बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका शाहुवाडी(महसूल विभाग ) 16033-21660

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
16033  शाहुवाडी वालूर रामा सदू खेड्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16034  शाहुवाडी वालूर धोंडी बाबाजी नितळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16035  शाहुवाडी वालूर शिवा पिराजी पाटील कृष्णा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16036  शाहुवाडी वालूर रामा सावजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16037  शाहुवाडी वालूर बापचे नाव बाळू बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16038  शाहुवाडी वालूर वाघू सिदू वांडरे यास मुलगी सीती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16039  शाहुवाडी वालूर हरी रामा बाळा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16040  शाहुवाडी वालूर रामा हरी शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16041  शाहुवाडी वालूर तानी जोती लक्षमण फिरका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16042  शाहुवाडी वालूर मुक्ती जुग्या सया वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16043  शाहुवाडी वालूर मुक्ती आई ममती वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16044  शाहुवाडी वालूर गणु बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16045  शाहुवाडी वालूर जनी लक्ष्या भिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16046  शाहुवाडी वालूर जाई व राई साक्या सखोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16047  शाहुवाडी वालूर हरी भैरू सखोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16048  शाहुवाडी वालूर दाजी बाळा बाळू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16049  शाहुवाडी वालूर बाप भिवा शिरगावकर मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16050  शाहुवाडी वालूर धोंड्या आंदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16051  शाहुवाडी वालूर भैरू रामा आप्पा गुजर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16052  शाहुवाडी वालूर बाळी मानकू राणू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16053  शाहुवाडी वालूर भाऊ राऊ हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16054  शाहुवाडी वालूर कृष्णी रामा संतू खाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16055  शाहुवाडी वालूर येसू विठू यास मुलगी रायनी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16056  शाहुवाडी वालूर रामा गोपाळा आप्पा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16057  शाहुवाडी वालूर रायणी हरी रामा चोगुले आळतूर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16058  शाहुवाडी वालूर तात्या गणु बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16059  शाहुवाडी वालूर यमनी भैरू बिन केदारी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16060  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू बाळा बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16061  शाहुवाडी वालूर जायनी रामा आंदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16062  शाहुवाडी वालूर सखी तात्या संतू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16063  शाहुवाडी वालूर भैरू येसू कावडे मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16064  शाहुवाडी वालूर भवाना विठू बागम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16065  शाहुवाडी वालूर विठी धोंडू विठू बसरा गावठाण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16066  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू नाना हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16067  शाहुवाडी वालूर तानी हरी संतू खाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16068  शाहुवाडी वालूर वाली अर्जुना भिवा केसरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16069  शाहुवाडी वालूर सुंदरी भिवा शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16070  शाहुवाडी वालूर तानी हरी शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16071  शाहुवाडी वालूर जायनी जोती लक्षमण फिरका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16072  शाहुवाडी वालूर भिकी धोंड्या रावजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16073  शाहुवाडी वालूर सुंदरी सखोबा सिदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16074  शाहुवाडी वालूर शिवा भिवा सिदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16075  शाहुवाडी वालूर बाळा लक्ष्या भिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16076  शाहुवाडी वालूर लक्ष्मण रामा संदू खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16077  शाहुवाडी वालूर कृष्णा येसू विठू मालुसरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16078  शाहुवाडी वालूर विठू धोंडी आंदू वादरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16079  शाहुवाडी वालूर सुंदरी हरी शिवा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16080  शाहुवाडी वालूर तानी रामा भैरू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16081  शाहुवाडी वालूर जायनी भिवा सिद्दी वानरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16082  शाहुवाडी वालूर नारू बाळू उर्फ जोती रामा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16083  शाहुवाडी वालूर जन्या चौगले शिरगाव मुलगे दोन रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16084  शाहुवाडी वालूर सुंदरी बाळकूबिन शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16085  शाहुवाडी वालूर गुण बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16086  शाहुवाडी वालूर वाली रामा संतू खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16087  शाहुवाडी वालूर मारुती तातोबा भिवा आकुळकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16088  शाहुवाडी वालूर बाप भैरू येसू तावरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16089  शाहुवाडी वालूर विठा जोती केरू फानकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16090  शाहुवाडी वालूर चंद्रु दाजी नारू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16091  शाहुवाडी वालूर रायणी भिवा संतू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16092  शाहुवाडी वालूर आकु कृष्णा नाना येळवणकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16093  शाहुवाडी वालूर जार धोंडी शिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16094  शाहुवाडी वालूर लक्ष्मण साखाबा विठू खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16095  शाहुवाडी वालूर आक्का बाबू येसू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16096  शाहुवाडी वालूर जोत्या मागरूळकरण मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16097  शाहुवाडी वालूर गणू बापू हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16098  शाहुवाडी वालूर भोळी गणू चौगुले शिरगाव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16099  शाहुवाडी वालूर भीमा विठू भवाना बागम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16100  शाहुवाडी वालूर बाप येसू तुलारी पाव्हना  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16101  शाहुवाडी वालूर गणू बापू वारंग रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16102  शाहुवाडी वालूर विठू आज्या हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16103  शाहुवाडी वालूर बाप भवाना गोपाळा मान्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16104  शाहुवाडी वालूर संती बाप शिवा साखोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16105  शाहुवाडी वालूर राणोजी माणू पाटील मुलगा कृष्णा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16106  शाहुवाडी वालूर वाणू सिदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16107  शाहुवाडी वालूर भैरू हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16108  शाहुवाडी वालूर संतू सख्या वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16109  शाहुवाडी वालूर येशा सूर्या वाकुर्डेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16110  शाहुवाडी वालूर भैरू केदारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16111  शाहुवाडी वालूर रामा जोती रामा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16112  शाहुवाडी वालूर गोविंदा कोंडी लखू मुलगी रायनी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16113  शाहुवाडी वालूर धोंडी आदुप्पा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16114  शाहुवाडी वालूर सुभाना कृष्णा शिवविरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16115  शाहुवाडी वालूर चंद्रु भिवा सिद्धू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16116  शाहुवाडी वालूर शिवा हरी संतू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16117  शाहुवाडी वालूर बंडू नाना वांडरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16118  शाहुवाडी वालूर संतू भैरू साखोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16119  शाहुवाडी वालूर रक्मा कुशा केदारी खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16120  शाहुवाडी वालूर रायणी साखोबा खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16121  शाहुवाडी वालूर लखू हरी शिवा विरळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16122  शाहुवाडी वालूर धोंडी बापू माधू वांडरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16123  शाहुवाडी वालूर बाळू नाना शिवा तावडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16124  शाहुवाडी वालूर आबा येसू तावडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16125  शाहुवाडी वालूर अर्जुना विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16126  शाहुवाडी वालूर साखोबा वांडरे यांची बायको रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16127  शाहुवाडी वालूर शिवा नाथा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16128  शाहुवाडी वालूर सख्या भागोजी खोत रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16129  शाहुवाडी वालूर बाळी बापू तावडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16130  शाहुवाडी वालूर भिकी गणू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16131  शाहुवाडी वालूर संती आर्जुना वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16132  शाहुवाडी वालूर रखमी बापू वांडरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16133  शाहुवाडी वालूर हरी साखोबा वांडरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16134  शाहुवाडी वालूर कुशी यशोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16135  शाहुवाडी वालूर आवजी लक्ष्मन वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16136  शाहुवाडी वालूर बायजी शिवा आगलावे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16137  शाहुवाडी वालूर सुबाना सिधू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16138  शाहुवाडी वालूर तानी मोहजी आपा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16139  शाहुवाडी वालूर रामा जानु दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16140  शाहुवाडी वालूर बायजी म्हादु आप्पा दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16141  शाहुवाडी वालूर हरी लिंगू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16142  शाहुवाडी वालूर म्हादु रावजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16143  शाहुवाडी वालूर तानी धोंडी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16144  शाहुवाडी वालूर जाई कुशा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16145  शाहुवाडी वालूर येसुकोम साखोबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16146  शाहुवाडी वालूर मारुती तातोबा भिवा आकुळकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16147  शाहुवाडी वालूर केदारी भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16148  शाहुवाडी वालूर रायानी कोथळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16149  शाहुवाडी वालूर सैनी बाळकु यासु विरळा   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16150  शाहुवाडी वालूर कृष्णी कोम भिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16151  शाहुवाडी वालूर जाई थोंडी साखोबा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16152  शाहुवाडी वालूर बळीकोम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16153  शाहुवाडी वालूर चंद्री कृष्णा मुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16154  शाहुवाडी वालूर शिवा विठू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16155  शाहुवाडी वालूर म्हादु शिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16156  शाहुवाडी वालूर विठू सिधू मुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16157  शाहुवाडी वालूर धोंडी नाथा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16158  शाहुवाडी वालूर वाली रामा संतू खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16159  शाहुवाडी वालूर रखमा कोम भिवा कोतळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16160  शाहुवाडी वालूर विटी लक्ष्मन वीर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16161  शाहुवाडी वालूर रायनी धोंडी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16162  शाहुवाडी वालूर तुकाराम सतु खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16163  शाहुवाडी वालूर सखी तात्या वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16164  शाहुवाडी वालूर धोंडी म्हादु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16165  शाहुवाडी वालूर सखू बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16166  शाहुवाडी वालूर रायानी भैरू तावडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16167  शाहुवाडी वालूर भागीकोम भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16168  शाहुवाडी वालूर आवडी बाळू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16169  शाहुवाडी वालूर गिरजी कृष्णा शिराळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16170  शाहुवाडी वालूर कृष्णी कोम धोंडी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16171  शाहुवाडी वालूर रामा सतु खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16172  शाहुवाडी वालूर साखोबा बापू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16173  शाहुवाडी वालूर सुंदरी आदु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16174  शाहुवाडी वालूर भैरू केदारी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16175  शाहुवाडी वालूर तायनी हरी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16176  शाहुवाडी वालूर गणू हरी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16177  शाहुवाडी वालूर सैती नायकू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16178  शाहुवाडी वालूर मैनीकोम रावजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16179  शाहुवाडी वालूर सतू तात्या लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16180  शाहुवाडी वालूर चंद्रीकोम संतू माडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16181  शाहुवाडी वालूर तानी रामा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16182  शाहुवाडी वालूर बाळी तात्या माडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16183  शाहुवाडी वालूर जैनी जानु मुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16184  शाहुवाडी वालूर मयाजी विठू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16185  शाहुवाडी वालूर दाजी सूरवा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16186  शाहुवाडी वालूर अप्पा हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16187  शाहुवाडी वालूर जीजी हरी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16188  शाहुवाडी वालूर हरणी नाना हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16189  शाहुवाडी वालूर बाप मुळा धूळ पिंगळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16190  शाहुवाडी वालूर भागाई कोम येसू तावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16191  शाहुवाडी वालूर नाना हरी पाटील वालूर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16192  शाहुवाडी वालूर साखीकोम शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16193  शाहुवाडी वालूर राघी मागुळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16194  शाहुवाडी वालूर राणोजी भानू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16195  शाहुवाडी वालूर नाथा शिवा तावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16196  शाहुवाडी वालूर रामू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16197  शाहुवाडी वालूर सगनू बाबू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16198  शाहुवाडी वालूर तुका भिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16199  शाहुवाडी वालूर बंडू जोगु सया वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16200  शाहुवाडी वालूर आंदू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16201  शाहुवाडी वालूर जयनी कोम साखोबा खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16202  शाहुवाडी वालूर सुंदरी कोम भिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16203  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16204  शाहुवाडी वालूर रखमी बाप भिवा संतू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16205  शाहुवाडी वालूर बाप विठू नारू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16206  शाहुवाडी वालूर हरणी आंदू येसू तावरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16207  शाहुवाडी वालूर धोंडी केदारी वंदारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16208  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू आंदु तावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16209  शाहुवाडी वालूर तानी भिवा चंदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16210  शाहुवाडी वालूर आंबू कोम केदारी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16211  शाहुवाडी वालूर राई कोम विठू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16212  शाहुवाडी वालूर रामा बाबाजी पाटील शेंबवबे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16213  शाहुवाडी वालूर नाना भिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16214  शाहुवाडी वालूर लक्ष्मण गणू भजा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16215  शाहुवाडी वालूर कृष्णा भिवा शिंदू वंडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16216  शाहुवाडी वालूर सखोबा भैरऊ वंडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16217  शाहुवाडी वालूर भैरू सखोबा वंडारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16218  शाहुवाडी वालूर आणू कोम बाबाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16219  शाहुवाडी वालूर भिवा सिंदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16220  शाहुवाडी वालूर लक्ष्मण बाळा खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16221  शाहुवाडी वालूर विटी भिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16222  शाहुवाडी वालूर सोनू लक्ष्मण पाटील मान  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16223  शाहुवाडी वालूर सादु बाबाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16224  शाहुवाडी वालूर हरी संतू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16225  शाहुवाडी वालूर तातू संतू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16226  शाहुवाडी वालूर बाळकी कोम म्हदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16227  शाहुवाडी वालूर बाप सखू विठू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16228  शाहुवाडी वालूर बाप बाळा केदारी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16229  शाहुवाडी वालूर येसु केदारी हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16230  शाहुवाडी वालूर बाप दाजी विठू नारू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16231  शाहुवाडी वालूर नाणी धोंडी शिवा राऊत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16232  शाहुवाडी वालूर खंडू बाळा महादू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16233  शाहुवाडी वालूर गणु बाळा केदारी वारंग  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16234  शाहुवाडी वालूर नानू रामा भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16235  शाहुवाडी वालूर बायजा जोति लक्ष्मण विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16236  शाहुवाडी वालूर धोंडी जोती रामा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16237  शाहुवाडी वालूर कोंडी भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16238  शाहुवाडी वालूर बाप जोगु रामा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16239  शाहुवाडी वालूर बाप बापू महाडू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16240  शाहुवाडी वालूर महादू धोंडी भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16241  शाहुवाडी वालूर बाळा केदारी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16242  शाहुवाडी वालूर तानी शिवा संतू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16243  शाहुवाडी वालूर गणू सादु बाबाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16244  शाहुवाडी वालूर बाप विठू भिवा इंगळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16245  शाहुवाडी वालूर गणपती निणू भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16246  शाहुवाडी वालूर रामु केदारी भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16247  शाहुवाडी वालूर शिवा बाप धोंडी शिवा राऊत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16248  शाहुवाडी वालूर तुका रामा भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16249  शाहुवाडी वालूर शंकर भैरू सखोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16250  शाहुवाडी वालूर पांडू कृष्णा राणोजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16251  शाहुवाडी वालूर बाप विठू नारू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16252  शाहुवाडी वालूर चंद्रा धोंडी भैरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16253  शाहुवाडी वालूर कृष्णी जोति बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16254  शाहुवाडी वालूर चंद्रा हरी रामा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16255  शाहुवाडी वालूर हरणी भाऊ रामु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16256  शाहुवाडी वालूर बाप बाळा केदारी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16257  शाहुवाडी वालूर कोंडी हरी शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16258  शाहुवाडी वालूर धोंडी गोविंद बाबाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16259  शाहुवाडी वालूर रामु भिवा सिदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16260  शाहुवाडी वालूर नानू भिवा संतू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16261  शाहुवाडी वालूर गणू नाना शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16262  शाहुवाडी वालूर कोंडी हरी आप्पा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16263  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू कृष्णा राऊ चोरगा परळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16264  शाहुवाडी वालूर कोंडीबा आंदु येसु तावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16265  शाहुवाडी वालूर हरणी निणू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16266  शाहुवाडी वालूर रायणी सखोबा भैरू सखोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16267  शाहुवाडी वालूर वाली रामा भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16268  शाहुवाडी वालूर जणी ज्ञानू तुका भाडळे आळतुर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16269  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू हरी रामा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16270  शाहुवाडी वालूर हरणी सादु बाबाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16271  शाहुवाडी वालूर सोनी लक्ष्मण सदू पाटील मान  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16272  शाहुवाडी वालूर रायणी धोंडी शिवा राऊत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16273  शाहुवाडी वालूर हरणी सखोबा विठू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16274  शाहुवाडी वालूर हरणी बाळू केदारी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16275  शाहुवाडी वालूर कोंडाय केदारी भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16276  शाहुवाडी वालूर बंडू भिवा शिवा खोत पिशवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16277  शाहुवाडी वालूर जणी भिवा संतू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16278  शाहुवाडी वालूर चंद्रा हरी व्हानगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16279  शाहुवाडी वालूर गोपाळा धोंदया रामा यादव शिरगाव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16280  शाहुवाडी वालूर बालाजी गणू वाघू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16281  शाहुवाडी वालूर पांडू काळू केदारी वारंग करूंगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16282  शाहुवाडी वालूर पांडू नाना शिवा विरळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16283  शाहुवाडी वालूर गणती बाळा रामा खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16284  शाहुवाडी वालूर आंबू बापू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16285  शाहुवाडी वालूर बाबू गोविंद बाबू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16286  शाहुवाडी वालूर बाबू सखोबा शिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16287  शाहुवाडी वालूर महीपती निणू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16288  शाहुवाडी वालूर आहीलाबाई कोम बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16289  शाहुवाडी वालूर भाऊ भिवा खोत याचा मुलगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16290  शाहुवाडी वालूर केदारी सखू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16291  शाहुवाडी वालूर भैरू येसू तावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16292  शाहुवाडी वालूर जोती रामा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16293  शाहुवाडी वालूर सादु हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16294  शाहुवाडी वालूर रिनी कोम म्हादु मुंडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16295  शाहुवाडी वालूर रखी कोम रावजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16296  शाहुवाडी वालूर शारजी देवजी जोती विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16297  शाहुवाडी वालूर ठकी कोम शिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16298  शाहुवाडी वालूर भागोजी जोती मोरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16299  शाहुवाडी वालूर भिवा संतू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16300  शाहुवाडी वालूर रामा भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16301  शाहुवाडी वालूर चंद्री कोम बापू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16302  शाहुवाडी वालूर सखी कोम बापू म्हादू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16303  शाहुवाडी वालूर जुमू सया वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16304  शाहुवाडी वालूर पांडू धोंड्या केरू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16305  शाहुवाडी वालूर भागोजी रामा भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16306  शाहुवाडी वालूर तुकाराम सखोब रेठरेकर कोतोली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16307  शाहुवाडी वालूर श्रीपती शिवा भैरु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16308  शाहुवाडी वालूर ज्ञानु बाळा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16309  शाहुवाडी वालूर ज्ञानु धोंडी भैरु विरळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16310  शाहुवाडी वालूर बाप भाऊ भिवा खोत पिशवी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16311  शाहुवाडी वालूर जनी रामू हरी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16312  शाहुवाडी वालूर सिती ज्ञानु कुशा अस्वला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16313  शाहुवाडी वालूर हरणि गणू वाघु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16314  शाहुवाडी वालूर हौसी आंबाजी कंक लोळाने  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16315  शाहुवाडी वालूर हौसी सखोबा विठू खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16316  शाहुवाडी वालूर ज्ञानु विठू वारंग करुंगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16317  शाहुवाडी वालूर हौसी हरी संतू व्हणागडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16318  शाहुवाडी वालूर बंडू बाळू केदारी वारंग करुंगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16319  शाहुवाडी वालूर धोंडू ज्ञानु तुका भाडळे आळतुर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16320  शाहुवाडी वालूर रखमी भिवा संतु विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16321  शाहुवाडी वालूर पार्वती बाळू आप्पा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16322  शाहुवाडी वालूर हौसे गोविंदा बाबाजी विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16323  शाहुवाडी वालूर चांगुना निनू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16324  शाहुवाडी वालूर पांडू आप्पा बापू सोनवडेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16325  शाहुवाडी वालूर नानू नानू बाळा रामा खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16326  शाहुवाडी वालूर सखु हरी रामा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16327  शाहुवाडी वालूर पांडू भैरू जैरू शेळका रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16328  शाहुवाडी वालूर शारजी देवजी जोती फिरका रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16329  शाहुवाडी वालूर जायनी विठू येसू म्हासलेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16330  शाहुवाडी वालूर चंद्री शिवा भैरु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16331  शाहुवाडी वालूर विटी ज्ञानू तुका भाडळे आळतुर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16332  शाहुवाडी वालूर बंडू विठू वाघू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16333  शाहुवाडी वालूर धोंड्या बंडू रामा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16334  शाहुवाडी वालूर सखी भिवा संतु वीरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16335  शाहुवाडी वालूर बाळी धोंडी भैरू वीरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16336  शाहुवाडी वालूर ताई कृष्णा म्हादू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16337  शाहुवाडी वालूर जनी विठू येसू मोरूमकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16338  शाहुवाडी वालूर जनी रामा भैरू वीरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16339  शाहुवाडी वालूर चंद्रा देवजी जोती फिरका रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16340  शाहुवाडी वालूर धोंडी हरी रामा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16341  शाहुवाडी वालूर अक्की बापू भैरू वांढरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16342  शाहुवाडी वालूर मंजुळा जोगू महादू वांढरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16343  शाहुवाडी वालूर कमळी बाप बाळा केदारी वारंग रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16344  शाहुवाडी वालूर वाली मुरारी बापू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16345  शाहुवाडी वालूर जायनी गोविंदा बाबाजी विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16346  शाहुवाडी वालूर आनी रावजी हरी पाटील आरुळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16347  शाहुवाडी वालूर आबा बाळू आप्पा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16348  शाहुवाडी वालूर धोंडी भैरू जयराम शेळके रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16349  शाहुवाडी वालूर सिती निनू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16350  शाहुवाडी वालूर ईश्वरा सखोबा विठू खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16351  शाहुवाडी वालूर ज्ञानु गणू वाघु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16352  शाहुवाडी वालूर वाली राम हरी विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16353  शाहुवाडी वालूर कमळी कृष्णा गोपाळा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16354  शाहुवाडी वालूर येसू विठू मोसमकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16355  शाहुवाडी वालूर ईश्वरा सखोबा खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16356  शाहुवाडी वालूर धोंडी हरीई रामा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16357  शाहुवाडी वालूर तुका हरी विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16358  शाहुवाडी वालूर वाली राऊ बाळा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16359  शाहुवाडी वालूर सखोबा सिदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16360  शाहुवाडी वालूर भागीकोम रामा वांडरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16361  शाहुवाडी वालूर सुंदरी कोम बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16362  शाहुवाडी वालूर बाळा बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16363  शाहुवाडी वालूर गणु बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16364  शाहुवाडी वालूर शंकर बहिरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16365  शाहुवाडी वालूर जनी बाळा तावडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16366  शाहुवाडी वालूर लक्ष्मण बाबू कोतळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16367  शाहुवाडी वालूर रायनी कोम ज्ञानू कातळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16368  शाहुवाडी वालूर तायनी कोम बाबू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16369  शाहुवाडी वालूर कोंड्या अर्जुना रेडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16370  शाहुवाडी वालूर चंद्रा बाबू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16371  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू राऊ वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16372  शाहुवाडी वालूर तुळसा कोम बाळा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16373  शाहुवाडी वालूर हरी जोती विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16374  शाहुवाडी वालूर जनी ज्ञानू बाबर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16375  शाहुवाडी वालूर ममती कोम भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16376  शाहुवाडी वालूर सादु भैरू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16377  शाहुवाडी वालूर केदारी भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16378  शाहुवाडी वालूर बापू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16379  शाहुवाडी वालूर गणु सादु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16380  शाहुवाडी वालूर शिवा भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16381  शाहुवाडी वालूर श्रीपती शिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16382  शाहुवाडी वालूर जनी कोम गणु कोतळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16383  शाहुवाडी वालूर चंद्री शिवा भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16384  शाहुवाडी वालूर धोंडी भैरू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16385  शाहुवाडी वालूर भागोजी रामा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16386  शाहुवाडी वालूर धोंडी सादुविरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16387  शाहुवाडी वालूर बाळू लक्ष्मण वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16388  शाहुवाडी वालूर कृष्णी कोम धोंडी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16389  शाहुवाडी वालूर धोंडी मणाप्पा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16390  शाहुवाडी वालूर ममती कोम रामा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16391  शाहुवाडी वालूर राऊ बाळा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16392  शाहुवाडी वालूर ठकीकोम म्हादू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16393  शाहुवाडी वालूर धोंडी रावजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16394  शाहुवाडी वालूर गोप्या राघू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16395  शाहुवाडी वालूर तानी बाप धोंडी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16396  शाहुवाडी वालूर मारुती उमाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16397  शाहुवाडी वालूर आणू सादु विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16398  शाहुवाडी वालूर कृष्णी नानू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16399  शाहुवाडी वालूर भागीकोम शिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16400  शाहुवाडी वालूर सया बाबाजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16401  शाहुवाडी वालूर यशी कोम नानू वांडरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16402  शाहुवाडी वालूर यशी कोम हरी वांडरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16403  शाहुवाडी वालूर रामू हरी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16404  शाहुवाडी वालूर चांगुणा धोंडी केरू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16405  शाहुवाडी वालूर कोंडी म्हादू बाळू कोथळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16406  शाहुवाडी वालूर आकी बाळा रामा खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16407  शाहुवाडी वालूर आबा शिवा भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16408  शाहुवाडी वालूर तानी भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16409  शाहुवाडी वालूर पांडू निनु बाबाजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16410  शाहुवाडी वालूर सोनी हरी नाथा तावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16411  शाहुवाडी वालूर येसू विठू येसू मोसमकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16412  शाहुवाडी वालूर धोंडी आई मुक्ता कोम भिवा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16413  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू देवजी जोती फिरका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16414  शाहुवाडी वालूर हौशी बाबू धोंडी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16415  शाहुवाडी वालूर हौशी राऊ बाळू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16416  शाहुवाडी वालूर हौशी लक्ष्मण विठू पोवार येलूर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16417  शाहुवाडी वालूर रायनी गोविंद बाबाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16418  शाहुवाडी वालूर बाप विठू वाघू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16419  शाहुवाडी वालूर रामचंद्र धोंडी म्हादु मोसमकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16420  शाहुवाडी वालूर कमळी बाळू भिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16421  शाहुवाडी वालूर धोंडी विठू वाघू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16422  शाहुवाडी वालूर सोनी कृष्णा गोपाळा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16423  शाहुवाडी वालूर त्यागी कृष्णा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16424  शाहुवाडी वालूर आकी बापू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16425  शाहुवाडी वालूर धोंडी केरू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16426  शाहुवाडी वालूर जीजी कोम राऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16427  शाहुवाडी वालूर शारजी कोम आबा वाघमारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16428  शाहुवाडी वालूर सीती धोंडी नागू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16429  शाहुवाडी वालूर हरणी कोम गोविंदा सिंदा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16430  शाहुवाडी वालूर भागू विठू मोसमकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16431  शाहुवाडी वालूर चंद्री नानू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16432  शाहुवाडी वालूर भैरू जयराम शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16433  शाहुवाडी वालूर विठू बाबू वारंग  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16434  शाहुवाडी वालूर रामू बंडू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16435  शाहुवाडी वालूर नकी गोविंद विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16436  शाहुवाडी वालूर भिवा शिवा तावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16437  शाहुवाडी वालूर जनी बाळाप्पा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16438  शाहुवाडी वालूर काशी कोम कृष्णा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16439  शाहुवाडी वालूर ममती कोम हरी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16440  शाहुवाडी वालूर यशी कोम हरी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16441  शाहुवाडी वालूर तानी कोम नाना विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16442  शाहुवाडी वालूर कुष्णा शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16443  शाहुवाडी वालूर जनी रामा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16444  शाहुवाडी वालूर तानी कोम शिवा कातळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16445  शाहुवाडी वालूर भिवा सखोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16446  शाहुवाडी वालूर पांडू नाना विरळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16447  शाहुवाडी वालूर चांगुणा धोंडी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16448  शाहुवाडी वालूर गणु नाना विरळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16449  शाहुवाडी वालूर विठी कोम रामा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16450  शाहुवाडी वालूर भागोजी रामा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16451  शाहुवाडी वालूर सखोबा शिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16452  शाहुवाडी वालूर कृष्णा विठू नारू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16453  शाहुवाडी वालूर हौसि बाबू धोंडी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16454  शाहुवाडी वालूर आंबू बापू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16455  शाहुवाडी वालूर यमुना कोम हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16456  शाहुवाडी वालूर विठू राऊ वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16457  शाहुवाडी वालूर पांडू शिवा वानरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16458  शाहुवाडी वालूर मंजुळा गुमू म्हादू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16459  शाहुवाडी वालूर लिली कोम आप्पा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16460  शाहुवाडी वालूर सिती धोंडी जोगु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16461  शाहुवाडी वालूर नानू जोगु म्हादु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16462  शाहुवाडी वालूर शिवा निनु बाबाजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16463  शाहुवाडी वालूर सुखु ज्ञानू बंडू बुधाळा करुंगळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16464  शाहुवाडी वालूर धोंडी राऊ बाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16465  शाहुवाडी वालूर सिती रामू बकू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16466  शाहुवाडी वालूर आकु ज्ञ्णु नाना वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16467  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू म्हादु कोथळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16468  शाहुवाडी वालूर विठू बाबू वारंग करुंगळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16469  शाहुवाडी वालूर धोंड्या चंद्रा कृष्णा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16470  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू हरी भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16471  शाहुवाडी वालूर सखू बाळू रामा खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16472  शाहुवाडी वालूर गणपती देवजी जोती फिरका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16473  शाहुवाडी वालूर अनी अनुसया विठू येसू मोसमकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16474  शाहुवाडी वालूर नकी गोविंद बाबाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16475  शाहुवाडी वालूर नाणी बाळा आप्पा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16476  शाहुवाडी वालूर शांती कृष्णा गोपाळा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16477  शाहुवाडी वालूर ताई शंकर कृष्णा खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16478  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू नाना वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16479  शाहुवाडी निवळे जानकी कोम रामा वरंडेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16480  शाहुवाडी निवळे मंजुळी रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16481  शाहुवाडी निवळे बाप ज्ञानू चौगुला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16482  शाहुवाडी निवळे कोयानी कोम सखा चौगुला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16483  शाहुवाडी निवळे बाळी कोम विठू वरंडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16484  शाहुवाडी निवळे म्हादू दाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16485  शाहुवाडी निवळे हौसी सुभाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16486  शाहुवाडी निवळे बाबू शिवराम घुमे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16487  शाहुवाडी निवळे हरणी केदारी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16488  शाहुवाडी निवळे पितळी कोम रामजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16489  शाहुवाडी निवळे कुशा धनाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16490  शाहुवाडी निवळे नीनु भवाना चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16491  शाहुवाडी निवळे गणाजी भैरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16492  शाहुवाडी निवळे काशी कोम काळा कुल्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16493  शाहुवाडी निवळे सैनी कोम देवजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16494  शाहुवाडी निवळे शेवंती रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16495  शाहुवाडी निवळे सैनी कोम बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16496  शाहुवाडी निवळे भाऊ विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16497  शाहुवाडी निवळे तानी दत्तू विठू पाटील करडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16498  शाहुवाडी निवळे तानी रामा भिवा पवार सोनावाडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16499  शाहुवाडी निवळे बाप ज्ञानू चौगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16500  शाहुवाडी निवळे ममती केदारी बाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16501  शाहुवाडी निवळे हरणी सावळा भिमाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16502  शाहुवाडी निवळे चंद्री धोंडी रावजी वडाम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16503  शाहुवाडी निवळे बंडू तुका धाकू चौगले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16504  शाहुवाडी निवळे हौशी नामू जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16505  शाहुवाडी निवळे बंडू कृष्णा तात्या लुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16506  शाहुवाडी निवळे गणू ज्ञानू तुका कोलगा उखळूकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16507  शाहुवाडी निवळे शेवंती रामू कोंडी पाटील ढाकळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16508  शाहुवाडी निवळे हरणी केदारी बाळू चौगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16509  शाहुवाडी निवळे रामा बंडू लखू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16510  शाहुवाडी निवळे मारुती भिवा भैरू राणे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16511  शाहुवाडी निवळे हरणी रामा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16512  शाहुवाडी निवळे पांडू मारुती कृष्णा पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16513  शाहुवाडी निवळे मोहिनी नाना गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16514  शाहुवाडी निवळे श्रीपती ज्ञानू नाथ चौगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16515  शाहुवाडी निवळे पांडू धोंडी केदारी मुळीक  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 1
16516  शाहुवाडी निवळे बंडू अर्जुना आवजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16517  शाहुवाडी निवळे शांती बंडू दाजी बडदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16518  शाहुवाडी निवळे तुकाराम धाकू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16519  शाहुवाडी निवळे राजाराम चंद्र जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16520  शाहुवाडी निवळे तानी सावळा झिमाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16521  शाहुवाडी निवळे हौशी नाना गणू पाटील आरळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16522  शाहुवाडी निवळे शंकर कृष्णाजी बाजू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16523  शाहुवाडी निवळे शेवंती चंद्रा अर्जुना उखळूकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16524  शाहुवाडी निवळे जोती संतू जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16525  शाहुवाडी निवळे सैनी नाना गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16526  शाहुवाडी निवळे चंद्रा कृष्णा नानू लुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16527  शाहुवाडी निवळे केदारी बाळू चौगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16528  शाहुवाडी निवळे मारुती सावळा राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16529  शाहुवाडी निवळे अनुसया बाळी नागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16530  शाहुवाडी निवळे पांडू धोंडी दाजी बडदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16531  शाहुवाडी निवळे मारुती बाकू पाटील नांदोली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16532  शाहुवाडी निवळे मारुती बंडू दाजी बडदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16533  शाहुवाडी निवळे हरणी अर्जुना आवजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16534  शाहुवाडी निवळे हरणी सावळी झिमा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16535  शाहुवाडी निवळे ज्ञानू कृष्णाजी वनदु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16536  शाहुवाडी निवळे हरणी धोंडी केदारी मुळीक  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16537  शाहुवाडी निवळे तुकाराम केदारी धाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16538  शाहुवाडी निवळे श्रीपती कोंडी विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16539  शाहुवाडी निवळे भीमा कोम रामा कदम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16540  शाहुवाडी निवळे आत्मा केदारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16541  शाहुवाडी निवळे बंडू अर्जुना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16542  शाहुवाडी निवळे तात्या म्हादू राणे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16543  शाहुवाडी निवळे कुशा दत्तू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16544  शाहुवाडी निवळे येशा अंबाजी मुळीक  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16545  शाहुवाडी निवळे हरणी रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16546  शाहुवाडी निवळे सघी कोम जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16547  शाहुवाडी निवळे लक्षु बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16548  शाहुवाडी निवळे नाथ अंबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16549  शाहुवाडी निवळे चिमा कोम नागू साबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16550  शाहुवाडी निवळे शंकर कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16551  शाहुवाडी निवळे गणू कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16552  शाहुवाडी निवळे इटी कुसा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Nivale 2
16553  शाहुवाडी वालूर रामा सदू खेड्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16554  शाहुवाडी वालूर धोंडी बाबाजी नितळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16555  शाहुवाडी वालूर शिवा पिराजी पाटील कृष्णा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16556  शाहुवाडी वालूर रामा सावजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16557  शाहुवाडी वालूर बापचे नाव बाळू बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16558  शाहुवाडी वालूर वाघू सिदू वांडरे यास मुलगी सीती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16559  शाहुवाडी वालूर हरी रामा बाळा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16560  शाहुवाडी वालूर रामा हरी शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16561  शाहुवाडी वालूर तानी जोती लक्षमण फिरका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16562  शाहुवाडी वालूर मुक्ती जुग्या सया वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16563  शाहुवाडी वालूर मुक्ती आई ममती वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16564  शाहुवाडी वालूर गणु बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16565  शाहुवाडी वालूर जनी लक्ष्या भिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16566  शाहुवाडी वालूर जाई व राई साक्या सखोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16567  शाहुवाडी वालूर हरी भैरू सखोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16568  शाहुवाडी वालूर दाजी बाळा बाळू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16569  शाहुवाडी वालूर बाप भिवा शिरगावकर मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16570  शाहुवाडी वालूर धोंड्या आंदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16571  शाहुवाडी वालूर भैरू रामा आप्पा गुजर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16572  शाहुवाडी वालूर बाळी मानकू राणू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16573  शाहुवाडी वालूर भाऊ राऊ हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16574  शाहुवाडी वालूर कृष्णी रामा संतू खाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16575  शाहुवाडी वालूर येसू विठू यास मुलगी रायनी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16576  शाहुवाडी वालूर रामा गोपाळा आप्पा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16577  शाहुवाडी वालूर रायणी हरी रामा चोगुले आळतूर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16578  शाहुवाडी वालूर तात्या गणु बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16579  शाहुवाडी वालूर यमनी भैरू बिन केदारी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16580  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू बाळा बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16581  शाहुवाडी वालूर जायनी रामा आंदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16582  शाहुवाडी वालूर सखी तात्या संतू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16583  शाहुवाडी वालूर भैरू येसू कावडे मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16584  शाहुवाडी वालूर भवाना विठू बागम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16585  शाहुवाडी वालूर विठी धोंडू विठू बसरा गावठाण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16586  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू नाना हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16587  शाहुवाडी वालूर तानी हरी संतू खाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16588  शाहुवाडी वालूर वाली अर्जुना भिवा केसरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 1
16589  शाहुवाडी वालूर सुंदरी भिवा शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16590  शाहुवाडी वालूर तानी हरी शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16591  शाहुवाडी वालूर जायनी जोती लक्षमण फिरका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16592  शाहुवाडी वालूर भिकी धोंड्या रावजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16593  शाहुवाडी वालूर सुंदरी सखोबा सिदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16594  शाहुवाडी वालूर शिवा भिवा सिदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16595  शाहुवाडी वालूर बाळा लक्ष्या भिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16596  शाहुवाडी वालूर लक्ष्मण रामा संदू खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16597  शाहुवाडी वालूर कृष्णा येसू विठू मालुसरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16598  शाहुवाडी वालूर विठू धोंडी आंदू वादरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16599  शाहुवाडी वालूर सुंदरी हरी शिवा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16600  शाहुवाडी वालूर तानी रामा भैरू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16601  शाहुवाडी वालूर जायनी भिवा सिद्दी वानरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16602  शाहुवाडी वालूर नारू बाळू उर्फ जोती रामा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16603  शाहुवाडी वालूर जन्या चौगले शिरगाव मुलगे दोन रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16604  शाहुवाडी वालूर सुंदरी बाळकूबिन शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16605  शाहुवाडी वालूर गुण बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16606  शाहुवाडी वालूर वाली रामा संतू खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16607  शाहुवाडी वालूर मारुती तातोबा भिवा आकुळकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16608  शाहुवाडी वालूर बाप भैरू येसू तावरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16609  शाहुवाडी वालूर विठा जोती केरू फानकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16610  शाहुवाडी वालूर चंद्रु दाजी नारू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16611  शाहुवाडी वालूर रायणी भिवा संतू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16612  शाहुवाडी वालूर आकु कृष्णा नाना येळवणकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16613  शाहुवाडी वालूर जार धोंडी शिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16614  शाहुवाडी वालूर लक्ष्मण साखाबा विठू खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16615  शाहुवाडी वालूर आक्का बाबू येसू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16616  शाहुवाडी वालूर जोत्या मागरूळकरण मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16617  शाहुवाडी वालूर गणू बापू हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16618  शाहुवाडी वालूर भोळी गणू चौगुले शिरगाव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16619  शाहुवाडी वालूर भीमा विठू भवाना बागम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16620  शाहुवाडी वालूर बाप येसू तुलारी पाव्हना  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16621  शाहुवाडी वालूर गणू बापू वारंग रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16622  शाहुवाडी वालूर विठू आज्या हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16623  शाहुवाडी वालूर बाप भवाना गोपाळा मान्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 2
16624  शाहुवाडी वालूर संती बाप शिवा साखोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16625  शाहुवाडी वालूर राणोजी माणू पाटील मुलगा कृष्णा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16626  शाहुवाडी वालूर वाणू सिदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16627  शाहुवाडी वालूर भैरू हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16628  शाहुवाडी वालूर संतू सख्या वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16629  शाहुवाडी वालूर येशा सूर्या वाकुर्डेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16630  शाहुवाडी वालूर भैरू केदारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16631  शाहुवाडी वालूर रामा जोती रामा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16632  शाहुवाडी वालूर गोविंदा कोंडी लखू मुलगी रायनी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16633  शाहुवाडी वालूर धोंडी आदुप्पा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16634  शाहुवाडी वालूर सुभाना कृष्णा शिवविरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16635  शाहुवाडी वालूर चंद्रु भिवा सिद्धू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16636  शाहुवाडी वालूर शिवा हरी संतू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16637  शाहुवाडी वालूर बंडू नाना वांडरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16638  शाहुवाडी वालूर संतू भैरू साखोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16639  शाहुवाडी वालूर रक्मा कुशा केदारी खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16640  शाहुवाडी वालूर रायणी साखोबा खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16641  शाहुवाडी वालूर लखू हरी शिवा विरळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16642  शाहुवाडी वालूर धोंडी बापू माधू वांडरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16643  शाहुवाडी वालूर बाळू नाना शिवा तावडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16644  शाहुवाडी वालूर आबा येसू तावडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16645  शाहुवाडी वालूर अर्जुना विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16646  शाहुवाडी वालूर साखोबा वांडरे यांची बायको रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16647  शाहुवाडी वालूर शिवा नाथा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16648  शाहुवाडी वालूर सख्या भागोजी खोत रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16649  शाहुवाडी वालूर बाळी बापू तावडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16650  शाहुवाडी वालूर भिकी गणू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16651  शाहुवाडी वालूर संती आर्जुना वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16652  शाहुवाडी वालूर रखमी बापू वांडरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16653  शाहुवाडी वालूर हरी साखोबा वांडरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16654  शाहुवाडी वालूर कुशी यशोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16655  शाहुवाडी वालूर आवजी लक्ष्मन वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16656  शाहुवाडी वालूर बायजी शिवा आगलावे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16657  शाहुवाडी वालूर सुबाना सिधू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16658  शाहुवाडी वालूर तानी मोहजी आपा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 3
16659  शाहुवाडी वालूर रामा जानु दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16660  शाहुवाडी वालूर बायजी म्हादु आप्पा दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16661  शाहुवाडी वालूर हरी लिंगू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16662  शाहुवाडी वालूर म्हादु रावजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16663  शाहुवाडी वालूर तानी धोंडी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16664  शाहुवाडी वालूर जाई कुशा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16665  शाहुवाडी वालूर येसुकोम साखोबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16666  शाहुवाडी वालूर मारुती तातोबा भिवा आकुळकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16667  शाहुवाडी वालूर केदारी भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16668  शाहुवाडी वालूर रायानी कोथळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16669  शाहुवाडी वालूर सैनी बाळकु यासु विरळा   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16670  शाहुवाडी वालूर कृष्णी कोम भिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16671  शाहुवाडी वालूर जाई थोंडी साखोबा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16672  शाहुवाडी वालूर बळीकोम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16673  शाहुवाडी वालूर चंद्री कृष्णा मुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16674  शाहुवाडी वालूर शिवा विठू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16675  शाहुवाडी वालूर म्हादु शिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16676  शाहुवाडी वालूर विठू सिधू मुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16677  शाहुवाडी वालूर धोंडी नाथा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16678  शाहुवाडी वालूर वाली रामा संतू खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16679  शाहुवाडी वालूर रखमा कोम भिवा कोतळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16680  शाहुवाडी वालूर विटी लक्ष्मन वीर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16681  शाहुवाडी वालूर रायनी धोंडी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16682  शाहुवाडी वालूर तुकाराम सतु खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16683  शाहुवाडी वालूर सखी तात्या वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16684  शाहुवाडी वालूर धोंडी म्हादु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16685  शाहुवाडी वालूर सखू बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16686  शाहुवाडी वालूर रायानी भैरू तावडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16687  शाहुवाडी वालूर भागीकोम भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16688  शाहुवाडी वालूर आवडी बाळू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16689  शाहुवाडी वालूर गिरजी कृष्णा शिराळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16690  शाहुवाडी वालूर कृष्णी कोम धोंडी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16691  शाहुवाडी वालूर रामा सतु खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16692  शाहुवाडी वालूर साखोबा बापू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16693  शाहुवाडी वालूर सुंदरी आदु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 4
16694  शाहुवाडी वालूर भैरू केदारी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16695  शाहुवाडी वालूर तायनी हरी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16696  शाहुवाडी वालूर गणू हरी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16697  शाहुवाडी वालूर सैती नायकू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16698  शाहुवाडी वालूर मैनीकोम रावजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16699  शाहुवाडी वालूर सतू तात्या लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16700  शाहुवाडी वालूर चंद्रीकोम संतू माडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16701  शाहुवाडी वालूर तानी रामा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16702  शाहुवाडी वालूर बाळी तात्या माडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16703  शाहुवाडी वालूर जैनी जानु मुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16704  शाहुवाडी वालूर मयाजी विठू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16705  शाहुवाडी वालूर दाजी सूरवा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16706  शाहुवाडी वालूर अप्पा हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16707  शाहुवाडी वालूर जीजी हरी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16708  शाहुवाडी वालूर हरणी नाना हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16709  शाहुवाडी वालूर बाप मुळा धूळ पिंगळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16710  शाहुवाडी वालूर भागाई कोम येसू तावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16711  शाहुवाडी वालूर नाना हरी पाटील वालूर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16712  शाहुवाडी वालूर साखीकोम शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16713  शाहुवाडी वालूर राघी मागुळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16714  शाहुवाडी वालूर राणोजी भानू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16715  शाहुवाडी वालूर नाथा शिवा तावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16716  शाहुवाडी वालूर रामू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16717  शाहुवाडी वालूर सगनू बाबू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16718  शाहुवाडी वालूर तुका भिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16719  शाहुवाडी वालूर बंडू जोगु सया वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16720  शाहुवाडी वालूर आंदू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16721  शाहुवाडी वालूर जयनी कोम साखोबा खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16722  शाहुवाडी वालूर सुंदरी कोम भिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16723  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16724  शाहुवाडी वालूर रखमी बाप भिवा संतू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16725  शाहुवाडी वालूर बाप विठू नारू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16726  शाहुवाडी वालूर हरणी आंदू येसू तावरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16727  शाहुवाडी वालूर धोंडी केदारी वंदारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 5
16728  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू आंदु तावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16729  शाहुवाडी वालूर तानी भिवा चंदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16730  शाहुवाडी वालूर आंबू कोम केदारी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16731  शाहुवाडी वालूर राई कोम विठू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16732  शाहुवाडी वालूर रामा बाबाजी पाटील शेंबवबे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16733  शाहुवाडी वालूर नाना भिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16734  शाहुवाडी वालूर लक्ष्मण गणू भजा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16735  शाहुवाडी वालूर कृष्णा भिवा शिंदू वंडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16736  शाहुवाडी वालूर सखोबा भैरऊ वंडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16737  शाहुवाडी वालूर भैरू सखोबा वंडारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16738  शाहुवाडी वालूर आणू कोम बाबाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16739  शाहुवाडी वालूर भिवा सिंदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16740  शाहुवाडी वालूर लक्ष्मण बाळा खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16741  शाहुवाडी वालूर विटी भिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16742  शाहुवाडी वालूर सोनू लक्ष्मण पाटील मान  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16743  शाहुवाडी वालूर सादु बाबाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16744  शाहुवाडी वालूर हरी संतू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16745  शाहुवाडी वालूर तातू संतू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16746  शाहुवाडी वालूर बाळकी कोम म्हदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16747  शाहुवाडी वालूर बाप सखू विठू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16748  शाहुवाडी वालूर बाप बाळा केदारी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16749  शाहुवाडी वालूर येसु केदारी हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16750  शाहुवाडी वालूर बाप दाजी विठू नारू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16751  शाहुवाडी वालूर नाणी धोंडी शिवा राऊत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16752  शाहुवाडी वालूर खंडू बाळा महादू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16753  शाहुवाडी वालूर गणु बाळा केदारी वारंग  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16754  शाहुवाडी वालूर नानू रामा भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16755  शाहुवाडी वालूर बायजा जोति लक्ष्मण विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16756  शाहुवाडी वालूर धोंडी जोती रामा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16757  शाहुवाडी वालूर कोंडी भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16758  शाहुवाडी वालूर बाप जोगु रामा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16759  शाहुवाडी वालूर बाप बापू महाडू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16760  शाहुवाडी वालूर महादू धोंडी भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16761  शाहुवाडी वालूर बाळा केदारी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 6
16762  शाहुवाडी वालूर तानी शिवा संतू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16763  शाहुवाडी वालूर गणू सादु बाबाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16764  शाहुवाडी वालूर बाप विठू भिवा इंगळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16765  शाहुवाडी वालूर गणपती निणू भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16766  शाहुवाडी वालूर रामु केदारी भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16767  शाहुवाडी वालूर शिवा बाप धोंडी शिवा राऊत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16768  शाहुवाडी वालूर तुका रामा भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16769  शाहुवाडी वालूर शंकर भैरू सखोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16770  शाहुवाडी वालूर पांडू कृष्णा राणोजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16771  शाहुवाडी वालूर बाप विठू नारू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16772  शाहुवाडी वालूर चंद्रा धोंडी भैरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16773  शाहुवाडी वालूर कृष्णी जोति बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16774  शाहुवाडी वालूर चंद्रा हरी रामा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16775  शाहुवाडी वालूर हरणी भाऊ रामु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16776  शाहुवाडी वालूर बाप बाळा केदारी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16777  शाहुवाडी वालूर कोंडी हरी शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16778  शाहुवाडी वालूर धोंडी गोविंद बाबाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16779  शाहुवाडी वालूर रामु भिवा सिदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16780  शाहुवाडी वालूर नानू भिवा संतू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16781  शाहुवाडी वालूर गणू नाना शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16782  शाहुवाडी वालूर कोंडी हरी आप्पा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16783  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू कृष्णा राऊ चोरगा परळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16784  शाहुवाडी वालूर कोंडीबा आंदु येसु तावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16785  शाहुवाडी वालूर हरणी निणू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16786  शाहुवाडी वालूर रायणी सखोबा भैरू सखोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16787  शाहुवाडी वालूर वाली रामा भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16788  शाहुवाडी वालूर जणी ज्ञानू तुका भाडळे आळतुर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16789  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू हरी रामा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16790  शाहुवाडी वालूर हरणी सादु बाबाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16791  शाहुवाडी वालूर सोनी लक्ष्मण सदू पाटील मान  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16792  शाहुवाडी वालूर रायणी धोंडी शिवा राऊत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16793  शाहुवाडी वालूर हरणी सखोबा विठू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16794  शाहुवाडी वालूर हरणी बाळू केदारी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16795  शाहुवाडी वालूर कोंडाय केदारी भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 7
16796  शाहुवाडी वालूर बंडू भिवा शिवा खोत पिशवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16797  शाहुवाडी वालूर जणी भिवा संतू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16798  शाहुवाडी वालूर चंद्रा हरी व्हानगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16799  शाहुवाडी वालूर गोपाळा धोंदया रामा यादव शिरगाव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16800  शाहुवाडी वालूर बालाजी गणू वाघू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16801  शाहुवाडी वालूर पांडू काळू केदारी वारंग करूंगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16802  शाहुवाडी वालूर पांडू नाना शिवा विरळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16803  शाहुवाडी वालूर गणती बाळा रामा खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16804  शाहुवाडी वालूर आंबू बापू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16805  शाहुवाडी वालूर बाबू गोविंद बाबू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16806  शाहुवाडी वालूर बाबू सखोबा शिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16807  शाहुवाडी वालूर महीपती निणू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16808  शाहुवाडी वालूर आहीलाबाई कोम बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16809  शाहुवाडी वालूर भाऊ भिवा खोत याचा मुलगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16810  शाहुवाडी वालूर केदारी सखू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16811  शाहुवाडी वालूर भैरू येसू तावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16812  शाहुवाडी वालूर जोती रामा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16813  शाहुवाडी वालूर सादु हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16814  शाहुवाडी वालूर रिनी कोम म्हादु मुंडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16815  शाहुवाडी वालूर रखी कोम रावजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16816  शाहुवाडी वालूर शारजी देवजी जोती विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16817  शाहुवाडी वालूर ठकी कोम शिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16818  शाहुवाडी वालूर भागोजी जोती मोरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16819  शाहुवाडी वालूर भिवा संतू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16820  शाहुवाडी वालूर रामा भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16821  शाहुवाडी वालूर चंद्री कोम बापू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16822  शाहुवाडी वालूर सखी कोम बापू म्हादू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16823  शाहुवाडी वालूर जुमू सया वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16824  शाहुवाडी वालूर पांडू धोंड्या केरू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16825  शाहुवाडी वालूर भागोजी रामा भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16826  शाहुवाडी वालूर तुकाराम सखोब रेठरेकर कोतोली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16827  शाहुवाडी वालूर श्रीपती शिवा भैरु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16828  शाहुवाडी वालूर ज्ञानु बाळा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16829  शाहुवाडी वालूर ज्ञानु धोंडी भैरु विरळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16830  शाहुवाडी वालूर बाप भाऊ भिवा खोत पिशवी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16831  शाहुवाडी वालूर जनी रामू हरी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 8
16832  शाहुवाडी वालूर सिती ज्ञानु कुशा अस्वला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16833  शाहुवाडी वालूर हरणि गणू वाघु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16834  शाहुवाडी वालूर हौसी आंबाजी कंक लोळाने  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16835  शाहुवाडी वालूर हौसी सखोबा विठू खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16836  शाहुवाडी वालूर ज्ञानु विठू वारंग करुंगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16837  शाहुवाडी वालूर हौसी हरी संतू व्हणागडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16838  शाहुवाडी वालूर बंडू बाळू केदारी वारंग करुंगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16839  शाहुवाडी वालूर धोंडू ज्ञानु तुका भाडळे आळतुर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16840  शाहुवाडी वालूर रखमी भिवा संतु विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16841  शाहुवाडी वालूर पार्वती बाळू आप्पा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16842  शाहुवाडी वालूर हौसे गोविंदा बाबाजी विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16843  शाहुवाडी वालूर चांगुना निनू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16844  शाहुवाडी वालूर पांडू आप्पा बापू सोनवडेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16845  शाहुवाडी वालूर नानू नानू बाळा रामा खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16846  शाहुवाडी वालूर सखु हरी रामा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16847  शाहुवाडी वालूर पांडू भैरू जैरू शेळका रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16848  शाहुवाडी वालूर शारजी देवजी जोती फिरका रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16849  शाहुवाडी वालूर जायनी विठू येसू म्हासलेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16850  शाहुवाडी वालूर चंद्री शिवा भैरु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16851  शाहुवाडी वालूर विटी ज्ञानू तुका भाडळे आळतुर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16852  शाहुवाडी वालूर बंडू विठू वाघू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16853  शाहुवाडी वालूर धोंड्या बंडू रामा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16854  शाहुवाडी वालूर सखी भिवा संतु वीरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16855  शाहुवाडी वालूर बाळी धोंडी भैरू वीरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16856  शाहुवाडी वालूर ताई कृष्णा म्हादू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16857  शाहुवाडी वालूर जनी विठू येसू मोरूमकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16858  शाहुवाडी वालूर जनी रामा भैरू वीरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16859  शाहुवाडी वालूर चंद्रा देवजी जोती फिरका रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16860  शाहुवाडी वालूर धोंडी हरी रामा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16861  शाहुवाडी वालूर अक्की बापू भैरू वांढरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16862  शाहुवाडी वालूर मंजुळा जोगू महादू वांढरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16863  शाहुवाडी वालूर कमळी बाप बाळा केदारी वारंग रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16864  शाहुवाडी वालूर वाली मुरारी बापू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16865  शाहुवाडी वालूर जायनी गोविंदा बाबाजी विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16866  शाहुवाडी वालूर आनी रावजी हरी पाटील आरुळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 9
16867  शाहुवाडी वालूर आबा बाळू आप्पा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16868  शाहुवाडी वालूर धोंडी भैरू जयराम शेळके रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16869  शाहुवाडी वालूर सिती निनू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16870  शाहुवाडी वालूर ईश्वरा सखोबा विठू खेडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16871  शाहुवाडी वालूर ज्ञानु गणू वाघु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16872  शाहुवाडी वालूर वाली राम हरी विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16873  शाहुवाडी वालूर कमळी कृष्णा गोपाळा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16874  शाहुवाडी वालूर येसू विठू मोसमकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16875  शाहुवाडी वालूर ईश्वरा सखोबा खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16876  शाहुवाडी वालूर धोंडी हरीई रामा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16877  शाहुवाडी वालूर तुका हरी विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16878  शाहुवाडी वालूर वाली राऊ बाळा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16879  शाहुवाडी वालूर सखोबा सिदू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16880  शाहुवाडी वालूर भागीकोम रामा वांडरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16881  शाहुवाडी वालूर सुंदरी कोम बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16882  शाहुवाडी वालूर बाळा बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16883  शाहुवाडी वालूर गणु बापू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16884  शाहुवाडी वालूर शंकर बहिरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16885  शाहुवाडी वालूर जनी बाळा तावडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16886  शाहुवाडी वालूर लक्ष्मण बाबू कोतळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16887  शाहुवाडी वालूर रायनी कोम ज्ञानू कातळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16888  शाहुवाडी वालूर तायनी कोम बाबू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16889  शाहुवाडी वालूर कोंड्या अर्जुना रेडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16890  शाहुवाडी वालूर चंद्रा बाबू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16891  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू राऊ वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16892  शाहुवाडी वालूर तुळसा कोम बाळा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16893  शाहुवाडी वालूर हरी जोती विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16894  शाहुवाडी वालूर जनी ज्ञानू बाबर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16895  शाहुवाडी वालूर ममती कोम भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16896  शाहुवाडी वालूर सादु भैरू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16897  शाहुवाडी वालूर केदारी भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16898  शाहुवाडी वालूर बापू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16899  शाहुवाडी वालूर गणु सादु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16900  शाहुवाडी वालूर शिवा भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16901  शाहुवाडी वालूर श्रीपती शिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16902  शाहुवाडी वालूर जनी कोम गणु कोतळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16903  शाहुवाडी वालूर चंद्री शिवा भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Valur 10
16904  शाहुवाडी वालूर धोंडी भैरू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16905  शाहुवाडी वालूर भागोजी रामा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16906  शाहुवाडी वालूर धोंडी सादुविरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16907  शाहुवाडी वालूर बाळू लक्ष्मण वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16908  शाहुवाडी वालूर कृष्णी कोम धोंडी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16909  शाहुवाडी वालूर धोंडी मणाप्पा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16910  शाहुवाडी वालूर ममती कोम रामा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16911  शाहुवाडी वालूर राऊ बाळा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16912  शाहुवाडी वालूर ठकीकोम म्हादू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16913  शाहुवाडी वालूर धोंडी रावजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16914  शाहुवाडी वालूर गोप्या राघू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16915  शाहुवाडी वालूर तानी बाप धोंडी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16916  शाहुवाडी वालूर मारुती उमाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16917  शाहुवाडी वालूर आणू सादु विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16918  शाहुवाडी वालूर कृष्णी नानू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16919  शाहुवाडी वालूर भागीकोम शिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16920  शाहुवाडी वालूर सया बाबाजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16921  शाहुवाडी वालूर यशी कोम नानू वांडरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16922  शाहुवाडी वालूर यशी कोम हरी वांडरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16923  शाहुवाडी वालूर रामू हरी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16924  शाहुवाडी वालूर चांगुणा धोंडी केरू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16925  शाहुवाडी वालूर कोंडी म्हादू बाळू कोथळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16926  शाहुवाडी वालूर आकी बाळा रामा खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16927  शाहुवाडी वालूर आबा शिवा भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16928  शाहुवाडी वालूर तानी भैरू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16929  शाहुवाडी वालूर पांडू निनु बाबाजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16930  शाहुवाडी वालूर सोनी हरी नाथा तावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16931  शाहुवाडी वालूर येसू विठू येसू मोसमकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16932  शाहुवाडी वालूर धोंडी आई मुक्ता कोम भिवा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16933  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू देवजी जोती फिरका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16934  शाहुवाडी वालूर हौशी बाबू धोंडी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16935  शाहुवाडी वालूर हौशी राऊ बाळू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16936  शाहुवाडी वालूर हौशी लक्ष्मण विठू पोवार येलूर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16937  शाहुवाडी वालूर रायनी गोविंद बाबाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16938  शाहुवाडी वालूर बाप विठू वाघू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16939  शाहुवाडी वालूर रामचंद्र धोंडी म्हादु मोसमकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16940  शाहुवाडी वालूर कमळी बाळू भिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16941  शाहुवाडी वालूर धोंडी विठू वाघू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16942  शाहुवाडी वालूर सोनी कृष्णा गोपाळा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16943  शाहुवाडी वालूर त्यागी कृष्णा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 11
16944  शाहुवाडी वालूर आकी बापू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16945  शाहुवाडी वालूर धोंडी केरू खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16946  शाहुवाडी वालूर जीजी कोम राऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16947  शाहुवाडी वालूर शारजी कोम आबा वाघमारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16948  शाहुवाडी वालूर सीती धोंडी नागू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16949  शाहुवाडी वालूर हरणी कोम गोविंदा सिंदा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16950  शाहुवाडी वालूर भागू विठू मोसमकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16951  शाहुवाडी वालूर चंद्री नानू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16952  शाहुवाडी वालूर भैरू जयराम शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16953  शाहुवाडी वालूर विठू बाबू वारंग  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16954  शाहुवाडी वालूर रामू बंडू विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16955  शाहुवाडी वालूर नकी गोविंद विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16956  शाहुवाडी वालूर भिवा शिवा तावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16957  शाहुवाडी वालूर जनी बाळाप्पा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16958  शाहुवाडी वालूर काशी कोम कृष्णा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16959  शाहुवाडी वालूर ममती कोम हरी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16960  शाहुवाडी वालूर यशी कोम हरी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16961  शाहुवाडी वालूर तानी कोम नाना विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16962  शाहुवाडी वालूर कुष्णा शिवा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16963  शाहुवाडी वालूर जनी रामा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16964  शाहुवाडी वालूर तानी कोम शिवा कातळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16965  शाहुवाडी वालूर भिवा सखोबा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16966  शाहुवाडी वालूर पांडू नाना विरळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16967  शाहुवाडी वालूर चांगुणा धोंडी खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16968  शाहुवाडी वालूर गणु नाना विरळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16969  शाहुवाडी वालूर विठी कोम रामा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16970  शाहुवाडी वालूर भागोजी रामा विरळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16971  शाहुवाडी वालूर सखोबा शिवा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16972  शाहुवाडी वालूर कृष्णा विठू नारू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16973  शाहुवाडी वालूर हौसि बाबू धोंडी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16974  शाहुवाडी वालूर आंबू बापू भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16975  शाहुवाडी वालूर यमुना कोम हरी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16976  शाहुवाडी वालूर विठू राऊ वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16977  शाहुवाडी वालूर पांडू शिवा वानरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16978  शाहुवाडी वालूर मंजुळा गुमू म्हादू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16979  शाहुवाडी वालूर लिली कोम आप्पा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 12
16980  शाहुवाडी वालूर सिती धोंडी जोगु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16981  शाहुवाडी वालूर नानू जोगु म्हादु वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16982  शाहुवाडी वालूर शिवा निनु बाबाजी वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16983  शाहुवाडी वालूर सुखु ज्ञानू बंडू बुधाळा करुंगळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16984  शाहुवाडी वालूर धोंडी राऊ बाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16985  शाहुवाडी वालूर सिती रामू बकू विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16986  शाहुवाडी वालूर आकु ज्ञ्णु नाना वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16987  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू म्हादु कोथळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16988  शाहुवाडी वालूर विठू बाबू वारंग करुंगळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16989  शाहुवाडी वालूर धोंड्या चंद्रा कृष्णा विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16990  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू हरी भैरू वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16991  शाहुवाडी वालूर सखू बाळू रामा खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16992  शाहुवाडी वालूर गणपती देवजी जोती फिरका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16993  शाहुवाडी वालूर अनी अनुसया विठू येसू मोसमकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16994  शाहुवाडी वालूर नकी गोविंद बाबाजी विरळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16995  शाहुवाडी वालूर नाणी बाळा आप्पा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16996  शाहुवाडी वालूर शांती कृष्णा गोपाळा वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16997  शाहुवाडी वालूर ताई शंकर कृष्णा खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16998  शाहुवाडी वालूर ज्ञानू नाना वांडरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर valur 13
16999  शाहुवाडी गेळवडे सगणी राघू दौलता धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17000  शाहुवाडी गेळवडे सोमा भवाना पाटील पनंद्रे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17001  शाहुवाडी गेळवडे सदू गणू सदू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17002  शाहुवाडी गेळवडे रखमा शिवा म्हादू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17003  शाहुवाडी गेळवडे ताईनी बाप गोविंद झिमाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17004  शाहुवाडी गेळवडे धोंडू कोंडू धोंड्या पानकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17005  शाहुवाडी गेळवडे बाबाजी बाप बाळ्या सदू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17006  शाहुवाडी गेळवडे केरी धोंडू बाबाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17007  शाहुवाडी गेळवडे बाबाजी धोंडू बाबाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17008  शाहुवाडी गेळवडे बाबाजी भागा बाबाजी धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17009  शाहुवाडी गेळवडे गंगी रामा बाबाजी धनवडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17010  शाहुवाडी गेळवडे धोंडू भिवा झिमाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17011  शाहुवाडी गेळवडे बाप लक्ष्मण सदू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17012  शाहुवाडी गेळवडे बाळू सकाळ कोळीककर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17013  शाहुवाडी गेळवडे विठू भाव्या परठ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17014  शाहुवाडी गेळवडे अंबाजी बाळ्या सदू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17015  शाहुवाडी गेळवडे चीमा बापू गोविंद शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17016  शाहुवाडी गेळवडे भिवा कोंड्या धोंड्या पानकर शेंबवणे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17017  शाहुवाडी गेळवडे चंद्री राघू दौलता धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17018  शाहुवाडी गेळवडे विठू धोंडू आनंदा धावडकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17019  शाहुवाडी गेळवडे जनी भान्या निकम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17020  शाहुवाडी गेळवडे केदारी गोविंदा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17021  शाहुवाडी गेळवडे ममती शिवा राघू बाणेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17022  शाहुवाडी गेळवडे बाळ्या रामू बाबाजी धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17023  शाहुवाडी गेळवडे विठू धोंडी बाबाजी लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17024  शाहुवाडी गेळवडे बाप बापू गोविंद शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17025  शाहुवाडी गेळवडे बाप बापू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17026  शाहुवाडी गेळवडे बाप भीवा सिदू आढाव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17027  शाहुवाडी गेळवडे कृष्णा बाळका सदू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17028  शाहुवाडी गेळवडे बाप लक्ष्मण सदू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17029  शाहुवाडी गेळवडे चंद्र येसा लक्ष्मण लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17030  शाहुवाडी गेळवडे बाळी राघू दौलता धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17031  शाहुवाडी गेळवडे लक्ष्मण भिवा भवाना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17032  शाहुवाडी गेळवडे गणू शिवा म्हादू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17033  शाहुवाडी गेळवडे जनी बाप बापू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17034  शाहुवाडी गेळवडे सुंदरी भागा बाबाजी धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17035  शाहुवाडी गेळवडे सखाराम लक्ष्मण सुदू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17036  शाहुवाडी गेळवडे गोविंदा शिवा राघू बाणकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17037  शाहुवाडी गेळवडे बाप लक्ष्मण रावजी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17038  शाहुवाडी गेळवडे विठू मन्या बाबू आढाव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17039  शाहुवाडी गेळवडे तूका येसा सोमा चव्हाण पारिवणे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17040  शाहुवाडी गेळवडे दौलू भाऊ सुभान पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17041  शाहुवाडी गेळवडे ममती लक्ष्मण रावजी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 1
17042  शाहुवाडी गेळवडे तूका येसा लक्ष्मण लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17043  शाहुवाडी गेळवडे मनीभाऊ गणू निकम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17044  शाहुवाडी गेळवडे गोविंद बाबाजी नागू दळवी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17045  शाहुवाडी गेळवडे विठोबा ज्ञानू राऊ चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17046  शाहुवाडी गेळवडे बाप भीवा म्हादू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17047  शाहुवाडी गेळवडे मंजी शिवा बाबू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17048  शाहुवाडी गेळवडे विठोबा बाळू बाबाजी खापणे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17049  शाहुवाडी गेळवडे ज्ञानू सोमा भवाना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17050  शाहुवाडी गेळवडे हरी बाळू सदू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17051  शाहुवाडी गेळवडे तुका विठू कृष्णा सुर्वे रा. करबटे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17052  शाहुवाडी गेळवडे शंकर शिवा राघू पानकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17053  शाहुवाडी गेळवडे कोंड्या लक्ष्मण रावजी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17054  शाहुवाडी गेळवडे शंकर भिवा म्हादू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17055  शाहुवाडी गेळवडे काशी शिवा बापू पवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17056  शाहुवाडी गेळवडे केदारी भिवा भावना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17057  शाहुवाडी गेळवडे फटी रामू बाबाजी धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17058  शाहुवाडी गेळवडे बाबाजी धोंडू बाबाजी लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17059  शाहुवाडी गेळवडे ममती शिवा म्हादू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17060  शाहुवाडी गेळवडे सैनी मन्या बळ्या आढाव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17061  शाहुवाडी गेळवडे भैरू कृष्ण सोमा कंक पारिवणे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17062  शाहुवाडी गेळवडे बाप बांबू धोंडू शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17063  शाहुवाडी गेळवडे श्रीपती बाबा भागाजी धनवडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17064  शाहुवाडी गेळवडे जनी लखू दौलता धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17065  शाहुवाडी गेळवडे रायनी पांडू बाळ्या पाटील म्हाळसवडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17066  शाहुवाडी गेळवडे राण्या ज्ञानू राण्या चव्हाण पानवडेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17067  शाहुवाडी गेळवडे कोंड्या रामा गंगा रेणूशे रा. मूर्शी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17068  शाहुवाडी गेळवडे जनाबाई बाळ्या बाबू खापणे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17069  शाहुवाडी गेळवडे मैनी दौलता भिवाजी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17070  शाहुवाडी गेळवडे लक्ष्मण रावजी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17071  शाहुवाडी गेळवडे बाबू बापू गणू सदू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17072  शाहुवाडी गेळवडे ताई शिवा म्हादू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17073  शाहुवाडी गेळवडे तानी पांडू बाळ्या पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17074  शाहुवाडी गेळवडे धोंडे शिवा बाबाजी पोवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17075  शाहुवाडी गेळवडे ज्ञानू बारकू रावजी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17076  शाहुवाडी गेळवडे धुरपी सोमा भवाना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17077  शाहुवाडी गेळवडे बाबाजी सीता बाबाजी पवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17078  शाहुवाडी गेळवडे बाप तुका सुभाना पाडळकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17079  शाहुवाडी गेळवडे मंजी हरी बापू शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17080  शाहुवाडी गेळवडे बाप शिवा राघू बाणकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17081  शाहुवाडी गेळवडे राघू भिवा भावना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17082  शाहुवाडी गेळवडे गोविंद केदारी रखमाजी लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17083  शाहुवाडी गेळवडे कोठू बाळ्या बाबू खापणे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17084  शाहुवाडी गेळवडे तुका ज्ञानू राऊ चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17085  शाहुवाडी गेळवडे तूका येसा लक्ष्मण लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17086  शाहुवाडी गेळवडे झीमाजी दौलता भिवाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 2
17087  शाहुवाडी गेळवडे बाप बाळकू रावजी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17088  शाहुवाडी गेळवडे गंगा सीमा दौलता धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17089  शाहुवाडी गेळवडे तानी बाळा भिवाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17090  शाहुवाडी गेळवडे चिमणी बाबू धोंडी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17091  शाहुवाडी गेळवडे राणी ज्ञानू बाळू पाटील म्हाळसवडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17092  शाहुवाडी गेळवडे कृष्णा हरी बापू शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17093  शाहुवाडी गेळवडे कोंड्या सीता बाबाजी पोवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17094  शाहुवाडी गेळवडे विठू शिवा बाबाजी पोवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17095  शाहुवाडी गेळवडे रायणी भिवा भवाना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17096  शाहुवाडी गेळवडे तानी ज्ञानू राऊ चव्हाण पानवडेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17097  शाहुवाडी गेळवडे रायणी येसा लक्ष्मण लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17098  शाहुवाडी गेळवडे कृष्णा बाबू कृष्णा गाडे पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17099  शाहुवाडी गेळवडे नानू सोमा भवाना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17100  शाहुवाडी गेळवडे रायनी शिवा राघू बाणकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17101  शाहुवाडी गेळवडे बाप विठू रखमाजी लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17102  शाहुवाडी गेळवडे रायनी तुका राम्या पाडळकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17103  शाहुवाडी गेळवडे तायनी बाबू नारू पाटील म्हाळसवडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17104  शाहुवाडी गेळवडे तायनी बापू बाबू बाणकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17105  शाहुवाडी गेळवडे नानी येसू गणपती पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17106  शाहुवाडी गेळवडे बाप विठ्या राघू पाटील शेंबवणे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17107  शाहुवाडी गेळवडे अनुसया बापू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17108  शाहुवाडी गेळवडे चीन्या हरि बापू शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17109  शाहुवाडी गेळवडे कोयणी लुका दौलता धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17110  शाहुवाडी गेळवडे बाप भिवा राघो बाणकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17111  शाहुवाडी गेळवडे रामजी शिवा बाबाजी पवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17112  शाहुवाडी गेळवडे वाली बाबू रावजी बाणकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17113  शाहुवाडी गेळवडे ज्ञानू येसा लक्ष्मण लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17114  शाहुवाडी गेळवडे जनी ज्ञानू राऊ चव्हाण पातवडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17115  शाहुवाडी गेळवडे धोंडी बाबू धोंडी बाणकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17116  शाहुवाडी गेळवडे रायणी भिवा भवाना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17117  शाहुवाडी गेळवडे शांती भिवा राघू बाणकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17118  शाहुवाडी गेळवडे सैनि तुका राघ्या पाडळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17119  शाहुवाडी गेळवडे सुंदरी भागोजी गणपती पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17120  शाहुवाडी गेळवडे रमी भिकू जोती कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17121  शाहुवाडी गेळवडे रायनी सिताराम बाबाजी पोवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17122  शाहुवाडी गेळवडे धोंडी बाबू धोंडी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17123  शाहुवाडी गेळवडे तुका लुप्या दौलता धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17124  शाहुवाडी गेळवडे चंद्री विठू येसु मूगडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17125  शाहुवाडी गेळवडे मैनी शिवा बाबू पवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17126  शाहुवाडी गेळवडे सगणी बाबू नारू पाटील म्हाळसवडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17127  शाहुवाडी गेळवडे राघू बाबू धोंडी बाणेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17128  शाहुवाडी गेळवडे आप्पा चंद्रू सूर्याजी पाटील मानकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17129  शाहुवाडी गेळवडे रासू येसू गणपती पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17130  शाहुवाडी गेळवडे तानी बाळा बाबू खापणे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 3
17131  शाहुवाडी गेळवडे नानी ज्ञानु राऊ चव्हाण पातवडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17132  शाहुवाडी गेळवडे बापू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17133  शाहुवाडी गेळवडे कृष्णा सोमा भवाना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17134  शाहुवाडी गेळवडे म्हादू कान्या पाटेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17135  शाहुवाडी गेळवडे म्हादू कान्या पाटेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17136  शाहुवाडी गेळवडे विठू येसू मुगड्या विसरूळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17137  शाहुवाडी गेळवडे तानी दौलता जिवाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17138  शाहुवाडी गेळवडे राऊ शिवा राघू बाणेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17139  शाहुवाडी गेळवडे भाऊ भिवा भवाना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17140  शाहुवाडी गेळवडे महिपती भिवा राघू बाणेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17141  शाहुवाडी गेळवडे शांती बापू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17142  शाहुवाडी गेळवडे विठू येसू मुगडे याची मुलगी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17143  शाहुवाडी गेळवडे ज्ञानू भागोजी गणपती पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17144  शाहुवाडी गेळवडे भिमी बाबू गोविंदा केसरकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17145  शाहुवाडी गेळवडे रखमाजी केदारी रखमाजी लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17146  शाहुवाडी गेळवडे धोंडी बाबू धोंडी बाणेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17147  शाहुवाडी गेळवडे शंकर म्हादू काना पाटेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17148  शाहुवाडी गेळवडे कृष्णा येसू गणपती पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17149  शाहुवाडी गेळवडे सुंदरी लुखा दौलता धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17150  शाहुवाडी गेळवडे चंद्री शिवा बाबाजी पवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17151  शाहुवाडी गेळवडे धोंड्या बाळकू रावजी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17152  शाहुवाडी गेळवडे रामचंद्र बाबू नारू पाटील म्हाळसवडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17153  शाहुवाडी गेळवडे काशीराम केदारी लिंगू वारे मांजरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17154  शाहुवाडी गेळवडे रामा बाळू जिवाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17155  शाहुवाडी गेळवडे रामचंद्र गोविंदा बाळकू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17156  शाहुवाडी गेळवडे रकमी भिवा शेलार ओकोली रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17157  शाहुवाडी गेळवडे रामा विठू रखमा लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17158  शाहुवाडी गेळवडे मंजी बाळू गणपती पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17159  शाहुवाडी गेळवडे फटी विठू लक्ष्मण पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17160  शाहुवाडी गेळवडे सिताराम केदारी रकमा लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17161  शाहुवाडी गेळवडे मंजि कोदू रामा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17162  शाहुवाडी गेळवडे बाळकू चंद्रा सूर्या पाटील मानकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17163  शाहुवाडी गेळवडे सदनी भागोजी गणपती पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17164  शाहुवाडी गेळवडे नकी विठू राघू पाटील शेंबवणें  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17165  शाहुवाडी गेळवडे चंद्रू बापू गणपती पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17166  शाहुवाडी गेळवडे लक्षु रखमा लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17167  शाहुवाडी गेळवडे ममता धोंडी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17168  शाहुवाडी गेळवडे भीमा नरसा पोवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17169  शाहुवाडी गेळवडे गोविंदा धोंडा पानकर शेंबवणे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17170  शाहुवाडी गेळवडे बाबाजी म्हादू लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17171  शाहुवाडी गेळवडे रामा धोंडू लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17172  शाहुवाडी गेळवडे चंद्री कोम शंकर पाटील गोरगाव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17173  शाहुवाडी गेळवडे पार्वती कोम पांडू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 4
17174  शाहुवाडी गेळवडे रावजी कानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17175  शाहुवाडी गेळवडे रायनी कोम बाळ्या पाटील म्हाळसवडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17176  शाहुवाडी गेळवडे भिवा जिवाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17177  शाहुवाडी गेळवडे भागी कोम दाजी चोरगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17178  शाहुवाडी गेळवडे भीवा झीमाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17179  शाहुवाडी गेळवडे विठू बाप धोंडे धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17180  शाहुवाडी गेळवडे सगणी कोम लक्ष्मण लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17181  शाहुवाडी गेळवडे बाप बापू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17182  शाहुवाडी गेळवडे बाप बापू शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17183  शाहुवाडी गेळवडे पार्वती कोम सखा धनावडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17184  शाहुवाडी गेळवडे बाप लक्ष्मण सदू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17185  शाहुवाडी गेळवडे रावजी आबाजी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17186  शाहुवाडी गेळवडे लक्ष्मी कोम देऊ माजलकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17187  शाहुवाडी गेळवडे बाप लक्ष्मण रावजी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17188  शाहुवाडी गेळवडे ममती लक्ष्मण शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17189  शाहुवाडी गेळवडे बाप भिवा म्हादू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17190  शाहुवाडी गेळवडे तूका यसा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17191  शाहुवाडी गेळवडे वीरू बाप दौलता धनसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17192  शाहुवाडी गेळवडे नकी कोम सदू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17193  शाहुवाडी गेळवडे चिमा धाकु शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17194  शाहुवाडी गेळवडे कोंड्या बाबू शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17195  शाहुवाडी गेळवडे आनंदा धोंडू धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17196  शाहुवाडी गेळवडे तायणीकोम केदारी लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17197  शाहुवाडी गेळवडे भागोकोम गोविंदा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17198  शाहुवाडी गेळवडे रखमीकोम बापू शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17199  शाहुवाडी गेळवडे भोवरीकोम राघू पानकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17200  शाहुवाडी गेळवडे भिवाजी बाळू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17201  शाहुवाडी गेळवडे बाप लक्ष्मण रावजी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17202  शाहुवाडी गेळवडे रोंगा शिवा पानकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17203  शाहुवाडी गेळवडे रामाकोम गोविंद चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17204  शाहुवाडी गेळवडे कायनीकोम बापू मोसमकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17205  शाहुवाडी गेळवडे बाप शिवा राघू बाणकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17206  शाहुवाडी गेळवडे बायजी सीता पवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17207  शाहुवाडी गेळवडे ज्ञानु बाळकु शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17208  शाहुवाडी गेळवडे तुका बळवंता शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17209  शाहुवाडी गेळवडे लक्ष्मण सदू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17210  शाहुवाडी गेळवडे जानकीकोम लक्ष्मण शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17211  शाहुवाडी गेळवडे बळ्या म्हादू शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17212  शाहुवाडी गेळवडे रोंगा बळ्या शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17213  शाहुवाडी गेळवडे भामोरथीकोम दौलता धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17214  शाहुवाडी गेळवडे तुळशी कोम येसू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17215  शाहुवाडी गेळवडे मैंनीकोम तुका शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17216  शाहुवाडी गेळवडे जानकीकोम बाबाजी धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17217  शाहुवाडी गेळवडे महिपती विठू लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17218  शाहुवाडी गेळवडे बाप बाळकू रावजी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 5
17219  शाहुवाडी गेळवडे धोंडीकोम बाळकु शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17220  शाहुवाडी गेळवडे भीमा को काना पाटेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17221  शाहुवाडी गेळवडे पार्वती को धोंडा हैबत रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17222  शाहुवाडी गेळवडे मैने को बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17223  शाहुवाडी गेळवडे गोविंद केदारी रखमाजी लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17224  शाहुवाडी गेळवडे बाप विठू रखमाजी लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17225  शाहुवाडी गेळवडे धोंडी गोविंद शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17226  शाहुवाडी गेळवडे बाप भिवा राघू बनकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17227  शाहुवाडी गेळवडे द्रोपदी बाबाजी पवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17228  शाहुवाडी गेळवडे बाळ्या भगवंत भगवा कासारडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17229  शाहुवाडी गेळवडे कोंडी कोण बाबाजी लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17230  शाहुवाडी गेळवडे फोटो लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17231  शाहुवाडी गेळवडे रामा शिवा पवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17232  शाहुवाडी गेळवडे झिमा दौलता पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17233  शाहुवाडी गेळवडे चिमाजी हरी शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17234  शाहुवाडी गेळवडे कृष्ण कृष्ण गणसे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17235  शाहुवाडी गेळवडे राघू धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17236  शाहुवाडी गेळवडे चंद्री विठू येसू मुगडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17237  शाहुवाडी गेळवडे बाबू धोंडे पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17238  शाहुवाडी गेळवडे बाप बापू गणपती पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17239  शाहुवाडी गेळवडे धोंडे राघू बाणेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17240  शाहुवाडी गेळवडे महादू कान्या पाटेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17241  शाहुवाडी गेळवडे महादू कान्या पाटेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17242  शाहुवाडी गेळवडे विठू येसु मुगडा यांचा मुलगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17243  शाहुवाडी गेळवडे गोविंदाचे माझे पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17244  शाहुवाडी गेळवडे धोंडीकोन भिकू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17245  शाहुवाडी गेळवडे रकमे रंगा जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17246  शाहुवाडी गेळवडे केरू रखमाजी लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17247  शाहुवाडी गेळवडे राघू बाबू बाणेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17248  शाहुवाडी गेळवडे जुनी बाबू बाणेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17249  शाहुवाडी गेळवडे विठू येसू मुगडे यांची मुलगी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17250  शाहुवाडी गेळवडे रखमाजी बाप केदारी लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17251  शाहुवाडी गेळवडे दौलता कृष्णा गवशी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17252  शाहुवाडी गेळवडे फटीकोम जिमाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17253  शाहुवाडी गेळवडे गणपती सदू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17254  शाहुवाडी गेळवडे फटीकोम लक्ष्मण पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17255  शाहुवाडी गेळवडे आप्पा लक्ष्मण लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17256  शाहुवाडी गेळवडे धोंडीबा बाळकू दैत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17257  शाहुवाडी गेळवडे हरी बाबू कृष्णा पाटील धनगर वाडी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17258  शाहुवाडी गेळवडे बाळकू सदु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17259  शाहुवाडी गेळवडे येशा लक्ष्मण लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gelvade 6
17260  शाहुवाडी पारीवणे चंद्री भिवा सावजी पानकर शेंबवणे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17261  शाहुवाडी पारीवणे ताई पांडू सोमा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17262  शाहुवाडी पारीवणे राघू लक्ष्मण महादेव चोरगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17263  शाहुवाडी पारीवणे सख्या भिवा सावजी पानकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17264  शाहुवाडी पारीवणे बापू पांडू सोमा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17265  शाहुवाडी पारीवणे ज्ञानू कृष्णा सोमा कंक रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17266  शाहुवाडी पारीवणे बाप भागा गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17267  शाहुवाडी पारीवणे तायनी लक्ष्मण चोरगे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17268  शाहुवाडी पारीवणे उमी महादू बाळू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17269  शाहुवाडी पारीवणे सोमा द्वारका सोमा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17270  शाहुवाडी पारीवणे कोंड्या येसा सोमा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17271  शाहुवाडी पारीवणे सैनी शिवा धाकला रांबाडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17272  शाहुवाडी पारीवणे ईश्वरा लक्ष्मण चोरगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17273  शाहुवाडी पारीवणे तायनी कृष्णा सोमा कंक रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17274  शाहुवाडी पारीवणे ज्ञानू कृष्णा रामा तळेकर अमेणिकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17275  शाहुवाडी पारीवणे गणू दोरकू सोमा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17276  शाहुवाडी पारीवणे भारी येसा सोमा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17277  शाहुवाडी पारीवणे मैनी सख्या धाकला राबाडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17278  शाहुवाडी पारीवणे चंद्रि भागा गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17279  शाहुवाडी पारीवणे गणू कृष्णा सोमा कंक रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17280  शाहुवाडी पारीवणे विठू लक्ष्मण म्हादू चोरगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17281  शाहुवाडी पारीवणे बापू कृष्णा सावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17282  शाहुवाडी पारीवणे बाप सखाराम बापू निवळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17283  शाहुवाडी पारीवणे चिमा बाळा भाऊ जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 1
17284  शाहुवाडी पारीवणे रामू बाबू सपकाळ शिराळकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17285  शाहुवाडी पारीवणे रामू बाबू बाबाजी डोंबा पनुंद्रे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17286  शाहुवाडी पारीवणे गणू सावळा सदू भोसले पनुंद्रे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17287  शाहुवाडी पारीवणे धोंडू दोरकु सोमा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17288  शाहुवाडी पारीवणे मनी कृष्णा सोमा कंक रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17289  शाहुवाडी पारीवणे गुंड्या बारक्या भाऊ जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17290  शाहुवाडी पारीवणे रामा कृष्णा सावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17291  शाहुवाडी पारीवणे रमा कृष्णा सावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17292  शाहुवाडी पारीवणे मारुती लक्ष्मण विठू केसरकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17293  शाहुवाडी पारीवणे धोंडू शिवा धाकल्या राबाडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17294  शाहुवाडी पारीवणे मनी कृष्णा सोमा कंक रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17295  शाहुवाडी पारीवणे रामा पांडू भागू केसरकर परळे निनाई  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17296  शाहुवाडी पारीवणे भागी दलू बापू पाटील निवडेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17297  शाहुवाडी पारीवणे तुकाराम कृष्णा सावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17298  शाहुवाडी पारीवणे तानी अंबाजी सावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17299  शाहुवाडी पारीवणे भागी बारका बाळू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17300  शाहुवाडी पारीवणे फटीकोम बापू कवगो  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17301  शाहुवाडी पारीवणे भैरू बापू कवगो रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17302  शाहुवाडी पारीवणे हिरा कोम सोमा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17303  शाहुवाडी पारीवणे बाली लक्ष्मण चोरगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17304  शाहुवाडी पारीवणे बया धाकला कंक रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17305  शाहुवाडी पारीवणे आनंदी पांडू सोमा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17306  शाहुवाडी पारीवणे बाळा म्हादू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17307  शाहुवाडी पारीवणे म्हादू बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 2
17308  शाहुवाडी पारीवणे बापू भैरू कोवाग रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17309  शाहुवाडी पारीवणे बाप भागा गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17310  शाहुवाडी पारीवणे रावजी रामजी चोरगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17311  शाहुवाडी पारीवणे रावजी बया कंक रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17312  शाहुवाडी पारीवणे आवडी कोम रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17313  शाहुवाडी पारीवणे तायनी गणू सावंत रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17314  शाहुवाडी पारीवणे यसा सोमा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17315  शाहुवाडी पारीवणे रामू बाबू सकपाळ शिराळकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17316  शाहुवाडी पारीवणे रामू बाबू बाबाजी डोंबा पुनुंद्रे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17317  शाहुवाडी पारीवणे बाळा बया शेलार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17318  शाहुवाडी पारीवणे धाकला बया कंक रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17319  शाहुवाडी पारीवणे लक्ष्मी कोम दौलत सोन्या कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17320  शाहुवाडी पारीवणे कोलनी कोम भिवा दिंड्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17321  शाहुवाडी पारीवणे बाळा दौलता भरिष्ठा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17322  शाहुवाडी पारीवणे रामा कृष्णा सावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17323  शाहुवाडी पारीवणे रामा कृष्णा सावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17324  शाहुवाडी पारीवणे द्वारका सोमा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17325  शाहुवाडी पारीवणे विठू भिकू वरंडेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17326  शाहुवाडी पारीवणे अक्की कोम संभू कोतळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17327  शाहुवाडी पारीवणे सावजी संतू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17328  शाहुवाडी पारीवणे भिवा सोनू दुड्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parivane 3
17329  शाहुवाडी    निळे  धोंडी रामू लखू मालसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17330  शाहुवाडी    निळे  मारुती जीवना रावजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17331  शाहुवाडी    निळे  तुका बंड्या बाळा बाणेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17332  शाहुवाडी    निळे  बाप देवाजी बाळू बाणेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17333  शाहुवाडी    निळे  बाळी रामा भिवा भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17334  शाहुवाडी    निळे  भिवा ज्ञानु तुका भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १०
17335  शाहुवाडी    निळे  बाळी बंडू धोंडू भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १४
17336  शाहुवाडी    निळे  आनी ताया भिवा आकुळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १५
17337  शाहुवाडी    निळे  लखू बंडू भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १६
17338  शाहुवाडी    निळे  शांती बाबू सानारकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १७
17339  शाहुवाडी    निळे  साखीराम लखू मालुसरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १९
17340  शाहुवाडी    निळे  तानी भाऊ बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर २८
17341  शाहुवाडी    निळे  मारुती ज्ञानु लखू बहेला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ३०
17342  शाहुवाडी    निळे  कोंडी देवाजी बाळा बाणेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ३२
17343  शाहुवाडी    निळे  उमी विठी धोंडी भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ३४
17344  शाहुवाडी    निळे  जनी विठू धोंडी भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ३५
17345  शाहुवाडी    निळे  ताणू जीवना रावजी आबार्डकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ३६
17346  शाहुवाडी    निळे  शिवा नाना रामा लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ३८
17347  शाहुवाडी    निळे  तुका गणू भिवा भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ४०
17348  शाहुवाडी    निळे  हरणी तुकाराम आरळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ४१
17349  शाहुवाडी    निळे  जनी राऊ बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ४२
17350  शाहुवाडी    निळे  बया संतू जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ४४
17351  शाहुवाडी    निळे  वाली बंडू बाळा बाणेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ४७
17352  शाहुवाडी    निळे  वाली बाबू नाथा सकफाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17353  शाहुवाडी    निळे  यशवंत ज्ञानु कृष्णा देसाई  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17354  शाहुवाडी    निळे  जनी नाथू भिवा आकुळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17355  शाहुवाडी    निळे  गंगी ज्ञानु लक्ष्मन भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17356  शाहुवाडी    निळे  श्रीपती नामू भिवा भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ११
17357  शाहुवाडी    निळे  बाप जोती भिवा आकुळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १३
17358  शाहुवाडी    निळे  जनी नाना राम लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १५
17359  शाहुवाडी    निळे  शंकर बंडू धोंडी भोले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17360  शाहुवाडी    निळे  भिवा ज्ञानु तुका भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17361  शाहुवाडी    निळे  दत्तू येसू शिवा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17362  शाहुवाडी    निळे  आळी रामा लखू मालुसरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17363  शाहुवाडी    निळे  भिवा लक्ष्मन भिवा भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17364  शाहुवाडी    निळे  हौशी धोंड्या भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17365  शाहुवाडी    निळे  नाकी भाऊ बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ११
17366  शाहुवाडी    निळे  धोंडी संतू जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १५
17367  शाहुवाडी    निळे  शिवा संतू भिवा आकुळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १६
17368  शाहुवाडी    निळे  गणू बाबू नाथा सफकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17369  शाहुवाडी    निळे  तानी नाथा भिवा आकुळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17370  शाहुवाडी    निळे  वसंत येशा शिवा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ११
17371  शाहुवाडी    निळे  कृष्णा गोविंदा रामा रणसिरा आरळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17372  शाहुवाडी    निळे  मनी नाथा भिवा अंरुळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १६
17373  शाहुवाडी    निळे  येसू शिवा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17374  शाहुवाडी    निळे  हौसी बापू राघू कारंडा करूगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17375  शाहुवाडी    निळे  ज्ञानु नाया भिवा आकृळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १८
17376  शाहुवाडी    निळे  केशव गणू रामा लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १४
17377  शाहुवाडी    निळे  आनी बाबा नाया सफकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १३
17378  शाहुवाडी    निळे  रामू ज्ञानु लखू मानसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १९
17379  शाहुवाडी    निळे  दगडी शिवा साखोबा बरगा जावळी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर २७
17380  शाहुवाडी    निळे  मुक्ती आन्या बाबू काटकर जउरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17381  शाहुवाडी    निळे  शामू नाना तुका भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17382  शाहुवाडी    निळे  धोंडी रामा लखू मालुसरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17383  शाहुवाडी    निळे  रामा येसू लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17384  शाहुवाडी    निळे  धोंडी देवजी बाळा बाणेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17385  शाहुवाडी    निळे  रकमाई कोम लखू मालुसरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17386  शाहुवाडी    निळे  पांडू बंडू बाणेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17387  शाहुवाडी    निळे  मुलगा देवाजी बाबू बाणेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17388  शाहुवाडी    निळे  सुंदरा कोम सखू भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17389  शाहुवाडी    निळे  मुलगी लखू खंडू भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17390  शाहुवाडी    निळे  जोती रावजी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १०
17391  शाहुवाडी    निळे  धोंडी कुंडलीक भोसला पालेशवर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ११
17392  शाहुवाडी    निळे  सोनी गणू भिवा भोसला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १२
17393  शाहुवाडी    निळे  तुका बंडू बाणेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १३
17394  शाहुवाडी    निळे  बया संतू जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १८
17395  शाहुवाडी    निळे  पांडू नाना लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17396  शाहुवाडी    निळे  बाप जोती भिवा आकुळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17397  शाहुवाडी    निळे  शिवा कुशा यादव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17398  शाहुवाडी    निळे  रामा सखु मानसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १८
17399  शाहुवाडी    निळे  तायनी कोम आंब्या विरळा वालूर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17400  शाहुवाडी    निळे  सखू कोम भिवा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17401  शाहुवाडी    निळे  लखू खंडू भोसला यांची मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17402  शाहुवाडी    निळे  तनिबाप नाथा भिवा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर
17403  शाहुवाडी    निळे  सुंदरीकोम गणपती गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १०
17404  शाहुवाडी    निळे  बनीकोम भिवा भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ११
17405  शाहुवाडी    निळे  आणा रामू भिवा भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर २१
17406  शाहुवाडी    निळे  सखुकोम येसू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर १२
17407  शाहुवाडी गजापूर नागू येसा नागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17408  शाहुवाडी गजापूर साळू गणूआला फाटका रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17409  शाहुवाडी गजापूर मुक्ती भिवा पडू पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17410  शाहुवाडी गजापूर बच्च्चा धोंडी पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17411  शाहुवाडी गजापूर लक्ष्मण रोंगा लक्षण जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17412  शाहुवाडी गजापूर साळी धोंडू शिवा दाफळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17413  शाहुवाडी गजापूर रमी रावज्या गानू पानकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17414  शाहुवाडी गजापूर भिमी बाळ्या भिवा शिंदा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17415  शाहुवाडी गजापूर राघू सोमा राघू धुमाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17416  शाहुवाडी गजापूर मनी गानू हरी शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17417  शाहुवाडी गजापूर तायी पांडू लक्ष्मण पूजा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17418  शाहुवाडी गजापूर मैनी जोती बकू चौगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17419  शाहुवाडी गजापूर येसू गोपाळा येसू मालुसरा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17420  शाहुवाडी गजापूर गुणी रामा राणू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17421  शाहुवाडी गजापूर रामा लक्ष्मण नाथा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17422  शाहुवाडी गजापूर गंगी रामा बाबाजी मान्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17423  शाहुवाडी गजापूर आई कडू पाटीलन  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17424  शाहुवाडी गजापूर पार्वती बकू रामजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17425  शाहुवाडी गजापूर बाप बाबाजी रोंगा रामडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17426  शाहुवाडी गजापूर बाप नागू लक्ष्मण जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17427  शाहुवाडी गजापूर बाप विठू रावजी यादव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17428  शाहुवाडी गजापूर सती आई कडू पाटीलन  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17429  शाहुवाडी गजापूर सोनी रत्ना येसू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17430  शाहुवाडी गजापूर रत्ना येसू भागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17431  शाहुवाडी गजापूर सोनी बाबाजी दौलता सर्वी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17432  शाहुवाडी गजापूर येसू भिवा येसू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17433  शाहुवाडी गजापूर तानी विठ्या तुकाराम वारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17434  शाहुवाडी गजापूर बाळा जोती बाळा चौगले रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17435  शाहुवाडी गजापूर रमी बजी भिवा शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17436  शाहुवाडी गजापूर येशी कोम भगवंता सावरा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17437  शाहुवाडी गजापूर लक्ष्मण धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17438  शाहुवाडी गजापूर गोदी कोम भवाना रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17439  शाहुवाडी गजापूर कोयनीकोम धोंडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17440  शाहुवाडी गजापूर जोगु यसू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17441  शाहुवाडी गजापूर आवडी कोम सदु निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17442  शाहुवाडी गजापूर बापू म्हादु पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17443  शाहुवाडी गजापूर गंगी कोम रामा कांबळ्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17444  शाहुवाडी गजापूर लक्ष्मी लक्ष्मण जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17445  शाहुवाडी गजापूर पार्वती कोम यसा शेलार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17446  शाहुवाडी गजापूर भागी कोम बाबू मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17447  शाहुवाडी गजापूर गंगा सोमा भोसला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17448  शाहुवाडी गजापूर विटी कोम बाळा घाटगे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17449  शाहुवाडी गजापूर हरी रत्ना निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17450  शाहुवाडी गजापूर ताई पांडू लक्ष्मण परब  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17451  शाहुवाडी गजापूर सग्या रामजी निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 1
17452  शाहुवाडी गजापूर रामजी राघो पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17453  शाहुवाडी गजापूर बाबाजी रामा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17454  शाहुवाडी गजापूर पार्वती विठू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17455  शाहुवाडी गजापूर सुभा धोंडी शेलार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17456  शाहुवाडी गजापूर म्हादु बाजी मांडवकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17457  शाहुवाडी गजापूर धोंडया रामा मोहित्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17458  शाहुवाडी गजापूर गोविंद केदारी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17459  शाहुवाडी गजापूर सुंदरीकोम पांडू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17460  शाहुवाडी गजापूर कृष्णा रामा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17461  शाहुवाडी गजापूर मनीकोम भिवा शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17462  शाहुवाडी गजापूर गोडी कोम रावजी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17463  शाहुवाडी गजापूर सदू शिवा सदू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17464  शाहुवाडी गजापूर रमी चिमा जयराम वारुळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17465  शाहुवाडी गजापूर धोंडी सोमा राघू धुमाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17466  शाहुवाडी गजापूर रकमी नागू गणु जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17467  शाहुवाडी गजापूर सखा धोंडी शिवा डफळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17468  शाहुवाडी गजापूर सखाराम बाबाजी रोगा रामाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17469  शाहुवाडी गजापूर गोविंद शिवा सदू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17470  शाहुवाडी गजापूर मंजी रामा गोविंद पवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17471  शाहुवाडी गजापूर तारी येसू बघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17472  शाहुवाडी गजापूर रामा धोंडी रामा पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17473  शाहुवाडी गजापूर म्हादू शिवा सदू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17474  शाहुवाडी गजापूर कृष्णा राघो केदारी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17475  शाहुवाडी गजापूर आई ममती भिवा शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17476  शाहुवाडी गजापूर रामू रावजी सोनू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17477  शाहुवाडी गजापूर बाप कृष्णा राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17478  शाहुवाडी गजापूर तारी कृष्णा रत्ना निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17479  शाहुवाडी गजापूर कृष्णी लक्ष्मण बाबाजी मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17480  शाहुवाडी गजापूर कृष्णा शिवा भगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17481  शाहुवाडी गजापूर धोंडू बाबाजी सीताराम पानकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17482  शाहुवाडी गजापूर बाप शिवा सदू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17483  शाहुवाडी गजापूर उमाजी विठू बाबाजी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17484  शाहुवाडी गजापूर बाप धोंडा शिवा डफळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17485  शाहुवाडी गजापूर गोडी रोगु केदारी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17486  शाहुवाडी गजापूर बारका बाप केदारी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17487  शाहुवाडी गजापूर तानि कृष्णा राणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17488  शाहुवाडी गजापूर चिमा धाकलु धोंडी पाटील शेंबवणे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17489  शाहुवाडी गजापूर कोंड्या रामा धोंडी पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17490  शाहुवाडी गजापूर लक्ष्मण बापू शांताराम जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17491  शाहुवाडी गजापूर हरी रावजी याधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17492  शाहुवाडी गजापूर दाजी पिराजी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17493  शाहुवाडी गजापूर गंगा बाळकू संकपाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17494  शाहुवाडी गजापूर पांडू लक्ष्मण परब  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17495  शाहुवाडी गजापूर रामा सखाजी निवळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17496  शाहुवाडी गजापूर बाबाजी कुशा मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17497  शाहुवाडी गजापूर आवली कोम सानू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 2
17498  शाहुवाडी गजापूर कोंड्या लक्षा शेलार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17499  शाहुवाडी गजापूर कुशी कोम केदारी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17500  शाहुवाडी गजापूर रखमीकोम गंगा ढाले रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17501  शाहुवाडी गजापूर चिमा कोम राघो मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17502  शाहुवाडी गजापूर गोविंदा केसा शेलार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17503  शाहुवाडी गजापूर लक्ष्मीकोम लक्षा डाफळ्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17504  शाहुवाडी गजापूर पार्वती बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17505  शाहुवाडी गजापूर बाप विठू बाबाजी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17506  शाहुवाडी गजापूर राघो बाजी मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17507  शाहुवाडी गजापूर तारी कृष्णा निवळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17508  शाहुवाडी गजापूर कृष्णा रत्ना निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17509  शाहुवाडी गजापूर बाप शिवा सदू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17510  शाहुवाडी गजापूर मैनी धोंड्या राघो मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17511  शाहुवाडी गजापूर गणू विठू मेंडका रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17512  शाहुवाडी गजापूर बाप धोंडा शिवा डफळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17513  शाहुवाडी गजापूर काशी गोपाळा यसू मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17514  शाहुवाडी गजापूर चंद्रीकोम कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17515  शाहुवाडी गजापूर लक्ष्मी यसु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17516  शाहुवाडी गजापूर नानू विठू बाबाजी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17517  शाहुवाडी गजापूर विठू रामा निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17518  शाहुवाडी गजापूर विठी रावजी सोनू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17519  शाहुवाडी गजापूर म्हादू बाबू विठू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17520  शाहुवाडी गजापूर लक्ष्मण बापू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17521  शाहुवाडी गजापूर लक्ष्मण धोंडा रोंगु मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17522  शाहुवाडी गजापूर दाजी राजा माणू गीत्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17523  शाहुवाडी गजापूर गंगाराम आई पंडी खेतल रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17524  शाहुवाडी गजापूर सैना राणू धोंडी पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17525  शाहुवाडी गजापूर राणी गणपती बाबाजी रामंडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17526  शाहुवाडी गजापूर गोडी राघू रावजी यादव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17527  शाहुवाडी गजापूर धोंड भगू गनु जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17528  शाहुवाडी गजापूर सुंदरी शिवा भगु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17529  शाहुवाडी गजापूर हरया धाकलु सोनू चव्हाण पारीवणे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17530  शाहुवाडी गजापूर रायनी बाबाजी सीताराम पानकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17531  शाहुवाडी गजापूर शिवा धोंडी शिवा डाफळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17532  शाहुवाडी गजापूर धोंडी येसू भगु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17533  शाहुवाडी गजापूर गोविंद नारू गोपाळा मालुसरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17534  शाहुवाडी गजापूर शंकर जयराम गनू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17535  शाहुवाडी गजापूर ज्ञानू तात्या जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17536  शाहुवाडी गजापूर सखू गणपती बाबाजी रामडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17537  शाहुवाडी गजापूर बाप राण्या बाळू बागम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17538  शाहुवाडी गजापूर बाप बाबू गनु जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17539  शाहुवाडी गजापूर जीजी गानू बच्चा पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17540  शाहुवाडी गजापूर बाप अंजा अंबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17541  शाहुवाडी गजापूर सुंदरी पांडू रावजी निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17542  शाहुवाडी गजापूर विठू तुका विठू नलवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17543  शाहुवाडी गजापूर धोंडी सखाराम गंगाजी सकपाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17544  शाहुवाडी गजापूर सैनी रावजी सोनी निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17545  शाहुवाडी गजापूर गंगा भिवा भगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17546  शाहुवाडी गजापूर शंकर गनु हरी चोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 3
17547  शाहुवाडी गजापूर सुंदरी बाप शिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17548  शाहुवाडी गजापूर धोंडू यसू भगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17549  शाहुवाडी गजापूर धोंडी शिवा निवळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17550  शाहुवाडी गजापूर बाळू राघू धुमाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17551  शाहुवाडी गजापूर सदू बाबाजी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17552  शाहुवाडी गजापूर बाप राव्या बाळू बागम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17553  शाहुवाडी गजापूर विठू धोंड्या मेंड्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17554  शाहुवाडी गजापूर लक्ष्मण गंगाजी डाफळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17555  शाहुवाडी गजापूर गंगू येसू मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17556  शाहुवाडी गजापूर रखमीकोम बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17557  शाहुवाडी गजापूर जणू बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17558  शाहुवाडी गजापूर रखमीकोम भिवा निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17559  शाहुवाडी गजापूर भिवा येसू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17560  शाहुवाडी गजापूर भागोजी राघो जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17561  शाहुवाडी गजापूर आनंदी कोम बच्चा पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17562  शाहुवाडी गजापूर गोपाळा लक्ष्मण धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17563  शाहुवाडी गजापूर गोपाळा यसू मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17564  शाहुवाडी गजापूर शिवा सदू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17565  शाहुवाडी गजापूर बाप बाबाजी भिवा निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17566  शाहुवाडी गजापूर उमीकोम रामजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17567  शाहुवाडी गजापूर मनी कोम बाबाजी राबाडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17568  शाहुवाडी गजापूर मैनीकोम भगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17569  शाहुवाडी गजापूर मिनी सखा गंगा सकपाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17570  शाहुवाडी गजापूर कोंड्या आई बारली बाबू हाप्पे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17571  शाहुवाडी गजापूर बाप भिवा भगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17572  शाहुवाडी गजापूर बाप सखाराम बाबू निवळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17573  शाहुवाडी गजापूर तात्या आबा जाधव केर्ले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17574  शाहुवाडी गजापूर बाप भिवा भगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17575  शाहुवाडी गजापूर धोंडी लक्ष्मण धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17576  शाहुवाडी गजापूर राण्या संभू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17577  शाहुवाडी गजापूर सखू गणपती बाबाजी राबाडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17578  शाहुवाडी गजापूर बापू संभू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17579  शाहुवाडी गजापूर गनु भिवा राबाडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17580  शाहुवाडी गजापूर तुळशा भिवा निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17581  शाहुवाडी गजापूर गणपती बाबाजी राबाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17582  शाहुवाडी गजापूर गिरजी जाणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17583  शाहुवाडी गजापूर लक्ष्मण बाबाजी मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17584  शाहुवाडी गजापूर हरी राणू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17585  शाहुवाडी गजापूर बायजी कोम हरी निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17586  शाहुवाडी गजापूर भागीरथी बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17587  शाहुवाडी गजापूर रावजी सोनू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17588  शाहुवाडी गजापूर मैनी यशा निवळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17589  शाहुवाडी गजापूर गंगा सदू निवळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17590  शाहुवाडी गजापूर सुंदरा रोंगु केदारी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17591  शाहुवाडी गजापूर रामा गंगाजी डाफळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17592  शाहुवाडी गजापूर सखी कोम ज्ञानू चांदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17593  शाहुवाडी गजापूर बया कोम बापू पालेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 4
17594  शाहुवाडी गजापूर गंगाकोम बाळू धुमाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17595  शाहुवाडी गजापूर बाबाजी भिवा राबाडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17596  शाहुवाडी गजापूर विठू रावजी जादव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17597  शाहुवाडी गजापूर बाबाजी भागा धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17598  शाहुवाडी गजापूर रायनीकोम धोंडू डाफळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17599  शाहुवाडी गजापूर नाऱ्या आई लक्ष्मी कोम विठू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17600  शाहुवाडी गजापूर गोपाळ लक्ष्मण पंडू धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17601  शाहुवाडी गजापूर तात्या बापू तात्या जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17602  शाहुवाडी गजापूर लक्ष्मण गणु तात्या जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17603  शाहुवाडी गजापूर जनी बापू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17604  शाहुवाडी गजापूर कोयनि बापू भैरू कंक  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17605  शाहुवाडी गजापूर रायनी शिवा भगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17606  शाहुवाडी गजापूर हौशी ज्ञानू गणु पाटील ओकोली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17607  शाहुवाडी गजापूर कोयनी गणु बाबू मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17608  शाहुवाडी गजापूर कृष्णी रोंगा केदारी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17609  शाहुवाडी गजापूर विठी दाजी राऊ शिंदे पनुंद्रे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17610  शाहुवाडी गजापूर जनी महादेव बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17611  शाहुवाडी गजापूर शांती बाळू बाबाजी राबडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17612  शाहुवाडी गजापूर लक्ष्मण विठू रामा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17613  शाहुवाडी गजापूर कृष्णी पांडू राणोजी निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17614  शाहुवाडी गजापूर बाप बाबाजी भिवा निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17615  शाहुवाडी गजापूर आत्माराम भिवा भगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17616  शाहुवाडी गजापूर विठू बापू तात्या जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17617  शाहुवाडी गजापूर सीताराम बापू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17618  शाहुवाडी गजापूर धोंडी लक्ष्मण पंडू धनवडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17619  शाहुवाडी गजापूर गणपती शिवा भगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17620  शाहुवाडी गजापूर ज्ञानू जयराम गनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17621  शाहुवाडी गजापूर आत्माराम भगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17622  शाहुवाडी गजापूर गणपती गणू तात्या जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17623  शाहुवाडी गजापूर कृष्णा बाबाजी भिवा निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17624  शाहुवाडी गजापूर बाप सखाराम बापू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17625  शाहुवाडी गजापूर जयराम विठू रामा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17626  शाहुवाडी गजापूर कृष्णा गणु बच्चा पवार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17627  शाहुवाडी गजापूर बाप सखा गंगा संकपाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17628  शाहुवाडी गजापूर धोंड्या गणु बाबू मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17629  शाहुवाडी गजापूर बाप भिवा भगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17630  शाहुवाडी गजापूर सखू महादेव बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17631  शाहुवाडी गजापूर तायनी म्हादू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17632  शाहुवाडी गजापूर गणु भिवा बाबाजी राबाडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17633  शाहुवाडी गजापूर शांताराम भिवा भगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17634  शाहुवाडी गजापूर सीताराम दाजी राऊ शिंदा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17635  शाहुवाडी गजापूर तानी लक्ष्मण पंडू धनवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17636  शाहुवाडी गजापूर ज्ञानू येसा संभाजी पानकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17637  शाहुवाडी गजापूर काशी बापू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17638  शाहुवाडी गजापूर हरी शिवा भगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17639  शाहुवाडी गजापूर मैना गनु तात्या जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17640  शाहुवाडी गजापूर आनंदा ज्ञानू गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 5
17641  शाहुवाडी गजापूर धोंडू दौलता बाबाजी राबाडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17642  शाहुवाडी गजापूर मैना ताई येसा रतन निवळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17643  शाहुवाडी गजापूर सुंदरा रोंगा केदारी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17644  शाहुवाडी गजापूर गोविंद हरी राणोजी निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17645  शाहुवाडी गजापूर शिवराम जयराम गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17646  शाहुवाडी गजापूर वाली ज्ञानू बाळा चांदे उदगिरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17647  शाहुवाडी गजापूर ममती बाळू बाबाजी राबाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17648  शाहुवाडी गजापूर विठी बाबाजी भिवाजी निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17649  शाहुवाडी गजापूर मैनी सखाराम गंगाराम संकपाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17650  शाहुवाडी गजापूर बाबाजी भिवा बाबाजी राबाडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17651  शाहुवाडी गजापूर मैना बापू तात्या जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17652  शाहुवाडी गजापूर जयराम महादेव बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17653  शाहुवाडी गजापूर मैनी पंडू राणोजी निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17654  शाहुवाडी गजापूर चंद्री बाबू गणसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17655  शाहुवाडी गजापूर बनी ज्ञानू चांदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17656  शाहुवाडी गजापूर सैनी कोम ज्ञानू धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17657  शाहुवाडी गजापूर लक्ष्मण गोविंद पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17658  शाहुवाडी गजापूर भिवा भगू पाटील यांस मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17659  शाहुवाडी गजापूर भिवा भगू पाटील यांस मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17660  शाहुवाडी गजापूर आनंदी बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17661  शाहुवाडी गजापूर बारका बाळू पाटील यांची मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17662  शाहुवाडी गजापूर येसी बापू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17663  शाहुवाडी गजापूर जयराम गणु बाबू मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17664  शाहुवाडी गजापूर धोंडू लक्ष्मण पांडू धनवडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17665  शाहुवाडी गजापूर नकि गणु तात्या जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17666  शाहुवाडी गजापूर काशी नारायण गोपाळा मालुसरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17667  शाहुवाडी गजापूर भागू म्हादू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17668  शाहुवाडी गजापूर आंबू सखाराम बापू निवळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17669  शाहुवाडी गजापूर सोनी येशा रतनू निवळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17670  शाहुवाडी गजापूर अर्जुना गणपती अर्जुना हाप्पे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17671  शाहुवाडी गजापूर मैनी दौलू बाबाजी राबाडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17672  शाहुवाडी गजापूर शांताराम केदारी जीवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17673  शाहुवाडी गजापूर धोंडू विठू बाबाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17674  शाहुवाडी गजापूर मारुती सावजी धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17675  शाहुवाडी गजापूर मैनी विठू बापू पालेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17676  शाहुवाडी गजापूर लक्ष्मण शिवा भगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17677  शाहुवाडी गजापूर रामचंद्र धोंडी गंगाजी निवळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17678  शाहुवाडी गजापूर कोयनी बाबाजी भिवाजी निवळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17679  शाहुवाडी गजापूर रामचंद्र रावजी गणु जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17680  शाहुवाडी गजापूर बाबू भीमा विठू केसरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17681  शाहुवाडी गजापूर सखाराम बापू निवळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17682  शाहुवाडी गजापूर भिवा भगू पाटील यांस मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17683  शाहुवाडी गजापूर भिवा भगू पाटील यांस मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17684  शाहुवाडी गजापूर रामा जयराम गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17685  शाहुवाडी गजापूर मैनी महादेव बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17686  शाहुवाडी गजापूर पांडू रंग गणू तात्या जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17687  शाहुवाडी गजापूर पांडू रामा धोंडी पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17688  शाहुवाडी गजापूर बारका बाळू पाटील यांस मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17689  शाहुवाडी गजापूर रावजी राघू रावजी यादव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17690  शाहुवाडी गजापूर गोविंद कृष्णा राघो पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17691  शाहुवाडी गजापूर बाबाजी भिवा बाबाजी राबाडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17692  शाहुवाडी गजापूर अनुसया तुका ज्ञानू आरसेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Gajapur 6
17693  शाहुवाडी भेंडवडे नामू ज्ञानु रखमाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17694  शाहुवाडी भेंडवडे पांडू विठू केदारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17695  शाहुवाडी भेंडवडे विटी राऊ सदु पारटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17696  शाहुवाडी भेंडवडे सोनी रामा बाळा तावरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17697  शाहुवाडी भेंडवडे पांडू धोंडी बाळा चौगुले पुसार्डे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17698  शाहुवाडी भेंडवडे अंजिरा राऊ यशवंत शेवाळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17699  शाहुवाडी भेंडवडे हरणी जोती केदारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17700  शाहुवाडी भेंडवडे हरया कृष्णा रामा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17701  शाहुवाडी भेंडवडे नामू गणू म्हादु शेलार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17702  शाहुवाडी भेंडवडे विटी बाळा हरी घागरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17703  शाहुवाडी भेंडवडे भागू राऊ साखोबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17704  शाहुवाडी भेंडवडे सुभाना राऊ सुभाना पार्ट  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17705  शाहुवाडी भेंडवडे लखू हरी लखू पार्ट  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17706  शाहुवाडी भेंडवडे रकमी रामा बाळू हमरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17707  शाहुवाडी भेंडवडे हौसी नामू गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17708  शाहुवाडी भेंडवडे नाना सुभाना बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17709  शाहुवाडी भेंडवडे लखू तुकाराम भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17710  शाहुवाडी भेंडवडे गणू ज्ञानु कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17711  शाहुवाडी भेंडवडे सैनी कृष्णा रामा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17712  शाहुवाडी भेंडवडे विटी बाळा हरी धामणे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17713  शाहुवाडी भेंडवडे संती कोम ज्ञानु डांगळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17714  शाहुवाडी भेंडवडे तानी कोम धनु सावंत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17715  शाहुवाडी भेंडवडे कुशी कोम गोविंदा रामा मुडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17716  शाहुवाडी भेंडवडे सई कोम रामा वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17717  शाहुवाडी भेंडवडे सदू राऊ सुभाना पार्ट  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 1
17718  शाहुवाडी भेंडवडे हौसी दैलू बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17719  शाहुवाडी भेंडवडे हरणी जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17720  शाहुवाडी भेंडवडे राणी कोम चंद्राप्पा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17721  शाहुवाडी भेंडवडे म्हादू कृष्णा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17722  शाहुवाडी भेंडवडे गणू म्हादू तावरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17723  शाहुवाडी भेंडवडे आबा सदू पार्ट  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17724  शाहुवाडी भेंडवडे विठू केदारी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17725  शाहुवाडी भेंडवडे ज्ञानु गणू आंब्रे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17726  शाहुवाडी भेंडवडे बीटी बाळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17727  शाहुवाडी भेंडवडे नीनु सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17728  शाहुवाडी भेंडवडे कृष्णी गोपाळ रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17729  शाहुवाडी भेंडवडे गोविंदा हरी गणू डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17730  शाहुवाडी भेंडवडे सखा हरी लखू पार्ट  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17731  शाहुवाडी भेंडवडे हौसी गणू रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17732  शाहुवाडी भेंडवडे जानू नामू रावजी पनुद्रकार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17733  शाहुवाडी भेंडवडे हरी रामू बाळू आमरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17734  शाहुवाडी भेंडवडे पांडू कृष्णा राम जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17735  शाहुवाडी भेंडवडे पारू आबा विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17736  शाहुवाडी भेंडवडे हरणी तुका भिवा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17737  शाहुवाडी भेंडवडे रखमी ज्ञानु कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17738  शाहुवाडी भेंडवडे रखमी दैलू बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17739  शाहुवाडी भेंडवडे अंबू बाळा हरी धामणे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17740  शाहुवाडी भेंडवडे अकू पांडू बाळकु चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17741  शाहुवाडी भेंडवडे येसी गणू रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17742  शाहुवाडी भेंडवडे चंद्री तुका रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 2
17743  शाहुवाडी भेंडवडे सई राऊ साखोबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17744  शाहुवाडी भेंडवडे कृष्णा लक्ष्मन वाघ माणगावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17745  शाहुवाडी भेंडवडे रामू दैलू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17746  शाहुवाडी भेंडवडे तानी तुका संतु चौगुले परळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17747  शाहुवाडी भेंडवडे कोयनी तुका भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17748  शाहुवाडी भेंडवडे सैनी कृष्णा रामा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17749  शाहुवाडी भेंडवडे येसू म्हादू डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17750  शाहुवाडी भेंडवडे बाळा आवजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17751  शाहुवाडी भेंडवडे तानी कोम तुका पार्ट  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17752  शाहुवाडी भेंडवडे बाळू म्हादू आब्रे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17753  शाहुवाडी भेंडवडे बाप कृष्णा लक्ष्मन वाघ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17754  शाहुवाडी भेंडवडे श्रीपती दैलू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17755  शाहुवाडी भेंडवडे नानू ज्ञानु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17756  शाहुवाडी भेंडवडे सोनी कोम दादू जाधव मालेवाडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17757  शाहुवाडी भेंडवडे संती कोम गणू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17758  शाहुवाडी भेंडवडे हरी रावजी पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17759  शाहुवाडी भेंडवडे कोयानी कोम मुकुंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17760  शाहुवाडी भेंडवडे दैलू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17761  शाहुवाडी भेंडवडे हरी देवजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17762  शाहुवाडी भेंडवडे चागुना कोम रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 3
17763  शाहुवाडी भेंडवडे ताई कोम बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17764  शाहुवाडी भेंडवडे बाब्या धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17765  शाहुवाडी भेंडवडे बाप येसू विटू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17766  शाहुवाडी भेंडवडे रामा हरी धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17767  शाहुवाडी भेंडवडे अनु राऊ कृष्णा पाटील वाडूळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17768  शाहुवाडी भेंडवडे दादू बाबू ज्ञानु शेवाळा युक्ती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17769  शाहुवाडी भेंडवडे तारी गणू रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17770  शाहुवाडी भेंडवडे कृष्णी हरी लखू पार्ट  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17771  शाहुवाडी भेंडवडे वालू तुका रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17772  शाहुवाडी भेंडवडे येसू विठू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17773  शाहुवाडी भेंडवडे सखू ज्ञानु कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17774  शाहुवाडी भेंडवडे शंकर धोंडी सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17775  शाहुवाडी भेंडवडे बनी जोती मोरबाळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17776  शाहुवाडी भेंडवडे तुका आबा पार्ट  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17777  शाहुवाडी भेंडवडे वाली लक्षमन कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17778  शाहुवाडी भेंडवडे तुका गणू रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17779  शाहुवाडी भेंडवडे रखमी सीताराम सिदू माने  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17780  शाहुवाडी भेंडवडे पांडू भाऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17781  शाहुवाडी भेंडवडे रामा कृष्णा लक्ष्मन वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17782  शाहुवाडी भेंडवडे लक्ष्मन कृष्णा लक्ष्मन वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17783  शाहुवाडी भेंडवडे दिनकर धोंडी सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17784  शाहुवाडी भेंडवडे गणू तुका आबा पार्ट  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17785  शाहुवाडी भेंडवडे बाप पांडू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17786  शाहुवाडी भेंडवडे सोनी जोती गणू मोरबाळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17787  शाहुवाडी भेंडवडे दगड्या पांडू भाऊ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17788  शाहुवाडी भेंडवडे रामू बंडू मारुती मान  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17789  शाहुवाडी भेंडवडे कमळी तुका रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17790  शाहुवाडी भेंडवडे चंद्रा रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17791  शाहुवाडी भेंडवडे ज्ञानु कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17792  शाहुवाडी भेंडवडे रामू धोंड्या पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17793  शाहुवाडी भेंडवडे बाळी कोम तातु डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17794  शाहुवाडी भेंडवडे आकु नारायणराव आगलावे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17795  शाहुवाडी भेंडवडे तुका आबा पार्ट  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 4
17796  शाहुवाडी भेंडवडे नामू भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17797  शाहुवाडी भेंडवडे रखमी सीताराम माने  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17798  शाहुवाडी भेंडवडे बाप पांडू भाऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17799  शाहुवाडी भेंडवडे मानकू महादू मेडका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17800  शाहुवाडी भेंडवडे लक्ष्मन कृष्ण वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17801  शाहुवाडी भेंडवडे राम कृष्ण लक्ष्मन वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17802  शाहुवाडी भेंडवडे बाप पांडू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17803  शाहुवाडी भेंडवडे बनिकोम म्हादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17804  शाहुवाडी भेंडवडे सुभाना बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17805  शाहुवाडी भेंडवडे तुका रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17806  शाहुवाडी भेंडवडे विटी कोम मानकू मेड्का  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17807  शाहुवाडी भेंडवडे तुका रामू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17808  शाहुवाडी भेंडवडे सखा तुका पार्ट  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17809  शाहुवाडी भेंडवडे पीरती कोम तुका पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17810  शाहुवाडी भेंडवडे धोंडी हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17811  शाहुवाडी भेंडवडे गणपती बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17812  शाहुवाडी भेंडवडे हौसी कृष्णा लक्ष्मन वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17813  शाहुवाडी भेंडवडे तुका रामू गोपाळ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर bhendavde 5
17814  शाहुवाडी वाकोली भिवा बाबू आरसेकार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर wakoli 1
17815  शाहुवाडी वाकोली आक्की शिवा राणोजी आरसेकार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर wakoli 1
17816  शाहुवाडी वाकोली राम बाळा रावजी आरसेकार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर wakoli 1
17817  शाहुवाडी वाकोली शिवा शुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर wakoli 1
17818  शाहुवाडी वाकोली थकी उर्फ बायजी संतु बाबाजी मोरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर wakoli 1
17819  शाहुवाडी वाकोली बाप विठू तातू वारंग रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर wakoli 1
17820  शाहुवाडी वाकोली कृष्णा मारुती जुगू आरसेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर wakoli 1
17821  शाहुवाडी वाकोली भिवा सादू मानकू पाटील वारूळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर wakoli 1
17822  शाहुवाडी वाकोली सोनी तुका म्हादू आरसेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर wakoli 1
17823  शाहुवाडी वाकोली दगड्या भिवा आरसेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर wakoli 1
17824  शाहुवाडी वाकोली कोंडी गणू रामा रावजी आरसेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर wakoli 1
17825  शाहुवाडी वाकोली   ज्ञानू अनु रामा वाकोजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर wakoli 1
17826  शाहुवाडी वाकोली संतु रामा रावजी आरसेकार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर wakoli 1
17827  शाहुवाडी वाकोली तुका म्हादू बापू आरसेकार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर