बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका कागल (महसूल विभाग)(1-9100)

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 कागल गोरंबे विष्णू कृष्णा पवार पाटील रा.म. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा GORAMBE2.PDF
2 कागल गोरंबे गणू आंबाजी ढोले यांचा मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा GORAMBE2.PDF
3 कागल गोरंबे काशीबा दौलू पाटील यांचा मुलगा राऊ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा GORAMBE2.PDF
4 कागल गोरंबे दौलू शिवराम केसरकर यांचा मुलगा म्हादू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा GORAMBE3.PDF
5 कागल गोरंबे शामु बाप नाना तानबा बुडके रा.म. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा GORAMBE3.PDF
6 कागल गोरंबे आऊ कोम गोपाळा मोरे रा.म. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा GORAMBE3.PDF
7 कागल गोरंबे आनसी बाप कृष्णा आबा इंगळे रा.म. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा GORAMBE3.PDF
8 कागल गोरंबे सखोबा भागोजी गायकवाड रा.म. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा GORAMBE3.PDF
9 कागल गोरंबे हरी रामा जाधव रा.गोरंबे यांचा मुलगा धोंडीबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा GORAMBE3.PDF
10 कागल गोरंबे रामा सिध्दू भोईटे रा.मजकूर यांची मुलगी साऊ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा GORAMBE3.PDF
11 कागल गोरंबे रामा सिध्दू भोईटे यांची मुलगी साती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा GORAMBE3.PDF
12 कागल गोरंबे कोंडी सखोबा वास्कर रा.म. यांचा मुलगा बंडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा GORAMBE3.PDF
13 कागल गोरंबे रामू आकोबा पवार रा.म. यांस मुलगी धोंडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा GORAMBE4.PDF
14 कागल गोरंबे यशवंती आई बया जोगतीन रा.म. हिची मुलगी सरसाबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा GORAMBE4.PDF
15 कागल हमिदवाडा कृष्णा बाप रामा भोसले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada2.pdf
16 कागल हमिदवाडा तारा बाप बापू नाना कोले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada2.pdf
17 कागल हमिदवाडा तारा बाप हरी केरबा भोसले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada2.pdf
18 कागल हमिदवाडा नाना बाप इश्वरा कृष्णा मोरबाळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada2.pdf
19 कागल हमिदवाडा गणू बापू कदम महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada3.pdf
20 कागल हमिदवाडा राऊ राणोजी नारवेकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada3.pdf
21 कागल हमिदवाडा नाव ठेवलेनाही बाप सिवापा कदम महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada3.pdf
22 कागल हमिदवाडा इश्वरा बाप तुकाराम संतू निर्मळ महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada3.pdf
23 कागल हमिदवाडा बाळकी बाप आपा विठू मोरे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada3.pdf
24 कागल हमिदवाडा … बाप सिवापा रामा कदम महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada3.pdf
25 कागल हमिदवाडा शंकर भाऊ मोरबाळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada3.pdf
26 कागल हमिदवाडा चेंद्रा बापा आपा चौगला महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada3.pdf
27 कागल हमिदवाडा धोंडी बाळा मोहिते महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada3.pdf
28 कागल हमिदवाडा बाळा जीवबा नारवेकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada4.pdf
29 कागल हमिदवाडा हिरा बाप बाळा पाटील महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada4.pdf
30 कागल हमिदवाडा तानु बाप परसू मेथे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada4.pdf
31 कागल हमिदवाडा अनुसया बाप गुंडू सिंदे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada4.pdf
32 कागल हमिदवाडा सदू काळू बोंगारडे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada4.pdf
33 कागल हमिदवाडा मंजुळा बाप गोपाळा नाथ डाफळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada5.pdf
34 कागल हमिदवाडा बायाका बाप सावबा संतू हासबे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada5.pdf
35 कागल हमिदवाडा कृष्णी बाप आपा सुभाना चौलगले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada5.pdf
36 कागल हमिदवाडा कृष्णी बाप देऊ भोसले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada5.pdf
37 कागल हमिदवाडा आकाबाई बाप रामा धोंडी दंडवते महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada5.pdf
38 कागल हमिदवाडा बायाका बाप कृष्णा राघू चौउगले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada5.pdf
39 कागल हमिदवाडा कृष्णा बाप गणू भोसले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada5.pdf
40 कागल हमिदवाडा सखाराम बाप धोंडी सखोबा कोडेकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada5.pdf
41 कागल हमिदवाडा सदू बाप दैवलू अंनदा मोरबाळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada5.pdf
42 कागल हमिदवाडा सदू बाप गुंडू आपा कोले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada5.pdf
43 कागल हमिदवाडा गुंडू बाप भैयरू सतबा गोरडे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada5.pdf
44 कागल हमिदवाडा गंगू बाप परसु संतु भोसले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada5.pdf
45 कागल हमिदवाडा हिरा बाप भैयरू पांडू मोरबाळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada6.pdf
46 कागल हमिदवाडा हिरा बाप धोंडी बाबाजी पोवार महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada6.pdf
47 कागल हमिदवाडा सदाशिव बाप गणू कुसापा कोले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada6.pdf
48 कागल हमिदवाडा दत्तू बाप भाऊ जोती निचिते महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada6.pdf
49 कागल हमिदवाडा आकाबाई बापा रामा दंडवते महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada6.pdf
50 कागल हमिदवाडा बानू बाप आपा बाबु पारळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada7.pdf
51 कागल हमिदवाडा कृष्णाबाई बाप राजा रामा नारवेकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada7.pdf
52 कागल हमिदवाडा हिरा बाप रामा नाना मांगले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada8.pdf
53 कागल हमिदवाडा धोंडी बाप रामा संतू भोसले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada8.pdf
54 कागल हमिदवाडा चेंद्रा बाप बाळा रामा मोहिते महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada8.pdf
55 कागल हमिदवाडा जानू बाप हानमा सखोबा पाटील महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada8.pdf
56 कागल हमिदवाडा मै.. बाप बाळा लक्षुमण व्हगाडे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada8.pdf
57 कागल हमिदवाडा हौसि बाप सिवापा रामा कदम महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada9.pdf
58 कागल हमिदवाडा रामू दत्तू विठू भोसले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada9.pdf
59 कागल हमिदवाडा मै.. बाप कृष्णा तुकाराम कोल्हापूरे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada9.pdf
60 कागल हमिदवाडा तानु बाप मुंकिदा लक्षुमण टिकले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada9.pdf
61 कागल हमिदवाडा …. बाप बाबु आपा टिकले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada9.pdf
62 कागल हमिदवाडा नाव ठेविले नाही बाप कृष्णा कोल्हापुरे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada10.pdf
63 कागल हमिदवाडा मारुती बाप भैयरू तातोबा रंगापुरे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada10.pdf
64 कागल हमिदवाडा मैना बाप सिदू लाटणे इचा मुलगा भैरू महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada10.pdf
65 कागल हमिदवाडा हिरा बाप जैयराम राऊ काळुगडे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada10.pdf
66 कागल हमिदवाडा पारबती बाप कृष्णा राघू कुरळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada10.pdf
67 कागल हमिदवाडा रामू बाप तुकाराम आबा दंडवते महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada10.pdf
68 कागल हमिदवाडा आकाबाई बाप बाळा भुजिंगा पाटील महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada10.pdf
69 कागल हमिदवाडा तुळसा भ्र. रामा पाटील महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada11.pdf
70 कागल हमिदवाडा रामा बापा दत्तू मन्याप्पा टिकले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada12.pdf
71 कागल हमिदवाडा आऊ बाप विठू आपा कोले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada12.pdf
72 कागल हमिदवाडा येसू बाप भाऊ रामा कदम महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada12.pdf
73 कागल हमिदवाडा …. बाप काळू बाबू बोंगारडे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada12.pdf
74 कागल हमिदवाडा जीऊ भ्र रामजी आंगरे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada13.pdf
75 कागल हमिदवाडा कृष्णाबाई बाप राजा रामा नारवेकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada13.pdf
76 कागल हमिदवाडा कृष्णा बाप देऊ गणू भोसले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada13.pdf
77 कागल हमिदवाडा दत्तू बाप भाऊ लक्षुमण कामते महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada14.pdf
78 कागल हमिदवाडा पारबती बाप जोती आपा कोले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada14.pdf
79 कागल हमिदवाडा आकू बाप येसबा सखोबा कोंडेकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada14.pdf
80 कागल हमिदवाडा सिवापा बाप लक्षुमण बाबाजी कोले़ महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada14.pdf
81 कागल हमिदवाडा अआनुसया बाप राऊ अंनदा मोरबाळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada15.pdf
82 कागल हमिदवाडा बायाक्का बाप येसबा रामा नारवेकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada15.pdf
83 कागल हमिदवाडा गंगू बाप येसबा नारवेकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada16.pdf
84 कागल हमिदवाडा पोटातून मरून आई मैना बाप सिदू लाठणे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada16.pdf
85 कागल हमिदवाडा हिरा बाप जैयराम काळू रेडे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada16.pdf
86 कागल हमिदवाडा सदू दैवलू मोरबाळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada16.pdf
87 कागल हमिदवाडा दत्तू बाप बाळा तुकाराम कोल्हापूरे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada16.pdf
88 कागल हमिदवाडा सावित्री बाप कृष्णा धोंडी चौउगले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada16.pdf
89 कागल हमिदवाडा कृ्ष्णी बाप दत्तू निर्मळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada17.pdf
90 कागल हमिदवाडा जिवबा बाप धोंडी सुभाना असवले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada17.pdf
91 कागल हमिदवाडा कृष्णी बाप दत्तू लक्षुमण निर्मळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada17.pdf
92 कागल हमिदवाडा कृष्णी बाप गणू बाळा साळवि महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada17.pdf
93 कागल हमिदवाडा तुळसा बाप हारी केरबा भोसले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada17.pdf
94 कागल हमिदवाडा राजाराम बाप तुकाराम संतू निर्मळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada17.pdf
95 कागल हमिदवाडा सखाराम बाप दत्तू संतू बेलेकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada17.pdf
96 कागल हमिदवाडा कृष्णी बाप जोती जैन्यापा चोपडे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada17.pdf
97 कागल हमिदवाडा तुकाराम बाप बापू नाना कोले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada17.pdf
98 कागल हमिदवाडा भागू भ्र रावजी शेळके महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada18.pdf
99 कागल हमिदवाडा कासू बाप गणू कोले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada18.pdf
100 कागल हमिदवाडा बायजा भ्र. आबा टेंबुगडे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada18.pdf
101 कागल हमिदवाडा दत्तू बाळा चरापले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada18.pdf
102 कागल हमिदवाडा पारू बाप गणू दुलाजी रंगापूरे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada18.pdf
103 कागल हमिदवाडा मारुती बाप रामा बाळा बोंगारडे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada18.pdf
104 कागल हमिदवाडा येसू बाप आपा संतुमान गावकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada18.pdf
105 कागल हमिदवाडा आपा बाप येसबा शेकूजी ठाणेकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada18.pdf
106 कागल हमिदवाडा सदू बाप सखराम गोपाळा केसेरकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada18.pdf
107 कागल हमिदवाडा दत्तू बाळा जिवबा चरापले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada18.pdf
108 कागल हमिदवाडा बाळू नाथा जाधव महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada19.pdf
109 कागल हमिदवाडा बया बाप गोपाळा नाना तिबिले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada19.pdf
110 कागल हमिदवाडा कृष्णा बाप सखोबा बाळा साळवि महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada19.pdf
111 कागल हमिदवाडा गजाई कोम साऊ तीपे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada20.pdf
112 कागल हमिदवाडा बापू बाप तुकाराम पांडु मोरबाळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada20.pdf
113 कागल हमिदवाडा … बाप रळू नाथा जाधव महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada20.pdf
114 कागल हमिदवाडा बा्ळू बाप गोपाळा नाथा डाफळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada20.pdf
115 कागल हमिदवाडा दत्तू बाप बाळु दुलाजी लाड महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada20.pdf
116 कागल हमिदवाडा नानी बाप गोपाळा बाबु पोटे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada20.pdf
117 कागल हमिदवाडा सावु बाप गणू कुशापा कोले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada20.pdf
118 कागल हमिदवाडा तारु बाप इश्वरा कृष्णा मोरबाळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada20.pdf
119 कागल हमिदवाडा पारबती बाप बाळा रावजी गोंधळेमोरे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada20.pdf
120 कागल हमिदवाडा कृष्णी बाप आपा सुभाना चौलगे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada21.pdf
121 कागल हमिदवाडा रामा दत्तू भोसले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada21.pdf
122 कागल हमिदवाडा हौशी बाप शिवा कदम महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada21.pdf
123 कागल हमिदवाडा दत्तू शाहू माणगांवकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada21.pdf
124 कागल हमिदवाडा भैरू हरी ठाणेकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada21.pdf
125 कागल हमिदवाडा इटाबाई बाप यलापा आपा डावरे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada21.pdf
126 कागल हमिदवाडा आकाताई बाप रामा भैरू निरमळ महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada21.pdf
127 कागल हमिदवाडा गणपत बाप रावू आपा टिकले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada21.pdf
128 कागल हमिदवाडा सुंदरा बाप बाबु आबा मांगले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada21.pdf
129 कागल हमिदवाडा भैरू बाप हरी संतू ठाणेकर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada21.pdf
130 कागल हमिदवाडा आंतू बाप परसू संतू मेगे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada21.pdf
131 कागल हमिदवाडा आवू बाप गोविंद रावू चेचर महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada21.pdf
132 कागल हमिदवाडा आप्पा हनमंत कोले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada22.pdf
133 कागल हमिदवाडा यसबा शेको जीगणे  महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada22.pdf
134 कागल हमिदवाडा जया भागोजी सुपले  महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada22.pdf
135 कागल हमिदवाडा मंजाबाई बाळा चरापले महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada23.pdf
136 कागल हमिदवाडा विश्वनाथ बाळा चरापले  महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada23.pdf
137 कागल हमिदवाडा विश्वनाथ बाळा चरापले  महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada24.pdf
138 कागल हमिदवाडा बाळाई लिंगाप्पा नरणे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada24.pdf
139 कागल हमिदवाडा तांबवे बिले नाही बाप राऊ राणोजी  महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada25.pdf
140 कागल हमिदवाडा सुंदरा बाप संतू मेगे जोगती  महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada25.pdf
141 कागल हमिदवाडा रकमा अमृता पाटील  महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada25.pdf
142 कागल हमिदवाडा लक्ष्मी बाळा कोंडेकर  महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada25.pdf
143 कागल हमिदवाडा मुक्ती दत्तू कदम  महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada25.pdf
144 कागल हमिदवाडा आणू बाप मुकिंदा टिकले  महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada25.pdf
145 कागल हमिदवाडा गोविंदा भैरू पाटील  महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada26.pdf
146 कागल हमिदवाडा विठू बाळू कुरळे महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada26.pdf
147 कागल हमिदवाडा येसू बाप बाळा  मोहिते  महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada26.pdf
148 कागल हमिदवाडा लक्ष्मण वाराजी कोले  महसूल जन्म मृत्युनोंद‍ रजिस्टर Hamidwada27.pdf
149 कागल मुरगुड बाळू कृष्णा रामाने महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud1.pdf
150 कागल मुरगुड तू यसबा पोवार महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud1.pdf
151 कागल मुरगुड इश्वरा म-यापा सिरसेकर महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud2.pdf
152 कागल मुरगुड कृष्णा सिवराम पोवर महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud2.pdf
153 कागल मुरगुड आपा गणू पाटील महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud2.pdf
154 कागल मुरगुड दादू आपा खराडे महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud2.pdf
155 कागल मुरगुड धोंडूकोम संतू पोवार महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud3.pdf
156 कागल मुरगुड शामू रामू चौगला महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud3.pdf
157 कागल मुरगुड मचिंद्र यशवंत सिंदे महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud3.pdf
158 कागल मुरगुड भाऊकोम बाळू साळुखे महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud3.pdf
159 कागल मुरगुड तुका सखा भोसले यास मुलगा कृष्णा महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud3.pdf
160 कागल मुरगुड पांडू लखू कदम यास मुलगा बाळकृष्ण महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud3.pdf
161 कागल मुरगुड भाऊ कुशापा बरकाळे यास मुलगा गणू महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud3.pdf
162 कागल मुरगुड जानू भागोजी शेणवी यास मुलगी आनु महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud4.pdf
163 कागल मुरगुड इश्वरा बाळू पोवार यास मुलगी गंगू महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud4.pdf
164 कागल मुरगुड नारायण कृष्णा भादिगर महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud5.pdf
165 कागल मुरगुड वेसु बाप सिधु जाधव महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud5.pdf
166 कागल मुरगुड तुका यसबा सारंग महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud5.pdf
167 कागल मुरगुड इंदू बाप संतू गुजर महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud5.pdf
168 कागल मुरगुड लक्षमण बाप गणपत लक्षमण सावंत महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud5.pdf
169 कागल मुरगुड मारुती बाप कृष्णा सुभाना केसरकर महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud5.pdf
170 कागल मुरगुड रामू बाप धोंडी सखोबा मांगोरा महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud5.pdf
171 कागल मुरगुड दत्ता बाप सातापा लक्षु चव्हाण महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud6.pdf
172 कागल मुरगुड मारुती बाप गणू देवबा फराकटे महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud6.pdf
173 कागल मुरगुड कृष्णा बाप रामू भरमा नादवडे महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud6.pdf
174 कागल मुरगुड लक्षमण बाप गणपती रामा पाटील महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud6.pdf
175 कागल मुरगुड बाळकृष्ण पांडू कदम महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud7.pdf
176 कागल मुरगुड दत्तू धोंडी रानमाळे महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud7.pdf
177 कागल मुरगुड सावित्री बाप तुकाराम बोभाटे महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud7.pdf
178 कागल मुरगुड रखमा बाप जानू रामा राऊत  महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud8.pdf
179 कागल मुरगुड जिजाबाई बाप राउ आण्णपा खांडेकर महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud8.pdf
180 कागल मुरगुड चानूबाई बाप दत्तू नाना खंडागळा महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud8.pdf
181 कागल मुरगुड आनंदा बाप म्हसू आवबा देवडकर महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud8.pdf
182 कागल मुरगुड मालुताई बाप दादु सुबराव पाटील महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud8.pdf
183 कागल मुरगुड मारुती बाप धोंडी बाळू चव्हाण महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud8.pdf
184 कागल मुरगुड इश्वरा संतू मोरबाळा महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud9.pdf
185 कागल मुरगुड कृष्णाई कोम रामा सिंदे महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud9.pdf
186 कागल मुरगुड रामा दाजी मोरबाळे महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud9.pdf
187 कागल मुरगुड पारु बाप सिवा घाटगे महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud9.pdf
188 कागल मुरगुड शामू रामू मेंडका महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud9.pdf
189 कागल मुरगुड म्हादू बाळा खंडागळा महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud9.pdf
190 कागल मुरगुड सावित्री बाप संतू गुजर महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud9.pdf
191 कागल मुरगुड लक्षमण बाप गणू रामा गोरवते महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud9.pdf
192 कागल मुरगुड म्हादू बाप सखा पंडू मोरबाळा महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud9.pdf
193 कागल मुरगुड मारुती बाप दादू राऊ पोवार महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud9.pdf
194 कागल मुरगुड दिनकर बाप बाळा रामजी चौगला महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud9.pdf
195 कागल मुरगुड म्हादू विठू ताडे महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud10.pdf
196 कागल मुरगुड संभा हरी मांगले महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud10.pdf
197 कागल मुरगुड तुकाराम बाप रामू भागोजी चौगला महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud10.pdf
198 कागल मुरगुड एकनाथ बाप बाबू आबा बरकाळे महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud10.pdf
199 कागल मुरगुड मालू बाप रामू लक्षमण गायकाडे महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud10.pdf
200 कागल मुरगुड गंगू कोम रामू कापसे महसूल मृत्युनोंद रजिस्टर Murgud11.pdf
201 कागल मुरगुड केरबा बापकृष्ण बाबाजी डेळेकर महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud11.pdf
202 कागल मुरगुड विश्वनाथ बाप दत्तू धोंडी कुरडे महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud11.pdf
203 कागल मुरगुड विटा बाप हरी गोविंदा भांदिगरा महसूल जन्मनोंद रजिस्टर Murgud11.pdf
204 कागल मुरगुड मारुती बाप भुजिंगा हरी मगदूम महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud12.pdf
205 कागल मुरगुड आंतू बाप कृष्णा सुभाना केसरकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud12.pdf
206 कागल मुरगुड आनुसया बाप दत्तू पंडू मोरबाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud13.pdf
207 कागल मुरगुड वसंत बाप संत्राम कृष्णाजी चौगला महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud13.pdf
208 कागल मुरगुड बाप दादू हरी जाधव महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud13.pdf
209 कागल मुरगुड आनुसया बाप भैरु म्हादू हाळदकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud13.pdf
210 कागल मुरगुड आनंता बाप केशव धोडी गोदडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud13.pdf
211 कागल मुरगुड पुंडलिक रामू चौगला महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud14.pdf
212 कागल मुरगुड जणा बाप तुका वारके महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud14.pdf
213 कागल मुरगुड बळीराम मारुती सिंदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud14.pdf
214 कागल मुरगुड परसू रामा म्हसवेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud14.pdf
215 कागल मुरगुड आकु बाप तुका रानबा कापसे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud15.pdf
216 कागल मुरगुड इंदू बाप संतू आबाजी गुजर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud15.pdf
217 कागल मुरगुड शारा बाप कृष्णा दत्तू साळुखे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud15.pdf
218 कागल मुरगुड लक्षमण बाप सातापा दाजी गोदडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud15.pdf
219 कागल मुरगुड तुका बाप धोंडी तुका मगदुम महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud15.pdf
220 कागल मुरगुड शांता बाप बाळू दाजी आसबे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud15.pdf
221 कागल मुरगुड आकू बाप कृष्णा रावजी चौगला महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud15.pdf
222 कागल मुरगुड जयवंतराव बाप बाळा धोंडी कदम महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud15.pdf
223 कागल मुरगुड नकुशी बाप तुका विठू खराडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud15.pdf
224 कागल मुरगुड यशवंत बाप दादू जोती म्हसवेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud15.pdf
225 कागल मुरगुड शंकर जोती मोरबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud16.pdf
226 कागल मुरगुड मंजूळा कोम बाळा सिंदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud16.pdf
227 कागल मुरगुड रामराव बाप विनायक सुबराव साळुखे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud16.pdf
228 कागल मुरगुड सदाशिव बाप बाळू सुबराव जाधव महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud16.pdf
229 कागल मुरगुड आकाताई बाप विठू धोंडबा दुंडगे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud16.pdf
230 कागल मुरगुड आनंदी बाप तुका भाऊ बरकाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud16.pdf
231 कागल मुरगुड सावित्री बाप रामू दत्तू वंदूरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud16.pdf
232 कागल मुरगुड अनुसया बाप दत्तू खंडागळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud17.pdf
233 कागल मुरगुड रकोबा बाप हरी रामा भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud17.pdf
234 कागल मुरगुड बाबू बाप सतू दाजी वंदूरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud17.pdf
235 कागल मुरगुड तुळसा बाप महादेव लिंगू देसाई महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud17.pdf
236 कागल मुरगुड हौशी बाप दत्तू धोंडी रानमाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud17.pdf
237 कागल मुरगुड सातू बाप म्हादू आपा बारड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud17.pdf
238 कागल मुरगुड राजाराम बाप गणपती तूका दुंडगे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud17.pdf
239 कागल मुरगुड इश्वरा राऊ मोरबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud18.pdf
240 कागल मुरगुड सुंद्रा कोम गोपाळा कदम महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud18.pdf
241 कागल मुरगुड अंतू बाप कृष्णा बाबाजी लाड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud19.pdf
242 कागल मुरगुड विष्णू बाप यशवंत नाना सिंदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud19.pdf
243 कागल मुरगुड शंकर बाप दत्तू धोंडी मोरबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud19.pdf
244 कागल मुरगुड श्रीपती बाप जानू भागोजी शेणवी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud19.pdf
245 कागल मुरगुड श्रीपती बाप कृष्णा इश्वरा सातवकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud19.pdf
246 कागल मुरगुड श्रीपती बाप केदारी भैरु कापसे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud19.pdf
247 कागल मुरगुड सेवंती बाप तुका रामा चव्हाण महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud19.pdf
248 कागल मुरगुड केरबा दादू पोवार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud20.pdf
249 कागल मुरगुड इश्वरा चिमा मोरबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud20.pdf
250 कागल मुरगुड तुका नाना निकम महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud20.pdf
251 कागल मुरगुड हौशी बाप जोती भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud20.pdf
252 कागल मुरगुड पुंडलिक बाप केरबा आबा खराडा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud21.pdf
253 कागल मुरगुड नर्मदा बाप रामू सखोबा चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud21.pdf
254 कागल मुरगुड पांडूरंग बाप कृष्णा रावजी चांदेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud21.pdf
255 कागल मुरगुड पांडुरंग बाप दादू विठोबा डेळेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud21.pdf
256 कागल मुरगुड यशवंत बाप म्हादू हरी सिंदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud21.pdf
257 कागल मुरगुड पारु बाप हरी सखाराम भोसले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud22.pdf
258 कागल मुरगुड कोंडूबाई बाप तुका तातोबा रानमाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud22.pdf
259 कागल मुरगुड हौशी बाप बाळा हरी जाधव महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud22.pdf
260 कागल मुरगुड नकुशी बाप गणू नाथा सिंदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud23.pdf
261 कागल मुरगुड रामू बाप दत्तू बाळा रावण महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud23.pdf
262 कागल मुरगुड चंद्र बाप कृषणा भागोजी शेणवी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud23.pdf
263 कागल मुरगुड अंबू बाप दत्तू नाना गळपासे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud23.pdf
264 कागल मुरगुड नारायण बाप ——– खराडा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud24.pdf
265 कागल मुरगुड पुंडलिक बाप गोपाळ आबा गोदडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud24.pdf
266 कागल मुरगुड आबा बाप जानबा गोपाळा पाटील महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud24.pdf
267 कागल मुरगुड धोंडीबा बाप विठू भैरु चौगला महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud24.pdf
268 कागल मुरगुड केरी बाप रामू गोविंदा खतकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud24.pdf
269 कागल मुरगुड जणा बाप गणू आबा सावंत महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud25.pdf
270 कागल मुरगुड शंकर जयराम कदम महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud25.pdf
271 कागल मुरगुड इश्वरा बाप भाऊराण बारव महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud25.pdf
272 कागल मुरगुड ………. बाप दत्तू रामा करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud25.pdf
273 कागल मुरगुड सावित्री बाप दत्तू धोंडी मोरबाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud26.pdf
274 कागल मुरगुड तानु बाप भागोजी राऊ आसबे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud26.pdf
275 कागल मुरगुड हिरा बाप भाऊ रामा भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud26.pdf
276 कागल मुरगुड केरबा बाप दादू राऊ पोवार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud26.pdf
277 कागल मुरगुड हौशी बाप दत्तू नाना जाधव महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud26.pdf
278 कागल मुरगुड मंजूळा कोम भैरु सिंदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud27.pdf
279 कागल मुरगुड धोंडबा रामा डेळेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud27.pdf
280 कागल मुरगुड गणू नाथा सिंदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud27.pdf
281 कागल मुरगुड लक्षमण बाप रामू जोती माडेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud27.pdf
282 कागल मुरगुड वत्सला बाप बंउू रामा रानमाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud27.pdf
283 कागल मुरगुड पांडूरंग बाप धोंडी संतू मेंडके महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud27.pdf
284 कागल मुरगुड आंबू बाप दादू हरी जाधव महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud27.pdf
285 कागल मुरगुड बया बाप दत्तू बाळा चव्हाण महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud27.pdf
286 कागल मुरगुड काशी बाप इृश्वरा दरेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
287 कागल मुरगुड सावित्री बाप हरी वरपे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
288 कागल मुरगुड अंबु बाप रामू माडेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
289 कागल मुरगुड सुंद्रा कोम गोविंदा भांदिर्गा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
290 कागल मुरगुड हौशी बाप सिधु कोतमिरी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
291 कागल मुरगुड हिरा बाप भाऊ भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
292 कागल मुरगुड केशव आबा सिंदा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
293 कागल मुरगुड रखमा बाप भाऊ सुतार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
294 कागल मुरगुड राजा जोगी करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
295 कागल मुरगुड दाजी लिंबा कोगनोळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
296 कागल मुरगुड पांडुरंग बाप कृष्णा गंगाजी मांगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
297 कागल मुरगुड राजाराम बाप तुका बाळा खराडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
298 कागल मुरगुड सुलोचना बाप भैरु गणू पडकांमकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
299 कागल मुरगुड सोनू बाप सखाराम तुकाराम दुंडगे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
300 कागल मुरगुड महादेव बाप सिध्दु राघु जाधव महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
301 कागल मुरगुड रामचंद्र बाप बाबूराव गोपाळ सासने महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
302 कागल मुरगुड आक्काताई बाप धोंडी तुका मगदुम महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
303 कागल मुरगुड हिरा बाप गंगाराम नारु पाटील महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud28.pdf
304 कागल मुरगुड जना बाप तुका मेंडका महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud29.pdf
305 कागल मुरगुड तानु कोम दत्तू पोवार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud29.pdf
306 कागल मुरगुड नागोजी डेळेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud29.pdf
307 कागल मुरगुड शांता बाप कृष्णा दत्तू साळुखे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud29.pdf
308 कागल मुरगुड दत्तू बाप केदारी भैरु कापसे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud29.pdf
309 कागल मुरगुड जणा बाप सातापा गोदडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud30.pdf
310 कागल मुरगुड कृष्णा राऊ आसबे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud30.pdf
311 कागल मुरगुड लिंबा कोम कृष्ण गोदडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud30.pdf
312 कागल मुरगुड पांडुरंग बाप गुंडू जोगी माडेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud30.pdf
313 कागल मुरगुड सावित्री बाप संतू बाबजी गुजर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud30.pdf
314 कागल मुरगुड मोहना बाप धोंडबा काळू म्हसवेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud30.pdf
315 कागल मुरगुड विठू बाप इश्वरा संतू भिके महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud30.pdf
316 कागल मुरगुड तुका केरबा खराडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud31.pdf
317 कागल मुरगुड तुका बाप जानू  राणबा भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud31.pdf
318 कागल मुरगुड सेवंती बाप गणपती कृष्णा म्हसवेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud31.pdf
319 कागल मुरगुड सावी बाप धोंडी विठू साळुखे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud32.pdf
320 कागल मुरगुड शंकर बाप म्हसू आवबा देवडकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud32.pdf
321 कागल मुरगुड बाळकृष्ण बाप बापू हरी पाटील महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud32.pdf
322 कागल मुरगुड दत्तू बाप विठू बापू जितकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud32.pdf
323 कागल मुरगुड नकूशी बाप दादू राऊ मेंडके महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud32.pdf
324 कागल मुरगुड आकू बाप सुबराव नायकू शेणवी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud32.pdf
325 कागल मुरगुड बाळू रावजी कडवे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud33.pdf
326 कागल मुरगुड हौशी बाप दत्तू जाधव महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud36.pdf
327 कागल मुरगुड आनंदा बाप शंकर नाना जाधव महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud33.pdf
328 कागल मुरगुड गणू बाप परसू केशव मोरबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud33.pdf
329 कागल मुरगुड ………. बाप बाळू रावजी कवडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud36.pdf
330 कागल मुरगुड सेवंता बाप म्हादू हरी सिंदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud33.pdf
331 कागल मुरगुड आनू बाप आबा भाऊ गायकवाड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud33.pdf
332 कागल मुरगुड कासू कोम दादू हेंदळकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud34.pdf
333 कागल मुरगुड बाळाई कोम भरमाना दबडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud34.pdf
334 कागल मुरगुड बागोजी नागोजी सुळंबी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud34.pdf
335 कागल मुरगुड दत्तू तुका थोरवसे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud34.pdf
336 कागल मुरगुड नकुशी बाप कृष्णा रावजी चांदेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud34.pdf
337 कागल मुरगुड हौशी बाप सिवा केसू खाडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud34.pdf
338 कागल मुरगुड सातापा बाप इश्वरा कोंडी दरेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud34.pdf
339 कागल मुरगुड सातापा बाप नाथा हरी म्हांगोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud34.pdf
340 कागल मुरगुड बाळकु बाप दत्तू सातापा सिंदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud34.pdf
341 कागल मुरगुड आकु रामा नादवडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud35.pdf
342 कागल मुरगुड म्हादू दादू पोवार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud35.pdf
343 कागल मुरगुड पांडुरंग संतू खंडागळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud35.pdf
344 कागल मुरगुड आकू बाप चिमा सखोबा सिंत्रे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud35.pdf
345 कागल मुरगुड कृष्णा बाप दाजी राऊ मांगोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud35.pdf
346 कागल मुरगुड म्हादू बाप दादू कष्णा एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud35.pdf
347 कागल मुरगुड सेवंती बाप दादू संतू हेंदळकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud36.pdf
348 कागल मुरगुड मालूताई बाप बाळू कृष्णा पाटील महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud36.pdf
349 कागल मुरगुड शंकर बाप भैरु केरबा आमते महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud36.pdf
350 कागल मुरगुड जानू बाप भाऊ रामू मांगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Murgud36.pdf
351 कागल चिमगाव जोगी म्हातू एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv2.pdf
352 कागल चिमगाव सतू धोडी लाड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv2.pdf
353 कागल चिमगाव हारी रावजी आरडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv2.pdf
354 कागल चिमगाव साऊ बाप इृश्वरा यकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv3.pdf
355 कागल चिमगाव जानू बाप गणू निरमळ महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv3.pdf
356 कागल चिमगाव रामू बाप हरी चौगला महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv3.pdf
357 कागल चिमगाव मुल संभा यकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv3.pdf
358 कागल चिमगाव गंगु बाप कृष्णा वगदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv3.pdf
359 कागल चिमगाव संभु जिवबा मागलय महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv3.pdf
360 कागल चिमगाव ईश्वरा बाप जोती नवल जादेवल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv3.pdf
361 कागल चिमगाव तुका बाबाजी वासकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv3.pdf
362 कागल चिमगाव धोडी सतू भारबल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv3.pdf
363 कागल चिमगाव संभा कृष्णा यकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv3.pdf
364 कागल चिमगाव जणा बाप बाबू राऊ वगदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv3.pdf
365 कागल चिमगाव लिंबा कोम राऊ वगदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv4.pdf
366 कागल चिमगाव चिमा कोम सखोबा फराकटा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv4.pdf
367 कागल चिमगाव पांडुरंग बाप कृष्णा राऊ वगदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv4.pdf
368 कागल चिमगाव सदु बाप बाळू नाना आंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv4.pdf
369 कागल चिमगाव धोंडीबा बाप बाळा रावजी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv4.pdf
370 कागल चिमगाव वासू बाप आबा रामा जटार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv4.pdf
371 कागल चिमगाव सो-याका बाप बापू कष्णा कापसे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv4.pdf
372 कागल चिमगाव विठू बाप सखोबा रामा मोरबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv4.pdf
373 कागल चिमगाव हिरा बाप दत्तू बाळा मोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv4.pdf
374 कागल चिमगाव बया कोम बाबाजी यकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv5.pdf
375 कागल चिमगाव सिवा संतू मांगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv5.pdf
376 कागल चिमगाव णानु बाप हणमा लक्षुमण मांगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv5.pdf
377 कागल चिमगाव आंबू बाप हरी बाबू अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv5.pdf
378 कागल चिमगाव हीरा बाप सदु केदारी अडसूळ महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv5.pdf
379 कागल चिमगाव बया लक्ष्मण अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
380 कागल चिमगाव सीवराम बाप धोंडी भारबल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
381 कागल चिमगाव ताई कोम बाबू खोत महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
382 कागल चिमगाव सखोबा सुबाना तिळवे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
383 कागल चिमगाव कूसा केाम बबू अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
384 कागल चिमगाव दत्तू भैरु मुसळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
385 कागल चिमगाव हीरा बाप विठू चौगुले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
386 कागल चिमगाव तानू बाप हरी अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
387 कागल चिमगाव गज्यानन बाप नारायण बंडू भट महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
388 कागल चिमगाव सखोबा बाप रामू सखोबा सित्रे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
389 कागल चिमगाव गणपती येसबा सोरटे याची मुलगी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
390 कागल चिमगाव कृष्णाबाई बाप आबा सखोबा फराकटा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
391 कागल चिमगाव शांता बाप मालू रामा नलावडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
392 कागल चिमगाव जाणू बाप रामू संतू पाटील महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
393 कागल चिमगाव जानू बाप केरबा बापू अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
394 कागल चिमगाव दत्तू भैरु मुसळे याची मुलगी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
395 कागल चिमगाव धोंडीबा बाप तुका कुशाप्पा येरुडकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv6.pdf
396 कागल चिमगाव कृष्णाबाई बाप आबा अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
397 कागल चिमगाव बाबू गणू मसकर याचा मुलगा व मुलगी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
398 कागल चिमगाव नानू हणमू मांगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
399 कागल चिमगाव संतू म-यापा उपलाना महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
400 कागल चिमगाव सोनू कोम इश्वरा मेतकेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
401 कागल चिमगाव पारु कोम सखोबा मोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
402 कागल चिमगाव जयराम बाप रामा बाबाजी साळोखा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
403 कागल चिमगाव कुशाप्पा सखोबा सिंदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
404 कागल चिमगाव बापू सावबा चौगला महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
405 कागल चिमगाव  बापू लिंबा एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
406 कागल चिमगाव बालू बाप हरी धोंडी चौगला महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
407 कागल चिमगाव केरबा बाप बापू सावबा चौगुला महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
408 कागल चिमगाव म्हादू बाप भैरु कुशापा सिंदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
409 कागल चिमगाव म्हादु बाप राऊ जोती एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
410 कागल चिमगाव भैरु बाप दादू आबा गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
411 कागल चिमगाव म्हादू बाप केरु जोती तोडकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
412 कागल चिमगाव कृष्णा बाप बाळू तुकाराम चव्हाण महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
413 कागल चिमगाव शांता बाप साताप्पा बाबू भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
414 कागल चिमगाव म्हादू बाप तुका संतू एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv7.pdf
415 कागल चिमगाव भिमा बाप हरी बाबू अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
416 कागल चिमगाव यमना कोम शंकर गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
417 कागल चिमगाव भिवा जोती अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
418 कागल चिमगाव चांगु कोम दत्तू देवबा शेलार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
419 कागल चिमगाव धोंडू कोम लक्षमण वगदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
420 कागल चिमगाव हौसी कोम भैरु शिंदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
421 कागल चिमगाव रामचंद्र बाप लक्षमण वगदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
422 कागल चिमगाव सोनी बाप जिवबा गुंडापा घडमुडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
423 कागल चिमगाव हिरा बाप हरी भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
424 कागल चिमगाव पारु बाप विठू नागू मोरबाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
425 कागल चिमगाव किशा बाप दत्तू देवबा शेलार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
426 कागल चिमगाव आंबू बाप दादू बाळा नेतकेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
427 कागल चिमगाव रखमा बाप जोती रामा मोरबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
428 कागल चिमगाव कृष्णाबाई बाप केरबा नाना पाटील महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
429 कागल चिमगाव जना बाप कृष्णा लक्ष्मण मोरबाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
430 कागल चिमगाव आक्काताई बाप गणपती सुबराव इंगळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
431 कागल चिमगाव रामू बाप ईश्वरा लक्ष्मण करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv8.pdf
432 कागल चिमगाव धोंडू बाप धोंडीबा डाफळे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv9.pdf
433 कागल चिमगाव नानू बाप सिदू गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv9.pdf
434 कागल चिमगाव महादू बाप भैरु कुशापा शिंदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv9.pdf
435 कागल चिमगाव इश्वरा सुभाना येकल याचा मुलगा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv9.pdf
436 कागल चिमगाव जनाबाई बाप गोपाळ रामा अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv9.pdf
437 कागल चिमगाव सखु बाप तुका जोती अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv9.pdf
438 कागल चिमगाव अर्जुना बाप तुका बापू वासकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv9.pdf
439 कागल चिमगाव आकु बाप जोती बापू चौगुले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv9.pdf
440 कागल चिमगाव इश्वरा बाळू गोंदूकूपे यांचा मुलगा व मुलगी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv9.pdf
441 कागल चिमगाव भाऊ बाप कष्णा सखोबा गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv9.pdf
442 कागल चिमगाव मसनू बाप बापू कृष्णा वासकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv9.pdf
443 कागल चिमगाव मारुती बाप धोंडीबा बाबू खुळांबे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv9.pdf
444 कागल चिमगाव ईश्वरा सुबाना येकल यांचा मुलगा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv9.pdf
445 कागल चिमगाव सदु बाप रामू बाबजी साळोखे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv9.pdf
446 कागल चिमगाव गवरा कोम इश्वरा एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
447 कागल चिमगाव हावशा बाप बाळू हातकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
448 कागल चिमगाव गणू सखोबा आंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
449 कागल चिमगाव सखोबा म्हातारा मोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
450 कागल चिमगाव मालु बाप गणू निर्मळ महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
451 कागल चिमगाव कमळा बाप राघो लाड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
452 कागल चिमगाव तारा बाप हरी फराकटे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
453 कागल चिमगाव मंजा कोम गणू सारग महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
454 कागल चिमगाव हिरा बाप केरबा अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
455 कागल चिमगाव मैना कोम आकोबा जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
456 कागल चिमगाव अर्जुना बाप तुका वासकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
457 कागल चिमगाव म्हादू चिमा गायकाडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
458 कागल चिमगाव तुकाराम बाप धोंडी गोविंदा चौगला महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
459 कागल चिमगाव म्हादू बाप दत्तू धोंडी पाटील महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
460 कागल चिमगाव केशवा धोंडी रानू भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
461 कागल चिमगाव धोंडी बाप कृष्णा सखोबा तिळवे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
462 कागल चिमगाव म्हादू बाप धोंडी भैरु इंदूलकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv10.pdf
463 कागल चिमगाव आक्काबाई बाप इश्वरा करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
464 कागल चिमगाव दादू जोती किलेदार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
465 कागल चिमगाव रामा बाप दादू मेतकेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
466 कागल चिमगाव धोंडू बाप कृष्णा मोरबाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
467 कागल चिमगाव कमळा कोम आबा अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
468 कागल चिमगाव मुल बाप आबा मसू अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
469 कागल चिमगाव सैना कोम सखोबा साळोखे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
470 कागल चिमगाव दादू जोती किलेदार यांचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
471 कागल चिमगाव गनपती रामा बलुगडे यांचा मुलगा दत्तू महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
472 कागल चिमगाव यसबा बाप विठू लक्षीमन करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
473 कागल चिमगाव आक्काताई बाप केदारी भैरु कापसे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
474 कागल चिमगाव आबा मणू आंगज यांचा मुलगा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
475 कागल चिमगाव दिनकर बाप गोविंदा कुशापा अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
476 कागल चिमगाव कृष्णा गणू पोवार यांचा मुलगा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
477 कागल चिमगाव दादू गोपाळ पाटील यांची मुलगी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv11.pdf
478 कागल चिमगाव बाळू णाइक महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv12.pdf
479 कागल चिमगाव बाळू बाप बजापा मोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv12.pdf
480 कागल चिमगाव कृष्णाई बाप बाळू जोती परीट महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv12.pdf
481 कागल चिमगाव जनाई बाप भाऊ बाबू मिसाळ महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv12.pdf
482 कागल चिमगाव गोपाळा बाप धोंडी सखोबा फराकटे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv12.pdf
483 कागल चिमगाव तानू बाप बाबू गणू परपकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv12.pdf
484 कागल चिमगाव धोंडी बाप हरी बाबू अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv12.pdf
485 कागल चिमगाव शामू बाप दत्तू भैरु मुसळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv12.pdf
486 कागल चिमगाव श्रीपती बाप गनपती तुका आरडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv12.pdf
487 कागल चिमगाव राऊ आकोबा पाटील यांची मुलगी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv12.pdf
488 कागल चिमगाव इठाबाई बाप मानकू दुडाबा भालकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv12.pdf
489 कागल चिमगाव पारवती बाप जोती गोविंदा पाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv12.pdf
490 कागल चिमगाव आकु बाप जोती चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
491 कागल चिमगाव रावजी संतू भाइगडा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
492 कागल चिमगाव म्हादू बाप कोशापा चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
493 कागल चिमगाव जना बाप भाऊ मीसाळ महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
494 कागल चिमगाव इश्वरा राऊ पाटील महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
495 कागल चिमगाव आबा चिमा मोराबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
496 कागल चिमगाव विष्णू बाप गोपाळा गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
497 कागल चिमगाव संतू बाप धोंडी चौगल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
498 कागल चिमगाव पिरता कोम बापू चौगल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
499 कागल चिमगाव गवरा बाप रागो मोरबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
500 कागल चिमगाव कृष्णबा कोम दाजी भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
501 कागल चिमगाव मंतुरा बाप रामा भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
502 कागल चिमगाव आकु कोम भागुजी करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
503 कागल चिमगाव सोन्याका बाप मारुती राऊ चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
504 कागल चिमगाव केरोबा बाप हरी गणू अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
505 कागल चिमगाव मतूरा बाप रामू बाबू भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
506 कागल चिमगाव तारा बाप कृष्णा नवलु भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
507 कागल चिमगाव मारुती बाप कोयापा बाबाजी चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
508 कागल चिमगाव हणमा बाप रामू अंबाजी दारवडकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
509 कागल चिमगाव तारा बाप तुका आबा अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
510 कागल चिमगाव तानू बाप दत्तू काळू हातकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv13.pdf
511 कागल चिमगाव सोन्याका बाप मारुती राऊ चौगला महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
512 कागल चिमगाव रकमा बाप धोंडी फराकटे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
513 कागल चिमगाव पारु बाप विठू मोरबाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
514 कागल चिमगाव लक्षीमन आकोबा करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
515 कागल चिमगाव मसू बाप कृष्णा वासकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
516 कागल चिमगाव शांता बाप हरी साळुखे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
517 कागल चिमगाव इश्वरा बाप बाळू महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
518 कागल चिमगाव यशवंता इश्वरा करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
519 कागल चिमगाव दिनकर बाप आबा भाऊ गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
520 कागल चिमगाव हरी रामू माने यांची मुलगी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
521 कागल चिमगाव सईणा बाप कृष्णा पंडू मोरबाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
522 कागल चिमगाव नानु बाप सिदु बापू गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
523 कागल चिमगाव पांडुरंग इश्वरा संतू धनवडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
524 कागल चिमगाव केरबा बाप तुका बाबाजी वासकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
525 कागल चिमगाव हीरा बाप बाळू हरी लाड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
526 कागल चिमगाव आनंता बाप हरी रामा साळुखे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
527 कागल चिमगाव मारुती बाप जोती रानबा वगदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
528 कागल चिमगाव मथुरा बाप बाळू जोती परीट महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv14.pdf
529 कागल चिमगाव मारुती बाप आबा फराकटे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv15.pdf
530 कागल चिमगाव नानु बाप जोती हळदकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv15.pdf
531 कागल चिमगाव चंद्रा कोम लक्षमन चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv15.pdf
532 कागल चिमगाव हीरा बाप भैरु लिंबा सींदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv15.pdf
533 कागल चिमगाव तुकाराम बाप रामू बाळा साळुखा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv15.pdf
534 कागल चिमगाव अण्णु बाप बाळू भा्गुजी सिंदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv15.pdf
535 कागल चिमगाव धोंडी रामा डाफळे यांची मुलगी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv15.pdf
536 कागल चिमगाव सखाराम बाप कृष्णा राऊ वगदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv15.pdf
537 कागल चिमगाव रामपुरी संतोरापुरी गोसावी यांची मुलगी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv15.pdf
538 कागल चिमगाव जानू बाप दौलता सखोबा गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv15.pdf
539 कागल चिमगाव बाबु बाप हरी बाबु अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv15.pdf
540 कागल चिमगाव साईत्री बाप हरी सखोबा आमते महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv15.pdf
541 कागल चिमगाव आउु बाप बाळू नाना अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv15.pdf
542 कागल चिमगाव रामा चिमा माळवि महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv16.pdf
543 कागल चिमगाव मुल बाप दादू आबा गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv16.pdf
544 कागल चिमगाव विठठाई‍ भ्र. बाबू भादिगरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv16.pdf
545 कागल चिमगाव रामू यसबा वळीवडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv16.pdf
546 कागल चिमगाव आक्काताई बाप बापू तातोबा चव्हान महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv16.pdf
547 कागल चिमगाव जया बाप हरी धोंडी चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv16.pdf
548 कागल चिमगाव जना बाप रामू कुशापा अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv16.pdf
549 कागल चिमगाव सोनी बाप बापू कृष्णा कापसे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv16.pdf
550 कागल चिमगाव दादू आबा गायकोड यांचा मुलगा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv16.pdf
551 कागल चिमगाव शंकर बाप भिवा तातोबा करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv16.pdf
552 कागल चिमगाव प्रीता को मानकु भाइगडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv17.pdf
553 कागल चिमगाव बाबू कुशापा मोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv17.pdf
554 कागल चिमगाव मूल बाप रामू अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv17.pdf
555 कागल चिमगाव तुकराम इश्वरा बाबजी अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv17.pdf
556 कागल चिमगाव अनंता बाप विठू धोंडी दुंडगे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv17.pdf
557 कागल चिमगाव रामू बाप धोंडबा बाबू खुळाबे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv17.pdf
558 कागल चिमगाव हिरा बाप गोविंदा संतू येकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv17.pdf
559 कागल चिमगाव बाप रामू बाबजी अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv17.pdf
560 कागल चिमगाव मुल बाप सखाराम सावत महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
561 कागल चिमगाव नारायण रावजी वासकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
562 कागल चिमगाव मारुती भाऊ उपलाना महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
563 कागल चिमगाव भैरु कृष्णा पाटील महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
564 कागल चिमगाव  बापू गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
565 कागल चिमगाव धोंडी कोम लक्षमण उपलाना महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
566 कागल चिमगाव गवरा बाप हरी फराकटे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
567 कागल चिमगाव तुळसा कोम हरी फराकटे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
568 कागल चिमगाव हरी अंबाजी मोरबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
569 कागल चिमगाव  बापू भैरु भाईगडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
570 कागल चिमगाव जना बाप कृष्णा मोरबाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
571 कागल चिमगाव सिदू बाप गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
572 कागल चिमगाव पांडू बाप कृष्णा बापू वासकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
573 कागल चिमगाव गंगू बाप कृष्णा सखोबा गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
574 कागल चिमगाव धोंडीबा बाप हरी चंद्रा मांगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
575 कागल चिमगाव बंडू बाप देवबा आपा महार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
576 कागल चिमगाव येसू बाप विठू आपा महार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
577 कागल चिमगाव चांगुणा बाप मारुती रावजी चौगुला महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
578 कागल चिमगाव आणू बाप विठोबा काळू मोरबाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
579 कागल चिमगाव श्रीमंती बाप रामू सावबा कारंडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
580 कागल चिमगाव राऊ नागोजी अंगज यांची मुलगी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv18.pdf
581 कागल चिमगाव भिवरा कोम आकोबा मोरबाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv19.pdf
582 कागल चिमगाव बाप राऊ अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv19.pdf
583 कागल चिमगाव हिरा बाप विठू दुंडगे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv19.pdf
584 कागल चिमगाव जना बाप रावजी जोती एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv19.pdf
585 कागल चिमगाव पांडू बाप भाऊ धुळबा भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv19.pdf
586 कागल चिमगाव कृष्णा बाप बाळू चौगुला  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv19.pdf
587 कागल चिमगाव हिरा बाप इश्वरा लक्षमन करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv19.pdf
588 कागल चिमगाव पांडुरंग बाप सातापा बाबु भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv19.pdf
589 कागल चिमगाव तारु बाप दत्तू बाळा मोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv19.pdf
590 कागल चिमगाव संतू आबाजी मोरबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
591 कागल चिमगाव लखू काळू मोरबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
592 कागल चिमगाव पांडू बाप इश्वरा अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
593 कागल चिमगाव धोंडीबा बाळू मांगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
594 कागल चिमगाव जना बाप रामू कोळेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
595 कागल चिमगाव चिमा बाबू कारडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
596 कागल चिमगाव तुका चिमा सित्रे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
597 कागल चिमगाव विठू भिकू सावंत महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
598 कागल चिमगाव रामा राणोजी अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
599 कागल चिमगाव चंद्रा कोम चिमा माळवि महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
600 कागल चिमगाव बाळापा रामू दारवाडकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
601 कागल चिमगाव रकमा बाप राघू कापसे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
602 कागल चिमगाव धोंडीबा बाप रामु कृष्णा सावत महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
603 कागल चिमगाव कोंडू बाप जोती बापू चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
604 कागल चिमगाव रामू बाप धोंडी आंदु गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
605 कागल चिमगाव शंकर बाप दादू भैरु मुसळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
606 कागल चिमगाव हिरा बाप मसू सखोबा अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
607 कागल चिमगाव तारा बाप आपाजी बाबू पाटील महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
608 कागल चिमगाव जना बाप पांडू रावजी सिरसेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv20.pdf
609 कागल चिमगाव राघू बापू एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv21.pdf
610 कागल चिमगाव मारुती जोती ओगदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv21.pdf
611 कागल चिमगाव गोपाळ दौलता एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv21.pdf
612 कागल चिमगाव ताइना कोम दौलू एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv21.pdf
613 कागल चिमगाव पांडू बाप धोंडीबा सखोबा फराकटा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv21.pdf
614 कागल चिमगाव तुकाराम बाप गोपाळ रामू अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv21.pdf
615 कागल चिमगाव जानू बाप सखा रामा मोरबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv21.pdf
616 कागल चिमगाव जना बाप भैरु गणू करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv21.pdf
617 कागल चिमगाव पांडू बाप धोंडी गोविंदा चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv21.pdf
618 कागल चिमगाव तारा बाप दादू आबा गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv21.pdf
619 कागल चिमगाव दादू रामू सित्रे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
620 कागल चिमगाव रकमा इश्वरा कापसे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
621 कागल चिमगाव रामा जोती मोरबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
622 कागल चिमगाव जना राऊ एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
623 कागल चिमगाव दाजी मोरबाळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
624 कागल चिमगाव श्रीपती दौलू एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
625 कागल चिमगाव रामा काळू हातकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
626 कागल चिमगाव म्हादु बाबू भाइगडा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
627 कागल चिमगाव पांडु बाप दौलू गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
628 कागल चिमगाव तुळा को रामा पवार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
629 कागल चिमगाव आणू को यसबा कवडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
630 कागल चिमगाव बाबु काळु उपलाना महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
631 कागल चिमगाव बाळा आण्णा मोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
632 कागल चिमगाव शंकर बाप मानकु दुळबा भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
633 कागल चिमगाव पंडु बाप हनमु लक्ष्मण मागले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
634 कागल चिमगाव हीरा बाप दत्तू भैरु मुसळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
635 कागल चिमगाव हौशी बाप रामू सावबा तिळवे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
636 कागल चिमगाव जनी बाप रामू आबा वगदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
637 कागल चिमगाव विष्णू बाप रत्नापा भाऊ चौगला महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv22.pdf
638 कागल चिमगाव गोपाळा राऊ गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv24.pdf
639 कागल चिमगाव शंकर बाप रामु साळोखे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv24.pdf
640 कागल चिमगाव धोंडी दाजी एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv24.pdf
641 कागल चिमगाव विष्णू बापू चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv24.pdf
642 कागल चिमगाव संतू बाबाजी कासीद महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv24.pdf
643 कागल चिमगाव तारा बाप इश्वरा बाबजी अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv24.pdf
644 कागल चिमगाव जना बाप विठु लक्ष्मण करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv24.pdf
645 कागल चिमगाव विष्णू तुका भीके यांची मुलगी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv24.pdf
646 कागल चिमगाव रामु बाबजी साळुखे यांची मुलगी महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv24.pdf
647 कागल चिमगाव विष्णु बाप धोंडी भैरु हळदकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv24.pdf
648 कागल चिमगाव शांता बाप बाबु गणू परपकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv24.pdf
649 कागल चिमगाव जानु राऊ जाधव यांचा मुलगा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv24.pdf
650 कागल चिमगाव पांडु बाप गणपती लक्ष्मण वगदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv24.pdf
651 कागल चिमगाव रावजी नाना चौगुले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv25.pdf
652 कागल चिमगाव मंजा को मारुती गुरव महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv25.pdf
653 कागल चिमगाव धोंडी चिमा कारडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv25.pdf
654 कागल चिमगाव रामु व शामु बाप सदु बाळा मेतकेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv25.pdf
655 कागल चिमगाव शंकर बाप हरी गणू अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv25.pdf
656 कागल चिमगाव धोंडीबा बाप रामु सखाराम कळमकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv25.pdf
657 कागल चिमगाव रामु बाप दत्तू आबा बोडके महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv25.pdf
658 कागल चिमगाव पांडु बाप इश्वरा राघु कापसे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv25.pdf
659 कागल चिमगाव रामु बाप तुका कृष्णा चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv25.pdf
660 कागल चिमगाव रामु आबा वगदे यांचा मुलगा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv25.pdf
661 कागल चिमगाव आंता बाप धोंडी रामा डापळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv25.pdf
662 कागल चिमगाव रामु बाप बाळु जोती करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv25.pdf
663 कागल चिमगाव दाजी संतू मागले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
664 कागल चिमगाव जोती गणू करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
665 कागल चिमगाव पांडु बाप जोती साळोखा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
666 कागल चिमगाव आणु बाप बाळु सींदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
667 कागल चिमगाव कृष्णा राऊ वगदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
668 कागल चिमगाव सखु कोत सखोबा वगदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
669 कागल चिमगाव गंगू कोम माळु महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
670 कागल चिमगाव मथुरा बाप बाळु परीट महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
671 कागल चिमगाव मंजा को चिमा मेतकेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
672 कागल चिमगाव सावु मुलगी देवबा माणबा खतकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
673 कागल चिमगाव पारु बाप भाऊ कोंडीबा सुतार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
674 कागल चिमगाव केरबा बाप धोंडी लखू एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
675 कागल चिमगाव रामु बाप तुका आबा म्हांगुरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
676 कागल चिमगाव शामु बाप हरी बाबु अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
677 कागल चिमगाव आकु बाप राघु पंडु मोरबाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
678 कागल चिमगाव जानु बाप रामु बाबु भारमल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
679 कागल चिमगाव पांडु बाप हरी सखोबा आंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
680 कागल चिमगाव आंबु बाप दत्तु रामा ढेकळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
681 कागल चिमगाव हरी बाप दत्तु संतु पवार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
682 कागल चिमगाव जानु बाप रामचंद्र हरी गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
683 कागल चिमगाव कासु बाप विष्णु राऊ लोंडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
684 कागल चिमगाव तारा बाप इश्वरा सतु धनवडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
685 कागल चिमगाव पांडु बाप तुका कुशापा येरुडकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv26.pdf
686 कागल चिमगाव सुदरा को रामा नरके महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv27.pdf
687 कागल चिमगाव गोपाळा रामा अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv27.pdf
688 कागल चिमगाव हरी जिवबा करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv27.pdf
689 कागल चिमगाव राम लक्ष्मण बाप बाबु नाना मोरबाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv27.pdf
690 कागल चिमगाव पांडु बाप रामु कुशापा कीलेदार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv27.pdf
691 कागल चिमगाव जानबा बाप भिमराव विठ्ठल—– महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv27.pdf
692 कागल चिमगाव तारा बाप दिनकर कृष्णा देसाई महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv27.pdf
693 कागल चिमगाव केरु बाप दादू गणू बोटे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv27.pdf
694 कागल चिमगाव पांडु बाप रामु सखोबा सीत्रे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv27.pdf
695 कागल चिमगाव जना बाप भाऊ गणु  उपलान महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv27.pdf
696 कागल चिमगाव जीवबा राऊ आसवे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv28.pdf
697 कागल चिमगाव गोविंदा लक्ष्मण मागले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv28.pdf
698 कागल चिमगाव इश्वरा लक्ष्मण करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv28.pdf
699 कागल चिमगाव कासु बाप बाळु हरी लाड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv28.pdf
700 कागल चिमगाव जानु बाप राऊ जोती एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv28.pdf
701 कागल चिमगाव जना बाप हरी बाबु आंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv28.pdf
702 कागल चिमगाव शांता बाप दादु जोती कीलेदार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv28.pdf
703 कागल चिमगाव जानु बाप —– सखोबा गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv28.pdf
704 कागल चिमगाव आबा रामा मांगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv29.pdf
705 कागल चिमगाव गणमपती सावबा चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv29.pdf
706 कागल चिमगाव साऊ बाप दत्तू मोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv29.pdf
707 कागल चिमगाव पांडु बाप धोंडी चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv29.pdf
708 कागल चिमगाव बापु बाप रामु बाळा साळोखा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv29.pdf
709 कागल चिमगाव सीताराम बाप तुका गणु चौगला महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv29.pdf
710 कागल चिमगाव धोंडु बाप धोंडी सखोबा फराकटे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv29.pdf
711 कागल चिमगाव मारुती बाप कृष्णा सखोबा गायकोड महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv29.pdf
712 कागल चिमगाव सेवंता बाप बाळु तुका करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv29.pdf
713 कागल चिमगाव रामु बाप —– सखोबा मेंगाने महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv29.pdf
714 कागल चिमगाव इश्वरा आदु गायकोड यांचा मुलगा —– महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv29.pdf
715 कागल चिमगाव संतु बाप आबा भाइगडा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv29.pdf
716 कागल चिमगाव गणू हरी गोसावी यांचा मुलगा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv29.pdf
717 कागल चिमगाव बापू बाप दत्तू आंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
718 कागल चिमगाव म्हादू बाप गणु सतु निरमळ महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
719 कागल चिमगाव ज्यानु बाप रामा सावबा कारडया महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
720 कागल चिमगाव शंकर बाप बाबु विनकाळु उपलाना महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
721 कागल चिमगाव नकोशी बाप हरी रामा साळोखा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
722 कागल चिमगाव तुका गणु चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
723 कागल चिमगाव दौलू लिंबा एकल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
724 कागल चिमगाव गोजा को नाना करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
725 कागल चिमगाव सखोबा नाना चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
726 कागल चिमगाव मुल दत्तू राणबा मिसाळ महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
727 कागल चिमगाव मारुती रावजी चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
728 कागल चिमगाव दादू बाळा मेतकेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
729 कागल चिमगाव मारुती रावजी चौगले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
730 कागल चिमगाव बाळू नाना अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
731 कागल चिमगाव नारायण बाळा जरग महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
732 कागल चिमगाव राणू बाबू मोरबाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
733 कागल चिमगाव तानू को इश्वरा गोंदुकले महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
734 कागल चिमगाव तुळसा को आकोबा अंगज महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
735 कागल चिमगाव जानू सावबा चौगल महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
736 कागल चिमगाव जानू बापूराम वगदे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
737 कागल चिमगाव नारा को पंडु मोरबाळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
738 कागल चिमगाव गणु रामा करडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Chimganv30.pdf
739 कागल सुरुपली कृष्णा रावजी डापळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali1.pdf
740 कागल सुरुपली संतु शिवबा डापळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali1.pdf
741 कागल सुरुपली सखा बाप अंबाजी रावजी मोरे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali1.pdf
742 कागल सुरुपली हनमा रावजी नादवडेकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali2.pdf
743 कागल सुरुपली दत्तु बाप यसबा डापळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali2.pdf
744 कागल सुरुपली सोनबा यसबा डापळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali2.pdf
745 कागल सुरुपली श्रीमंति बाप सोनबा डापळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali2.pdf
746 कागल सुरुपली कोई कोम कृष्णा मोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali3.pdf
747 कागल सुरुपली रकमा बाप साताप्पा यसबा डापळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali3.pdf
748 कागल सुरुपली जनी बाप हरी आबा मोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali3.pdf
749 कागल सुरुपली गनु बिन बाळू मोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali3.pdf
750 कागल सुरुपली जणी कोम गोपाळ डाफळे  हादनाळकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali4.pdf
751 कागल सुरुपली रामा रावजी देवडकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali4.pdf
752 कागल सुरुपली सबा बाबाजी तळेकर यास मुलगा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali4.pdf
753 कागल सुरुपली बापा कोम गनु मोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali5.pdf
754 कागल सुरुपली धोंडी सोनबा डाफळे याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali5.pdf
755 कागल सुरुपली पारु बाप रावु सोनबा डापळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali6.pdf
756 कागल सुरुपली नाना खंडू मोरे याचा मुलगा खंडू महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali6.pdf
757 कागल सुरुपली बाळू हरि मोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali7.pdf
758 कागल सुरुपली नानी बाप राघु पोवार महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali7.pdf
759 कागल सुरुपली कोई कोम नाना मोरे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali8.pdf
760 कागल सुरुपली चंद्रा बाप रामा विठू पा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali9.pdf
761 कागल सुरुपली गोपाळा हनमा नादवडे याचा मुलगा दत्तु  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali11.pdf
762 कागल सुरुपली आबा नाथा मोरे याची मुलगी शांता महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali12.pdf
763 कागल सुरुपली दौलु सखाराम बाइत महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali13.pdf
764 कागल सुरुपली दाजि रामा बारवाडे याचा मुलगा गोविंदा रा. भडगाव महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali13.pdf
765 कागल सुरुपली येसबा कोम रामा बिराडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali15.pdf
766 कागल सुरुपली कृष्णा रामा बिराडे याचा मुलगा दाजि  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali15.pdf
767 कागल सुरुपली आबा नाथा मोरे याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali15.pdf
768 कागल सुरुपली कृष्णा बाबाजी जाधव याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali16.pdf
769 कागल सुरुपली कृष्णा बाबाजी जाधव याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali16.pdf
770 कागल सुरुपली गोपाळा भागोजि मोरे याची मुलगी वासु  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali16.pdf
771 कागल सुरुपली नारायण संतु डावरे रा. बानगे याची मुलगा रामू महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali17.pdf
772 कागल सुरुपली भैरु बाळू नरतवडेकर रा. गंगापुर यांची मुलगी विठाबाई महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali17.pdf
773 कागल सुरुपली गणू बाळू मोरे याचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali18.pdf
774 कागल सुरुपली गणू बाळू मोरे याचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali18.pdf
775 कागल सुरुपली कृष्णा रामा बिराडे याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali19.pdf
776 कागल सुरुपली कृष्णा रामा बिराडे याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali19.pdf
777 कागल सुरुपली रामू गणू डाफळे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali20.pdf
778 कागल सुरुपली गोविंदा रामू डाफळे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali20.pdf
779 कागल सुरुपली म्हवणाक्का हरी पांढरपिसे रा. बिदरी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali20.pdf
780 कागल सुरुपली कृष्णा गोविंदा नादवडेकर याचा मुलगा विठू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali20.pdf
781 कागल सुरुपली खंबाजीराम हावलदार राहणार पिंपळगाव याचा मुलगा रामू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali20.pdf
782 कागल सुरुपली रामू बाळू म्हाकवेकर याची मुलगी वानू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali20.pdf
783 कागल सुरुपली दत्तू गोपाळा नादवडेकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali21.pdf
784 कागल सुरुपली रामू शिवबा डाफळे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali21.pdf
785 कागल सुरुपली गणपती येसबा डाफळे याची मुलगी विठा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali21.pdf
786 कागल सुरुपली ईश्वरा जिवबा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali22.pdf
787 कागल सुरुपली ईश्वरा जिवबा मोरे याची मुलगी आकु  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali23.pdf
788 कागल सुरुपली संबू बाबाजी तळेकर रा. मळगे खुर्द  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali24.pdf
789 कागल सुरुपली सयापा काळू आंबूसकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali24.pdf
790 कागल सुरुपली गणपती येसबा डाफळे याची मुलगी राधु  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali25.pdf
791 कागल सुरुपली आकु बाप ईश्वरा मोरे   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali25.pdf
792 कागल सुरुपली कृष्णा रखमाजी हरेल याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali26.pdf
793 कागल सुरुपली गोपाळा भागोजी मोरे याची मुलगी हिरा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali26.pdf
794 कागल सुरुपली पारू बाप गणपती येसबा डाफळे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali29.pdf
795 कागल सुरुपली रामा सिवबा डाफळे याचा मुलगा सदू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali29.pdf
796 कागल सुरुपली नारायण संतु डावरे रा. बानगे याची मुलगी सोनू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali30.pdf
797 कागल सुरुपली हिरा बाप गोपाळा भागोजी मोरे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali31.pdf
798 कागल सुरुपली लक्ष्मण बाळू म्हाकवे रा. नेरली याची मुलगी पारू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali31.pdf
799 कागल सुरुपली आबा नाथा मोरे याचा मुलगा हरी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali32.pdf
800 कागल सुरुपली कृष्णा गोविंदा नादवडेकर याचा मुलगी विठा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali32.pdf
801 कागल सुरुपली दत्तू रामा नादवडेकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali33.pdf
802 कागल सुरुपली गुंडू सातप सावत रा. बानगे याचा मुलगा विठू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali33.pdf
803 कागल सुरुपली गणपती येसबा डाफळे याचा मुलगा लिंबा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali33.pdf
804 कागल सुरुपली नारायण संतू डोरे रा. बानगे यास मुलगा शंकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali37.pdf
805 कागल सुरुपली ईश्वरा जिवबा मोरे यास मुलगा नाव ठेवले नाही  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali37.pdf
806 कागल सुरुपली गणपती येसबा डाफळे यास मुलगी गुणवंती   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali37.pdf
807 कागल सुरुपली आबा नाथा मोरे यास मुलगा कृष्णा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Surupali38.pdf
808 कागल कुरुकली  ज्ञानू संतू देसाई यांची मुलगी रंगुबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Kurukali3.pdf
809 कागल कुरुकली  कृष्णा संतू ढवण यास मुलगी काशीबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Kurukali4.pdf
810 कागल कुरुकली  संतू गोविंदा ढवण  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Kurukali6.pdf
811 कागल कुरुकली  कृष्णा संतू ढवण यास मुलगी तानू   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Kurukali7.pdf
812 कागल कुरुकली  नारायण रामा बाचणकर यांचा मुलगा यसबा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Kurukali8.pdf
813 कागल कुरुकली  कृष्णा संतू ढवण यास मुलगी   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Kurukali9.pdf
814 कागल कुरुकली  नाव ठेवले नाही बाप कृष्णा ढवण याची मुलगी   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Kurukali9.pdf
815 कागल कुरुकली  ज्ञानू संतू देसाई यांचा मुलगा रघुनात   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Kurukali10.pdf
816 कागल कुरुकली  धोंडू नारायण रामा बाचणकर याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Kurukali11.pdf
817 कागल कुरुकली  लक्ष्मन बाप कृष्ण संतू ढवण याचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Kurukali12.pdf
818 कागल  सोनगे  केशव बाप रामू खंडू मुसळे यांचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage1.pdf
819 कागल  सोनगे  चंद्रा कोम राऊ डावरे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage2.pdf
820 कागल  सोनगे  केशव बाप रामा नारू नावेकर यांचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage2.pdf
821 कागल  सोनगे  कृष्णा बाप रामा तुकाराम चौगुले यांचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage3.pdf
822 कागल  सोनगे  गणपू बाप हारी राघू शिंत्रे यांचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage3.pdf
823 कागल  सोनगे  दशरथ बाप रामा नागू ढेंगे यांचा मुलगा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage3.pdf
824 कागल  सोनगे  धोंडी बाप विठू लक्ष्मन देगंडे यांचा मुलगा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage3.pdf
825 कागल  सोनगे  दत्तू बाप गणू रावजी सातपुते यांचा मुलगा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage3.pdf
826 कागल  सोनगे  श्रीपती बाप राम बाळा यांचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage4.pdf
827 कागल  सोनगे  विष्णू बाप तातोबा बाबाजी तांबेकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage4.pdf
828 कागल  सोनगे  कोंडू बाप तुकाराम बाबाजी डावरे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage4.pdf
829 कागल  सोनगे  तुकाराम ज्ञानू तांबेकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage4.pdf
830 कागल  सोनगे  बाप म्हादू कृष्णा तांबेकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage5.pdf
831 कागल  सोनगे  धोंडी विठोबा लोंढे   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage5.pdf
832 कागल  सोनगे  संता कोम भागोजी लोंढे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage5.pdf
833 कागल  सोनगे  किष्णी बाप तुकाराम काळूगडे सौंदलगेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage5.pdf
834 कागल  सोनगे  मुलगी बाप म्हादू कृष्णा तांबेकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage5.pdf
835 कागल  सोनगे  परसू बाप लक्ष्मन रावजी देवडकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage5.pdf
836 कागल  सोनगे  किष्णी बाप तुकाराम काळूगडे सौंदलगेकर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage5.pdf
837 कागल  सोनगे  श्रीपती बाप शिवाप्पा नाना आरेकर राहणार सौंदलगे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage6.pdf
838 कागल  सोनगे  म्हादू गणू म्हातुगाडे यांची मुलगी धोंडू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage6.pdf
839 कागल  सोनगे  भैरू बाळा शिंत्रे मुलगा   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage6.pdf
840 कागल  सोनगे  आंतु सुबराव लोंढे यांची मुलगी रक्मा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage6.pdf
841 कागल  सोनगे  मैना कोम म्हादू तांबेकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage6.pdf
842 कागल  सोनगे  गणपती हरी शिंत्रे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage6.pdf
843 कागल  सोनगे  लक्षु केदारी शिंत्रे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage6.pdf
844 कागल  सोनगे  आबा राणबा लोंढे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage6.pdf
845 कागल  सोनगे  जना म्हादू म्हांगुरे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage6.pdf
846 कागल  सोनगे  सखू कोम लक्ष्मण लोंढे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage6.pdf
847 कागल  सोनगे  हिरा गणू सातपुते  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage7.pdf
848 कागल  सोनगे  राजाराम गोपाळा पंडवडे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage7.pdf
849 कागल  सोनगे  गणू मऱ्याप्पा देवडकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage7.pdf
850 कागल  सोनगे  कृष्णा पुंडलिक देवडकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage7.pdf
851 कागल  सोनगे  ज्ञानू कृष्णा तांबेकर यांचा मुलगा गुंडू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage7.pdf
852 कागल  सोनगे  कृष्णा बाबाजी पाटील यांचा मुलगा रामा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage7.pdf
853 कागल  सोनगे  दत्तू सुबराव शिंत्रे यांची मुलगा आंतु  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage7.pdf
854 कागल  सोनगे  गणपती जयश मलोढे यांची दोन मुले नावे ठेवली नाहीत  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage8.pdf
855 कागल  सोनगे  नागु राणोजी ढेंगे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage8.pdf
856 कागल  सोनगे  डुलू लोंढे यांची मुलगी लक्ष्मी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage8.pdf
857 कागल  सोनगे  रामा रावजी देवडकर यांची मुलगी भिवरा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage8.pdf
858 कागल  सोनगे  गाज्वंता ज्योती डावरे यांची मुलगी हिरा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage8.pdf
859 कागल  सोनगे  रामा नाथा डावर यांचा मुलगा बाळू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage9.pdf
860 कागल  सोनगे  भाऊ गोपाल देवडकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage9.pdf
861 कागल  सोनगे  रामा नागू ढेंगे यांचा मुलगा दादू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage9.pdf
862 कागल  सोनगे  सखाराम संतू देवडकर यांची मुलगी धोंडू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage9.pdf
863 कागल  सोनगे  रामा नारू तांबेकर यांची मुलगी म्हवना महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage9.pdf
864 कागल  सोनगे  नाव ठेवले नाही भाऊ देवडकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage9.pdf
865 कागल  सोनगे  विठोबा लक्ष्मन लोंढे यांची मुलगी हिरा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage9.pdf
866 कागल  सोनगे  राऊ रामा वांगळे यांचा मुलगा मुरली  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage10.pdf  
867 कागल  सोनगे  दाजी लोंढे यांचा मुलगा नाव ठेवले नाही  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage10.pdf  
868 कागल  सोनगे  नाथा यसबा कळंत्रा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage10.pdf  
869 कागल  सोनगे  सखू बाप सखाराम देवडकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage10.pdf  
870 कागल  सोनगे  परसू ज्योती बेलगावे यांचा मुलगा राजाराम  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage11.pdf
871 कागल  सोनगे  दाजी जिवबा लोंढे यांचा मुलगा म्हादू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage11.pdf
872 कागल  सोनगे  नारायण कोंडीबा मुंगसुळे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage11.pdf
873 कागल  सोनगे  भैरू बाळा शिंत्रे मुलगी यांची मुलगी हौसाका  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage12.pdf
874 कागल  सोनगे  यशवंत ज्योती डावरे यांची मुलगी तुळसा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage12.pdf
875 कागल  सोनगे  गोपाळा साखापा देवडकर यांचा मुलगा रंगराव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage12.pdf
876 कागल  सोनगे  रामा नाथा डावरे यांची मुलगी सावित्री  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage12.pdf
877 कागल  सोनगे  रामा भिवा तोडकर   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage12.pdf
878 कागल  सोनगे  रामा रावजी देवडकर यांचा मुलगा गणपती  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage13.pdf
879 कागल  सोनगे  गोपाळा सुबराव शिंत्रे यांचा मुलगा बाळू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage13.pdf
880 कागल  सोनगे  रामा नरु तांबेकर यांचा मुलगा दामू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage13.pdf
881 कागल  सोनगे  दत्तू सुबराव शिंत्रे मुलगा बंडू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage13.pdf
882 कागल  सोनगे  बाळू बाबाजी पंडवडे मुलगा नानू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage13.pdf
883 कागल  सोनगे  सुधाबाई कोम बाबाजी पंडवडे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage13.pdf
884 कागल  सोनगे  तुकाराम झेनापा डावरे यांची मुलगी सोनुताई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage14.pdf
885 कागल  सोनगे  ज्योती बाबू मेथे बानगेकर यांची मुलगी शेवंती  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage14.pdf
886 कागल  सोनगे  गणपू बाळा पुंडे खडकेवाडकर यांचा मुलगा विठोबा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage14.pdf
887 कागल  सोनगे  रामू बाबाजी कळंत्रे यांची मुलगी शेवंती  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage14.pdf
888 कागल  सोनगे  जाणू कुशापा तांबेकर यांची मुलगी हावसा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage14.pdf
889 कागल  सोनगे  हारी राघू शिंत्रे यांचा मुलगा कृष्णा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage14.pdf
890 कागल  सोनगे  गंगू बाप तुकाराम शिंत्रे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage14.pdf
891 कागल  सोनगे  गणपती तुकाराम कळंत्रे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage14.pdf
892 कागल  सोनगे  तुकाराम बाबाजी डावरे यांची मुलगी एसा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage15.pdf
893 कागल  सोनगे  दादू नाथा शिंत्रे यांची मुलगी अनुसया  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage15.pdf
894 कागल  सोनगे  दत्तू गोविंदा लोंढे यांची मुलगी तानुबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage15.pdf
895 कागल  सोनगे  विष्णू गणू लोंढे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage15.pdf
896 कागल  सोनगे  एशवंता तुकाराम शिंत्रे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage15.pdf
897 कागल  सोनगे  राणूबाई कोम नरु तांबेकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage15.pdf
898 कागल  सोनगे  नाथा बाबाजी कळंत्रे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage15.pdf
899 कागल  सोनगे  बाळाई कोम धोंडी जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Sonage15.pdf
900 कागल  दौलतवाडी  राऊ आबा भराडे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi2.pdf
901 कागल  दौलतवाडी  सत्तू रामा भराडे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi2.pdf
902 कागल  दौलतवाडी  मुक्ता बाप रामा मानकू जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi2.pdf
903 कागल  दौलतवाडी  रामा भैरू कानडे यांचा मुलगा बाळा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi2.pdf
904 कागल  दौलतवाडी  आऊ बाप बाळू जाधव रा.लिंगनूर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi3.pdf
905 कागल  दौलतवाडी  राऊ आबा वेलेकर यांची मुलगी नानी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi3.pdf
906 कागल  दौलतवाडी  कृष्णा रामा जाधव यांचा मुलगा रामू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi3.pdf
907 कागल  दौलतवाडी  भाऊ हरी जाधव यांची मुलगी आऊ  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi3.pdf
908 कागल  दौलतवाडी  दत्तू नागोजी भराडे यांचा मुलगा शिवा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi3.pdf
909 कागल  दौलतवाडी  भाऊकु आप्पा मोरे यांचा मुलगा बाळू महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi4.pdf
910 कागल  दौलतवाडी  हरी सावोबा पाटील यांची मुलगी हिरा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi4.pdf
911 कागल  दौलतवाडी  हरी हैवती भराडे यांची मुलगी सुंदरा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi4.pdf
912 कागल  दौलतवाडी  सोवराम मानकू जाधव यांची मुलगी साउ  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi4.pdf
913 कागल  दौलतवाडी  कृष्णा रावजी कोले यांचा मुलगा भिवा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi4.pdf
914 कागल  दौलतवाडी  सखाराम तुकाराम जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi4.pdf
915 कागल  दौलतवाडी  लक्ष्मण धोंडी चवान  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi5.pdf
916 कागल  दौलतवाडी  लक्ष्मन देवबा यांची मुलगी अनु  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi5.pdf
917 कागल  दौलतवाडी  गोपाळा सखोबा जाधव यांची मुलगी रखमा   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi5.pdf
918 कागल  दौलतवाडी  रामा जोती असवले यांचा मुलगा कृष्णा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi5.pdf
919 कागल  दौलतवाडी  गोपाळ भैरू कानडे यांचा मुलगा कृष्णा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi5.pdf
920 कागल  दौलतवाडी  तुकाराम विठू जाधव यांचा मुलगा कोयापा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi5.pdf
921 कागल  दौलतवाडी  भाऊ आंदू जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi6.pdf
922 कागल  दौलतवाडी  सदू धोंडी गोरे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi6.pdf
923 कागल  दौलतवाडी  कोरु बाप इचीराम सवेकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi6.pdf
924 कागल  दौलतवाडी  दत्तू हैबत्ती भराडे यांची मुलगी मंजा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi6.pdf
925 कागल  दौलतवाडी  धोंडीबा बाजी गोरे यांचा मुलगा शंकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi6.pdf
926 कागल  दौलतवाडी  ईश्वरा भैरू मसवेकर यांची मुलगी कृष्णी   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi6.pdf
927 कागल  दौलतवाडी  लक्ष्मन धोंडी चवान यांचा मुलगा यशवंत  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi6.pdf
928 कागल  दौलतवाडी  तुका नाना बुडके रा.बेनिक्रे यांची मुलगी साउ  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi6.pdf
929 कागल  दौलतवाडी  दादू गणू भोराडे यास मुलगी नाव गंगू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi6.pdf
930 कागल  दौलतवाडी  कृष्णा बाप ईश्वरा मसवेकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi7.pdf
931 कागल  दौलतवाडी  सदू लक्ष्मन जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi7.pdf
932 कागल  दौलतवाडी  मंजा बाप आबाजी जाधव महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi7.pdf
933 कागल  दौलतवाडी  लक्षमन दादू जाधव यांचा मुलगा आबा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi7.pdf
934 कागल  दौलतवाडी  कृष्णा लक्ष्मन जाधव यांचा मुलगा बापू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi7.pdf
935 कागल  दौलतवाडी  शंकर राऊ जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi8.pdf
936 कागल  दौलतवाडी  साऊ बाप भाऊ जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi8.pdf
937 कागल  दौलतवाडी  दादू बाबाजी सावत  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi8.pdf
938 कागल  दौलतवाडी  आबा संतू भराडा यांचा मुलगा दादू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi8.pdf
939 कागल  दौलतवाडी  लक्ष्मन सावबा गोरे यांची मुलगी सोनी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi8.pdf
940 कागल  दौलतवाडी  आबाजी दादू जाधव यांचा मुलगा रावू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi8.pdf
941 कागल  दौलतवाडी  आत्मा रामा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi9.pdf
942 कागल  दौलतवाडी  दत्तू लक्ष्मन बेहेकर यांचा मुलगा कृष्णा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi9.pdf
943 कागल  दौलतवाडी  कृष्णा लक्ष्मन मुसळे यांचा मुलगा विठू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi9.pdf
944 कागल  दौलतवाडी  गोविंदा लक्ष्मन बेळेकर यांची मुलगी सावू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi10.pdf
945 कागल  दौलतवाडी  भाऊ बाळू बिरमोळे यांचा मुलगा शंकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi10.pdf
946 कागल  दौलतवाडी  तुकाराम तातोबा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi10.pdf
947 कागल  दौलतवाडी  कृष्णा दादू वेळेकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi11.pdf
948 कागल  दौलतवाडी  हरी कोयापा जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi11.pdf
949 कागल  दौलतवाडी  हरी लक्ष्मन मुसळे यांचा मुलगा पांडुरंग  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi11.pdf
950 कागल  दौलतवाडी  रामा नाना जाधव यांची मुलगी बाळाबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi11.pdf
951 कागल  दौलतवाडी  दत्तू बापू पारगे यांचा मुलगा रामू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi12.pdf
952 कागल  दौलतवाडी  रामा आबा गोरे यांचा मुलगा कृष्णा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi12.pdf
953 कागल  दौलतवाडी  हरी हैवती भराडा यांचा मुलगा शंकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi12.pdf
954 कागल  दौलतवाडी  उमाजी शिवा पाटील यांचा मुलगा शंकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi12.pdf
955 कागल  दौलतवाडी  हरी रकू पाटील यांचा मुलगा आण्णासाहेब  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi12.pdf
956 कागल  दौलतवाडी  रामा जोती असवळा यांची मुलगी हिराबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi13.pdf
957 कागल  दौलतवाडी  भाऊ कुशाप्पा मोरे यांची मुलगी सोनूबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi13.pdf
958 कागल  दौलतवाडी  रामा लक्ष्मन कारंडे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi14.pdf
959 कागल  दौलतवाडी  अनुसया बाप हरी मोरे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi14.pdf
960 कागल  दौलतवाडी  रामा संतू जराडे यांचा मुलगा गोविंदा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi14.pdf
961 कागल  दौलतवाडी  गोविंदा आबा जाधव यांची मुलगी पारू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi14.pdf
962 कागल  दौलतवाडी  लक्ष्मन दादू जाधव यांचा मुलगा सदू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi14.pdf
963 कागल  दौलतवाडी  भैरू धोंडी आसवले यांची मुलगी पारू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi14.pdf
964 कागल  दौलतवाडी  बळवंत आबा बिरंकुळे यांची मुलगी जना  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi14.pdf
965 कागल  दौलतवाडी  कृष्णा सुभाना यांची  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi14.pdf
966 कागल  दौलतवाडी  दादू आबा भराडे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi15.pdf
967 कागल  दौलतवाडी  दत्तू लक्ष्मन बेलेकर यांचा मुलगा शंकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi15.pdf
968 कागल  दौलतवाडी  राऊ आबा बेलेकर यांचा मुलगा श्रीपती  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Doulatwadi15.pdf
969 कागल  यमगे हौसा शंकर सावंत महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर Yamage1.pdf
970 कागल बेणिक्रे  दत्तू साखोबा देवडकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -2
971 कागल बेणिक्रे  धोन्दुबाई बाप  साखोबा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -३ 
972 कागल बेणिक्रे  साखोबा आवबा कळू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -३ 
973 कागल बेणिक्रे  बाळू कुंडलकर यांचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -३ 
974 कागल बेणिक्रे  दादा तुका अवर्डे  याची मुलगी हिराबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -३
975 कागल बेणिक्रे  रामा आवबा रालेकर याची मुलगी मानाबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -३
976 कागल बेणिक्रे  मनोज इरापा मुलगा साखोबा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -३ 
977 कागल बेणिक्रे  नागू वरद  जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -4
978 कागल बेणिक्रे  भागोजी सुभाना  पालकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -4
979 कागल बेणिक्रे  गोपका आई मजा चार्गेकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -4
980 कागल बेणिक्रे  काळूबाबा बाबू वारक्या   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -4
981 कागल बेणिक्रे  बाळू रामा हसब्या यांची मुलगी भागुबाई   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -4
982 कागल बेणिक्रे  भागोजी सुभान पालकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -4
983 कागल बेणिक्रे  लक्षमण राणोजी जाधव यांची मुलगी द्वारकाबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -4
984 कागल बेणिक्रे  दत्तू बंडा परमाषा यांची मुलगी सोनाबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -4
985 कागल बेणिक्रे  रावज रानोजा फेगडे यांचा मुलगा गोपाळ फेगडे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -5
986 कागल बेणिक्रे  सन्तु सुभान जाधव यांची मुलगी गौराबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -5
987 कागल बेणिक्रे  गंगू बाप सन्तु जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -६ 
988 कागल बेणिक्रे  भाऊ नाना जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -६ 
989 कागल बेणिक्रे  गोविंदा  बाळा पाटील  यांची मुलगी भागुबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -६ 
990 कागल बेणिक्रे  बाळू सिदू जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -६ 
991 कागल बेणिक्रे  दत्तू मानकू खोलाबाया यांचा मुलगा नारु व बहीनाबाई महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -६ 
992 कागल बेणिक्रे  नाथा बाबाजी खरया यांपा मुलगा लक्ष्मीबाई महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -६ 
993 कागल बेणिक्रे  धुळाप्पा भागोजी मगदूम महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -7 
994 कागल बेणिक्रे  आबा संतु खाडया यांचा मुलगा आकु महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -7 
995 कागल बेणिक्रे  दत्तु भागोजी नाकम उर्फ बेडगा यांना मुलगी मुक्ताबाई महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -7 
996 कागल बेणिक्रे  जावबा बाबाजी बाराडा यांना मुलगी नानु महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -7 
997 कागल बेणिक्रे  आबा कृष्णा वाडकर यांना मुलगा मारुती महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -7 
998 कागल बेणिक्रे  गोविंदा बजा रामशा याना मुलगा सखोबा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -7 
999 कागल बेणिक्रे  कृष्णा मसा रजाम यास मुलगी कासु महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -7 
1000 कागल बेणिक्रे  सखोबा गोविंदा रामशा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -8 
1001 कागल बेणिक्रे  लक्षुमण  जोती गोडसे गोरंबे यांना मुलगा सदु  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -8 
1002 कागल बेणिक्रे  नाना नागु मुडकमा यांना मुलगी द्ववारकाबाई महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -8 
1003 कागल बेणिक्रे  सुबी बाप नाना आपा सुंदर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -8 
1004 कागल बेणिक्रे  काोडीबा संतु गुरव महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -8 
1005 कागल बेणिक्रे  बाळा जनाबा इंगळा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -8
1006 कागल बेणिक्रे  कृष्णा बाबाजी जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -8
1007 कागल बेणिक्रे  बाबाजी रोडका  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -९ 
1008 कागल बेणिक्रे  दादासाहेब अमकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे – ९ 
1009 कागल बेणिक्रे  कुशाप्पा चौगले मुलगी मुक्ताई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे – ९ 
1010 कागल बेणिक्रे  जोता यासबा चौगला मुलगा भागुबा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर  बेणिक्रे – ९ 
1011 कागल बेणिक्रे  बाबाजी सेठ  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर  बेणिक्रे – ९ 
1012 कागल बेणिक्रे  कृष्ण बाबाजी मगदूम यांची मुलगी लक्ष्मीबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे – ९ 
1013 कागल बेणिक्रे  लक्षमण बाचावन मुलगी सुंदराबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे – ९ 
1014 कागल बेणिक्रे  आबाजी माय्कू वाडकर  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे – १० 
1015 कागल बेणिक्रे  बाबाजी जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१० 
1016 कागल बेणिक्रे  तुकाराम बाप लक्ष्मण  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे – १० 
1017 कागल बेणिक्रे  चेन्द्रीकोम राम मगदूम  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे – १० 
1018 कागल बेणिक्रे  कृष्ण भिडू सीदि  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१० 
1019 कागल बेणिक्रे  भागोजी बाबाजी चवान  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१० 
1020 कागल बेणिक्रे  जोता नरसिंग वारेबोळा महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१० 
1021 कागल बेणिक्रे  रामा गंगाजी मगदूम   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१० 
1022 कागल बेणिक्रे  पारूबाई बाप रामा राणोजी जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -११ 
1023 कागल बेणिक्रे  कृष्णा राणोजी जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -११ 
1024 कागल बेणिक्रे  मुक्त बाप दादू निकम  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -११
1025 कागल बेणिक्रे  चान्द्रोबा गोविंदा रामशा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -११
1026 कागल बेणिक्रे  वीर सिदू जाधव   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -११
1027 कागल बेणिक्रे  बाबाजी सुभाना मगदूम  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -११
1028 कागल बेणिक्रे  उमा सतू हसव्या   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -११
1029 कागल बेणिक्रे  किसणी बाप यासबा आवबा काळूगडा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -११
1030 कागल बेणिक्रे  गोविंदा रामशे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -११
1031 कागल बेणिक्रे  गानू सुभान चौगुला  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -११
1032 कागल बेणिक्रे  सखोबा  रावजी विराका  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -११
1033 कागल बेणिक्रे  हौसाका बाप भाऊ कृष्णा पाटील   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१२
1034 कागल बेणिक्रे  साखोबा बागडी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१२
1035 कागल बेणिक्रे  कृष्णा बाप साखोबा बिराज   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१२
1036 कागल बेणिक्रे  कोंडी बाजी जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१२
1037 कागल बेणिक्रे  भाऊ काळूगडे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१२
1038 कागल बेणिक्रे  रामा बाबाजी चौगुला  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१२
1039 कागल बेणिक्रे  लक्ष्मन नारू जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१२
1040 कागल बेणिक्रे  सखाराम बाप धोंडी चौगुला  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१३
1041 कागल बेणिक्रे  गोविंदा नाना हसब्या  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१३
1042 कागल बेणिक्रे  आप्पा मगदूम बामनेकर   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१३
1043 कागल बेणिक्रे  जणू बाप गणू सुभाना चौगुला  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१४
1044 कागल बेणिक्रे  विठू रामा  हासबया   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१४
1045 कागल बेणिक्रे  गोपाला मगदूम यांचा मुलगा म्हादू मगदूम  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१४
1046 कागल बेणिक्रे  सुभाना सिदी मुलगी मैना  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१४
1047 कागल बेणिक्रे  बाळू राऊ बेनाक्री   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१५
1048 कागल बेणिक्रे  वालु म्हादू चौगुला  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१५
1049 कागल बेणिक्रे  रामा जैरामा जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१५
1050 कागल बेणिक्रे  कल्या रामा चौगुला  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१५
1051 कागल बेणिक्रे  रवू बजापा जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१५
1052 कागल बेणिक्रे  बाबू गांगोजी मगदूम  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१५
1053 कागल बेणिक्रे  दत्तू नागू जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१६
1054 कागल बेणिक्रे  गोपाला रावजी मगदूम  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१६
1055 कागल बेणिक्रे  बाबाजी चौगुला  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१६
1056 कागल बेणिक्रे  गोविंदा बाजामास मशा   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१६
1057 कागल बेणिक्रे  वागू सादू जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१६
1058 कागल बेणिक्रे  जोता यसबा  चौगला यांची मुलगी धोंडूबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१६
1059 कागल बेणिक्रे  दत्तू मानकू खोळंबया   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१६
1060 कागल बेणिक्रे  बाबू हरी शेटके  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१७
1061 कागल बेणिक्रे  सावू तातोबा जाधवीन   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१७
1062 कागल बेणिक्रे  साखोबा वहीर सिदी  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१७
1063 कागल बेणिक्रे  हरी बाबाजी शेटके मुलगा बाबू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१७
1064 कागल बेणिक्रे  दत्तू भागोजी मुलगी कमळा    महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१७
1065 कागल बेणिक्रे  हरी म्हादू पाटील मुलगा दत्तू  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१७
1066 कागल बेणिक्रे  हिराबाई बाप रामा  बाबाजी चौगुला  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1067 कागल बेणिक्रे  बजापा भागोजी जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1068 कागल बेणिक्रे  कमाल बाप जिवबा बिरडे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1069 कागल बेणिक्रे  दत्तू राघू बिराडा   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1070 कागल बेणिक्रे  सुंदरा बाप  भुजिंगा  नाना हासबे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1071 कागल बेणिक्रे  राघू आबाजी काळूगडे महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1072 कागल बेणिक्रे  गणपती नागू जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1073 कागल बेणिक्रे  आणणा हरी पोवार  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1074 कागल बेणिक्रे  सुबाई आबा जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1075 कागल बेणिक्रे  नाथा  बाबाजी खाडे मुलगा दशरथ  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1076 कागल बेणिक्रे  भावू अआपा चव्हाण यांचा मुलगा हरी   महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1077 कागल बेणिक्रे  धोंडी भागोजी वाडनुर महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1078 कागल बेणिक्रे  लक्ष्मण लिंबा चव्हाण मुलगी इराबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1079 कागल बेणिक्रे  जिवबा बाबाजी बिराड मुलगा मारुती    महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1080 कागल बेणिक्रे  राम राणोजी जाधव मुलगा देऊ  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1081 कागल बेणिक्रे  कळू रावजी भोंगळे मुलगी बया  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1082 कागल बेणिक्रे  मल्लाप्पा तुका मोरे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१८
1083 कागल बेणिक्रे  सुंदर बाप गणू  मगदूम  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१९
1084 कागल बेणिक्रे  नुमाका बाप बाळा  आनंदा  जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१९
1085 कागल बेणिक्रे  शंकर रवू चव्हाण  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१९
1086 कागल बेणिक्रे  लक्ष्मण सिंबा जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१९
1087 कागल बेणिक्रे  मारुती वित्ठू कुरणे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१९
1088 कागल बेणिक्रे  मारुती बाप जिवबा बाबाजी बिरादा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१९
1089 कागल बेणिक्रे  यासबा बाप याल्लापा तुका मोरे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१९
1090 कागल बेणिक्रे  यासबा बाप विठ्ठू सिदु जाधव  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१९
1091 कागल बेणिक्रे  कोंडू हरी नारे  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१९
1092 कागल बेणिक्रे  आबा उमा हासबे यास मुलगी हिरा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१९
1093 कागल बेणिक्रे  कुशापा विठू चौगला यास मुलगा श्रीपती  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१९
1094 कागल बेणिक्रे  लक्ष्मण जोती गोडसे यास मुलगी भिवरा  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१९
1095 कागल बेणिक्रे  भागोजी नाना चव्हाण यास मुलगी भागुबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१९
1096 कागल बेणिक्रे  आबा कृष्णाजी वाडकर यास मुलगी कमलाबाई  महसूल जन्ममृत्युनोंद रजिस्टर बेणिक्रे -१९
1097 कागल निढोरी श्री गोपाळ बापू चौगला महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori2.pdf
1098 कागल निढोरी श्री सुबाकोम लक्ष्मण ताडेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori2.pdf
1099 कागल निढोरी श्री तुकारावाजी मगदूम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori2.pdf
1100 कागल निढोरी श्रीमती भागोजी सखा कळमकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori2.pdf
1101 कागल निढोरी सानु रामा भागोजी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori3.pdf
1102 कागल निढोरी दिनकर रामा खडडेवडा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori3.pdf
1103 कागल निढोरी म्हादू जीवबा वैद यांचा मुलगा धोंडीबा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori3.pdf
1104 कागल निढोरी कृष्णा कोंडी नारायण यांची मुलगी नाव जना महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori3.pdf
1105 कागल निढोरी तुका भागोजी रणदिवे यांचा मुलगा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori3.pdf
1106 कागल निढोरी बंडु विठू मगदूम यांचा मुलगा विठू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori3.pdf
1107 कागल निढोरी सिवा कोंडी डेळेकर यांचा मुलगा रामू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori4.pdf
1108 कागल निढोरी भाऊ तुका भाकरे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori5.pdf
1109 कागल निढोरी नागु तुका सानप महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori5.pdf
1110 कागल निढोरी हरी जोती वलगुडा यांचा मुलगा जानू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori5.pdf
1111 कागल निढोरी रामा जिवबा सावंत यांची मुलगी आंबु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori5.pdf
1112 कागल निढोरी रामु कोंडी डेळेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori6.pdf
1113 कागल निढोरी राघु आबा कळमकर यांचा मुलगा भाऊ महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori6.pdf
1114 कागल निढोरी लक्ष्मण राघू चिपळा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori7.pdf
1115 कागल निढोरी गोविंद राघु चिपळा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori7.pdf
1116 कागल निढोरी रकमा कोमद तुरडेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori7.pdf
1117 कागल निढोरी साजु बापद तुरडेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori7.pdf
1118 कागल निढोरी गोपाळा दत्तु पाटील महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori9.pdf
1119 कागल निढोरी सखा आकोबा भाकरे यांची मुलगीतुकाजी तानू  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori9.pdf
1120 कागल निढोरी शिंदे यांची मुलगी नाव आकू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori9.pdf
1121 कागल निढोरी नारायण रामा हंडे यांची मुलगी नाव तानू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori9.pdf
1122 कागल निढोरी तुका दुलबाजी चितळे यांचा मुलगा बाळू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori10.pdf
1123 कागल निढोरी तुका राघू सावंत यांची मुलगी नाव इटा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori10.pdf
1124 कागल निढोरी हरी लक्ष्मण सावटा यांचा मुलगा नाव दत्तु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori11.pdf
1125 कागल निढोरी रामु भाऊ शिंदे यांची मुलगी नाव आंबू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori11.pdf
1126 कागल निढोरी बायजा कुमबाबू शेटका  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori12.pdf
1127 कागल निढोरी तुका जोती कळमकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori12.pdf
1128 कागल निढोरी दत्तु सातु भोसले महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori12.pdf
1129 कागल निढोरी बाबु माणकु ढवळेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori12.pdf
1130 कागल निढोरी दत्तु गणेश खांडेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori12.pdf
1131 कागल निढोरी ज्ञानू दुलबाजी चितळा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori12.pdf
1132 कागल निढोरी गोपाळा बाबाजी कोळी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori12.pdf
1133 कागल निढोरी बापू गोपाळा मगदूम  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori12.pdf
1134 कागल निढोरी बायजा कोम बाबुको महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori13.pdf
1135 कागल निढोरी तुका बाबजी मगदूम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori13.pdf
1136 कागल निढोरी ईश्वरा बाबु पवार महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori13.pdf
1137 कागल निढोरी लक्ष्मण गुंड मगदूम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori14.pdf
1138 कागल निढोरी तुका भागोजी रणदिवे यांचा मुलगा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori14.pdf
1139 कागल निढोरी तुका भागोजी रणदिवे यांचा मुलगी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori14.pdf
1140 कागल निढोरी बाबु सपु आडसुळ यांचा मुलगा म्हादु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori14.pdf
1141 कागल निढोरी बंडु विठू मगदूम यांचा मुलगा लक्ष्मण महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori14.pdf
1142 कागल निढोरी बंडु विठू मगदूम यांचा मुलगा राम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori14.pdf
1143 कागल निढोरी सखाराम आनोबा भाकरे यांची मुलगी तारु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori14.pdf
1144 कागल निढोरी चंद्रा लक्षुमन मगदूम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori15.pdf
1145 कागल निढोरी गंगु बाप बाबु आडसूळ महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori15.pdf
1146 कागल निढोरी बळवंत बाप दत्तू मगदूम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori15.pdf
1147 कागल निढोरी लक्ष्मण बंडु मगदूम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori16.pdf
1148 कागल निढोरी संतु वाकोजी वारके महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori16.pdf
1149 कागल निढोरी दत्तु तातोबा मगदूम यांची मुलगी नाव वालु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori16.pdf
1150 कागल निढोरी अर्जुना बज्यापा मगदूम यांचा मुलगा शंकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori16.pdf
1151 कागल निढोरी श्रीपती तुकाराम भाकरे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori17.pdf
1152 कागल निढोरी रामा राघु रेडे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori18.pdf
1153 कागल निढोरी तुकाराम रामा भाकरे यांची मुलगी हौशाका महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori18.pdf
1154 कागल निढोरी कृष्णा आबा साववरा यांची मुलगी हौशाक्का महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori18.pdf
1155 कागल निढोरी तुका भागोजी रंदीवा यांची मुलगी गंगु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori18.pdf
1156 कागल निढोरी नानु तानापा बुडके यांचा मुलगा कृष्णा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori18.pdf
1157 कागल निढोरी जना कोम म्हादू वैदय महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori19.pdf
1158 कागल निढोरी तानु कोम कृष्णा पाटील महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori19.pdf
1159 कागल निढोरी आंबु कोम बाळु पाटील महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori19.pdf
1160 कागल निढोरी ज्ञानू दुलबा चिपळा यांचा मुलगा कृष्णा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori20.pdf
1161 कागल निढोरी बाळु सखा कळमकर यांची मुलगी संता महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori20.pdf
1162 कागल निढोरी तातोबा बापू पोवार महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori21.pdf
1163 कागल निढोरी आकु बाप धोंडी रंडया महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori21.pdf
1164 कागल निढोरी गोपाळा दादु पाटील यांची मुलगी आकु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori21.pdf
1165 कागल निढोरी नागोजी सखा कळमकर यांचा मुलगा शामू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori21.pdf
1166 कागल निढोरी कृष्णा राऊ पाटील यांची मुलगी पारु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori21.pdf
1167 कागल निढोरी बाळु भैरु मगदूम यांचा मुलगा दादू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori22.pdf
1168 कागल निढोरी कृष्णा कोंडी ना-या यांची मुलगी नाव आकु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori22.pdf
1169 कागल निढोरी हणमा राघू संपकाळ यांचा मुलगा ज्ञानू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori23.pdf
1170 कागल निढोरी भैरु शिवबा रावण यांचा मुलगा सखा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori23.pdf
1171 कागल निढोरी कृष्णा सखोबा रडे यांचा मुलगा हरी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori25.pdf
1172 कागल निढोरी कृष्णा सखोबा रडे यांचा मुलगा रामा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori25.pdf
1173 कागल निढोरी गोविंदा भाऊ पाटील यांचा मुलगा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori26.pdf
1174 कागल निढोरी गंगु बाप सुतारगीरीचे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori26.pdf
1175 कागल निढोरी तुका रामा भाकरे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori26.pdf
1176 कागल निढोरी माकु दादू बुगडे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori26.pdf
1177 कागल निढोरी कृष्णा शिवबा रावण महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori26.pdf
1178 कागल निढोरी रकमा धोंडी कळमकर  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori26.pdf
1179 कागल निढोरी इश्वरा गोपाळा गळेकर यांचा मुलगा हारी  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori26.pdf
1180 कागल निढोरी कृष्णा धोंडी नारे यांची मुलगी आनु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori26.pdf
1181 कागल निढोरी दथु गणु गोंगाणे यांची मुलगी हिरा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori26.pdf
1182 कागल निढोरी नारायण रामा हंडे यांचा मुलगा नाव नाणु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori26.pdf
1183 कागल निढोरी गोविंदा भाऊ पाटील यांचा मुलगा दथु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori26.pdf
1184 कागल निढोरी रामा भाऊ शिंदे यांची मुलगी विठा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori26.pdf
1185 कागल निढोरी हौशा बाप तुका बरगे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori27.pdf
1186 कागल निढोरी धोंडी लक्षुमण हंडे यांची मुलगी नकुशी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori27.pdf
1187 कागल निढोरी तुकाराम लक्ष्मण हंडे यांची मुलगी सोनी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori27.pdf
1188 कागल निढोरी कृष्णा आबाराव यांची मुलगी मंदा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori27.pdf
1189 कागल निढोरी भैरु गोविंदा कुदळे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori28.pdf
1190 कागल निढोरी आयका पाटील महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori28.pdf
1191 कागल निढोरी धोंडु सखा मगदूम  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori28.pdf
1192 कागल निढोरी कृष्णा कोम संथु वारके महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori28.pdf
1193 कागल निढोरी भैरु शिवबा रावण यांचा मुलगा रामा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori29.pdf
1194 कागल निढोरी भैरु शिवबा रावण यांचा मुलगा शीवबा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori29.pdf
1195 कागल निढोरी बाळु धुळापा पाटील यांचा मुलगा धोंडबा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori29.pdf
1196 कागल निढोरी कृष्णा भाऊ पाटील यांचा मुलगा शामू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori29.pdf
1197 कागल निढोरी परानंद बाबू शेटके यांची मुलगी हावसाका महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori29.pdf
1198 कागल निढोरी दादू बाबाजी बुगडे यांचा मुलगा शंकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori29.pdf
1199 कागल निढोरी रामा धोंडी कळमकर यांचा मुलगा भैरु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori29.pdf
1200 कागल निढोरी आणू बाप कृष्णा नारे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori30.pdf
1201 कागल निढोरी तातोबा काळू शेटका महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori30.pdf
1202 कागल निढोरी सकु बाप रमु बाचणकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori30.pdf
1203 कागल निढोरी बंडु विठु मगदूम यांची मुलगी हावशी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori30.pdf
1204 कागल निढोरी कृष्णा हरी ढेरे यांची मुलगी आकाताई  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori30.pdf
1205 कागल निढोरी लक्ष्मण भैरु मगदूम यांची मुलगी शांती महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori30.pdf
1206 कागल निढोरी रामा तुका खेबुडे यांची मुलगी शारु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori30.pdf
1207 कागल निढोरी ज्ञानू तातोबा दाभोळे यांचा मुलगा हिंदुराव महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori30.pdf
1208 कागल निढोरी रामु दतु ढोले यांची मुलगी चागुना  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori30.pdf
1209 कागल निढोरी रामु दतु ढोले यांचा मुलगा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori30.pdf
1210 कागल निढोरी धोंडी लक्षुमण हंडे  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori31.pdf
1211 कागल निढोरी धुळा कृष्णाभाई मगदूम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori31.pdf
1212 कागल निढोरी सखाराम लक्ष्मण मालवेकर  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori32.pdf
1213 कागल निढोरी शारु ज्ञानु गोपाळ चौगला महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori32.pdf
1214 कागल निढोरी राघु येसबा नाना कळमकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori32.pdf
1215 कागल निढोरी बन्याका सखा आतोबा भाकरे  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori32.pdf
1216 कागल निढोरी राई कोम कृष्णा मगदूम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori32.pdf
1217 कागल निढोरी कृष्णा धोंडी ज्ञानु जोंधळे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nidhori34.pdf
1218 कागल नदयाळ दादु रामा गायड याची मुलगी जना महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal1.pdf
1219 कागल नदयाळ रामा सिंधु लाड यांचा मुलगा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal1.pdf
1220 कागल नदयाळ बाळा तुका कुणकेकर याची मुलगी चंद्रा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal1.pdf
1221 कागल नदयाळ गणु म-याप्पा कुणकेकर यांचा मुलगा दतात्रय महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal1.pdf
1222 कागल नदयाळ भागाजी शिवा करडे यांचा मुलगा यशवंत महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal2.pdf
1223 कागल नदयाळ रामु म्हादु गौड महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal2.pdf
1224 कागल नदयाळ दत्तु गोंविद लोंढे रा. सोनगे यांची मुलगी सोनुबाई महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1225 कागल नदयाळ पिरा बाबाजी कुणकेकरयाचा मुलगा विठोबा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1226 कागल नदयाळ भाउु राजापुरे यांचा मुलगा विष्णु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1227 कागल नदयाळ जोती बाबाजी  कुणकेकर याचा मुलगा तुकाराम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1228 कागल नदयाळ बाळा रामा अस्वले याची मुलगी यशवंती महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1229 कागल नदयाळ राणबा तातोबा कोराणा याची मुलगी चंद्रा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1230 कागल नदयाळ दत्तु राणबा कोराणा याचा मुलगा गोपाळा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1231 कागल नदयाळ लक्षु  आदी पवार यांचा मुलगा राणबा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1232 कागल नदयाळ गुंडु राणा कुणकेकर यांची मुलगी जनाबाई महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal4.pdf
1233 कागल नदयाळ चंगुराम  रामण कोराणे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal4.pdf
1234 कागल नदयाळ रामा बापु चव्हाण याची मुलगी नानु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal4.pdf
1235 कागल नदयाळ गोंविंदा कुशापा येजरा याची मुलगी रकमा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal4.pdf
1236 कागल नदयाळ बाळा सवंतु डेंग्या याचा मुलगा भाऊ महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal4.pdf
1237 कागल नदयाळ आऊकोम कृष्णा करडे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1238 कागल नदयाळ हारी बाबाजी कुणकेकर याची मुलगी पारु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1239 कागल नदयाळ मादु रामा गारड याचा मुलगा मारुती महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1240 कागल नदयाळ कृष्णा राधो सिंधा यांचा मुलगा जानु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1241 कागल नदयाळ दत्तु नाना डेंग्या यांचा मुलगी शारी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1242 कागल नदयाळ दत्तु नाना डेंग्या यांचा मुलगी महेत महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1243 कागल नदयाळ मश्याप्पा बापु कुणकेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1244 कागल नदयाळ लक्षु विठु बुडक्या  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1245 कागल नदयाळ दुरपती बाप विठु खतकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1246 कागल नदयाळ दत्तु बाप गणु कुणकेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1247 कागल नदयाळ साकरु बाप रामु कुणकेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1248 कागल नदयाळ भयरु कृष्णा सावत याची मुलगी नाव कबळा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1249 कागल नदयाळ आबा भागोजी कुणकेकर याचा मुलगा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1250 कागल नदयाळ बाळा नाना कुणकेकर याची मुलगी सुदरा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal6.pdf
1251 कागल नदयाळ रामा सनतु कुणकेकर याचा मुलगा विठु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal6.pdf
1252 कागल नदयाळ बाळा तुकाराम कुणकेकर यांची मुलगी चांगुणा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal7.pdf
1253 कागल नदयाळ दादु राऊ कोराणा यांचा मुलगा ज्योती कोराणा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal7.pdf
1254 कागल नदयाळ भाऊ धोंडी डेरमा यांचा मुलगा पांडुरंग महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal8.pdf
1255 कागल नदयाळ दादु रामा सावड यांची मुलगी काशी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal8.pdf
1256 कागल नदयाळ काळुआ ठकर यांचा मुलगा कोंडीबा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal9.pdf
1257 कागल नदयाळ गोपी दास येजरे यांचा मुलगा ज्ञानु येजरे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal9.pdf
1258 कागल नदयाळ दत्तु नाना ढगे यांचा मुलगा पांडु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal9.pdf
1259 कागल नदयाळ विठु म-याप्पा आंबीलडोक यांची मुलगी गगु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal9.pdf
1260 कागल नदयाळ गणपती आप्पा पाटील रा.बेलेवाडी यांची मुलगी कोकीळा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal9.pdf
1261 कागल नदयाळ ईश्वर राऊ खतकर  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal10.pdf
1262 कागल नदयाळ रामु ‍ सिदद् लाड महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal10.pdf
1263 कागल नदयाळ रामु हसर रानमाळे यांचा मुलगा मारुती रा.शेंडुर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal10.pdf
1264 कागल नदयाळ कृष्णा बाबाजी कोराणे यांचा मुलगा पांडु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal10.pdf
1265 कागल नदयाळ आप्पाजी मगदुम यांचा मुलगा कृष्णा रा.हळदी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal10.pdf
1266 कागल नदयाळ विठु घोंडी ढवळकर यांची मुलगी धोंडु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal10.pdf
1267 कागल नदयाळ विठु सतप्पा असवले यांची मुलगी‍ रकमा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal11.pdf
1268 कागल नदयाळ शिवा  काळु जाधव यांची मुलगी सुंदरा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal11.pdf
1269 कागल नदयाळ पांडु शिवाजी डावरे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal11.pdf
1270 कागल नदयाळ रकमा बाप पिरा कुणकेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal11.pdf
1271 कागल नदयाळ धोडी रामा इंदलकर रा.निपाणी यांची मुलगी सीताबाई महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal11.pdf
1272 कागल नदयाळ कव्हर पेज महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal12.pdf
1273 कागल नदयाळ बाळा हरिसीहा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal13.pdf
1274 कागल नदयाळ रामु बाळा यजराया यांचा मुलगा एकनाथ महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal13.pdf
1275 कागल नदयाळ राऊ धोंडी खतकर यांचा मुलगा  राजेराम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal14.pdf
1276 कागल नदयाळ दादु राऊ कोराणा यांचा मुलगा राऊ महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal14.pdf
1277 कागल नदयाळ सुधा रामजी बुडके यांची मुलगी पारु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal14.pdf
1278 कागल नदयाळ आकु बाप म्हादु लुगडे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal15.pdf
1279 कागल नदयाळ बाळा तुकाराम कुणकेकर यांची मुलगी गंगु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal15.pdf
1280 कागल नदयाळ नकुशी बाप दादु गावड महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal15.pdf
1281 कागल नदयाळ सतवा अस्वले मयत महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal15.pdf
1282 कागल नदयाळ गणपती सावबा असवे यांचा मुलगा एकनाथ रा.हमीदवाडा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1283 कागल नदयाळ सरनोबा गोविंदा ढोले यांचा मुलगा दादु रा.अर्जुनवाडा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1284 कागल नदयाळ बाळु बाबु चव्हाण यांचा मुलगा केरबा रा.बेनिकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1285 कागल नदयाळ गुंडु बापु सिंदे यांचा मुलगा शिवापा रा.नंदयाळ महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1286 कागल नदयाळ गोंविंदा सखोबा आरेकर यांचा मुलगा सदु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1287 कागल नदयाळ लक्षुमी धुकोग्या यांचा मुलगा मारुती रा.बोळाची वाडी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1288 कागल नदयाळ करला बाप रागो कोराणा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1289 कागल नदयाळ राणु कली मयत महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1290 कागल नदयाळ कृष्णा डेग्या मयत महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1291 कागल नदयाळ आऊ केणबा बाजी ढेंगे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1292 कागल नदयाळ धोंडीबा नाना कुणकेकर यांची मुलगी कमळी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1293 कागल नदयाळ हरी रावजी सिंदे यांची मुलगी कवळा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1294 कागल नदयाळ भागेाजी येशबा करडे यांची मुलगी रकमा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1295 कागल नदयाळ जोती बाबाजी  कुणकेकर याचा मुलगी जना महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1296 कागल नदयाळ विठु  मन्याप्पा माबीठोके महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1297 कागल नदयाळ जना दादु फगटे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1298 कागल नदयाळ संतु रामा अश्वले यांची मुलगी शारु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1299 कागल नदयाळ दत्तु कृष्णा पाटील यांची मुलगी जना महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1300 कागल नदयाळ दत्तु आप्पा आरागडे यांची मुलगी आकु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1301 कागल नदयाळ दादु बाबु फगरे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal18.pdf
1302 कागल नदयाळ कव्हर पेज महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal19.pdf
1303 कागल नदयाळ कोडी्बा पयाप्पा कोराणे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal20.pdf
1304 कागल नदयाळ संतु रामा अस्वले महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal21.pdf
1305 कागल नदयाळ बाळु रामा कोराणे यांची  मुलगी किसनी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal22.pdf
1306 कागल नदयाळ बाळु रामा कोराणे यांचा मुलगा दत्तु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal22.pdf
1307 कागल नदयाळ रामन्ना तातोबा कोराणे यांचा मुलगा म्हादु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal23.pdf
1308 कागल नदयाळ काळु मशाप्पा बुडके महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal23.pdf
1309 कागल नदयाळ बाळा मरयाप्पा आबिलडयोक्या यांची मुलगी आवसी आक्का महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal23.pdf
1310 कागल नदयाळ रामु गोविंद खेडयायाची मुलगी चेंदु आनुर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal24.pdf
1311 कागल नदयाळ हारी रावजी कुणकेकर यांची मुलगी पारुबाई महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal24.pdf
1312 कागल नदयाळ शोभा बागोजी कुणकेकर यांची मुलगी हिराबाई महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal24.pdf
1313 कागल नदयाळ हरी बाबजी खेबुडया  यांची मुलगी इंद्रायणी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal24.pdf
1314 कागल नदयाळ बाळा मजाप्पा आबिलढोके  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal25.pdf
1315 कागल नदयाळ विठु बाबाजी आडेकर यांचा मुलगा दत्तु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal25.pdf
1316 कागल नदयाळ गुंडु नाना आडेकर यांची मुलगी रकमा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal26.pdf
1317 कागल नदयाळ दाजी बाबु पोवारयांची मुलगी नाणी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal26.pdf
1318 कागल नदयाळ दादु रामा गावड यांचा मुलगा भैरु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal26.pdf
1319 कागल नदयाळ नाना आडेकर यांची मुलगी रकमा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal27.pdf
1320 कागल नदयाळ आप्पासीध्द पोवार यांची मुलगी नाणी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal27.pdf
1321 कागल नदयाळ दत्तु राणबा कोराणा याचा मुलगा नाना महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal27.pdf
1322 कागल नदयाळ धोंडीबा नागोजी पाटील महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal27.pdf
1323 कागल नदयाळ भैरु माणकु ढेकळया महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal27.pdf
1324 कागल नदयाळ दुबार पेज   महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal28.pdf
1325 कागल नदयाळ मामा  मयपिर धनगर यांचा मुलगा भरमा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal29.pdf
1326 कागल नदयाळ बाळा हरी सिंदा यांची दोन मुले रामा व लक्ष्मण महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal29.pdf
1327 कागल नदयाळ बाळा रामा कोराणे यांचा मुलगा तातोबा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal29.pdf
1328 कागल नदयाळ दत्तु कुशापा येजरे यांचा मुलगा शेखर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal29.pdf
1329 कागल नदयाळ दादु राऊ कोराणे यांची मुलगी नयना महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal29.pdf
1330 कागल नदयाळ भागेाजी म-याप्पा आंबीलढोक यांचा मुलगा म्हादु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal30.pdf
1331 कागल नदयाळ गुडुंली बाजी डावरे  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal30.pdf
1332 कागल नदयाळ ज्ञानु आबा येजरे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal31.pdf
1333 कागल नदयाळ रामा बापु चव्हाण याची मुलगी पार्वती महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal31.pdf
1334 कागल नदयाळ गोविंदा कुशाप्पा येजरे यांची मुलगी पार्वती महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal31.pdf
1335 कागल नदयाळ बाळा रामा करडया यांचा मुलगा म्हादु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal31.pdf
1336 कागल नदयाळ बाळा तुकाराम कुणकेकर याची मुलगी सुंद्रा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal31.pdf
1337 कागल नदयाळ मयना दादु कोराणा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal31.pdf
1338 कागल नदयाळ बाळा नाना कुणकेकर  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal31.pdf
1339 कागल नदयाळ बाळा बापुराम आंबीलडोक महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal32.pdf
1340 कागल नदयाळ विठू बाप बाबाजी आडकर  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal32.pdf
1341 कागल नदयाळ गंगा कोम मरयाप्पा आंबील डोक  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal32.pdf
1342 कागल नदयाळ बाबु बाळा खेबुडे  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal32.pdf
1343 कागल नदयाळ हारी रावजी सिधा यांची मुलगी शारु  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal32.pdf
1344 कागल नदयाळ बाळा नाथाजी खेबुडे यांचा मुलगा नाव बाबू  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal32.pdf
1345 कागल नदयाळ कोरे पान महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal33.pdf
1346 कागल नदयाळ हरी बाबाजी खेबुडे यांचा मुलगा नाव  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal34.pdf
1347 कागल नदयाळ बाला लिंबा आडेकर याची मुलगी पिरवा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal34.pdf
1348 कागल नदयाळ मंजुळा बाप बाळा आसवले महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal34.pdf
1349 कागल नदयाळ लिंबाई कोम राऊ कोराणे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal34.pdf
1350 कागल नदयाळ दादू गोविंदा आडेकर  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal34.pdf
1351 कागल नदयाळ हौसी बाप बाळा कुनकेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal34.pdf
1352 कागल नदयाळ बाप बाळा कोराणे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal34.pdf
1353 कागल नदयाळ दत्तू नाना डेग्या यांचा मुलगा नाव नाना महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal34.pdf
1354 कागल नदयाळ संतू रामा अस्वले यांचा मुलगा हिंदुराव महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal35.pdf
1355 कागल नदयाळ कोंड्या गंगाजी लोकरे याचा मुलगा नाव दादू  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal35.pdf
1356 कागल नदयाळ दादू राऊ कोराणा याची मुलगी  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal35.pdf
1357 कागल नदयाळ रामा तुका आसुळे रा.सोनगे  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal35.pdf
1358 कागल नदयाळ भैरू कृष्णा सावंत याची मुलगी  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal35.pdf
1359 कागल नदयाळ मधुरा बाप दादू कोराणे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal35.pdf
1360 कागल नदयाळ तारू बाप संतू आसवले  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal36.pdf
1361 कागल नदयाळ नागू बाप यसबा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal36.pdf
1362 कागल नदयाळ बाळा ढेंगे  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal36.pdf
1363 कागल नदयाळ मायाप्पा मार्यापा धनगर याचा मुलगा खंडू  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal36.pdf
1364 कागल नदयाळ बाळा संतू ढेंगे  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal36.pdf
1365 कागल नदयाळ गंगू बाप अर्जुना येजरे  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal37.pdf
1366 कागल नदयाळ नाव नाही हरी रावजी मीठे याची मुलगी  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal37.pdf
1367 कागल नदयाळ महादू राम गाउड  रा. सावर्डे याची मुलगी नाव हिंदू  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal37.pdf
1368 कागल नदयाळ बाळा तुकाराम कुणकेकर याचा मुलगा नाव सदु  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal37.pdf
1369 कागल नदयाळ भाऊ धोडी ढेरे याची मुलगी कोयना  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal37.pdf
1370 कागल नदयाळ हरी रावजी शिंदे यासी मुलगी  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal37.pdf
1371 कागल नदयाळ काल्लापा अंबाजी हाचनाळे याची मुलगी  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal37.pdf
1372 कागल नदयाळ दत्तू रणबा कोराणे याचा मुलगा नाव म्हादू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal37.pdf
1373 कागल नदयाळ भागोजी मरयाप्पा आंबीलडोके याची मुलगी नाव गंगू   महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal37.pdf
1374 कागल नदयाळ बाळा बाबू खेबुडे याचा मुलगा नाव शंकर  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal37.pdf
1375 कागल नदयाळ बाळा गोविंदा पाटील रा.मळगे त. कागल यांचा मुलगा नाव दत्तू  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal37.pdf
1376 कागल नदयाळ भैरू मापेकुळे याचा मुलगा नाव कोंडीरा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal38.pdf
1377 कागल नदयाळ बाळ रामा करड्या याचा मुलगा सदू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal38.pdf
1378 कागल नदयाळ आबा भागोजी कुणकेकर याची मुलगी तारू  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal38.pdf
1379 कागल नदयाळ गोपाळा संतू ढेंगे यासी मुलगा नाव आंतु  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal38.pdf
1380 कागल नदयाळ नागू कृष्णा जावळे रा.कर्ड्याळ याची मुलगी नाव गंगू  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal39.pdf
1381 कागल नदयाळ बाळा नाना कुनकेकर याचा मुलगा नाना  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal39.pdf
1382 कागल नदयाळ नायना कोम भैरू ढेकळे  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal39.pdf
1383 कागल नदयाळ दादू रामा गोडे याची मुलगी नाव नानी  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal40.pdf
1384 कागल नदयाळ दादू रावू कोराणे याचा मुलगा पांडू  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal40.pdf
1385 कागल नदयाळ माधू बाप आबिलडोक्या  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal41.pdf
1386 कागल नदयाळ नाणी बाप रानबा कोराणा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal41.pdf
1387 कागल नदयाळ संतू बाप गोपाळा डेग्या महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal41.pdf
1388 कागल नदयाळ भागू कोम विटू आसवल्या  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal41.pdf
1389 कागल नदयाळ शामू गुंडू गवरे  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal41.pdf
1390 कागल नदयाळ किसणी बाप काळबा आबिलडोक्या  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal41.pdf
1391 कागल नदयाळ गणू मर्या कुनकेकर याची मुलगी चंद्रा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal41.pdf
1392 कागल नदयाळ दत्त्तू नाना डेग्या याची मुलगी सुन्धरा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal41.pdf
1393 कागल नदयाळ रानाबा तातोबा कोरणे याचा मुलगा नाव सदाशिव  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal41.pdf
1394 कागल नदयाळ भायला कुशाप्पा सवत याचा मुलगा जिवबा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal41.pdf
1395 कागल नदयाळ चंद्रा बाप गणू कुनकेकर  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal42.pdf
1396 कागल नदयाळ बाळा आरी सिंदा याची मुलगी महेत  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal42.pdf
1397 कागल नदयाळ आबा भाजी येजरे  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal42.pdf
1398 कागल नदयाळ आवसी बाप भागोजी करड्या  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal42.pdf
1399 कागल नदयाळ तारू बाप आबा कुनकेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal42.pdf
1400 कागल नदयाळ गंगाजी नाना कुनकेकर  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal42.pdf
1401 कागल नदयाळ दत्तू बाप बाळा आसवले  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal42.pdf
1402 कागल नदयाळ किसना रागासिंदा याची मुलगी आकु  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal42.pdf
1403 कागल नदयाळ बाळा आरीसिंदा याची मुलगी  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal42.pdf
1404 कागल नदयाळ बाळा सन्तु पाटील याचा मुलगा रावजी  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal42.pdf
1405 कागल नदयाळ बाळा राम आसवले याचा मुलगा सदु  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal42.pdf
1406 कागल नदयाळ सुंदर बाप गोविदा आडकर  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal43.pdf
1407 कागल नदयाळ बाबू रामा चवान  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal43.pdf
1408 कागल नदयाळ दादू कुनकेकर  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal44.pdf
1409 कागल नदयाळ कृष्ण बाबाजी कोरणे याचे मुलगे आवळे जावळे मयात  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal44.pdf
1410 कागल नदयाळ हरी बाबू खेबुडे याच्या मुलगा शिरपती  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal44.pdf
1411 कागल नदयाळ रामा सन्तु कुनकेकर याचा मुलगा राजाराम  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal44.pdf
1412 कागल नदयाळ दादू रामा  गवड्याची मुलगी नानी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal44.pdf
1413 कागल नदयाळ भाऊ रामा आंबी लढोक्रे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal45.pdf
1414 कागल नदयाळ इटाकोम रामा आंबी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal45.pdf
1415 कागल नदयाळ ईश्वरा बापु कोगे यांचा मुलगा पांडुरंग हळदीकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal45.pdf
1416 कागल नदयाळ बाळा तुकाराम कुणकेकर यांचा मुलगा तुकाराम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal45.pdf
1417 कागल नदयाळ कोठया बाप भैरु इकल्या महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal45.pdf
1418 कागल नदयाळ रानबा भागोजी कोराणा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal45.pdf
1419 कागल नदयाळ संतु रामा असवले यांची मुलगी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal45.pdf
1420 कागल नदयाळ सदु करडया महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal46.pdf
1421 कागल नदयाळ बाळा संतू डेग्या यांचा मुलगा बीमा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal46.pdf
1422 कागल नदयाळ रामा बाबु सातपोते यांचा मुलगा मारुती राहणार कौलगे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal46.pdf
1423 कागल नदयाळ सदु बाप राणाबा कोराणा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal46.pdf
1424 कागल नदयाळ विठु दादु पसारे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal46.pdf
1425 कागल नदयाळ रामा बापु चपांन यांचा मुलगा बाबु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal46.pdf
1426 कागल नदयाळ अरजुना बाबाजी येजरा यांची मुलगी तारु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal46.pdf
1427 कागल नदयाळ गोविंदा कुशाप्पा येजरे यांची मुलगा कुशप्पा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal46.pdf
1428 कागल नदयाळ दाजी बाबु पोवारयांची मुलगा तुकाराम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal47.pdf
1429 कागल नदयाळ दतु राणबा कोराणा यांचा मुलगा राणबा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal47.pdf
1430 कागल नदयाळ धोंडीबा विंदलकर यांचा मुलगा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal47.pdf
1431 कागल नदयाळ दादु राऊ कोराणा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal47.pdf
1432 कागल नदयाळ पार्वती कोम दादु कोराणा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal47.pdf
1433 कागल नदयाळ कासु कोम दाजी पवार  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal48.pdf
1434 कागल नदयाळ रायणी बाप जोती कुनकेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal48.pdf
1435 कागल नदयाळ भायला कृष्णा सांवत महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal48.pdf
1436 कागल भडगाव  संतु रामा चव्हाण यांचा मुलगा तुका महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Bhadgaon2.PDF
1437 कागल भडगाव  धोंडीराम चौगुले यास मुलगा ईश्वरा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Bhadgaon2.PDF
1438 कागल भडगाव  आबाजी संभाजी पावटे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Bhadgaon2.PDF
1439 कागल भडगाव  पिरा संतु खतकर यास मुलगी अंबु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Bhadgaon2.PDF
1440 कागल भडगाव  धोंडीबा भैरु मगदुम यास मुलगा रामु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Bhadgaon3.PDF
1441 कागल भडगाव  राघो रावजी पाटील यास मुलगी तारा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Bhadgaon3.PDF
1442 कागल भडगाव  दत्तु राऊ भारमल यांचा मुलगा विष्णु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Bhadgaon3.PDF
1443 कागल भडगाव  तुकाराम सोनाळकर यास मुलगा कृष्णा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Bhadgaon3.PDF
1444 कागल भडगाव  विठु राधो पाटील यास मुलगी कृष्णा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Bhadgaon3.PDF
1445 कागल भडगाव  तुका विठु धारवाडे यास मुलगा  शंकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Bhadgaon3.PDF
1446 कागल भडगाव  सुभाना पाटील महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Bhadgaon4.PDF
1447 कागल भडगाव  बाळु भैरु भांडवले यास मुलगा जोती महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Bhadgaon5.PDF
1448 कागल गलगले  रावजी बे लिंबाजी यांचा मुलगा गणु महसुल विभाग जन्म- मृत्यु नोंद उतारा Galgale1.pdf
1449 कागल गलगले  शिदु कृष्णा चकणे महसुल विभाग जन्म- मृत्यु नोंद उतारा Galgale2.pdf
1450 कागल केनवडे राऊ तुकाराम डाफळे यांस मुलगा नाव ज्ञानू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा KENVADE1.PDF
1451 कागल बानगे शंकर कृष्णा पाटील यांस मुलगी रा.बानगे सुशिला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा bange2.pdf
1452 कागल बानगे हरी बाळू  रामा जटार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा bange3.pdf
1453 कागल बानगे हिराबाई रामू रावु शटे मुकाम बानगे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा bange3.pdf
1454 कागल बेलवळे बुद्रुक गुंडू काळू काशीद महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा BALAVALEBUDRUK2.PDF
1455 कागल बेलवळे बुद्रुक रामा बाळा शिंदे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा BALAVALEBUDRUK2.PDF
1456 कागल बेलवळे बुद्रुक हौसी बाप आबा पा.बे.खु. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा BALAVALEBUDRUK2.PDF
1457 कागल बेलवळे बुद्रुक बळवंत कोंडी पा. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा BALAVALEBUDRUK2.PDF
1458 कागल बेलवळे बुद्रुक मथुरा कोम रामा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा BALAVALEBUDRUK2.PDF
1459 कागल बेलवळे बुद्रुक बाळू हेगु पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा BALAVALEBUDRUK2.PDF
1460 कागल बेलवळे बुद्रुक रामा गणू पा.रा.निगवे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा BALAVALEBUDRUK2.PDF
1461 कागल बेलवळे बुद्रुक भागू कोम खंडू पा. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा BALAVALEBUDRUK2.PDF
1462 कागल बेलवळे बुद्रुक धोंडी गोपाळा पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा BALAVALEBUDRUK3.PDF
1463 कागल बेलवळे बुद्रुक आकु कोम राऊ सिंदा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा BALAVALEBUDRUK3.PDF
1464 कागल बेलवळे बुद्रुक श्रीपती नाना सावेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा BALAVALEBUDRUK3.PDF
1465 कागल बेलवळे बुद्रुक नाना बाबाजी सिरुल महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा BALAVALEBUDRUK4.PDF
1466 कागल सावर्डे खुर्द नाव ठेविले नाही बाप कृष्णा रामा हुपेर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh2.PDF
1467 कागल सावर्डे खुर्द सदू हरी लिगडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh2.PDF
1468 कागल सावर्डे खुर्द कृष्णा रामा हुपेर याजला मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh2.PDF
1469 कागल सावर्डे खुर्द तुकाराम बिन रामा मालवेकर    यांचा मुलगा राजाराम     उर्फ परसू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh2.PDF
1470 कागल सावर्डे खुर्द भागोजी कुशापा लिगडे यांचा मुलगा परसू   महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh2.PDF
1471 कागल सावर्डे खुर्द पांडू दादू पाटील आवळेकर यांचा मुलगा हिंदूराव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh2.PDF
1472 कागल सावर्डे खुर्द सावबा रामा मालवेकर यांचा मुलगा हरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh3.PDF
1473 कागल सावर्डे खुर्द गौरा जोतीबा पाटील पिंपळगाव बु. यांचा मुलगा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh3.PDF
1474 कागल सावर्डे खुर्द पांडू विठू मालवेकर नाव दिलेले नाही महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh4.PDF
1475 कागल सावर्डे खुर्द ही बाप कृष्णा दत्तू पसारे यांचा मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh4.PDF
1476 कागल सावर्डे खुर्द नाना तातोबा डापळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh4.PDF
1477 कागल सावर्डे खुर्द  राजाराम हरी पा. केंबळी यांस मुलगा नाव ठेवले नाही महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh4.PDF
1478 कागल सावर्डे खुर्द कृष्णा संतू पसारे याजला मुलगा नाव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh4.PDF
1479 कागल सावर्डे खुर्द राजाराम हरी पाटील केंबळी याजला मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh4.PDF
1480 कागल सावर्डे खुर्द तुकाराम नाना मगदूम केनवडे याजला मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh4.PDF
1481 कागल सावर्डे खुर्द गोपाळा नागु पसारे यांचा मुलगा धोंडबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh5.PDF
1482 कागल सावर्डे खुर्द दादू हरी मालवेकर यांची मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh5.PDF
1483 कागल सावर्डे खुर्द संतू बापू डापळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh6.PDF
1484 कागल सावर्डे खुर्द दादू सावबा मालवेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh6.PDF
1485 कागल सावर्डे खुर्द परसू तुकाराम मालवेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh6.PDF
1486 कागल सावर्डे खुर्द दाजी रावजी पसारे यास मुलगी सोनू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh6.PDF
1487 कागल सावर्डे खुर्द दत्तू सत्तू मालवेकर यांचा मुलगा नारबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh6.PDF
1488 कागल सावर्डे खुर्द नाना बाबाजी डापळा यांचा मुलगा गणपती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh6.PDF
1489 कागल सावर्डे खुर्द मारुती गोपाळा पसारे यांचा मुलगा बाळू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh6.PDF
1490 कागल सावर्डे खुर्द सदू संत्तू डाफळे यांची मुलगी शांता महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh6.PDF
1491 कागल सावर्डे खुर्द मधुकर नीळकंठ कुलकर्णी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh7.PDF
1492 कागल सावर्डे खुर्द नाना तातोबा डापळे यांचा मुलगा दत्तू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh7.PDF
1493 कागल सावर्डे खुर्द सोदू रामा पसारे याजला मुलगा तुका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh7.PDF
1494 कागल सावर्डे खुर्द म्हादू रामा मालवेकर याजला मुलगा केरबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh7.PDF
1495 कागल सावर्डे खुर्द दत्तू तुकाराम डफळे याजला मुलगा गोपाळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh7.PDF
1496 कागल सावर्डे खुर्द कृष्णा खंडू सीदें महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh8.PDF
1497 कागल सावर्डे खुर्द बायना कोम नागु पसारे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh8.PDF
1498 कागल सावर्डे खुर्द हिराबाई कोम नरसु मिसाळ  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh8.PDF
1499 कागल सावर्डे खुर्द काशी बाप सदू मोगणे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh8.PDF
1500 कागल सावर्डे खुर्द परसू सुभाना देवडकर याजला मुलगी विटा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh8.PDF
1501 कागल सावर्डे खुर्द बाबु राणबा पाटील गोरंबेकर याची मुलगी भागू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh8.PDF
1502 कागल सावर्डे खुर्द बाळू रामा सींदे याजला मुलगी शांता महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh8.PDF
1503 कागल सावर्डे खुर्द सदू रामा मोगणे याचा मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh9.PDF
1504 कागल सावर्डे खुर्द म्हादू लक्ष्मण जाधव रा.सावर्डे बु याची मुलगी हौसी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh9.PDF
1505 कागल सावर्डे खुर्द राऊ बिन कृष्णा मालवेकर मुलगी हौसी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh9.PDF
1506 कागल सावर्डे खुर्द गोविंदा तुकाराम मोगणे याची मुलगी आंबु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh9.PDF
1507 कागल सावर्डे खुर्द भागू बाप धोंडी मालवेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh10.PDF
1508 कागल सावर्डे खुर्द सई कोम रामा पसारे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh10.PDF
1509 कागल सावर्डे खुर्द कृष्णा संतू पसारे याजला मुलगा परसू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh10.PDF
1510 कागल सावर्डे खुर्द बाबू रामा भारमल मुरगूडकर यांस मुलगी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh10.PDF
1511 कागल सावर्डे खुर्द शारु बाप लक्ष्मण लिंगडें महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh11.PDF
1512 कागल सावर्डे खुर्द धोंडीबा नाना मालवेकर यास मुलगा श्रीपती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh11.PDF
1513 कागल सावर्डे खुर्द नाना दौलू पाटील हदनाळकर यांस मुलगी सोनुबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh11.PDF
1514 कागल सावर्डे खुर्द कृष्णा बाबु कोपार्डेकर गोरंबेकर याज मुलगी कोंडुबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh11.PDF
1515 कागल सावर्डे खुर्द गोविंदा संतू कुराडे रा.सोनाळी यास मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh11.PDF
1516 कागल सावर्डे खुर्द दवलू सीदू डाफळे यास मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh11.PDF
1517 कागल सावर्डे खुर्द द्रौपदी बाई बाप दादू मालवेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh12.PDF
1518 कागल सावर्डे खुर्द शांताबाई बा सदू डाफळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh12.PDF
1519 कागल सावर्डे खुर्द साताप्पा दादू डाफळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh12.PDF
1520 कागल सावर्डे खुर्द म्हादू ईश्वरा रेडकर यास मुलगा श्रीरंग महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh12.PDF
1521 कागल सावर्डे खुर्द धोंडी लींबाजी साठे यास मुलगी नाव आकु वय नऊ महिने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh12.PDF
1522 कागल सावर्डे खुर्द हरी कुशापा लीगडें यास मुलगा केरबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh12.PDF
1523 कागल सावर्डे खुर्द रामा कृष्णा पसारे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh13.PDF
1524 कागल सावर्डे खुर्द परसू लक्ष्मण मालवेकर यास मुलगी बाळाबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh13.PDF
1525 कागल सावर्डे खुर्द येसबा बाळू कदम यास मुलगा बाबाजी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh13.PDF
1526 कागल सावर्डे खुर्द गणू आबा देवडकर यास मुलगा जानू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh13.PDF
1527 कागल सावर्डे खुर्द गुंडू धोंडी सींदे यास मुलगी ताराबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh13.PDF
1528 कागल सावर्डे खुर्द शांताबाई बाप आबा मालवेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh14.PDF
1529 कागल सावर्डे खुर्द दादू म्हादू राऊत यास मुलगा मदेव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh14.PDF
1530 कागल सावर्डे खुर्द नाना बाबाजी खामकर यास मुलगी दौप्रदी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh14.PDF
1531 कागल सावर्डे खुर्द कोयनापा रामा पाटील रा.साकेकर यास मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh14.PDF
1532 कागल सावर्डे खुर्द गणू विठू काळे मडीळगेकर यांस मुलगी हवसी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh15.PDF
1533 कागल सावर्डे खुर्द दादू हरी मालवेकर यांस मुलगा केशव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh15.PDF
1534 कागल सावर्डे खुर्द गोंविदा धोंडी पोवार गोरंबेकर यांस मुलगी पारु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh15.PDF
1535 कागल सावर्डे खुर्द हरी रामा भारमल मुरगूडकर यांस मुलगा विठू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh15.PDF
1536 कागल सावर्डे खुर्द हरी लक्ष्मण मालवेकर यास मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh15.PDF
1537 कागल सावर्डे खुर्द रामा दवलू मोकाशी  डाफळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh16.PDF
1538 कागल सावर्डे खुर्द तुका कृष्णा मालवेकर याजला मुलगा शिवा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh16.PDF
1539 कागल सावर्डे खुर्द सदू रामा मागणे यास मुलगा गणू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh16.PDF
1540 कागल सावर्डे खुर्द सदू संतू डाफळे यास मुलगा महादू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh16.PDF
1541 कागल सावर्डे खुर्द केरु हरी लिंगडें महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh17.PDF
1542 कागल सावर्डे खुर्द धोंडी राघु देवडकर यास मुलगा परसू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh17.PDF
1543 कागल सावर्डे खुर्द तुकाराम भुजींगा खोत यांस मुलगी पार्वती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh17.PDF
1544 कागल सावर्डे खुर्द धोंडी बीन हरी सुरवसी रा.येवती यांस मुलगा कुंडलीक महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh17.PDF
1545 कागल सावर्डे खुर्द दत्तू धोंडी डाफळे यास मुलगी तुळसाबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh17.PDF
1546 कागल सावर्डे खुर्द सीदू रामा पसारे यांस मुलगा गणू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh17.PDF
1547 कागल सावर्डे खुर्द बाळू जिवबा डापळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh18.PDF
1548 कागल सावर्डे खुर्द आंबाजी सोंग कोंडीबा मालवेकर यांस मुलगा लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh18.PDF
1549 कागल सावर्डे खुर्द नागू सखोबा कदम यास मुलगी सोनुबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh18.PDF
1550 कागल सावर्डे खुर्द दाजी रावजी पसारे यास मुलगा पांडुरंग महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh18.PDF
1551 कागल सावर्डे खुर्द राऊ कृष्णा मालवेकर यास मुलगी आनु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh18.PDF
1552 कागल सावर्डे खुर्द मैना कोम रामा फासके महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh19.PDF
1553 कागल सावर्डे खुर्द कृष्णा दादू पाटील केनवडेकर यांस मुलगा दिनकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh19.PDF
1554 कागल सावर्डे खुर्द म्हादू ईश्वरा रेडकर यास मुलगा ईचळकरंजीकर ईश्वरा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh19.PDF
1555 कागल सावर्डे खुर्द तातोबा लक्ष्मण ऊबारे यास मुलगा येसबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh19.PDF
1556 कागल सावर्डे खुर्द जानबा हरी मालवेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh20.PDF
1557 कागल सावर्डे खुर्द दवलू सीदू डाफळे यास मुलगी गोंदुबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh20.PDF
1558 कागल सावर्डे खुर्द दत्तू तुकाराम डाफळे यांस मुलगी आक्काबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh20.PDF
1559 कागल सावर्डे खुर्द गोपाळा नागु पसारे यांस मुलगा केरबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh20.PDF
1560 कागल सावर्डे खुर्द दादू संतु डाफळे यांस मुलगा गोपाळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh20.PDF
1561 कागल सावर्डे खुर्द पांडू यसबा कदम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh21.PDF
1562 कागल सावर्डे खुर्द केरबा नागू पसारे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh21.PDF
1563 कागल सावर्डे खुर्द जानबा लक्ष्मण मालवेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh21.PDF
1564 कागल सावर्डे खुर्द कृष्णा दाजी मालवेकर यांस मुलगा लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh21.PDF
1565 कागल सावर्डे खुर्द दत्तु तुकाराम मोंगणे यांस मुलगी वालुबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh21.PDF
1566 कागल सावर्डे खुर्द कृष्णा संतू पसारे यास मुलगी तुळसाबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh22.PDF
1567 कागल सावर्डे खुर्द धोंडी नाना मालवेकर यांस मुलगी आकुबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh22.PDF
1568 कागल सावर्डे खुर्द संभाजी मसु मालवेकर यास मुलगा जोती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh22.PDF
1569 कागल सावर्डे खुर्द सदू नाना यादव रा.कोल्हापूर यास मुलगा दिनकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh22.PDF
1570 कागल सावर्डे खुर्द मुलगा नाव ठेविले नाही धोंडी कृष्णा ढालेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh23.PDF
1571 कागल सावर्डे खुर्द रामू सदू यादव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh23.PDF
1572 कागल सावर्डे खुर्द धोंडी कृष्णा तळेकर यांस मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh23.PDF
1573 कागल सावर्डे खुर्द सदू लक्ष्मण मालवेकर यास मुलगी धोंडुबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh23.PDF
1574 कागल सावर्डे खुर्द बाळू राघू कदम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh24.PDF
1575 कागल सावर्डे खुर्द श्रीपती धोंडी मालवेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh24.PDF
1576 कागल सावर्डे खुर्द सोनुबाई बाप नागु कदम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh24.PDF
1577 कागल सावर्डे खुर्द मुलगा बाप महादू मालवेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh24.PDF
1578 कागल सावर्डे खुर्द गणू रावु लिंगडे यांस मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh24.PDF
1579 कागल सावर्डे खुर्द विठू तुकाराम सवेकर यांस मुलगी आनुबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh24.PDF
1580 कागल सावर्डे खुर्द म्हादू लक्ष्मण मालवेकर यांस मुलगा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh24.PDF
1581 कागल सावर्डे खुर्द आनुबाई बाप राऊ मालवेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh25.PDF
1582 कागल सावर्डे खुर्द आंबुबाई भ्र.तार दत्तू सखोबा पसारे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh25.PDF
1583 कागल सावर्डे खुर्द रामा नाना फासके महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh25.PDF
1584 कागल सावर्डे खुर्द गंगा कोम संतू डाफळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh25.PDF
1585 कागल सावर्डे खुर्द जाई कोम सटू जाधव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh25.PDF
1586 कागल सावर्डे खुर्द सखोबा लक्ष्मण मालवेकर यांस मुलगा गोपाळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh25.PDF
1587 कागल सावर्डे खुर्द दादू नाना मालवेकर यांस मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh25.PDF
1588 कागल सावर्डे खुर्द हरी कुशापा लीगडें यास मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद उतारा Savardekh25.PDF
1589 कागल नदयाळ दादु रामा गायड याची मुलगी जना महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal1.pdf
1590 कागल नदयाळ रामा सिंधु लाड यांचा मुलगा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal1.pdf
1591 कागल नदयाळ बाळा तुका कुणकेकर याची मुलगी चंद्रा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal1.pdf
1592 कागल नदयाळ गणु म-याप्पा कुणकेकर यांचा मुलगा दतात्रय महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal1.pdf
1593 कागल नदयाळ भागाजी शिवा करडे यांचा मुलगा यशवंत महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal2.pdf
1594 कागल नदयाळ रामु म्हादु गौड महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal2.pdf
1595 कागल नदयाळ दत्तु गोंविद लोंढे रा. सोनगे यांची मुलगी सोनुबाई महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1596 कागल नदयाळ पिरा बाबाजी कुणकेकरयाचा मुलगा विठोबा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1597 कागल नदयाळ भाउु राजापुरे यांचा मुलगा विष्णु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1598 कागल नदयाळ जोती बाबाजी  कुणकेकर याचा मुलगा तुकाराम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1599 कागल नदयाळ बाळा रामा अस्वले याची मुलगी यशवंती महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1600 कागल नदयाळ राणबा तातोबा कोराणा याची मुलगी चंद्रा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1601 कागल नदयाळ दत्तु राणबा कोराणा याचा मुलगा गोपाळा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1602 कागल नदयाळ लक्षु  आदी पवार यांचा मुलगा राणबा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal3.pdf
1603 कागल नदयाळ गुंडु राणा कुणकेकर यांची मुलगी जनाबाई महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal4.pdf
1604 कागल नदयाळ चंगुराम  रामण कोराणे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal4.pdf
1605 कागल नदयाळ रामा बापु चव्हाण याची मुलगी नानु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal4.pdf
1606 कागल नदयाळ गोंविंदा कुशापा येजरा याची मुलगी रकमा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal4.pdf
1607 कागल नदयाळ बाळा सवंतु डेंग्या याचा मुलगा भाऊ महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal4.pdf
1608 कागल नदयाळ आऊकोम कृष्णा करडे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1609 कागल नदयाळ हारी बाबाजी कुणकेकर याची मुलगी पारु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1610 कागल नदयाळ मादु रामा गारड याचा मुलगा मारुती महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1611 कागल नदयाळ कृष्णा राधो सिंधा यांचा मुलगा जानु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1612 कागल नदयाळ दत्तु नाना डेंग्या यांचा मुलगी शारी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1613 कागल नदयाळ दत्तु नाना डेंग्या यांचा मुलगी महेत महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1614 कागल नदयाळ मश्याप्पा बापु कुणकेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1615 कागल नदयाळ लक्षु विठु बुडक्या  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1616 कागल नदयाळ दुरपती बाप विठु खतकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1617 कागल नदयाळ दत्तु बाप गणु कुणकेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1618 कागल नदयाळ साकरु बाप रामु कुणकेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1619 कागल नदयाळ भयरु कृष्णा सावत याची मुलगी नाव कबळा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1620 कागल नदयाळ आबा भागोजी कुणकेकर याचा मुलगा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal5.pdf
1621 कागल नदयाळ बाळा नाना कुणकेकर याची मुलगी सुदरा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal6.pdf
1622 कागल नदयाळ रामा सनतु कुणकेकर याचा मुलगा विठु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal6.pdf
1623 कागल नदयाळ बाळा तुकाराम कुणकेकर यांची मुलगी चांगुणा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal7.pdf
1624 कागल नदयाळ दादु राऊ कोराणा यांचा मुलगा ज्योती कोराणा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal7.pdf
1625 कागल नदयाळ भाऊ धोंडी डेरमा यांचा मुलगा पांडुरंग महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal8.pdf
1626 कागल नदयाळ दादु रामा सावड यांची मुलगी काशी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal8.pdf
1627 कागल नदयाळ काळुआ ठकर यांचा मुलगा कोंडीबा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal9.pdf
1628 कागल नदयाळ गोपी दास येजरे यांचा मुलगा ज्ञानु येजरे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal9.pdf
1629 कागल नदयाळ दत्तु नाना ढगे यांचा मुलगा पांडु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal9.pdf
1630 कागल नदयाळ विठु म-याप्पा आंबीलडोक यांची मुलगी गगु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal9.pdf
1631 कागल नदयाळ गणपती आप्पा पाटील रा.बेलेवाडी यांची मुलगी कोकीळा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal9.pdf
1632 कागल नदयाळ ईश्वर राऊ खतकर  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal10.pdf
1633 कागल नदयाळ रामु ‍ सिदद् लाड महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal10.pdf
1634 कागल नदयाळ रामु हसर रानमाळे यांचा मुलगा मारुती रा.शेंडुर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal10.pdf
1635 कागल नदयाळ कृष्णा बाबाजी कोराणे यांचा मुलगा पांडु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal10.pdf
1636 कागल नदयाळ आप्पाजी मगदुम यांचा मुलगा कृष्णा रा.हळदी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal10.pdf
1637 कागल नदयाळ विठु घोंडी ढवळकर यांची मुलगी धोंडु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal10.pdf
1638 कागल नदयाळ विठु सतप्पा असवले यांची मुलगी‍ रकमा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal11.pdf
1639 कागल नदयाळ शिवा  काळु जाधव यांची मुलगी सुंदरा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal11.pdf
1640 कागल नदयाळ पांडु शिवाजी डावरे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal11.pdf
1641 कागल नदयाळ रकमा बाप पिरा कुणकेकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal11.pdf
1642 कागल नदयाळ धोडी रामा इंदलकर रा.निपाणी यांची मुलगी सीताबाई महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal11.pdf
1643 कागल नदयाळ कव्हर पेज महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal12.pdf
1644 कागल नदयाळ बाळा हरिसीहा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal13.pdf
1645 कागल नदयाळ रामु बाळा यजराया यांचा मुलगा एकनाथ महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal13.pdf
1646 कागल नदयाळ राऊ धोंडी खतकर यांचा मुलगा  राजेराम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal14.pdf
1647 कागल नदयाळ दादु राऊ कोराणा यांचा मुलगा राऊ महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal14.pdf
1648 कागल नदयाळ सुधा रामजी बुडके यांची मुलगी पारु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal14.pdf
1649 कागल नदयाळ आकु बाप म्हादु लुगडे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal15.pdf
1650 कागल नदयाळ बाळा तुकाराम कुणकेकर यांची मुलगी गंगु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal15.pdf
1651 कागल नदयाळ नकुशी बाप दादु गावड महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal15.pdf
1652 कागल नदयाळ सतवा अस्वले मयत महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal15.pdf
1653 कागल नदयाळ गणपती सावबा असवे यांचा मुलगा एकनाथ रा.हमीदवाडा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1654 कागल नदयाळ सरनोबा गोविंदा ढोले यांचा मुलगा दादु रा.अर्जुनवाडा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1655 कागल नदयाळ बाळु बाबु चव्हाण यांचा मुलगा केरबा रा.बेनिकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1656 कागल नदयाळ गुंडु बापु सिंदे यांचा मुलगा शिवापा रा.नंदयाळ महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1657 कागल नदयाळ गोंविंदा सखोबा आरेकर यांचा मुलगा सदु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1658 कागल नदयाळ लक्षुमी धुकोग्या यांचा मुलगा मारुती रा.बोळाची वाडी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1659 कागल नदयाळ करला बाप रागो कोराणा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1660 कागल नदयाळ राणु कली मयत महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1661 कागल नदयाळ कृष्णा डेग्या मयत महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal16.pdf
1662 कागल नदयाळ आऊ केणबा बाजी ढेंगे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1663 कागल नदयाळ धोंडीबा नाना कुणकेकर यांची मुलगी कमळी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1664 कागल नदयाळ हरी रावजी सिंदे यांची मुलगी कवळा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1665 कागल नदयाळ भागेाजी येशबा करडे यांची मुलगी रकमा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1666 कागल नदयाळ जोती बाबाजी  कुणकेकर याचा मुलगी जना महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1667 कागल नदयाळ विठु  मन्याप्पा माबीठोके महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1668 कागल नदयाळ जना दादु फगटे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1669 कागल नदयाळ संतु रामा अश्वले यांची मुलगी शारु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1670 कागल नदयाळ दत्तु कृष्णा पाटील यांची मुलगी जना महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1671 कागल नदयाळ दत्तु आप्पा आरागडे यांची मुलगी आकु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal17.pdf
1672 कागल नदयाळ दादु बाबु फगरे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal18.pdf
1673 कागल नदयाळ कव्हर पेज महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal19.pdf
1674 कागल नदयाळ कोडी्बा पयाप्पा कोराणे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal20.pdf
1675 कागल नदयाळ संतु रामा अस्वले महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal21.pdf
1676 कागल नदयाळ बाळु रामा कोराणे यांची  मुलगी किसनी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal22.pdf
1677 कागल नदयाळ बाळु रामा कोराणे यांचा मुलगा दत्तु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal22.pdf
1678 कागल नदयाळ रामन्ना तातोबा कोराणे यांचा मुलगा म्हादु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal23.pdf
1679 कागल नदयाळ काळु मशाप्पा बुडके महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal23.pdf
1680 कागल नदयाळ बाळा मरयाप्पा आबिलडयोक्या यांची मुलगी आवसी आक्का महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal23.pdf
1681 कागल नदयाळ रामु गोविंद खेडयायाची मुलगी चेंदु आनुर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal24.pdf
1682 कागल नदयाळ हारी रावजी कुणकेकर यांची मुलगी पारुबाई महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal24.pdf
1683 कागल नदयाळ शोभा बागोजी कुणकेकर यांची मुलगी हिराबाई महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal24.pdf
1684 कागल नदयाळ हरी बाबजी खेबुडया  यांची मुलगी इंद्रायणी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal24.pdf
1685 कागल नदयाळ बाळा मजाप्पा आबिलढोके  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal25.pdf
1686 कागल नदयाळ विठु बाबाजी आडेकर यांचा मुलगा दत्तु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal25.pdf
1687 कागल नदयाळ गुंडु नाना आडेकर यांची मुलगी रकमा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal26.pdf
1688 कागल नदयाळ दाजी बाबु पोवारयांची मुलगी नाणी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal26.pdf
1689 कागल नदयाळ दादु रामा गावड यांचा मुलगा भैरु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal26.pdf
1690 कागल नदयाळ नाना आडेकर यांची मुलगी रकमा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal27.pdf
1691 कागल नदयाळ आप्पासीध्द पोवार यांची मुलगी नाणी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal27.pdf
1692 कागल नदयाळ दत्तु राणबा कोराणा याचा मुलगा नाना महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal27.pdf
1693 कागल नदयाळ धोंडीबा नागोजी पाटील महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal27.pdf
1694 कागल नदयाळ भैरु माणकु ढेकळया महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर Nandyal27.pdf
1695 कागल सावर्डे बुद्रुक राऊ सखाराम देसाई महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk2.pdf
1696 कागल सावर्डे बुद्रुक रसुल आबा मुलाणी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk2.pdf
1697 कागल सावर्डे बुद्रुक महादेव बाबू मोर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk2.pdf
1698 कागल सावर्डे बुद्रुक दत्तू रामा घोरपडे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk2.pdf
1699 कागल सावर्डे बुद्रुक हरि विठू चिंदगा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk3.pdf
1700 कागल सावर्डे बुद्रुक बायजा कोम बाळा परीट महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk3.pdf
1701 कागल सावर्डे बुद्रुक यसु बाप गणू भुजरे महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk3.pdf
1702 कागल सावर्डे बुद्रुक राई बाप आबा पाटील महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk3.pdf
1703 कागल सावर्डे बुद्रुक मोती लकु चिंदगे यांचा मुलगा गणपती महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk4.pdf
1704 कागल सावर्डे बुद्रुक बापू बाळू घराळ यांचा मुलगा भाऊ महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk4.pdf
1705 कागल सावर्डे बुद्रुक राऊ बाबू बापू गुजर यांची मुलगी धोंडू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk4.pdf
1706 कागल सावर्डे बुद्रुक दादू कृष्णा निकम यांची मुलगी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk4.pdf
1707 कागल सावर्डे बुद्रुक हिरा बाप रामा किरुळकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk5.pdf
1708 कागल सावर्डे बुद्रुक सखाराम लक्ष्मण पाटील महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk5.pdf
1709 कागल सावर्डे बुद्रुक भैना कोम जिवबा काशीद महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk5.pdf
1710 कागल सावर्डे बुद्रुक गणू गोविंदा कुळुमोडा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk5.pdf
1711 कागल सावर्डे बुद्रुक आबा बबाजी सुतार  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk5.pdf
1712 कागल सावर्डे बुद्रुक जानु ज्ञानबा सुतार महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk6.pdf
1713 कागल सावर्डे बुद्रुक संतू परब ता हिलगडा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk6.pdf
1714 कागल सावर्डे बुद्रुक कृष्णा म्हादू कुंभार यांची मुलगी पारु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk6.pdf
1715 कागल सावर्डे बुद्रुक लक्ष्मण विठू पाटील यांची मुलगी पारु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk6.pdf
1716 कागल सावर्डे बुद्रुक म्हाळू लक्ष्मण निकम यांची मुलगी नारी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk6.pdf
1717 कागल सावर्डे बुद्रुक नागु जोती म्हातुगडा यांची मुलगी काशी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk6.pdf
1718 कागल सावर्डे बुद्रुक आबा म्हादू चिंदगा यांची मुलगी कृष्णा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk6.pdf
1719 कागल सावर्डे बुद्रुक गोपाळा आबा म्हातुगडा यांची मुलगी जना महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk7.pdf
1720 कागल सावर्डे बुद्रुक दत्तु दाजी म्हातुगडा यांची मुलगी तारु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk7.pdf
1721 कागल सावर्डे बुद्रुक नानी बाप भागुजी बुजरा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk8.pdf
1722 कागल सावर्डे बुद्रुक बाळा रामा पाटील महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk8.pdf
1723 कागल सावर्डे बुद्रुक पारु बाप म्हाळु निकम महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk8.pdf
1724 कागल सावर्डे बुद्रुक इश्वरा राघु लोहार महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk8.pdf
1725 कागल सावर्डे बुद्रुक जानु संतु हिरुगडा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk8.pdf
1726 कागल सावर्डे बुद्रुक बायजा कोम सुभु मोरबाळा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk8.pdf
1727 कागल सावर्डे बुद्रुक बंडु आबाजी सुतार यांची मुलगी कासी महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk8.pdf
1728 कागल सावर्डे बुद्रुक जानु सावबा सुतार  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk8.pdf
1729 कागल सावर्डे बुद्रुक संतु परब ता हिरुगडा यांचा मुलगा जानू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk8.pdf
1730 कागल सावर्डे बुद्रुक कृष्णा नरु पाटील यांचा मुलगा मारुती महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk8.pdf
1731 कागल सावर्डे बुद्रुक दादू रामा पाटील यांचा मुलगा ईश्वरा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk8.pdf
1732 कागल सावर्डे बुद्रुक इश्वरा राघु लोहार यांचा मुलगा सदू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk8.pdf
1733 कागल सावर्डे बुद्रुक म्हादू आबा बुजरा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk9.pdf
1734 कागल सावर्डे बुद्रुक मारुती गणपती बुजरा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk9.pdf
1735 कागल सावर्डे बुद्रुक सिदू इश्वरा लोहार महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk9.pdf
1736 कागल सावर्डे बुद्रुक कृष्णा दाजी लोहार महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk9.pdf
1737 कागल सावर्डे बुद्रुक राई कोम मलू हिरुगडा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk9.pdf
1738 कागल सावर्डे बुद्रुक राजाराम जयराम खोत  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk9.pdf
1739 कागल सावर्डे बुद्रुक रामा तातोबा हरेल उर्फ कुलवमोडा यांची मुलगी गोदा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk9.pdf
1740 कागल सावर्डे बुद्रुक कृष्णा तातोबा हरेल उर्फ कुलवमोडा यांची मुलगी मंजा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk9.pdf
1741 कागल सावर्डे बुद्रुक तुका आबा काशिद  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk9.pdf
1742 कागल सावर्डे बुद्रुक कृष्णा आबा चिंदगा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk10.pdf
1743 कागल सावर्डे बुद्रुक रामा आबा किरुळकर यांची मुलगी हिरा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk10.pdf
1744 कागल सावर्डे बुद्रुक आऊ कोम आबा पटाडा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk11.pdf
1745 कागल सावर्डे बुद्रुक रामा नागु पाटील यांचा मुलगा शंकर महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk11.pdf
1746 कागल सावर्डे बुद्रुक परसु संतु म्हातुगडा यांचा मुलगा यशवंत   महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk11.pdf
1747 कागल सावर्डे बुद्रुक भैरु बाप हिरुगडा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk12.pdf
1748 कागल सावर्डे बुद्रुक धोंडी रावजी काशिद यांचा मुलगा म्हादू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk12.pdf
1749 कागल सावर्डे बुद्रुक संतु आबा गुजर यांची मुलगी अनुशया महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk12.pdf
1750 कागल सावर्डे बुद्रुक सखाराम बाबाजी पठाडा यांचा मुलगा मारुती महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk12.pdf
1751 कागल सावर्डे बुद्रुक पांडु आबाजी सुतार यांची मुलगी सावित्री महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk12.pdf
1752 कागल सावर्डे बुद्रुक इरपास शिवापा आडके यांची मुलगी शांती महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk12.pdf
1753 कागल सावर्डे बुद्रुक बंडु गोविंदा गुरव यांची मुलगी शारु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk12.pdf
1754 कागल सावर्डे बुद्रुक केशव राघू पाटील यांची मुलगी इंद्री महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk13.pdf
1755 कागल सावर्डे बुद्रुक दादू बाबू मोरबाळा यांचा मुलगा भिवा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk13.pdf
1756 कागल सावर्डे बुद्रुक बापू बाळा घराळ यांचा मुलगा मारुती महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk13.pdf
1757 कागल सावर्डे बुद्रुक गणु वाकुजी बुजरा यांचा मुलगा धुळापा  महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk13.pdf
1758 कागल सावर्डे बुद्रुक लक्ष्मण गणू हावलदार महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk13.pdf
1759 कागल सावर्डे बुद्रुक सातापा संतु हिरुगडा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk14.pdf
1760 कागल सावर्डे बुद्रुक तुकाराम राघु लोहार यांची मुलगी आंबु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk14.pdf
1761 कागल सावर्डे बुद्रुक हरी संभा मसकर यांची मुलगी मुक्ता महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk14.pdf
1762 कागल सावर्डे बुद्रुक दादू म्हादू कोंडकर यांची मुलगी जना महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk15.pdf
1763 कागल सावर्डे बुद्रुक म्हाळु लक्ष्मण निकम यांची मुलगी आंबू महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk15.pdf
1764 कागल सावर्डे बुद्रुक महादू बाबु मोरबाळा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk17.pdf
1765 कागल सावर्डे बुद्रुक महादू भैरु पाटील यांचा मुलगा भैरु महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk17.pdf
1766 कागल सावर्डे बुद्रुक दत्तू सटऊ पाटील यांची मुलगी भैरुबाई महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk17.pdf
1767 कागल सावर्डे बुद्रुक केशव यसबा पाटील यांची मुलगी हिरा महसुल विभाग जन्ममृत्यु रजिस्टर savrdebk17.pdf
1768 कागल सावर्डे बुद्रुक लक्ष्मण बा