बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका राधानगरी(8291-9970)

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
8291 राधानगरी राशिवडे बु हौशी केकू दादू पोवार महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu446.pdf
8292 राधानगरी राशिवडे बु बाळु धोंडी धुंदरा यास मुलगी नाव आंबु महसुल  जन्म RevRashivadeBu447.pdf
8293 राधानगरी राशिवडे बु लक्ष्मण धोंडी कावनकर यास मुलगा राहणार परीते महसुल  जन्म RevRashivadeBu448.pdf
8294 राधानगरी राशिवडे बु लक्ष्मण धोंडी कावनकर यांचा मुलगा मयत राहणार परीते महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu449.pdf
8295 राधानगरी राशिवडे बु ज्ञानु म्हादु व्हडगे जादव याचे मुलगा मयत महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu450.pdf
8296 राधानगरी राशिवडे बु हौशी बाप दादु लाड महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu451.pdf
8297 राधानगरी राशिवडे बु ज्ञानु म्हादु व्हडगे जादव यास मुलगा नाव महसुल  जन्म RevRashivadeBu452.pdf
8298 राधानगरी राशिवडे बु गोवींदा कृष्णा कंबुरा राहणार बेल यास मुलगी नाव म्हवना महसुल  जन्म RevRashivadeBu4523pdf
8299 राधानगरी राशिवडे बु बापु गणु लाड राहणार रासीवडे  महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu454.pdf
8300 राधानगरी राशिवडे बु कुशापा भागोजी तोरशा राहणार येळवडेकर महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu455.pdf
8301 राधानगरी राशिवडे बु वीटु सुलु लाड महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu456.pdf
8302 राधानगरी राशिवडे बु रमा कालो दाजी लाड नाईक महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu457.pdf
8303 राधानगरी राशिवडे बु राउ संभु नाड यास मुलगा नाव सीवा  महसुल  जन्म RevRashivadeBu458.pdf
8304 राधानगरी राशिवडे बु बाळु कृष्णा बीरंजे यास मुलगे नाव राम लक्ष्मण  महसुल  जन्म RevRashivadeBu459.pdf
8305 राधानगरी राशिवडे बु गोपाळा सुभाना भोसले राहणार परीते यास मुलगी नाव चंद्रा महसुल  जन्म RevRashivadeBu460.pdf
8306 राधानगरी राशिवडे बु तुकाराम आंबाजी बुटके यास मुलगी नाव  महसुल  जन्म RevRashivadeBu461.pdf
8307 राधानगरी राशिवडे बु बाबु येसबा रावत राहणार करवीर महसुल  जन्म RevRashivadeBu462.pdf
8308 राधानगरी राशिवडे बु तुकाराम तातोबा पाटील राहणार म्हसवडे यास मुलगी नाव रखमा महसुल  जन्म RevRashivadeBu463.pdf
8309 राधानगरी राशिवडे बु धोंडी संतु आंबाकर यास मुलगा नाव बाबु महसुल  जन्म RevRashivadeBu464.pdf
8310 राधानगरी राशिवडे बु कृष्णी बाप तुकाराम वाडकर महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu465.pdf
8311 राधानगरी राशिवडे बु नारायण येसबा बरगे महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu466.pdf
8312 राधानगरी राशिवडे बु जीवबा कुशापा पाटील राहणार कोतळी महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu467.pdf
8313 राधानगरी राशिवडे बु केशव लक्ष्मण धुंदरा यास मुलगी नाव हीरा महसुल  जन्म RevRashivadeBu468.pdf
8314 राधानगरी राशिवडे बु सखोबा राघा चौगला महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu469.pdf
8315 राधानगरी राशिवडे बु गणपती राउ कापशे यास मुलगी नाव तानी  महसुल  जन्म RevRashivadeBu470.pdf
8316 राधानगरी राशिवडे बु जानु लक्ष्मण सींदा यास मुलगा नाव बापु महसुल  जन्म RevRashivadeBu471.pdf
8317 राधानगरी राशिवडे बु कृष्णी बाप गणु देवळकर महसुल  जन्म RevRashivadeBu472.pdf
8318 राधानगरी राशिवडे बु  सुंद्री कालो आबा वीर  महसुल  जन्म RevRashivadeBu473.pdf
8319 राधानगरी राशिवडे बु येसबा भीवा रवडे राहणार येळडे  महसुल  जन्म RevRashivadeBu474.pdf
8320 राधानगरी राशिवडे बु रखमा कोला वीठु डोकरे महसुल  जन्म RevRashivadeBu475.pdf
8321 राधानगरी राशिवडे बु कोयणा कोला जाहना पाटील महसुल  जन्म RevRashivadeBu476.pdf
8322 राधानगरी राशिवडे बु संतु राउ शेळका  महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu477.pdf
8323 राधानगरी राशिवडे बु लक्ष्मण बाप गणु कुडीत्रीकर  महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu478.pdf
8324 राधानगरी राशिवडे बु संतु रामा पोवार महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu479.pdf
8325 राधानगरी राशिवडे बु नानु सीवा लाड यास मुलगी नाव पारु महसुल  जन्म RevRashivadeBu480.pdf
8326 राधानगरी राशिवडे बु गणपती संतु शेळका महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu481.pdf
8327 राधानगरी राशिवडे बु रखमा कोला रामा पाडळया राहणार बाचनी महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu482.pdf
8328 राधानगरी राशिवडे बु बाळाई कोला लखु लाड महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu483.pdf
8329 राधानगरी राशिवडे बु मारुती बाबु रामा वाडकर महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu484.pdf
8330 राधानगरी राशिवडे बु ज्ञानु बाप म्हादु धुंदरा  महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu485.pdf
8331 राधानगरी राशिवडे बु रतनी बाप गोवींद लाड महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu486.pdf
8332 राधानगरी राशिवडे बु दादु वीठोबा लाड महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu487.pdf
8333 राधानगरी राशिवडे बु ज्ञानु संतु शेळका महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu488.pdf
8334 राधानगरी राशिवडे बु सखाराम नरसिंगा रणदीवे यास मुलगी नाव रखमा महसुल  जन्म RevRashivadeBu489.pdf
8335 राधानगरी राशिवडे बु नानु बाबु मगदुम चोपकर यास मुलगा नाव गोवींदा महसुल  जन्म RevRashivadeBu490.pdf
8336 राधानगरी राशिवडे बु बाळु गौरापा मोरे यास मुलगी नाव धोंडु महसुल  जन्म RevRashivadeBu491.pdf
8337 राधानगरी राशिवडे बु राजु कालो रामा कुडीत्रीकर महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu492.pdf
8338 राधानगरी राशिवडे बु भीवा कृष्णा रबडे यास मुलगा नाव शंकर राहणार येळवडे महसुल  जन्म RevRashivadeBu493.pdf
8339 राधानगरी राशिवडे बु रामा आपा लाड यास मुलगी नाव हीरा  महसुल  जन्म RevRashivadeBu494.pdf
8340 राधानगरी राशिवडे बु राउ बाबु सींदा यास मुलगी नाव हौशी महसुल  जन्म RevRashivadeBu495.pdf
8341 राधानगरी राशिवडे बु संता कोला रामा पाटील राहणार येळवडे  महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu496.pdf
8342 राधानगरी राशिवडे बु कोंडू कोला बाळु सींदा  महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu497.pdf
8343 राधानगरी राशिवडे बु धोंडी उमाजी देसावी महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu498.pdf
8344 राधानगरी राशिवडे बु आपा रामा गोंगाणा यास मुलगी नाव  महसुल  जन्म RevRashivadeBu499.pdf
8345 राधानगरी राशिवडे बु तुकाराम लींबाजी धुंदरा यास मुलगा नाव लक्ष्मण महसुल  जन्म RevRashivadeBu500.pdf
8346 राधानगरी राशिवडे बु कृष्णा आपाजी धुंदरा यास मुलगा नाव  महसुल  जन्म RevRashivadeBu501.pdf
8347 राधानगरी राशिवडे बु दौलु बाळु जादव यास मुलगा नाव जानु महसुल  जन्म RevRashivadeBu502.pdf
8348 राधानगरी राशिवडे बु जानु बाबु मगदुम चोवेकर यास मुलगी नाव तारा महसुल  जन्म RevRashivadeBu503.pdf
8349 राधानगरी राशिवडे बु बाबू बापू सींदा यास मुलगी  महसुल  जन्म RevRashivadeBu504.pdf
8350 राधानगरी राशिवडे बु नानु आपाजी धुंदरा यास मुलगी नाव येसा महसुल  जन्म RevRashivadeBu505.pdf
8351 राधानगरी राशिवडे बु गोवींदा वीठोबा व्हणाळकर यास मुलगी नाव वालु महसुल  जन्म RevRashivadeBu506.pdf
8352 राधानगरी राशिवडे बु हौसी बाप बाबु सींदा महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu507.pdf
8353 राधानगरी राशिवडे बु भाउ वीटोबा जादव यास मुलगी नाव चंद्रा  महसुल  जन्म RevRashivadeBu508.pdf
8354 राधानगरी राशिवडे बु राणोजी सखोबा ढेकळे महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu509.pdf
8355 राधानगरी राशिवडे बु आर्जुना तुकोबा लाड महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu510.pdf
8356 राधानगरी राशिवडे बु धोंडी बाबाजी गुडाळे यास मुलगी नाव कासी  महसुल  जन्म RevRashivadeBu511.pdf
8357 राधानगरी राशिवडे बु लक्ष्मण बाप बाळु बीरंजे महसुल  मृत्यु  RevRashivadeBu512.pdf
8358 राधानगरी राशिवडे बु हरी रामा वाडकर यास मुलगी नाव सोनी महसुल  जन्म RevRashivadeBu513.pdf
8359 राधानगरी राशिवडे बु कृष्णा राउ म्हायक यास मुलगी नाव चंद्रा महसुल  जन्म RevRashivadeBu514.pdf
8360 राधानगरी राशिवडे बु सुभराव राउ चौगला यास मुलगी नाव चंद्रा  महसुल  जन्म RevRashivadeBu515.pdf
8361 राधानगरी राशिवडे बु कृष्णा सुबु सबकाळ यास मुलगी नाव आकु  महसुल  जन्म RevRashivadeBu516.pdf
8362 राधानगरी माजगांव रामा बाबाजी इंगटक यास मुलगा शंकर  महसुल  जन्म RevMajgaon1.pdf
8363 राधानगरी माजगांव येसबा बाबाजी राटोर यास मुलगा लकु  महसुल  जन्म RevMajgaon2.pdf
8364 राधानगरी माजगांव लक्ष्मण बीन संतु चवाण तुरंबेकर नाव धोंडी  महसुल  जन्म RevMajgaon3.pdf
8365 राधानगरी माजगांव भाउ धोंडी पा यास मुलगा नाव सावबा महसुल  जन्म RevMajgaon4.pdf
8366 राधानगरी माजगांव सीवापा सुभाना डोगळा यास मुलगी नाव तानु महसुल  जन्म RevMajgaon5.pdf
8367 राधानगरी माजगांव गोवींदा ईश्वरा बीन हटवालकर यास मुलगी नाव तानु  महसुल  जन्म RevMajgaon6.pdf
8368 राधानगरी माजगांव बाबू आपा रा यास मुलगा नाव ईश्वरा  महसुल  जन्म RevMajgaon7.pdf
8369 राधानगरी माजगांव गोविंदा आवजी रा यास मुलगी नाव येसु महसुल  जन्म RevMajgaon8.pdf
8370 राधानगरी माजगांव कृष्णा दाजी रा यास मुलगी नाव धांडु  महसुल  जन्म RevMajgaon9.pdf
8371 राधानगरी माजगांव कोयना कोम रामा येणोतकर  महसुल  मृत्यु RevMajgaon10.pdf
8372 राधानगरी माजगांव लक्ष्मण रावजी रा यास मुलगा नाव धोंडबा महसुल  जन्म RevMajgaon11.pdf
8373 राधानगरी माजगांव वीटु बीन येंतु जठार यास मुलगा नाव दतु महसुल  जन्म RevMajgaon12.pdf
8374 राधानगरी माजगांव आपा मायापा यादव यास मुलगा नाव जानु महसुल  जन्म RevMajgaon13.pdf
8375 राधानगरी माजगांव चीमा कोम आबा यादव  महसुल  मृत्यु RevMajgaon14.pdf
8376 राधानगरी माजगांव बाबु सुभाना सींदे यास मुलगा नाव गग्या  महसुल  जन्म RevMajgaon15.pdf
8377 राधानगरी माजगांव सखाराम तुलबाजी पा यास मुलगी नाव धुर्पी महसुल  जन्म RevMajgaon16.pdf
8378 राधानगरी माजगांव बालु तुलकु बाजी पा यास मुलगी नाव रखमा महसुल  जन्म RevMajgaon17.pdf
8379 राधानगरी माजगांव रामा लकु कुराडा यास मुलगी नाव ईठा महसुल  जन्म RevMajgaon18.pdf
8380 राधानगरी माजगांव भाउ गोवींदा पा कोयणकर यास मुलगी नाव धोंडु  महसुल  जन्म RevMajgaon19.pdf
8381 राधानगरी माजगांव राउ भाउ पाटील यास मुलगी नाव बायनी  महसुल  जन्म RevMajgaon20.pdf
8382 राधानगरी माजगांव दोलता धोंडी ईगाणा यास मुलगा नाव तुकाराम महसुल  जन्म RevMajgaon21.pdf
8383 राधानगरी माजगांव रामा मुजंगा पा यास मुलगी नाव  महसुल  जन्म RevMajgaon22.pdf
8384 राधानगरी माजगांव रमा कोम लुमा कुराडा  महसुल  मृत्यु RevMajgaon23.pdf
8385 राधानगरी माजगांव शंकर बाप रामु ईंगाणा  महसुल  मृत्यु RevMajgaon24.pdf
8386 राधानगरी माजगांव राघु आपा राणे यास मुलगी नाव वारजा  महसुल  जन्म RevMajgaon25.pdf
8387 राधानगरी माजगांव बहिरु बाबाजी कुराडा यास मुलगी नाव काशी  महसुल  जन्म RevMajgaon26.pdf
8388 राधानगरी माजगांव हरी बीन बातु येटवाड  महसुल  मृत्यु RevMajgaon27.pdf
8389 राधानगरी माजगांव दाउ रामा कुराडा  महसुल  मृत्यु RevMajgaon28.pdf
8390 राधानगरी माजगांव तात्या नाना भोपळा  महसुल  मृत्यु RevMajgaon29.pdf
8391 राधानगरी माजगांव कलाबु बाप रामा कुराडा महसुल  मृत्यु RevMajgaon30.pdf
8392 राधानगरी माजगांव आरसनला बाबाजी चवाण यास मुलगी नाव माहेम  महसुल  जन्म RevMajgaon31.pdf
8393 राधानगरी माजगांव दाजी लकु राणे  महसुल  मृत्यु RevMajgaon32.pdf
8394 राधानगरी माजगांव कमला कोम गोवींदा पालकरवाडीकर महसुल  मृत्यु RevMajgaon33.pdf
8705 राधानगरी धामोड चंदरी बाप भीमा बीन धोडी भरडया राहणार मजकुर यासी मुलगी महसुल  जन्म RevDhamod305.pdf
8706 राधानगरी धामोड माणु कालो तातोबा नलवडा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod306.pdf
8707 राधानगरी धामोड मंजी बाप रामा बीन भागोजी यासी मुलगी  महसुल  जन्म RevDhamod307.pdf
8708 राधानगरी धामोड बाप धोंडी बीन भीवा जोगला राहणार मजकुर ई कुकरवाडी महसुल  जन्म RevDhamod308.pdf
8709 राधानगरी धामोड लक्ष्मण बीन संतु वीर राहणार मजकुर पा ई कुकरवाडी महसुल  मृत्यु RevDhamod309.pdf
8710 राधानगरी धामोड गोपाळा बाप गोवींदा बीन सीतुबा जाधव राहणार मजकुर यासी मुलगी महसुल  जन्म RevDhamod310.pdf
8711 राधानगरी धामोड जीवणी बाप वीठु नाईक राहणार सीरगाव महसुल  मृत्यु RevDhamod311.pdf
8712 राधानगरी धामोड हरी बाप बाबु बीन कुशापा बीडकर राहणार मजकुर यासी मुलगा महसुल  जन्म RevDhamod312.pdf
8713 राधानगरी धामोड हीरा बाप बाबु बीन देवबा पा राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevDhamod313.pdf
8714 राधानगरी धामोड राउ बाप भीमा बीन तातोबा पाटील यासी मुलगा राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevDhamod314.pdf
8715 राधानगरी धामोड कांसी बाप रामा बीन आपा मोहीता राहणार गुडाळ महसुल  जन्म RevDhamod315.pdf
8716 राधानगरी धामोड आबा बीन सीवबा बीर राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod316.pdf
8717 राधानगरी धामोड यसु कालो सीतुपा आकोळा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod317.pdf
8718 राधानगरी धामोड बाप भागोजी वीठु मालपा राहणार मजकुर यासी मुलगी कोंडी महसुल  जन्म RevDhamod318.pdf
8719 राधानगरी धामोड हरी बीन बाळु फडके राहणार मजकुर पा कुरणचीवाडी महसुल  मृत्यु RevDhamod319.pdf
8720 राधानगरी धामोड कोई काला रामा दतंटगर राहणार मजकुर पा जाधववाडी महसुल  मृत्यु RevDhamod320.pdf
8721 राधानगरी धामोड रखमी बाप बाबी बीन बाबाजी रायकर महसुल  जन्म RevDhamod321.pdf
8722 राधानगरी धामोड सयापा बीन जोती धनवडा राहणार मजकुर  महसुल  मृत्यु RevDhamod322.pdf
8723 राधानगरी धामोड मंजी बाप रासु बीन धोडी दामु गडा राहणार धामोड महसुल  मृत्यु RevDhamod323.pdf
8724 राधानगरी धामोड बाप रामा बीन बाबाजी मसकर राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevDhamod324.pdf
8725 राधानगरी धामोड गोपाळा बाप रासु बीन धोंडी दामगुडा राहणार धालवड महसुल  जन्म RevDhamod325.pdf
8726 राधानगरी धामोड भीमा बीन तातोबा पाटील राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod326.pdf
8727 राधानगरी धामोड चंदरी बाप आवबा बीन बाबाजी मजरडा महसुल  मृत्यु RevDhamod327.pdf
8728 राधानगरी धामोड बाप सीवबा बीन बाबु यकल राहणार सरवडे महसुल  जन्म RevDhamod328.pdf
8729 राधानगरी धामोड रामा बाप संतू लक्ष्मण गुडप राहणार धामोड महसुल  मृत्यु RevDhamod329.pdf
8730 राधानगरी धामोड बाबु  बाळा बीन भारा लाड राहणार धामोड महसुल  मृत्यु RevDhamod330.pdf
8731 राधानगरी धामोड मंजुळा बाप गुंडु बीन नरसु चागला राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevDhamod331.pdf
8732 राधानगरी धामोड बाप सुबाना बीन माणकु जाधव राहणार नीगव मुलगी कबळी  महसुल  जन्म RevDhamod332.pdf
8733 राधानगरी धामोड बाप भीवा बीन माणकू जाधव राहणार धामोड महसुल  जन्म RevDhamod333.pdf
8734 राधानगरी धामोड बाप बाळा बीन ओकाहल लाड महसुल  जन्म RevDhamod334.pdf
8735 राधानगरी धामोड बाप तातोबा बीन आपा दीलावरा राहणार केळासी यासी मुलगी  महसुल  जन्म RevDhamod335.pdf
8736 राधानगरी धामोड साळु बाप बाबु बीन धोंडी सुरेवंसी राहणार चाफोडी  महसुल  जन्म RevDhamod336.pdf
8737 राधानगरी धामोड रामा बीन तुको तूरगळा भावडकर राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod337.pdf
8738 राधानगरी धामोड मोहीनी काले गणू बीडकर राहणार बीड महसुल  मृत्यु RevDhamod338.pdf
8739 राधानगरी धामोड जीवणी कालो लकु पाटील राहणार गुडाळ महसुल  मृत्यु RevDhamod339.pdf
8740 राधानगरी धामोड बाप बाबु बीन तातोबा चोगला राहणार मजकुर पोई कुकरवाडी यासी मुलगा महसुल  जन्म RevDhamod340.pdf
8741 राधानगरी धामोड सुबाई काला गणु पाटील राहणार मजकुर  महसुल  मृत्यु RevDhamod341.pdf
8742 राधानगरी धामोड माणकु  बीन बापु  कलिकता मौजे धामोड महसुल  मृत्यु RevDhamod342.pdf
8743 राधानगरी धामोड सखाराम बाप बाळा बीन बर्गे राहणार रासीवडे यासी मुलगा  महसुल  जन्म RevDhamod343.pdf
8744 राधानगरी धामोड कोंडया बाप कृष्णा बीन धोडी दामगुडा राहणार घालवड यासी मुलगा महसुल  जन्म RevDhamod344.pdf
8745 राधानगरी धामोड आंबु बाप केप्या बीन जाती मालप राहणार मालपचीवाडी महसुल  जन्म RevDhamod345.pdf
8746 राधानगरी धामोड देवबा बीन धोंडी पाटील राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod346.pdf
8747 राधानगरी धामोड भाउ बाप रामा बीन वीठू आमटा राहणार मजकुर यासी मुलगा  महसुल  जन्म RevDhamod347.pdf
8748 राधानगरी धामोड बाप भानू बीन सीवबा पाटील राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevDhamod348.pdf
8749 राधानगरी धामोड बाप रामा बीन बाबाजी फडक्या राहणार मजकुर यासी मुलगा महसुल  जन्म RevDhamod349.pdf
8750 राधानगरी धामोड बाप सीतु बीन रावजी जाधव राहणार मजरे जाधववाडी यासी मुलगा  महसुल  जन्म RevDhamod350.pdf
8751 राधानगरी धामोड बाप चीमाजी कोंडी मालप राहणार मजकुर यासी मुलगा  महसुल  जन्म RevDhamod351.pdf
8752 राधानगरी धामोड बाप दादु बीन जोती पा राहणार रासीवडे महसुल  जन्म RevDhamod352.pdf
8753 राधानगरी धामोड बाप धोंडी बीन आपा आमटा राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevDhamod353.pdf
8754 राधानगरी धामोड बापा आपा बीन ईश्वरा खोबरे राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevDhamod354.pdf
8755 राधानगरी धामोड बाप बाबु बीन परब्या आमटा राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevDhamod355.pdf
8756 राधानगरी धामोड बाप भानु बीन सखोबा पाटील राहणार मजकुर यासी मुलगा  महसुल  जन्म RevDhamod356.pdf
8757 राधानगरी धामोड रामु बाप बाळु बीन बाबु पाटील राहणार गुडाळ यास मुलगा  महसुल  जन्म RevDhamod357.pdf
8758 राधानगरी धामोड बापू बीन बाळु आमटा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod358.pdf
8759 राधानगरी धामोड गोविंदा बीन गणु चवाण राहणार मजकुर कडाचीवाडी महसुल  मृत्यु RevDhamod359.pdf
8760 राधानगरी धामोड बाप बाळु बीन भावला लाड राहणार मजकुर पो कडाचीवाडी महसुल  जन्म RevDhamod360.pdf
8761 राधानगरी धामोड बाप नरसु रामा वर नाथा राहणार मजकुर नाव मैणा महसुल  जन्म RevDhamod361.pdf
8762 राधानगरी धामोड ताणी बाप बाबु संतु चागला राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevDhamod362.pdf
8763 राधानगरी धामोड बाप राउ बीन तातोबा नलवडा राहणार मजकुर नाव यसु महसुल  जन्म RevDhamod363.pdf
8764 राधानगरी धामोड बाप धोंडी बीन मानकु बाहुसकर राहणार चापोडी यास मुलगी  महसुल  जन्म RevDhamod364.pdf
8765 राधानगरी धामोड बाप बाबु बीन सकोबा पा राहणार धामोड मुलगा सीवा महसुल  जन्म RevDhamod365.pdf
8766 राधानगरी धामोड बाप संतु लक्ष्मण गुंडप राहणार धामोड मुलगी सावणी  महसुल  जन्म RevDhamod366.pdf
8767 राधानगरी धामोड चीमाजी बीन आंबाजी चोगला राहणार कुणयाचीवाडी महसुल  मृत्यु RevDhamod367.pdf
8768 राधानगरी धामोड बाप रामा बीन धोंडी जरंडया राहणार धामोड मुलगा नाव भाऊ  महसुल  जन्म RevDhamod368.pdf
8769 राधानगरी धामोड तुमा कालो राघो धनावडा राहणार धामोड महसुल  मृत्यु RevDhamod369.pdf
8770 राधानगरी धामोड दतु बाप बाबु देवबा पा राहणार धामोड महसुल  मृत्यु RevDhamod370.pdf
8771 राधानगरी धामोड बाप कृष्णा बीन बाबाजी चवाण राहणार धामोड मुलगी महसुल  जन्म RevDhamod371.pdf
8772 राधानगरी धामोड गवरा कोला संताबा पा राहणार धामोड महसुल  मृत्यु RevDhamod372.pdf
8773 राधानगरी धामोड बाप बाळा सकोबा आसवल्या राहणार बेले मंजी  महसुल  जन्म RevDhamod373.pdf
8774 राधानगरी धामोड बाप बाळु भानु पा राहणार धामोड मुलगी ताणी महसुल  जन्म RevDhamod374.pdf
8775 राधानगरी धामोड भीमा कोला यसबा नलावडा राहणार धामोड महसुल  मृत्यु RevDhamod375.pdf
8776 राधानगरी धामोड धोंडी बीन आपा टीपकुरल्या राहणार धामोड महसुल  मृत्यु RevDhamod376.pdf
8777 राधानगरी धामोड बाप हरी संतु नलावडा राहणार धामोड मुलगा संतु महसुल  जन्म RevDhamod377.pdf
8778 राधानगरी धामोड बाप रामा बीन केळु सीवलंगण राहणार धामोड मुलगी ताणी महसुल  जन्म RevDhamod378.pdf
8779 राधानगरी धामोड बाप लकु गणु पा राहणार धामोड भागी  महसुल  जन्म RevDhamod379.pdf
8780 राधानगरी धामोड बाप माणकु बीन कुशापा फराकटा राहणार धामोड चंदरी महसुल  जन्म RevDhamod380.pdf
8781 राधानगरी धामोड आकी कालो भानु पा राहणार धामोड  महसुल  मृत्यु RevDhamod381.pdf
8782 राधानगरी धामोड चांगुणा कोला जैरामा आवटाकर राहणार धामोड महसुल  मृत्यु RevDhamod382.pdf
8783 राधानगरी धामोड राजु कोला तातोबा पा राहणार धामोड महसुल  मृत्यु RevDhamod383.pdf
8784 राधानगरी धामोड बाळी कालो बाळु वाठावकर महसुल  मृत्यु RevDhamod384.pdf
8785 राधानगरी धामोड धोंडया बीन सकोबा रंदण्या  महसुल  मृत्यु RevDhamod385.pdf
8786 राधानगरी धामोड रामा बीन धोंडी पा राहणार धामोड महसुल  मृत्यु RevDhamod386.pdf
8787 राधानगरी धामोड गोवींदा बीन सीवबा जाधव महसुल  मृत्यु RevDhamod387.pdf
8788 राधानगरी धामोड बाप भागोजी बीन वीटु मोळया राहणार धामोड मुलगा गणप्या  महसुल  जन्म RevDhamod388.pdf
8789 राधानगरी धामोड बाप रामा बीन तुळसापा लाड राहणार लाडाचीवाडी मुलगी नाव महसुल  जन्म RevDhamod389.pdf
8790 राधानगरी धामोड हरी संतु पा राहणार धामोड महसुल  मृत्यु RevDhamod390.pdf
8791 राधानगरी धामोड यशा बीन बाबाजी धनावडा राहणार महसुल  मृत्यु RevDhamod391.pdf
8792 राधानगरी धामोड बाप हारी बीन संतु पा राहणार मजकुर मुलगा वीठु महसुल  जन्म RevDhamod392.pdf
8793 राधानगरी धामोड बाप बाबु कुशापा बीडकर राहणार धामोड महसुल  जन्म RevDhamod393.pdf
8794 राधानगरी धामोड लक्षुमण वीठु कदम महसुल  मृत्यु RevDhamod394.pdf
8795 राधानगरी धामोड बाप बाबु आपा पा राहणार धामोड मुलगी नाव लिंगी  महसुल  जन्म RevDhamod395.pdf
8796 राधानगरी धामोड बाप सकोबा आपा पा राहणार धामोड मुलगा विठु महसुल  जन्म RevDhamod396.pdf
8797 राधानगरी धामोड रामा बीन आर्जुना मालप राहणार मजकुर  महसुल  मृत्यु RevDhamod191.pdf
8798 राधानगरी धामोड जना कालो बाळा पाटील राहणार मजकुर  महसुल  मृत्यु RevDhamod192.pdf
8799 राधानगरी धामोड बाबाजी बीन जोती बुगडा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod193.pdf
8800 राधानगरी धामोड आयली काला तुका खडक्या राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod194.pdf
8801 राधानगरी धामोड बाबु बीन राघो नीलासार राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod195.pdf
8802 राधानगरी धामोड संती कालो भीमा जरंड पा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod196.pdf
8803 राधानगरी धामोड बाप भीवा बीन दौलु ईर राहणार मांजरवाडी  महसुल  जन्म RevDhamod197.pdf
8804 राधानगरी धामोड बाप हरी बीन ईरापा रंदीव राहणार चक्रेश्वर यासी मुलगा नाव लकु महसुल  जन्म RevDhamod198.pdf
8805 राधानगरी धामोड गजाई कालो संतु नलवडा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod199.pdf
8806 राधानगरी धामोड तुकाराम बीन संतु आरे राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod200.pdf
8807 राधानगरी धामोड धोंडी बीन गाडप्या राहणार सीरोली महसुल  मृत्यु RevDhamod201.pdf
8808 राधानगरी धामोड बाप भागोजी बीन कुशापा चौगला राहणार मजकुर यासी मुलगी राणी महसुल  जन्म RevDhamod202.pdf
8809 राधानगरी धामोड आकु कालो राउ नलावडा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod214.pdf
8810 राधानगरी धामोड चीमा कालो जीउबा धाळी राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod215.pdf
8811 राधानगरी धामोड भीवी आपा सावळा पा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod216.pdf
8812 राधानगरी धामोड धोंडी बीन सीवबा धाळी राहणार मजकुर  महसुल  मृत्यु RevDhamod217.pdf
8813 राधानगरी धामोड आंबु काला हरी कभार राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod218.pdf
8814 राधानगरी धामोड बाबु बीन लकु नलावडा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod219.pdf
8815 राधानगरी धामोड बाळु बीन राघो पा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod220.pdf
8816 राधानगरी धामोड राजबा बीन रामा कदम राहणार मजकूर  महसुल  मृत्यु RevDhamod221.pdf
8817 राधानगरी धामोड आंब्या बीन जोती धनावडा राहणार मजकुर  महसुल  मृत्यु RevDhamod222.pdf
8818 राधानगरी धामोड बाळु बीन जोती धनावडा राहणार मजकुर  महसुल  मृत्यु RevDhamod223.pdf
8819 राधानगरी धामोड बाप बीन जोती धनावडा राहणार मजकुर  महसुल  मृत्यु RevDhamod224.pdf
8820 राधानगरी धामोड भैरु बीन जोती धनावडा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod225.pdf
8821 राधानगरी धामोड परया आई चीमा आवु मुहाणीय राहणार मजकूर महसुल  मृत्यु RevDhamod226.pdf
8822 राधानगरी धामोड बाळाई काला वीठु नावील सीरगावकर राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod227.pdf
8823 राधानगरी धामोड बाबु बीन कृष्णा नलवडा राहणार मजकुर  महसुल  मृत्यु RevDhamod228.pdf
8824 राधानगरी धामोड संती काला रामा पा मोहेडकर मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod229.pdf
8825 राधानगरी धामोड भीम्या बाप बाबु बीन कृष्णा नलवडा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod230.pdf
8826 राधानगरी धामोड बाळु बीन जोती धनावडा राहणार मजकुर  महसुल  मृत्यु RevDhamod231.pdf
8827 राधानगरी धामोड आउ कालो भानु धनावडा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod232.pdf
8828 राधानगरी धामोड संता कालो भैरु धनावडा राहणार मजकुर  महसुल  मृत्यु RevDhamod233.pdf
8829 राधानगरी धामोड जाउबा बीन सीतुबा धनावडा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod234.pdf
8830 राधानगरी धामोड रामा बीन यसबा नलावडा राहणार मजकुर  महसुल  मृत्यु RevDhamod235.pdf
8831 राधानगरी धामोड तायजी काला भानु पाटील राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod236.pdf
8832 राधानगरी धामोड धोंडी बीन सखोबा मेगाणा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod237.pdf
8833 राधानगरी धामोड धोंडया बाप रामा बीन यसबा नलवडा राहणार मजकुर यासी मुलगा  महसुल  जन्म RevDhamod238.pdf
8834 राधानगरी धामोड लकु बीन बाबाजी नलवडा राहणार मजकुर  महसुल  मृत्यु RevDhamod239.pdf
8835 राधानगरी धामोड दीरता कालो भैरु आरबुऱ्या पुंगावकर राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod240.pdf
8836 राधानगरी धामोड हरी बीन आर्जुना धनावडा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod241.pdf
8837 राधानगरी धामोड गोवींदा बीन भैरु धनवडा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod242.pdf
8838 राधानगरी धामोड तानी कालो सत्याभा लाटेकर राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod243.pdf
8839 राधानगरी धामोड साळु कालो सखाबा पा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod244.pdf
8840 राधानगरी धामोड गोवींदा बीन बाबु चागला राहणार मजकूर महसुल  मृत्यु RevDhamod245.pdf
8841 राधानगरी धामोड  तारा काला कृष्णा पाटील राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod246.pdf
8842 राधानगरी धामोड आवजी बाप बाबु आपा सभाना राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod247.pdf
8843 राधानगरी धामोड बाळु बीन रामा योरे राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod248.pdf
8844 राधानगरी धामोड बाबू बीन वीठु माळया राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod249.pdf
8845 राधानगरी धामोड सयापा बीन राघू धनावडा राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod250.pdf
8846 राधानगरी धामोड भागोजी बीन राघु पाटील राहणार मजकूर महसुल  मृत्यु RevDhamod251.pdf
8847 राधानगरी धामोड आपा बीन सुभाना टीपकूरल्या राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod252.pdf
8848 राधानगरी धामोड रामा बीन माणकु जाधव राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod253.pdf
8849 राधानगरी धामोड बाबु बाप दीरा बीन बाबाजी वाउंगडया राहणार मजकुर यास मुलगा महसुल  जन्म RevDhamod254.pdf
8850 राधानगरी धामोड बाळी बाप रामा यसबा नलवडा राहणार मजकूर महसुल  मृत्यु RevDhamod255.pdf
8851 राधानगरी धामोड राजु कालो लक्षुमण धोडे रासीवडेकर महसुल  मृत्यु RevDhamod256.pdf
8852 राधानगरी धामोड ज्ञानु बीन संतु करके व खडक्या  महसुल  मृत्यु RevDhamod257.pdf
8853 राधानगरी धामोड शंकर बाप बाबु बीन परबापा धनावडा राहणार मजकुर यास मुलगा नाव दतु महसुल  जन्म RevDhamod258.pdf
8854 राधानगरी धामोड मंजुळी बाप बाबु बीन भानु पाटील राहणार मजकुर यास मुलगी  महसुल  जन्म RevDhamod259.pdf
8855 राधानगरी धामोड धोंडया बीन चीमाजी मालप राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod260.pdf
8856 राधानगरी धामोड धोंडी बाप बाबु बीन वीटु माळया राहणार मजकुर यासी मुलगी  महसुल  जन्म RevDhamod261.pdf
8857 राधानगरी धामोड कमळी बाप गुंडु बीन नरसु चागला राहणार मजकुर यासी मुलगी  महसुल  जन्म RevDhamod262.pdf
8858 राधानगरी धामोड बाप सीतु बीन सीवबा जाधव राहणार मजकुर यासी मुलगा महसुल  जन्म RevDhamod263.pdf
8859 राधानगरी धामोड भागी काला तुकाराम सीवकर राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevDhamod264.pdf
8860 राधानगरी धामोड ताई कालो लकु नलावडा राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevDhamod265.pdf
8861 राधानगरी धामोड वीटी कालो बाळु दीगे पाटील राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevDhamod266.pdf
8862 राधानगरी धामोड कबळी बाप आबा पाटील पुपासकर राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevDhamod267.pdf
8863 राधानगरी धामोड कमळी बाप सखाबा नरसु पा राहणार मजकुर यासी मुलगी महसुल  जन्म RevDhamod268.pdf
8864 राधानगरी धामोड जोती बाप आबाजी बीन सामा गुरव राहणार मजकुर यासी मुलगा महसुल  जन्म RevDhamod269.pdf
8865 राधानगरी धामोड धोंडी बाप कप्या बीन बाबाजी बठांगळा राहणार मजकुर यासी मुलगी महसुल  जन्म RevDhamod270.pdf
8866 राधानगरी धामोड नरसु बाप सयापा बीन राघु धनवडा राहणार मजकुर यासी मुलगा महसुल  जन्म RevDhamod271.pdf
8867 राधानगरी धामोड सुंदरी बाप जयरामा बीन बाबाजी कली राहणार कडाचीवाडी यासी मुलगी  महसुल  जन्म RevDhamod275.pdf
8868 राधानगरी धामोड बाप धोंडी बीन तातोबा चागला राहणार मजरे ईकुकरवाडी यासी मुलगी महसुल  जन्म RevDhamod276.pdf
8869 राधानगरी  बुरंबाळी बाप केतु बीन रामजी पा यासी मुलगी नाव धोंडी  महसुल  जन्म  RevBurambali1.pdf
8870 राधानगरी  बुरंबाळी बाप बाबाजी याची मुलगी नाव तारी महसुल  मृत्यु  RevBurambali2.pdf
8871 राधानगरी  बुरंबाळी रमाई कोम राउ आबेकर महसुल  मृत्यु  RevBurambali3.pdf
8872 राधानगरी  बुरंबाळी संतोबा बाप बाबाजी बीन भागोजी बारुड यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevBurambali4.pdf
8873 राधानगरी  बुरंबाळी सुबाना बीन बापु पा महसुल  मृत्यु  RevBurambali5.pdf
8874 राधानगरी  बुरंबाळी जया काम तुली तीबीक महसुल  मृत्यु  RevBurambali6.pdf
8875 राधानगरी  बुरंबाळी भवाना बाबाजी पाटील महसुल  मृत्यु  RevBurambali7.pdf
8876 राधानगरी  बुरंबाळी बाबु वीटु पा मादवडकर यास मुलगा नाव राउ महसुल  जन्म  RevBurambali8.pdf
8877 राधानगरी  बुरंबाळी भागोजी आपाजी पाटील महसुल  मृत्यु  RevBurambali9.pdf
8878 राधानगरी  बुरंबाळी गुंडू बीन सीउ पा यास मुलगा जाईला नाव वीठु  महसुल  जन्म  RevBurambali10.pdf
8879 राधानगरी  बुरंबाळी आपा बाबाजी दाभुगडा  महसुल  मृत्यु  RevBurambali11.pdf
8880 राधानगरी  करंजफेण  मंजी काम सखाराम चवाण  महसुल  मृत्यु RevKaranjfen1.pdf
8881 राधानगरी  करंजफेण  बाप कृष्णा मरकया मुलगी जनु महसुल  जन्म RevKaranjfen2.pdf
8882 राधानगरी  करंजफेण  धुरपती कोम सुभाना माहीता महसुल  मृत्यु RevKaranjfen3.pdf
8883 राधानगरी  करंजफेण  पांडु तात्या नाईकर यास मुलगी सकी महसुल  जन्म RevKaranjfen4.pdf
8884 राधानगरी  करंजफेण  बाळा आपा राउत मुलगी नाव मजुळा महसुल  जन्म RevKaranjfen5.pdf
8885 राधानगरी  करंजफेण  दाजी सीवा पा महसुल  मृत्यु RevKaranjfen6.pdf
8886 राधानगरी  करंजफेण  चंद्रा कसरवला यास मुलगी जनी महसुल  जन्म RevKaranjfen7.pdf
8887 राधानगरी  करंजफेण  बापु मावासी यास मुलगी नाव  महसुल  जन्म RevKaranjfen8.pdf
8888 राधानगरी  करंजफेण  गोवींदा कृष्णा माहीता यास मुलगी सानी महसुल  जन्म RevKaranjfen9.pdf
8889 राधानगरी  करंजफेण  सीवा वीश्राम राउत यास मुलगी रायणी महसुल  जन्म RevKaranjfen10.pdf
8890 राधानगरी  करंजफेण  गोवींदा ढोकरा यास मुलगा रामचंद्र महसुल  जन्म RevKaranjfen11.pdf
8891 राधानगरी  करंजफेण  सीवा रावजी पा यास मुलगा नाव सखाराम  महसुल  जन्म RevKaranjfen12.pdf
8892 राधानगरी  करंजफेण  सुभाना रावजी पा यास मुलगी नाव जनी महसुल  जन्म RevKaranjfen13.pdf
8893 राधानगरी  करंजफेण  तात्या खडेकर यास मुलगा नाव  महसुल  जन्म RevKaranjfen14.pdf
8894 राधानगरी  करंजफेण  आहेई रावजी पा यास मुलगा सदासीव महसुल  जन्म RevKaranjfen15.pdf
8895 राधानगरी  करंजफेण  बाप सीवा कृष्णा ईकाटाळा यास मुलगी नानी महसुल  जन्म RevKaranjfen16.pdf
8896 राधानगरी  करंजफेण  बाप सीवा रामा का र यास मुलगा रामा  महसुल  जन्म RevKaranjfen17.pdf
8897 राधानगरी  करंजफेण  जनी बाप सुभाना रावजी पा महसुल  मृत्यु RevKaranjfen18.pdf
8898 राधानगरी  करंजफेण  बापु पोवार यास मुलगा नाव  महसुल  जन्म RevKaranjfen19.pdf
8899 राधानगरी  करंजफेण  गोणी कोम धोंडी माहीता  महसुल  मृत्यु RevKaranjfen20.pdf
8900 राधानगरी  करंजफेण  बाबु लक्ष्मण मारे यास मुलगा महसुल  जन्म RevKaranjfen21.pdf
8901 राधानगरी  करंजफेण  सुभाना रावजी पा यास मुलगी नाव जनी महसुल  जन्म RevKaranjfen22.pdf
8902 राधानगरी  करंजफेण  बाबाजी रामा हवासी यास मुलगा महसुल  जन्म RevKaranjfen23.pdf
8903 राधानगरी  करंजफेण  बाळा तात्या राउत यास मुलगी  महसुल  जन्म RevKaranjfen24.pdf
8904 राधानगरी  करंजफेण  गोवींदा आवजी पा यास मुलगा  महसुल  जन्म RevKaranjfen25.pdf
8905 राधानगरी  करंजफेण  लक्ष्मण आवजी पा यास मुलगी  महसुल  जन्म RevKaranjfen26.pdf
8906 राधानगरी  करंजफेण  कृष्णा भीवा पा यास मुलगा महसुल  जन्म RevKaranjfen27.pdf
8907 राधानगरी  करंजफेण  वैभासी वादवली  महसुल  मृत्यु RevKaranjfen28.pdf
8908 राधानगरी  करंजफेण  दतु सीवरामा मारे महसुल  मृत्यु RevKaranjfen29.pdf
8909 राधानगरी  करंजफेण  कृष्णी बाप भीवा धोंडी पा यास मुलगी  महसुल  जन्म RevKaranjfen30.pdf
8910 राधानगरी  करंजफेण  बायजी बाप राघो माळवी गुडालकर महसुल  जन्म RevKaranjfen31.pdf
8911 राधानगरी  करंजफेण  दतु बाप सीवा रामा मारे  महसुल  जन्म RevKaranjfen32.pdf
8912 राधानगरी  करंजफेण  भागी बाप गोवींदा पा महसुल  मृत्यु RevKaranjfen33.pdf
8913 राधानगरी  करंजफेण  हरता राउ वागरे यास मुलगा नाव शंकर महसुल  जन्म RevKaranjfen34.pdf
8914 राधानगरी  शेळेवाडी बाबाजी बीन सुभाना पाटील मौजे मजकूर महसुल  मृत्यु RevShelewadi1.pdf
8915 राधानगरी  शेळेवाडी गणपती बीन कृष्णा पा यास मुलगा नाव शंकर महसुल  जन्म RevShelewadi2.pdf
8916 राधानगरी  शेळेवाडी हरी बीन धोंडी पा यास मुलगी नाव कासी महसुल  जन्म RevShelewadi3.pdf
8917 राधानगरी  शेळेवाडी रामा तातोबा पा यास मुली दोन आवळी जावळी नाव कृष्णा व कायना महसुल  जन्म RevShelewadi4.pdf
8918 राधानगरी  शेळेवाडी संतु बीन सुबाराव पा यास मुलगी नाव चांगुणा महसुल  जन्म RevShelewadi5.pdf
8919 राधानगरी  शेळेवाडी भैरु रावजा पा यास मुलगी नाव कासु महसुल  जन्म RevShelewadi6.pdf
8920 राधानगरी  शेळेवाडी भागुजी रावजी पा याचा मुलगा नाव बापु महसुल  मृत्यु RevShelewadi7.pdf
8921 राधानगरी  शेळेवाडी कासी बाप रामा तातोबा पा महसुल  मृत्यु RevShelewadi8.pdf
8922 राधानगरी  शेळेवाडी सकी बाप समा तातोबा पा महसुल  मृत्यु RevShelewadi9.pdf
8923 राधानगरी  शेळेवाडी सखाराम आवबा पाटील राहणार यळवे  महसुल  जन्म RevShelewadi10.pdf
8924 राधानगरी  शेळेवाडी कोंडी बाप सखाराम तात्या पा महसुल  मृत्यु RevShelewadi11.pdf
8925 राधानगरी  शेळेवाडी ज्ञानु रामा पाटील  महसुल  मृत्यु RevShelewadi12.pdf
8926 राधानगरी  शेळेवाडी कासी बाप हरी धोंडी पा महसुल  मृत्यु RevShelewadi13.pdf
8927 राधानगरी  शेळेवाडी कासी बाप धोंडी रावजी पा महसुल  मृत्यु RevShelewadi14.pdf
8928 राधानगरी  आकनुर कासी बाप दतु बाबाजी पा मांगोलीकर महसुल  जन्म RevAaknur1.pdf
8929 राधानगरी  आकनुर कंबळी कोम कुशापा जादव महसुल  मृत्यु RevAaknur2.pdf
8930 राधानगरी  आकनुर गणु बीन धोंडी पा महसुल  मृत्यु RevAaknur3.pdf
8931 राधानगरी  कपिलेश्वर यसी बाप दाजी वीठु रणदिव राहणार मौजे मजकुर मुलगी महसुल  जन्म RevKapileshwar1.pdf
8932 राधानगरी  कपिलेश्वर मुक्ती बाप आबाजी बापु रणदिव याची मुलगी महसुल  जन्म RevKapileshwar2.pdf
8933 राधानगरी  कपिलेश्वर मुक्ती बाप आबाजी संतु जाधव राहणार मोकर यासी मुलगी  महसुल  जन्म RevKapileshwar3.pdf
8934 राधानगरी  कपिलेश्वर धोंडु बाप आबा वीठु लींगडा/रतुंगडा याची मुलगी  महसुल  जन्म RevKapileshwar4.pdf
8935 राधानगरी  कपिलेश्वर यसु बाप भाउ दौलता पाटील महसुल  जन्म RevKapileshwar5.pdf
8936 राधानगरी  कपिलेश्वर तुलाई कोम बाबाजी पाटील महसुल  मृत्यु RevKapileshwar6.pdf
8937 राधानगरी  कपिलेश्वर बया बाप कृष्णा बीन हरी चवाण चाफाडीकर  महसुल  जन्म RevKapileshwar7.pdf
8938 राधानगरी  कपिलेश्वर रावजी बाप जयराम आपा पा यास मुलगी महसुल  जन्म RevKapileshwar8.pdf
8939 राधानगरी  कपिलेश्वर तुकाराम बाप जोती तुकाराम पाटील राहणार मौजे मजकुर महसुल  मृत्यु RevKapileshwar9.pdf
8940 राधानगरी  कपिलेश्वर जानबा बाप दतु सा ब पाटील  महसुल  मृत्यु RevKapileshwar10.pdf
8941 राधानगरी  कपिलेश्वर आही बाप बजापा बीन जाती वरोठा राहणार मौजे मजकुर महसुल  जन्म RevKapileshwar11.pdf
8942 राधानगरी  कपिलेश्वर तुळसा बाप वीटु बीन माणकु पाटील महसुल  जन्म RevKapileshwar12.pdf
8943 राधानगरी  कपिलेश्वर बाबाजी बापु बाबाजी पाटील  महसुल  जन्म RevKapileshwar13.pdf
8944 राधानगरी  कपिलेश्वर जई बाप भाउ बीन जीवबा पाटील  महसुल  जन्म RevKapileshwar14.pdf
8945 राधानगरी  कपिलेश्वर आकी बाप हरी बीन बाबाजी नरक्या  महसुल  जन्म RevKapileshwar15.pdf
8946 राधानगरी  कपिलेश्वर मानी बाप आंब्या रा धाकला कीदर महसुल  जन्म RevKapileshwar16.pdf
8947 राधानगरी  कपिलेश्वर तात्या बीन रामजी पाटील राहणार मजकुर महसुल  मृत्यु RevKapileshwar17.pdf
8948 राधानगरी  कपिलेश्वर सकु बाप भागोजी बीन बापु चौगला महसुल  जन्म RevKapileshwar18.pdf
8949 राधानगरी  कपिलेश्वर आंबु बाप दाजी बीन बाबाजी पाटील राहणार व्हरवडे महसुल  जन्म RevKapileshwar19.pdf
8950 राधानगरी  कपिलेश्वर गुना बाप हरी बीन बाबु वरोठा महसुल  जन्म RevKapileshwar20.pdf
8951 राधानगरी  कपिलेश्वर दादु बाप आबा बीन हरी पाटील सीरगावकर महसुल  जन्म RevKapileshwar21.pdf
8952 राधानगरी  कपिलेश्वर राउ बाप लक्ष्मण सखोजी हुजरे राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevKapileshwar22.pdf
8953 राधानगरी  कपिलेश्वर येसु बाप दाजी बीन वीटु रणदिव महसुल  मृत्यु RevKapileshwar23.pdf
8954 राधानगरी  कपिलेश्वर तुका बाप रामा बीन कुशापा लींगडा राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevKapileshwar24.pdf
8955 राधानगरी  कपिलेश्वर रामा बाप कृष्णा बीन आपा लींगडा  महसुल  जन्म RevKapileshwar25.pdf
8956 राधानगरी  कपिलेश्वर सीठया बाप दतु बीन सतबा पाटील महसुल  जन्म RevKapileshwar26.pdf
8957 राधानगरी  कपिलेश्वर मंजी दौलु बीन भैरु डाफळया राहणार सीरगाव महसुल  जन्म RevKapileshwar27.pdf
8958 राधानगरी  कपिलेश्वर जया बाप संतु बीन बाजी पाटील राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevKapileshwar28.pdf
8959 राधानगरी  कपिलेश्वर मंजी बाप लकु बीन बाबाजी पाटील  महसुल  जन्म RevKapileshwar29.pdf
8960 राधानगरी  कपिलेश्वर हरी बाप राणबा बीन यसबा चौगला महसुल  जन्म RevKapileshwar30.pdf
8961 राधानगरी  कपिलेश्वर बाळु लक्ष्मण काळु पाटील राहणार मजकुर महसुल  जन्म RevKapileshwar31.pdf
8962 राधानगरी  कपिलेश्वर आबा बाप बापू बीन धोंडी पाटील यास मुलगा  महसुल  जन्म RevKapileshwar32.pdf
8963 राधानगरी  कपिलेश्वर बाप बाळा बीन आपा भापेवर यास मुलगा महसुल  जन्म RevKapileshwar33.pdf
8964 राधानगरी  कपिलेश्वर जानु बाप गणु नरक्या कलेईंकर महसुल  जन्म RevKapileshwar34.pdf
8965 राधानगरी  कपिलेश्वर बाप हरी भीवबा पा यास मुलगी महसुल  जन्म RevKapileshwar35.pdf
8966 राधानगरी  कपिलेश्वर आंबु बाप येसबा कुशापा लींगडा  महसुल  जन्म RevKapileshwar36.pdf
8967 राधानगरी  कपिलेश्वर देवबा बीन येसवा चौगला महसुल  मृत्यु RevKapileshwar37.pdf
8968 राधानगरी  कपिलेश्वर बया बाप ईश्वरा जयराम पाटील बेलेकर महसुल  जन्म RevKapileshwar38.pdf
8969 राधानगरी  कपिलेश्वर तानी बापू बीन बाबाजी पाटील यास मुलगी  महसुल  जन्म RevKapileshwar39.pdf
8970 राधानगरी  कपिलेश्वर साउ बाप बाळा पट पाटील महसुल  जन्म RevKapileshwar40.pdf
8971 राधानगरी  कपिलेश्वर आंबु बाप जोती आपा पाटील याची मुलगी महसुल  जन्म RevKapileshwar41.pdf
8972 राधानगरी  कपिलेश्वर बाबु बाप हरी बाबु बरया  महसुल  मृत्यु RevKapileshwar42.pdf
8973 राधानगरी  आपटाळ नाना बीन सीतू पा यास मुलगा जाला (कुशापा) महसुल  जन्म RevAaptal1.pdf
8974 राधानगरी  आपटाळ बाबु बाबाजी पा यास मुलगा संतु महसुल  जन्म RevAaptal2.pdf
8975 राधानगरी  आपटाळ सोमा राघु ढवण तलगाव यास मुलगा (दतु) महसुल  जन्म RevAaptal3.pdf
8976 राधानगरी  आपटाळ दाजी बाबाजी मालप यास मुलगा नाव (तुकाराम) महसुल  जन्म RevAaptal4.pdf
8977 राधानगरी  आपटाळ बाळु आबांजी पा यास मुलगी नाव येसु  महसुल  जन्म RevAaptal5.pdf
8978 राधानगरी  आपटाळ भाऊ बीन सीवबा पा केळोची बुभुकर यास मुलगी नाव साळी महसुल  जन्म RevAaptal6.pdf
8979 राधानगरी  आपटाळ तुल्या जोती मालप महसुल  मृत्यु RevAaptal7.pdf
8980 राधानगरी  आपटाळ तुकाराम आबांजी पा यास मुलगा नाव सखोबा महसुल  जन्म RevAaptal8.pdf
8981 राधानगरी  आपटाळ नाव ठेवणे पुरवी मैत तुकाराम आबांजी पा याचा मुलगा महसुल  मृत्यु RevAaptal9.pdf
8982 राधानगरी  आपटाळ संतु बीन सुभाना मालप यास मुलगी जाहली नाव बायजा महसुल  जन्म RevAaptal10.pdf
8983 राधानगरी  आपटाळ गणु सखोबा मालप यास मुलगी नाव ठेवीले नाही येसी महसुल  जन्म RevAaptal11.pdf
8984 राधानगरी  आपटाळ आबा बीन खंडु कोंडया यास मुलगा नाव बापु  महसुल  जन्म RevAaptal12.pdf
8985 राधानगरी  आपटाळ नाथा राणोजी नाटळया महसुल  मृत्यु RevAaptal13.pdf
8986 राधानगरी  आपटाळ धोंडी बीन तात्या पा यास मुलगी जाहली नाव मैना महसुल  जन्म RevAaptal14.pdf
8987 राधानगरी  आपटाळ संतु राउ कासोवा महसुल  मृत्यु RevAaptal15.pdf
8988 राधानगरी  केळोशी खुर्द सखोबा आपा पाटील यास मुलगा राउ महसुल  जन्म  RevKeloshiKhurd1.pdf
8989 राधानगरी  केळोशी खुर्द सीवा तातोबा पा यास मुलगी जाहली नाव तानी  महसुल  जन्म  RevKeloshiKhurd2.pdf
8990 राधानगरी  केळोशी खुर्द खंडु धाकु सेटगा मैत महसुल  मृत्यु  RevKeloshiKhurd3.pdf
8991 राधानगरी  केळोशी बु राउ बाबु नाईक यास मुलगा नाव बाबु  महसुल  जन्म RevKeloshiBu1.pdf
8992 राधानगरी  केळोशी बु भीवा आपा पाटणेकर  महसुल  मृत्यु RevKeloshiBu2.pdf
8993 राधानगरी  केळोशी बु भागोजी आपा कोरल्या यास मुलगा जाहला नाव हरी महसुल  जन्म RevKeloshiBu3.pdf
8994 राधानगरी  केळोशी बु उमी कोम लक्ष्मण पाटील महसुल  मृत्यु RevKeloshiBu4.pdf
8995 राधानगरी  केळोशी बु रामा बीन कुबाजी पाटील महसुल  मृत्यु RevKeloshiBu5.pdf
8996 राधानगरी  केळोशी बु बाप मानकु बीन माहीरु कोंडया याचा मुलगा नाव हरी  महसुल  जन्म RevKeloshiBu6.pdf
8997 राधानगरी  केळोशी बु बाप तुकेय बीन आपा र्सुवसी याचा मुलगा नाव दवलता महसुल  जन्म RevKeloshiBu7.pdf
8998 राधानगरी  केळोशी बु बहीरु बीन गणु नाईक यास मुलगा नाव गणु महसुल  जन्म RevKeloshiBu8.pdf
8999 राधानगरी  सिरसें कृष्णी बाप दाजी बीन सखोबा पा यास मुलगी  महसुल  जन्म RevSirase1.pdf
9000 राधानगरी  सिरसें कृष्णी बाप बाळा बीन विठु पा याचे मुलगी  महसुल  जन्म RevSirase2.pdf
9001 राधानगरी  सिरसें संतु बाप गणु बीन बाळा पा यास मुलगी  महसुल  जन्म RevSirase3.pdf
9002 राधानगरी  सिरसें मंजी बाप रामा सठु को यास मुलगा  महसुल  जन्म RevSirase4.pdf
9003 राधानगरी  सिरसें कृष्णा बाप लक्ष्मण सखोजी पा यास मुलगा  महसुल  जन्म RevSirase5.pdf
9004 राधानगरी  सिरसें येसु बाप तात्या वीठु भोपळा महसुल  जन्म RevSirase6.pdf
9005 राधानगरी  सिरसें विठु बाप आबा बीन रामा पा यास मुलगी जया महसुल  जन्म RevSirase7.pdf
9006 राधानगरी  सिरसें बाबु बाप धोंडी भीवा चौगला यास मुलगा जाहला महसुल  जन्म RevSirase8.pdf
9007 राधानगरी  सिरसें कमळा बाप हरी जोती चौगला महसुल  मृत्यु RevSirase9.pdf
9008 राधानगरी  सिरसें धुळु रामा चौगला महसुल  मृत्यु RevSirase10.pdf
9009 राधानगरी  सिरसें गोटु बाप सुभाना हरी पा यास मुलगी  महसुल  जन्म RevSirase11.pdf
9010 राधानगरी  सिरसें बाप रावजी संतु पाटील मुलगा अर्जुन  महसुल  जन्म RevSirase12.pdf
9011 राधानगरी  सिरसें बाप हरी बीन जोती चौगला यास मुलगा दादु  महसुल  जन्म RevSirase13.pdf
9012 राधानगरी  सिरसें मुरली बाप हरी अपा भावका यास मुलगी  महसुल  जन्म RevSirase14.pdf
9013 राधानगरी  सिरसें मुंजळा बाप सिवा भावका गाव जोती चौगला याचे घरी मुलगी महसुल  जन्म RevSirase15.pdf
9014 राधानगरी  सिरसें तानी बाप राघु पा यास मुलगी शेवंता महसुल  जन्म RevSirase16.pdf
9015 राधानगरी  सिरसें माणकु बाप दादु पा  महसुल  मृत्यु RevSirase17.pdf
9016 राधानगरी  सिरसें भाऊ दादु पा  महसुल  मृत्यु RevSirase18.pdf
9017 राधानगरी  सिरसें कृष्णी बाप बाळा बर्गा  महसुल  मृत्यु RevSirase19.pdf
9018 राधानगरी  सिरसें मंजी बाप काशापा स यास मुलगी महसुल  जन्म RevSirase20.pdf
9019 राधानगरी  सिरसें लकु बीन धोंडी पा  महसुल  मृत्यु RevSirase21.pdf
9020 राधानगरी  सिरसें दादु हरी चौगला  महसुल  मृत्यु RevSirase22.pdf
9021 राधानगरी  सिरसें संतु बीन रावजी पा  महसुल  मृत्यु RevSirase23.pdf
9022 राधानगरी  सिरसें विष्णु बाप गोवींदा आनंदा पा यास मुलगा  महसुल  जन्म RevSirase24.pdf
9023 राधानगरी  सिरसें कृष्णा जोती चौगला महसुल  मृत्यु RevSirase25.pdf
9024 राधानगरी  सिरसें जना बाप संतु पा  महसुल  मृत्यु RevSirase26.pdf
9025 राधानगरी  सिरसें बाबु बीन दिना पा  महसुल  मृत्यु RevSirase27.pdf
9026 राधानगरी  सिरसें आकु कोम आपा चौगला  महसुल  मृत्यु RevSirase28.pdf
9027 राधानगरी  सिरसें बया कोम संतु पा महसुल  मृत्यु RevSirase29.pdf
9028 राधानगरी  सिरसें बाप संतु तुकाराम पा यास मुलगा  महसुल  जन्म RevSirase30.pdf
9029 राधानगरी  सिरसें बाप गणु राणबा पा निगवे यास मुलगी लखु  महसुल  जन्म RevSirase31.pdf
9030 राधानगरी  सिरसें अर्जुन बाप लखु बीन नाना पा यास मुलगा  महसुल  जन्म RevSirase32.pdf
9031 राधानगरी  सिरसें कृष्णी बाप नाना बीन सिदु पा यास मुलगी महसुल  जन्म RevSirase33.pdf
9032 राधानगरी  सिरसें अर्जुन बाप राउ संतु पा  महसुल  मृत्यु RevSirase34.pdf
9033 राधानगरी  सिरसें चीमा कोम राघु चौगला  महसुल  मृत्यु RevSirase35.pdf
9034 राधानगरी  सिरसें लिला कोम राउ पाटील  महसुल  मृत्यु RevSirase36.pdf
9035 राधानगरी  सिरसें सौबऱ्या राम्या चौगला  महसुल  मृत्यु RevSirase37.pdf
9036 राधानगरी  सिरसें रामा बीन महादु पा  महसुल  मृत्यु RevSirase38.pdf
9037 राधानगरी  सिरसें बाप तात्या भिवा चौगला महसुल  मृत्यु RevSirase39.pdf
9038 राधानगरी  सिरसें महादु बाप कृष्णा रामु पा महसुल  मृत्यु RevSirase38.pdf
9039 राधानगरी  सिरसें बाप दादु रामा पा यास मुलगी कृष्णी  महसुल  जन्म RevSirase39.pdf
9040 राधानगरी  सिरसें बाप सखाराम माणकु चौगला यास मुलगी हौशी  महसुल  जन्म RevSirase38.pdf
9041 राधानगरी  सिरसें धोंडी बाप रामा विठु चौगला यास मुलगी  महसुल  जन्म RevSirase39.pdf
9042 राधानगरी  सिरसें कृष्णी बाप राजबा जीवा चौगला  महसुल  जन्म RevSirase38.pdf
9043 राधानगरी  सिरसें आबा बाप संतु बाबु चौगला  महसुल  जन्म RevSirase39.pdf
9044 राधानगरी  सिरसें विष्णु बाप गणु चौगला यास मुलगा महसुल  जन्म RevSirase38.pdf
9045 राधानगरी  सिरसें तुळा बाप रामा बीन रामा घाटवडेकर पा महसुल  जन्म RevSirase39.pdf
9046 राधानगरी  आवळी बु विष्णु राउ पाटील सिरगावी याची मुलगी कृष्णी महसुल  जन्म  RevAawalibu1.pdf
9047 राधानगरी  आवळी बु राउ दाजी चौगला  महसुल  मृत्यु RevAawalibu2.pdf
9048 राधानगरी  आवळी बु जनी बाप माणकु तुळा पा  महसुल  मृत्यु RevAawalibu3.pdf
9049 राधानगरी  आवळी बु राणकु बाप पिक पा महसुल  मृत्यु RevAawalibu4.pdf
9050 राधानगरी  आवळी बु काळा जोती परिठ याचा मुलगा  महसुल  जन्म  RevAawalibu5.pdf
9051 राधानगरी  आवळी बु जोती धोंडी मगदुम केतवडे याची मुलगी महसुल  जन्म  RevAawalibu6.pdf
9052 राधानगरी  आवळी बु विठु बाप जीवा बीन आवबा कवडया याचा मुलगा महसुल  जन्म  RevAawalibu7.pdf
9053 राधानगरी  मांगोली बाप रामा बीन बाराजे मुलगी राजु महसुल  जन्म RevMangoli1.pdf
9054 राधानगरी  मांगोली सकु कोम ईरापा जाधव  महसुल  मृत्यु RevMangoli2.pdf
9055 राधानगरी  मांगोली सकु कोम बाबु पा महसुल  मृत्यु RevMangoli3.pdf
9056 राधानगरी  मांगोली जनी कोम रामा पाटील  महसुल  मृत्यु RevMangoli4.pdf
9057 राधानगरी  मांगोली जनी कोम हरी चोपडया महसुल  मृत्यु RevMangoli5.pdf
9058 राधानगरी  मांगोली बाप दाजी बीन यसबा पाटील याची मुलगी मंजी महसुल  जन्म RevMangoli6.pdf
9059 राधानगरी  मांगोली दुला बाप लक्ष्मण हीरुगडा सावर्डेकर महसुल  मृत्यु RevMangoli7.pdf
9060 राधानगरी  मांगोली रामा बीन वीठोबा नारे यासी मुलगी नाव सुंदरी  महसुल  जन्म RevMangoli8.pdf
9061 राधानगरी  मांगोली रामा नाथा बरगे याचा मुलगा नाव सका  महसुल  जन्म RevMangoli9.pdf
9062 राधानगरी  मांगोली कासी बाबीन बापु चोपडया याला मुलगा नाव सीवराम महसुल  जन्म RevMangoli10.pdf
9063 राधानगरी  मांगोली बाबु भाउ मानगावकर याला मुलगा बाबु महसुल  जन्म RevMangoli11.pdf
9064 राधानगरी  मांगोली संतु बीन देवजी चोपडया महसुल  मृत्यु RevMangoli12.pdf
9065 राधानगरी  मांगोली हरी बीन राघू चोपडया  महसुल  मृत्यु RevMangoli13.pdf
9066 राधानगरी  मांगोली चंद्रा कोम नाना खोराट  महसुल  मृत्यु RevMangoli14.pdf
9067 राधानगरी  मांगोली दवल्या बीन संतु खोराट  महसुल  मृत्यु RevMangoli15.pdf
9068 राधानगरी  मांगोली दवल्या बीन नाना खोराट  महसुल  मृत्यु RevMangoli16.pdf
9069 राधानगरी  मांगोली गणु बीन नाथा बरगे  महसुल  मृत्यु RevMangoli17.pdf
9070 राधानगरी  मांगोली गोंदया बीन जोती खोराट  महसुल  मृत्यु RevMangoli18.pdf
9071 राधानगरी  मांगोली तानी कोम कृष्णा जोगती महसुल  मृत्यु RevMangoli19.pdf
9072 राधानगरी  मांगोली मंजी कोम परसु जाधव  महसुल  मृत्यु RevMangoli20.pdf
9073 राधानगरी  मांगोली बाबु बीन सुलताना जाधव  महसुल  मृत्यु RevMangoli21.pdf
9074 राधानगरी  मांगोली दादु बीन बाळा बरगे याला मुलगा  महसुल  जन्म RevMangoli22.pdf
9075 राधानगरी  सोळांकुर सीवा बाप नाथा पालणकर राहणार बाबणी   महसुल  जन्म RevSolankur79.pdf
9076 राधानगरी  सोळांकुर हरी बाप रावजी पाटील महसुल  जन्म RevSolankur80.pdf
9077 राधानगरी  सोळांकुर बाळा वरोटा मुलाचे नाव ठेवले नाही महसुल  जन्म RevSolankur81.pdf
9078 राधानगरी  सोळांकुर गंगाराम जीवबा मोरु कापदहेहर महसुल  जन्म RevSolankur82.pdf
9079 राधानगरी  सोळांकुर मंजुळा बाप लक्ष्मण आनंदा तारळेकर महसुल  जन्म RevSolankur83.pdf
9080 राधानगरी  सोळांकुर वीष्णु बाप केशव रघु हरयंक महसुल  मृत्यु RevSolankur84.pdf
9081 राधानगरी  सोळांकुर चेंद्री कोम आबाजी चीता महसुल  मृत्यु RevSolankur85.pdf
9082 राधानगरी  सोळांकुर कृष्णा बीन लक्ष्मण हीवणकर महसुल  मृत्यु RevSolankur86.pdf
9083 राधानगरी  सोळांकुर जोती बीन काउ नीचीता  महसुल  जन्म RevSolankur87.pdf
9084 राधानगरी  सोळांकुर गंगाराम बाप बाबु बीन नाथा पा  महसुल  जन्म RevSolankur88.pdf
9085 राधानगरी  सोळांकुर आबु बाप सुबाराव पाटला महसुल  मृत्यु RevSolankur89.pdf
9086 राधानगरी  सोळांकुर सीतु बाप सुबराव सखोबा पाटील  महसुल  जन्म RevSolankur90.pdf
9087 राधानगरी  सोळांकुर दादु ज्ञाना बीन नरसु पा  महसुल  जन्म RevSolankur91.pdf
9088 राधानगरी  सोळांकुर लक्षुमण राघु पा महसुल  जन्म RevSolankur92.pdf
9089 राधानगरी  सोळांकुर दुलाई काम राणोजी चोगला नतवडकर महसुल  मृत्यु RevSolankur93.pdf
9090 राधानगरी  सोळांकुर आबा चगला महसुल  मृत्यु RevSolankur94.pdf
9091 राधानगरी  सोळांकुर गणु बीन धोंडी मांगोरा  महसुल  मृत्यु RevSolankur95.pdf
9092 राधानगरी  सोळांकुर रामा बीन दाजी बीन बाबु आरे महसुल  मृत्यु RevSolankur96.pdf
9093 राधानगरी  सोळांकुर बाबु बीन नाथा पा  महसुल  मृत्यु RevSolankur97.pdf
9094 राधानगरी  सोळांकुर बाला आही येलाना कुंभार  महसुल  मृत्यु RevSolankur98.pdf
9095 राधानगरी  सोळांकुर राघु बीन कोंडी नीचीपा महसुल  मृत्यु RevSolankur99.pdf
9096 राधानगरी  सोळांकुर चंद्रा बाप डकरा रावजी म्हार  महसुल  मृत्यु RevSolankur100.pdf
9097 राधानगरी  सोळांकुर आबु कोम धातु मुदालकर महसुल  मृत्यु RevSolankur101.pdf
9098 राधानगरी  सोळांकुर वीष्णु बाप जानकु तुवळकर  महसुल  जन्म RevSolankur102.pdf
9099 राधानगरी  सोळांकुर बाळी बाप भिवा बीन कृष्णा पा  महसुल  मृत्यु RevSolankur103.pdf
9100 राधानगरी  सोळांकुर दाजी बीन जोती निचीता  महसुल  मृत्यु RevSolankur104.pdf
9101 राधानगरी  सोळांकुर बाप आपा बाप जोती नीचीता  महसुल  मृत्यु RevSolankur105.pdf
9102 राधानगरी  सोळांकुर चंद्रा बाप केशव बरकई  महसुल  मृत्यु RevSolankur106.pdf
9103 राधानगरी  सोळांकुर कृष्णा बाप राऊ भीवावंकर  महसुल  मृत्यु RevSolankur107.pdf
9104 राधानगरी  कासारपुतळे दादु संतु चवाण  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale1.pdf
9105 राधानगरी  कासारपुतळे लक्षुमण बापु वारके महसुल  मृत्यु  RevKasarputale2.pdf
9106 राधानगरी  कासारपुतळे साउ बाप बाबु भीवा जाधव  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale3.pdf
9107 राधानगरी  कासारपुतळे देवबा संत येक सींग्या सरवडकर यास मुलगी नाव महसुल  जन्म RevKasarputale4.pdf
9108 राधानगरी  कासारपुतळे संतु  सखाराम पाटील सीरगावकर यास मुलगी नाव वीटा महसुल  जन्म RevKasarputale5.pdf
9109 राधानगरी  कासारपुतळे बाप गुंडु राघो पा राहणार सुळंबी यास मुलगी नाव ईटा महसुल  जन्म RevKasarputale6.pdf
9110 राधानगरी  कासारपुतळे बाप लक्षु यकोजी तीकोडा यास मुलगी नाव तानी महसुल  जन्म RevKasarputale7.pdf
9111 राधानगरी  कासारपुतळे बाप बापु सुभाना पाटील राहणार आनुर यास मुलगी नाव ईटा महसुल  जन्म RevKasarputale8.pdf
9112 राधानगरी  कासारपुतळे गणपु कासीबा खाडया  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale9.pdf
9113 राधानगरी  कासारपुतळे बाप बाळा बाबाजी पा  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale10.pdf
9114 राधानगरी  कासारपुतळे नालु वीटु पोवार  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale11.pdf
9115 राधानगरी  कासारपुतळे चेनापा बापु खाडया  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale12.pdf
9116 राधानगरी  कासारपुतळे जनी बाप लक्षु तीकोडा महसुल  मृत्यु  RevKasarputale13.pdf
9117 राधानगरी  कासारपुतळे बाप सखोबा धोंडी फराकटा यास मुलगा नाव दादु महसुल  जन्म RevKasarputale14.pdf
9118 राधानगरी  कासारपुतळे बाप रामा नवलु मावारी यास मुलगी नाव जनी  महसुल  जन्म RevKasarputale15.pdf
9119 राधानगरी  कासारपुतळे भीवा संबु सासली यास मुलगी नाव कंबळी महसुल  जन्म RevKasarputale16.pdf
9120 राधानगरी  कासारपुतळे संतू नाना जाधव  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale17.pdf
9121 राधानगरी  कासारपुतळे चेंद्रा बाप रामा पोवार  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale18.pdf
9122 राधानगरी  कासारपुतळे अैबा सुभाना खाडया महसुल  मृत्यु  RevKasarputale19.pdf
9123 राधानगरी  कासारपुतळे दादु मानापा सावत यास मुलगी नाव साउ महसुल  जन्म RevKasarputale20.pdf
9124 राधानगरी  कासारपुतळे बाप रामु मीसाळ राहणार कुर यास मुलगी नाव कंबळा  महसुल  जन्म RevKasarputale21.pdf
9125 राधानगरी  कासारपुतळे संतु सटु चवाण यास मुलगी नाव जना महसुल  जन्म RevKasarputale22.pdf
9126 राधानगरी  कासारपुतळे सायापा जोती पाटील राहणार कोनवडे यास मुलगी कोंडी महसुल  जन्म RevKasarputale23.pdf
9127 राधानगरी  कासारपुतळे सीवा बाबाजी पाटील यास मुलगी धोंडी महसुल  जन्म RevKasarputale24.pdf
9128 राधानगरी  कासारपुतळे बाबाजी कुशापा शेटका यास मुलगा कृष्णा महसुल  जन्म RevKasarputale25.pdf
9129 राधानगरी  कासारपुतळे कासीबा सीवा खाडया यास मुलगी नाव  महसुल  जन्म RevKasarputale26.pdf
9130 राधानगरी  कासारपुतळे वाकोजी जयराम पाटील महसुल  मृत्यु  RevKasarputale27.pdf
9131 राधानगरी  कासारपुतळे पातु सटु चवाण यास मुलगी नाव सावु  महसुल  जन्म RevKasarputale28.pdf
9132 राधानगरी  कासारपुतळे यसबा राउ जाधव यास मुलगा नाव दादु महसुल  जन्म RevKasarputale29.pdf
9133 राधानगरी  कासारपुतळे डवबा राघो धुमाळा महसुल  मृत्यु  RevKasarputale30.pdf
9134 राधानगरी  कासारपुतळे गोपाळा जोती फराकटा  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale31.pdf
9135 राधानगरी  कासारपुतळे बाल्या राघो जादव  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale32.pdf
9136 राधानगरी  कासारपुतळे रामा म्हारजी पाटील महसुल  मृत्यु  RevKasarputale33.pdf
9137 राधानगरी  कासारपुतळे जनी बाप संतु कीवडया महसुल  मृत्यु  RevKasarputale34.pdf
9138 राधानगरी  कासारपुतळे राघो रखबा जाधव यास मुलगा नाव धोंडया महसुल  जन्म RevKasarputale35.pdf
9139 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी खुळु पा बुनवडेकर यास मुलगी मंजी महसुल  जन्म RevKasarputale36.pdf
9140 राधानगरी  कासारपुतळे वीटु राणोजी धुमाळा यास मुलगी नाव कंबळी महसुल  जन्म RevKasarputale37.pdf
9141 राधानगरी  कासारपुतळे लक्ष्मण गोवींदा उंडगा नरतवडेकर याचा मुलगा महसुल  जन्म RevKasarputale38.pdf
9142 राधानगरी  कासारपुतळे कृष्णा भीवा खाडया यास मुलगा नाव गोपाळा महसुल  जन्म RevKasarputale39.pdf
9143 राधानगरी  कासारपुतळे जई कोम आंबाजी राकरे  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale40.pdf
9144 राधानगरी  कासारपुतळे सकु कोम नाना पाटील  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale41.pdf
9145 राधानगरी  कासारपुतळे रकमी बाप गणु माळु पोवार महसुल  मृत्यु  RevKasarputale42.pdf
9146 राधानगरी  कासारपुतळे सतु बीन सटु चवाण यास मुलगी नाव धोंडु  महसुल  जन्म RevKasarputale43.pdf
9147 राधानगरी  कासारपुतळे संतु बाबाजी नीकाडा यास मुलगी नाव गंगु महसुल  जन्म RevKasarputale44.pdf
9148 राधानगरी  कासारपुतळे सखा बीन रामा जाधव  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale45.pdf
9149 राधानगरी  कासारपुतळे लक्षुमण जीवबा पाटील यास मुलगी नाव सावु राहणार आकनुर महसुल  जन्म RevKasarputale46.pdf
9150 राधानगरी  कासारपुतळे चीमा हवडया यास मुलगा भाउ महसुल  जन्म RevKasarputale47.pdf
9151 राधानगरी  कासारपुतळे कासीबा आबा तावडे यास मुलगी नाव बाळी  महसुल  जन्म RevKasarputale48.pdf
9152 राधानगरी  कासारपुतळे हरी बाबाजी पाटील यास मुलगी वाळी महसुल  जन्म RevKasarputale49.pdf
9153 राधानगरी  कासारपुतळे मैना कोम सीवा सावंत  महसुल  जन्म RevKasarputale50.pdf
9154 राधानगरी  कासारपुतळे माजु कोम भवानी पाटील राहणार सोळंबी महसुल  जन्म RevKasarputale51.pdf
9155 राधानगरी  कासारपुतळे नाना माहातु चवाण राहणार सावर्डे यास मुलगी नाव वीठा  महसुल  जन्म RevKasarputale52.pdf
9156 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी बाबाजी पाटील यास मुलगा झाला नाव बाळु महसुल  जन्म RevKasarputale53.pdf
9157 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडु काम सखोबा जाधव महसुल  जन्म RevKasarputale54.pdf
9158 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी बापु पाटील यास मुलगा नाव भाउ  महसुल  जन्म RevKasarputale55.pdf
9159 राधानगरी  कासारपुतळे धुळापा सखोबा पाटील उंदरवाडी यास मुलगी नाव आनु महसुल  जन्म RevKasarputale56.pdf
9160 राधानगरी  कासारपुतळे देउ हाणमा पाटील यास मुलगा नाव सातापा महसुल  जन्म RevKasarputale57.pdf
9161 राधानगरी  कासारपुतळे ताई कोम सुभाना पाटील आकनुर  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale58.pdf
9162 राधानगरी  कासारपुतळे बाळु बीन धोंडबा पाटील महसुल  मृत्यु  RevKasarputale59.pdf
9163 राधानगरी  कासारपुतळे कंबळी बाप संभु भैरु फराकठा महसुल  मृत्यु  RevKasarputale60.pdf
9164 राधानगरी  कासारपुतळे भीवा राघु खाडया महसुल  मृत्यु  RevKasarputale61.pdf
9165 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी सतबा चवाण राहणार मजकुर यास मुलगी नाव साजा  महसुल  जन्म RevKasarputale62.pdf
9166 राधानगरी  कासारपुतळे रामा बाबु वरोटा यास मुलगा नाव दतु महसुल  जन्म RevKasarputale63.pdf
9167 राधानगरी  कासारपुतळे भीवा यसबा पाटील महसुल  मृत्यु  RevKasarputale64.pdf
9168 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी रामा गोजारा यास मुलगी झाली नाव साउ महसुल  जन्म RevKasarputale65.pdf
9169 राधानगरी  कासारपुतळे सीवा आनंदा चवाण यास मुलगी झाली नाव चेंद्रा महसुल  जन्म RevKasarputale66.pdf
9170 राधानगरी  कासारपुतळे कुसा कोम बाबाजी पाटील महसुल  मृत्यु  RevKasarputale67.pdf
9171 राधानगरी  कासारपुतळे नारायण बीन हरी भाजणेकर ता देवगड यास मुलगा नाव महसुल  जन्म RevKasarputale68.pdf
9172 राधानगरी  कासारपुतळे नाना गणु पा मानवडकर यास मुलगी जाली नाव महसुल  जन्म RevKasarputale69.pdf
9173 राधानगरी  कासारपुतळे नाव ठेवणे पुरवी मयत नारायण हरी भाजणेकर ता देवगड याचा मुलगा  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale70.pdf
9174 राधानगरी  कासारपुतळे सुंदरी बाप धोंडया बाबु बुजवडेकर याची मुलगी मयत जाली महसुल  मृत्यु  RevKasarputale71.pdf
9175 राधानगरी  कासारपुतळे जीवबा लक्ष्मण पाटील राहणार मौजे मजकुर मयत महसुल  मृत्यु  RevKasarputale72.pdf
9176 राधानगरी  कासारपुतळे बाबाजी साळी यास मुलगी जाली नाव मैना महसुल  जन्म RevKasarputale73.pdf
9177 राधानगरी  कासारपुतळे उमी कोम सखोबा राणुच महसुल  मृत्यु  RevKasarputale74.pdf
9178 राधानगरी  कासारपुतळे संतु बीन राघु आवड राहणार मौजे मजकुर महसुल  मृत्यु  RevKasarputale75.pdf
9179 राधानगरी  कासारपुतळे सकु कोम बाबाजीराव कलनलीकर महसुल  मृत्यु  RevKasarputale76.pdf
9180 राधानगरी  कासारपुतळे रामा गणु पा याचा मुलगा मयत जाला  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale77.pdf
9181 राधानगरी  कासारपुतळे लक्ष्मी कालोजी जगताप साळसकर महसुल  मृत्यु  RevKasarputale78.pdf
9182 राधानगरी  कासारपुतळे रावजी बाबाजी परशु राहणार मौजे मजकुर महसुल  मृत्यु  RevKasarputale79.pdf
9183 राधानगरी  कासारपुतळे येशोदा कोम फरोजी पाटील महसुल  मृत्यु  RevKasarputale80.pdf
9184 राधानगरी  कासारपुतळे गीरजा कोम माणकु वीटु आवड महसुल  मृत्यु  RevKasarputale81.pdf
9185 राधानगरी  कासारपुतळे नाव ठेवणे पुरवी मयत राउ साटोबा पा याचा मुलगा महसुल  मृत्यु  RevKasarputale82.pdf
9186 राधानगरी  कासारपुतळे धोंडी बाप बाबु बुजवडेकर ही मयत जाली महसुल  मृत्यु  RevKasarputale83.pdf
9187 राधानगरी  कासारपुतळे आपा बाबाजी पा याचा मुलगा मयत जाला महसुल  मृत्यु  RevKasarputale84.pdf
9188 राधानगरी  कासारपुतळे राघु लक्ष्मण बावर्डेकर महसुल  मृत्यु  RevKasarputale85.pdf
9189 राधानगरी  कासारपुतळे नाव ठेवण पुरवी मयत बाबु भीवगर याची मुलगी  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale86.pdf
9190 राधानगरी  कासारपुतळे भागी कोम बाबु पा महसुल  मृत्यु  RevKasarputale87.pdf
9191 राधानगरी  कासारपुतळे बाप संतु बीन आबा पा महसुल  मृत्यु  RevKasarputale88.pdf
9192 राधानगरी  कासारपुतळे कोई बाप आवबा बीन सुबाना खाडया  महसुल  जन्म RevKasarputale89.pdf
9193 राधानगरी  कासारपुतळे नागु बीन हणमा पा महसुल  मृत्यु  RevKasarputale90.pdf
9194 राधानगरी  कासारपुतळे आकी बाप राघु बीन आबा जादव  महसुल  जन्म RevKasarputale91.pdf
9195 राधानगरी  कासारपुतळे जाना बाप राघु बीन आपा पा महसुल  जन्म RevKasarputale92.pdf
9196 राधानगरी  कासारपुतळे गौरा बाप जाना बीन म्हतारजी पा महसुल  जन्म RevKasarputale93.pdf
9197 राधानगरी  कासारपुतळे संती कोम धोंटी उंडगा  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale94.pdf
9198 राधानगरी  कासारपुतळे लींबा बीन सुबाना जाधव याची मुलगी नाव राई  महसुल  जन्म RevKasarputale95.pdf
9199 राधानगरी  कासारपुतळे रामा बीन लींबा पा याची मुलगी नाव वीटा महसुल  जन्म RevKasarputale96.pdf
9200 राधानगरी  कासारपुतळे सुबाना पाटील यासी मुलगी नाव आकु  महसुल  जन्म RevKasarputale97.pdf
9201 राधानगरी  कासारपुतळे बहीरा बीन आपा पा यास मुलगी नाव सातापा  महसुल  जन्म RevKasarputale98.pdf
9202 राधानगरी  कासारपुतळे मानापा बीन सीतु नीकाडा यास मुलगी नाव सुंद्रा  महसुल  जन्म RevKasarputale99.pdf
9203 राधानगरी  कासारपुतळे मजा सुलताना पा यास मुलगी नाव चागुना महसुल  जन्म RevKasarputale100.pdf
9204 राधानगरी  कासारपुतळे सुंदरी काम सतबा नीकाडा  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale101.pdf
9205 राधानगरी  कासारपुतळे मैनी बाप सतबा नीकाडा महसुल  मृत्यु  RevKasarputale102.pdf
9206 राधानगरी  कासारपुतळे सुंदरी बाप लक्ष्मण चवाण  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale103.pdf
9207 राधानगरी  कासारपुतळे कासी बाप रामा माहलकर महसुल  मृत्यु  RevKasarputale104.pdf
9208 राधानगरी  कासारपुतळे साह बीन सीतु नीकाडा महसुल  मृत्यु  RevKasarputale105.pdf
9209 राधानगरी  कासारपुतळे सुबाना आबा पा यास मुलगी नाव संती महसुल  जन्म RevKasarputale106.pdf
9210 राधानगरी  कासारपुतळे लक्षमण खाडया यास मुलगी नाव चंद्री  महसुल  जन्म RevKasarputale107.pdf
9211 राधानगरी  कासारपुतळे बाबु डगर यास मुलगी नाव आकी महसुल  जन्म RevKasarputale108.pdf
9212 राधानगरी  कासारपुतळे सावजी फराकटा यास मुलगा गुंडु महसुल  जन्म RevKasarputale109.pdf
9213 राधानगरी  कासारपुतळे वीटु दाजी पाटील यास मुलगा नाव  महसुल  जन्म RevKasarputale110.pdf
9214 राधानगरी  कासारपुतळे मळु वीटु पोवार यास मुलगा नाव  महसुल  जन्म RevKasarputale111.pdf
9215 राधानगरी  कासारपुतळे सीरबा सुबाना चवाण याची मुलगी नाव मैना महसुल  जन्म RevKasarputale112.pdf
9216 राधानगरी  कासारपुतळे राघु आपा पा यास मुलगा  महसुल  जन्म RevKasarputale113.pdf
9217 राधानगरी  कासारपुतळे रकमाई कोम हणमा धुमाला  महसुल  मृत्यु  RevKasarputale114.pdf
9218 राधानगरी  कासारपुतळे तारी कोम धोंडी पा महसुल  मृत्यु  RevKasarputale115.pdf
9219 राधानगरी  कासारपुतळे राजबा बीन आबा दवळकर यास मुलगा नाव नारायण  महसुल  जन्म RevKasarputale116.pdf
9220 राधानगरी  कासारपुतळे आबु पोवार यास मुलगा नाव दतु महसुल  जन्म RevKasarputale117.pdf
9221 राधानगरी  कासारपुतळे रामा माहलकर यास मुलगा महादेउ महसुल  जन्म RevKasarputale118.pdf
9222 राधानगरी  कासारपुतळे बहीरु वीटु पोवार यास मुलगा नाव धोंडी महसुल  जन्म RevKasarputale119.pdf
9223 राधानगरी सरवडे साती बाप रामा बापु पा  महसुल  जन्म RevSarawade1.pdf
9224 राधानगरी सरवडे धोंडी बाप बापु धाउजी/ भाउजी पा  महसुल  जन्म RevSarawade2.pdf
9225 राधानगरी सरवडे सतु उर्प बाप आपा सखाजी पा  महसुल  जन्म RevSarawade3.pdf
9226 राधानगरी सरवडे जोती बीन वीठु येरुडकर  महसुल  मृत्यु  RevSarawade4.pdf
9227 राधानगरी सरवडे चैहरी बाप कृष्णा शयीत  महसुल  मृत्यु  RevSarawade5.pdf
9228 राधानगरी सरवडे भागी बाप वीटु येरुडकर  महसुल  मृत्यु  RevSarawade6.pdf
9229 राधानगरी सरवडे जोती सावजी पा  महसुल  मृत्यु  RevSarawade7.pdf
9230 राधानगरी सरवडे बाइनी बाप आपा पाटील आकनुरकर  महसुल  जन्म RevSarawade8.pdf
9231 राधानगरी सरवडे सीवा बाप कासीबा वाईगडा  महसुल  जन्म RevSarawade9.pdf
9232 राधानगरी सरवडे बाईनी बाप सुडीपना पा  महसुल  मृत्यु  RevSarawade10.pdf
9233 राधानगरी सरवडे गवरी बाप बाबाजी मुसल्या  महसुल  मृत्यु  RevSarawade11.pdf
9234 राधानगरी सरवडे देतु बीन सुलताना पा  महसुल  मृत्यु  RevSarawade12.pdf
9235 राधानगरी सरवडे भागु बाप बाबाजी लाड  महसुल  मृत्यु  RevSarawade13.pdf
9236 राधानगरी सरवडे बायनी बाप म्हतारा रानमळा  महसुल  मृत्यु  RevSarawade14.pdf
9237 राधानगरी सरवडे तायनी बाप आपा पा  महसुल  मृत्यु  RevSarawade15.pdf
9238 राधानगरी सरवडे बाईनी बाप राउ वागवेकर  महसुल  मृत्यु  RevSarawade16.pdf
9239 राधानगरी सरवडे रामा बाप आबाजी आपा कोपरडेकर  महसुल  जन्म RevSarawade17.pdf
9240 राधानगरी सरवडे बया बाप बाबाजी सरसगा पा  महसुल  जन्म RevSarawade18.pdf
9241 राधानगरी सरवडे आकी बाप भात्या आनंदा पा  महसुल  जन्म RevSarawade19.pdf
9242 राधानगरी सरवडे गंगाजी बाप सकाबा वागवेकर  महसुल  मृत्यु  RevSarawade20.pdf
9243 राधानगरी सरवडे गणु बीन नाना पाटील  महसुल  मृत्यु  RevSarawade21.pdf
9244 राधानगरी सरवडे बयुला बीन संतु मारया  महसुल  मृत्यु  RevSarawade22.pdf
9245 राधानगरी सरवडे संतु बाबाजी जरग  महसुल  मृत्यु  RevSarawade23.pdf
9246 राधानगरी सरवडे धोंडी जोती वाईगडा  महसुल  मृत्यु  RevSarawade24.pdf
9247 राधानगरी सरवडे दाजी बीन जोती उडगे  महसुल  मृत्यु  RevSarawade25.pdf
9248 राधानगरी सरवडे माणकु राणोजी पा आकनुर महसुल  मृत्यु  RevSarawade26.pdf
9249 राधानगरी सरवडे भागु बाप संतु बीन वीटु पा  महसुल  जन्म RevSarawade27.pdf
9250 राधानगरी सरवडे भागु बाप यसबा लालु मुसऱ्या  महसुल  जन्म RevSarawade28.pdf
9251 राधानगरी सरवडे सीवा बाप बाबाजी लदतार जरग  महसुल  जन्म RevSarawade29.pdf
9252 राधानगरी सरवडे कीरुपा बाप बाबाजी सावजी वागवेकर  महसुल  जन्म RevSarawade30.pdf
9253 राधानगरी सरवडे तुकु बाप गोपाळा येकल  महसुल  मृत्यु  RevSarawade31.pdf
9254 राधानगरी सरवडे सुबाना बीन नाना मोरसकर  महसुल  मृत्यु  RevSarawade32.pdf
9255 राधानगरी सरवडे बाळी बाप रावजी पा  महसुल  मृत्यु  RevSarawade33..pdf
9256 राधानगरी सरवडे साळु कोम रवळु जठार  महसुल  मृत्यु  RevSarawade34.pdf
9257 राधानगरी सरवडे नागु सुलताना मारया  महसुल  मृत्यु  RevSarawade35.pdf
9258 राधानगरी सरवडे सई बाप रामा बापु कोपरडकर  महसुल  जन्म RevSarawade36.pdf
9259 राधानगरी सरवडे धोंडी बाप जाता पा आणाजकर  महसुल  जन्म RevSarawade37.pdf
9260 राधानगरी सरवडे संतु बाप आबा सकोजी पाटील  महसुल  जन्म RevSarawade38.pdf
9261 राधानगरी सरवडे नरसु बाप सुबाना चउगला आवळीकर  महसुल  जन्म RevSarawade39.pdf
9262 राधानगरी सरवडे धोंडी बाप बाबाजी बापु मुसल्या  महसुल  जन्म RevSarawade40.pdf
9263 राधानगरी सरवडे धोंडी बाप संतु वेकोजी काडगडा  महसुल  जन्म RevSarawade41.pdf
9264 राधानगरी सरवडे वीटी बाप रामा पा  महसुल  मृत्यु  RevSarawade42.pdf
9265 राधानगरी सरवडे सुबाना बाप राणोजी सुलताना यकसीगा  महसुल  जन्म RevSarawade43.pdf
9266 राधानगरी सरवडे हरी बीन गोवींदा वनदार  महसुल  मृत्यु  RevSarawade44.pdf
9267 राधानगरी सरवडे वीटु बाप माणकु राघु बुजर  महसुल  जन्म RevSarawade45.pdf
9268 राधानगरी सरवडे सही बाप यसबा संतु रानमाळा  महसुल  जन्म RevSarawade46.pdf
9269 राधानगरी सरवडे रमा बाप नागोजी बापु पा  महसुल  जन्म RevSarawade47.pdf
9270 राधानगरी सरवडे आबा बीन बाळा चवाण महसुल  मृत्यु  RevSarawade48.pdf
9271 राधानगरी सरवडे रकमी बाप बाबु बापु भालायकर  महसुल  जन्म RevSarawade49.pdf
9272 राधानगरी सरवडे बाप नाना सकोजी देवरडेकर  महसुल  जन्म RevSarawade50.pdf
9273 राधानगरी सरवडे जाहातु बाप बाळा धोंडी मारया  महसुल  जन्म RevSarawade51.pdf
9274 राधानगरी सरवडे गोफई कोम वीठु कापडकर  महसुल  मृत्यु  RevSarawade52.pdf
9275 राधानगरी सरवडे वीटी बाप भईरु पा  महसुल  मृत्यु  RevSarawade53.pdf
9276 राधानगरी सरवडे मसु बीन जोती वाईंगडा  महसुल  मृत्यु  RevSarawade54.pdf
9277 राधानगरी सरवडे सीवा बीन संतु मीटील महसुल  मृत्यु  RevSarawade55.pdf
9278 राधानगरी सरवडे ताणी बाप राणोजी मोरया  महसुल  मृत्यु  RevSarawade56.pdf
9279 राधानगरी सरवडे आबा बाप मुकु आपा खोराठा  महसुल  जन्म RevSarawade57.pdf
9280 राधानगरी सरवडे नई बाप धुनापा आपा पोवार  महसुल  जन्म RevSarawade58.pdf
9281 राधानगरी सरवडे भीवा बाप बाबजी म्हातु रदया  महसुल  जन्म RevSarawade59.pdf
9282 राधानगरी सरवडे कोंडीबा बाप कासीबा कृष्णा जीतकर  महसुल  जन्म RevSarawade60.pdf
9283 राधानगरी सरवडे हरी बाप रामा भईरु पा  महसुल  जन्म RevSarawade61.pdf
9284 राधानगरी सरवडे आकु बाप आपा रामजी वागवेकर  महसुल  जन्म RevSarawade62.pdf
9285 राधानगरी सरवडे सातापा बाप रावजी बीन मरगु मुदालकर  महसुल  जन्म RevSarawade63.pdf
9286 राधानगरी सरवडे आकु बाप जीवबा बीन बाळा भोसले  महसुल  जन्म RevSarawade64.pdf
9287 राधानगरी सरवडे आकोबा बाप संतु भईरू पा  महसुल  जन्म RevSarawade65.pdf
9288 राधानगरी सरवडे कोडु बाप धोंडी जीवाजी चउगला  महसुल  जन्म RevSarawade66.pdf
9289 राधानगरी सरवडे सीवा बाप वीठु आपा ईरुडकर  महसुल  जन्म RevSarawade67.pdf
9290 राधानगरी सरवडे आबा बाप मसु पडु पा  महसुल  जन्म RevSarawade68.pdf
9291 राधानगरी सरवडे बाप सकोबा लीबाजी गोमरा  महसुल  जन्म RevSarawade69.pdf
9292 राधानगरी सरवडे भीवा बाप आपा लीबाजी गोमरा  महसुल  जन्म RevSarawade70.pdf
9293 राधानगरी सरवडे सुबाना रामजी काळुगडा  महसुल  मृत्यु  RevSarawade71.pdf
9294 राधानगरी सरवडे रामा बाबाजी भावाना ताडकर  महसुल  जन्म RevSarawade72.pdf
9295 राधानगरी सरवडे मोमती बाप सावबा बीन बली पा  महसुल  जन्म RevSarawade73.pdf
9296 राधानगरी सरवडे ईसराम बाप तुलबाजी पारु पा कुरवाडी  महसुल  जन्म RevSarawade74.pdf
9297 राधानगरी सरवडे सुबाना रामजी काळुगडा  महसुल  मृत्यु  RevSarawade75.pdf
9298 राधानगरी सरवडे येसबा बीन माभया खराटयाची मुलगी  महसुल  जन्म RevSarawade76.pdf
9299 राधानगरी सरवडे बाबु बीन सुभाना कुदळे यांचा मुलगा नाव राजबा  महसुल  जन्म RevSarawade77.pdf
9300 राधानगरी सरवडे रावजी नवलु/जवलु मालवे याचा मुलगा नारायण  महसुल  जन्म RevSarawade78.pdf
9301 राधानगरी सरवडे आबा गंगाजी पा याचा मुलगा रामा  महसुल  जन्म RevSarawade79.pdf
9302 राधानगरी सरवडे कृष्णी बाप सीवा मोरे  महसुल  जन्म RevSarawade80.pdf
9303 राधानगरी सरवडे गणु आबाजी भोसले पीराचीवाडीकर  महसुल  जन्म RevSarawade81.pdf
9304 राधानगरी सरवडे धोंडी सखोजी साटे  महसुल  मृत्यु  RevSarawade82.pdf
9305 राधानगरी सरवडे राणु बाप मरगु बीन तात्या जगर  महसुल  जन्म RevSarawade83.pdf
9306 राधानगरी पंडेवाडी संतु बाप जाना बीन नरसु मासाळ  महसुल  जन्म  RevPandewadi1.pdf
9307 राधानगरी पंडेवाडी सकु बाप गोवींदा बीन संतु पा  महसुल  जन्म  RevPandewadi2.pdf
9308 राधानगरी पंडेवाडी सीवबा बाप राघु बीन सुडीप पवार  महसुल  जन्म  RevPandewadi3.pdf
9309 राधानगरी पंडेवाडी बाळा बीन रामा चोगला  महसुल   मृत्यु  RevPandewadi4.pdf
9310 राधानगरी पंडेवाडी कृष्णा सीताराम बीन सुविपना पा  महसुल  जन्म  RevPandewadi5.pdf
9311 राधानगरी पंडेवाडी मुलगा बाप बाबु पलिंद्र नाव देतु  महसुल  जन्म  RevPandewadi6.pdf
9312 राधानगरी पंडेवाडी ईठी बाप रावजी माणकु पंडया  महसुल  मृत्यु RevPandewadi7.pdf
9313 राधानगरी पंडेवाडी तुकाराम बापाचे नाव संतु पंडया बीदरकर  महसुल  मृत्यु RevPandewadi8.pdf
9314 राधानगरी पंडेवाडी तारी कालो नाघा बापु पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi9.pdf
9315 राधानगरी पंडेवाडी राणोजी बीन संतु चोगला  महसुल  मृत्यु RevPandewadi10.pdf
9316 राधानगरी पंडेवाडी चांदली बीन नारु पंडया  महसुल  मृत्यु RevPandewadi11.pdf
9317 राधानगरी पंडेवाडी भागु कालो दादा पंडया  महसुल  मृत्यु RevPandewadi12.pdf
9318 राधानगरी पंडेवाडी आतु कालो राघु पंडया  महसुल  मृत्यु RevPandewadi13.pdf
9319 राधानगरी पंडेवाडी पीसाला दावजी पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi14.pdf
9320 राधानगरी पंडेवाडी ई कालो हंसजी पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi15.pdf
9321 राधानगरी पंडेवाडी आकू बाप संतु बापु पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi16.pdf
9322 राधानगरी पंडेवाडी भगोजी बीन सेखाबा ईखराळा  महसुल  जन्म  RevPandewadi17.pdf
9323 राधानगरी पंडेवाडी रामा बीन बापु पंडया  महसुल  जन्म  RevPandewadi18.pdf
9324 राधानगरी पंडेवाडी दतु बाप कोंडी रामा पाटील  महसुल  जन्म  RevPandewadi19.pdf
9325 राधानगरी पंडेवाडी जाना सेखाबा पकुल याची मुलगी  महसुल  जन्म  RevPandewadi20.pdf
9326 राधानगरी पंडेवाडी कनेही कालो गुपा पाहतुमे  महसुल  मृत्यु RevPandewadi21.pdf
9327 राधानगरी पंडेवाडी गणु बीन आपा पंडया  महसुल  मृत्यु RevPandewadi22.pdf
9328 राधानगरी पंडेवाडी लींबा कालो साळोजी पदमवाडे  महसुल  मृत्यु RevPandewadi23.pdf
9329 राधानगरी पंडेवाडी शरी बाप जाईजी पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi24.pdf
9330 राधानगरी पंडेवाडी बापु फाईक यांतु तुरवडकर  महसुल  जन्म  RevPandewadi25.pdf
9331 राधानगरी पंडेवाडी आबाजी बाप कोंडी बापु पाटील  महसुल  जन्म  RevPandewadi26.pdf
9332 राधानगरी पंडेवाडी चंद्रा बाप बळव्या संतु जडकु  महसुल  जन्म  RevPandewadi27.pdf
9333 राधानगरी पंडेवाडी राजुपा बाप बाबु भागुजी पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi28.pdf
9334 राधानगरी पंडेवाडी रामा शीतु पंडया याचा मुलगा संतु बीन खया  महसुल  जन्म  RevPandewadi29.pdf
9335 राधानगरी पंडेवाडी रामा दतु पाटील यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevPandewadi30.pdf
9336 राधानगरी पंडेवाडी आतु बाप संतु यासी मुलगी  महसुल  जन्म  RevPandewadi31.pdf
9337 राधानगरी पंडेवाडी लक्ष्मण आपा रामा पा यांस मुलगा  महसुल  जन्म  RevPandewadi32.pdf
9338 राधानगरी पंडेवाडी दतु बाप नावी सखोबा वरटगे  महसुल  जन्म  RevPandewadi33.pdf
9339 राधानगरी पंडेवाडी धोंडी बीन रावजी माणकु पाटील  महसुल  जन्म  RevPandewadi34.pdf
9340 राधानगरी पंडेवाडी कोंडी बाप लक्ष्मण माणकु पा ला  महसुल  जन्म  RevPandewadi35.pdf
9341 राधानगरी पंडेवाडी लकु बीन सवबा पाटील महसुल  जन्म  RevPandewadi36.pdf
9342 राधानगरी पंडेवाडी आतु कालो गोवींदा सींदा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi37.pdf
9343 राधानगरी पंडेवाडी बाब्या बीन बालु ढेग्या  महसुल  मृत्यु RevPandewadi38.pdf
9344 राधानगरी पंडेवाडी जनी बाप कोंडी बीन बापु पाटील  महसुल  जन्म  RevPandewadi39.pdf
9345 राधानगरी पंडेवाडी आतु कालो राया पंडया महसुल  मृत्यु RevPandewadi40.pdf
9346 राधानगरी पंडेवाडी पारती बाप जाना रबाबपर  महसुल  मृत्यु RevPandewadi41.pdf
9347 राधानगरी पंडेवाडी भावनावे लहु पंडया  महसुल  मृत्यु RevPandewadi42.pdf
9348 राधानगरी पंडेवाडी राउ बीन प्यातु पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi43.pdf
9349 राधानगरी पंडेवाडी ववीनी बाप बाळा पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi44.pdf
9350 राधानगरी पंडेवाडी बाप्या बीन सुभाना पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi45.pdf
9351 राधानगरी पंडेवाडी बनी कालो जाना परनंली  महसुल  मृत्यु RevPandewadi46.pdf
9352 राधानगरी पंडेवाडी वीटु बाप बाळा पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi47.pdf
9353 राधानगरी पंडेवाडी सुला कालो हरी पायाल  महसुल  मृत्यु RevPandewadi48.pdf
9354 राधानगरी पंडेवाडी कुशी कालो सीतु पाडया महसुल  मृत्यु RevPandewadi49.pdf
9355 राधानगरी पंडेवाडी रामा बीन जाना पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi50.pdf
9356 राधानगरी पंडेवाडी आकु बाप कृष्णा पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi51.pdf
9357 राधानगरी पंडेवाडी तुकई कालो लकु पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi52.pdf
9358 राधानगरी पंडेवाडी सखाराम पा यास मुलगी जाहली नाव कमळी  महसुल  जन्म  RevPandewadi53.pdf
9359 राधानगरी पंडेवाडी जनी बाप धोंडी जडंबर नाव जनी  महसुल  जन्म  RevPandewadi54.pdf
9360 राधानगरी पंडेवाडी बावई बाप धोंडी रायाराणा बाळाई  महसुल  जन्म  RevPandewadi55.pdf
9361 राधानगरी पंडेवाडी तुकई कालो मया जडंदर  महसुल  मृत्यु RevPandewadi56.pdf
9362 राधानगरी पंडेवाडी बाळा कालो रामा खाडेकर  महसुल  मृत्यु RevPandewadi57.pdf
9363 राधानगरी पंडेवाडी आबा राघो पाटील यास मुलगा नाव महसुल  जन्म  RevPandewadi58.pdf
9364 राधानगरी पंडेवाडी सखाराम म्हातु बौकर  महसुल  जन्म  RevPandewadi59.pdf
9365 राधानगरी पंडेवाडी आनी/आजी बाप गोपाळा बडा पाटील  महसुल  जन्म  RevPandewadi60.pdf
9366 राधानगरी पंडेवाडी तुकाराम बाबाजी पंडया मयत  महसुल  मृत्यु RevPandewadi61.pdf
9367 राधानगरी पंडेवाडी आउजी बाप लक्ष्मण सवबा पाटील  महसुल  जन्म  RevPandewadi62.pdf
9368 राधानगरी पंडेवाडी भाउ बाप राउ धोंडी तोरसकर  महसुल  जन्म  RevPandewadi63.pdf
9369 राधानगरी पंडेवाडी तुंली सीवा बाबु पाटील  महसुल  जन्म  RevPandewadi64.pdf
9370 राधानगरी पंडेवाडी यसबा बीन सीवाजी पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi65.pdf
9371 राधानगरी पंडेवाडी कमळी बाप गणु  महसुल  मृत्यु RevPandewadi66.pdf
9372 राधानगरी पंडेवाडी धोंडी बाप वाणजा वळेकर  महसुल  मृत्यु RevPandewadi67.pdf
9373 राधानगरी पंडेवाडी तुकाराम रामा राघु पा  महसुल  जन्म  RevPandewadi68.pdf
9374 राधानगरी पंडेवाडी गवरा बाप कुरंदर  महसुल  जन्म  RevPandewadi69.pdf
9375 राधानगरी पंडेवाडी आटु बाप सखाबा बापु आगमे  महसुल  जन्म  RevPandewadi70.pdf
9376 राधानगरी पंडेवाडी सखाराम म्हातु सुकारकर  महसुल  जन्म  RevPandewadi71.pdf
9377 राधानगरी पंडेवाडी जना बाप सिवराम राशवड  महसुल  जन्म  RevPandewadi72.pdf
9378 राधानगरी पंडेवाडी दतु सीवराम दादा पाटील महसुल  जन्म  RevPandewadi73.pdf
9379 राधानगरी पंडेवाडी दतु बीन रामा पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi74.pdf
9380 राधानगरी पंडेवाडी मुलगी बाप बाबु रामा चउगला  महसुल  जन्म  RevPandewadi75.pdf
9381 राधानगरी पंडेवाडी मुलगी बाप हवहजी सुबा कवडं  महसुल  जन्म  RevPandewadi76.pdf
9382 राधानगरी पंडेवाडी जोत्या बीन इम पेडना  महसुल  मृत्यु RevPandewadi77.pdf
9383 राधानगरी पंडेवाडी मुलगी नाव ठेवले नाही बाप आप्पा पतु पाटला  महसुल  मृत्यु RevPandewadi78.pdf
9384 राधानगरी पंडेवाडी कंबाजी बाप कोंडीबा म्हातु ढेंग्या  महसुल  जन्म  RevPandewadi79.pdf
9385 राधानगरी पंडेवाडी मंजी म्हातु बापु पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi80.pdf
9386 राधानगरी पंडेवाडी तानी बाप बाबु कोंडी पा माघेडे  महसुल  मृत्यु RevPandewadi81.pdf
9387 राधानगरी पंडेवाडी तारा बाप नाथा संतु पा  महसुल  जन्म  RevPandewadi82.pdf
9388 राधानगरी पंडेवाडी धोंडी बाप गुंडु बापु पाटील  महसुल  जन्म  RevPandewadi83.pdf
9389 राधानगरी पंडेवाडी गणु बाप जाना देसाई  महसुल  जन्म  RevPandewadi84.pdf
9390 राधानगरी पंडेवाडी रामु बाप लक्ष्मण सधबे  महसुल  जन्म  RevPandewadi85.pdf
9391 राधानगरी पंडेवाडी आकु बाप धोंडी बापु पंडया  महसुल  जन्म  RevPandewadi86.pdf
9392 राधानगरी पंडेवाडी रखमा बाप नाथा संतु पाटील  महसुल  जन्म  RevPandewadi87.pdf
9393 राधानगरी पंडेवाडी जणी बाप लक्ष्मण माणकु पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi88.pdf
9394 राधानगरी पंडेवाडी हरी जोती पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi89.pdf
9395 राधानगरी पंडेवाडी गंगु कोला राउ पोवार महसुल  मृत्यु RevPandewadi90.pdf
9396 राधानगरी पंडेवाडी राऊ भागोजी पोवार  महसुल  मृत्यु RevPandewadi91.pdf
9397 राधानगरी पंडेवाडी रामा वीठु गुरव  महसुल  मृत्यु RevPandewadi92.pdf
9398 राधानगरी पंडेवाडी वीरता कोला सखोबा नारु पंडया महसुल  मृत्यु RevPandewadi93.pdf
9399 राधानगरी पंडेवाडी आई कई कोला वीठु गूरव  महसुल  मृत्यु RevPandewadi94.pdf
9400 राधानगरी पंडेवाडी दीरता कोला बापु सयाजी पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi95.pdf
9401 राधानगरी पंडेवाडी धोंडु कोला धोंडी कुशापा कदम  महसुल  मृत्यु RevPandewadi96.pdf
9402 राधानगरी पंडेवाडी जाना सखोबा पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi97.pdf
9403 राधानगरी पंडेवाडी आपा रामा पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi98.pdf
9404 राधानगरी पंडेवाडी बाबु लींगू पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi99.pdf
9405 राधानगरी पंडेवाडी साळु काळो धजु राजापुरकर  महसुल  मृत्यु RevPandewadi100.pdf
9406 राधानगरी पंडेवाडी राउ दादा पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi101.pdf
9407 राधानगरी पंडेवाडी सीवा कुशापा पंडया  महसुल  मृत्यु RevPandewadi102.pdf
9408 राधानगरी पंडेवाडी बाळकी बाप दतु कोंडी पा सोळांकुर महसुल  जन्म  RevPandewadi103.pdf
9409 राधानगरी पंडेवाडी कासी बाप म्हातु साआरापा बोकर  महसुल  जन्म  RevPandewadi104.pdf
9410 राधानगरी पंडेवाडी सदु हरी पाटील महसुल  मृत्यु RevPandewadi105.pdf
9411 राधानगरी पंडेवाडी परीता कोला संतु रावजी पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi106.pdf
9412 राधानगरी पंडेवाडी ममता कोला जीवबा संतु पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi107.pdf
9413 राधानगरी पंडेवाडी ताई कालो बाळा संतु पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi108.pdf
9414 राधानगरी पंडेवाडी मजी बाप लकु ज्ञाना पाटील  महसुल  जन्म  RevPandewadi109.pdf
9415 राधानगरी पंडेवाडी दतु बीन सुभाना पदजी पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi110.pdf
9416 राधानगरी पंडेवाडी तात्या संतु पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi111.pdf
9417 राधानगरी पंडेवाडी गवरा कोला सखाराम दादा पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi112.pdf
9418 राधानगरी पंडेवाडी गुंडया बाप बाबु भागोजी पा  महसुल  जन्म  RevPandewadi113.pdf
9419 राधानगरी पंडेवाडी बाप लकु सखोबा पा  महसुल  जन्म  RevPandewadi114.pdf
9420 राधानगरी पंडेवाडी येसी बाप सखाराम बापु चौगुला  महसुल  जन्म  RevPandewadi115.pdf
9421 राधानगरी पंडेवाडी राजू कोला जयराम पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi116.pdf
9422 राधानगरी पंडेवाडी रामा धोंडी पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi117.pdf
9423 राधानगरी पंडेवाडी लकू सखोबाचा मुलगा नाव ठेवले नाही  महसुल  मृत्यु RevPandewadi118.pdf
9424 राधानगरी पंडेवाडी रामु बाप नाथा संतु पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi119.pdf
9425 राधानगरी पंडेवाडी आतु बाप वीठु सखाराम पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi120.pdf
9426 राधानगरी पंडेवाडी लकु बाबाजी वारंग  महसुल  मृत्यु RevPandewadi121.pdf
9427 राधानगरी पंडेवाडी सुला बाप सुभाना रामा पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi122.pdf
9428 राधानगरी पंडेवाडी ताई कोला बाबाजी पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi123.pdf
9429 राधानगरी पंडेवाडी भाउ बाप बाळा संतु पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi124.pdf
9430 राधानगरी पंडेवाडी आबा धोंडी पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi125.pdf
9431 राधानगरी पंडेवाडी रकमी बाप बाबु रामा चौगला  महसुल  मृत्यु RevPandewadi126.pdf
9432 राधानगरी पंडेवाडी रकमी बाप नाथा संतु पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi127.pdf
9433 राधानगरी पंडेवाडी दाजी बाप हवल म्हतु नाईकवडे  महसुल  जन्म  RevPandewadi128.pdf
9434 राधानगरी पंडेवाडी कोंडी बाप सीवा बाबु पाटील  महसुल  जन्म  RevPandewadi129.pdf
9435 राधानगरी पंडेवाडी कृष्णा सीवराम पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi130.pdf
9436 राधानगरी पंडेवाडी देवबा माकु पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi131.pdf
9437 राधानगरी पंडेवाडी संक्या बीन हकवंडी पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi132.pdf
9438 राधानगरी पंडेवाडी रामा सुभाना माघलीकर  महसुल  मृत्यु RevPandewadi133.pdf
9439 राधानगरी पंडेवाडी लक्ष्मण भीवा पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi134.pdf
9440 राधानगरी पंडेवाडी आतु कालो तातोबा पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi135.pdf
9441 राधानगरी पंडेवाडी गुंडु राऊ पा  महसुल  मृत्यु RevPandewadi136.pdf
9442 राधानगरी पंडेवाडी धोंडी बाप भागोजी म्हातु गुरव  महसुल  मृत्यु RevPandewadi137.pdf
9443 राधानगरी पंडेवाडी सीवा बाबु पाटील  महसुल  मृत्यु RevPandewadi138.pdf
9444 राधानगरी पंडेवाडी तुळसी बाप सखाराम चौगला महसुल  मृत्यु RevPandewadi139.pdf
9445 राधानगरी पंडेवाडी संताई कालो सुभाना तोडकर  महसुल  मृत्यु RevPandewadi140.pdf
9446 राधानगरी पंडेवाडी सीवा पाटील देव्या  महसुल  मृत्यु RevPandewadi141.pdf
9447 राधानगरी मल्लेवाडी आकु कोम रामा पा  महसुल  मृत्यु  RevMallewadi1.pdf
9448 राधानगरी मल्लेवाडी सोनु बाप संतु बीन रावजी नीकम यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevMallewadi2.pdf
9449 राधानगरी मल्लेवाडी गोवींदा बाप म्हातु बीन लक्ष्मण यादव यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevMallewadi3.pdf
9450 राधानगरी मल्लेवाडी संतु साळोजी पाटील  महसुल  मृत्यु  RevMallewadi4.pdf
9451 राधानगरी मल्लेवाडी दारी बाप सुभाना खराडया  महसुल  जन्म  RevMallewadi5.pdf
9452 राधानगरी मल्लेवाडी जनी बाप रामा संतु खराडया  महसुल  जन्म  RevMallewadi6.pdf
9453 राधानगरी मल्लेवाडी लक्षुमण बीन म्हातु सराडया मलवाडीकर  महसुल  मृत्यु  RevMallewadi7.pdf
9454 राधानगरी मल्लेवाडी धोंडी कोम बालु नाहीक  महसुल  मृत्यु  RevMallewadi8.pdf
9455 राधानगरी मल्लेवाडी गोवींदा बाप रामा खराडया  महसुल  मृत्यु  RevMallewadi9.pdf
9456 राधानगरी मल्लेवाडी लक्ष्मण जोती खराडया  महसुल  जन्म  RevMallewadi10.pdf
9457 राधानगरी मल्लेवाडी मैना कोम आपा कुराणे  महसुल  मृत्यु  RevMallewadi11.pdf
9458 राधानगरी मल्लेवाडी मंजुळा बाप कलु बापु मोरे  महसुल  मृत्यु  RevMallewadi12.pdf
9459 राधानगरी मल्लेवाडी तानी बाप लक्ष्मण हुजरे  महसुल  मृत्यु  RevMallewadi13.pdf
9460 राधानगरी मल्लेवाडी सावुजी खडाजी पाटील  महसुल  मृत्यु  RevMallewadi14.pdf
9461 राधानगरी मल्लेवाडी पीराजी बीन सखोजी पा  महसुल  मृत्यु  RevMallewadi15.pdf
9462 राधानगरी बुजवडे वीठु बीन लक्ष्मुण मोरे सरवडेकर याजला मुलगा जाहला नाव गोपाळ महसुल  जन्म  RevBujawade1.pdf
9463 राधानगरी बुजवडे सुभाना बीन बापु दवलडेकर याजला मुलगा जाईला कृष्णा महसुल  जन्म  RevBujawade2.pdf
9464 राधानगरी बुजवडे ताई बाप आंबाजी गुण्या पाटला  महसुल   मृत्यु  RevBujawade3.pdf
9465 राधानगरी बुजवडे कृष्णा बीन रखमाजी माने  महसुल  मृत्यु  RevBujawade4.pdf
9466 राधानगरी बुजवडे सुभाना बीन भैरु पा याजला मुलगा जाहला नाव हरी  महसुल  जन्म  RevBujawade5.pdf
9467 राधानगरी बुजवडे रखमाजी बीन रामा माने याजला मुलगा जाहला नाव कृष्णा  महसुल  जन्म  RevBujawade6.pdf
9468 राधानगरी बुजवडे संतु बीन व्येकु भोपळया याजला मुलगा ज्ञानु  महसुल  जन्म  RevBujawade7.pdf
9469 राधानगरी बुजवडे लक्ष्मुण रामा माने याजला मुलगा कृष्णा महसुल  जन्म  RevBujawade8.pdf
9470 राधानगरी बुजवडे बाबाजी बीन कृष्णा मुतुगडा याजला मुलगा जाहला रानबा  महसुल  जन्म  RevBujawade9.pdf
9471 राधानगरी बुजवडे संतु बीन राणोजी बोटळया मुलगा कृष्णा महसुल  जन्म  RevBujawade10.pdf
9472 राधानगरी बुजवडे बापु बीन खुळु भारंबा  महसुल  मृत्यु  RevBujawade11.pdf
9473 राधानगरी बुजवडे सुभाना तात्या आसणे याजला मुलगा रामा  महसुल  जन्म  RevBujawade12.pdf
9474 राधानगरी बुजवडे गोवींदा वाकोजी कलीगता याजला मुलगा नाव दतु महसुल  जन्म  RevBujawade13.pdf
9475 राधानगरी बुजवडे वीठी बाप राघो भैरु पातल्या  महसुल  मृत्यु  RevBujawade14.pdf
9476 राधानगरी बुजवडे रामा बीन कुशापा मरकुर याजला मूलगी सती महसुल  जन्म  RevBujawade15.pdf
9477 राधानगरी बुजवडे कृष्णा बीन आनु चौगला मुलगा लींगु  महसुल  जन्म  RevBujawade16.pdf
9478 राधानगरी बुजवडे आई चंदर मगाली मुलगा हरी  महसुल  जन्म  RevBujawade17.pdf
9479 राधानगरी बुजवडे गोपाळा येकल याजला मुलगी जाईली नाव आंबु  महसुल  जन्म  RevBujawade18.pdf
9480 राधानगरी बुजवडे आपा रायपा जंगम याजला मुलगी जाईली नाव कृष्णी  महसुल  जन्म  RevBujawade19.pdf
9481 राधानगरी बुजवडे सुभाना बीन रामा सींदे  महसुल  मृत्यु  RevBujawade20.pdf
9482 राधानगरी बुजवडे सावबा बाबु चवाण महसुल  मृत्यु  RevBujawade21.pdf
9483 राधानगरी बुजवडे सखोबा बीन गणु चौगला याजला मुलगा नाव सुभाना  महसुल  जन्म  RevBujawade22.pdf
9484 राधानगरी बुजवडे नरसापा आनु चौगला याजला मुलगा नाव आनु महसुल  जन्म  RevBujawade23.pdf
9485 राधानगरी बुजवडे आनु बीन नरवापा चौगला  महसुल  मृत्यु  RevBujawade24.pdf
9486 राधानगरी बुजवडे हरी आई चंद्राई मगाणी  महसुल  मृत्यु  RevBujawade25.pdf
9487 राधानगरी बुजवडे रामा बीन आपा फासया  महसुल  मृत्यु  RevBujawade26.pdf
9488 राधानगरी बुजवडे कृष्णा संतु बयपा  महसुल  मृत्यु  RevBujawade27.pdf
9489 राधानगरी बुजवडे सुभाना बीन नागू कलीगता  महसुल  मृत्यु  RevBujawade28.pdf
9490 राधानगरी बुजवडे आंबु काम रामा जाहली मैत  महसुल  मृत्यु  RevBujawade29.pdf
9491 राधानगरी बुजवडे बाळा बीन सतु गारगे याजला मुलगा नाव जोती  महसुल  जन्म  RevBujawade30.pdf
9492 राधानगरी बुजवडे आंबू भैरु पातल्या याजला मुलगा नाव  महसुल  जन्म  RevBujawade31.pdf
9493 राधानगरी बुजवडे पांडु बीन नाना चपळया याजला मुलगी नाव जना  महसुल  जन्म  RevBujawade32.pdf
9494 राधानगरी बुजवडे सतु कोम राणोजी सीमाल  महसुल  मृत्यु  RevBujawade33.pdf
9495 राधानगरी बुजवडे बाप रखमापा बीन रामा नवल्या याजला मुलगा जाईला सख्या  महसुल  जन्म  RevBujawade34.pdf
9496 राधानगरी बुजवडे बाबु बीन सुभाना बाचणेकर याजला मुलगा नाव तुका  महसुल  जन्म  RevBujawade35.pdf
9497 राधानगरी बुजवडे चंद्रा कोम बाबू मेगाण मैत महसुल  मृत्यु  RevBujawade36.pdf
9498 राधानगरी बुजवडे ज्ञानु बाप सुबाना भैरू चावे  महसुल  मृत्यु  RevBujawade37.pdf
9499 राधानगरी बुजवडे बाळा बाप गोवींदा सखोजी कडीगता  महसुल  मृत्यु  RevBujawade38.pdf
9500 राधानगरी बुजवडे सुभाना बीन भैरु चवाण मुलगा जाइला नाव आबा  महसुल  जन्म  RevBujawade39.pdf
9501 राधानगरी बुजवडे लींगु राघो ताडकर याजला मुलगी जाहली नाव तानी  महसुल  जन्म  RevBujawade40.pdf
9502 राधानगरी बुजवडे सुबाना बापु देवर्डेकर याजला मुलगी जाहली तानी  महसुल  जन्म  RevBujawade41.pdf
9503 राधानगरी बुजवडे बापु बीन रखमानी येकल  महसुल  मृत्यु  RevBujawade42.pdf
9504 राधानगरी बुजवडे राणी कोम सीताराम  महसुल  मृत्यु  RevBujawade43.pdf
9505 राधानगरी बुजवडे रमी तीरवडेकर इजला मुलगा जाईला नाव सर्जा महसुल  जन्म  RevBujawade44.pdf
9506 राधानगरी बुजवडे आबु कोम गोवींदा गोजारा सरवडे  महसुल  मृत्यु  RevBujawade45.pdf
9507 राधानगरी बुजवडे यसु कोम सकाजी कलीगता  महसुल  मृत्यु  RevBujawade46.pdf
9508 राधानगरी बुजवडे गोवींदा वाकोजी कलीगता याजला मुलगा नाव धोडया महसुल  जन्म  RevBujawade47.pdf
9509 राधानगरी बुजवडे नरसू आजू चौगला याजला मुलगा नाव गोपाळा  महसुल  जन्म  RevBujawade48.pdf
9510 राधानगरी बुजवडे गोवींदा रामा मान्या याजला मुलगा जाईला नाव कृष्णा  महसुल  जन्म  RevBujawade49.pdf
9511 राधानगरी बुजवडे जनी काम रावु चौगला  महसुल  मृत्यु  RevBujawade50.pdf
9512 राधानगरी बुजवडे गणु बीन सुबाना चवाण  महसुल  मृत्यु  RevBujawade51.pdf
9513 राधानगरी बुजवडे गोवींदा सतु सींदा याजला मुलगी जाहली नाव कृष्णी  महसुल  जन्म  RevBujawade52.pdf
9514 राधानगरी बुजवडे संत्या गणू चौगला याजला मुलगी जाहली नाव ठेवले नाही  महसुल  जन्म  RevBujawade53.pdf
9515 राधानगरी बुजवडे रमा कोम बाबाजी येळता  महसुल  मृत्यु  RevBujawade54.pdf
9516 राधानगरी बुजवडे बायनी कोम रामा ताडकर  महसुल  मृत्यु  RevBujawade55.pdf
9517 राधानगरी बुजवडे बली कोम तात्या पारु पा  महसुल  मृत्यु  RevBujawade56.pdf
9518 राधानगरी बुजवडे साकरा बीन सीवाजी पा  महसुल  मृत्यु  RevBujawade57.pdf
9519 राधानगरी बुजवडे आबा बाबाजी तळेकर  महसुल  मृत्यु  RevBujawade58.pdf
9520 राधानगरी बुजवडे विठु बीन गोवींदा पारके  महसुल  मृत्यु  RevBujawade59.pdf
9521 राधानगरी बुजवडे आकु कोम बाबु पाटील  महसुल  मृत्यु  RevBujawade60.pdf
9522 राधानगरी बुजवडे बाप खुळु मरगु सुतार मुलगा दतु  महसुल  जन्म  RevBujawade61.pdf
9523 राधानगरी बुजवडे बाप जयराम देवबा पाटील मुलगा खुळु  महसुल  जन्म  RevBujawade62.pdf
9524 राधानगरी बुजवडे बाप बाळा लक्ष्मण पाटील यास मुलगी जणी  महसुल  जन्म  RevBujawade63.pdf
9525 राधानगरी बुजवडे बाप बाबु खुळु पाटील यास मुलगा कृष्णा  महसुल  जन्म  RevBujawade64.pdf
9526 राधानगरी बुजवडे भागु कोम सेखोबा चौगुला  महसुल  मृत्यु  RevBujawade65.pdf
9527 राधानगरी बुजवडे भीमा कोम आपा पाटील  महसुल  मृत्यु  RevBujawade66.pdf
9528 राधानगरी बुजवडे बाप कृष्णा गवु यास मुलगी हौसी  महसुल  जन्म  RevBujawade67.pdf
9529 राधानगरी बुजवडे जनी बाप रामा पंडु पाटील  महसुल  मृत्यु  RevBujawade68.pdf
9530 राधानगरी बुजवडे लींबा कोम नागू पाटील  महसुल  मृत्यु  RevBujawade69.pdf
9531 राधानगरी बुजवडे तातोबा पारु पाटील  महसुल  मृत्यु  RevBujawade70.pdf
9532 राधानगरी बुजवडे बाप धोंडी सुभाना पारके यास मुलगा दतु  महसुल  जन्म  RevBujawade71.pdf
9533 राधानगरी बुजवडे गणु बीन सुबाना सींदा  महसुल  मृत्यु  RevBujawade72.pdf
9534 राधानगरी बुजवडे बाप संतु देवबा पाटील यास मुलगा सातु  महसुल  जन्म  RevBujawade73.pdf
9535 राधानगरी बुजवडे बाप बाळा सावळापा आसणेकर यास मुलगा लक्ष्मण  महसुल  जन्म  RevBujawade74.pdf
9536 राधानगरी बुजवडे बाप संतु नागु पाटील यास मुलगा ज्ञानु  महसुल  जन्म  RevBujawade75.pdf
9537 राधानगरी बुजवडे जयराम तुळजु साळोकर  महसुल  मृत्यु  RevBujawade76.pdf
9538 राधानगरी बुजवडे सातु संतु पाटील  महसुल  मृत्यु  RevBujawade77.pdf
9539 राधानगरी बुजवडे मयणा कोम बाबाजी पाटील  महसुल  मृत्यु  RevBujawade78.pdf
9540 राधानगरी बुजवडे बाप धोंडी कुशाजी पा गंगापुरकर यास मुलगी आकु  महसुल  जन्म  RevBujawade79.pdf
9541 राधानगरी बुजवडे रामु धोंडी पाटील  महसुल  मृत्यु  RevBujawade80.pdf
9542 राधानगरी बुजवडे बाप बाबु नाना पाटील यास मुलगी तुळसा  महसुल  जन्म  RevBujawade81.pdf
9543 राधानगरी बुजवडे बाप रामु धोंडी पाटील यास मुलगी म्हेयना  महसुल  जन्म  RevBujawade82.pdf
9544 राधानगरी बुजवडे बाप संतु बाबाजी पाटील यास मुलगा बाळा  महसुल  जन्म  RevBujawade83.pdf
9545 राधानगरी बुजवडे लक्ष्मण बाळा आसणेकर  महसुल  मृत्यु  RevBujawade84.pdf
9546 राधानगरी बुजवडे आतु कोम रावु वैय  महसुल  मृत्यु  RevBujawade85.pdf
9547 राधानगरी बुजवडे बाप बाप जणकु फकार यास मुलगा बाळु  महसुल  जन्म  RevBujawade86.pdf
9548 राधानगरी बुजवडे बाप दुलबता गंगाजी साहेकर यास मुलगा नकोसी  महसुल  जन्म  RevBujawade87.pdf
9549 राधानगरी बुजवडे बाप बाळा लक्ष्मण पाटील यास मुलगा तातोबा  महसुल  जन्म  RevBujawade88.pdf
9550 राधानगरी बुजवडे बाप भीवा सुभाना पारके यास मुलगी मंजुळा  महसुल  जन्म  RevBujawade89.pdf
9551 राधानगरी बुजवडे बाप बाबु सुलु पाटील यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevBujawade90.pdf
9552 राधानगरी बुजवडे बाप आबा रामा खराडा राहणार शींदेवाडीकर मुलगी  महसुल  जन्म  RevBujawade91.pdf
9553 राधानगरी बुजवडे बाप बाळा रत्नापा हितकर यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevBujawade92.pdf
9554 राधानगरी बुजवडे बाप ज्ञानु नागु पाटील यासी मुलगी  महसुल  जन्म  RevBujawade93.pdf
9555 राधानगरी बुजवडे बाप कोंडी लक्ष्मण पा यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevBujawade94.pdf
9556 राधानगरी बुजवडे रकमी बाप धोंडी पाटील  महसुल  मृत्यु  RevBujawade95.pdf
9557 राधानगरी बुजवडे बाप आबा सुलु पाटील यास मुलगी कृष्णी  महसुल  जन्म  RevBujawade96.pdf
9558 राधानगरी बुजवडे बाप बाळा सावळापा आसणेकर यास मुलगी तानु  महसुल  जन्म  RevBujawade97.pdf
9559 राधानगरी बुजवडे सकु कोम धोडी पारक्या  महसुल  मृत्यु  RevBujawade98.pdf
9560 राधानगरी बुजवडे बाप खुळु मरगु सुतार यास मुलगी बानी  महसुल  जन्म  RevBujawade99.pdf
9561 राधानगरी बुजवडे बाप धोंडी खुळु गुरव यास मुलगा भीवा  महसुल  जन्म  RevBujawade100.pdf
9562 राधानगरी बुजवडे बाप जयराम देवबा पाटील यास मुलगा लकु महसुल  जन्म  RevBujawade101.pdf
9563 राधानगरी बुजवडे बाप गणु पा पसला यास मुलगी बाबु  महसुल  जन्म  RevBujawade102.pdf
9564 राधानगरी बुजवडे बाप विठु धोंडी पा यास मुलगा दीनकर  महसुल  जन्म  RevBujawade103.pdf
9565 राधानगरी बुजवडे बाप कृष्णा वागणु नाबेर यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevBujawade104.pdf
9566 राधानगरी बुजवडे बाप गोवींद जीवबा गुरव्यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevBujawade105.pdf
9567 राधानगरी बुजवडे बाप धोंडी खुळु पाटील  महसुल  जन्म  RevBujawade106.pdf
9568 राधानगरी बुजवडे बाप तुका म्होरक्या यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevBujawade107.pdf
9569 राधानगरी बुजवडे बाळु संतु पाटील महसुल  मृत्यु  RevBujawade108.pdf
9570 राधानगरी बुजवडे बाप संतु देवबा पाटील यास मुलगा भीवा  महसुल  जन्म  RevBujawade109.pdf
9571 राधानगरी बुजवडे गंगाजी म्हादजी पाटील  महसुल  मृत्यु  RevBujawade110.pdf
9572 राधानगरी बुजवडे हरी बाप नागु कालोजी पा  महसुल  जन्म  RevBujawade111.pdf
9573 राधानगरी बुजवडे हरी बाप धोंडी सुभाना परके  महसुल  जन्म  RevBujawade112.pdf
9574 राधानगरी बुजवडे गंगा बाप सुभाना बीन संतु हळगकर  महसुल  जन्म  RevBujawade113.pdf
9575 राधानगरी बुजवडे ज्यानबा बाप गोवींदा बीन कालोजी पाटील  महसुल  जन्म  RevBujawade114.pdf
9576 राधानगरी बुजवडे बाप कृष्‌णा अर्जुना डवर यास मुलगा दत्तु  महसुल  जन्म  RevBujawade.pdf
9577 राधानगरी बुजवडे बाळु कोम सावळापा आसणेकर  महसुल  मृत्यु RevBujawade.pdf
9578 राधानगरी आम.व्हरवडे सावनी बाप संतु तुकाराम पा  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade1.pdf
9579 राधानगरी आम.व्हरवडे कमळी कोम बाबु मोरबाळा  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade2.pdf
9580 राधानगरी आम.व्हरवडे साउ कोम भैरु मोरबाळा  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade3.pdf
9581 राधानगरी आम.व्हरवडे जोती सुबु मारबाळा  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade4.pdf
9582 राधानगरी आम.व्हरवडे तुळसा बाप सखाराम माणकु चौगला यासी मुलगी  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade5.pdf
9583 राधानगरी आम.व्हरवडे बाप गोपाळा बाबु करपे राहणार मजकुर याची मुलगी  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade6.pdf
9584 राधानगरी आम.व्हरवडे धोंडु तळकरीण  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade7.pdf
9585 राधानगरी आम.व्हरवडे संतु बीन माणाजी पा  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade8.pdf
9586 राधानगरी आम.व्हरवडे राणोजी सुबानजी पा  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade9.pdf
9587 राधानगरी आम.व्हरवडे सुबाना आबाजी सानप महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade10.pdf
9588 राधानगरी आम.व्हरवडे राघो संभाजी पा  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade11.pdf
9589 राधानगरी आम.व्हरवडे राघो बीन राणोजी पा  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade12.pdf
9590 राधानगरी आम.व्हरवडे बाबाजी बीन आबाजी पा  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade13.pdf
9591 राधानगरी आम.व्हरवडे धुरपी बाप भागोजी बीन बापु चौगला याची मुलगी महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade14.pdf
9592 राधानगरी आम.व्हरवडे रामा बीन दाजी रणदिवा  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade15.pdf
9593 राधानगरी आम.व्हरवडे हरी आबाजी जाधव  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade16.pdf
9594 राधानगरी आम.व्हरवडे गोपाळा बाप हरी बीन बाबु वरोटा यास मुलगा महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade17.pdf
9595 राधानगरी आम.व्हरवडे धुरपी बाप भैरु तळेकर  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade18.pdf
9596 राधानगरी आम.व्हरवडे कृष्णा बाप वीराराम बीन वीटु कळवाडीकर याचा मुलगा  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade19.pdf
9597 राधानगरी आम.व्हरवडे तुका हरी तवडीकर चंद्रकर यास मुलगा हरी  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade20.pdf
9598 राधानगरी आम.व्हरवडे सीव लींबाजी सेटगा यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade21.pdf
9599 राधानगरी आम.व्हरवडे नाना जीउबा लोद यास मुलगी जनी  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade22.pdf
9600 राधानगरी आम.व्हरवडे वीटु बाबाजी टांकरार तडकर यास  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade23.pdf
9601 राधानगरी आम.व्हरवडे मजी बाप संतु बीन बाहली जाधव  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade24.pdf
9602 राधानगरी आम.व्हरवडे दतु रावजी बारड यास मुलगा नाव रामा  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade25.pdf
9603 राधानगरी आम.व्हरवडे जाना बीन बाबाजी नरक्यास मुलगी तानी महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade26.pdf
9604 राधानगरी आम.व्हरवडे सुबाराव रावजी गुरव राहणार सीरगाव यास मुलगी ळींबी  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade27.pdf
9605 राधानगरी आम.व्हरवडे सखोबा आपा मगदुम यास मुलगी जीउ  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade28.pdf
9606 राधानगरी आम.व्हरवडे बैलु कुदळे राहणार मुलगी रकमी  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade29.pdf
9607 राधानगरी आम.व्हरवडे राणु कोम आंबाजी मळगेकर  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade30.pdf
9608 राधानगरी आम.व्हरवडे यसको बाप भीवा सेटगा  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade31.pdf
9609 राधानगरी आम.व्हरवडे तुला काम नाना नलावडा  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade32.pdf
9610 राधानगरी आम.व्हरवडे सीवजी ळीबाजी भोवके  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade33.pdf
9611 राधानगरी आम.व्हरवडे कृष्णा धोंडी पाटील सवेकर यास मुलगा दाउ महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade34.pdf
9612 राधानगरी आम.व्हरवडे रामा धोंडी सावत यास मुलगा बाबु  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade35.pdf
9613 राधानगरी आम.व्हरवडे संतु बापु फराकटा यास मुलगा नाव बापु  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade36.pdf
9614 राधानगरी आम.व्हरवडे भीवा बीन लींबाजी सेटगा यास मुलगा धोंडीबा  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade37.pdf
9615 राधानगरी आम.व्हरवडे राउ यैनापुरकर यास मुलगी तानी  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade38.pdf
9616 राधानगरी आम.व्हरवडे बलारामा मापले यास मुलगा नाव सुबाना  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade39.pdf
9617 राधानगरी आम.व्हरवडे सीटी बाप धोंडी कुदळे उंदरवाडीकर  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade40.pdf
9618 राधानगरी आम.व्हरवडे सुबु बाप संतु दौलता पाटील  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade41.pdf
9619 राधानगरी आम.व्हरवडे गणु बाप कृष्णा दाजी खडकर  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade42.pdf
9620 राधानगरी आम.व्हरवडे संतु बीन लक्ष्मण सेटगा  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade43.pdf
9621 राधानगरी आम.व्हरवडे कुशापा सात्तापा भोसले  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade44.pdf
9622 राधानगरी आम.व्हरवडे लक्ष्मण लींबाजी सेटगा  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade45.pdf
9623 राधानगरी आम.व्हरवडे सटु नारु पाटील  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade46.pdf
9624 राधानगरी आम.व्हरवडे सुब्या बीन बाळा भोसले  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade47.pdf
9625 राधानगरी आम.व्हरवडे वीटु बीन तात्या पाटील यास मुलगी तारी  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade48.pdf
9626 राधानगरी आम.व्हरवडे रामा बीन धाकू सावंत यास मुलगा नागू  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade49.pdf
9627 राधानगरी आम.व्हरवडे वाकोजी सुलु नरक्या यास मुलगा गणू  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade50.pdf
9628 राधानगरी आम.व्हरवडे गण्या वाकोजी नरक्या  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade51.pdf
9629 राधानगरी आम.व्हरवडे वीटी बाप दालता मापले  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade52.pdf
9630 राधानगरी आम.व्हरवडे नाना बाबाजी नरक्या यास मुलगी जनी  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade53.pdf
9631 राधानगरी आम.व्हरवडे कृष्णा बापु सेवार यास मुलगा नाव रामा  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade54.pdf
9632 राधानगरी आम.व्हरवडे आपा सुभाना मुरगीर यास मुलगी मजी महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade55.pdf
9633 राधानगरी आम.व्हरवडे बलारामा भादले यास मुलगा नाव कोंडया महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade56.pdf
9634 राधानगरी आम.व्हरवडे हला हणमा पाटील यास मूलगी नाव कंबली  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade57.pdf
9635 राधानगरी आम.व्हरवडे रामा सुभाना पंडया यास मुलगी मोहनी  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade58.pdf
9636 राधानगरी आम.व्हरवडे नारु बीन सटु पाटील  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade59.pdf
9637 राधानगरी आम.व्हरवडे भीवा बीन जीउबा जाधव  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade60.pdf
9638 राधानगरी आम.व्हरवडे रामा बीन धाकु मळवते यास मुलगी तानु  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade61.pdf
9639 राधानगरी आम.व्हरवडे जना बाप नाना बाबाजी नरक्या  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade62.pdf
9640 राधानगरी आम.व्हरवडे नान्या नाना खेडेकर  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade63.pdf
9641 राधानगरी आम.व्हरवडे गवरी बाप नाना खेडेकर  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade64.pdf
9642 राधानगरी आम.व्हरवडे गणु बीन सखाजी पा  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade65.pdf
9643 राधानगरी आम.व्हरवडे हरी बीन संतु जाधव  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade66.pdf
9644 राधानगरी आम.व्हरवडे सावीत्री बाप संतु पा  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade67.pdf
9645 राधानगरी आम.व्हरवडे सीवा बीन उजी सेवार यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade68.pdf
9646 राधानगरी आम.व्हरवडे गोपाळा बीन कुशापा भोपळे यास मुलगा नाव गणु  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade69.pdf
9647 राधानगरी आम.व्हरवडे नाना बाबाजी नरक्या यास मुलगी नाव कंबळी  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade70.pdf
9648 राधानगरी आम.व्हरवडे गणु बीन सखाजी परक्या यास मुलगा नाव रामा  महसुल  जन्म  RevAamjai Vharavade71.pdf
9649 राधानगरी आम.व्हरवडे आबा बीन सखाजी मगदुम  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade72.pdf
9650 राधानगरी आम.व्हरवडे रामा राणाजी भापले  महसुल  मृत्यु RevAamjai Vharavade73.pdf
9651 राधानगरी सोळांकुर वीष्णु बाप हणमु नरसु पाटील  महसुल  जन्म RevSolankur1.pdf
9652 राधानगरी सोळांकुर वीठु बाप गणु बाबाजी तोरसकर  महसुल  मृत्यु  RevSolankur2.pdf
9653 राधानगरी सोळांकुर मुलगी नावे नाही बाप भाउ सीसाराम कु  महसुल  मृत्यु  RevSolankur3.pdf
9654 राधानगरी सोळांकुर सुंदरा बाप बाळा बाबाजी पाटणकर  महसुल  जन्म RevSolankur4.pdf
9655 राधानगरी सोळांकुर हारी बाप कृष्णा जयराम पा  महसुल  मृत्यु  RevSolankur5.pdf
9656 राधानगरी सोळांकुर जानबा बाप बाबु संभु पाटील महसुल  मृत्यु  RevSolankur6.pdf
9657 राधानगरी सोळांकुर बाळकी बाप मसु सुभाना पा महसुल  मृत्यु  RevSolankur7.pdf
9658 राधानगरी सोळांकुर नाना धाकु पानारी  महसुल  जन्म RevSolankur8.pdf
9659 राधानगरी सोळांकुर दतु बाप कृष्णा जीवबा पा  महसुल  जन्म RevSolankur9.pdf
9660 राधानगरी सोळांकुर कमळी कोम तात्या संपु पा  महसुल  जन्म RevSolankur10.pdf
9661 राधानगरी सोळांकुर दतु हरी कुंभार  महसुल  जन्म RevSolankur11.pdf
9662 राधानगरी सोळांकुर बाबु बाप आबा बाबाजी तोरसकर  महसुल  जन्म RevSolankur12.pdf
9663 राधानगरी सोळांकुर संतु बापु तोरसकर  महसुल  जन्म RevSolankur13.pdf
9664 राधानगरी सोळांकुर धोंडी सीतु तोरसकर महसुल  जन्म RevSolankur14.pdf
9665 राधानगरी सोळांकुर बाबु तातोबा पानारी  महसुल  मृत्यु  RevSolankur15.pdf
9666 राधानगरी सोळांकुर आबा बाबाजी तोरसकर  महसुल  मृत्यु  RevSolankur16.pdf
9667 राधानगरी सोळांकुर कोंडी बाप जाना संतु पानारी महसुल  मृत्यु  RevSolankur17.pdf
9668 राधानगरी सोळांकुर गोवींदा बाळा कुंभार  महसुल  मृत्यु  RevSolankur18.pdf
9669 राधानगरी सोळांकुर भीवा पा सीरोलीकर  महसुल  मृत्यु  RevSolankur19.pdf
9670 राधानगरी सोळांकुर जोत्या सीताराम कोबाडो  महसुल  मृत्यु  RevSolankur20.pdf
9671 राधानगरी सोळांकुर गंगु कोम गोवींदा कुंभार  महसुल  मृत्यु  RevSolankur21.pdf
9672 राधानगरी सोळांकुर तानी गोवींदा हीराडे  महसुल  मृत्यु  RevSolankur22.pdf
9673 राधानगरी सोळांकुर तारा कोम राघुजी चीता  महसुल  मृत्यु  RevSolankur23.pdf
9674 राधानगरी सोळांकुर लकु बाप आबा कापसीकर महसुल  मृत्यु  RevSolankur24.pdf
9675 राधानगरी सोळांकुर दतु बाप नाना संतु पानारी  महसुल  मृत्यु  RevSolankur25.pdf
9676 राधानगरी सोळांकुर नाना बाबु नीकम  महसुल  मृत्यु  RevSolankur26.pdf
9677 राधानगरी सोळांकुर धोंडी कोम बाबु तोरसकर  महसुल  मृत्यु  RevSolankur27.pdf
9678 राधानगरी सोळांकुर दौलता कृष्णा पाटील  महसुल  मृत्यु  RevSolankur28.pdf
9679 राधानगरी सोळांकुर गोपाळा म्हातु गुरव  महसुल  मृत्यु  RevSolankur29.pdf
9680 राधानगरी सोळांकुर आकु कोम आपा सोनु कुंभार  महसुल  मृत्यु  RevSolankur30.pdf
9681 राधानगरी सोळांकुर राई कोम धोंडी नीचीता  महसुल  मृत्यु  RevSolankur31.pdf
9682 राधानगरी सोळांकुर तुकाराम बाबु हालईकर  महसुल  मृत्यु  RevSolankur32.pdf
9683 राधानगरी सोळांकुर बाप हरी धोंडी तोरसकर  महसुल  जन्म RevSolankur33.pdf
9684 राधानगरी सोळांकुर बाप बाळा राघु पानारी महसुल  जन्म RevSolankur34.pdf
9685 राधानगरी सोळांकुर तानी बाप हरी बाळु गुरव  महसुल  मृत्यु  RevSolankur35.pdf
9686 राधानगरी सोळांकुर राउ सुभाना मांगोरा  महसुल  मृत्यु  RevSolankur36.pdf
9687 राधानगरी सोळांकुर चंद्रा कोम धोंडी मांगोरा  महसुल  मृत्यु  RevSolankur37.pdf
9688 राधानगरी सोळांकुर भीमा कोम आपा हीयणकर  महसुल  मृत्यु  RevSolankur38.pdf
9689 राधानगरी सोळांकुर भरु बीन दाजी बरपे  महसुल  मृत्यु  RevSolankur39.pdf
9690 राधानगरी सोळांकुर येसु कोम जाना पाटील महसुल  मृत्यु  RevSolankur40.pdf
9691 राधानगरी पिरळ बाप गंगा वीटु चौगला राहणार पीरळ यास मुलगा नाव गणु  महसुल  जन्म  RevPiral1.pdf
9692 राधानगरी पिरळ बाप धोंडी पर्वता कडके यास मुलगी नाव कबळी  महसुल  जन्म  RevPiral2.pdf
9693 राधानगरी पिरळ बाप लकु बीन रामा मोईता राहणार गुडाळ यास मुलगा नाव रामा  महसुल  जन्म  RevPiral3.pdf
9694 राधानगरी पिरळ राजु भ्र जीवबा आंबेकर राहणार बुरबाळी मु़ पीरळ ही मयत आसे  महसुल  मृत्यु  RevPiral4.pdf
9695 राधानगरी पिरळ बाप कृष्णा मोघणे राहणार सीरगाव मु पीरळ ईस मुलगी नाव हवसी महसुल  जन्म  RevPiral5.pdf
9696 राधानगरी पिरळ बाप जयराम भागोजी पाटील यास मुलगी नाव वायजा  महसुल  जन्म  RevPiral6.pdf
9697 राधानगरी पिरळ बाप जोती बीन म्हादु शेवकर राहणार पीरळ यास मुलगा नाव गणु  महसुल  जन्म  RevPiral7.pdf
9698 राधानगरी पिरळ लक्ष्मण बीन साटु तावडे  महसुल  मृत्यु  RevPiral8.pdf
9699 राधानगरी पिरळ रामा बीन बाळा पाटील राहणार पीरळ  महसुल  मृत्यु  RevPiral9.pdf
9700 राधानगरी पिरळ सकु बीन रामा बाळप  महसुल  मृत्यु  RevPiral10.pdf
9701 राधानगरी पिरळ तुकाराम बीन बाबु रावकर महसुल  मृत्यु  RevPiral11.pdf
9702 राधानगरी पिरळ भाउ बीन राजी रोवकर  महसुल  मृत्यु  RevPiral12.pdf
9703 राधानगरी पिरळ सुभाना बीन सखोबा माढेर राहणार पीरळ  महसुल  मृत्यु  RevPiral13.pdf
9704 राधानगरी पिरळ सई बाप जोती रावेकर  महसुल  मृत्यु  RevPiral14.pdf
9705 राधानगरी पिरळ जया भ्रतार गोवींदा पाटील  महसुल  मृत्यु  RevPiral15.pdf
9706 राधानगरी पिरळ सीता बाप संभु तात्या करपे महसुल  मृत्यु  RevPiral16.pdf
9707 राधानगरी पिरळ कृष्णा नाथा पाटील  महसुल  मृत्यु  RevPiral17.pdf
9708 राधानगरी पिरळ आकु भ्र संभु करपे  महसुल  मृत्यु  RevPiral18.pdf
9709 राधानगरी पिरळ संता भ्र सुभाना तुपकले महसुल  मृत्यु  RevPiral19.pdf
9710 राधानगरी पिरळ बाप गंगाराम सावळापा व्हकट यास मुलगा नाव दतु महसुल  जन्म  RevPiral20.pdf
9711 राधानगरी पिरळ वीष्णु सीवा ऱ्हायकर  महसुल  मृत्यु  RevPiral21.pdf
9712 राधानगरी पिरळ गुंडु बाप बलुगडा यास मुलगा नाव धोंडी महसुल  जन्म  RevPiral22.pdf
9713 राधानगरी पिरळ धोंडी गुंडु बलुगडा  महसुल  मृत्यु  RevPiral23.pdf
9714 राधानगरी पिरळ आतुबाई भ्रतार गोपाळा पाटील महसुल  मृत्यु  RevPiral24.pdf
9715 राधानगरी पिरळ सकुबाई भ्रतार मानकु करपे  महसुल  मृत्यु  RevPiral25.pdf
9716 राधानगरी पिरळ भागु भ्रतार भाउ चौगला  महसुल  मृत्यु  RevPiral26.pdf
9717 राधानगरी पिरळ सकु बाप बाबाजी गोपाळा पा महसुल  मृत्यु  RevPiral27.pdf
9718 राधानगरी पिरळ येसी कोम जोती चउगली  महसुल  मृत्यु  RevPiral28.pdf
9719 राधानगरी पिरळ वीटा बाप लींगु वीटु चउगला  महसुल  मृत्यु  RevPiral29.pdf
9720 राधानगरी पिरळ बाप रावजी राघु पाटील यास मुलगी नाव कासी  महसुल  जन्म  RevPiral30.pdf
9721 राधानगरी पिरळ बाप गोवींदा करपे राहणार पीरळ यास मुलगी नाव आकु  महसुल  जन्म  RevPiral31.pdf
9722 राधानगरी पिरळ बाप मरगु तात्या करपे यास मुलगा नाव कृष्णा  महसुल  जन्म  RevPiral32.pdf
9723 राधानगरी पिरळ गौराबाई भ्र रापाजी चउगला महसुल  मृत्यु  RevPiral33.pdf
9724 राधानगरी पिरळ गौराबाई भ्र रावजी बाईत राहणार पीरळ  महसुल  मृत्यु  RevPiral34.pdf
9725 राधानगरी पिरळ पांडु बाप बाबाजी पाटील  महसुल  मृत्यु  RevPiral35.pdf
9726 राधानगरी पिरळ आकु भ्र बाबाजी ईंगर  महसुल  मृत्यु  RevPiral36.pdf
9727 राधानगरी पिरळ बाप जोती महादु रायकर यास मुलगा नाव कोंडी  महसुल  जन्म  RevPiral37.pdf
9728 राधानगरी पिरळ बाप बाळा लक्ष्मण चउगला यास मुलगी नाव जया  महसुल  जन्म  RevPiral38.pdf
9729 राधानगरी पिरळ कोई भ्र बाबु रायकर  महसुल  मृत्यु  RevPiral39.pdf
9730 राधानगरी पिरळ रामा सुभाना तुपकने  महसुल  मृत्यु  RevPiral40.pdf
9731 राधानगरी पिरळ बाप रामा बापु ईंजर यास मुलगा नाव वीटु महसुल  जन्म  RevPiral41.pdf
9732 राधानगरी पिरळ बापु वीटु डवर महसुल  मृत्यु  RevPiral42.pdf
9733 राधानगरी पिरळ बाप लक्ष्मण गणु डापळे यास मुलगी नाव कृष्णी  महसुल  जन्म  RevPiral43.pdf
9734 राधानगरी पिरळ राजु भ्र जयराम पाटील महसुल  मृत्यु  RevPiral44.pdf
9735 राधानगरी पिरळ बाप सखाराम माहादु माधव यास मुलगी नाव कृष्णी  महसुल  जन्म  RevPiral45.pdf
9736 राधानगरी पिरळ आईचे नाव गजा नवऱ्याचे नाव सांगत नाही  महसुल  जन्म  RevPiral46.pdf
9737 राधानगरी पिरळ बाप गंगाराम सावळा व्हरकट यास मुलगी नाव जना महसुल  जन्म  RevPiral47.pdf
9738 राधानगरी पिरळ बाप माणकु आनंदा कोसले राहणार कळकवाडी यास मुलगा दाउ महसुल  जन्म  RevPiral48.pdf
9739 राधानगरी पिरळ बाप सीवा हणमा रायकर यास मुलगा नाव यसबा  महसुल  जन्म  RevPiral49.pdf
9740 राधानगरी पिरळ बाप रामा सुभाना तुपकले यास मुलगी नाव सैता  महसुल  जन्म  RevPiral50.pdf
9741 राधानगरी पिरळ बाप कृष्णा हरी चउगला यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevPiral51.pdf
9742 राधानगरी पिरळ भाउ बापु आसणेकर  महसुल  जन्म  RevPiral52.pdf
9743 राधानगरी पिरळ रावजी कोम कृष्णा धनावडा राहणार सीरोली  महसुल  जन्म  RevPiral53.pdf
9744 राधानगरी पिरळ रामा बापु ईंजर  महसुल  मृत्यु  RevPiral54.pdf
9745 राधानगरी पिरळ तानी कोम बाळा पाटील  महसुल  मृत्यु  RevPiral55.pdf
9746 राधानगरी पिरळ सीटा कोम रामा रायकर  महसुल  मृत्यु  RevPiral56.pdf
9747 राधानगरी पिरळ चंद्रा कोम जाती रायकर महसुल  मृत्यु  RevPiral57.pdf
9748 राधानगरी राशिवडे खुर्द दतु बाप बाळा बीन बाबाजी सावत  महसुल  जन्म RevRashivadeKhurd1.pdf
9749 राधानगरी राशिवडे खुर्द कृष्णी बाप गणू शेकु देउलकर  महसुल  जन्म RevRashivadeKhurd2.pdf
9750 राधानगरी राशिवडे खुर्द भागु बाप आबा लकु लाड  महसुल  मृत्यु RevRashivadeKhurd3.pdf
9751 राधानगरी राशिवडे खुर्द बाबु बीन लक्ष्मण  महसुल  मृत्यु RevRashivadeKhurd4.pdf
9752 राधानगरी राशिवडे खुर्द माहातु बाप राघु बीन सखा वाकडे  महसुल  जन्म RevRashivadeKhurd5.pdf
9753 राधानगरी राशिवडे खुर्द साउ बाप लसली बीन बापु वाडकर  महसुल  मृत्यु RevRashivadeKhurd6.pdf
9754 राधानगरी राशिवडे खुर्द रखमा बाप ज्ञानु पा  महसुल  जन्म RevRashivadeKhurd7.pdf
9755 राधानगरी राशिवडे खुर्द जजा बाप ज्ञानोबा आपा पा  महसुल  जन्म RevRashivadeKhurd8.pdf
9756 राधानगरी राशिवडे खुर्द माहतु बाप आवा राघो दीवशा महसुल  मृत्यु RevRashivadeKhurd9.pdf
9757 राधानगरी राशिवडे खुर्द साउ बाप लसली बीन संतु लाड  महसुल  जन्म RevRashivadeKhurd10.pdf
9758 राधानगरी राशिवडे खुर्द हरी बाप आवा आकोबा चौगला  महसुल  जन्म RevRashivadeKhurd11.pdf
9759 राधानगरी राशिवडे खुर्द बहीणा कोम बहीरु चउगला  महसुल  मृत्यु RevRashivadeKhurd12.pdf
9760 राधानगरी राशिवडे खुर्द दातु बाप रावजी संतु कापशा महसुल  मृत्यु RevRashivadeKhurd13.pdf
9761 राधानगरी राशिवडे खुर्द आवाजी बीन बाबाजी पोवार  महसुल  मृत्यु RevRashivadeKhurd14.pdf
9762 राधानगरी राशिवडे खुर्द भागु बाप आवा लखु लाड  महसुल  जन्म RevRashivadeKhurd15.pdf
9763 राधानगरी राशिवडे खुर्द मंजुळा बाप रामा राणोजी चौगला  महसुल  जन्म RevRashivadeKhurd16.pdf
9764 राधानगरी राशिवडे खुर्द कमळा बाप बालकु सखोबा चउगला  महसुल  मृत्यु RevRashivadeKhurd17.pdf
9765 राधानगरी राशिवडे खुर्द आंबु बाप कुशापा राघु चौगला  महसुल  मृत्यु RevRashivadeKhurd18.pdf
9766 राधानगरी राशिवडे खुर्द वाकी बाप राघो सखाबा लाड  महसुल  मृत्यु RevRashivadeKhurd.19pdf
9767 राधानगरी राशिवडे खुर्द सकु बाप बालु धोंडी लाड  महसुल  मृत्यु RevRashivadeKhurd20.pdf
9768 राधानगरी पडसाळी  रामा बाप भागोजी बीन धनवडा  महसुल  मृत्यु  RevPadasali1.pdf
9769 राधानगरी डिगस  मैना कोम गणु पा  महसुल  मृत्यु  RevDigas1.pdf
9770 राधानगरी डिगस  आवडी बाप सखोबा राघो मांडऱ्या  महसुल  जन्म  RevDigas2.pdf
9771 राधानगरी डिगस  ताई बाप बाबाजी लक्ष्मण आगवले  महसुल  जन्म  RevDigas3.pdf
9772 राधानगरी डिगस  भावनी बाप रामा  महसुल  मृत्यु  RevDigas4.pdf
9773 राधानगरी डिगस  रामा धवली पाटील  महसुल  मृत्यु  RevDigas5.pdf
9774 राधानगरी डिगस  रामा बाप भीवा गणु पा यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevDigas6.pdf
9775 राधानगरी डिगस  बाळी बाप रावजी धुमाल  महसुल  मृत्यु  RevDigas7.pdf
9776 राधानगरी डिगस  भागू कोम बाबाजी  महसुल  मृत्यु  RevDigas8.pdf
9777 राधानगरी डिगस  बया बाप म्हादु नलवडा यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevDigas9.pdf
9778 राधानगरी डिगस  धाकु बाप सीवा लाड यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevDigas10.pdf
9779 राधानगरी डिगस  सकु बाप आपा गणु पा यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevDigas11.pdf
9780 राधानगरी डिगस  बाळु बाप म्हातु जयराम नंदनावडा मुलगा  महसुल  जन्म  RevDigas12.pdf
9781 राधानगरी चाफोडी तर्फ तारळे रामा भागोजी पा उंदरवाडीकर यास मुलगा  महसुल  जन्म RevChafodiTarfTarle1.pdf
9782 राधानगरी चाफोडी तर्फ तारळे आवजी बाबु चौगला यास मुलगी नाव जना  महसुल  जन्म RevChafodiTarfTarle2.pdf
9783 राधानगरी चाफोडी तर्फ तारळे हरी संतु मेंगाणा यास मुलगा नाव आबा  महसुल  जन्म RevChafodiTarfTarle3.pdf
9784 राधानगरी चाफोडी तर्फ तारळे तुकाराम लकु पाटील आपटालकर यास मुलगी नाव बाळी  महसुल  जन्म RevChafodiTarfTarle4.pdf
9785 राधानगरी चाफोडी तर्फ तारळे गणु बीन आपा डवर यास मुलगा झाला नाव धोंडया  महसुल  जन्म RevChafodiTarfTarle5.pdf
9786 राधानगरी चाफोडी तर्फ तारळे बाबु बीन गंगाजी पोवार यास मुलगा नाव गणु  महसुल  जन्म RevChafodiTarfTarle6.pdf
9787 राधानगरी चाफोडी तर्फ तारळे बाजा बाप नाथा सखोबा पाटील  महसुल  मृत्यु  RevChafodiTarfTarle7.pdf
9788 राधानगरी चाफोडी तर्फ तारळे कृष्णा बाप म्हातु सावत  महसुल  मृत्यु  RevChafodiTarfTarle8.pdf
9789 राधानगरी चाफोडी तर्फ तारळे चेंद्रा बाप रामा आपा पाटील  महसुल  मृत्यु  RevChafodiTarfTarle9.pdf
9790 राधानगरी चाफोडी तर्फ तारळे जानु रबाजी पाटील महसुल  मृत्यु  RevChafodiTarfTarle10.pdf
9791 राधानगरी चाफोडी तर्फ तारळे चेंद्री बाप भयरू बाबाजी पा महसुल  मृत्यु  RevChafodiTarfTarle11.pdf
9792 राधानगरी चाफोडी तर्फ तारळे भाउ मानापा भोसले  महसुल  मृत्यु  RevChafodiTarfTarle12.pdf
9793 राधानगरी चाफोडी तर्फ तारळे हरी बीन संतु मेंगाणा तीलपणकर यास मुलगी जाहली नाव रावजी  महसुल  जन्म RevChafodiTarfTarle13.pdf
9794 राधानगरी सिरसे माहतु बीन कृष्णा पाटील यास मुलगे संतु व आबा  महसुल  जन्म  RevSirase1.pdf
9795 राधानगरी सिरसे केदारी बीन सीतु यावळा  महसुल  मृत्यु  RevSirase2.pdf
9796 राधानगरी सिरसे बाप जीवाजी बीन राणोजी भावळा याची मुलगी मुक्ती  महसुल  मृत्यु  RevSirase3.pdf
9797 राधानगरी सिरसे मंजुळा बाप जोती बापु चौगला  महसुल  मृत्यु  RevSirase4.pdf
9798 राधानगरी सिरसे बालु बीन जीवबा चोगुले  महसुल  मृत्यु  RevSirase5.pdf
9799 राधानगरी सिरसे रामा बीन आबा पाटील महसुल  मृत्यु  RevSirase6.pdf
9800 राधानगरी सिरसे कृष्णा बाप बाळा बीन शखा पा कुरुकलीकर बाबाजी माणाजी पा याचे घर महसुल  जन्म  RevSirase7.pdf
9801 राधानगरी सिरसे लक्ष्मण बीन सतु सावत यास मुलगा बाळु भाटका याचे घरी  महसुल  जन्म  RevSirase8.pdf
9802 राधानगरी सिरसे तुला बाप भीवा बीन माली पा यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevSirase9.pdf
9803 राधानगरी सिरसे नाव ठेवीले नाही लक्ष्मण बीन संतु सावंत नंदगावकर  महसुल  मृत्यु  RevSirase10.pdf
9804 राधानगरी सिरसे आर्जु बाप भीवा बीन धोंडी पा यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevSirase11.pdf
9805 राधानगरी सिरसे हरी बाप आबा बीन राघोजी पा यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevSirase12.pdf
9806 राधानगरी सिरसे बाप भागोजी वीलु पा यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevSirase13.pdf
9807 राधानगरी सिरसे सीतु बीन राघो चौगला  महसुल  मृत्यु  RevSirase14.pdf
9808 राधानगरी सिरसे बाप भागोजी सुलु पा यास मुलगा  महसुल  मृत्यु  RevSirase15.pdf
9809 राधानगरी सिरसे पारु बाप बाबाजी जीवाजी चौगला यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevSirase16.pdf
9810 राधानगरी सिरसे आबाजी बाप बाबाजी सखाराम कुबाणकर  महसुल  जन्म  RevSirase17.pdf
9811 राधानगरी सिरसे रामा बीन संतु पा यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevSirase18.pdf
9812 राधानगरी सिरसे तानी बाप सेतु बीन अपा रतेकर यास मुलगी महसुल  जन्म  RevSirase19.pdf
9813 राधानगरी सिरसे नाव ठेवीले नाही रामा सेतु पा यास मुलगा  महसुल  मृत्यु  RevSirase20.pdf
9814 राधानगरी सिरसे ममता बाप संतु माणु पा यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevSirase21.pdf
9815 राधानगरी सिरसे कृष्णी बाप दाजी बीन जीवबा पा पुंगावकर यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevSirase22.pdf
9816 राधानगरी सिरसे तानी बाप वीटु बीन भागोजी खठांगळेकर यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevSirase23.pdf
9817 राधानगरी सिरसे तानी आई ताई कांबलीवाडीकर  महसुल  मृत्यु  RevSirase24.pdf
9818 राधानगरी सिरसे आकु बाप माणु पाटील महसुल  मृत्यु  RevSirase25.pdf
9819 राधानगरी सिरसे सुदु बाप आबा बीन संतु मोरबाळा  महसुल  जन्म  RevSirase26.pdf
9820 राधानगरी सिरसे गोपाळा बाप आबाजी संतु चौगला  महसुल  जन्म  RevSirase27.pdf
9821 राधानगरी सिरसे दातु बाप सखाबा बीन बाळा पा कुरुकलीकर  महसुल  जन्म  RevSirase28.pdf
9822 राधानगरी सिरसे संती बाप बाबाजी सखाराम कुरुपेकर  महसुल  मृत्यु  RevSirase29.pdf
9823 राधानगरी सिरसे भागू बाप बाबु कृष्णा पाटील यास मुलगी महसुल  जन्म  RevSirase30.pdf
9824 राधानगरी सिरसे हरी बाप कलारी बीन सेतु सुतार यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevSirase31.pdf
9825 राधानगरी सिरसे येसी बाप राघो बीन मसु पा यास मुलगी सखाराम चौगले यांचे घरी  महसुल  जन्म  RevSirase32.pdf
9826 राधानगरी सिरसे धोंडी बाप सुभाना नलवडा बेलेकर केतु पाटील याचे घरी महसुल  जन्म  RevSirase33.pdf
9827 राधानगरी सिरसे जीरता बाप रामा वीठु चौगुला  महसुल  मृत्यु  RevSirase34.pdf
9828 राधानगरी सिरसे रामा बाप सटु बीन जोती पा यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevSirase35.pdf
9829 राधानगरी सिरसे बाळा बाप तातोबा माहातु भाठळा यास मुलगा  महसुल  जन्म  RevSirase36.pdf
9830 राधानगरी सिरसे चंद्रा कोम यसबा पाटील  महसुल  मृत्यु  RevSirase37.pdf
9831 राधानगरी सिरसे सीवा बाप धोंडी माणु पा  महसुल  जन्म  RevSirase38.pdf
9832 राधानगरी सिरसे कुसी बाप नखळा संतु पा  महसुल  जन्म  RevSirase39.pdf
9833 राधानगरी सिरसे तारी बाप तात्या कुसाळा यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevSirase40.pdf
9834 राधानगरी सिरसे जई कोम नाना चौगला  महसुल  मृत्यु  RevSirase41.pdf
9835 राधानगरी सिरसे आकु कोम सखीजी पा  महसुल  मृत्यु  RevSirase42.pdf
9836 राधानगरी सिरसे सुबा कोम यसबा पाटील कोदवाडकर महसुल  मृत्यु  RevSirase43.pdf
9837 राधानगरी सिरसे जयराम बीन जोती पा  महसुल  मृत्यु  RevSirase44.pdf
9838 राधानगरी सिरसे दादु बीन तात्या भाठळा  महसुल  मृत्यु  RevSirase45.pdf
9839 राधानगरी सिरसे गणु बीन जयराम कुसाळा  महसुल  मृत्यु  RevSirase46.pdf
9840 राधानगरी सिरसे सुभाना बीन सगुणा मांडरेकर  महसुल  मृत्यु  RevSirase.47pdf
9841 राधानगरी सिरसे सुभाना बाप धोंडी बीन संतु पोवार सीरगावकर  महसुल  जन्म  RevSirase48.pdf
9842 राधानगरी सिरसे कमळी बाप भागोजी बीन सुलु पाटील यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevSirase49.pdf
9843 राधानगरी सिरसे साती बाप वीटु बीन पीराजी पा  महसुल  मृत्यु  RevSirase50.pdf
9844 राधानगरी सिरसे हरी बीन गणु पाटील  महसुल  मृत्यु  RevSirase51.pdf
9845 राधानगरी सिरसे   महसुल    RevSirase52.pdf
9846 राधानगरी सिरसे गोवींदा बाप राघो बीन नाना चौगले  महसुल  जन्म  RevSirase53.pdf
9847 राधानगरी सिरसे धोंडी बाप आबा बीन सुभाना बजपाला यास मुलगा महसुल  जन्म  RevSirase54.pdf
9848 राधानगरी सिरसे संतु बीन माणाजी पा  महसुल  मृत्यु RevSirase55.pdf
9849 राधानगरी सिरसे बापु सखोजी पा यास मुलगी तानी  महसुल  जन्म  RevSirase56.pdf
9850 राधानगरी सिरसे बाप आकोबा बीन सुबु चौगला रासीवडेकर  महसुल  जन्म  RevSirase57.pdf
9851 राधानगरी सिरसे मोंतु बीन जोती पाटील  महसुल  मृत्यु RevSirase58.pdf
9852 राधानगरी सिरसे जोती बीन चौगला याचा मूलगा गोवींदा  महसुल  जन्म  RevSirase59.pdf
9853 राधानगरी सिरसे सखोबा बीन म्हातु कुरुणकर  महसुल  मृत्यु RevSirase60.pdf
9854 राधानगरी सिरसे चंद्री बाप नाना संतु पा  महसुल  मृत्यु RevSirase61.pdf
9855 राधानगरी सिरसे गोवींदा बाप जोती बापु चउगला याचा मुलगा  महसुल  मृत्यु RevSirase62.pdf
9856 राधानगरी सिरसे सावी बाप बाबु सखोबा कुरुणेकर  महसुल  मृत्यु RevSirase63.pdf
9857 राधानगरी सिरसे भागोजी बीन जाना चउगला  महसुल  मृत्यु RevSirase64.pdf
9858 राधानगरी सिरसे रामा हीरु पा याचा मुलगा  महसुल  जन्म  RevSirase65.pdf
9859 राधानगरी सिरसे नीपानी बाबाजी चौगले याचा मुलगा दौलु  महसुल  जन्म  RevSirase66.pdf
9860 राधानगरी सिरसे दाजी जोती पाटील याचा मुलगा बेलु  महसुल  जन्म  RevSirase67.pdf
9861 राधानगरी सिरसे संतु बाबाजी पाटील याची मुलगी मंजी  महसुल  जन्म  RevSirase68.pdf
9862 राधानगरी सिरसे ममता बाप संतु माणु पा याची मुलगी  महसुल  मृत्यु RevSirase69.pdf
9863 राधानगरी सिरसे बाबु बीन सीतु पाटील  महसुल  मृत्यु RevSirase70.pdf
9864 राधानगरी सिरसे तारी बाप नीपानी बाबाजी चौगला  महसुल  मृत्यु RevSirase71.pdf
9865 राधानगरी सिरसे आई रखमा बीन ला मुलगा  महसुल  जन्म  RevSirase72.pdf
9866 राधानगरी सिरसे आई रखमा नाव ठेवीले नाही  महसुल  मृत्यु RevSirase73.pdf
9867 राधानगरी सिरसे बाप तात्या बीन भीवा चौगुला यास मुलगा नाना  महसुल  जन्म  RevSirase74.pdf
9868 राधानगरी सिरसे सुभाना बीन जीवाजी पा यास मुलगी चंद्रा  महसुल  जन्म  RevSirase75.pdf
9869 राधानगरी सिरसे राउ बीन सुभाना पाटील  महसुल  मृत्यु RevSirase76.pdf
9870 राधानगरी सिरसे धोंडी बीन माणु पाटील याचा मुलगा कृष्णा  महसुल  मृत्यु RevSirase77.pdf
9871 राधानगरी सिरसे जीवबा बीन बाबु चौगुला याची मुलगी पारी  महसुल  मृत्यु RevSirase78.pdf
9872 राधानगरी सिरसे रामा बीन आपा पाटील यास मुलगी सावीत्री  महसुल  जन्म  RevSirase79.pdf
9873 राधानगरी सिरसे माहतु बीन कृष्णा पाटील यास मुलगा लक्ष्मण  महसुल  जन्म  RevSirase80.pdf
9874 राधानगरी सिरसे संतु बीन बापु कुरुणेकर यास मुलगा धोंडी  महसुल  जन्म  RevSirase81.pdf
9875 राधानगरी सिरसे   महसुल    RevSirase82.pdf
9876 राधानगरी सिरसे वीठु बीन जयराम पाटील  महसुल  मृत्यु  RevSirase83.pdf
9877 राधानगरी सिरसे धोंडी बीन मातु पाटील याची मुलगा  महसुल  मृत्यु  RevSirase84.pdf
9878 राधानगरी सिरसे बाबाजी बीन सखोजी पाटील यास मुलगा तुकाराम  महसुल  जन्म  RevSirase85.pdf
9879 राधानगरी सिरसे धोंडी पाटील परीतेकर यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevSirase86.pdf
9880 राधानगरी सिरसे बाप रामा बीन सटु मोरबाळा यास मुलगा संतु  महसुल  जन्म  RevSirase87.pdf
9881 राधानगरी सिरसे कृष्णा आबा पाटील सडोलीकर यास मुलगा यसवंत  महसुल  जन्म  RevSirase88.pdf
9882 राधानगरी सिरसे रामा बीन आपा पाटील याची मुलगी सावीत्री  महसुल  मृत्यु  RevSirase89.pdf
9883 राधानगरी सिरसे सुबु बीन नरु बुजऱ्या  महसुल  मृत्यु  RevSirase90.pdf
9884 राधानगरी सिरसे कृष्णी कोम रामा भोपळा  महसुल  मृत्यु  RevSirase91.pdf
9885 राधानगरी सिरसे बया कोम वीटु तलेकर  महसुल  मृत्यु  RevSirase92.pdf
9886 राधानगरी सिरसे बाप सावळा बीन संतु पाटील  महसुल  जन्म  RevSirase93.pdf
9887 राधानगरी सिरसे बाप धोंडी बीन माणु पाटील यास मुलगी  महसुल  जन्म  RevSirase94.pdf
9888 राधानगरी सिरसे बाप सावळा बीन संतु पाटील याची मुलगा नाव नाही  महसुल  मृत्यु  RevSirase95.pdf
9889 राधानगरी सिरसे बाळी कोम धोंडी पाटील महसुल  मृत्यु  RevSirase96.pdf
9890 राधानगरी सिरसे बाप रामा मल्यापा भाटळया यास मुलगी धोंडु  महसुल  जन्म  RevSirase97.pdf
9891 राधानगरी पनोरी बाबु गणु सींदा  महसुल मृत्यु  RevPanori1.pdf
9892 राधानगरी पनोरी सवी कालो नारु पातल्या  महसुल मृत्यु  RevPanori2.pdf
9893 राधानगरी पनोरी रामा संतु सींदा  महसुल मृत्यु  RevPanori3.pdf
9894 राधानगरी पनोरी हणमा रामा चउगला याजला मुलगा जाला  महसुल जन्म  RevPanori4.pdf
9895 राधानगरी पनोरी हणमा रामा सुगक याजला मुलगा जाला नावे कृष्णा ता टाकराल राजा इकलल बाबाजी वीटोजी पालीसे  महसुल जन्म  RevPanori5.pdf
9896 राधानगरी पनोरी भैरु बीन हणमंत याजला मुलगी नावे ली ता लातुर लींबाजी जनन ईकल वीतो पोलीस  महसुल जन्म  RevPanori6.pdf
9897 राधानगरी पनोरी आर्जुना लकु वटगरव याजला मुलगी जाहली कोते व्हीवस यक जन्म झाला आहे महसुल जन्म  RevPanori7.pdf
9898 राधानगरी पनोरी तान्ये आवजी गायकवाड याजला मुलगा झाला नाव नाना महसुल जन्म  RevPanori8.pdf
9899 राधानगरी पनोरी कबेरी बावले कृष्णाई सुबाणा कतुगटा  महसुल मृत्यु  RevPanori9.pdf
9900 राधानगरी पनोरी हाणमा रामा चौगला याचे मुलगा कृष्णा महसुल मृत्यु  RevPanori10.pdf
9901 राधानगरी पनोरी वीटु सेकाबा सींदा याजला मुलगा जाला आपा  महसुल जन्म  RevPanori11.pdf
9902 राधानगरी पनोरी हरी नाना काटकर याजला मुलगी जाहली नावे आबु  महसुल जन्म  RevPanori12.pdf
9903 राधानगरी पनोरी सी य बीन गोडु कीरसडेकर  महसुल मृत्यु  RevPanori13.pdf
9904 राधानगरी पनोरी रामा भीमा चे याजला मुलगी जाहली नाव कृष्णी  महसुल जन्म  RevPanori14.pdf
9905 राधानगरी पनोरी लक्ष्मण दतु पाटल्या याजला मुलगी जाहली नाव धोंडी  महसुल जन्म  RevPanori15.pdf
9906 राधानगरी पनोरी नाना गोपाळा ईकल याजला मुलगी जाहली नाव गंगा  महसुल जन्म  RevPanori16.pdf
9907 राधानगरी पनोरी लक्ष्मण दतु पाटल्या यांची मुलगी मयत  महसुल मृत्यु  RevPanori17.pdf
9908 राधानगरी पनोरी लक्ष्मण म्हातु पाटल्या याजला मुलगी जाहली  महसुल जन्म  RevPanori18.pdf
9909 राधानगरी पनोरी बाळा जयराम सुगक याजला मुलगी जाहली नाव पमी  महसुल जन्म  RevPanori19.pdf
9910 राधानगरी पनोरी रामा माणकू कावनेकर याजला मुलगा  महसुल जन्म  RevPanori20.pdf
9911 राधानगरी पनोरी वीठी काला नाना ईकल  महसुल मृत्यु  RevPanori21.pdf
9912 राधानगरी पनोरी सलमा बीन रामा चउगला याजला मुलगा झाला नाव दवलु  महसुल जन्म  RevPanori22.pdf
9913 राधानगरी पनोरी गोपाळा सकाजी कडीगीकर याजला मुलगी जाहली तारा  महसुल जन्म  RevPanori23.pdf
9914 राधानगरी पनोरी दवलु बीन गोवींदा सींदा  महसुल मृत्यु  RevPanori24.pdf
9915 राधानगरी पनोरी लकु बीन बापु कडीगकर याजला मुलगा जाला नाव नाना  महसुल जन्म  RevPanori25.pdf
9916 राधानगरी पनोरी गोपाळा गोवींदा सींदा राहणार मजकुर  महसुल मृत्यु  RevPanori26.pdf
9917 राधानगरी पनोरी तुकाराम बाबु कहेकर राहणार पीरळ  महसुल जन्म  RevPanori27.pdf
9918 राधानगरी पनोरी तात्या बापु भोवसा याजला मुलगी जाहली नाव जनी  महसुल जन्म  RevPanori28.pdf
9919 राधानगरी पनोरी तानी बाप भाउ पाटील  महसुल मृत्यु  RevPanori29.pdf
9920 राधानगरी पनोरी रामा भाउ पाटील  महसुल मृत्यु  RevPanori30.pdf
9921 राधानगरी पनोरी कृष्णा जोती चांभार  महसुल मृत्यु  RevPanori31.pdf
9922 राधानगरी पनोरी कृष्णा जीवबा पाटील  महसुल मृत्यु  RevPanori32.pdf
9923 राधानगरी पनोरी बाला बाबाजी सावंत  महसुल मृत्यु  RevPanori33.pdf
9924 राधानगरी पनोरी नाना बीन बाळा सावंत  महसुल मृत्यु  RevPanori34.pdf
9925 राधानगरी पनोरी माणकु गोवींदा कावनेकर महसुल मृत्यु  RevPanori35.pdf
9926 राधानगरी पनोरी विठु सखोबा सींदा याजला मुलगा जाला नाव गरीवा  महसुल जन्म  RevPanori36.pdf
9927 राधानगरी पनोरी धोंडी आबाजी पाटील हुंदवाडीकर यास मुलगी झाली नाव गवरी  महसुल जन्म  RevPanori37.pdf
9928 राधानगरी पनोरी संतु जीवबा पाटील याजला मुलगा नाव ज्ञानु  महसुल जन्म  RevPanori38.pdf
9929 राधानगरी पनोरी वीठु बाबाजी मुतुगडा याजला मुलगा झाला नाव ज्ञानु  महसुल जन्म  RevPanori39.pdf
9930 राधानगरी पनोरी गोवींदा तात्या चौगला याजला मुलगी जाहली आकु  महसुल जन्म  RevPanori40.pdf
9931 राधानगरी पनोरी रामा भैरु च याजला मुलगा जाला नाव दतु  महसुल जन्म  RevPanori41.pdf
9932 राधानगरी पनोरी राई बाप बाबाजी सेखाजी पा  महसुल मृत्यु  RevPanori42.pdf
9933 राधानगरी पनोरी संभु म्हातु येरवडेकर याजला मुलगी जाहली नाव मंजी  महसुल जन्म  RevPanori43.pdf
9934 राधानगरी पनोरी लक्ष्मण म्हातु पातल्या याजला मुलगा जाला नाव महसुल जन्म  RevPanori44.pdf
9935 राधानगरी पनोरी संती काला बाबाजी चउगला  महसुल मृत्यु  RevPanori45.pdf
9936 राधानगरी पनोरी म्हातु वीठु पुंगावकर  महसुल मृत्यु  RevPanori46.pdf
9937 राधानगरी पनोरी हरी रामा कासार याजला मुलगी जाहली नाव आतु  महसुल जन्म  RevPanori47.pdf
9938 राधानगरी पनोरी आबा बाजी आवोई याजला मुलगा जाला नाव रामचंद्र  महसुल जन्म  RevPanori48.pdf
9939 राधानगरी पनोरी संभु गणु सींदा याजला मुलगी जाहली नाव कोयणी  महसुल जन्म  RevPanori49.pdf
9940 राधानगरी पनोरी बाळा जयराम चउगला याजला मुलगा जाला नाव तुका  महसुल जन्म  RevPanori50.pdf
9941 राधानगरी पनोरी कोईमा काला माणकु भारबल  महसुल मृत्यु  RevPanori51.pdf
9942 राधानगरी पनोरी रामा बीन कुशापा माने याजला मुलगी जाहली  महसुल जन्म  RevPanori52.pdf
9943 राधानगरी पनोरी रामा बाबाजी सावंत याजला मुलगा मुलगी महसुल जन्म  RevPanori53.pdf
9944 राधानगरी पनोरी रामा बीन कुशापा माने याची मुलगी  महसुल मृत्यु  RevPanori54.pdf
9945 राधानगरी पनोरी रामा बाबाजी सावंत याचा मुलगा महसुल मृत्यु  RevPanori55.pdf
9946 राधानगरी पनोरी रामा बाबाजी सावंत याची मुलगी  महसुल मृत्यु  RevPanori56.pdf
9947 राधानगरी पनोरी लक्ष्मण म्हतु पातल्या याजला मुलगा जाहला भाउ  महसुल जन्म  RevPanori57.pdf
9948 राधानगरी पनोरी कृष्णाई कालो संतु चौगला  महसुल मृत्यु  RevPanori58.pdf
9949 राधानगरी पनोरी गोवींदा तात्या चउगला याजला मुलगा महसुल जन्म  RevPanori59.pdf
9950 राधानगरी पनोरी रावजी बीर नलवडा  महसुल मृत्यु  RevPanori60.pdf
9951 राधानगरी पनोरी लक्ष्मण रामा मालपा  महसुल मृत्यु  RevPanori61.pdf
9952 राधानगरी पनोरी मंजी बाप दवलु रामा काटकर  महसुल मृत्यु  RevPanori62.pdf
9953 राधानगरी पनोरी सखी काला लकु पाटील  महसुल मृत्यु  RevPanori63.pdf
9954 राधानगरी पनोरी गवरा काला संतु सींदा  महसुल मृत्यु  RevPanori64.pdf
9955 राधानगरी पनोरी लक्ष्मी कालो बाबाजी सावंत  महसुल मृत्यु  RevPanori65.pdf
9956 राधानगरी पनोरी गोवींदा तात्या चउगला याचा मुलगा  महसुल जन्म  RevPanori66.pdf
9957 राधानगरी पनोरी लक्ष्मण म्हतु पातल्या याची मुलगी  महसुल मृत्यु  RevPanori67.pdf
9958 राधानगरी पनोरी तुकाराम बाप बाला जयराम चौगले  महसुल मृत्यु  RevPanori68.pdf
9959 राधानगरी पनोरी वीठु सखोबा सींदा याजला मुलगा जाला नाव भाउ  महसुल जन्म  RevPanori69.pdf
9960 राधानगरी पनोरी धोंडी बाप कृष्णा सुभाना कडीगता  महसुल मृत्यु  RevPanori70.pdf
9961 राधानगरी पनोरी तात्या रावजी गायकवाड याजला मुलगा जाला नाव गणु  महसुल जन्म  RevPanori71.pdf
9962 राधानगरी पनोरी संतु जीवबा पाटील याजला मुलगी जाहली नाव रखमी  महसुल जन्म  RevPanori72.pdf
9963 राधानगरी पनोरी बापु गोपाळा जादव याजला मुलगी जाली नाव पुतळा आका  महसुल जन्म  RevPanori73.pdf
9964 राधानगरी पनोरी वीठु बाबाजी मुतुगडा याजला मुलगी नाव रखमी  महसुल जन्म  RevPanori74.pdf
9965 राधानगरी पनोरी रामा माणकु कावनेकर याजला मुलगी जाहली नाव जनी  महसुल जन्म  RevPanori75.pdf
9966 राधानगरी पनोरी रामा जयराम बरग्या सुळबीकर याजला मुलगा जाला नाव  महसुल जन्म  RevPanori76.pdf
9967 राधानगरी पनोरी लकु बापु कडीगकर याजला मुलगा जाला  महसुल जन्म  RevPanori77.pdf
9968 राधानगरी पनोरी बाबाजी संबाजी पा याजला मुलगा जाला कृष्णा महसुल जन्म  RevPanori78.pdf
9969 राधानगरी पनोरी रामा संतु सींदा याजला मुलगी जाहली  महसुल जन्म  RevPanori79.pdf
9970 राधानगरी पनोरी रामा संतु सींदा याची मुलगी  महसुल मृत्यु  RevPanori80.pdf