बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका पन्हाळा(1-8000)

<
अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 पन्हाळा काटेभोगाव  सखोबा रावजी आळवेकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
2 पन्हाळा काटेभोगाव  सावबा वाळवेकर यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
3 पन्हाळा काटेभोगाव  संभु आळवेकर यास मुलगा नाव दत्तू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
4 पन्हाळा काटेभोगाव  ज्योती बाळा पाटील यास मुलगा नाव दत्तू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
5 पन्हाळा काटेभोगाव  बाबू पंडू शिदा यास मुलगा नाव बाळकी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
6 पन्हाळा काटेभोगाव  रामा आप्पा चाबक यास मुलगी नाव कजळी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
7 पन्हाळा काटेभोगाव  रामा आप्पा चाबक यास मुलगा नाव विष्णू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
8 पन्हाळा काटेभोगाव  भिवरा कोम गोपाळा पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
9 पन्हाळा काटेभोगाव  सुंदरा कोम हरी पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
10 पन्हाळा काटेभोगाव  नाई कोम राऊ पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
11 पन्हाळा काटेभोगाव  धिरा विठू चौगले यास मुलगी नाव बेनी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
12 पन्हाळा काटेभोगाव  राम गणु म्हार यास मुलगा नाव गणू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
13 पन्हाळा काटेभोगाव  दौलता मगदूम यास मुलगी नाव रंगू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
14 पन्हाळा काटेभोगाव  रामा भिलारा यास मुलगी नाव ताई तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
15 पन्हाळा काटेभोगाव  गोविंदा आप्पा यास मुलगी नाव द्रुपती  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
16 पन्हाळा काटेभोगाव  विठूनाथ डवंग यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
17 पन्हाळा काटेभोगाव  दत्तु गंगाजी  व्हवरे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर काटेभोगाव 
18 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कमला कोम यादव  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
19 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बळू बाप पाटलु बच्चे  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
20 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नाथा बाप विठू मोरे यास मुलगा धोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
21 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे ज्ञानु बाप बापु बच्चे यास मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
22 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे आकोबा बाप तातोबा बच्चे यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
23 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे गोपाळा बाप कृष्णा यादव यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
24 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे भाऊ तातोबा शिंदे  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
25 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे जिजा कोम नाना यादव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
26 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे चिंगी बाप राऊ बच्चे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
27 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे सखोबा बाबू बच्चे  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
28 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे राजा बाप धोंडी बच्चे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
29 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे हरी बिन तुका जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
30 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे तानु कोम गोपाळा यादव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
31 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बच्चा कोम तात्या नरुटा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
32 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे सखी कोम ज्ञानू पाटील चरणकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
33 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे लखु बापजी पा नेरे यास मुलगा नाव येसू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
34 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे केसू बाप दाजी पाटील यादव यास मुलगा नांव धोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
35 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बंडु बाप आबा बच्चे यास मुलगी अनुसया तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
36 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे खंडु मलु सातारकर यास मुलगी नांव कोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
37 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे दादु बाप तुका इंगवला यास मुलगा नांव कृष्णा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
38 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कोंडी बाप खंडु चव्हाण सातारकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
39 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नाना धोंडी महाडीक मुलगा आनदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
40 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बाळकु देवजी मयराव मुलगी कासू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
41 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे दसो बाप केसू आबा बच्चे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
42 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे महवना कोम बाबाजी यादव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
43 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे भागु कोम नाना बच्चे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
44 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे चंद्रा दाजी बच्चे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
45 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नाना बाबाजी इंगवला मुलगा हरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
46 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे हरी  बाप नाना इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
47 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे गंगा बाप दादु यादव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
48 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे तानु बाप भाऊ ज्ञानु पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
49 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नवला बाळू इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
50 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे अहिला कोम धोंडी यादव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
51 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे गंगा बाप ज्ञानु पाडळकर नरसिंगपुर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
52 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे महि ज्ञानु पाटील यांची मुलगी तानु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
53 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कृष्णा नाना बाऊचकर यांची मुलगी सखु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
54 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे विठु तुकाराम बाऊचकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
55 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे तुकाराम बापू जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
56 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे ज्ञानु बाप बापु बच्चे याचा मुलगा नाव निवृत्ती  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
57 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे लखु  भिवा जेरे यांची मुलगी नानु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
58 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे पांडु रावजी यादव यास मुलगा रंगू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
59 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बळू विठू यादव यास मुलगा नांव शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
60 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे मारुती गोविंदा बच्चे यांचा मुलगा नरबदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
61 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे सखारामा विठू नरुटा यांचा मुलगा शामु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
62 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे ज्ञानू येसू मारे यांचा मुलगा महादू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
63 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बाळा बापू इंगवला यांचा मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
64 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कृष्णा विठू सावंत यांची मुलगी गंगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
65 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे गोविंदा भाऊ मांगुरकर रा मांगले यांचा मुलगा यशवंत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
66 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नाथा बाप विठू मोरे यास मुलगी सद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
67 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे दसरु जिऊबा मारे यांची मुलगी गुणी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
68 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे सिता बाप रामा मोरे  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
69 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे आण्णा परसु बांदल यांचा मुलगा भिमा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
70 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे शेवंता बाप पांडु मारे  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
71 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे सखारामा विठू नरुटा यांचा मुलगा शामु नरुटा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
72 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे यशवंत बाळा सुतार यांचा ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
73 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे दादु बापू महाडीक यांचा मुलगा शामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
74 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे शामु बाप दादू महाडीक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
75 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे भाऊ सुभाना यादव यांचा मुलगा शामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
76 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बापू बाळा इंगवले यांची मुलगी नानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
77 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कृष्णा परसु बांदल यांची मुलगी तानी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
78 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे विठा बाप नाथा यास मुलगा विठू मोरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
79 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे विठू हारी व्हटकर  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
80 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नाना गोविंदा जाधव यांची मुलगी आनू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
81 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे मारूती गोपी बच्चे याचा मुलगा गोविंदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
82 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे  ज्ञानु तुका बाऊचकर नांव नानु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
83 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नारु हरी बांदल यांची मुलगी नांव येशवदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
84 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे चंद्रा बाळा इंगवल याचा मुलगा पांडु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
85 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे केसू लक्ष्मण दाडमोड यांचा मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
86 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बाळू बापू इंगवल याची मुलगी हौसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
87 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे जना बाप दादू महाडीक  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
88 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे चिमा कोम गोपाळा केसरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
89 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे आकू बाप नारू बांदल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
90 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे शंकर बाप बाळू इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
91 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे आण्णा परसु बांदल यांचा मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
92 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे ज्ञानु तुकाराम बाऊचकर यांची मुलगी आकाताई तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
93 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे सिद बाळू महाडीक यास मुलगी हौसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
94 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे सखोबा विठू नरोटा यास मुलगी हौसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
95 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नाना धोडी म्हाडीक यास मुलगा महादेव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
96 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे आकूनी नारू हारी बांदल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
97 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे सहदेव ज्ञानु येसू मारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
98 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे हरी बाप तुकाराम बाऊचकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
99 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे लखु बिन भिमा नेरे यांची मुलगी चिमा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
100 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे मना कोम बाळकू नरोटा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
101 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे अगा बिन भाऊपा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
102 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे इसी बाप पांडु भाऊ मोरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
103 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बायनी बाप बाळू बापू इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
104 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे  राई कोम केसू इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
105 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे अनु बाप केसू पांडू इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
106 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे  येसू धोंडू इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
107 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे तुकाराम धोंडी इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
108 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कृष्णा नाना बाऊचकर  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
109 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे गणू सखाराम इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
110 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कृष्णा राऊजी बाउचकर यांचे मुलगी आनू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
111 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नाना बाबाजी इंगवला यांची मुलगी तारी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
112 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नाना धोंडी महाडीक मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
113 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे आनुसया बाप नारु बांदल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
114 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे भाऊ कृष्णा यादव यांची मुलगी अनुसया तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
115 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नाथा बिन विठू मोरे यांचा मुलगा महिपती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
116 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे गणू तात्या नरुटा यांची मुलगी हावसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
117 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बाळकू देवजी नरुटा यांची मुलगी कुंसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
118 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे ज्ञानू बाळू इंगवला यांची मुलगी गौसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
119 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बाळू धोंडी मारे यांची मुलगी सखु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
120 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे ज्ञानु येसू मारे यांचा मुलगा आकाराम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
121 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे दादू बिन भाऊ जाधव यांचा मुलगी अनु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
122 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बया कोम रावजी बाऊचकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
123 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे मारुती बिन भाऊ खाडे यांचा मुलगा अकाराम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
124 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे पांडु भाऊ मारे यांचा मुलगा हिंदु  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
125 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कुशि बाप बाळकु देवजी नरोटा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
126 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बाळकी कोम रामा बाऊचकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
127 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे हारु कोम कृष्णा बाऊचकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
128 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे तात्या राऊजी मारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
129 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे केशव बाप नाना इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
130 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे गिती बाप ज्ञानु बाळू इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
131 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे पांडु भाऊ मारे  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
132 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे पारु बाप ज्ञानु बाऊचकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
133 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे भाऊ बाप ज्ञानु बाऊचकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
134 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बाळू धोडी मारे  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
135 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे सेानी बाप दसरू मारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
136 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे तुका बाप नाथा मारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
137 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे  गंगू कोम ज्ञानू इंगवला  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
138 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे राधा बाप नाना इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
139 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे भाऊ लक्ष्मण मारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
140 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे येसी बाप तुका बांदल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
141 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे हावसा कोम तुका बांदल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
142 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे तुकाराम राघू बांदल याचा रामु  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
143 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे श्रीपती गणु यादव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
144 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे महाद राम बच्चे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
145 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे  बापू बाप बाळू मारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
146 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे  महिपत कोम ज्ञानू बांदल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
147 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे भागु कोम जोती पवार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
148 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे गणा कोम नाना इंगवले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
149 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे तुकाराम बाळू महाडिक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
150 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे  रामु बाप पांडु मारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
151 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे खंडू बिन मालू चव्हाण सातारकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
152 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बाळका बाप हरी बांदल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
153 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कमळा कोम तात्या मारे  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
154 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे रामा कृष्णा बाऊचकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
155 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे रामा बाप तुका बांदल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
156 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे वालू कोम बाळू मारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
157 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे गोजरा कोम बाळू महाडिक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
158 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे विठा बाप तुकाराम बांदल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
159 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे दादू बिन तुका जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
160 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे धोंडी बिन बापू इगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
161 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे भागू कोम गणू नरुटा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
162 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे रंग्या बाप गणू जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
163 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नाना बाबजी इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
164 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे गणू बिन तात्या नरुटा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
165 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे गंगी बाप बाळू मारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
166 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे हावसा बाप धोंडी इगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
167 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे दादु बिन बापू महाडिक गोजरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
168 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे येसू बिन बाबू महाडिक यांची मुलगी अनुसया तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
169 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे दादू बिन बाबू मोहोरेकर यास मुलगी तारा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
170 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे धोंडी बापू इगावले यांचा मुलगा श्रीधर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
171 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे दसरु बिन जिऊबा मारे यांची मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
172 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नाथ विठू मोरे यांचा मुलगा निवृत्ती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
173 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बाळा कृष्णा बाऊचकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
174 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे मुळसा कोम गणू इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
175 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे सिद्दू बाळा महाडिक यांची मुलगी तारा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
176 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे हारु कोम गणू जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
177 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे अनुचि बाप परसु बांदल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
178 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नरवदी बाप मारुती गोविंद बच्चे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
179 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कृष्णा परसु बांदल यांची मुलगी सायीत्री तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
180 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे रामा बाजी मारे यांची मुलगी तारा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
181 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे ज्ञानु भाऊ भोसले यांची मुलगी नवशी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
182 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे चंद्रा बाळा इंगवला यांची मुलगी अनु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
183 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कोशी बाप नाना जोती मोरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
184 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे तानी बाप दसरू जिवबा मोरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
185 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे रावजी लक्ष्मण धडेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
186 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे भाऊ आबा कदम  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
187 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे सख्या बाप धोंडी इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
188 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे तुका कृष्णा बच्चे यास मुलगा निवृत्ती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
189 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे मंजूळा बाप केसू दाजी यादव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
190 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे गणू बिन नरसु गावडे यांची मुलगी कवडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
191 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे तुका सामु बांदल यांची मुलगी गंगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
192 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कमळी खंडु मलू सातारकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
193 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे रामू बाळू चव्हाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
194 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे आक्का बाप गणू बच्चे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
195 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे महासती गोविंदा बच्चे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
196 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कृष्णा परसु बांदल यांचा मुलगा लक्षुमन तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
197 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे मुक्ता कोंडी दाजी मारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
198 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे ज्ञानू कोम नारू बाऊचकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
199 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे चंद्रा तुका जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
200 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बाळू धोंडी मारे यांचा मुलगा दिनकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
201 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे भाऊ कृष्णा यादव यांचा मुलगा दिनकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
202 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे दसरु बिन जिऊबा मारे यांची मुलगी तानु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
203 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे विठु सखाराम बांदल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
204 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बाळू बापू इंगवला यांचा मुलगा रामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
205 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे येसू बापू महाडिक यांचा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
206 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे रामा बिन हारी बच्चे याची मुलगी येसू  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
207 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नाना धोंडी महाडिक यांची मुलगी तानी  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
208 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे गोविंदा बाबू बच्चे यांची मुलगी बायणी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
209 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे मारुती धोडी यादव यांचा मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
210 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे तानी बाप भाऊ बच्चे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
211 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे मारुती बाप गोविंदा जोती बच्चे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
212 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे रामा बीन बाबू बच्चे यांची मुलगी तानी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
213 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नानू बाप दसरु जीवबा मोरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
214 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे गंगी बाप तुका राघु बांदल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
215 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे आनी बाप कृष्णा बाऊचकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
216 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे भोळी बाप खंडु सातारकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
217 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे हावशी पांडू भाऊ मारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
218 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे शेवंती बाप विश्वरा विठू पाटील कणदूर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
219 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे सखी बाप कृष्णा नाना बाऊचकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
220 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे रखमा कोम तुका जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
221 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे हिरा दसरू बीन जीवबा मारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
222 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे मधुकर कृष्णा धोंडी मोरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
223 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कमळी ज्ञानु  तुकाराम बाउचकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
224 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे आळू कोम गोविंदा जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
225 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कोंडू कोम बाबाजी जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
226 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे शेवंती बाप नाना धोंडी महाडिक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
227 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बाळू आप्पा महाडिक  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
228 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे विटा बाप तुकाराम राघू बांदल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
229 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे सदु बाप भाऊ कृष्णा यादव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
230 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे राधी बाप नाना बाबाजी इंगवले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
231 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे रतना कोम जोती मोरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
232 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे केसू बीन बाबू इंगवला यांची मुलगी हिरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
233 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे हरणी बाप बाळू धोंडी मोरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
234 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे कासा कोम सिदू कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
235 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे भरमा कोम खंडू चव्हाण सातारकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
236 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे मंजूळा बाप बाळू बापू इंगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
237 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे आण्णा बीन दादू भाऊ पाटील चरणकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
238 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे बायजी कोम बाबाजी काळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
239 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे नरुटा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
240 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे चव्हाण  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
241 पन्हाळा सावर्डे तर्फ सातवे मारूती गोविंदा बच्चे ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर सावर्डे तर्फ सातवे
242 पन्हाळा कोतोली हौसी बाप रामा अंबीलढोक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कोतोली
243 पन्हाळा कोतोली कोंडी बाप धोंडी अंबीलढोक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कोतोली
244 पन्हाळा कोतोली पांडू बाप धोंडी रेडेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कोतोली
245 पन्हाळा कोतोली अर्जुना बाप नारू रेडेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कोतोली
246 पन्हाळा वाशी सखी कोम बाळया पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
247 पन्हाळा वाशी धोंडी राघू पा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
248 पन्हाळा वाशी बापू पानकर यास मुलगा ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
249 पन्हाळा वाशी सखी कोम भागोजी पा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
250 पन्हाळा वाशी बाबू रामची पा यास मुलगा नाव कृष्णा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
251 पन्हाळा वाशी शिवा गंगाजी पाटील यास मुलगा नांव धोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
252 पन्हाळा वाशी साळु कोम केदारी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
253 पन्हाळा वाशी रमा कोम बाळा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
254 पन्हाळा वाशी सतु राणे हवलदार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
255 पन्हाळा वाशी रखमा कोम सिवा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
256 पन्हाळा वाशी चिमा कोंडी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
257 पन्हाळा वाशी रखमा विठू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
258 पन्हाळा वाशी  कुशा बाबाजी पाटील यास मुलगा धोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
259 पन्हाळा वाशी काळू भागुजी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
260 पन्हाळा वाशी बया कोम संतू खापने तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
261 पन्हाळा वाशी ममती कोम इसरामा सिगम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
262 पन्हाळा वाशी रामा संतू खापणे यास मुलगा झाला नाव संतू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
263 पन्हाळा वाशी देवबा रावजी पाटील यास मुलगी झाली नाव ताईनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
264 पन्हाळा वाशी बापू बारकू पानकर यास मुलगा झाला नांव धोंडया तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर वाशी
265 पन्हाळा आपटी भाऊ विन म्हादू जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर आपटी
266 पन्हाळा आपटी आनु बाप भाऊ विन म्हादू जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर आपटी
267 पन्हाळा आपटी आप्प बिन गोपाळा भोसला यास मुलगा धोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर आपटी
268 पन्हाळा आपटी हाऊसा बाप तात्या बिन कुशाप्पा उदाळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर आपटी
269 पन्हाळा आपटी रामा सुभाना जाधव त्यास मुलगी तारा आनु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर आपटी
270 पन्हाळा आपटी बाबु आबा गायकुड यांस मुलगी नाव राहु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर आपटी
271 पन्हाळा आपटी रामु सुबाना जाधव यांस मुलगी आकु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर आपटी
272 पन्हाळा आपटी भाऊ आप्पासो केसरकर यांस मुलगी नाव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर आपटी
273 पन्हाळा आपटी हौषी बाप ज्ञानू चव्हाण रा. आपटी इजला मुलगी नाव शांती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर aapati
274 पन्हाळा पिंपळे तर्फ ठाणे रकमा कोम कुशापा आसवले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर पिंपळे तर्फ ठाणे
275 पन्हाळा पिंपळे तर्फ ठाणे कुसा कोम आपा रजुत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर पिंपळे तर्फ ठाणे
276 पन्हाळा पिंपळे तर्फ ठाणे रामा आजाचे नांव धोंडी पाटील यास मुलगा झाला नांव लहू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर पिंपळे तर्फ ठाणे
277 पन्हाळा पिंपळे तर्फ ठाणे सिवा बापाचे नाव रामा पाटील नणुदरेकर यास मुलगी झाली नांव शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर पिंपळे तर्फ ठाणे
278 पन्हाळा पिंपळे तर्फ ठाणे रामा बाबाजी जादव यास मुलगा झाला श्रीपती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर पिंपळे तर्फ ठाणे
279 पन्हाळा गुडे   सकू बाप भाऊ कदम  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू रजिष्टर gude
280 पन्हाळा गुडे   आकू बाप भाऊ कदम  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू रजिष्टर gude
281 पन्हाळा गुडे   शंकर रामा गाईकवाड रा.पडळ   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू रजिष्टर gude
282 पन्हाळा गुडे   सोनी बाप भाऊ मोहिते रा.कणेगाव  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू रजिष्टर gude
283 पन्हाळा दिगवडे  सुभाना येसबा यांस मुलगी नांव तानी तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
284 पन्हाळा दिगवडे रामा भिमा पोवार यांस मुलगी नांव संगा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
285 पन्हाळा दिगवडे दत्तू कृष्णा निकम पनावेकर यास मुलगी मलु शिंदे यांचे घरी नांव पुवसा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
286 पन्हाळा दिगवडे गोविंदा लखु थोरवंत  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
287 पन्हाळा दिगवडे आंबी कोम नारु पोवार तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
288 पन्हाळा दिगवडे रकमी कोम गोपाळा पाटील तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
289 पन्हाळा दिगवडे यमनी कोम नाना पाटील तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
290 पन्हाळा दिगवडे चंद्र कोम रानाजी पाटील तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
291 पन्हाळा दिगवडे कृष्णा गणु जाधव तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
292 पन्हाळा दिगवडे दादू बिन धोंडी पोवार तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
293 पन्हाळा दिगवडे ज्ञानू बिन रामा पोहाळकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
294 पन्हाळा दिगवडे बाबु बिन सतू पोवार तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
295 पन्हाळा दिगवडे गोविंदा बाळा पोवार तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
296 पन्हाळा दिगवडे गुडू सटवू पाटील तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
297 पन्हाळा दिगवडे हरी रखमाजी पाटील तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
298 पन्हाळा दिगवडे आकी कोम धोंडी गायकवाड यास मुलगी नांव विठाई तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  दिगवडे
299 पन्हाळा गोलीवडे तुका हरी पाटील तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
300 पन्हाळा गोलीवडे आंबू कोम भागोजी वसेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
301 पन्हाळा गोलीवडे हरी भाऊ पाटील यास मुलगी काशी तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
302 पन्हाळा गोलीवडे कृष्णा देवाजी वसेकर यास मुलगा पांडू तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
303 पन्हाळा गोलीवडे रामा तात्या पाटील यास मुलगी कृष्णी तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
304 पन्हाळा गोलीवडे धोंडी तात्याप्पा पाडळकर यास मुलगी दगडी तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
305 पन्हाळा गोलीवडे कोंडी बाबू आतिगरा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
306 पन्हाळा गोलीवडे गिरजा बाप गोपाळा आबा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
307 पन्हाळा गोलीवडे संता कोम कोंडिबा आतिगरा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
308 पन्हाळा गोलीवडे नारू तातोबा पाटील यास मुलगी हौशी तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
309 पन्हाळा गोलीवडे तुकाराम दाजी पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
310 पन्हाळा गोलीवडे संतू म्हादू जाधव तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
311 पन्हाळा गोलीवडे रामा सुभाना पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
312 पन्हाळा गोलीवडे ज्ञानू आकोबा ढोले यास मुलगा नाव मारूती तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
313 पन्हाळा गोलीवडे येसबा रामा पाटील यास मुलगी नाव तारू तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
314 पन्हाळा गोलीवडे राऊ कोंडी आतिगरा यास मुलगा नाव चंद्राप्पा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
315 पन्हाळा गोलीवडे गोविंदा अंबाजी लगारा याची मुलगी मयत तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
316 पन्हाळा गोलीवडे गोविंदा अंबाजी लगारा याची मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
317 पन्हाळा गोलीवडे दादू बाळा पाटील यास मुलगा ज्ञानू तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
318 पन्हाळा गोलीवडे गोविंदा कुशाप्पा चौगला मुलगी तारा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
319 पन्हाळा गोलीवडे ज्ञाना विठोबा झेंडे यास मुलगी हौशी तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
320 पन्हाळा गोलीवडे धोंडी बहीरू कोंडरे यास मुलगी नाव पारू तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
321 पन्हाळा गोलीवडे रामा भागोजी वसेकर यास मुलगी मंजुळा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
322 पन्हाळा गोलीवडे कृष्णा तातोबा पाटील यास मुलगी यसा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
323 पन्हाळा गोलीवडे तुका लक्ष्मण शीदा रा.पिंपळे मुलगा गणपती तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
324 पन्हाळा गोलीवडे ज्ञानू तूका पाटील यास मुलगी मंजूळा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
325 पन्हाळा गोलीवडे कृष्णा रामा जाधव यास मुलगी मैनी तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
326 पन्हाळा गोलीवडे मंजूळा बाप ज्ञानू तूका पाटील मयत तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
327 पन्हाळा गोलीवडे सखोबा बापू शिपूगडा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
328 पन्हाळा गोलीवडे कृष्णा रावजी पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
329 पन्हाळा गोलीवडे यसबा रामा पाटील यास मुलगी रखमी तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
330 पन्हाळा गोलीवडे गोविंदा अंबाजी लगारे यास मुलगी चंद्रा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
331 पन्हाळा गोलीवडे ज्ञानू धोंडी आतिगरा यास मुलगा नाव शिवा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
332 पन्हाळा गोलीवडे हरी आबा पाटील यास मुलगा नाव गणपती तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
333 पन्हाळा गोलीवडे आऊ कोम राऊ शिपुगडा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
334 पन्हाळा गोलीवडे जीवना कोम शंकर भोसले रा.मोहरे तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
335 पन्हाळा गोलीवडे भिवरा कोम गोविंदा पाटील रा.गोलीवडे तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
336 पन्हाळा गोलीवडे श्रीपती नायकू आतिग्रे तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
337 पन्हाळा गोलीवडे हरी भाऊ पाटील यास मुलगी नाव आकू तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
338 पन्हाळा गोलीवडे नायकू कोंडी आतिग्रा यास मुलगा श्रीपती तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
339 पन्हाळा गोलीवडे धोंडी बाळा सावंत यास मुलगा नाव कृष्णा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
340 पन्हाळा गोलीवडे यसा कोम हरी मिसाळ यास मुलगी सुंदर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
341 पन्हाळा गोलीवडे राऊ नारायण जाधव यास मुलगा कृष्णा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  गोलीवडे
342 पन्हाळा देवाळे कृष्णी बाप सतोबा करया तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
343 पन्हाळा देवाळे साई कोम महादू चवाण तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
344 पन्हाळा देवाळे हरणी कोम लकु गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
345 पन्हाळा देवाळे अआकु कोम केसू जादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
346 पन्हाळा देवाळे जनी कोम महादू यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
347 पन्हाळा देवाळे तानी कोम ज्ञानू सोळास्कार तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
348 पन्हाळा देवाळे मुक्ती बाप ज्योती गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
349 पन्हाळा देवाळे म्हादू रामा जगताप यास मुलगी नाव  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
350 पन्हाळा देवाळे राऊ हरी यादव कोम यास तातोबा घोसाळकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
351 पन्हाळा देवाळे मैना कोम नाना गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
352 पन्हाळा देवाळे तनी कोम राऊ यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
353 पन्हाळा देवाळे यसा कोम हरी यादव  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
354 पन्हाळा देवाळे हौसी बाप भाऊ पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
355 पन्हाळा देवाळे देवबा नाना गायकवाड यास मुलगा नाव संतु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
356 पन्हाळा देवाळे वीटू आंबोजी लोहार यास मुलगा सुभाना तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
357 पन्हाळा देवाळे हरी रामा टोपकर यास मुलगी सबी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
358 पन्हाळा देवाळे रामचंद्र विठठल चवान यास मुलगी जना पुतळी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
359 पन्हाळा देवाळे रामु बीन भाऊ कबडे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
360 पन्हाळा देवाळे विठाई कोम विठू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
361 पन्हाळा देवाळे हरी दाजी गराडा यास मुलगा भैरु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
362 पन्हाळा देवाळे हरी रामा टोपकर यास मुलगी आंबी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
363 पन्हाळा देवाळे भाऊ गणू काईंगडा यास मुलगा भैरु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
364 पन्हाळा देवाळे वीरता कोम बाबाजी तोठवेकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
365 पन्हाळा देवाळे वीटा कोम हरी पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
366 पन्हाळा देवाळे सुंदर कोम दाजी यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
367 पन्हाळा देवाळे बाबाजी रामा ताटवेकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
368 पन्हाळा देवाळे रामू पांडू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
369 पन्हाळा देवाळे रामा केदारी कापसा यास मुलगी नकी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
370 पन्हाळा देवाळे रंगी बाप नायकु गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
371 पन्हाळा देवाळे संतु बजापा सिंदा यास मुलगा नाव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
372 पन्हाळा देवाळे यसबा सतबा ढे-या यास मुलगी नाव आंबी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
373 पन्हाळा देवाळे गोविंदा गोपाटा भारमल यास मुलगी नाव सिती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
374 पन्हाळा देवाळे ईश्वरी हरी गराडा यास मुलगी नाव आंबी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
375 पन्हाळा देवाळे गोविंदा सावळा भारमल यास मुलगी नाव नवसा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
376 पन्हाळा देवाळे रामु नरसु गराडा यास मुलगी नाव नानी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
377 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू भाऊ जगताप यास मुलगी नाव  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
378 पन्हाळा देवाळे गोविंदा नारायण नायकवडे यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
379 पन्हाळा देवाळे गणु बाबू गराडा यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
380 पन्हाळा देवाळे श्रावण्या यसू जाधव यास मुलगी नाव संती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
381 पन्हाळा देवाळे धुरापा बीन हरी खोत यास मुलगी चिमी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
382 पन्हाळा देवाळे कमला कोम गणु गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
383 पन्हाळा देवाळे केसु आपा पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
384 पन्हाळा देवाळे गोविंदा नारु गराडा यास मुलगा नाव बाब्या तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
385 पन्हाळा देवाळे रंजना कोम दादू पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
386 पन्हाळा देवाळे बाळू म्हादू गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
387 पन्हाळा देवाळे तानी कोम गोविंदा गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
388 पन्हाळा देवाळे यशवंत सखाराम वाणी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
389 पन्हाळा देवाळे सखाराम लक्ष्मण कोाकाटे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
390 पन्हाळा देवाळे हारु बाप गोविंदा पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
391 पन्हाळा देवाळे शिवाजी बाप बाळू जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
392 पन्हाळा देवाळे कमल बाप ज्ञानू पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
393 पन्हाळा देवाळे बाळा बाप मुरारी  दळवी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
394 पन्हाळा देवाळे राई कोम लक्ष्मण उडरीकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
395 पन्हाळा देवाळे चंद्रा कोम पांडू वरकट तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
396 पन्हाळा देवाळे इश्वरा लकु गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
397 पन्हाळा देवाळे तानी कोम केशी शिंदा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
398 पन्हाळा देवाळे लक्षमी कोम आपा पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
399 पन्हाळा देवाळे गोविंदा संतु पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
400 पन्हाळा देवाळे तानी कोम शीरपती पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
401 पन्हाळा देवाळे रामा धोंडी पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
402 पन्हाळा देवाळे कमला कोम वासू पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
403 पन्हाळा देवाळे ममता कोम राज्यापा सिंदा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
404 पन्हाळा देवाळे गोपू मसु पाटील यास मुलगा नाव गोंदू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
405 पन्हाळा देवाळे हरी दाजी गराडा यास मुलगा नाव नाईकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
406 पन्हाळा देवाळे नारु रामा गायकवाड यास मुलगी आकु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
407 पन्हाळा देवाळे गजा कोम नसु पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
408 पन्हाळा देवाळे गणू ज्ञानू मोरे यास मुलगी नाव आक्का तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
409 पन्हाळा देवाळे तुका गणू काईंगडा यास मुलगा नाव ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
410 पन्हाळा देवाळे रामु यसबा यास मुलगी सकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
411 पन्हाळा देवाळे पांडू भैरु गराडा यास मुलगा नाव विठू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
412 पन्हाळा देवाळे दादू महाद यादव यास मुलगी नाव रंगी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
413 पन्हाळा देवाळे गणू आपा जगताप यास मुलगी नाव सकी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
414 पन्हाळा देवाळे पांडू गणू गराडा यास मुलगा नाव भैरु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
415 पन्हाळा देवाळे पांडू बाळा जाधव यास मुलगी नाव शीता तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
416 पन्हाळा देवाळे रामू मारु गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
417 पन्हाळा देवाळे बानू सादू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
418 पन्हाळा देवाळे दसरता ज्ञानू कदम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
419 पन्हाळा देवाळे गोविंदा नानू भागलकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
420 पन्हाळा देवाळे बाळा बाप बहिरा जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
421 पन्हाळा देवाळे श्रीपती रामाजी पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
422 पन्हाळा देवाळे सीता बाप पांडू जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
423 पन्हाळा देवाळे बाळा बाबु गराडा यास मुलगा केशव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
424 पन्हाळा देवाळे हरी दाजी गराडा यास मुलगा गोपाळ तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
425 पन्हाळा देवाळे देवबा नाना गायकवाड यास मुलगी तानुबाई तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
426 पन्हाळा देवाळे धोंडी बाबाज जाधव यास मुलगा सतपा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
427 पन्हाळा देवाळे बाळू ज्ञानू जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
428 पन्हाळा देवाळे बाळा कोम बाळू सोळेकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
429 पन्हाळा देवाळे धोंडू कोम गोविंदा मोहिता तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
430 पन्हाळा देवाळे सकु बाप गोविंदा मोहिता तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
431 पन्हाळा देवाळे नानू धोंडी गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
432 पन्हाळा देवाळे इश्वरा हरी गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
433 पन्हाळा देवाळे अआपा राऊ कदम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
434 पन्हाळा देवाळे तानी कोम दौलू दवेकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
435 पन्हाळा देवाळे नानी बाप बाळा यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
436 पन्हाळा देवाळे बाय बाप धोंडी भारमल तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
437 पन्हाळा देवाळे गोंदू बाप गोपू पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
438 पन्हाळा देवाळे काशी कोम नामू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
439 पन्हाळा देवाळे रामज मसु पाटील यास मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
440 पन्हाळा देवाळे तुका भाऊ पाटील यास मुलगा वसू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
441 पन्हाळा देवाळे गणु राऊ पानसकर यास मुलगा केदारी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
442 पन्हाळा देवाळे धोंडी यसू जाधव यास मुलगा तुकाराम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
443 पन्हाळा देवाळे इश्वरा हरी गराडा यास मुलगी तानी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
444 पन्हाळा देवाळे बाळाई शेरीन इची मुलगी संगी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
445 पन्हाळा देवाळे रामा नरसू गराडया यास मुलगी सकु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
446 पन्हाळा देवाळे संतु बजापा सिंदा यास मुलगी आकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
447 पन्हाळा देवाळे बापू तुका काईंगडा  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
448 पन्हाळा देवाळे तुका म्हादू भारमल तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
449 पन्हाळा देवाळे हरी बीन तातु गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
450 पन्हाळा देवाळे कृष्णात दत्तु गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
451 पन्हाळा देवाळे दादू कृष्णा गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
452 पन्हाळा देवाळे ईश्वरा लकुबा पोवार यास मुलगा ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
453 पन्हाळा देवाळे म्हादू गोपाळा भारमल यास मुलगा तुका तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
454 पन्हाळा देवाळे म्हादू गोपाळा भारमल  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
455 पन्हाळा देवाळे बाळ तातु गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
456 पन्हाळा देवाळे पांडू बाळा जाधव यास मुलगी तानी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
457 पन्हाळा देवाळे बाळा रामा मांगलेकर यास मुलगी जया तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
458 पन्हाळा देवाळे नारु हरी चवान यास मुलगी सकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
459 पन्हाळा देवाळे गणु आपा जगताप यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
460 पन्हाळा देवाळे तुकाराम रामा गराडा मुलग आंबरी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
461 पन्हाळा देवाळे रामजी गणूजी पाटील यास मुलगी नाव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
462 पन्हाळा देवाळे मैना कोम ज्ञानू यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
463 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू हरी चावरे यास मुलगा दत्तू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
464 पन्हाळा देवाळे संभू भैरु चावरे यास मुलगा नारु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
465 पन्हाळा देवाळे मारुती नामू पाटील यास मुलगी जना तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
466 पन्हाळा देवाळे हरी रामा टोपकर यास मुलगी मुन्नी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
467 पन्हाळा देवाळे दत्तु भाऊ पाटील यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
468 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू आबा पाटील यास मुलगा दत्तु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
469 पन्हाळा देवाळे कृष्णा जैराम कदम यास मुलगी हावसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
470 पन्हाळा देवाळे गोविंदा नारु गराडा यास मुलगा तुका तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
471 पन्हाळा देवाळे माोहना कोम हरी जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
472 पन्हाळा देवाळे नारु आनंदा गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
473 पन्हाळा देवाळे गणु बाबू गराडा यास मुलगी संगी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
474 पन्हाळा देवाळे बाळा काळू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
475 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू भैरु पाटील यास मुलगी कंठी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
476 पन्हाळा देवाळे अआकु कोम लक्ष्मण कोकणी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
477 पन्हाळा देवाळे कुशापा भोला टोपकर यास मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
478 पन्हाळा देवाळे रामा नारायण चावरया यास मुलगा येसवंता तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
479 पन्हाळा देवाळे नारु सुभा गायकवाडया यास मुलगा आपा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
480 पन्हाळा देवाळे तुका हरी काटे यास मुलगी सैनी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
481 पन्हाळा देवाळे रामा हरी भारमल यास मुलगी नायकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
482 पन्हाळा देवाळे चंद्रा नाना पा यास मुलगी चंपी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
483 पन्हाळा देवाळे गोविंदा गोपाळा भारमल यास मुलगा हरी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
484 पन्हाळा देवाळे श्रावण यसु जाधव यास मुलगा सदु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
485 पन्हाळा देवाळे शंकर गणू पाटील यास मुलगा दौलू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
486 पन्हाळा देवाळे सादू महादू यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
487 पन्हाळा देवाळे जीजी बाप नारु यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
488 पन्हाळा देवाळे बाळा बाबाजी जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
489 पन्हाळा देवाळे मंजूळा कोम श्रीपती पा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
490 पन्हाळा देवाळे मुगी बाप रामा चावरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
491 पन्हाळा देवाळे जोती रामा गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
492 पन्हाळा देवाळे धुरपी बाप रामा गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
493 पन्हाळा देवाळे जयंती कोम नारु यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
494 पन्हाळा देवाळे मारुती लकू गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
495 पन्हाळा देवाळे गोंविंदा राणोजी कापसा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
496 पन्हाळा देवाळे आबा दादू पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
497 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू पांडू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
498 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू रामा साळोखा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
499 पन्हाळा देवाळे यशवंता गोविंदा पा यास मुलगा नाना तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
500 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू बीन भाउु जगताप यास मुलगा जगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
501 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू तुकाराम पा यास मुलगा ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
502 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू तातोबा गायकवाड यास मुलगी तानी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
503 पन्हाळा देवाळे साोनी बाप रामु चवाण तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
504 पन्हाळा देवाळे दत्तु बीन दादू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
505 पन्हाळा देवाळे राऊ बाबू गराडा यास मुलगा धोंडी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
506 पन्हाळा देवाळे महादू रामा जगताप यास मुलगा हणमा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
507 पन्हाळा देवाळे येसबा संतबा ठे-या यास मुलगी जनी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
508 पन्हाळा देवाळे राई कोम रामा गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
509 पन्हाळा देवाळे भागु कृष्णा गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
510 पन्हाळा देवाळे तुका गणू काईंगडा यास मुलगा भिकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
511 पन्हाळा देवाळे पांडू गणू पा यास मुलगा नाव  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
512 पन्हाळा देवाळे पांडू नारू गराडा यास मुलगी सादळी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
513 पन्हाळा देवाळे तुका हरी गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
514 पन्हाळा देवाळे दादू लखु कदम यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
515 पन्हाळा देवाळे गोविंदा नारु गराडा यास मुलगी रंगा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
516 पन्हाळा देवाळे पांडू गणु गराडा यास मुलगा तुका तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
517 पन्हाळा देवाळे तुका भाऊ पा यास मुलगी चंपा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
518 पन्हाळा देवाळे यशवंत रामा चावरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
519 पन्हाळा देवाळे सावित्री कोम ईश्वरा जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
520 पन्हाळा देवाळे शंकर केरु गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
521 पन्हाळा देवाळे कृष्णा जैराम कदम यास मुलगी कंठी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
522 पन्हाळा देवाळे बापु कृष्णा पा यास मुलगा जगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
523 पन्हाळा देवाळे तुका विठोबा ढे-या यास मुलगा रामु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
524 पन्हाळा देवाळे बाब रामा मांगलेकर यास मुलगा सुभाना तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
525 पन्हाळा देवाळे बाबू हरी चावरे यास मुलगी जीजी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
526 पन्हाळा देवाळे महिपती नारु साळोखे यास मुलगी अकी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
527 पन्हाळा देवाळे आकू कोम बापू गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
528 पन्हाळा देवाळे रामा बाळा साळोखे यास मुलगी नानी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
529 पन्हाळा देवाळे देवबा नाना गायकवाड यास मुलगा संभू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
530 पन्हाळा देवाळे तानु कोम कुशापा टोपकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
531 पन्हाळा देवाळे पांडू नायकू मांगलेकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
532 पन्हाळा देवाळे धनाजी खेात याचा मुलगा मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
533 पन्हाळा देवाळे धनाजी हरी खोत यास मुलगा नाव रंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
534 पन्हाळा देवाळे हरी रामा गाईकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
535 पन्हाळा देवाळे हरी लिंबाजी चवाण तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
536 पन्हाळा देवाळे शंकर गणू पा यास मुलगा पाटलू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
537 पन्हाळा देवाळे गणू बाबू गराडा यास मुलगी जनी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
538 पन्हाळा देवाळे निवृत्ती गोपाळ चवाण तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
539 पन्हाळा देवाळे मंजूळा कोम कृष्णा टोपकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
540 पन्हाळा देवाळे हरणी कोम शंकर गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
541 पन्हाळा देवाळे महादू मसु चवाण तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
542 पन्हाळा देवाळे गणू सुभाना मांगलेकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
543 पन्हाळा देवाळे गोपाळ विठू जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
544 पन्हाळा देवाळे बाळा आपा कदम यास मुलगा रघु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
545 पन्हाळा देवाळे साई कोम लक्ष्मण जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
546 पन्हाळा देवाळे लकू बाबू यादव यास मुलगा  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
547 पन्हाळा देवाळे धोंडी बाबाजी जाधव यास मुलगी भागी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
548 पन्हाळा देवाळे रामजी गणू पा यास मुलग नाव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
549 पन्हाळा देवाळे गोपाळ विठू जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
550 पन्हाळा देवाळे पांडू बाळा जाधव यास मुलगी जीजी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
551 पन्हाळा देवाळे गोपाळ मसु पा यास मुलगी सिता तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
552 पन्हाळा देवाळे आनु आपा गराडा यास मुलगी तानी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
553 पन्हाळा देवाळे बाळासेा कोम विष्णू नाईक तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
554 पन्हाळा देवाळे बाळा रामा पा यास मुलगा भैरु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
555 पन्हाळा देवाळे बाळा पाटील याचे मुलगा मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
556 पन्हाळा देवाळे तुका हरी काठया यास मुलग सोनी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
557 पन्हाळा देवाळे बाळा लक्षुमण उंड्रीकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
558 पन्हाळा देवाळे चंद्राइचा मुलगा मयत गुंडू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
559 पन्हाळा देवाळे नथु आप्पा जगताप तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
560 पन्हाळा देवाळे ताई कोम हरी चवाण तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
561 पन्हाळा देवाळे भाऊ भिवा गराडा यास मुलगी कासु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
562 पन्हाळा देवाळे भाऊ गणू काईंगडा यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
563 पन्हाळा देवाळे दाजी रामा यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
564 पन्हाळा देवाळे म्हयपती नारु साळुखे यास मुलगा तुका तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
565 पन्हाळा देवाळे तुका गोविंदा पा यास मुलगा पांडू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
566 पन्हाळा देवाळे दत्तु भागू पा यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
567 पन्हाळा देवाळे पांडू संतु कदम यास मुलगा केसू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
568 पन्हाळा देवाळे शिवा बाबाजी सुतार यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
569 पन्हाळा देवाळे हरी रामा टोपकर याची मुलगी मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
570 पन्हाळा देवाळे शंकर बाप शिवा सुतार तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
571 पन्हाळा देवाळे गोविंदा गोपाळा भारमल याचा मुलगा उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
572 पन्हाळा देवाळे बाबाजी सिदु सोनार तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
573 पन्हाळा देवाळे मंजूळा भाऊ पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
574 पन्हाळा देवाळे रामचंद्र विठठल चावरा यास मुलगा बाळा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
575 पन्हाळा देवाळे तुका बाबु पा यास मुलगा रामु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
576 पन्हाळा देवाळे गोविंदा नारायण गराडे यास मुलगा संतु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
577 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू तातोबा गायकवाड यास मुलगी बनी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
578 पन्हाळा देवाळे राऊ बाबू गराडा यास मुलगी नारु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
579 पन्हाळा देवाळे राऊ कृष्णा गराडा यास मुलगा तातु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
580 पन्हाळा देवाळे सुंद्रा कोम महादु गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
581 पन्हाळा देवाळे ताई कोम नारायण चावरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
582 पन्हाळा देवाळे रामा आपा सांगले यास मुलगा भैरु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
583 पन्हाळा देवाळे संतु बजापा सिंदा यास मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
584 पन्हाळा देवाळे येसवंता गणू जाधव यास मुलगी तारी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
585 पन्हाळा देवाळे चंद्रा नाना पा यास मुलगा चंपा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
586 पन्हाळा देवाळे मनी बाप गुंडू यास मुलगी पारी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
587 पन्हाळा देवाळे बाळा रामा मांगलेकर यास मुलगा भैरु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
588 पन्हाळा देवाळे नानु देवबा जाधव यास मुलगी चीमा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
589 पन्हाळा देवाळे भाउु आबा पा यास मुलगा धराजी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
590 पन्हाळा देवाळे इश्वरा लखु गराडा यास मुलगा बापू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
591 पन्हाळा देवाळे रामा नरसु गराडा यास मुलगी कृष्णा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
592 पन्हाळा देवाळे दादू महादू यादव यास मुलगा गणू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
593 पन्हाळा देवाळे येसू बाळा जाधव यास मुलगा बंडु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
594 पन्हाळा देवाळे संतु सुभाना लंबडयास यास मुलगी सकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
595 पन्हाळा देवाळे रामा हरी साळोखे यास मुलगा गणू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
596 पन्हाळा देवाळे चंद्राबाळा पा यास मुलगा नाना तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
597 पन्हाळा देवाळे श्रावण येसू जाधव यास मुलगी सीता तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
598 पन्हाळा देवाळे रामचंद्र येसवंता पा यास मुलगी सकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
599 पन्हाळा देवाळे तुका जोती यादव यास मुलगी राणी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
600 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू सखाराम मेथे यास मुलगी सकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
601 पन्हाळा देवाळे बाळा बााबाजी पा यास मुलगा दत्तु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
602 पन्हाळा देवाळे कुसा कोम हरी गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
603 पन्हाळा देवाळे रघु बाप बाळा कदम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
604 पन्हाळा देवाळे गणू बाबू गराडा यास मुलगी बळी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
605 पन्हाळा देवाळे नामू धोंडी गराडा यास मुलगी संती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
606 पन्हाळा देवाळे नारु रामा गायकवाडी यास मुलगी आकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
607 पन्हाळा देवाळे तुका भाऊ पा यास मुलगा सादू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
608 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू आबा पा यास मुलगा वासू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
609 पन्हाळा देवाळे पांडू बाळा जाधव यास मुलगा शामु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
610 पन्हाळा देवाळे बंडू बाप येसवंता जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
611 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू हरी पा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
612 पन्हाळा देवाळे गोपाळा संतु भारमल तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
613 पन्हाळा देवाळे आपा विठू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
614 पन्हाळा देवाळे बाळाई कोमत विठू सिंदा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
615 पन्हाळा देवाळे नारु हरी मेते यास मुलगा शामू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
616 पन्हाळा देवाळे कृष्णा धोंडी गराडा यास मुलगा नाव संत्या तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
617 पन्हाळा देवाळे राऊ कृष्णा कराडा यास मुलगा नाव चिनु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
618 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू बाबू चिला यास मुलगा गणू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
619 पन्हाळा देवाळे वासु नारु गराडा यास मुलगा बाळू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
620 पन्हाळा देवाळे नारायण महादू पा यास मुलगा तुकाराम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
621 पन्हाळा देवाळे तुका बंडू यादव यास मुलगी सखु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
622 पन्हाळा देवाळे कृष्णा बापू गायकवाड यास मुलगी सकी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
623 पन्हाळा देवाळे रामचंद्र ईश्वरा ग तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
624 पन्हाळा देवाळे भागू बा दादू पा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
625 पन्हाळा देवाळे बजापा जोती सिंदा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
626 पन्हाळा देवाळे गणू रामा साळोखा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
627 पन्हाळा देवाळे श्रावण येसू जाधव यास मुलगी सीता तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
628 पन्हाळा देवाळे शंकर गणू भारमल यास मुलगी जया तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
629 पन्हाळा देवाळे गणू आबा गायकवाड यास मुलगी रंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
630 पन्हाळा देवाळे पांडू रघु गराडा यास मुलगा नाथ्या तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
631 पन्हाळा देवाळे शंकर बाळ कसबेकर यास मुलगा गुंडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
632 पन्हाळा देवाळे हरी रामा टोपकर यास मुलगी राधी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
633 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू भाऊ जगताप  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
634 पन्हाळा देवाळे बयाबा शंकर पा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
635 पन्हाळा देवाळे शंकर दत्तु पा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
636 पन्हाळा देवाळे बाबू तुका यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
637 पन्हाळा देवाळे आकु बाप नारु गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
638 पन्हाळा देवाळे बापू कृष्णा पा यास मुलगा नारु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
639 पन्हाळा देवाळे गोपाळा नसु पा यास मुलगा जगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
640 पन्हाळा देवाळे भाऊ आपा गराडी यास मुलगी उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
641 पन्हाळा देवाळे आंबू दाजी पाटील यास मुलगी आंबू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
642 पन्हाळा देवाळे केरु आबा गवाडे यास मुलगी रंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
643 पन्हाळा देवाळे हरी दाजी गराडा यास मुलगा बाळा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
644 पन्हाळा देवाळे बाळा रामा पाटील यास मुलगा भैरु  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
645 पन्हाळा देवाळे पांडू बाळा मोरे यास मुलगा भैरु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
646 पन्हाळा देवाळे बाळा रामा पा यास मुलगी जगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
647 पन्हाळा देवाळे पांडू बाळा जाधव यास मुलगा गोपाळा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
648 पन्हाळा देवाळे येसबा बाळा जाधव यास मुलगा बाळू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
649 पन्हाळा देवाळे तुका गोविंद चावरे यास मुलगी उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
650 पन्हाळा देवाळे पांडू नारु गराडा यास मुलगी तारा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
651 पन्हाळा देवाळे मंजूळा कोम नारु साळोखा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
652 पन्हाळा देवाळे रामा बाबाजी नांगरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
653 पन्हाळा देवाळे आनु कोम महादू गराडे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
654 पन्हाळा देवाळे सखाराम महादू भारमल तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
655 पन्हाळा देवाळे जना कोम हरी मांगलेकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
656 पन्हाळा देवाळे गंगी कोम इश्वरा वरपे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
657 पन्हाळा देवाळे तुका गोविंदा चावरे याची मुलगी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
658 पन्हाळा देवाळे ताई कोम बाळा जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
659 पन्हाळा देवाळे कासा कोम आबा पोवार तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
660 पन्हाळा देवाळे भीकू पांडु गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
661 पन्हाळा देवाळे सखोबा गणू सतार यास मुलगी बाळकी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
662 पन्हाळा देवाळे कृष्णा जैरामा कदम यास मुलगा आपा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
663 पन्हाळा देवाळे माणकू मसु ढे-या यास मुलगा राऊ तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
664 पन्हाळा देवाळे गोपाळा तुका सिंदा यास मुलगा लिंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
665 पन्हाळा देवाळे इश्वरा लकु गराडा यास मुलगा भीवा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
666 पन्हाळा देवाळे तुका गणू काईंगडा यास मुलगा बाळू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
667 पन्हाळा देवाळे रामा हरी साळोखा यास मुलगी चीमा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
668 पन्हाळा देवाळे तारा कोम हरी चावरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
669 पन्हाळा देवाळे तुकाराम गोपाळा पा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
670 पन्हाळा देवाळे हिंदू बाप ईश्वरा वरपे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
671 पन्हाळा देवाळे निवृत्ती बाप भाऊ पा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
672 पन्हाळा देवाळे मारुती शंकर गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
673 पन्हाळा देवाळे बाबू रामा गराडा यास मुलगी उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
674 पन्हाळा देवाळे धोंडी बाबाजी जाधव यास मुलगा संतु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
675 पन्हाळा देवाळे लकू बाबू यादव यास मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
676 पन्हाळा देवाळे बाबू रामा गराडा यास मुलगी उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
677 पन्हाळा देवाळे आकू बाप आत्माराम पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
678 पन्हाळा देवाळे बंडू रामा चावरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
679 पन्हाळा देवाळे तानु बाप आपु पा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
680 पन्हाळा देवाळे शंकर गणु पाटील यास मुलगा नाव जोती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
681 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू देवबा जाधव यास मुलगा लकु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
682 पन्हाळा देवाळे नारु रामा गायकवाड यास मुलगा सतु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
683 पन्हाळा देवाळे गोविंदा नारु गराडा यास मुलगी जयती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
684 पन्हाळा देवाळे बाळा रामा मांगलेकर यास मुलगी सकी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
685 पन्हाळा देवाळे दादू महादू यादव यास मुलगा डेांग-या तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
686 पन्हाळा देवाळे लकू महादू यादव यास मुलगी गंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
687 पन्हाळा देवाळे धोंडी यसू जाधव यास मुलगी संतु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
688 पन्हाळा देवाळे रावु बाबू गराडा यास मुलगा नाथा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
689 पन्हाळा देवाळे बंडू पांडू पाटील यास मुलगी आक्का तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
690 पन्हाळा देवाळे बाबू हरी चावरे यास मुलगी नाव बाळीज्ञा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
691 पन्हाळा देवाळे रामा नरसू गराडा यास मुलगा विठू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
692 पन्हाळा देवाळे गणू सखाराम खामकर यास मुलगी बनी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
693 पन्हाळा देवाळे तुका गोविंदा चा-याचा मुलगा उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
694 पन्हाळा देवाळे कृष्णा पांडू जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
695 पन्हाळा देवाळे धोंडी देवबा गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
696 पन्हाळा देवाळे धोंडी कोम गणू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
697 पन्हाळा देवाळे यसबा सतबा ढे-या यास मुलगी नाव मुक्ती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
698 पन्हाळा देवाळे तुकाराम गोविंदा चाव-या यास मुलगा उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
699 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू गोपाळा भारमल यास मुलगा गणू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
700 पन्हाळा देवाळे भाउु आपा गराडा यास मुलगी काशी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
701 पन्हाळा देवाळे पांडू संतु कदम यास मुलगी रंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
702 पन्हाळा देवाळे सिताराम आबा गराडा यास मुलगी नानी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
703 पन्हाळा देवाळे धोंडू कोम गणू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
704 पन्हाळा देवाळे सिता सिवा सुतारा यास मुलगी बाळी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
705 पन्हाळा देवाळे शामु बाप ईश्वरा गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
706 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू राऊ गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
707 पन्हाळा देवाळे विठू धोंडी गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
708 पन्हाळा देवाळे एकनाथ पांडू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
709 पन्हाळा देवाळे कमळा बाप राऊ पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
710 पन्हाळा देवाळे नारु सुभाना पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
711 पन्हाळा देवाळे भामा बाप पांडू गराडा  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
712 पन्हाळा देवाळे कृष्णा बाळा जाधव यास मुलगी रंजी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
713 पन्हाळा देवाळे रामु विठू यववा यास मुलगी रुगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
714 पन्हाळा देवाळे भारती नाना घाटके यास मुलगी तानु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
715 पन्हाळा देवाळे नारु हरी मेथे यास मुलगा श्रीरपती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
716 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू दौलु सिंदा यास मुलगा रामु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
717 पन्हाळा देवाळे श्रीरपती भाऊ पाटील यास मुलगा ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
718 पन्हाळा देवाळे नानु ततोबा गायकवाड यास मुलगा बाबू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
719 पन्हाळा देवाळे भाऊ भिवा गराडा यास मुलगा सखोबा  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
720 पन्हाळा देवाळे गोपाळ बाळू मांगलेकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
721 पन्हाळा देवाळे दत्तु बासू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
722 पन्हाळा देवाळे यसी बाप रामा गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
723 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू श्रीपती पाटील  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
724 पन्हाळा देवाळे भीमा बाप पांडू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
725 पन्हाळा देवाळे केशव व गोविंद पाटील यास मुलगा नाव बचाराम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
726 पन्हाळा देवाळे नामु धोंडी गराडा यास मुलगा नाव गोविंद तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
727 पन्हाळा देवाळे सदाशिव कृष्णा पाटील यास मुलगी नाव अनुसयास आवळी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
728 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू सखाोबा भेरो यास मुलगा नाव रामू आहे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
729 पन्हाळा देवाळे चंद्रु बाळा पाटील यास मुलगा नाव ज्ञानू बोरपाळे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
730 पन्हाळा देवाळे सखाराम बाळा जाधव यास मुलगा नाव बळू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
731 पन्हाळा देवाळे रामा बाळा साळोखे यास मुलगी नाव रंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
732 पन्हाळा देवाळे चंद्र यशवंत पाटील यास मुलगी नाव रंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
733 पन्हाळा देवाळे नारायण म्हादू पाटील यास मुलगा नाव सुभराव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
734 पन्हाळा देवाळे सुंदरा म हरी भारमल तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
735 पन्हाळा देवाळे दत्तु भाऊ पाटील यास मुलगी नाव हौसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
736 पन्हाळा देवाळे पंतु गणू गराडा यास मुलगी नाव संता तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
737 पन्हाळा देवाळे बाबू जोशी सटाले यास मुलगा नाव तुका तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
738 पन्हाळा देवाळे पांडू भाऊ मोरे यास मुलगी नाव रंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
739 पन्हाळा देवाळे हरी रामा टोपकर यास मुलगा नाव भैरु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
740 पन्हाळा देवाळे आबा राऊ यादव यास मुलगा नाव सदासीव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
741 पन्हाळा देवाळे तुका बंडू यादव यास मुलगी नाव सकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
742 पन्हाळा देवाळे बाबू तुकाराम जाधव यास मुलगा नाव सखाराम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
743 पन्हाळा देवाळे जनी बाप हरी टोपकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
744 पन्हाळा देवाळे राजाराम दादू यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
745 पन्हाळा देवाळे रंगू बाप रामू चवाण तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
746 पन्हाळा देवाळे बापू यशवंत जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
747 पन्हाळा देवाळे गोविंदा नारु गराडा यास मुलगी नाव जना तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
748 पन्हाळा देवाळे बाबु बाळा बचे यसास मुलगी नाव रंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
749 पन्हाळा देवाळे नारु हरी चवाण यास मुलगी नाव सकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
750 पन्हाळा देवाळे तुका भाऊ पाटील यास मुलगी नाव रंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
751 पन्हाळा देवाळे हरी सतु वारके यास मुलगी नाव हावशी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
752 पन्हाळा देवाळे वळु सखाराम जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
753 पन्हाळा देवाळे कुसाग्र म्हादू यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
754 पन्हाळा देवाळे तुका दौलू सावत याची मुलगी उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
755 पन्हाळा देवाळे तानु बाप येसबा ढेरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
756 पन्हाळा देवाळे राऊ बाबू गराडा यास मुलगी नाव सकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
757 पन्हाळा देवाळे तुका दौलू सावत याची मुलगी उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
758 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू लकू खोत यास मुलगी नाव जनी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
759 पन्हाळा देवाळे धोंड रामा कणसे यास मुलगी नाव हरणी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
760 पन्हाळा देवाळे पांडू बाळा मोरे यास मुलगा नाव बंडू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
761 पन्हाळा देवाळे आकू बाप रामजी पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
762 पन्हाळा देवाळे दाजी राघु ठेरे यास मुलगा नाव केशव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
763 पन्हाळा देवाळे धोंडी बाबाजी जाधव यास मुलगा नाव बाबू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
764 पन्हाळा देवाळे सीताराम गोविंद पाटील यास मुलगी नाव हरणी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
765 पन्हाळा देवाळे माणकू मसु ठेरे यास मुलगी नाव गंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
766 पन्हाळा देवाळे गोविंदा म्हादू चवाण यास मुलगा नाव ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
767 पन्हाळा देवाळे नानु बाबू पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
768 पन्हाळा देवाळे दत्तु तुकाराम पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
769 पन्हाळा देवाळे आबा विठू गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
770 पन्हाळा देवाळे गोदी बाप गणू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
771 पन्हाळा देवाळे सीताराम यशवंत जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
772 पन्हाळा देवाळे जीज म बापू मांगलेकरा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
773 पन्हाळा देवाळे म्हादू बळी सिंदा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
774 पन्हाळा देवाळे शंकर गणू पाटील यास मुलगी हीरा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
775 पन्हाळा देवाळे गणू बाबू गराडा यास मुलगी मंजा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
776 पन्हाळा देवाळे भाऊ हरी कापसे यास मुलगी नाव तानी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
777 पन्हाळा देवाळे यसबा बाळा जाधव यास मुलगी तारु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
778 पन्हाळा देवाळे खंडू हरी चावरे यास मुलगी नाव जनी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
779 पन्हाळा देवाळे सुभराव नारायण पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
780 पन्हाळा देवाळे सीताराम नारायण पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
781 पन्हाळा देवाळे गेाविंद नामु गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
782 पन्हाळा देवाळे हीरा बाप शंकर गणु पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
783 पन्हाळा देवाळे हारणी बाप तुका गणु काइंगडे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
784 पन्हाळा देवाळे नारु रामा गायकूड यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
785 पन्हाळा देवाळे बाबू हरी चावरे यास मुलगी नाव नारु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
786 पन्हाळा देवाळे लक्ष्मण म्हादू यादव यास मुलगी नाव चीमा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
787 पन्हाळा देवाळे तुकाराम गोविंद पाटील यास मुलगी नाव चीमा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
788 पन्हाळा देवाळे दादू म्हादू यादव यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
789 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू देवबा जाधव यास मुलगी नाव तानु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
790 पन्हाळा देवाळे बाळा रामा मांगलेकर यास मुलगी तारु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
791 पन्हाळा देवाळे केरु आबा गराडा यास मुलगी नाव चीमा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
792 पन्हाळा देवाळे चंद्रा नाना पाटील यास मुलगी नाव तानु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
793 पन्हाळा देवाळे कृष्णा कोंडी गराडा यास मुलगा नाव रामू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
794 पन्हाळा देवाळे विष्णू ज्ञानू जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
795 पन्हाळा देवाळे बळी कोम कृष्णा गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
796 पन्हाळा देवाळे सिताराम नायकू मांगलेकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
797 पन्हाळा देवाळे जीजी बाप पांडू बाळा जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
798 पन्हाळा देवाळे सकू बाप तुका यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
799 पन्हाळा देवाळे शंकर पांडू जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
800 पन्हाळा देवाळे कृष्णा तुकाराम सिंदा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
801 पन्हाळा देवाळे मारुती पखताज वंजाळ तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
802 पन्हाळा देवाळे जना कोम भाऊ ठेरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
803 पन्हाळा देवाळे आकू कोम पांडू मांगलेकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
804 पन्हाळा देवाळे कुशापा भवाना टोपकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
805 पन्हाळा देवाळे अश्वराल कु गराडा यास मुलगी हीरा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
806 पन्हाळा देवाळे रामा आबा गराडा यास मुलगी नाव चीमा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
807 पन्हाळा देवाळे धोंडीबा यसु जाधव  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
808 पन्हाळा देवाळे कृष्णी कोम ज्ञानू पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
809 पन्हाळा देवाळे गंगा कोम यसबा ठेरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
810 पन्हाळा देवाळे बाळू राऊ पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
811 पन्हाळा देवाळे दाजी आकोबा पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
812 पन्हाळा देवाळे गणू गोपाळा काईगडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
813 पन्हाळा देवाळे रामजी मसू पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
814 पन्हाळा देवाळे यसाके गोविंदा शेलार तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
815 पन्हाळा देवाळे तुकाराम गणु कांडू गडा यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
816 पन्हाळा देवाळे बाळा येसु जाधव यास मुलगी नाव तानु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
817 पन्हाळा देवाळे बाळा आपा कदम यास मुलगा रघु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
818 पन्हाळा देवाळे गोविंदा केसु शेलार यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
819 पन्हाळा देवाळे धोंडी आपा जगताप तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
820 पन्हाळा देवाळे चंद्रा कोम गणु मांगलेकरीण तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
821 पन्हाळा देवाळे गणु धोंडी गराडा यास मुलगी नाव चीमा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
822 पन्हाळा देवाळे रामु आकोबा पाटील यास मुलगी नाव तानु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
823 पन्हाळा देवाळे मारुती हरी मांगलेकर यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
824 पन्हाळा देवाळे मारुती कृष्णा दुर्गा यास मुलगी नाव रंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
825 पन्हाळा देवाळे नागू हरी जाधव यास मुलगी नाव हरणी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
826 पन्हाळा देवाळे पांडू गणु गराडा यास मुलगा नाव ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
827 पन्हाळा देवाळे गणू आबा गायकूड यास मुलगी नाव सकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
828 पन्हाळा देवाळे भाऊ आपा गराडा यास मुलगा नाव वासु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
829 पन्हाळा देवाळे रामा हरी मांगलेकर यास मुलगा नाव भाऊ तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
830 पन्हाळा देवाळे वासु नारु गराडा यास मुलगा बाबू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
831 पन्हाळा देवाळे लक्षमण बाबू यादव यास मुलगी नाव येशी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
832 पन्हाळा देवाळे चांगुणा गोविंद पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
833 पन्हाळा देवाळे गणू रामा घाटका यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
834 पन्हाळा देवाळे रामा हरी साळोखा यास मुलगी सगुणा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
835 पन्हाळा देवाळे रामा तुकाराम पाटील यास मुलगा राजाराम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
836 पन्हाळा देवाळे गणु हरी चवाण रा आवळी यास मुलगा बाबू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
837 पन्हाळा देवाळे नारायण महादजी पाटील यास मुलगी सुभद्रा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
838 पन्हाळा देवाळे हरी रामा टोपकर यास मुलगी नाव हावसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
839 पन्हाळा देवाळे केशव बाळा जाधव यास मुलगा नाव रामचंद्र तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
840 पन्हाळा देवाळे ताई कोम बाबाज कोमणा पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
841 पन्हाळा देवाळे संता बाप पांडू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
842 पन्हाळा देवाळे हावसी बाप हरी रामा टोपकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
843 पन्हाळा देवाळे चीमा बाप गणु धोंडी गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
844 पन्हाळा देवाळे सगुना बाप रामा हरी साळोखे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
845 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू लकू खोत यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
846 पन्हाळा देवाळे गोपाळ कृष्णा पाटील यास मुलगा म्हादू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
847 पन्हाळा देवाळे बाळू हरी सिंदा यास मुलगी नाव चंद्री तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
848 पन्हाळा देवाळे नामु धोंडी गराडा यास मुलगा केरबा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
849 पन्हाळा देवाळे पांडू बाळा जाधव यास मुलगा नाव धोंडीबा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
850 पन्हाळा देवाळे गणू गोविंदा गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
851 पन्हाळा देवाळे हरी सतु वारके यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
852 पन्हाळा देवाळे हरी बाळा कोडीलकर यास मुलगा नाव रामू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
853 पन्हाळा देवाळे चंद्रु शंकर पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
854 पन्हाळा देवाळे भैरा सुभाना चौगला तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
855 पन्हाळा देवाळे बाबाजी हणमा भादुलकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
856 पन्हाळा देवाळे बाबू पांडू जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
857 पन्हाळा देवाळे हरणी बाप नागू हरी जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
858 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू दौलु सिंदा यास मुलगा उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
859 पन्हाळा देवाळे नारु हरी मथे यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
860 पन्हाळा देवाळे बाबु तुका जाधव यास मुलगी आकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
861 पन्हाळा देवाळे तुका गोविंद पाटील यास मुलगी नाव रंगु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
862 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू दौलु शिंदा यास मुलगा उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
863 पन्हाळा देवाळे नारु दाजी गराडा यास मुलगी नाव हीरा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
864 पन्हाळा देवाळे गणु नारु मेते तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
865 पन्हाळा देवाळे इश्वरा वासू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
866 पन्हाळा देवाळे कृष्णा गणू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
867 पन्हाळा देवाळे द्रौपती भाऊ पेटकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
868 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू तातोबा गायकवाड यास मुलगी हरणी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
869 पन्हाळा देवाळे धोंडीबा ज्ञानू पाटील यास मुलग सकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
870 पन्हाळा देवाळे हरी दाजी गराडा यास मुलगी तारु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
871 पन्हाळा देवाळे इश्वरा गोविंदा खवरे यास मुलगा नाव राजाराम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
872 पन्हाळा देवाळे राई भ्र राघु जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
873 पन्हाळा देवाळे नानी बाप राऊ गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
874 पन्हाळा देवाळे लक्षमण म्हादू यादव यास मुलगा रामू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
875 पन्हाळा देवाळे पांडू संतु कदम यास मुलगा नाव शामू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
876 पन्हाळा देवाळे आबा राऊ यादव यास मुलगा नाव संभा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
877 पन्हाळा देवाळे गणु बाबू गराडा यास मुलगी आनु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
878 पन्हाळा देवाळे तातुबा पंदु खोत यास मुलगा नाव कृष्णा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
879 पन्हाळा देवाळे मारुती नाना घाटगे यास मुलगी नाव जना तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
880 पन्हाळा देवाळे सीताराम आबा गराडा यास मुलगा दतु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
881 पन्हाळा देवाळे हरणी बाप सीताराम गोविंद पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
882 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू देवबा जाधव यास मुलगा विष्णू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
883 पन्हाळा देवाळे तुका बंडू यादव यास मुलगा नाव बाबू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
884 पन्हाळा देवाळे नामु नारु गराडा यास मुलगी संब तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
885 पन्हाळा देवाळे बाबू दादू कदम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
886 पन्हाळा देवाळे कुसाबाई भ्र दाजी गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
887 पन्हाळा देवाळे कृष्णा बाळा जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
888 पन्हाळा देवाळे नानी बाप गणू धोंडी गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
889 पन्हाळा देवाळे इश्वरा आणा पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
890 पन्हाळा देवाळे शंकर ज्ञानु गराडा यास मुलगी नाव येसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
891 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू संतु शींदा यास मुलगा नाव तुकाराम  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
892 पन्हाळा देवाळे गोपाळ तुकाराम शाींदा यास मुलगी नाव पारबती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
893 पन्हाळा देवाळे भाऊ भाीवा गराडा यास मुलगी नाव वालू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
894 पन्हाळा देवाळे कृष्णा बापू गायकवाड यास मुलगी सकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
895 पन्हाळा देवाळे आबा विठू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
896 पन्हाळा देवाळे रंगु भ्र भाऊ नायकू गायकूड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
897 पन्हाळा देवाळे जना भ्र मारुती कृष्णा दुर्गी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
898 पन्हाळा देवाळे इटा भा धोंडी तुकाराम मोहिते तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
899 पन्हाळा देवाळे मोहना भ्र बाबा ठेरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
900 पन्हाळा देवाळे तुका धोंडी जगताप तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
901 पन्हाळा देवाळे मंजुळा भ्र मारुती पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
902 पन्हाळा देवाळे यसाबाई भ्र मसु मगदूम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
903 पन्हाळा देवाळे रामा नरसु गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
904 पन्हाळा देवाळे राधा बाप रामा गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
905 पन्हाळा देवाळे सकु भ्र नारु गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
906 पन्हाळा देवाळे हिंदू गोपाळ चवाण तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
907 पन्हाळा देवाळे बालु भ्र दतु संतु शाींदा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
908 पन्हाळा देवाळे बाळाबाई भ्र सखोबा कदम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
909 पन्हाळा देवाळे आवई भ्र गोविंद चवाण तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
910 पन्हाळा देवाळे गोपू म्हादू चवाण यास मुलगा नाव यशवंत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
911 पन्हाळा देवाळे बापू कृश्णा पाटील यास मुलगा नाव विठठल तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
912 पन्हाळा देवाळे शंकर गणु पाटील यास मुलगी नाव सोनी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
913 पन्हाळा देवाळे आकु भ्र धोंडी पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
914 पन्हाळा देवाळे तानु भ्र हंतु पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
915 पन्हाळा देवाळे बाळू बाप आबु दाजी पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
916 पन्हाळा देवाळे बापू गणू सागावकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
917 पन्हाळा देवाळे कोयना कोम नारु चौगला तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
918 पन्हाळा देवाळे गणु धोंडीबा गराडा यास मुलगा नाव ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
919 पन्हाळा देवाळे सावळा बाळा ढेरे यास मुलगा नाव सीताराम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
920 पन्हाळा देवाळे येसबा बाळा जाधव यास मुलगी नाव आनी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
921 पन्हाळा देवाळे मारुती हरी मांगलेकर यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
922 पन्हाळा देवाळे रामू लक्ष्मण यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
923 पन्हाळा देवाळे येसाबाई भ्र म्हादू सांगवकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
924 पन्हाळा देवाळे मारुती नामू पाटील यास मुलगा सदू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
925 पन्हाळा देवाळे सीताराम गोविंद पाटील यास मुलगी नाव मुक्ता तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
926 पन्हाळा देवाळे धोंडी संभू चावरे यास मुलगी नाव पारी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
927 पन्हाळा देवाळे भाऊ आपा गराडा यास मुलगा नाव सखाराम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
928 पन्हाळा देवाळे नागू हरी जाधव यास मुलगी नाव तानी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
929 पन्हाळा देवाळे दादू हरी पाटील यास मुलगा गणू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
930 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू विठू पाटील यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
931 पन्हाळा देवाळे माणकू मसे ढेरे यास मुलगी हारणी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
932 पन्हाळा देवाळे जीजी बाप सखा जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
933 पन्हाळा देवाळे आनंदा शंकर मोरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
934 पन्हाळा देवाळे गंगाबाई भ्र महादेव चवाण तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
935 पन्हाळा देवाळे आबा हाजी पाटील यास मुलगा नाव रामू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
936 पन्हाळा देवाळे गोविंद महादेव चवाण यास मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
937 पन्हाळा देवाळे तुका भाऊ पाटील यास मुलगी नाव व्दारका तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
938 पन्हाळा देवाळे नारु रामा गायकूड यास मुलगा नाव जोती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
939 पन्हाळा देवाळे बाळू आपा कठया यास मुलगा नाव यशवंत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
940 पन्हाळा देवाळे दाजी राघु ढेरे यास मुलगी नाव जोती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
941 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू गोपाळा भारमल यास मुलगी नाव संभू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
942 पन्हाळा देवाळे गोविंदा दाजी गराडा याचे मूल उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
943 पन्हाळा देवाळे ममता कोम भोपाना टोपकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
944 पन्हाळा देवाळे मैना कोम सुभाना जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
945 पन्हाळा देवाळे बाळू देवबा ढेरे यास मुलगा श्रीपती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
946 पन्हाळा देवाळे दत्तु बाबु गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
947 पन्हाळा देवाळे बाळू बासु गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
948 पन्हाळा देवाळे रावण हमाल तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
949 पन्हाळा देवाळे रामा हरी भारमल  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
950 पन्हाळा देवाळे व्दारका बाप दादू खवरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
951 पन्हाळा देवाळे पांडू धेांडी ढेरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
952 पन्हाळा देवाळे दादू दौलु खवरे यास मुलगी ज्ञानू भारमल तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
953 पन्हाळा देवाळे यशवंत गोविंद पाटील यास मुलगा गणपती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
954 पन्हाळा देवाळे श्रीरपती भाऊ पाटील यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
955 पन्हाळा देवाळे श्रीरपती धोंडी जाधव यास मुलगी जना तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
956 पन्हाळा देवाळे धोंडी रामा कणसे रा सातवे यास मुलगा कृष्णा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
957 पन्हाळा देवाळे भाऊ हरी कापशा यास मुलागा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
958 पन्हाळा देवाळे बाबू हरी चावरे यास मुलगा नाव अर्जुन तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
959 पन्हाळा देवाळे बाळू नारायण पाटील यास मुलगा नाव हींदू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
960 पन्हाळा देवाळे पांडू गणू गराडा यास मुलगा नाव रामू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
961 पन्हाळा देवाळे इश्वरा राघु जाधव यास मुलगा नाव गणपती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
962 पन्हाळा देवाळे तुकाराम गोविंद पाटील यास मुलग नाव आकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
963 पन्हाळा देवाळे लक्षमण म्हादू यादव यास मुलगा आबा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
964 पन्हाळा देवाळे हरी भैरु पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
965 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू लखु खोत यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
966 पन्हाळा देवाळे वासु नारु गराडा यास मुलगा रामू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
967 पन्हाळा देवाळे बाळा यसु जाधव यास मुलगी द्रौपदी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
968 पन्हाळा देवाळे पांडू विठोबा पाटील यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
969 पन्हाळा देवाळे इश्वरा लकु गराडा यास मुलगा भैरु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
970 पन्हाळा देवाळे दादू म्हादू यादव यास मुलगा म्हैपती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
971 पन्हाळा देवाळे गोविंदा आबा गायकुड यास मुलगा रामु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
972 पन्हाळा देवाळे रामा आबा गराडा यास मुलगा नाव सदु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
973 पन्हाळा देवाळे गणू धोंडी गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
974 पन्हाळा देवाळे लकू बाबु यादव यास मुलगी उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
975 पन्हाळा देवाळे सदु रामा गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
976 पन्हाळा देवाळे नीवृत्ती नाना जगताप यास मुलगा तुकाराम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
977 पन्हाळा देवाळे रामा हरी मांगलेकर यास मुलगा नाव गणू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
978 पन्हाळा देवाळे लकु बाबू यादव यास मुलगी उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
979 पन्हाळा देवाळे बळु हरी शिंदा यास मुलगा बाबू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
980 पन्हाळा देवाळे गणू आबा गायकवाड यास मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
981 पन्हाळा देवाळे हारणाबाई भ्र पांडू पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
982 पन्हाळा देवाळे आकु बाप यशवंत पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
983 पन्हाळा देवाळे भाऊ लिंबारी पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
984 पन्हाळा देवाळे बाबु कृष्णा गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
985 पन्हाळा देवाळे बळी रामा गराडा यास मुलगा कृष्णा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
986 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू भैरु पाटील रा जीऊर यास मुलगा भीकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
987 पन्हाळा देवाळे गोविंदा दाजी गराडे यास मुलगी गोदी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
988 पन्हाळा देवाळे गोपाळ कृष्णा पाटील यास मुलगा निवृत्ती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
989 पन्हाळा देवाळे बापू ज्ञानु पाटील यास मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
990 पन्हाळा देवाळे गणु बाबू गराडा यास मुलगा बाबू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
991 पन्हाळा देवाळे हरी सदु जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
992 पन्हाळा देवाळे दत्तु भाऊ पाटील यास मुलगी वालू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
993 पन्हाळा देवाळे दौलु नायकू मांगले यास मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
994 पन्हाळा देवाळे सीताराम गोवींद पाटील यास मुलगी नानी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
995 पन्हाळा देवाळे गणु गोपाळा जाधव यास मुलगा नाना तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
996 पन्हाळा देवाळे दादू हरी पाटील यास मुलगी भागीरथी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
997 पन्हाळा देवाळे शंकर गणू पाटील यास मुलगा मारुती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
998 पन्हाळा देवाळे सीताराम आबा गराडा यास मुलगी रकमा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
999 पन्हाळा देवाळे धोंडीबा ज्ञानू जाधव यास मुलगी सेवंती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1000 पन्हाळा देवाळे हरी बाळू यादव कोडोलकर यास मुलगी भानामती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1001 पन्हाळा देवाळे द्रौपती बाप गणू गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1002 पन्हाळा देवाळे आकोबा देवजी पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1003 पन्हाळा देवाळे साोनी बाप रामा गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1004 पन्हाळा देवाळे मुक्ता बाप रामा गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1005 पन्हाळा देवाळे रामचंद्र बाप कृष्णा टोपकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1006 पन्हाळा देवाळे रकमाबाई भ्र लकु देवकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1007 पन्हाळा देवाळे भैरु बाप ईश्वरा गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1008 पन्हाळा देवाळे सीताराम ज्ञानू शींदा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1009 पन्हाळा देवाळे नामु धोंडी गराडा यास मुलगी गंगु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1010 पन्हाळा देवाळे रामा बाळा साळोखे यास मुलगी नकी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1011 पन्हाळा देवाळे कृष्णा रामा टोपकर यास मुलगी नकी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1012 पन्हाळा देवाळे नारु हरी मेथे यास मुलगी हौसा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1013 पन्हाळा देवाळे ज्ञानु जोती वडींगकर यास मुलगी चामा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1014 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू दौलु शींदा यास मुलगा सीताराम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1015 पन्हाळा देवाळे दादु कृष्णा गराडा यास मुलगा आबा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1016 पन्हाळा देवाळे मारुती नाना घाटके यास मुलगी नाव आंबू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1017 पन्हाळा देवाळे विठू बाप बाबू पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1018 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू रामा आडीसरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1019 पन्हाळा देवाळे गंगु बाप सखाराम काइंगडे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1020 पन्हाळा देवाळे रामा गोपाळा गराडे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1021 पन्हाळा देवाळे रंगू बाप सखाराम काइंगडे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1022 पन्हाळा देवाळे बाळाबाई भ्र भैरु पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1023 पन्हाळा देवाळे राऊ राघु यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1024 पन्हाळा देवाळे लकू गणू देवकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1025 पन्हाळा देवाळे विठु बाळा सुर्य यास मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1026 पन्हाळा देवाळे बळवंत रामा पाटील यास मुलगी रंगुताई तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1027 पन्हाळा देवाळे धोंडीबा ज्ञानू पाटील यास मुलगी भागु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1028 पन्हाळा देवाळे केरबा सदु कापसे यास मुलगा सीताराम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1029 पन्हाळा देवाळे कृष्णा कोंडी गराडे यास मुलगा शामू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1030 पन्हाळा देवाळे दादु दौलु खव-या यास मुलगा सादू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1031 पन्हाळा देवाळे नारु हरी चवाण यास मुलगी मुक्ता तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1032 पन्हाळा देवाळे बाबु तुका जाधव कुरळप यास मुलगा नाव वसंतराव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1033 पन्हाळा देवाळे गोपाळ तुकाराम शींदे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1034 पन्हाळा देवाळे हींदू भाऊ गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1035 पन्हाळा देवाळे शीवा लक्षमण पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1036 पन्हाळा देवाळे येसाबाई भ्र बाबु गराडे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1037 पन्हाळा देवाळे भाऊ आपा गराडा यास मुलगा लक्षमण तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1038 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू महिपती साळुखे यास मुलगी अनुसया तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1039 पन्हाळा देवाळे पांडू रामा काईगडे यास मुलगी नाव हिंदू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1040 पन्हाळा देवाळे तुकाराम भाऊ पाटील यास मुलगी आंबू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1041 पन्हाळा देवाळे लक्षमण गणू पाटील यास मुलगा जीवा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1042 पन्हाळा देवाळे येसबा बाळा जाधव यास मुलगा नाव संभू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1043 पन्हाळा देवाळे आबा राऊ यादव यास मुलगी सकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1044 पन्हाळा देवाळे गणू दादा पाटील यास मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1045 पन्हाळा देवाळे पारी बाप धोंडी चावरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1046 पन्हाळा देवाळे सावळा बाळा ढेरे याची मुलगी मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1047 पन्हाळा देवाळे बंडू सुभाना यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1048 पन्हाळा देवाळे सावळा बाळा ढेरे यास मुलगी हीरी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1049 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू देवबा जाधव यास मुलगी येसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1050 पन्हाळा देवाळे मारुती हरी मांगलेकर यास मुलगा यशवंता तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1051 पन्हाळा देवाळे भाऊ नायकू गायकवाड यास मुलगी शेवंती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1052 पन्हाळा देवाळे गोपाळ तुकाराम शींदे यास मुलगा हैबती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1053 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू तातुबा गायकुडया यास मुलगा श्रीपती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1054 पन्हाळा देवाळे रामा आबा गराडा यास मुलगा धोंडीबा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1055 पन्हाळा देवाळे येसबा गोविंदा कडवेकर मुलाचे नाव रामू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1056 पन्हाळा देवाळे केसु बाळा जाधव यास मुलगी नाव येसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1057 पन्हाळा देवाळे माणकू मसू ढेरे यास मुलगी चपा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1058 पन्हाळा देवाळे रामचंद्र लक्षमण पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1059 पन्हाळा देवाळे रकमा भ्र ज्ञानू भारमल तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1060 पन्हाळा देवाळे चंपा माणकू ठेरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1061 पन्हाळा देवाळे हाौसा भ्र माणकू ठेरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1062 पन्हाळा देवाळे बायजाबाई भ्र गोवींद पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1063 पन्हाळा देवाळे भवाना राणोजी टोपकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1064 पन्हाळा देवाळे राहि बाप सीताराम पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1065 पन्हाळा देवाळे हरी सातापा आवुळकर यास मुलगी द्रुपती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1066 पन्हाळा देवाळे गणु रामा नेबापुरे यास मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1067 पन्हाळा देवाळे रामु आकोबा पाटील यास मलगी पारबती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1068 पन्हाळा देवाळे आबा भैरु पाटील यास मुलगी नाव मजा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1069 पन्हाळा देवाळे मारुती नामा पाटील यास मुलगा सदाशिव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1070 पन्हाळा देवाळे दादू राऊ यादव यास मुलगी गंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1071 पन्हाळा देवाळे सीताराम राऊ पाटील यास मुलगी रादु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1072 पन्हाळा देवाळे गोविंदा रामा गायकवाड यास मुलगा बाळू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1073 पन्हाळा देवाळे कृष्णा रामा टोपकर यास मुलगी गंगू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1074 पन्हाळा देवाळे अर्जुन बाबु चावरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1075 पन्हाळा देवाळे रामा केदाराी कापसे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1076 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू मसु पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1077 पन्हाळा देवाळे गंगु बाप नामु गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1078 पन्हाळा देवाळे कृष्णाबाई भ्र हरी पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1079 पन्हाळा देवाळे लकु बाबु यादव यास मुलगा बाळु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1080 पन्हाळा देवाळे तुकाराम गोवींद पाटील यास मुलगी सकु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1081 पन्हाळा देवाळे तुका बाळा जाधव यास मुलगी रकमा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1082 पन्हाळा देवाळे बंडु रामा काटे रा सातवे यास मुलगा रामू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1083 पन्हाळा देवाळे विठूबा देवबा ठेरे यास मुलगी तारु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1084 पन्हाळा देवाळे गणू बाबु पाटील यास मुलगी आकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1085 पन्हाळा देवाळे पांडू संजू कदम यास मुलगी मुक्ता तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1086 पन्हाळा देवाळे केशव विठू खाडे यास मुलगा बापू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1087 पन्हाळा देवाळे नारु रामा गायकवाड यास मुलगी पारु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1088 पन्हाळा देवाळे आबु दाजी पाटील यास मुलगी जनी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1089 पन्हाळा देवाळे सकु बाप आबा यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1090 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू आबा पाटील  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1091 पन्हाळा देवाळे नागू हरी जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1092 पन्हाळा देवाळे बंडू रामजी पाटील याचे मुल उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1093 पन्हाळा देवाळे मंजाबाई भ्र नारु गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1094 पन्हाळा देवाळे पारु बाप नारु गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1095 पन्हाळा देवाळे यशवंत मारुती मांगलेकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1096 पन्हाळा देवाळे शेवंती बाप भाऊ गायकूड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1097 पन्हाळा देवाळे यशवंत गणु पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1098 पन्हाळा देवाळे गोवींदा नारु गराडे यास मुलगा कृष्णा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1099 पन्हाळा देवाळे बंडू रामजी पाटील यास मुलगी उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1100 पन्हाळा देवाळे यशवंत गोविंद पाटील यास मुलगा गोविंद तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1101 पन्हाळा देवाळे नारु बाबाजी जाधव यास मुलगा आनंदा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1102 पन्हाळा देवाळे ज्ञानु दोलु सींदा यास मुलगा नाव रामु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1103 पन्हाळा देवाळे धोंडी संभु चावरे यास मुलगी नाव भामा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1104 पन्हाळा देवाळे पांडु बाळा मोरे रा मोहरे यास मुलगी सरस्वती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1105 पन्हाळा देवाळे कृष्णा महादेव चवाण यास मुलगी रंगी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1106 पन्हाळा देवाळे मारुती शंकर पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1107 पन्हाळा देवाळे नीवृत्ती गोपु पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1108 पन्हाळा देवाळे रंगु बाप कृष्णा चवाण तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1109 पन्हाळा देवाळे शंकर गणु पाटील याचे मुलगी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1110 पन्हाळा देवाळे पांडू राऊ पाटील यास मुलगी नाव कासु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1111 पन्हाळा देवाळे नागु हरी जाधव यास मुलगी नाव कासु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1112 पन्हाळा देवाळे भाऊ हरी कापसा यास मुलगा श्रीपती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1113 पन्हाळा देवाळे ईश्वरा राघु जाधव यास मुलगी नाव आकू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1114 पन्हाळा देवाळे शंकर गणु पाटील यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1115 पन्हाळा देवाळे सीताराम केरबा कापसे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1116 पन्हाळा देवाळे गौराबाई भ्र नामु जगताप तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1117 पन्हाळा देवाळे देवबा लकु ठेरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1118 पन्हाळा देवाळे भानु दास दादु पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1119 पन्हाळा देवाळे गोपाळ महादेव चवाण यास मुलगा भाऊ तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1120 पन्हाळा देवाळे बज्यापा म्हादू बोरगे रा पुनाळ यास मुलगी सरस्वती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1121 पन्हाळा देवाळे सीताराम बाबु गायकुड यास मुलगा सखाराम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1122 पन्हाळा देवाळे पारु बाप खंडू चावरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1123 पन्हाळा देवाळे आउु भ्र खंडू चावरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1124 पन्हाळा देवाळे भामा बाप केरु जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1125 पन्हाळा देवाळे आकु कोम लकु गराडे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1126 पन्हाळा देवाळे गणु आबा गायकवाड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1127 पन्हाळा देवाळे शंकर तुकाराम मांगलेकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1128 पन्हाळा देवाळे कमळा भ्र लकू यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1129 पन्हाळा देवाळे केसु लकू यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1130 पन्हाळा देवाळे कमळा भ्र नामु गराड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1131 पन्हाळा देवाळे बायनी बाप खंडू चावरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1132 पन्हाळा देवाळे गणु बापू यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1133 पन्हाळा देवाळे ज्ञानू जोती वडींगकर यास मुलगा नाव मारुती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1134 पन्हाळा देवाळे रामु गणू जाधव रा चीकुर्डे यास मुलगा नाव रामू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1135 पन्हाळा देवाळे इश्वरा लकु गरडे यास मुलगी चींगी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1136 पन्हाळा देवाळे श्रीपती धोंडी जाधव यास मुलगी नाव येसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1137 पन्हाळा देवाळे गोपाळ कृष्णा पाटील यास मुलगी नाव सुभद्रा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1138 पन्हाळा देवाळे तुका बंडू यादव यास मुलगी बाळी  तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1139 पन्हाळा देवाळे श्रीरपती नाऊ पाटील यास मुलगा नाव अर्जुन तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1140 पन्हाळा देवाळे मंजुळा हरी गराडे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1141 पन्हाळा देवाळे रकम भ्र पांडू यादव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1142 पन्हाळा देवाळे पारी बाप नामु गराडे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1143 पन्हाळा देवाळे चंदी बाप नामू जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1144 पन्हाळा देवाळे रामू नारु ठेरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1145 पन्हाळा देवाळे गोविंद यशवंत पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1146 पन्हाळा देवाळे जना बाप गणु गायकुड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1147 पन्हाळा देवाळे हीरा बाप माणकू ठेरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1148 पन्हाळा देवाळे दादू हरी पाटील यास मुलगा मयत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1149 पन्हाळा देवाळे सकु बाप धोंडी पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1150 पन्हाळा देवाळे रामा बाळा साळोखे यास मुलगा जोती तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1151 पन्हाळा देवाळे शंकर ज्ञानु गराडा यास मुलगा दतु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1152 पन्हाळा देवाळे लक्षमण कृष्णा पाटील यास मुलगा नामू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1153 पन्हाळा देवाळे दाजी राघु ठेरे यास मुलगा नाव बाबु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1154 पन्हाळा देवाळे पांडू विठू पाटील यास मुलगा नाव यशवंत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1155 पन्हाळा देवाळे रामचंद्र आबा पोवार यास मुलगा परशराम तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1156 पन्हाळा देवाळे हरी दाजी गराडे यास मुलगा बाळु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1157 पन्हाळा देवाळे दादू हरी पाटील यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1158 पन्हाळा देवाळे गंगु बाप कुराणा टोपकर तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1159 पन्हाळा देवाळे आकणी बाप तुका पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1160 पन्हाळा देवाळे राजाराम माणकू ठेरे तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1161 पन्हाळा देवाळे जनी बाप आबु पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1162 पन्हाळा देवाळे सखाराम सीता गायकुड तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1163 पन्हाळा देवाळे ईंदी बाप पांडू काईगडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1164 पन्हाळा देवाळे आकु बाप गणु पाटील तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1165 पन्हाळा देवाळे बापु पांडु गराडा तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1166 पन्हाळा देवाळे बाळाबाई भ्र गोविंद जाधव तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1167 पन्हाळा देवाळे हारी रामा टोपकर यास मुलगा नाव म्हादू तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1168 पन्हाळा देवाळे आबा राऊ यादव यास मुलगी नाव हौसी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1169 पन्हाळा देवाळे सावबा तुकाराम कदम यास मुलगी हीरी तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1170 पन्हाळा देवाळे रामचंद्र विठठल चवाण यास मुलगा नाव वसंत तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1171 पन्हाळा देवाळे मारुती हरी मांगलेकर यास मुलगा नाव दतु तहसिलदार कार्यालय  जन्ममृत्यु रजिस्टर देवाळे
1172 पन्हाळा आवळी सखाराम किसना पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1173 पन्हाळा आवळी आकाराम रकुबा पडावळकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1174 पन्हाळा आवळी धोंडीबा गनुसींदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1175 पन्हाळा आवळी नामु सदू बिळासकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1176 पन्हाळा आवळी तुकाराम कीसना कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1177 पन्हाळा आवळी मारूती सेकू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1178 पन्हाळा आवळी तारुबाप गणु बिळासकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1179 पन्हाळा आवळी मनु बाप गणु बिळासकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1180 पन्हाळा आवळी बाळू बाप नारु बिळासकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1181 पन्हाळा आवळी बाळू बाप नारू कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1182 पन्हाळा आवळी शेकू राघु आतीकरे मुलगा पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1183 पन्हाळा आवळी वीटू हरी पवार  मु आकू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1184 पन्हाळा आवळी भावू लकू पाटनेकर मु बाळका तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1185 पन्हाळा आवळी आवबा हारी पाटील मु रकमा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1186 पन्हाळा आवळी गोपाळा सुभाना खामकर मु विठा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1187 पन्हाळा आवळी हरी जोती बीळासकर मुलगा रामु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1188 पन्हाळा आवळी  खदू बाबाजी कदम मुलगी भागू  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1189 पन्हाळा आवळी भागू कोम ज्ञानू  सखा चरणकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1190 पन्हाळा आवळी भीवा बीन वागुजी पवार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1191 पन्हाळा आवळी संता कोम तुका कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1192 पन्हाळा आवळी सकुबा तुा पवार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1193 पन्हाळा आवळी पांडू इश्वरा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1194 पन्हाळा आवळी आकु कोम आरना पवार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1195 पन्हाळा आवळी गंगु कोम लकू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1196 पन्हाळा आवळी इटा कोम हारी चवान तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1197 पन्हाळा आवळी भागू कोम रामा खामकर सातवेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1198 पन्हाळा आवळी मयना कोम किसना कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1199 पन्हाळा आवळी गुंज्यापा रामा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1200 पन्हाळा आवळी तुका यसबा पावना तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1201 पन्हाळा आवळी चंदरी कोम माहादू देवाळेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1202 पन्हाळा आवळी बाबू बाळा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1203 पन्हाळा आवळी जिजा बाप तुका तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1204 पन्हाळा आवळी कंबळा बाप दवलू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1205 पन्हाळा आवळी आरजुना वागुजी पोवार सकु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1206 पन्हाळा आवळी ज्ञानू हरी चवाण मुलगा पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1207 पन्हाळा आवळी तुकाराम म्हादू सेवडा मांगलेकर मु हरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1208 पन्हाळा आवळी बाळा विठू पाटील मु तानी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1209 पन्हाळा आवळी भिवा वागुजी पवार मु बाळू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1210 पन्हाळा आवळी तुका जोती बीळासकर मु सकाराम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1211 पन्हाळा आवळी बाळा भावू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1212 पन्हाळा आवळी तानी कोम लखु पासारडेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1213 पन्हाळा आवळी तुका बीन नानू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1214 पन्हाळा आवळी दादू  हरी चवाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1215 पन्हाळा आवळी लक्षमन नामू  पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1216 पन्हाळा आवळी कृष्णा वीठू बिळासकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1217 पन्हाळा आवळी दत्तू वीठू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1218 पन्हाळा आवळी लकु बीन तुका पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1219 पन्हाळा आवळी तानी कोम तुका सेवडा मागलेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1220 पन्हाळा आवळी बाळक बाप दादू बाळका बाळवनाची वाडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1221 पन्हाळा आवळी रामू म्हादू यादव पयजारवाडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1222 पन्हाळा आवळी सकू दाजी चवगल दहादिवसाची तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1223 पन्हाळा आवळी आकू कोम सेकू चवगला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1224 पन्हाळा आवळी तुका वीठू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1225 पन्हाळा आवळी गोपाळा वीठू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1226 पन्हाळा आवळी रामू म्हादू यादव पयजारवाडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1227 पन्हाळा आवळी सकू दाजी चवगला मु मंजुळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1228 पन्हाळा आवळी गनु ईसवरा सींदा मु पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1229 पन्हाळा आवळी किसन जीवबा सुतार मु बाळू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1230 पन्हाळा आवळी नानू बाप बाळा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1231 पन्हाळा आवळी कंबळा बाप रामु पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1232 पन्हाळा आवळी हारू कोम नारू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1233 पन्हाळा आवळी सारजा कोम रामा आटाकी  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1234 पन्हाळा आवळी दादू बीन वीटू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1235 पन्हाळा आवळी हारनी बाप रामा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1236 पन्हाळा आवळी कुकदा बाप वीटू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1237 पन्हाळा आवळी सेकू बीन नारायन पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1238 पन्हाळा आवळी लकू जोती पाटील मु रंगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1239 पन्हाळा आवळी गणू ज्ञानू पाअील मु पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1240 पन्हाळा आवळी भाउ तातोबा कदम मु बालकी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1241 पन्हाळा आवळी लकुबीन जोती पाटील मु लंगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1242 पन्हाळा आवळी चंद्रा नानू  पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1243 पन्हाळा आवळी काळू रामा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1244 पन्हाळा आवळी रकू सदू  तडवळेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1245 पन्हाळा आवळी गणू सुभाना पोवार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1246 पन्हाळा आवळी विठू रावजी पोवार  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1247 पन्हाळा आवळी दादू पिरू कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1248 पन्हाळा आवळी भैरू विठू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1249 पन्हाळा आवळी भाउ दिनू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1250 पन्हाळा आवळी कृष्णा बाजी पाटील मु मंजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1251 पन्हाळा आवळी तुका कशाप्पा पोवार मु हरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1252 पन्हाळा आवळी संतू गोविदा पाटील मु दारी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1253 पन्हाळा आवळी भाउ राहू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1254 पन्हाळा आवळी बया म्हादू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1255 पन्हाळा आवळी मंजा बापू विठू आपाजी पावील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1256 पन्हाळा आवळी  तानी बाप पांडू रामा जगताप तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1257 पन्हाळा आवळी म्हादू गोविंदा चव्हाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1258 पन्हाळा आवळी पांडू शरद जगताप मु विठा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1259 पन्हाळा आवळी ज्ञानु रामा  कदू मु बापू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1260 पन्हाळा आवळी पिरू नाना कदम मु पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1261 पन्हाळा आवळी लखु विठू कदम मु  खंडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1262 पन्हाळा आवळी हरी कोम अकू कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1263 पन्हाळा आवळी बाळू आंबाजी आराळी मु सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1264 पन्हाळा आवळी दादू लकू कदम मु हावसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1265 पन्हाळा आवळी विठू हरी पवार मु हरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1266 पन्हाळा आवळी सखोबा आबा कदम मु यशवंत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1267 पन्हाळा आवळी शिवा म्हादू कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1268 पन्हाळा आवळी विठू राउ  पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1269 पन्हाळा आवळी बाबाजी राउ कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1270 पन्हाळा आवळी  ज्ञानू लखु कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1271 पन्हाळा आवळी ज्ञानू बाळा हुनारकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1272 पन्हाळा आवळी द्ररी बाबू चौगला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1273 पन्हाळा आवळी किसना लखु कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1274 पन्हाळा आवळी  पांडूरंग लखु हुनारकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1275 पन्हाळा आवळी चंद्रा पांडू पाटील यास मुलगी हौसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1276 पन्हाळा आवळी मारुती खंडू कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1277 पन्हाळा आवळी सुंदरा कोम गरपर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1278 पन्हाळा आवळी तुका नारू कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1279 पन्हाळा आवळी गणू सुबता पोवार मुलगी कमला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1280 पन्हाळा आवळी तुका कुशा पाटील मुलगा सकु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1281 पन्हाळा आवळी राघु जोती पाटील यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1282 पन्हाळा आवळी मला कोम रामु पाटील मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1283 पन्हाळा आवळी कृष्णा नामू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1284 पन्हाळा आवळी बायना  बाप नामु पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1285 पन्हाळा आवळी गंगा कोम रामा कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1286 पन्हाळा आवळी विठू बिन आप्पाजी पाटील यास मुलगी  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1287 पन्हाळा आवळी लखु विठू पाटील यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1288 पन्हाळा आवळी सावळा हरी पाटील यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1289 पन्हाळा आवळी इश्वरा आबा पाटील यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1290 पन्हाळा आवळी पांडू ज्ञानु पवार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1291 पन्हाळा आवळी विठू रावजी पवार याची मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1292 पन्हाळा आवळी जीजा कोम रामा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1293 पन्हाळा आवळी दादू बीन रावू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1294 पन्हाळा आवळी जना कोम रामा बिळासकट तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1295 पन्हाळा आवळी राउ बाप आवबा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1296 पन्हाळा आवळी कबळा बाप किसना पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1297 पन्हाळा आवळी गोपाळा गोविंदा चवगवला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1298 पन्हाळा आवळी जेदर बीन दवलू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1299 पन्हाळा आवळी कबळा कोम तुका पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1300 पन्हाळा आवळी गंगापा रामा पासारडेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1301 पन्हाळा आवळी पानी कोम गणू बिळासकट तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1302 पन्हाळा आवळी कंबळा कोम ज्ञानू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1303 पन्हाळा आवळी मुकशी बाप आवबा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1304 पन्हाळा आवळी दवलु बीन हरी बीळासकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1305 पन्हाळा आवळी शिरपती बिन सुबाना पोवार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1306 पन्हाळा आवळी आक कोम चौगला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1307 पन्हाळा आवळी दादू बिन चव्हान तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1308 पन्हाळा आवळी मायना कोम हरी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1309 पन्हाळा आवळी गजबीन जोती बिळासकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1310 पन्हाळा आवळी सदू बिन रामा जोती सेटी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1311 पन्हाळा आवळी ज्ञानू बिन गनू देवर्डेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1312 पन्हाळा आवळी चंद्रा कोम सना बिळसकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1313 पन्हाळा आवळी बाळू यास मुलगा तुका पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1314 पन्हाळा आवळी लखु कुशाप्पा पाटील यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1315 पन्हाळा आवळी काळू रामा पाटील यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1316 पन्हाळा आवळी नानुबीन सुबाना पोवार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1317 पन्हाळा आवळी हरजी बाप महादू चवगला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1318 पन्हाळा आवळी हीरकणी कोम ज्ञानू कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1319 पन्हाळा आवळी महादू कोम राव चाकुला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1320 पन्हाळा आवळी कबळा बाप बारकराव पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1321 पन्हाळा आवळी कमळा कोम किसन चोगला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1322 पन्हाळा आवळी सखु बापू गणू बिळासकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1323 पन्हाळा आवळी चंद्रक कोम कांचन पासार्डेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1324 पन्हाळा आवळी नानु कोम पासार्डेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1325 पन्हाळा आवळी सुनदा कोम बापु चकवा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1326 पन्हाळा आवळी रकमा कोम ज्ञानू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1327 पन्हाळा आवळी सखु बापू पिरू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1328 पन्हाळा आवळी तानू कोम रामा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1329 पन्हाळा आवळी रखु दाजी चौगला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1330 पन्हाळा आवळी तातु कोम कुषाबा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1331 पन्हाळा आवळी चंदर कोम डांगा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1332 पन्हाळा आवळी गंगा कोम संतू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1333 पन्हाळा आवळी इटा कोम हरी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1334 पन्हाळा आवळी गणू जगत बाहा चौगला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1335 पन्हाळा आवळी बिन बाबू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1336 पन्हाळा आवळी हरीबीन वर वाणी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1337 पन्हाळा आवळी हौसा बाळू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1338 पन्हाळा आवळी सखाराम बिन तुका बिळसकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1339 पन्हाळा आवळी हरी बीन बाबू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1340 पन्हाळा आवळी अनु कोम श्रीपती पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1341 पन्हाळा आवळी इटा कोम दौलू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1342 पन्हाळा आवळी इटा बिन संबू बिळासकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1343 पन्हाळा आवळी राजू कोम बाबू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1344 पन्हाळा आवळी तानु बाप बारकू डांगे याची मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1345 पन्हाळा आवळी गवरा कोम धोंडी कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1346 पन्हाळा आवळी बाळका कोम काळू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1347 पन्हाळा आवळी पांडू हरी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1348 पन्हाळा आवळी रघु बाळा चावला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1349 पन्हाळा आवळी दवलू तुका पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1350 पन्हाळा आवळी  तातु कोम गणू चाला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1351 पन्हाळा आवळी बारकू विठू पाअील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1352 पन्हाळा आवळी ज्ञानु विठू  पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1353 पन्हाळा आवळी नारू आप्पाजी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1354 पन्हाळा आवळी येसू बापू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1355 पन्हाळा आवळी दादू वाळके याची मुलकी नसप येसा मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1356 पन्हाळा आवळी चद्रा कुशापा कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1357 पन्हाळा आवळी तानू कोम मारूती वरकर मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1358 पन्हाळा आवळी रकुबा सूद तडावळकर याचा मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1359 पन्हाळा आवळी शेकू तुका यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1360 पन्हाळा आवळी कृष्णा धोंडी पाटील यास मुलगी तानी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1361 पन्हाळा आवळी नामोबा पाटील याची मुलग भागू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1362 पन्हाळा आवळी रायकु आबा पाटील यांची मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर आवळी
1363 पन्हाळा यवलुज विठू गणू कोले पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1364 पन्हाळा यवलुज बनाबाई बाप रामू कोसे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1365 पन्हाळा यवलुज आकू भ्र विठू फडतारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1366 पन्हाळा यवलुज राजु भ्र दादू निकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1367 पन्हाळा यवलुज धोडी संतु पाटील यास मुलगा दादू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1368 पन्हाळा यवलुज  नानू गणू काशीद मुलगी अणुसया तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1369 पन्हाळा यवलुज दादू नारू गोसावी यास मुलगा दिनकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1370 पन्हाळा यवलुज नाना बाबाजी कोले मुलगी लिंबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1371 पन्हाळा यवलुज रधु बाबाजी कोले मुलगा पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1372 पन्हाळा यवलुज हरि भागोजी पाटील मुलगी रकमा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1373 पन्हाळा यवलुज वासु लकुजी नाईक मुलगा लकु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1374 पन्हाळा यवलुज चिंबाप तुका  मोळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1375 पन्हाळा यवलुज कुशाप्पा बापू कोले पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1376 पन्हाळा यवलुज गुंडया बाप रामा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1377 पन्हाळा यवलुज आनंदा आकोबा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1378 पन्हाळा यवलुज आक्काताई बाप नानू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1379 पन्हाळा यवलुज कृष्णा रामा हिरवे मुलगी मंजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1380 पन्हाळा यवलुज गोपाळा राणोजी हिरवे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1381 पन्हाळा यवलुज कृष्णात तातोबा पाटील मुलगी तानु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1382 पन्हाळा यवलुज दादू बापू कोले पाटील मुलगी चंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1383 पन्हाळा यवलुज बापू दाजी पाटील मुलगी सुंद्रा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1384 पन्हाळा यवलुज अणुसया बाप नानू काशीद तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1385 पन्हाळा यवलुज बायजा भ्र सवजी पाटी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1386 पन्हाळा यवलुज बायजा भ्र विठू निकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1387 पन्हाळा यवलुज भुजंगा शिउ पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1388 पन्हाळा यवलुज येसबा राउ पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1389 पन्हाळा यवलुज सिंदू गोविंदा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1390 पन्हाळा यवलुज दादू कोले पाटील यास मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1391 पन्हाळा यवलुज तुका राघु माणे मुलगी हिरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1392 पन्हाळा यवलुज रामु कृष्णा बोरगे मुलगी रंगू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1393 पन्हाळा यवलुज दादू बाळू पाटील मुलगा पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1394 पन्हाळा यवलुज शेखर आप्प फडतारे मुलगा रामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1395 पन्हाळा यवलुज बाळू दादू मुल्लानी मुलगी प्यारी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1396 पन्हाळा यवलुज बाबू गंगाजी कोले पाटील मुलगा ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1397 पन्हाळा यवलुज कृष्णा रामा बोडके मुलगी रकू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1398 पन्हाळा यवलुज तुका बाबू भोले मुलगी तानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1399 पन्हाळा यवलुज भैरू भाउ पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1400 पन्हाळा यवलुज हौसा बाप दादू कोले पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1401 पन्हाळा यवलुज सुबु म्हादू जाधव यादव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1402 पन्हाळा यवलुज अणू बाप गुंडू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1403 पन्हाळा यवलुज  लखु बाप वासु नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1404 पन्हाळा यवलुज लकु धोंडी केाले पाअील मुलगा बापू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1405 पन्हाळा यवलुज दौलू रामा दुबले यास मुलगी तानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1406 पन्हाळा यवलुज गंगाजी बाबाजी कोले मुलगी मंजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1407 पन्हाळा यवलुज गणू बाळू जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1408 पन्हाळा यवलुज बाळू रावजी माणे मुलगी अणू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1409 पन्हाळा यवलुज धोंडी बाळू कोले मुलगी अणू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1410 पन्हाळा यवलुज रामु लकू नाईक मुलगी सुंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1411 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू रघु सुरवसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1412 पन्हाळा यवलुज हिंदू बाळा पाटील मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1413 पन्हाळा यवलुज  रामा विठू  कोले मुलगी अणू  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1414 पन्हाळा यवलुज कृष्णा लकु कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1415 पन्हाळा यवलुज गणू सुबा हिरवे मुलगा सुबराव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1416 पन्हाळा यवलुज लहू आप्पा कोले पाटील मुलगी रंगू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1417 पन्हाळा यवलुज सदू इश्वरा कोले पाटील मुलगी जया तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1418 पन्हाळा यवलुज गणू सुना हिरवे मुलगा सुबराव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1419 पन्हाळा यवलुज बापू नानू पाटील मुलगी चंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1420 पन्हाळा यवलुज बाळू हरि पाटील मुलगी बापू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1421 पन्हाळा यवलुज विठू जोगो पाटील मुलगा दत्तु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1422 पन्हाळा यवलुज सुंद्रा बाप संतू चव्हाण मुलगी जिजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1423 पन्हाळा यवलुज बाळू रामा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1424 पन्हाळा यवलुज विठा भ्र नानू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1425 पन्हाळा यवलुज सुंद्रा बाप रामू नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1426 पन्हाळा यवलुज बापू लकु पाटील मुलगा म्हादू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1427 पन्हाळा यवलुज काळू संतू संकपाळ मुलगी केरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1428 पन्हाळा यवलुज दादू कुशाप्पा बंगे मुलगी अनु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1429 पन्हाळा यवलुज गणू रामा पाटील मुलगा रामु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1430 पन्हाळा यवलुज रामा राउ कोले मुलगी मंजू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1431 पन्हाळा यवलुज तुका बाळू नलवडे मुलगा पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1432 पन्हाळा यवलुज लहू बाळू पाटील मुलगा गणू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1433 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू नाना फडूले मुलगा हिंदू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1434 पन्हाळा यवलुज जाई रामा कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1435 पन्हाळा यवलुज गंगू विठू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1436 पन्हाळा यवलुज हिरा बाप तुकाराम माने तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1437 पन्हाळा यवलुज रामा बिन राउ कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1438 पन्हाळा यवलुज कृष्णात तुकाराम पाटील मुलगी गौरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1439 पन्हाळा यवलुज दादू सटक कोले मुलगा पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1440 पन्हाळा यवलुज भाउ हरी पाटील मुलगा बाबू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1441 पन्हाळा यवलुज दादू कृष्णा नाईक मुलगा कृष्णा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1442 पन्हाळा यवलुज बाबु राउ पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1443 पन्हाळा यवलुज दत्तू विठू मिसाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1444 पन्हाळा यवलुज शांती बाप हरि  पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1445 पन्हाळा यवलुज धोंडीबा हरि पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1446 पन्हाळा यवलुज रामू येसबा भोळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1447 पन्हाळा यवलुज अंबू कोम सखोबा नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1448 पन्हाळा यवलुज चांगोना कोम गणू तारदाळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1449 पन्हाळा यवलुज कृष्णा भाउ पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1450 पन्हाळा यवलुज दौलू हरी पाटील मुलगा कृष्णा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1451 पन्हाळा यवलुज येसबा कुशाप्पा कापसे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1452 पन्हाळा यवलुज सादू कृष्णा मुलगी हिरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1453 पन्हाळा यवलुज सदू म्हातारजी मिसाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1454 पन्हाळा यवलुज सदू भैरू कोळे मुलगा हरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1455 पन्हाळा यवलुज केरू संतू आळवेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1456 पन्हाळा यवलुज पांडू दादू कोळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1457 पन्हाळा यवलुज मोहन कोम कृष्णा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1458 पन्हाळा यवलुज दादू धोंडी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1459 पन्हाळा यवलुज चिंगू बाबू नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1460 पन्हाळा यवलुज पांडू गोपाळा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1461 पन्हाळा यवलुज ताळसा भ्र अणू सिंधे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1462 पन्हाळा यवलुज भिवा लकु नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1463 पन्हाळा यवलुज कृष्णा दौलू नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1464 पन्हाळा यवलुज येसबा म्हातारजी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1465 पन्हाळा यवलुज रामा बाबाजी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1466 पन्हाळा यवलुज पांडू तुकाराम पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1467 पन्हाळा यवलुज राउ संतू चव्हाण मुलगी सुंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1468 पन्हाळा यवलुज कृष्णा दादू निकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1469 पन्हाळा यवलुज रामा लक्ष्मण चौगले मुलगा हरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1470 पन्हाळा यवलुज दादू राघु गावळी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1471 पन्हाळा यवलुज मंजुळा कोम विठू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1472 पन्हाळा यवलुज सखोबा हैवती कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1473 पन्हाळा यवलुज तानु कोम सखोबा साळोकी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1474 पन्हाळा यवलुज येसबा कुशाप्पा काशीद तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1475 पन्हाळा यवलुज हलमा रामा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1476 पन्हाळा यवलुज मारूती बाबू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1477 पन्हाळा यवलुज रामा लकु नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1478 पन्हाळा यवलुज हैासा सखोबा पाटील मुलगा सखोबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1479 पन्हाळा यवलुज बाळू हरी पाटील मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1480 पन्हाळा यवलुज धोंडी सुब्रु वरांबळे मुलगा गोपाळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1481 पन्हाळा यवलुज बाळकु जयराम पाटील मुलगा गंगू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1482 पन्हाळा यवलुज तुका येसबा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1483 पन्हाळा यवलुज गोपाळा सखाराम गवळी मुलगा म्हादू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1484 पन्हाळा यवलुज सुबू बाबाजी माने मुलगा हेंदू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1485 पन्हाळा यवलुज दादू बाळा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1486 पन्हाळा यवलुज नाना बाबाजी कोले मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1487 पन्हाळा यवलुज नारू नाथा करावही तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1488 पन्हाळा यवलुज आबा कोंडी रामा नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1489 पन्हाळा यवलुज पिंकी बाप रामचंद्र बोरगे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1490 पन्हाळा यवलुज दत्तू कृष्णा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1491 पन्हाळा यवलुज बाळा कोम गणू मोळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1492 पन्हाळा यवलुज नानू राउ बोरगे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1493 पन्हाळा यवलुज लक्ष्मण भैरू रांगडे मुलगी रकमा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1494 पन्हाळा यवलुज संतू येसबा पाटील मुलगी गंगू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1495 पन्हाळा यवलुज तुकाराम कृष्णा चौगले मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1496 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू रावू पाटील मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1497 पन्हाळा यवलुज कृष्णा रामा मिसाळ मुलगा कोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1498 पन्हाळा यवलुज ईश्वरा बाळू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1499 पन्हाळा यवलुज येसा कोम चंद्राप्पा सिरसीकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1500 पन्हाळा यवलुज मंजी बाप गंगाजी कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1501 पन्हाळा यवलुज तुळसी बापू दादू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1502 पन्हाळा यवलुज रामा बाळू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1503 पन्हाळा यवलुज दाजी नायकू पाटील मुलगी चंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1504 पन्हाळा यवलुज सदू कुशाप्पा पोर्लेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1505 पन्हाळा यवलुज धोंडी संतू पाटील मुलगी रकू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1506 पन्हाळा यवलुज बाळू हरी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1507 पन्हाळा यवलुज बाबू तात्या सवळेकरी मुलगा दिनकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1508 पन्हाळा यवलुज बायजा बाप राउ चव्हाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1509 पन्हाळा यवलुज अंबू कोम बाबू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1510 पन्हाळा यवलुज राउ बाबाजी माणे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1511 पन्हाळा यवलुज कृष्णा भागोजी पाटील मुलगी अंतू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1512 पन्हाळा यवलुज हरी भागोजी पाटील मुलगी देवकी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1513 पन्हाळा यवलुज रामा लकु नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1514 पन्हाळा यवलुज गंगाराम संतू चव्हाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1515 पन्हाळा यवलुज गोविंदा बापू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1516 पन्हाळा यवलुज हरी बाळा निकम मुलगी गौरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1517 पन्हाळा यवलुज कृष्णा राम हिरवे मुलगा ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1518 पन्हाळा यवलुज गोविंदा गणू तारदाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1519 पन्हाळा यवलुज सुंद्रा कोम राणोजी कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1520 पन्हाळा यवलुज बापू गणू मिसाळ (पाटील) तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1521 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू संतू खडूळकर मुलगी तारा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1522 पन्हाळा यवलुज काळू संतू संकपाळ मुलगी हिरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1523 पन्हाळा यवलुज लकु धोंडी केाले यास मुलगा नारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1524 पन्हाळा यवलुज दौलु हरी पाटील मुलगा नारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1525 पन्हाळा यवलुज तातोबा विठू कोले मुलगा सखोबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1526 पन्हाळा यवलुज हरी धोंडीबा नाईक मुलगा पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1527 पन्हाळा यवलुज कृष्णा लकु पाटील मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1528 पन्हाळा यवलुज धोंडी सुबु कोले यास मुलगा लिंबा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1529 पन्हाळा यवलुज धोंडी बाबजी नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1530 पन्हाळा यवलुज आनंदा गणू कोले पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1531 पन्हाळा यवलुज गणू बाबाजी कोले पाटील मुलगी गंगू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1532 पन्हाळा यवलुज संतू येसबा पाटील मुलगी संती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1533 पन्हाळा यवलुज कृष्णा भाउ पाटील मुलगी सुंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1534 पन्हाळा यवलुज तुका राघु माने मुलगी अकु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1535 पन्हाळा यवलुज नानू येसबा मोळे मुलगी बायजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1536 पन्हाळा यवलुज बाबू लकु पाटील मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1537 पन्हाळा यवलुज नानू येसबा मोळे मुलगी बायजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1538 पन्हाळा यवलुज आबा सावळा निकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1539 पन्हाळा यवलुज तुकाराम बाबाजी भोळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1540 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू रामा अडनाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1541 पन्हाळा यवलुज मारूती गोविंदा अडनाईक मुलगी सुंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1542 पन्हाळा यवलुज जेयराम जोगू कोळी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1543 पन्हाळा यवलुज भाउ रघु राम माणे मुलगा रघु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1544 पन्हाळा यवलुज दादू बापू कोले मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1545 पन्हाळा यवलुज तुका आबा नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1546 पन्हाळा यवलुज सखाराम बापू पाटील मुलगी हौसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1547 पन्हाळा यवलुज दादू सलू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1548 पन्हाळा यवलुज गगू विठू पाटील मुलगी सगुणा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1549 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू बाळा भुईकर मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1550 पन्हाळा यवलुज नारू बापू चिले मुलगा बापू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1551 पन्हाळा यवलुज भैरू बाबाजी कोले मुलगा कृष्णा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1552 पन्हाळा यवलुज रामा विठू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1553 पन्हाळा यवलुज गणू म्हादू परिट तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1554 पन्हाळा यवलुज जया कोम मरगु पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1555 पन्हाळा यवलुज अणु बाप बाळा ढवळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1556 पन्हाळा यवलुज सिवा दादू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1557 पन्हाळा यवलुज हरी गणू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1558 पन्हाळा यवलुज चंद्रा कोम सिताराम चिले गवळी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1559 पन्हाळा यवलुज कोंडू बाप सदू वडिंगेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1560 पन्हाळा यवलुज रामा विठू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1561 पन्हाळा यवलुज तुकाराम बाबाजी पाटील मुलगी तानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1562 पन्हाळा यवलुज दादू भैरू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1563 पन्हाळा यवलुज शंकर आप्पा फडतारे मुलगा बाबू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1564 पन्हाळा यवलुज तुका बाळा नलवडे मुलगी नानी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1565 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू संतू खडुळे मुलगी चिंगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1566 पन्हाळा यवलुज भैरू जोती इंगळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1567 पन्हाळा यवलुज शंकर रावू भुईकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1568 पन्हाळा यवलुज संता बाप संतू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1569 पन्हाळा यवलुज तानू भ्र रामा जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1570 पन्हाळा यवलुज कृष्णात ज्ञानू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1571 पन्हाळा यवलुज म्हादू म्हातारजी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1572 पन्हाळा यवलुज भाउ येसबा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1573 पन्हाळा यवलुज  पांडू हरी नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1574 पन्हाळा यवलुज दौलू आबा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1575 पन्हाळा यवलुज गणू सभागा हिरवे  मुलगी गौरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1576 पन्हाळा यवलुज बाबू गंगाजी कोले मुलगी धोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1577 पन्हाळा यवलुज धोंडी बाळू कोले मुलगा बाबू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1578 पन्हाळा यवलुज म्हादू रामा काशिद तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1579 पन्हाळा यवलुज रामा तुका जगदाळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1580 पन्हाळा यवलुज हौसी बाप येसबा फडतारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1581 पन्हाळा यवलुज आळू येसबा भोळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1582 पन्हाळा यवलुज मुलगा बाप दत्तू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1583 पन्हाळा यवलुज विठू जोगु पाटील मुलगी तुळसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1584 पन्हाळा यवलुज धोडी गवळी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1585 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू बाळू गोळी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1586 पन्हाळा यवलुज सदू ईश्वरा कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1587 पन्हाळा यवलुज रामा लक्ष्मण चौगले मुलगा विठठल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1588 पन्हाळा यवलुज संतू आबा आवळेकर मुलगी नानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1589 पन्हाळा यवलुज चंद्राप्पा धोंडी नाईक मुलगा गणू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1590 पन्हाळा यवलुज दत्तू येसबा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1591 पन्हाळा यवलुज धोंडी सुब्रु यास मुलगा येसबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1592 पन्हाळा यवलुज चिंगु भ्र भैरू इगळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1593 पन्हाळा यवलुज तुका कृष्णा चौगले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1594 पन्हाळा यवलुज  दाजी सखोबा मुलगी अणू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1595 पन्हाळा यवलुज बाबू लक्षमण पाटील मुलगी बायक्का तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1596 पन्हाळा यवलुज गुंडांप्पा बाजी पाटील मुलगी गंगु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1597 पन्हाळा यवलुज कृष्णा भैरू कोळी मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1598 पन्हाळा यवलुज रामा कृष्णा सावळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1599 पन्हाळा यवलुज नाना सिताराम गवळी मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1600 पन्हाळा यवलुज कृष्णा तुकाराम पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1601 पन्हाळा यवलुज बाळा बाजी आबा नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1602 पन्हाळा यवलुज हरी बाळा निकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1603 पन्हाळा यवलुज बायक्का कोम आप्पा काले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1604 पन्हाळा यवलुज  दत्तू तुकाराम  पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1605 पन्हाळा यवलुज सखाराम सिताराम मुलगी पारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1606 पन्हाळा यवलुज विष्णू दादू रघू देवाळेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1607 पन्हाळा यवलुज तुका भैरू लोहार मुलगी चंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1608 पन्हाळा यवलुज सुब्रु भैरू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1609 पन्हाळा यवलुज जोती पांडू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1610 पन्हाळा यवलुज कृष्णा रामा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1611 पन्हाळा यवलुज मारूती दाजी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1612 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू राघू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1613 पन्हाळा यवलुज सावळा बाळू गवळी मुलगी धोंडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1614 पन्हाळा यवलुज लहु आप्पा काले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1615 पन्हाळा यवलुज दादू राघु जाधव मुलगी मौरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1616 पन्हाळा यवलुज लक्षमण कृष्णा जाधव मुलगी रुक्मीनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1617 पन्हाळा यवलुज कृष्णा रामा धनगर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1618 पन्हाळा यवलुज बापू कृष्णात नलवडे रा. भुये तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1619 पन्हाळा यवलुज ज्ञानु येसबा भोळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1620 पन्हाळा यवलुज कल्लाप्पा बाळू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1621 पन्हाळा यवलुज परसु कृष्णा चौगले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1622 पन्हाळा यवलुज दौलु राउ पाटील मुलगी तानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1623 पन्हाळा यवलुज  काळू संतू संगपाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1624 पन्हाळा यवलुज बापु कृष्णा निकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1625 पन्हाळा यवलुज कृष्णा म्हादू निकम मुलगी मैना तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1626 पन्हाळा यवलुज गणू चंद्राप्पा नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1627 पन्हाळा यवलुज बाबू आप्पा कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1628 पन्हाळा यवलुज ममता भ्र राणेाजी कोराणे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1629 पन्हाळा यवलुज भैरू कानु गवळी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1630 पन्हाळा यवलुज बाळू हरी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1631 पन्हाळा यवलुज बाळु राणेाजी खवरे मुलगी गंगु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1632 पन्हाळा यवलुज सदू म्हातारजी पाटील मुलगा कृष्णा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1633 पन्हाळा यवलुज येसबा लकु कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1634 पन्हाळा यवलुज रामा कृष्णा जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1635 पन्हाळा यवलुज हरी धोंडी नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1636 पन्हाळा यवलुज बाळा  रावजी  माने तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1637 पन्हाळा यवलुज नाना बाबाजी कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1638 पन्हाळा यवलुज नानु बुजाप्पा पाटील मुलगी सुंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1639 पन्हाळा यवलुज सखाराम राघु माने यास मुलगा चंद्रापा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1640 पन्हाळा यवलुज संतू दौलू नाईक यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1641 पन्हाळा यवलुज मुक्ता बाप तुका मोळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1642 पन्हाळा यवलुज कृष्णा सुब्रु जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1643 पन्हाळा यवलुज धोंडी संतू मुलगी नानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1644 पन्हाळा यवलुज तुका येसबा पाअील मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1645 पन्हाळा यवलुज मारूती आबाजी जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1646 पन्हाळा यवलुज तुकाराम मारूती चिले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1647 पन्हाळा यवलुज दत्तु बाबू जामदार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1648 पन्हाळा यवलुज हिंदू कुशाप्पा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1649 पन्हाळा यवलुज दैालू नारू पाटील मुलगा कृष्णा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1650 पन्हाळा यवलुज बाळू हरी पाटील मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1651 पन्हाळा यवलुज गुंडाप्पा गोविंदा भोळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1652 पन्हाळा यवलुज म्हादू बाबू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1653 पन्हाळा यवलुज दादू कृष्णा नाळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1654 पन्हाळा यवलुज सुब्रु हरी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1655 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू दाजी नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1656 पन्हाळा यवलुज मारूती आबा निकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1657 पन्हाळा यवलुज गणू बाबू नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1658 पन्हाळा यवलुज चंद्रा भ्र बापू जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1659 पन्हाळा यवलुज जोगु कुशाप्पा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1660 पन्हाळा यवलुज धेाडी रामा कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1661 पन्हाळा यवलुज सुब्रु बाबाजी मोन मुलगी चंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1662 पन्हाळा यवलुज मारूती आप्पा गंगके मुलगी पारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1663 पन्हाळा यवलुज दौलू दाजी गवळी मुलगा नाथा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1664 पन्हाळा यवलुज रामा विठू कोलू मुलगा धोडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1665 पन्हाळा यवलुज गणु रामा पाटील मुलगी तानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1666 पन्हाळा यवलुज कृष्णा येसबा नाईक रा. सांगरूळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1667 पन्हाळा यवलुज राम खंडू मोरे मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1668 पन्हाळा यवलुज  नानु सिताराम चिले मुलगी तारा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1669 पन्हाळा यवलुज  भाउ हरी पाटील मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1670 पन्हाळा यवलुज  धोंडी राम कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1671 पन्हाळा यवलुज मुक्ता भ्र राम देविकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1672 पन्हाळा यवलुज गंगाजी संतु चव्हाण मुलगी अक्कु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1673 पन्हाळा यवलुज कृष्णा भाउ पाटील मुलगा येसबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1674 पन्हाळा यवलुज लकु धेांडी पाटील मुलगी चंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1675 पन्हाळा यवलुज म्हादू रामा भोपळे मुलगा कृष्णा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1676 पन्हाळा यवलुज रामा विठू कोले मुलगी शकु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1677 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू लक्षमण पाटील मुलगा भाउ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1678 पन्हाळा यवलुज धोंडी सुबू कोले  मुलगा भाउ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1679 पन्हाळा यवलुज पिरा बाबू अडनाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1680 पन्हाळा यवलुज भाउ जयराम कोणी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1681 पन्हाळा यवलुज आप्पा सत्तू फडतारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1682 पन्हाळा यवलुज सखु भ्र कृष्णा रांगडे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1683 पन्हाळा यवलुज कृष्णा तातोबा साळोकी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1684 पन्हाळा यवलुज हरी बाळा निकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1685 पन्हाळा यवलुज रामा तुका डहाळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1686 पन्हाळा यवलुज तुका आबा अडनाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1687 पन्हाळा यवलुज आप्पा सत्तू फडतारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1688 पन्हाळा यवलुज सखु भ्र कृष्णा रांगडे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1689 पन्हाळा यवलुज वासू लहू अडनाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1690 पन्हाळा यवलुज गणू येसबा भोळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1691 पन्हाळा यवलुज धेांडी बाळू कोले  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1692 पन्हाळा यवलुज बाळू  लक्षमण भोसले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1693 पन्हाळा यवलुज सखु भ्र नाथा कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1694 पन्हाळा यवलुज नारू बापू चिले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1695 पन्हाळा यवलुज सखाराम रामा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1696 पन्हाळा यवलुज मारूती भैरू चोगले मुलगा बाळू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1697 पन्हाळा यवलुज दादू म्हादू जाधव मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1698 पन्हाळा यवलुज तुका राघु माने मुलगा /मुलगी पारू /शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1699 पन्हाळा यवलुज तुकाराम बाबजी भोळे मुलगी नानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1700 पन्हाळा यवलुज पांडू बाळू परीट यास मुलगी सावीत्री तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1701 पन्हाळा यवलुज आबा बापू खोत यास मुलगा नाव  रामा नाथा कोले याचे घरी तुकाराम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1702 पन्हाळा यवलुज गुडाप्पा बाबाजी पाटील यास मुलगा लक्षमण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1703 पन्हाळा यवलुज चंद्राप्पा धेाडी नाईक यास मुलगा श्रीपती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1704 पन्हाळा यवलुज  भिमी बाप मारूती परीख तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1705 पन्हाळा यवलुज भैरू हारी गुरव यास मुलगी नयाव विटा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1706 पन्हाळा यवलुज शंकर आपा फडतारे यास मुलगी हावसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1707 पन्हाळा यवलुज दादू रावजी पाअील यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1708 पन्हाळा यवलुज कृष्णा पिरू पाटील यास मुलगी गंगू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1709 पन्हाळा यवलुज विष्णू संतू सुतार यास मुलगा वसंत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1710 पन्हाळा यवलुज आकू बाप बाळू भोसले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1711 पन्हाळा यवलुज आबा सावळा निकम यास मुलगा यसबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1712 पन्हाळा यवलुज विठू जोगू पाटील यास मुलगा तुका तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1713 पन्हाळा यवलुज गणू सुब्रू हिरवे यास मुलगा सखाराम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1714 पन्हाळा यवलुज गणू विठू पाटील यास मुलगी तानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1715 पन्हाळा यवलुज हीरा भ्र लक्षमण भोसले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1716 पन्हाळा यवलुज शंकर दादू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1717 पन्हाळा यवलुज मारूती गोवंदा नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1718 पन्हाळा यवलुज तारू भ्र रामा खवरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1719 पन्हाळा यवलुज श्रीमती सुभाना कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1720 पन्हाळा यवलुज श्रीपती सुभाना कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1721 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू संतू पाटील यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1722 पन्हाळा यवलुज बाबू बजाप्पा पाटील यास मुलगा ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1723 पन्हाळा यवलुज नायकू भैरूदा भालेकर यास मुलगा कानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1724 पन्हाळा यवलुज आंबू बाप कृष्णा नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1725 पन्हाळा यवलुज सुद्रा कृष्णा नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1726 पन्हाळा यवलुज हारी बाळा निकम यास मुलगा दिनकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1727 पन्हाळा यवलुज मारूती म्हादू न्हावी यास मुलगा शिवा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1728 पन्हाळा यवलुज राघु बाबाजी कोले यास मुलगा विरू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1729 पन्हाळा यवलुज गुंडाप्पा नायकू म्हार यास  मुलगी नानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1730 पन्हाळा यवलुज मारूती लकू म्हार यास मुलगा ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1731 पन्हाळा यवलुज गणू विठू धनगर यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1732 पन्हाळा यवलुज रुक्मीणी  बाप धोंडी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1733 पन्हाळा यवलुज विठा बाप तुका म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1734 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू भैरू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1735 पन्हाळा यवलुज रामा बाळू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1736 पन्हाळा यवलुज दौलू हरी पाटील यास मुलगी नाव तुळसा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1737 पन्हाळा यवलुज दादू राघू गौळी यास मुलगी तारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1738 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू बाळा जाधव यास मुलगा सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1739 पन्हाळा यवलुज आंदू भागोजी रांगडे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1740 पन्हाळा यवलुज गोविंदा राम कोराणे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1741 पन्हाळा यवलुज तुळसा बाप गोंविदा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1742 पन्हाळा यवलुज दगडू गंगाजी म्हार यास मुलगी रा खोपीरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1743 पन्हाळा यवलुज तुका भैरू  लोहार यास मुलगी होसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1744 पन्हाळा यवलुज काळू संतू  संपकाळ यास मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1745 पन्हाळा यवलुज गज्यान आढापा सेटे यास मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1746 पन्हाळा यवलुज दादू गोविंदा पाटील यास मुलगा सखाराम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1747 पन्हाळा यवलुज शामू आनंदा चिले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1748 पन्हाळा यवलुज हरी तुकाराम बोरगे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1749 पन्हाळा यवलुज धोंडू भ्र तुका संपकाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1750 पन्हाळा यवलुज कृष्णा सधु जाधव यास मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1751 पन्हाळा यवलुज कृष्णा दादू निकम यास मुलगा शामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1752 पन्हाळा यवलुज लक्ष्मण हरी कोळी यास मुलगी रा. माणागव बंडू कोळी यांचे घरी नाव रत्नी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1753 पन्हाळा यवलुज नानी  बाप भैरू कानू दाभोकर इजा नानू बज्यापा यांचे पासून मुलगी नाव ठे पू मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1754 पन्हाळा यवलुज बाळू भाउ चौगला नाव शंकर यास मुलगा रा. शिगणापूर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1755 पन्हाळा यवलुज गोविंदा लक्षमण पाटील  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1756 पन्हाळा यवलुज दादू बाळा पाटील यास मुलगा बापू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1757 पन्हाळा यवलुज मंजा भ्र दौलू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1758 पन्हाळा यवलुज मुलग नी नानू बजापा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1759 पन्हाळा यवलुज रकू बाप शंकर म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1760 पन्हाळा यवलुज सखाराम बाळू फडतारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1761 पन्हाळा यवलुज बाबाजी राणोजी भाळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1762 पन्हाळा यवलुज गोविंदा मसू म्हार यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1763 पन्हाळा यवलुज जिनापा कुशापा म्हार यास मुलगा नारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1764 पन्हाळा यवलुज सखाराम रखमा जीकाले प यास मुलगा नारायण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1765 पन्हाळा यवलुज यसबा सुब्रु कचरे रा. वडीगे मुलगा बाळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1766 पन्हाळा यवलुज सावळा बाळू  गवळी यास मुलगा नारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1767 पन्हाळा यवलुज नानू भ्र नायकु चौगले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1768 पन्हाळा यवलुज चिंगाबाई भ्र बाबू बावडेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1769 पन्हाळा यवलुज भागू नारायण फडतारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1770 पन्हाळा यवलुज पंडू म्हात्यरबा एकसिंगे यास मुलगा गोविंदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1771 पन्हाळा यवलुज मारूती बाळा परीट यास मुलगा कृष्णा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1772 पन्हाळा यवलुज दादू नाना म्हार यास मुलगा चंद्राबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1773 पन्हाळा यवलुज  घोंडी सुब्रु कोले पाटील यास मुलगी कमळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1774 पन्हाळा यवलुज बायजा सदू जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1775 पन्हाळा यवलुज गेगाजी संतू  कोपाडेकर यास मुलगा रामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1776 पन्हाळा यवलुज धेांडी सतू  पाटील यास मुलगी बाळी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1777 पन्हाळा यवलुज म्हादू सावळा परीट यास मुलगा रामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1778 पन्हाळा यवलुज  दौलू सखोबा मीसाह यास मुलगी पारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1779 पन्हाळा यवलुज गैना गणू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1780 पन्हाळा यवलुज सदू कुशापा वडींगेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1781 पन्हाळा यवलुज राउ संतू चव्हाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1782 पन्हाळा यवलुज शंकर राउ बोरगे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1783 पन्हाळा यवलुज भागू दाजी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1784 पन्हाळा यवलुज सदू ईश्वरा कोले यास मुलगी राधा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1785 पन्हाळा यवलुज लहू आपा कोले सास मुलगी पारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1786 पन्हाळा यवलुज संता भ्र रामा डवरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1787 पन्हाळा यवलुज रामा भाउ पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1788 पन्हाळा यवलुज रामा पिरू पाटील यास मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1789 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू कृष्णा आटकूर यास मुलगा गणू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1790 पन्हाळा यवलुज आपा खंडू मोरे यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1791 पन्हाळा यवलुज दत्तू बाबू मोरे यास मुलगी  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1792 पन्हाळा यवलुज पांडू भाउ कोली तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1793 पन्हाळा यवलुज पांडू गणपती पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1794 पन्हाळा यवलुज बाळू हरी पाटील यास मुलगी राई तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1795 पन्हाळा यवलुज कृष्णा भैरू कोळी मुलगा तुका तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1796 पन्हाळा यवलुज तातोबा विठू कोले पाटील यास मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1797 पन्हाळा यवलुज सखोबा सदापा म्हार यास मुलगी तानी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1798 पन्हाळा यवलुज सावळा चावणा मांग यास मुलगी गंगू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1799 पन्हाळा यवलुज दादू बापू कोले यास मुलगा तुका तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1800 पन्हाळा यवलुज गणू ज्ञानू आटकूर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1801 पन्हाळा यवलुज शामू वासू नाईक  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1802 पन्हाळा यवलुज शंकर बाळू चौगला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1803 पन्हाळा यवलुज नानू भ्र सबू  पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1804 पन्हाळा यवलुज दादू राउ औळके याला मुलगा रा वाकरे दादू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1805 पन्हाळा यवलुज बाबू लक्षमण पाटील याला मुलगी सुळे  हौसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1806 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू राउ पाटील यास मलगी सावित्री तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1807 पन्हाळा यवलुज केशा सुबु पायरगा यास मुलगा नानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1808 पन्हाळा यवलुज बापू बाळू  हरी पाअील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1809 पन्हाळा यवलुज नानू बाळू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1810 पन्हाळा यवलुज नानू केशा पाचटका तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1811 पन्हाळा यवलुज बाबू आंदू रांगडे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1812 पन्हाळा यवलुज यसबा लकू कोले पाटील यास मुलगी नानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1813 पन्हाळा यवलुज गणू सुब्रू कोले पाटील यास मुलगी मुक्ता तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1814 पन्हाळा यवलुज गणू येसबा भोळे यास मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1815 पन्हाळा यवलुज मारूती रामा चौगले यास मुलगा तुकाराम  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1816 पन्हाळा यवलुज येशवंत आबा निकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1817 पन्हाळा यवलुज  सावित्रा बाप हरी निकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1818 पन्हाळा यवलुज राउ रामा चौगले यास मुलगी दाजी भुकर याचे घरी नाव सुगंदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1819 पन्हाळा यवलुज बापू कृष्णा मीसाळ यास मुलगी हौसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1820 पन्हाळा यवलुज भैरू रावजी नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1821 पन्हाळा यवलुज कंबळा भ्र भाउ पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1822 पन्हाळा यवलुज शंकर बाबू डाकव्े यास मुलगा दिनकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1823 पन्हाळा यवलुज नाना बाबाजी कोले पाटील यास मुलगी ममता तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1824 पन्हाळा यवलुज बाबू भैरू कोले पाअील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1825 पन्हाळा यवलुज मैना भ्र काळू संपकाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1826 पन्हाळा यवलुज गीरजा भ्र बाबू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1827 पन्हाळा यवलुज धोडी दौलू पाटील यास मुलगा गणपती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1828 पन्हाळा यवलुज तुका येसबा पाटील यास मुलगी किशा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1829 पन्हाळा यवलुज बाबू लक्षमण पाटील यवलुज मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1830 पन्हाळा यवलुज लकू धोंडी कोले पाटील यास मुलगी तुळसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1831 पन्हाळा यवलुज धोडी राउ नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1832 पन्हाळा यवलुज मजा बाप काळू संपकाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1833 पन्हाळा यवलुज दत्तू दौलू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1834 पन्हाळा यवलुज बाबू गंगाजी कोले पाटील यास मुलगी आकाताई तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1835 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू बाबाजी भोळे यास मुलगा राणाजी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1836 पन्हाळा यवलुज दौलू आबा पाटील यास मुलगी गंगू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1837 पन्हाळा यवलुज कुशा पाराउ पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1838 पन्हाळा यवलुज बाळा रावजी माने यास मुलगी रत्नी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1839 पन्हाळा यवलुज रामा लक्ष्मण चौगले यास मुलगी हौसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1840 पन्हाळा यवलुज हरी धोंडी नाईक यास मुलगी उपजत मौत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1841 पन्हाळा यवलुज अनू नंबर 7 चे उपजत मौत  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1842 पन्हाळा यवलुज अन के 8 चे उपजत मौत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1843 पन्हाळा यवलुज अनू नंबर 9 चे उपजत मौत  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1844 पन्हाळा यवलुज बाबू राघु जाधव यास मुलगा सखाराम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1845 पन्हाळा यवलुज संतू दौलू नाईक यास मुलगा बाबू, तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1846 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू रामा नाईक यास मुलगी हारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1847 पन्हाळा यवलुज दौलू सावळा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1848 पन्हाळा यवलुज सखाराम राघु माने तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1849 पन्हाळा यवलुज नानू राउ पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1850 पन्हाळा यवलुज सुब्रु भैरू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1851 पन्हाळा यवलुज गंडापा बाबाजी पाटील यास मुलगी यसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1852 पन्हाळा यवलुज आणू बाप दौलू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1853 पन्हाळा यवलुज सखु भ्र म्हादू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1854 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू कृष्णा आडकूर यास मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1855 पन्हाळा यवलुज गणू  रामा पाटील यास मुलगी दिनकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1856 पन्हाळा यवलुज भागू भ्र रामा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1857 पन्हाळा यवलुज रामा सखोबा नाईक यासमुलगा यसबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1858 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू लक्षमण पाटील यसा मुलगा यसबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1859 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू लक्षमण पाटील यास मुलगा हरू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1860 पन्हाळा यवलुज शंकर आपा फडतारे यास मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1861 पन्हाळा यवलुज बाळू कुशापा पाटील  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1862 पन्हाळा यवलुज लक्षमण बाप गोविंदा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1863 पन्हाळा यवलुज राजेराम हरी निकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1864 पन्हाळा यवलुज बाळू रामा माने यास मुलगा कृष्णा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1865 पन्हाळा यवलुज नाना गणू ढेरे यास मुलगी सरस्वती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1866 पन्हाळा यवलुज आपा खंउू मोरे यास मुलगा विष्णू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1867 पन्हाळा यवलुज रामू दाजी पाटील यास मूलगी म्हवणा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1868 पन्हाळा यवलुज आंबू बाप भाउ पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1869 पन्हाळा यवलुज कासू भ्र भाउ पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1870 पन्हाळा यवलुज दिनकर हरी निकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1871 पन्हाळा यवलुज हैासा बाप कृष्णा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1872 पन्हाळा यवलुज येसबा सुब्र कचरे यास मुलगा राउ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1873 पन्हाळा यवलुज गणपती धेांउी पाअील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1874 पन्हाळा यवलुज पारू हरी चौगले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1875 पन्हाळा यवलुज तुका बज्यापा पाटील हौसा धेाडी दाजी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1876 पन्हाळा यवलुज केरू आबा पाटील या मुलगी नानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1877 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू बाबाजी कोले यास मुलगी सकू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1878 पन्हाळा यवलुज आंदू भागोजी पाटील यास मुलगा शिवा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1879 पन्हाळा यवलुज तातोबा अर्जुना रूट यास मुलगी होसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1880 पन्हाळा यवलुज कृष्णा रामा पाटील सास मुलगा गणू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1881 पन्हाळा यवलुज दादू रामा कासीद यास  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1882 पन्हाळा यवलुज नानू गणू  पाटील यासमुलगा निर्वती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1883 पन्हाळा यवलुज बाबू लक्षमण पाटील यासमुलगी तानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1884 पन्हाळा यवलुज सदू म्हातारजी पाटील यास मुलगा नाव धेाडीबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1885 पन्हाळा यवलुज दादू राम काशद यास मुलगा महयपती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1886 पन्हाळा यवलुज नानू सुबु जाधव यास मुलगी ना गोर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1887 पन्हाळा यवलुज बाबू बज्यापा  पाटील यास मुलग शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1888 पन्हाळा यवलुज बाळू भाउ चौगले यास मुलगा पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1889 पन्हाळा यवलुज नानू भाउ हिरवे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1890 पन्हाळा यवलुज आबा सपळा निकम यासम मुलगी पारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1891 पन्हाळा यवलुज कृष्णा दादू निकम यास मुलगी  नाव मुक्त तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1892 पन्हाळा यवलुज धोंडी सुबु काले पाटील यास मुलगाकृष्णा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1893 पन्हाळा यवलुज ईश्वरा यसबा कोले पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1894 पन्हाळा यवलुज तानु बाप बाबू पाअभ्ल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1895 पन्हाळा यवलुज लक्षमण कृष्णा जाधव भुयेकर यासम मारूती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1896 पन्हाळा यवलुज लुका रावू माने यास मुलगा दता तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1897 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू संतू खडूळे यास मुलगी पारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1898 पन्हाळा यवलुज सखाराम दाजी खपरे यास मुलगी सुंदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1899 पन्हाळा यवलुज संतू यसबा पाटील यास मुलगी रंगू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1900 पन्हाळा यवलुज सावित्री  बाई  भुजंगा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1901 पन्हाळा यवलुज राउ राघू बळवंत यास मुलगी आंगू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1902 पन्हाळा यवलुज रामा लक्षमण चोगले यास मुलगी आंबू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1903 पन्हाळा यवलुज नानू गणू पाटील पाडळकर यासम मुलगी जना तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1904 पन्हाळा यवलुज कृष्णा सुबू जाधव यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1905 पन्हाळा यवलुज रामु बज्यापा पाटील यास मुलगा आनंदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1906 पन्हाळा यवलुज केशवे बुबू पाटील यास मुलगा रामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1907 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू धनाक म्हार यास तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1908 पन्हाळा यवलुज तानू बाप कृष्णा जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1909 पन्हाळा यवलुज ईश्वरा दौलू पाटील यास मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1910 पन्हाळा यवलुज येसबा आनंदा पाअील यास मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1911 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू संतू पाटील यास मुलगा गणू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1912 पन्हाळा यवलुज हरी बाळू निकम यासम मुलगा बाबू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1913 पन्हाळा यवलुज सिद कुशापा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1914 पन्हाळा यवलुज लहू यकुळा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1915 पन्हाळा यवलुज सुबु लिंबा कोले पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1916 पन्हाळा यवलुज धोंडी दौलू पाटील यास मुलगा रामू  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1917 पन्हाळा यवलुज गणू येसबा भोळे यास मुलगा शामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1918 पन्हाळा यवलुज भाउ बकुळा पाटीस यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1919 पन्हाळा यवलुज लक्षमण दौलू निकम यास मुलगी तुळसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1920 पन्हाळा यवलुज  दिनकर सुबू माने तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1921 पन्हाळा यवलुज आबा बापू खोत याचा मुलगा मौत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1922 पन्हाळा यवलुज सदू बाूप कोले यास मुलगी रामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1923 पन्हाळा यवलुज आबा बापू खेत यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1924 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू राघु सर्वसी यास मुलगी नाव सावित्री तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1925 पन्हाळा यवलुज मारूती तुका माने यास मुलगा विटू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1926 पन्हाळा यवलुज रामा तुळापा जगदाळे यास मुलगी हारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1927 पन्हाळा यवलुज गणू सुबू कोले यासमुलग मंजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1928 पन्हाळा यवलुज ज्ञानू कृष्णा आडकूर यास मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1929 पन्हाळा यवलुज हारी बाळा निकम यास मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1930 पन्हाळा यवलुज ममता बाळू  चौगले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1931 पन्हाळा यवलुज गीता सदू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1932 पन्हाळा यवलुज दत्तू बाबू मोरे यास मुलगी कासू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1933 पन्हाळा यवलुज दादू बाळा पाटील यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर यवलुज
1934 पन्हाळा यवलुज  रामा बीन बाबू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1935 पन्हाळा यवलुज  विठू आनंदा चेचर पोर्लेकर भाऊ येसबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1936 पन्हाळा यवलुज  पाटील यांचे घरी मुलगी नांव गवरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1937 पन्हाळा यवलुज  दौलू सखोबा मिसाळ यास मुलगा तुका तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1938 पन्हाळा यवलुज  हरी भगोजी रतांडे  यास मुलगा भगोजी  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1939 पन्हाळा यवलुज  बाबु दाजी पाटील वाकरेकर यास मुलगा दाजी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1940 पन्हाळा यवलुज  कृष्‍णा शरा हिरवे यास मुलगी चंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1941 पन्हाळा यवलुज  रामु कृष्णा भुयकर यास मुलगा गुडापा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1942 पन्हाळा यवलुज  गवरा विठू चेचर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1943 पन्हाळा यवलुज  गोवींदा लक्षमण पा ा. यास मुलगी  चंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1944 पन्हाळा यवलुज  आणु बाळा पा ा. तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1945 पन्हाळा यवलुज  कृष्‍णा दादू पाटीलयास मुलगी नाव यमुना तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1946 पन्हाळा यवलुज  आबा तातोबा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1947 पन्हाळा यवलुज  मैना कोम मरगु कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1948 पन्हाळा यवलुज  रामा बाबाजी पाटील यास मुलगे दोन  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1949 पन्हाळा यवलुज  बाळा राऊ चोगले बोरपाडळेकर यास मुलगी रगु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1950 पन्हाळा यवलुज  कृष्णा दादू निकम यास मुलगी नाव यमूना तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1951 पन्हाळा यवलुज  धोंडी  बाळू कोले यास मंलगी चंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1952 पन्हाळा यवलुज  कृष्णा भागोजी रांगडे यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1953 पन्हाळा यवलुज  दादू बापू कोले यास मुलगी मंजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1954 पन्हाळा यवलुज  आकु बाप गंगू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1955 पन्हाळा यवलुज  जना बाप दादू कासीद तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1956 पन्हाळा यवलुज  कृष्णा भाऊ पाटील यास मुलगी तारा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1957 पन्हाळा यवलुज  राऊ संतू चव्हाण यास मुलगा गोविंदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1958 पन्हाळा यवलुज  महादू बाबू गौड यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1959 पन्हाळा यवलुज  दादु बाळा पाटील यास मुलगा नांव शिवा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1960 पन्हाळा यवलुज  अर्जुना दादू कासीद तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1961 पन्हाळा यवलुज  मारुती आबा जाधव यास मुलगी गवरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1962 पन्हाळा यवलुज  कुसा कोम कुशापा मोरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1963 पन्हाळा यवलुज  नारु येसबा कासीद तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1964 पन्हाळा यवलुज  तुका राघू माने यास मुलगी नांव गिरजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1965 पन्हाळा यवलुज  यमना कोम गोजी मोरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1966 पन्हाळा यवलुज  चांगुणा कोम दादू कासीद तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1967 पन्हाळा यवलुज  गरिजा बाप तुका माने तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1968 पन्हाळा यवलुज  बजजा कोम इश्वरा मिसाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1969 पन्हाळा यवलुज  लहू आपा कोले यास मुलगा गोविंदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1970 पन्हाळा यवलुज  सखाराम सिदू साळुखे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1971 पन्हाळा यवलुज  गणू आबाजी कोले यास मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1972 पन्हाळा यवलुज  सकू कोम बाळा नवले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1973 पन्हाळा यवलुज  शंकर बीन राऊ बोगरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1974 पन्हाळा यवलुज  गणू बिन रामा भुयेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1975 पन्हाळा यवलुज  ज्ञानू बीन गोपाळा हिरवे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1976 पन्हाळा यवलुज  ज्ञानु कृष्णा फडतारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1977 पन्हाळा यवलुज  राऊ कृष्णापा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1978 पन्हाळा यवलुज  सुबु कुशापा पाटील यास मुलगा नाव गणू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1979 पन्हाळा यवलुज  राघूबा बीकाजी पाा यास मुलगी धोंडु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1980 पन्हाळा यवलुज  हिरा कोम मारुती साळूखे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1981 पन्हाळा यवलुज  भैरु जोती मिसाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1982 पन्हाळा यवलुज  रामा भागोजी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1983 पन्हाळा यवलुज  गोपाळा सुबा हिरवे यास मुलगा ज्ञानू  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1984 पन्हाळा यवलुज  हरी तुकाराम बोगरे यास मुलगी यमूना तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1985 पन्हाळा यवलुज  तुकाराम बाळा नलवडे यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1986 पन्हाळा यवलुज  भाऊ लखु पाटील यास मुलगा गोविंदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1987 पन्हाळा यवलुज  बाळू हरी पाटील यास मुलगी नर्मदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1988 पन्हाळा यवलुज  बाळू गणपत आंग्रे यास मुलगी पारी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1989 पन्हाळा यवलुज  धोंडीबा नाईक यांचे घरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1990 पन्हाळा यवलुज  रामा लक्षूमण चौगला यास मुलगा गोविंदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1991 पन्हाळा यवलुज  सुबू भैरु कोले यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1992 पन्हाळा यवलुज  आबा सावळा निकम यास मुलगी आनंदी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1993 पन्हाळा यवलुज  गोपाळा गोंविंदा पाटील यास मुलगा कृष्णा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1994 पन्हाळा यवलुज  संतु भागोजी माने यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1995 पन्हाळा यवलुज  भिवा ज्ञानू यास मुलगी चंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1996 पन्हाळा यवलुज  कुशा लकुळा नाईक यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1997 पन्हाळा यवलुज  भिवा लकूळा नाईक यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1998 पन्हाळा यवलुज  संतू भागोजी माने यास मुलगा भैरू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
1999 पन्हाळा यवलुज  दादू महादू जाधव यास मुलगा धोंडीबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2000 पन्हाळा यवलुज  धोंडी बिन संतु कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2001 पन्हाळा यवलुज  जोती बीन सुबु मिसाळ जुळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2002 पन्हाळा यवलुज  संतू सुभाना मिसाळ तारदाळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2003 पन्हाळा यवलुज  विठू जोगू मिसाळ यास मुलगा धोंडीबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2004 पन्हाळा यवलुज  राऊ कुशापा कोले यास मुलगा धोंडीबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2005 पन्हाळा यवलुज  लक्षमण राऊ रांगडे यास मुलगी यमुना तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2006 पन्हाळा यवलुज  भैरू रावजी आडनाईक यास मुलगा सावजी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2007 पन्हाळा यवलुज  सुबू मरगु पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2008 पन्हाळा यवलुज  वाली बाप भाऊ पाटील करंजफणकर बापू भुयेकराचे घरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2009 पन्हाळा यवलुज  येसबा लकूळा कोले यास मुलगा दसन्या तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2010 पन्हाळा यवलुज  लकुळा नायकु चौगला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2011 पन्हाळा यवलुज  सीवा लकूळा आडनाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2012 पन्हाळा यवलुज  मैना बाबू पाा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2013 पन्हाळा यवलुज  बाबु रावजी पाा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2014 पन्हाळा यवलुज  वालू बाप राऊ पाा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2015 पन्हाळा यवलुज  बायजा कोम रामू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2016 पन्हाळा यवलुज  रामा तुळापा जगदाळे यास मुलगा नानु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2017 पन्हाळा यवलुज  सुबू बाबाजी माने यास मुलगा नाव दतू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2018 पन्हाळा यवलुज  नानु राऊ हिडळे पाा यास मुलगा नाव तुका तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2019 पन्हाळा यवलुज  अआबा मरऊ आंगरे यास मुलगा धोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2020 पन्हाळा यवलुज  संकु कोम हारी पाा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2021 पन्हाळा यवलुज  ताई कोम राऊ पाा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2022 पन्हाळा यवलुज  बाबु राघू देवेकर गौळी यास मुलगा सावबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2023 पन्हाळा यवलुज  ज्ञानू रारू पाा यास मुलगी पारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2024 पन्हाळा यवलुज  बाबु लक्ष्मण पाटील यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2025 पन्हाळा यवलुज  रामा धोंडी कोले यास मुलगी मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2026 पन्हाळा यवलुज  आबा पाटील रा. चिखले दौलू म्हादू भुयेकर याचे घरी नाव दत्तू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2027 पन्हाळा यवलुज  रामा धोंडी कोले यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2028 पन्हाळा यवलुज  हारी भागोजी पाा यास मुलगा धोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2029 पन्हाळा यवलुज  भाऊ हारी पाा यास मुलगा यसवंता तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2030 पन्हाळा यवलुज  दतू गंगाजी चवान तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2031 पन्हाळा यवलुज  हैासी बाप तुकाराम बाबाजी पाा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2032 पन्हाळा यवलुज  बाळा कोम कुशापा कासीद तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2033 पन्हाळा यवलुज  कुशापा आपा नाइक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2034 पन्हाळा यवलुज  लकु भैरू परीट यास मुलगा नारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2035 पन्हाळा यवलुज  सदू इश्वरा कोले पाा यास मुलगी हिरू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2036 पन्हाळा यवलुज  कृष्णा दादू नीकम यास मुलगी जेमूना तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2037 पन्हाळा यवलुज  बाबू लकुळा नाइक यास मुलगा गणू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2038 पन्हाळा यवलुज  सुबू विठू नाइ्क यास मुलगा गौळनईचे घरी पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2039 पन्हाळा यवलुज  धोंडी संतु पाा यास मुलगी  पारु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2040 पन्हाळा यवलुज  कृष्णा तातोबा पाा यास मुलगी केरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2041 पन्हाळा यवलुज  बाबु कुशापा गोसावी सीगावकर यास मुलगी म्हादू बावा यांचे घरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2042 पन्हाळा यवलुज  संतु यसबा कोले पाा यास मुलगी हारू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2043 पन्हाळा यवलुज  बाबु भैरू कोले पाा यास मुलगी नानु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2044 पन्हाळा यवलुज  आंकु बापाचे  नांव संतु गोसळकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2045 पन्हाळा यवलुज  संता कोम पिरू पाा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2046 पन्हाळा यवलुज   यमना बापाचे नांव भीवा आडनाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2047 पन्हाळा यवलुज  दादा भाऊ पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2048 पन्हाळा यवलुज  कृष्णा आबा बोरगे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2049 पन्हाळा यवलुज  नागु राघु पवार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2050 पन्हाळा यवलुज  लकुळा चिलगु आडनाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2051 पन्हाळा यवलुज  भाऊ जैराम कोळी मुलगी आनु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2052 पन्हाळा यवलुज  बाळा केदारी फडन्रा यास मुलगा तुकाराम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2053 पन्हाळा यवलुज  बाळा बापाचे नाव सुबु नीकम यस मुलगा उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2054 पन्हाळा यवलुज  धोंडी राऊ पाटील यास मुलगा तुकाराम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2055 पन्हाळा यवलुज  बाबु गंगाजी कोले यास मुलगी आनु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2056 पन्हाळा यवलुज  कृष्णा रामा हिरवे यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2057 पन्हाळा यवलुज  रामा धोंडी आडनाईक यास  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2058 पन्हाळा यवलुज  तुकाराम बाबाजी पाा यास मुलगा पांडुरंग तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2059 पन्हाळा यवलुज  दतु भैरु आडनाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2060 पन्हाळा यवलुज  संतु मलापा जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2061 पन्हाळा यवलुज  तुकाराम दौलू फडतारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2062 पन्हाळा यवलुज  गणु मारुती माने तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2063 पन्हाळा यवलुज  कबळा काळू संकपाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2064 पन्हाळा यवलुज  लक्षुमण तुकाराम गुरव यास मुलगी व्दारका तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2065 पन्हाळा यवलुज  बाबु दाजी पाटील यास मुलगी बायजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2066 पन्हाळा यवलुज  मारुती बाबाजी जाधव यास मुलगा चंद्रू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2067 पन्हाळा यवलुज  लक्षुमण जेडळ याचे घरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2068 पन्हाळा यवलुज  भीवा संतु कोपार्डेकर यास मुलगी आंबु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2069 पन्हाळा यवलुज  येसा कोम कृष्णा फडत्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2070 पन्हाळा यवलुज  बाबु भाऊ पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2071 पन्हाळा यवलुज  कृष्णा भागोजी रांगडे यास मुलगा यशवंत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2072 पन्हाळा यवलुज  बाळू राऊ चौगले यास मुलगी सवीता तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2073 पन्हाळा यवलुज  रामा आपा कोळी यास मुलगा राऊ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2074 पन्हाळा यवलुज  बाळू हणमा पन्हाळे यास मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2075 पन्हाळा यवलुज  तुकाराम बाबाजी भोळे यास मुलगी हौशी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2076 पन्हाळा यवलुज  गंगाजी संतु चव्हाण यास मुलगा संतु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2077 पन्हाळा यवलुज  बाळू रामा पाटील यास मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2078 पन्हाळा यवलुज  दादु सरऊ कोले पाटील यास मुलगी बायजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2079 पन्हाळा यवलुज  जना बाप बाळा नीकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2080 पन्हाळा यवलुज  नाना विटू फडतारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2081 पन्हाळा यवलुज  यसबा कृष्णा फडतारे यास मुलगी हौशी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2082 पन्हाळा यवलुज  रामा लक्षमण चौगला यास मुलगी ताई तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2083 पन्हाळा यवलुज  गणू सुबु हिरवे यास मुलगा रामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2084 पन्हाळा यवलुज  दादू राऊ वळके रा. वाकरे यास मुलगी मलाबाई तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2085 पन्हाळा यवलुज  हारी भिवा पाटील यास मुलगी मजी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2086 पन्हाळा यवलुज  इश्वरा संतु आळवेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2087 पन्हाळा यवलुज  बाळू हरी पाटील यास मुलगी लींबी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2088 पन्हाळा यवलुज  गोविंदा लक्ष्मण पाटील यास मुलगी गिरजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2089 पन्हाळा यवलुज  लहू आपा कोले यास मुलगी तारा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2090 पन्हाळा यवलुज  बाळू हरी पाटील यास मुलगा  बापू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2091 पन्हाळा यवलुज  आबा कोंडी रामाणे यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2092 पन्हाळा यवलुज  कृष्णा भाऊ पाटील यास मुलगी तुळसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2093 पन्हाळा यवलुज  सुंद्रा कोम बाबुरामा कासीद यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2094 पन्हाळा यवलुज  सुंद्रा कोम दतु बाबाजी पाटील यास मुलगा नाव भाऊ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2095 पन्हाळा यवलुज  यसवंत कृष्णा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2096 पन्हाळा यवलुज  गोपाळा सुभाना हिरवे याना मुलगा लहू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2097 पन्हाळा यवलुज  भैरू राऊ आडनाईक यास मुलगी नाव पारी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2098 पन्हाळा यवलुज  आंबु सखोबा खोत रा माजगांव दौलु मिसाळ यांचे घरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2099 पन्हाळा यवलुज  बायजा बाप दादू कोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2100 पन्हाळा यवलुज  रामा राऊ कोले यास मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2101 पन्हाळा यवलुज  यसबा कुशापा कासीद यास मुलगा नांव चंद्रापा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2102 पन्हाळा यवलुज  भागु श्रीपती देसाई  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2103 पन्हाळा यवलुज  तुका येसबा पाटील यास मुलगी हिरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2104 पन्हाळा यवलुज  रामा विठू कोले यास मुलगी नाव बनु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2105 पन्हाळा यवलुज  धोंडी बाळू पाटील यास मुलगा बाबू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2106 पन्हाळा यवलुज  पारू गोपाळा गुरव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2107 पन्हाळा यवलुज  दिकर चंद्रापा नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2108 पन्हाळा यवलुज  चिमा बिन बाळू नलावडे यास मुलगी बया तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2109 पन्हाळा यवलुज  बाळू राघु पोवार यास मुलगा दतु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2110 पन्हाळा यवलुज  भाऊ लकुळा पाटील यास मुलगी नाव केरु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2111 पन्हाळा यवलुज  दाजी आबा नाईक यास मुलगा ज्ञानू तुका बाळू फडतारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2112 पन्हाळा यवलुज  बंडू विटू फडतारे यास मुलगा नानु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2113 पन्हाळा यवलुज  विटू जोती फडतारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2114 पन्हाळा यवलुज  आबा सावळा नीकम यास मुलगा मारुती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2115 पन्हाळा यवलुज  विटू आनंदा चेचर यास मुलगा धोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2116 पन्हाळा यवलुज  चंद्रा कोम सखोबा भोळी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2117 पन्हाळा यवलुज  आकु भ्र धोंडी कोले पाा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2118 पन्हाळा यवलुज  यमना कोम दौलू फडतारे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2119 पन्हाळा यवलुज  सुबू भैरू कोले पाटील यास मुलगी हैासी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2120 पन्हाळा यवलुज  लक्षुमण भैरू पाटील यास मुलगी उपजत मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2121 पन्हाळा यवलुज  दादू हारी संपकाळ यास मुलगी मंजूळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2122 पन्हाळा यवलुज  दादु भीवा न्हावी यास मुलगा यसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2123 पन्हाळा यवलुज  बाबु लक्षूमण पाटील यास मुलगी गंगु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2124 पन्हाळा यवलुज  राऊ आनंदा पाटील यास मुलगा रामु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2125 पन्हाळा यवलुज  मारुती बाळू परिट यास मुलगी अनुसया तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2126 पन्हाळा यवलुज  कृष्णा दादू नीकम यास मुलगी नाव आंबु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2127 पन्हाळा यवलुज  गणू बाळा म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2128 पन्हाळा यवलुज  आबा रामा म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2129 पन्हाळा यवलुज  बापू सखोबा म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2130 पन्हाळा यवलुज  बापू रामा म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2131 पन्हाळा यवलुज  बाबुराव गणू माने यास मुलगी अनुसया  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2132 पन्हाळा यवलुज  लकु म्हादू धनगर यास मुलगी हिरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2133 पन्हाळा यवलुज  दाजी नायकु पाटील यास मुलगा पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2134 पन्हाळा यवलुज  यलापा राऊ म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2135 पन्हाळा यवलुज  कृष्णा तुका म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2136 पन्हाळा यवलुज  जाणू ज्ञानू म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2137 पन्हाळा यवलुज  रामू ज्ञानू म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2138 पन्हाळा यवलुज  रामा बाळू म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2139 पन्हाळा यवलुज   चिमा शिवरामा म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2140 पन्हाळा यवलुज  यसबा तुका म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2141 पन्हाळा यवलुज  पांडू ज्ञानू म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2142 पन्हाळा यवलुज  बाळा कोम भैरू कोले पाा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2143 पन्हाळा यवलुज  बाबू तुकाराम गौळी यास मुलगी चंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2144 पन्हाळा यवलुज  दौलू सखोबा मिसाळ यास मुलगी हौसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2145 पन्हाळा यवलुज  ज्ञानू रावू पाटील यास मुलगी तारु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2146 पन्हाळा यवलुज  गोपाळा गोंविंदा पाटील यास मुलगा पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2147 पन्हाळा यवलुज  कृष्णा भैरू कोळी यास मुलगा दतू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2148 पन्हाळा यवलुज  नारू नाथा कळके यास मुलगा रावरंग तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2149 पन्हाळा यवलुज  रामू तुळापा जगदाळा यास मुलगी यसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2150 पन्हाळा यवलुज  रावू संतू चवान यास मुलगी जीजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2151 पन्हाळा यवलुज   लकू शिवरामा म्हार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2152 पन्हाळा यवलुज  नानु कोम सखोबा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2153 पन्हाळा यवलुज  पीरता कोम आमृता बोरगे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2154 पन्हाळा यवलुज  हारी तुकाराम बोरगे यास मुलगी सावीत्री तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2155 पन्हाळा यवलुज  संतु धोंडी धनगर यास मुलगा सुरापा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2156 पन्हाळा यवलुज  म्हादू गोविंदा गोसावी यास मुलगा यसवंत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2157 पन्हाळा यवलुज  बाबु सिदनाक म्हार यास मुलगा तुकाराम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2158 पन्हाळा यवलुज  बाळू हारी पाटील यास मुलगी सावित्री तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2159 पन्हाळा यवलुज  सुबु बाबाजी माने यास मुलगा गोविंदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2160 पन्हाळा यवलुज  म्हादू सावळा परिट यास मुलगी कुसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2161 पन्हाळा यवलुज  तुका आबा आडनाईक यास मुलगा विठल तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2162 पन्हाळा यवलुज  रामा लक्षुमण चौगले यास मुलगी आनुसया तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2163 पन्हाळा यवलुज  गणपती विठू जाधव यास मुलगा गणपती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2164 पन्हाळा यवलुज  गणपती विठू जाधव यास मुलगा पांडुरंग तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2165 पन्हाळा यवलुज  दौलू हारी पाटील यास मुलगा ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2166 पन्हाळा यवलुज  तुका बाबजी पाटील यास मुलगी आऊ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2167 पन्हाळा यवलुज  तुळसा कोम रामा भाट तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2168 पन्हाळा यवलुज  ज्ञानू राघु म्हार यास मुलगी आकु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2169 पन्हाळा यवलुज  ज्ञानू बाळा देवेकर यास मुलगा बाबु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2170 पन्हाळा यवलुज  कृष्णा भागोजी पाटील यास मुलगा म्हादू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2171 पन्हाळा यवलुज  नानु राऊ पाटील  यास मुलगी तानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2172 पन्हाळा यवलुज  चंद्रापा धोंडी नाइक यास मुलगा पांडुरंग तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2173 पन्हाळा यवलुज  बाळू कुशापा पाटील यास मुलगा मारुती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2174 पन्हाळा यवलुज  यसवंता लकूळा कोले यास मुलगा धोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2175 पन्हाळा यवलुज  संतू आबा आवळेकर यास मुलगा गणू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2176 पन्हाळा यवलुज  नानुबाई  बाप भैरू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2177 पन्हाळा यवलुज  कृष्णाबाई भ्र गोंविदा आडनाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2178 पन्हाळा यवलुज  हौसा बाप ज्ञानू देवेकर गौळी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2179 पन्हाळा यवलुज  धोंडी संतू पाटील यास मुलगी लक्षूमी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2180 पन्हाळा यवलुज  दाजी सखोबा पाटील यास मुलगी सई तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2181 पन्हाळा यवलुज  आबा रामा पाटील यास मूलगी धोंडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2182 पन्हाळा यवलुज  बज्यापा सतू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2183 पन्हाळा यवलुज  बाळा भ्र लकूळा नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2184 पन्हाळा यवलुज  संतू भागोजी माने  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2185 पन्हाळा यवलुज  दतू ज्ञानू मोळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2186 पन्हाळा यवलुज  बज्या बाई भ्र सुबू निकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2187 पन्हाळा यवलुज  दादू भैरू कोले यस मुलगा धोंडीबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2188 पन्हाळा यवलुज  राघू बाळा कोले यास मुलगा आनंदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2189 पन्हाळा यवलुज  धोंडी बाळू कोले यास मुलगी हौसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2190 पन्हाळा यवलुज  दौलू आनंदा पाा यास मुलगी धोंडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2191 पन्हाळा यवलुज  रामू राऊ चौगला यास मुलगा रामू तुळापा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2192 पन्हाळा यवलुज  जगदाळे याचे घरी रंगराव  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2193 पन्हाळा यवलुज  कृष्णा बाळू माने तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2194 पन्हाळा यवलुज  चेद्रा दौलू नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2195 पन्हाळा यवलुज  धोंडुबाई बाप कुशापा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2196 पन्हाळा यवलुज  गगाजी संतू चव्हाण यास मुलगा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2197 पन्हाळा यवलुज  ज्ञानु बाबाजी भोळे यास मुलगा बापू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2198 पन्हाळा यवलुज  राऊ आमृता बोरगे यास मुलगी बनु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2199 पन्हाळा यवलुज  शेंकर सिदू पाटील यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2200 पन्हाळा यवलुज  दादू गोविंदा पाटील यास मुलगा येसबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2201 पन्हाळा यवलुज  बाळू हरी पाटील यास मुलगी जया तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2202 पन्हाळा यवलुज  गुंडापा बाबाजी पाटील यास मुलगी गंगु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2203 पन्हाळा यवलुज  गुंडापा गोविंदा भावे यास मुलगी येसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2204 पन्हाळा यवलुज  मारूती  भैरू चौगले यास मुलगा यसबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2205 पन्हाळा यवलुज  तुळसा बाप लक्षुमण निकम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2206 पन्हाळा यवलुज  हारी लकूळा नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2207 पन्हाळा यवलुज  सखाराम रखमाजी कोटे यास मुलगी गौरा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2208 पन्हाळा यवलुज  रामा पिरू पाटील यास मुलगा गणपती  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर यवलुज 
2209 पन्हाळा माजगांव तानु बाप माणकू येसबा गोटे महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2210 पन्हाळा माजगांव चेद्री बाप बाळा काशी बारणदी मयत महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2211 पन्हाळा माजगांव शंकर संकु रणदिवे मयत महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2212 पन्हाळा माजगांव राई कोम कुशाप्पा खोत मयत महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2213 पन्हाळा माजगांव मारुती धोंडी परीट हा मयत महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2214 पन्हाळा माजगांव कुशाप्पा आबा खोत महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2215 पन्हाळा माजगांव बानु कोम गणु पोवार सातार्डे महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2216 पन्हाळा माजगांव तानु कोम येसबा खोत महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2217 पन्हाळा माजगांव विठु तातोबा खोत महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2218 पन्हाळा माजगांव कृष्णा कोम संतु जगताप मयत महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2219 पन्हाळा माजगांव म्हाळका कोम भागोजी शिंदा मयत महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2220 पन्हाळा माजगांव यमना कोम दादू चौगला महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2221 पन्हाळा माजगांव जोती बिन भवाना जगताप महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2222 पन्हाळा माजगांव संतु बिन रामा काशिद पार्लेकर महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2223 पन्हाळा माजगांव साळू कोम भागोजी सावंत महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2224 पन्हाळा माजगांव गिरीजा कोम दाजी तोडकर वाठारकर महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2225 पन्हाळा माजगांव इटा कोम भागोजी चौगला महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2226 पन्हाळा माजगांव म्हादू बिन विठू चौगला महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2227 पन्हाळा माजगांव लक्ष्मी कोम हणमा चौगला महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2228 पन्हाळा माजगांव गोपाळा बिन रामा मगदुम मयत महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2229 पन्हाळा माजगांव कृष्णा बिन रामा चौगला महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2230 पन्हाळा माजगांव संतु बिन बाबु चौगला मयत महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2231 पन्हाळा माजगांव गिरीजा बाप रामु चौगला महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2232 पन्हाळा माजगांव तानु कोम धोंडीबा चौगला मयत महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2233 पन्हाळा माजगांव येसा कोम गणु मगदुम महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2234 पन्हाळा माजगांव संतु बिन बाबाजी मगदुम महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2235 पन्हाळा माजगांव कृष्णा बिन दादु चौगला महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2236 पन्हाळा माजगांव आकू कोम धोंडी पाटील वाकरेकर महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2237 पन्हाळा माजगांव लळा कोम म्हादू चौगला महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2238 पन्हाळा माजगांव गणपती बीन बाबु शिंदे महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2239 पन्हाळा माजगांव आंबु बाप भाऊ पाटील  महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2240 पन्हाळा माजगांव जना कोम रावज वडाम महसुल जन्म मृत्यु नोंदवही  माजगांव
2241 पन्हाळा माजगांव तुका बीन नागु चौगला महसुल