लिंबी महसुल  जन्म नोंद Revkanthewadi1.pdf
213 राधानगरी  कंथेवाडी रामा राघो भोपळे  महसुल  मृत्युनोंद Revkanthewadi2.pdf
214 राधानगरी  कंथेवाडी सराबोबा रामा पाटील  महसुल  मृत्युनोंद Revkanthewadi3.pdf
215 राधानगरी  कंथेवाडी सुंद्री बाप विठू चांदेकर  महसुल  मृत्युनोंद Revkanthewadi4.pdf
216 राधानगरी  कंथेवाडी रखमा कोम आबा मिसाळ  महसुल  मृत्युनोंद Revkanthewadi5.pdf
217 राधानगरी  कंथेवाडी महादू रामा पाटील यास मुलगी आंबू  महसुल  जन्म नोंद Revkanthewadi6.pdf
218 राधानगरी  कंथेवाडी तारी बाप तुका बिन लक्ष्मण पाटील कंथेवाडी महसुल  जन्म नोंद Revkanthewadi7.pdf
219 राधानगरी  कंथेवाडी हारी बाप बाबु पाटील रा देवाळे महसुल  जन्म नोंद Revkanthewadi8.pdf
220 राधानगरी  कंथेवाडी कृष्णा राघू कवडे यास मुलगी झाली नाव चांदी  महसुल  जन्म नोंद Revkanthewadi9.pdf
221 राधानगरी  कंथेवाडी अर्जुना आबा ऱ्हाटवळ यास मुलगी झाली नाव चंद्री  महसुल  जन्म नोंद Revkanthewadi10.pdf
222 राधानगरी  कंथेवाडी तातोबा रामा डवर याची मुलगी गवरी महसुल  जन्म नोंद Revkanthewadi11.pdf
223 राधानगरी  कंथेवाडी आप्पा लहू पाटील यास मुलगी महसुल  जन्म नोंद Revkanthewadi12.pdf
224 राधानगरी  कसबा तारळे  विठा कोम रामा चव्हाण यास मुलगा दादु  महसुल जन्म Revkasaba tarale1.pdf
225 राधानगरी  कसबा तारळे  राणोजी सखोबा पाटील मुलगी वाली महसुल जन्म Revkasaba tarale2.pdf
226 राधानगरी  कसबा तारळे  गोविंदा हरी हुजरे  महसुल मृत्यु Revkasaba tarale3.pdf
227 राधानगरी  कसबा तारळे  रकमा कोम आबा जांभळे महसुल मृत्यु Revkasaba tarale4.pdf
228 राधानगरी  कसबा तारळे  लक्ष्मण जयराम पाटील महसुल मृत्यु Revkasaba tarale5.pdf
229 राधानगरी  कसबा तारळे  सकु कोम विष्णु पाटील  महसुल मृत्यु Revkasaba tarale6.pdf
230 राधानगरी  कसबा तारळे  मंजी बाप कृष्णा साबळे महसुल मृत्यु Revkasaba tarale7.pdf
231 राधानगरी  कसबा तारळे  बाळा संतु पाटील महसुल मृत्यु Revkasaba tarale8.pdf
232 राधानगरी  केळोशी बु  ज्ञानु शिवा कुंबार  महसुल मृत्युनोंद  Revkeloshi budruk1.pdf
233 राधानगरी  केळोशी बु  धोंडी सितु कुंभार  महसुल मृत्युनोंद  Revkeloshi budruk2.pdf
234 राधानगरी  केळोशी बु  दादु धोंडी कुंबार  महसुल मृत्युनोंद  Revkeloshi budruk3.pdf
235 राधानगरी  केळोशी बु  साळु कोम विठोबा चिचवलकर  महसुल मृत्युनोंद  Revkeloshi budruk4.pdf
236 राधानगरी  केळोशी बु  आऊ बाप दादु पाटील  महसुल मृत्युनोंद  Revkeloshi budruk5.pdf
237 राधानगरी  केळोशी बु  काशि कोम हणमा पाटील  महसुल मृत्युनोंद  Revkeloshi budruk6.pdf
238 राधानगरी  केळोशी बु  आकु कोम धोंडी पाटील  महसुल मृत्युनोंद  Revkeloshi budruk7.pdf
239 राधानगरी  केळोशी बु  भागी कोम संतोबा ढोकरा  महसुल मृत्युनोंद  Revkeloshi budruk8.pdf
240 राधानगरी  केळोशी बु  बाबाजी गंगाजी जरंडे यास मुलगा  महसुल जन्मनोंद  Revkeloshi budruk9.pdf
241 राधानगरी  केळोशी बु  राऊ सतोबा कासोटा यास मुलगी मंजा  महसुल जन्मनोंद  Revkeloshi budruk10.pdf
242 राधानगरी  केळोशी बु  लक्ष्मण बाबु गुरव यास मुलगा नाव आकी  महसुल जन्मनोंद  Revkeloshi budruk11.pdf
243 राधानगरी  कोनोली असंडोली  कृष्णा बाप बाळा हैबती गायकवाड मुलगा कृष्णा महसुल जन्म Revkonoli tarf asandoli1.pdf
244 राधानगरी  कोनोली असंडोली  धोंडी बाप रामा चौगले रा.चाफोडी महसुल मृत्यु Revkonoli tarf asandoli2.pdf
245 राधानगरी  कोनोली असंडोली  सुभाना पाटील धामोडकर महसुल मृत्यु Revkonoli tarf asandoli3.pdf
246 राधानगरी  कोनोली असंडोली  बाबु बिन पिराजी गायकवाड महसुल मृत्यु Revkonoli tarf asandoli4.pdf
247 राधानगरी  कोनोली असंडोली  चंद्राप्पा दौलु गायकवाड महसुल मृत्यु Revkonoli tarf asandoli5.pdf
248 राधानगरी  कोनोली असंडोली  तुका देवबा पाटील महसुल मृत्यु Revkonoli tarf asandoli6.pdf
249 राधानगरी  कोनोली असंडोली  सकोबा सतु पाटील महसुल मृत्यु Revkonoli tarf asandoli7.pdf
250 राधानगरी  कोनोली असंडोली  बायजा कोम संतु चौगुला महसुल मृत्यु Revkonoli tarf asandoli8.pdf
251 राधानगरी  कोनोली असंडोली  कृष्णी कोम धोंडी भाऊसकर  महसुल मृत्यु Revkonoli tarf asandoli9.pdf
252 राधानगरी  कोनोली असंडोली  कृष्णा भाऊ पाटील  महसुल मृत्यु Revkonoli tarf asandoli10.pdf
253 राधानगरी  कोनोली असंडोली  रामा जिवाजी पाटील महसुल मृत्यु Revkonoli tarf asandoli11.pdf
254 राधानगरी  कोनोली असंडोली  राणोजी बिन सुभाना पाटील  महसुल मृत्यु Revkonoli tarf asandoli12.pdf
255 राधानगरी  कुकुडवाडी  धाकलू रामा हेगाडा महसुल मृत्यु नोंद Revkukkudwadi1.pdf
256 राधानगरी  कुकुडवाडी  जनी बाप राघू भोगुलकर  महसुल मृत्यु नोंद Revkukkudwadi2.pdf
257 राधानगरी  कुकुडवाडी  रकमा कोम संभा गोरला  महसुल मृत्यु नोंद Revkukkudwadi3.pdf
258 राधानगरी  कुकुडवाडी  धोंडु बाप सतु भैरु बोचारा  महसुल मृत्यु नोंद Revkukkudwadi4.pdf
259 राधानगरी  मोघर्डे  महादू बाप नाना पाटील  महसूल  जन्म नोंद  Revmogharde1.pdf
260 राधानगरी मोघर्डे  तानी बाप गणू पाटील  महसूल जन्म नोंद  Revmogharde2.pdf
261 राधानगरी मोघर्डे  राई बाप नाना पाटील  महसूल जन्म नोंद  Revmogharde3.pdf
262 राधानगरी मोघर्डे  मरगु बाबाजी पाटील  महसूल मृत्यू नोंद  Revmogharde4.pdf
263 राधानगरी मोघर्डे  सदू रामा पाटील  महसूल मृत्यू नोंद  Revmogharde5.pdf
264 राधानगरी मोघर्डे  सकू बाप दाजी पडवळ  महसूल जन्म नोंद  Revmogharde6.pdf
265 राधानगरी  मोघर्डे  काशी कोम मरगु पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  Revmogharde9.pdf
266 राधानगरी  नानाविळे साकोबा दाजी फके यास मुलगी नाव जनी  महसुल जन्म नोंद Revnaniwale1.pdf
267 राधानगरी  नानाविळे जीकू रानाबा फके यास मुलगी नाव कवळी  महसुल जन्म नोंद Revnaniwale2.pdf
268 राधानगरी  नानाविळे बाबाजी मारूती पानारे यास मुलगा लक्ष्मण  महसुल जन्म नोंद Revnaniwale3.pdf
269 राधानगरी  नानाविळे गोविंदा बाबाजी फके यास मुलगी नाव जनी  महसुल जन्म नोंद Revnaniwale4.pdf
270 राधानगरी  नानाविळे म्हादू राजबा फके यास मुलगा नाव जोती  महसुल जन्म नोंद Revnaniwale5.pdf
271 राधानगरी  नानाविळे बापू आनाजी फके यास मुलगी नाव यसी महसुल जन्म नोंद Revnaniwale6.pdf
272 राधानगरी  नानाविळे नागोजी धोंडी फके  महसुल मृत्यु नोंद Revnaniwale7.pdf
273 राधानगरी  नानाविळे शुभ गोपाळा फके  महसुल जन्म नोंद Revnaniwale8.pdf
274 राधानगरी  नानाविळे बाळकृष्ण रकमाजी गुरव  महसुल मृत्यु नोंद Revnaniwale9.pdf
275 राधानगरी  नानाविळे कवळी कृष्णा आंबेकर  महसुल मृत्यु नोंद Revnaniwale10.pdf
276 राधानगरी  नानाविळे गंगाराम दाजी फके  महसुल मृत्यु नोंद Revnaniwale11.pdf
277 राधानगरी  नानाविळे जानकी आबाजी फके  महसुल मृत्यु नोंद Revnaniwale12.pdf
278 राधानगरी  पडळी  बाळू रावजी पाटील मुलगा .-मारुती  महसुल जन्म नोंदी  Revpadali1.pdf
279 राधानगरी  पडळी  बाळू लक्ष्मण पाटील मुलगा रामा   महसुल जन्म  नोंदी              Revpadali2.pdf
280 राधानगरी  पडळी  बाळू रककूमांगी पाटील मुलगा दादू   महसुल जन्म नोदी  Revpadali3.pdf
281 राधानगरी  पडळी  म्हादू लक्ष्मण राणे मुलगी हिरा  महसुल जन्म नोंदी  Revpadali4.pdf
282 राधानगरी  पाल खुर्द  लकु बाबाजी चव्हाण मुलगा  महसुल जन्म Revpal khurd1.pdf
283 राधानगरी  पाल खुर्द  कृष्णा शिवा जाधव  महसुल मृत्यु Revpal khurd2.pdf
284 राधानगरी  पाल खुर्द  बाळु बाबाजी आवळकर  महसुल मृत्यु Revpal khurd3.pdf
285 राधानगरी  पाल खुर्द  रावजी जाधव यास मुलगा नाव गोविंदा  महसुल जन्म Revpal khurd4.pdf
286 राधानगरी  पाल खुर्द  कोंडीबा वडील पिरु जाधव यास मुलगी दगडी  महसुल जन्म Revpal khurd5.pdf
287 राधानगरी  पाल खुर्द  बजाप्पा भैरु शिंदे यास मुलगा ज्ञानु  महसुल जन्म Revpal khurd6.pdf
288 राधानगरी  पाल खुर्द  कोइ कोम संतु पाटील  महसुल मृत्यु Revpal khurd7.pdf
289 राधानगरी  पाल खुर्द  दत्तु धोंडी माने  महसुल मृत्यु Revpal khurd8.pdf
290 राधानगरी  पाल खुर्द  रखमा कोम रावु पाटील मयत  महसुल मृत्यु Revpal khurd9.pdf
291 राधानगरी  पाल खुर्द  अनुसया बाप अर्जुना मयत खेरीवडे  महसुल मृत्यु Revpal khurd10.pdf
292 राधानगरी  पाल खुर्द  रामा मधुकर किरुळकर मयत  महसुल मृत्यु Revpal khurd11.pdf
293 राधानगरी  पाल खुर्द  बाळा बाबाजी आवळकर यास मुलगा धोंडी  महसुल जन्म Revpal khurd12.pdf
294 राधानगरी  पनोरी  रखमा बाप तात्या बिन बापू गायकवाड महसूल  जन्म नोंद Revpanori1.pdf
295 राधानगरी पनोरी  जनी बाप बाळा चौगला   महसूल  मृत्यू Revpanori2.pdf
296 राधानगरी पनोरी  बाळा जैरामा चौगले  महसूल  मृत्यू Revpanori3.pdf
297 राधानगरी पनोरी  आऊ कोम बाबाजी सावत महसूल  मृत्यू Revpanori4.pdf
298 राधानगरी पनोरी  मोहाली बाप बापू डवर महसूल  मृत्यू Revpanori5.pdf
299 राधानगरी पनोरी  दत्तु आई सदु यरुडकर  महसूल  मृत्यू Revpanori6.pdf
300 राधानगरी  पाटपन्हाळा गोविंदा राणोजी ढोकरे यास मुलगी  महसुल जन्म Revpatpanhala1.pdf
301 राधानगरी  पाटपन्हाळा गोपाळा मन्या पाटील यास मुलगी  महसुल जन्म Revpatpanhala2.pdf
302 राधानगरी  पाटपन्हाळा मैनी कोम राऊ पटकार महसुल मृत्यु Revpatpanhala3.pdf
303 राधानगरी  पाटपन्हाळा सखी कोम आप्पा पाटील  महसुल मृत्यु Revpatpanhala4.pdf
304 राधानगरी  पाटपन्हाळा सखी कोम बाबाजी  महसुल मृत्यु Revpatpanhala5.pdf
305 राधानगरी  पाटपन्हाळा भिवा आबा बांदेकर  महसुल जन्म Revpatpanhala6.pdf
306 राधानगरी  पाटपन्हाळा बाबु लक्ष्मण ढोकरे  महसुल मृत्यु Revpatpanhala7.pdf
307 राधानगरी  पाटपन्हाळा कृष्णा मानकु कावणेकर मुलगा  महसुल जन्म Revpatpanhala8.pdf
308 राधानगरी  पाटपन्हाळा बाळु रामा भोसल्या  महसुल मृत्यु Revpatpanhala9.pdf
309 राधानगरी  राजापुर  सखोबा नागु ढोकरा  महसुल मृत्यु Revrajapur1.pdf
310 राधानगरी  राजापुर  येसु कोम नाना डवर  महसुल मृत्यु Revrajapur2.pdf
311 राधानगरी  राजापुर  म्हातारा आप्पा डोंगरे महसुल जन्म Revrajapur3.pdf
312 राधानगरी  राजापुर  दाजी आप्पा डोंगरे यास मुलगी नाव  महसुल जन्म Revrajapur4.pdf
313 राधानगरी  राजापुर  संतु बिन बाबाजी चव्हाण यास मुलगा  महसुल जन्म Revrajapur5.pdf
314 राधानगरी  राजापुर  तात्या लिंगु तळेकर यास मुलगी आकु महसुल जन्म Revrajapur6.pdf
315 राधानगरी  राजापुर  मनि कोम नाना पडवळे  महसुल मृत्यु Revrajapur7.pdf
316 राधानगरी  राजापुर  बाळा केदारी डवर मुलगी नाव  महसुल जन्म Revrajapur8.pdf
317 राधानगरी  राजापुर  धोंडीबा बाबाजी डोंगरे यास मुलगा कृष्णा  महसुल जन्म Revrajapur9.pdf
318 राधानगरी  रामणवाडी कृष्णा भागाजी गावकर  महसुल मृत्यु नोंद Revramanwadi1.pdf
319 राधानगरी  राशिवडे खुर्द महादू गंगाजी पाटील यास मुलगी सावी  महसुल जन्म नोंद Revrashiwade khurd1.pdf
320 राधानगरी  राशिवडे खुर्द विठू सदू पाटील यास मुलगी चेंद्रीरामा महसुल जन्म नोंद Revrashiwade khurd2.pdf
321 राधानगरी  राशिवडे खुर्द बाळू लक्ष्मण तावडायास मुलगी कृष्णाराम  महसुल जन्म नोंद Revrashiwade khurd3.pdf
322 राधानगरी  राशिवडे खुर्द रामा बाबाजी ढेण्या यास मुलगी यासीराम महसुल जन्म नोंद Revrashiwade khurd4.pdf
323 राधानगरी  राशिवडे खुर्द बाबू आनंदा पाटील यास मुलगी राई महसुल जन्म नोंद Revrashiwade khurd5.pdf
324 राधानगरी  राशिवडे खुर्द बापू राघो पाटील यास मुलगी द्रोपती महसुल जन्म नोंद Revrashiwade khurd6.pdf
325 राधानगरी  राशिवडे खुर्द दत्युबीन महादू पाटील  महसुल मृत्यु नोंद Revrashiwade khurd7.pdf
326 राधानगरी  राशिवडे खुर्द काक्षी बाप आप्पा राब्दे पाटील  महसुल मृत्यु नोंद Revrashiwade khurd8.pdf
327 राधानगरी  सावर्धन बाप बाळा आबा पाटील  महसुल जन्म Revsawardhan1.pdf
328 राधानगरी  सावर्धन आबा जोती पाटील  महसुल मृत्यु Revsawardhan2.pdf
329 राधानगरी  सावर्धन बाप बाबु जोती पाटील यास मुलगा राऊ  महसुल जन्म Revsawardhan3.pdf
330 राधानगरी  सावर्धन जिवबा बाप बाळा पाटील  महसुल मृत्यु Revsawardhan4.pdf
331 राधानगरी  सोळांकूर चंद्रा कोम गोपाळा नकाशे महसुल मृत्यू नोंद  Revsolankur.pdf
332 राधानगरी  सोळांकूर मसणी बाप दत्तू शेटके  महसुल मृत्यू नोंद  Revsolankur.pdf
333 राधानगरी  सोळांकूर रकमा बाप जिवबा मुरारी  महसुल मृत्यू नोंद  Revsolankur.pdf
334 राधानगरी  सोळांकूर सखाराम राणोजी हर्णे महसुल मृत्यू नोंद  Revsolankur.pdf
335 राधानगरी  सोळांकूर मुक्ता को म बाबू हळदकर  महसुल मृत्यू नोंद  Revsolankur.pdf
336 राधानगरी  सोळांकूर       बाप धोंडी सुभाना मांगोरा महसुल मृत्यू नोंद  Revsolankur.pdf
337 राधानगरी  सोळांकूर धोंडी मानवळकर  महसुल मृत्यू नोंद  Revsolankur.pdf
338 राधानगरी  वाडदे बाळा रावजी पा यास मुलगी कमळी  महसुल जन्मनोंद Revvadade1.pdf
339 राधानगरी  वाडदे अर्जुना लक्ष्मण पा यास मुलगी नाव तानी  महसुल जन्मनोंद Revvadade2.pdf
340 राधानगरी  वाडदे भिमी कोम बाळा सावत  महसुल मृत्युनोंद Revvadade3.pdf
341 राधानगरी  वाडदे धोंडी कोम गोपाळा चव्हाण  महसुल मृत्युनोंद Revvadade4.pdf
342 राधानगरी  वाडदे नाना बाबाजी पाटील महसुल मृत्युनोंद Revvadade5.pdf
343 राधानगरी  वाडदे भाईणी बाप आपा सावंत  महसुल मृत्युनोंद Revvadade6.pdf
344 राधानगरी  वाडदे गंगा कोम गोपाळा पाटील  महसुल मृत्युनोंद Revvadade7.pdf
345 राधानगरी  वाडदे नाना बाबाजी पा यास मुलगा नाव धोंडी  महसुल जन्मनोंद Revvadade8.pdf
346 राधानगरी  वाडदे बाबाजी मुकुंदा तोरसकर यास मुलगी नाव ताई  महसुल जन्मनोंद Revvadade9.pdf
347 राधानगरी  वडाचीवाडी रायापा बाबाजी भोगलेकर महसुल मृत्यु नोंद Revvadachiwadi1.pdf
348 राधानगरी  वडाचीवाडी सकी कोम बाबाजी भोगलेकर महसुल मृत्यु नोंद Revvadachiwadi2.pdf
349 राधानगरी धामणवाडी शिवा संतु पाटील यास मुलगी बाळी  महसुल जन्म Revdhamanwadi1.pdf
350 राधानगरी धामणवाडी संतु राऊ पाटील यास मुलगी तानी महसुल जन्म Revdhamanwadi2.pdf
351 राधानगरी धामणवाडी दामु सिध्दु पाटील यास मुलगा नाव बाळु  महसुल जन्म Revdhamanwadi3.pdf
352 राधानगरी धामणवाडी ताई कोम बापु पाटील  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi4.pdf
353 राधानगरी धामणवाडी कमळा कोम धोंडी पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi5.pdf
354 राधानगरी धामणवाडी ज्ञानु नागु पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi6.pdf
355 राधानगरी धामणवाडी जनी बाप बसु पोवार महसुल मृत्यु Revdhamanwadi7.pdf
356 राधानगरी धामणवाडी सखु कोम गणु पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi8.pdf
357 राधानगरी धामणवाडी अकु कोम सुभाना पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi9.pdf
358 राधानगरी धामणवाडी शिवा राऊ पाटील ृ महसुल मृत्यु Revdhamanwadi10.pdf
359 राधानगरी धामणवाडी विरा बाप राऊ पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi11.pdf
360 राधानगरी धामणवाडी कृष्णाइ बाप शिवा पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi12.pdf
361 राधानगरी धामणवाडी भागु बाप राऊ पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi13.pdf
362 राधानगरी धामणवाडी नागु गणु पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi14.pdf
363 राधानगरी धामणवाडी तानु बा राऊ पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi15.pdf
364 राधानगरी धामणवाडी सखी कोम दाजी पाटील रा.उंदरवाडी महसुल मृत्यु Revdhamanwadi16.pdf
365 राधानगरी धामणवाडी आऊ कोम राम पताडया महसुल मृत्यु Revdhamanwadi17.pdf
366 राधानगरी धामणवाडी तातोबा मरगु तोवार  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi18.pdf
367 राधानगरी धामणवाडी नाना आबा पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi19.pdf
368 राधानगरी धामणवाडी गंगा कोम संतु पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi20.pdf
369 राधानगरी धामणवाडी बाळा मरगु तोवार  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi21.pdf
370 राधानगरी धामणवाडी आकु कोम रामा बाऊसकर महसुल मृत्यु Revdhamanwadi22.pdf
371 राधानगरी धामणवाडी नाथा आकोबा आरडे  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi23.pdf
372 राधानगरी धामणवाडी लखुमन सकोजी पाटील यास मुलगी तानी महसुल जन्म Revdhamanwadi24.pdf
373 राधानगरी धामणवाडी देऊ संतु पाटील यास मुलगा श्रीपु महसुल जन्म Revdhamanwadi25.pdf
374 राधानगरी धामणवाडी आबाजी जोती पाटील बुजवडेकर  महसुल जन्म Revdhamanwadi26.pdf
375 राधानगरी धामणवाडी नागु गणु पाटील यास मुलगी चंद्री  महसुल जन्म Revdhamanwadi27.pdf
376 राधानगरी धामणवाडी तातोबा लक्ष्मण पाटील यास मुलगा गोविंदा महसुल जन्म Revdhamanwadi28.pdf
377 राधानगरी धामणवाडी राऊ सुभाना पाटील यास मुलगा गणु  महसुल जन्म Revdhamanwadi29.pdf
378 राधानगरी धामणवाडी बाळाबाई शामा थोरवत यास मुलगा गणु  महसुल जन्म Revdhamanwadi30.pdf
379 राधानगरी धामणवाडी विठु संतु थोरवत यास मुलगा मारुती  महसुल जन्म Revdhamanwadi31.pdf
380 राधानगरी धामणवाडी वासु मसु पोवार  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi32.pdf
381 राधानगरी धामणवाडी श्रीपु देवु पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi33.pdf
382 राधानगरी धामणवाडी कोंडीबा सखोजी पाटील  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi34.pdf
383 राधानगरी धामणवाडी ज्ञानु धामु पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi35.pdf
384 राधानगरी धामणवाडी गणु शिवा पांडया  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi36.pdf
385 राधानगरी धामणवाडी राऊ नाना पाटील यास मुलगी तानी  महसुल जन्म Revdhamanwadi37.pdf
386 राधानगरी धामणवाडी मसु तुळजु पोवार यास मुलगी सुदंरी महसुल जन्म Revdhamanwadi38.pdf
387 राधानगरी धामणवाडी बाळा बापु तिबीला यास मुलगा गणु महसुल जन्म Revdhamanwadi39.pdf
388 राधानगरी धामणवाडी मनकाई कोम कोंडी पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi40.pdf
389 राधानगरी धामणवाडी आबुबा धोंडी बापु पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi41.pdf
390 राधानगरी धामणवाडी विसराया येसबा थोरात  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi42.pdf
391 राधानगरी धामणवाडी राजु कोम गणु पाटील  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi43.pdf
392 राधानगरी धामणवाडी सावबा आबाजी पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi44.pdf
393 राधानगरी धामणवाडी येसु कोम जयराम पताडया  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi45.pdf
394 राधानगरी धामणवाडी देवबा सतु पाटील यास मुलगा तुका  महसुल जन्म Revdhamanwadi46.pdf
395 राधानगरी धामणवाडी आकोबा तुळापा पाटील यास मुलगा सुबु महसुल जन्म Revdhamanwadi47.pdf
396 राधानगरी धामणवाडी बाळु विठु पा रा सोळांकुर यास मुलगा कृष्णा महसुल जन्म Revdhamanwadi48.pdf
397 राधानगरी धामणवाडी रामा बसु पा राधा यास मुलगी कृष्णाई  महसुल जन्म Revdhamanwadi49.pdf
398 राधानगरी धामणवाडी येसबा बापु पाटील यास मुलगी रखमा  महसुल जन्म Revdhamanwadi50.pdf
399 राधानगरी धामणवाडी धामु सिधु पाटील यास मुलगा गोविंदा  महसुल जन्म Revdhamanwadi51.pdf
400 राधानगरी धामणवाडी कृष्णा सुबा पोवार यास मुलगी तानी  महसुल जन्म Revdhamanwadi52.pdf
401 राधानगरी धामणवाडी येसबा नागु पाटील  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi53.pdf
402 राधानगरी धामणवाडी गणु बाळु पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi54.pdf
403 राधानगरी धामणवाडी रामा बसु पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi55.pdf
404 राधानगरी धामणवाडी तानी बा कृष्णा पोवार  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi56.pdf
405 राधानगरी धामणवाडी राजु कोम संतु पाटील  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi57.pdf
406 राधानगरी धामणवाडी कृष्णा सुबाना पोवार यास मुलगी नाव धोंडी  महसुल जन्म Revdhamanwadi58.pdf
407 राधानगरी धामणवाडी नानीबा लखु खोत महसुल मृत्यु Revdhamanwadi59.pdf
408 राधानगरी धामणवाडी बापु लक्ष्मण खोत महसुल मृत्यु Revdhamanwadi60.pdf
409 राधानगरी धामणवाडी अाणु बाप सतु खोत महसुल मृत्यु Revdhamanwadi61.pdf
410 राधानगरी धामणवाडी धोंडी संतु पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi62.pdf
411 राधानगरी धामणवाडी हरी सकोजी पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi63.pdf
412 राधानगरी धामणवाडी राजु कोम हरी पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi64.pdf
413 राधानगरी धामणवाडी आयु कोम दाजी पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi65.pdf
414 राधानगरी धामणवाडी इटा कोम ईटी बा खांडेकर  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi66.pdf
415 राधानगरी धामणवाडी ईठा कोम संतु उंडगे  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi67.pdf
416 राधानगरी धामणवाडी संभा आण्णा पोवार  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi68.pdf
417 राधानगरी धामणवाडी आकु कोम रामा गुरव  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi69.pdf
418 राधानगरी धामणवाडी तारु कोम दाजी थोरव महसुल मृत्यु Revdhamanwadi70.pdf
419 राधानगरी धामणवाडी यमुना कोम नागु पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi71.pdf
420 राधानगरी धामणवाडी संतु राऊ पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi72.pdf
421 राधानगरी धामणवाडी सुधरा कोम विठु थोरव महसुल मृत्यु Revdhamanwadi73.pdf
422 राधानगरी धामणवाडी उमा धोंडी मटकर यास मुलगा रामु  महसुल जन्म Revdhamanwadi74.pdf
423 राधानगरी धामणवाडी कीष्णा सुभाना पोवार यास मुलगा धोंडी  महसुल जन्म Revdhamanwadi75.pdf
424 राधानगरी धामणवाडी भाऊ संतु पा यास मुलगा तुका  महसुल जन्म Revdhamanwadi76.pdf
425 राधानगरी धामणवाडी ओमा धोंडी मटकर यास मुलगी गंगु  महसुल जन्म Revdhamanwadi77.pdf
426 राधानगरी धामणवाडी देवु जोती पंडे यास मुलगा ईश्वरा  महसुल जन्म Revdhamanwadi78.pdf
427 राधानगरी धामणवाडी गणु आकोबा आरडेकर यास मुलगा कृष्णा  महसुल जन्म Revdhamanwadi79.pdf
428 राधानगरी धामणवाडी हरी आबा खोत यास मुलगा बाळा  महसुल जन्म Revdhamanwadi80.pdf
429 राधानगरी धामणवाडी दाजी सतबा पाटील यास मुलगा लक्ष्मण महसुल जन्म Revdhamanwadi81.pdf
430 राधानगरी धामणवाडी आबा रामा पाटील यास मुलगा कोंडबा  महसुल जन्म Revdhamanwadi82.pdf
431 राधानगरी धामणवाडी गंगा कोम बाबाजी पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi83.pdf
432 राधानगरी धामणवाडी दाजी सटवु थोरवत  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi84.pdf
433 राधानगरी धामणवाडी गणु बाप शिवा पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi85.pdf
434 राधानगरी धामणवाडी बायजा कोम धोंडी पाटील  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi86.pdf
435 राधानगरी धामणवाडी भागु कोम शिवा पाटील महसुल मृत्यु Revdhamanwadi87.pdf
436 राधानगरी धामणवाडी राजु कोम जोती पंडा महसुल मृत्यु Revdhamanwadi88.pdf
437 राधानगरी धामणवाडी कासु कोम जोती चव्हाण  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi89.pdf
438 राधानगरी धामणवाडी भीवरा बाप संभु सावर्डेकर  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi90.pdf
439 राधानगरी धामणवाडी आणु कोम रामा व्हरवडेकर  महसुल मृत्यु Revdhamanwadi91.pdf
440 राधानगरी धामणवाडी साताप्पा नाना सुरवशी यास मुलगी मसणी महसुल जन्म Revdhamanwadi92.pdf
441 राधानगरी धामणवाडी रामा बाप लक्ष्मण थोरवत महसुल मृत्यु Revdhamanwadi93.pdf
442 राधानगरी  फराळे  कृष्णा गंगाजी पा यास मुलगी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale1.pdf
443 राधानगरी  फराळे  रामा विष्णु वंजारा मुलगा झाला नाव  महसुल जन्मनोंद  Revfarale2.pdf
444 राधानगरी  फराळे  लखु रामा मुंज मुलगा झाला नाव  महसुल जन्मनोंद  Revfarale3.pdf
445 राधानगरी  फराळे  लक्ष्मण विष्णु वंजारा मुलगी झाली महसुल जन्मनोंद  Revfarale4.pdf
446 राधानगरी  फराळे  रामा बाबाजी कळेसकर मुलगी नाव कमळी महसुल जन्मनोंद  Revfarale5.pdf
447 राधानगरी  फराळे  विठु भिवा बाबर मुलगा जानबा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale6.pdf
448 राधानगरी  फराळे  रामा सखोबा गायकवाड मुलगी गौरी महसुल जन्मनोंद  Revfarale7.pdf
449 राधानगरी  फराळे  बाबु महिपती फन्या यास मुलगी कमळी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale8.pdf
450 राधानगरी  फराळे  धोंडी कोम भिवा भोगुलकर  महसुल मृत्युनोंद Revfarale9.pdf
451 राधानगरी  फराळे  बाळा सिताराम देसाई मुलगा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale10.pdf
452 राधानगरी  फराळे  बाबु गणु चव्हाण मुलगा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale11.pdf
453 राधानगरी  फराळे  कृष्णा बाबाजी वंजारा मुलगा भिक्या  महसुल जन्मनोंद  Revfarale12.pdf
454 राधानगरी  फराळे  आवबा रामा मोरे यास मुलगा रामा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale13.pdf
455 राधानगरी  फराळे  लक्ष्मण बाबु बाबर मुलगी महसुल जन्मनोंद  Revfarale14.pdf
456 राधानगरी  फराळे  विठु भिवा केळोसकर मुलगा देवबा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale15.pdf
457 राधानगरी  फराळे  गोविंदा जिवबा पंडया मुलगा कृष्णाा महसुल जन्मनोंद  Revfarale16.pdf
458 राधानगरी  फराळे  म्हादु राजबा पा मुलगी नानी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale17.pdf
459 राधानगरी  फराळे  केदारी शिवरामा हतकर मुलगी काशि  महसुल जन्मनोंद  Revfarale18.pdf
460 राधानगरी  फराळे  बाबु महिपती केळया मुलगी झाली महसुल जन्मनोंद  Revfarale19.pdf
461 राधानगरी  फराळे  बहीणी कोम केदारी हातकर  महसुल मृत्युनोंद Revfarale20.pdf
462 राधानगरी  फराळे  पिंटु सतोबा डवर यास मुलगा रामा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale21.pdf
463 राधानगरी  फराळे  आबा तुकाराम हवालदार मुलगा नाव  महसुल जन्मनोंद  Revfarale22.pdf
464 राधानगरी  फराळे  बाळा सत्याप्पा पा मुलगा शंकर  महसुल जन्मनोंद  Revfarale23.pdf
465 राधानगरी  फराळे  कृष्णा बाप भीवा गोविंदा जिवबा पंडया महसुल मृत्युनोंद Revfarale24.pdf
466 राधानगरी  फराळे  अंबाजी बापु पा यास मुलगा शिवराम  महसुल जन्मनोंद  Revfarale25.pdf
467 राधानगरी  फराळे  साळी कोम बाबाजी लाजवळ  महसुल मृत्युनोंद Revfarale26.pdf
468 राधानगरी  फराळे  रामा बाप इटु सत डवर  महसुल मृत्युनोंद Revfarale27.pdf
469 राधानगरी  फराळे  देवबा बाप इटु भिवा केळोसकर  महसुल मृत्युनोंद Revfarale28.pdf
470 राधानगरी  फराळे  रामा बापु कदम मुलगा नाव बापु  महसुल जन्मनोंद  Revfarale29.pdf
471 राधानगरी  फराळे  येसु कोम बाबाजी कातकर  महसुल मृत्युनोंद Revfarale30.pdf
472 राधानगरी  फराळे  ज्ञानु पांडु पाटील  महसुल मृत्युनोंद Revfarale31.pdf
473 राधानगरी  फराळे  हौशी बाप पांडु सखाराम पा  महसुल मृत्युनोंद Revfarale32.pdf
474 राधानगरी  फराळे  सिताराम बाप विठु सखाराम पा  महसुल मृत्युनोंद Revfarale33.pdf
475 राधानगरी  फराळे  सिताराम बाबाजी केळोसकर मुलगा संभा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale34.pdf
476 राधानगरी  फराळे  गोविंदा रामा मुंज मुलगा शिवा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale35.pdf
477 राधानगरी  फराळे  गोविंदा रावजी वंजारा मुलगा शिवराम  महसुल जन्मनोंद  Revfarale36.pdf
478 राधानगरी  फराळे  लक्ष्मण सखोबा वाडकर  महसुल मृत्युनोंद Revfarale37.pdf
479 राधानगरी  फराळे  आबा धोंडी पा मुलगा गोपाळा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale38.pdf
480 राधानगरी  फराळे  जोती बाबाजी पा महसुल मृत्युनोंद Revfarale39.pdf
481 राधानगरी  फराळे  रामु दत्तु वंजारे  महसुल मृत्युनोंद Revfarale40.pdf
482 राधानगरी  फराळे  तातोबा बाळकु पा यास मुलगा नाव रामजी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale41.pdf
483 राधानगरी  फराळे  तुकाराम बाबाजी पा यास मुलगी हौशी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale42.pdf
484 राधानगरी  फराळे  क‌ृष्णा आप्पा मोरे मुलगा जिवबा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale43.pdf
485 राधानगरी  फराळे  विठु लिंगु येसाता मुलगी कमळी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale44.pdf
486 राधानगरी  फराळे  विठु सखाराम पाटील मुलगी मंजी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale45.pdf
487 राधानगरी  फराळे  ज्ञानु बापु पाटील यास मुलगा नाव दादु  महसुल जन्मनोंद  Revfarale46.pdf
488 राधानगरी  फराळे  रामा सतु खाडे  महसुल मृत्युनोंद Revfarale47.pdf
489 राधानगरी  फराळे  नानी बाप रामा बापु कदम  महसुल मृत्युनोंद Revfarale48.pdf
490 राधानगरी  फराळे  गोविदा जिवबा पंडया मुलगा हणमा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale49.pdf
491 राधानगरी  फराळे  रामा भागोजी पंडया मुलगी कमळी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale50.pdf
492 राधानगरी  फराळे  काळु बाबाजी मुदुगडा मुलगी चंद्री  महसुल जन्मनोंद  Revfarale51.pdf
493 राधानगरी  फराळे  विठु आपा देसाई मुलगा गोविंदा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale52.pdf
494 राधानगरी  फराळे  तुकाराम नाना सावत मुलगा सखाराम  महसुल जन्मनोंद  Revfarale53.pdf
495 राधानगरी  फराळे  सखाराम लिंगु येसाता मुलगी हौशी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale54.pdf
496 राधानगरी  फराळे  तातोबा बाबाजी केळोसकर मुलगी संती  महसुल जन्मनोंद  Revfarale55.pdf
497 राधानगरी  फराळे  गोविंदा लिंगु मान्या  महसुल मृत्युनोंद Revfarale56.pdf
498 राधानगरी  फराळे  संतोबा विठु डवर महसुल मृत्युनोंद Revfarale57.pdf
499 राधानगरी  फराळे  आऊ कोम आबा पाटील  महसुल मृत्युनोंद Revfarale58.pdf
500 राधानगरी  फराळे  सखाबो रामा कदम  महसुल मृत्युनोंद Revfarale59.pdf
501 राधानगरी  फराळे  गोपाळा विराप्पा ढोकरा यास मुलगी काशि  महसुल जन्मनोंद  Revfarale60.pdf
502 राधानगरी  फराळे  विठु‍ भिवा केळोसकर मुलगी कमळी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale61.pdf
503 राधानगरी  फराळे  मसु तुकाराम पा यास मुलगा शंकर महसुल जन्मनोंद  Revfarale62.pdf
504 राधानगरी  फराळे  धोंडी बाप मसु तुकाराम पा  महसुल मृत्युनोंद Revfarale63.pdf
505 राधानगरी  फराळे  नाना बाळकु पा मुलगी कमळी महसुल जन्मनोंद  Revfarale64.pdf
506 राधानगरी  फराळे  चीमनी कोम सदु नाटेकर  महसुल मृत्युनोंद Revfarale65.pdf
507 राधानगरी  फराळे  कृष्णा बाबाजी वंजारे मुलगा रामजी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale66.pdf
508 राधानगरी  फराळे  सुभाना बाबाजी मंडलिक मुलगी हौशी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale67.pdf
509 राधानगरी  फराळे  बापु राघो ढोकरा मुलगी चंद्री  महसुल जन्मनोंद  Revfarale68.pdf
510 राधानगरी  फराळे  बाबु गोविंदा हारुगला मुलगी कमळी महसुल जन्मनोंद  Revfarale69.pdf
511 राधानगरी  फराळे  लखु रामा मुंज मुलगी हौशी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale70.pdf
512 राधानगरी  फराळे  तातोबा बाळकु पा   महसुल मृत्युनोंद Revfarale71.pdf
513 राधानगरी  फराळे  धोंडी तुकाराम हारेकर यास मुलगी चंद्री महसुल जन्मनोंद  Revfarale72.pdf
514 राधानगरी  फराळे  अंबाजी हरी चव्हाण मुलगा हणमंत महसुल जन्मनोंद  Revfarale73.pdf
515 राधानगरी  फराळे  हौशी बाप नाना बाळकु पा  महसुल मृत्युनोंद Revfarale74.pdf
516 राधानगरी  फराळे  हौशी बाप लखु रामा मुंज  महसुल मृत्युनोंद Revfarale75.pdf
517 राधानगरी  फराळे  बाळा सिताराम देसाई मुलगा रामा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale76.pdf
518 राधानगरी  फराळे  कमळी बाप रामा भागोजी पंडया  महसुल मृत्युनोंद Revfarale77.pdf
519 राधानगरी  फराळे  धोंडु लखु मंडलिक महसुल मृत्युनोंद Revfarale78.pdf
520 राधानगरी  फराळे  भाऊ बाळकु पा मुलगा लक्ष्मण  महसुल जन्मनोंद  Revfarale79.pdf
521 राधानगरी  फराळे  लक्ष्मण बाबु बाबर मुलगी जना महसुल जन्मनोंद  Revfarale80.pdf
522 राधानगरी  फराळे  तुकाराम जिवबा जाधव यास मुलगी आणु  महसुल जन्मनोंद  Revfarale81.pdf
523 राधानगरी  फराळे  अंबाजी बापु पा मुलगा अंतु  महसुल जन्मनोंद  Revfarale82.pdf
524 राधानगरी  फराळे  कृष्णगिरी लक्ष्मिगिरी गोसावी मुलगी मुक्ता  महसुल जन्मनोंद  Revfarale83.pdf
525 राधानगरी  फराळे  सुंदरा कोम जिवबा डवर  महसुल मृत्युनोंद Revfarale84.pdf
526 राधानगरी  फराळे  लखु लिंगु येसाता मुलगा आनंदा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale85.pdf
527 राधानगरी  फराळे  आबा रामा निकम मुलगा बाळु  महसुल जन्मनोंद  Revfarale86.pdf
528 राधानगरी  फराळे  चंद्री कोम भिवा आदमापुरे महसुल मृत्युनोंद Revfarale87.pdf
529 राधानगरी  फराळे  आपा गोविंदा पा मुलगी कमळी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale88.pdf
530 राधानगरी  फराळे  रामा विष्णु वंजारा  महसुल मृत्युनोंद Revfarale89.pdf
531 राधानगरी  फराळे  गणु राजबा पा मुलगी इटा  महसुल जन्मनोंद  Revfarale.90pdf
532 राधानगरी  फराळे  धोंडी बाळा काळबेर मुलगी नाव  महसुल जन्मनोंद  Revfarale91.pdf
533 राधानगरी  फराळे  भाऊ आबा पंडे यास मुलगा शामराव  महसुल जन्मनोंद  Revfarale92.pdf
534 राधानगरी  फराळे  गोपाळा म्हातु पा मुलगा संतु  महसुल जन्मनोंद  Revfarale93.pdf
535 राधानगरी  फराळे  विठु संतु डवर मुलगा दौलु महसुल जन्मनोंद  Revfarale94.pdf
536 राधानगरी  फराळे  तानी बाप गणु राजबा पा  महसुल मृत्युनोंद Revfarale95.pdf
537 राधानगरी  फराळे  बाबु साखरु माने  महसुल मृत्युनोंद Revfarale96.pdf
538 राधानगरी  फराळे  म्हादु राजबा पाटील मुलगा महिपती  महसुल जन्मनोंद  Revfarale97.pdf
539 राधानगरी  फराळे  गणु हरी पाटील मुलगी नानी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale98.pdf
540 राधानगरी  फराळे  धोंडी रामा कदम मुलगी जनी  महसुल जन्मनोंद  Revfarale99.pdf
541 राधानगरी  फराळे  बाळा चिमा केळोसकर मुलगी शांती  महसुल जन्मनोंद  Revfarale100.pdf
542 राधानगरी  फराळे  लक्ष्मण लिंगु माने  महसुल मृत्युनोंद Revfarale101.pdf
543 राधानगरी  फराळे  बापु रावजी यसाता यास मुलगी झाली नाव कमळा महसुल जन्मनोंद  Revfarale102.pdf
544 राधानगरी  फराळे  सखाराम लक्ष्मण पाटील यासी मुलगी नाव  महसुल जन्मनोंद  Revfarale103.pdf
545 राधानगरी  कपिलेश्वर  धोंडू बाप हरी पाटील  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar1.pdf
546 राधानागरी  कपिलेश्वर  ईश्वरा बाप हरी संभू पाटील  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar2.pdf
547 राधानागरी   कपिलेश्वर  दादू बाप बाबू हतकर  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar3.pdf
548 राधानागरी  कपिलेश्वर  जन कोम दाजी सावंत  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar4.pdf
549 राधानागरी  कपिलेश्वर  ब कृ कामे सुबा कवडे  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar5.pdf
550 राधानागरी  कपिलेश्वर  जाई बाप गोपाळा वरोटे  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar6.pdf
551 राधानागरी  कपिलेश्वर  तुकाराम बाप तीईस  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar7.pdf
552 राधानागरी  कपिलेश्वर  बाबू बाप गणू पा// महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar8.pdf
553 राधानागरी  कपिलेश्वर  कृष्णा बाप धोंडी मनुगंडा  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar9.pdf
554 राधानागरी  कपिलेश्वर  कृष्णा बाप सखाराम वरोटे  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar10.pdf
555 राधानगरी  कपिलेश्वर  कवळी बाप शेकू पाटील  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar11.pdf
556 राधानगरी   कपिलेश्वर  हिरा बाप धोंडी गुरव  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar12.pdf
557 राधानगरी  कपिलेश्वर  बाबू बाप दाजी  पा// महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar13.pdf
558 राधानगरी  कपिलेश्वर  जाई बाप गोपाळा वरोटे  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar14.pdf
559 राधानगरी  कपिलेश्वर  धोंडू बाप हरी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar15.pdf
560 राधानगरी  कपिलेश्वर  जाई कोम अर्जुना साळवी  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar16.pdf
561 राधानगरी  कपिलेश्वर  सदु मानकू साळवी  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar17.pdf
562 राधानगरी  कपिलेश्वर  दाजी रामा आलवाना महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar18.pdf
563 राधानगरी  कपिलेश्वर  रामा रावजी पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar19.pdf
564 राधानगरी  कपिलेश्वर  दादू बाप बाबू मनगडा  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar20.pdf
565 राधानगरी  कपिलेश्वर  कृष्णा रामा तोरस्कर  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar21.pdf
566 राधानगरी  कपिलेश्वर  चंद्र कोम तातोबा म्ह असप्ठ कर  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar22.pdf
567 राधानगरी  कपिलेश्वर  सोनी बाप भिवा कुराडा  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar23.pdf
568 राधानगरी   कपिलेश्वर  साताप्पा धोंडी आळवणा  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar24.pdf
569 राधानगरी  कपिलेश्वर  सावू बाप बाबू पाटील  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar25.pdf
570 राधानगरी  कपिलेश्वर  सुभाना बाबाजी आळवणा  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar26.pdf
571 राधानगरी  कपिलेश्वर  नारू बाप बाबू गवते  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar27.pdf
572 राधानगरी  कपिलेश्वर  सखू बाप कृष्णा सुर्वे  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar28.pdf
573 राधानगरी  कपिलेश्वर  येसा महादू मनुगडा  महसूल  मृत्यू नोंद  Revkapileshwar29.pdf
574 राधानगरी  कपिलेश्वर  सोनी बाप भिवा कुराडे  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar30.pdf
575 राधानगरी  कपिलेश्वर  नाहिरी बाप जोती पाटील  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar31.pdf
576 राधानगरी  कपिलेश्वर  लिंबाजी बाप गणू पाटील  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar32.pdf
577 राधानगरी  कपिलेश्वर  शामू बाप बाबू चव्हान  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar33.pdf
578 राधानगरी  कपिलेश्वर  नारू बाप बाबू गवते  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar34.pdf
579 राधानगरी  कपिलेश्वर  पुतळा बाप बळवंत पाटील  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar35.pdf
580 राधानगरी  कपिलेश्वर  हिरी बाप दादू बिन मुन्जोजी पा//  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar36.pdf
581 राधानगरी  कपिलेश्वर  जाणू बाप दत्तू भोसले रा. खडकेवाडा  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar37.pdf
582 राधानगरी  कपिलेश्वर  दौलू बाप दत्तू पाटील  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar38.pdf
583 राधानगरी  कपिलेश्वर  गौरी बाप बाजी पाटील  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar39.pdf
584 राधानगरी  कपिलेश्वर  नानू बाप नागू वरोटे  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar40.pdf
585 राधानगरी  कपिलेश्वर  केदारी बाप लखू बिन लिंबा  पाटील  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar41.pdf
586 राधानगरी  कपिलेश्वर  तुकाराम बाप कोंडी भालवर  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar42.pdf
587 राधानगरी  कपिलेश्वर  सेतू बाप सुभाना राघो पा// महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar43.pdf
588 राधानगरी  कपिलेश्वर  पांडू बाप बाबाजी हेरोळा रा. भोकर वडगाव  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar44.pdf
589 राधानगरी  कपिलेश्वर  सावू बाप राऊ खामकर  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar45.pdf
590 राधानगरी  कपिलेश्वर  राघो राणोजी कुंभार यास मुलगा  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar46.pdf
591 राधानगरी  कपिलेश्वर  बाप संतु आबा कुभांर यास मुलगा गणु  महसूल  जन्म नोंद  Revkapileshwar47.pdf
592 राधानगरी  सो.शिरोली  रामा राऊ पाटील सुळंबी यास मुलगी नाव  महसुल जन्म revso.shiroli1.pdf
593 राधानगरी  सो.शिरोली  बाळा राघो पाटील यास मलगी नाव मयत महसुल जन्म revso.shiroli2.pdf
594 राधानगरी  सो.शिरोली  गोविंदा भिकु अंधारे यांची मुलगी नाव नाही  महसुल मृत्यु revso.shiroli3.pdf
595 राधानगरी  सो.शिरोली  मैना कोम तातोबा रेवडेकर  महसुल मृत्यु revso.shiroli4.pdf
596 राधानगरी  सो.शिरोली  सताई कोम कृष्णा पाटील  महसुल मृत्यु revso.shiroli5.pdf
597 राधानगरी  सो.शिरोली  गणु रामा चौगला महसुल मृत्यु revso.shiroli6.pdf
598 राधानगरी  सो.शिरोली  कमेळी बाप रामा पाटील महसुल मृत्यु revso.shiroli7.pdf
599 राधानगरी  सो.शिरोली  बाबाजी शिवराम चौगला महसुल मृत्यु revso.shiroli8.pdf
600 राधानगरी  सो.शिरोली  भागु कोम बहीरु पाटील महसुल मृत्यु revso.shiroli9.pdf
601 राधानगरी  सो.शिरोली  सिता कोम बाबु चौगला  महसुल मृत्यु revso.shiroli10.pdf
602 राधानगरी  सो.शिरोली  बायजी कोम शिवा निऊंगरा  महसुल मृत्यु revso.shiroli11.pdf
603 राधानगरी  सो.शिरोली  लखु बहीरु पाटील महसुल मृत्यु revso.shiroli12.pdf
604 राधानगरी  सो.शिरोली  दत्तु येसबा पाटील  महसुल मृत्यु revso.shiroli13.pdf
605 राधानगरी  सो.शिरोली  जिजा बाप बाबाजी चौगला  महसुल मृत्यु revso.shiroli14.pdf
606 राधानगरी  सो.शिरोली  तुका बाबु चौगला  महसुल मृत्यु revso.shiroli15.pdf
607 राधानगरी  सो.शिरोली  कमळी बाप बाळा पाटील  महसुल मृत्यु revso.shiroli16.pdf
608 राधानगरी  सो.शिरोली  बाळा राघो पाटील यांची मुलगी  महसुल मृत्यु revso.shiroli17.pdf
609 राधानगरी  सो.शिरोली  तात्या रामा चौगला  महसुल मृत्यु revso.shiroli18.pdf
610 राधानगरी  सो.शिरोली  सई कोम धोंडी चौगला  महसुल मृत्यु revso.shiroli19.pdf
611 राधानगरी  सो.शिरोली  राऊ बापु चौगला  महसुल मृत्यु revso.shiroli20.pdf
612 राधानगरी  सो.शिरोली  अावु बाप आबा चौगला महसुल मृत्यु revso.shiroli21.pdf
613 राधानगरी  सो.शिरोली  भिवा आबा चौगला  महसुल मृत्यु revso.shiroli22.pdf
614 राधानगरी  सो.शिरोली  कृष्णी बाप विठु चौगला महसुल मृत्यु revso.shiroli23.pdf
615 राधानगरी  सो.शिरोली  दौलु रामा पताडा महसुल मृत्यु revso.shiroli24.pdf
616 राधानगरी  सो.शिरोली  सिताराम संतु चौगला  महसुल मृत्यु revso.shiroli25.pdf
617 राधानगरी  सो.शिरोली  विठु बाळा चौगला महसुल मृत्यु revso.shiroli26.pdf
618 राधानगरी  सो.शिरोली  बाळा राघो पाटील महसुल मृत्यु revso.shiroli27.pdf
619 राधानगरी  सो.शिरोली  शिवा कुशाप्पा पाटील महसुल मृत्यु revso.shiroli28.pdf
620 राधानगरी  सो.शिरोली  देऊ येसबा पाटील  महसुल मृत्यु revso.shiroli29.pdf
621 राधानगरी  सो.शिरोली  रामा गणु चौगला  महसुल मृत्यु revso.shiroli30.pdf
622 राधानगरी  सो.शिरोली  गणु शिवा चौगला महसुल मृत्यु revso.shiroli31.pdf
623 राधानगरी  सो.शिरोली  येसु कोम आप्पा निऊगरा महसुल मृत्यु revso.shiroli32.pdf
624 राधानगरी  सो.शिरोली  कृष्णी बाप गणु चौगला  महसुल मृत्यु revso.shiroli33.pdf
625 राधानगरी  सो.शिरोली  गणु तातोबा चौगला यास मुलगा आवबा  महसुल जन्म revso.shiroli34.pdf
626 राधानगरी  सो.शिरोली  तुकाराम गणु चौगला यास मुलगा रामा महसुल जन्म revso.shiroli35.pdf
627 राधानगरी  सो.शिरोली  सुबु राणोजी बोडके यास मुलगा नाव रामा महसुल जन्म revso.shiroli36.pdf
628 राधानगरी  सो.शिरोली  गणु आबा पाटील याची मुलगी नाव  महसुल जन्म revso.shiroli37.pdf
629 राधानगरी  सो.शिरोली  गणु अंबाजी चौगले यास मुलगा नाव केरु  महसुल जन्म revso.shiroli38.pdf
630 राधानगरी  सो.शिरोली  तात्या बाबाजी चौगला यास मुलगा नाव नारु  महसुल जन्म revso.shiroli39.pdf
631 राधानगरी  सो.शिरोली  गणु आबा पाटील यास मुलगी नाव धोंडु महसुल जन्म revso.shiroli40.pdf
632 राधानगरी  सो.शिरोली  येश्या संतु चौगला यास मुलगा नाव बाळकु महसुल जन्म revso.shiroli41.pdf
633 राधानगरी  सो.शिरोली  धोंडी बिन रामा पा.बोरबेटकर यास मुलगा कृष्णा महसुल जन्म revso.shiroli42.pdf
634 राधानगरी  सो.शिरोली  बाबु बाळा चौगला यास मुलगा नाव दादु  महसुल जन्म revso.shiroli43.pdf
635 राधानगरी  सो.शिरोली  विठी बाप बाबु चौगला महसुल मृत्यु revso.shiroli44.pdf
636 राधानगरी  सो.शिरोली  संतु भैरु पाटील महसुल मृत्यु revso.shiroli45.pdf
637 राधानगरी  सो.शिरोली  बाळा को विठु गुरव महसुल मृत्यु revso.shiroli46.pdf
638 राधानगरी  सो.शिरोली  नारायण भरमा गुरव महसुल मृत्यु revso.shiroli47.pdf
639 राधानगरी  सो.शिरोली  गौरी बाप राघो गुरव महसुल मृत्यु revso.shiroli48.pdf
640 राधानगरी आ.व्हरवडे  आंबु बापु राऊ रापोजी लिंगडा यास मुलगी  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade2.pdf
641 राधानगरी आ.व्हरवडे  म्हादु रामा तातोबा बापु पाटील  रा गुडाळ जनु महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade3.pdf
642 राधानगरी आ.व्हरवडे  कुशबाप रामा कुशप्पा लिंगडा यास मुलगा  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade4.pdf
643 राधानगरी आ.व्हरवडे  विठु बाप राधो बाळु चोगले यास मुलगा  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade5.pdf
644 राधानगरी आ.व्हरवडे  लखु सखोबा हुजरे यास मुलगा  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade6.pdf
645 राधानगरी आ.व्हरवडे  चंदा कोम आबा लिंगडा  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade7.pdf
646 राधानगरी आ.व्हरवडे  रामा कुशाप्पा लिंगडा  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade8.pdf
647 राधानगरी आ.व्हरवडे  जोती येसबा लिंगाडा  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade9.pdf
648 राधानगरी आ.व्हरवडे  चंदा कोम हरी जिवबा  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade10.pdf
649 राधानगरी आ.व्हरवडे  जनी कोम बापु धोंडी पाटील  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade11.pdf
650 राधानगरी आ.व्हरवडे  चंद्री बापु राऊ राणोली लिंगडा  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade12.pdf
651 राधानगरी आ.व्हरवडे  विठु बाप राघो बापु चौगला  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade13.pdf
652 राधानगरी आ.व्हरवडे  सावी आबा विठु लिंगडा  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade14.pdf
653 राधानगरी आ.व्हरवडे  राऊ भैरु वाघुडा  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade15.pdf
654 राधानगरी आ.व्हरवडे  तानु बाप बापु पाटील मैत  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade16.pdf
655 राधानगरी आ.व्हरवडे  आवु कोम आबा ढरे मैत महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade17.pdf
656 राधानगरी आ.व्हरवडे  सखु कोम आबा ढरे मैत महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade18.pdf
657 राधानगरी आ.व्हरवडे  हरी भगत याचा मुलगा नाव ठवेणेचचे अगोदर मैत  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade19.pdf
658 राधानगरी आ.व्हरवडे  गोविंदा आबाजी जाधव  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade20.pdf
659 राधानगरी आ.व्हरवडे  येसु राणोजी लिंगडा  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade21.pdf
660 राधानगरी आ.व्हरवडे  येसु बाप रामा वरोटा  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade22.pdf
661 राधानगरी आ.व्हरवडे  आबा विठु लिंगडा यास मुलगी तुळशी  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade23.pdf
662 राधानगरी आ.व्हरवडे  रामा सखाजी हुजरे यास मुलगी  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade24.pdf
663 राधानगरी आ.व्हरवडे  लकु बाबाजी पाटील यास मुलगी आऊ  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade25.pdf
664 राधानगरी आ.व्हरवडे  गणु लक्ष्मण साळोखे यास मुलगी तानु  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade26.pdf
665 राधानगरी आ.व्हरवडे  सावु बापु हरी भगते  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade27.pdf
666 राधानगरी आ.व्हरवडे  जिवबा जाधव रा करवीर यास मुलगी नाव  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade28.pdf
667 राधानगरी आ.व्हरवडे  लखु बाबाजी पाटील यांस मुलगा कृष्णा  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade29.pdf
668 राधानगरी आ.व्हरवडे  संतु बाबाजी पाटील यास मुलगी राई  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade30.pdf
669 राधानगरी आ.व्हरवडे  बाळु सतबा पाटील यास मुलगा बापु  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade31.pdf
670 राधानगरी आ.व्हरवडे  बाळु सखोबा रणदिवे यास मुलगी लकु  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade32.pdf
671 राधानगरी आ.व्हरवडे  रामा बाबाजी चौगला आवळेकर मुलगी यसु महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade33.pdf
672 राधानगरी आ.व्हरवडे  लकु कृष्णा लिंगडा  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade34.pdf
673 राधानगरी आ.व्हरवडे  विष्णु दत्तु पाटील  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade35.pdf
674 राधानगरी आ.व्हरवडे  संताई कोम विठु लिंगडा  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade36.pdf
675 राधानगरी आ.व्हरवडे  चंदा कोम विठु पाटील  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade37.pdf
676 राधानगरी आ.व्हरवडे  धोंडु कोम बाबु पाटील  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade38.pdf
677 राधानगरी आ.व्हरवडे  बहिणा कोम यसबा पाटील  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade39.pdf
678 राधानगरी आ.व्हरवडे  विठु कृष्णा चौगला  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade40.pdf
679 राधानगरी आ.व्हरवडे  गणु सखोबा पाटील  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade41.pdf
680 राधानगरी आ.व्हरवडे  सावीत्री बापु जोती ढेरे  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade42.pdf
681 राधानगरी आ.व्हरवडे  बाळा विठु पाटील  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade43.pdf
682 राधानगरी आ.व्हरवडे  जयराम येसबा पाटील  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade44.pdf
683 राधानगरी आ.व्हरवडे  सुनी बापु आंबाजी जाधव  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade45.pdf
684 राधानगरी आ.व्हरवडे  तानी बापु आंबाजी जाधव  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade46.pdf
685 राधानगरी आ.व्हरवडे  गंगा कोम तातोबा पा  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade47.pdf
686 राधानगरी आ.व्हरवडे  लक्ष्मण सखोजी हुजरे यास मुलगी मंजा  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade48.pdf
687 राधानगरी आ.व्हरवडे  कृष्णा हरी चव्हाण यास मुलगा जोती  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade49.pdf
688 राधानगरी आ.व्हरवडे  रामा सखाजी हुजरे यास मुलगा नाव  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade50.pdf
689 राधानगरी आ.व्हरवडे  लक्ष्मण काळु पा यास मुलगी नाव तानी  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade51.pdf
690 राधानगरी आ.व्हरवडे  धोंडी भागुजी पा यास मुलगी म्हवणी महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade52.pdf
691 राधानगरी आ.व्हरवडे  कृष्णा आप्पा लिंगडा यास मुलगी नानी महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade53.pdf
692 राधानगरी आ.व्हरवडे  संतु बाबाजी पाटील यास मुलगी   महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade54.pdf
693 राधानगरी आ.व्हरवडे  जयराम आपाजी पाटील यास मुलगा येसु  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade55.pdf
694 राधानगरी आ.व्हरवडे  आकु कोम आप्पा पाटील  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade56.pdf
695 राधानगरी आ.व्हरवडे  तुळशी बापु हरी वरोटा महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade57.pdf
696 राधानगरी आ.व्हरवडे  राई कोम धोंडी पाटील  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade58.pdf
697 राधानगरी आ.व्हरवडे  हरी बापु वरोटा यास मुलगा नारु  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade59.pdf
698 राधानगरी आ.व्हरवडे  दादु सखोबा पाटील यास मुलगी नाव  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade60.pdf
699 राधानगरी आ.व्हरवडे  लकु जोती पा  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade61.pdf
700 राधानगरी आ.व्हरवडे  हरी बाबु वरोटा यास मुलगी  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade62.pdf
701 राधानगरी आ.व्हरवडे  आबाजी संतु जाधव  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade63.pdf
702 राधानगरी आ.व्हरवडे  राघो बापु चौगला  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade64.pdf
703 राधानगरी आ.व्हरवडे  सळु कोम ईश्वरा पाटील महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade65.pdf
704 राधानगरी आ.व्हरवडे  विठु आंबु बाबु पाटील  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade66.pdf
705 राधानगरी आ.व्हरवडे  लहु बाबाजी पाटील यास मुलगी आऊ  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade67.pdf
706 राधानगरी आ.व्हरवडे  दाजी विठु रणदिवे यास मुलगी नाव आणु  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade68.pdf
707 राधानगरी आ.व्हरवडे  जोती आपा पाटील  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade69.pdf
708 राधानगरी आ.व्हरवडे  आबा विठु लिंगडा यास मुलगा महिप्या  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade70.pdf
709 राधानगरी आ.व्हरवडे  साकु बाप हरी भगते  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade71.pdf
710 राधानगरी आ.व्हरवडे  यसु बाप रामा वरोटा महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade72.pdf
711 राधानगरी आ.व्हरवडे  येसु राणोजी लिंगडा  महसुल मृत्युनोंद  revaam.vharawade73.pdf
712 राधानगरी आ.व्हरवडे  दाजी बाबाजी पाटील यास मुलगा कृष्णा  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade74.pdf
713 राधानगरी आ.व्हरवडे  दत्तु बाबाजी पाटील यास मुलगा धोंडबा  महसुल जन्मनोंद  revaam.vharawade75.pdf
714 राधानगरी  करंजफेण  देवबा भिवा वागरे यास मुलगा जेव्या महसुल जन्म revkaranjfen1.pdf
715 राधानगरी  करंजफेण  कृष्णा राणोजी वागरे यास मुलगी मंजी  महसुल जन्म revkaranjfen2.pdf
716 राधानगरी  करंजफेण  आकु कोम आप्पा अळंगदार महसुल मृत्यु revkaranjfen3.pdf
717 राधानगरी  करंजफेण  सती कोम लखु वागरे महसुल मृत्यु revkaranjfen4.pdf
718 राधानगरी  करंजफेण  संतु तातोबा वागरे महसुल मृत्यु revkaranjfen5.pdf
719 राधानगरी  करंजफेण  गणु रामा वागरे महसुल मृत्यु revkaranjfen6.pdf
720 राधानगरी  करंजफेण  गोपाळा संतु वागरे महसुल मृत्यु revkaranjfen7.pdf
721 राधानगरी  करंजफेण  तानी कोम आबा मांगोऱ्या महसुल मृत्यु revkaranjfen8.pdf
722 राधानगरी  करंजफेण  शंकर कृष्णा वागरे महसुल मृत्यु revkaranjfen9.pdf
723 राधानगरी  करंजफेण  गणु बाबु वागरे महसुल मृत्यु revkaranjfen10.pdf
724 राधानगरी  करंजफेण  अर्जुना संतु वागरे  महसुल मृत्यु revkaranjfen11.pdf
725 राधानगरी  करंजफेण  विठु संतु वागरे महसुल मृत्यु revkaranjfen12.pdf
726 राधानगरी  करंजफेण  दत्तु गोपाळा वागरे महसुल मृत्यु revkaranjfen13.pdf
727 राधानगरी  करंजफेण  तातोबा बापु तिटवेकर  महसुल मृत्यु revkaranjfen14.pdf
728 राधानगरी  करंजफेण  पिरती कोम माव्या चौगुला  महसुल मृत्यु revkaranjfen15.pdf
729 राधानगरी  करंजफेण  सुबु कोम सतबा वागरे महसुल मृत्यु revkaranjfen16.pdf
730 राधानगरी  करंजफेण  कृष्णी बाप सतबा वागरे  महसुल मृत्यु revkaranjfen17.pdf
731 राधानगरी  करंजफेण  कृष्णा गोपाळा वागरे महसुल मृत्यु revkaranjfen18.pdf
732 राधानगरी  करंजफेण  रकमी कोम आरज्या वागरे महसुल मृत्यु revkaranjfen19.pdf
733 राधानगरी  करंजफेण  सुब्या ढबाना लोखंडया  महसुल मृत्यु revkaranjfen20.pdf
734 राधानगरी  करंजफेण  लक्ष्मण बाळु दिसल्या  महसुल मृत्यु revkaranjfen21.pdf
735 राधानगरी  करंजफेण  भाऊ लक्ष्मण दिसल्या  महसुल मृत्यु revkaranjfen22.pdf
736 राधानगरी  करंजफेण  लखु सुभाना वागरे  महसुल मृत्यु revkaranjfen23.pdf
737 राधानगरी  करंजफेण  बाप राघु दिसले यास मुलगी नाव पिरती  महसुल जन्म revkaranjfen24.pdf
738 राधानगरी  करंजफेण  हरी बिन गोपाळा वागरे महसुल मृत्यु revkaranjfen25.pdf
739 राधानगरी  करंजफेण  जन्या संतु वागरे  महसुल मृत्यु revkaranjfen26.pdf
740 राधानगरी  कासारपुतळे सखाराम सतु तावडे मुलगी नानी महसुल  जन्म नोंद revkasarputale1.pdf
741 राधानगरी  कासारपुतळे विठु आप्पा पाटील टाकवेकर बाळा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale2.pdf
742 राधानगरी  कासारपुतळे बाबु शिवा पाटील मुलगा शिवा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale3.pdf
743 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी गोविंदा पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale4.pdf
744 राधानगरी  कासारपुतळे साउु बाप जोती पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale5.pdf
745 राधानगरी  कासारपुतळे भाऊ रामा गोजारा महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale6.pdf
746 राधानगरी  कासारपुतळे चंद्री बाप शिवा चव्हाण महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale7.pdf
747 राधानगरी  कासारपुतळे चंद्री कोम नागु पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale8.pdf
748 राधानगरी  कासारपुतळे भैरू लक्ष्मण चव्हाण यास मुलगा दानी महसुल  जन्म नोंद revkasarputale9.pdf
749 राधानगरी  कासारपुतळे बाळु आबा पाटील सरवडेकर मुलगा तुका महसुल  जन्म नोंद revkasarputale10.pdf
750 राधानगरी  कासारपुतळे दादु मानाप्पा सावंत मुलगा कृष्णा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale11.pdf
751 राधानगरी  कासारपुतळे लक्ष्मण आप्पा पाटील मुलगा धोडींबा \ कोंडींबा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale12.pdf
752 राधानगरी  कासारपुतळे बाबू हरी पाटील मालवे मुलगी मैनाा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale13.pdf
753 राधानगरी  कासारपुतळे रामा नवलु माळवी मुलगी मंजी महसुल  जन्म नोंद revkasarputale14.pdf
754 राधानगरी  कासारपुतळे सखोबा आबा              मुलगा बाळु महसुल  जन्म नोंद revkasarputale15.pdf
755 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी संतु चव्हाण महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale16.pdf
756 राधानगरी  कासारपुतळे काशी बापू साताप्पा जोती खापरे कोनवडेकर महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale17.pdf
757 राधानगरी  कासारपुतळे साऊ कोम लक्ष्मण खाडे महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale18.pdf
758 राधानगरी  कासारपुतळे ताई कोम रघू पोवार महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale19.pdf
759 राधानगरी  कासारपुतळे राई कोम रामा पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale20.pdf
760 राधानगरी  कासारपुतळे विठा बाप नाना पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale21.pdf
761 राधानगरी  कासारपुतळे बाबाजी आपा पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale22.pdf
762 राधानगरी  कासारपुतळे भागू बाप राम पिसाळकर महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale23.pdf
763 राधानगरी  कासारपुतळे काोंडबा लक्ष्मण पा. महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale24.pdf
764 राधानगरी  कासारपुतळे चंद्री बाप विठू भैरू पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale25.pdf
765 राधानगरी  कासारपुतळे राऊ सखु चव्हाण मुलगी नानी महसुल  जन्म नोंद revkasarputale26.pdf
766 राधानगरी  कासारपुतळे रामा बाबाजी सासना तुंरबे नाही महसुल  जन्म नोंद revkasarputale27.pdf
767 राधानगरी  कासारपुतळे धुळा सखोबा पाटील मुलगी मंजा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale28.pdf
768 राधानगरी  कासारपुतळे कृष्णा भिवा खाडे नांव महसुल  जन्म नोंद revkasarputale29.pdf
769 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी राघो पाडळकर मुलगी रकमी महसुल  जन्म नोंद revkasarputale30.pdf
770 राधानगरी  कासारपुतळे लक्ष्मण आपा तावडे मुलगी रकमी महसुल  जन्म नोंद revkasarputale31.pdf
771 राधानगरी  कासारपुतळे जोती आपा तावडे मुलगा दत्तू महसुल  जन्म नोंद revkasarputale32.pdf
772 राधानगरी  कासारपुतळे गणु मानापा सावत मुलगी महसुल  जन्म नोंद revkasarputale33.pdf
773 राधानगरी  कासारपुतळे विठु भैरू पाटील मुलगी गौरी महसुल  जन्म नोंद revkasarputale34.pdf
774 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी बाबाजी पाटील महसुल  जन्म नोंद revkasarputale35.pdf
775 राधानगरी  कासारपुतळे गौरी बाप शिवा मानाप्पा निकाडा महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale36.pdf
776 राधानगरी  कासारपुतळे हरी धोंडी खाडया महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale37.pdf
777 राधानगरी  कासारपुतळे विष्णू बाबू पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale38.pdf
778 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी बाप राघो जाधव महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale39.pdf
779 राधानगरी  कासारपुतळे गोपाळा जयराम चव्हाण मुलगा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale40.pdf
780 राधानगरी  कासारपुतळे सदु येसबा पाटील मुलगी महसुल  जन्म नोंद revkasarputale41.pdf
781 राधानगरी  कासारपुतळे विठु आप्पा पाटील मुलगी तारा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale42.pdf
782 राधानगरी  कासारपुतळे सुभाना अर्जुना पांडया मुलगा बाळु महसुल  जन्म नोंद revkasarputale43.pdf
783 राधानगरी  कासारपुतळे रामा हारीबा गौंड मुलगी बाळी महसुल  जन्म नोंद revkasarputale44.pdf
784 राधानगरी  कासारपुतळे तुका धोंडी फराकटा मुलगा कानोजी महसुल  जन्म नोंद revkasarputale45.pdf
785 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी सनबा तिकाडा मुलगी रकमा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale46.pdf
786 राधानगरी  कासारपुतळे हरी पाटील सांगरूळकर मुलगा कृष्णा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale47.pdf
787 राधानगरी  कासारपुतळे आबा नाना जाधव महसुल  जन्म नोंद revkasarputale48.pdf
788 राधानगरी  कासारपुतळे भिमा आबा वाडया महसुल  जन्म नोंद revkasarputale49.pdf
789 राधानगरी  कासारपुतळे म्हवणी कोम कृष्णा निकाडा महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale50.pdf
790 राधानगरी  कासारपुतळे परसु सुलताना पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale51.pdf
791 राधानगरी  कासारपुतळे रामा धोंडी पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale52.pdf
792 राधानगरी  कासारपुतळे सुंद्रा कोम गोविंद पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale53.pdf
793 राधानगरी  कासारपुतळे कृष्णा बाबाजी निकाडा महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale54.pdf
794 राधानगरी  कासारपुतळे बाप लक्ष्मण पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale55.pdf
795 राधानगरी  कासारपुतळे              कोम बाबाजी निकाडा महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale56.pdf
796 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी राणोजी फराकटा  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale57.pdf
797 राधानगरी  कासारपुतळे शिवा मानकु पाटील महसुल  जन्म नोंद revkasarputale58.pdf
798 राधानगरी  कासारपुतळे लक्ष्मण बाबाजी निकाडा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale59.pdf
799 राधानगरी  कासारपुतळे लक्ष्मण अप्पा तावडे  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale60.pdf
800 राधानगरी  कासारपुतळे संतु राऊ पाटील  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale61.pdf
801 राधानगरी  कासारपुतळे संतु आबा पाटील  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale62.pdf
802 राधानगरी  कासारपुतळे लक्ष्मण विठु पाटील  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale63.pdf
803 राधानगरी  कासारपुतळे बाळा सुलतान पाटील  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale64.pdf
804 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडु नाना खाडे महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale65.pdf
805 राधानगरी  कासारपुतळे रामा सासने तुरंबे  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale66.pdf
806 राधानगरी  कासारपुतळे नानू काशिबा खाडया मुलगा यशवंत महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale67.pdf
807 राधानगरी  कासारपुतळे सत्यापाा भागोजी तिकोडा महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale68.pdf
808 राधानगरी  कासारपुतळे नानी बाप लक्ष्मण उंडगे  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale69.pdf
809 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी सदबा निकाडा  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale70.pdf
810 राधानगरी  कासारपुतळे लक्ष्मण अआपा सावडे  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale71.pdf
811 राधानगरी  कासारपुतळे लहु गोपाळा सावकर महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale72.pdf
812 राधानगरी  कासारपुतळे चिठु भैरु पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale73.pdf
813 राधानगरी  कासारपुतळे दादी राघो पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale74.pdf
814 राधानगरी  कासारपुतळे राऊ शीवा शिद्रुक  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale75.pdf
815 राधानगरी  कासारपुतळे ज्ञानु भिवा खाडे महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale76.pdf
816 राधानगरी  कासारपुतळे राऊ‍ शिवा शिद्रुक महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale77.pdf
817 राधानगरी  कासारपुतळे ज्ञानु भिवा खाडे महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale78.pdf
818 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी बिन व्हडगे महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale79.pdf
819 राधानगरी  कासारपुतळे केरु हणमा पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale80.pdf
820 राधानगरी  कासारपुतळे रकमा बाप सत्याप्पा तिकोडा महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale81.pdf
821 राधानगरी  कासारपुतळे जोती माणकु एरुडकर नतरवडे  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale82.pdf
822 राधानगरी  कासारपुतळे दादु धोंडी पाटील  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale83.pdf
823 राधानगरी  कासारपुतळे कृष्णा राऊ चव्हाण  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale84.pdf
824 राधानगरी  कासारपुतळे शिवा आपा सावडे  महसुल  जन्म नोंद revkasarputale93.pdf
825 राधानगरी  कासारपुतळे राऊ सटऊ चवाण यास मुलगा नाव ज्ञानु  महसुल  जन्म नोंद revkasarputale94.pdf
826 राधानगरी  कासारपुतळे गोपाळा जयराम वान पासुन नाव नानु  महसुल  जन्म नोंद revkasarputale95.pdf
827 राधानगरी  कासारपुतळे राऊ बयाजी तिकोडा यास मुलगी मीणाताई महसुल  जन्म नोंद revkasarputale96.pdf
828 राधानगरी  कासारपुतळे बाळा सतबा निकाडा यास मुलगा  महसुल  जन्म नोंद revkasarputale97.pdf
829 राधानगरी  कासारपुतळे देऊ सतबा चवाण यास मुलगा ज्ञानु  महसुल  जन्म नोंद revkasarputale98.pdf
830 राधानगरी  कासारपुतळे केरबा ज्ञानोजी निकाडा यास मुलगा नाव तुका  महसुल  जन्म नोंद revkasarputale99.pdf
831 राधानगरी  कासारपुतळे भाऊ रामा कोकटे महसुल  जन्म नोंद revkasarputale103.pdf
832 राधानगरी  कासारपुतळे दादू मानापा सावत मुलगी भागु महसुल  जन्म नोंद revkasarputale104.pdf
833 राधानगरी  कासारपुतळे गोपाळा आपा गायकोडे मुलगा श्रीपू महसुल  जन्म नोंद revkasarputale105.pdf
834 राधानगरी  कासारपुतळे रामा राजू जांभळे रा. टिकेवाडी तारू महसुल  जन्म नोंद revkasarputale106.pdf
835 राधानगरी  कासारपुतळे गणु मानापा सावत मुलगा बापू महसुल  जन्म नोंद revkasarputale107.pdf
836 राधानगरी  कासारपुतळे शिवा माणकू पाटील मुलगा भाऊ महसुल  जन्म नोंद revkasarputale108.pdf
837 राधानगरी  कासारपुतळे तुकाराम जोती सावत मुलगी हिरी महसुल  जन्म नोंद revkasarputale109.pdf
838 राधानगरी  कासारपुतळे यसबा भैरू पोवार मुलगा सखोबा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale110.pdf
839 राधानगरी  कासारपुतळे विठा बाप हरी चव्हाण महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale111.pdf
840 राधानगरी  कासारपुतळे सयाप्पा धोंडी तिकोडा महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale112.pdf
841 राधानगरी  कासारपुतळे विठा दाजी पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale113.pdf
842 राधानगरी  कासारपुतळे यसा रामा गोजारा मुलगा धोंडबा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale114.pdf
843 राधानगरी  कासारपुतळे गणू सानापाा सावत मुलगा हारी महसुल  जन्म नोंद revkasarputale115.pdf
844 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी कोम राघो. निकोडा महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale116.pdf
845 राधानगरी  कासारपुतळे आई बाप विठू भैरू पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale117.pdf
846 राधानगरी  कासारपुतळे दादु मानाप्पा सावंत मुलगा कृष्णा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale118.pdf
847 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी कोम राघो. निकोडा महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale119.pdf
848 राधानगरी  कासारपुतळे सुबाना भी अर्जुन महसुल  जन्म नोंद revkasarputale120.pdf
849 राधानगरी  कासारपुतळे आइ ताइ कोम बाबाजी मेढाणा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale121.pdf
850 राधानगरी  कासारपुतळे जाइ बाप विठु शेके पाटील महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale122.pdf
851 राधानगरी  कासारपुतळे विठा कोम केरु फराकटा महसुल  जन्म नोंद revkasarputale123.pdf
852 राधानगरी  कासारपुतळे राथा बाबु मिसाळ  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale124.pdf
853 राधानगरी  कासारपुतळे सखोबा आबा उंडगा  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale125.pdf
854 राधानगरी  कासारपुतळे बापु आबा सुतार  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale126.pdf
855 राधानगरी  कासारपुतळे सदु कोम सुभाना पाटील  महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale127.pdf
856 राधानगरी  कासारपुतळे संतु धोंडी खाडे महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale128.pdf
857 राधानगरी  कासारपुतळे लक्ष्मण बापु उंडगे महसुल  मृत्यू नोंद revkasarputale129.pdf
858 राधानगरी  कासारपुतळे सीवा गणु चौगले महसुल  जन्म नोंद revkasarputale130.pdf
859 राधानगरी  कासारपुतळे कृष्णा भीवा खाडे  महसुल  जन्म नोंद revkasarputale131.pdf
860 राधानगरी  कासारपुतळे लक्ष्मण विठु यास मुलगी अंबु महसुल  जन्म नोंद revkasarputale132.pdf
861 राधानगरी  कासारपुतळे सखाराम सवु तावडे मुलगी कबळी महसुल  जन्म नोंद revkasarputale133.pdf
862 राधानगरी  कासारपुतळे कृष्णा भिवा खाडे यास मुलगी श्रीमंती  महसुल  जन्म नोंद revkasarputale134.pdf
863 राधानगरी कासारवाडा पा  रंगु गुंडु पाटील यास  महसुल जन्म revkasarwada.pa1.pdf
864 राधानगरी कासारवाडा पा  येसा आबा हिरुगडे यास मुलगी नाव आणु महसुल जन्म revkasarwada.pa2.pdf
865 राधानगरी कासारवाडा पा  गणु जोती सुर्यंवंशी यास मुलगी बया  महसुल जन्म revkasarwada.pa3.pdf
866 राधानगरी कासारवाडा पा  रावबा लक्ष्मण मोरे यास मुलगी नाव गंगु  महसुल जन्म revkasarwada.pa4.pdf
867 राधानगरी कासारवाडा पा    महसुल जन्म revkasarwada.pa5.pdf
868 राधानगरी कासारवाडा पा  येसा सखोबा थोरवत महसुल मृत्यु revkasarwada.pa6.pdf
869 राधानगरी कासारवाडा पा  आंबु बाप लक्ष्मण  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa7.pdf
870 राधानगरी कासारवाडा पा  आंबु बाप तात्या थोरवत महसुल मृत्यु revkasarwada.pa8.pdf
871 राधानगरी कासारवाडा पा  चिमा आप्पा मोरे  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa9.pdf
872 राधानगरी कासारवाडा पा  गंगु येसा आकनुरकर महसुल मृत्यु revkasarwada.pa10.pdf
873 राधानगरी कासारवाडा पा  धोंडीबा मारवाडया  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa11.pdf
874 राधानगरी कासारवाडा पा  बाळु बाबा चव्हाण  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa12.pdf
875 राधानगरी कासारवाडा पा  म्हादु आकनुरकर महसुल मृत्यु revkasarwada.pa13.pdf
876 राधानगरी कासारवाडा पा  बाबु येसा आकनुरकर  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa14.pdf
877 राधानगरी कासारवाडा पा  इटी कोम आबा काशित महसुल मृत्यु revkasarwada.pa15.pdf
878 राधानगरी कासारवाडा पा  बाळा गोपाळा हिरुगडे  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa16.pdf
879 राधानगरी कासारवाडा पा  गोविंदा गोपाळा हिरुगडा  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa17.pdf
880 राधानगरी कासारवाडा पा  रकमा बाप गोपाळा हिरुगडा महसुल मृत्यु revkasarwada.pa18.pdf
881 राधानगरी कासारवाडा पा  आवु बाप येसा आकनुरकर महसुल मृत्यु revkasarwada.pa19.pdf
882 राधानगरी कासारवाडा पा  बाबाजी गंगाजी बसरवाडकर यास मुलगी नाव नानी महसुल जन्म revkasarwada.pa20.pdf
883 राधानगरी कासारवाडा पा  राजबा बाजी सुरवशी यास मुलगा तुका महसुल जन्म revkasarwada.pa21.pdf
884 राधानगरी कासारवाडा पा  हरी बमु थोरवत यास मुलगी धोंडी महसुल जन्म revkasarwada.pa22.pdf
885 राधानगरी कासारवाडा पा  बापु देऊळकर यास मुलगा नाव    रा.हुडा महसुल जन्म revkasarwada.pa23.pdf
886 राधानगरी कासारवाडा पा  धोंडु बाप लक्ष्मण तिकोडा  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa24.pdf
887 राधानगरी कासारवाडा पा  सुबा बाप कोंडी थोरवत महसुल मृत्यु revkasarwada.pa25.pdf
888 राधानगरी कासारवाडा पा  भाऊ बाप तिबीला  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa26.pdf
889 राधानगरी कासारवाडा पा  कमळी बाप रावबा मोरे महसुल मृत्यु revkasarwada.pa27.pdf
890 राधानगरी कासारवाडा पा  दवलु बाप गणु उंडगा महसुल मृत्यु revkasarwada.pa28.pdf
891 राधानगरी कासारवाडा पा  तुका बाप कोंडी थोरवत महसुल मृत्यु revkasarwada.pa29.pdf
892 राधानगरी कासारवाडा पा  धुळा राघु गौड यास मुलगा गणपु  महसुल जन्म revkasarwada.pa30.pdf
893 राधानगरी कासारवाडा पा  लक्ष्मण यमाजी तिकोडा रा.कासारपुतळे यास मुलगी अणी  महसुल जन्म revkasarwada.pa31.pdf
894 राधानगरी कासारवाडा पा  रामा आबाजी मोरे यास मुलगा नाव जानबा  महसुल जन्म revkasarwada.pa32.pdf
895 राधानगरी कासारवाडा पा  सुभाना रावजी आकनुरकर यास मुलगा गोपाळा महसुल जन्म revkasarwada.pa33.pdf
896 राधानगरी कासारवाडा पा  गणु जोती सुरवशी यास मुलगा मारुती  महसुल जन्म revkasarwada.pa34.pdf
897 राधानगरी कासारवाडा पा  लक्ष्मण बामु बामु्गडा यास मुलगी नकु  महसुल जन्म revkasarwada.pa35.pdf
898 राधानगरी कासारवाडा पा  काशि बाप धोंडी पाडळकर  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa36.pdf
899 राधानगरी कासारवाडा पा  आबा बाबाजी राऊत  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa37.pdf
900 राधानगरी कासारवाडा पा  राजु बाप तातोबा थोरवत महसुल मृत्यु revkasarwada.pa38.pdf
901 राधानगरी कासारवाडा पा  इटा कोम हणमा पाटील आदमापुर  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa39.pdf
902 राधानगरी कासारवाडा पा  बाळु सुभाना थोरवत महसुल मृत्यु revkasarwada.pa40.pdf
903 राधानगरी कासारवाडा पा  दत्तु बाप धोंडी थोरवत महसुल मृत्यु revkasarwada.pa41.pdf
904 राधानगरी कासारवाडा पा  साऊ कोम भयरु निकाडा कासारपुतळे  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa42.pdf
905 राधानगरी कासारवाडा पा  येसु कोम मानकु भटवडेकर  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa43.pdf
906 राधानगरी कासारवाडा पा  येसु कोम धोंडी आकनुरकर महसुल मृत्यु revkasarwada.pa44.pdf
907 राधानगरी कासारवाडा पा  राऊ तातोबा आकनुरकर महसुल मृत्यु revkasarwada.pa45.pdf
908 राधानगरी कासारवाडा पा  गणु रामा आकनुकर यास मुलगा महसुल जन्म revkasarwada.pa46.pdf
909 राधानगरी कासारवाडा पा  कोंडीबा बाप थोरवत यास मुलगी नाव सावी महसुल जन्म revkasarwada.pa47.pdf
910 राधानगरी कासारवाडा पा  तातोबा माणकु थोरवत यास मुलगा मारुती  महसुल जन्म revkasarwada.pa48.pdf
911 राधानगरी कासारवाडा पा  केरबा सुभाना पंडे मुलगी संगा पंडेवाडी महसुल जन्म revkasarwada.pa49.pdf
912 राधानगरी कासारवाडा पा  लक्ष्मण बाबाजी हिरुगडा महसुल जन्म revkasarwada.pa50.pdf
913 राधानगरी कासारवाडा पा  तुका आबा मोरे यास मुलगी तानी  महसुल जन्म revkasarwada.pa51.pdf
914 राधानगरी कासारवाडा पा  बाबाजी हरी थोरवत यास मुलगी  महसुल जन्म revkasarwada.pa52.pdf
915 राधानगरी कासारवाडा पा  गंगा कोम बाबाजी उंडगे महसुल मृत्यु revkasarwada.pa53.pdf
916 राधानगरी कासारवाडा पा  अंबाजी कोंडी थोरवत  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa54.pdf
917 राधानगरी कासारवाडा पा  गंगा कोम राऊ पाडळकर  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa55.pdf
918 राधानगरी कासारवाडा पा  बाळा कोम शिवा पाडळकर  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa56.pdf
919 राधानगरी कासारवाडा पा  आकु विठु पा उंदरवाडी  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa57.pdf
920 राधानगरी कासारवाडा पा  जिवना कोम रावजी आकनुरकर  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa58.pdf
921 राधानगरी कासारवाडा पा  निळु बाप सदु बामुगडा महसुल मृत्यु revkasarwada.pa59.pdf
922 राधानगरी कासारवाडा पा  धोंडी बाप हरी थोरवत महसुल मृत्यु revkasarwada.pa60.pdf
923 राधानगरी कासारवाडा पा  आकाराम जानु खाडे  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa61.pdf
924 राधानगरी कासारवाडा पा  धोंडी शिवा पाडळकर यास मुलगा गंगाराम महसुल जन्म revkasarwada.pa62.pdf
925 राधानगरी कासारवाडा पा  दत्तु बाळा तावडा यास कमळी महसुल जन्म revkasarwada.pa63.pdf
926 राधानगरी कासारवाडा पा  रामा माणकु व्हरवडेकर यास मुलगी काशि महसुल जन्म revkasarwada.pa64.pdf
927 राधानगरी कासारवाडा पा  सखाराम लक्ष्मण राऊत यास मुलगी  महसुल जन्म revkasarwada.pa65.pdf
928 राधानगरी कासारवाडा पा  लक्ष्मण यमाजी तिकोडा यास मुलगा महसुल जन्म revkasarwada.pa66.pdf
929 राधानगरी कासारवाडा पा  इटा कोम गणु थोरवत  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa67.pdf
930 राधानगरी कासारवाडा पा  मारुती बापु गणु उंडगा महसुल मृत्यु revkasarwada.pa68.pdf
931 राधानगरी कासारवाडा पा  येसबा जोती सकपाळा यास मुलगा तुका  महसुल जन्म revkasarwada.pa69.pdf
932 राधानगरी कासारवाडा पा  लक्ष्मण सदु बामुगडा यास मुलगी धोंडु  महसुल जन्म revkasarwada.pa70.pdf
933 राधानगरी कासारवाडा पा  गणु जोती उंडगा यास मुलगा धोंडी  महसुल जन्म revkasarwada.pa71.pdf
934 राधानगरी कासारवाडा पा  सदु आकोबा पाडळकर  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa72.pdf
935 राधानगरी कासारवाडा पा  केदारी कुशाप्पा सुरवशी यास मुलगा  महसुल जन्म revkasarwada.pa73.pdf
936 राधानगरी कासारवाडा पा  गणु रामा आकनुरकर यास मुलगी कोंडी  महसुल जन्म revkasarwada.pa74.pdf
937 राधानगरी कासारवाडा पा  लक्ष्मण दादु हिरुगडा यास मुलगा गुंडा  महसुल जन्म revkasarwada.pa75.pdf
938 राधानगरी कासारवाडा पा  रामा अंबाजी मोरे यास मुलगी देऊ महसुल जन्म revkasarwada.pa76.pdf
939 राधानगरी कासारवाडा पा  केरु नाना मोरस्कर यास मुलगी तानी महसुल जन्म revkasarwada.pa77.pdf
940 राधानगरी कासारवाडा पा  येसा राऊ आकनुरकर यास मुलगी गंगु  महसुल जन्म revkasarwada.pa78.pdf
941 राधानगरी कासारवाडा पा  सकु बाप राम व्हरवडेकर  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa79.pdf
942 राधानगरी कासारवाडा पा  धोंडी बाप गणु आकनुरकर महसुल मृत्यु revkasarwada.pa80.pdf
943 राधानगरी कासारवाडा पा  बाळा राऊ भोपळे यास मुलगा मानकु  महसुल जन्म revkasarwada.pa81.pdf
944 राधानगरी कासारवाडा पा  कृष्णा राघु सुर्यवंशी  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa82.pdf
945 राधानगरी कासारवाडा पा  हरी बाळु थोरवत यास मुलगा  महसुल जन्म revkasarwada.pa83.pdf
946 राधानगरी कासारवाडा पा  हरी बाबाजी हिरुगडा मुलगी कोंडु महसुल जन्म revkasarwada.pa84.pdf
947 राधानगरी कासारवाडा पा  कोंडी बाळा थोरवत  महसुल जन्म revkasarwada.pa85.pdf
948 राधानगरी कासारवाडा पा  धुळा राघु गौड   महसुल जन्म revkasarwada.pa86.pdf
949 राधानगरी कासारवाडा पा  धोंडी शिवा पाडळकर यास मुलगा दत्तु  महसुल जन्म revkasarwada.pa87.pdf
950 राधानगरी कासारवाडा पा  तुकाराम आबा मोरे मुलगा ईश्वरा  महसुल जन्म revkasarwada.pa88.pdf
951 राधानगरी कासारवाडा पा  राघु सखोबा सुरवशी  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa89.pdf
952 राधानगरी कासारवाडा पा  शंकर रामा सुरवशी  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa90.pdf
953 राधानगरी कासारवाडा पा  तातोबा माणकु थोरवत यास मुलगी तानी  महसुल जन्म revkasarwada.pa91.pdf
954 राधानगरी कासारवाडा पा  दत्तु बाळु मगदुम यास  महसुल जन्म revkasarwada.pa92.pdf
955 राधानगरी कासारवाडा पा  यसबा राऊ आकनुरकर नाव दत्तु महसुल जन्म revkasarwada.pa93.pdf
956 राधानगरी कासारवाडा पा  बाळा राघु भोपळे मुलगा गणपती महसुल जन्म revkasarwada.pa94.pdf
957 राधानगरी कासारवाडा पा  कृष्णा गोविंदा परीट मुलगा दत्तु महसुल जन्म revkasarwada.pa95.pdf
958 राधानगरी कासारवाडा पा  गणु जोती सुरवशी मुलगी कमळा  महसुल जन्म revkasarwada.pa96.pdf
959 राधानगरी कासारवाडा पा  माणकु व्हरवडेकर यास मुलगी हिरा  महसुल जन्म revkasarwada.pa97.pdf
960 राधानगरी कासारवाडा पा  केदारी कृष्णा सुरवशी मुलगा गोविंदा  महसुल जन्म revkasarwada.pa98.pdf
961 राधानगरी कासारवाडा पा  आकु कोम किसना पाटील  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa99.pdf
962 राधानगरी कासारवाडा पा  बाबु व्यंकु  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa100.pdf
963 राधानगरी कासारवाडा पा  आबा सदु सुरवशी यास मुलगी नाव कमळा महसुल जन्म revkasarwada.pa101.pdf
964 राधानगरी कासारवाडा पा  दशरथ रावजी मेंगाणे रा.निगवे मुलगी हवशी महसुल जन्म revkasarwada.pa102.pdf
965 राधानगरी कासारवाडा पा  कृष्णा जयरामा पाटील यास मुलगा रा.सोळांकुर  महसुल जन्म revkasarwada.pa103.pdf
966 राधानगरी कासारवाडा पा  यसबा आबा हिरुगडा यास मुलगा नाव श्रीपती  महसुल जन्म revkasarwada.pa104.pdf
967 राधानगरी कासारवाडा पा  लक्ष्मण बाबाजी हिरुगडा यास मुलगी नाव काशि  महसुल जन्म revkasarwada.pa105.pdf
968 राधानगरी कासारवाडा पा  गणु म्हादु पाटील रा. सावर्डे यास मुलगा श्रीपती  महसुल जन्म revkasarwada.pa106.pdf
969 राधानगरी कासारवाडा पा  कमळी बाप आबा उंडगा महसुल मृत्यु revkasarwada.pa107.pdf
970 राधानगरी कासारवाडा पा  जया कोंबा नाना मोरे  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa108.pdf
971 राधानगरी कासारवाडा पा  तुका बा लक्ष्मण मोरे  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa109.pdf
972 राधानगरी कासारवाडा पा  बाळा कोम बाबु थोरवत महसुल मृत्यु revkasarwada.pa110.pdf
973 राधानगरी कासारवाडा पा  म्हादु सकाराम गाडेकर यास मुलगी सावी  महसुल जन्म revkasarwada.pa111.pdf
974 राधानगरी कासारवाडा पा  गणु जोती सुरवशी यास मुलगी आकु महसुल जन्म revkasarwada.pa112.pdf
975 राधानगरी कासारवाडा पा  दत्तु आबा आकनुरकर यास मुलगी आणु महसुल जन्म revkasarwada.pa113.pdf
976 राधानगरी कासारवाडा पा  धुळा राघु गौड यास मुलगी नानी महसुल जन्म revkasarwada.pa114.pdf
977 राधानगरी कासारवाडा पा  लक्ष्मुण सतु बामुगडे यास मुलगी नाव गंगु महसुल जन्म revkasarwada.pa115.pdf
978 राधानगरी कासारवाडा पा  कोंडी बाळु थोरवत यास मुलगा नाव शिवा महसुल जन्म revkasarwada.pa116.pdf
979 राधानगरी कासारवाडा पा  धोडी शिवा पाडळकर यास मुलगा नाव श्रीपती महसुल जन्म revkasarwada.pa117.pdf
980 राधानगरी कासारवाडा पा  सखाराम लक्ष्मण राऊत यास मुलगी नाव नानी महसुल जन्म revkasarwada.pa118.pdf
981 राधानगरी कासारवाडा पा  केशव बाप हरी थोरवत  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa119.pdf
982 राधानगरी कासारवाडा पा  बाबाजी बाळु राऊत  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa120.pdf
983 राधानगरी कासारवाडा पा  जना कोम हरी हिरुगडा महसुल मृत्यु revkasarwada.pa121.pdf
984 राधानगरी कासारवाडा पा  तातोबा रामा आकनुरकर महसुल मृत्यु revkasarwada.pa122.pdf
985 राधानगरी कासारवाडा पा  म्हादु सखाराम गाडेकर रा.कलनाकवाडी यास शंकर  महसुल जन्म revkasarwada.pa123.pdf
986 राधानगरी कासारवाडा पा  कुशाप्पा सखाराम पाटील रा.सोळांकुर यास मुलगी चिंगी महसुल जन्म revkasarwada.pa124.pdf
987 राधानगरी कासारवाडा पा  दत्तु बाळा मगदुम रा.बोरवडे यास मुलगी जना  महसुल जन्म revkasarwada.pa125.pdf
988 राधानगरी कासारवाडा पा  बाळु राघु भोपळे यास मुलगा श्रीपती महसुल जन्म revkasarwada.pa126.pdf
989 राधानगरी कासारवाडा पा  रामा मानकु व्हरवडा यास मुलगा नाव तुका  महसुल जन्म revkasarwada.pa127.pdf
990 राधानगरी कासारवाडा पा  लक्ष्मण म्हाकु आकनुरकर यास मुलगा नाव गोविंदा  महसुल जन्म revkasarwada.pa128.pdf
991 राधानगरी कासारवाडा पा  गोविंदा बाप लक्ष्मण आकनुरकर महसुल मृत्यु revkasarwada.pa129.pdf
992 राधानगरी कासारवाडा पा  शंकर बाप म्हादु गाडेकर  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa130.pdf
993 राधानगरी कासारवाडा पा  तानी कोम हरी परीट महसुल मृत्यु revkasarwada.pa131.pdf
994 राधानगरी कासारवाडा पा  गौरा कोम शिवा हिरुगडा  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa132.pdf
995 राधानगरी कासारवाडा पा  आंबु बाप लक्ष्मण उर्फ राऊ बामुगडा  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa133.pdf
996 राधानगरी कासारवाडा पा  शिवा रावजी आकनुरकर महसुल मृत्यु revkasarwada.pa134.pdf
997 राधानगरी कासारवाडा पा  केरबा बाळु यास मुलगा शिवा रा.बानगे महसुल जन्म revkasarwada.pa135.pdf
998 राधानगरी कासारवाडा पा  हरी आबा न्हावी यास मुलगी हौशी  महसुल जन्म revkasarwada.pa136.pdf
999 राधानगरी कासारवाडा पा  कोंडी नाना थोरवत यास मुलगी नाव हिरा महसुल जन्म revkasarwada.pa137.pdf
1000 राधानगरी कासारवाडा पा  रामा म्हाकु आकनुरकर यास मुलगी नाव किसना महसुल जन्म revkasarwada.pa138.pdf
1001 राधानगरी कासारवाडा पा  केरु नाना मोरस्कर यास मुलगा नाव जानु महसुल जन्म revkasarwada.pa139.pdf
1002 राधानगरी कासारवाडा पा  लक्ष्मण बाळु थोरवत यास मुलगा विठा महसुल जन्म revkasarwada.pa140.pdf
1003 राधानगरी कासारवाडा पा  तुकाराम आबा मोरे यास मुलगी नाव जनी  महसुल जन्म revkasarwada.pa141.pdf
1004 राधानगरी कासारवाडा पा  लक्ष्मण बाबाजी हिरुगडे यास मुलगा पांडु  महसुल जन्म revkasarwada.pa142.pdf
1005 राधानगरी कासारवाडा पा  हरी बाळु थोरवत यास मुलगी नाव आकु महसुल जन्म revkasarwada.pa143.pdf
1006 राधानगरी कासारवाडा पा  किसना कोम गोविंदा राऊत  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa144.pdf
1007 राधानगरी कासारवाडा पा  बाळा सकु मोरे  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa145.pdf
1008 राधानगरी कासारवाडा पा  नानु गोपाळा रामा राऊत महसुल मृत्यु revkasarwada.pa146.pdf
1009 राधानगरी कासारवाडा पा  संपा कोम बाळा मोरे  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa147.pdf
1010 राधानगरी कासारवाडा पा  बाबु आबा पाटील यास मुलगी कमळी महसुल जन्म revkasarwada.pa148.pdf
1011 राधानगरी कासारवाडा पा  लक्ष्मण सिध्दु बामुगडा यास मुलगा धोंडीबा  महसुल जन्म revkasarwada.pa149.pdf
1012 राधानगरी कासारवाडा पा  इटा बाप गोविंद राऊत  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa150.pdf
1013 राधानगरी कासारवाडा पा  हिरा बाप विठु पाडळकर  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa151.pdf
1014 राधानगरी कासारवाडा पा  तातोबा मानकु थोरवत  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa152.pdf
1015 राधानगरी कासारवाडा पा  राजु कोम दादु रांबाडा महसुल मृत्यु revkasarwada.pa153.pdf
1016 राधानगरी कासारवाडा पा  रामाई कोम जोती उंडगा महसुल मृत्यु revkasarwada.pa154.pdf
1017 राधानगरी कासारवाडा पा  बाळाई कोम खाडया महसुल मृत्यु revkasarwada.pa155.pdf
1018 राधानगरी कासारवाडा पा  राई कोम सदु पाडळकर महसुल मृत्यु revkasarwada.pa156.pdf
1019 राधानगरी कासारवाडा पा  चंद्रा कोम भागोजी पाटील  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa157.pdf
1020 राधानगरी कासारवाडा पा  कुसा कोम धोंडी थोरवत महसुल मृत्यु revkasarwada.pa158.pdf
1021 राधानगरी कासारवाडा पा  सताई कोम म्हादु सुरवशी महसुल मृत्यु revkasarwada.pa159.pdf
1022 राधानगरी कासारवाडा पा  गंगा कोम रामा हिरकज महसुल मृत्यु revkasarwada.pa160.pdf
1023 राधानगरी कासारवाडा पा  श्रीपती बाप लखु थारवता महसुल मृत्यु revkasarwada.pa161.pdf
1024 राधानगरी कासारवाडा पा  अर्जुना राऊ शेख्या सरवडे महसुल जन्म revkasarwada.pa162.pdf
1025 राधानगरी कासारवाडा पा  सुंद्रा बाप धोंडी राऊत  महसुल मृत्यु revkasarwada.pa163.pdf
1026 राधानगरी कासारवाडा पा  काशा कुशाप्पा सुरवशी यास मुली नाव सावु महसुल जन्म revkasarwada.pa164.pdf
1027 राधानगरी कासारवाडा पा  कृष्णा रामा पाटील रा. बुजवडे महसुल जन्म revkasarwada.pa165.pdf
1028 राधानगरी कासारवाडा पा  दाजी सतु पाटील रा.हेदवडे मुलगा दत्तु महसुल जन्म revkasarwada.pa166.pdf
1029 राधानगरी कासारवाडा पा  गोविंदा दाजी गु खोप रा.हनबर मुलगी चंद्रा महसुल जन्म revkasarwada.pa167.pdf
1030 राधानगरी कासारवाडा पा  राऊ सुभाना पाटील यास मुलगा नाव रामा  महसुल जन्म revkasarwada.pa168.pdf
1031 राधानगरी कासारवाडा पा  गणु आकोबा आई यास मुलगी गौरी महसुल जन्म revkasarwada.pa169.pdf
1032 राधानगरी कासारवाडा पा  धोंडी आबाजी राऊत मुलगा कोंडु महसुल जन्म revkasarwada.pa170.pdf
1033 राधानगरी कासारवाडा पा  गोविंदा बाबा हरीता यास मुलगा नाव इटी महसुल जन्म revkasarwada.pa171.pdf
1034 राधानगरी कासारवाडा पा  बाबु मयरु बुरुड यास मुलगा हावशी  महसुल जन्म revkasarwada.pa172.pdf
1035 राधानगरी  आवळी खुर्द सखोबा रामा पाटील यास मुलगी मंथना महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd2.pdf
1036 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप कुशाप्पा बीन सदु हाळके यास मुलगी  महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd3.pdf
1037 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप आनंदा परब पाटील यास मुलगा महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd4.pdf
1038 राधानगरी  आवळी खुर्द रामा तातोबा हाळके यास विंदा महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd7.pdf
1039 राधानगरी  आवळी खुर्द चंद्राप्पा सुभाष आमते यास मुलगा आन्ना महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd8.pdf
1040 राधानगरी  आवळी खुर्द रामा गोपाळ यादव यास मुलगा दादू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd9.pdf
1041 राधानगरी  आवळी खुर्द राऊ बाजी ——- यास मुलगा नारायण महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd11.pdf
1042 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप दादु जोती पाटील यास  महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd12.pdf
1043 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप भाऊ बाळू पाटील यास मुलगा——– महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd13.pdf
1044 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप विठू सुभाना हाळके महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd14.pdf
1045 राधानगरी  आवळी खुर्द विठू सुभाना हाळके यास मुलगी नानी महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd15.pdf
1046 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप हरी गणू सदाफळे यास मुलगा गूण महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd16.pdf
1047 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप दादू जोती पाटील यास मुलगा गोवींदा महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd17.pdf
1048 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप गणू दौलु नेवजा  यास मुलगा धोंडबा महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd18.pdf
1049 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप नानु पाटील यास मुलगा लहू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd19.pdf
1050 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप गणू दौलु नेवजा यास मुलगी नाणी महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd20.pdf
1051 राधानगरी  आवळी खुर्द विठोबा शिवबा दिरूळकर रा शिरगांव यास मुलगा ज्ञानू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd21.pdf
1052 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप गुणा कृष्णा नेवजा यास महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd22.pdf
1053 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप भीवू येसबा पाटील यास मुलगा महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd23.pdf
1054 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप रामा भैरू पाटील यास मुलगा भिवा महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd26.pdf
1055 राधानगरी  आवळी खुर्द भाऊ गणू पा यांचा मुलगा महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd27.pdf
1056 राधानगरी  आवळी खुर्द लक्ष्मण राऊ पाटील यांची मुलगी विठा महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd28.pdf
1057 राधानगरी  आवळी खुर्द बापु भैरू पाटील यास मुलगा विष्णू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd29.pdf
1058 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप राघो रामा पाटील यास मुलगा विठा महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd30.pdf
1059 राधानगरी  आवळी खुर्द आई धोंडी मोना रंगाप्पा यास मुलगा महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd31.pdf
1060 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप दादू जोती पाटील यास मुलगा ज्ञानू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd32.pdf
1061 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप चंद्राप्पा शुभ्र मामने यास मुलगी वीठू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd33.pdf
1062 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप नाना बाबू हाळके यास मुलगा गणू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd34.pdf
1063 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप कृष्णा बाबू पाटील यास मुलगी ताई महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd35.pdf
1064 राधानगरी  आवळी खुर्द नाना मरभ जठार यास मुलगा दत्तू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd36.pdf
1065 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप बाबु विठू पाटील यास मुलगा हिंदूराव महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd37.pdf
1066 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप रामा येसबा राणमाळे यास मुलगा कृष्णा महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd38.pdf
1067 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप बापू भागोजी हुंदळकर यास मुलगा तुकाराम महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd39.pdf
1068 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप लखु राऊ पाटील यास मुलगा म्हादू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd40.pdf
1069 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप रामा भैरू पाटील यास मुलगी ———- महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd41.pdf
1070 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप हरी गणू पाटील यास मुलगी कृष्णी महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd42.pdf
1071 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप येरू रामा पाटील महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd43.pdf
1072 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप जानकु भैरू पाटील यास मुलगा सखाराम महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd44.pdf
1073 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप नानु परब पाटील यास मुलगा आनंदा महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd45.pdf
1074 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप शिवा तातोबा हाळके मुलगा भिवा महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd46.pdf
1075 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप बाबाजी गणी मोहिता यास मुलगी जई महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd47.pdf
1076 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप आबा रामा पाटील यास मुलगी बनी महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd48.pdf
1077 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप भाऊ बापू पाटील यास मुलगी सोनी महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd49.pdf
1078 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप राऊ पाटील यास मुलगा विठू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd50.pdf
1079 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप राऊ संभु हंदळकर यास मुलगा बापु महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd51.pdf
1080 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप रामा जयराम हळके यास मुलगा जयराम महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd52.pdf
1081 राधानगरी  आवळी खुर्द नानू मरगु जठार यास मुलगी  महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd53.pdf
1082 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप गणू दौलु नेवजा यास मुलगी अनू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd55.pdf
1083 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप कृष्णा बापू पाटील यास मुलगा ज्ञानू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd57.pdf
1084 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप रामा दाजी भोयडे यास मुलगा ज्ञानू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd58.pdf
1085 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप भिवा विठू बुगडे यास मुलगी धोंडी महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd59.pdf
1086 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप भाऊ बापू पाटील यास मुलगा तुका महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd60.pdf
1087 राधानगरी  आवळी खुर्द दत्तु नाना चौगला यास मुलगी नानी महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd61.pdf
1088 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप राऊ यासबा रानमाळे यास मुलगी आनु महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd62.pdf
1089 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप दादु जोती पाटील यास मुलगी नानी महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd63.pdf
1090 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप रामा कृष्णा पाटील गुडाळ यास मुलगी तुळशी महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd64.pdf
1091 राधानगरी  आवळी खुर्द लखू रावू पाटील यास मुलगी आवशी महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd65.pdf
1092 राधानगरी  आवळी खुर्द चंद्राप्पा सुभू आमते यास मुलगी जनी महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd66.pdf
1093 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप बाळू विठू पाटील  यास मुलगा लहू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd67.pdf
1094 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप जानकु भैरू पाटील यास मुलगा ———- महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd68.pdf
1095 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप नामा लिंबाजी हाळके यास मुलगा गणू महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd69.pdf
1096 राधानगरी  आवळी खुर्द तुका सुभाना हाळके रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd75.pdf
1097 राधानगरी  आवळी खुर्द गुंडू रामा हळके  महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd77.pdf
1098 राधानगरी  आवळी खुर्द गोवींदा बीण ईरू पाटील रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd79.pdf
1099 राधानगरी  आवळी खुर्द सानु बाप लक्षमण सुभू आमते रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd80.pdf
1100 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप कोम धोंडीबा रेडेकर महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd81.pdf
1101 राधानगरी  आवळी खुर्द इश्वरा बाप दाजी शिवाजी पाटील महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd82.pdf
1102 राधानगरी  आवळी खुर्द राऊ बिन रामा पाटील रा.म. महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd83.pdf
1103 राधानगरी  आवळी खुर्द दुला बिन दादू पाटील रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd84.pdf
1104 राधानगरी  आवळी खुर्द सावित्री बाप विठू सभाना हाळके रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd85.pdf
1105 राधानगरी  आवळी खुर्द गोविंद रामा हाळके  महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd86.pdf
1106 राधानगरी  आवळी खुर्द शिवा तातोबा हाळके रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd87.pdf
1107 राधानगरी  आवळी खुर्द आप बाप रामा जयराम हाळके रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd88.pdf
1108 राधानगरी  आवळी खुर्द हरी कोमा विष्णू ढेरे रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd89.pdf
1109 राधानगरी  आवळी खुर्द सुभा कोम विठू नेवजा रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd90.pdf
1110 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप जाकोमर बंडू नेवजा रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd91.pdf
1111 राधानगरी  आवळी खुर्द भाऊ कोथराम पाटील रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd92.pdf
1112 राधानगरी  आवळी खुर्द बाबु सुभाना मांगले रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd93.pdf
1113 राधानगरी  आवळी खुर्द भाऊ बाप तातोबा विठू हाळके महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd94.pdf
1114 राधानगरी  आवळी खुर्द बापू कोम दौलु नेवजा रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd97.pdf
1115 राधानगरी  आवळी खुर्द अर्जुना बाप लखु तुळाप्पा महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd98.pdf
1116 राधानगरी  आवळी खुर्द ज्ञानू बाप हरी पाटील रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd99.pdf
1117 राधानगरी  आवळी खुर्द बापु बाप संबु हजाम महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd100.pdf
1118 राधानगरी  आवळी खुर्द विष्णू बाप आबा पाटील महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd101.pdf
1119 राधानगरी  आवळी खुर्द म्हवना कोम रामा हाळके रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd102.pdf
1120 राधानगरी  आवळी खुर्द भाऊ गणू पाटील  महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd103.pdf
1121 राधानगरी  आवळी खुर्द बापू भागोजी हांदळकर महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd104.pdf
1122 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप दादु जोती पाटील रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd105.pdf
1123 राधानगरी  आवळी खुर्द गणू बाबू पाटील रा म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd106.pdf
1124 राधानगरी  आवळी खुर्द लाड बारडाचिवाडी यास मुलगा बाबु  महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd107.pdf
1125 राधानगरी  आवळी खुर्द राजु कोम दौलु नेवगा  महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd108.pdf
1126 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप इरु रामा पाटील यास मुलगा दादु  महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd109.pdf
1127 राधानगरी  आवळी खुर्द अर्जुना बाप सकु तुका पाटील  महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd110.pdf
1128 राधानगरी  आवळी खुर्द सदु दाजी शेळके  महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd111.pdf
1129 राधानगरी  आवळी खुर्द राऊ बाजी मोहिते  महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd112.pdf
1130 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप जानकु भैरु पाटील यास मुलगी सोनी  महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd113.pdf
1131 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप भाऊ बापु पाटील यास मुलगी मंजी  महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd114.pdf
1132 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप दादु जोती पाटील  महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd115.pdf
1133 राधानगरी  आवळी खुर्द राऊ संभु हळदकर यास मुलगी तानी  महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd116.pdf
1134 राधानगरी  आवळी खुर्द बाप नाना पाटील यास मुलगी हावशी  महसुल जन्म नोंद revaavali.khurd117.pdf
1135 राधानगरी  आवळी खुर्द रामा सुबु आमते रा. मु महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd118.pdf
1136 राधानगरी  आवळी खुर्द धोंडबा शिवबा टाकवे रा. मु महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd119.pdf
1137 राधानगरी  आवळी खुर्द कोम भैरु पाटील रा. म महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd120.pdf
1138 राधानगरी  आवळी खुर्द तानी बाप गुंडु रामा हालके रा.म  महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd121.pdf
1139 राधानगरी  आवळी खुर्द धरम्या आई धोंडी सोनारी रा.म  महसुल मृत्यु नोंद revaavali.khurd122.pdf
1140 राधानगरी तळाशी  तुका भागोजी भांदीगरा यास मु दत्तु  महसुल जन्मनोंद revtalashi1.pdf
1141 राधानगरी तळाशी  राघो जोती चावरे यास मुलगा रामा  महसुल जन्मनोंद revtalashi2.pdf
1142 राधानगरी तळाशी  राघो सुऱ्याप्पा पोवार मुलगी रमी महसुल जन्मनोंद revtalashi3.pdf
1143 राधानगरी तळाशी  आबा सुभाना बारड मु गोविंदा  महसुल जन्मनोंद revtalashi4.pdf
1144 राधानगरी तळाशी  धोंडी दत्तु करप्या मुलगा दत्तु  महसुल जन्मनोंद revtalashi5.pdf
1145 राधानगरी तळाशी  दौलु दाजी बारड मुलगी मंजी महसुल जन्मनोंद revtalashi6.pdf
1146 राधानगरी तळाशी  दौलु शेटग्या तुपेकर यास मुलगा गोपाळा महसुल जन्मनोंद revtalashi7.pdf
1147 राधानगरी तळाशी  येसबा नाथा पाटील यास मुलगा संतु महसुल जन्मनोंद revtalashi8.pdf
1148 राधानगरी तळाशी  बाबु बिन बापु भोसला यास मुलगी सावित्री महसुल जन्मनोंद revtalashi9.pdf
1149 राधानगरी तळाशी  कृष्णा धोंडी पाटील मुलगी बाळी  महसुल जन्मनोंद revtalashi10.pdf
1150 राधानगरी तळाशी  कुशाप्पा जोती मुसळे यास मुलगा रामा महसुल जन्मनोंद revtalashi11.pdf
1151 राधानगरी तळाशी  कुशाप्पा बापु बारड यास मुलगा रकमी महसुल जन्मनोंद revtalashi12.pdf
1152 राधानगरी तळाशी  सखोबा रावजी भांदीगरा मु ज्ञानु  महसुल जन्मनोंद revtalashi13.pdf
1153 राधानगरी तळाशी  धोंडी आप्पा  शेणवी मुलगी आंबु  महसुल जन्मनोंद revtalashi14.pdf
1154 राधानगरी तळाशी  लक्ष्मण श्रीपती पाटील मुलगा दत्तु महसुल जन्मनोंद revtalashi15.pdf
1155 राधानगरी तळाशी  तुका राऊ चव्हाण मुलगा दत्तु  महसुल जन्मनोंद revtalashi16.pdf
1156 राधानगरी तळाशी  बाळा खंडु जाधव  महसुल जन्मनोंद revtalashi17.pdf
1157 राधानगरी तळाशी  बाळा शिवराम कुसाळा मुलगा रामा  महसुल जन्मनोंद revtalashi18.pdf
1158 राधानगरी तळाशी  कृष्णा बुजाप्पा नरके मुलगी जना  महसुल जन्मनोंद revtalashi19.pdf
1159 राधानगरी तळाशी  संतु सुभाना बारड मुलगा गज्या  महसुल जन्मनोंद revtalashi20.pdf
1160 राधानगरी तळाशी  भिमराव बाबाजी राऊत मुलगा रामु महसुल जन्मनोंद revtalashi21.pdf
1161 राधानगरी तळाशी  केशव सतु खाडे मुलगी तारी महसुल जन्मनोंद revtalashi22.pdf
1162 राधानगरी तळाशी  देवबा आण्णा कुसाळा मुलगा  महसुल जन्मनोंद revtalashi23.pdf
1163 राधानगरी तळाशी  दौलु काळु नरके मुलगी मैना  महसुल जन्मनोंद revtalashi24.pdf
1164 राधानगरी तळाशी  हरी नाना फराकटा यास मुलगा पिराजी  महसुल जन्मनोंद revtalashi25.pdf
1165 राधानगरी तळाशी  चंद्रा दाजी बारड यास मुलगा बाबु  महसुल जन्मनोंद revtalashi26.pdf
1166 राधानगरी तळाशी  सखोबा येसबा करुकलीकर यास मुलगी गंगी  महसुल जन्मनोंद revtalashi27.pdf
1167 राधानगरी तळाशी  कृष्णा लखु सावर्डेकर राऊत नाव रंभी महसुल जन्मनोंद revtalashi28.pdf
1168 राधानगरी तळाशी  रामा राघु पाडळकर मुलगी सावित्री महसुल जन्मनोंद revtalashi29.pdf
1169 राधानगरी तळाशी  दाजी रावजी मुधाळकर भांदीगरे मुलगा मसु महसुल जन्मनोंद revtalashi30.pdf
1170 राधानगरी तळाशी  दाैलु तातोबा वांगणेकर मुलगी रमी महसुल जन्मनोंद revtalashi31.pdf
1171 राधानगरी तळाशी  कृष्णा बाळु चौगला सिरसेकर नाव साळु महसुल जन्मनोंद revtalashi32.pdf
1172 राधानगरी तळाशी  कृष्णा बाळु कुसाळा मुलगी सुंदा महसुल जन्मनोंद revtalashi33.pdf
1173 राधानगरी तळाशी  बाबु आप्पा गायकोड मुलगी बाळी महसुल जन्मनोंद revtalashi34.pdf
1174 राधानगरी तळाशी  हरी बाबाजी बारड मुलगी चिंगळी महसुल जन्मनोंद revtalashi35.pdf
1175 राधानगरी तळाशी  रामा शिवबा वांगणेकर मुलगा दत्तु महसुल जन्मनोंद revtalashi36.pdf
1176 राधानगरी तळाशी  दौलु नाथा पवार मुलगी मैना  महसुल जन्मनोंद revtalashi37.pdf
1177 राधानगरी तळाशी  बाबु राघु तौंदकर मुलगी रमा महसुल जन्मनोंद revtalashi38.pdf
1178 राधानगरी तळाशी  सखा भैरु बारड मुलगा धोंडी  महसुल जन्मनोंद revtalashi39.pdf
1179 राधानगरी तळाशी  राजबा आप्पा मुसळया मुलगी आणु महसुल जन्मनोंद revtalashi40.pdf
1180 राधानगरी तळाशी  कृष्णा सखोबा कुसाळा मुलगी धोंडी  महसुल जन्मनोंद revtalashi41.pdf
1181 राधानगरी तळाशी  सखा बाबाजी बारड यास मुलगा सयाप्पा महसुल जन्मनोंद revtalashi42.pdf
1182 राधानगरी तळाशी  विश्रामा लक्ष्मण नरके यास मुलगा शिवा महसुल जन्मनोंद revtalashi43.pdf
1183 राधानगरी तळाशी  कृष्णा चिलबा माळवी मुलगी संता  महसुल जन्मनोंद revtalashi44.pdf
1184 राधानगरी तळाशी  नरसिंगा बाबाजी आंगज मुलगा रामा  महसुल जन्मनोंद revtalashi45.pdf
1185 राधानगरी तळाशी  संतु बाबाजी पाटील मुलगा तुका  महसुल जन्मनोंद revtalashi46.pdf
1186 राधानगरी तळाशी  गोपाळा बापु बारड मुलगा रामा  महसुल जन्मनोंद revtalashi47.pdf
1187 राधानगरी तळाशी  गोपाळा गोविंद राऊत मुलगी कृष्णी महसुल जन्मनोंद revtalashi48.pdf
1188 राधानगरी तळाशी  रकमा विठोबा ढेरे मुलगी केरु महसुल जन्मनोंद revtalashi49.pdf
1189 राधानगरी तळाशी  रामा सतु मुसळया मुलगा भैरु महसुल जन्मनोंद revtalashi50.pdf
1190 राधानगरी तळाशी  बाळु विठु फराकटे नाव  महसुल जन्मनोंद revtalashi51.pdf
1191 राधानगरी तळाशी  दत्तु दाजी राऊत मुलगा ज्ञानु  महसुल जन्मनोंद revtalashi52.pdf
1192 राधानगरी तळाशी  दत्तु राघु सुतार मुलगी हिरा महसुल जन्मनोंद revtalashi53.pdf
1193 राधानगरी तळाशी  मानाप्पा जोती खाडे मुलगी मौहना महसुल जन्मनोंद revtalashi54.pdf
1194 राधानगरी तळाशी  सखोबा बारड मुलगा आप्पा महसुल जन्मनोंद revtalashi55.pdf
1195 राधानगरी तळाशी  तुकाराम धोंडी चव्हाण मुलगा दामा  महसुल जन्मनोंद revtalashi56.pdf
1196 राधानगरी तळाशी  तुकाराम बाबाजी कोथळीकर मुलगा शंकर  महसुल जन्मनोंद revtalashi57.pdf
1197 राधानगरी तळाशी  बाळा राघु नरके मुलगा हरी  महसुल जन्मनोंद revtalashi58.pdf
1198 राधानगरी तळाशी  सिदु गोविंदा जठार मुलगा  महसुल जन्मनोंद revtalashi59.pdf
1199 राधानगरी तळाशी  कृष्णा रामा म्हाळुंगेकर मुलगा विष्णु  महसुल जन्मनोंद revtalashi60.pdf
1200 राधानगरी तळाशी  दाजी बाबाजी चव्हाण मुलगी बायजा महसुल जन्मनोंद revtalashi61.pdf
1201 राधानगरी तळाशी  संतु देवबा गाडेकर मुलगी सावित्री महसुल जन्मनोंद revtalashi62.pdf
1202 राधानगरी तळाशी  गोविंदा संभु ऱ्हाटोळ मुलगी जिजा महसुल जन्मनोंद revtalashi63.pdf
1203 राधानगरी तळाशी  रामा सुभाना बारड मुलगा दत्तु महसुल जन्मनोंद revtalashi64.pdf
1204 राधानगरी तळाशी  बजाप्पा लिंबाजी मांडरेकर मुलगा लिंबु  महसुल जन्मनोंद revtalashi65.pdf
1205 राधानगरी तळाशी  बाळा रामा बोंगारडा मुलगा हरी महसुल जन्मनोंद revtalashi66.pdf
1206 राधानगरी तळाशी  बापु रामा खाडे मुलगा अंकुश  महसुल जन्मनोंद revtalashi67.pdf
1207 राधानगरी तळाशी  दत्तु धोंडी चव्हाण मूलगा भैरु महसुल जन्मनोंद revtalashi68.pdf
1208 राधानगरी तळाशी  कृष्णा लक्ष्मण भांदीगरा मुलगा रामु  महसुल जन्मनोंद revtalashi69.pdf
1209 राधानगरी तळाशी  सखा बापु बारड मुलगी चिंगळी महसुल जन्मनोंद revtalashi70.pdf
1210 राधानगरी तळाशी  तुका संतु मुसळया मुलगा चंद्राप्पा महसुल जन्मनोंद revtalashi71.pdf
1211 राधानगरी तळाशी  विठु लक्ष्मण नरके मुलगी बाळी  महसुल जन्मनोंद revtalashi72.pdf
1212 राधानगरी तळाशी  रामु दादा आप्पा पाटील  महसुल जन्मनोंद revtalashi73.pdf
1213 राधानगरी तळाशी  बाळु चव्हाण मु काशी महसुल जन्मनोंद revtalashi74.pdf
1214 राधानगरी तळाशी  तुकाराम बाबाजी बारड मुलगी साळु महसुल जन्मनोंद revtalashi75.pdf
1215 राधानगरी तळाशी  हरी जोती कोकऱ्या मुलगी रम्या  महसुल जन्मनोंद revtalashi76.pdf
1216 राधानगरी तळाशी  नारायण धोंडी चव्हाण मुलगी हिरा  महसुल जन्मनोंद revtalashi77.pdf
1217 राधानगरी तळाशी  विठु इराप्पा रणदिवा मुलगा गोविंदा  महसुल जन्मनोंद revtalashi78.pdf
1218 राधानगरी तळाशी  विश्राम लक्ष्मण नरके मुलगा हरी  महसुल जन्मनोंद revtalashi79.pdf
1219 राधानगरी तळाशी  तुका भैरु बारड मुलगा  महसुल जन्मनोंद revtalashi80.pdf
1220 राधानगरी तळाशी  रामा जयरामा जितकर मुलगा अर्जुना  महसुल जन्मनोंद revtalashi81.pdf
1221 राधानगरी तळाशी  तुका धोंडी तोरस्कर मुलगा चिमा  महसुल जन्मनोंद revtalashi82.pdf
1222 राधानगरी तळाशी  बाबु बापु भोसला मुलगी रमा  महसुल जन्मनोंद revtalashi83.pdf
1223 राधानगरी तळाशी  गोविंदा राघु चौगला तुका महसुल जन्मनोंद revtalashi84.pdf
1224 राधानगरी तळाशी  बाबु रावजी करपे मुलगी सई महसुल जन्मनोंद revtalashi85.pdf
1225 राधानगरी तळाशी  आाबा बाबाजी पोवार मुलगा रामा महसुल जन्मनोंद revtalashi86.pdf
1226 राधानगरी तळाशी  कृष्णा सुबु मोहिता मुलगी कोई  महसुल जन्मनोंद revtalashi87.pdf
1227 राधानगरी तळाशी  बाळा जोती वांगणेकर मुलगी तारा  महसुल जन्मनोंद revtalashi88.pdf
1228 राधानगरी तळाशी  नरसिंगा बाबाजी आंगज मुलगी सावित्री महसुल जन्मनोंद revtalashi89.pdf
1229 राधानगरी तळाशी  लखु केरु जठार मुलगा केरु महसुल जन्मनोंद revtalashi90.pdf
1230 राधानगरी तळाशी  सकु बाबु मुसळया मुलगी राणु महसुल जन्मनोंद revtalashi91.pdf
1231 राधानगरी तळाशी  बाळा राघु मुसळे मुलगी जागु  महसुल जन्मनोंद revtalashi92.pdf
1232 राधानगरी तळाशी  भैरु सखोबा बारड मुलगा गोविंदा  महसुल जन्मनोंद revtalashi93.pdf
1233 राधानगरी तळाशी  भैरु बाबाजी सावरतकर मुलगी तारी  महसुल जन्मनोंद revtalashi94.pdf
1234 राधानगरी तळाशी  शिवा सखोबा भोसला मुलगा शंकर  महसुल जन्मनोंद revtalashi95.pdf
1235 राधानगरी तळाशी  भिमराव बाबाजी राऊत मुलगा रामु महसुल जन्मनोंद revtalashi96.pdf
1236 राधानगरी तळाशी  म्हादु लक्ष्मण कानुगडा मुलगा कृष्णा  महसुल जन्मनोंद revtalashi97.pdf
1237 राधानगरी तळाशी  तुका बापु सावजी बारड मुलगा दौलु  महसुल जन्मनोंद revtalashi98.pdf
1238 राधानगरी तळाशी  बाळा बाबु बारड मुलगा भागोजी  महसुल जन्मनोंद revtalashi99.pdf
1239 राधानगरी तळाशी  भाऊ दौलता राऊ त मुलगा सायबा  महसुल जन्मनोंद revtalashi100.pdf
1240 राधानगरी तळाशी  म्हादु गंगाजी भांदीगरा मुलगा काशि महसुल जन्मनोंद revtalashi101.pdf
1241 राधानगरी तळाशी  राघु जोती चावऱ्या मुलगी बाळी महसुल जन्मनोंद revtalashi102.pdf
1242 राधानगरी तळाशी  धोंडी विठु करपे मुलगा राऊ  महसुल जन्मनोंद revtalashi103.pdf
1243 राधानगरी तळाशी  गोविंदा सुभाना चव्हाण मुलगा रामा महसुल जन्मनोंद revtalashi104.pdf
1244 राधानगरी तळाशी  राजबा आप्पा मुसळे मुलगा कृष्णा महसुल जन्मनोंद revtalashi105.pdf
1245 राधानगरी तळाशी  चिमा येसबा बारड मु हौशी  महसुल जन्मनोंद revtalashi106.pdf
1246 राधानगरी तळाशी  चंद्रा दाजी बारड यास मु राऊ महसुल जन्मनोंद revtalashi107.pdf
1247 राधानगरी तळाशी  दौलु नाथा पवार मुलगा शिवा  महसुल जन्मनोंद revtalashi108.pdf
1248 राधानगरी तळाशी  गोविंदा बापु फराकटा मुलगा दौलु  महसुल जन्मनोंद revtalashi109.pdf
1249 राधानगरी तळाशी  हरी अर्जुना कवडया मुलगा दत्तु महसुल जन्मनोंद revtalashi110.pdf
1250 राधानगरी तळाशी  तुकाराम सुभाना बारड मुलगी श्रीमती महसुल जन्मनोंद revtalashi111.pdf
1251 राधानगरी तळाशी  बाळु नागोजी पाटील यास मुलगा धोंडी  महसुल जन्मनोंद revtalashi112.pdf
1252 राधानगरी तळाशी  भागोजी संतु वांगणेकर मुलगा राऊ  महसुल जन्मनोंद revtalashi113.pdf
1253 राधानगरी तळाशी  बाळु विठु फराकटा मुलगा विठु  महसुल जन्मनोंद revtalashi114.pdf
1254 राधानगरी तळाशी  धोंडी भैरु चौगला मु. कृष्णा महसुल जन्मनोंद revtalashi115.pdf
1255 राधानगरी तळाशी  धोंडी अर्जुना बारड मुलगा म्हादु  महसुल जन्मनोंद revtalashi116.pdf
1256 राधानगरी तळाशी  कृष्णा संतु मुसळया मुलगा शंकर महसुल जन्मनोंद revtalashi117.pdf
1257 राधानगरी तळाशी  गोपाळा भैरु जाधव मुलगा सयाप्पा  महसुल जन्मनोंद revtalashi118.pdf
1258 राधानगरी तळाशी  बाळा खंडु जाधव मुलगा नारु महसुल जन्मनोंद revtalashi119.pdf
1259 राधानगरी तळाशी  भाऊ बाबाजी मुलगा शंकर  महसुल जन्मनोंद revtalashi120.pdf
1260 राधानगरी तळाशी  कृष्णा दौलता राऊत मुलगा बाबाजी महसुल जन्मनोंद revtalashi121.pdf
1261 राधानगरी तळाशी  बाळा शिवराम कुसाळा मुलगा गोपाळा महसुल जन्मनोंद revtalashi122.pdf
1262 राधानगरी तळाशी  गोविंदा राघु ऱ्हाटोळ मुलगा भानु महसुल जन्मनोंद revtalashi123.pdf
1263 राधानगरी तळाशी  दादु तातोबा वांगणेकर मुलगा भाऊ  महसुल जन्मनोंद revtalashi124.pdf
1264 राधानगरी तळाशी  शिवा गंगाराम कुपल्या शारजा महसुल जन्मनोंद revtalashi125.pdf
1265 राधानगरी तळाशी  कृष्णा गोपाळा आळवणा रामा  महसुल जन्मनोंद revtalashi126.pdf
1266 राधानगरी तळाशी  शिवा बाबाजी खोत मुलगा गणु  महसुल जन्मनोंद revtalashi127.pdf
1267 राधानगरी तळाशी  दादु म्हादु कावणेकर मु दादु महसुल जन्मनोंद revtalashi128.pdf
1268 राधानगरी तळाशी  दाजी संतु तारळेकर नाव कृष्णा महसुल जन्मनोंद revtalashi129.pdf
1269 राधानगरी तळाशी  कृष्णा बाबु कुसाळा मुलगा बाळु  महसुल जन्मनोंद revtalashi130.pdf
1270 राधानगरी तळाशी  हरी बाबाजी बारड मुलगी मंजुळा महसुल जन्मनोंद revtalashi131.pdf
1271 राधानगरी तळाशी  आबा सुभाना बारड मुलगा ज्ञानु महसुल जन्मनोंद revtalashi132.pdf
1272 राधानगरी तळाशी  राऊ जोती पोवार मुलगा भैरु महसुल जन्मनोंद revtalashi133.pdf
1273 राधानगरी तळाशी  केशव सतु खाडे मुलगी किसा महसुल जन्मनोंद revtalashi134.pdf
1274 राधानगरी तळाशी  गणु रामा राऊत मुलगा शंकर  महसुल जन्मनोंद revtalashi135.pdf
1275 राधानगरी तळाशी  गोपाळा बापु बारड मुलगी धोंडु  महसुल जन्मनोंद revtalashi136.pdf
1276 राधानगरी तळाशी  शिवा बाबु चव्हाण मुलगा रामु  महसुल जन्मनोंद revtalashi137.pdf
1277 राधानगरी तळाशी  बाबु आप्पा गायकोड मुलगा आप्पा महसुल जन्मनोंद revtalashi138.pdf
1278 राधानगरी तळाशी  बाळा बाबाजी सावरतकर मुलगा दत्तु महसुल जन्मनोंद revtalashi139.pdf
1279 राधानगरी तळाशी  बाळा गुजाप्पा नरके मुलगी सखु महसुल जन्मनोंद revtalashi140.pdf
1280 राधानगरी तळाशी  सखोबा रावजी भांदीगरा नाव बापु महसुल जन्मनोंद revtalashi141.pdf
1281 राधानगरी तळाशी  हणमा संतु भांदीगरा मुलगी गंगी  महसुल जन्मनोंद revtalashi142.pdf
1282 राधानगरी तळाशी  हणमा संतु भांदीरगा मुलगा गोपाळा महसुल जन्मनोंद revtalashi143.pdf
1283 राधानगरी तळाशी  दौलू काळू नरके मुलगी विठा महसुल जन्मनोंद revtalashi144.pdf
1284 राधानगरी तळाशी  रामा कुशाप्पा बारड मुलगा  भैरु महसुल जन्मनोंद revtalashi145.pdf
1285 राधानगरी तळाशी  कृष्णा सखोबा कुसाळा मुलगी तानी महसुल जन्मनोंद revtalashi146.pdf
1286 राधानगरी तळाशी  ईश्वरा बज्या पावार महसुल जन्मनोंद revtalashi147.pdf
1287 राधानगरी तळाशी  भिवा येसबा राठोड मुलगी रमा महसुल जन्मनोंद revtalashi148.pdf
1288 राधानगरी तळाशी  सखा बापू सावजी बारड मुलगा हरी महसुल जन्मनोंद revtalashi149.pdf
1289 राधानगरी तळाशी  सखाराम धोंडी तोरसकर मुलगी चिमा महसुल जन्मनोंद revtalashi150.pdf
1290 राधानगरी तळाशी  बाबु राघु पाउडकर मुलगा कानोजी महसुल जन्मनोंद revtalashi151.pdf
1291 राधानगरी तळाशी  गोपाळा रामा बोंगारडा मुलगी तानी महसुल जन्मनोंद revtalashi152.pdf
1292 राधानगरी तळाशी  गोपाळा गोविंद राऊत मुलगा राघु महसुल जन्मनोंद revtalashi153.pdf
1293 राधानगरी तळाशी  केशवा रामा म्हाळुंगेकर मुलगी महसुल जन्मनोंद revtalashi154.pdf
1294 राधानगरी तळाशी  रामा जयराम जितकर काशी महसुल जन्मनोंद revtalashi155.pdf
1295 राधानगरी तळाशी  दत्तू दाजी राऊत मुलगी बाळी महसुल जन्मनोंद revtalashi156.pdf
1296 राधानगरी तळाशी  विठू लक्ष्मण नरके मुलगी  महसुल जन्मनोंद revtalashi157.pdf
1297 राधानगरी तळाशी  रामा तुकारा बारड महसुल मृत्यूनोंद revtalashi158.pdf
1298 राधानगरी तळाशी  गोपाळा रामा बारड महसुल मृत्यूनोंद revtalashi159.pdf
1299 राधानगरी तळाशी  रामू भाहू राऊत महसुल मृत्यूनोंद revtalashi160.pdf
1300 राधानगरी तळाशी  बाळा संतु कुसाळे महसुल मृत्यूनोंद revtalashi161.pdf
1301 राधानगरी तळाशी  दुलाई बाबाजी चौगला महसुल मृत्यूनोंद revtalashi162.pdf
1302 राधानगरी तळाशी  तुका बाबाजी बारड महसुल मृत्यूनोंद revtalashi163.pdf
1303 राधानगरी तळाशी  येसा रामा  भाटळे कासु महसुल जन्मनोंद revtalashi164.pdf
1304 राधानगरी तळाशी  बाळा म्हादु वारके मुलगा ज्ञानू महसुल जन्मनोंद revtalashi165.pdf
1305 राधानगरी तळाशी  चंद्रा रंदवी इस मुलगा ज्ञानू महसुल जन्मनोंद revtalashi166.pdf
1306 राधानगरी तळाशी  विठोबा बाबाजी सावरतकर मुलगा येसू महसुल जन्मनोंद revtalashi167.pdf
1307 राधानगरी तळाशी  बाळा राघु  मुसळा मुलगा बाबाजी महसुल जन्मनोंद revtalashi168.pdf
1308 राधानगरी तळाशी  बाळा लखु चवाण मुलगी कृष्णा महसुल जन्मनोंद revtalashi169.pdf
1309 राधानगरी तळाशी  तुका भागोजी भांदीगरा   मुलगा रामा महसुल जन्मनोंद revtalashi170.pdf
1310 राधानगरी तळाशी  ईश्वरा  लक्ष्मण नरके ज्ञानु महसुल जन्मनोंद revtalashi171.pdf
1311 राधानगरी तळाशी  हरी जोती पाटील मुलगा रामा महसुल जन्मनोंद revtalashi172.pdf
1312 राधानगरी तळाशी  धोंडी सुब्बु कवडे मुलगी तानी महसुल जन्मनोंद revtalashi173.pdf
1313 राधानगरी तळाशी  तुका सतु मुसळे मुलगा नाना महसुल जन्मनोंद revtalashi174.pdf
1314 राधानगरी तळाशी  बायजा पवारीन मुलगी राधा महसुल जन्मनोंद revtalashi175.pdf
1315 राधानगरी तळाशी  सतुबा सुभाना चौगला मुलगा गोविंदा महसुल जन्मनोंद revtalashi176.pdf
1316 राधानगरी तळाशी  रामा सतु मुसळे मुलगा तुका महसुल जन्मनोंद revtalashi177.pdf
1317 राधानगरी तळाशी  बाबु बापू भोसला मुलगा भाऊ महसुल जन्मनोंद revtalashi178.pdf
1318 राधानगरी तळाशी  भानाचा जोती खाडे मुलगा शामू महसुल जन्मनोंद revtalashi179.pdf
1319 राधानगरी तळाशी  गोविंदा संतु राठोड मुलगा नारद महसुल जन्मनोंद revtalashi180.pdf
1320 राधानगरी तळाशी  रामा सुभाना बारड मुलगा कानु महसुल जन्मनोंद revtalashi181.pdf
1321 राधानगरी तळाशी  सिधू गोविंदा जठार मुलगा  राऊ महसुल जन्मनोंद revtalashi182.pdf
1322 राधानगरी तळाशी  संतु देवबा  गाडेकर मुलगा  विठू महसुल जन्मनोंद revtalashi183.pdf
1323 राधानगरी तळाशी  कृष्णा चिलबा माळवी मुलगा ज्ञानू महसुल जन्मनोंद revtalashi184.pdf
1324 राधानगरी तळाशी  सखाराम बाबाजी बारड मुलगी हौशी महसुल जन्मनोंद revtalashi185.pdf
1325 राधानगरी तळाशी  दौलू बाबू खाडे मुलगा नारु महसुल जन्मनोंद revtalashi186.pdf
1326 राधानगरी तळाशी  तुकाराम धोंडी चव्हाण मुलगा शामा महसुल जन्मनोंद revtalashi187.pdf
1327 राधानगरी तळाशी  नरसिंगा बाबाजी अंगज मुलगी  कमळा महसुल जन्मनोंद revtalashi188.pdf
1328 राधानगरी तळाशी  बापू गोविंदा  मेटील मुलगी गोदू महसुल जन्मनोंद revtalashi189.pdf
1329 राधानगरी तळाशी  भाऊ दौलता  राऊत मुलगी शारदा महसुल जन्मनोंद revtalashi190.pdf
1330 राधानगरी तळाशी  तुका बापू सावजी बारड मुले कृष्णा तानी महसुल जन्मनोंद revtalashi191.pdf
1331 राधानगरी तळाशी  तुका धोंडी तोरसकर मुलगा सखा महसुल जन्मनोंद revtalashi192.pdf
1332 राधानगरी तळाशी  तुका ईराप्पा रणदिवे मुलगा आबा महसुल जन्मनोंद revtalashi193.pdf
1333 राधानगरी तळाशी  नारयण धोंडी चव्हाण मुलगा यल्लाप्पा महसुल जन्मनोंद revtalashi194.pdf
1334 राधानगरी तळाशी  रामा राघु पाउंडकर मुलगी द्रौपदा महसुल जन्मनोंद revtalashi195.pdf
1335 राधानगरी तळाशी  भिमराव बाबाजी राऊत मुलगा भाऊ महसुल जन्मनोंद revtalashi196.pdf
1336 राधानगरी तळाशी  कृष्णा सुबू मोहिता मुलगा जानु महसुल जन्मनोंद revtalashi197.pdf
1337 राधानगरी तळाशी  गोविंदा राघु चौगला मुलगा श्रीपती महसुल जन्मनोंद revtalashi198.pdf
1338 राधानगरी तळाशी  दौलू नाथा पोवार मुलगा लक्षा महसुल जन्मनोंद revtalashi199.pdf
1339 राधानगरी तळाशी  गोविंदा बापू फराकटा मुलगी तानी महसुल जन्मनोंद revtalashi200.pdf
1340 राधानगरी तळाशी  धोंडी अप्पा शेणवी मुलगा रामा महसुल जन्मनोंद revtalashi201.pdf
1341 राधानगरी तळाशी  भाहू शिवबा रणदिवे  मुलगी कमळी महसुल जन्मनोंद revtalashi202.pdf
1342 राधानगरी तळाशी  कुशाप्पा  जोती मुसळे मुलगा भागोजी महसुल जन्मनोंद revtalashi203.pdf
1343 राधानगरी तळाशी  बाबु रावजी करपे  मुलगा विष्णू महसुल जन्मनोंद revtalashi204.pdf
1344 राधानगरी तळाशी  आबा बाबाजी पोवार  मुलगा राउ महसुल जन्मनोंद revtalashi205.pdf
1345 राधानगरी तळाशी  बाळा विठू फराकटा मुलगा गोविंदा महसुल जन्मनोंद revtalashi206.pdf
1346 राधानगरी तळाशी  सिवा सखोबा भोसला मुलगा दत्तू महसुल जन्मनोंद revtalashi207.pdf
1347 राधानगरी तळाशी  आप्पा राउ बारड महसुल मृत्यूनोंद revtalashi208.pdf
1348 राधानगरी तळाशी  सिताकोम तुका  बारड महसुल मृत्यूनोंद revtalashi209.pdf
1349 राधानगरी तळाशी  यल्लापा नावू चवाण महसुल मृत्यूनोंद revtalashi210.pdf
1350 राधानगरी तळाशी  सुभाबाई भ भागोजी कुसाळे महसुल मृत्यूनोंद revtalashi211.pdf
1351 राधानगरी तळाशी  ज्ञानु सुभाना कुसाळा महसुल मृत्यूनोंद revtalashi212.pdf
1352 राधानगरी तळाशी  दत्तू आप्पा गायकोड महसुल मृत्यूनोंद revtalashi213.pdf
1353 राधानगरी तळाशी  जिऊ दौलता राऊत महसुल मृत्यूनोंद revtalashi214.pdf
1354 राधानगरी तळाशी  भागु भागाना बारड महसुल मृत्यूनोंद revtalashi215.pdf
1355 राधानगरी तळाशी  नानु कृष्णा धोंडी  बारड महसुल जन्मनोंद revtalashi216.pdf
1356 राधानगरी  तळाशी  राजबा दाजी बारड मुलगा शंकर  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi217.pdf
1357 राधानगरी  तळाशी  गोपाळा कोंडी आळवेकर स.मु.नानी  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi218.pdf
1358 राधानगरी  तळाशी  रामा सुभाना बारड मुलगा गोविंदा  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi219.pdf
1359 राधानगरी  तळाशी  गोपाळा बापू बारड मुलगी कोंडी  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi220.pdf
1360 राधानगरी  तळाशी  बापू आपा गायकोड मुलगी जनी  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi221.pdf
1361 राधानगरी  तळाशी  परसू तुकाराम चव्हाण मुलगी तानी  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi222.pdf
1362 राधानगरी  तळाशी  आंतु कुशाप्पा ऱ्हाटोळ  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi223.pdf
1363 राधानगरी  तळाशी  सखा राऊ चव्हाण मुलगा दत्तू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi224.pdf
1364 राधानगरी  तळाशी  केरबा देऊ बारड  महसुल  मृत्यू नोंद  revtalashi225.pdf
1365 राधानगरी  तळाशी  धोंडी आप्पा पाटील मुलगा तुका  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi226.pdf
1366 राधानगरी  तळाशी  सिध्दू धोंडी कुसाळा  महसुल  मृत्यू नोंद  revtalashi227.pdf
1367 राधानगरी  तळाशी  दादू आकोबा बारड मुलगी हौसा  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi228.pdf
1368 राधानगरी  तळाशी  राघू सुभाना रणदिवे  महसुल  मृत्यू नोंद  revtalashi229.pdf
1369 राधानगरी  तळाशी  कृष्णा संतू मुसळे मुलगा शिवा  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi230.pdf
1370 राधानगरी  तळाशी  हरी भागाना बारड मुलगी चंद्रा  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi231.pdf
1371 राधानगरी  तळाशी  येसबा चंडाप्पा कुसाळे मुलगी जनी   महसुल  जन्म नोंद  revtalashi232.pdf
1372 राधानगरी  तळाशी  रूपा भिवा कुसाळा मुलगा दत्तू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi233.pdf
1373 राधानगरी  तळाशी  रामू गणू खाडे मुलगा पांडू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi234.pdf
1374 राधानगरी  तळाशी  धोंडी म्हातारा बारड  महसुल  मृत्यू नोंद  revtalashi235.pdf
1375 राधानगरी  तळाशी  सावबा जिवबा जितकर मुलगा धोंडी  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi236.pdf
1376 राधानगरी  तळाशी  दौलू तातोबा मुलगा दत्तू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi237.pdf
1377 राधानगरी  तळाशी  नाना बाबू बारड मुलगी येसू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi238.pdf
1378 राधानगरी  तळाशी  गणू बाबू बारड मुलगा नानू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi239.pdf
1379 राधानगरी  तळाशी  दत्तू लिंबा पाटील मुलगा शिवा  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi240.pdf
1380 राधानगरी  तळाशी  तुकाराम धोंडी चव्हाण मुलगा हरी  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi241.pdf
1381 राधानगरी  तळाशी  कोंडू सिद्धू भांदिगरे  महसुल  मृत्यू  नोंद  revtalashi242.pdf
1382 राधानगरी  तळाशी  कृष्णा रामा पोवार मुलगा दिनकर  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi243.pdf
1383 राधानगरी  तळाशी  कमळी बाप उमा ऱ्हाटोळे  महसुल  मृत्यू  नोंद  revtalashi244.pdf
1384 राधानगरी  तळाशी  केशव नाना पाडळकर मुलगी गंगू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi245.pdf
1385 राधानगरी  तळाशी  शिवा दत्तू पाटील  महसुल  मृत्यू  नोंद  revtalashi246.pdf
1386 राधानगरी  तळाशी  दत्तू धोंडी चवानमुलगा भिवा  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi247.pdf
1387 राधानगरी  तळाशी  मन्याप्पा बाबाजी नरके मुलगी आंबू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi248.pdf
1388 राधानगरी  तळाशी  दत्तू हरी कुसाळा मुलगा मारुती  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi249.pdf
1389 राधानगरी  तळाशी  गणू गोपाळा येटील मुलगी हौसी महसुल  जन्म नोंद  revtalashi250.pdf
1390 राधानगरी  तळाशी  दादू तातोबा वांगनेकर मुलगी येसू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi251.pdf
1391 राधानगरी  तळाशी  म्हादू गंगाजी भांदिगरा महसुल  मृत्यू  नोंद  revtalashi252.pdf
1392 राधानगरी  तळाशी  देवाप्पा नाना बारड मुलगा गणू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi253.pdf
1393 राधानगरी  तळाशी  तानी दत्तू पाटील  महसुल  मृत्यू  नोंद  revtalashi254.pdf
1394 राधानगरी  तळाशी  कृष्णा बापू बारड मुलगी तानी  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi255.pdf
1395 राधानगरी  तळाशी  रामू राघू कुसाळा  महसुल  मृत्यू  नोंद  revtalashi256.pdf
1396 राधानगरी  तळाशी  लक्ष्मण बाबू बारड मुलगी तायना  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi257.pdf
1397 राधानगरी  तळाशी  रामू गोविंदा लाड मुलगी धोंडू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi258.pdf
1398 राधानगरी  तळाशी  दादू राया राउत मुलगा सिताराम  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi259.pdf
1399 राधानगरी  तळाशी  गोपाळा गोविदा राउत मुलगा एकनाथ  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi260.pdf
1400 राधानगरी  तळाशी  जोती विठू एटाळा मुलगी तायना महसुल  जन्म नोंद  revtalashi261.pdf
1401 राधानगरी  तळाशी  गोविदा अर्जुना मुलगी आकु  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi262.pdf
1402 राधानगरी  तळाशी  बाळू विठू फराक्य मुलगी आकु  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi263.pdf
1403 राधानगरी  तळाशी  गोविदा सुभाना मोहिते मुलगी तानी  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi264.pdf
1404 राधानगरी  तळाशी  म्हादू हरी पाटील मुलगा शंकर  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi265.pdf
1405 राधानगरी  तळाशी  कृष्णा रामा भादिंगरा मुलगी शांता  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi266.pdf
1406 राधानगरी  तळाशी  गोविंदा संभू भावके मुलगी चिंगी  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi267.pdf
1407 राधानगरी  तळाशी  भाऊ खंडू जाधव मुलगा बंडू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi268.pdf
1408 राधानगरी  तळाशी  खंडू राघू जाधव  महसुल  मृत्यू  नोंद  revtalashi269.pdf
1409 राधानगरी  तळाशी  कृष्णा रामा हातकर मुलगा शंकर  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi270.pdf
1410 राधानगरी  तळाशी  हौसा दौलु मुसळे  महसुल  मृत्यू  नोंद  revtalashi271.pdf
1411 राधानगरी  तळाशी  लखू विठू फराकटे  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi272.pdf
1412 राधानगरी  तळाशी  गोपाळा कोंडू आवळे महसुल  मृत्यू  नोंद  revtalashi273.pdf
1413 राधानगरी  तळाशी  बाबू आकोबा पाटील मुलगा रंगराव  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi274.pdf
1414 राधानगरी  तळाशी  इरा लखू फराक्ते  महसुल  मृत्यू  नोंद  revtalashi275.pdf
1415 राधानगरी  तळाशी  बाळा येसबा भांदिगरे मुलगी नकुशी महसुल  जन्म नोंद  revtalashi276.pdf
1416 राधानगरी  तळाशी  भैरू अंतू ऱ्हाटोळ  महसुल  मृत्यू  नोंद  revtalashi277.pdf
1417 राधानगरी  तळाशी  दौलू गुनाप्पा नरके मुलगी अनु  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi278.pdf
1418 राधानगरी  तळाशी  दादू तुकाराम पाटील मुलगा शंकर  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi279.pdf
1419 राधानगरी  तळाशी  कोंडी गोपाळा बारड  महसुल  मृत्यू  नोंद  revtalashi280.pdf
1420 राधानगरी  तळाशी  धोंडी हरी पाटील यास मुलगा दत्तू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi281.pdf
1421 राधानगरी  तळाशी  कृष्णा गोपाळा येटील मुलगा अर्जुना  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi282.pdf
1422 राधानगरी  तळाशी  शिवराम हरी चौगला मुलगी नाव धोंडू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi283.pdf
1423 राधानगरी  तळाशी  रूपा दाजीबा बारड मुलगा केरबा  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi284.pdf
1424 राधानगरी  तळाशी  दौलू आप्पा बार महसुल  जन्म नोंद  revtalashi285.pdf
1425 राधानगरी  तळाशी  तुकाराम धोंडी चवाण मुलगा विठ्ठल  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi286.pdf
1426 राधानगरी  तळाशी  राऊ बाबू पाडळकर  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi287.pdf
1427 राधानगरी  तळाशी  धोंडी रामा एटाळा मुलगी सावित्री  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi288.pdf
1428 राधानगरी  तळाशी  सखोबा बाबू मुसळे मुलगा दत्तू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi289.pdf
1429 राधानगरी  तळाशी  म्हादू गंगाणी मुलगा गणू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi290.pdf
1430 राधानगरी  तळाशी  गोविंदा दाजी बारड  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi291.pdf
1431 राधानगरी  तळाशी  दौलू नाथा पोवार मुलगी आनंदी  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi292.pdf
1432 राधानगरी  तळाशी  केशव नाना पाडळकर मुलगी तानी  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi293.pdf
1433 राधानगरी  तळाशी  तुका लक्ष्मण राऊत मुलगा बाबू  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi294.pdf
1434 राधानगरी  तळाशी  दत्तू बाप रामा बारड  महसूल  जन्म नोंद  revtalashi295.pdf
1435 राधानगरी तळाशी नानी बाप दौलू वांगनेकर  महसुल  जन्म नोंद  revtalashi296.pdf
1436 राधानगरी तळाशी भिवा येसबा ऱ्हाटोळ मुलगा कृष्णा महसुल जन्म नोंद  revtalashi297.pdf
1437 राधानगरी तळाशी श्रीपती बाप भाऊ महेकर महसुल जन्म नोंद  revtalashi298.pdf
1438 राधानगरी तळाशी ताराबाई बाप दादु वांगणेकर महसुल जन्म नोंद  revtalashi299.pdf
1439 राधानगरी तळाशी गोविंदा रामू ऱ्हाटोळ महसुल जन्म नोंद  revtalashi300.pdf
1440 राधानगरी तळाशी कोंडीबा बाप बाळा भांदिगरा  महसुल जन्म नोंद  revtalashi301.pdf
1441 राधानगरी तळाशी येसू रामू ऱ्हाटोळ महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi302.pdf
1442 राधानगरी तळाशी जना बापू बारड  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi303.pdf
1443 राधानगरी तळाशी बाळा बाबाजी सावतरकर  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi304.pdf
1444 राधानगरी तळाशी दत्तू दाजी राऊत  महसुल जन्म नोंद  revtalashi305.pdf
1445 राधानगरी तळाशी शंकर बाप राऊ पोवार  महसुल जन्म नोंद  revtalashi306.pdf
1446 राधानगरी तळाशी भैरू बाबाजी सावरतकर मुलगा कृष्णा महसुल जन्म नोंद  revtalashi307.pdf
1447 राधानगरी तळाशी लखू बाप कृष्णा भांदिगरा  महसुल जन्म नोंद  revtalashi308.pdf
1448 राधानगरी तळाशी नकुशी बाप हरी बारड  महसुल जन्म नोंद  revtalashi309.pdf
1449 राधानगरी तळाशी मारुती बाप केशव पाडळकर  महसुल जन्म नोंद  revtalashi310.pdf
1450 राधानगरी तळाशी साती बाप केशव देसाई  महसुल जन्म नोंद  revtalashi311.pdf
1451 राधानगरी तळाशी श्रीपती बाप दादू चौगला  महसुल जन्म नोंद  revtalashi312.pdf
1452 राधानगरी तळाशी धोंडीबा बाप आबा पाटील  महसुल जन्म नोंद  revtalashi313.pdf
1453 राधानगरी तळाशी बाळा बाबाजी सावतरकर महसुल जन्म नोंद  revtalashi314.pdf
1454 राधानगरी तळाशी तुका बाप मनापा खाडे  महसुल जन्म नोंद  revtalashi315.pdf
1455 राधानगरी तळाशी पिराजी बाप संतु गाडेकर  महसुल जन्म नोंद  revtalashi316.pdf
1456 राधानगरी तळाशी बाबू बाप आबा पवार  महसुल जन्म नोंद  revtalashi317.pdf
1457 राधानगरी तळाशी नानी बाप दादू राऊत  महसुल जन्म नोंद  revtalashi318.pdf
1458 राधानगरी तळाशी आबा नाथा बारड  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi319.pdf
1459 राधानगरी तळाशी चंद्र कोम राघू चावरे   महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi320.pdf
1460 राधानगरी तळाशी गणपु बाळा सावतरकर महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi321.pdf
1461 राधानगरी तळाशी धोंडू संतु भांदिगरा  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi322.pdf
1462 राधानगरी तळाशी हारी संतु बारड  महसुल जन्म नोंद  revtalashi323.pdf
1463 राधानगरी तळाशी कोंडबा बाप येसा कुसाळा   महसुल जन्म नोंद  revtalashi324.pdf
1464 राधानगरी तळाशी दत्तू बाप चंद्राप्पा मगदुम  महसुल जन्म नोंद  revtalashi325.pdf
1465 राधानगरी तळाशी शंकर बाप दौलू पोवार  महसुल जन्म नोंद  revtalashi326.pdf
1466 राधानगरी तळाशी गणू राऊ ऱ्हाटोळ महसुल जन्म नोंद  revtalashi327.pdf
1467 राधानगरी तळाशी रामू बाप बाळा बारड  महसुल जन्म नोंद                revtalashi328.pdf
1468 राधानगरी तळाशी विष्णू रामा भोगटा  महसुल जन्म नोंद                revtalashi329.pdf
1469 राधानगरी तळाशी रामा जगराम जीतकर  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi330.pdf
1470 राधानगरी तळाशी मानकू सुभाना बारड   महसुल मृत्यू नोंद                revtalashi331.pdf
1471 राधानगरी तळाशी दसऱ्या बाप धोंडबा पोवार  महसुल जन्म नोंद  revtalashi332.pdf
1472 राधानगरी तळाशी कृष्णा रामा भांदिगारा  महसुल जन्म नोंद  revtalashi333.pdf
1473 राधानगरी तळाशी कृष्णा बाप भाऊ भोसला  महसुल जन्म नोंद  revtalashi334.pdf
1474 राधानगरी तळाशी दशरथ बाबु पा  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi335.pdf
1475 राधानगरी तळाशी दत्तू बाप कृष्णा हिरुगडा  महसुल जन्म नोंद  revtalashi336.pdf
1476 राधानगरी तळाशी इटा बाप तुकाराम धोंडी  महसुल जन्म नोंद  revtalashi337.pdf
1477 राधानगरी तळाशी बाबू बाप कृष्णा कुसाळा  महसुल जन्म नोंद  revtalashi338.pdf
1478 राधानगरी तळाशी भैरू सदू बारड  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi339.pdf
1479 राधानगरी तळाशी इंदो भ्र. चिंगळा  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi340.pdf
1480 राधानगरी तळाशी लिंगु लक्ष्मन नरके  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi341.pdf
1481 राधानगरी तळाशी राजबा आपा मुसळे  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi342.pdf
1482 राधानगरी तळाशी बजाप्पा लिंबाजी मंडरेकर  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi343.pdf
1483 राधानगरी तळाशी पारू बाप बाळा वांगनेकर  महसुल जन्म नोंद  revtalashi344.pdf
1484 राधानगरी तळाशी पार्वती बाप बाळा फराक्ता महसुल जन्म नोंद  revtalashi345.pdf
1485 राधानगरी तळाशी दत्तू बाप देवबा बारड  महसुल जन्म नोंद  revtalashi346.pdf
1486 राधानगरी तळाशी गोपाळा बापू बारड  महसुल जन्म नोंद  revtalashi347.pdf
1487 राधानगरी तळाशी कोंडी बाप कृष्णा कुसाळा  महसुल जन्म नोंद  revtalashi348.pdf
1488 राधानगरी तळाशी विठोबा आबा साठे  महसुल जन्म नोंद  revtalashi349.pdf
1489 राधानगरी तळाशी देऊ बाप रामा बारड  महसुल जन्म नोंद  revtalashi350.pdf
1490 राधानगरी तळाशी कोंडी रामू आवळे  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi351.pdf
1491 राधानगरी तळाशी पारू आबा भांडवले  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi352.pdf
1492 राधानगरी तळाशी गोपाळा बापू बारड  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi353.pdf
1493 राधानगरी तळाशी गोविंदा येसबा कुंभार  महसुल मृत्यू नोंद  revtalashi354.pdf
1494 राधानगरी तळाशी इंदुमती बाप शंकर पोवार  महसुल जन्म नोंद  revtalashi355.pdf
1495 राधानगरी तळाशी  शंकर बाप कृष्णा चौगला  महसुल जन्म नोंद  revtalashi356.pdf
1496 राधानगरी तळाशी कृष्णा बाप रामा हातकर  महसुल जन्म नोंद  revtalashi357.pdf
1497 राधानगरी तळाशी गोविंदा येसबा कुंभार  महसुल जन्म नोंद  revtalashi358.pdf
1498 राधानगरी तळाशी बाप दत्तू चवान  महसुल जन्म नोंद  revtalashi359.pdf
1499 राधानगरी तळाशी गोपाळा गोविंदा राऊत  महसुल जन्म नोंद  revtalashi360.pdf
1500 राधानगरी  तळाशी  भैरू बाप गोविंदा पाटील  महसूल  जन्म नोंद  revtalashi361.pdf
1501 राधानगरी तळाशी गंगा रामा पाडळकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revtalashi362.pdf
1502 राधानगरी तळाशी ताईना बाप हरी बारड  महसूल  मृत्यू नोंद  revtalashi363.pdf
1503 राधानगरी तळाशी रकमा धोंडी भांदिगरा  महसूल  मृत्यू नोंद  revtalashi364.pdf
1504 राधानगरी तळाशी श्रीपती बाळा कुसाळा  महसूल  मृत्यू नोंद  revtalashi365.pdf
1505 राधानगरी तळाशी ज्ञानू बाप दत्तू कुसाळा  महसूल  जन्म नोंद  revtalashi366.pdf
1506 राधानगरी तळाशी धुळू बाप दौलू करपे  महसूल  जन्म नोंद  revtalashi367.pdf
1507 राधानगरी तळाशी भाऊ बाप गोविंदा बारड  महसूल  जन्म नोंद  revtalashi368.pdf
1508 राधानगरी तळाशी हरी बाप दादू चावरे  महसूल  जन्म नोंद  revtalashi369.pdf
1509 राधानगरी तळाशी तारा बाप परसू चव्हाण  महसूल  जन्म नोंद  revtalashi370.pdf
1510 राधानगरी तळाशी गणपती गोविंदा मोहिते महसूल  जन्म नोंद                revtalashi371.pdf
1511 राधानगरी तळाशी गोविंदा तुका मुसळे  महसूल  मृत्यू नोंद  revtalashi372.pdf
1512 राधानगरी तळाशी तुका धोंडी पाडळकर  महसूल  मृत्यू नोंद  revtalashi373.pdf
1513 राधानगरी तळाशी रामू बाळा बारड  महसूल  मृत्यू नोंद  revtalashi374.pdf
1514 राधानगरी तळाशी आकु देवबा करपे  महसूल  मृत्यू नोंद  revtalashi375.pdf
1515 राधानगरी तळाशी बाबू आबा पोवार  महसूल  मृत्यू नोंद  revtalashi376.pdf
1516 राधानगरी तळाशी देऊ रामा बारड  महसूल  मृत्यू नोंद  revtalashi377.pdf
1517 राधानगरी तळाशी तानू चीमा भोसले  महसूल  मृत्यू नोंद  revtalashi378.pdf
1518 राधानगरी तळाशी दत्तू बाप बापू भोसला  महसूल  जन्म नोंद  revtalashi379.pdf
1519 राधानगरी तळाशी चीमा सखोबा भोसला  महसूल  जन्म नोंद  revtalashi380.pdf
1520 राधानगरी तळाशी धोंडीबा बाप गोविंदा संभू मोहिता  महसूल  जन्म नोंद  revtalashi381.pdf
1521 राधानगरी तळाशी दशरथा बाबु पाटील  महसूल  मृत्यु नोंद  revtalashi382.pdf