बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका हातकणंगले (महसूल विभाग )

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 हातकणंगले क. वडगाव नानीबापूहरीसावळागवडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
2 हातकणंगले क. वडगाव कृष्णाबापरामूबाबाजीकदम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
3 हातकणंगले क. वडगाव श्रीपतीबापराउभिवायादव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
4 हातकणंगले क. वडगाव ज्ञानुबापूधुळातुकारामवकरे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
5 हातकणंगले क. वडगाव चंद्राबापयेसबाभवासुवे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
6 हातकणंगले क. वडगाव नानीबापलक्ष्मनयसूलवाजाजा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
7 हातकणंगले क. वडगाव म्हादूबापलकूरायाशिंदे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
8 हातकणंगले क. वडगाव विठूबापरामूकृष्णापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
9 हातकणंगले क. वडगाव बापकृष्णाचौगले महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
10 हातकणंगले क. वडगाव बापमारुतीगोविंदापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
11 हातकणंगले क. वडगाव गणूलक्ष्मनसुरवसी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
12 हातकणंगले क. वडगाव दत्तूगोविंदापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
13 हातकणंगले क. वडगाव गणूबापकृष्णापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
14 हातकणंगले क. वडगाव बापरामासुभानापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
15 हातकणंगले क. वडगाव नानीबापभाऊदादापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
16 हातकणंगले क. वडगाव बापबाळासंतूतालुगडे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
17 हातकणंगले क. वडगाव रामूआईसकूशिंदे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
18 हातकणंगले क. वडगाव बापसंतूखामकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
19 हातकणंगले क. वडगाव बापूबापरामूसुभानासुरवसी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
20 हातकणंगले क. वडगाव सदूबापगोविंदाबाबाजीमुदुकशेवाली महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
21 हातकणंगले क. वडगाव धृपतीबापगुंडारामानायकडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
22 हातकणंगले क. वडगाव मारुतीबापभैरूभिवासाबळे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
23 हातकणंगले क. वडगाव ताराबाईहरीनिकम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
24 हातकणंगले क. वडगाव चांगुनाभोमनारायणहवालदार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
25 हातकणंगले क. वडगाव तात्यासखारामपाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
26 हातकणंगले क. वडगाव येसाबापकेशवबाळखाडे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
27 हातकणंगले क. वडगाव आकुआईरकमासुरवे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
28 हातकणंगले क. वडगाव ज्ञानूबापतात्याकृष्णाजाधव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
29 हातकणंगले क. वडगाव ज्ञानूबापमारुतीबाबाजीपोवार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
30 हातकणंगले क. वडगाव कृष्णानारूयादव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
31 हातकणंगले क. वडगाव रकमाबापअपासनगर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
32 हातकणंगले क. वडगाव जनाबाईमदनुपाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
33 हातकणंगले क. वडगाव भैरूगौरापाखोत महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
34 हातकणंगले क. वडगाव जनाबापरामूपाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
35 हातकणंगले क. वडगाव अनुसयाबापज्ञानूअंबाजीमाने महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
36 हातकणंगले क. वडगाव बापराघूसंभूसरगर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
37 हातकणंगले क. वडगाव बापयेससुर्वे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
38 हातकणंगले क. वडगाव येसुबापअणापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
39 हातकणंगले क. वडगाव म्हादूबापदादूहरीपन्हाळकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
40 हातकणंगले क. वडगाव बळवंतमारुतीपाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
41 हातकणंगले क. वडगाव बापूगुरसिहानायकवडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
42 हातकणंगले क. वडगाव पांडूज्ञानूखिलारी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
43 हातकणंगले क. वडगाव आणूबापज्ञानूबाबाजीपाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
44 हातकणंगले क. वडगाव बापबाळातुकारामनायकवडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
45 हातकणंगले क. वडगाव सोनुबापबापूतात्यापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
46 हातकणंगले क. वडगाव बापबाळासदूनायकवडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
47 हातकणंगले क. वडगाव कुसाकोमलक्ष्मननिकम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
48 हातकणंगले क. वडगाव पुनाकोमविष्णूचव्हाण महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
49 हातकणंगले क. वडगाव बाबाजीकृष्णापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
50 हातकणंगले क. वडगाव मुकिंदाबाबाजीशिंदे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
51 हातकणंगले क. वडगाव बापरामूअर्जुननायकवडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
52 हातकणंगले क. वडगाव बापहरीआप्पाखोत महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
53 हातकणंगले क. वडगाव गंगाबापबाळापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
54 हातकणंगले क. वडगाव रामचंद्रराउनेरलेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
55 हातकणंगले क. वडगाव आकारामबापरत्नाराणोजीपाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
56 हातकणंगले क. वडगाव बाळूबापसखारामगोविंदाखबने महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
57 हातकणंगले क. वडगाव शंकरबापदादूबाळापनाळकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
58 हातकणंगले क. वडगाव श्रीपतीबापलकूनायकूखोत महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
59 हातकणंगले क. वडगाव पारूबापलकूनायकूखोत महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
60 हातकणंगले क. वडगाव यामुनाकोमबाबाजीपाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
61 हातकणंगले क. वडगाव अनुसयाबापलकूरामाशिंदे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
62 हातकणंगले क. वडगाव तानुबापधोंडीतातोबायादव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
63 हातकणंगले क. वडगाव बापदादूभरमापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
64 हातकणंगले क. वडगाव पांडुबापरामापटलुपाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
65 हातकणंगले क. वडगाव हिराबापबाबुबापूभोसले महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
66 हातकणंगले क. वडगाव कृष्णाबाईबापराउबाबाजीपाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
67 हातकणंगले क. वडगाव रकमाजिज्ञानूमाने महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
68 हातकणंगले क. वडगाव येशवंताबाबुभोसले महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
69 हातकणंगले क. वडगाव उमासतुजाधव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
70 हातकणंगले क. वडगाव बायजाकोमतात्यापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
71 हातकणंगले क. वडगाव मोनुबापलक्ष्मनसुभानायादव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
72 हातकणंगले क. वडगाव आवुबापरामुबंडुनायकवडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
73 हातकणंगले क. वडगाव सुभरावनायकूखाडे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
74 हातकणंगले क. वडगाव हिराबापविठुनायकुपाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
75 हातकणंगले क. वडगाव आउबापलक्ष्मनसुलतानजाधव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
76 हातकणंगले क. वडगाव उमाकोमकृष्णात महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
77 हातकणंगले क. वडगाव बापूराउसुरवसी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
78 हातकणंगले क. वडगाव सिदूसंतूतालुगडे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
79 हातकणंगले क. वडगाव आणूकृष्णाडवारे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
80 हातकणंगले क. वडगाव चीमाकोमनाइकबनायकवडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
81 हातकणंगले क. वडगाव ताणूबापदादूबाळपोवार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
82 हातकणंगले क. वडगाव ज्ञानूबापरामूकृष्णापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
83 हातकणंगले क. वडगाव गणूबापभाऊमोरे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
84 हातकणंगले क. वडगाव विठोबाबापगणूबाबाजीनायकवडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
85 हातकणंगले क. वडगाव ज्ञानूबापआबाकुंडलिकानायकवडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
86 हातकणंगले क. वडगाव दत्तुदौलागोविंदासाबळे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
87 हातकणंगले क. वडगाव दत्तूआईचंद्रा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
88 हातकणंगले क. वडगाव म्हादूबापशंकरशिवराममुदुकशेवाली महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
89 हातकणंगले क. वडगाव राधाबाईबापगणूलक्ष्मनपाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
90 हातकणंगले क. वडगाव बापदादूबाळापोवार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
91 हातकणंगले क. वडगाव बापबाबुरामामुडदे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
92 हातकणंगले क. वडगाव बापश्रीपतीदाजीपाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
93 हातकणंगले क. वडगाव बापगोविंदाराघूपोप महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
94 हातकणंगले क. वडगाव धृपतीबापलकुखोत महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
95 हातकणंगले क. वडगाव बापबापहरीसावळागवंडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
96 हातकणंगले क. वडगाव बाबुबापकृष्णाबाळडकरे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
97 हातकणंगले क. वडगाव रंगरावबापराघूभिवापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
98 हातकणंगले क. वडगाव पुतळाबापरामूपनाळकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
99 हातकणंगले क. वडगाव सोनुबापभाऊपनाळकरभोसले महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
100 हातकणंगले क. वडगाव आउबापबाळापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
101 हातकणंगले क. वडगाव हरणानि.धोंडीमतवडे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
102 हातकणंगले क. वडगाव सोनुबाईदत्तूमलुनायकवडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
103 हातकणंगले क. वडगाव आईहरेणीनि.धोंडीमतवडे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
104 हातकणंगले क. वडगाव येशवंतबापमारुतीपांडुपाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
105 हातकणंगले क. वडगाव कृष्णाहरीफाळके महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
106 हातकणंगले क. वडगाव ताराबाईबापबाबुमलुसालपे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
107 हातकणंगले क. वडगाव सोनुबापतुकारामकृष्णापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
108 हातकणंगले क. वडगाव चंद्राकोमबाळूशिरोळे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
109 हातकणंगले क. वडगाव बापराउभिवायादव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
110 हातकणंगले क. वडगाव कृष्णाबाईबापविठुनारूयादव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
111 हातकणंगले क. वडगाव रामामुरारीमुळीक महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
112 हातकणंगले क. वडगाव येसुबाळापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
113 हातकणंगले क. वडगाव नायकुतुकापाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
114 हातकणंगले क. वडगाव कृष्णाखेत्रीआदुरवाडयांचीमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
115 हातकणंगले क. वडगाव हरीधोंडीमैराळयाचीमुलगीसोनी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
116 हातकणंगले क. वडगाव रात्नापाराणोजीपाटोळेयाचामुलगासिताराम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
117 हातकणंगले क. वडगाव श्रीपतीलकूखोत महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
118 हातकणंगले क. वडगाव लकूरामाशिंदेयासमुलगाम्हादू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
119 हातकणंगले क. वडगाव सुंद्राकोमयेसुचवान महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
120 हातकणंगले क. वडगाव मारुतीबाबाजीपोवार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
121 हातकणंगले क. वडगाव बापुकृष्णाडकरे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
122 हातकणंगले क. वडगाव केशवबाळखांबकरयासमुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
123 हातकणंगले क. वडगाव लक्ष्मनसुलतानाजाधवयासमुलगाविठोबा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
124 हातकणंगले क. वडगाव हापशीबापम्हादूसुरवशी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
125 हातकणंगले क. वडगाव ताराकोमगोविंदासाबळे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
126 हातकणंगले क. वडगाव आनंदाखंडूनायकवडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
127 हातकणंगले क. वडगाव गणूअण्णापाटीलयासमुलगाशंकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
128 हातकणंगले क. वडगाव भाऊतुकामोरेयासमुलगीचंद्रा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
129 हातकणंगले क. वडगाव येसबाभवानासुर्वेयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
130 हातकणंगले क. वडगाव गणुयेसबासुर्वे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
131 हातकणंगले क. वडगाव आकुकोमआपाजीडोंगरे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
132 हातकणंगले क. वडगाव रामुकृष्णपाटीलयासमुलगाआण्णा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही k_vadgav.pdf
133 हातकणंगले  मनपाडळे शंकररामूभोसला महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn01.pdf
134 हातकणंगले  मनपाडळे झिंगीबापकृष्णानलावडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn01.pdf
135 हातकणंगले  मनपाडळे बायजाकोमराऊमाने महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn01.pdf
136 हातकणंगले  मनपाडळे बाळाबाबाजीमानेयाचामुलगानावलक्ष्मण महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn01.pdf
137 हातकणंगले  मनपाडळे येसाकोमखंडूघोडके महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn02.pdf
138 हातकणंगले  मनपाडळे कंबळाबापधोंडीसातवेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn02.pdf
139 हातकणंगले  मनपाडळे सुंद्राकोमराघूदेवकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn02.pdf
140 हातकणंगले  मनपाडळे दत्तूभाऊतोडकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn02.pdf
141 हातकणंगले  मनपाडळे बाळाबाबाजीचौगला महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn02.pdf
142 हातकणंगले  मनपाडळे कीशीबापकेरूसुरवशी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn02.pdf
143 हातकणंगले  मनपाडळे सखोबाबाबाजीचौगला महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn02.pdf
144 हातकणंगले  मनपाडळे विठाकोम.गणुमानेआंबपर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn02.pdf
145 हातकणंगले  मनपाडळे यंसुविठूकदम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn02.pdf
146 हातकणंगले  मनपाडळे सुंद्राकोमज्ञानूसुरवशी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn02.pdf
147 हातकणंगले  मनपाडळे सदुबिनभाऊढगेवाडकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn03.pdf
148 हातकणंगले  मनपाडळे चंद्रापाविठूठाणेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn03.pdf
149 हातकणंगले  मनपाडळे सुंद्राकोम.रामामिठारी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn03.pdf
150 हातकणंगले  मनपाडळे सीतारामराघुचौगला महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn03.pdf
151 हातकणंगले  मनपाडळे तारूबापगणूचौगला महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn03.pdf
152 हातकणंगले  मनपाडळे संताकोमनारूमिरजकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn03.pdf
153 हातकणंगले  मनपाडळे मारुतीकुशाप्पारेटरेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn04.pdf
154 हातकणंगले  मनपाडळे गोविंदाआप्पाकदम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn04.pdf
155 हातकणंगले  मनपाडळे कृष्णाकोमतुकासुरवशी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn04.pdf
156 हातकणंगले  मनपाडळे बायजाकोमकेरूसिदा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn04.pdf
157 हातकणंगले  मनपाडळे येसाबापकोमकेरूशिंदा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn04.pdf
158 हातकणंगले  मनपाडळे नारूबाबाजीतोडकरयाचीमुलगीनावचंद्रा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn04.pdf
159 हातकणंगले  मनपाडळे धोंडीबाबाजीसुरवशीयांचीमुलगीनावहौशी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn05.pdf
160 हातकणंगले  मनपाडळे महादूकृष्णासाबळेरा.आप्पाचीवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn06.pdf
161 हातकणंगले  मनपाडळे विष्णूसितारामसुरवशी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn07.pdf
162 हातकणंगले  मनपाडळे तानीबाळारामाउतरेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn07.pdf
163 हातकणंगले  मनपाडळे हिराबायकोंडीबाबाजीलबडे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn08.pdf
164 हातकणंगले  मनपाडळे बाळूविठूठाणेकरयाचामुलगानावशिवा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn08.pdf
165 हातकणंगले  मनपाडळे गोविंदासदूजाधवमुलगीहरू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn08.pdf
166 हातकणंगले  मनपाडळे गणूतात्याचौगुलायाचीमुलगीचंदी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn09.pdf
167 हातकणंगले  मनपाडळे नानाबाबाजीसुरवशी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn10.pdf
168 हातकणंगले  मनपाडळे तुकारामनिळूपाटीलचिकुर्डेकरयाचामुलगानावकेरू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn10.pdf
169 हातकणंगले  मनपाडळे बंडूभाऊसुरवशीयाचीमुलगीमरेबाबू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn10.pdf
170 हातकणंगले  मनपाडळे हरणीकोमनारूपाटीलजाखलेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn11.pdf
171 हातकणंगले  मनपाडळे दादाबाबाजीजाधव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn11.pdf
172 हातकणंगले  मनपाडळे रामूराऊभोसला महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn11.pdf
173 हातकणंगले  मनपाडळे बाळूबापूदेवकरयाचामुलगानावरामू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn11.pdf
174 हातकणंगले  मनपाडळे आंदूआपाशिंदायाचीमुलगीनावहरू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn11.pdf
175 हातकणंगले  मनपाडळे नावनाहीधोंडीआळूबासातवेकरयाचीमुलगीनावनारी(नाही) महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn12.pdf
176 हातकणंगले  मनपाडळे आबाकदोरीकुंभारयाचानावहरी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn12.pdf
177 हातकणंगले  मनपाडळे ज्ञानूखत्रीयाचामुलगानावशंकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn12.pdf
178 हातकणंगले  मनपाडळे भाऊमानेढगेवाडकरयांचीमुलगीनावसुंदी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn13.pdf
179 हातकणंगले  मनपाडळे दादूरामाशिंदायाचामुलगानावश्रीपती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn13.pdf
180 हातकणंगले  मनपाडळे आईयेसाशिदीइचामुलगानावसिती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn13.pdf
181 हातकणंगले  सिती कृष्णारामाजाधवयाचामुलगानावबाबू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn13.pdf
182 हातकणंगले  मनपाडळे बाबूबंडूसुरवशी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn14.pdf
183 हातकणंगले  मनपाडळे भाऊनानासुरवशीयांचामुलगानावआकाराम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn14.pdf
184 हातकणंगले  मनपाडळे कृष्णाबाबाजीमानेवागवेकरयाचीमुलगीसोनू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn14.pdf
185 हातकणंगले  मनपाडळे आकारामनानाचौगलायाचीमुलगीनावतानी(नाही) महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn14.pdf
186 हातकणंगले  मनपाडळे नायकूआपापोवार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn15.pdf
187 हातकणंगले  मनपाडळे दत्तूतुकासुरवशीयाचीमुलगीनावयेसा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn15.pdf
188 हातकणंगले  मनपाडळे दत्तूबाबाजीथोरवतबावचीकरयाचामुलगानावज्ञाणु(नावदिसतनाहीपुसटआहे.) महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn16.pdf
189 हातकणंगले  मनपाडळे कुशापायेळूपाडळकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn17.pdf
190 हातकणंगले  मनपाडळे भागुकोमबाबाजीशिंदा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn17.pdf
191 हातकणंगले  मनपाडळे जोतीराऊमाने महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn17.pdf
192 हातकणंगले  मनपाडळे सुंद्राकोमहरीगुरव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn17.pdf
193 हातकणंगले  मनपाडळे बापूकुंशापालोणारी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही manpadalepn17.pdf
194 हातकणंगले  चावरे आबूधोंडीभाडळे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN1
195 हातकणंगले  चावरे गंगुबापविठूआतवडेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN2
196 हातकणंगले  चावरे तानूबापगणूघोडका महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN2
197 हातकणंगले  चावरे हावूबावाजीघोडकेयाचामुलगामयत महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN2
198 हातकणंगले  चावरे हाबूबावाजीघोडकेयासनावमुलगा(दिसतनाही) महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN2
199 हातकणंगले  चावरे चंद्रासाटवापाभाडळेयासमुलगीतुळसारा.चावरे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN3
200 हातकणंगले  चावरे आणाम्हादूचौगुलेयासमुलगानावजंगूरा.चावरे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN3
201 हातकणंगले  चावरे सकारामसाटवापाघोडकेयासमुलगानावपांडुरंग महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN3
202 हातकणंगले  चावरे गणूयेसूघोडकेयासमुलगीनाजूरा.चावरे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN4
203 हातकणंगले  चावरे कृष्णाज्ञानूकारकाडेयासमुलगानावआकारामरा.चावरे. महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN4
204 हातकणंगले  चावरे आनूम्हादूचौगुलेयासमुलगीनावपारवती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN4
205 हातकणंगले  चावरे जनाबापहारीघोडके महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN5
206 हातकणंगले  चावरे चंद्राभ्रतारगणूमोहिते महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN6
207 हातकणंगले  चावरे मजा(भ्र.)मुकिदाकरांडे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN7
208 हातकणंगले  चावरे कंबळाभ्र.हारीपाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN7
209 हातकणंगले  चावरे गणूरामामोहिते महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN7
210 हातकणंगले  चावरे हिंदूबापसंदूसाळुंखे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN7
211 हातकणंगले  चावरे गंगाभ्र.कुशापानागाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN8
212 हातकणंगले  चावरे केसूगणूसाळुंखे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN8
213 हातकणंगले  चावरे येसूबापगणूसाळुंखे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN8
214 हातकणंगले  चावरे तातोबालक्षीमणपंचविरेयासमुलगानावहिंदूरा.चावरे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN8
215 हातकणंगले  चावरे संदुदादूसाळुंखेयासमुलगानावकेरूरा.चावरे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN8
216 हातकणंगले  चावरे संतूबावाजीमोहिते महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN8
217 हातकणंगले  चावरे राज्यारामनानाकुशेरेयासमुलगीनावपुतळारा.उरणवाडीहावूघोडकेयाचेघरी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN9
218 हातकणंगले  चावरे हारीविठूघोडकेयासमुलगीनावजनारा.चावरे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN9
219 हातकणंगले  चावरे तातोबाआबामोहितेयासमुलगानावगणूराचावरे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN10
220 हातकणंगले  चावरे केसूसंतूघोडकेयासमुलगानावखंडूरा.चावरे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN10
221 हातकणंगले  चावरे बापहरिबाकुंभारकुंभोजकरयासमुलगाना.सुंदरा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही chavarePN11
222 हातकणंगले  किणी राधाबाईश्रीमतीराऊसुरवशी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही kiniPN01.pdf
223 हातकणंगले  किणी येसूबाईभ्रासिदूपारा.खुबीता.कराड महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही kiniPN02.pdf
224 हातकणंगले  किणी राधाबापभाऊचाळके महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही kiniPN02.pdf
225 हातकणंगले खोची आकुकोमनगुचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 24
226 हातकणंगले खोची हरीसातूरोमने महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 24
227 हातकणंगले खोची गोविंदासाखोबावाणयाचीमुलगीतानी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 24
228 हातकणंगले खोची बाळारावजीपशिदेयांचामुलगादसू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 24
229 हातकणंगले खोची बायकोमहरीबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 25
230 हातकणंगले खोची बाळासंतुप्पा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 25
231 हातकणंगले खोची राणूबापगणूबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 25
232 हातकणंगले खोची सीतारामराघूबाबरयाचामुलगायेशा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 26
233 हातकणंगले खोची ज्ञानूबाबाजीजाधवयाचामुलगाशंकर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 26
234 हातकणंगले खोची रामाबिनकृष्णा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 26
235 हातकणंगले खोची कुशाबासखोजीमान महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 27
236 हातकणंगले खोची दादूसुभाषभोसलेयाचीमुलगीतारा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 28
237 हातकणंगले खोची बाळारामएकुडे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 29
238 हातकणंगले खोची केरूबाबाजीगायाकुडयाचामुलगाआपा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 29
239 हातकणंगले खोची आवाबाबाजीखोकयाचीमुलगीहिरा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 29
240 हातकणंगले खोची येशासीतारामबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 30
241 हातकणंगले खोची मैनाकामासुसानपा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 30
242 हातकणंगले खोची गंगाकोमरामासाळुंखे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 30
243 हातकणंगले खोची हरीहरीआईसुंदराजगदळीन महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 30
244 हातकणंगले खोची महादूगनुजाधव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 30
245 हातकणंगले खोची राणीबापूबळीराम महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 31
246 हातकणंगले खोची महादूराघूजाधव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 31
247 हातकणंगले खोची तात्याभैरूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 32
248 हातकणंगले खोची कमळीबायबिरूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 32
249 हातकणंगले खोची दादूबिनमहादूबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 32
250 हातकणंगले खोची विटाबापगानूबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 32
251 हातकणंगले खोची रकमाबायगोविंदामाने महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 32
252 हातकणंगले खोची बायकोमनरसूवाघ महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 32
253 हातकणंगले खोची कशीबापूहरीवानशंकर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 32
254 हातकणंगले खोची बायजाकोमगोपालचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 32
255 हातकणंगले खोची आपातात्यापवार महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 32
256 हातकणंगले खोची उमजीआपाबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 33
257 हातकणंगले खोची हौसागणूबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 33
258 हातकणंगले खोची कृष्णामारुतीवाघ महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 34
259 हातकणंगले खोची तुकाआपाबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 34
260 हातकणंगले खोची आपाबाबाजीमडके महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 34
261 हातकणंगले खोची वालूकोमरामघेवारी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 34
262 हातकणंगले खोची गानूहरीमानेयाचामुलगाआणू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 34
263 हातकणंगले खोची ज्ञानूलक्षुथोरवतयाचीमुलगीगंगू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 34
264 हातकणंगले खोची भागुजीबिनसुभानायाचीउलागीरामा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 35
265 हातकणंगले खोची गणूबिनआनंदाबाबरयाचामुलगाराऊ महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 36
266 हातकणंगले खोची शंकरकृष्णाकमलेयाचामुलगाराऊ महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 37
267 हातकणंगले खोची राऊनानासोयाचीमुअल्गीसकू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 37
268 हातकणंगले खोची कृष्णाबाबाजीपवारयाचामुअल्गाआपा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 37
269 हातकणंगले खोची सदूनारायेनगोसावीयाचीमुलगीराऊ महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 38
270 हातकणंगले खोची भागोजीसुभानाचव्हाण महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 39
271 हातकणंगले खोची आपाकेरुगायकुडे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 39
272 हातकणंगले खोची लक्षुमनहरीबाबरयाचीमुलगीहिरा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 39
273 हातकणंगले खोची बाचामहादूशिरगावेकरयाचामुलगाआपा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 39
274 हातकणंगले खोची दादूतुकादादमोडेयाचीमुलगीहिरा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 39
275 हातकणंगले खोची राऊशंकरखाटकी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 40
276 हातकणंगले खोची बायजीकृष्णाधनगरयाचामुलगाराऊ महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 40
277 हातकणंगले खोची दादूआत्माजाकले महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 40
278 हातकणंगले खोची रामानानासाळुंखे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 41
279 हातकणंगले खोची मारुतीनानावाघयाचीमुलगीगंगू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 41
280 हातकणंगले खोची दादूबाळागायकुडेयाचामुलगाबापू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 41
281 हातकणंगले खोची सीतारामराघूबाबरयाचीमुलगीगंगू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 41
282 हातकणंगले खोची बाळाकुशामानेयाचामुलगाआपा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 42
283 हातकणंगले खोची कृष्णाकोमलआबाचवानरामाधोंडीमाडीक महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 43
284 हातकणंगले खोची दौलूजोतीवाघयांचीमुलगीतानी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 43
285 हातकणंगले खोची दत्तूपरसूभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 44
286 हातकणंगले खोची गोपाळातुकारामबाबरयाचीमुलगीसकू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 44
287 हातकणंगले खोची श्रीपतीजीगणेशकुलकर्णीयाहीमुलगीहिरा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 44
288 हातकणंगले खोची हिराबिनधोंडीकोकाटेयाचीमुलगीहिरा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 45
289 हातकणंगले खोची कृष्णाखंडूदादमोडेयाचामुलगामारुती महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 45
290 हातकणंगले खोची धोंडीनरसूवाघयाचीमुलगीतारा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 45
291 हातकणंगले खोची शिवरामआत्मारामदेसाईयाचीमुलगीसुन्द्रा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 46
292 हातकणंगले खोची राऊकमाजीबाबरयाचीमुलगीयंगू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 46
293 हातकणंगले खोची आपारामापवारयाचामुलगीतानी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 47
294 हातकणंगले खोची म्हादूनानाबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 48
295 हातकणंगले खोची म्हादूबिन्नबापूपवारयाचीमुलेआबाराघू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 49
296 हातकणंगले खोची ज्ञानूबाळाइंगळेयाचामुलगालक्षुमन महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 50
297 हातकणंगले खोची तुकारामआनंदाखाडेयाचीमुलगीलक्षुमी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 50
298 हातकणंगले खोची आनंदांहणमंतगोसावी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 51
299 हातकणंगले खोची तात्याभाऊबाबरयाचामुलगाजन्मताचमयत महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 51
300 हातकणंगले खोची श्रीपतीरामाजाधवयाचीमुलगीसोनी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 51
301 हातकणंगले खोची भैरूतात्याबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 52
302 हातकणंगले खोची येशवंताकृष्णाभंडारेनरंदेयाचीमुलगीतारा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 52
303 हातकणंगले खोची ज्ञानूएकनाथभेंडवडेयाचीमुलगीवीरा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 52
304 हातकणंगले खोची गणूसखारामपाटीलकमूददायीयाचीवाडीकरयाचामुलगीवीरा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 52
305 हातकणंगले खोची रामूआत्मारामकुलकर्णीयाचामुलगाआकाराम महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 52
306 हातकणंगले खोची गोपाळाआपाइंगळे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 55
307 हातकणंगले खोची शंकरभाऊइंगळेयाचामुलगागंगाराम महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 1
308 हातकणंगले खोची दादूरामाशिंदे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn2
309 हातकणंगले खोची श्रीपतीरामाजाधवयाचीमुलगीसकू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn2
310 हातकणंगले खोची ताईकोमूउमाजीबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 3
311 हातकणंगले खोची तुकाकेरबानायकू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 3
312 हातकणंगले खोची पांडूतुकाचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 3
313 हातकणंगले खोची ज्ञानूबाळाइंगळेयाचीमुलगीहिरा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 3
314 हातकणंगले खोची हिंदूधोंडीमाने महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 3
315 हातकणंगले खोची ज्ञानूशिवराममुसळेयाचामुलगाकेरू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 3
316 हातकणंगले खोची हणूरामासुरवशी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 4
317 हातकणंगले खोची रंगशंकरइंगळे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 4
318 हातकणंगले खोची आकीबापकृष्णानागदे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 4
319 हातकणंगले खोची बबीबापज्ञानूदादमोडे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 4
320 हातकणंगले खोची तातोबादादूदेशाईदुधगावकरयाचामुलगाकृष्णा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 4
321 हातकणंगले खोची बापूलक्षुमनजांबळेयाचीमुलगीसदू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 4
322 हातकणंगले खोची गानूरावजीबाबरयाचामुलगीयेसुदा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 4
323 हातकणंगले खोची आबागोपाळथोरवत महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 5
324 हातकणंगले खोची नानींनीभाऊपारयाचामुलगापांडू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 5
325 हातकणंगले खोची विष्णूदत्तूझांबरे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 6
326 हातकणंगले खोची गंगारामशंकरइंगळे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 6
327 हातकणंगले खोची भूजींगाबाबाजीबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 6
328 हातकणंगले खोची तुकारामदादावाघयाचामुलगाजन्मताचमयत महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 6
329 हातकणंगले खोची तात्याभाऊबाबरयाचामुलगाराघू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 7
330 हातकणंगले खोची गोविंदाबाबाजीपवारयाचीमुलगीआणू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 7
331 हातकणंगले खोची कोंडूकोमूदत्तूचवान महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 8
332 हातकणंगले खोची गणूरामागावडे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 9
333 हातकणंगले खोची कृष्णाभैरूपवार महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 9
334 हातकणंगले खोची ममताकोमभैरूपवार महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 9
335 हातकणंगले खोची गोविंदाबाबाजीपवारयांचीमुलगीमंगू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 9
336 हातकणंगले खोची सखारामतुकाआडके महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 10
337 हातकणंगले खोची हिराकोमकृष्णापवार महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 10
338 हातकणंगले खोची सुकीबापबापूशैवळे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 10
339 हातकणंगले खोची जोतीमानकुपुनाळे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 10
340 हातकणंगले खोची म्हादूबाळाकोळी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 10
341 हातकणंगले खोची सीमाकामगोविंदाहा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 11
342 हातकणंगले खोची हणमंताकाशीमिरीगोसावी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 11
343 हातकणंगले खोची सहीकोमबाबाजीभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 11
344 हातकणंगले खोची सुंदराकोमपरसूभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 12
345 हातकणंगले खोची तुकारावजीनलावडा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 12
346 हातकणंगले खोची सखागोविंदादादमोडे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 12
347 हातकणंगले खोची कृष्णाकोंबारीघोडके महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 13
348 हातकणंगले खोची धोंडीरामपवार महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 13
349 हातकणंगले खोची राणीकोमतुकाजगदाळे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 13
350 हातकणंगले खोची भाऊकृष्णापवार महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 13
351 हातकणंगले खोची गोविंदाजोतीजाधव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 13
352 हातकणंगले खोची मथुराकोमगोविंदापवार महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 13
353 हातकणंगले खोची येशीबापकृष्णघोडके महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 13
354 हातकणंगले खोची गोविंदारामरावदेसाई महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 13
355 हातकणंगले खोची पांडूगोविंदाजाधव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 13
356 हातकणंगले खोची गनूपांडूवगमोरेयाचीमुलगीहिरा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 13
357 हातकणंगले खोची आपारामापवारयाचीमुलगीआणू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 13
358 हातकणंगले खोची कोंडूकसआपप्रमोद महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 14
359 हातकणंगले खोची साखोबाकृष्णाआवबागोरे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 14
360 हातकणंगले खोची कृष्णाकोमरामाशिंदे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 15
361 हातकणंगले खोची सखारामगुंडोकुलकर्णीयाचीमुलगीरकमा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 15
362 हातकणंगले खोची रामातुकारामचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 16
363 हातकणंगले खोची गोपाळानाथाथोरवत महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 16
364 हातकणंगले खोची दत्तूगोपाळाइंगळे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 16
365 हातकणंगले खोची शिरपतीकुलकर्णीयाचामुलगारामू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 16
366 हातकणंगले खोची कृष्णाबाबाजीपवारयाचीमुलगीगंगू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 17
367 हातकणंगले खोची भाऊसोजोतीइंगळेयाचीमुलगीसकू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 18
368 हातकणंगले खोची बापूबाबाजीशेवळेयाचमुलगाआपा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 19
369 हातकणंगले खोची दौलूजोतीवागयाचीमुलगीग्नागु महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 19
370 हातकणंगले खोची शिवरामआत्मारामदेसाईमुलगीधोंड महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 20
371 हातकणंगले खोची तुकारामसखूजाधव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 20
372 हातकणंगले खोची केरूहरीरोमनेयाचीमुअल्गीतारा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 20
373 हातकणंगले खोची दादूआबामाने महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 20
374 हातकणंगले खोची आपासुभानरावबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 23
375 हातकणंगले खोची भैरूबिनशिददुपवारयाचामुलगातात्या महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 23
376 हातकणंगले खोची जोतीबिनगानूगाडीवानयाचीमुलगीराधा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 23
377 हातकणंगले खोची श्रीरपतीहरिबाकुणगे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 56
378 हातकणंगले खोची राघूयेसूसावबाबागनिकरयांचीमुलगीकासा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 56
379 हातकणंगले खोची शंकरभाऊइंगळेयाचामुअल्गाआपा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 56
380 हातकणंगले खोची रंगाभाऊआहके महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 57
381 हातकणंगले खोची दादूरामाकोळीबागनिकरयाचीमुलगीअनु महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 58
382 हातकणंगले खोची खंडूबाबूभुईयाचामुअल्गाअनु महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 58
383 हातकणंगले खोची तात्याभाऊबाबरयाचामुलगाहरी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 59
384 हातकणंगले खोची आनंदासाखोबाथोरवतयाचामुलगाहरिबा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 60
385 हातकणंगले खोची दत्तूसतुभेंडवडेयाचामुलगापांडू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 61
386 हातकणंगले खोची धोंडीनरसूवाघ महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 62
387 हातकणंगले खोची विटाकोमभैरूगायकुडे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 62
388 हातकणंगले खोची बाळाकोमरावजीचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 63
389 हातकणंगले खोची भागूकोमतुकारामाआडके महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 63
390 हातकणंगले खोची बाळाकोमधोंडीशेवाळे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 63
391 हातकणंगले खोची गणूधोंडीडवरीयाचामुलगाभैरू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 63
392 हातकणंगले खोची हरीकोमदादूदडमोडे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 64
393 हातकणंगले खोची नानाबाबाजीजाधवयाचामुलगामारुती महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 64
394 हातकणंगले खोची वालूकोमदौलताइंगळे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 65
395 हातकणंगले खोची कासाकोमगोविंदमाने महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 65
396 हातकणंगले खोची तुकारामदादावाघयाचामुलगामहादेव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 65
397 हातकणंगले खोची ज्ञानूशिवराममुसळेयाचामुलगापांडू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 66
398 हातकणंगले खोची गानूमहादूरंदवीयाचामुलगारामा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 66
399 हातकणंगले खोची तुकारामसुभानादादमोडे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 67
400 हातकणंगले खोची किशारामासाजणेयाचामुलगादादू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 67
401 हातकणंगले खोची भाऊतुकाआडकेयाचामुलगाआपा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 67
402 हातकणंगले खोची दाजीदौलताइंगळेयाचामुलगाराऊ महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 67
403 हातकणंगले खोची तुकारामबाबाजीचवान महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 68
404 हातकणंगले खोची दादूआत्माजाफले महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 68
405 हातकणंगले खोची आनंदालक्षुमनबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 68
406 हातकणंगले खोची येशेवंताकृष्णाभंडारेयाचामुलगाआपा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 68
407 हातकणंगले खोची रामाकेरूरोमानेयाचामुलगाभाऊ महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 68
408 हातकणंगले खोची गंगाकोमलिंबारीघोडके महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 69
409 हातकणंगले खोची नारायेनदाजीथोरवतयाचामुअल्गातात्या महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 69
410 हातकणंगले खोची केरूबाबाजीगायकुडयाचामुलगाज्ञानू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 69
411 हातकणंगले खोची जोतीगणूगाडीवानयाचामुलगाबाळा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 69
412 हातकणंगले खोची गणूहरीमानेयाचामुलगाशंकर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 69
413 हातकणंगले खोची पांडूज्ञानूमुसळे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 70
414 हातकणंगले खोची शंकरबंडूचवान महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 70
415 हातकणंगले खोची नारायेनदाजीथोरवतयाचामुलगातात्या महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 70
416 हातकणंगले खोची केरूबाबाजीगायाकुडयाचामुलगाज्ञानू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 70
417 हातकणंगले खोची जोतीगणूगाडीवानयाचामुलगाबाळा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 70
418 हातकणंगले खोची गणूहरीमानेयाचामुलगाशंकर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 70
419 हातकणंगले खोची कृष्णागोविंदाघोडकेयाचीमुलगीतारी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 71
420 हातकणंगले खोची आपाभाऊआडके महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn72 
421 हातकणंगले खोची बाळाजोतीगाडीवान महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn72 
422 हातकणंगले खोची कृष्णागोविंदाघोडके महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn72 
423 हातकणंगले खोची तुकारामआनंदाखाडेयाचीमुलगीसोनी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn72 
424 हातकणंगले खोची गोविंदातात्याबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 73
425 हातकणंगले खोची दादूआत्माजाकलेयाचीमुलगीसुगंदा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 73
426 हातकणंगले खोची धोंडीज्ञानूपाशीगावकरयाचामुलगाआपा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 73
427 हातकणंगले खोची मनाकोमरामासाजणे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 74
428 हातकणंगले खोची तारीबापमहादूइंगळे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 74
429 हातकणंगले खोची शालीबापमहादूशिवारे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 74
430 हातकणंगले खोची बाळूनागूचौगलायाचीमुलगीशांताबाई महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 74
431 हातकणंगले खोची आकुनीतुकाबाबरयाचीमुलगीशांताबाई महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 74
432 हातकणंगले खोची बाळासंतूबाबरयाचीमुलगीरकमा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 74
433 हातकणंगले खोची तुकारामनागूचौगुलेयाचामुलगापांडू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 74
434 हातकणंगले खोची रकमाकोमनारूरोमाने महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 75
435 हातकणंगले खोची मतुबापदादूगायकुडे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 76
436 हातकणंगले खोची सीतारामराघूबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 76
437 हातकणंगले खोची गणूसंभूशेळकेयाचामुलगायेसू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 76
438 हातकणंगले खोची गश्नीकोमतुकारामबसुगडे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 77
439 हातकणंगले खोची रतुआबाथोरवत महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 77
440 हातकणंगले खोची विटाकोमलधूमबाबर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 77
441 हातकणंगले खोची भाऊतुकारामआडकेयाचामुलगागंगारामा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 77
442 हातकणंगले खोची दाजीबिन्नदौलतरंदवीयाचामुलगातात्या महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 77
443 हातकणंगले खोची हरीबापगणूथोरवत महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 78
444 हातकणंगले खोची कोंडीबाभाऊथोरवत महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 78
445 हातकणंगले खोची गणूबाळाथोरवत महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 79
446 हातकणंगले खोची भाऊहिंदूरंदवे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 80
447 हातकणंगले खोची सदूबापूरुकडे महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 81
448 हातकणंगले खोची राऊउमाजीबाबरयाचामुलगाघाबू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 81
449 हातकणंगले खोची रामाउमाजीबाबरयाचीमुलगीसगू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 82
450 हातकणंगले खोची आबाआपाखाडेयाचीमुलगीपार्वती महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 83
451 हातकणंगले खोची तुकाबिन्नरागुजाधवयाचीमुलगीयेसा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही   khochi pn 83
452 हातकणंगले  लाटवडे  कमलबापश्रीपतीज्ञानूपाटील महसुल जन्म-मृत्यू नोद वही LATAVADE1.Pdf
453 हातकणंगले  लाटवडे  तुकारामबापमारुतीसखापाटील महसुल जन्म-मृत्यू नोद वही LATAVADE2.Pdf
454 हातकणंगले  लाटवडे  प्रकाशबापकेशवदादापाटील महसुल जन्म-मृत्यू नोद वही LATAVADE3.Pdf
455 हातकणंगले  वाठार तर्फ वडगाव  नारत्नीबापअणुकेरबासावंत महसुल जन्म-मृत्यू नोद वही WATHAR T VADGON .Pdf
456 हातकणंगले  हुपरी  नागूरावजीदेसाईयांचामुलगा महसुल जन्म-मृत्यू नोद वही HUPARI.Pdf
457 हातकणंगले  तिळवणी  ताराबापराऊचव्हाण महसुल जन्म-मृत्यू नोद वही TILAVANI.Pdf
458 हातकणंगले  तळसंदे धोंडीबाजिवबासातवेकर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
459 हातकणंगले  तळसंदे ज्ञानूकुशापाचौगुला महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
460 हातकणंगले  तळसंदे कृष्णाबाळचौगलानावठेवलेनाही महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
461 हातकणंगले  तळसंदे विटाकोमबाळाहळदकर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
462 हातकणंगले  तळसंदे बाळाराघूहळदकरयांचामुलगानावठेवलेनाही महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
463 हातकणंगले  तळसंदे भयरुरानोजीमायलेयाची महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
464 हातकणंगले  तळसंदे मुलगानावतुका महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
465 हातकणंगले  तळसंदे चंवडूविटूमोयलेयाची महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
466 हातकणंगले  तळसंदे मुलगीनावहरीबाई महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
467 हातकणंगले  तळसंदे नानाभिवाचौगलायाचीमुलगी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
468 हातकणंगले  तळसंदे नावपारूबाई महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
469 हातकणंगले  तळसंदे बाळाराघूहळदकरयाचामुलगा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
470 हातकणंगले  तळसंदे तुखाखबानेशिरोलीकरयाची महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
471 हातकणंगले  तळसंदे मुलगीकमळाबाई महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
472 हातकणंगले  तळसंदे कुंडलीकातुकाचौगलायाचीमुलगी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
473 हातकणंगले  तळसंदे नावपारूबाई महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
474 हातकणंगले  तळसंदे कासाकोमबापूचौगला महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
475 हातकणंगले  तळसंदे तुकातातोबामुळीकयाचामुलगानावरामा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
476 हातकणंगले  तळसंदे तुकाकुंडलिकचौगलायाचानाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
477 हातकणंगले  तळसंदे रामालक्ष्मनगुरवयाचीमुलगी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
478 हातकणंगले  तळसंदे हिरोबाबाजीजाधवयासमुलगीअंबू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
479 हातकणंगले  तळसंदे तुकालक्ष्मनभोसलेयासमुलगाज्ञानू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही TALSANDEPN01.PDF
480 हातकणंगले टोप  राऊरामासाळुंखे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -1
481 हातकणंगले टोप  म्हादुआबालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -1
482 हातकणंगले टोप  सुबाभिवाभांदिगरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -1
483 हातकणंगले टोप  तातोबाबाळूचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -1
484 हातकणंगले टोप  केशवधोंडीपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -1
485 हातकणंगले टोप  बायजाकोम्गोंडाघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -2
486 हातकणंगले टोप  आकुबाईमारुतीटीसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -2
487 हातकणंगले टोप  रामसंतुपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -2
488 हातकणंगले टोप  बाबूबापूराऊपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -2
489 हातकणंगले टोप  राऊभाऊपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -2
490 हातकणंगले टोप  चंद्रकागोविंदइंगवले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -2
491 हातकणंगले टोप  आबाबाबाजीपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -2
492 हातकणंगले टोप  रामागोविंदजोंधळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -2
493 हातकणंगले टोप  यशवंतसखारामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -2
494 हातकणंगले टोप  सखारामलक्ष्मनकुरेश महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -2
495 हातकणंगले टोप  धोंडीबलुजलुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg -2
496 हातकणंगले टोप  ताणूकोमधोंडीमुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-3
497 हातकणंगले टोप  बायजाबापूसुजेरावभांदिगरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-3
498 हातकणंगले टोप  आबाविठूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-3
499 हातकणंगले टोप  भाऊपतलूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-3
500 हातकणंगले टोप  ताणूगोविंदइंगवले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-4
501 हातकणंगले टोप  हिंदूबाबुरावइंगवले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-4
502 हातकणंगले टोप  ताऊबापूबाबूइंगवले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-4
503 हातकणंगले टोप  लक्ष्मन महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-4
504 हातकणंगले टोप  नर्मदाबापूबाळासोइंगवले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-4
505 हातकणंगले टोप  रत्नाइंगवले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-4
506 हातकणंगले टोप  कृष्णाइंगवले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-4
507 हातकणंगले टोप  हिराबाईइंगवले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-4
508 हातकणंगले टोप  संतुबाळूमिरजकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-4
509 हातकणंगले टोप  संताकोरामापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-4
510 हातकणंगले टोप  धोंडीबाबाजीचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-4
511 हातकणंगले टोप  गणूआबाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-4
512 हातकणंगले टोप  भाऊयेसूखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-4
513 हातकणंगले टोप  बापुसोमारुतीजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.5
514 हातकणंगले टोप  रामभाऊ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.5
515 हातकणंगले टोप  सिधाजीराघूवाघवे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.5
516 हातकणंगले टोप  गणपतीबापूतुकावरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.5
517 हातकणंगले टोप  गोविंदालक्ष्मनजिरंगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.5
518 हातकणंगले टोप  सखाराम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.5
519 हातकणंगले टोप  गणपतीभाऊनिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.5
520 हातकणंगले टोप  बाबूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg-5
521 हातकणंगले टोप  तुकारामखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.5
522 हातकणंगले टोप  भाऊहरीजिरंगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.6
523 हातकणंगले टोप  लक्ष्मनजिवबालोगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.6
524 हातकणंगले टोप  चंद्राप्पाअण्णाप्पाकदम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.7
525 हातकणंगले टोप  अणुबापूभाऊनिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.7
526 हातकणंगले टोप  ताईको.आबालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.7
527 हातकणंगले टोप  निवृत्तीसखारामपटकुडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.7
528 हातकणंगले टोप  पंडूसंतु महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.7
529 हातकणंगले टोप  भाऊसवबापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.7
530 हातकणंगले टोप  केशवलक्ष्मणजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.7
531 हातकणंगले टोप  राघूयेसूखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.7
532 हातकणंगले टोप  शिवाआबापटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.7
533 हातकणंगले टोप  दत्तूदादासूरवसी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.7
534 हातकणंगले टोप  रामसखारामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.7
535 हातकणंगले टोप  कमलाकोमलक्ष्मणलुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.9
536 हातकणंगले टोप  कृष्णाकोममारुती महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.9
537 हातकणंगले टोप  गोजाकोकेरूलुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.9
538 हातकणंगले टोप  दादाबाबाजीखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.9
539 हातकणंगले टोप  गोविंदलक्ष्मणजिरांगा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.9
540 हातकणंगले टोप  बंडूबाळामोरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.9
541 हातकणंगले टोप  तातोबाभाऊगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.9
542 हातकणंगले टोप  येसूबापूकदम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.9
543 हातकणंगले टोप  अक्काताईबापूदादूजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg10
544 हातकणंगले टोप  हारीयेसूफाळके महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.10
545 हातकणंगले टोप  धोंडूबापूभिवाभांदिगरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.10
546 हातकणंगले टोप  आबाईश्वरामिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.10
547 हातकणंगले टोप  ताणूबाईताणूचो महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.11
548 हातकणंगले टोप  कृष्णादाजीभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.11
549 हातकणंगले टोप  गुंडाभिवाचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.11
550 हातकणंगले टोप  रंगूगोविंदभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.11
551 हातकणंगले टोप  रामबाबाजीचो महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.11
552 हातकणंगले टोप  वितुरामासुतार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.11
553 हातकणंगले टोप  सुंदराको.आबापटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.12
554 हातकणंगले टोप  आकुको.भैरुपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.12
555 हातकणंगले टोप  यशोदाबापगणपत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.12
556 हातकणंगले टोप  तानाजीको.बाबाजीवरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.12
557 हातकणंगले टोप  जिजाबापअकोबा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.12
558 हातकणंगले टोप  रामाहरीचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.12
559 हातकणंगले टोप  गणूराऊपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.12
560 हातकणंगले टोप  विठूमहार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.13
561 हातकणंगले टोप  ज्ञानूबापूपुरके महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.13
562 हातकणंगले टोप  भाऊधोंडीभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.13
563 हातकणंगले टोप  बाबूगणूखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.13
564 हातकणंगले टोप  पारलजयरामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.14
565 हातकणंगले टोप  शंकरबापबाबूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.14
566 हातकणंगले टोप  अक्काताईबापरामचव्हाण महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.14
567 हातकणंगले टोप  सावित्रीबापकृष्णातभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.14
568 हातकणंगले टोप  कृष्णागोविंदखंडागळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.14
569 हातकणंगले टोप  महिपतीफुलातेल्वे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.14
570 हातकणंगले टोप  हरीगोविंदनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.14
571 हातकणंगले टोप  दौलमलूनिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.15
572 हातकणंगले टोप  ज्ञानूयेशवंतापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.15
573 हातकणंगले टोप  सखारामज्ञानूगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.15
574 हातकणंगले टोप  मारुतीहरीचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.15
575 हातकणंगले टोप  तातोबागोविंदामुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.15
576 हातकणंगले टोप  रामादाजीपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.15
577 हातकणंगले टोप  महादूनामासावंत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.16
578 हातकणंगले टोप  तुकारामनरसूचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.16
579 हातकणंगले टोप  आबानायकूसाळुखे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.16
580 हातकणंगले टोप  सतुलक्ष्मणधनगर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.16
581 हातकणंगले टोप  तुकाकृष्णाघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.16
582 हातकणंगले टोप  ज्ञानूबापूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.17
583 हातकणंगले टोप  चिंगुबापूकालापाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.17
584 हातकणंगले टोप  मंजुळाबापरामाचो महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.17
585 हातकणंगले टोप  हिराबापूदादूपुरके महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.17
586 हातकणंगले टोप  लक्ष्मणधोंडीभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.17
587 हातकणंगले टोप  अर्जुनाभाऊसुरवशी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.17
588 हातकणंगले टोप  दौलूविठूपा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.18
589 हातकणंगले टोप  ज्योतीआबाजीभूयेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.18
590 हातकणंगले टोप  दत्तूकल्लूपा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.18
591 हातकणंगले टोप  भिवागोपाळाघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.18
592 हातकणंगले टोप  गणूनायकूकदम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.18
593 हातकणंगले टोप  धोंडीराममुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.18
594 हातकणंगले टोप  कृष्णाबाईआनंदापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.19
595 हातकणंगले टोप  जोजाबापभाऊ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.19
596 हातकणंगले टोप  भिरेशभैरूमिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.19
597 हातकणंगले टोप  दादाबाबाजीपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.19
598 हातकणंगले टोप  भाऊगोविंदाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.19
599 हातकणंगले टोप  भाऊसुमनानिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.19
600 हातकणंगले टोप  दाजीरंगूवागवेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.19
601 हातकणंगले टोप  नारायणगणूपुरके महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.19
602 हातकणंगले टोप  सदूसिदूमहार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.19
603 हातकणंगले टोप  पांडूबाबूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.19
604 हातकणंगले टोप  रामागोविंदवरींगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.19
605 हातकणंगले टोप  ज्ञानूमसुखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.19
606 हातकणंगले टोप  कृष्णादाजीखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.20
607 हातकणंगले टोप  दौलूबापूकृष्णाखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.20
608 हातकणंगले टोप  येसवंताभाऊलुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.20
609 हातकणंगले टोप  आत्मारामदादूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.20
610 हातकणंगले टोप  कृष्णरावदिंड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.20
611 हातकणंगले टोप  ज्ञानूनरसूचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.20
612 हातकणंगले टोप  बापूभैरूजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.20
613 हातकणंगले टोप  रामासखारामपाटले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.21
614 हातकणंगले टोप  रंगुगोविंदभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.21
615 हातकणंगले टोप  रामचंद्रबापूज्ञानूचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.21
616 हातकणंगले टोप  बाळूदाजीभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.21
617 हातकणंगले टोप  तुकाराम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.21
618 हातकणंगले टोप  लक्ष्मणबाबाजीवरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.22
619 हातकणंगले टोप  वागूयेसवंताखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.22
620 हातकणंगले टोप  रामासखारामखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.22
621 हातकणंगले टोप  गोविंदायेसवंतापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.22
622 हातकणंगले टोप  महिपतीरावजीखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.23
623 हातकणंगले टोप  तारूबापूसंतुमिरजकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.23
624 हातकणंगले टोप  गणूईश्वराभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.23
625 हातकणंगले टोप  नाथागुंडापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.23
626 हातकणंगले टोप  बाबूशिवाप्पाबाबर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.23
627 हातकणंगले टोप  गणूरामापटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.23
628 हातकणंगले टोप  भाऊतातोबातेलवेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.23
629 हातकणंगले टोप  दौलूबाळूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.24
630 हातकणंगले टोप  गणूगोविंदानाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.24
631 हातकणंगले टोप  बाबूकृष्णालाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.24
632 हातकणंगले टोप  सुबरावभिवाभांदिगरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.24
633 हातकणंगले टोप  मारुतीबाबाजीढिसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.24
634 हातकणंगले टोप  हरणीबापबाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg,25
635 हातकणंगले टोप  बाळाबाईबापआबासाळुखे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg,25
636 हातकणंगले टोप  ममतारावजीखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg,25
637 हातकणंगले टोप  ताईगणूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg,25
638 हातकणंगले टोप  बाळानिळूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg,25
639 हातकणंगले टोप  बाळाजिवबापोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg,25
640 हातकणंगले टोप  दत्तूपांडूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg,25
641 हातकणंगले टोप  सखारामलक्ष्मणपटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg,32
642 हातकणंगले टोप  तुकारागुनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg,25
643 हातकणंगले टोप  सखारामव्यंकूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg,25
644 हातकणंगले टोप  मारुतीबापगणूपटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.26
645 हातकणंगले टोप  कृष्णाआबाकाटकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.26
646 हातकणंगले टोप  ज्ञानूविठूचौगुला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.26
647 हातकणंगले टोप  धोंडीज्योतीसाळुखे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.26
648 हातकणंगले टोप  रामादाजीपाटणे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.26
649 हातकणंगले टोप  येशवंतारामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.26
650 हातकणंगले टोप  आबारागुचोगला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.26
651 हातकणंगले टोप  बाबूरामापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.26
652 हातकणंगले टोप  बाळूरामाझिरंगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.26
653 हातकणंगले टोप  मारुतीलक्ष्मणपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.27
654 हातकणंगले टोप  गोपाळानाय्रायणवागावकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.27
655 हातकणंगले टोप  आबाभैरूपा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.27
656 हातकणंगले टोप  रामूबाळाचवान महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.27
657 हातकणंगले टोप  मसुतातोबाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.27
658 हातकणंगले टोप  लक्ष्मणआप्पाखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.27
659 हातकणंगले टोप  मारुतीबापगणूपटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.28
660 हातकणंगले टोप  कृष्णाआप्पाकाटकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.28
661 हातकणंगले टोप  ज्ञानूविठूचौगुला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.28
662 हातकणंगले टोप  धोंडीज्योतीसाळुखे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.28
663 हातकणंगले टोप  रामादाजीपाटणे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.28
664 हातकणंगले टोप  येशवंतारामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.28
665 हातकणंगले टोप  आबारागुचोगला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.28
666 हातकणंगले टोप  बाळूरामाझिरंगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.28
667 हातकणंगले टोप  नारूबापरामापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.32
668 हातकणंगले टोप  रामाबाबाजीशिंदा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.32
669 हातकणंगले टोप  दत्तूरावसो महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.32
670 हातकणंगले टोप  धोंडीहनमाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.32
671 हातकणंगले टोप  भाऊसावळापातळस्कर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.32
672 हातकणंगले टोप  जिजामदनुभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.32
673 हातकणंगले टोप  महादूरामापोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.32
674 हातकणंगले टोप  सदूविठूखंडागळा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.32
675 हातकणंगले टोप  रामाकृष्णापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.32
676 हातकणंगले टोप  गोपाळानारूखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.32
677 हातकणंगले टोप  दादूरामाजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.32
678 हातकणंगले टोप  दादूबाळाघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.32
679 हातकणंगले टोप  तुकाराममेथे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.32
680 हातकणंगले टोप  नानानायाकुचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.33
681 हातकणंगले टोप  मारुतीरामापा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.33
682 हातकणंगले टोप  ताणूधोंडीमुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.34
683 हातकणंगले टोप  दत्तूश्रावण महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.34
684 हातकणंगले टोप  हनीबापनासूगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.34
685 हातकणंगले टोप  दत्तूश्रावणाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.34
686 हातकणंगले टोप  बाळूतुकापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.34
687 हातकणंगले टोप  सखारामशिवराम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.34
688 हातकणंगले टोप  रामाबाबाजीपरिट महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.34
689 हातकणंगले टोप  बापूखंडूभा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.34
690 हातकणंगले टोप  शंकरबापतुकाझिरंगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.35
691 हातकणंगले टोप  विठाबाईबळीहावळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.35
692 हातकणंगले टोप  विठूगुंडापोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.35
693 हातकणंगले टोप  बाबूखेत्रीभोसला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.35
694 हातकणंगले टोप  ज्ञानूकृष्णामुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.35
695 हातकणंगले टोप  केसूबापूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.36
696 हातकणंगले टोप  पुतळादादूघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.36
697 हातकणंगले टोप  रावजीरामाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.36
698 हातकणंगले टोप  रागुबाबाजीवरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.36
699 हातकणंगले टोप  येशवंताआबावडीगकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.36
700 हातकणंगले टोप  ज्ञानूलक्ष्मणभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.36
701 हातकणंगले टोप  सादूआबालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.37
702 हातकणंगले टोप  भाऊपाटलुपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.37
703 हातकणंगले टोप  कृष्णागोपाळाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.37
704 हातकणंगले टोप  रामादादाहवालदार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.38
705 हातकणंगले टोप  हौसाबाईदादाघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.38
706 हातकणंगले टोप  रामानानाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.38
707 हातकणंगले टोप  तुकाबाबूइंगवला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.38
708 हातकणंगले टोप  पिलुगोपाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.38
709 हातकणंगले टोप  आबागणूउतरेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.38
710 हातकणंगले टोप  चंद्रपाआण्णाप्पकदम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.38
711 हातकणंगले टोप  भैरुनारूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.39
712 हातकणंगले टोप  ज्ञानूतातोबापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.39
713 हातकणंगले टोप  कृष्णाबाबाजीपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.39
714 हातकणंगले टोप  रामाकृष्णाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.40
715 हातकणंगले टोप  तुकारामामेथे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.40
716 हातकणंगले टोप  नानिकोमविठुपटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.41
717 हातकणंगले टोप  दौलूबापूरामापा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.41
718 हातकणंगले टोप  बापूबाबूवागराखेटले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.41
719 हातकणंगले टोप  रामाधोंडीबजोंधळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.41
720 हातकणंगले टोप  दांडूभैरुतावडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.41
721 हातकणंगले टोप  दत्तूविठोबाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.41
722 हातकणंगले टोप  शंकरकृष्णाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.42
723 हातकणंगले टोप  तारुबायअर्जुनचोगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.42
724 हातकणंगले टोप  ज्ञानूदौलूखांडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.42
725 हातकणंगले टोप  महादूआबापटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.42
726 हातकणंगले टोप  कृष्णारावजीखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.42
727 हातकणंगले टोप  कृष्णारावजीखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.42
728 हातकणंगले टोप  दादुबापूघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.42
729 हातकणंगले टोप  कृष्णागोविंदाखंडागळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.43
730 हातकणंगले टोप  आनंदाजयरामयादव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.43
731 हातकणंगले टोप  तातोबामहादूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.43
732 हातकणंगले टोप  ज्ञानूनाथापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.44
733 हातकणंगले टोप  संतूआप्पायादव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.44
734 हातकणंगले टोप  आनंतीआनंदायादव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.44
735 हातकणंगले टोप  पारूहारीनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.44
736 हातकणंगले टोप  बाळाबाईबाबूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.44
737 हातकणंगले टोप  दादूनागुपाडळकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.44
738 हातकणंगले टोप  लक्ष्मणबापूमाने महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.44
739 हातकणंगले टोप  लक्ष्मणहरीचौगुला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.44
740 हातकणंगले टोप  दादूभैरुतावडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.44
741 हातकणंगले टोप  दत्तूआबाचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.44
742 हातकणंगले टोप  सखारामलक्ष्मणसराफ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.44
743 हातकणंगले टोप  दाजीबाबाजीखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.45
744 हातकणंगले टोप  रामारागूमहार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.45
745 हातकणंगले टोप  खणसीबाळूटवाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.46
746 हातकणंगले टोप  ज्ञानूसदूकणसे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.46
747 हातकणंगले टोप  भयनाबाळूजुगळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.46
748 हातकणंगले टोप  रामाकृष्णाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.46
749 हातकणंगले टोप  गणूयेसुकणाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.46
750 हातकणंगले टोप  रामानरूनिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.46
751 हातकणंगले टोप  तुकारामाथोरवत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.46
752 हातकणंगले टोप  रागुयेशवंताखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.46
753 हातकणंगले टोप  रामादौलूकोकाटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.47
754 हातकणंगले टोप  गणूरावजीगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.47
755 हातकणंगले टोप  बंडूरावूचवाण महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.47
756 हातकणंगले टोप  भाऊहरीचवाण महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.47
757 हातकणंगले टोप  विठाबाईरामाजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.48
758 हातकणंगले टोप  मैनाबाईसुभानापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.48
759 हातकणंगले टोप  भाऊकृष्णावरींगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.48
760 हातकणंगले टोप  कृष्णीकोकृष्णागुरव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.48
761 हातकणंगले टोप  दत्तूदादासुरवंशी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.48
762 हातकणंगले टोप  दसरथाआबाचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.48
763 हातकणंगले टोप  राऊगोंशीकाटकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.49
764 हातकणंगले टोप  मारुतीआबाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.49
765 हातकणंगले टोप  जनाभीवाभादीग्रे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.49
766 हातकणंगले टोप  यमनाबाईभुजंगापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.49
767 हातकणंगले टोप  लक्ष्मणशिवरामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.49
768 हातकणंगले टोप  दादूकृष्णाकोंडेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.49
769 हातकणंगले टोप  महादूलखुजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.49
770 हातकणंगले टोप  गांगुबाईरामजीपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.50
771 हातकणंगले टोप  हौशीबायराघोपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.50
772 हातकणंगले टोप  केरूभाऊपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.50
773 हातकणंगले टोप  दत्तूकृष्णापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.50
774 हातकणंगले टोप  बाळाकृष्णाकाटकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.50
775 हातकणंगले टोप  श्रीपतिरावजीकाटकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.50
776 हातकणंगले टोप  पुंडलीकदत्तूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.50
777 हातकणंगले टोप  गणूआबाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.50
778 हातकणंगले टोप  आबासुभापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.50
779 हातकणंगले टोप  राऊआबाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.50
780 हातकणंगले टोप  बनूरामुपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.51
781 हातकणंगले टोप  काशीआबापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.51
782 हातकणंगले टोप  गोविंदादौलतानाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.51
783 हातकणंगले टोप  विष्णुदत्तूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.51
784 हातकणंगले टोप  राऊधोंडीभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.51
785 हातकणंगले टोप  बाबूगणूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.51
786 हातकणंगले टोप  राऊपाटलूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.51
787 हातकणंगले टोप  तुकादौलूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.52
788 हातकणंगले टोप  गणूदत्तूसुरवशी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.52
789 हातकणंगले टोप  रामानाथाचवाण महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.52
790 हातकणंगले टोप  सोनीआबापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.52
791 हातकणंगले टोप  निवृत्तीबाबूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.52
792 हातकणंगले टोप  दादूरामापुरके महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.52
793 हातकणंगले टोप  पांडूबाबूबांगराखे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.52
794 हातकणंगले टोप  सखारामतातोबानाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.52
795 हातकणंगले टोप  गणपतीभाऊनिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.52
796 हातकणंगले टोप  गोविंदाज्ञानूदेवाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.52
797 हातकणंगले टोप  अक्काताईधोंडीलुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.52
798 हातकणंगले टोप  दत्तूसदूमाने महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.52
799 हातकणंगले टोप  गणूज्ञानूदेवाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.53
800 हातकणंगले टोप  दत्तूभीकजीदेसाई महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.53
801 हातकणंगले टोप  सतूधोंडीयादव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.53
802 हातकणंगले टोप  बाळारामाढवाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.53
803 हातकणंगले टोप  दत्तूभिकाजीदेसाई महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.53
804 हातकणंगले टोप  घडूरांवूफाळके महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.53
805 हातकणंगले टोप  तुकाज्ञानूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.54
806 हातकणंगले टोप  संकुबासटवापाघोडके महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.54
807 हातकणंगले टोप  सखारामज्ञानूगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.54
808 हातकणंगले टोप  दौलूदाजीनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.54
809 हातकणंगले टोप  भाऊकेशवपोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.54
810 हातकणंगले टोप  आकारामज्ञानूसुरवशी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.54
811 हातकणंगले टोप  गोविंदाभाऊपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.55
812 हातकणंगले टोप  येशवंतासखारामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.55
813 हातकणंगले टोप  कृष्णादाजीपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.55
814 हातकणंगले टोप  शामुकृष्णाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.56
815 हातकणंगले टोप  हिंदुरावदांदुघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.56
816 हातकणंगले टोप  कोयनागोविंदाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.56
817 हातकणंगले टोप  रामाभैरुलुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.56
818 हातकणंगले टोप  दांदुबाबाजीतेलवे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.56
819 हातकणंगले टोप  दादूबाबाजीतेलवे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.56
820 हातकणंगले टोप  केरूयेशवंतालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.60
821 हातकणंगले टोप  मंजाआबाउतरेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.60
822 हातकणंगले टोप  बजाकेशवपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.60
823 हातकणंगले टोप  हौसाकेशवपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.60
824 हातकणंगले टोप  रामासंतूचौगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.60
825 हातकणंगले टोप  रामानाथाचवाण महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.60
826 हातकणंगले टोप  तारूअर्जुनासुरवशी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.61
827 हातकणंगले टोप  सोनीयेसवंतावडोगकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.61
828 हातकणंगले टोप  दत्तूकृष्णापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.61
829 हातकणंगले टोप  दत्तूभाऊहवालदार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.61
830 हातकणंगले टोप  रामुबाळूचौगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.61
831 हातकणंगले टोप  शंकरगोपाळवांगतकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.62
832 हातकणंगले टोप  ज्ञानूभैरुपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.62
833 हातकणंगले टोप  सखारामबाळाकाटकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.62
834 हातकणंगले टोप  पांडूअमृतापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.62
835 हातकणंगले टोप  पिरबापंडूचौगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.63
836 हातकणंगले टोप  बायजाबाळूचेमर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.63
837 हातकणंगले टोप  रामाकृष्णापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.63
838 हातकणंगले टोप  भाऊसावळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.63
839 हातकणंगले टोप  धोंडीसैनापासाळोखे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.63
840 हातकणंगले टोप  कृष्णारामुवागळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.63
841 हातकणंगले टोप  दादूरामाजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.63
842 हातकणंगले टोप  ज्ञानूतुकाकदम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.64
843 हातकणंगले टोप  नारूगणुजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.64
844 हातकणंगले टोप  दत्तूकोंडीबाझोंदे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.64
845 हातकणंगले टोप  येशवंतापाटलूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.64
846 हातकणंगले टोप  ज्ञानूतुकाकदम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.64
847 हातकणंगले टोप  रामादादूजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.65
848 हातकणंगले टोप  बाळाबापूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.65
849 हातकणंगले टोप  आंबूतुकापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.65
850 हातकणंगले टोप  तानीअर्जुनापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.65
851 हातकणंगले टोप  बापूहारीकोईगडा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.65
852 हातकणंगले टोप  भाऊधोंडीभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.65
853 हातकणंगले टोप  बंडूबाळामोरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.65
854 हातकणंगले टोप  धुरपीकृष्णाखंडागळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.66
855 हातकणंगले टोप  शामुखंडूनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.66
856 हातकणंगले टोप  बाळाईबाबाजीपटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.66
857 हातकणंगले टोप  सावित्रीराघूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.66
858 हातकणंगले टोप  रकमालखुभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.66
859 हातकणंगले टोप  भाऊगोविंदाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.66
860 हातकणंगले टोप  सखारामबाबाजीतेलवे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.66
861 हातकणंगले टोप  धोंडीरामामुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.66
862 हातकणंगले टोप  धोंडीबाळाजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.66
863 हातकणंगले टोप  रामाबाबाजीवरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.66
864 हातकणंगले टोप  भाऊसतूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.67
865 हातकणंगले टोप  गंगाबाईदौलुभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.67
866 हातकणंगले टोप  हौसीतुकामेथे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.67
867 हातकणंगले टोप  जनाबाईचंद्रापाचवाण महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.67
868 हातकणंगले टोप  धोंडुबाबूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.67
869 हातकणंगले टोप  कृष्णाबाबाजीपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.67
870 हातकणंगले टोप  सचूरामासाळोखे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.67
871 हातकणंगले टोप  महादुनायकूपोवर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.67
872 हातकणंगले टोप  सदुवीठूमाने महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.67
873 हातकणंगले टोप  दादुआबालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.67
874 हातकणंगले टोप  भाऊपाटलूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.68
875 हातकणंगले टोप  ममतायेसुपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.68
876 हातकणंगले टोप  तुकायेशवंतापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.68
877 हातकणंगले टोप  रामागोविंदावरींगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.68
878 हातकणंगले टोप  ज्ञानूधोंडीबापटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.68
879 हातकणंगले टोप  हिंदुगुंडाचौगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.69
880 हातकणंगले टोप  दत्तूआबाचौगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.69
881 हातकणंगले टोप  नानीभाऊखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.69
882 हातकणंगले टोप  बाळाजीवबापोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.69
883 हातकणंगले टोप  तुकारामामेथे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.69
884 हातकणंगले टोप  धोंडीबाळालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.69
885 हातकणंगले टोप  गणूगोपाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.69
886 हातकणंगले टोप  केदारीकेशवगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.69
887 हातकणंगले टोप  ज्ञानूयेशवंतपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.69
888 हातकणंगले टोप  बाबूखेत्रीभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.69
889 हातकणंगले टोप  बाळूदाजीभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.70
890 हातकणंगले टोप  सोनीकेदारीगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.70
891 हातकणंगले टोप  गणूदाजीखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.70
892 हातकणंगले टोप  दौलुबाळूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.70
893 हातकणंगले टोप  बापूरामासाबळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.70
894 हातकणंगले टोप  कृष्णागोविंदाखंडागळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.70
895 हातकणंगले टोप  तुकाआबापोवर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.70
896 हातकणंगले टोप  अर्जुनामहादुलोहार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.71
897 हातकणंगले टोप  तुकारामभैरुडबल महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.71
898 हातकणंगले टोप  गणूमाणकूखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.71
899 हातकणंगले टोप  सकुभाऊपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.71
900 हातकणंगले टोप  सखालक्ष्मणपटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.71
901 हातकणंगले टोप  गोपाळारामापटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.71
902 हातकणंगले टोप  बाबूगणूखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.71
903 हातकणंगले टोप  रावूदादुइंगवले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.71
904 हातकणंगले टोप  आबाविठुचौगला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.72
905 हातकणंगले टोप  बायजामारुतीचौगला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.72
906 हातकणंगले टोप  गंगाबाईगोविंदावागणकार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.72
907 हातकणंगले टोप  शंकरमारुतीचौगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.72
908 हातकणंगले टोप  दादुबापूघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.72
909 हातकणंगले टोप  मसूतातोबाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.72
910 हातकणंगले टोप  वाजबाळायादव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.72
911 हातकणंगले टोप  धुरपीकृष्णाखंडागळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.73
912 हातकणंगले टोप  चंद्राकृष्णाखंडागळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.73
913 हातकणंगले टोप  लुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.73
914 हातकणंगले टोप  जंबूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.73
915 हातकणंगले टोप  मारुतीहरीचौगला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.73
916 हातकणंगले टोप  केशवलक्ष्मणजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.73
917 हातकणंगले टोप  महादुकृष्णाफडतारे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.74
918 हातकणंगले टोप  चंद्रापाआण्णाप्पाकदम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.74
919 हातकणंगले टोप  कृष्णागोविंदाफडतारे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.74
920 हातकणंगले टोप  तुकाराघूनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.74
921 हातकणंगले टोप  तुकारामाथोरवत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.74
922 हातकणंगले टोप  महादुआबालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.74
923 हातकणंगले टोप  तुकारामापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.74
924 हातकणंगले टोप  नरुगोपाळानिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.75
925 हातकणंगले टोप  बापूसीतारामलोहार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.75
926 हातकणंगले टोप  गोविंदाज्ञानूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.75
927 हातकणंगले टोप  तुकाबजापाजोंधळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.75
928 हातकणंगले टोप  राधायेसुखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.75
929 हातकणंगले टोप  कृष्णालक्ष्मणजांभळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.76
930 हातकणंगले टोप  हिरासखागायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.76
931 हातकणंगले टोप  आहारूरामाजोंधळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.76
932 हातकणंगले टोप  हारुबाईतुकापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.76
933 हातकणंगले टोप  राजारामसखारामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.76
934 हातकणंगले टोप  तातोबाभाऊगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.76
935 हातकणंगले टोप  ईश्वरायेशवंताचवाण महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.76
936 हातकणंगले टोप  गोपाळाभुजंगापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.76
937 हातकणंगले टोप  रामाकृष्णाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.76
938 हातकणंगले टोप  सोनीभाऊपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.77
939 हातकणंगले टोप  सोनीबाळूचौगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.77
940 हातकणंगले टोप  रगुनाथरामापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.77
941 हातकणंगले टोप  हारीआपापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.77
942 हातकणंगले टोप  बापूसीतारामलोहार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.77
943 हातकणंगले टोप  बापूवीठूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.77
944 हातकणंगले टोप  बाळूजोतिराशीवडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.77
945 हातकणंगले टोप  लक्ष्मणबाबाजीवरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.77
946 हातकणंगले टोप  रकमारागुनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.78
947 हातकणंगले टोप  शिवाधोंडीखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.78
948 हातकणंगले टोप  मारुतीगोविंदापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.78
949 हातकणंगले टोप  सखारामव्यंकुपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.78
950 हातकणंगले टोप  सखारामजीवबालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.78
951 हातकणंगले टोप  भाऊसुभानानिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.78
952 हातकणंगले टोप  गणूगोविंदानाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.78
953 हातकणंगले टोप  अर्जुनाभाऊसुरवशी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.78
954 हातकणंगले टोप  रामागोविंदाजोंधळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.78
955 हातकणंगले टोप  रावूबाबूमहार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.78
956 हातकणंगले टोप  महादुरामापोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.78
957 हातकणंगले टोप  आत्मारामदादुपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.78
958 हातकणंगले टोप  हारीयेसुकुंभार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.79
959 हातकणंगले टोप  भाऊलक्ष्मणघोरपडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.79
960 हातकणंगले टोप  महादुनाथासावंत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.79
961 हातकणंगले टोप  भाऊहारीझिरंगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.79
962 हातकणंगले टोप  लक्ष्मणधोंडीभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.79
963 हातकणंगले टोप  चंद्राबाईलखुगुरमाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.80
964 हातकणंगले टोप  चिंगाबाईगोविंदाजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.80
965 हातकणंगले टोप  ममतादौलुखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.80
966 हातकणंगले टोप  आनंदाजयरामयादव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.80
967 हातकणंगले टोप  ज्ञानूरामाढवाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.80
968 हातकणंगले टोप  बापूराणोजीजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.80
969 हातकणंगले टोप लक्ष्मणकृष्णाजांबळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.81
970 हातकणंगले टोप गोविंदारामापटकूरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.81
971 हातकणंगले टोप शिलारामरावजी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.81
972 हातकणंगले टोप बाळूगोविंदानाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.81
973 हातकणंगले टोप बापुपाटलु….. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.81
974 हातकणंगले टोप रामातायारेंदाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.82
975 हातकणंगले टोप दौलूदाजीनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.82
976 हातकणंगले टोप गणुइस्वकाभो महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.82
977 हातकणंगले टोप यशवंतभैरु महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.82
978 हातकणंगले टोप तुकारामापा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.82
979 हातकणंगले टोप सुबाभीवाभांदीगरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.82
980 हातकणंगले टोप दादुबाबाजीतेलवेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.82
981 हातकणंगले टोप आकुकोमरामापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.83
982 हातकणंगले टोप कमलाकोमबाळूपणा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.83
983 हातकणंगले टोप ताईकोमबाबाजी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.83
984 हातकणंगले टोप द्वारकाबापहरीपटकूरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.83
985 हातकणंगले टोप वज्याबालूजोंधळा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.83
986 हातकणंगले टोप सुवाकलूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.84
987 हातकणंगले टोप गुणीबापसेतुभो महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.84
988 हातकणंगले टोप हौसीबापरामामी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.84
989 हातकणंगले टोप रामालिंगवागवेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.84
990 हातकणंगले टोप येसुबिन्नपाटलुभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.84
991 हातकणंगले टोप आकुबाकेदाकाटकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.84
992 हातकणंगले टोप माणकुलिंबारीखोतका महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.84
993 हातकणंगले टोप गंगूबापसखाराम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.85
994 हातकणंगले टोप जनाबापरामामिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.85
995 हातकणंगले टोप ताईकोमनायकू महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.85
996 हातकणंगले टोप चांडूकोमबाळूखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.86
997 हातकणंगले टोप कृष्णीबापतुकाचौगवा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.86
998 हातकणंगले टोप सकुकोमलिंबाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.86
999 हातकणंगले टोप बाबूबिनरामापारा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.86
1000 हातकणंगले टोप आबाभैरूपा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.86
1001 हातकणंगले टोप रामाबिनगोविंदमाने महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.87
1002 हातकणंगले टोप कोयनाबापराघुरूगडा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.87
1003 हातकणंगले टोप देवजीनाथाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.87
1004 हातकणंगले टोप चंद्रीबापधोंडीमुळी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.87
1005 हातकणंगले टोप कृष्णासखाराममघा…. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.87
1006 हातकणंगले टोप तायातुकाराममुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.87
1007 हातकणंगले टोप सतुगोपाळाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.87
1008 हातकणंगले टोप दौलूबाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.87
1009 हातकणंगले टोप गोविंदालक्ष्मणझीरंगा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.87
1010 हातकणंगले टोप गोविंदासतुगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.88
1011 हातकणंगले टोप येसाकोमज्ञानूढवाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.88
1012 हातकणंगले टोप तानीकोमअर्जुनजांभारे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.88
1013 हातकणंगले टोप बाबूरामागायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.88
1014 हातकणंगले टोप राघुयेसुपा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.88
1015 हातकणंगले टोप नानाम्हादूपा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.88
1016 हातकणंगले टोप म्हादुनीकुपा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.88
1017 हातकणंगले टोप महादूकृष्णातावडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.90
1018 हातकणंगले टोप विठूबापबापूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.90
1019 हातकणंगले टोप बाळाहरीपा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.90
1020 हातकणंगले टोप गणुबाळाजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.90
1021 हातकणंगले टोप सखारामबाबाजी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.90
1022 हातकणंगले टोप कृष्णागोविंदा…….. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.90
1023 हातकणंगले टोप डीदाजीपा……. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.90
1024 हातकणंगले टोप लक्ष्मणरावजीरवाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.90
1025 हातकणंगले टोप सिदुवडगावकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.91
1026 हातकणंगले टोप तानाजीबापबाळायादव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.92
1027 हातकणंगले टोप हरीबापमुरापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.92
1028 हातकणंगले टोप रामाबापगणुपा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.92
1029 हातकणंगले टोप …कोपमारुतीभो महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.92
1030 हातकणंगले टोप सुबाभीवाभांदिगरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.92
1031 हातकणंगले टोप बाबुगणुखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.92
1032 हातकणंगले टोप कृष्णागोविंदारवडोगळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.92
1033 हातकणंगले टोप धोंडीदाजीपा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.92
1034 हातकणंगले टोप लक्ष्मणरावजीरखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.92
1035 हातकणंगले टोप गोपाळाभूंजगापा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.93
1036 हातकणंगले टोप गणपतीसुबराव..हेकर.. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.93
1037 हातकणंगले टोप संतुदाजीपा.. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.93
1038 हातकणंगले टोप धोंडीबाबाजीचोगला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.93
1039 हातकणंगले टोप बाबूखेत्रीभोसला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.93
1040 हातकणंगले टोप तुकाबापकृष्णा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.94
1041 हातकणंगले टोप कृष्णाबापभा..लुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.94
1042 हातकणंगले टोप ज्ञानूबिननरसुचौगुलाये महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.94
1043 हातकणंगले टोप बापुवापदाजीपोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.95
1044 हातकणंगले टोप पांडु………. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.95
1045 हातकणंगले टोप भागूकोमकुपरलुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.95
1046 हातकणंगले टोप दत्तूबापकृष्णाढिसळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.95
1047 हातकणंगले टोप म्हादूविठूवाळवेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.95
1048 हातकणंगले टोप धोंडीजोतीसाळुंखे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.95
1049 हातकणंगले टोप तुकारामसकारामपारगावकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.95
1050 हातकणंगले टोप गोविंदादौलूनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.95
1051 हातकणंगले टोप धोंडीरामामुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.95
1052 हातकणंगले टोप भैनाकोमकृष्ण….. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.96
1053 हातकणंगले टोप गणुआबाजोंधळा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.96
1054 हातकणंगले टोप चंद्राकोमराणोजीकरपे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.96
1055 हातकणंगले टोप दाजीराघुपोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.96
1056 हातकणंगले टोप तुकारामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.96
1057 हातकणंगले टोप सकूकोमनरसूसुरवसी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.96
1058 हातकणंगले टोप धोंडीबि..नानापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.96
1059 हातकणंगले टोप सदूराघूयादव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.96
1060 हातकणंगले टोप पांडुरावजीपोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.96
1061 हातकणंगले टोप बाळारामाढवाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.96
1062 हातकणंगले टोप सुबीकोमईश्वर….. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.97
1063 हातकणंगले टोप बापुभिवावागवे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.97
1064 हातकणंगले टोप गोविंदायज्ञवतपा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.97
1065 हातकणंगले टोप दादाबापुघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.97
1066 हातकणंगले टोप येसाकोमनानापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.98
1067 हातकणंगले टोप सखोबासोनूनिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.98
1068 हातकणंगले टोप कोमम्हादूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.98
1069 हातकणंगले टोप नारायणदौलूनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.98
1070 हातकणंगले टोप नानापाखंडूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.98
1071 हातकणंगले टोप रामासखारामखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.98
1072 हातकणंगले टोप येसाकोमनानापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.99
1073 हातकणंगले टोप तुकाम्हादूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.99
1074 हातकणंगले टोप कोमम्हादूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.99
1075 हातकणंगले टोप नारायणदौलूनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.99
1076 हातकणंगले टोप नानापाखंडूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.99
1077 हातकणंगले टोप रामासखारामखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.99
1078 हातकणंगले टोप बाळाकोमरामापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.100
1079 हातकणंगले टोप ………..नाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.100
1080 हातकणंगले टोप कृष्णारावजीखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.100
1081 हातकणंगले टोप तुकाविठू… महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.100
1082 हातकणंगले टोप विठूधोंडीबानाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.100
1083 हातकणंगले टोप सावळानरसूचौगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.101
1084 हातकणंगले टोप इटाकोमकोंडीचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.101
1085 हातकणंगले टोप नानीबापतुकाबुगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.101
1086 हातकणंगले टोप ….तुकाविठूचोगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.101
1087 हातकणंगले टोप चिमाकोमनरसूचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.101
1088 हातकणंगले टोप रामाशेटीबाथोरवत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.101
1089 हातकणंगले टोप ..कमाकोमतुकाचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.101
1090 हातकणंगले टोप सकूबापआपाइंगवले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.101
1091 हातकणंगले टोप चंद्राकोमहरीपटकूरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.101
1092 हातकणंगले टोप लक्ष्मणखंडूघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.101
1093 हातकणंगले टोप राऊआबाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.101
1094 हातकणंगले टोप भाऊहरीचव्हाण महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.101
1095 हातकणंगले टोप रामकृष्णामिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.101
1096 हातकणंगले टोप भुजिंगायेसुपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.102
1097 हातकणंगले टोप आकुकृष्णाजांभळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.102
1098 हातकणंगले टोप आकुबापधोंडीभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.102
1099 हातकणंगले टोप होशीबापकृष्णाफडतरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.102
1100 हातकणंगले टोप गंगूकोमकृष्णाइंगवले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.102
1101 हातकणंगले टोप कोंडीबागोविंदाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.102
1102 हातकणंगले टोप रावजीभैरूपोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.102
1103 हातकणंगले टोप आकूकोमराऊपटकूरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.103
1104 हातकणंगले टोप येशाबापगोपाळारेंदाळकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.103
1105 हातकणंगले टोप गणुदौलूवेळवेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.103
1106 हातकणंगले टोप चंद्राकोमदादूलुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.103
1107 हातकणंगले टोप गणपुबापकृष्णापा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.103
1108 हातकणंगले टोप दादादौलतइंगवला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.103
1109 हातकणंगले टोप चंद्राकोमरामाचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.104
1110 हातकणंगले टोप कोंडूकोमकृष्णावेलपे…. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.104
1111 हातकणंगले टोप येसुबिन्नदादालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.104
1112 हातकणंगले टोप जनाकोमभाऊखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.104
1113 हातकणंगले टोप रावजीनरसूचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.104
1114 हातकणंगले टोप कृष्णाकोमदादूचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.104
1115 हातकणंगले टोप रकीबापरामामगर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.104
1116 हातकणंगले टोप तानीकोमभाऊमिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.104
1117 हातकणंगले टोप पांडुरावजीपोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.104
1118 हातकणंगले टोप रामा…….मगर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.105
1119 हातकणंगले टोप भाऊगोपाळामिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.105
1120 हातकणंगले टोप म्हादूबिनदौलूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.105
1121 हातकणंगले टोप अर्जुनभैरूचोगला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.105
1122 हातकणंगले टोप सुन्द्राबापगोपाळारेंदाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.105
1123 हातकणंगले टोप ….जीबापबाळायेसुपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.105
1124 हातकणंगले टोप कमाकोमदौलूतेलवे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.105
1125 हातकणंगले टोप येसुमुदादीमिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.106
1126 हातकणंगले टोप बायजाकोमगणुपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.106
1127 हातकणंगले टोप …….चेनावतुकारामगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.106
1128 हातकणंगले टोप रामाकृष्णामिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.106
1129 हातकणंगले टोप येसाकोमजोतीजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.106
1130 हातकणंगले टोप मंजाबापभाऊपोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.106
1131 हातकणंगले टोप तारीबापहरीनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.106
1132 हातकणंगले टोप कलाप्पाभाऊहवालदार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.106
1133 हातकणंगले टोप ज्ञानूभैरूठाणेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.106
1134 हातकणंगले टोप महादूबापपांडुपोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.106
1135 हातकणंगले टोप मारुतीबापभाऊमिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.106
1136 हातकणंगले टोप रामासंतूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.106
1137 हातकणंगले टोप आवबागोपाळामिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.107
1138 हातकणंगले टोप तुकारामामिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.107
1139 हातकणंगले टोप येसाकोमभैरूठाणेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.107
1140 हातकणंगले टोप दादूयेसुहावलदार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.107
1141 हातकणंगले टोप गुंडाबापूपोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.107
1142 हातकणंगले टोप बंडूतुकापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.107
1143 हातकणंगले टोप गणूबाळापोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.107
1144 हातकणंगले टोप कमलाबापूजोतीजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.107
1145 हातकणंगले टोप आ…रामोजीपोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.107
1146 हातकणंगले टोप रामाहरीनिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.107
1147 हातकणंगले टोप गणूबिन्नदाजीखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.107
1148 हातकणंगले टोप विठुबिनयेसुखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.107
1149 हातकणंगले टोप नानासुबालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.107
1150 हातकणंगले टोप सुंद्राबायकृष्णापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.108
1151 हातकणंगले टोप बंडाहाणमापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.108
1152 हातकणंगले टोप गंगूबायमहादूपटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.108
1153 हातकणंगले टोप सुंद्राकोमजोतीपोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.108
1154 हातकणंगले टोप गणूबायभाऊमिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.108
1155 हातकणंगले टोप झानूदौलूतेळवेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.108
1156 हातकणंगले टोप तुकारामबाबाजी……. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.108
1157 हातकणंगले टोप बाळाकोमआवबामिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.108
1158 हातकणंगले टोप मैनाकोमआबाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.108
1159 हातकणंगले टोप आबाबाबाजीलुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.109
1160 हातकणंगले टोप ममताकोमलिंगूवावगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.109
1161 हातकणंगले टोप राघूलिंगुवागवेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.109
1162 हातकणंगले टोप चिमाकोमरामाघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.109
1163 हातकणंगले टोप तुकारामसुबागाइकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.109
1164 हातकणंगले टोप यमनाकोमबाबाजीकारंडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.109
1165 हातकणंगले टोप धोंडीबाळालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.109
1166 हातकणंगले टोप सतुसुभानालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.110
1167 हातकणंगले टोप धोंडीबापरामाटपाले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.110
1168 हातकणंगले टोप सखारामकृष्णामिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.110
1169 हातकणंगले टोप बंडूआबाजीकाळू महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.110
1170 हातकणंगले टोप जोतीआबाजीभुयेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.110
1171 हातकणंगले टोप लक्ष्मणबापुमाने महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.110
1172 हातकणंगले टोप ………रावजीझीरगारा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.110
1173 हातकणंगले टोप ताईकोमकृष्णाघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.111
1174 हातकणंगले टोप रामाराघूचौगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.111
1175 हातकणंगले टोप रामाबापूमाने महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.111
1176 हातकणंगले टोप रामाकोंडीरेंदाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.111
1177 हातकणंगले टोप तुकारामव्यंकप्पा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.111
1178 हातकणंगले टोप दादारामावडगावकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.111
1179 हातकणंगले टोप ममताकोमपंडू.. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.112
1180 हातकणंगले टोप बंडूबापकोंडीचोगला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.112
1181 हातकणंगले टोप तानीकोममारुतीगाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.112
1182 हातकणंगले टोप यमनाकोमआपाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.112
1183 हातकणंगले टोप बाळाईश्वरामीसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.112
1184 हातकणंगले टोप सुबाबीनकेदारीगवळी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.112
1185 हातकणंगले टोप विठूसखारामजोंधळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.112
1186 हातकणंगले टोप तुकाबापूसखाराम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.113
1187 हातकणंगले टोप हारणाकोमद्यानू……. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.113
1188 हातकणंगले टोप ……..गोविंदाभोर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.113
1189 हातकणंगले टोप दौलेताईगवळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.113
1190 हातकणंगले टोप …..ळाजीवबापोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.113
1191 हातकणंगले टोप ….बानायकसाळखे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.113
1192 हातकणंगले टोप ममताकोमपंडू….. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.114
1193 हातकणंगले टोप बंडूबापकोंडीचोगला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.114
1194 हातकणंगले टोप ……………………… महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.114
1195 हातकणंगले टोप …………………………… महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.114
1196 हातकणंगले टोप हरीगोविंदानाइक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.114
1197 हातकणंगले टोप हरीईश्वराभोर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.114
1198 हातकणंगले टोप कृष्णाकोमराघूवरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.115
1199 हातकणंगले टोप ताईकोमबाबाजीतेलवकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.115
1200 हातकणंगले टोप ज्ञानूबिनबाबाजीवरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.115
1201 हातकणंगले टोप कृष्णनीबापमाणकुखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.115
1202 हातकणंगले टोप तुकाबापसखाराम…. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.115
1203 हातकणंगले टोप हारवाकोमद्यानु…….. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.115
1204 हातकणंगले टोप आपासटऊकोळी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.115
1205 हातकणंगले टोप रामानरुनिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.115
1206 हातकणंगले टोप रामामलूचवाण महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.115
1207 हातकणंगले टोप ……ळाजीवबापोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.115
1208 हातकणंगले टोप ……बानायकूसाळुखे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.115
1209 हातकणंगले टोप ममताकोमपंडूपण महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.116
1210 हातकणंगले टोप बंडूबापकोंडीचोगला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.116
1211 हातकणंगले टोप ……कायेसुहवालदार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.116
1212 हातकणंगले टोप ……….सुखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.116
1213 हातकणंगले टोप कृष्णीकोमराघूवरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.117
1214 हातकणंगले टोप ताईकोमबाबाजीतेलवकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.117
1215 हातकणंगले टोप ज्ञानूबिनबाबाजीवरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.117
1216 हातकणंगले टोप कृष्णीबापमाणकुखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.117
1217 हातकणंगले टोप तुकाबापसखाराम…… महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.117
1218 हातकणंगले टोप तुकारामतातोबानाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.117
1219 हातकणंगले टोप सखारामकृष्णाघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.117
1220 हातकणंगले टोप येशवंतापाटलुभो…… महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.117
1221 हातकणंगले टोप धोंडी……….माभोर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.117
1222 हातकणंगले टोप बाळागोविंदानाइक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.117
1223 हातकणंगले टोप कृष्णीकोमराघूवरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.118
1224 हातकणंगले टोप ताईकोमबाबाजीतेलवकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.118
1225 हातकणंगले टोप ज्ञानूबिनबाबाजीवरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.118
1226 हातकणंगले टोप कृष्णीबापमाणकुखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.118
1227 हातकणंगले टोप तुकाबापसखाराम…… महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.118
1228 हातकणंगले टोप हार….कोमद्यानू…….. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.118
1229 हातकणंगले टोप तुकारामतातोबानाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.118
1230 हातकणंगले टोप येशवंतापाटलुभो…… महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.118
1231 हातकणंगले टोप धोंडी……….माभोर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.118
1232 हातकणंगले टोप बाळागोविंदानाइक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.118
1233 हातकणंगले टोप कासाकोयगोशीकाटकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.119
1234 हातकणंगले टोप तानीकोमसखारामघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.119
1235 हातकणंगले टोप खंडूबिनभिवापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.119
1236 हातकणंगले टोप बाळाआबामिटारी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.119
1237 हातकणंगले टोप महादूविठूसावत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.119
1238 हातकणंगले टोप सदूयेसबावडिंगेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.120
1239 हातकणंगले टोप मंजुळाबापकृष्णाभोर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.120
1240 हातकणंगले टोप हरणीबापदादूखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.120
1241 हातकणंगले टोप नायकुविठूनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.121
1242 हातकणंगले टोप विठूरामासुतार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.121
1243 हातकणंगले टोप तुकाकृष्णावरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.121
1244 हातकणंगले टोप कृष्णातुकावरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.122
1245 हातकणंगले टोप आबाबिनबाबुगाइकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.122
1246 हातकणंगले टोप दादूआबालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.122
1247 हातकणंगले टोप राऊधोंडीभोर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.122
1248 हातकणंगले टोप तुकाआबापोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.122
1249 हातकणंगले टोप संतुबाळूमिरजकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.122
1250 हातकणंगले टोप रावजीसंतू………. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.124
1251 हातकणंगले टोप हौसाबा…दादू………. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.124
1252 हातकणंगले टोप कृष्णाकोमज्ञानूपा….. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.124
1253 हातकणंगले टोप ताईकोमयेसु……….. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.124
1254 हातकणंगले टोप बाळाधुमाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.124
1255 हातकणंगले टोप रानुपाटलूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.125
1256 हातकणंगले टोप ………….राघूयेसूखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.125
1257 हातकणंगले टोप ………दत्तूशिंदे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.125
1258 हातकणंगले टोप जिजाको.मसूखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.125
1259 हातकणंगले टोप राघूयेसूखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.125
1260 हातकणंगले टोप सदूआबालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.125
1261 हातकणंगले टोप गणपतीभाऊनिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.125
1262 हातकणंगले टोप बाळूनरसूवठारकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.125
1263 हातकणंगले टोप गणूहारीभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.125
1264 हातकणंगले टोप बाळकृष्णज्ञानूहिंगणे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg126
1265 हातकणंगले टोप हारुबाईबापलक्ष्मणमाने महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg126
1266 हातकणंगले टोप येशवंतातुकारामगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg126
1267 हातकणंगले टोप भाऊतातोबातेलवेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg126
1268 हातकणंगले टोप कृष्णागोविंदाखंडागळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg126
1269 हातकणंगले टोप पांडूरावूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg126
1270 हातकणंगले टोप बाळूभाऊगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg126
1271 हातकणंगले टोप पांडुराणूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.127
1272 हातकणंगले टोप चंदूबाळामोरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.127
1273 हातकणंगले टोप सादूरावजीखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.127
1274 हातकणंगले टोप आबाईश्वरामिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.128
1275 हातकणंगले टोप दत्तूकाळूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.128
1276 हातकणंगले टोप ज्ञानूतातोबापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.128
1277 हातकणंगले टोप कृष्णागोविंदाफडतारे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.129
1278 हातकणंगले टोप चंद्राबापदौलूनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.129
1279 हातकणंगले टोप महादूविठूवाळवेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.129
1280 हातकणंगले टोप चांगुनाको.सखाराम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.129
1281 हातकणंगले टोप बाळाको.विठूमाने महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.129
1282 हातकणंगले टोप धोंडीबापयलाप्पा महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.129
1283 हातकणंगले टोप आकूको.तुकापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.129
1284 हातकणंगले टोप आकूबापज्ञानूसुतार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.129
1285 हातकणंगले टोप आबानायकूसाळोखे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.129
1286 हातकणंगले टोप ज्ञानूलक्ष्मणभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.129
1287 हातकणंगले टोप कोंडीनरसूचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.129
1288 हातकणंगले टोप दौलूदाजीनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.129
1289 हातकणंगले टोप कोयनाबापमहादूसावत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.130
1290 हातकणंगले टोप शिवाबापदाजीखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.130
1291 हातकणंगले टोप हौसाबाईबापदत्तूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.130
1292 हातकणंगले टोप हौसाबापभाऊभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.130
1293 हातकणंगले टोप कृष्णागोपाळाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.130
1294 हातकणंगले टोप गणुरामापटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.130
1295 हातकणंगले टोप श्रीपतीहरीमोकाशे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.130
1296 हातकणंगले टोप सखारामतात्यानाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.131
1297 हातकणंगले टोप तुकादौलूमुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.131
1298 हातकणंगले टोप सखारामज्ञानूगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.131
1299 हातकणंगले टोप महादूआबापटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.131
1300 हातकणंगले टोप गोपाळानारायणनागावकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.131
1301 हातकणंगले टोप गोविंदाज्ञानूदेवाळकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.131
1302 हातकणंगले टोप महादूआपालोहार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.132
1303 हातकणंगले टोप तातोबामहादूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.132
1304 हातकणंगले टोप ज्ञानूभाऊचोपडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.132
1305 हातकणंगले टोप मारुतीगुंडाप्पाकोरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.132
1306 हातकणंगले टोप मंजाबापतुकाघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.133
1307 हातकणंगले टोप सूबगावभिवामंदिगरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.133
1308 हातकणंगले टोप पांडुबाबूइंगवले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.133
1309 हातकणंगले टोप सखारामतुकारामहावलदार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.133
1310 हातकणंगले टोप आबागणुउतरेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.133
1311 हातकणंगले टोप बाळूरामाढवाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.134
1312 हातकणंगले टोप तुकाकृष्णावरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.134
1313 हातकणंगले टोप रामातातोबारेंदाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.134
1314 हातकणंगले टोप भागूको.गणूलुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.135
1315 हातकणंगले टोप नानीबापज्ञानूढवाळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.135
1316 हातकणंगले टोप गुंडाबापतुकाचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.135
1317 हातकणंगले टोप ………..तुकामुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.135
1318 हातकणंगले टोप ज्ञानूगोविंदापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.135
1319 हातकणंगले टोप आबाभैरूबागराखेपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.135
1320 हातकणंगले टोप दत्तूतुकारामगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.135
1321 हातकणंगले टोप तुकारामाजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.135
1322 हातकणंगले टोप मारुतीबापमहादूलोहार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.136
1323 हातकणंगले टोप सोनीबापश्रीपतीखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.136
1324 हातकणंगले टोप सोनीबापराणूइंगवले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.136
1325 हातकणंगले टोप रमाको.नानापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.136
1326 हातकणंगले टोप बाळूरामाझिरंगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.136
1327 हातकणंगले टोप कृष्णाआनंदाढेरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.136
1328 हातकणंगले टोप रामादाजीपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.136
1329 हातकणंगले टोप शामूबापकेरबाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.137
1330 हातकणंगले टोप लक्ष्मीको.गोपाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.137
1331 हातकणंगले टोप सुबानारूपटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.137
1332 हातकणंगले टोप जिजाको.रामाशिंदे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.137
1333 हातकणंगले टोप हौसाबापबापूलोहार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.137
1334 हातकणंगले टोप मुलाको.विठूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.137
1335 हातकणंगले टोप येशवंताभैरूचौगला महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.137
1336 हातकणंगले टोप दत्तूविठूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.137
1337 हातकणंगले टोप सखारामजिवबालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.137
1338 हातकणंगले टोप आबासुभापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.137
1339 हातकणंगले टोप बापूसीतारामलोहार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.137
1340 हातकणंगले टोप कोंडीबापआनंदायादव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.138
1341 हातकणंगले टोप तुकासखागायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.138
1342 हातकणंगले टोप नारायणगणुजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.138
1343 हातकणंगले टोप भिवागोपाळाघाटगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.138
1344 हातकणंगले टोप येशवंतापाटलुभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.138
1345 हातकणंगले टोप गुंडाभिवाचौगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.139
1346 हातकणंगले टोप पिलूगोपाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.139
1347 हातकणंगले टोप लक्ष्मणगंगाजीजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.140
1348 हातकणंगले टोप बायजीबाईढिसली महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.140
1349 हातकणंगले टोप कृष्णाबापूज्ञानू…. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.140
1350 हातकणंगले टोप आकूबाधोंडीशिंदे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.140
1351 हातकणंगले टोप रावूआबाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.140
1352 हातकणंगले टोप आनंदायेशवंतगायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.140
1353 हातकणंगले टोप बापूखंडूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.140
1354 हातकणंगले टोप विठोबाधोंडीपोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.140
1355 हातकणंगले टोप राघूगणुखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.141
1356 हातकणंगले टोप कृष्णारावजीखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.141
1357 हातकणंगले टोप धोंडीदौलूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.141
1358 हातकणंगले टोप भाऊगणपतभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.142
1359 हातकणंगले टोप तुकाआ…झिरंगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.142
1360 हातकणंगले टोप धोंडीजोतीआबदार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.142
1361 हातकणंगले टोप ज्ञानूहरीपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.142
1362 हातकणंगले टोप कृष्णासखोबाचौगुले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.142
1363 हातकणंगले टोप बापूविठूपोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.143
1364 हातकणंगले टोप भाऊनारूपटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.143
1365 हातकणंगले टोप मैनाबाईको.नारायणशिंदे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.143
1366 हातकणंगले टोप कमळाबाई…बाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.143
1367 हातकणंगले टोप पुतळाबापनागूखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.143
1368 हातकणंगले टोप तुकापाटलुपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.143
1369 हातकणंगले टोप रामाकृष्णापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.143
1370 हातकणंगले टोप येशवंतासखारामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.143
1371 हातकणंगले टोप लक्ष्मणबापूमाने महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.143
1372 हातकणंगले टोप धोंडीबाळाजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.143
1373 हातकणंगले टोप मारुतीगोविंदाजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.143
1374 हातकणंगले टोप आकाताईबापधोंडीभो…. महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.144
1375 हातकणंगले टोप भाऊकेशवपोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.144
1376 हातकणंगले टोप रावूतुकामिरजकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.144
1377 हातकणंगले टोप कुंडलिकरावजीडोंगरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.144
1378 हातकणंगले टोप परसूसिदूमाने महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.144
1379 हातकणंगले टोप लक्ष्मणबाबाजीवरुटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.144
1380 हातकणंगले टोप यशवंतभाऊलुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.144
1381 हातकणंगले टोप कृष्णारागूवाघवेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.144
1382 हातकणंगले टोप गणूबाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.144
1383 हातकणंगले टोप तुकानानापाडळकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.145
1384 हातकणंगले टोप नाथागुंडापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.145
1385 हातकणंगले टोप भाऊधोंडीभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.145
1386 हातकणंगले टोप भाऊसंतूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.145
1387 हातकणंगले टोप भैरूसतुभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.146
1388 हातकणंगले टोप तुकायेशवंतापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.146
1389 हातकणंगले टोप शंकरआनंदापोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.146
1390 हातकणंगले टोप आबासंतूपटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.147
1391 हातकणंगले टोप रामाकृष्णाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.147
1392 हातकणंगले टोप दादूरामाजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.147
1393 हातकणंगले टोप दौलूबाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.147
1394 हातकणंगले टोप तुकावंजाजोंधळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.147
1395 हातकणंगले टोप कृष्णानारूधुमाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.147
1396 हातकणंगले टोप दत्तूलक्ष्मणकोळी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.147
1397 हातकणंगले टोप दौलूआबालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.148
1398 हातकणंगले टोप हिराकोमसादूखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.148
1399 हातकणंगले टोप दत्तूमहिपततेलवे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.148
1400 हातकणंगले टोप विठाकोमगणुपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.148
1401 हातकणंगले टोप रामूगणुखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.148
1402 हातकणंगले टोप सखापाटलूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.148
1403 हातकणंगले टोप तुकारामाथोरवत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.148
1404 हातकणंगले टोप पांडुबाळूचौगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.149
1405 हातकणंगले टोप तुकामहादूलुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.149
1406 हातकणंगले टोप मंजाकोमआंदूपांढरपोटे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.149
1407 हातकणंगले टोप ज्ञानूगोपाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.149
1408 हातकणंगले टोप चिमाकोसुभानिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.149
1409 हातकणंगले टोप महादूरामापोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.149
1410 हातकणंगले टोप धोंडीरामामुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.149
1411 हातकणंगले टोप धोंडीहिंदूसंदे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.149
1412 हातकणंगले टोप चंद्रावलीनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.150
1413 हातकणंगले टोप तुकारामूनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.150
1414 हातकणंगले टोप ज्ञानूगणुभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.150
1415 हातकणंगले टोप कृष्णागोविंदाखंडागळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.150
1416 हातकणंगले टोप कृष्णादाजीभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.150
1417 हातकणंगले टोप ज्ञानूकृष्णामुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.150
1418 हातकणंगले टोप चंद्रावतीनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.151
1419 हातकणंगले टोप तुकारामनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.151
1420 हातकणंगले टोप जनाको.राघूपुरंके महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.151
1421 हातकणंगले टोप सखूको.महादूमुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.151
1422 हातकणंगले टोप शामूबापदत्तूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.151
1423 हातकणंगले टोप ज्ञानूगणुभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.151
1424 हातकणंगले टोप कृष्णागोविंदाखंडागळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.151
1425 हातकणंगले टोप ज्ञानूकृष्णामुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.151
1426 हातकणंगले टोप भाऊदादूकेरलकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.151
1427 हातकणंगले टोप ज्ञानूनायकूमोरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.151
1428 हातकणंगले टोप श्रीपतीविठूखाडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.152
1429 हातकणंगले टोप दादूआबालुगडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.152
1430 हातकणंगले टोप आंतुगोविंदापटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.152
1431 हातकणंगले टोप श्रीपतीरामूखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.153
1432 हातकणंगले टोप दत्तूगोपाळा….गावकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.153
1433 हातकणंगले टोप कृष्णाभाऊखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.153
1434 हातकणंगले टोप बाळूविठूभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.153
1435 हातकणंगले टोप शंकरदौलूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.154
1436 हातकणंगले टोप सखानायकूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.154
1437 हातकणंगले टोप धोंडीदाजीपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.154
1438 हातकणंगले टोप बापूविठूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.154
1439 हातकणंगले टोप तुकादौलूमुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.154
1440 हातकणंगले टोप येसाको.रामापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.155
1441 हातकणंगले टोप केरूकृष्णाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.155
1442 हातकणंगले टोप म्हादूबापमारुतीतावडे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.155
1443 हातकणंगले टोप सखारामव्यकुंपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.155
1444 हातकणंगले टोप ज्ञानूनरसूचौगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.155
1445 हातकणंगले टोप तातोबागोविंदामुळीक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.155
1446 हातकणंगले टोप राघूयेसवंताखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.155
1447 हातकणंगले टोप बाळूगोविंदापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.155
1448 हातकणंगले टोप तुकारामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.155
1449 हातकणंगले टोप तुकाज्ञानूहावलदार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.156
1450 हातकणंगले टोप पांडुबाबूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.156
1451 हातकणंगले टोप बाबूबापबाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.157
1452 हातकणंगले टोप बाळादाजीनिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.157
1453 हातकणंगले टोप गणुबाबाजीमिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.157
1454 हातकणंगले टोप येशवंतातुकागायकवाड महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.157
1455 हातकणंगले टोप शंकरभाऊहावलदार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.157
1456 हातकणंगले टोप तुकारामनाईक महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.158
1457 हातकणंगले टोप दत्तूधोंडीपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.158
1458 हातकणंगले टोप नारायणरामचंद्रकोळी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.158
1459 हातकणंगले टोप सदूविठूखंडागळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.158
1460 हातकणंगले टोप शामूबापराजारामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.159
1461 हातकणंगले टोप येसाआईराजूसुरवशी महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.159
1462 हातकणंगले टोप रागुनागूपटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.159
1463 हातकणंगले टोप हौसीको.महादूखंडागळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.159
1464 हातकणंगले टोप शामूबापराजारामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg160
1465 हातकणंगले टोप रागुनागूपटकुरे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg160
1466 हातकणंगले टोप हौसीको.महादूखंडागळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg160
1467 हातकणंगले टोप महादूविठूखंडागळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg160
1468 हातकणंगले टोप भावूभिवाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg160
1469 हातकणंगले टोप सुंदराबाईको.कृष्णापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.161
1470 हातकणंगले टोप …पनाबाईको.दौलूझिरंगे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.161
1471 हातकणंगले टोप ज्ञानूतातोबापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.161
1472 हातकणंगले टोप बापूगणुजोंधळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.161
1473 हातकणंगले टोप रावूदादूइंगवले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.161
1474 हातकणंगले टोप बाबूरामापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.161
1475 हातकणंगले टोप दादूलक्ष्मणजाधव महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.161
1476 हातकणंगले टोप दत्तूगोपाळाभोसले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.161
1477 हातकणंगले टोप ज्ञानूबाबूबारगीर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.161
1478 हातकणंगले टोप शंकरबापबाळूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.162
1479 हातकणंगले टोप सखारामनायकूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.162
1480 हातकणंगले टोप तानीको.बाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.162
1481 हातकणंगले टोप दाजीरागुवागवेकर महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.162
1482 हातकणंगले टोप आबाईश्वरामिसाळ महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.162
1483 हातकणंगले टोप दादूरावूनिकम महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.162
1484 हातकणंगले टोप मारुतीबाबूढिसळे महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.163
1485 हातकणंगले टोप विठूगोपाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.163
1486 हातकणंगले टोप बाबूरामापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.164
1487 हातकणंगले टोप बाबूदत्तापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.164
1488 हातकणंगले टोप आनीबापबाबूपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.164
1489 हातकणंगले टोप पांडुगोपाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.164
1490 हातकणंगले टोप बाळूको.अर्जुनाखोत महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.164
1491 हातकणंगले टोप बापूतुकारामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.164
1492 हातकणंगले टोप गणुआबाचौगले महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.164
1493 हातकणंगले टोप तुकाआबापोवार महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.164
1494 हातकणंगले टोप पांडुगोपाळापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.164
1495 हातकणंगले टोप रामासखारामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.164
1496 हातकणंगले टोप आत्मारामदादापाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.165
1497 हातकणंगले टोप हनमंततुकारामपाटील महसूल  जन्म – मृत्यू नोंद वही Top Pg.165
1498 हातकणंगले टोप कृष्णाबापभावूटपाले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn201.pdf
1499 हातकणंगले टोप मंजाकोबाणूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn201.pdf
1500 हातकणंगले टोप बाबूभैरुपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn201.pdf
1501 हातकणंगले टोप सावळाबापभावूसापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn201.pdf
1502 हातकणंगले टोप कोंडूबापरामासखारामपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn201.pdf
1503 हातकणंगले टोप पांडूबापबाळूनाईक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn202.pdf
1504 हातकणंगले टोप गणूनारसूपा महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn203.pdf
1505 हातकणंगले टोप लक्ष्मणधोंडीभो महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn202.pdf
1506 हातकणंगले टोप भाऊसावबापा महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn203.pdf
1507 हातकणंगले टोप गजाकोमगिरजापासुबे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn203.pdf
1508 हातकणंगले टोप रामाआबाचेचर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn205.pdf
1509 हातकणंगले टोप रखूखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn205.pdf
1510 हातकणंगले टोप संताकोमलक्ष्मणनाईक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn205.pdf
1511 हातकणंगले टोप बाबाजीघाटगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn205.pdf
1512 हातकणंगले टोप पांडूबापगोविंदाघाटगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn205.pdf
1513 हातकणंगले टोप रामाबापूमाने महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn205.pdf
1514 हातकणंगले टोप पांडूबापतुकारामबापूखाडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn206.pdf
1515 हातकणंगले टोप कोंडूबापदादाबाघाटगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn206.pdf
1516 हातकणंगले टोप आकुबाकेदारीकाटकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn206.pdf
1517 हातकणंगले टोप होसीबापकृष्णाबाबाजीपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn207.pdf
1518 हातकणंगले टोप रावजीतननपामुळीक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn207.pdf
1519 हातकणंगले टोप दाजीबाघूवागवे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn207.pdf
1520 हातकणंगले टोप केदारीकाटकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn207.pdf
1521 हातकणंगले टोप कोंडूबापबाळाघाटगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn208.pdf
1522 हातकणंगले टोप भावूसुभानानिकम महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn208.pdf
1523 हातकणंगले टोप कृष्णाकडूसे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn209.pdf
1524 हातकणंगले टोप ईशवरामुराचीमिसाळ महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn209.pdf
1525 हातकणंगले टोप सदूतुकाचेचर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn209.pdf
1526 हातकणंगले टोप तुळशीरामलक्ष्मणमाने महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn209.pdf
1527 हातकणंगले टोप दादूबापभावूरामापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn209.pdf
1528 हातकणंगले टोप केरबाबापधोंडीबाळूलुगडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn209.pdf
1529 हातकणंगले टोप तुकाबापमुरारीनायकूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn209.pdf
1530 हातकणंगले टोप भावूबापगोपाळाभैरुरेंदाळकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn209.pdf
1531 हातकणंगले टोप दादूम्हातारजीलुगडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn210.pdf
1532 हातकणंगले टोप बाबाजीसुभाणामिसाळ महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn210.pdf
1533 हातकणंगले टोप येसुबापूनाईक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn210.pdf
1534 हातकणंगले टोप तुकारामटाकूनाईक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn210.pdf
1535 हातकणंगले टोप सुंदराकोभरमाभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn210.pdf
1536 हातकणंगले टोप नारायणपोवार महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn210.pdf
1537 हातकणंगले टोप बापूबाज्ञानूविटूचोगलकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn210.pdf
1538 हातकणंगले टोप दौलूविटूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn210.pdf
1539 हातकणंगले टोप गणूआबाभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn210.pdf
1540 हातकणंगले टोप दौलूसुभाघाटगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn211.pdf
1541 हातकणंगले टोप लळाबाईकोमलपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn211.pdf
1542 हातकणंगले टोप धोंडीबाबाजीचोगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn211.pdf
1543 हातकणंगले टोप कृष्णाबाबाजीडिसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn211.pdf
1544 हातकणंगले टोप रामागोंविंदाजोंधळे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn211.pdf
1545 हातकणंगले टोप दादूबापयेशवंतापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn211.pdf
1546 हातकणंगले टोप धोंडीबाबाजीचो महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn211.pdf
1547 हातकणंगले टोप नाथागुंडापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn211.pdf
1548 हातकणंगले टोप दादूरामावडगावकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn211.pdf
1549 हातकणंगले टोप आकाताईबापरामुकृष्णाखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn211.pdf
1550 हातकणंगले टोप अनुकोमनारूनाईक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn212.pdf
1551 हातकणंगले टोप शंकरयेशूलुगडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn212.pdf
1552 हातकणंगले टोप शंकरयेशूवडीङ्ग्कर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn212.pdf
1553 हातकणंगले टोप कुसमावतीबापअबूभरमामुधाळे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn212.pdf
1554 हातकणंगले टोप मधुराबापदादूरामापूरके महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn212.pdf
1555 हातकणंगले टोप गंगाबापभावूहरीझिंरगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn212.pdf
1556 हातकणंगले टोप तुकारामनरसूचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn212.pdf
1557 हातकणंगले टोप रामासखारामखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn212.pdf
1558 हातकणंगले टोप विटूगुंडापोवार महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn212.pdf
1559 हातकणंगले टोप आकाताईबापगणूखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn213.pdf
1560 हातकणंगले टोप मारुतीबापगोपाळापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn213.pdf
1561 हातकणंगले टोप सखारामबाबाजीपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn213.pdf
1562 हातकणंगले टोप पांडूदादूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn213.pdf
1563 हातकणंगले टोप सखूकोमआपाभुयेकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn213.pdf
1564 हातकणंगले टोप नारूरामावागावकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn213.pdf
1565 हातकणंगले टोप रामासखारामखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn213.pdf
1566 हातकणंगले टोप तुकादौलूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn213.pdf
1567 हातकणंगले टोप गिराधीबापबाबूखेत्रीभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn213.pdf
1568 हातकणंगले टोप आकुबापतायागोंविंदामुळीक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn213.pdf
1569 हातकणंगले टोप येसाकोमदाजीपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn214.pdf
1570 हातकणंगले टोप भानूकोमआबापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn214.pdf
1571 हातकणंगले टोप कोंडूसुभरावमाने महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn214.pdf
1572 हातकणंगले टोप कृष्णासदूझिरंगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn214.pdf
1573 हातकणंगले टोप गणूबापबाळाझिरंगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn214.pdf
1574 हातकणंगले टोप दादूघाटगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn214.pdf
1575 हातकणंगले टोप तमाबापरावूमळूचवान महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn214.pdf
1576 हातकणंगले टोप तांनीबापदादूभैरुजांबले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn214.pdf
1577 हातकणंगले टोप कुसाकोमगणूझाडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn215.pdf
1578 हातकणंगले टोप आकुकोममहादूसावंत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn215.pdf
1579 हातकणंगले टोप राकूबापतुकावरुटे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn215.pdf
1580 हातकणंगले टोप सुंदराबापतुकाजोंधळे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn215.pdf
1581 हातकणंगले टोप राघीबापवागूखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn215.pdf
1582 हातकणंगले टोप चिमाकोमशंकरखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn215.pdf
1583 हातकणंगले टोप सखारामतायानाईक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn215.pdf
1584 हातकणंगले टोप विटूदौलूखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn215.pdf
1585 हातकणंगले टोप बाबाजीराणोजीतेलवेकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn216.pdf
1586 हातकणंगले टोप भागूकोमसुभावागवे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn216.pdf
1587 हातकणंगले टोप आबारानाजीचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn216.pdf
1588 हातकणंगले टोप ताईकोमलक्ष्मणपूरके महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn216.pdf
1589 हातकणंगले टोप रावजीतानाचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn216.pdf
1590 हातकणंगले टोप गोंविंदाभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn217.pdf
1591 हातकणंगले टोप हौसीबापयेसुधोंडीपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn217.pdf
1592 हातकणंगले टोप रामादाजीपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn217.pdf
1593 हातकणंगले टोप कृष्णारागूवागवे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn217.pdf
1594 हातकणंगले टोप आबागणूउतरे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn217.pdf
1595 हातकणंगले टोप रावूतुकाराममिरजकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn217.pdf
1596 हातकणंगले टोप कोंडूकोममहादूसाळुंखे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn218.pdf
1597 हातकणंगले टोप कुशापबाबाजीपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn218.pdf
1598 हातकणंगले टोप गंगूबापरामाइंगवले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn218.pdf
1599 हातकणंगले टोप नानामुरारीपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn218.pdf
1600 हातकणंगले टोप कासाबापदाजीखाडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn218.pdf
1601 हातकणंगले टोप रागूकाटकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn218.pdf
1602 हातकणंगले टोप ज्ञानूरावजीपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn219.pdf
1603 हातकणंगले टोप बापबापभावूकोळी महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn219.pdf
1604 हातकणंगले टोप मारुतीबापलक्ष्मणपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn219.pdf
1605 हातकणंगले टोप खंडूबापबंडूबाळामोरे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn219.pdf
1606 हातकणंगले टोप चंदाबापसावळापटकुरे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn220.pdf
1607 हातकणंगले टोप गणाबापदादूवडगावकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn220.pdf
1608 हातकणंगले टोप ताराबापभावूधोंडीभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn220.pdf
1609 हातकणंगले टोप येशवंतासखारामपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn221.pdf
1610 हातकणंगले टोप सुभारावकेदारीमाने महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn221.pdf
1611 हातकणंगले टोप जोतिआबाजीभुयेकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn221.pdf
1612 हातकणंगले टोप राऊधोंडीभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn221.pdf
1613 हातकणंगले टोप परसूबापबाबूमहादूतावडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn221.pdf
1614 हातकणंगले टोप दादूवडगावकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn222.pdf
1615 हातकणंगले टोप चंदाबापसावळापटकुरे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn222.pdf
1616 हातकणंगले टोप रामादाजीपाटणे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn222.pdf
1617 हातकणंगले टोप गंगूयेशूखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn222.pdf
1618 हातकणंगले टोप भावूतात्यातेलवेकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn222.pdf
1619 हातकणंगले टोप कृष्णागोपाळाखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn222.pdf
1620 हातकणंगले टोप ज्ञानूपाटलूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn223.pdf
1621 हातकणंगले टोप रागूआबा महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn223.pdf
1622 हातकणंगले टोप दादूबाबाजीखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn223.pdf
1623 हातकणंगले टोप यशवंतासखारामपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn223.pdf
1624 हातकणंगले टोप कुंडलिकमारुतिहरीचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn224.pdf
1625 हातकणंगले टोप बाळाकॉमगोपाळापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn225.pdf
1626 हातकणंगले टोप सखारामज्ञानूगायकवाड महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn225.pdf
1627 हातकणंगले टोप कोंडीकोमविटलनाईक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn226.pdf
1628 हातकणंगले टोप दाजीरागूखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn226.pdf
1629 हातकणंगले टोप रामादौलूनाईक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn226.pdf
1630 हातकणंगले टोप मारुतिबाबाजीढीसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn226.pdf
1631 हातकणंगले टोप केसूबापदौलूजिरंगा महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn226.pdf
1632 हातकणंगले टोप हौसाबापफुरके महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn226.pdf
1633 हातकणंगले टोप रकमाबापदादूवाडगावे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn227.pdf
1634 हातकणंगले टोप परसूबापकृष्णाभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn228.pdf
1635 हातकणंगले टोप लक्ष्मणकृष्णाभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn228.pdf
1636 हातकणंगले टोप ज्ञानूबिनहरीभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn230.pdf
1637 हातकणंगले टोप येसाकोज्ञानूगायकवाड महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn230.pdf
1638 हातकणंगले टोप तातबोसखारामखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn230.pdf
1639 हातकणंगले टोप दादूकृष्णाकोंडेकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn230.pdf
1640 हातकणंगले टोप अमृताचवान महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn231.pdf
1641 हातकणंगले टोप कमलाबापलक्ष्मणखाडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn231.pdf
1642 हातकणंगले टोप अकोराकेदारीकाटकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn231.pdf
1643 हातकणंगले टोप तुकागणूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn231.pdf
1644 हातकणंगले टोप नकुशीबापविटूपोवार महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn232.pdf
1645 हातकणंगले टोप अनूबापबाऊगणूभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn232.pdf
1646 हातकणंगले टोप जिजाबापदादाब[यूघाटगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn232.pdf
1647 हातकणंगले टोप तानुबापधोंडीबामुळीक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn232.pdf
1648 हातकणंगले टोप येशवंतबापरामाबाबाजीपरीट महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn232.pdf
1649 हातकणंगले टोप मधुनिलूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn233.pdf
1650 हातकणंगले टोप कासुतुकायेशवंतापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn233.pdf
1651 हातकणंगले टोप दौलूबापकृष्णारावजीखाडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn233.pdf
1652 हातकणंगले टोप लक्ष्मणबापमहादूरामापोवार महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn233.pdf
1653 हातकणंगले टोप सीताबापरागूभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn234.pdf
1654 हातकणंगले टोप कमळाबापहरीतेलवेकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn234.pdf
1655 हातकणंगले टोप म्हवताकोमदाजीपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn234.pdf
1656 हातकणंगले टोप सदूतातोबामुळीक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn234.pdf
1657 हातकणंगले टोप कृष्णागोंविंदाफडतारे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn234.pdf
1658 हातकणंगले टोप धोंडीसावळापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn234.pdf
1659 हातकणंगले टोप आबाधोंडीअस्वले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn234.pdf
1660 हातकणंगले टोप रकमालक्ष्मणजीवबालुगडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn235.pdf
1661 हातकणंगले टोप महादूहरीचिवटे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn235.pdf
1662 हातकणंगले टोप बिवागोपाळाघाटगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn235.pdf
1663 हातकणंगले टोप आबाभैरुपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn236.pdf
1664 हातकणंगले टोप महादूनाथासावंत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn236.pdf
1665 हातकणंगले टोप कृष्णाबापसखारामवैकुपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn237.pdf
1666 हातकणंगले टोप दादूबालाघाटगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn237.pdf
1667 हातकणंगले टोप रामाबापरावूभाऊपा महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn237.pdf
1668 हातकणंगले टोप भिमालक्ष्मणवागवे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn238.pdf
1669 हातकणंगले टोप म्हादूबापदादूनरसूचो महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn238.pdf
1670 हातकणंगले टोप बाळूविटूभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn238.pdf
1671 हातकणंगले टोप लक्ष्मणवागवे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn239.pdf
1672 हातकणंगले टोप येसाको.गणूशिंदे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn81.png
1673 हातकणंगले टोप बाळाबाईको.आबाभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn81.png
1674 हातकणंगले टोप रामासखोबासावंत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn81.png
1675 हातकणंगले टोप गंगूबापराजारामपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn81.png
1676 हातकणंगले टोप शेवंतीबापरामाहरीचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn81.png
1677 हातकणंगले टोप तारीबापरावूरामामाने महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn81.png
1678 हातकणंगले टोप गिरीजाबापदाजीराघूवागवे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn81.png
1679 हातकणंगले टोप मारुतीबापतुकाआप्पाझिरंगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn81.png
1680 हातकणंगले टोप मारुतीबाबाजीडिसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn81.png
1681 हातकणंगले टोप नानूकोयेशवंतापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn82.png
1682 हातकणंगले टोप मानाप्पाबापूघाटगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn82.png
1683 हातकणंगले टोप नामूबापकृष्णाखाडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn82.png
1684 हातकणंगले टोप हिराबाईबापमहाडूआप्पालोहार महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn82.png
1685 हातकणंगले टोप तुकारामबापदादूनरसेपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn82.png
1686 हातकणंगले टोप मारुतीबापगणूकनाळे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn83.png
1687 हातकणंगले टोप आकुकोगणूउत्तरेकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn83.png
1688 हातकणंगले टोप तुकाबापतुकारामशिवारामपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn83.png
1689 हातकणंगले टोप माय्याकाबापपांडूबाबूबागराकेपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn83.png
1690 हातकणंगले टोप चिंगीबापमहपतीफुलातेलवेकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn83.png
1691 हातकणंगले टोप तानूबापबापूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn84.png
1692 हातकणंगले टोप आबूकोभावूमुळीक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn84.png
1693 हातकणंगले टोप राणोजीकुशाप्पाकरपे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn84.png
1694 हातकणंगले टोप रागूबाबाजीवरुटे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn84.png
1695 हातकणंगले टोप आक्काताईबापकृष्णापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn84.png
1696 हातकणंगले टोप हरिनाथाचव्हाण महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn84.png
1697 हातकणंगले टोप रामुबापसखोबालुगडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn84.png
1698 हातकणंगले टोप गुंडाप्पाबापतुकानरसूचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn84.png
1699 हातकणंगले टोप तानूबापबाळूमळूधुमाळ महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn84.png
1700 हातकणंगले टोप दादूबापज्ञानूकृष्णामुळीक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn84.png
1701 हातकणंगले टोप पांडूबापबाबूगणूपाटणे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn84.png
1702 हातकणंगले टोप केरूबापपांडूनारायण महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn84.png
1703 हातकणंगले टोप आबूकोबापूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn85.png
1704 हातकणंगले टोप तुकाबापलक्ष्मणहरीचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn85.png
1705 हातकणंगले टोप शामुबापदादूआपापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn85.png
1706 हातकणंगले टोप हौसाबाईबापबापूतुकारामपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn85.png
1707 हातकणंगले टोप शामीबापसंतुधोंडीयादव महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn85.png
1708 हातकणंगले टोप सखारामज्ञानूगायकवाड महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn86.png
1709 हातकणंगले टोप हौसाकोमहाडूपोवार महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn86.png
1710 हातकणंगले टोप गजकोतातोबानाईक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn86.png
1711 हातकणंगले टोप सखूबापतुकाजाधव महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn86.png
1712 हातकणंगले टोप यशवंतबापरामाभावूजाधव महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn86.png
1713 हातकणंगले टोप तुकारामबापगोविंदबाबाजीनिकम महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn86.png
1714 हातकणंगले टोप तानेबापधोंडीजोतिसालोंखे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn86.png
1715 हातकणंगले टोप पांडूबापचंद्राप्पासंतुकदम महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn86.png
1716 हातकणंगले टोप गोविंदाबाळूजोंधळे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn87.png
1717 हातकणंगले टोप सोनीबापदादूपुरके महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn87.png
1718 हातकणंगले टोप बाळकीबापरवूरामापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn87.png
1719 हातकणंगले टोप राहुबाईबापरामासखारामपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn87.png
1720 हातकणंगले टोप येशवंताबापबाबूभैरुबागरकेपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn87.png
1721 हातकणंगले टोप येशाबापतुकारामाथोरवत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn89.png
1722 हातकणंगले टोप हौसाबापकोंडीगणूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn89.png
1723 हातकणंगले टोप मारुतिवाडिंगकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn89.png
1724 हातकणंगले टोप येसाबापसळूधोंडीयादव महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn89.png
1725 हातकणंगले टोप खंडूनारायणनाईक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn89.png
1726 हातकणंगले टोप सखूबापरामाबाजाप्पाजोंधळे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn90.png
1727 हातकणंगले टोप केदारीबापज्ञानूदौलूखाडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn90.png
1728 हातकणंगले टोप रामाभिवाशिंदे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn91.png
1729 हातकणंगले टोप नरसूगंगारामकुंभार महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn92.png
1730 हातकणंगले टोप जनाबापनरसूकुंभार महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn92.png
1731 हातकणंगले टोप दादूहरीकुंभार महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn92.png
1732 हातकणंगले टोप आबूरखूचेचरे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn92.png
1733 हातकणंगले टोप बापूज्ञानूभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn93.png
1734 हातकणंगले टोप आकारामदादापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn93.png
1735 हातकणंगले टोप गणूआभासाळुंखे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn94.png
1736 हातकणंगले टोप महादूधोंडीचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn94.png
1737 हातकणंगले टोप कृष्णालखुसाळुंखे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn94.png
1738 हातकणंगले टोप काशीधोंडीबाश्रीपतिभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn96.png
1739 हातकणंगले टोप कृष्णाबापनिवृत्तीगणूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn96.png
1740 हातकणंगले टोप बणीबापकृष्णासीतारामलोहार महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn97.png
1741 हातकणंगले टोप चंद्राबापगणपतीमारुतीमगदुम महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn98.png
1742 हातकणंगले टोप नाणीबापगणपतीभावूपोवार महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn98.png
1743 हातकणंगले टोप केशवबापविटूगुंडापोवार महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn98.png
1744 हातकणंगले टोप लक्ष्मीबाईभ्रगणपतपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn98.png
1745 हातकणंगले टोप इंदिबापरामुपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn98.png
1746 हातकणंगले टोप ज्ञानूबापपांडूरावूभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn99.png
1747 हातकणंगले टोप येसीबापगणूबाळाजाधव महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn99.png
1748 हातकणंगले टोप रामुबापकृष्णाबाळाशिंगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn99.png
1749 हातकणंगले टोप दिनकरबापदत्तूबलूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn99.png
1750 हातकणंगले टोप गणपतीबापजोतियेसबापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn100.png
1751 हातकणंगले टोप रामुबापदादूविटूकापसे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn100.png
1752 हातकणंगले टोप कैरीबापखंडूनारायणनाईक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn100.png
1753 हातकणंगले टोप दौलूबाळापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn100.png
1754 हातकणंगले टोप जनाकोगोविंदावरिगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn100.png
1755 हातकणंगले टोप तांनीकोविटूकुरूपकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn100.png
1756 हातकणंगले टोप रघुनाथबापसखारामपाटलूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn101.png
1757 हातकणंगले टोप श्रीपतीबापदत्तूकेशवपोवार महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn101.png
1758 हातकणंगले टोप होसीबापपांडूगणूखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn101.png
1759 हातकणंगले टोप पांडूबापरामुसंतुचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn101.png
1760 हातकणंगले टोप तानीबापमारुतीबाळासातवकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn102.png
1761 हातकणंगले टोप सोनीबापद्तूगोपाळाभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn102.png
1762 हातकणंगले टोप गणूहरीभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn102.png
1763 हातकणंगले टोप दत्तूबापूचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn102.png
1764 हातकणंगले टोप विठ्लबापरावूलुगडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn102.png
1765 हातकणंगले टोप मुक्ताबापकृष्णामाने महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn102.png
1766 हातकणंगले टोप गणपुबापशंकरहरीकोठावले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn104.png
1767 हातकणंगले टोप दारकीबापगणपतीविटोबाझिरंगा महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn104.png
1768 हातकणंगले टोप शामुबापदौलूभिवापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn104.png
1769 हातकणंगले टोप भीमरावबापगणूभैरुपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn105.png
1770 हातकणंगले टोप गजाननबापसखारामगोपाळापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn106.png
1771 हातकणंगले टोप सोनीबापगणूभैरुपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn106.png
1772 हातकणंगले टोप शंकरबापगोंविंदाज्ञानूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn106.png
1773 हातकणंगले टोप महादूबापगोविंदाज्ञानूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn106.png
1774 हातकणंगले टोप रकमाभ्रबापूखराडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn106.png
1775 हातकणंगले टोप विराबाईभ्रबाबूचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn106.png
1776 हातकणंगले टोप हिराबापकृष्णाखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn106.png
1777 हातकणंगले टोप रामचंद्रबापनागूबापूमोहिते महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn107.png
1778 हातकणंगले टोप सोनीबापदौलूरागूवागावेकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn108.png
1779 हातकणंगले टोप निवृत्तीबापयेशवंताअवबासावंत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn108.png
1780 हातकणंगले टोप शंकरबापमारुतीआपादळवी महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn108.png
1781 हातकणंगले टोप बाळाबाईभ्रबाबूमिसाळ महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn108.png
1782 हातकणंगले टोप तुकालिंबारीदिसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn108.png
1783 हातकणंगले टोप शंकरबापगोविंदापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn108.png
1784 हातकणंगले टोप महादूगोविंदापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn108.png
1785 हातकणंगले टोप गंगूबाईभ्रमहापतीतेलवेकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn108.png
1786 हातकणंगले टोप मुक्ताभ्रदादूनिकम महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn108.png
1787 हातकणंगले टोप गणूगोपाळापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn108.png
1788 हातकणंगले टोप मारुतीबापमहादूआबापटकुरे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn109.png
1789 हातकणंगले टोप सावत्रीबापजयरामतातोबामालवाडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn109.png
1790 हातकणंगले टोप विटठ्लबापदौलूबाळापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn109.png
1791 हातकणंगले टोप बयाबापदादूसखारामपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn109.png
1792 हातकणंगले टोप शंकरबापआर्जुनाभावूसुरवशी महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn109.png
1793 हातकणंगले टोप तुकाकृष्णाभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn109.png
1794 हातकणंगले टोप वागूयशवंताखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn109.png
1795 हातकणंगले टोप नाणीबापसखापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn109.png
1796 हातकणंगले टोप ताईबापबाबूभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn109.png
1797 हातकणंगले टोप आनंदीबाईबापदत्तूगुंडाप्पाढवाळे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn.110.png
1798 हातकणंगले टोप हौसीबापहिंदुरावजीचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn.110.png
1799 हातकणंगले टोप पार्वतीबापशंकररावूकोळी महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn.110.png
1800 हातकणंगले टोप मारुतीबापज्ञानूदौलूखाडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn.110.png
1801 हातकणंगले टोप आकाताईबापलक्ष्मणबाबाजीवरुटे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn111.png
1802 हातकणंगले टोप तानीबापनायकूलकूवागवेकर महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn111.png
1803 हातकणंगले टोप येशवंताबापधोंडीगोविंदाखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn111.png
1804 हातकणंगले टोप कृष्णाबाळूखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn111.png
1805 हातकणंगले टोप तुकारामापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn111.png
1806 हातकणंगले टोप महिपातबापशंकरभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn111.png
1807 हातकणंगले टोप चंद्राबापमहादूलखुखाडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn112.png
1808 हातकणंगले टोप जोतिबापरामुलक्ष्मणघाटगे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn112.png
1809 हातकणंगले टोप पांडुरंगबापदत्तूरावूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn112.png
1810 हातकणंगले टोप शंकरबापदादूरामाजाधव महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn112.png
1811 हातकणंगले टोप रामुबापज्ञानूकृष्णामुळीक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn112.png
1812 हातकणंगले टोप आनंदाबापगणूधोंडीमुळीक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn113.png
1813 हातकणंगले टोप धोंडीबाबापनारायणगणूखाडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn113.png
1814 हातकणंगले टोप शामूबापबापूसावळापटकुरे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn113.png
1815 हातकणंगले टोप हौसाभ्रतातोबापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn113.png
1816 हातकणंगले टोप फुलीबापतातोबापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn113.png
1817 हातकणंगले टोप बणीबापशिवरामगोपाळाचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn114.png
1818 हातकणंगले टोप शांतिबापआबायेशवंतालुगडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn114.png
1819 हातकणंगले टोप जनाबाईबापज्ञानूविटूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn114.png
1820 हातकणंगले टोप दूरपीबापगणूपाटलूकोकाटे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn115.png
1821 हातकणंगले टोप रामुबापतुकानानालुगडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn115.png
1822 हातकणंगले टोप श्रीपतिबापरामाहरिचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn115.png
1823 हातकणंगले टोप बाबूबापकृष्णादादूइंगवले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn115.png
1824 हातकणंगले टोप कृष्णबाईबापज्ञानूविटूझिरंगा महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn115.png
1825 हातकणंगले टोप श्रीपतिबाबूभोसले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn115.png
1826 हातकणंगले टोप खोडूबाईकोरामासाळुंखे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn115.png
1827 हातकणंगले टोप धोंडूबाईबापसिंधुनाईक महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn115.png
1828 हातकणंगले टोप गोविंदायेशवंतापाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn115.png
1829 हातकणंगले टोप पांडूबापधोंडीसाळुंखे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn115.png
1830 हातकणंगले टोप दौलुबापगुंडागोविंदाखोत महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn116.png
1831 हातकणंगले टोप ताईबापबंडूबाळामोरे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn116.png
1832 हातकणंगले टोप आकारामबापहरीज्ञानूचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn116.png
1833 हातकणंगले टोप तानीबापपांडूझोटिपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn117.png
1834 हातकणंगले टोप शामूबापकृष्णालकूलुगडे महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn117.png
1835 हातकणंगले टोप आकाताईबापकोंडीबागणूपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn117.png
1836 हातकणंगले टोप पार्वतीबापशिवरामपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn117.png
1837 हातकणंगले टोप कैरीभ्रशंकरचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn117.png
1838 हातकणंगले टोप रादूबापश्रीपतिजाधव महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn117.png
1839 हातकणंगले टोप नाणीबापनारायणजाधव महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn117.png
1840 हातकणंगले टोप आनीबापनारायणजाधव महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn117.png
1841 हातकणंगले टोप कमळाकोगणूचौगले महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn117.png
1842 हातकणंगले टोप सोनीभ्रमारुतिदळवी महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn117.png
1843 हातकणंगले टोप येसीबापरामुमाळी महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn117.png
1844 हातकणंगले टोप तांनीबापआत्मारामपाटील महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn118.png
1845 हातकणंगले टोप भगवंताबापज्ञानूसुतार महसूल जन्म मृत्यू नोद वही Toppn118.png
1846 हातकणंगले अंबप  बंडूसुभानाकालुगडा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn163.pdf
1847 हातकणंगले अंबप  ज्ञानूबंडूकालुगडा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn163.pdf
1848 हातकणंगले टोप  रामानाशाचवानयांचामुलगागुंडा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn163.pdf
1849 हातकणंगले संभापूर  बळीदौलातानाईकयांचीमुलगीतानी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn163.pdf
1850 हातकणंगले संभापूर  बंडूबाळामोरेयाचीमुलगीमंजुळा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn163.pdf
1851 हातकणंगले कासारवाडी चागुवेसूखोतयाचामुल महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn163.pdf
1852 हातकणंगले टोप  रामासुभानापाटीलयांचा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn163.pdf
1853 हातकणंगले टोप  पांडुसखारामपा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn164.pdf
1854 हातकणंगले टोप  चांमाकामेभैरूमिसाळ महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn164.pdf
1855 हातकणंगले टोप  विठूजयरामपाटील महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn164.pdf
1856 हातकणंगले कासारवाडी  सुसाबाबाजीवरुटे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn164.pdf
1857 हातकणंगले टोप  कृष्णासंतुकुंभारयांचामुलगादत्तू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn164.pdf
1858 हातकणंगले कासारवाडी  बाबुहारीकोईमडायांचीमुलगीकमळा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn164.pdf
1859 हातकणंगले टोप  तुकारामकृष्णाभोयांचामुलगाबाळा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn164.pdf
1860 हातकणंगले टोप  गोविंदाज्ञानूपायांचामुलगागणू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn164.pdf
1861 हातकणंगले टोप  राधाकोमभाऊचवान महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn165.pdf
1862 हातकणंगले टोप  यशवंतारामनिकम महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn165.pdf
1863 हातकणंगले टोप  यशवंताआकुबाकाट महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn165.pdf
1864 हातकणंगले संभापूर  नारूदौलातानाईकयांचामुलगाशंकर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn165.pdf
1865 हातकणंगले कासारवाडी  धोंडीरामामुळीकयांचामुलगासदू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn165.pdf
1866 हातकणंगले कासारवाडी  कृष्णागोविंदाखडागळायाचामुलगाम्हादू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn165.pdf
1867 हातकणंगले कवठे  विठुतानाजीकुरळपकर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn165.pdf
1868 हातकणंगले टोप  ताराबापदादाघाटगे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn166.pdf
1869 हातकणंगले टोप  भानूकोमनरसुकुंभार महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn166.pdf
1870 हातकणंगले टोप  दाजीबाबाजीपाटील महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn166.pdf
1871 हातकणंगले समडोळी  गंगाकोमजोतीपोवार महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn166.pdf
1872 हातकणंगले कासारवाडी  दादाबाळाघाटगेयांचीमुलगीकोंडू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn166.pdf
1873 हातकणंगले कासारवाडी रामासखारामखोतयांचामुलगा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn166.pdf
1874 हातकणंगले टोप  ज्ञानूबापूभोसलेयांचीमुलगीराधा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn166.pdf
1875 हातकणंगले टोप  गुंडारामपाटीलयांचामुलगानामदेव महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn166.pdf
1876 हातकणंगले कासारवाडी  गणूनिगविठुरायायाचामुलगाज्ञानू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn166.pdf
1877 हातकणंगले टोप  साकरीबापरामाभटेटे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn168.pdf
1878 हातकणंगले टोप  बचाबाईकोमरामापाटील महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn168.pdf
1879 हातकणंगले टोप  पाटलुसखारामपा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn168.pdf
1880 हातकणंगले टोप  बायजाबायलक्ष्मणखाडे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn168.pdf
1881 हातकणंगले टोप  मारुतीबापरामाखोत महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn168.pdf
1882 हातकणंगले संभापूर  विठुदौलूवझिरंगायांचामुलगाहरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn168.pdf
1883 हातकणंगले टोप  आबाभयरूपाटीलयांचामुलगाकृष्णा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn168.pdf
1884 हातकणंगले कासारवाडी  भागूकोमरामावागवे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn169.pdf
1885 हातकणंगले कासारवाडी  कोंडीबाबापरामावागवे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn169.pdf
1886 हातकणंगले कासारवाडी  गणूबापगुंडाघाटगे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn169.pdf
1887 हातकणंगले कासारवाडी  फुलाराणोजीतेल्वेकर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn169.pdf
1888 हातकणंगले टोप  पांडूबापकोंडीचा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn169.pdf
1889 हातकणंगले टोप  म्हादूधोंडीमुळीक महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn169.pdf
1890 हातकणंगले कासारवाडी  रामाबाबाजीवरुटेयांचामुलगाविठु महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn169.pdf
1891 हातकणंगले टोप  बापूपाटलुपा|यांचामुलगाराजाराम महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn169.pdf
1892 हातकणंगले भादोले  गणुपाटलुपा|यांचीमुलगीलक्ष्मणमारेयांचेघरीनावधोंडू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn169.pdf
1893 हातकणंगले टोप  दत्तूसंतुपा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn170.pdf
1894 हातकणंगले टोप  ताराबापकृष्णाखोत महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn170.pdf
1895 हातकणंगले कासारवाडी  लक्ष्मणरावजीखाडेयांचीमुलगीतारा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn170.pdf
1896 हातकणंगले कासारवाडी  भाऊकेशवपोवारयांचीपारा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn170.pdf
1897 हातकणंगले संभापूर  गोंविंदालक्ष्मणझिरंगेयांचामुलगाहरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn170.pdf
1898 हातकणंगले टोप  रावजीतानाप्पाचौगलायांचीमुलगीकृष्णी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn170.pdf
1899 हातकणंगले टोप  रावजीबाबाजीपटकुरेयांचीमुलगीकृष्णी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn170.pdf
1900 हातकणंगले कासारवाडी  रामागोविंदाजोंधळेयांचीमुलगीगंगा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn170.pdf
1901 हातकणंगले टोप  निनापाबाबुगाईकवाडयांचामुलगीतारा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn170.pdf
1902 हातकणंगले टोप  बाबुगणूभोसलेयांचामुलगातुका महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn170.pdf
1903 हातकणंगले संभापूर  बाळाकोमललक्षुमणझीरंगे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn171.pdf
1904 हातकणंगले टोप  तानीबापबाळूचौ| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn171.pdf
1905 हातकणंगले टोप  पारूबापधोंडीपा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn171.pdf
1906 हातकणंगले टोप  शिवाबापतुकाखाडे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn171.pdf
1907 हातकणंगले टोप  पांडूबापकृष्णाखंडागळे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn171.pdf
1908 हातकणंगले टोप  कृष्णाकोमआणापा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn171.pdf
1909 हातकणंगले कासारवाडी  भिवालक्ष्मणवागवेयांचीमुलगीहौशी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn171.pdf
1910 हातकणंगले टोप  ज्ञानूतातोबापा|यांचीमुलगीआंबू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn171.pdf
1911 हातकणंगले टोप  धोंडीदाजीपा|यांचीमुलगीपारू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn171.pdf
1912 हातकणंगले टोप  सावळाबाबाजीपटकुरेयांचीमुलगीधोंडू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn171.pdf
1913 हातकणंगले टोप  रामाकृष्णापा|यांचामुलगासखा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn171.pdf
1914 हातकणंगले कासारवाडी राघूयेसूखोतयांचामुलगागनु महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn171.pdf
1915 हातकणंगले टोप  आबाविठुमांगयांचीमुलगीतानी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn171.pdf
1916 हातकणंगले टोप  हौशाबापआबाभोसले महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn172.pdf
1917 हातकणंगले कासारवाडी सदूरामूवरुटे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn172.pdf
1918 हातकणंगले टोप  हेंदूतुकाभोसले महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn172.pdf
1919 हातकणंगले टोप  हारीईश्वराभोसले महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn172.pdf
1920 हातकणंगले टोप  सकुको.आपाभूयेकर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn172.pdf
1921 हातकणंगले टोप  तानीबापतुकारामपा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn172.pdf
1922 हातकणंगले टोप  दौलूराऊपटकुरे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn172.pdf
1923 हातकणंगले टोप  दशरथबापमानकूखोत महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn172.pdf
1924 हातकणंगले टोप  बापूबापभाऊभोसले महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn172.pdf
1925 हातकणंगले पाडळी शामरावसतुपां|यांचीमुलगीआंबूसखोबापा|यांचेघरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn172.pdf
1926 हातकणंगले टोप  गोपाळाभुजंगापा|चामुलगातुका महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn172.pdf
1927 हातकणंगले कासारवाडी आकोबाकेदारीकाटकरयांचीमुलगी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn172.pdf
1928 हातकणंगले टोप  कृष्णाबाबाजीचेचरयांचामुलगागोविंदा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn172.pdf
1929 हातकणंगले घुणकी आबाशिवबामाजगावकरयांचीमुलगीहौसाबाईज्ञानूबापूजाधवसंभापूरयांचेघरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn172.pdf
1930 हातकणंगले टोप  गंगाबापनिनापागाईकवाड महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn173.pdf
1931 हातकणंगले चिखली  तानीकोमबाळापा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn173.pdf
1932 हातकणंगले टोप  धोंडूकोमआंबूचेचर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn173.pdf
1933 हातकणंगले टोप  आपाबळवंतताईगले महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn173.pdf
1934 हातकणंगले टोप  कृष्णाबाबाजीचेचर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn173.pdf
1935 हातकणंगले कासारवाडी तुकाकृष्णावरुटेयांचीमुलगी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn173.pdf
1936 हातकणंगले सावर्डे  रामाभाऊपाटीलयांचामुलगाकेरूज्ञानूगायकवाडयांचेघरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn173.pdf
1937 हातकणंगले विटकरे कृष्णाराणोजीकदमयांचामुलगाहरीबाळायांचेघरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn173.pdf
1938 हातकणंगले ढवळी  सखोबारामामगदूमयांचीमुलगीसकूरामामानेयांचेघरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn173.pdf
1939 हातकणंगले टोप  हरीधोंडीभो|यांचीमुलगीवाळकी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn173.pdf
1940 हातकणंगले टोप  कासाबापविठुसुतार महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn174.pdf
1941 हातकणंगले टोप  रामरावबापदत्तूपा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn174.pdf
1942 हातकणंगले टोप  हरणीबापरामाखोत महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn174.pdf
1943 हातकणंगले टोप  सदूबापधोंडीमुळीक महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn174.pdf
1944 हातकणंगले करवीर  कृष्णीकोमरामायादव महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn174.pdf
1945 हातकणंगले टोप  बाळादाजीपा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn174.pdf
1946 हातकणंगले टोप  गौरकोमतुकासावत महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn174.pdf
1947 हातकणंगले टोप  कमलाकोमपीराचेचर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn174.pdf
1948 हातकणंगले टोप  सुन्द्रांकोमकृष्णाचेचर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn174.pdf
1949 हातकणंगले संभापूर  गणपतीभाऊनिकमयांचामुलगारामराव महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn174.pdf
1950 हातकणंगले संभापूर  बाळारामाझिरंगेयांचामुलगाहरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn174.pdf
1951 हातकणंगले कासारवाडी  तुकारामाखाडेयांचामुलगानारू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn174.pdf
1952 हातकणंगले टोप  बाळारकूचेचर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn175.pdf
1953 हातकणंगले टोप  सखारामबाळाचेचर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn175.pdf
1954 हातकणंगले कासारवाडी आबासुभानाखोत महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn175.pdf
1955 हातकणंगले संभापूर  धोंडूकोमतुकामेथे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn175.pdf
1956 हातकणंगले टोप  बाळाकोमतुकानाईक महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn175.pdf
1957 हातकणंगले जाखले  सुन्द्रांबापदादूगवळी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn175.pdf
1958 हातकणंगले टोप  कलापागोसीकाटकर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn175.pdf
1959 हातकणंगले टोप  भाऊबापतुकानाईक महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn175.pdf
1960 हातकणंगले टोप  कोंडूकोमबाळाकाटकर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn175.pdf
1961 हातकणंगले टोप  रामासुभानापा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn175.pdf
1962 हातकणंगले कासारवाडी दादूबापूघाटगेचामुलगा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn175.pdf
1963 हातकणंगले टोप  राघूयेसूपा|यांचीमुलगीगिरजा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn175.pdf
1964 हातकणंगले कासारवाडी महिपतीफुलातेलवेकरयांचामुलगाहारी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn175.pdf
1965 हातकणंगले टोप  संतुदाजीपा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn176.pdf
1966 हातकणंगले टोप  तानीकोमसखारामपा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn176.pdf
1967 हातकणंगले संभापूर  हरीरामाझिरंगे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn176.pdf
1968 हातकणंगले संभापूर  रत्नाबापतुकानाईक महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn176.pdf
1969 हातकणंगले टोप  भाऊसुभापा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn176.pdf
1970 हातकणंगले टोप  कृष्णाकोमआबापा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn176.pdf
1971 हातकणंगले टोप  ज्ञानूनरसूचौ.यांचामुलगाविष्णू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn176.pdf
1972 हातकणंगले घुणकी  मारुतीबाळाचौ.यांचीमुलगीतारूसुबापटकरेयाचेघरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn176.pdf
1973 हातकणंगले कासारवाडी तात्यागोविंदामुळीकयांचामुलगाशंकर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn176.pdf
1974 हातकणंगले सिरोली शिवापाटलूपाटील महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn177.pdf
1975 हातकणंगले टोप  तुकाईश्वरापाटील महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn177.pdf
1976 हातकणंगले टोप  आबाजयरामपा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn177.pdf
1977 हातकणंगले टोप  येसाकोमनरसूपा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn177.pdf
1978 हातकणंगले संभापूर  सखारामआपामेथेयांचीमुलगीतारू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn177.pdf
1979 हातकणंगले टोप  बाळूनरसूचौगलारा.टोपयांचामुलगाआनंदा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn177.pdf
1980 हातकणंगले टोप  ज्ञानूविठुचो|यांचामुलगाकृष्णा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn177.pdf
1981 हातकणंगले टोप  सखारामसुबरावगाईकवाडयांचीअनुसया महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn177.pdf
1982 हातकणंगले टोप  निनापाबाबुगाईकवाड महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn178.pdf
1983 हातकणंगले टोप  केरूमारुतीजाधव महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn178.pdf
1984 हातकणंगले कासारवाडी सदूकृष्णाखाडे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn178.pdf
1985 हातकणंगले कासारवाडी रावजीमानकूखोत महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn178.pdf
1986 हातकणंगले कासारवाडी भाऊसुबानानिकमयांचामुलगाबाळा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn178.pdf
1987 हातकणंगले टोप  बाळूनरसूपा|यांचामुलगाआनंदा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn178.pdf
1988 हातकणंगले कवठे  नानाविठुदिंडेयांचामुलगाविठुसावतयांचेघरीमुलगाकेदारी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn178.pdf
1989 हातकणंगले टोप  रामाकोंडीरेंदाळेयांचीमुलगीकृष्णी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn178.pdf
1990 हातकणंगले कासारवाडी सुभाभिवाभांदिगरेयांचीमुलगीजिजा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn178.pdf
1991 हातकणंगले टोप  यशवंतबिरोजीपा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn179.pdf
1992 हातकणंगले भादुरवाडी रामूसखोबादेशिंगे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn179.pdf
1993 हातकणंगले टोप  बच्याकोमबाबाजीकुशिरे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn179.pdf
1994 हातकणंगले टोप  हरीसखोबाफुकटे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn179.pdf
1995 हातकणंगले टोप  गोविंदाबापकृष्णाचेचर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn179.pdf
1996 हातकणंगले टोप  आकुकोमरावजीचौ| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn179.pdf
1997 हातकणंगले टोप  यशवंतभाऊनिकम महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn179.pdf
1998 हातकणंगले कासारवाडी दौलूसुभानाघाटगेयांचामुलगापांडू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn179.pdf
1999 हातकणंगले टोप  रामूगणूचौ| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn180.pdf
2000 हातकणंगले टोप  पिरणाकोमहणमाचौ| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn180.pdf
2001 हातकणंगले कासारवाडी बापूरामानिकम महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn180.pdf
2002 हातकणंगले टोप  धोंडीबाळालुगडेयांचीमुलगीकोंडू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn180.pdf
2003 हातकणंगले कासारवाडी भाऊदौलूखोतयांचीमुलगीकृष्णी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn180.pdf
2004 हातकणंगले कासारवाडी दादारामावडगावकरयांचीमुलगीरखमा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn180.pdf
2005 हातकणंगले टोप  आबादौलतापायांचीमुलगीनकुशी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn180.pdf
2006 हातकणंगले इटकरे तातोबाबाळापा|यांचामुलगाज्ञानूगुंडापोवारयाचेघरीनतराऊ महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn181.pdf
2007 हातकणंगले संभापूर  धोंडीजोतीसाळुखेयांचामुलगामारुती महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn181.pdf
2008 हातकणंगले कासारवाडी म्हादूरामापोवारयांचीमुलगीतारू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn181.pdf
2009 हातकणंगले टोप  गणूरामापटकुरेयांचीमुलगीमाइ महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn181.pdf
2010 हातकणंगले कासारवाडी कलापाआपाखोतयांचीमुलगीरमा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn181.pdf
2011 हातकणंगले टोप  आनंदारावजीपा|यांचामुलगाकेरू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn181.pdf
2012 हातकणंगले भादोले  रामापायांचामुलगारामानरुबुवायांचेघरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn181.pdf
2013 हातकणंगले टोप  म्हादूनिळूपा|यांचीमुलगीबनू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn182.pdf
2014 हातकणंगले आळते  केशवरामाजामदारयांचामुलगाआकाराम महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn182.pdf
2015 हातकणंगले कासारवाडी रामानरुनिकमयांचामुलगाकेरू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn182.pdf
2016 हातकणंगले कासारवाडी कृष्णागोविंदाखंडागळेयांचीमुलगीहाराका महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn182.pdf
2017 हातकणंगले कासारवाडी विठुसखारामजोंधळेयांचीमुलगीकृष्णी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn182.pdf
2018 हातकणंगले टोप  लळाकोमसखोबामांगले महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn183.pdf
2019 हातकणंगले टोप  रमाकोमगणूपा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn183.pdf
2020 हातकणंगले कासारवाडी गणूदाजीखोतयांचीमुलगीहौशी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn183.pdf
2021 हातकणंगले खारकांडवाडी  ज्ञानूमसूखोतयांचीमुलगीबाळीसुन्द्रांचौ|चेघरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn183.pdf
2022 हातकणंगले वडणगे  नरसूभैरूलव्हारयाचामुलगापीरासदूसुतारयांचेघरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn183.pdf
2023 हातकणंगले संभापूर  तानापाखंडूभोसलेयांचीमुलगीतारा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn183.pdf
2024 हातकणंगले संभापूर  दौलूगोविंदानाईकयाचीमुलगीजना महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn183.pdf
2025 हातकणंगले टोप  बाबुदौलताइंगवलेयाचीमुलगी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn183.pdf
2026 हातकणंगले टोप  गणूनरसूपा|यांचामुलगा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn183.pdf
2027 हातकणंगले संभापूर  मारुतीगुंडापाकोरेयांचीमुलगीतारा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn183.pdf
2028 हातकणंगले टोप  कृष्णी…. महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn184.pdf
2029 हातकणंगले टोप  कृष्णाबापआबाप्पा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn184.pdf
2030 हातकणंगले संभापूर  गणूआनंदापाटणे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn184.pdf
2031 हातकणंगले टोप  ताईकोमहरीपाटील महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn184.pdf
2032 हातकणंगले कासारवाडी धोंडीरामामुळीकयांचीमुलगीहारू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn184.pdf
2033 हातकणंगले कासारवाडी तात्यासखारामखोतयांचामुलगावासू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn184.pdf
2034 हातकणंगले टोप  कोंडीनरसूचौगलेयांचामुलगानावआणा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn184.pdf
2035 हातकणंगले कासारवाडी दादाबाबाजीखोतयांचामुलगाज्ञानोबा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn184.pdf
2036 हातकणंगले घुणकी  हौशीबापकराबामाजगावकररा.घुणकी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn185.pdf
2037 हातकणंगले संभापूर  जोतीसुभानासाळोखे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn185.pdf
2038 हातकणंगले संभापूर  ज्ञानूगोविंदानाईक महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn185.pdf
2039 हातकणंगले टोप  गोविंदारामापटकुरेयांचीमुलगीपारू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn185.pdf
2040 हातकणंगले टोप  आबाराघूचौ.यांचामुलगारामा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn185.pdf
2041 हातकणंगले टोप  बाळूरामाढवाळेयांचीमुलगीअनुसया महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn185.pdf
2042 हातकणंगले टोप  हाणमानाथाभोसले महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn186.pdf
2043 हातकणंगले कासारवाडी भाऊकुशाप्पालुगडेयांचामुलगागणू महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn186.pdf
2044 हातकणंगले कासारवाडी रामाबापूमानेयांचीमुलगीजना महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn186.pdf
2045 हातकणंगले शिरोली  बाबुपाटलुपा|यांचीमुलगीहौशीभाऊगाईकवाडयांचेघरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn186.pdf
2046 हातकणंगले टोप  कृष्णाबाबाजीपा|मुलगीअनुसया महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn186.pdf
2047 हातकणंगले टोप  तुकागंगारामकुंभारयांचीमुलगीहिरा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn186.pdf
2048 हातकणंगले कासारवाडी राघूलक्ष्मणलुगडेयांचीमुलगीरखमा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn186.pdf
2049 हातकणंगले संभापूर  बायजाधोंडीनाईक महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn187.pdf
2050 हातकणंगले टोप  अनुसयाबापसखारामगाईकवाड महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn187.pdf
2051 हातकणंगले कासारवाडी रामालिंगूवागवेवागवेकर महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn187.pdf
2052 हातकणंगले टोप  विष्णूबापज्ञानूचौ महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn187.pdf
2053 हातकणंगले टोप  सखारामव्यंकूपा|यांचीमुलगीहौसा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn187.pdf
2054 हातकणंगले टोप  सखारामजिवबालुगडेयांचीमुलगीमंजा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn187.pdf
2055 हातकणंगले टोप  सखारामरामापाटीलयांचीमुलगीगंगा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn187.pdf
2056 हातकणंगले टोप  दत्तूकृष्णापा|यांचीमुलगीआकु महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn187.pdf
2057 हातकणंगले टोप  दौलूविठुपा|यांचीमुलगीतारा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn187.pdf
2058 हातकणंगले टोप  सखारामजयरामपा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn188.pdf
2059 हातकणंगले टोप  सखारामगणुपा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn188.pdf
2060 हातकणंगले टोप  कृष्णासखोबागवळी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn188.pdf
2061 हातकणंगले टोप  गंगाबापआनंदापाटील महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn188.pdf
2062 हातकणंगले टोप  येसांकोमआनंदापा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn188.pdf
2063 हातकणंगले करवीर  बापूधोंडीखराडेयांचामुलगाभाऊखोतयांचेघरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn188.pdf
2064 हातकणंगले कासारवाडी कृष्णारावजीखाडेयांचामुलगाजोती महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn188.pdf
2065 हातकणंगले कासारवाडी राशंकर…….यांचीमुलगीहिरा महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn188.pdf
2066 हातकणंगले मनपाडळे  गणूहरीमोकाशीयांचामुलगापांडू.बाळायादवयांचेघरी महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn188.pdf
2067 हातकणंगले टोप  पाटलुनारूभोसले महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn189.pdf
2068 हातकणंगले टोप  शिदुविठुचौ. महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn189.pdf
2069 हातकणंगले टोप  बाबाजीमुरारीढवाळे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn189.pdf
2070 हातकणंगले कासारवाडी दादूधोंडीमुळीक महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn189.pdf
2071 हातकणंगले टोप  अंतूबापकृष्णावागवे महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn189.pdf
2072 हातकणंगले टोप  गंगाबापराऊपा| महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn189.pdf
2073 हातकणंगले टोप  आकुकोमलक्षणपोवार महसुल  जन्म-मृत्यू नोंद वही  toppn189.pdf
2074 हातकणंगले पारगांव शेवतीबापूतुकारामुधुमाळरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  pargaon Pn.01.Pdf
2075 हातकणंगले पारगांव कोंडीसुभानामेणकररा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  pargaon Pn.01.Pdf
2076 हातकणंगले पारगांव कृष्णातुकाचौगुलायासमुलगानिवृत्ती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.03.Pdf
2077 हातकणंगले पारगांव साळूनीयेसुजोतीचरणेरा.पारगावयासमुलगीचंद्रा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.03.Pdf
2078 हातकणंगले पारगांव दादूसुभाषजगताडेरा.बावचीता.वाळवायासमुलगीनाव-सोनू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.03.Pdf
2079 हातकणंगले पारगांव हरीआपाखांडेकररा.पारगावयासमुलगीनावतारू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.03.Pdf
2080 हातकणंगले पारगांव नानाबाबाजीचौगुलारा.पारगावयासमुलगा-रामकृष्ण महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.05.Pdf
2081 हातकणंगले पारगांव पांडुरंगबापबाबूकृष्णासाळुंखेरा.करवीर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.05.Pdf
2082 हातकणंगले पारगांव कृष्णागणूमोरेरा.पारगावयासगणू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.07.Pdf
2083 हातकणंगले पारगांव भाऊआप्पाभांडवलेरा.पारगावयासनावईश्वरा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.07.Pdf
2084 हातकणंगले पारगांव बाळूकृष्णाहैबतीरा.क.कोडोलीयासमुलगीनावयेसा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.07.Pdf
2085 हातकणंगले पारगांव दादूबाबाजीबोनेरा.पारगावयासमुलगानावभाऊ महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2086 हातकणंगले पारगांव रामुतुकाचाळकेरा.पारगावयासमुलगाआण्णाप्पा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2087 हातकणंगले पारगांव नानाहरीबाबररा.निलेवाडीयासमुलगारामचंद्र महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2088 हातकणंगले पारगांव मारुतीमन्याप्पावडगावकररा.सातसौदाचेयासमुलगीरत्ना महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2089 हातकणंगले पारगांव तात्यागोपाळाजगदाळेरा.निलेवाडीयासमुलगीयेसा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2090 हातकणंगले पारगांव आबाआकोबाभोसलेरा.निलेवाडीयासमुलगाराजाराम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2091 हातकणंगले पारगांव तुकाबाबाजीधुमाळरा.पारगावयासमुलगीहारुबाई महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2092 हातकणंगले पारगांव हनमातंबूमोरेयासमुलगीसदाग महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2093 हातकणंगले पारगांव आकोबासत्तूउरूनकररा.निलेवाडीयासमुलगारामु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.13.Pdf
2094 हातकणंगले पारगांव संतूसिदूबिरमुसेरा.सदरयासमुलगानिवृत्ती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.17.Pdf
2095 हातकणंगले पारगांव रामुबाळूचाळकेरा.सदरयासमुलगीसोनू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.17.Pdf
2096 हातकणंगले पारगांव सखारामतहपाकेवळेपारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.19.Pdf
2097 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूराणोजीमोरेरा.पारगावयासमुलगाधोंडीबा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.21.Pdf
2098 हातकणंगले पारगांव विठोबाआबाखोतरा.अंबपचीवाडीयासमुलगीसावित्री महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.21.Pdf
2099 हातकणंगले पारगांव बाळूआपाशिंदारा.निलेवाडीयासमुलगापांडुरंग महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.21.Pdf
2100 हातकणंगले पारगांव तुकाकोंडीजाधवयासमुलगीभागी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.21.Pdf
2101 हातकणंगले पारगांव शिवरामसुबरातिरपणकरयासमुलगाबापू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.21.Pdf
2102 हातकणंगले पारगांव कृष्णासंतूपाटीलरा.चावरेयासमुलगामारुती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.21.Pdf
2103 हातकणंगले पारगांव जनकोममसूजाधवरा.निलेवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.23.Pdf
2104 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूबाबाजीधुमाळरा.पारगावयासमुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.23.Pdf
2105 हातकणंगले पारगांव भाऊहरीपिंजरेरा.खोंचीयासमुलगाशंकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.25.Pdf
2106 हातकणंगले पारगांव नामूआकोबाभापकररा.निलेवाडीयासमुलगीकमळा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.25.Pdf
2107 हातकणंगले पारगांव ताराबायकोंडीबाबाजीयादवराय.वडगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.27.Pdf
2108 हातकणंगले पारगांव शामुबापशिवाजोतीयरडूलेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.27.Pdf
2109 हातकणंगले पारगांव तानूबापज्ञानूराणोजीमोरेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.27.Pdf
2110 हातकणंगले पारगांव रामचंद्रबापज्ञानूनाथाघाटगेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.27.Pdf
2111 हातकणंगले पारगांव रामाबाबाजीमानेरा.निलेवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.27.Pdf
2112 हातकणंगले पारगांव येसाबापबाळूकृष्णाहैबसिरारा.क.कोडोली महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.27.Pdf
2113 हातकणंगले पारगांव कोंडीबाबाजीयादवरा.वडगांवयासमुलगीधोंडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.29.Pdf
2114 हातकणंगले पारगांव म्हादुगोविंदामोहितेरा.निलेवाडीयासमुलगाबापू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.29.Pdf
2115 हातकणंगले पारगांव धोंडीबाबापआबावीठूवाडकररा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.31.Pdf
2116 हातकणंगले पारगांव येसुसोदूलाठवडेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.31.Pdf
2117 हातकणंगले पारगांव गणूबापकृष्णागणूमोरेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.31.Pdf
2118 हातकणंगले पारगांव कोंडीबाळूधुमाळयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.31.Pdf
2119 हातकणंगले पारगांव तात्याबाळूखोतराय.निलेवाडीयासमुलगाशामु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.33.Pdf
2120 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूपिराजीरा.शिगावता.वाळवेयासमुलगारामचंद्र महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.33.Pdf
2121 हातकणंगले पारगांव रामापोवाररा.उतरेपेटा.पन्हाळा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.35.Pdf
2122 हातकणंगले पारगांव भागुकोमनरुमोहितेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.35.Pdf
2123 हातकणंगले पारगांव शिदूसत्तूचोपदारराय.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.35.Pdf
2124 हातकणंगले पारगांव कोंडीबाळूधुमाळयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.37.Pdf
2125 हातकणंगले पारगांव रामातुकापारा.पारगावयासमुलगाशामु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.37.Pdf
2126 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूभाऊकाककररा.निलेवाडीमुलगादादू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.37.Pdf
2127 हातकणंगले पारगांव दौलूतुकाजाधवरा.चरणपेटा.पन्हाळामुलगीशांती महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.37.Pdf
2128 हातकणंगले पारगांव गणूकोंडीमेणकररा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.39.Pdf
2129 हातकणंगले पारगांव बाबूबापभिवाबाळापारा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.39.Pdf
2130 हातकणंगले पारगांव राजारामबापगोविंदारामापापरगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.39.Pdf
2131 हातकणंगले पारगांव म्हादुआबाखाटीकरा.पारगावमुलगी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.41.Pdf
2132 हातकणंगले पारगांव रागुनागूपारा.भडकीमेता.वाळवायासमुलगीशेवती महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.41.Pdf
2133 हातकणंगले पारगांव दत्तूआप्पाकुंभाररा.पारगावयासमुलगापांडुरंग महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.41.Pdf
2134 हातकणंगले पारगांव कृष्णाराणोजीमोरेरा.पारगावयासमुलगीकमळा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.41.Pdf
2135 हातकणंगले पारगांव पांडुरंगबापगोविंदासुभानापा.रा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.43.Pdf
2136 हातकणंगले पारगांव सोनूबापरामाबाळूचाळकेरा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.43.Pdf
2137 हातकणंगले पारगांव हौसाबाईतुकाशिवरामपा.रा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.43.Pdf
2138 हातकणंगले पारगांव गणूयेसुधमामेपारगावयासमुलगाआप्पाजी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.45.Pdf
2139 हातकणंगले पारगांव केरूसुभानगोंडेरा.निळेवाडीयासमुलगाबापू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.45.Pdf
2140 हातकणंगले पारगांव आत्मारामतातोबामोहितेरा.निलेवाडीमुलगीनाजका महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.45.Pdf
2141 हातकणंगले पारगांव गोपाळतातोबाहांडेपारगावयासमुलगागोविंदा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.45.Pdf
2142 हातकणंगले पारगांव बाबूगोविंदापारा.कामेरीता.वाळवायांचामुलगारामचंद्र महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.45.Pdf
2143 हातकणंगले पारगांव पारूबापगणूबाबाजीमांगलेरा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.47.Pdf
2144 हातकणंगले पारगांव गोविंदागणूपारा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.47.Pdf
2145 हातकणंगले पारगांव नानाआत्माराममोहितेरा.नावलीयांचामुलगा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.47.Pdf
2146 हातकणंगले पारगांव नानारावजीभांडवलेरा.पारगावयासमुलगीहिरा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2147 हातकणंगले पारगांव तुकारामबाळाचव्हाणरा.पारगावयासमुलगाबाळा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2148 हातकणंगले पारगांव शंकररामानलवडेरा.करवीरयासमुलगी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2149 हातकणंगले पारगांव नानाआत्माराममोहितेरा.नावलीयांचामुलगा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2150 हातकणंगले पारगांव धोंडीनानापा.रा.पारगावयासमुलगापांडू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2151 हातकणंगले पारगांव कृष्णालखुपा.रा.पारगायासमुलगारामु महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2152 हातकणंगले पारगांव भाऊआप्पामोहितेरा.पारगावयासमुलगाशंकर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2153 हातकणंगले पारगांव पांडूभाऊचवाणरा.चावरेयासमुलगाआण्णाप्पा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2154 हातकणंगले पारगांव म्हादूबाळूबोनेयासमुलगाविष्णु महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.51.Pdf
2155 हातकणंगले पारगांव बाळाबाईकोमरामजीपा.रा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.53.Pdf
2156 हातकणंगले पारगांव भाऊलक्ष्मनजाधवयासमुलगीकमळी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.55.Pdf
2157 हातकणंगले पारगांव रामाराऊधूलूमरा.सदरयासमुलगाशंकर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.55.Pdf
2158 हातकणंगले पारगांव हिरानीकृष्णाबापुजीखराडेरा.पारगावयासमुलगीचिमराव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.55.Pdf
2159 हातकणंगले पारगांव कृष्णागोविंदपारा.सदरयासमुलगाशंकर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.55.Pdf
2160 हातकणंगले पारगांव आकुणीतुकाभोसलेरा.पारगावयासमुलगामारुती महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.55.Pdf
2161 हातकणंगले पारगांव रामाबाबाजीधुमाळरा.सदरयासमुलगाबाळू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.55.Pdf
2162 हातकणंगले पारगांव गोजाकातुकाधमधमेरापारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.57.Pdf
2163 हातकणंगले पारगांव बाबुलकुबाबररा.यलूरयासमुलगी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.59.Pdf
2164 हातकणंगले पारगांव बाबूलक्ष्मणघाटगेरा.निलेवाडीयासमुलगापांडुरंग महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.59.Pdf
2165 हातकणंगले पारगांव अण्णानारूपारा.पारगावयासमुलगीचंद्रा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.59.Pdf
2166 हातकणंगले पारगांव भाऊकृष्णापारा.सदरयासमुलगाज्ञानू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.59.Pdf
2167 हातकणंगले पारगांव भाऊबाबाजीकदमरा.तांदळवडीता.वाळवेयासमुलगाश्रीपती महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.59.Pdf
2168 हातकणंगले पारगांव रानमाराघूकदमरा,सदर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.61.Pdf
2169 हातकणंगले पारगांव सोनूबापभाऊसखारामचाळकेरा.सदर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.61.Pdf
2170 हातकणंगले पारगांव नानातात्यापारा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.61.Pdf
2171 हातकणंगले पारगांव यामुनाबाईकसबीनरा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.61.Pdf
2172 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूयेसबाघाटगेरा.निलेवाडीयासमुलगाराम महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2173 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूयेसाबाघाटगेरा.निलेवाडीयासमुलगाचंद्र महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2174 हातकणंगले पारगांव भाऊनारायणपाटीलरा.पारगावयासमुलगीहौसा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2175 हातकणंगले पारगांव धोंडीहरीपोवारपारगावयासमुलगातुकाराम महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2176 हातकणंगले पारगांव कमळानीनानारावजीधुमाळरा.परगावयासमुलगापांडू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2177 हातकणंगले पारगांव मारुतीलिंगाप्पान्हावीयासमुलगिशेवांती महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2178 हातकणंगले पारगांव पांडूईश्वरारा.पारगावयासमुलगा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2179 हातकणंगले पारगांव बाळूशिदू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2180 हातकणंगले पारगांव विष्णुनावजीकेवलेरा.पारगावयासमुलगीगंगू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2181 हातकणंगले पारगांव ईश्वरायेशवंतापाटीलरा.पारगावयासमुलगीतांनी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2182 हातकणंगले पारगांव गणूयेसुबाणेरा.पारगावयासमुलगारामु महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2183 हातकणंगले पारगांव म्हादुदशरथापाटीलरा.पारगावयासमुलगीसगू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2184 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूगोविंदासंकपाळरा.निलेवाडीयासमुलगीहरणी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2185 हातकणंगले पारगांव धोंडीमसूखोतरा.सदरयासमुलगीगंगू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2186 हातकणंगले पारगांव नाथासुबरावपाटीलरा.पारगावयासमुलगाआंदु महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2187 हातकणंगले पारगांव दौलूबाळूमोहितेरा.पारगावयासमुलगा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2188 हातकणंगले पारगांव ठोंबरंवआईईश्वरानीकृष्णाजिबापुजीखराडेरा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.67.Pdf
2189 हातकणंगले पारगांव गणपतीकृष्णाचौगुलारा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.67.Pdf
2190 हातकणंगले पारगांव विठाबाईमबाळाराऊतरा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.67.Pdf
2191 हातकणंगले पारगांव दिनकरबापतातोबापारा.ककोडोली महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.67.Pdf
2192 हातकणंगले पारगांव बाळूनायकूचाळकेरा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.67.Pdf
2193 हातकणंगले पारगांव सुबरावपतलूपाटीलरा.पारगावयासमुलगानाना महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  pargaon Pg.69.pdf
2194 हातकणंगले पारगांव बाबूविनबापूपेलकररा.देववाडीयासमुलगीयेसा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.69.Pdf
2195 हातकणंगले पारगांव शिवराममारुतीपाटीलरा.पारगावयासमुलगातुकाराम महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.69.Pdf
2196 हातकणंगले पारगांव गणूम्हादूधुमाळरा.पारगावयासमुलगी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.69.Pdf
2197 हातकणंगले पारगांव कृष्णातुकारामसुरवशीरा.निलेवाडीयासमुलगादत्तू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.69.Pdf
2198 हातकणंगले पारगांव श्रीपतीनानायादवरा.निलेवाडीयासमुलगीयेसा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.69.Pdf
2199 हातकणंगले पारगांव भाऊविठूचौगुलारा.पारगावयासमुलगागणपती महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.69.Pdf
2200 हातकणंगले पारगांव नानाकेदारीपाटीलरा.पारगावयासमुलगीकुशी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.69.Pdf
2201 हातकणंगले पारगांव बापूरामाशेळकेरा.निलेवाडीयासमुलगाशंकर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.69.Pdf
2202 हातकणंगले पारगांव आप्पायेसुपाटीलरा.पारगावयासमुलगा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.71.Pdf
2203 हातकणंगले पारगांव बाळाबापतुकाबाबाचवाणरा.सदर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.71.Pdf
2204 हातकणंगले पारगांव सखारामदौलूपाटीलरा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.71.Pdf
2205 हातकणंगले पारगांव शंकरबापकृष्णागणूमोरेरा.सदर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.71.Pdf
2206 हातकणंगले पारगांव आन्नीबआपदादूकृष्णापोवाररा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.71.Pdf
2207 हातकणंगले पारगांव येसाबापज्ञानूबाबाजीधुमाळरा.सदर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.71.Pdf
2208 हातकणंगले पारगांव गांगुबापविष्णुनावजीकेवळेरा.सदर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.71.Pdf
2209 हातकणंगले पारगांव बाळूबापरामाबाबाजीधुमाळरा.सदर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.71.Pdf
2210 हातकणंगले पारगांव गणूआत्मादेसाईरेटऱ्रकररा.पारगावयासमुलगाहिंदू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.73.Pdf
2211 हातकणंगले पारगांव तुकाशिवरामपाटीलरा.पारगावयासमुलगामारुती महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.73.Pdf
2212 हातकणंगले पारगांव कमळानीज्ञानूपटलूपाटीलयासमुलगीयेस महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.73.Pdf
2213 हातकणंगले पारगांव आण्णायेसुपा.रा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.73.Pdf
2214 हातकणंगले पारगांव गोविंदारामापाटीलरा.पारगावयासमुलगीबनू महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.73.Pdf
2215 हातकणंगले पारगांव गणूबाबाजीमांगलेरा.पारगावयासमुलगाशामु महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.73.Pdf
2216 हातकणंगले पारगांव भाऊनानापाटीलयासरा.पारगावयासमुलगाविठोबा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.73.Pdf
2217 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूनाथाघाटगेरा.सदरयासमुलगीसीता महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.73.Pdf
2218 हातकणंगले पारगांव कृष्णानायकूपाटीलरा.पारगावयासमुलगाआण्णा महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.73.Pdf
2219 हातकणंगले पारगांव गणपतीबापतुकाकोंडीजाधवरा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.75.Pdf
2220 हातकणंगले पारगांव आणिबापगोविंदाआप्पापाटीलरा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.75.Pdf
2221 हातकणंगले पारगांव बाळूकेदारीशिंदारा.निलेवाडी महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.75.Pdf
2222 हातकणंगले पारगांव दादूतुकाजासुदरा.सदर महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.75.Pdf
2223 हातकणंगले पारगांव विठोबाबापभाऊआबापारा.पारगाव महसूल जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.75.Pdf
2224 हातकणंगले पारगांव दत्तूनारूभोसलेरा.चिकुर्डेयासमुलगाहिंदू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.77.Pdf
2225 हातकणंगले पारगांव बाळूमोहितेरा.निलेवाडीयासमुलगीआणि महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.77.Pdf
2226 हातकणंगले पारगांव हिरा.बापशंकरजीवबाकोंकणेरा.निलेवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.79.Pdf
2227 हातकणंगले पारगांव शेवतीबापम्हादुगोविंदामोहितेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.79.Pdf
2228 हातकणंगले पारगांव आनंदरावबापकृष्णाजीबापुजीखराडेरा.सदर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.79.Pdf
2229 हातकणंगले पारगांव गणूचिमाजीमोहितेरा.निलेवाडीयासमुलगाहिंदू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.81.Pdf
2230 हातकणंगले पारगांव बाजीरावबाबाजीपाटीलरा.पारगावयासमुलगारामचंद्र महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.81.Pdf
2231 हातकणंगले पारगांव बाळूकृष्णापाटीलरा.पारगावयासमुलगीरत्ना महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.81.Pdf
2232 हातकणंगले पारगांव कृष्णालक्ष्मणकोंकणेरा.पारगावयासमुलगीबाळकी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.81.Pdf
2233 हातकणंगले पारगांव गणूबाळूमानेरा.पारगावयासमुलगानावसदाशिव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.81 .pdf
2234 हातकणंगले पारगांव बाळूयेसबाशेळकेरा.निलेवाडीयासमुलगातुकाराम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaom pg.81.pdf
2235 हातकणंगले पारगांव जिजा.कोमलकु.पोवाररा.ऐतवडे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.83.Pdf
2236 हातकणंगले पारगांव सखारामरामजीपोवाररा.ऐतवडे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.83.Pdf
2237 हातकणंगले पारगांव तुकाहणमाकदमरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.83.pdf
2238 हातकणंगले पारगांव हिंदूबापराऊजयरामपाटीलरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.83.Pdf
2239 हातकणंगले पारगांव गणूतावजीपाटीलरा.पारगावयासमुलगीनाणी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.85.Pdf
2240 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूरावजीपाटीलसदरयासमुलगीनाणी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.85.Pdf
2241 हातकणंगले पारगांव नानाबाळूवाडकरयासमुलगाधोंडीबा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.85.Pdf
2242 हातकणंगले पारगांव नावकानीपांडुरंगचाळकेरा.सदरयासमुलगाधोंडीबा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.85.Pdf
2243 हातकणंगले पारगांव सांदूनरसूपाटीलरा.एतवडेयासमुलगाभिमराव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.85.Pdf
2244 हातकणंगले पारगांव लक्ष्मीबापजोतीपाटीलरा.चिकूर्डे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.87.Pdf
2245 हातकणंगले पारगांव सुबरावसंतूमोरेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.91.Pdf
2246 हातकणंगले पारगांव वालीबापकृष्णाकेवळेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.91.Pdf
2247 हातकणंगले पारगांव विठोबाबाबाजीपासीपेकररा.सदर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.91.Pdf
2248 हातकणंगले पारगांव चंद्राकोमगणूबोरगेरा.निलेवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.91.Pdf
2249 हातकणंगले पारगांव तुकारामबापदत्तूनाथापाटीलरा,पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.91.Pdf
2250 हातकणंगले पारगांव सरवासुभानाकदमरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.91.Pdf
2251 हातकणंगले पारगांव गोविंदबाबाजीपाटीलरा.सादरयासमुलगीधोंडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.93.Pdf
2252 हातकणंगले पारगांव तुकागणूपाटीलरा.यालूरयासमुलगीरत्न महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.93.Pdf
2253 हातकणंगले पारगांव महादूलक्ष्मणधुमाळरा.पारगावयासमुलगीहारू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.93.Pdf
2254 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूजोतीयेरडुलेरा.सदरयासमुलगाईश्वरा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.93.Pdf
2255 हातकणंगले पारगांव बाबाबाळूपाटीलरा.सदरयासमुलगीतानू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.93.Pdf
2256 हातकणंगले पारगांव तुकारामगणूपाटीलरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.95.Pdf
2257 हातकणंगले पारगांव भगवंतहरीपारा.करजवडेयासमुलगादिनकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.97.Pdf
2258 हातकणंगले पारगांव हरीनरसूचौगुलारा.सदरयासमुलगीहारू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.97.Pdf
2259 हातकणंगले पारगांव गोविंदातातोबापंतोजीरा.बहिरेवाडीपेटा.पन्हाळायासमुलगाबाळकृष्ण महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.97 .pdf 
2260 हातकणंगले पारगांव ताईकोमगोविंदाशिंदेराय.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.99.Pdf
2261 हातकणंगले पारगांव बाळकृष्णकोडोलीकरयासमुलगीहिरा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.101.Pdf
2262 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूजोतीयेरडुलेरा.पारगावयासमुलगारामा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.101.Pdf
2263 हातकणंगले पारगांव भाऊतुकाहांडेरा.पारगावयासमुलगीवालू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.101.Pdf
2264 हातकणंगले पारगांव दत्तूनारूभोसलेरा.चिकुर्डेयासमुलगीतारा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.101.Pdf
2265 हातकणंगले पारगांव म्हादूगोविंदामोहितेरा.पारगावयासमुलगीकमळा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.101.Pdf
2266 हातकणंगले पारगांव दादूबाळकूपारा.पारगावयासमुलगाज्ञानू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.101.Pdf
2267 हातकणंगले पारगांव ईश्वरानाथाधुमाळरा.पारगावयासमुलगीतारा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.101.Pdf
2268 हातकणंगले पारगांव राऊतुकापाटीलरा.पारगावयासमुलगाबापू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.101.Pdf
2269 हातकणंगले पारगांव रामाज्ञानूएरंडुळेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.103.Pdf
2270 हातकणंगले पारगांव रारुकडीयासमुलगानीलकंठ महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.105.Pdf
2271 हातकणंगले पारगांव म्हादुबाळूबोनेरा.पारगावयासमुलगासदू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.105.Pdf
2272 हातकणंगले पारगांव रामाबाबाजीधुमाळरा.पारगावयासमुलगीसखू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.105.Pdf
2273 हातकणंगले पारगांव दादूनारूमुळीकरा.पाडळीयासमुलगीपुतळा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.105.Pdf
2274 हातकणंगले पारगांव कृष्णारामाशिंदारा.वाडीयासमुलगाज्ञानू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.107.Pdf
2275 हातकणंगले पारगांव रामातुकापारा.पारगावयासमुलगीभागु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.107.Pdf
2276 हातकणंगले पारगांव दत्तूनाथापारा.पारगावयासमुलगीसखू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.107.Pdf
2277 हातकणंगले पारगांव बाळूआपाजीपा.रा.पारगावयासमुलगाआण्णा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.107.Pdf
2278 हातकणंगले पारगांव बाजीरावबाबाजीपारा.पारगावयासमुलीगोजा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.107.Pdf
2279 हातकणंगले पारगांव कोंडीबाबाजीयादवरा.पारगावयासमुलगीतारा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.107.Pdf
2280 हातकणंगले पारगांव आकोबासत्तूउरूनकररा.मजरेवाडीयासमुलगीसोनू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.107.Pdf
2281 हातकणंगले पारगांव आबाविठूवाडकररा.पारगावयासमुलगाविठोबा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.107.Pdf
2282 हातकणंगले पारगांव सखारामभागूनाचाळकेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.109.Pdf
2283 हातकणंगले पारगांव चंपाबापरामजोतीतराळरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.111.pdf
2284 हातकणंगले पारगांव भागूबापकोंडीपा.रा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.111.pdf
2285 हातकणंगले पारगांव शामरावबाजीरावपारा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.111.pdf
2286 हातकणंगले पारगांव ममताकोमआप्पाउंडाळेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.111.pdf
2287 हातकणंगले पारगांव केदारीसत्तूपारा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.111.pdf
2288 हातकणंगले पारगांव कृष्णानायकूपा.रा.पारगावयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.111.pdf
2289 हातकणंगले पारगांव गणूयेसूधमामेरा.पारगावयासमुलगादादू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.113.pdf
2290 हातकणंगले पारगांव धोंडीनानापाटीलरा.पारगावयासमुलगीतनु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.113.pdf
2291 हातकणंगले पारगांव गोविंदारामादेवकररा.कुर्ल्पयासमुलगाज्ञानू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.113.pdf
2292 हातकणंगले पारगांव तुकाज्ञानूउदाळेरा.केखलेयासमुलगीपार्वती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.113.pdf
2293 हातकणंगले पारगांव गणूबाबाजीमांगलेरा.पारगावयासमुलगाशामुमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.113.pdf
2294 हातकणंगले पारगांव परसूराघूपाटीलरा.पारगावयासमुलगाराघू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.113.pdf
2295 हातकणंगले पारगांव हिराबापसालकृष्णाकोडोलीकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.115.Pdf
2296 हातकणंगले पारगांव भागूबापनरसूतातोबाकाखेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.115.Pdf
2297 हातकणंगले पारगांव बाबूविठूपा.रा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.115.Pdf
2298 हातकणंगले पारगांव सु.दाकोगोविंदागंगथडेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.115.Pdf
2299 हातकणंगले पारगांव संभाम्हादूधुमाळरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.115.Pdf
2300 हातकणंगले पारगांव कृष्णानायकूपारा.पारगावयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.117.Pdf
2301 हातकणंगले पारगांव गोपाळाशिदूनेर्लेकररा.पारगावयासमुलगामारुती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.117.Pdf
2302 हातकणंगले पारगांव कृष्णासुभानाखोतरा.निलेवाडीयासमुली महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.117.Pdf
2303 हातकणंगले पारगांव गोपाळातात्याहांडेरा.पारगावयासमुलगीतानू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.117.Pdf
2304 हातकणंगले पारगांव कोंडीगणूपाटीलरा.पारगावयासमुलगातातोबा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.117.Pdf
2305 हातकणंगले पारगांव कोंडीगणूपा.रा.पारगावयासमुलगीतानू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.117.Pdf
2306 हातकणंगले पारगांव गणूराऊपारा.निगवेयासमुलगाआबा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.117.Pdf
2307 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूसुभानगोंडेरा.निलेवाडीयासमुलगाधोंडीबा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.117.Pdf
2308 हातकणंगले पारगांव कृष्णासुभानाखोतरा.निलेवाडीयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.119.pdf
2309 हातकणंगले पारगांव सोनूबापकोंडीगणूपारा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.119.pdf
2310 हातकणंगले पारगांव मारुतीगणूपोवाररा.पारगावयासमुलगीचंद्रा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.121.Pdf
2311 हातकणंगले पारगांव भाऊनारायणपाटीलरा.पारगावयासमुलगीआकुबाई महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.121.Pdf
2312 हातकणंगले पारगांव कृष्णबापुजीखराडेरा.पारगावयासमुलगालोमराव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.121.Pdf
2313 हातकणंगले पारगांव रामानरसूनेर्लेकररा.पारगावयासमुलगीभागू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.121.Pdf
2314 हातकणंगले पारगांव भाऊनरसूमगदूमरा.तांदुळवाडीयासमुलगीतानू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.121.Pdf
2315 हातकणंगले पारगांव नकुशीबापअकोबारामाजाधवरा.निलेवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.123.pdf
2316 हातकणंगले पारगांव जिउबाईभ्रनरसूचौगुलारा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.123.pdf
2317 हातकणंगले पारगांव मारुती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Paraon pg.125.pdf
2318 हातकणंगले पारगांव पार्वतीबापकोंडीबायादवरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.127.pdf
2319 हातकणंगले पारगांव तुकाकृष्णाजाधवरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.127.pdf
2320 हातकणंगले पारगांव चंद्राबापमारुतीपोवाररा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.127.pdf
2321 हातकणंगले पारगांव आनुबापसंतूजाधवरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.127.pdf
2322 हातकणंगले पारगांव मैनाबाईकोमनायकूचाळकेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.127.pdf
2323 हातकणंगले पारगांव राजाकृष्णाचौगुलारा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.127.pdf
2324 हातकणंगले पारगांव गोपाळाहांडेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.127.pdf
2325 हातकणंगले पारगांव बाळूकेदारीशिंदारा.निलेवाडीयासमुलगाहंबीरराव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Paraon pg.129.pdf
2326 हातकणंगले पारगांव येसूजोतीचरणेरा.पारगावयासमुलगीहौसा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Paraon pg.129.pdf
2327 हातकणंगले पारगांव सोनीबापज्ञानूसकपाळरा.पारगाववा.डी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.131.Pdf
2328 हातकणंगले पारगांव गणूनरुमोहितेरा.पारगावयासमुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.131.Pdf
2329 हातकणंगले पारगांव पारूबापशंकरकोकणारा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.131.Pdf
2330 हातकणंगले पारगांव बंडूकेरूगोंडेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.131.Pdf
2331 हातकणंगले पारगांव येसूसुरयाप्पाचाळकेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.131.Pdf
2332 हातकणंगले पारगांव आबाज्ञानूपायेरंडूलीकरयासमुलीशिरमा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.133.Pdf
2333 हातकणंगले पारगांव शंकररामागोगरयासमुलगाजुनू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.133.Pdf
2334 हातकणंगले पारगांव भाऊआप्पामोहितेरा.पारगावयासमुलगीहारू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.133.Pdf
2335 हातकणंगले पारगांव बाळकानिपांडूभिवाचाळकेरा.पारगावयासमुलगाहिरा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.133.Pdf
2336 हातकणंगले पारगांव येसानि.सखारामआवजीपारा.पारगावयासमुलगारामू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.133.Pdf
2337 हातकणंगले पारगांव गणूनरुमोहितेरा.पारगावयासमुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.133.Pdf
2338 हातकणंगले पारगांव गणूरावजीभांडवलेरा.पारगावयासमुलगाकृष्णा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.133.Pdf
2339 हातकणंगले पारगांव गणूबाबाजीमांगलेरा.पारगावयासमुलगीपार्वती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.133.Pdf
2340 हातकणंगले पारगांव तारीआईहिरानिकृष्णाखराडेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.135.Pdf
2341 हातकणंगले पारगांव हौसाबापज्ञानूजोतीभोसलेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.135.Pdf
2342 हातकणंगले पारगांव चिमाबापआबायेरडुलेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.135.Pdf
2343 हातकणंगले पारगांव पारूबापभाऊनरसूमगदूमरा.तांदूळवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.135.Pdf
2344 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूराणोजीमोरेरा.पारगावयासमुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.135.Pdf
2345 हातकणंगले पारगांव आकुकोमजिवबाकाहीदरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.135.Pdf
2346 हातकणंगले पारगांव तानूबापआण्णाकुरळपकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.135.Pdf
2347 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूराणोजीमोरेरा.पारगावयासमुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.137.Pdf
2348 हातकणंगले पारगांव गणूविठोबाजाधवरा.निलेवाडीयासमुलगागोविंदा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.137.Pdf
2349 हातकणंगले पारगांव नानूधोंडीमोरेरा.पारगावयासमुलगीनकोशी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.137.Pdf
2350 हातकणंगले पारगांव दादूलकूजाधवरा.खोंचीयासमुलगापांडुरंग महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.137.Pdf
2351 हातकणंगले पारगांव भगवंतआबावाडकरराम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.139 Pdf
2352 हातकणंगले पारगांव धोंडीरामाधुमाळराम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.139 Pdf
2353 हातकणंगले पारगांव द्रौपदीबापज्ञानूरावजीपा.राम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.139 Pdf
2354 हातकणंगले पारगांव पांडूनानूमोरेरा.म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.139 Pdf
2355 हातकणंगले पारगांव चंद्राकोमआबापारा,म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.139 Pdf
2356 हातकणंगले पारगांव गीताबाईबापज्ञानूघाटगेरा.म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.139 Pdf
2357 हातकणंगले पारगांव सखारामविठूतराळरा.मयासमुलगीतानू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg 141 pdf
2358 हातकणंगले पारगांव गोविंदासुभानापा.रा.मयासमुलगीअककताई महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg 141 pdf
2359 हातकणंगले पारगांव केशवजोतीपारा.मयासमुलगामारुती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg 141 pdf
2360 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूभाऊशिंदारा.करवेयासमुलगीहौसा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg 141 pdf
2361 हातकणंगले पारगांव लिबाकिबिलीनीतातोबाखंडूबारामतेरा.मयासमुलगीकृष्णी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg 141 pdf
2362 हातकणंगले पारगांव दुंडीबापभाऊबाबाजीपारा.म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.143 Pdf
2363 हातकणंगले पारगांव लक्ष्मीकोमयेशवंतपा.राम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.143 Pdf
2364 हातकणंगले पारगांव विठोकोमसखोबाधमधमेराम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.143 Pdf
2365 हातकणंगले पारगांव पांडुरंगकृष्णापारा.म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.143 Pdf
2366 हातकणंगले पारगांव कृष्णादौलूमोहितेरा.म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.143 Pdf
2367 हातकणंगले पारगांव शंकरआईचंद्राबाईपाटीलपराम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.143 Pdf
2368 हातकणंगले पारगांव श्रीपतीनानायादवरा.निलेवाडीयासमुलगीपारवती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.145 Pdf
2369 हातकणंगले पारगांव नारायणकृष्णाघाटगेरा.मयासमुलगानावपांडुरंग महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.145 Pdf
2370 हातकणंगले पारगांव कमळानीनानारावजीधुमाळरा.मयासमुलगीकृष्णी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.145 Pdf
2371 हातकणंगले पारगांव रामाबाळूधुमाळरा.मयासमुलगाशामु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.145 Pdf
2372 हातकणंगले पारगांव नाणीनीनाथारामाजाधवरा.मयासमुलगीकृष्णी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.145 Pdf
2373 हातकणंगले पारगांव कृष्णागणूयादवरा.निलेवाडीयासमुलगाआबा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.145 Pdf
2374 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूभैरूकणसेरा.मयासमुलगीपार्वती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.145 Pdf
2375 हातकणंगले पारगांव कृष्णालकूपारा.मयासमुलगीआणि महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.145 Pdf
2376 हातकणंगले पारगांव कमळाआईविठाखोतीनरा.म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.147 Pdf
2377 हातकणंगले पारगांव बापूबापरावूतुकापा.रा.म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.147 Pdf
2378 हातकणंगले पारगांव हौसाबाईबापआंदुगोपाळापारा.म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.147 Pdf
2379 हातकणंगले पारगांव भाऊबाबाजीपारा.मयासमुलगीसोनू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.149 Pdf
2380 हातकणंगले पारगांव शंकरभाऊमोहितारा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon  Pg.151 Pdf
2381 हातकणंगले पारगांव हरणीकोमगणूमोहितेरा.म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon  Pg.151 Pdf
2382 हातकणंगले पारगांव कमळाआईसाळूबाईनीयेसुजीताचरणेरा.म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon  Pg.151 Pdf
2383 हातकणंगले पारगांव जणाकोमजकाप्पागोंडेरा,पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon  Pg.151 Pdf
2384 हातकणंगले पारगांव म्हादूगणूधमामेरा.म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon  Pg.151 Pdf
2385 हातकणंगले पारगांव बनूबापकुंडलिकापारा.कर्नाळ महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon  Pg.151 Pdf
2386 हातकणंगले पारगांव हारणीआईसाळूबाईनीयेसुजोतीचरणेरा.म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon  Pg.151 Pdf
2387 हातकणंगले पारगांव बाळाबाईकोमबाळूगोंडेरा.म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon  Pg.151 Pdf
2388 हातकणंगले पारगांव येसुविठूवाडकररा.पारगावयासमुलगाशंकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.153 pdf 
2389 हातकणंगले पारगांव मारुतीकृष्णाजाधवरा.निलेवाडीयासमुलगागोविंदा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.153 pdf 
2390 हातकणंगले पारगांव दत्तूगोविंदागंगथडेरा.पारगावयासमुलगारामु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.153 pdf 
2391 हातकणंगले पारगांव दत्तूगोविंदागंगथडेरा.पारगावयासमुलगालक्ष्मण महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.153 pdf 
2392 हातकणंगले पारगांव भाऊविठूचौगुलारा.मयासमुलगीपार्वती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.153 pdf 
2393 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूरावजीपाटीलरा.पारगावयासमुलगीहौसाबाई महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.153 pdf 
2394 हातकणंगले पारगांव यशवंतनाथापारा.पारगावयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.155 Pdf
2395 हातकणंगले पारगांव बाबूगणूपोवाररा.पारगावयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.155 Pdf
2396 हातकणंगले पारगांव पार्वतीबापगोविंदापारालांडेगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.155 Pdf
2397 हातकणंगले पारगांव हिराबापज्ञानूखांडेकररा.काखे/कारवे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.155 Pdf
2398 हातकणंगले पारगांव तुकाधोंडीयादवरा.अष्टा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.155 Pdf
2399 हातकणंगले पारगांव बापूरामाशेळकेराय.निलेवाडीयासमुलगीआणि महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.157 Pdf 
2400 हातकणंगले पारगांव बाबूगणूपोवाररा.पारगावयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.157 Pdf 
2401 हातकणंगले पारगांव नानाबाळाजाधवरा.निलेवाडीयासमुलगागोविंदा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.157 Pdf 
2402 हातकणंगले पारगांव विठोबानारूजाधवराय.पारगावयासमुलगीचंद्री महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.157 Pdf 
2403 हातकणंगले पारगांव बाळाबाईकोमरामाबाबररा.निलेवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.159 Pdf
2404 हातकणंगले पारगांव तुकारामभाऊसाकळकररा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.159 Pdf
2405 हातकणंगले पारगांव चंद्रप्पाखंडूजाधवरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.159 Pdf
2406 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूनाथाघाटगेरा.पारगावयासमुलगीकेरी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.161 Pdf
2407 हातकणंगले पारगांव बाबूयंकूबोगररा,येलूरयासमुलगाशामराव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.161 Pdf
2408 हातकणंगले पारगांव कृष्णातुकारामसुरवशीराय.निलेवाडीयासमुलगीयेसा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.161 Pdf
2409 हातकणंगले पारगांव कृष्णासखाकदमरा.पारगावयासमुलगीयेसा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.161 Pdf
2410 हातकणंगले पारगांव बाळूकृष्णापारा.पारगावयासमुलगीयेसा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.161 Pdf
2411 हातकणंगले पारगांव बाळूमाणकूपारा.पारगावयासमुलगीतांनी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.161 Pdf
2412 हातकणंगले पारगांव भाऊजोतीसाकळकररा.पारगावयासमुलगाज्ञानू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.161 Pdf
2413 हातकणंगले पारगांव बयाकोमआप्पाशिंदारा.म महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.163 Pdf
2414 हातकणंगले पारगांव गणपतीकृष्णाजाधवरा.निलेवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.163 Pdf
2415 हातकणंगले पारगांव भाऊआबापाराय,पारगावयासमुलगारांमकृष्ण महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.165 Pdf
2416 हातकणंगले पारगांव गणूबाळूमानेरा.पारगावयासमुलगामहादेव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.165 Pdf
2417 हातकणंगले पारगांव मारुतीबाबूपारा.तांदुळवाडीयासमुलगीपार्वती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.165 Pdf
2418 हातकणंगले पारगांव बाबूरावजीभांडवलेरा.पारगावयासमुलगाईश्वरा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.165 Pdf
2419 हातकणंगले पारगांव भाऊलकूजाधवरा.निलेवाडीयासमुलगापांडू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.165 Pdf
2420 हातकणंगले पारगांव आबाजोतीचरणेरा.पारगावयासमुलगारामु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.165 Pdf
2421 हातकणंगले पारगांव धोंडीनानापारा.पारगावयासमुलगीपार्वती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.165 Pdf
2422 हातकणंगले पारगांव कृष्णालक्ष्मणकोंकणेरा.पारगावयासमुलगाशामु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.169 Pdf
2423 हातकणंगले पारगांव राऊबाबाजीमानेरा.मानपाडळेयासमुलगामारूती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.169 Pdf
2424 हातकणंगले पारगांव तानूबापकृष्णालक्ष्मणारा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.171 Pdf
2425 हातकणंगले पारगांव कृष्णाहरीचौगुलारा.पारगावयासमुलगागणपती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.173 Pdf
2426 हातकणंगले पारगांव आकूबातुकारामजाधवरा.निलेवाडीयासमुलगाकृष्णा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.173 Pdf
2427 हातकणंगले पारगांव महादूलक्ष्मणाधुमाळराय.पारगावयासमुलगाशंकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.173 Pdf
2428 हातकणंगले पारगांव नरसूरामबोररा.पारगावयासमुलगागणपती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.175  Pdf
2429 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूजोतीयेरडूलेराय.पारगावयासमुलगीधोंडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.177 Pdf
2430 हातकणंगले पारगांव शामूबापशंकरजाधवरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargon  Pg.179 Pdf
2431 हातकणंगले पारगांव नारायणसाखोबाशिंदेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargon  Pg.179 Pdf
2432 हातकणंगले पारगांव रामासखोबासंकपाळरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargon  Pg.179 Pdf
2433 हातकणंगले पारगांव नानातुकारामपोवाररा.निलेवाडीयासमुलगाकृष्णा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Paraon Pg.181 Pdf
2434 हातकणंगले पारगांव दादूकृष्णापोवाररापारगावयासमुलगीगौरी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Paraon Pg.181 Pdf
2435 हातकणंगले पारगांव गणूयेसुबोनेरा.पारगावयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.183 pdf
2436 हातकणंगले पारगांव हौसाकोमआबूपाटीलरावशी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.183 pdf
2437 हातकणंगले पारगांव आकुकोमसंतूऊरूनकररा.निलेवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.183 pdf
2438 हातकणंगले पारगांव शामुबापरा.माधुमाळरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.183 pdf
2439 हातकणंगले पारगांव गणूयेसुबोनेरा.पारगावयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.185 Pdf
2440 हातकणंगले पारगांव आंदुबाबाजीपाटीलरा.पारगावयासमुलगीसिरमी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.187 Pdf
2441 हातकणंगले पारगांव कृष्णाराऊखबालेरा.कुरूंदवाडयासमुलगाशंकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.187 Pdf
2442 हातकणंगले पारगांव चंद्राणीसवतज्ञानूवाडकररा.पारगावयासमुलगीआनी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.187 Pdf
2443 हातकणंगले पारगांव हिराबापनानासावळाजाधव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.189 Pdf
2444 हातकणंगले पारगांव दादूनरुपाटीलरा.मयासमुलगाज्ञानू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.191 Pdf
2445 हातकणंगले पारगांव सखारामनानादेसाईरा.मुडदयांचीवाडीयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.191 Pdf
2446 हातकणंगले पारगांव बाबूलक्ष्मणघाटगेरा.निलेवाडीयासमुलगारामचंद्र महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.191 Pdf
2447 हातकणंगले पारगांव शंकरबाळूफडनाईकरा.बहिरेवाडीयासमुलगीसावित्री महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.191 Pdf
2448 हातकणंगले पारगांव राऊतुकापाटीलरा.परगावयासमुलगीकमळा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.191 Pdf
2449 हातकणंगले पारगांव येसुसंभामोहितेरा.पारगावयासमुलगारामु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.191 Pdf
2450 हातकणंगले पारगांव गंगूकोमपांडूभोपळेरा.खुर्दएतवडे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg 193 pdf
2451 हातकणंगले पारगांव राऊलक्ष्मणपिंपळकररा.पारगावयासमुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg 193 pdf
2452 हातकणंगले पारगांव शामुबापदत्तूगोविंदागंगथडेरापारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg 193 pdf
2453 हातकणंगले पारगांव रामातुकाधुमाळराय.पारगावयासमुलगीआकुबई महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.195 pdf
2454 हातकणंगले पारगांव हरीनरसूचौगुलाराय.पारगावयासमुलगासिदू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.195 pdf
2455 हातकणंगले पारगांव बाबूकृष्णासाळूकेरा.करवीरयासमुलगापांडुरंग महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.195 pdf
2456 हातकणंगले पारगांव तुकारामबाळूनेरलेकररा.पारगावयासमुलगीगोजरा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.195 pdf
2457 हातकणंगले पारगांव तुकारागुधुमाळरा.पारगावयासमुलगीशेवांती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.195 pdf
2458 हातकणंगले पारगांव राऊलक्ष्मणपिंपळकररा.पारगावयासमुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.195 pdf
2459 हातकणंगले पारगांव शेवतीबापतुकारागुधुमाळरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.01.Pdf
2460 हातकणंगले पारगांव कोंडीसुभानामेणकररा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.01.Pdf
2461 हातकणंगले पारगांव कृष्णातुकाचौगुलेरापारगावयांसमुलगानिवृत्ती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.03.Pdf
2462 हातकणंगले पारगांव साळूनीयेसुजोतीचरणेरा.पारगावयासमुलगीचंद्रा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.03.Pdf
2463 हातकणंगले पारगांव दादूसुभानाजगताडेरा.बावचीता,वाळवेयासमुलगीसोनू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.03.Pdf
2464 हातकणंगले पारगांव हरीआप्पाखांडेकररा.पारगावयासमुलगीतारू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.03.Pdf
2465 हातकणंगले पारगांव नानाबाबाजीचौगुलारा.पारगावयासमुलगा-रामकृष्ण महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.03.Pdf
2466 हातकणंगले पारगांव पांडुरंगबापबापूकृष्णासाळुंखेरा.करवीर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.05.Pdf
2467 हातकणंगले पारगांव कृष्णागणूमोरेरा.पारगावयासमुलगागणू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.07.Pdf
2468 हातकणंगले पारगांव भाऊआप्पाभांडवलेरा.पारगावयासमुलगाईश्वरा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.07.Pdf
2469 हातकणंगले पारगांव बाळूकृष्णाहैबतीरा.ककोडोलीयासमुलगीयेसा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.07.Pdf
2470 हातकणंगले पारगांव सीतारामराघूधुमाळरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.09.Pdf
2471 हातकणंगले पारगांव दादूबाबाजीबोनेरा.पारगावयासमुलगाभाऊ महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2472 हातकणंगले पारगांव रामुतुकाचाळकेरा.पारगावयासमुलगाआण्णाप्पा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2473 हातकणंगले पारगांव नानाहरीबाबररा.निलेवाडीयासमुलगारामचंद्र महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2474 हातकणंगले पारगांव मारुतीमन्याप्पावडगावकररा.सातसौदाचेयासमुलगीरत्ना महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2475 हातकणंगले पारगांव तात्यागोपाळाजगदाळेरा.निलेवाडीयासमुलगीयेसा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2476 हातकणंगले पारगांव आबाआकोबाभोसलेरा.निलेवाडीयासमुलगाराजाराम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2477 हातकणंगले पारगांव तुकाबाबाजीधुमाळरा.पारगावयासमुलगीहारुबाई महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2478 हातकणंगले पारगांव हनमातांबूमोरेयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2479 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूबाबासोरा.निलेवाडीयासमुलगापांडू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.11.Pdf
2480 हातकणंगले पारगांव आकोबासत्तूउरूनकररा.निलेवाडीयासमुलगारामु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.13.Pdf
2481 हातकणंगले पारगांव बाबूगणूपोवाररा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg.13 pdf
2482 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूबाबाजीशेलकारा.निलेवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon pg 13 pdf
2483 हातकणंगले पारगांव तुकाहणमाकदमरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.15.Pdf
2484 हातकणंगले पारगांव सोनूबापआकोबासत्तूऊरूनकररा.निलेवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.15.Pdf
2485 हातकणंगले पारगांव रामुबाळूचाळकेरा.सदरयासमुलगीसोनू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.17.Pdf
2486 हातकणंगले पारगांव सखारामतात्याकेवेळेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.19.Pdf
2487 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूराणोजीमोरेरा.पारगावयासमुलगाधोंडीबा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.21.Pdf
2488 हातकणंगले पारगांव विठोबाआबाखोतरा.अंबपचीवाडीयासमुलगीसावित्री महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.21.Pdf
2489 हातकणंगले पारगांव बाळूआप्पाशिंदारा.निलेवाडीयासमुलगापांडुरंग महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.21.Pdf
2490 हातकणंगले पारगांव तुकाकोंडीजाधवयासमुलगीनावभागी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.21.Pdf
2491 हातकणंगले पारगांव शिवरामसुबरावतिरपणकरयासमुलगाबापु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.21.Pdf
2492 हातकणंगले पारगांव कृष्णासंतूपाटीलरा.चावरेयासमुलगामारुती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.21.Pdf
2493 हातकणंगले पारगांव जनाकोममसूजाधवरा.निलेवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.23.Pdf
2494 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूबाबाजीधुमाळरा.पारगावयासमुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.23.Pdf
2495 हातकणंगले पारगांव भाऊहरीपिंजरेरा.खोंचीयासमुलगाशंकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.25.Pdf
2496 हातकणंगले पारगांव नामूआकोबाभापकररा.निलेवाडीयासमुलगीकमळा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.25.Pdf
2497 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूबाबाजीधुमाळरा.पारगावयासमुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.27.Pdf
2498 हातकणंगले पारगांव ताराबापकोंडीयादवरा.वडगांव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.27.Pdf
2499 हातकणंगले पारगांव शामुबापशिवाजोतीयेरडूलेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.27.Pdf
2500 हातकणंगले पारगांव तानूबापज्ञानूराणोजीमोरेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.27.Pdf
2501 हातकणंगले पारगांव रामचंद्रबापज्ञानूनाथाघाटगेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.27.Pdf
2502 हातकणंगले पारगांव रामाबाबासोमानेरा.निलेवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.27.Pdf
2503 हातकणंगले पारगांव येसाबापबाळूकृष्णाहैबतीरा.ककोडोली महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.29.Pdf
2504 हातकणंगले पारगांव कोंडीबाबाजीयादवरा.वडगांवयासमुलगीधोंडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.29.Pdf
2505 हातकणंगले पारगांव म्हादुगोविंदामोहितेरा.पारगावयासमुलगाबापू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.31.Pdf
2506 हातकणंगले पारगांव धोंडीबाबापआबाविठूवाडकररा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.31.Pdf
2507 हातकणंगले पारगांव येसुसिदूलाठवडेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.31.Pdf
2508 हातकणंगले पारगांव गणूबापकृष्णागणूमोरेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.31.Pdf
2509 हातकणंगले पारगांव कोंडीबाळूधुमाळयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.33.Pdf
2510 हातकणंगले पारगांव तात्याबाबूखोतरा.निलेवाडीयासमुलगाशामु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.33.Pdf
2511 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूपिराजीपा.रा.शिगावता.वाळवेयासमुलगारामचंद्र महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.35.Pdf
2512 हातकणंगले पारगांव रामापोवाररा.उत्तरपेटाता.पन्हाळा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.35.Pdf
2513 हातकणंगले पारगांव भागूकोमनरुमोहितेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.35.Pdf
2514 हातकणंगले पारगांव शिदूसत्तूचोपदाररा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.37.Pdf
2515 हातकणंगले पारगांव कोंडीबाळूधुमाळरा.पारगावयासमुलगीराणी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.37.Pdf
2516 हातकणंगले पारगांव रामातुकापारा.पारगावयासमुलगानावशामु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.37.Pdf
2517 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूभाऊकाककररा.निलेवाडीयासमुलगादादू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.37.Pdf
2518 हातकणंगले पारगांव दौलूतुकाजाधवरा.चरणता.पन्हाळायासमुलगीशांती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.37.Pdf
2519 हातकणंगले पारगांव गणूकोंडीमेणकररा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.39.Pdf
2520 हातकणंगले पारगांव बापू.बापभिवाबाळापारा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.39.Pdf
2521 हातकणंगले पारगांव राजारामबापगोविंदारामापारा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.39.Pdf
2522 हातकणंगले पारगांव म्हादुआबाखाटीकरा.पारगावयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.41.Pdf
2523 हातकणंगले पारगांव रामानागूपारा.भडकीबेता.वाळवायासमुलगीशेवांती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.41.Pdf
2524 हातकणंगले पारगांव दत्तूआप्पाकुंभाररा.पारगावयासमुलगापांडुरंग महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.41.Pdf
2525 हातकणंगले पारगांव कृष्णाराणोजीमोरेरा.पारगावयासमुलगीकमळा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.41.Pdf
2526 हातकणंगले पारगांव पांडुरंगबापगोविंदासुभानापा.रा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.43.Pdf
2527 हातकणंगले पारगांव सोनूबापरामाबाळूचाळकेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.43.Pdf
2528 हातकणंगले पारगांव हौसाबापतुकाशिवरामपारा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.43.Pdf
2529 हातकणंगले पारगांव गणूयेसुधमामेरा.पारगावयासमुलगाआप्पाजी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.45.Pdf
2530 हातकणंगले पारगांव केरूसुभानागोंडेरा.निलेवाडीयासमुलगाबापू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.45.Pdf
2531 हातकणंगले पारगांव आत्मारामतातोबामोहितेरा.निलेवाडीयासमुलगीबाळका महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.45.Pdf
2532 हातकणंगले पारगांव गोपाळतातोबाहांडेरा.पारगावयासमुलगागोविंदा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.45.Pdf
2533 हातकणंगले पारगांव बाबूगोविंदापा.रा.कामेरीता.वाळवेयासमुलगारामचंद्र महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.45.Pdf
2534 हातकणंगले पारगांव पारूबापगणूबाबाजीमांगलेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pg.47.Pdf
2535 हातकणंगले पारगांव गोविंदगणूपा.रा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.47.Pdf
2536 हातकणंगले पारगांव नानाआत्माराममोहितेरा.नावलीयासमुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.47.Pdf
2537 हातकणंगले पारगांव नानारावजीभांडवलेरा.पारगावयासमुलगीहिरा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2538 हातकणंगले पारगांव तुकाराबाळाचव्हाणरा.पारगावयासमुलगाबाळा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2539 हातकणंगले पारगांव नानाआत्माराममोहितेरा.नावलीयासमुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2540 हातकणंगले पारगांव धोंडीनानापा.रा.पारगावयासमुलगापांडु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2541 हातकणंगले पारगांव कृष्णालखुपारा.पारगावयासमुलगारामु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2542 हातकणंगले पारगांव भाऊआप्पामोहितेरा.पारगावयासमुलगीशंकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2543 हातकणंगले पारगांव पांडूभाऊचवाणरा.चावरेयासमुलगाआणाप्पा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.49.Pdf
2544 हातकणंगले पारगांव सुभानाविठूजाधवरा.निलेवाडीयासमुलगीहिरा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.51.Pdf
2545 हातकणंगले पारगांव म्हादुबाळूबोनेरा.सदरयासमुलगाविष्णु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.51.Pdf
2546 हातकणंगले पारगांव बाळाबाईकोमरामजीपा.रा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.53.Pdf
2547 हातकणंगले पारगांव रामाराऊधूलूमरा.सदरयासमुलगाशंकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.55.Pdf
2548 हातकणंगले पारगांव हिरा.नीकृष्णाबापुजीखराडेरा.पारगावयासमुलगाचिमराव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.55.Pdf
2549 हातकणंगले पारगांव कृष्णागोविंदपारा.रा.सदरयासमुलगीनावशंकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.55.Pdf
2550 हातकणंगले पारगांव आकुनीतुकाभोसलेरा.पारगावयासमुलगामारुती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.55.Pdf
2551 हातकणंगले पारगांव रामाबाबाजीधुमाळरा.सदरयासमुलगाबाळू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.55.Pdf
2552 हातकणंगले पारगांव गोजाकोमतुकाधमधमेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.57.Pdf
2553 हातकणंगले पारगांव बाऊलकूबोगररा.यलूरयासमुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.59.Pdf
2554 हातकणंगले पारगांव बाबूलक्ष्मणघाटगेरा.निलेवाडीयासमुलगापांडुरंग महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.59.Pdf
2555 हातकणंगले पारगांव आण्णानारूपारा.पारगावयासमुलगीचंद्रा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.59.Pdf
2556 हातकणंगले पारगांव भाऊकृष्णापारा.सदरयासमुलगानावज्ञानू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.59.Pdf
2557 हातकणंगले पारगांव भाऊबाबाजीकदमरा.तांदळवाडीता.वाळवेयासमुलगाश्रीपती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.59.Pdf
2558 हातकणंगले पारगांव रानभाराघूकदमरा.सदर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.61.Pdf
2559 हातकणंगले पारगांव सोनूबापभाऊसाखरामचाळकेरा.सदर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.61.Pdf
2560 हातकणंगले पारगांव नानातात्यापारा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.61.Pdf
2561 हातकणंगले पारगांव यमनाबाईकासाबीनरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.61.Pdf
2562 हातकणंगले पारगांव हिराकोमकाशीरामपारा.मालेपेटापन्हाळा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.61.Pdf
2563 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूयेसबाघाटगेरा.निलेवाडीयासमुलगाराम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2564 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूयेसबाघाटगेरा.निलेवाडीयासमुलगाचंद्र महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2565 हातकणंगले पारगांव भाऊनारायणपाटीलरा.पारगावयासमुलगीहौसा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2566 हातकणंगले पारगांव धोंडीहरीपोवाररा.पारगावयासमुलगातुकाराम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2567 हातकणंगले पारगांव कमळानीनानारावजीधुमाळरा.पारगावयासमुलगापांडू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2568 हातकणंगले पारगांव मारुतीलिंगाप्पायासमुलगिशेवांती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2569 हातकणंगले पारगांव बाळूशिदूरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.63.Pdf
2570 हातकणंगले पारगांव विष्णुनावजीकेवळेरा.पारगावयासमुलगीगंगू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2571 हातकणंगले पारगांव ईश्वरायेशवंतपाटीलरा.पारगावयासमुलगीतारी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2572 हातकणंगले पारगांव गणूयेसुबोनेरा.पारगावयासमुलगारामु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2573 हातकणंगले पारगांव म्हादुदशरथापाटीलरा.पारगावयासमुलगीभागु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2574 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूगोविंदासंकपाळरा.निलेवाडीयासमुलगीहारणी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2575 हातकणंगले पारगांव धोंडीमसूखोतरा.सदरयासमुलगीगंगू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2576 हातकणंगले पारगांव नाथासुबरावपाटीलरा.पारगावयासमुलगाआंदु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2577 हातकणंगले पारगांव दौलूबाळूमोहितेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.65.Pdf
2578 हातकणंगले पारगांव ठोंबरावआईहिरानीकृष्णाबापुजीखराडेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.67.Pdf
2579 हातकणंगले पारगांव गणपतीकृष्णाचौगुलेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.67.Pdf
2580 हातकणंगले पारगांव विठाबाईम्रबाळाराऊतरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.67.Pdf
2581 हातकणंगले पारगांव दिनकरबापतातोबापा.रा.ककोडोली महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.67.Pdf
2582 हातकणंगले पारगांव बाळूनायकूचाळकेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.67.Pdf
2583 हातकणंगले पारगांव बाबूबिनबापूसोकरा.देववाडीयासमुलगीयेसा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.69.Pdf
2584 हातकणंगले पारगांव शिवरामरामजीपाटीलरा.पारगावयासमुलगातुकाराम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.69.Pdf
2585 हातकणंगले पारगांव कृष्णातुकारामसुरवशीराय.निलेवाडीयासमुलगादत्तू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.69.Pdf
2586 हातकणंगले पारगांव भाऊविठूचौगुलारा.पारगावयासमुलगागणपती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.69.Pdf
2587 हातकणंगले पारगांव नानाकेदारीपाटीलरा.पारगावयासमुलगीकुशी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.69.Pdf
2588 हातकणंगले पारगांव बापूरामाशेळकेराय.निलेवाडीयासमुलगाशंकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.69.Pdf
2589 हातकणंगले पारगांव आण्णायेसुपाटीलरा.पारगावयासमुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.71.Pdf
2590 हातकणंगले पारगांव बाळाबापतुकाबाळाचवाणरा.सदर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.71.Pdf
2591 हातकणंगले पारगांव आन्नीबापदादूकृष्णापोवाररा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.71.Pdf
2592 हातकणंगले पारगांव येसाबापज्ञानूबाबाजीधुमाळरा.सदर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.71.Pdf
2593 हातकणंगले पारगांव गंगूबापविष्णुनावजीकेवळेरा.सदर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.71.Pdf
2594 हातकणंगले पारगांव बाळूबापरामाबाबाजीधुमाळरा.सदर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.71.Pdf
2595 हातकणंगले पारगांव गणूआत्मादेसाईरेटरकररा.पारगावयासमुलगाहिंदू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.73.Pdf
2596 हातकणंगले पारगांव तुकाशिवरामपाटीलरापारगावयासमुलगामारुती महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.73.Pdf
2597 हातकणंगले पारगांव कमळानीज्ञानूपाटलूपाटीलरा.सदरयासमुलगीयेसा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.73.Pdf
2598 हातकणंगले पारगांव आण्णायेसुपाटीलरा.पारगावयासमुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.73.Pdf
2599 हातकणंगले पारगांव गोविंदारामापाटीलरा.पारगावयासमुलगीबनू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.73.Pdf
2600 हातकणंगले पारगांव गणूबाबाजीमांगलेरा.पारगावयासमुलगाशामु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.73.Pdf
2601 हातकणंगले पारगांव भाऊआबापाटीलरा.पारगावयासमुलगाविठोबा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.73.Pdf
2602 हातकणंगले पारगांव ज्ञानूनाथाघाटगेरा.पारगावयासमुलगीसीता महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.73.Pdf
2603 हातकणंगले पारगांव कृष्णानायकूपाटीलरा.सदरयासमुलगाआण्णा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.73.Pdf
2604 हातकणंगले पारगांव गणपतीबापतुकाकोंडीजाधवरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.75.Pdf
2605 हातकणंगले पारगांव आनीबापगोविंदाआप्पापाटीलरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.75.Pdf
2606 हातकणंगले पारगांव बाळूकेदारीशिंदारा.निलेवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.75.Pdf
2607 हातकणंगले पारगांव दादूतुकाजासुदरा.सदर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.75.Pdf
2608 हातकणंगले पारगांव विठोबाबापभाऊआबारा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.75.Pdf
2609 हातकणंगले पारगांव दत्तूनरुभोसलेरा.चिकूर्डेयासमुलगागोविंदा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.77.Pdf
2610 हातकणंगले पारगांव बाळूनेरा.निलेवाडीयासमुलगीआणी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.77.Pdf
2611 हातकणंगले पारगांव हिराबापशंकरजीवबाकोंकणेरा.निलेवाडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.79.Pdf
2612 हातकणंगले पारगांव शेवांतीबापम्हादूगोविंदामोहितेरा.पारगाव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.79.Pdf
2613 हातकणंगले पारगांव आनंदरावबापकृष्णाबापुजीखराडेरा.सदर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.79.Pdf
2614 हातकणंगले पारगांव गणूचिमाजीमोहितेरा.निलेवाडीयासमुलगाहिंदू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.81.Pdf
2615 हातकणंगले पारगांव बाजीरावबाबाजीपाटीलरा.पारगावयासमुलगारामचंद्र महसूल  जन्म मृत्यू नोंद वही  Pargaon Pn.81.Pdf
2616 हातकणंगले पारगांव बाळूकृष्णापाटीलरा.पारगावयासमुलगीरत्ना महसूल  जन्म मृत्यू नों