बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका शिरोळ

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 शिरोळ शिरोळ मुलगा बाप यलाप्पा कुसळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
2 शिरोळ शिरोळ काडु बाप सुबाना डकरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
3 शिरोळ शिरोळ रामा बाप सुबराव गुरुब वाडीकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
4 शिरोळ शिरोळ चेंदरा बाप राणु बीन लिलीबाजी सावंत हगवणे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
5 शिरोळ शिरोळ धोंडू बाप नारायण उरणे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
6 शिरोळ शिरोळ नारायण बीन सखाराम हराडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
7 शिरोळ शिरोळ धोंडी बाप बाजीरावु होळकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
8 शिरोळ शिरोळ बया कोम माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
9 शिरोळ शिरोळ सुदा कोम सतु उबाळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
10 शिरोळ शिरोळ नायकु बीन मल्हारी बराडे पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
11 शिरोळ शिरोळ नरु बाप पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
12 शिरोळ शिरोळ सुब्रा बापुप रघु बीन संतु चवाण महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
13 शिरोळ शिरोळ दत्तु बाप सीदु बीन साली महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
14 शिरोळ शिरोळ सकुबा बाप नारायण जगदाले महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
15 शिरोळ शिरोळ भाऊ बाप मानाजी भावजी सावंत महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
16 शिरोळ शिरोळ नाना बीन सीदु पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
17 शिरोळ शिरोळ अपा बीन नाना साकाडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
18 शिरोळ शिरोळ नाव नाही बाप सतु लीबजी चवाण महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
19 शिरोळ शिरोळ सुबा रामा गोवींद साकडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
20 शिरोळ शिरोळ यकी दादा बाबाजी पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
21 शिरोळ शिरोळ केरु बीन गुडु ढवळकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
22 शिरोळ शिरोळ राघु बीन सखबा वराडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
23 शिरोळ शिरोळ कृष्णाबाई कोम नरसीगा कावडी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
24 शिरोळ शिरोळ कृष्णा गणु रावजी खापरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
25 शिरोळ शिरोळ तात्या धोडी पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
26 शिरोळ शिरोळ उमापा लाटवडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirol1.pdf
27 शिरोळ जैनापूर दाजी अंबाजी जगदाळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjainapur1.pdf
28 शिरोळ जांभळी गणु बीन जोती वरेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjambhali1.pdf
29 शिरोळ जांभळी दादा बीन आपा मोरे याचा मुलगा ज्ञानु महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjambhali1.pdf
30 शिरोळ जांभळी जानकु भैरु जगदाळे याचा मुलगा राणबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjambhali1.pdf
31 शिरोळ जांभळी बाबाजी चीचवाडकर याचा मुलगा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjambhali1.pdf
32 शिरोळ जांभळी बाळा बीन केदारी वरेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjambhali1.pdf
33 शिरोळ जांभळी आकी बाप रावुजी रणखांबे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjambhali1.pdf
34 शिरोळ जांभळी आपा बाप तुकाराम रा.चींचवाड महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjambhali1.pdf
35 शिरोळ जांभळी तुकाराम बीन बाबाजी चौकाडया काळया आपाजीचे संतुचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjambhali1.pdf
36 शिरोळ जांभळी बापु मार्तडा जावलेकर रुपा गावडयाचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjambhali1.pdf
37 शिरोळ जांभळी सदु बाबाजी गावडे सीरोलकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjambhali1.pdf
38 शिरोळ जांभळी सावजी बीन हीरापा दव याची मुलगी धोंडी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjambhali1.pdf
39 शिरोळ जांभळी पाटलु सीरपा तुका शाहापूरकर यांचा मुलगा आपा महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjambhali1.pdf
40 शिरोळ जांभळी लक्ष्मण हणमंता यादव याची मुलगी जना  महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjambhali1.pdf
41 शिरोळ जांभळी आपा सीदापा यादव याचा मुलगा गणु महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npjambhali1.pdf
42 शिरोळ शिरटी नाव ठेवलेले नाही बाप रावजी बीन रामा हुगे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirti1.pdf
43 शिरोळ शिरटी सीता जोगतीण  महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirti1.pdf
44 शिरोळ शिरटी रावजी बीन रामा हुगे याचा मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirti1.pdf
45 शिरोळ शिरटी बाबु बीन धोंडी भोसले याचा मुलगा धोंडी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirti1.pdf
46 शिरोळ शिरटी आपा बीन लक्ष्मण कोकण यासी मुलगा लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npshirti1.pdf
47 शिरोळ टाकवडे लक्षुमण कुशापा नलवडे मौजे मजकुर याची मुलगी कासी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर nptakawade1.pdf
48 शिरोळ टाकवडे राम खळु काले मौजे मजकुर याचा मुलगा लक्षुमण महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर nptakawade1.pdf
49 शिरोळ टाकवडे लक्ष्मणा आपा पा याचा मुलगा(नारु/भैरु) महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर nptakawade1.pdf
50 शिरोळ टाकवडे बाबाजी बीन बापु कोकरे  मौजे मजकुर याचा मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर nptakawade1.pdf
51 शिरोळ टाकवडे रामा बीन गणु जाधव महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर nptakawade1.pdf
52 शिरोळ दानोळी दता बाप भाऊ दळवी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npdanoli1.pdf
53 शिरोळ दानोळी शाजी बीन रामा चवाण रुईकर याचा मुलगा दाजी कृष्णा तोंडले यांचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npdanoli1.pdf
54 शिरोळ दानोळी तुकाराम बीन सुभाना सांवत सांगलीकर याचा मुलगा हवसी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npdanoli1.pdf
55 शिरोळ दानोळी दौलु बीन येसु हातकडगलेकर याची मुलगी जीजा महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npdanoli1.pdf
56 शिरोळ दानोळी भीभी बाप बाबजी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npdanoli1.pdf
57 शिरोळ हसुर लक्ष्मी बाप बाबाजी लवहार हीचा मुलगा गणु महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर nphasur1.pdf
58 शिरोळ यड्राव हरी बीन सतु जाधव मुलगा नाव हरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npYadrav1.pdf
59 शिरोळ चिपरी गगा कोम जोती जगदाले महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npchipari1.pdf
60 शिरोळ घालवाड हरी बाप आबा बहीरु थोरात महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npGhalwad1.pdf
61 शिरोळ घालवाड गंग आकु कोम गंगु चवाण महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npGhalwad1.pdf
62 शिरोळ घालवाड सारजा बाप खंडु बीन सखाराम कदम महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npGhalwad1.pdf
63 शिरोळ घालवाड रामु बाप हरी देवजी लीबाजी सावंत सीरोळकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npGhalwad1.pdf
64 शिरोळ घालवाड हरी बाप गणु बीन अपा थोरात महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npGhalwad1.pdf
65 शिरोळ घालवाड केशव बीन वीठू खोंदरे याचा मुलगा मसाजी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npGhalwad1.pdf
66 शिरोळ घालवाड गणु बीन सकोबा माने याचा मुलगा सकाराम महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npGhalwad1.pdf
67 शिरोळ घालवाड जनन होऊन नाव न ठेवीता मेले गगुपा याची मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npGhalwad1.pdf
68 शिरोळ घालवाड सखाराम कदम याची बायको बांळत ईस मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npGhalwad1.pdf
69 शिरोळ घालवाड गोपाळा बाप सतु नरु खंडया महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npGhalwad1.pdf
70 शिरोळ नृसींहवाडी लक्षुबाई कोम वीठु पवार महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npNrusinhwadi1.pdf
71 शिरोळ नृसींहवाडी भाऊ बीन मैराळा मोरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npNrusinhwadi1.pdf
72 शिरोळ नृसींहवाडी तात्या बीन गंगाजी मोरे गवरा महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npNrusinhwadi1.pdf
73 शिरोळ नृसींहवाडी वीठू बीन लिबाजी माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npNrusinhwadi1.pdf
74 शिरोळ नृसींहवाडी तुकाराम उमाजी पवार महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npNrusinhwadi1.pdf
75 शिरोळ नृसींहवाडी बईनाबाई कोम रावजी कदम रार घालवाड महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npNrusinhwadi1.pdf
76 शिरोळ नृसींहवाडी गंगाराम बीन रामा मोरे रार खोतवाडी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npNrusinhwadi1.pdf
77 शिरोळ नृसींहवाडी तात्या सतु इंगलज पा रार वाडी नरसींव्ह महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npNrusinhwadi1.pdf
78 शिरोळ नृसींहवाडी गुंडु बीन मैराळा कदम महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npNrusinhwadi1.pdf
79 शिरोळ टाकळी तानी बाप आपाजी बाप लबाजी बेडकीहाळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npTakali1.pdf
80 शिरोळ टाकळी बया कोम राघु गोते महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npTakali1.pdf
81 शिरोळ टाकळी बाप दादा तात्या मोरे सीरोल महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npTakali1.pdf
82 शिरोळ टाकळी उपजातज मेले बाप कृष्णा हरीगारे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npTakali1.pdf
83 शिरोळ टाकळी सदरी प्रमाणे बाप कृष्णा हरीगारे अवळी जवळी उपजताच मेले महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npTakali1.pdf
84 शिरोळ टाकळी दत्तु बाप बाबु बीन नरसु पा शंडूरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npTakali1.pdf
85 शिरोळ टाकळी आकु आई मयनी नीरहरी आई सत्यवा जोगतीन महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npTakali1.pdf
86 शिरोळ टाकळी मयत बाप कृष्णा हरीगारे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npTakali1.pdf
87 शिरोळ टाकळी मयत बाप कृष्णा हरीगारे महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npTakali1.pdf
88 शिरोळ टाकळी तानी बाप रामा खंडु बाबर महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npTakali1.pdf
89 शिरोळ टाकळी कृष्णा बाप आबाजी बीन नाना साळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npTakali1.pdf
90 शिरोळ टाकळी रकमा परीटीण महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npTakali1.pdf
91 शिरोळ टाकळी कृष्णा बाप बळी बीन परशराम जाधव महसूल विभाग जन्म मृत्यू रजिस्टर npTakali1.pdf