बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका पन्हाळा(8001-15100)

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
8001 पन्हाळा बोरीवडे भाऊ बाळा सींदा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8002 पन्हाळा बोरीवडे मयत रखमा कोम नाथा किटे रा.दानोळी खुटाळवाडी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8003 पन्हाळा बोरीवडे पारु कोम निनू सिंदे तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8004 पन्हाळा बोरीवडे पारु कोम रामा पाा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8005 पन्हाळा बोरीवडे भागु कोम भागु पाा चरणकर तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8006 पन्हाळा बोरीवडे तुळसापा आवजी गवड तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8007 पन्हाळा बोरीवडे म्हादू कृष्णा खोत यास मुलगी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8008 पन्हाळा बोरीवडे बाळी कोम जयराम पोवार तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8009 पन्हाळा बोरीवडे तानु कोम तातोबा जाधव तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8010 पन्हाळा बोरीवडे गणू हरी मगदूम यास मुलगा जोती तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8011 पन्हाळा बोरीवडे मारुती बाळा जगदाळा रा.पन्हाळा यास मुलगी हौसी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8012 पन्हाळा बोरीवडे ज्ञानू बाबू मगदूम यास मुलगा पांडू तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8013 पन्हाळा बोरीवडे धोंडी हरी सींदा यास मुलगी वालू तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8014 पन्हाळा बोरीवडे परसु बाळा राबाडे रा.मांगले यास मुलगी कोयना तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8015 पन्हाळा बोरीवडे तुका कोंडीबा गुडाळकर यास मुलगा पांडू तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8016 पन्हाळा बोरीवडे ज्ञानू निनू गुडाळकर मुलगी रखमा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8017 पन्हाळा बोरीवडे लींबारी हणमा सींदा यास मुलगी चंद्रभागा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8018 पन्हाळा बोरीवडे कृष्णा सदु गुडाळकर यास मुलगी कमळा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8019 पन्हाळा बोरीवडे दौलू म्हादू चौगला यास मुलगी कमळा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8020 पन्हाळा बोरीवडे राऊ रामा कदम यास मुलगा हरी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8021 पन्हाळा बोरीवडे दादू कृष्णा खुटाळे यास मुलगी तानी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8022 पन्हाळा बोरीवडे ज्ञानू हरी तांबोळी यास मुलगी कमळा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8023 पन्हाळा बोरीवडे रामा हरी मोरे भेडगांव यास मुलगी तानी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8024 पन्हाळा बोरीवडे ज्ञानु राणोजी कंदूरकर यास मुलगी होसी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8025 पन्हाळा बोरीवडे भाऊ नाथा सींदा यास मुलगी राधा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8026 पन्हाळा बोरीवडे दौलु बाळू (कुशा) हंडे यास मुलगा पांडू तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8027 पन्हाळा बोरीवडे राऊ लक्षुमण सींदा यास मुलगी यमुना तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8028 पन्हाळा बोरीवडे विठू धोंडी सींदा यास मुलगी चंद्रभागा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8029 पन्हाळा बोरीवडे आबा बाप विठू संदु खोत तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8030 पन्हाळा बोरीवडे लक्ष्मी कोम रामा लींबाळकर तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8031 पन्हाळा बोरीवडे उपजत मैत मुलगा बाप ज्ञानु भाकरे तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8032 पन्हाळा बोरीवडे वालू कोम हरी खोडका तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8033 पन्हाळा बोरीवडे तुका सखोबा गुरव यास मुलगी हौसी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8034 पन्हाळा बोरीवडे रामा दौलू सींदा इसलामपुरकर यास मुलगी तानी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8035 पन्हाळा बोरीवडे नामु मसु गवड यास मुलगा संतु तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8036 पन्हाळा बोरीवडे कृष्णा नारायण पोवार यास मुलगी यमुना तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8037 पन्हाळा बोरीवडे सखोबा केदारी कळेकर यास मुलगा हिंदू तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8038 पन्हाळा बोरीवडे तुका नारु चरणकर यास मुलगा हरी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8039 पन्हाळा बोरीवडे गणु सतु चोगला यास मुलगी कमळा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8040 पन्हाळा बोरीवडे भाऊ बाळा गवड यास मुलगा शंकर तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8041 पन्हाळा बोरीवडे म्हादू कृष्णा खोत यास मुलगा हरी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8042 पन्हाळा बोरीवडे रामचंद्र एकनाथ हावळ यास मुलगा मनोहर तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8043 पन्हाळा बोरीवडे विठू सुभाना चोगला यास मुलगी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8044 पन्हाळा बोरीवडे तुकाराम सुभाना चोगला यास मुलगा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8045 पन्हाळा बोरीवडे तुका लींबारी खोत ढोणालीचे खुटाळेवाडी यास मुलगा  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8046 पन्हाळा बोरीवडे ज्ञानु धोंडी भाकरे यास मुलगा उपजत मैत तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8047 पन्हाळा बोरीवडे हौसी कोम तुका खोत तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8048 पन्हाळा बोरीवडे तुका बाळा आतकीरे तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8049 पन्हाळा बोरीवडे सुभाना लखु जाधव असुर्लेकर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8050 पन्हाळा बोरीवडे धोंडी बाप पांडू सतु चोगला तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8051 पन्हाळा बोरीवडे शामु बाप बाळा बुरसे तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8052 पन्हाळा बोरीवडे मुलगा बाप केशव रावजी घेवारी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8053 पन्हाळा बोरीवडे धोंडी रकु सींदा यास मुलगी मुक्ता तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8054 पन्हाळा बोरीवडे पांडू धोंडी मगदुम यास मुलगी होसी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8055 पन्हाळा बोरीवडे ज्ञानु हरी चोगला वसीकर यास मुलगी धोंडी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8056 पन्हाळा बोरीवडे लकु कृष्णा खोत यास मुलगा पांडू तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8057 पन्हाळा बोरीवडे नाथा भाऊ चोगला यास मुलगी कमला तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8058 पन्हाळा बोरीवडे शंकर धोंडी सींदा यास मुलगा गोविंदा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8059 पन्हाळा बोरीवडे धोंडी आबाजी दळवी यास मुलगा कोंडीबा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8060 पन्हाळा बोरीवडे तुका केदारी कळेकर यास मुलगी हौसी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8061 पन्हाळा बोरीवडे केशव रावजी मेथे यास मुलगा दौलू तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8062 पन्हाळा बोरीवडे राऊ सावबा दळवी यास मुलगा हरी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8063 पन्हाळा बोरीवडे बापू रामा हिंडेपाठणेकर यास मुलगा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8064 पन्हाळा बोरीवडे रामा कृष्णा खोत यास मुलगा पांडू तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8065 पन्हाळा बोरीवडे देवजी रामा चोगला यास मुलगा हरी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8066 पन्हाळा बोरीवडे कृष्णा येसू सींदा यास मुलगा श्रीपती तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8067 पन्हाळा बोरीवडे राम दरीपा आवळीकर यास मुलगा नाव तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8068 पन्हाळा बोरीवडे केशव रामजी घेवारीया यास मुलगा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8069 पन्हाळा बोरीवडे दगडू बापू श्रीपती सुतार तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8070 पन्हाळा बोरीवडे चंन्द्रा कुशा मोरे यास मुलगा नांव म्हादू तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8071 पन्हाळा बोरीवडे दौलू रकूरचीदा मुलगी नाव राई तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8072 पन्हाळा बोरीवडे सिंदबा दाजी गवड यास मुलगा नांव पलू तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8073 पन्हाळा बोरीवडे गोंविदा धोंडी गुडाळकर यास मुलगी नांव हरिणी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8074 पन्हाळा बोरीवडे दत्तात्रय मारुती पाटील यास मुलगा नांव येत्राम तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8075 पन्हाळा बोरीवडे गुंडा बाळा तांबोळी यास मुलगा नाव लक्ष्मण तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8076 पन्हाळा बोरीवडे धोंडी बाळू गवळी उंड्रीकर यास मुलगा हरी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8077 पन्हाळा बोरीवडे सीदू गोपाळा सुतार यास मुलगा रामु तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8078 पन्हाळा बोरीवडे पांडू गणू सींदा यास मुलगा विठ्ठल तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8079 पन्हाळा बोरीवडे आवजी राम चोगला यास मुलगा शंकर तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8080 पन्हाळा बोरीवडे रामा राणेजी मराठे यास मुलगा सदू तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8081 पन्हाळा बोरीवडे दौलू कोंडी खोडके यास मुलगी आनी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8082 पन्हाळा बोरीवडे गणू दौलु शेटे बोरपाडळेकर यास मुलगा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8083 पन्हाळा बोरीवडे तात्या म्हादू खोत यास मुलगी नाव वशी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8084 पन्हाळा बोरीवडे कुसाबाई कोम कुशाबा दळवी  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8085 पन्हाळा बोरीवडे यशवंत बापू हावलदार  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8086 पन्हाळा बोरीवडे चीमा कोम राऊ पंदारे तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8087 पन्हाळा बोरीवडे तायनी कोम बाबू गवड  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8088 पन्हाळा बोरीवडे पांडु बाप रामा राणोजी मराठे तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8089 पन्हाळा बोरीवडे सीता कोम रामा कळेकर तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8090 पन्हाळा बोरीवडे चंदा कोम बाबा बुरसे तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8091 पन्हाळा बोरीवडे तानी कोम आबा दळवी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8092 पन्हाळा बोरीवडे आपा सिदु खोत यास मुलगा नाव हरी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8093 पन्हाळा बोरीवडे सगुणा म्हादू सींदा यास मुलगी नाव तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8094 पन्हाळा बोरीवडे सखोबा आपा वागमारे आरळेकर यास मुलगा बाबु तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8095 पन्हाळा बोरीवडे सुभाना आका कंदुरकर यास मुलगी हौसी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8096 पन्हाळा बोरीवडे बाबु म्हादू चोगला यास मुलगी कमळी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8097 पन्हाळा बोरीवडे दत्तु अमृता कदम यास मुलगी रकमा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8098 पन्हाळा बोरीवडे ज्योती सावळा चोगला यास मुलगा सखाराम तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8099 पन्हाळा बोरीवडे बाळू रामा गवड पिंपळेकर यास मुलगी नाव हरणी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8100 पन्हाळा बोरीवडे नाना ज्ञानु पाटील आवळी यास मुलगा शामु तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8101 पन्हाळा बोरीवडे बाळू रकु शिंदे यास मुलगी रदी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8102 पन्हाळा बोरीवडे आवबा रमा दळवी यास मुलगा नाव बापू तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8103 पन्हाळा बोरीवडे सखोबा सुभाना गुडाळकर यास मुलगी नानी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8104 पन्हाळा बोरीवडे तातोबा दौलू सीदा यास मुलगी दगडी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8105 पन्हाळा बोरीवडे बाळा संज्जना पोवार यास मुलगी धोडी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8106 पन्हाळा बोरीवडे तुका राम कुडीत्रे यास मुलगा नाव ज्ञानु तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8107 पन्हाळा बोरीवडे धोंडी म्हादू खोडकर यास मुलगा दगडू तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8108 पन्हाळा बोरीवडे सुंदा कोम संतु खोत तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8109 पन्हाळा बोरीवडे बापू नारु गराडा देवाळकर यास मुलगी राधा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8110 पन्हाळा बोरीवडे आबा खंडू मराठे यास मुलगा नाव पांडू तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8111 पन्हाळा बोरीवडे नारायण म्हादू खोत यास मुलगी हौसी तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8112 पन्हाळा बोरीवडे कृष्णात लक्षुमण सींदा यास मुलगी ताई तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8113 पन्हाळा बोरीवडे बायाजी लक्ष्मण दळवी यास मुलगी केशव तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8114 पन्हाळा बोरीवडे दत्तात्रय रामचंद्र पाा कोडोलीकर यास मुलगी हौसा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8115 पन्हाळा बोरीवडे बाळू बापू दळवी माळेवाडी यास मुलगी नाव ताई तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8116 पन्हाळा बोरीवडे केशव पिंटू दळवी यास मुलगी नाव रकमा तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  बोरीवडे
8117 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  सन १८८४ तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8118 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8119 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8120 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8121 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8122 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8123 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8124 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  सन १८८७ तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8125 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8126 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8127 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8128 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8129 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8130 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8131 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8132 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8133 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  सन १८९३ ते १८९७ तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8134 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8135 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8136 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8137 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8138 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8139 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8140 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8141 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8142 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8143 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8144 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8145 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8146 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8147 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8148 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8149 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8150 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8151 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8152 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8153 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8154 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8155 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8156 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8157 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8158 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8159 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8160 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8161 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8162 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8163 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8164 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8165 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8166 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8167 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8168 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8169 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8170 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8171 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8172 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8173 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8174 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8175 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8176 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8177 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8178 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8179 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8180 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8181 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8182 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8183 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8184 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8185 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8186 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8187 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8188 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8189 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8190 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8191 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8192 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8193 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8194 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8195 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8196 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8197 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8198 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8199 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8200 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8201 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8202 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8203 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8204 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8205 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  सन १९०३ ते १९१० तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8206 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8207 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8208 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8209 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8210 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8211 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8212 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8213 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8214 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8215 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8216 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8217 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8218 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8219 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8220 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8221 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8222 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8223 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8224 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8225 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8226 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8227 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  सन १९१३ ते १९१७ तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8228 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8229 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8230 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8231 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8232 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8233 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8234 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8235 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8236 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8237 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8238 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8239 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8240 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8241 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8242 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8243 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8244 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8245 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8246 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8247 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8248 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8249 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8250 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8251 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8252 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8253 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8254 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8255 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8256 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8257 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8258 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8259 पन्हाळा पाटपन्हाळा मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पाटपन्हाळा
8260 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  सन १८८६ तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8261 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  सन १८८७ तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8262 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  सन १८९८ ते १९०२ तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8263 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8264 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8265 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8266 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8267 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8268 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8269 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8270 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8271 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8272 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8273 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8274 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8275 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8276 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8277 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8278 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8279 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8280 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8281 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8282 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8283 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8284 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8285 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8286 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8287 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8288 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8289 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8290 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8291 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8292 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8293 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8294 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8295 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8296 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8297 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8298 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8299 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8300 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8301 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8302 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  सन १९०३ ते १९१० तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8303 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8304 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8305 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8306 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8307 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8308 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8309 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8310 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8311 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8312 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8313 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8314 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8315 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8316 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर  सन १९१३ ते १९१७ तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8317 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8318 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8319 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8320 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8321 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8322 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8323 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8324 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8325 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8326 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8327 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8328 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8329 पन्हाळा पोहाळवाडी मोडी रजिष्टर   तहसील कार्यालय जन्म मृत्यू  पोहाळवाडी
8330 पन्हाळा कसबा बोरगाव  लक्ष्मण बिन येसबा चव्हाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8331 पन्हाळा कसबा बोरगाव  सगु बि सुगाना पाटील यास मुलगी सुंदरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8332 पन्हाळा कसबा बोरगाव  पांडु बिन दत्तू गाडगीळ यास मुलगी नाव हिरी  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8333 पन्हाळा कसबा बोरगाव  तुका बिन हरी धुमाळ  यास मुलगा नांव रामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8334 पन्हाळा कसबा बोरगाव  रामा बिन म्हादू चौगला यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8335 पन्हाळा कसबा बोरगाव  बापू बिन सुभाना जाधव यास मुलगा नांव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8336 पन्हाळा कसबा बोरगाव  तुका बिन म्हादू टोपकर मुलगा नांव  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8337 पन्हाळा कसबा बोरगाव  सखाराम गणू धुमाळ या मुलगा नांव शिवा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8338 पन्हाळा कसबा बोरगाव  नानु बिन बाबू पाटील यास मुलगा नाव श्रीपती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8339 पन्हाळा कसबा बोरगाव  उमा बिन सदु चवाण यास मुलगी नांव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8340 पन्हाळा कसबा बोरगाव  रामा बिन रावजी धुमळयास मुलगी नांव मंजी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8341 पन्हाळा कसबा बोरगाव  दाजी बिन मलू खोत  यास मुलगा नांव रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8342 पन्हाळा कसबा बोरगाव  सदोबा बिन कुशापा कळेकर यास मुलगा नांव कृष्णा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8343 पन्हाळा कसबा बोरगाव  बाबु बिन बाबाजी खोत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8344 पन्हाळा कसबा बोरगाव  संत्या व मानक्या म्हार  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8345 पन्हाळा कसबा बोरगाव  आबा बिन रकमा चव्हाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8346 पन्हाळा कसबा बोरगाव  सिता कोम विठू चौगला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8347 पन्हाळा कसबा बोरगाव   आबा बिन धोंडी चव्हाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8348 पन्हाळा कसबा बोरगाव  हारी बिन आंदु देसाई तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8349 पन्हाळा कसबा बोरगाव  मनी कोम बाबू जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8350 पन्हाळा कसबा बोरगाव  संती केाम म्हादू चौगला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8351 पन्हाळा कसबा बोरगाव  येशवंता विठाबा माकनादार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8352 पन्हाळा कसबा बोरगाव  मन्या बीन रावजी धुमाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8353 पन्हाळा कसबा बोरगाव  कृष्णा ज्ञानू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8354 पन्हाळा कसबा बोरगाव  दत्तू बीन दशुथा धुमाळ यास मुलगी नांव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8355 पन्हाळा कसबा बोरगाव  राघु बीन बाबाजी टोपकर यास मुलगा नांव  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8356 पन्हाळा कसबा बोरगाव  गाऊ लक्ष्मण पाटील यास मुलगी नांव गवरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8357 पन्हाळा कसबा बोरगाव  सावबा राजगु नलवडा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8358 पन्हाळा कसबा बोरगाव  सखाराम बिन सदु चव्हाण यास मुलगी नांव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8359 पन्हाळा कसबा बोरगाव  अआबा विठा पाटील यास मुलगा नांव महादू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8360 पन्हाळा कसबा बोरगाव  रामा बिन खंडू पाटील घोटवडे यास मुलगा सुगाता तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8361 पन्हाळा कसबा बोरगाव  मल्या बाप विठू मकू खोत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8362 पन्हाळा कसबा बोरगाव  धानू बाप संतू कुशापा धुमाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8363 पन्हाळा कसबा बोरगाव  तानी बाप कृष्‍णा पाटील रहाणार कळे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8364 पन्हाळा कसबा बोरगाव  यसबा बिन बापू चिखलकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8365 पन्हाळा कसबा बोरगाव  म्हादू बीन हाणमा खोत यास मुलगी नांव मंजी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8366 पन्हाळा कसबा बोरगाव  गेापाळा बिन मणू आपकीसमार मुलगा नांव दत्तु  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8367 पन्हाळा कसबा बोरगाव  भिवा बिन सुगाना पाटील यास मुलगी नांव बनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8368 पन्हाळा कसबा बोरगाव  कृष्णा बीन बाबु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8369 पन्हाळा कसबा बोरगाव  धेांडी बिन भीवा चव्हाण मुलगी हारणी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8370 पन्हाळा कसबा बोरगाव  लक्ष्मण दाजी खोत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8371 पन्हाळा कसबा बोरगाव  धेाडया बाप दाजी सकु खोत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8372 पन्हाळा कसबा बोरगाव  नाना बीन रावजी खोत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8373 पन्हाळा कसबा बोरगाव  मगु बाप भाऊ लक्ष्मण पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8374 पन्हाळा कसबा बोरगाव  लक्ष्मण दाजी खोत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8375 पन्हाळा कसबा बोरगाव  सुभाना लक्ष्मणा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8376 पन्हाळा कसबा बोरगाव  सतू बीन गोपाळा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8377 पन्हाळा कसबा बोरगाव  आउ कोम कुशा धुमाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8378 पन्हाळा कसबा बोरगाव  कंबळी बाप तुका संतु  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8379 पन्हाळा कसबा बोरगाव  भामु कोम भैरू चव्हाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8380 पन्हाळा कसबा बोरगाव  अआकोबा हणमा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8381 पन्हाळा कसबा बोरगाव  कृष्णा कोम गणू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8382 पन्हाळा कसबा बोरगाव  भिमा कोम गणू धुमाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8383 पन्हाळा कसबा बोरगाव  जीजी कोम गणू धुमाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8384 पन्हाळा कसबा बोरगाव  राई कोम येशा धुमाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8385 पन्हाळा कसबा बोरगाव  राणोजी मादेल्या माळापूडकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8386 पन्हाळा कसबा बोरगाव  कंबळी बाप मसू खोत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8387 पन्हाळा कसबा बोरगाव  बाळकी बाप विठू मलू खोत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8388 पन्हाळा कसबा बोरगाव  सखाराम मुक्ता देसाई  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8389 पन्हाळा कसबा बोरगाव  तुका बाप रावजी नानोबा जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8390 पन्हाळा कसबा बोरगाव  नानी बाप भाउ धोंडी खोत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8391 पन्हाळा कसबा बोरगाव  मैना कोम धोंडी चव्हाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8392 पन्हाळा कसबा बोरगाव  मोरजी बाप धोंडी चव्हाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8393 पन्हाळा कसबा बोरगाव  विठू सतु धुमाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8394 पन्हाळा कसबा बोरगाव  रावजी बाप सतू उशापा धुमाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8395 पन्हाळा कसबा बोरगाव  बाळी बाप संतू कुशापा धु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8396 पन्हाळा कसबा बोरगाव  नकी बाप सटू कुशापा धु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8397 पन्हाळा कसबा बोरगाव  हणमा बीन गणू धुमाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8398 पन्हाळा कसबा बोरगाव  जोतीबा बीन बाबाजी टोपकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर कसबा बोरगाव 
8399 पन्हाळा बहिरेवाडी  कोंडी गुंडू कावळा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8400 पन्हाळा बहिरेवाडी  आपी बाप गंपू गुरव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8401 पन्हाळा बहिरेवाडी  पारू बाप गंगारा भोसला  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8402 पन्हाळा बहिरेवाडी  बना काम धोंडी चवान  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8403 पन्हाळा बहिरेवाडी  मंजूळा कोम बाळा  सरनाइक   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8404 पन्हाळा बहिरेवाडी  म्हादू बुवा कीन बाळा बुवा यास मुलगी नाव ताणू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8405 पन्हाळा बहिरेवाडी  कृष्णा बाळू  कावळा यास मुलगी जान्हवी   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8406 पन्हाळा बहिरेवाडी  नारू जीवा जाधव यास मुलगा झाला  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8407 पन्हाळा बहिरेवाडी  मलू राघू कावळा यास मुलगा बापू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8408 पन्हाळा बहिरेवाडी  दवलु बाबजी कावळा यास मुलगा भागू    तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8409 पन्हाळा बहिरेवाडी  भाऊ येसू जाधव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8410 पन्हाळा बहिरेवाडी  राऊ राघू कावळा यास मुलगी जान्हवी नाव बाळका   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8411 पन्हाळा बहिरेवाडी  तातोबा बाबाजी जाधव मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8412 पन्हाळा बहिरेवाडी  ज्ञानू रावजी शिंदा मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8413 पन्हाळा बहिरेवाडी  रामा दौलू बावजी मुलगी नाव राजाबाई  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8414 पन्हाळा बहिरेवाडी  तुका येसू पुजारी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8415 पन्हाळा बहिरेवाडी  राऊ बजापा गरड  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8416 पन्हाळा बहिरेवाडी  धोंडी भैरू खोत मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8417 पन्हाळा बहिरेवाडी  ज्ञानू दाजी पाटील (प//) मालेकर मुलगा   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8418 पन्हाळा बहिरेवाडी  कृष्णा भागोजी जाधव मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8419 पन्हाळा बहिरेवाडी  विठू आकुबा सुरवसी मुलगा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8420 पन्हाळा बहिरेवाडी  आबा रामा जाधव मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8421 पन्हाळा बहिरेवाडी  कृष्णा बाबाजी जाधव मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8422 पन्हाळा बहिरेवाडी  भाऊ बजाप गरड यास मुलगी   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8423 पन्हाळा बहिरेवाडी  पांडू संतू शिंदा यास मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8424 पन्हाळा बहिरेवाडी  आंबा आदु भौसला यास मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8425 पन्हाळा बहिरेवाडी  रामा आपा भोसला मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8426 पन्हाळा बहिरेवाडी  जोती आबा सांगुळे मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8427 पन्हाळा बहिरेवाडी  भाऊ राघू कावळा मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8428 पन्हाळा बहिरेवाडी  संता कोम शिवराम जमदाडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8429 पन्हाळा बहिरेवाडी  म्हादू तुका पुजारी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8430 पन्हाळा बहिरेवाडी  गणू विठू सूरवसी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8431 पन्हाळा बहिरेवाडी  तुका बाबाजी भांगीरकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8432 पन्हाळा बहिरेवाडी  सई कोम शिवराम जमदाडे   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8433 पन्हाळा बहिरेवाडी  तारी बाप कृष्णा जाधव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8434 पन्हाळा बहिरेवाडी  येसा कोम गोविंदा जाधव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8435 पन्हाळा बहिरेवाडी  हरि जैसम मेटे गिरगावकर मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8436 पन्हाळा बहिरेवाडी  तुकाराम तातोबा जाधव मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8437 पन्हाळा बहिरेवाडी  गोजरा कोम राऊ पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8438 पन्हाळा बहिरेवाडी  पारू बाप आबा बाबर उरुणवाडी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8439 पन्हाळा बहिरेवाडी  लखू चीकूडरकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8440 पन्हाळा बहिरेवाडी  सदू दत्तू जाधव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8441 पन्हाळा बहिरेवाडी  संता कोम म्हादू  भोसले  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8442 पन्हाळा बहिरेवाडी  नाथा बाळू जाधव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8443 पन्हाळा बहिरेवाडी  मलू राघू कावळा यास मुलगा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8444 पन्हाळा बहिरेवाडी  दादू राघू जाधव मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8445 पन्हाळा बहिरेवाडी  बाळू नाथा जाधव मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8446 पन्हाळा बहिरेवाडी  म्हादू दौलू झाडे डीग्रजकर मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8447 पन्हाळा बहिरेवाडी  कृष्णा चंदा जाधव मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8448 पन्हाळा बहिरेवाडी  कृष्णा चंद्रा मेटे गिरगावकर मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8449 पन्हाळा बहिरेवाडी  शंकर आबासो इनामदार मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8450 पन्हाळा बहिरेवाडी  तुकाराम राव बळवंतराव फडनाईक  मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8451 पन्हाळा बहिरेवाडी  राघू बहिरू  जाधव यांची मुलगी बीननावाची   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8452 पन्हाळा बहिरेवाडी  हैशी बाप जोती सांगुरूळे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8453 पन्हाळा बहिरेवाडी  ज्ञानू जयसिंगराव पाटील मालेकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8454 पन्हाळा बहिरेवाडी  आपा लीबारी कदम पारगावकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8455 पन्हाळा बहिरेवाडी  विटा को कृष्णा जाधव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8456 पन्हाळा बहिरेवाडी  धोंडी म्हादू भोसला मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8457 पन्हाळा बहिरेवाडी  राघू बहिरू जाधव मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8458 पन्हाळा बहिरेवाडी  विठोबा बाजी जाधव मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8459 पन्हाळा बहिरेवाडी  हरि यलपा पाटील पारगावकर मुलगा   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8460 पन्हाळा बहिरेवाडी  विठू रावजी चवान मुलगी    तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8461 पन्हाळा बहिरेवाडी  तुकाराम विठू खाडे मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8462 पन्हाळा बहिरेवाडी  ज्ञानू कुशापा गरड मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8463 पन्हाळा बहिरेवाडी  श्रीपती भाऊ मगदूम मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8464 पन्हाळा बहिरेवाडी  आंदू सतु जाधव मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8465 पन्हाळा बहिरेवाडी  गोविंद तातोबा जाधव मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8466 पन्हाळा बहिरेवाडी  शंकर भाऊ फडनाईक मुलगा   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8467 पन्हाळा बहिरेवाडी  जोती आबा खाडे सांगरूळकर मुलगा   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8468 पन्हाळा बहिरेवाडी  बाळू बाबाजी जाधव मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8469 पन्हाळा बहिरेवाडी  मारुती बापू जाधव मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8470 पन्हाळा बहिरेवाडी  गोविंदा नारूनिले नणापुरे मुलगी    तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8471 पन्हाळा बहिरेवाडी  दत्तू खिळू जाधव मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8472 पन्हाळा बहिरेवाडी  विठू भागोजी जाधव मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8473 पन्हाळा बहिरेवाडी  रामा धोंडी येवल्या मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8474 पन्हाळा बहिरेवाडी  विठू बाबाजी जाधव मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8475 पन्हाळा बहिरेवाडी  कोडी बाळा धुमाळ पारगावकर मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8476 पन्हाळा बहिरेवाडी  राघू भैरू जाधव याची मुलगी बिन नावाची  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8477 पन्हाळा बहिरेवाडी  तानी बाप मारुती बाबाजी जाधव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8478 पन्हाळा बहिरेवाडी  धोडी विठू आळतेकर मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8479 पन्हाळा बहिरेवाडी  म्हादू बाळू पारगावकर मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8480 पन्हाळा बहिरेवाडी  चीमा नि ज्ञानू हरी जाधव इस मुलगी नाव रकमा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8481 पन्हाळा बहिरेवाडी  बळू संतू जाधव यास मुलगा नाव तुका   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8482 पन्हाळा बहिरेवाडी  कृष्णा थगु जाधव यास मुलगी नाव पुतळा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8483 पन्हाळा बहिरेवाडी  लक्ष्मन तुकाराम जाधव यास मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8484 पन्हाळा बहिरेवाडी  नानू तुकाराम जाधव यास मुलगा नाव हरी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8485 पन्हाळा बहिरेवाडी  आंदू सतु जाधव यास  मुलगी नाव हिरा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8486 पन्हाळा बहिरेवाडी  ज्ञानू कृष्णा नीकम रा .आमनापुर यास मुलगा झाला नाव लक्ष्मन   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8487 पन्हाळा बहिरेवाडी  दादू रावजी पाडळकर यास मुलगा झाला रा .पाडळी नाव नामदेव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8488 पन्हाळा बहिरेवाडी  धोंडी राऊ जाधव यास मुलगी नाव द्रोपदी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8489 पन्हाळा बहिरेवाडी  कोडी सतु जाधव यास मुलगा नाव शंकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8490 पन्हाळा बहिरेवाडी  शिवाप्पा पिरू भोसले यास मुलगी नाव पुतळी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8491 पन्हाळा बहिरेवाडी  कृष्णा बाबू मरळे रा .शिराळा यास मुलगा नाव वसंत  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8492 पन्हाळा बहिरेवाडी  चंद्रा लक्ष्मन शेगडे रा . आस्टे यास मुलगी आनुबाई   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8493 पन्हाळा बहिरेवाडी  नाथा बाळू जाधव यास मुलगी पुतळी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8494 पन्हाळा बहिरेवाडी  कृष्णा भाऊ गिरवे नाव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8495 पन्हाळा बहिरेवाडी  ज्ञानू  बाळू जाधव रा.पडवळवाडी यास मुलगा नाव हिंदू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8496 पन्हाळा बहिरेवाडी  कृष्णा सतु जाधव यास मुलगा नाव व्यंकटराव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8497 पन्हाळा बहिरेवाडी  शंकर गणपत यादव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8498 पन्हाळा बहिरेवाडी  कृष्णा धोंडी येवले  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8499 पन्हाळा बहिरेवाडी  गणपती दादू याधव यास मुलगा नाव शंकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8500 पन्हाळा बहिरेवाडी  शंकर भाऊ भोसला यास मुलगा नाव श्रीपती  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8501 पन्हाळा बहिरेवाडी  बाजीराव गणपती तांबुळी रा कोडोली यास मुलगी नाव रत्नाबाई  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8502 पन्हाळा बहिरेवाडी  नारा गोविंदा सुतार यास मुलगी नाव श्रीपती  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8503 पन्हाळा बहिरेवाडी  धोंडी चंदू जाधव यास मुलगी नाव रकमा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8504 पन्हाळा बहिरेवाडी  भैरू धोंडी खोत यास मुलगा नाव शामराव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8505 पन्हाळा बहिरेवाडी  ज्ञानू तातोबा यास मुलगा शामराव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  बहिरेवाडी 
8506 पन्हाळा किसरूळ  बाळाजी आपा मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8507 पन्हाळा किसरूळ  भीमा कोम लिंगू आवकीरी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8508 पन्हाळा किसरूळ  चंद्रा कोम लक्षु मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8509 पन्हाळा किसरूळ  कमला कोम केदारी पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8510 पन्हाळा किसरूळ   बाळी बाप कृष्णा मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8511 पन्हाळा किसरूळ  राऊ सदू पाटील यास मुलगा नाव आबा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8512 पन्हाळा किसरूळ  शंकर लक्ष्मन मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8513 पन्हाळा किसरूळ  पांडू बाबाजी मुगडे यास मुलगी नाव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8514 पन्हाळा किसरूळ  मानकू बजु पाटील यास मुलगी धोंडी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8515 पन्हाळा किसरूळ  सखा वा सतु हावरे यास मुलगी नाव लकी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8516 पन्हाळा किसरूळ  गणू धोंडी पाटील यास मुलगी धोंडी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8517 पन्हाळा किसरूळ  म्हवशा कोम पोरा पाटील हिस मुलगा नाव धोंडीबा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8518 पन्हाळा किसरूळ  ज्ञानू जिवबा माजगावकर यास मुलगी मंजुळा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8519 पन्हाळा किसरूळ  जानकी कोम रामा मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8520 पन्हाळा किसरूळ  दत्तू नरसू मुगडे यास मुलगी नाव बाला  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8521 पन्हाळा किसरूळ  रामू बाबू पाटील यास मुलगा शंकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8522 पन्हाळा किसरूळ  म्हादू भवाना पानकर   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8523 पन्हाळा किसरूळ  चीनाजी बाळू सावथ  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8524 पन्हाळा किसरूळ  आप्पा बलाकू वाळवेकर यास मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8525 पन्हाळा किसरूळ  म्हादू जोती मुगडे यास मुलगी नाव भागू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8526 पन्हाळा किसरूळ  ताणू मुगडे हिला मुलगा दत्तू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8527 पन्हाळा किसरूळ  संतू बिन धोंडी पा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8528 पन्हाळा किसरूळ  बाबू गणू काणे यांचा मुलगा गणू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8529 पन्हाळा किसरूळ  धोंड्या बापू मोऱ्या  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8530 पन्हाळा किसरूळ  ईटया देवबा राहदोड तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8531 पन्हाळा किसरूळ  लक्ष्या सादू गण्य  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8532 पन्हाळा किसरूळ  ताई कोम तातोबा सावत तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8533 पन्हाळा किसरूळ  बाळा जि पारुटे तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8534 पन्हाळा किसरूळ  भाऊ राणोजी बंबावडेकर यांना मुलगा नाव राउ  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8535 पन्हाळा किसरूळ  नामू संतू मुगड्यायांचा मुलगा दादू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8536 पन्हाळा किसरूळ  राम्या धोंडी एगळा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8537 पन्हाळा किसरूळ  जीम्या मलू पास्ते  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8538 पन्हाळा किसरूळ  धोंडी कोम रवज्या जोधल्या  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8539 पन्हाळा किसरूळ  ताई कोम कानू मुगड्या  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8540 पन्हाळा किसरूळ  रामा संतू आडयी   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8541 पन्हाळा किसरूळ  गणू लिंगू कातेला  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8542 पन्हाळा किसरूळ  सुभाना जोती डकरे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8543 पन्हाळा किसरूळ  भिवा कृष्णा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8544 पन्हाळा किसरूळ  कृष्णा आपा मुगडे यास मुलगी नाव धोंडी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8545 पन्हाळा किसरूळ  लक्षा नरसू मुग्ड्या यास मुलगा नरसू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8546 पन्हाळा किसरूळ  रामा सखोबा पाटील यास मुलगा नाव बाबू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8547 पन्हाळा किसरूळ  मुक्या जोती मुगडे यास मुलगी नाव अंजी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8548 पन्हाळा किसरूळ  रामा संभू  मुगद्या यास मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8549 पन्हाळा किसरूळ  विठू जीवबा चौगला यास मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8550 पन्हाळा किसरूळ  कृष्णा गुंडू सिदा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8551 पन्हाळा किसरूळ  लक्ष्मन रामा मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8552 पन्हाळा किसरूळ  आकोबा जोती येरुडकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8553 पन्हाळा किसरूळ  लक्या संतू पाटील यास मुलगा नाव बाळू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8554 पन्हाळा किसरूळ  धोड्या तुकाराम पाटील यास मुलगा शिवा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8555 पन्हाळा किसरूळ  गणू धोंडी पाटील यास मुलगी नाव जाई  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8556 पन्हाळा किसरूळ  म्हादू संभू मुगडे यास मुलगी नाव तुळशी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8557 पन्हाळा किसरूळ  ताई कोम गणू तरालकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8558 पन्हाळा किसरूळ  मोती दुलवाजी कांडी   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8559 पन्हाळा किसरूळ  येसबा जोती मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8560 पन्हाळा किसरूळ  भवान जोती मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8561 पन्हाळा किसरूळ  बाय कोम बाळू मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8562 पन्हाळा किसरूळ  रामा संभू मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8563 पन्हाळा किसरूळ  दादू जयराम पाटील यास मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8564 पन्हाळा किसरूळ  गण्या चिमाजी पास्ते  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8565 पन्हाळा किसरूळ  बाबू भिवा मुगडे यास मुलगा नाव तुकाराम  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8566 पन्हाळा किसरूळ  कृष्णा पयाजी डेगळा यास मुलगी नाव हौसी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8567 पन्हाळा किसरूळ  पांडू बाबाजी मुगडे यास मुलगा   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8568 पन्हाळा किसरूळ  चंद्राप्पा राध डोब यास मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8569 पन्हाळा किसरूळ  गोविंदा नायकू उगविया  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8570 पन्हाळा किसरूळ  सारजीकोम लक्ष्या मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8571 पन्हाळा किसरूळ  जाई बाप गणू पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8572 पन्हाळा किसरूळ  धोडू शिवा मुगडे यास मुलगा नाव भाऊ  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8573 पन्हाळा किसरूळ  राणोजी सिदा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8574 पन्हाळा किसरूळ  म्हादू सभु मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8575 पन्हाळा किसरूळ  भाऊकु ज्ञानू पाटील   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8576 पन्हाळा किसरूळ  रामू बाबू पाटील यास मुलगा नाव सादु  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8577 पन्हाळा किसरूळ  रावजी भाऊ याचा मुलगा संतू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8578 पन्हाळा किसरूळ  सोनू कोम राघू पोवार  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8579 पन्हाळा किसरूळ  जाई कोम रावजी मोरे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8580 पन्हाळा किसरूळ  इत्या जीवबा माजगावकर यास मुलगा नाव गोपाळा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8581 पन्हाळा किसरूळ  लक्ष्या म्हादू मुगडे यास मुलगी नाव बाळी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8582 पन्हाळा किसरूळ  मनी कोम आण्या आडसूळ  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8583 पन्हाळा किसरूळ  म्हादू सदू मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8584 पन्हाळा किसरूळ  म्हादू जोती पाटील यास मुलगा नाव बाबू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8585 पन्हाळा किसरूळ  गोविंद जिवबा महाळूगेकर यास मुलगा संतू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8586 पन्हाळा किसरूळ  चंद्राप्पा नाथा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8587 पन्हाळा किसरूळ  भाऊ मरळकर यास नाव ज्ञानू   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8588 पन्हाळा किसरूळ  जोती बापू पाटील यास मुलगा संतू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8589 पन्हाळा किसरूळ  आपा बाळा वाळवेकर यास मुलगा जीवस  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8590 पन्हाळा किसरूळ  साई कोम देवबा चांभार  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8591 पन्हाळा किसरूळ  भागू कोम भिवा मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8592 पन्हाळा किसरूळ  कुशाप्पा वकरे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8593 पन्हाळा किसरूळ  कोयना कोम कुशा मुगडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8594 पन्हाळा किसरूळ  राणोजी नाथा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8595 पन्हाळा किसरूळ  भाऊ म्हादू मुगडे यास मुलगा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8596 पन्हाळा किसरूळ  कृष्णा मल्हारी पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  किसरूळ 
8597 पन्हाळा घोटवडे ज्ञानू बीन लहवटया यासी मुलगा शिवराम तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8598 पन्हाळा घोटवडे नाइकू बीन बाळा माहा मुलकर यासी मुलगा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8599 पन्हाळा घोटवडे लकु हरी लहुटे यास मुलगा अर्जुना तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8600 पन्हाळा घोटवडे लकू राघु लहुटे यास मुलगा आप्पा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8601 पन्हाळा घोटवडे नायकु दाजी लहुटे यास मुलगी नाव गजी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8602 पन्हाळा घोटवडे लकु भैरु लहुटे यास मुलगी नाव काशी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8603 पन्हाळा घोटवडे चंद्राप्पा कुशा म्हार यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8604 पन्हाळा घोटवडे दवलु सरजू हजाम यास मुलगा नाव काशा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8605 पन्हाळा घोटवडे अर्जुना लकू पाटील यास मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8606 पन्हाळा घोटवडे दत्तु भयरु पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8607 पन्हाळा घोटवडे लक्ष्मण भीमा लवटा मुलगी हिरी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8608 पन्हाळा घोटवडे दत्तु कुशापा जाधव यास मुलगी हौशी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8609 पन्हाळा घोटवडे सदु बटीक लहुटा यांस मुलगा नाव महादू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8610 पन्हाळा घोटवडे रामा सुबाा पाटील यास मुलगा नाव धोंडी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8611 पन्हाळा घोटवडे संभू कुशापा लवटा यास मुलगी राई तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8612 पन्हाळा घोटवडे ज्ञानू रामा पाटील नणुंद्रेकर यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8613 पन्हाळा घोटवडे दवलू जोती वाळवेकर यास मुलगा नाव दत्तू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8614 पन्हाळा घोटवडे मंजूळा कोम तुका कदम तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8615 पन्हाळा घोटवडे तातोबा अकुला लहूटा यास मुलगी नाव  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8616 पन्हाळा घोटवडे केरु यसबा वाळवेकर यास मुलगी नाव हौसी  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8617 पन्हाळा घोटवडे रामा हरी पाटील यास मुलगा नाव धोंडी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8618 पन्हाळा घोटवडे तुकाराम आळा आंबीलढोक पनाळकर यास मुलगा नाव दिनकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8619 पन्हाळा घोटवडे कुशापा भागुजी कदम तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8620 पन्हाळा घोटवडे ज्ञानू कोम हिंदू पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8621 पन्हाळा घोटवडे पिरा कोम रामा पोवार तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8622 पन्हाळा घोटवडे कृष्णा अर्जुना पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8623 पन्हाळा घोटवडे विटोबा बापाचे नाव रामा हरी पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8624 पन्हाळा घोटवडे गीरजा कोम तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8625 पन्हाळा घोटवडे सुरापा बीन सुभाना लहुटा यास मुलगी नाव बायक्का तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8626 पन्हाळा घोटवडे कृष्णा कोकणे पारगावकर यास मुलगी नाव चिमा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8627 पन्हाळा घोटवडे रामा राघू लहुटा यास मुलगा नाव कृष्णा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8628 पन्हाळा घोटवडे तातोबा सुभाना लहुटा यास मुलगा नाव धोंडी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8629 पन्हाळा घोटवडे कासी बाप नाथा सेाबाना लहुटा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8630 पन्हाळा घोटवडे सुदरा बाप बाळकू घायापा लहुटा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8631 पन्हाळा घोटवडे भाऊ नाना पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8632 पन्हाळा घोटवडे गवरी बाप गणू पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8633 पन्हाळा घोटवडे बाळा कोम एसबा वाळवेकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8634 पन्हाळा घोटवडे गंगा कोम भैरु वाळवेकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8635 पन्हाळा घोटवडे बापू बाळा पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8636 पन्हाळा घोटवडे सखोबा रामा पाटील यास मुलगा नाव सादू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8637 पन्हाळा घोटवडे गोविंदा हरी पाटील मुलगा नाव गोपाळा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8638 पन्हाळा घोटवडे कृष्णा भोवाना लहूटा यास मुलगा मारुती तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8639 पन्हाळा घोटवडे कृष्णा जयराम पाटील यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8640 पन्हाळा घोटवडे विठुबा पा पारगावकर यास मुलगा म्हादू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8641 पन्हाळा घोटवडे जीवबा कृष्णा लहुटा यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8642 पन्हाळा घोटवडे अकोबा भिवा पाटील यास दोन मुलगे सखोबा व ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8643 पन्हाळा घोटवडे रामू भिवा लव्हटा यास मुलगी धृपदा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8644 पन्हाळा घोटवडे बाळू गोपाळा सुळेकर यास मुलगा गोविंद तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8645 पन्हाळा घोटवडे पांडू रामा लव्हटा यास मुलगी नाव  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8646 पन्हाळा घोटवडे दौलु मातारा मेंढके यास मुलगा नाव रामू व मुलगी नाव चंद्रा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8647 पन्हाळा घोटवडे भागूजी आबा पाटील यास मुलगा नाव मारुती तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8648 पन्हाळा घोटवडे चंद्रा बापाचे नाव तातोबा लव्हटा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8649 पन्हाळा घोटवडे रामा सुभाना लव्हटा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8650 पन्हाळा घोटवडे सुभाना बापू ढवाण तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8651 पन्हाळा घोटवडे बाळा गोपाळा सुळेकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8652 पन्हाळा घोटवडे रामा राघू लव्हटा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8653 पन्हाळा घोटवडे चंद्री बाप दौलू मेंढका तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8654 पन्हाळा घोटवडे कुसाई कोम सुभाना पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8655 पन्हाळा घोटवडे दौलु सुभाना लव्हटा यास मुलगा भागुजी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8656 पन्हाळा घोटवडे दादू हारी पा मुलगा भागुजी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8657 पन्हाळा घोटवडे रामा हरी पाटील यास मुलगी इरा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर घोटवडे
8658 पन्हाळा कोलीक  कुशा वनू धनवडा यांचा मुलगा रामा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8659 पन्हाळा कोलीक  सोनू गंगाजी दोहे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8660 पन्हाळा कोलीक  जया कोम जीजू पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8661 पन्हाळा कोलीक  धोंडी कोम म्हादू दळवी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8662 पन्हाळा कोलीक  वीरू बाबाजी पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8663 पन्हाळा कोलीक  तात्या बाळू काणे यांची मुलगी मनी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8664 पन्हाळा कोलीक  कुशा कोम धोंडी चेदुकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8665 पन्हाळा कोलीक  कानू गणू मुगडे याची मुलगी सोनू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8666 पन्हाळा कोलीक  राघू येसबा सका याचा मुलगा राम  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8667 पन्हाळा कोलीक  तुळशी कोम पारू पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8668 पन्हाळा कोलीक  चीमा कोम आपा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8669 पन्हाळा कोलीक  धोनी कोम येसबा सकपाळ  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8670 पन्हाळा कोलीक  बाळू बिन मालू पाटील यास मुलगा राघू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8671 पन्हाळा कोलीक  बाळू येसबा संकपाळ याची मुलगी रमी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8672 पन्हाळा कोलीक  दतू विठू धनवडा यास मुलगी पामा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8673 पन्हाळा कोलीक  कोडीबाप धाकतू वरबाजी पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8674 पन्हाळा कोलीक  अंजुनामा वना पाटील याचा मुलगा रामा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8675 पन्हाळा कोलीक  कोडी बाबाजी पानकर यांचा मुलगा रामा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8676 पन्हाळा कोलीक  देवबा लक्ष्मन पाटील यांचा मुलगा लक्षु  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8677 पन्हाळा कोलीक  बाबाजी आपा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8678 पन्हाळा कोलीक  चीमा कोम अर्जुना पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8679 पन्हाळा कोलीक  सीताराम सावजी पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8680 पन्हाळा कोलीक  रागुकोन आका जाधव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8681 पन्हाळा कोलीक  आप्पा बाबाजी पाटील   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8682 पन्हाळा कोलीक  बाळकू विन विठू पाटील याची मुलगी जना  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8683 पन्हाळा कोलीक  बाबाजी बापू पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8684 पन्हाळा कोलीक  बाळू येसबा बिन संकपाळ यांची मुलगी मना  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8685 पन्हाळा कोलीक  गंगाराम जीजू पाटील यांची मुलगी मनी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8686 पन्हाळा कोलीक  लखू राजबा मोरे यांची मुलगी मनी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8687 पन्हाळा कोलीक  यसू विठू पाटील यांचा मुलगा बाबाजी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8688 पन्हाळा कोलीक  हरी म्हादू वूकुम यांची मुलगी चंपा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8689 पन्हाळा कोलीक  तात्या बाळू तातोबा यांचा मुलगा दाजी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8690 पन्हाळा कोलीक  लखू बाबाजी पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8691 पन्हाळा कोलीक  भैरू देवबा पाटील यांची मुलगी मनी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8692 पन्हाळा कोलीक  मनी बाप हरी बुकम  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8693 पन्हाळा कोलीक  म्हादबा गंगू पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8694 पन्हाळा कोलीक  बाळू रामा पाटील यांचा मुलगा गंगाजी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8695 पन्हाळा कोलीक  भिवा गुंग्या मोहिवा यांची मुलगी मनी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8696 पन्हाळा कोलीक  बुड्या सकपाळ यांचा मुलगा रामा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8697 पन्हाळा कोलीक  बाबू विन विठू पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8698 पन्हाळा कोलीक  हरी म्हादू वूकुम यांची मुलगी मनी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8699 पन्हाळा कोलीक  मनी बाप हरी म्हादू बुकम  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8700 पन्हाळा कोलीक  लक्ष्मन नाथा पाटील यांची मुलगी राणी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8701 पन्हाळा कोलीक  चीमा धोंडी मोहीम यांची मुलगी राणी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8702 पन्हाळा कोलीक  अर्जुना रामा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8703 पन्हाळा कोलीक  राघू येसबा संकपाळ यांचा मुलगा राजा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8704 पन्हाळा कोलीक  बाळू मालू पाटील यांचा मुलगा दौलू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8705 पन्हाळा कोलीक  बाळू यसबा सकपाळ यांचा मुलगा रामा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8706 पन्हाळा कोलीक  लक्षु बाळा जाधव यांची मुलगी मनी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8707 पन्हाळा कोलीक  चिमाजी कोडी पवार  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8708 पन्हाळा कोलीक  भिवा संतू पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  कोलीक 
8709 पन्हाळा मरळी  आजू कोम पाटल पाटील   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8710 पन्हाळा मरळी  संतू बिन वाल्लापा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8711 पन्हाळा मरळी  बाळू धर्मा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8712 पन्हाळा मरळी  केदारी लिंबारी चौगला यास मुलगा तुका  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8713 पन्हाळा मरळी  भीमना केदारी पारा मरळी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8714 पन्हाळा मरळी  बाळासो धोंडी पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8715 पन्हाळा मरळी  राखमासो धोंडी पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8716 पन्हाळा मरळी  बाळा संतू पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8717 पन्हाळा मरळी  कमळी कोम कृष्णा चौगुले  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8718 पन्हाळा मरळी  बंडू बाप रावजी पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8719 पन्हाळा मरळी  तुक्याबा सोनबा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8720 पन्हाळा मरळी  मंजी बाप बाबू पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8721 पन्हाळा मरळी  कमळी बाप लक्ष्मन पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8722 पन्हाळा मरळी  म्हादू बाबाजी पाटील यास मुलगा रावजी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8723 पन्हाळा मरळी  नाना बाबासो पाटील यास मुलगी धोंडी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8724 पन्हाळा मरळी  ज्ञानू धोंडी पाटील याचा मुलगा हरी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8725 पन्हाळा मरळी  सरपोबा बाबाजी पवार  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8726 पन्हाळा मरळी  बाळू तुकाराम मरळीकर यास मुलगा बाबू   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8727 पन्हाळा मरळी  जोती नायना पाटील यास मुलगा बाळू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8728 पन्हाळा मरळी  बाळू सरनोबत यास मलगी सुंदरा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8729 पन्हाळा मरळी  बजाप जोती चौगुले यास मुलगी सुंदर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8730 पन्हाळा मरळी  बाबू सगू पाटील यास मुलगी ताराबाई  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8731 पन्हाळा मरळी  दादू हरी पाटील यास मुलगी धोडूबाई  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8732 पन्हाळा मरळी  दत्तू केदारी रोहित यास मुलगा हरी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8733 पन्हाळा मरळी  सखोबा पोवार यास मुलगा दामू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  मरळी 
8734 पन्हाळा काखे गोविंदा बिन  नरसू सिंधा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8735 पन्हाळा काखे बाबाजी  केदारी  खामकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8736 पन्हाळा काखे बाळा  सखोबा  सातवेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8737 पन्हाळा काखे दाजी खबू गावडा यास मुलगा केशव तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8738 पन्हाळा काखे तुका भैरु खंडे यांस  मुलगा केशव तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8739 पन्हाळा काखे रामा गणू जाधव  मुलगी  अणू तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8740 पन्हाळा काखे पांडू म्हादू जाधव यास मुलगा भाउ तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8741 पन्हाळा काखे भाऊ सखोबा सातवेकर  यास मुलगा हिंदू तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8742 पन्हाळा काखे बंडू केरु सातवेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8743 पन्हाळा काखे गणू  धोंडी सातवेकर  यांस मुलगा जोती तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8744 पन्हाळा काखे हरी आबा कापरे यांस मुलगा तुकाराम तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8745 पन्हाळा काखे तुका गोपाळा  खामकर यास मुलगी तानी तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8746 पन्हाळा काखे पांडू नायकु  खुडे यास मुलगा बापू तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8747 पन्हाळा काखे भैरु खंडू गायकवाड यास मुलगा बापू तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8748 पन्हाळा काखे लक्ष्मण पांडु  शींदे  यास मुलगी  तानु तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8749 पन्हाळा काखे राघू  भाऊ सातवेकर  यास मुलगा बापू तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8750 पन्हाळा काखे गंगाराम बाबू खामकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8751 पन्हाळा काखे चिमा  कोम धोंडी सातवेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8752 पन्हाळा काखे नाना सखोबा  साववेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8753 पन्हाळा काखे श्रीपती पांडू  खुडे तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8754 पन्हाळा काखे शीवा राऊ  सातवेकर  मुलगी सरस्वती तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8755 पन्हाळा काखे नारु  लखु  शेंडगा  मुलगा  रामू तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8756 पन्हाळा काखे तुका भैरु खुडे मुलगी  हारु तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8757 पन्हाळा काखे पांडू म्हादू जाधव मुलगा बंडू तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8758 पन्हाळा काखे कृष्णा भीवा आरळेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8759 पन्हाळा काखे जिजा कोम गोपाळा पवारा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8760 पन्हाळा काखे म्हादू दौलू गायकवाड तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8761 पन्हाळा काखे लक्ष्मी कोम दत्तु काळे तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8762 पन्हाळा काखे बाळकाबाई कोम दौलू गां तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8763 पन्हाळा काखे तूका दादू भाकरे रा सातवे  मुलगी येसा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8764 पन्हाळा काखे बाळका कोम बाबाजी घाटगे तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8765 पन्हाळा काखे अनु बाप  राघू सावेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8766 पन्हाळा काखे सई  कोम  राऊ  सातवेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8767 पन्हाळा काखे ज्ञानु भाऊ  सावतेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8768 पन्हाळा काखे तुका बाळा सातवेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8769 पन्हाळा काखे कळंबा कोम संभू सातवेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8770 पन्हाळा काखे म्हादू  विठू   सातवेकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8771 पन्हाळा काखे बाळाई  कोम रामा सातवेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8772 पन्हाळा काखे राघू भाऊ  सातवेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8773 पन्हाळा काखे श्रीपती भाऊ सातवेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8774 पन्हाळा काखे विठा  कौम कृष्णा मारळेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8775 पन्हाळा काखे राघू धोंडी खुडे यास मुलगा मारुती तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8776 पन्हाळा काखे बाबू आकाराम कदम मुलगी   रा.खुउलवाडी तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8777 पन्हाळा काखे तुका थोरवत  रा. बांबरवाडी  मुलगी गोजी तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8778 पन्हाळा काखे सवित्री बाप दौलू सातवेकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8779 पन्हाळा काखे गणू रामा मगदूम तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8780 पन्हाळा काखे धोंडीबा भौरु खंडू गायकवाड तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8781 पन्हाळा काखे तुका भैरु खुडे यास मुलगी नकोशी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8782 पन्हाळा काखे गणू हरी चौगला  रा. तांदळवाडी तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8783 पन्हाळा काखे तानु कोम विठू कवार  रा. काशीगाव तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8784 पन्हाळा काखे लक्ष्मी कोम आबा शींदे तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8785 पन्हाळा काखे हरी आबा  कापरे तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8786 पन्हाळा काखे धोंडी बाबाजी सातवेकर  मुलगी पुतळा तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8787 पन्हाळा काखे दादु बापू खामकर मुलगी कंटी तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8788 पन्हाळा काखे दौलू बाबाजी  सातवेकर गुलगा निवृत्ती तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8789 पन्हाळा काखे पांडू म्हादू जाधव मुलगा शामू तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8790 पन्हाळा काखे बापू लिंबारी  खामकर तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8791 पन्हाळा काखे गणू धोंडी सातवेकर यास मुलगा ज्ञानू तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8792 पन्हाळा काखे कृष्णा बाळा शेंडगे मुलगा   मारुती  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  काखे
8793 पन्हाळा कोलोली दत्तू जयराम पाटील यास मुलगी नाव आकनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8794 पन्हाळा कोलोली तुका सुभाना पाटील यास मुलगा नाव दगडया तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8795 पन्हाळा कोलोली सखोबा माने यास मुलगा नाव दत्तु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8796 पन्हाळा कोलोली रंगी बाप भाउ म्हादू पाटील ठाणेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8797 पन्हाळा कोलोली ज्ञानू बाप तातोबा बाळा जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8798 पन्हाळा कोलोली धोंडी रावजी चव्हाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8799 पन्हाळा कोलोली भाउ आबा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8800 पन्हाळा कोलोली दत्तू केदारी पाटील यास मुलगा नाव आनंदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8801 पन्हाळा कोलोली गंगा शेलारीण इजला मुलगा नाव शिवा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8802 पन्हाळा कोलोली आबा सखोबा माने यास मुलगी नाव कमली तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8803 पन्हाळा कोलोली बायजाकोम रावजी नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8804 पन्हाळा कोलोली येसा कोम गोपाळा मेंगाणे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8805 पन्हाळा कोलोली येसी बाप रामू आकोबा तांबवेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8806 पन्हाळा कोलोली बाळू सवबा चौगुला याचं लहान मुल मयत मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8807 पन्हाळा कोलोली कृष्णा बापू लुगडे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8808 पन्हाळा कोलोली दौलू सुमाना पाटील यास मुलगी नाव जाई तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8809 पन्हाळा कोलोली शंकर रामा माने यास मुलगा नाव भाउ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8810 पन्हाळा कोलोली ज्ञानू आबाजी पाटील यास मुलगी नाव आउ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8811 पन्हाळा कोलोली आकु बाप बाळू रामू चौगुले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8812 पन्हाळा कोलोली ममता कोम बाबू नाईक तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8813 पन्हाळा कोलोली कृष्णा सिधु तांबवेकर यास मुलगी नाव तानी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8814 पन्हाळा कोलोली सुभाना मसू बचाटे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8815 पन्हाळा कोलोली रामा बाळा पाटील यास मुलगी नाव हौशी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8816 पन्हाळा कोलोली तुकाराम बाबाजी  पाटील यास मुलगा नाव बाबाजी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8817 पन्हाळा कोलोली दादू लक्ष्मण बचाटे यास मुलगा नाव रामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8818 पन्हाळा कोलोली मंजुळा  नव-याचे नाव चंद्राप्पा पाटील व बापाचे नाव बाळा म्हादू जाधव इजला मुलगा बाबू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8819 पन्हाळा कोलोली चिमा कोम धोंडी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8820 पन्हाळा कोलोली कुसाबाई कोम सुभाना पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8821 पन्हाळा कोलोली कुसा कोम शीटू वरूटे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8822 पन्हाळा कोलोली बायजा कोम आकोबा तांबवेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8823 पन्हाळा कोलोली विठा कोम चंद्रा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8824 पन्हाळा कोलोली ममता कोम संभू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8825 पन्हाळा कोलोली श्रीपती बिन धोंडी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8826 पन्हाळा कोलोली आण्णाप्पा बापू चौगुला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8827 पन्हाळा कोलोली श्रीमती बिन आबा शेलार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8828 पन्हाळा कोलोली नाना काशिबा मेंगाणे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8829 पन्हाळा कोलोली भागुजी संभू पा यास मुलगा नाव राम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8830 पन्हाळा कोलोली कृष्णा भिवा साळोखे असुळेकर यास मुलगी गिरजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8831 पन्हाळा कोलोली म्हादू बिन बापू चौगुले यास मुलगी नावे रकमा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8832 पन्हाळा कोलोली दत्तू जयराम पाटील यास मुलगी नाव चांगुणा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8833 पन्हाळा कोलोली आबा सिधु तांबवेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8834 पन्हाळा कोलोली राजोणी बिन सुभाना सावंत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8835 पन्हाळा कोलोली आकु कोम नाना लव्हटे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8836 पन्हाळा कोलोली तानी बाप धोंडी भिवा पंडे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8837 पन्हाळा कोलोली कृष्णा बीन रामा पोवार यास मुलगी नाव हौशी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8838 पन्हाळा कोलोली दैालू राउ पाटील यास मुलगी नाव नानी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8839 पन्हाळा कोलोली सकू कोम कुशापा जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कोलोली
8840 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे जीजा बाप सुभाना पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8841 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे लकु नाथा कळके यास मुलगी ना गीरजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8842 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे आंबू सदु पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8843 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे हरी सदू पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8844 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे तुका रामा योरबोले तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8845 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे हरी तुका बारचाटा यास मुलगी नानु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8846 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे तुका जोती पाटील यास मुलगा कोंडीबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8847 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे बाबू दुलाजी मरळकर यास मुलगी ह-या तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8848 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे चद्रांका येवलुजकर यास मुलगा नाव येसवंता तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8849 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे संतू बाबाजी आरडे यास मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8850 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे बाळा गणु माने यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8851 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे येशवंता चंद्राप्पा नाईक यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8852 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे सखाराम रामा पाटील यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8853 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे बाबु संतू कळके यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8854 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे दादू कुशापा कळके यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8855 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे आमृता सखोबा कळके तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8856 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे नानू बाप रामा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8857 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे तारा बाप सिवा ठाणेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8858 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे नायकू गणू ठाणेकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8859 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे लकु विठू सुलूकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8860 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे बाबू उमाजी बारड यास मुलगा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8861 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे ज्ञानू कुशापा माने यास मुलगी नाव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8862 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे बाप बाळू जयराम पाटील यास मुलगी गंगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8863 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे बाळू रामा पाटील यास मुलगा नाव संतू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8864 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे नारू रामा कळके यास मुलगी नाव तानी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8865 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे कमळा कोम बाबु घोरपडे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8866 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे गणू आवबा चिखलकर यास मुलगी नाव रकमा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8867 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे लकू नाना पाटील यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8868 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे गणू आवबा चिखलकर यास मुलगी नाव रकमा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8869 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे जोती पाटील यास मुलगा गणपती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8870 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे शिवा कुशापा सावळे मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8871 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे धोंडी पाटील यास मुलगा श्रीपती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8872 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे बाबू रामा पाटील यास मुलगा मारूती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8873 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे दैालू कुशाप्पा सावळे यास मुलगी सखु  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8874 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे भाउ रावजी कळके तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8875 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे नारू भयरू खोत मयात आशे दोन तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8876 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे बाबु दुलाजी मतकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8877 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे लकुवा नाना पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8878 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे बाबू परसू माळी यास मुलगी नाव गंगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8879 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे राउ जोती पाटील यास मुलगा गणपती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8880 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे म्हारूती बाबाजी चोबदार यास मुलगी नाव मंजुळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8881 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे बाळा रागु पाटील यास मुलगी धोंडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8882 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे भाउ वीठू जाधव याची मुलगी तानी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8883 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे गोविंदा शीवा कळके यास मुलगा नाव लहू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8884 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे बाबू रामा जाधव यास मुलगी नाव शीरमा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8885 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे भगवंता बाबाजी कळके यास मुलगी नाव सोनुबाई तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8886 पन्हाळा कुशिरे तर्फ ठाणे ज्ञानू शीवा साबळे यास मुलगा नाव वसंत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर कुशिरे तर्फ ठाणे
8887 पन्हाळा मानवाड बाबू संभू पाटील यास मुलगी नाव लक्षी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8888 पन्हाळा मानवाड लक्ष्या म्हातारा खापणे यास मुलगा धोंडया तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8889 पन्हाळा मानवाड म्हादू लक्षमण जाधव यास मुलगा ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8890 पन्हाळा मानवाड जोत्या म्हादू आडाव यास मुलगी जनी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8891 पन्हाळा मानवाड चिमी बाप पुळू आडुका यास मुलगी  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8892 पन्हाळा मानवाड म्हादू लक्षमण जाधव यास मुलगा  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8893 पन्हाळा मानवाड आक्या कृष्णा आडाव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8894 पन्हाळा मानवाड इटया सिदा बोडका यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8895 पन्हाळा मानवाड बाळया सतु खापणे यास मुलगा  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8896 पन्हाळा मानवाड भवाना शिव्या दाबूलकर यास मुलगी नाव कृष्णी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8897 पन्हाळा मानवाड केदारी बाळू खापणे यास मुलगी नाव कोयनी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8898 पन्हाळा मानवाड रमी कोम आकुबा पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8899 पन्हाळा मानवाड कृष्णा कोम आकुबा पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8900 पन्हाळा मानवाड जया कोम धोंडी खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8901 पन्हाळा मानवाड सुंद्रा कोम भिकू खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8902 पन्हाळा मानवाड बाबू आकुबा डकरे यास मुलगी कोंडी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8903 पन्हाळा मानवाड भाग्या महादू दाबूलकर यास मुलगा कोंडी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8904 पन्हाळा मानवाड हरी काळू पाटील यास मुलगे दोन तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8905 पन्हाळा मानवाड बाळा कोम कुशापा खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8906 पन्हाळा मानवाड बाळा कोम कृष्णा खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8907 पन्हाळा मानवाड धानू कोंडी पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8908 पन्हाळा मानवाड भिकू रामा खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8909 पन्हाळा मानवाड उम्या भिकू खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8910 पन्हाळा मानवाड तुक्या सुभाना खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8911 पन्हाळा मानवाड सुब्या काळू खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8912 पन्हाळा मानवाड बया कोम काळू खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8913 पन्हाळा मानवाड इटू कोम सुब्या खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8914 पन्हाळा मानवाड चंद्री कोम बाबू खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8915 पन्हाळा मानवाड इकमी सुब्या खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8916 पन्हाळा मानवाड काळू बाबाजी खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8917 पन्हाळा मानवाड साळू बाप सुब्या खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8918 पन्हाळा मानवाड रावजी आबा खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8919 पन्हाळा मानवाड सई कोम राघू खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8920 पन्हाळा मानवाड दत्तू आंदु देसाई तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8921 पन्हाळा मानवाड कोंडी कोम राघू देसाई तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8922 पन्हाळा मानवाड बाबू काळू संकपाळ तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8923 पन्हाळा मानवाड बो-या उम्या गवळी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8924 पन्हाळा मानवाड भागी कोम रामा पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8925 पन्हाळा मानवाड बाबू म्हादू जाधव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8926 पन्हाळा मानवाड धाकलू म्हादू आडाव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8927 पन्हाळा मानवाड बाळी कोम बाबू आडाव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8928 पन्हाळा मानवाड चिमी म्हादू आडाव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8929 पन्हाळा मानवाड आवडी कोम बापू आडाव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8930 पन्हाळा मानवाड भागी इटया संकपाळ तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8931 पन्हाळा मानवाड कुशी जयराम पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8932 पन्हाळा मानवाड बाबू काळू खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8933 पन्हाळा मानवाड हरी बापू सावत तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8934 पन्हाळा मानवाड इटी कोम धोंडया कदम तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8935 पन्हाळा मानवाड धोंडी चिमी पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8936 पन्हाळा मानवाड सती कोम रामा जांबळे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8937 पन्हाळा मानवाड सत्या धोंडया जांबळे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8938 पन्हाळा मानवाड आपा धोंडया खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8939 पन्हाळा मानवाड कृष्णा भिकू खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8940 पन्हाळा मानवाड जोती लक्षमण खापणे याची मुलगी मनी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8941 पन्हाळा मानवाड नारू काळू पाटील याची मुलगी राजी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8942 पन्हाळा मानवाड धोंडी लक्षमण पाटील याचा मुलगा लक्षू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8943 पन्हाळा मानवाड बाबू संभू सपकाळ याचा मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8944 पन्हाळा मानवाड विटु केरू सपकाळ  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8945 पन्हाळा मानवाड धोंडा बिन राघु देसाई याचा मुलगा राघू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8946 पन्हाळा मानवाड लक्षमण बाबू घाडगा याचा मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8947 पन्हाळा मानवाड लक्षा धोंडी राणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8948 पन्हाळा मानवाड गणू बिन सखोजी सपकाळ तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8949 पन्हाळा मानवाड धोंडी कोम बाबू डकरे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8950 पन्हाळा मानवाड कृष्णा भिकू गूजा पाटील याची मुलगी सुंदरी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8951 पन्हाळा मानवाड गजी कोम केदारी पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8952 पन्हाळा मानवाड कृष्णा भिकू खापणे याचा मुलगा भिकू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8953 पन्हाळा मानवाड धोंडी लक्षमण आडाव याची मुलगी जनी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8954 पन्हाळा मानवाड रामा बिन बाबाजी खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8955 पन्हाळा मानवाड राऊ लक्षूमण माळवी याचा मुलगा नारू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8956 पन्हाळा मानवाड हरी बिन काळू पाटील याची मुलगी चंद्री तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8957 पन्हाळा मानवाड रोंगू कृष्णा खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8958 पन्हाळा मानवाड दयानु कमाजी पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8959 पन्हाळा मानवाड जोती लक्षुमण खापणे याचा मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8960 पन्हाळा मानवाड बाबाजी धोंडी खापणे याचा मुलगा नारू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8961 पन्हाळा मानवाड पांडू आंबाजी खापणू याचा मुलगा मनी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8962 पन्हाळा मानवाड रमी बाप बाबू जीवबा दाबूलकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8963 पन्हाळा मानवाड म्हादू लक्षूमण जाधव याचा मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8964 पन्हाळा मानवाड धोंडी राघु देसाई याचा मुलगा नाग्या तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8965 पन्हाळा मानवाड कोंडी कोम काळू खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8966 पन्हाळा मानवाड बाबू आकोबा डकरे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8967 पन्हाळा मानवाड सदू कोम आतशा आरडे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8968 पन्हाळा मानवाड धोंडी केसू पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8969 पन्हाळा मानवाड चकू बाळू पाटील याची मुलगी मनी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8970 पन्हाळा मानवाड बाळू धोंडी खापणे याची मुलगी नारी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8971 पन्हाळा मानवाड नारू आबा पाटील याचा मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8972 पन्हाळा मानवाड भावू रावजी मुगडे किसरूळकर याचा मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8973 पन्हाळा मानवाड हरी काळू पाटील याचा मुलगी राजी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8974 पन्हाळा मानवाड आपा आबा खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8975 पन्हाळा मानवाड सगु बाबाजी पाटील याची मुलगी जना तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8976 पन्हाळा मानवाड कुशा भिकू खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8977 पन्हाळा मानवाड बाबू रावू देसाई तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8978 पन्हाळा मानवाड कमाजी धाकलू पानकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8979 पन्हाळा मानवाड तुका आपा खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8980 पन्हाळा मानवाड आबा आपा खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8981 पन्हाळा मानवाड रामा धाकलू आडाव याचा मुलगा बाळू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8982 पन्हाळा मानवाड नारू काळू पाटील याचा मुलगा राघू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8983 पन्हाळा मानवाड कोंडी लक्षूमण आडाव याचा मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8984 पन्हाळा मानवाड लाडू विटू खापणे याचा मुलगा सतू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8985 पन्हाळा मानवाड सतू कोम आबा खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8986 पन्हाळा मानवाड जनी बाप कृष्णा खापणे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8987 पन्हाळा मानवाड कृष्णा भिकु खापणे याची मुलगी जनी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8988 पन्हाळा मानवाड लक्ष्मी कोम जोती आडाव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8989 पन्हाळा मानवाड जीवबा बाबाजी आडाव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8990 पन्हाळा मानवाड बाळया बाबाजी आडाव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8991 पन्हाळा मानवाड पांडू आबाजी खापणे याचा मुलगा नारू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8992 पन्हाळा मानवाड भागोजी आंबाजी खापणे याचा मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8993 पन्हाळा मानवाड गोपाळा भैरू महत याचा मुलगा ताया तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8994 पन्हाळा मानवाड रामा भागोजी दाबूलकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8995 पन्हाळा मानवाड बाबाजी धोंडी खापणे याचा मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8996 पन्हाळा मानवाड जीवबा बाबाजी पाटील याचा मुलगा नारू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8997 पन्हाळा मानवाड केदारी भागोजी कुरख याचा मुलगा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8998 पन्हाळा मानवाड बाबाजी भागोजी गुरव याची मुलगी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
8999 पन्हाळा मानवाड गोटया लक्षुमण खापणे याचा मुलगा नाव बापू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
9000 पन्हाळा मानवाड संती कोम गोपाळा गुरव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
9001 पन्हाळा मानवाड ऊमा कोम रामा गुरव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
9002 पन्हाळा मानवाड तात्या रामा गुरव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
9003 पन्हाळा मानवाड ज्ञानू धोंडी पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
9004 पन्हाळा मानवाड जानबा जुगू जाधव यास मुलगा नाव आपा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
9005 पन्हाळा मानवाड केदारी बाळू खापणे यास मुलगा नाव सतु तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
9006 पन्हाळा मानवाड ज्ञानू कृष्णा जाधव यास मुलगा नाव विठू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
9007 पन्हाळा मानवाड ज्ञानू देवजी जाधव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
9008 पन्हाळा मानवाड हरी काळू पाटील याची मुलगी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
9009 पन्हाळा मानवाड पांडू आबाजी खापणे याची मुलगी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
9010 पन्हाळा मानवाड भागोजी आबाजी खापणे याची मुलगी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
9011 पन्हाळा मानवाड लक्षा कमाजी पाटील यास मुलगी जनी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
9012 पन्हाळा मानवाड संब्या रावबा आडाव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्म मृत्यू नोंद नोंदवही मानवाड
9013 पन्हाळा माजनाळ रत्नी बाप राऊ जकू पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9014 पन्हाळा माजनाळ भाऊ लखू डवंग यास मुलगा नाव आबा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9015 पन्हाळा माजनाळ रामा बीन लक्ष्मण सावत यास मुलगा नाव बंडू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9016 पन्हाळा माजनाळ मुकूंदा संतु कोलोलकर यास मुलगी नाव रत्नी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9017 पन्हाळा माजनाळ अंबाजी बीन येसाबा चौगला यास मुलगी नाव गौरी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9018 पन्हाळा माजनाळ गंगाराम कृष्णा पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9019 पन्हाळा माजनाळ कोयना कोम तुकाराम पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9020 पन्हाळा माजनाळ कृष्णा गंगाजी पाटील यास मुलगा नाव गंगाराम तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9021 पन्हाळा माजनाळ दादू माणकु पाटील यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9022 पन्हाळा माजनाळ गणू विठू पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9023 पन्हाळा माजनाळ बाळा आकोबा जाधव यास मुलगा नाव लक्ष्मण तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9024 पन्हाळा माजनाळ कृष्णा बीन गंगाजी पाटील यास मुलगी नाव द्रुपदी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9025 पन्हाळा माजनाळ माणकू रामा डवंग यास मुलगा नाव आबा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9026 पन्हाळा माजनाळ लक्ष्मण सुभाना पाटील यास मुलगी नाव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9027 पन्हाळा माजनाळ धोंडी पांडू पाटील यास मुलगी नाव हिरी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9028 पन्हाळा माजनाळ रामचंद्र गणू पाटील रा ठाणे यास मुलगा नाना जैराम पाटील माजनाळकर याचे घरी नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9029 पन्हाळा माजनाळ सखोबा बाबाजी कर्ला रा माजनाळ यास मुलगी नाव बायजी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9030 पन्हाळा माजनाळ शंकर रामजी पाटील यास मुलगी नाव लक्षीमी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9031 पन्हाळा माजनाळ रामू लक्ष्मण खोत माळवाडीकर यास मुलगा नाव ज्ञानी तानी डवंग हिचे घरी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9032 पन्हाळा माजनाळ अआबा सतु हांडे यास मुलगी नाव हौशी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9033 पन्हाळा माजनाळ आबा माणकू डवंग तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9034 पन्हाळा माजनाळ बाळकू यसबा पाटील यास मुलगी नाव रंगी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9035 पन्हाळा माजनाळ भाऊ लखु डवंग यास मुलगी नाव हिरी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9036 पन्हाळा माजनाळ लक्ष्मण बाळा जाधव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9037 पन्हाळा माजनाळ अकी बाप कृष्णा जाधव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9038 पन्हाळा माजनाळ वनी बाप बााबाजी गणु पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9039 पन्हाळा माजनाळ बजा कोम चकू बापू पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9040 पन्हाळा माजनाळ गुंडू बाप रामा तुकाराम पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9041 पन्हाळा माजनाळ तुकाराम बीन धोंडी चवाण यास मुलगी नाव रकमा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9042 पन्हाळा माजनाळ भाऊ सुभाना पाटील तीर्पणकर यास मुलगा नाव शिवा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9043 पन्हाळा माजनाळ धोंडी म्हातारा पाटील माजनाळकर यास मुलगा नाव विष्णू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9044 पन्हाळा माजनाळ आबा आपा पाटील यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9045 पन्हाळा माजनाळ आकोबा संगू पाटील यास मुलगा नाव सोनी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9046 पन्हाळा माजनाळ ज्ञानू म्हादू पाटील यास मुलगा नाव आबा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9047 पन्हाळा माजनाळ बाबू सिवबा पाटील यास मुलगी नाव सी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9048 पन्हाळा माजनाळ कृष्णा बाबू हणम यास मुलगा  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9049 पन्हाळा माजनाळ दगडू बीन बाळकू पाटील कोतोलकर यास मुलगा ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9050 पन्हाळा माजनाळ भाऊ दोलू पा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9051 पन्हाळा माजनाळ बाबू रामा हातकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9052 पन्हाळा माजनाळ गीरजी बाप बजापा चवाण तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9053 पन्हाळा माजनाळ चंद्रा बाप लक्ष्मण सावत तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9054 पन्हाळा माजनाळ रामा केदारी जाधव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9055 पन्हाळा माजनाळ रामा भयरु डवंग तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9056 पन्हाळा माजनाळ राजू कोम कुशा पा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9057 पन्हाळा माजनाळ आंबू कोम कृष्णा डवंग तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9058 पन्हाळा माजनाळ विठू केदारी पा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9059 पन्हाळा माजनाळ रखमा कोम केदारी पा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9060 पन्हाळा माजनाळ ताऊ नाथा पाटील यास मुलगा नाव येशवत तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9061 पन्हाळा माजनाळ विठू रामा पा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9062 पन्हाळा माजनाळ सारजी बाप आबा पाटी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9063 पन्हाळा माजनाळ आबा ज्ञानू पाटील  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9064 पन्हाळा माजनाळ आबा दौलू पा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9065 पन्हाळा माजनाळ लक्ष्मण कासीबा डवंग तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9066 पन्हाळा माजनाळ ममता कोम जोती अस्पला तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9067 पन्हाळा माजनाळ बहीणा कोम धोंडी पा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9068 पन्हाळा माजनाळ बाबू चवान यास मुलगा नाव विष्णू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9069 पन्हाळा माजनाळ जोती दळवी यास मुलगी नाव तानी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9070 पन्हाळा माजनाळ आबा सीताराम पा यास मुलगा नाव केरबा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9071 पन्हाळा माजनाळ बाबू गणू पा यास मुलगा नाव केरु तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9072 पन्हाळा माजनाळ दसरथा लकू चवाण यास मुलगी नाव हौशी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9073 पन्हाळा माजनाळ कृष्णा आकोबा पा याचा मुलगा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9074 पन्हाळा माजनाळ सखोबा संतू पाटील यास मुलगी नाव गंगू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9075 पन्हाळा माजनाळ कृष्णा आकोबा जाधव यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9076 पन्हाळा माजनाळ सुंद्रा कोम कृष्णा वाकरेकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9077 पन्हाळा माजनाळ गजा कोम जोती पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9078 पन्हाळा माजनाळ हौशी बाप दशरथा लकू चवाण तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9079 पन्हाळा माजनाळ गोपाळा रावजी पाअील यास मुलगा नाव श्रीपती तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9080 पन्हाळा माजनाळ दादू बीन आकोबा पा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9081 पन्हाळा माजनाळ आंबी बाप दौलू बीन पांडू पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9082 पन्हाळा माजनाळ बजा बीन विणू भाकरे यास मुलगा गणू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9083 पन्हाळा माजनाळ ज्ञानू भैरु डवंग यास मुलगा नाव गणपती तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9084 पन्हाळा माजनाळ गोविंदा राजू गुरव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9085 पन्हाळा माजनाळ गंगा कोम नाथा पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9086 पन्हाळा माजनाळ रामा तुकाराम पाटील यास मुलगी नाव हौसी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9087 पन्हाळा माजनाळ गोविंदा बाजी पाटील भाजारभोगावकर यास मुलगी नाव कांती तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9088 पन्हाळा माजनाळ जैराम राऊ पाटील यास मुलगी नारी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9089 पन्हाळा माजनाळ कृष्णा लकू पाटील यास मुली दोन आकूसकू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9090 पन्हाळा माजनाळ विठू तुका डवंग यास मुलगी नाव चंती तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9091 पन्हाळा माजनाळ गोविंदा म्हादू पा यास मुलगी नाव साळू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9092 पन्हाळा माजनाळ गंगा कोम लिबारी पा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9093 पन्हाळा माजनाळ तुळसा कोम राघू चवाण तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9094 पन्हाळा माजनाळ विठू जोती पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9095 पन्हाळा माजनाळ शंकर लकू डवंग तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9096 पन्हाळा माजनाळ सखोबा बाबाजी कर्ले यास मुलगी नाव जीजी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9097 पन्हाळा माजनाळ बजा जोती हजाम तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9098 पन्हाळा माजनाळ विष्णू दोंडी पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9099 पन्हाळा माजनाळ गीरजा बाप गोविंदा जोती ऊगेवे तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9100 पन्हाळा माजनाळ सगणी बाप भाऊ जोती हजाम तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9101 पन्हाळा माजनाळ विठा कोम सखोबा परीट तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9102 पन्हाळा माजनाळ गौरा कोम बया हजाम तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9103 पन्हाळा माजनाळ बजापा जोती हजाम यास मुलगा नाव गुंडो तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9104 पन्हाळा माजनाळ गणू जोती सागावकर यास मुलगा गोपाळा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9105 पन्हाळा माजनाळ आकोबा संतु पाटील यास मुलगा नाव धोंडी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9106 पन्हाळा माजनाळ बाळा येसबा चौगला यास मुलगी नाव आकू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9107 पन्हाळा माजनाळ संदू जोती हांडया तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9108 पन्हाळा माजनाळ कृष्णा आकोबा जाधव यास मुलगी नाव हौसी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9109 पन्हाळा माजनाळ भाऊ सुभा पाटील यास मुलगा श्रीपती तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9110 पन्हाळा माजनाळ अर्जुना लहू पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9111 पन्हाळा माजनाळ ताई कोम धोंडी खतांगळा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9112 पन्हाळा माजनाळ संतू लकू पाटील यास मुलगा नाव रामू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9113 पन्हाळा माजनाळ दौलू पांडू पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9114 पन्हाळा माजनाळ शंकर रामजी पाटील यांचा मुलगा  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9115 पन्हाळा माजनाळ केरु बाब पा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9116 पन्हाळा माजनाळ शंकर रामजी पाटील यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9117 पन्हाळा माजनाळ बाळा आकोबा जाधव यास मुलगी नाव गंगू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9118 पन्हाळा माजनाळ गणू बीन सखोबा जाधव यास मुलगा नाव जोती तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9119 पन्हाळा माजनाळ बाळा सुभाना पाटील यास मुलगी नाव तुळसा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9120 पन्हाळा माजनाळ बाळकू येसबा पाटील यास मुलगा नाव कृष्णा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9121 पन्हाळा माजनाळ बाबू शिवबा पाटील यास मुलगी नाव बनी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9122 पन्हाळा माजनाळ बाबू राणाजी म्हार यास मुलगा नाव सतु तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9123 पन्हाळा माजनाळ कमळा कोम बाळा चौगला तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9124 पन्हाळा माजनाळ तुकाराम धोंडी पाटील यास मुलगी नाव कमळा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9125 पन्हाळा माजनाळ बाबू विठू चव्हाण यास मुलगी नाव बाळकी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9126 पन्हाळा माजनाळ बायनी बाप कृष्णा पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9127 पन्हाळा माजनाळ कृष्णाबाई कोम लकू चवाण तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9128 पन्हाळा माजनाळ सखोबा दादू सुतार यास मुलगा नाव गणू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9129 पन्हाळा माजनाळ कृष्णा सिदू तांबवकर यास मुलगा नाव ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9130 पन्हाळा माजनाळ आबा सतु हांडे यास मुलगा नाव बापू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9131 पन्हाळा माजनाळ आकू बाप बाळा येसाबा चौगले तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9132 पन्हाळा माजनाळ धोंडी बीन मळू आसवला तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9133 पन्हाळा माजनाळ आबा शिवराम पाटील यास मुलगा नाव मुजू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9134 पन्हाळा माजनाळ लकू पा यास मुलगा नाव शंकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9135 पन्हाळा माजनाळ जोती गणू जाधव तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9136 पन्हाळा माजनाळ विटा कोम ज्ञानू पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9137 पन्हाळा माजनाळ ज्ञानू म्हादू पाटील याचा मुलगा शिवराम तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9138 पन्हाळा माजनाळ रामा तुकाराम पाटील यास मुलगा नाव सदू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9139 पन्हाळा माजनाळ बाबू रामा डवंग यास मुलगी नाव सोनी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9140 पन्हाळा माजनाळ भाऊ बाबू हातकर यास मुलगा नाव लक्षु तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9141 पन्हाळा माजनाळ नारु रखमाजी चवाण यास मुलगी नाव आकू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9142 पन्हाळा माजनाळ कृष्णा हाळा पाटील तिरपणकर यास मुलगी नाव चाांगी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9143 पन्हाळा माजनाळ सखोबा संतु पाटील यास मुलगा नाव इकम तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9144 पन्हाळा माजनाळ जैराम राऊ पाटील यास मुलगा नाव दत्तु तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9145 पन्हाळा माजनाळ बाबू गणू पाटील यास मुलगा नाव दत्तु तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9146 पन्हाळा माजनाळ बाबू गणू पाटील यास मुलगा नाव विष्णू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9147 पन्हाळा माजनाळ गोविंदा म्हादू पाटील यास मुलगी नाव रकमा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9148 पन्हाळा माजनाळ लकू सुभाना पाटील तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9149 पन्हाळा माजनाळ कृष्णा लकू पा यास मुलगा नाव हरा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9150 पन्हाळा माजनाळ भाऊ पा कोतोलकर यास मुलगी नाव रत्नी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9151 पन्हाळा माजनाळ दादू गणू पाटील यास मुलगी नाव बनी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9152 पन्हाळा माजनाळ अआकनी बाप विठू तुका डवंग तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9153 पन्हाळा माजनाळ विठू तुकाराम डवंग यास मुलगी नाव आकनी तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9154 पन्हाळा माजनाळ भाऊ सुभाा पाटील तीरपनकर यास मुलगी नाव भागू तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर माजनाळ
9155 पन्हाळा केखले रामा देवजी पा मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर केखले
9156 पन्हाळा केखले रावजी आबा रुमाले पांडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर केखले
9157 पन्हाळा केखले जोती नाथा पा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर केखले
9158 पन्हाळा केखले हरी बाबाजी निकम नवली तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर केखले
9159 पन्हाळा केखले तुकाराम कुशापा पा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर केखले
9160 पन्हाळा केखले हनमा मलू नामकूडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर केखले
9161 पन्हाळा केखले आबा जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर केखले
9162 पन्हाळा केखले बाबु राघु पानासा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर केखले
9163 पन्हाळा केखले रामा देवजी पाटील सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर केखले
9164 पन्हाळा केखले बाळू गोपाळा सिद हिरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर केखले
9165 पन्हाळा केखले भाऊ मसू इरळेकर पांडु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर केखले
9166 पन्हाळा केखले आबा जाधव अनुसया तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर केखले
9167 पन्हाळा केखले हरणी बाप लकु नायकवडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर केखले
9168 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव मिना कोम मगदुम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9169 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव जिऊ  कोम दोलू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9170 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव आऊ कोम राघु पा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9171 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव जना बाप दौलू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9172 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव चंद्रा कोम सुबु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9173 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव कांबळी गोविंद पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9174 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव संतु बाळा वरपे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9175 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव बायजा कोम बायकु पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9176 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव गणु बाळकृष्ण पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9177 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव रागु बाप कृष्णा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9178 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव सिदू कुशाप्पा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9179 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव आबा हरी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9180 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव भैरु रावजी सवरतकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9181 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव बापू सुभु पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9182 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव जानु बाळा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9183 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव मारुती लकू पा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9184 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव सिरू कोम बाळू पा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9185 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव रामा बिन मकाजी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9186 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव कृष्णा रामा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9187 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव हिरा बाप संतु पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9188 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव साळु कोम धोंडा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9189 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव आबा बाप रागु पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9190 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव वाली बापु आबा वरपे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9191 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव ज्ञानु बाप आकोबा मकजी वरपे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9192 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव नानु बापू आकोबा मकजी वरपे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9193 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव सकुबाई कोम सदु धोंडी पा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9194 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव आबु कोम गोविंदा पा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9195 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव राई कोम बाबजी पा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9196 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव दादु संतु गुरव  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9197 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव म्हादू संतु पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9198 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव बाळू सकोबा पाटील यास मुलगा कोंडीबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9199 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव आबा शेकू वर्पे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9200 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव भाऊ कृष्णा पाटील यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9201 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव अब्या सुभाना पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9202 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव विष्णु बाप नायकु पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9203 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव आंबु कोम नाना पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9204 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव पारी बाप धोंडी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9205 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव सेना कोम धोंडी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9206 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव जयराम राकू पाटील यास मुलगा नांव दौलू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9207 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव नाना पा रामा जाधव रा. कुशिरे यास मुलगा नांव दत्तु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9208 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव संभु पाटील बानेकर यास मूलगी नांव चंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9209 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव जयरामा नाना पाटील यास मुलगी नांव तुळसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9210 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव बाळ सुजाना पाटील यास मुलगा नांव आनापा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9211 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव गणो बाळु पाटील शिंगणापुरकर यास मुलगा नांव बाळु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9212 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव रामा आनंदा पाटील यास मुलगा आनंदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9213 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव ज्ञानु यादव दिगवडेकर यास मुलगी नांव रकमी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9214 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव लकू रागु पाटील यास मुलगा नांव धोंडया तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9215 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव तानी कोम कृष्णा खोत रा माजगांव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9216 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव धोंडी बाप दोलू  धोंडी पाटील मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9217 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव बाबाजी गंगाजी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9218 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव आबा शेकू वरपे यास  मुलगा नांव ज्ञानु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9219 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव सुबा कोम कुशापा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9220 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव हरी सखोबा पाटील यास मुलगा नांव ज्ञानु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9221 पन्हाळा म्हाळुंगे बोरगांव बाळू सकोबा पाटील यास मुलगा नांव यसवंता तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर म्हाळुंगे बोरगांव
9222 पन्हाळा नणूंद्रे धोंडी रघुजी पाटील यास मुलगा नांव आकोबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9223 पन्हाळा नणूंद्रे रामा पाटील मानकर याची वाडी नांव चंद्री तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9224 पन्हाळा नणूंद्रे कृष्णा बाबाजी पा यास मुलगी नांव नकुशी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9225 पन्हाळा नणूंद्रे संतू हनमा पा यास मुलगा नांव हनमा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9226 पन्हाळा नणूंद्रे बाळकू हरी पा यास मुलगी नांव शेवंती तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9227 पन्हाळा नणूंद्रे हरी धोंडी पा यास मुलगी नांव मंजूळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9228 पन्हाळा नणूंद्रे भाऊ धोंडी पाटील यास मुलगा नाव  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9229 पन्हाळा नणूंद्रे नाना आपा बाऊचकर यास मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9230 पन्हाळा नणूंद्रे रामा हरी पा यास मुलगी धोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9231 पन्हाळा नणूंद्रे धोंडी कुशापा करला यास मुलगी भिमा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9232 पन्हाळा नणूंद्रे तुका संतू इंगवला यास मुलगी नांव बनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9233 पन्हाळा नणूंद्रे बाळा रामा पाटील यास मुलगी नांव जनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9234 पन्हाळा नणूंद्रे राघु रामा पाटील यास मूलगा नांव कोंडीबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9235 पन्हाळा नणूंद्रे राऊ हरी पा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9236 पन्हाळा नणूंद्रे भाऊ हरी पाटील याला मुलगा नांव धोंडीबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9237 पन्हाळा नणूंद्रे गणू गुडेकर यास मुलगा नांव तुका तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9238 पन्हाळा नणूंद्रे अर्जुना भिवा पा यास मुलगी नांव जनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9239 पन्हाळा नणूंद्रे तुळसा कोम बाळा कुंभार  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9240 पन्हाळा नणूंद्रे बाबाजी सदू पामैन तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9241 पन्हाळा नणूंद्रे सुबू बाबाजी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9242 पन्हाळा नणूंद्रे ममता कोम रणबा बाऊचकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9243 पन्हाळा नणूंद्रे धोंडी कुशाप्पा कराला यास मुलगा नाव बाळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9244 पन्हाळा नणूंद्रे तुका म्हादू पा यांस मुलगा भिवा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9245 पन्हाळा नणूंद्रे रामा हरी पा यास मुलगा नाव यशवंत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9246 पन्हाळा नणूंद्रे रामा बाळू बुवा यास मुलगी नाव हिरा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9247 पन्हाळा नणूंद्रे ज्ञानू भाऊ पा यास मुलगा नाव राणोजी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9248 पन्हाळा नणूंद्रे नाना आपा बाऊचकर यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9249 पन्हाळा नणूंद्रे अर्जुना भिवा पा यास मुलगा नांव रामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9250 पन्हाळा नणूंद्रे तुका रामा पाटील यास मुलगी नाव तुळसा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9251 पन्हाळा नणूंद्रे बाबाजी सदू पा मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9252 पन्हाळा नणूंद्रे कृष्णा बाबाजी पा यास मुलगा नाव ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9253 पन्हाळा नणूंद्रे दामू हरी पा यास मुलगी बाळकी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9254 पन्हाळा नणूंद्रे शिवबा बाबाजी पाटील यास मुलगी नांव चांगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9255 पन्हाळा नणूंद्रे विठू सदू लहुटा यास मुलगा नांव शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9256 पन्हाळा नणूंद्रे यसबा जिवबा बाऊचकर यास मुलगी नांव नकुशि तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर नणूंद्रे
9257 पन्हाळा नेबापूर बाळा चिमाना पाटील यास मुलगी हरणी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9258 पन्हाळा नेबापूर रामा कोम कुशाप्पा जाधव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9259 पन्हाळा नेबापूर म्हादु सावळा पोवार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9260 पन्हाळा नेबापूर भाऊ आबा पोवार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9261 पन्हाळा नेबापूर आबा रामा कदम यास मुलगी तानी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9262 पन्हाळा नेबापूर आई रानू पटेकरी हिला मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9263 पन्हाळा नेबापूर मलु सुभान भेडसिंग मुलगा धोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9264 पन्हाळा नेबापूर रामा येसबा पाटील यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9265 पन्हाळा नेबापूर लक्ष्मण कुशाप्पा मोरे यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9266 पन्हाळा नेबापूर बाळा हरी कदम यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9267 पन्हाळा नेबापूर दौलू आपा सपकाळ यास मुलगा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9268 पन्हाळा नेबापूर तुका नाथा पायमल यास मुलगा बाजीराव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9269 पन्हाळा नेबापूर आबा रामा कदम यास मुलगी जना तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9270 पन्हाळा नेबापूर रामा यसबा पाटील यांच मुलगी तानी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9271 पन्हाळा नेबापूर धोंडी बाबाजी मेते यास मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9272 पन्हाळा नेबापूर म्हादु दौलू सपकाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9273 पन्हाळा नेबापूर धोंडी बाबाजी मेते  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9274 पन्हाळा नेबापूर लखु कृष्णा मोरे मुलगी कंबळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9275 पन्हाळा नेबापूर आबा संतु घारगा मूलगा रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9276 पन्हाळा नेबापूर हारणी कोम बाबु पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9277 पन्हाळा नेबापूर नायकू चिमणा पाटील मुलगी बायजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9278 पन्हाळा नेबापूर बायजा बाप नायकू चिमाणा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9279 पन्हाळा नेबापूर धोंडी बाबाजी मेते मुलगा गणु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9280 पन्हाळा नेबापूर कोंडी बाबाजी मेते मुलगा बापू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9281 पन्हाळा नेबापूर संता कोम रावजी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9282 पन्हाळा नेबापूर तुका हरी जगदाळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9283 पन्हाळा नेबापूर आबा रामा कदम मुलगी बनु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9284 पन्हाळा नेबापूर रामा यसबा पाटील मुलगी धोंडु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9285 पन्हाळा नेबापूर रामा जोमाजी येसार्डेकर मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9286 पन्हाळा नेबापूर बाळा हरी कदम  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9287 पन्हाळा नेबापूर नायकु चिमणा पाटील मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9288 पन्हाळा नेबापूर कृष्णा रामा खाडेकर मुलगी ताई जिऊरकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9289 पन्हाळा नेबापूर गोविंदा बाबाजी मोरे मुलगी सोनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9290 पन्हाळा नेबापूर तुका नाथा पायमल यास मुलगा राजाराम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9291 पन्हाळा नेबापूर बाळा धोंडी कदम मुलगा रघु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9292 पन्हाळा नेबापूर दौलू रामा कदम मुलगी चंद्रा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9293 पन्हाळा नेबापूर लखु कुशाप्पा मोरे मुलगा आबा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9294 पन्हाळा नेबापूर दौलु आप्पा सपकाळ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9295 पन्हाळा नेबापूर बाया कोम आबा पोवार तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9296 पन्हाळा नेबापूर सोनी बाप बाळा हारी कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9297 पन्हाळा नेबापूर रामा धोंडी कदम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9298 पन्हाळा नेबापूर हारी यसबा पटेकरी मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9299 पन्हाळा नेबापूर गोविंदा यसबा पाटील  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9300 पन्हाळा नेबापूर पांडू भाऊ डकरे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9301 पन्हाळा नेबापूर गोविंद यसबा पाटील मुलगा कृष्णा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9302 पन्हाळा नेबापूर तारु कोम हरी जगदाळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9303 पन्हाळा नेबापूर गोविंदा सटऊ डोंगे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9304 पन्हाळा नेबापूर दादू संतू पवार मुलगा बापू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9305 पन्हाळा नेबापूर कोंडी बाबाजी मेते मुलगा शेखर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9306 पन्हाळा नेबापूर आबा रामा कदम मुलगा विठु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9307 पन्हाळा नेबापूर रंगराव आबा घारगे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9308 पन्हाळा नेबापूर संता कोम लखु भोसला तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9309 पन्हाळा नेबापूर गोविंदा बाबाजी मोरे मुलगा बापू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9310 पन्हाळा नेबापूर आबा संतु घारगे मुलगा नारायण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9311 पन्हाळा नेबापूर दादु संतु पोवार मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9312 पन्हाळा नेबापूर दौलु बाळा जाधव मुलगी हौशी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9313 पन्हाळा नेबापूर आप्पा दौलु सपकाळ मुलगी कमळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9314 पन्हाळा नेबापूर कृष्णा नाना शिंदे मुलगी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9315 पन्हाळा नेबापूर धोंडी कोम रामा कदम / श्रीपती आबा कदम यास मुलगा आनंदा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9316 पन्हाळा नेबापूर नायकू चिमणा पाटील मुलगा धोंडी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9317 पन्हाळा नेबापूर तानु कोम बाळा पाटील  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9318 पन्हाळा नेबापूर बाळा धोंडी कदम मुलगी धोंडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9319 पन्हाळा नेबापूर राई कोम येसबा पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9320 पन्हाळा नेबापूर दादु संतु पवार यास मुलगा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्म व मृत्यू रजिस्टर नेबापूर
9321 पन्हाळा निवडे तुकाराम सखाराम पाटील यास मुलगा ज्ञानू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9322 पन्हाळा निवडे जीऊबा बीन जयराम पा यास मुलगी आकु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9323 पन्हाळा निवडे सखाराम रामा पा नांदगावकर यास मुलगा नाव रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9324 पन्हाळा निवडे सिवबा जयराम पाटील यास मुलगा झाला उपजताच मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9325 पन्हाळा निवडे तुकाराम धोंडी पाटील यास मुलगा लहू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9326 पन्हाळा निवडे बाळू जयराम मो-या यास मुलगा बाबू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9327 पन्हाळा निवडे भाऊ बीन बााबाजी पा यास मुलगी हावसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9328 पन्हाळा निवडे ज्ञानू धोंडी पा मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9329 पन्हाळा निवडे कृष्णा कोम रामा पा म  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9330 पन्हाळा निवडे  दवलू रामा पा यास मुलगा नाव बाळू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9331 पन्हाळा निवडे आकोबा बाबू घरिपणकर यासी मुलगी नाव धाडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9332 पन्हाळा निवडे दादू बीन धोंडी पाटील म.य.प तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9333 पन्हाळा निवडे कोडू कोम सखाराम घरपनकर म.य. तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9334 पन्हाळा निवडे बाळी कोम राऊ पाटील बोरगावकर म.य.प तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9335 पन्हाळा निवडे आदू कोम बाळा चवाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9336 पन्हाळा निवडे दसरया बाळकू चावाण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9337 पन्हाळा निवडे ईश्वरा बीन वाघुजी खामकर यास मुलगी झाली नाव गीरजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9338 पन्हाळा निवडे राऊ बीन सखाराम पा बोरगावकर यास मुलगा नाव भीकू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9339 पन्हाळा निवडे आकोबा हाबा हिरडेकर यासी मुलगी कंबळी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9340 पन्हाळा निवडे कोंडू कोम सखाराम घरपणकर म.य तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9341 पन्हाळा निवडे वीटू भागुजी पा म.य. तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9342 पन्हाळा निवडे जगुजी बीन आबा पा यास मुलगा वीटू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9343 पन्हाळा निवडे लकू बीन नाथा पा यास मुलगी बनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9344 पन्हाळा निवडे काळू कुशापा हिरडेकर यास मुलगा नारायण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9345 पन्हाळा निवडे आकोबा हाबा हिरडेकर यास मुलगा सदू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9346 पन्हाळा निवडे रामा बापू नाकार्डो उंड्रीकर यास मुलगा लक्ष्मण तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9347 पन्हाळा निवडे रामा बाळा पाटील नांदगावकर यास मुलगी भीमा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9348 पन्हाळा निवडे मारुती बीन सिवबा पा म.य. तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9349 पन्हाळा निवडे तुकाराम सखाराम पा यास मुलगा नाव म्हादू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9350 पन्हाळा निवडे राम बीन तातोबा पा यास मुलगी नाव ताई तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9351 पन्हाळा निवडे कुशा कोम बाबाजी दीवटे तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9352 पन्हाळा निवडे भागु कोम तुकापा खाटांगळेकर म  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9353 पन्हाळा निवडे गोविंदा बिन हारी मोरे यासी मुलगी नाव धोंडू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9354 पन्हाळा निवडे धाडी बीन तुळू खाटागळकर यास मुलगी भागू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9355 पन्हाळा निवडे रामा बीन खडू धुमाळ यास मुलगी मजुळा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9356 पन्हाळा निवडे बाळा बीन जयराम मोरेया यास मुलगी गीरजी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9357 पन्हाळा निवडे ज्ञानू भागोजी गुरव यास मुलगी सताइ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9358 पन्हाळा निवडे भागोजी बीन आबा पा यास मुलगा आकोबा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9359 पन्हाळा निवडे आकोबा भागोजी पा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9360 पन्हाळा निवडे गोपाळा बापू लहवटा रा घोटवडे यास मुलगा रामू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9361 पन्हाळा निवडे तुकाराम बीन धाडी पा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9362 पन्हाळा निवडे तुकाराम वीटू हूसडकर यासी मुलगी आकु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9363 पन्हाळा निवडे धाोंडी तातोबा पाटील यास मुलगी ताई तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9364 पन्हाळा निवडे आकोबा बाबू घरपणकर यास मुलगी बाळी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9365 पन्हाळा निवडे आकोबा बीन बाबू घरपणकार म तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9366 पन्हाळा निवडे तुकाराम बीन धाोंडी पा यास मुलगी भागु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9367 पन्हाळा निवडे ज्ञानू बीन बाजी पा रा बाजारभोगाव यास मुलगी नाव चेद्ररा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9368 पन्हाळा निवडे भागुजी बीन आबा पा यास मुलगी नाव उमाबाइ तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9369 पन्हाळा निवडे बाळी बाप आकोबा बाबू घरपणकर मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9370 पन्हाळा निवडे सखाोबा बीन हाबा हीरडेकर यास मुलगा नाव वीटू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9371 पन्हाळा निवडे लकू बीन आणपा सावकर यास मुलगी जाई तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9372 पन्हाळा निवडे लकु बीन हाबा हीरडेकर यास मुलगी गौरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9373 पन्हाळा निवडे रामा नाथा पा यास मुलगा नाव नाथा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9374 पन्हाळा निवडे चदरामा सुभाना भामटकर यास मुलगा नाव राम तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9375 पन्हाळा निवडे दत्तु बीन लक्षुमण सावकर मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9376 पन्हाळा निवडे बाळा बीन हारी राउकर यास मुलगा हरी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9377 पन्हाळा निवडे काळू बीन कुशेपा हीरडेकर यास मुलगा नाव कुशापा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9378 पन्हाळा निवडे आदू बाप लकू आणापा सावेकर म.य. तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9379 पन्हाळा निवडे धोंडीबा बीन तातोबा पा रा निवडे यास मुलगा नाव तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9380 पन्हाळा निवडे कासीबा बीन आरजुना लावूट रा घोटवडे यासी मुलगी आंबू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9381 पन्हाळा निवडे बाबु बीन गोपाळा कवटे यासी मुलगी नाव मजळी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9382 पन्हाळा निवडे ईश्वरा बापूजी खामकर या मुलगी सारजा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9383 पन्हाळा निवडे भागु कोम रामा चवुगला मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9384 पन्हाळा निवडे चांद्री बीन सुभाना पाटील मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9385 पन्हाळा निवडे रामा बीन तुकाराम घरपणकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9386 पन्हाळा निवडे बाबू बीन बाबु पा यास मुलगा शंकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9387 पन्हाळा निवडे रमाई कोम राघु चवान रा निवडे मयत  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9388 पन्हाळा निवडे तारी बाप लकु हिरडेकर म.य तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9389 पन्हाळा निवडे शंकर बीन बाबु पा मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9390 पन्हाळा निवडे ज्ञानू बीन बाबु पा मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9391 पन्हाळा निवडे रावु बीन सखाराम पा बोरगावकर यासी मुलगी नाव अवसी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9392 पन्हाळा निवडे तुका बीन सखराम पाटल यास मुलगी गंगू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9393 पन्हाळा निवडे नास बीन कुशापा हिरडेकर यास मुलगी नाव पारु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9394 पन्हाळा निवडे जीवबा जयराम पा यासी मुलगी नाव तुका तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9395 पन्हाळा निवडे सयु बीन धाडि नाकीडा याचा मुलगा मयत तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9396 पन्हाळा निवडे सखाराम बीन जोती चवान रा निवडे यास मुलगा लकू तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9397 पन्हाळा निवडे सतु बीन धाडी नाकीडा यास मुलगा नाव  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9398 पन्हाळा निवडे बाळा बीन जयराम मोरया यासी मुलगा कृष्णा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9399 पन्हाळा निवडे धडि बीन तुळू खाटगळेकर यास मुलगी भागु तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9400 पन्हाळा निवडे तुका बीन सीवा भामटकर तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9401 पन्हाळा निवडे कृष्णा बीन नाथा पा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9402 पन्हाळा निवडे नानु बीन जीवबा पा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9403 पन्हाळा निवडे रामा बीन नाथा पा यास मुलगी मजूळा तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9404 पन्हाळा निवडे बाळा कोम बापू पाटील मयत तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9405 पन्हाळा निवडे  कासीबा बीन आरजुना लहूट  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9406 पन्हाळा निवडे  सीता कोम रामा खोत  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9407 पन्हाळा निवडे  धोंडी बीन तातोबा प”यास मुलगा दादू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9408 पन्हाळा निवडे  काळू बीन कुशाप्पा हिरडेकर यास मुलगा रामू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9409 पन्हाळा निवडे  लकु बीन नाथा पाटील यास मुलगा सीवा  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9410 पन्हाळा निवडे  रामा बीन रामा प” नांदगावकर यास मुलगी धाडू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9411 पन्हाळा निवडे  लकू बीन हाबा हाबा हिरडेकर निवडे यास मुलगी कृष्णा   तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9412 पन्हाळा निवडे  तुका बीन धोडे प”यास मुलगा नाव शंकर  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9413 पन्हाळा निवडे  सावबा बीन जयराम प” यास मू .उपजताय मयत  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9414 पन्हाळा निवडे  बाळा जयराम मोरया यास मुलगा नाव दत्तू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9415 पन्हाळा निवडे  सखाराम बीन हाबा हिरडेकर यास मुलगा गणू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9416 पन्हाळा निवडे  संतू बीन बाबाजी जादव यास मुलगा नाव यसवत  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9417 पन्हाळा निवडे  भाऊ बीन गोविंदा चऊगला  पुनाळकर यास मू.नाव रामू   तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9418 पन्हाळा निवडे  गणू बीन काळू आळवकर यास मुलगी नाव  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9419 पन्हाळा निवडे  सखाराम औशी यवान यास मुलगी गंगा  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9420 पन्हाळा निवडे  हरीबाई कोम गोविंदा पाटील  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9421 पन्हाळा निवडे  दसरथा बीन बाळा यवान यास मुलगा नाव रामू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9422 पन्हाळा निवडे  गोविंदा बीन हारी केसरकर यास मुलगी नाव  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9423 पन्हाळा निवडे  ईश्वरा वागोजी खामकर यास मुलगी नाव कमळा  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9424 पन्हाळा निवडे  बाबू गोपाळा कवडे यास मुलगा नाव रामू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9425 पन्हाळा निवडे  केशव बीन येसबा हिरडेकर यास मुलगा लक्षुमन  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9426 पन्हाळा निवडे  जार कोम मनेयापा धुमाळ बोरगावकर  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9427 पन्हाळा निवडे  धोडू बाप आकोबा घरपणकर  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9428 पन्हाळा निवडे  बाळा बीन हारी खोडकर यास मुलगा नाव ज्ञानू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9429 पन्हाळा निवडे  हारी तुका म्हर यास  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9430 पन्हाळा निवडे  राहू सखाराम पाटील यास मुलगी नाव  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9431 पन्हाळा निवडे  लक्ष्णूमण बाबू चवान बोरगावकर यास मुलगी नाव  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9432 पन्हाळा निवडे  भागुजी बीन आबा प” यास मुलगा  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9433 पन्हाळा निवडे  सारजा कोम रामा खोत मयत  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9434 पन्हाळा निवडे  गणू बीन सखोबा हिरडेकर  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9435 पन्हाळा निवडे  धोंडी बीन तातोबा प” यास मुलगा नाव ज्ञानू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9436 पन्हाळा निवडे  लकू बीन नाथा प” मुलगी नाव हवसी  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9437 पन्हाळा निवडे  बाळकी बाप हेरीतेबाळा चवान  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9438 पन्हाळा निवडे  रामा खंडू धुमाळ  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9439 पन्हाळा निवडे  बाळू जयराम मोरमा यास मुलगी नाव जयराम  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9440 पन्हाळा निवडे  राधा बाप ज्ञानू आणापा सावरकर  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9441 पन्हाळा निवडे  गाविदा हरी भालेळा यास मुलगी नाव यशवंता  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9442 पन्हाळा निवडे  सोनी बाप गोविंदा हारी माळे नीवडेकर  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9443 पन्हाळा निवडे  रामा बीन रामा प” नांदगावकर यास मुलगा खंडू म  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9444 पन्हाळा निवडे  रामा बीन नाथा पाटील मुलगा झाला तोमय  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9445 पन्हाळा निवडे  सावित्री हल गोपाळा भवना प”म. तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9446 पन्हाळा निवडे  कृष्णा बीन सतु प” यास मुलगी नाव आणू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9447 पन्हाळा निवडे  आणू सतु बाप कृष्णा सदू प” म  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9448 पन्हाळा निवडे  दवलू सतु नकद उंड्रीकर यास मुलगी नाव नाव नानी    तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9449 पन्हाळा निवडे  भाऊ बीन बापू म्हमुलकर यासी मुलगी नाव चद्ररी  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9450 पन्हाळा निवडे  चंद्रपा उर्फ महापती बीन ज्ञानू सुभाना चौगला म  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9451 पन्हाळा निवडे  भाऊ हारी पाटील यास मुलगा नाव दतू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9452 पन्हाळा निवडे  रामा नाथा प ” यासी मुलगी नाव धोडू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9453 पन्हाळा निवडे  जाणू सुभाना यऊगला  याला मुलगा नाव गणू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9454 पन्हाळा निवडे  हवसी कोम हरी चवान  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9455 पन्हाळा निवडे  बाळू सतु प” यास मुलगी नाव सोनी  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9456 पन्हाळा निवडे  भीकु बीन बाळा चवान  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9457 पन्हाळा निवडे  हारी बीन म्हातारा महामुलकर यास मू नाव म्हादू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9458 पन्हाळा निवडे  मारुती बीन तुकाराम प “ तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9459 पन्हाळा निवडे  तातोबा आपा माळापुडकर यासी मुलगी नाव हावसी  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9460 पन्हाळा निवडे  चंद्रापा बीन सुभाना भामटेकर यासी मुलगी नाव सकू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9461 पन्हाळा निवडे  लकू बीन गाविदा प ” नणूद्रकर यास मुलगा म  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9462 पन्हाळा निवडे  ज्ञानू बीन सुभाना प” नणूद्रकर यास मुलगा म  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9463 पन्हाळा निवडे  तुकाराम विठू धुमाळकर यासी मुलगी नाव परी   तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9464 पन्हाळा निवडे  बाळू आबाजी पाडळकर यास मुलगा नाव  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9465 पन्हाळा निवडे  बाळू आबाजी पाडळकर यास मुलगा नाव  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9466 पन्हाळा निवडे  सदू बीन आको हिरडेकर मयत  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9467 पन्हाळा निवडे  सोनी बाप ज्ञानू होरकट आवळीकर मयत     तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9468 पन्हाळा निवडे  रामा नाथा प” यास मुलगी नाव कोडू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9469 पन्हाळा निवडे  ज्ञानू बीन आणापा सावकर यास मुलगी हारू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9470 पन्हाळा निवडे  जना कोम कृष्णा सीडे मयत  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9471 पन्हाळा निवडे  लखु बीन नाथा पाटील यास मुलगा नाव ज्ञानू  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9472 पन्हाळा निवडे  ईश्वरा वाघुजी खामकर यास मुलगा मुलगी  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9473 पन्हाळा निवडे  मारुती आबा पाटील घोटवडेकर  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9474 पन्हाळा निवडे  धोंडू बाप लकू हवा हिरडेकर  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9475 पन्हाळा निवडे  ज्ञानू बीन वाशी पाटील बाजारभोगाव  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9476 पन्हाळा निवडे  रामा बीन रावजी वाळवेकर मयत  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9477 पन्हाळा निवडे  राऊ बीन ओबा लहवटा   तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9478 पन्हाळा निवडे  ज्ञानू रावजी धुमाळ बोरगावकर  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9479 पन्हाळा निवडे  ज्ञानू रावजी धुमाळ बोरगावकर याची मुले  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9480 पन्हाळा निवडे  गोपाळा भवना पाटील यास मुलगी नाव सावित्री  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9481 पन्हाळा निवडे  केरू बीन लकू चवान  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9482 पन्हाळा निवडे  हवसी बाप ज्ञानू सुभाना  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9483 पन्हाळा निवडे  पारू कोम हारी काटकर पार्लेकर तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9484 पन्हाळा निवडे  भाऊ बीन हारी महामुलकर  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9485 पन्हाळा निवडे  काळू बीन कुशाप्पा हिरडेकर यास मुलगी नाव सोनी  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9486 पन्हाळा निवडे  दतू बीन विठू पोवार आवळीकर यास मुलगा  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9487 पन्हाळा निवडे  ज्ञानू आपणा सावेकर यास मुलगी  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9488 पन्हाळा निवडे  ईश्वरा वाघुझी खामकर यास मलगी नाव मुकु  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9489 पन्हाळा निवडे  दवलू सतु नाकिडा वाडीकर यास मुलगी   तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9490 पन्हाळा निवडे  सुंदरा कोम ओशी लहवटा घोटवडेकर यास मुलगा  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9491 पन्हाळा निवडे  सुंदरा कोम ओशी लहवटा घोटवडेकर  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9492 पन्हाळा निवडे  लकू बीन गोवी पाटील यास मुलगा नाव गोविंदा  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9493 पन्हाळा निवडे  सुंदरा कोम जोती लहूवटा घोटवडेकर  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9494 पन्हाळा निवडे  चेदु बाप तुका विदू इरडकर  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9495 पन्हाळा निवडे  ममता कोम जयराम मोरे  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9496 पन्हाळा निवडे  लकू बीन नाथा पाटील यास मुलगी धोंडी  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9497 पन्हाळा निवडे  चंद्राप्पा बीन सुभाना मटकर यास मुलगा  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9498 पन्हाळा निवडे  तुका विठू इरडकर यास मुलगी  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9499 पन्हाळा निवडे  हारी बीन बाळा चवान यास मुलगी नाव बालकी  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9500 पन्हाळा निवडे  रामा बीन पाटील यास मुलगा नाव शंकर  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9501 पन्हाळा निवडे  शंकर सतु जाधव यास मुलगी नाव कमळी  तहसिलदार कार्यालय पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर निवडे
9502 पन्हाळा पणोरे  जया कोम ज्यो वाबली प “ तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9503 पन्हाळा पणोरे  जया कोम बळी प” तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9504 पन्हाळा पणोरे  ताई कोम धोंडी प “ तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9505 पन्हाळा पणोरे  धोंडी सोणू प” तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9506 पन्हाळा पणोरे  रंगीरजी बाप आबाजी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9507 पन्हाळा पणोरे  सकी कोम भाजी बालिक  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9508 पन्हाळा पणोरे  भागूझी बाबुची मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9509 पन्हाळा पणोरे  लक्ष्मन बाबजी यास मुलगा देवाप्पा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9510 पन्हाळा पणोरे  राघू भिवा पाटील यास मुलगी नाव जनी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9511 पन्हाळा पणोरे  आबाजी पाटील यांचा मुलगा नाव गठरजी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9512 पन्हाळा पणोरे  सारजी आबाजी बापू आडवून  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9513 पन्हाळा पणोरे  इरा कोम नाव पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9514 पन्हाळा पणोरे  भैरू बिन म्हादू जाधव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9515 पन्हाळा पणोरे  कृष्णा राहू चौगला यास मुलगी नाव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9516 पन्हाळा पणोरे  हरी यांची मुलगी यसू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9517 पन्हाळा पणोरे  दादू माडू आखनी यास मुलगी नाव मुलगी आकु  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9518 पन्हाळा पणोरे  धोंडी यांचा मुलगा विठोबा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9519 पन्हाळा पणोरे  बाळा आवबा चौगला यास मुलगी हरणी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9520 पन्हाळा पणोरे  भागुजी बाबू प ” यांची मुलगी नाव यसू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9521 पन्हाळा पणोरे  हरी धोडी प ” मुलगी नाव यसू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9522 पन्हाळा पणोरे  म्ह्वूनी बाप कृष्णा चडगला   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9523 पन्हाळा पणोरे  नकी बाप केदारी आवबाप  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9524 पन्हाळा पणोरे  सदू काम नाना प “ तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9525 पन्हाळा पणोरे  सुभाना मानकू चहुगला  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9526 पन्हाळा पणोरे  नाना आपा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9527 पन्हाळा पणोरे  गताई कोम आबाजी आडकुम   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9528 पन्हाळा पणोरे  रामा राहू चडगला यांची मुलगी तुलसी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9529 पन्हाळा पणोरे  दादू महादू प” यांची मुलगी नाव आकु  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9530 पन्हाळा पणोरे  बाबू युसुबीन यांचा मुलगा शंकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9531 पन्हाळा पणोरे  मारुती आकाबा बळीप यांचा मुलगा भाऊ  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9532 पन्हाळा पणोरे  रकमा कोम गोपी बळी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9533 पन्हाळा पणोरे  ज्ञानू कुशाप्पा यांची मुलगी नाहन्वी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9534 पन्हाळा पणोरे  लिंग धोंडी बळीप  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9535 पन्हाळा पणोरे  राघुजी आकोबा आवजा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9536 पन्हाळा पणोरे  आबा आनंदा आवन  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9537 पन्हाळा पणोरे  रावजी आखुशा प” मुलगा नाव पारू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9538 पन्हाळा पणोरे  बकू संतू आबू नायली मुलगी यास जीवनी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9539 पन्हाळा पणोरे  बाळा राहू चडगला यास मुलगा नाव राहू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9540 पन्हाळा पणोरे  बाबू दिवबा चौगला यास मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9541 पन्हाळा पणोरे  ज्ञानू कुशाप्पा यांची मुलगी म्ह्वणी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9542 पन्हाळा पणोरे  आबा सीबा यांची मुलगी नाव जाई  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9543 पन्हाळा पणोरे  रामा बापू प “ तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9544 पन्हाळा पणोरे  आय कोम सुर्वे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9545 पन्हाळा पणोरे  जय राम तुका प “बो  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9546 पन्हाळा पणोरे  कृष्णा राहू चडगण याचा मुलगा सखू   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9547 पन्हाळा पणोरे  राहू सुबाना आकु याचा मुलगा दादू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9548 पन्हाळा पणोरे  दाजी सतु बाळापा याचा मुलगी नाव सई  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9549 पन्हाळा पणोरे  दादू बिन म्हादू आखुना याची मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9550 पन्हाळा पणोरे  दाजी ससू बळी यांचा मुलगा नाव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9551 पन्हाळा पणोरे  पका सभु बाळापा याची मुलगी नाव पारी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9552 पन्हाळा पणोरे  दुरा धोंडीबा यांचा मुलगा रामू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9553 पन्हाळा पणोरे  धोंडी सतु आबू नायर याचा मुलगा शंकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9554 पन्हाळा पणोरे  राहू सुभाना चौगला  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9555 पन्हाळा पणोरे  बाप जाको महरी घाटको पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9556 पन्हाळा पणोरे  बाकू कोम अबनी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9557 पन्हाळा पणोरे  तुलसू दादू अरबुना  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9558 पन्हाळा पणोरे  दाजी सतु वळीव यांची मुलगी नाव मनु  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9559 पन्हाळा पणोरे  जयराम महादू जाधव यांची मुलगी नाव जाणवी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9560 पन्हाळा पणोरे  सतु आकुना यांचा मुलगा बाळू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9561 पन्हाळा पणोरे  धोंडी बाबाजी वळीव याची मुलगी लाबी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9562 पन्हाळा पणोरे  तुकाराम बाबाजी याचा मुलगा सुभाना  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9563 पन्हाळा पणोरे  तुकाराम बाबजी याची मुलगी नाव कृष्णी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9564 पन्हाळा पणोरे  रामू बिन साय चौगला  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9565 पन्हाळा पणोरे  रावू गंगाजी वळीव  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9566 पन्हाळा पणोरे  आवबा भिवा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9567 पन्हाळा पणोरे  सुभाना गौरू सुभाना  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9568 पन्हाळा पणोरे  सकू कोम मादु परी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9569 पन्हाळा पणोरे  आबाजी बाप यास मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9570 पन्हाळा पणोरे  जेनबा बाबाजी गुरव यास मुलगा नवर बाळ  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9571 पन्हाळा पणोरे  बाळा राहू चौगला यास मुलगा भानू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9572 पन्हाळा पणोरे  कृष्णा दुर्मळ यास मुलगा धोंडी   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9573 पन्हाळा पणोरे  रामा भाहुजी पाटील यास मुलगा नाव जीवन  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9574 पन्हाळा पणोरे  बालुजी बाबा यास मुलगा नाव जीवन  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9575 पन्हाळा पणोरे  धोंडी लक्षु बुरुड यास मुलगी नाव चेदरी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9576 पन्हाळा पणोरे  लक्षुमन  राघू बुरुड  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9577 पन्हाळा पणोरे  संतू मळू आकुना  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9578 पन्हाळा पणोरे  आवू सभु पाटील यास मुलगा दत्तू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9579 पन्हाळा पणोरे  तुका सभु बळीप याची मुलगी नाव तारी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9580 पन्हाळा पणोरे  दादू म्हादू आकुणा यास मुलगी सखू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9581 पन्हाळा पणोरे  राहू महिपती आखुना यांची मुलगी नाव गवरी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9582 पन्हाळा पणोरे  कृष्णा नाना सोवार याचा मुलगा विष्णू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9583 पन्हाळा पणोरे  कृष्णा बाबजी बांदिवडे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9584 पन्हाळा पणोरे  कमळा कोम रामा बळीप  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9585 पन्हाळा पणोरे  ममता कोम दतू चौगुले  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9586 पन्हाळा पणोरे  बाळा राहू चौगला तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9587 पन्हाळा पणोरे  बापू सुभाना चौगला यास मुलगा ईश्वरा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9588 पन्हाळा पणोरे  रामा तातोबा सावूळकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9589 पन्हाळा पणोरे  बापू सुभाना चौगला यास मुलगा ईश्वरा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9590 पन्हाळा पणोरे  विठू बापू सुतार यास मुलगा ज्ञानू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9591 पन्हाळा पणोरे  तुळसा कोम वीठू प” तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9592 पन्हाळा पणोरे  दादू सावळा प “ तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9593 पन्हाळा पणोरे  तुळसा बाप विठू बापू सुतार याची   तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9594 पन्हाळा पणोरे  सखाराम बापू पाटील यांची मुलगी नाव बाळी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9595 पन्हाळा पणोरे  सखोबा साकोबा चौगला यांचा मुलगा नाव सतु  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9596 पन्हाळा पणोरे  रवू भिवा आरबुने यांचा मुलगा नाव रामू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9597 पन्हाळा पणोरे  किवारी राघू वरपे याची मू .नाव इमी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9598 पन्हाळा पणोरे  सायापा आदोबा चौगला यांची मू .सारजी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9599 पन्हाळा पणोरे  बंडू भवना याधव पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9600 पन्हाळा पणोरे  लहू कोम येसबा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9601 पन्हाळा पणोरे  स.माहु रामा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9602 पन्हाळा पणोरे  हरी धोंडी पाटील यास मुलगी मू .कासू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9603 पन्हाळा पणोरे  भागुजी येसबा बळीप रा .पणोरे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9604 पन्हाळा पणोरे  दत्तू रामा पाटील मू .नाव धोडू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9605 पन्हाळा पणोरे  दत्तू संतू पाटील यांची मुलगी नाव सखू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9606 पन्हाळा पणोरे  हरी धोंडी पाटील यांची कानू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9607 पन्हाळा पणोरे  राहू सुभाना आरवूने  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9608 पन्हाळा पणोरे  रावजी सुभाना कु .यांची आबासी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9609 पन्हाळा पणोरे  सकोबा आबा बळीप यास मुलगी कृष्णी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9610 पन्हाळा पणोरे  बाळा आबा बळीप यास मुलगा नाव धोंडू  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9611 पन्हाळा पणोरे  आबा सीबा बळीप यास मुलगी नाव वळी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9612 पन्हाळा पणोरे  सपना कोम धोंडी आरबुने  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9613 पन्हाळा पणोरे  तुलस विठू बळीप  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9614 पन्हाळा पणोरे  दाजी भिवा पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9615 पन्हाळा पणोरे  मारुती दसरता बुरुड यास मुलगी माया  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9616 पन्हाळा पणोरे  धोंडी लक्षु बुरुड यांची मुलगी नाव चंद्री  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9617 पन्हाळा पणोरे  दसरता बुरुड यांचा मुलगी नाव माधवी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9618 पन्हाळा पणोरे  दाजी संतू बळीप यांची नाव आवळी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9619 पन्हाळा पणोरे  भाऊ सकाराम पाटील राम  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9620 पन्हाळा पणोरे  तुका बाबजी बळीप याची मुलगी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9621 पन्हाळा पणोरे  सोनू रामा प” तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9622 पन्हाळा पणोरे  संतू रामा पाटील याची मुलगी नाव अनुसया  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9623 पन्हाळा पणोरे  भागू कोम आबाजी आरबुने  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9624 पन्हाळा पणोरे  ममता कोम राजा प” तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9625 पन्हाळा पणोरे  जेवबा बाबाजी गरड यास मुलगी मजुली  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9626 पन्हाळा पणोरे  तुका बाबाजी बळीप यास मू.कवळी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9627 पन्हाळा पणोरे  बाबू जिवबा राहू चौगला यास  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9628 पन्हाळा पणोरे  रामा बाळू सुतार यास मुलगी नाव .चंद्री  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9629 पन्हाळा पणोरे  ज्ञानू धोंडी बळीप यास मू.सखोबा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9630 पन्हाळा पणोरे  येसू कोम म्हादू डकरे  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9631 पन्हाळा पणोरे  संता कोम बाळू पाटील  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9632 पन्हाळा पणोरे  आपा जनकु कोदेकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9633 पन्हाळा पणोरे  दतू आकोबा बळीप यास मुलगी नाव आकु  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9634 पन्हाळा पणोरे  सखाराम बाबु पाटील यास मुलगा नाव आकु  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9635 पन्हाळा पणोरे  सुभाना सखोबा चौगला यास मू.नाव शंकर  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9636 पन्हाळा पणोरे  बापू सुभाना चौगला यास मुलगा नाव दोरकी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9637 पन्हाळा पणोरे  बापू कवडे याची मू.आवसी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9638 पन्हाळा पणोरे  बकू संतू आरबुने यास मू.आकु . तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9639 पन्हाळा पणोरे  दाजी रामा पाटील यास मुलगा नाव गणपती  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9640 पन्हाळा पणोरे  जेवबा बाबजी गुरव यास मुलगी नाव विठा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9641 पन्हाळा पणोरे  बाबु जिवबा चौगला यास मुलगी नाव विठा  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9642 पन्हाळा पणोरे  दत्तात्रय रामजी पाटील यास मुलगा नाव सिवाजी  तहसिल कार्यालय  जन्म मृत्यू रजिष्टर  पणोरे 
9643 पन्हाळा पडसाळी बाळू रावजी पाटील याचा मुलगा भुज्या तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर पडसाळी
9644 पन्हाळा पडसाळी धोंडी गणु पाटील याचा मुलगा रामा तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर पडसाळी
9645 पन्हाळा पडसाळी मनी बाप बाळू रावजी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर पडसाळी
9646 पन्हाळा पडसाळी सरजु बाबाजी पाटील तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर पडसाळी
9647 पन्हाळा पडसाळी बाळू रावजी पाटील याची मुलगी मनी तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर पडसाळी
9648 पन्हाळा पडसाळी सरजु बाबाजी पाटील यास मुलगी जनी  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यु रजिस्टर पडसाळी
9649 पन्हाळा पणुत्रे  द्रौपदी कोम बंडू आवकी  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर पणुत्रे 
9650 पन्हाळा पणुत्रे  कुशा गोपाळा पाटील यास मुलगा गोपाळा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर पणुत्रे 
9651 पन्हाळा पणुत्रे  बापू आबाजी पाटील यांची मुलगी तुळसा  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर पणुत्रे 
9652 पन्हाळा पणुत्रे  दादू कुशा पाटील  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर पणुत्रे 
9653 पन्हाळा पणुत्रे  रामा नाथा पाटील यास मुलगी पारी  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर पणुत्रे 
9654 पन्हाळा पणुत्रे  ज्ञानू विठू डकरे यास मुलगी तुळसी  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर पणुत्रे 
9655 पन्हाळा पणुत्रे  राऊ लक्ष्मण कापडे रा.अकुर्डे यास मुलगी रंगी  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर पणुत्रे 
9656 पन्हाळा पणुत्रे  यसो बापू धोंडी पाटील  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर पणुत्रे 
9657 पन्हाळा पणुत्रे  यसबा धोंडी पाटील यास मुलगी बावकेरी  तहसिलदार कार्यालय, पन्हाळा जन्ममृत्यू रजिष्टर पणुत्रे 
9658 पन्हाळा पणुत्रे  हरी धोंडी पाटील या