बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका कागल (महसूल विभाग)(9100-)

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
9101 कागल  करजिवणे  हिरा दतू रामा टिपे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 25.pdf
9102 कागल  करजिवणे  दशरथा दतू तीपे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 25.pdf
9103 कागल  करजिवणे  दतू रामा तीपे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 25.pdf
9104 कागल  करजिवणे  नरु नाना आंगरे मुलगी गणपती  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 25.pdf
9105 कागल  करजिवणे  नारायण दशरथा जाधव मयत  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 26.pdf
9106 कागल  करजिवणे  अनुसाया गणू टेबूगडे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 26.pdf
9107 कागल  करजिवणे  दतू भागोजी लाड मुलगी कृष्णा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 26.pdf
9108 कागल  करजिवणे  तुकाराम अर्जुना टिपे मुलगा नाना  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 26.pdf
9109 कागल  करजिवणे  भैरू बाबू जाधव मुलगी सुंदरा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 26.pdf
9110 कागल  करजिवणे  रामा पिरबा चावण मुलगी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 27.pdf
9111 कागल  करजिवणे  बापू तुकाराम लाड ; महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 27.pdf
9112 कागल  करजिवणे  रामा पिरबा चावण मुलगी मयत  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 27.pdf
9113 कागल  करजिवणे  पांडुरंग भांडू डेसूरे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 27.pdf
9114 कागल  करजिवणे  शेवणती सटू मासवेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 27.pdf
9115 कागल  करजिवणे  रकमा सटू मासवेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 28.pdf
9116 कागल  करजिवणे  रामा पिरबा चावण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 28.pdf
9117 कागल  करजिवणे  धोंडीरऊ शेतके मुलगा दिनकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 28.pdf
9118 कागल  करजिवणे  हॉउशी नाना अंबाजी रेडेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 28.pdf
9119 कागल  करजिवणे  सुंदरा गोविंदा आरंगडे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 28.pdf
9120 कागल  करजिवणे  सोनी नरु आंगरे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 29.pdf
9121 कागल  करजिवणे  रामा बाळू भराडे मयत  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 29.pdf
9122 कागल  करजिवणे  तातोबा बाबाजी गोटूकुणे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 29.pdf
9123 कागल  करजिवणे  भाऊ नायकू सुरवशी कोल्हापूर  मुलगा दतू   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 30.pdf
9124 कागल  करजिवणे  वासू जोती भोकरे मुलगी सोनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 30.pdf
9125 कागल  करजिवणे  विठू राघू भराडे मुलगा परशराम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 30.pdf
9126 कागल  भडगाव  गजी कोम कृष्णा महागोरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9127 कागल  भडगाव  सुंदरा बाप सखोबा रामा चौगला  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9128 कागल  भडगाव  सखोबा रामा चौगला यासी मुलगी सुंदरी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9129 कागल  भडगाव  बजापा अकोबा खतकर यास मुलगा सखाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9130 कागल  भडगाव  नागोजी सखोबा खाड्या याचा मुलगा जानबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9131 कागल  भडगाव  यसबा हणमा तानवडे वाळवेकर याचा मुलगा तुका (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9132 कागल  भडगाव  दादू आबा पा। याचा मुलगा मसू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9133 कागल  भडगाव  कृष्णा नाथा चौगला याची मुलगी जनी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9134 कागल  भडगाव  सतू बिन भागोजी ××लेकर  याची मुलगी जनी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9135 कागल  भडगाव  सखाराम दौलू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9136 कागल  भडगाव  गणू बिन विष्णू चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9137 कागल  भडगाव  गंगाराम नाना खतकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9138 कागल  भडगाव  रावजी मुकुंदा भारमल (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9139 कागल  भडगाव  तानी बाप बापू भांडवल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9140 कागल  भडगाव  बाबू बिन आंबाजी पा। आदमापूरकर याचा मुलगा ज्यानू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9141 कागल  भडगाव  चिमा कोम राणोजी पाटील  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9142 कागल  भडगाव  राघो बिन भागूजी भारबल याची मुलगी कोयना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9143 कागल  भडगाव  गणू बिन सखोबा चौगला याची मुलगी जना  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9144 कागल  भडगाव  आकोबा बिन माणकू मेटील याचा मुलगा धोंडी  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9145 कागल  भडगाव  भागुजी बिन विठू राण्या याचा मुलगा सिवा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi1.pdf
9146 कागल  भडगाव  विठा बाप रावजी राण्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod2 pdf
9147 कागल  भडगाव  रावजी बिन संतू राण्या याचा मुलगा नाव म्हादू  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9148 कागल  भडगाव  बया आई जिऊ देवकर हिची मुलगी नाव हिरा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9149 कागल  भडगाव  नाना पिरु खतकर याचा मुलगा नाव गणू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9150 कागल  भडगाव  आकोबा बिन सखोबा खतकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9151 कागल  भडगाव  जोती बिन विठू गायकोड अवचितवाडी याचा मुलगा नाव सिवराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9152 कागल  भडगाव  तातोबा बिन आपा नरक्या याचा मुलगा धोंडी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9153 कागल  भडगाव  रामा आपा कदम कागलकर याची मुलगी नांव कासू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9154 कागल  भडगाव  माहदा बिन राणोजी चौगला याची मुलगी नाव यसू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9155 कागल  भडगाव   गोविंदा संतू पाटील याची मुलगी नाव हौशा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9156 कागल  भडगाव  विष्णू भैरु चौगला याची मुलगी नाव तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9157 कागल  भडगाव  सुंदरा  बाप ईश्र्वरा खतकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9158 कागल  भडगाव  राघो बिन रावजी पा। याचा मुलगा लक्षुमण (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9159 कागल  भडगाव  आकोबा राऊ खतकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9160 कागल  भडगाव  कृष्णा बिन बाबाजी खतकर याचा मुलगा नाव ज्ञानू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9161 कागल  भडगाव  ईश्र्वरा रामा खतकर याची मुलगी नाव सारजा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9162 कागल  भडगाव  हरी बिन माणिका खतकर याचा मुलगा गणू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9163 कागल  भडगाव  गणू हरी खतकर  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9164 कागल  भडगाव  हरी कृष्णा म्हांगोरा  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9165 कागल  भडगाव  मंजुहा बाप सावबा पा। नादवडेकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgavmodi2.pdf 
9166 कागल  भडगाव  तुका बिन राघो म्हांगोरा यास मुलगा नाव बाळू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9167 कागल  भडगाव  गणू बिन सखोबा पाटील सुरुपलीकर यास मुलगा नाव आंदू  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9168 कागल  भडगाव  माना बिन दाजी चौगला याचा मुलगा नाव सिवराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9169 कागल  भडगाव  ज्ञानू  बिन  कृष्णा  खतकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9170 कागल  भडगाव  बाळा बिन आरजुना भारमल (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9171 कागल  भडगाव  कृष्णा बिन दादू पा।  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9172 कागल  भडगाव  तानी कोम तुका बोट्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9173 कागल  भडगाव  मैना कोम हरी खतकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9174 कागल  भडगाव  लक्षिमण बिन नरसा चवाण (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9175 कागल  भडगाव  सारजा कोम सिदू किलेदार (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9176 कागल  भडगाव  आबा बिन नागोजी खाड्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9177 कागल  भडगाव  सई कोम सुभाना पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9178 कागल  भडगाव  धोंडी बिन बाबाजी पा।  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9179 कागल  भडगाव  सीताराम धोंडी पा। याची मुलगी नांव कंबळी (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9180 कागल  भडगाव  बायजा कोम कृष्णा खतकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9181 कागल  भडगाव  सखोबा बिन रामा चौगला याचा मुलगा नाव नाना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9182 कागल  भडगाव  गोविंदा बिन रामा चौगला याची मुलगी नाव सुंदरा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9183 कागल  भडगाव  गोदू कोम इश्र्वरा खतकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9184 कागल  भडगाव  सावबा बिन बजापा पा। नादवडेकर याची मुलगी नाव साती  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9185 कागल  भडगाव  कृष्णा बिन संतू चौगला याचा मुलगा नाव ईश्र्वरा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod3pdf
9186 कागल  भडगाव  तुका बिन राघो म्हांगोरा यास मुलगा नाव बाळू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9187 कागल  भडगाव  गणू बिन सखोबा पाटील सुरुपलीकर यास मुलगा नाव आंदू  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9188 कागल  भडगाव  माना बिन दाजी चौगला याचा मुलगा नाव सिवराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9189 कागल  भडगाव  ज्ञानू  बिन  कृष्णा  खतकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9190 कागल  भडगाव  बाळा बिन आरजुना भारमल (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9191 कागल  भडगाव  कृष्णा बिन दादू पा।  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9192 कागल  भडगाव  तानी कोम तुका बोट्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9193 कागल  भडगाव  मैना कोम हरी खतकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9194 कागल  भडगाव  लक्षिमण बिन नरसा चवाण (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9195 कागल  भडगाव  सारजा कोम सिदू किलेदार (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9196 कागल  भडगाव  आबा बिन नागोजी खाड्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9197 कागल  भडगाव  सई कोम सुभाना पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9198 कागल  भडगाव  धोंडी बिन बाबाजी पा।  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9199 कागल  भडगाव  सीताराम धोंडी पा। याची मुलगी नांव कंबळी (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9200 कागल  भडगाव  बायजा कोम कृष्णा खतकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9201 कागल  भडगाव  सखोबा बिन रामा चौगला याचा मुलगा नाव नाना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9202 कागल  भडगाव  गोविंदा बिन रामा चौगला याची मुलगी नाव सुंदरा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9203 कागल  भडगाव  गोदू कोम इश्र्वरा खतकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9204 कागल  भडगाव  सावबा बिन बजापा पा। नादवडेकर याची मुलगी नाव साती  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9205 कागल  भडगाव  कृष्णा बिन संतू चौगला याचा मुलगा नाव ईश्र्वरा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9206 कागल  भडगाव  भैरु आबा खवरे कोंड++कर याची मुलगी नाव इटा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod4pdf
9207 कागल  भडगाव  माणा राणोजी चौगला याचा मुलगा नाव परसराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9208 कागल  भडगाव  कृष्णा बाबू खतकर याचा मुलगा माहादू  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9209 कागल  भडगाव  सिवा भागोजी राण्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9210 कागल  भडगाव  सखा कृष्णा महागोरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9211 कागल  भडगाव  राघो बिन भागोजी भारमल याची मुलगी कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9212 कागल  भडगाव  संतू बिन लक्षूमण भारमल याचा मुलगा गणू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9213 कागल  भडगाव  आकोबा माणकू बोट्या याचा मुलगा बाबू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9214 कागल  भडगाव  संतू भागोजी खतकर याची मुलगी सुंदरा (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9215 कागल  भडगाव  राघो बिन रावजी पा। याचा मुलगा जानबा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9216 कागल  भडगाव  रामा बिन नाथा चौगला याची मुलगी आकू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9217 कागल  भडगाव  बज्या बिन आकोबा खतकर याची मुलगी हिरा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9218 कागल  भडगाव  कोंडू कोम म्हादू म्हागोरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9219 कागल  भडगाव  तातोबा बिन आपा नरक्या याचा मुलगा येसा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9220 कागल  भडगाव  भागू कोम लक्षुमण पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9221 कागल  भडगाव  रकमा कोम दौलू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9222 कागल  भडगाव  चिंगी बाप कृष्णा चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9223 कागल  भडगाव  तुकाराम बिन राघो म्हागोरा याची मुलगी तारा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9224 कागल  भडगाव  राजबा बिन सुभाना पाटील याचा मुलगा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9225 कागल  भडगाव  संतू येसबा पाटील कोनवडेकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9226 कागल  भडगाव  आबा बिन लकुळा खतकर याचा मुलगा सिदा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9227 कागल  भडगाव  मैना कोम तातोबा भांडवल्या  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod5.pdf 
9228 कागल  भडगाव  सयापा राजबा पाटील  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9229 कागल  भडगाव  गणू आकोबा बोट्या  (मृ) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9230 कागल  भडगाव  सुंदरा कोम दुलबाजी खतकर (मृ) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9231 कागल  भडगाव  तातोबा बिन लिंबा खतकर याचा मुलगा नाना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9232 कागल  भडगाव  नारायण बिन हणमा पा। आदमापूरकर याची मुलगी गौरा (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9233 कागल  भडगाव  कोई कोम तात्या खतकर (मृ) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9234 कागल  भडगाव  लक्षुमण संतू बारवाड्या याचा मुलगा भाऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9235 कागल  भडगाव  कृष्णा बाबाजी म्हागोरा सिदवाडकर याची मुलगी नाव कासू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9236 कागल  भडगाव  दादू बिन बाबू भारमल याचा मुलगा नाव संतू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9237 कागल  भडगाव  तुकाराम धोंडी पाटील (मृ) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9238 कागल  भडगाव  महादू रावजी राणे (मृ) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9239 कागल  भडगाव  नाना बाबाजी पाटील (मृ) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9240 कागल  भडगाव  संतू दादू भारमल (मृ) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9241 कागल  भडगाव  भिवा बिन बाबू भारमल (मृ) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9242 कागल  भडगाव  दौलू आबा पाटील याची मुलगी तारा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9243 कागल  भडगाव  दतू तुका महागोरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9244 कागल  भडगाव  यसा तातोबा नरके (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9245 कागल  भडगाव  कंबळा बाप सीताराम पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9246 कागल  भडगाव  धोंडू कोम तुकाराम खतकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9247 कागल  भडगाव  जिाबाई कोम भवाना पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod6.pdf 
9248 कागल  भडगाव  साबा बज्यापा पा। नादवडेकर याची मुलगी तारा  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod7.pdf 
9249 कागल  भडगाव  ज्यानू बाप हरी भांडवाल्या  (मृ) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod7.pdf 
9250 कागल  भडगाव  कोंड्या बिन आर्जुना भारमल (मृ) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद bhadgaonmod7.pdf 
9251 कागल  चौंडाळ  जना बाप नाना राघू फराकटे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9252 कागल  चौंडाळ  कृष्णा बिन सुबराव भिऊगडा  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9253 कागल  चौंडाळ  बायजा कोम बाबाजी ढेगे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9254 कागल  चौंडाळ  बाया कोम रावजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9255 कागल  चौंडाळ  कुसा कोम कृष्णा चौ। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9256 कागल  चौंडाळ  के~या बिन बाबाजी चौ। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9257 कागल  चौंडाळ  कृष्णी बाप नाना राघू फराकटा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9258 कागल  चौंडाळ  बया कोम बाळा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9259 कागल  चौंडाळ  कृष्णा बाप संतू चौ। महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9260 कागल  चौंडाळ  तुकाराम कृष्णा चौ। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9261 कागल  चौंडाळ  इटा बाप नाना सुबू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9262 कागल  चौंडाळ  अकू बाप नाना सुबू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9263 कागल  चौंडाळ  तानी कोम लक्ष्मण भिवा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9264 कागल  चौंडाळ  लक्ष्मण बाप बाबू भैरु ढेंगे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9265 कागल  चौंडाळ  सानबा बिन कृष्णा चौ। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9266 कागल  चौंडाळ  बाबू बिन कृष्णा भिऊंगडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9267 कागल  चौंडाळ  रकमा बाप सुबराव सतू भिऊगडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9268 कागल  चौंडाळ  वालू बाप जोती गंगाजी पा। (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9269 कागल  चौंडाळ  आबा बिन भैरु ढेंगे  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9270 कागल  चौंडाळ  बाबू भैरु ढेंग्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9271 कागल  चौंडाळ  वाकोजी भिकू भिऊंगडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9272 कागल  चौंडाळ  भैरु गोसू पाटील  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9273 कागल  चौंडाळ  धोंडी दाजी फराकटा याचा मुलगा नाव राघू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9274 कागल  चौंडाळ  कृष्णा भैरु ढेंगे याची मुलगी भागू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9275 कागल  चौंडाळ  येसबा धोंडी गायकवाड यास मुलगी नाव संता (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9276 कागल  चौंडाळ  कृष्णा बाळा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9277 कागल  चौंडाळ  बाबू संतू रेपे यास मुलगी नाव येसू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9278 कागल  चौंडाळ  दतू आपा पाटील याचा मुलगा नाव संतू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9279 कागल  चौंडाळ  आबा राघू चवाण यास मुलगा नांव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9280 कागल  चौंडाळ  तुका रावजी पाटील यांसी मुलगी नांव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9281 कागल  चौंडाळ  दतू  दाजी फराकटा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9282 कागल  चौंडाळ  सुंद्रा कोम दाजी फराकटा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9283 कागल  चौंडाळ  धोंडी नाना कोंडेकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9284 कागल मेतगे   बाळा बिन धोंडी फेगडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9285 कागल मेतगे   आनंदा बिन धोंडी काटकर याचा मुलगा आपा ऊर्फ सिवा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9286 कागल मेतगे   बाबू बिन कृष्णा डवरी याची मुलगी कमळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9287 कागल मेतगे   आबा बिन रामा पा। याचा मुलगा धोंडी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9288 कागल मेतगे   बाबाजी बिन भैरु काटकर याचा मुलगा नाना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9289 कागल मेतगे   आबा बिन विठोबा भोसला हळदीकर याची मुलगी येसू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9290 कागल मेतगे   रावजी बिन माणकू पाटील यास मुलगी नाव सुंदरा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9291 कागल मेतगे   येसबा बिन परबता पाटील याची मुलगी नाव सुंदरा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9292 कागल मेतगे   आरजुना बिन रेखू भारमल याचा मुलगा बाळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9293 कागल मेतगे   नाना बिन बाबाजी काटकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9294 कागल मेतगे   धोंडी बाबाजी सुभाना हज्याम (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9295 कागल मेतगे   आबाजी बिन रामा पा। याचा मुलगा लक्षुमण (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9296 कागल मेतगे   गणू बिन बापू पा। याची मुलगी सुंद्रा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9297 कागल मेतगे   लक्षुमण बिन भैरु काटकर याची मुलगी सकू (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9298 कागल मेतगे   रामा बिन रकमाजी जाधव (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9299 कागल मेतगे   बाबाजी बिन सखोबा सिंत्रे यास मुलगा रामा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9300 कागल मेतगे   जोती बिन यसबा तांबेकर याचा मुलगा कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9301 कागल मेतगे   हरी बिन आपा म्हांगु~या याची मुलगी  चंद्रा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9302 कागल मेतगे   गणू बिन तातोबा भोसल्ला याचा मुलगा देऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9303 कागल मेतगे   तुळसा बाप बाबाजी बिन येसबा पाटील (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi1.pdf
9304 कागल मेतगे   राणू कोम बाबाजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9305 कागल मेतगे   धोंडी बिन बाबाजी मान्या (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9306 कागल मेतगे   आपा बिन लिंबा डाव~या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9307 कागल मेतगे   आपा बिन संतू पा। याचा मुलगा हारी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9308 कागल मेतगे   भिवा बिन आर्जुना भारमल (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9309 कागल मेतगे   सती बापाचे नाव गोपाळा कुंभार (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9310 कागल मेतगे   सिवा बिन आर्जुना भारमल (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9311 कागल मेतगे   सुबराव बिन रामा कामत्या याची  मुलगी नाव मंजुळी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9312 कागल मेतगे   मयना बापाचे नाव जोती भांडवल्या (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9313 कागल मेतगे   कोंडी आपा फेगडा याची मुलगी सकू ऊर्फ तारी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9314 कागल मेतगे   बाळवंता बिन रामा पाटील याची मुलगी जना (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9315 कागल मेतगे   गणू भोसल्या हामीदवाडकर याचा मुलगा नाव कोंडी (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9316 कागल मेतगे   गुंडू बिन आनंदा काटकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9317 कागल मेतगे   आबा बिन रामा पाटील याचा मुलगा दाजी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9318 कागल मेतगे   सुबाना बिन सेटी नाता डवरी याचा मुलगा परसू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9319 कागल मेतगे   धोंडी बिन बाबाजी हासब्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9320 कागल मेतगे   सखोबा बिन राणबा माण्या याची मुलगी मडिलगेकर मंजुळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9321 कागल मेतगे   आनंदा बिन धोंडी काटकर याची मुलगी नाव सुंदरा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9322 कागल मेतगे   सुंदरा बाप कोंडी फेगडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9323 कागल मेतगे   सिवबा बिन ××× पाटील महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi02.pdf
9324 कागल मेतगे   आरजुना बिन रेकू भारमल याचा मुलगा नाव परबता (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9325 कागल मेतगे   आबाजी बिन रामा पाटील याची मुलगी कुशी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9326 कागल मेतगे   परसू बिन आरजुना भारबल (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9327 कागल मेतगे   रावजी बिन सखोबा पाटील याची मुलगी नाव सीता (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9328 कागल मेतगे   गणू बापूजी पाटील याचा मुलगा नाव गंगाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9329 कागल मेतगे   सकू कोम बाळा कुंभार (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9330 कागल मेतगे   बाबू बिन सखोबा भोसले हमीदवाडकर याचा मुलगा नाव सखोबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9331 कागल मेतगे   रामा बिन बापू कामते (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9332 कागल मेतगे   धोंडी बिन रावजी भांडवल्या याची  मुलगी नाव कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9333 कागल मेतगे   रावजी बिन माणकू पाटील याची मुलगी नाव चंद्रा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9334 कागल मेतगे   कृष्णा बिन बापू कामत्या याचा मुलगा गोविंदा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9335 कागल मेतगे   कोई कोम चिमा सिंत्री (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9336 कागल मेतगे   रकमा बाप आपा जोती पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9337 कागल मेतगे   यलापा बिन पिराजी पाटील याची मुलगी लळाई (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9338 कागल मेतगे   दुलबाई कोम लिंगूजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9339 कागल मेतगे   राऊ बिन संतू पवार (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9340 कागल मेतगे   यसबा बिन परभता पाटील याची मुलगी नाव कासी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9341 कागल मेतगे   नाना बिन लिंगोजी पाटील याचा मुलगा नाव धोंडी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9342 कागल मेतगे   आब~या बिन बाबाजी दुरगुडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9343 कागल मेतगे  
रामा आपा  बिन  जोती फेगडा  (मृ.)
महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi03.pdf
9344 कागल मेतगे   तारा बाप बाबाजी भोसल्या हळदीकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi04.pdf
9345 कागल मेतगे   हारी बिन भिवा मगर (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi04.pdf
9346 कागल मेतगे   बाबू बिन संतू पिपला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi04.pdf
9347 कागल मेतगे   तारा बाप आबा बिन नागोजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi04.pdf
9348 कागल मेतगे   आनपा बिन धांडी काटकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi04.pdf
9349 कागल मेतगे   दुलबाई कोम धोंडी काटकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi04.pdf
9350 कागल मेतगे   बाबाजी बिन सकोबा सिंत्रा यास मुलगी नांव आकू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi04.pdf
9351 कागल मेतगे   म्हादू बिन नागोजी पवार याचा मुलगा नाव राऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi04.pdf
9352 कागल मेतगे   आकू बाप रावजी खव~या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi04.pdf
9353 कागल मेतगे   बया कोम विठूबा म्हालुंग्या (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi04.pdf
9354 कागल मेतगे   आपा बिन सिदू ×ळक्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद metagemodi04.pdf
9355 कागल  चौंडाळ  जना बाप नाना राघू फराकटे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9356 कागल  चौंडाळ  कृष्णा बिन सुबराव भिऊगडा  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9357 कागल  चौंडाळ  बायजा कोम बाबाजी ढेगे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9358 कागल  चौंडाळ  बाया कोम रावजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9359 कागल  चौंडाळ  कुसा कोम कृष्णा चौ। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9360 कागल  चौंडाळ  के~या बिन बाबाजी चौ। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9361 कागल  चौंडाळ  कृष्णी बाप नाना राघू फराकटा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9362 कागल  चौंडाळ  बया कोम बाळा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9363 कागल  चौंडाळ  कृष्णा बाप संतू चौ। महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9364 कागल  चौंडाळ  तुकाराम कृष्णा चौ। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9365 कागल  चौंडाळ  इटा बाप नाना सुबू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9366 कागल  चौंडाळ  अकू बाप नाना सुबू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9367 कागल  चौंडाळ  तानी कोम लक्ष्मण भिवा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9368 कागल  चौंडाळ  लक्ष्मण बाप बाबू भैरु ढेंगे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9369 कागल  चौंडाळ  सानबा बिन कृष्णा चौ। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9370 कागल  चौंडाळ  बाबू बिन कृष्णा भिऊंगडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9371 कागल  चौंडाळ  रकमा बाप सुबराव सतू भिऊगडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9372 कागल  चौंडाळ  वालू बाप जोती गंगाजी पा। (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9373 कागल  चौंडाळ  आबा बिन भैरु ढेंगे  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9374 कागल  चौंडाळ  बाबू भैरु ढेंग्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.1pdf
9375 कागल  चौंडाळ  वाकोजी भिकू भिऊंगडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9376 कागल  चौंडाळ  भैरु गोसू पाटील  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9377 कागल  चौंडाळ  धोंडी दाजी फराकटा याचा मुलगा नाव राघू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9378 कागल  चौंडाळ  कृष्णा भैरु ढेंगे याची मुलगी भागू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9379 कागल  चौंडाळ  येसबा धोंडी गायकवाड यास मुलगी नाव संता (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9380 कागल  चौंडाळ  कृष्णा बाळा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9381 कागल  चौंडाळ  बाबू संतू रेपे यास मुलगी नाव येसू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9382 कागल  चौंडाळ  दतू आपा पाटील याचा मुलगा नाव संतू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9383 कागल  चौंडाळ  आबा राघू चवाण यास मुलगा नांव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9384 कागल  चौंडाळ  तुका रावजी पाटील यांसी मुलगी नांव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9385 कागल  चौंडाळ  दतू  दाजी फराकटा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9386 कागल  चौंडाळ  सुंद्रा कोम दाजी फराकटा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9387 कागल  चौंडाळ  धोंडी नाना कोंडेकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  choudalmodi.2pdf
9388 कागल  साके   राणोजी नागू चौगला यास मुलगा नाव गोपाळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9389 कागल  साके  भागी कोम राणोजी शेटक्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9390 कागल  साके  बाबाजी बिन काळू निऊंगरा यास मुलगा तुकाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9391 कागल  साके  नारु बिन सावजी पाटील यास मुलगी विठा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9392 कागल  साके  बाबाजी बिन जयराम पाटील यास मुलगा तुका (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9393 कागल  साके  बज्यापा बिन गणू निगवेकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9394 कागल  साके  बाबाजी बिन सुबाना पाटील याचा मुलगा सखोबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9395 कागल  साके  सकी बाप म~यापा बिन राणेजी षशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9396 कागल  साके  धोंडी बिन धुळू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9397 कागल  साके  सुबाना बिन सकोजी पाटील यास मुलगी नाव सुंद्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9398 कागल  साके  भागोजी बिन जयराम खाड्या यास मुलगा नाव सिवा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9399 कागल  साके  संतू बिन भैरु षशा यास मुलगी नाव चंद्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9400 कागल  साके  माणकू बिन बाबाजी पा। यास मुलगा नाव गोपाळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9401 कागल  साके  आऊ कोम संतू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9402 कागल  साके  सटू बिन संतू हरेल यास मुलगा नाव नाथा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9403 कागल  साके  संतू बिन राणूजी पाटील यास मुलगा गोपाळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9404 कागल  साके  सवंदरी कोम कुसाजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9405 कागल  साके  देवबा बिन नाथा ढोल्या गोरंबकर यास मुलगा गोपाळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9406 कागल  साके  बाबाजी बिन बापू ढवण यास मुलगा बापू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9407 कागल  साके  गोपाळा बिन जोती बुरंबाळ्या मडिलेगकर बुा। यास मुलगी नाव मंजुळा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi1.pdf
9408 कागल  साके  विठू बिन सुबाना मांगल्या यास मुलगा नाव काळू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9409 कागल  साके  राघू बिन धोंडी म्हा×कर यास मुलगी वाली (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9410 कागल  साके  कुशापा बिन भैरु आगळा यास मुलगा भैरु (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9411 कागल  साके  यसबा बिन नागू चौगला यास मुलगा महादू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9412 कागल  साके  कुशा बिन मरगू बाचणकर यास मुलगी धोंडी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9413 कागल  साके  राणू बिन लिंबा खाड्या यास मुलगा नाव गोपाळा (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9414 कागल  साके  बाबाजी हणमंत पा। यास मुलगा नाव पिरु (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9415 कागल  साके  संतू बिन सुबाना धमल (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9416 कागल  साके  संतू बाप आबा पिराजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9417 कागल  साके  संतू बिन जगदेव पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9418 कागल  साके  हणमा बिन काळू पाटील यास मुलगा नाव धोडी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9419 कागल  साके  नागूजी बिन माणकू मांगल्या यास मुलगी तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9420 कागल  साके  बायनी कोम लक्षुमण चौगला रा। करवीर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9421 कागल  साके  सुबाना बिन नाथा चौगला म्हाकवेकर यास मुलगा भागोजी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9422 कागल  साके  नारु बिन राणोजी पा। यास मुलगी नाव सावि’त्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9423 कागल  साके  तुकाई कोम विठू आगळा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9424 कागल  साके  बाळ्या बिन यसबा मांगल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9425 कागल  साके  रामा बिन कृष्णा पाटील यास मुलगा नाव सखोबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9426 कागल  साके  संतू बिनआपा पा। यास मुलगा नाव नाना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9427 कागल  साके  तुकाराम बिन धोंडी तुरंब्या यास मुलगा नाना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi2.pdf
9428 कागल  साके  जोती बिन सुभाना पोवार म्हाकवेकर मुलगा भागोजी (ज.)   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9429 कागल  साके  कुशापा बिन द्वारकापा मगदूम नागावकर यास मुलगा नाव ग्यानोबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9430 कागल  साके  भैरु बिन अपाजी पाटील यास मुलगा नाव रामा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9431 कागल  साके  संतू बिन बापू घराल यास मुलगा नाव बापू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9432 कागल  साके  बाबाजी बिन राणूजी सशा यास मुलगी नाव बया (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9433 कागल  साके  गणू बिन भैरु आगळा यास मुलगी नाव कुसा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9434 कागल  साके  भैरु बिन बापू पाटील यास मुलगा नाव मयत  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9435 कागल  साके  रावजी विठू दराडा यास मुलगी तुळसा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9436 कागल  साके  संतू बिन भैरु पा। यास मुलगी नाव बायजी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9437 कागल  साके  आबा बिन पिराजी पा। यास मुलगी नाव मयत (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9438 कागल  साके  वाली बाप राघू म्होडकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9439 कागल  साके  आबा बिन पिराजी पा। याची मुलगी नाव ठेवले नव्हते (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9440 कागल  साके  बापू बिन सिदू सशा यास मुलगी नाव बाळी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9441 कागल  साके  बाबू बिन रावजी पा। चुवेकर यास मुलगी नाव कासू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9442 कागल  साके  सावजी बिन केरु हज्याम यास मुलगी नाव सनती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9443 कागल  साके  गणू बिन रामा पाटील यास मुलगा नाव रावबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9444 कागल  साके  धोंडी बिन संतू निऊंगरा यास मुलगी ताणी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9445 कागल  साके  बया कोम पिराजी निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9446 कागल  साके  विठी कोम विठूबा खराडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9447 कागल  साके  संभू पावार शेंडूरकर यास मुलगा नाव रामू (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi3.pdf
9448 कागल  साके  सईनी कोम यसबा पाटील (मृ.)   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9449 कागल  साके  कोई कोम लक्षुमण बाचणकर  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9450 कागल  साके  विठू बिन संतू आगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9451 कागल  साके  सकोबा बिन संतू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9452 कागल  साके  दाजी बाप बाबाजी बिन धोंडी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9453 कागल  साके  आपा बिन सुभाना कोकण्या संकरवाडीकर यास मुलगी नाव जिवनी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9454 कागल  साके  संतू बिन नागू चौगला ठिकपुरलीकर मुलगी कुसना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9455 कागल  साके  धोंडी बिन गणू सिंदा निगवेकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9456 कागल  साके  तुळसी बाप धोडी बिन संतू निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9457 कागल  साके  रावजी बिन भागुजी हुजरे ठिकपुरलीकर याचा मुलगा नाव दतू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9458 कागल  साके  नागू बिन माणकू कुळमोडे होनालीकर यास मुलगी  तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9459 कागल  साके  भिवा बिन आर्जुना पा। यास मुलगा नाव आर्जुना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9460 कागल  साके  सिमाराम तात्या हुजरे ठिपकुरलीकर याची मुलगी बाली (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9461 कागल  साके  हरी बिन केदारी डेळेकर कुरुकलीकर यास मुलगी विठी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9462 कागल  साके  कोंडू कोम राणूजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9463 कागल  साके  गोपाला बिन संतू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9464 कागल  साके  बाबाजी बिन धोंडी पा। यास मुलगर धोंडी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9465 कागल  साके  रावजी बिन सकोजी पा। यास मुलगी तारी (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9466 कागल  साके  धोंडू कोम नाना पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi4.pdf
9467 कागल  साके  माणकू बिन राणेजी नरक्या (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9468 कागल  साके  रावजी बिन गंगाजी चौगला म्हाकवेकर यास मुलगी साळी  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9469 कागल  साके  नरु आनंदा पा। यास मुलगा नाव दवलू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9470 कागल  साके  बाबू बिन नाथा पा। यास मुलगा नाव सखोबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9471 कागल  साके  गणू बिन संतू पा। यास मुलगा नाव संतोबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9472 कागल  साके  हणमा बिन आबाजी पा। यास मुलगी नाव रकमा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9473 कागल  साके  सिवबा बिन मरगू बाचणकर यास मुलगी नाव तुळसा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9474 कागल  साके  आसरु बिन यसबा मांगल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9475 कागल  साके  चेंद्री बाप संतू बिन भैरु षशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9476 कागल  साके   संतू बिन माणकू मांगल्या यास मुलगा नाव गंड्या (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9477 कागल  साके  बाबू बिन आपाजी पा। यास मुलगी जया (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9478 कागल  साके  सिदू बिन विठू म्हागावकर यास मुलगी विठा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9479 कागल  साके  सई कोम मन्या षशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9480 कागल  साके  संतू बिन बाळा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9481 कागल  साके  आंबू बाप धोंडी पंड्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9482 कागल  साके  सकू कोम सावजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9483 कागल  साके  माणकू बिन बाजी पाटील याचा मुलगा नाथा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9484 कागल  साके  राघू बिन धोंडी म्हाडेसर यास मुलगा नाव लक्षुमण (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9485 कागल  साके  सुभाना बिन सखोबा पा। यास मुलगी साळी  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9486 कागल  साके  येमई कोम रामा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi5.pdf
9487 कागल  साके  विठी बाप सावजी नारु पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9488 कागल  साके  विठू बिन सुबाना मांगल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9489 कागल  साके  लिंबा बिन यसजी नंदगावकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9490 कागल  साके  इश्रामा बिन सटू चौगला यास मुलगा नाव कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9491 कागल  साके  नारु बिन काळू निऊंगरा यास मुलगी नाव जनी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9492 कागल  साके  जाणबा बिन माणकू नरक्या यास मुलगी तुळसी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9493 कागल  साके  दाजी बिन धोंडी खराडा यास मुलगा नाव आंबाजी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9494 कागल  साके  रामा बिन अवजी पा। यास मुलगा नाव लक्षुमण (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9495 कागल  साके  बाबू बिन भुजंगा सिंदा नंदगावकर यास मुलगी तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9496 कागल  साके  नारु बिन सावजी पा। यास मुलगा सावजी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9497 कागल  साके  बाबाजी बिन काळू निऊंगरा यास मुलगी नाव मईना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9498 कागल  साके  सावित्री कोम नारु पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9499 कागल  साके  बाळा लिंगू डापळा करवीर यास मुलगा नाव तुकाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9500 कागल  साके  तानी बाप संतू नागू चौगला ठिपकुरलीकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9501 कागल  साके  माणू कोम आपाजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9502 कागल  साके  नायकू बिन रावजी पा। करवीर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9503 कागल  साके  राणोजी नाथा पा। यास मुलगा नाव कृष्णा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9504 कागल  साके  बाबू साकरु चौगला म्हाळुंगेकर यास मुलगा नाव कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9505 कागल  साके  रामा आपा सावत्या निगवेकर यास मुलगा कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9506 कागल  साके  गोपाळा भैरु तुरंब्या यास मुलगी नाव सुंदरी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi6.pdf
9507 कागल  साके  राणोजी बिन धोंडी शेटका (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9508 कागल  साके  यसबा नागू चौगला यास मुलगा नाव दवल्या (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9509 कागल  साके  बाळा बिन लक्षूमण बाचणकर यास मुलगा नाव हणमा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9510 कागल  साके  लिंबा राघू पा। यास मुलगा नाव रामा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9511 कागल  साके  गोपाळा भुजंगा पा। यास मलगी नाव म्हवना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9512 कागल  साके  राणूजी बिन लिंबा खाड्या यास मुलगी नाव तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9513 कागल  साके  बाळा बिन पिरु निऊंगरा यास मुलगा नाव बज्यापा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9514 कागल  साके  बाळा बिन संतू पा। यास मुलगा नाव गोपाळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9515 कागल  साके  बाबू बिन कुशापा शेंड्या यास मुलगा नाव बाळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9516 कागल  साके  रामा बिन मरगू बाचणकर यास मुलगा नाव गणू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9517 कागल  साके  राणोजी बिन धोंडी शेटके यास मुलगा नाव रामा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9518 कागल  साके  मरगू बिन सटू पा। यास मुलगी बाईजा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9519 कागल  साके  धुळू बिन संतू पा। यास मुलगा नाव तुक्या मयत (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9520 कागल  साके  संतू बिन राणोजी पा। यास मुलगा नाव आंबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9521 कागल  साके  विठू बिन संतू वाडकर यास मुलगी नाव तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9522 कागल  साके  तुक्या बिन दतू पा। (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9523 कागल  साके  जनी बाप गणू बिन कुशा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9524 कागल  साके  संतू बिन अपा पाटील यास मुलगी नाव अंबू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9525 कागल  साके  राणोजी बिन नागू चौगला यास मुलगी नाव विठी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9526 कागल  साके  यसबा बिन रामा पा। यास मुलगा नाव रामा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9527 कागल  साके  बाईताई कोम जिवाजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9528 कागल  साके  भाऊ बिन हणमंत पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi7.pdf
9529 कागल  साके  आबा बिन पिराजी पा। यास मुलगी नाव भईना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi8.pdf
9530 कागल  साके  बाबू बिन राणोजी षशा यास मुलगा नाव जोती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi8.pdf
9531 कागल  साके  पिराजी बिन धोंडी पा। कावणकर यास मुलगी नाव मयत (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi8.pdf
9532 कागल  साके  सकोबा बिन जिवबा लाटकर भिरडीकर मुलगी कृष्णा  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi8.pdf
9533 कागल  साके  यसबा बिन भैरु आगळा यास मुलगी नाव तानी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi8.pdf
9534 कागल  साके  गणू बिन सखोजी पाटील यास मुलगा कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9535 कागल  साके  गोपाळा बिन भैरु तुरंब्या यास मुलगी नाव सुंदरा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9536 कागल  साके  सिवबा बिन सिधू नंदगावकर यास मुलगा नाव गणू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9537 कागल  साके  रावजी बिन गंगाजी चौगला म्हाकवेकर यास मुलगी नाव तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9538 कागल  साके  म~यापा बिन राणूजी सशा यास मुलगा नाव कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9539 कागल  साके  धोंडी बिन सखाराम दळवी मडिलगेकर यास मुलगी नाव चद्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9540 कागल  साके  जयराम बिन संतू पा। यास मुलगी नाव विठी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9541 कागल  साके  येलापा बिन गणू आगळा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9542 कागल  साके  बाबाजी बिन जयराम पाटील यास मुलगा नाव रामू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9543 कागल  साके  तानी बाप गणू बिन नाना पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9544 कागल  साके  मैना कोम जयराम पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9545 कागल  साके  जयराम बिन बापू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9546 कागल  साके  रामा बिन नारु पाटील  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9547 कागल  साके  तुकाराम बिन रामा पा। यास मुलगी नाव धोंडू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9548 कागल  साके  भिवा बिन अरजुना पा। यास मुलगी नाव सीता (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9549 कागल  साके  आबा बिन बापू सशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9550 कागल  साके  नागू बाप नागू मांगल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9551 कागल  साके  यसबा बिन रामा पाटील यास मुलगी नाव यमना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9552 कागल  साके  बाळा बिन नरु निऊंगरा यास मुलगी नाव सावित्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9553 कागल  साके  विठू बिन कृष्णा पा। यास मुलगा नाव भाऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi9.pdf
9554 कागल  साके  भागोजी बिन देवजी नंदगावकर (म.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9555 कागल  साके  सिवबा बिन नागू बाचणकर यास मुलगी नाव आयली  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9556 कागल  साके  संभ् बिन कृष्णा यरुडकर निगवेकर यास मुलगी कुसा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9557 कागल  साके  बाबाजी बिन कुशापा शेंड्या यास मुलगा नाव यसबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9558 कागल  साके  अबा बिन कृष्णा पा। यास मुलगी नाव येसी  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9559 कागल  साके  बाबाजी बिन भुजंगा सिंदा निगवेकर यास मुलगी नाव कुसा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9560 कागल  साके  बाबाजी बिन आपा पा। यास मुलगा नाव धोंडिबा (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9561 कागल  साके  राण्या आई सकू पाटील हिस मुलगी नाव अंबू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9562 कागल  साके  भैरु बिन बापू पा। यास मुलगी नाव अकू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9563 कागल  साके  राणूजी बिन नाथा पाटील यास मुलगा नाव दादू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9564 कागल  साके  मसू बिन हरी पोवार  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9565 कागल  साके  दाजी बिन नागू पा। याची मुलगी नाव राई (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9566 कागल  साके  रावजी बिन सखोबा पा। यास मुलगा नाव दादू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9567 कागल  साके  बया कोम केदारजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9568 कागल  साके  लिंबा बिन राघू पा। यास मुलगा बाळकु (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9569 कागल  साके  संतू बिन आपा पा। यास मुलगा लक्षुमण (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9570 कागल  साके  संतू बिन माणकू मांगल्या यास मुलगी राणू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9571 कागल  साके  पिराजी बिन केदारी सिपेकर यास मुलगी नाव कृष्णी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9572 कागल  साके  दादू बिन रावजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi10.pdf
9573 कागल  साके  संतू बिन भैरु सशा यास मुलगा नाव दवलू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9574 कागल  साके  गणू बिन भैरु आगळा यास मुलगा नाव गोविंदा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9575 कागल  साके  रामा बिन संतू घराळ (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9576 कागल  साके  संतू बिन राणोजी पा। यास मुलगा नाव तुका (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9577 कागल  साके  बाबाजी बिन धोंडी पा। यास मुलगी जया (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9578 कागल  साके  विठू बिन संतू वाडकर यास मुलगा नाव दादू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9579 कागल  साके  पिराजी बिन भैरु निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9580 कागल  साके  तानी बाप संतू पाटील कुरुकली पेटा करवीर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9581 कागल  साके  लक्षुमण बिन रावजी माजगावकर यास मुलगी नाव मंजी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9582 कागल  साके  गंगी बाप अंबाजी घराळ (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9583 कागल  साके  साती बापा बाळा निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9584 कागल  साके  दादू बाप राणोजी नाथा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9585 कागल  साके  माणकू बिन बाबाजी पा। यास मुलगी नाव भागू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9586 कागल  साके  चंद्री बाप दाजी नागू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9587 कागल  साके  संतू बिन सुलतान डापल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9588 कागल  साके  दौलू बिन यसबा चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9589 कागल  साके  भाऊ बिन नाना पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9590 कागल  साके  हणमा बिन अंबाजी पाटील यास मुलगी नाव अंबू(ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9591 कागल  साके  नारु बिन सावजी पा। यास मुलगा नाव रामा (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9592 कागल  साके  बाळा बिन संतू पा। यास मुलगा नाव अरजुना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi11.pdf
9593 कागल  साके  जिऊ कोम गणू पाटील  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9594 कागल  साके  भागोजी बिन गणू पाटील  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9595 कागल  साके  सकोबा बिन गणू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9596 कागल  साके  सुबाना बिन सखोजी पाटील यास मुलगी नाव अकू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9597 कागल  साके  गणू बिन नाना पा। यास मुलगी नाव कृष्णी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9598 कागल  साके  रामा बिन आपा पाटील कुरुकलीकर यास मुलगा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9599 कागल  साके  बापू बिन बाजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9600 कागल  साके  बाळा बिन पिराजी पा। यास मुलगी नाव जनी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9601 कागल  साके  आपा बिन म्हादू पा। यास मुलगा नाव दौलू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9602 कागल  साके  रामा बिन नारु पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9603 कागल  साके  तुकाराम बिन गणू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9604 कागल  साके  रावजी बिन सखोजी पा। यास मुलगा नाव नारु (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9605 कागल  साके  यसबा बिन नागोजी चौगला यास मुलगा मयत (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9606 कागल  साके  संतू बिन कुशापा बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9607 कागल  साके  माणकू बिन बाळा बाचणकर  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9608 कागल  साके  यसबा बिन नागोजी चौगला याचा मुलगा नाव ठेविले नाही (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9609 कागल  साके  नाना बिन रामा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9610 कागल  साके  नारु बिन कोंडी मान्या करवीरकर यास मुलगा गणू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9611 कागल  साके  आबा बिन कोंडी पा। केंबलीकर यास मुलगा नाव दतू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9612 कागल  साके  गोपाळा मरगू आगला यास मुलगी नाव तुळसा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi12.pdf
9613 कागल  साके  अंबा बिन नागोजी हुजरे ठिपकुरलीकर यास मुलगा भाऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9614 कागल  साके  संतू बिन नागू चौगला याचा मुलगा बाळा चौगला ठिपकुरलीकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9615 कागल  साके  संतू बिन संभू कुळमोड्या व्हनाळकर यास मुलगी भागिर्थी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9616 कागल  साके  गणू बिन कुशापा पाटील यास मुलगी नाव तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9617 कागल  साके  राणूजी बिन लिंबा खाड्या यास मुलगी नाव मैना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9618 कागल  साके  बाबाजी बिन राणूजी सशा यास मुलगी नाव सुंदरा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9619 कागल  साके  सदु बिन बापू घराळ (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9620 कागल  साके  तानी बाप सिवबा नंदगावकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9621 कागल  साके  लक्षुमण हदनाळकर यास मुलगा रामा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9622 कागल  साके  बहिणी बाप बाबाजी सशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9623 कागल  साके  रखमा बाप दाजी सुतार (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9624 कागल  साके  भीमा कोम नाना पाटील निगवेकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9625 कागल  साके  रावजी बिन मरगू बाचणकर यास मुलगा नाव रानबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9626 कागल  साके  बाबू नि नाथा पाटील याची मुलगी कमळी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9627 कागल  साके  कुशापा दोरकू मगदूम नागावकर यास मुलगी  नाव तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9628 कागल  साके  तुळसी कोम भैरु मो~या इसपुरलीकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9629 कागल  साके  नाथा बिन कृष्णा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9630 कागल  साके  तुळसी बाप सिवबा बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9631 कागल  साके  तुळसी बप बाळा अवजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi13.pdf
9632 कागल  साके  अंबू बाप संतू अपा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9633 कागल  साके  बाळकी कोम रामा पाडळ्या रा।र वडकसिवाले पेटा करवीर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9634 कागल  साके  दौलू बिन भिवा पा। हदनाळकर याचा मुलगा कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9635 कागल  साके  नाना बिन संतू आगला यास मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9636 कागल  साके  लक्षुमण बिन संतू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9637 कागल  साके  बाबू बिन भिवा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9638 कागल  साके  भाऊ बिन गोपाला पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9639 कागल  साके  नाना बिन सटू आगला यास मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9640 कागल  साके  बाळा बिन सखोबा पा। यास मुलगी तुळसी कुरुकलीकर (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9641 कागल  साके  यसबा सबाना मांगुरा यास मुलगा विष्णू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9642 कागल  साके  तानी बाप यसबा आगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9643 कागल  साके  रामा बिन माणकू पा। निगवेकर यास मुलगी नाव तुळसी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9644 कागल  साके  रामा बिन अवजी पा। यास मुलगा नाव नाना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9645 कागल  साके  बाळू बिन संतू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9646 कागल  साके  सुबराव बिन नरु पा। कुरलीकर यास मुलगी नाव तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9647 कागल  साके  अबा बिन सुबाना पा। वालवे खुर्द यास मुलगा नाव भाऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9648 कागल  साके  बाबाजी बिन जिवबा घराळ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9649 कागल  साके  बाळी बाप नाना  बिन  माणकू मांगल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9650 कागल  साके  तुळसी बाप गोपाळा कृष्णा आगळा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi14.pdf
9651 कागल  साके  अबा बिन भाऊ पाटील यास मुलगा नाव ××× (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9652 कागल  साके  दाजी डापला करवीरकर यास मुलगी नाव तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9653 कागल  साके  अकोबा बिन अबाजी पाटील यास मुलगी नाव यमी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9654 कागल  साके  नारु बिन राणूजी पा। यास मुलगी नाव रानू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9655 कागल  साके  नाना बिन माणकू मांगल्या याचा मुलगा बाबू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9656 कागल  साके  राणोजी बिन नाथा पाटील यास मुलगी नाव रखमा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9657 कागल  साके  रामा बिन कृष्णा पाटील यास मुलगी नाव मुक्ता (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9658 कागल  साके  ईश्र्वरा बिन सटू चौगला याची मुलगी तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9659 कागल  साके  हणमा बिन काळू पाटील यास मुलगी नाव तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9660 कागल  साके  कुशापा बिन मरगू बाचणकर यास मुलगी नाव कोंडू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9661 कागल  साके  गणू बिन सखोबा पाटील यास मुलगा नाव नाना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9662 कागल  साके  नरु बिन आनंदा पा। यास मुलगा नाव तुकाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9663 कागल  साके  जिवबा बिन रावजी घळाळ (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9664 कागल  साके  गणू बिन रामा बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9665 कागल  साके  भैरु बिन संतू डाबला यास मुलगा नाव बाळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9666 कागल  साके  मणू बिन राणोजी सशा यास मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9667 कागल  साके  मणू बिन राणोजी याची मुलगी नाव ठेवले नव्हते (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9668 कागल  साके  जोती बिन सुबाना पोवार म्हाकवेकर याचा मुलगा नाव ठेवले नव्हते (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9669 कागल  साके  जोती बिन सुबाना पोवार म्हाकेवकर यास मुलगा नाव नाही (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9670 कागल  साके  आऊ कोम माणकू मांगल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi15.pdf
9671 कागल  साके  हरी बिन भिवा साट्या रा।र कुरडू यास मुलगी मयत  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9672 कागल  साके  गोपाळ बिन भुजंगा पा। यास मुलगा नाव माणकू (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9673 कागल  साके  बाळू बिन लक्षूमण बाचणकर यास मुलगी नाव कृष्णी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9674 कागल  साके  रामा बिन अंबाजी घराळा (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9675 कागल  साके  अंबाजी बिन संतू घराळ यास मुलगा नाव संतू  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9676 कागल  साके  माणकू बिन बाबाजी पाटील यास मुलगी नाव जना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9677 कागल  साके  बाळा बिन सिवबा नंदगावकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9678 कागल  साके  अंबी बाप रावजी ×××  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9679 कागल  साके  संतू बिन राणूजी पाटील याची मुलगी नाव राणूजी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9680 कागल  साके  सत्ती बाप हरी साट्या कुरडूकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9681 कागल  साके  काळू बिन विठू मांगल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9682 कागल  साके  लिंबा बिन राघू पा। यास मुलगी नाव विठा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9683 कागल  साके  रामा चौगल्या कुरुकली पेटा करवीर यास मुलगी धोंडू (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9684 कागल  साके  सटू बिन सतू हरेल (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9685 कागल  साके  सुबाना बिन सकोजी पा। यास मुलगी कोई (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9686 कागल  साके  पिरु बिन केदारी ××कर यास मुलगी नाव कोईनी (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9687 कागल  साके  सकोबा बिन राणबा पा। वालवे खुर्द यास मुलगी  तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9688 कागल  साके  संत्या बिन राणबा पाटील यास मुलगा नाव दादू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9689 कागल  साके  यसबा बिन भैरु अगळे यास मुलगा नाव लक्षुमण (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9690 कागल  साके  तात्या बिन रावजी अगळा यास मुलगी मयत (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi16.pdf
9691 कागल  साके  मरगू बिन संतू पाटील  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9692 कागल  साके  तात्या बिन रावजी अगळा याची मुलगी नाव ठेवले नव्हते  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9693 कागल  साके  सदर नाव ठेवले नव्हते (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9694 कागल  साके  बाबाजी बिन काळू निऊंगरा यास मुलगा नाव सखोबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9695 कागल  साके  यसबा बिन नागुजी चौगला यास मुलगा नाव भाऊ (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9696 कागल  साके  कृष्णा बिन सिवाजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9697 कागल  साके  नावजी बिन मसू षशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9698 कागल  साके  गोपाला बिन कृष्णा आगळा यास मुलगा नाव मयत (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9699 कागल  साके  गणू बिन भैरु आगळा यास मुलगा नाव गंगाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9700 कागल  साके  सिवबा बिन विठू नंदगावकर यास मुलगी नाव संता (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9701 कागल  साके  धोंडी बिन संतू निऊंगरा यास मुलगा नाव माणकू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9702 कागल  साके  यसबा बिन रामा पाटील यास मुलगी नाव सावणी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9703 कागल  साके  गोपाला बिन कृष्णा आगळा याचा मुलगा नाव ठेवले नव्हते (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9704 कागल  साके  तुका बिन अकोबा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9705 कागल  साके  दौलू बिन संतू सशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9706 कागल  साके  बाबू बिन कुशापा शेंड्या यास मुलगी नाव कृष्णी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9707 कागल  साके  सदर कोईनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9708 कागल  साके  रामा बिन मरगू बाचणकर यास मुलगा नाव गणू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9709 कागल  साके  तानी बाप यसबा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi17.pdf
9710 कागल  साके  काळू बिन भैरु निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9711 कागल  साके  कृष्णा बिन सुबाना तुरंब्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9712 कागल  साके  जयराम बिन म्हातारजी पा। निगवेकर याची मुलगी नाव तानी  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9713 कागल  साके  सिवबा बिन मरगू बाचणकर यास मुलगा नाव नाथा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9714 कागल  साके  केरु बिन संतू ठिकपुरलीकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9715 कागल  साके  जोती बिन सुबाना पोवार म्हाकवेकर यास मुलगी तारी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9716 कागल  साके  बापू बिन अपा पाटील बेलवळे खुर्द यास मुलगा रामा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9717 कागल  साके  नारु बिन नाथा पा। केंबलीकर यास मुलगा लक्षुमण (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9718 कागल  साके  दाजी बिन धोंडी खराडा यास मुलगी नाव जनी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9719 कागल  साके  जोती बिन बापू कोतळकर यास मुलगी नाव कृष्णी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9720 कागल  साके  सकू कोम रामा खराडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9721 कागल  साके  संतू बिन आपा मिसाळ कुरलीकर (मृ.)   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9722 कागल  साके  राणूजी बिन खेत्रूजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9723 कागल  साके  कोई बाप बाबू शेंड्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9724 कागल  साके  बापू बिन काळू वाईंगडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9725 कागल  साके  बाबाजी बिन नाथा पाटील यास मुलगा नाव कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9726 कागल  साके  संतू बिन अपा पाटील यास मुलगी नाव सई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9727 कागल  साके  गजा कोम माणकू मांगल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9728 कागल  साके  नारु बिन भाऊ मान्या करवीरकर यास मुलगी कृष्णी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9729 कागल  साके  रामा बिन भैरु सशा यास मुलगा नाव गोपाला मयत (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi18.pdf
9730 कागल  साके  म्हादू बिन लक्ष्मण बाचणकर यास मुलगी नाव चेंद्री (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9731 कागल  साके  बाळा बिन संतू पाटील बेलवळे बुा। यास मुलगी बना (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9732 कागल  साके  केदारी बिन राणू सुतार यास मुलगा नाव मारुती  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9733 कागल  साके  रामा सखोबा पा। यास मुलगा नाव कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9734 कागल  साके  मरगू बिन नरसु बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9735 कागल  साके  सुंदरी बाप बाबाजी सशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9736 कागल  साके  सईनी कोम धुळू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9737 कागल  साके  येसू कोम कोंडी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9738 कागल  साके  बाबू बिन संतू कवड्या अवलीकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9739 कागल  साके  गुंडू बिन संतू मांगल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9740 कागल  साके  जया पाटलीण (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9741 कागल  साके  धुळू बिन कोंडी पाटील  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9742 कागल  साके  गणू बिन माणकू मांगल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9743 कागल  साके  दौलू बिन बापू सुतार (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9744 कागल  साके  तुलसा कोम गोसू पा। बेलवलेकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9745 कागल  साके  चिमा कोम बाबाजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9746 कागल  साके  तारी बाप अबा कृष्णा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9747 कागल  साके  चेंद्री बाप बाबाजी पा। बेलवलेकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9748 कागल  साके  अबा बिन म्हादू बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9749 कागल  साके  राणू कोम अपा खराडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi19.pdf
9750 कागल  साके  सकी कोम सिवबा बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9751 कागल  साके  गंगा कोम अबा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9752 कागल  साके  पिरती कोम यसबा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9753 कागल  साके  सुबू बिन नावजी सशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9754 कागल  साके  धोंडी बाप भैरु बापू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9755 कागल  साके  धोंडी बाप कुशा बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9756 कागल  साके  अंबू कोम कुशा मगदूम (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9757 कागल  साके  भाऊ बिन नाना पा। चुयेकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9758 कागल  साके  सकी कोम कुशा बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9759 कागल  साके  बया कोम नानाजी आगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9760 कागल  साके  कुश्ना बिन मरगू बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9761 कागल  साके  आसरू बिन रावजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9762 कागल  साके  आऊ कोम धोंडी तराल (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9763 कागल  साके  भागोजी बिन नाना पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9764 कागल  साके  महवनी बाप यसबा बाबाजी घराळ (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9765 कागल  साके  रामा बिन शहाजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9766 कागल  साके  संतू बिन नानू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9767 कागल  साके  भागू कोम रामा सशा (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9768 कागल  साके  भैरु बिन बाबाजी पा। यास मुलगी नाव तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9769 कागल  साके  बाबाजी बिन राणूजी सशा यास मुलगा नाव बाळ्या (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi20.pdf
9770 कागल  साके  कुशापा बिन भैरु आगळा  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9771 कागल  साके  राणोजी बिन लिंबा खाड्या यास मुलगी नाव जनी  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9772 कागल  साके  संतू बिन नागू चौगला ठिपकुरलीकर यास मुलगी नाव तुळसी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9773 कागल  साके  तात्या बिन सटू हरेल (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9774 कागल  साके  बाळकी बाप यसबा रामा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9775 कागल  साके  नाना बिन लिंबा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9776 कागल  साके  तात्या बिन रावजी अगला यास मुलगा नाव दवलू  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9777 कागल  साके  गणू बिन नारु पा। यास मुलगा नाव सखोबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9778 कागल  साके  धोंडी बिन भैरजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9779 कागल  साके  गोपाला बिन रामा सशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9780 कागल  साके  बाळा कोम विठू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9781 कागल  साके  आबा बिन कृष्णा पा। यास मुलगी नाव कासू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9782 कागल  साके  यसबा बिन जयराम पाटील यास मुलगी नाव रकमा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9783 कागल  साके  सखोबा बिन बापू घळाळ (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9784 कागल  साके  सिवराम बिन बाबाजी पाटील  कुरुकली पेटा करवीर यास मुलगा नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9785 कागल  साके  रावजी बिन भवाना निऊंगरा यास मुलगा नाव यसबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9786 कागल  साके  तानी बाप भैरु बाबाजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9787 कागल  साके  येसू कोम भागोजी नंदगावकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9788 कागल  साके  दवलू बिन नाना पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9789 कागल  साके  बाबाजी बिन राणोजी पा। बेलवळे बु. यास मुलगा बाळू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi21.pdf
9790 कागल  साके  कुशापा बिन भैरु आगळा  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi22.pdf
9791 कागल  साके  राणोजी बिन लिंबा खाड्या यास मुलगी नाव जनी  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi22.pdf
9792 कागल  साके  कुशापा बिन नायकू षशा यास मुलगी नाव विठा (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9793 कागल  साके  गोपाला बिन जईराम तुरंब्या यास मुगा नाव दतू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9794 कागल  साके  अऊ कोम राणेजी षशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9795 कागल  साके  मईनी बाप नाना सटू आगल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9796 कागल  साके  रामा बिन भैरु निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9797 कागल  साके  सुबाना बिन सकोबा पा। यास मुलगा नाव लक्षुमण (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9798 कागल  साके  गणू बिन भैरु आगळा यास मुलगी नाव कुसी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9799 कागल  साके  दाजी बिन नागुजी पाटील यास मुलगा नाव गणू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9800 कागल  साके  सुबराव बिन नरु पाटील कुरनीकर यास मुलगा विष्णू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9801 कागल  साके  सावबा बिन रावजी निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9802 कागल  साके  दवलू बिन दाजी खराडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9803 कागल  साके  नाना बिन सटू आगळा यास मुलगी नाव कृष्णी (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9804 कागल  साके  बाळा बिन आपा पाटील हिरावडेकर यास मुलगी आनंदी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9805 कागल  साके  नाना बिन माणकू मांगल्या यास मुलगा माहदू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9806 कागल  साके  भैरु बिन नारोजी पाटील यास मुलगी म्हवनी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9807 कागल  साके  रावजी आई सकू पाटलीण यास मुलगा नाव सकोबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9808 कागल  साके  सुबाना बिन भैरु तुरंब्या यास मुलगी नाव जनी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9809 कागल  साके  गोपाळा बिन रामा पा। यास मुलगा नाव धोंडी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9810 कागल  साके  लिंबा बिन राघू पाटील यास मुलगा नाव नाना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9811 कागल  साके  रामा बिन सखोबा तिवारी सांगलीकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi23.pdf
9812 कागल  साके  बाबू बिन माणकू नरक्या यास मुलगा नाव लक्षुमण (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9813 कागल  साके  जाणबा बिन माणकू नरक्या यास मुलगा नाव तुकाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9814 कागल  साके  नारु बिन मसू निऊंगरा यास मुलगा काळू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9815 कागल  साके  बाळा बिन लक्षुमण बाचणकर यास मुलगी सकी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9816 कागल  साके  नाना बिन लिंबा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9817 कागल  साके  मईनी बाप राणोजी बिन लिंबा खाड्या (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9818 कागल  साके  रकमा कोम मरगू आगल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9819 कागल  साके  कुसा कोम रावजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9820 कागल  साके  संतू बिन भैरु पा। यास मुलगा लक्षुमण (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9821 कागल  साके  आकू बाप सटू संतू हरेल यास मुलगी नाव धोंडी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9822 कागल  साके  सकोबा बिन बाळा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9823 कागल  साके  आंबाजी बिन संतू घराळ (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9824 कागल  साके  संतू बिन माणकू मांगल्या सास मुलगी नाव चंद्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9825 कागल  साके  संतू बिन भैरु सशा यास मुलगा नाव भयरु (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9826 कागल  साके  भागू बाप माणकू बिन बाबाजी पा। (मृ .) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9827 कागल  साके  बाबाजी बिन काळू निऊंगरा यास मुलगा नाव ज्यानोबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9828 कागल  साके  पिराजी बिन केदारी सिपेकर यास मुलगी नाव चंद्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9829 कागल  साके  विठू बिन आपा पा। यास मुलगा नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9830 कागल  साके  लकू बिन भैरु सषा यास मुलगा नाव नागू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9831 कागल  साके  विठा बिन आपा पा। यास मुलगा नाव ठेवले नाही (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi24.pdf
9832 कागल  साके  गणू बिन नाना पा। यास मुलगी नाव तानी (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9833 कागल  साके  गणू बिन रामा पा। यास मुलगा नाव सखोबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9834 कागल  साके  यसबा बिन बापू घराळ यास मुलगा नाव भागोजी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9835 कागल  साके  राव्या बिन भागोजी खाड्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9836 कागल  साके  आबा बिन बाबाजी पाटील कोलापूरकर यास मुलगी कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9837 कागल  साके  सदर मुलगी नाव कोयना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9838 कागल  साके  सकोबा बिन गणू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9839 कागल  साके  राणबा बिन नाथा पाटील याची मुलगी नाव ठेवले नाही (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9840 कागल  साके  बाबू बिन राणोजी षशा यास मुलगा नाव गोपाला (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9841 कागल  साके  संतू बिन राणबा पा। बाचणीकर यास मुलगर भैना  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9842 कागल  साके  यसबा बिन सुबाना मांगल्या यास मुलगी नाव जनी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9843 कागल  साके  तानी बाप कुशापा बिन माणकू खोत वाळवेकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9844 कागल  साके  बाबू बिन सुबाना पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9845 कागल  साके  भवाना बिन रकू निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9846 कागल  साके  ज्यानबा बिन बाबाजी निऊंरा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9847 कागल  साके  तुकाराम बिन रामा पा। यास मुलगा नाव सकोबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9848 कागल  साके  सकोबा संतू पा। वडगावकर यास मुलगी नाव रकमा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9849 कागल  साके  धोंडी बिन भैरु चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9850 कागल  साके  सखाराम बिन जिवबा पोवार भिरडीकर यास मुलगा आवबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9851 कागल  साके  तुका बिन बाबाजी पा। वाळवे खुर्द यास मुलगा विठू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi25.pdf
9852 कागल  साके  हरी बिन संतू पा। बाचणकर (मृ.)   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9853 कागल  साके  बाळा बिन पिराजी निऊंगरा यास मुलगी रकमी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9854 कागल  साके  लक्षुमी बाप नाना बिन रावजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9855 कागल  साके  सावणी बाप नारु रावजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9856 कागल  साके  तानी बाप यसबा माहादू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9857 कागल  साके  सावबा बाप रावजी सखोबा घराळ (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9858 कागल  साके  नाना बिन नावजी पा। यास मुलगी नाव येसू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9859 कागल  साके  माणकू बिन बाबाजी पाटील यास मुलगी नाव भागू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9860 कागल  साके  संतू बिन बापू कोतलीकर(मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9861 कागल  साके  कृष्णी बाप जोती कोतलीकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9862 कागल  साके  भागोजी बिन तात्या आमत्या कोतलीकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9863 कागल  साके  बाबाजी बिन बापू निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9864 कागल  साके  कुसा कोम राघू गवशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9865 कागल  साके  यसबा बिन नायकू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9866 कागल  साके  आकू बाप रामा गाडगीळ कोलापूरकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9867 कागल  साके  विठा बाप लिंबा बाप राघू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9868 कागल  साके  रामू बिन जोती कातळकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9869 कागल  साके  कोई बाप धोंडी निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9870 कागल  साके  कृष्णा कोम आ×जी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9871 कागल  साके  धोंडी बिन जोती पोवार (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi26.pdf
9872 कागल  साके  ताई कोम बाबाजी वाईंगडा (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9873 कागल  साके  रामू बिन बाबाजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9874 कागल  साके  गणू बिन रामा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9875 कागल  साके  कृष्णा बिन ईश्र्वरा चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9876 कागल  साके  तानी बाप जोती पोवार (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9877 कागल  साके  तुकाराम बिन रामा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9878 कागल  साके  माणकू बिन धोंडी निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9879 कागल  साके  तुकाराम बिन नरु पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9880 कागल  साके  कृष्णा कोम हरी खराड्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9881 कागल  साके  मंजी कोम कृष्णा घराळ (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9882 कागल  साके  विठी आई तुळसी हरलीण (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9883 कागल  साके  विठी बाप जयराम संतू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9884 कागल  साके  कृष्णी बाप बाळा बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9885 कागल  साके  बाळकी काम तुका वाडकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9886 कागल  साके  चिमा कोम राम पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9887 कागल  साके  विठी बाप तुकाराम रामा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9888 कागल  साके  बाबू बिन कुशापा बाचणकर यास मुलगा आपा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9889 कागल  साके  विष्णू बिन बाबू ढवण (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9890 कागल  साके  बाळा बिन बाजी सशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9891 कागल  साके  अंबी बाप रावबा सकूच (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi27.pdf
9892 कागल  साके  सिदू बाप नाना सशा (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9893 कागल  साके  गजा कोम द~यापा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9894 कागल  साके  तात्या बिन रावबा आगळा यास मुलगा नाव तुका (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9895 कागल  साके  संतू बिन आपा पाटील यास मुलगी नाव तारु (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9896 कागल  साके  बाबाजी बिन बापू पाटील यास मुलगी नाव नाणू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9897 कागल  साके  सिवराम बिन बाबाजी पाटील कुरुकलीकर यास मुलगा नाव  भाऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9898 कागल  साके  भैरु बिन बाबाजी पाटील यास मुलगा नाव बाळू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9899 कागल  साके  बाबाजी बिन आपा बाचणकर यास मुलगी नाव मरी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9900 कागल  साके  रामा बिन नाना पा। यास मुलगा नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9901 कागल  साके  गोपाळा बिन रामा पा। यास मुलगा नाव मयत (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9902 कागल  साके  भवाना बिन गावडू पा। म्हाकवेकर यास मुलगी कमळी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9903 कागल  साके  गोपाळा बिन रामा पा। यास मुलगा नाव ठेविले नव्हते (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9904 कागल  साके  गण्या बाप रामा बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9905 कागल  साके  बाळी बाप सखोबा भोसला कोलापूरकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9906 कागल  साके  रावजी बिन आबा पाटील यास मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9907 कागल  साके  सुबाना बिन राघू गवशा यास मुलगा कुशापा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9908 कागल  साके  कृष्णा बिन मरगापा ढोल्या यास मुलगी नांव तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9909 कागल  साके  मैना कोम संभू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9910 कागल  साके  सखोजी बिन सुबाना पाटील यास मुलगी कंबळी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi28.pdf
9911 कागल  साके  येसबा सुभाना पाटील यास मुलगा नाव भाऊ (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9912 कागल  साके  संतू बिन यसबा चौगला यास मुलगी नाव गवरा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9913 कागल  साके  बाळा बिन संतू पाटील यास मुलगी नाव येसू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9914 कागल  साके  आकाबा बिन आजी पाटील यास मुलगी नांव गंगू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9915 कागल  साके  बाळा बिन पिराजी निऊंगरा यास मुलगा नाव दतू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9916 कागल  साके  हरी बिन माणकू पाटील चुवेकर यास मुलगा नाव विष्णू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9917 कागल  साके  तानी बाप येसबा सिदू मेंगाण्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9918 कागल  साके  सुंदरा कोम आपा आसवल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9919 कागल  साके  गोपाला  बिन रामा पाटील यास मुलगी नांव चंद्रा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9920 कागल  साके  नारु बिन सावजी पाटील यास मुलगी नाव कमळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9921 कागल  साके  बाबाजी बिन माणकू नरक्या यास मुलगी नाव कमळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9922 कागल  साके  धोंडी बाप नाना रावजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9923 कागल  साके  बापू बिन सिदू सशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9924 कागल  साके  बाळा बिन कुशापा आगळा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9925 कागल  साके  भैरु आपा पाटील यास मुलगी नाव कमळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9926 कागल  साके  नाना सटू आगलावे यास मुलगीनाव रकमा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9927 कागल  साके  दतू नारु निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9928 कागल  साके  कृष्णा गोपाळा केंबळकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9929 कागल  साके  कमळा बाप सुभाना सकोजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9930 कागल  साके  गोविंदा बाप गोपाळा संभू पाटील (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi29.pdf
9931 कागल  साके  बाळा बिन सतबा पा। वडकसिवालकर मुलगी तानी  (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9932 कागल  साके  रामा बिन नाना पा। यास मुजगी मंजी  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9933 कागल  साके  दाजी नागू पा। यास मुलगी मयत (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9934 कागल  साके  सिवराम बाबाजी पा। कुरुकलीकर यास मुलगी कमळी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9935 कागल  साके  गोपाळा संभू पा। यास मुलगी रकमा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9936 कागल  साके  संतोबा राणबर बाचणीकर  पाटील याची मुलगी मंजी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9937 कागल  साके  यसबा रावजी पा। यास मुलगा नाव दवलू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9938 कागल  साके  चिमा कोम जयराम पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9939 कागल  साके  कृष्णा बिन येसबा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9940 कागल  साके  तुकस बिन यसबा पा। कुरुकलीकर यास मुलगी नाव कमळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9941 कागल  साके  तुळसी बाप संतू भैरु सशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9942 कागल  साके  ईश्रामा बिन संतू चौगला यस मुलगा बहिरु  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9943 कागल  साके  बाळा आबा पा। वडकसिवालकर यास मुलगा नाव भाऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9944 कागल  साके  दलू बाप संतू बाळू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9945 कागल  साके  रकमा बाप ईश्र्वरा सटू चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9946 कागल  साके  सटू नागोजी चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9947 कागल  साके  रामा राघू म्हातुगडा कोलापूरकर यास मुलगा नाव राघू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9948 कागल  साके  माणकू धोंडी आगलावे यास मुलगी नांव आंबू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9949 कागल  साके  राऊ कृष्णा पाटील यास मुलगा नाव सिवराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9950 कागल  साके  भाऊ बाळू पा। यास मुलगा नाव विष्णू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi30.pdf
9951 कागल  साके  रावजी आबा पा। यास मुलगी नाव कमळी (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9952 कागल  साके  तुळसी हरलीण यास मुलगा नांव गुंड्या (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9953 कागल  साके  सकोबा सुभाना पा। यासी मुलगी (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9954 कागल  साके  मंजी बाप लकू सशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9955 कागल  साके  गणू संतू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9956 कागल  साके  साती बाप सावबा विठू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9957 कागल  साके  पिरा केदारी सिपेकर यास मुलगी नांव आंबू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9958 कागल  साके  कुशापा भैरु आगळा यास मुलगी यमना (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9959 कागल  साके  गोपाला आपा पा। केंबलकर यास मुलगी नाव तुळसा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9960 कागल  साके  विठू रावजी खराडा यास मुलगी नाव तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9961 कागल  साके  जिऊ कोम सकोबा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9962 कागल  साके  आसरु बिन आबा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9963 कागल  साके  तुका गोपाळा चौगला ठिपकुरलीकर यास मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9964 कागल  साके  भागू कोम भैरु सशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9965 कागल  साके  कृष्णी बाप तुका गोपाळा चौगला ठिपकुरलीकर (म्.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9966 कागल  साके  सुबू बिन राघू गवशा यास तुलगा नाव गणू (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9967 कागल  साके  हिरु म्हादू नलवडा यास मुलगी मयत (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9968 कागल  साके  बाळा भैरु तुरंबे यास मुलगी नाव कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9969 कागल  साके  हिरु म्हादू नलवडा याची मुलगी (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9970 कागल  साके  नाना माणकू मांगले यासी मुलगा यसू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi31.pdf
9971 कागल  साके  दादू गोपाळा पा। सिरगावकर यास मुलगी नाव (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi32.pdf
9972 कागल  साके  गणू भैरु आगळा यास मुलगा नाव संतू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi32.pdf
9973 कागल  साके  शंकर बिन गणू नारु पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi32.pdf
9974 कागल  साके  विष्णू बिन भाऊ पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi32.pdf
9975 कागल  साके  आंबू बाप संतू बाळू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi32.pdf
9976 कागल  साके  मव्हना बाप गणू संभू पा। चुवेकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi32.pdf
9977 कागल  साके  दादू गोपाळा पा। सिरगावकर याची मुलगी (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi32.pdf
9978 कागल  साके  संतू राणबा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi32.pdf
9979 कागल  साके  बाबू राणोजी सशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi32.pdf
9980 कागल  साके  आंतू बाप बाळा बिन पिराजी निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi32.pdf
9981 कागल  साके  लक्षूमण बिन रामा निऊंगरा यास मुलगी नाव कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi32.pdf
9982 कागल  साके  जोती बिन बापू कोतळकर यास मुलगी नाव मईना (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi32.pdf
9983 कागल  साके  जिवबा बिन आपा बाचणकर यास मुलगी नाव म्हवणा (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9984 कागल  साके  लकू कुशापा निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9985 कागल  साके  तुका बिन म्हादू घराळ यास मुलगी झाली पंरतु .  .  .  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9986 कागल  साके  सकोबा बिन यसबा घराळ (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9987 कागल  साके  तारा बाप रामा बिन आबा पा। केंबलीकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9988 कागल  साके  लक्षुमण बिन बापू वाईगडा (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9989 कागल  साके  ताई कोम रामा षशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9990 कागल  साके  विठू दादू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9991 कागल  साके  जिऊ कोम बाळा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9992 कागल  साके  गोपाळा माणकू नरके यास मुलगा बाळू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9993 कागल  साके  गोपाळा मणकू नरके यास मुलगी नानू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9994 कागल  साके  गणू बिन हरी म्हाखवेकर यास मुलगी नाव बाळा  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9995 कागल  साके  धोंडू बाप रामा बिन नाना पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9996 कागल  साके  चंद्री बाप धोंडी यसबा पा। (मृ.) (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9997 कागल  साके  गणू बिन भैरु तुरंब्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9998 कागल  साके  दतू बाप रामा भैरु सशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
9999 कागल  साके  विठू सुभाना नरक्या यास मुलगी नाव गंगी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
10000 कागल  साके  बाळा बिन धोंडी निऊंगरा यास मुलगी नाव तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
10001 कागल  साके  राऊ बिन आबा पाटील यास मुलगी नाव रकमी (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
10002 कागल  साके  सिवबा बिन भैरु पा। यास मुलगी नाव तारी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi33.pdf
10003 कागल  साके  सखोबा गणू पा। यास मुलगी नाव तारी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10004 कागल  साके  म्हादू बाप आबा बिन कृष्णा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10005 कागल  साके  संतू बिन विठू आगल्लावा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10006 कागल  साके  गोपाळा बिन राणोजी चौगल्ला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10007 कागल  साके  ममती कोम दादू षशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10008 कागल  साके  कमळी कोम गणू खोबरे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10009 कागल  साके  दाजी बिन नागू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10010 कागल  साके  सिरपती बिन गणू चौगल्ला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10011 कागल  साके  आकोबा बिन आवबा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10012 कागल  साके  माना बिन बाळा निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10013 कागल  साके  बाबू बिन गणू चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10014 कागल  साके  सई कोम लक्ष्मण पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10015 कागल  साके  भागू कोम गणू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10016 कागल  साके  बाबू बिन सखोबा हज्याम (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10017 कागल  साके  संतू येसबा चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10018 कागल  साके  कासू कोम संतोबा कोल्हापुरे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10019 कागल  साके  मव्हना बाप भाऊ गणू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10020 कागल  साके  विठू बिन संतू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10021 कागल  साके  कासी कोम भाऊ पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10022 कागल  साके  गंगू कोम धोंडी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi34.pdf
10023 कागल  साके  विठू बिन रावबा खराडा यास मुलगी (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10024 कागल  साके  काळी बिन सिवबा बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10025 कागल  साके  राई कोम बाबाजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10026 कागल  साके  ताई कोम लक्ष्मण कुड×× (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10027 कागल  साके  रामा बिन नारु निऊंगरा (म..) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10028 कागल  साके  सावबा बिन भयरु पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10029 कागल  साके  भाऊ गणू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10030 कागल  साके  गणू मलू पाटील (म्.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10031 कागल  साके  आणू कोम रामा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10032 कागल  साके  तुका बाबाजी पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10033 कागल  साके  रामजी बिन गणू जाधव (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10034 कागल  साके  नारायण म्हादू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10035 कागल  साके  जोतबा बाप कृष्णा घराळ (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10036 कागल  साके  तातोबा बाप लक्ष्मण गवसे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10037 कागल  साके  रकमा कोम बापू निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10038 कागल  साके  लकू बिन भैरु सशा (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10039 कागल  साके  तुळसी कोम लिंबा बाचणकर (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10040 कागल  साके  नाना रावबा बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10041 कागल  साके  कोंडी बाप हरी येसबा चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10042 कागल  साके  तारा कोम तुका पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi35.pdf
10043 कागल  साके  मुजुळा कोम संतू पा। (.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10044 कागल  साके  चंद्रा कोम भाऊ पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10045 कागल  साके  यसू कोम राऊ सडोले सिदनेरली (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10046 कागल  साके  तुका बिन गणू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10047 कागल  साके  ज्यानू बाळा चौगल्ला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10048 कागल  साके  जिवबा बिन दाजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10049 कागल  साके  तुका बिन बाळा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10050 कागल  साके  येसबा बापू वाईंगडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10051 कागल  साके  गुंडू बिन गोपाळा हज्याम (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10052 कागल  साके  बया कोम दादू निकम (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10053 कागल  साके  तुका बाप गणू बिन लिंबा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10054 कागल  साके  आवबा बिन बाळा बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10055 कागल  साके  सकू कोम रायापा निगवेकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10056 कागल  साके  नानी कोम भागोजी पा। बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10057 कागल  साके  मसू बिन बाबाजी चौगल्ला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10058 कागल  साके  आसरु बिन पिराजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10059 कागल  साके  बाळा बिन संतू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10060 कागल  साके  तारी बाप सावबा बिन भैरु पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10061 कागल  साके  गणू बिन रामा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10062 कागल  साके  कासू बाप राऊ आबा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi36.pdf
10063 कागल  साके  बाबाजी देवजी नंदगावकर (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10064 कागल  साके  रकमी बाप राऊ आबा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10065 कागल  साके  सखोबा धोंडी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10066 कागल  साके  आवबा बिन बाळा बाचणकर यास मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10067 कागल  साके  गणू बिन भैरु तुरंब्या यास मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10068 कागल  साके  बाळा बिन भैरु तुरंब्या यास मुलगी नाव धोंडू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10069 कागल  साके  आबा बिन सकोबा पा। याचा मुलगा नाव (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10070 कागल  साके  रामा बिन नाना पा। यास मुलगा नरसू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10071 कागल  साके  रावबा बिन तात्या आगळा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10072 कागल  साके  नारु बिन बाबाली पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10073 कागल  साके  बया बाप गणू बिन हरी ×× (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10074 कागल  साके  गोविंदा बिन रामा बाचणकर यास मुलगी नाव आकू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10075 कागल  साके  गोविंदा बिन माणकू पा। यास मुलगी नाव रकमा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10076 कागल  साके  दादू बिन रामा मांगल्या यास मुलगा परसु (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10077 कागल  साके  खंडू बिन बाबाजी आगल्लावा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10078 कागल  साके  गंगी बाप गणू बिन भैरु तुरंब्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10079 कागल  साके  यसबा बिन जयराम पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10080 कागल  साके  ताणी बाप गोपाळा बिन भुजंगा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10081 कागल  साके  नागू बिन माणकू मांगल्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10082 कागल  साके  हरी बिन मसू आगलावा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi37.pdf
10083 कागल  साके  साती बाप बाबू बिन आपा बाचणकर (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10084 कागल  साके   आंबू बाप नारु सावजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10085 कागल  साके  राऊ आबा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10086 कागल  साके  गणू कोंडी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10087 कागल  साके  तानू कोम हरी पाटील रा।र बेलवळे बुा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10088 कागल  साके  हरी सुबाना तुरंबे यास मुलगी नाव बायजा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10089 कागल  साके  कृष्णा जोती पाटील यास मुलगी नाव साळू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10090 कागल  साके  तुका बिन म्हादू घराळ यास मुलगा नाव ज्यान्या (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10091 कागल  साके  कासू कोम बाबू बाचनकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10092 कागल  साके  जया कोम काळू निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10093 कागल  साके  आकोबा सकोबा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10094 कागल  साके  विठू बापू सशे यास मुलगा नाव बापू (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10095 कागल  साके  रामा मरगू बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10096 कागल  साके  रकू भैरु पाटील यास मुलगा नाव भाऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10097 कागल  साके  नात्या बाप भिमा सटू हरेल (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10098 कागल  साके  नागूजी रावजी पाटील यास मुलगा नाव बाळू (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10099 कागल  साके  आकोबा नारु पाटील यास मुलगीनाव चिंगू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10100 कागल  साके  जोती बिन संभाजी पोवार रा।र सेंडूर यास मुलगी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10101 कागल  साके  शंकर हरी खवरे यासमुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10102 कागल  साके  संतू बाप रामा नाना पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi38.pdf
10103 कागल  साके  राऊ गणू पा। यासी मुलगी नाव धोंडी (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10104 कागल  साके  सखाराम रावबा निऊंगरा यासी मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10105 कागल  साके  तुका बिन गोपाळा चौगला रा। ठिपकुरली यास मुलगी  नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10106 कागल  साके  तुका बिन बाबाजी पा। यास मुलगा गंगाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10107 कागल  साके  गोपाळा भैरु तुरंबे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10108 कागल  साके  बाळा धोंडी चौगला यास मुलगा नाव धोंडू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10109 कागल  साके  संता बाप लिंबा बळी बाचनकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10110 कागल  साके  दौलू बिन नरु पा। यासी मुलगा नाव धोंडी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10111 कागल  साके  भिमा सटू हरेल यासी मुगा तातोबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10112 कागल  साके  तुका बिन रानबा पाटील यास मुलगा रानबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10113 कागल  साके  प्रसू बिन नारु निऊंगरा यास मुलगी नाव साता (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10114 कागल  साके  धोंडी बिन रावजी पा। यास मुलगा नावजी (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10115 कागल  साके  कृष्णा जिवबा फराकटा याची मुलगी ×× (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10116 कागल  साके  आबा बिन राघू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10117 कागल  साके  गणू बिन रुद्रा पा। रा।र बिदरी यासी मुलगी नाव कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10118 कागल  साके  विष्णूनाना पा। यासी मुलगा नाव शाहजी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10119 कागल  साके  आकोबा सकोबा पा। यासी मुलगी नाव जना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10120 कागल  साके  कृष्णा बाबू सिंदे रा।र कोल्हापूर यासी मुलगा तुका (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10121 कागल  साके  गोविंदा संतू पा। यासी मुलगा नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10122 कागल  साके  नाना संभू पाटील यास मुलगा झाला नाव श्रीपती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi39.pdf
10123 कागल  साके  बाळा राघू रेडेकर रा।र आनूर यासी मुलगा नाव जयराम  (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10124 कागल  साके  कृष्णा बिन म्हादू घराळ यासी मुलगा नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10125 कागल  साके  सोनबा गणू पाटील यास मुलगा लकू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10126 कागल  साके  सुबरा(व) बिन राघू गवशे यासी मुलगी नाव धोंडी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10127 कागल  साके  लक्षुमण राघू गवशे यास मुलगा नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10128 कागल  साके  रामा भाऊ पा। यास मुलगा हरी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10129 कागल  साके  आबा बिन भाऊ पा। (म.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10130 कागल  साके  रामा धुळू पा। यासी मुलगा नाव दौलू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10131 कागल  साके  भाऊ येसबा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10132 कागल  साके  भाऊ यसबा पा। यासी मुलगी नाव मंजुळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10133 कागल  साके  आबा बिन बाबाजी पटाडे यास मुलगी मंजुळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10134 कागल  साके  गणू बिन नावबा सशा यासी मुलगी नाव कोंडी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10135 कागल  साके  विठू बिन रावजी खराडा यासी मुलगा नाव रावजी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10136 कागल  साके  रावजी केदारी सिपेबर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10137 कागल  साके  लिंबा बिन बाळा बाचनकर मुलगी नाव बायजा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10138 कागल  साके  भिवा बाप दादू यसबा चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10139 कागल  साके  गोविंदा रामा बाचनकर यासी मुलगी नाव कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10140 कागल  साके  गोविंदा बाबू पा। रा।र केंबळी यासी मुलगा नाव शंकर (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10141 कागल  साके  ममती कोम भैरु पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10142 कागल  साके  धोंडी आसरु पाटील यास मुलगा नाव तुका  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi40.pdf
10143 कागल  साके  यसू कोम बाळा पा। (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10144 कागल  साके  रामा बिन सकाराम पा। रा।र कुरुकली यास मुलगी नाव हौसी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10145 कागल  साके  रामा नारु पा। यासी मुलगी नाव आंबू (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10146 कागल  साके  गोपाळा इटोबा पोवार रा।र करवीर यासी मुलगा नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10147 कागल  साके  ज्ञानू बळी डापळे यासी मुलगा नाव प्रबता (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10148 कागल  साके  गणू लिंबा पा। यासी मुलगा नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10149 कागल  साके  गोपाळा इटोबा पोवार यासी मुलगा नाव नाही (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10150 कागल  साके  सुबराव नारु पा। यास मुलगी नाव विठी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10151 कागल  साके  गोविंदा माणकू पा। यासी मुलगा नाव भानू(.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10152 कागल  साके  हरी बिन अंबाजी पा। रा।र गोकुल सिरगाव यास मुलगा नाव  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10153 कागल  साके  सावबा नरु पा। यासी मुलगा नाव कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10154 कागल  साके  नागूजी रावजी पा। यासी मुलगा नाव ज्यानू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10155 कागल  साके  कृष्णा शेकोबा पा। यासी मुलगी नाव पारबती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10156 कागल  साके  बना कोम जिवबा पा। रा।र बेलवळे खुर्द (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10157 कागल  साके  बाळू भाऊ पा। यासी मुलगा नाव श्रीपती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10158 कागल  साके  भागूजी भैरु पा। यासी मुलगा नाव बापू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10159 कागल  साके  भागोजी धोंडी चौगला यासी मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10160 कागल  साके  रामा धोंडी आगलावे (मृ.)   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10161 कागल  साके  कोंडू कोम धोंडी चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10162 कागल  साके  भागोजी धोंडी चौगला नाव नाही  (मृ.)   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi41.pdf
10163 कागल  साके  गोपाळा माणकू नरके यास मुलगा नाव दौलू (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10164 कागल  साके  गोपाळा भुजिंगा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10165 कागल  साके  दादू नाथा पा। रा।र केंबळी यास मुलगी नाव विठाबाई (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10166 कागल  साके  मंजुळा बाप नाना रावजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10167 कागल  साके  विठू आपा पा। यासी मुलगा नाव विष्णू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10168 कागल  साके  दादू रावबा निऊंगरा यासी मुलगा नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10169 कागल  साके  लक्षिमण बाबू सिंदे रा।र बेलवळे बुा। यासी मुलगा बाबू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10170 कागल  साके  कोंडी केदार पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10171 कागल  साके  हरी सुभाना तुरंबे यासी मुलगी नाव सकू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10172 कागल  साके  भाऊ विठू पा। यास मुलगाा नाव मारुती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10173 कागल  साके  नागू बाप गोविंदा सिदू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10174 कागल  साके  विठू सकोबा पोवार यासी मुलगा रा। सिरगाव  सकाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10175 कागल  साके  हरी यसबा चौगला यासी मुली सुंदरी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10176 कागल  साके  ×रा बाप दतू दाजी पा। (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10177 कागल  साके  राऊ संतू आगलावे यासी मुलगी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10178 कागल  साके  राऊसंतू आगलावे याची मुलगी (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10179 कागल  साके  तुका गोपाळा चौगला ठिपकुरलीकर यास मुलगा गोपाल (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10180 कागल  साके  धोंडी रामा पा। यास मुलगी नाव पारु (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10181 कागल  साके  आकू कोम राऊ आगलावे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10182 कागल  साके  मैना कोम गोपाळा आगळे (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi42.pdf
10183 कागल  साके  शहाजी विष्णू पाटील (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10184 कागल  साके  तुका बिन गोपाळा तुरंबे यासी मुलगा नाव गोपाळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10185 कागल  साके  विठू बिन धोंडी चौगला यासी मुलगा नाव केरबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10186 कागल  साके  गोविंदा बाबू पाटील बाचणीकर यासी मुलगी रकमा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10187 कागल  साके  भाऊ बिन येसबा चौगला यासी मुलगा नाव येशवंता (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10188 कागल  साके  गोरा बाप गणू जाधव (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10189 कागल  साके  दगडू बाप बाळा धोंडी चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10190 कागल  साके  तातोबा भिवा हरेल (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10191 कागल  साके  लक्ष्मण राघू गवसे याची मुलगी नाव बाळा (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10192 कागल  साके  लक्ष्मण गोपाळा पाटील यासी मुलगी नाव नानू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10193 कागल  साके  जोती संभू पोवार शेंडूरकर यासी मुलगा नाव राऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10194 कागल  साके  बाळ भयरु तुंर्बे यास मुलगा नाव बापू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10195 कागल  साके  आऊ बाप बाबू बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10196 कागल  साके  म्हादू नाना निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10197 कागल  साके  नानी बाप धोंडी आगलावा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10198 कागल  साके  सावित्री बाप सुबाना नारु पा। (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10199 कागल  साके  भिमा सटू हरेल यास मुलगा नाव दगड्या (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10200 कागल  साके  रामा धुळू पाटील यासी मुलगा नाव तानाजी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10201 कागल  साके  रामा धोंडी पा। यासी मुलगा नाव चिमा पाटील (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10202 कागल  साके  सुबू राघू गवशे यासी मुलगा नाव कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi43.pdf
10203 कागल  साके  जिऊ आई चंद्रा (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi44.pdf
10204 कागल  साके  चिमा रामा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi44.pdf
10205 कागल  साके  दवलू नरु पाटील यांसी मुलगी नाव सावित्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi44.pdf
10206 कागल  करजिवणे  भिवा बाळा शेटगे (जिवा) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 1 pdf
10207 कागल  करजिवणे  नागोजी  तातोबा मसवेकर मुलगा रामा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 1 pdf
10208 कागल  करजिवणे  नोगोजी जोति बाबर मुलगा गणपती  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 1 pdf
10209 कागल  करजिवणे  बाबू तातोबा गोंदूकुपे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 2 pdf
10210 कागल  करजिवणे  विष्णु राम भोकरे मुलगी सुंदरा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 2 pdf
10211 कागल  करजिवणे  बाबू तातोबा गोंदूकुपे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 2 pdf
10212 कागल  करजिवणे  नाना तातोबा मसवेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 3 pdf
10213 कागल  करजिवणे  लक्ष्मण गोविंदा वांदरे मुलगी हौशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 3 pdf
10214 कागल  करजिवणे  धोंडबा येसबा अरागडा मुलगा विठोबा   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 3 pdf
10215 कागल  करजिवणे  भयनाबाई कोम बाळाजी कुरळे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 4 pdf
10216 कागल  करजिवणे  कृष्णा लक्ष्मण बेलेकर मुलगा तुका  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 4 pdf
10217 कागल  करजिवणे  तुका भैरू चकाटा मुलगी विठा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 5 pdf
10218 कागल  करजिवणे  परसू म्हादू पोवार मुलगा पांडू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 12 pdf
10219 कागल  करजिवणे  कंबळा बाप रामा बाबू शेटगा याची मुलगी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 12 pdf
10220 कागल  करजिवणे  बाबू बाळू गुरव यांची मुलगी लक्ष्मबाई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 12 pdf
10221 कागल  करजिवणे  आंदु रामा जाधव मुलगा भाऊ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 12 pdf
10222 कागल  करजिवणे  भागोजी जोती बाबर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 13 pdf
10223 कागल  करजिवणे  लक्षूमन आबा जाधव मुलगी पार्वती   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 13 pdf
10224 कागल  करजिवणे  लक्षूमन आबा जाधव मुलगी पार्वती   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 13 pdf
10225 कागल  करजिवणे  बंडू बाबू गोजारा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 15 pdf
10226 कागल  करजिवणे  भैरू नरसिंगा जाधव मुलगा पांडू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 15 pdf
10227 कागल  करजिवणे  बंडू भागोजी कुरळे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 15 pdf
10228 कागल  करजिवणे  भैरू नरसिंगा जाधव मुलगा पांडू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 15 pdf
10229 कागल  करजिवणे  जनाबा रामजी जाधव यांचा मुलगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 17 pdf
10230 कागल  करजिवणे  रामा सिदू बेलेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 17 pdf
10231 कागल  करजिवणे  सिदू राऊ बेलेकर रा हळदवडे मुलगा रामा   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 17 pdf
10232 कागल  करजिवणे  रामा बाबू शेटगा मुलगी तानू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 17 pdf
10233 कागल  करजिवणे  जानबा रामजी जाधव रा कव्होळ यास मुलगा   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 17 pdf
10234 कागल  करजिवणे  दशरथ बाबू जाधव मुलगी गंगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 17 pdf
10235 कागल  करजिवणे  गणू राऊ भराडा मुलगा मारुती  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 18 pdf
10236 कागल  करजिवणे  छऱ्याबाई/दऱ्याबाई लक्षूमण कुबटे महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 18 pdf
10237 कागल  करजिवणे  बाळू येलापा भराडा मुलगा परसू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 18 pdf
10238 कागल  करजिवणे  हरी बाळकू पोवार मुलगा म्हादू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 18 pdf
10239 कागल  करजिवणे  सुभाना विठू भोकरे मुलगी दारकू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 18 pdf
10240 कागल  करजिवणे  भाऊ रामा साबळे हळदी मुलगा रामा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 19 pdf
10241 कागल  करजिवणे  नायकू बाबाजी रेडेकर मुलगी कृष्णाबाई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 19 pdf
10242 कागल  करजिवणे  मारुती गणू भराडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 20 pdf
10243 कागल  करजिवणे  धोंडू राऊ शेटगे मुलगा कृष्णा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 20 pdf
10244 कागल  करजिवणे  लक्षूमन चौगला रा मळगे मुलगी रकमा   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 20 pdf
10245 कागल  करजिवणे  जोती पारू शिंत्रे मुलगा राजाराम   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 20 pdf
10246 कागल  करजिवणे  नाना तातोबा मसवेकर मुलगी नैना  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 20 pdf
10247 कागल  करजिवणे  लक्ष्मण गोविंदा वांदरे मुलगी कंबळा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 20 pdf
10248 कागल  करजिवणे  बाबू संतू गोजारा यास मुलगी आंबू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 20 pdf
10249 कागल  करजिवणे  तुकाराम कृष्णा लाड मुलगा पांडुरंग  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 20 pdf
10250 कागल  करजिवणे  सुभाना सतू गोजारा मुलगा बंडू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 21 pdf
10251 कागल  करजिवणे  लक्षूमण कुशापा मसवेकर मुलगी आकु   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 21 pdf
10252 कागल  करजिवणे  गणू राऊ भराडा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 22 pdf
10253 कागल  करजिवणे  धोंडू येसबा आरागडा मुलगा बंडू   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 23 pdf
10254 कागल  करजिवणे  दडू गणू बोटे मुलगा कृष्णा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 23 pdf
10255 कागल  करजिवणे  संतू बाबू लाड मुलगा लक्ष्मण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 24 pdf
10256 कागल  करजिवणे  रकमा बाळू भराडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 25 pdf
10257 कागल  करजिवणे  लक्षूमन संतू लाड  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 25 pdf
10258 कागल  करजिवणे  नाना भागोजी भराडा मुलगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 25 pdf
10259 कागल  करजिवणे  नाना भागोजी भराडा मुलगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 25 pdf
10260 कागल  करजिवणे  बाबू सयापा मसवेकर मुलगी जना   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 25 pdf
10261 कागल  करजिवणे  सरयापा रामा लोकरे मुलगी बायाका  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 25 pdf
10262 कागल  करजिवणे  नाना भागोजी भराडा मुलगे 2  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 25 pdf
10263 कागल  करजिवणे  येशबा गणू पोवार मुलगा कृष्णा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 26 pdf
10264 कागल  करजिवणे  कृष्णा दादू बोटया  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 27 pdf
10265 कागल  करजिवणे  नरु नाना आंग्रे मुलगा बंडू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 27 pdf
10266 कागल  करजिवणे  भाऊ कोंडू भरोडा मुलगा दशरथ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 27 pdf
10267 कागल  करजिवणे  रामा पिरबा चवाण यांची मुलगा गुंडू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 27 pdf
10268 कागल  करजिवणे  रामा आपा भराडा मुलगा कोंडीबा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 27 pdf
10269 कागल  करजिवणे  रामा सुभाना माने मुलगी भागू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 27 pdf
10270 कागल  करजिवणे  भागोजी केदारी कुरळे मुलगी रकमा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 28 pdf
10271 कागल  करजिवणे  गोपाळा बाबू शेटका याचा मुलगा हरी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 28 pdf
10272 कागल  करजिवणे  सतू दवलता कोडा   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 29 pdf
10273 कागल  करजिवणे  लक्षूमण धोंडू भराडा मुलगी हौशी   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 29 pdf
10274 कागल  करजिवणे  दवलता तातोबा भराडा मुलगा दादू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 29 pdf
10275 कागल  करजिवणे  लक्षूमण रामा म्हागोरे मुलगा पिराजी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 29 pdf
10276 कागल  करजिवणे  हरी विठू भातमरा मुलगा कृष्णा   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 30 pdf
10277 कागल  करजिवणे  चिमा कोम बाबाजी गोंदूकुपे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 30/11 pdf
10278 कागल  करजिवणे  गोपाळा बाबू शेटका याचा मुलगा बाबू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 30/11 pdf
10279 कागल  करजिवणे  भैरू पिरबा चवाण याची मुलगी रधाबाई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 30/11 pdf
10280 कागल  करजिवणे  बाळू नाना आंग्रे यांचा मुलगा गुंडू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 30/11 pdf
10281 कागल  करजिवणे  रामा पिरबा चवाण यांची मुलगी आकु  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 30/11 pdf
10282 कागल  करजिवणे  गोविंदा आवबा आरागडा याची मुलगी येसु  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 30/11 pdf
10283 कागल  करजिवणे  कृष्णा रामा गोडीकुबे मुलगा मारुती   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 30/11 pdf
10284 कागल  करजिवणे  ताई कोम नाना तिटया  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 31 pdf
10285 कागल  करजिवणे  तातोबा केदारी कुरळे मुलगा नानू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 31 pdf
10286 कागल  करजिवणे  गोविंदा आवबा आरागडा याची मुलगा आवबा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 31 pdf
10287 कागल  करजिवणे  जया कोम बापू रेडेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 32 pdf
10288 कागल  करजिवणे  जोती लक्षूमन पोवार   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 32 pdf
10289 कागल  करजिवणे  भैरू नरसिंगा जाधव कहडयाळ मुलगी तानू    महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 32 pdf
10290 कागल  करजिवणे  धोंडू राऊ शेटगा मुलगी हौशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 32 pdf
10291 कागल  करजिवणे  धोंडू गणू भराडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 33 pdf
10292 कागल  करजिवणे  सई कोम गणू बेलेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 33 pdf
10293 कागल  करजिवणे  गोपाळा नरु शेवाळे रा सोंदलगे मुलगी कासू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 33 pdf
10294 कागल  करजिवणे  हरी नाना आंग्रे मुलगी पारू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 33 pdf
10295 कागल  करजिवणे  लक्षूमण कुशापा मसवेकर मुलगा धोंडीबा   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 33 pdf
10296 कागल  करजिवणे  तुकाराम सुबाना सिंदे मुलगी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 34 pdf
10297 कागल  करजिवणे  भैरू आपा भराडा मुलगा भाऊ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 34 pdf
10298 कागल  करजिवणे  बाबू बयाजी बेलेकर मुलगी कृष्णी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 34 pdf
10299 कागल  करजिवणे  तुकाराम सुभाना सिंदे मुलगी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 34 pdf
10300 कागल  करजिवणे  भाऊ रामा साबळे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 34 pdf
10301 कागल  करजिवणे  भिवा बाळू बेलेकर मुलगा दशरथ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 35 pdf
10302 कागल  करजिवणे  लक्षूमन आबा जाधव मुलगा भाऊ   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 35 pdf
10303 कागल  करजिवणे  कोयापा बापू पाटीला मुलगा बापू   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 35 pdf
10304 कागल  करजिवणे  हरी भैरू चकाट   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 2 pdf
10305 कागल  करजिवणे  रामा आबा मसवेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 2 pdf
10306 कागल  करजिवणे  हरी भैरू चकाट्या याची मुलगी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 2 pdf
10307 कागल  करजिवणे  रामु तातोबा गोंदूकुणे मुलगा चिमाजी   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 2 pdf
10308 कागल  करजिवणे  धोंडी बाबू बोटे रा सरवडे मुलगा गणपती  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 2 pdf
10309 कागल  करजिवणे  गोविंदा भाऊ भोसले मुलगा महादू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 3 pdf
10310 कागल  करजिवणे  गुंडू आबा पवार याचा मुलगा गोपाळा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 3 pdf
10311 कागल  करजिवणे  नाना आंगरे मुलगा दादू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 3 pdf
10312 कागल  करजिवणे  आकु रामा पिराजी चवाण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 4 pdf
10313 कागल  करजिवणे  सोनी तुकाराम भराडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 4 pdf
10314 कागल  करजिवणे  मारुती राऊ साळोका लाट मुलगी हौशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 4 pdf
10315 कागल  करजिवणे  नाना तातोबा मसवेकर मुलगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 5 pdf
10316 कागल  करजिवणे  कळंबा भागोजी तातोबा मसवेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 6 pdf
10317 कागल  करजिवणे  धोंडी राऊ शेटके मुलगा बळवंता  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 6 pdf
10318 कागल  करजिवणे  बाबू बयाजी बेलेकर मुलगी मयत  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 7 pdf
10319 कागल  करजिवणे  मारुती बाळा भराडे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 7 pdf
10320 कागल  करजिवणे  दशरथ बाबू जाधव मुलगी मंजुळा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 7 pdf
10321 कागल  करजिवणे  बाळू कुशापा भराडा हळदवडे मुलगा कोंडीबा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 7 pdf
10322 कागल  करजिवणे  कृष्णा लक्ष्मण बेलेकर मुलगा नाना  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 8 pdf
10323 कागल  करजिवणे  रामा पिरबा चवाण मुलगी गंगू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 9 pdf
10324 कागल  करजिवणे  भाऊ नायकू सुरवशी करवीर मुलगा मारुती  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 9 pdf
10325 कागल  करजिवणे  लक्ष्मण गोविंदा वांदरे मुलगा जनबा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 9 pdf
10326 कागल  करजिवणे  भाऊ रामा साबळे रा हळदी मुलगा नाना  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 10 pdf
10327 कागल  करजिवणे  रामा आबा मसवेकर मुलगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 10 pdf
10328 कागल  करजिवणे  धोंडू कोम बाबू चकाटे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 11 pdf
10329 कागल  करजिवणे  विठू राघू भराडा मुलगी लिंबू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 11 pdf
10330 कागल  करजिवणे  हरी भैरू चकाटे मुलगा धोंडीबा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 11 pdf
10331 कागल  करजिवणे  भैरू आपा भराडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 12 pdf
10332 कागल  करजिवणे  चंदरा कोम भैरू भराडे   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 12 pdf
10333 कागल  करजिवणे  गोविंदा आवबा आरागडा मुलगी सुंदरा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 12 pdf
10334 कागल  करजिवणे  भैरू आपा भराडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 12 pdf
10335 कागल  करजिवणे  लक्ष्मण कुशापा मसवेकर मुलगी सोनू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 12 pdf
10336 कागल  करजिवणे  हौशी मारुती साळोखे रा लाट मयत  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 14 pdf
10337 कागल  करजिवणे  जिवा बाळू बेलेकर मुलगी हिराबाई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 14 pdf
10338 कागल  करजिवणे  दतू रावजी भराडा मुलगी मंजुळा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 14 pdf
10339 कागल  करजिवणे  तुकाराम सखाराम पाटील मुलगी सुंदरा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 14 pdf
10340 कागल  करजिवणे  लक्ष्मण धोंडी भराडा मुलगी तानी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 14 pdf
10341 कागल  करजिवणे  गुंडू यसबा बेलेकर मुलगी हौशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 15 pdf
10342 कागल  करजिवणे  भागोजी तातोबा मसवेकर मुलगा सिवराम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 15 pdf
10343 कागल  करजिवणे  हरी विठू भोकरे मुलगी गंगू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 15 pdf
10344 कागल  करजिवणे  दतू रामा तीणे मुलगी हिरा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 16 pdf
10345 कागल  करजिवणे  हरी सिदू बाबर मुलगी बायजी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 16 pdf
10346 कागल  करजिवणे  तुका राऊ भराडे मुलगा मारुती  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 16 pdf
10347 कागल  करजिवणे  गोपाळा बाबू शेटके मुलगा शिवराम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 16 pdf
10348 कागल  करजिवणे  रामु लक्ष्मण शिंदे रा सिंदेवाडी मुलगा शंकर   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 18 pdf
10349 कागल  करजिवणे  धोंडी यसबा आरागडा मुलगा शंकर    महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 18 pdf
10350 कागल  करजिवणे  तुकाराम अर्जुना तिणे मुलगा गणू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 18 pdf
10351 कागल  करजिवणे  भाऊ गोपाळा गोजारे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 19 pdf
10352 कागल  करजिवणे  बापू राघू भराडा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 19 pdf
10353 कागल  करजिवणे  द्वारका सुभाना भोकरे महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi20.pdf
10354 कागल  करजिवणे  भागू गोविंदा वाघरे महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi20.pdf
10355 कागल  करजिवणे  बाळ बाळकू पोवार याची मुलगी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi20.pdf
10356 कागल  करजिवणे  कासू गोपाळा शेवाळे महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi20.pdf
10357 कागल  करजिवणे  येशबा संतु बेलेकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi20.pdf
10358 कागल  करजिवणे  चेन्द्रा (चंदरा) दशरथ जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi20.pdf
10359 कागल  करजिवणे  गुंडू धोंडू अरागडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi20.pdf
10360 कागल  करजिवणे  ईश्वरा रामा चवाण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi21.pdf
10361 कागल  करजिवणे  बाळू भैरू चवाण महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 6 pdf
10362 कागल  करजिवणे  जना नायकू रेडेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 6 pdf
10363 कागल  करजिवणे  हौशी लक्षुमण रेडेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 7 pdf
10364 कागल  करजिवणे  तात्या सिदु मसवेकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 7 pdf
10365 कागल  करजिवणे  दादू हरी भराडा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 7 pdf
10366 कागल  करजिवणे  कृष्णा बाबू बेलेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 7 pdf
10367 कागल  करजिवणे  लक्षुमण गोविंदा वाघरे मुलगा धोंडीबा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 8 pdf
10368 कागल  करजिवणे  नायकू बाबाजी रेडेकर मुलगी जना महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 9 pdf
10369 कागल  करजिवणे  बाबू सतु गोजारा मुलगी बायाका महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 9 pdf
10370 कागल  करजिवणे  कृष्णा राऊ कुणकेकर रा. हळदी मुलगी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 9 pdf
10371 कागल  करजिवणे  सुबाना सतू गोजारा यास मुलगा आबा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 10 pdf
10372 कागल  करजिवणे  कृष्णा भैरू कारडे दौलतवाडी मुलगी हिरा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 10 pdf
10373 कागल  करजिवणे  बाबू जोती हसुरा मुलगा सदू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 10 pdf
10374 कागल  करजिवणे  हरी गणु तीकोडा (चिकोडा) मुलगी भयना महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 10 pdf
10375 कागल  करजिवणे  रामा आपा भराडा मुलगी तानु महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi 10 pdf
10376 कागल  करजिवणे  भैरू नरु जाधव रा. करडयाळ मुलगी द्वारका महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi33.pdf
10377 कागल  करजिवणे  हरी विठू भोकरे मुलगी विठाबाई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi33.pdf
10378 कागल  करजिवणे  रामा बाबू शेटगे मुलगा विठू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi33.pdf
10379 कागल  करजिवणे  गोविंदा आवबा आरागडा मुलगी मंजुळा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi32.pdf
10380 कागल  करजिवणे  लक्षुमण कुशा मसवेकर मुलगी मंजुळा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi31.pdf
10381 कागल  करजिवणे  भैरु आपा भराडा मुलगी गंगू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi31.pdf
10382 कागल  करजिवणे  धोंडी राऊ शेटगे मुलगा दादू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi30.pdf
10383 कागल  करजिवणे  गुंडू आबा पोवार मुलगी कृष्णाबाई महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi30.pdf
10384 कागल  करजिवणे  हरी तातोबा भराडा मुलगा ईश्वरा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi29.pdf
10385 कागल  करजिवणे  संतु येशबा मसवेकर मुलगा हरी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi29.pdf
10386 कागल  करजिवणे  रामा पिरबा चवाण मुलगा बाबू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi29.pdf
10387 कागल  करजिवणे  गोपाळा जोती शेटगा मुलगा म्हादू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi28.pdf
10388 कागल  करजिवणे  नरु नाना आंग्रे मुलगी मंजुळा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi25.pdf
10389 कागल  करजिवणे  संतू रामा लोकरे रा. लाट मुलगा भाऊ महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi25.pdf
10390 कागल  करजिवणे  रामा आबा मसवेकर मुलगी कृष्णाबाई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi25.pdf
10391 कागल  करजिवणे  भाऊ हरी जाधव रा. दौलतवाडी मुलगी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi25.pdf
10392 कागल  करजिवणे  बाबू बाळू गुरव मुलगी शेवंती महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi26.pdf
10393 कागल  करजिवणे  नाना राऊ पोवार रा. येरनाळ मुलगा गणू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi24.pdf
10394 कागल  करजिवणे  दत्तू रामा तिपे मुलगी भागी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi23.pdf
10395 कागल  करजिवणे  जीवा बाळू बेलेकर मुलगा भैरू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi23.pdf
10396 कागल  करजिवणे  बाळू चेऱ्हापा शेटगे मुलगी सुंद्रा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi23.pdf
10397 कागल  करजिवणे  धोंडू येशबा आरागडा मुलगा हरी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi22.pdf
10398 कागल  करजिवणे  येशबा गणू पोवार मुलगा बाबू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi22.pdf
10399 कागल  करजिवणे  लक्षुमण कुशापा मसवेकर मुलगी जीवू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi22.pdf
10400 कागल  करजिवणे  अंदु रामा जाधव रा. दौलतवाडी मुलगी मंजुळा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi22.pdf
10401 कागल  करजिवणे  तुकाराम बिन विठू भराडा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi21.pdf
10402 कागल  करजिवणे  दशरथ बाबू जाधव मुलगा धोंडीबा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi21.pdf
10403 कागल  करजिवणे  तुकाराम जोती पोवार मुलगा दादू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi21.pdf
10404 कागल  करजिवणे  कृष्णा धोंडी पाटील मळगे मुलगी अनु महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi21.pdf
10405 कागल  करजिवणे  हरी भैरू चकाटे यास मुलगी आऊ महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi33.pdf
10406 कागल  करजिवणे  बाळू यलापा भराडा मुलगा अंतू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi33.pdf
10407 कागल  करजिवणे  विठू राघू भराडा मुलगा बयाजी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi33.pdf
10408 कागल  करजिवणे  मारुती राऊ साळुंके लाट मुलगा भाऊ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi32.pdf
10409 कागल  करजिवणे  सुभाना विठू भोकरे मुलगी रकमा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi31.pdf
10410 कागल  करजिवणे  लक्षुमन बाबाजी रेडेकर मुलगी हिरा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi31.pdf
10411 कागल  करजिवणे  बाळू कुशापा भराडा मुलगा भिवा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi30.pdf
10412 कागल  करजिवणे  देवबा आबा पाटील कुरुकली मुलगी गंगु  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi30.pdf
10413 कागल  करजिवणे  बाळ बाळकु पोवार महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi29.pdf
10414 कागल  करजिवणे  तुकाराम सखाराम पाटील कुरुकली मुलगी सुंद्रा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi29.pdf
10415 कागल  करजिवणे  बाबू सयापा मसवेकर मुलगा सखाराम महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi29.pdf
10416 कागल  करजिवणे  हरी बाळकू पोवार मुलगी आंबू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi28.pdf
10417 कागल  करजिवणे  संतु धोंडू वाघमोडे रा. खडकलाट मुलगा भाऊ महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi25.pdf
10418 कागल  करजिवणे  दशरथ बाबू जाधव मुलगा शंकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi25.pdf
10419 कागल  करजिवणे  मैना कोम बाबू आंग्रे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi25.pdf
10420 कागल  करजिवणे  नायकू बाबाजी रेडेकर मुलगा कृष्णा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi25.pdf
10421 कागल  करजिवणे  भैरू आपा भराडा यास मुलगा दादू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi26.pdf
10422 कागल  करजिवणे  रामा जोती पोवार मुलगा शंकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi24.pdf
10423 कागल  करजिवणे  भाऊ रामा साबळे रा. हळदी मुलगा तुकाराम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi23.pdf
10424 कागल  करजिवणे  तुळसा कोम आबा मसवेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi23.pdf
10425 कागल  करजिवणे  सुभाना सतू गोजारा मुलगा बाळू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi23.pdf
10426 कागल  करजिवणे  विठू राघू भराडा मुलगी आंबू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi22.pdf
10427 कागल  करजिवणे  लक्षुमण गोविंदा वाघरे मुलगा तुकाराम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi22.pdf
10428 कागल  करजिवणे  लक्षुमण बाबाजी नालवडेकर मुलगा सदु महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi22.pdf
10429 कागल  करजिवणे  हरी भैरू चिकाटे / चकाटे महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi22.pdf
10430 कागल  करजिवणे  बंडू आबा बेलेकर मुलगा तुकाराम महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi21.pdf
10431 कागल  करजिवणे  भागोजी केदारी कुरळे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi21.pdf
10432 कागल  करजिवणे  बंडू आबा बेलेकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi21.pdf
10433 कागल  करजिवणे  परसू जोती हेसुरा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi21.pdf
10434 कागल  करजिवणे  आबा सुभाना माने  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi20.pdf
10435 कागल  करजिवणे  यसबा गणू पोवार मुलगी मंजुळा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi20.pdf
10436 कागल  करजिवणे  तुकाराम भैरू चकोटे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi20.pdf
10437 कागल  करजिवणे  रामा देवबा कारंडे रा. दौलतवाडी मुलगी जना महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi20.pdf
10438 कागल  करजिवणे  रामा बाळू भराडे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi52.pdf
10439 कागल  करजिवणे  तातोबा बाबाजी गोंदुकुणे महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi52.pdf
10440 कागल  करजिवणे  भाऊ नायकू सुरवसी रा.कोल्हापूर मुलगा दत्तू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi52.pdf
10441 कागल  करजिवणे  वासू जोती भोकरे मुलगी सोनी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi52.pdf
10442 कागल  करजिवणे  विठू राघू भराडे मुलगा परशुराम महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi52.pdf
10443 कागल  करजिवणे  होशी नाना अंबाजी रेडेकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi51.pdf
10444 कागल  करजिवणे  सुंदरा गोविंदा आरागडे महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi51.pdf
10445 कागल  करजिवणे  सोनी नरु आंगरे महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi51.pdf
10446 कागल  करजिवणे  बापू तुकाराम लाड महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi50.pdf
10447 कागल  करजिवणे  रामा पिरबा चवाण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi50.pdf
10448 कागल  करजिवणे  पांडुरंग भंडू देसुरे महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi50.pdf
10449 कागल  करजिवणे  शेवंती सतु मसवेकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi50.pdf
10450 कागल  करजिवणे  रकमा सतु मसवेकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi50.pdf
10451 कागल  करजिवणे  रामा पिरबा चवाण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi50.pdf
10452 कागल  करजिवणे  धोंडी राऊ शेटके मुलगा दिनकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi50.pdf
10453 कागल  करजिवणे  नारायण दशरथ जाधव महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi49.pdf
10454 कागल  करजिवणे  दत्तू भागोजी लाड मुलगी कृष्ण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi49.pdf
10455 कागल  करजिवणे  तुकाराम अर्जुना तिपे मुलगा नाना महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi49.pdf
10456 कागल  करजिवणे  भैरू बाबू जाधव मुलगी सुंदरा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi49.pdf
10457 कागल  करजिवणे  रामा पिरबा चवाण मुलगी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi49.pdf
10458 कागल  करजिवणे  भयना कोम दत्तू तिपे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi48.pdf
10459 कागल  करजिवणे  दत्तू रामा तिपे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi48.pdf
10460 कागल  करजिवणे  हिरा दत्तू रामा तिपे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi48.pdf
10461 कागल  करजिवणे  दशरथ दत्तू तिपे महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi48.pdf
10462 कागल  करजिवणे  दत्तू रामा तिपे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi48.pdf
10463 कागल  करजिवणे  नरु नाना आंगरे मुलगा गणपती महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi48.pdf
10464 कागल  करजिवणे  गोविंदा राऊ भोसले मुलगा तुकाराम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi47.pdf
10465 कागल  करजिवणे  लक्ष्मण कुशापा मसवेकर मुलगा विठोबा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi46.pdf
10466 कागल  करजिवणे  कृष्णा नाना पाटील मुलगी सोनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi46.pdf
10467 कागल  करजिवणे  शंकर धोंडी आरागडे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi45.pdf
10468 कागल  करजिवणे  बाबू यल्लापा भराडे मुलगा रामू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi45.pdf
10469 कागल  करजिवणे  चिंगु कोम सदू वाघमोडे रा. लाट महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi44.pdf
10470 कागल  करजिवणे  रामू तातोबा गोंडीकुणे मुलगी बयाबाई महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi44.pdf
10471 कागल  करजिवणे  खंडू गणू देसुरे मुलगा पांडुरंग महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi44.pdf
10472 कागल  करजिवणे  हरी सिदू बाबर मुलगा सिदू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi44.pdf
10473 कागल  करजिवणे  तुकाराम जोती देसुरा मुलगा कृष्णा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi42.pdf
10474 कागल  करजिवणे  रामा सिवराम भोसले महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi42.pdf
10475 कागल  करजिवणे  बाळा चंद्रापा शेटके मुलगी रकमी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi42.pdf
10476 कागल  करजिवणे  केरबा धोंडबा आरागडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi41.pdf
10477 कागल  करजिवणे  तानी लक्ष्मण भराडे महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi41.pdf
10478 कागल  करजिवणे  भिवा बाळू बेलेकर मुलगी क्रीष्णी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi40.pdf
10479 कागल  करजिवणे  गोपाळा बाबु शेटके मुलगी सोनी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi40.pdf
10480 कागल  करजिवणे  सिदोजी कृष्णा बेलेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi39.pdf
10481 कागल  करजिवणे  बाबू सटकू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi39.pdf
10482 कागल  करजिवणे  तुका राऊ भराडे मुलगी आकाताई महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi39.pdf
10483 कागल  करजिवणे  धोंडी यसबा आरागडा मुलगा केरबा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi39.pdf
10484 कागल  करजिवणे  जिऊ कोम लक्ष्मण माने महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi38.pdf
10485 कागल  करजिवणे  विष्णू लक्ष्मण जाधव रा. दौलतवाडी मुलगा भिवा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi38.pdf
10486 कागल  करजिवणे  कुंडलिका सुभाना भोकरे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi37.pdf
10487 कागल  करजिवणे  दशरथा बाबू जाधव मुलगा नारायण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi37.pdf
10488 कागल  करजिवणे  तुकाराम लक्ष्मण मसवेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi36.pdf
10489 कागल  करजिवणे  रामा लक्ष्मण सिंदे सिन्देवाडी मुलगा शामू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi36.pdf
10490 कागल  करजिवणे  आऊ कोम रानबा नलवडा रा. कोडणी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi35.pdf
10491 कागल  करजिवणे  नारायण तुकाराम पोवार  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi35.pdf
10492 कागल  करजिवणे  गणू यसबा टेबुगडा मुलगी अनुसया महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi35.pdf
10493 कागल  करजिवणे  सई कोम जोती बाबर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi34.pdf
10494 कागल  करजिवणे  गोविंदा आवबा आरागडा मुलगा सदु महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi34.pdf
10495 कागल  करजिवणे  हरी विठू भोकरे मुलगा नाना  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi34.pdf
10496 कागल  करजिवणे  येसबा गणू पोवार  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi33.pdf
10497 कागल  करजिवणे  लक्ष्मण कुशापा मसवेकर मुलगा तुकाराम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi33.pdf
10498 कागल  करजिवणे  कृष्णा लक्ष्मण बेलेकर मुलगा सिदोबा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi33.pdf
10499 कागल  करजिवणे  तुकाराम जोती पोवार मुलगा नारायण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi33.pdf
10500 कागल  करजिवणे  लक्ष्मण धोंडी भराडे मुलगा मारुती महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi32.pdf
10501 कागल  करजिवणे  भैरू सुबराव देवडकर रा. सोनगे मुलगा सातापा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi31.pdf
10502 कागल  करजिवणे  महादू तुकाराम भराडे मुलगी हौशी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi31.pdf
10503 कागल  करजिवणे  यसबा गणू पोवार मुलगा रामा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi30.pdf
10504 कागल  करजिवणे  हरी भैरू चकाटे मुलगी सोनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi30.pdf
10505 कागल  करजिवणे  धोंडी राऊ शेटके मुलगा रामा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi29.pdf
10506 कागल  करजिवणे  सिवरामा हरी भोसले रा. पिराचीवाडी मुलगा रामा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi29.pdf
10507 कागल  करजिवणे  गोपाळा बाळा गुरव मुलगा तुकाराम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi29.pdf
10508 कागल  करजिवणे  धोंडी लक्ष्मण बेलेकर मुलगी बायाका महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi28.pdf
10509 कागल  करजिवणे  जिवा शेकू मसवेकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi25.pdf
10510 कागल  करजिवणे  आणु कोम सिदू बाबर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi25.pdf
10511 कागल  करजिवणे  विष्णू रामा भोकरे मुलगा गणपती महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi25.pdf
10512 कागल  करजिवणे  गोविंदा राऊ भोसले मुलगी आकु महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi25.pdf
10513 कागल  करजिवणे  हरी बाळकू पोवार मुलगा नाव बाळकू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi26.pdf
10514 कागल  करजिवणे  सुभाना विठू भोकरे मुलगा कुंडलिक  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi24.pdf
10515 कागल  करजिवणे  गंगू हरी भोकरे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi23.pdf
10516 कागल  करजिवणे  बायजी बाळू चेटके  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi23.pdf
10517 कागल  करजिवणे  मसू जोती भोकरे मुलगी हौशाका महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi23.pdf
10518 कागल  करजिवणे  शेकू कुशापा मसवेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi22.pdf
10519 कागल  करजिवणे  बाळा चंद्रापा शेटके मुलगा जिवा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi22.pdf
10520 कागल  करजिवणे  रामू देवबा कारंडे रा. दौलतवाडी मुलगा शिवापा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi22.pdf
10521 कागल  करजिवणे  मरू नाना आंगरे मुलगी सोनी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi22.pdf
10522 कागल  करजिवणे  नाना भागोजी भराडे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi21.pdf
10523 कागल  करजिवणे  सन्तु यसबा मसवेकर मुलगी सुंदरा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi21.pdf
10524 कागल  करजिवणे  रामा मानकू पाटील बेलेवाडी मुलगी बाळजाई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi21.pdf
10525 कागल  करजिवणे  गुंडू आबा पोवार मुलगी कोयना  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi21.pdf
10526 कागल  करजिवणे  मंजू कोम गोपाळा गोजारे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद karanjivane modi20.pdf
10527 कागल  साके   राऊ कृष्णा पा। यासी मुलगा नाव संभू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10528 कागल  साके  बाळू रामा पा। यासी मुलगी नाव कासू  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10529 कागल  साके  सिवराम बाळा पा। यासी मुलगा नाव दाजी (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10530 कागल  साके  संतू रामा मोंगणे सावर्डे खुर्द यासी मुलगी नाव हौसी  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10531 कागल  साके  काळू धोंडी तुंर्बे यास यांसी मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10532 कागल  साके  आबा संतू पा। यासी मुलगा नाव येसबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10533 कागल  साके  गणू म्हादू मगदूम चोवेकर यांसी मुलगी नाव मोहना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10534 कागल  साके  गोपाळा रामा बाचणीकर यास मुलगी आनू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10535 कागल  साके  धोंडी संतू आगलावे यास मुलगा लक्षुमण (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10536 कागल  साके  धोंडी आसरु पा। यासी मुलगी दादू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10537 कागल  साके  तुकपा अंबाजी पा। यासी मुलगा बाळा संतू चौगले याचे घरी  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10538 कागल  साके  कृष्णा विठू बाबर यास मुलगा नाव तुका (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10539 कागल  साके  बाबाजी कुशापा बाचणकर यासी मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10540 कागल  साके  दतू दाजी पा। यासी मुलगा नाव रामा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10541 कागल  साके  राघू बाबाजी ससे यासी मुलगी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10542 कागल  साके  सकोबा गणू पाटील यास मुलगा नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10543 कागल  साके  रामा कृष्णा रावण रा।र इसपुरली (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10544 कागल  साके  यल्ली आई राई भोसली यास मुलगा राघू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10545 कागल  साके  तारा आईचे नाव लक्ष्मीबाई पवारीण यासी मुलगी  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10546 कागल  साके  सुबू कुशापा शेंडे यास मुलगा नाव म्हादू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi45.pdf
10547 कागल  साके   गोविंदा रामा बावचणकर यास मुलगी तुळसा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10548 कागल  साके  गणू नावबा ससे यास मुलगी नाव धोंडू  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10549 कागल  साके  दादू रामा मोंगणे यास मुलगा नाव (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10550 कागल  साके  दुल्यापा बाबाजी कोराणे यासी मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10551 कागल  साके  सिवराम बिन जानबा नरके यासी मुलगा नाव ठेवणे पूर्वी मयत (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10552 कागल  साके  सुबू नारु पाटील यास मुलगी नाव सावित्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10553 कागल  साके  संतू रावबा निऊंगरा यासी मुलगी नाव हावसी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10554 कागल  साके  भागोजी भयरु पालटाण यांस मुलगा नांव नाना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10555 कागल  साके  तुका बाबाजी निऊंगरा यास मुलगा नाव बाबू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10556 कागल  साके  दौलू नरु पाटील यास मुलगी नाव मुक्ता (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10557 कागल  साके  गोपाळा रामा पा। यास मुलगा नाव सखाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10558 कागल  साके  ज्ञानू बाळा डाफळे यांस मुलगा नांव दिनकर (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10559 कागल  साके  कृष्णा विठू बाबर यास मुलगा नाव जानबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10560 कागल  साके  धोंडी बाळा पा। यासी मुलगी हावसी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10561 कागल  साके  संतू परवता रेडेकर यासी मुलगा नाव दिनकर (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10562 कागल  साके  नाना बाबाजी निऊंगरे यासी मुलगी म्हवना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10563 कागल  साके  लक्ष्मण आपा पा। यास मुलगा बाजीराव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10564 कागल  साके  दादू राऊ निऊंगरा यास मुलगा नाव (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10565 कागल  साके  उमा कोम बाबाजी कोराणा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10566 कागल  साके  शंकर राघू चौगले रहा. आवळी बु. यासी मुलगा येसबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi46.pdf
10567 कागल  साके  गणू लिंबा पा। यास मुलगी मोहना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10568 कागल  साके  नानी बाप भागोजी  पाटील (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10569 कागल  साके  लिंबा बाळा बाचणकर यास मुलगा नाव कृष्णा(.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10570 कागल  साके  दौलू यसबा चौगला यास मुलगा नाव सकाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10571 कागल  साके  भागोजी राऊ पा। येवतीकर यास मुलगा नाव बलवंत (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10572 कागल  साके  कृष्णा म्हादू घराळ यास मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10573 कागल  साके  सई कोम नाना पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10574 कागल  साके  विठू आपा पाटील यास मुलगी नाव पार्वती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10575 कागल  साके  धोंडी बि॥ मनोबा ससे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10576 कागल  साके  कृष्णा गणू पाटील यास मुलगा गणपतराव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10577 कागल  साके  सुंदरा कोम बाबाजी पाटील (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10578 कागल  साके  शिवबा मरगू बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10579 कागल  साके  सकाराम तुकाराम पा। यास मुलगा नांव शंकर (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10580 कागल  साके  हरी सुभाना तुंर्बे यास मुलगा नाव धोंडबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10581 कागल  साके  बाळा राघू रेडकर यास मुलगा दतू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10582 कागल  साके  गणू हणमा जाधव रा. चांदवाडी यास मुलगा नाव बंडू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10583 कागल  साके  गोपाळा माणकू पा। यास मुलगी नाव तुळसा (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10584 कागल  साके  कुशापा रावबा निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10585 कागल  साके  आबा कृष्णा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10586 कागल  साके  तुकाराम गोपाळा तुंर्बे यास मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi47.pdf
10587 कागल  साके  सुंद्रा बाप सखाराम निऊंगरा  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10588 कागल  साके  भागोजी रावजी पा। यांस मुलगी नाव तानीबाई (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10589 कागल  साके  तुका गोपाळा तुंर्बे याची मुलगी (मृ.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10590 कागल  साके  दादू बाळा व्हनाळकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10591 कागल  साके  कृष्णा विठू बाबर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10592 कागल  साके  गोपाळ माणकू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10593 कागल  साके  गणू नारु पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10594 कागल  साके  सावित्री बापाचे नाव गोपाळा पा। रा. नंदीवाळ (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10595 कागल  साके  तुळसा बापाचे नाव म्हादू नलवडा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10596 कागल  साके  सावबा सखाराम आगलावे यास मुलगा दादू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10597 कागल  साके  धोंडी संतू मांगले यास मुलगी नांव बाळाबाई (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10598 कागल  साके  कृष्णा राऊ ढेरे रहा. ठिपकुर्ली यास मुलगी नाव येसू  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10599 कागल  साके  बाबू नागूजी मांगले यासी मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10600 कागल  साके  हरी येसबा चौगला यासी मुलगी नाव आकू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10601 कागल  साके  तुका रावबा निऊंगरा यासी मुलगा नाव जानू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10602 कागल  साके  नांव ठेले नाही बाप बाबू नागुजी मांगले (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10603 कागल  साके  रावजी बाबाजी लोहार रा. चिखली यास मुलगा सखाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10604 कागल  साके  सावबा नारु पाटील यास मुलगा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10605 कागल  साके  भागू कोम माणकू नरके (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10606 कागल  साके  रामा राऊ चौगला यास मुलगी सावित्री (म.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi48.pdf
10607 कागल  साके  लक्ष्मण हणमा पाटील रा. मळगे खुर्द यास मुलगी चंद्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10608 कागल  साके  गोविंदा माणकू पा। यास मुलगा ज्ञानू  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10609 कागल  साके  दादू येसबा चौगला यासी मुलगा नाव कृष्णा (.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10610 कागल  साके  तुका म्हादू घराळ यास मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10611 कागल  साके  नानी बापाचे नाव रामा धोडी पा। रहा. साके (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10612 कागल  साके  आऊ कोम आश्रु पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10613 कागल  साके  कासू कोम जानबा घराळ (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10614 कागल  साके  बलवंत बाबू पा। रा. अर्जुनवाडा यास मुलगी हावसी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10615 कागल  साके  भाऊ येसबा चौगला यास मुलगी नांव मंजुळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10616 कागल  साके  दादू सावबा आगलावे (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10617 कागल  साके  विठू बाबाजी घराळ (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10618 कागल  साके  गवरा कोम नावजी सशा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10619 कागल  साके  सिवराम बाळा पा। यास मुलगी नाव रकमा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10620 कागल  साके  धोंडी आश्रु पा। यास मुलगा हरी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10621 कागल  साके  म्हादू गणू मगदूम रा. चोये यास मुलगा नाव विष्णू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10622 कागल  साके  नाना ईश्र्वरा पा। रा. निगवे यास मुलगा लहू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10623 कागल  साके  भयना कोम आपा बाचणकर (म.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10624 कागल  साके  बाळी कोम सोनबा पा। रा. इसपुर्ली (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10625 कागल  साके  सखोबा गणू पा। यास मुलगा नाव दतू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10626 कागल  साके  गोविंदा बाबू पा। रा. बाचणी यासी मुलगी नाव विठा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi49.pdf
10627 कागल  साके   बाळी बाप लक्ष्मण गवशे  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10628 कागल  साके   हौसी बाप सिवराम नरके (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10629 कागल  साके  तानू बाप धोंडी पा। (म.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10630 कागल  साके  तानू बाप बाळू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10631 कागल  साके  तुका नाना पाटील यास मुलगी नाव कमळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10632 कागल  साके  विठू ईश्र्वरा चौगला यास मुलगी चिंगा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10633 कागल  साके  संतू जोती कोतळे यास मुलगी नाव कृष्णी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10634 कागल  साके  आसरू बाबाजी पा। यास मुलगी नाव सावित्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10635 कागल  साके  रामा धुळू पा। यास मुलगा आनंदा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10636 कागल  साके  कृष्णा म्हातारा पा। सावर्डे बु. (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10637 कागल  साके  बाळा रामा पा। यासी मुलगी नाव हौसी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10638 कागल  साके  सोनबा गणू पा। यासी मुलगा परसू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10639 कागल  साके  धोंडी रावजी पा। यास मुलगा नाव राऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10640 कागल  साके  राऊ कृष्णा पा। यास मुलगी नाव जना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10641 कागल  साके  सुबू नारु पा। यासी मुलगी नाव पार्वती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10642 कागल  साके  भागोजी धोंडी चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi50.pdf
10643 कागल  साके  कुसा कोम धोंडी निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10644 कागल  साके  मोहना बाप गणू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10645 कागल  साके  लिंबा बाळा बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10646 कागल  साके  कमळी बाप गणू आश्रु पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10647 कागल  साके  कुसा कोम धोंडी निगुरा  (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10648 कागल  साके  राघू बाबू ससे यासी मुलगी नाव हिरा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10649 कागल  साके  संतू धुळू पा। यासी मुलगी नाव अनुसया (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10650 कागल  साके  तुका गोपाळ तुरंबे यासी मुलगी नांव तारा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10651 कागल  साके  धोंडी संतू आगलावे यासी मुलगी सावित्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10652 कागल  साके  बाबू येसबा चौगला यासी मुलगी नाव रकमा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10653 कागल  साके  दादू नरु पा। यासी मुलगा नाव श्रीपती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10654 कागल  साके  बाज~या नागोजी चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10655 कागल  साके  भाऊ तुका पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10656 कागल  साके  आकोबा संतू देवणे रा. वडिंगे पेटा करवीर यास मुलगी नाव सावित्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10657 कागल  साके  रामा धोंडी पा। यास मुलगा दगडू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10658 कागल  साके  रानू कोम बाबाजी निंगूरे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10659 कागल  साके  राऊ गणू पा। यासी मुलगा नाव सतबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10660 कागल  साके  सावबा आपा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10661 कागल  साके  सुंद्रा कोम सटू हरेल (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10662 कागल  साके  कोई कोम बाळा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10663 कागल  साके  अबा संतू पा। यासी मुलगा नाव कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10664 कागल  साके  गोविंदा नामा बाचनकर यासी मुलगा नाव परसू  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10665 कागल  साके  बाळा बाबाजी शेंड्या यास मुलगी नाव साती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10666 कागल  साके  विष्णू नाना पा। यासी मुलगी नाव नानी (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi51.pdf
10667 कागल  साके  धोंडी बाळा पा। यासी मुलगी नाव साऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10668 कागल  साके  संतोबा रावबा निंगुरा यासी मुलगा नाव गणू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10669 कागल  साके  बाबू कुशापा बाचणकर यासी मुलगा नाव गणू (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10670 कागल  साके  गोपाळा रामा बाचणकर यासी मुलगा नाव हरी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10671 कागल  साके  नाना बाबाजी निंगुरा यासी मुलगी नाव आऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10672 कागल  साके  येसू कोम धोंडी चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10673 कागल  साके  पार्वती बाप विठू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10674 कागल  साके  राऊ संतू आगलावे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10675 कागल  साके  तारा बाप बाळू चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10676 कागल  साके  गणू लिंबा पा। यासी मुलगी नाव वालू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10677 कागल  साके  बाळा येसबा मांगले यासी मुलगा नाव यसबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10678 कागल  साके  विठू रावजी खराडा यासी मुलगा नाव बापू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10679 कागल  साके  बाळा लिंबा पा। यास मुलगा नाव विठल (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10680 कागल  साके  दादू रावबा निंगुरा यास मुलगा नाव जानबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10681 कागल  साके  दौलू बाबू पा। यास मुलगी नाव सोनू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10682 कागल  साके  गणू आसरु पा। यासी मुलगी  नांव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10683 कागल  साके  गणपती बिन मारुती पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10684 कागल  साके  सावित्री बाप सुबू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10685 कागल  साके  श्रीपती दादू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10686 कागल  साके  कमळा बाप आसरु पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi52.pdf
10687 कागल  साके  हौसी आई तारा पवारीण (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10688 कागल  साके  भिमा सटू हरेल यासी मुलगा नाव धोंडी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10689 कागल  साके 
विष्णू कृष्णा म्हादू घराळ यास मुलगा नाव नाना (ज.) 
महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10690 कागल  साके  रामा नारु पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10691 कागल  साके  तारा आईचे नाव लक्ष्मीबाई पवारीण यासी मुलगी तानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10692 कागल  साके  तुका बाबाजी निऊंगरा याचा मुलगा श्रीपती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10693 कागल  साके  गणू संतू निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10694 कागल  साके  आबा सटू हरेल यास मुलगा नाव दतू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10695 कागल  साके  बाळा धोंडी निऊगरा यास मुलगी नाव धोंडी (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10696 कागल  साके  गोपाळा माणकू नरके यास मुलगा गणू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10697 कागल  साके  लहू कृष्णा पानारी यास मुलगी नाव येसाबाई  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10698 कागल  साके  कुसा कोम रामा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10699 कागल  साके  रामु राऊ चौगला यासी मुलगी नाव कृष्णी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10700 कागल  साके  आबा सुबराव पाटील रा.चुये पेटा करवीर यास मुलगी नाव जनी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10701 कागल  साके  श्रीपती दादू पाटील रा. म्हाळुंगे पेटा करवीर यासी मुलगी नाव हौसी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10702 कागल  साके  आपा बाळु तुरंबे यास मुलगा नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10703 कागल  साके  बाळू रामा पाटील बुलवळे बुा। यासी मुलगी नाव साऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10704 कागल  साके  हौसी बाप गणू पा। बिद्रीकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10705 कागल  साके  भयणा बाप गणू आश्रु पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10706 कागल  साके  जानबा दादू निऊंगरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi53.pdf
10707 कागल  साके  धोंडी संतू मांगले यास मुलगी नाव वालू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10708 कागल  साके  हरी सुबाना तुरंबे यास मुलगी मुक्ता (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10709 कागल  साके  दगडू रामा पाटील यास मुलगा नाव कुशापा (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10710 कागल  साके  सावबा नारु पाटील यास मुलगा नाव रामा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10711 कागल  साके  रामा लिंबा पाटील बेलवळे बु. यास मुलगा शंकर (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10712 कागल  साके  विठू रावजी दराडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10713 कागल  साके  आंबू कोम गोविंदा पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10714 कागल  साके  म्हादू नान्यापा सुरवसी राह. पिंपळगाव यास मुलगी नाव धोंडू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10715 कागल  साके  विठू ईश्र्वरा चौगला यास मुलगी नाव सावित्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10716 कागल  साके  कृष्णा रकू पा। केंबलीकर यासी मुलगी नाव तारा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10717 कागल  साके  जोती संभू पोवार शेंडुरकर यास मुलगा गणू (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10718 कागल  साके  सावित्री बाप आसरू बाबाजी पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10719 कागल  साके  नानी बाप विष्णू नाना पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10720 कागल  साके  तुकाराम गोपाळा चौगला ठिपकुरलीकर मुलगा लक्षुमण (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10721 कागल  साके  गणू सखोबा बराले रा।र कळंबे पेटा करवीर यास मुलगी अनुसया (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10722 कागल  साके  संतू बिन भिवा पाटील रा. साके यास मुलगी नाव सोनू (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10723 कागल  साके  महादू बिन गणू मगदूम चुवेकर यास मुलगानाव गणू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10724 कागल  साके  गोपाला रगू आगलावे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10725 कागल  साके  विठू बापू ससे यास मुलगा नाव श्रीपती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10726 कागल  साके  दतू दाजी पा। रा. साके यास मुलगा नाव दसरथा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10727 कागल  साके  लक्ष्मण राघू गवसे रा. साके यास मुलगा नाव ठेवणे पूर्वी मयत  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10728 कागल  साके  बाबू नागू मांगले रा. साके यास मुलगी नाव तानी  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10729 कागल  साके  भाऊ बिन बाबाजी ल्होकरे रा. चिखली ज. कागल यासी मुलगी नाव हौसी  (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10730 कागल  साके  दगडू रामा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi54.pdf
10731 कागल  साके  लक्षुमण राघू गवशे याचा मुलगा नाव ठेवणे पूर्वी मयत (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10732 कागल  साके  तुळसा बाप गोपाळा माणकू पा। (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10733 कागल  साके  काळू धोंडी चौगला यासी मुलगा सावित्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10734 कागल  साके  दौलू माणकू पा। यासी मुलगा नाव धुळू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10735 कागल  साके  संतू रावबा निंगुरा यासी मुलगा नाव गणपती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10736 कागल  साके  नानी बाप तुका रावबा निंगूरा (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10737 कागल  साके  गणपती संतू निंगुरा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10738 कागल  साके  धोंडी केदू सुतार यास मुलगा नाव बंडू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10739 कागल  साके  हरीबा सतबा पा। बेलवळे खुर्द यासी मुलगी मंजुळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10740 कागल  साके  नारु बिन विठोबा घराळ यासी मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10741 कागल  साके  महिपती कुशापा नंदगावकर यास मुलगी सावित्री (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10742 कागल  साके  आपा दाजी खराडा यासी मुलगा नाव सखाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10743 कागल  साके  सुबराव नारु पा। यास मुलगी नाव चांगूना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10744 कागल  साके  दादू रावबा निऊंगरे यास मुलगा नाव बापू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10745 कागल  साके  दादू नारु पाटील यास मुलगी नाव कृष्णा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10746 कागल  साके  दादू बाळा चौगला यास मुलगा नाव परसु (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi55.pdf
10747 कागल  साके  हरी येसबा चौगला यास मुलगा धोंडू  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10748 कागल  साके  ईश्र्वरा नाना पाटील रा. निगवे यास मुलगी नाव हिरा  (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10749 कागल  साके  गोपाळा संतू साटे यास मुलगा नाव भैरु (ज.)  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10750 कागल  साके  धोंडी रावजी पाटील यास मुलगा नाव महादू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10751 कागल  साके  धोंडी बाळा पाटील यास मुलगी नाव गौरा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10752 कागल  साके  नागो रावजी पा। यासी मुलगी नाव बाळू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10753 कागल  साके  तुका नाना पा। केंबलीकर यासी मुलगी नाव मंजा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10754 कागल  साके  रामा गोपाळा आगळे यासी मुलगी नांव मंजी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10755 कागल  साके  शंकर सखाराम पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10756 कागल  साके  आकू कोम दाजी खराडा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10757 कागल  साके  हौसी बाप भाऊ पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10758 कागल  साके  आंबू कोम सुबाना पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10759 कागल  साके  दुला बाबाजी कोराणा यास मुलगा नाव बापू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10760 कागल  साके  संतू धुळू पाटील यास मुलगा नाव बापू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10761 कागल  साके  कृष्णा हरी पाटील यास मुलगी नाव पार्वती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10762 कागल  साके  धोंडी सतबा आगलावे यास मुलगी नाव नानी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10763 कागल  साके  दुलबा बाबाजी कोराणे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10764 कागल  साके  सिवरामभागोजी खाडे  यास मुलगी नाव कंबळा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10765 कागल  साके  गोपाळा रामा बाचणकर यास मुलगी नाव तानू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10766 कागल  साके  गणू लिंबा पाटील यास मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi56.pdf
10767 कागल  साके  विठू आपा पाटील याची मुलगी नाव तुळसा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10768 कागल  साके  लक्षीमण रामू गवसे यास मुलगी नाव चंदरी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10769 कागल  साके  रामा धोंडी पाटील यास मुलगा सुब्राव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10770 कागल  साके  गोविंदा कुशापा वाडकर व्हनाळीकर यास मुलगा संभू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10771 कागल  साके  मानकू धोंडी आगलावे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10772 कागल  साके  विठू आपा पाटील याचा मुलगा नाव रामा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10773 कागल  साके  गोविंदा रामा बाचणकर यास मुलगी नाव कासू (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10774 कागल  साके  नाना बाबाजी निऊंगरे यास मुलगी नाव आंबू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10775 कागल  साके  श्रीपती आपा तुरंबे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10776 कागल  साके  येसू बिन गणू पा। (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10777 कागल  साके  गोविंदा मानकू पाटील यास मुलगा नाव गणू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10778 कागल  साके  दौलू नरु पाटील यास मुलगा नाव गंगाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10779 कागल  साके  सखोबा रावबा निऊंगरे यास मुलग नाव मैना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10780 कागल  साके  श्रीपती आबा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10781 कागल  साके  गणू कुशापा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10782 कागल  साके  गोविंदा भैरु पाटील यास मुलगी हौसी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10783 कागल  साके  सखाराम संतू पाटील यास मुलगी नाव साऊ (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10784 कागल  साके  सुब्राव रामा पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10785 कागल  साके  नाथा बाबू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10786 कागल  साके  दादू बापू चौगला रा. चिखली, पेटा करवीर यास मुलगी नाव शांती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi57.pdf
10787 कागल  साके  बाबू भैरु पाटील याची मुलगी नाव मंजुळा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10788 कागल  साके  बाळा मोती व्हनाळकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10789 कागल  साके  सिवा दादू चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10790 कागल  साके  तानू बाप गोपाळा बाचणकर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10791 कागल  साके  दगडू रामा पा। यासी मुलगा नाव शंकर (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10792 कागल  साके  राघू बाबू ससे यासी मुलगा नाव आवबा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10793 कागल  साके  गोपाळा माणकू नरके यास मुलगी नाव आकू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10794 कागल  साके  दादू येसबा चौगला यास मुलगी नाव जोती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10795 कागल  साके  बाळू विठू पाटील रा. सावरडे खुर्द यास मुलगा शंकर (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10796 कागल  साके  विष्णू नाना पाटील यास मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10797 कागल  साके  रमा कोम बाबू ससे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10798 कागल  साके  भिवा आर्जुना पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10799 कागल  साके  संभा राऊ पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10800 कागल  साके  लक्षुमण आबा पाटील यास मुलगा नाव आंकुशा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10801 कागल  साके  भाऊ येसबा चौगला यास मुलगी नाव आकू (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10802 कागल  साके  नाना संतू पाटील यास मुलगी नाव धोंडू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10803 कागल  साके  कृष्णा भाऊ पोवार रा. वडिंगे पेटा करवीर मुलगी हौशा (.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10804 कागल  साके  रामा सावबा चौगला यास मुलगा नांव नाना (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10805 कागल  साके  दतू गोपाळा तुरंबे यास  मुलगी नाव हौसी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10806 कागल  साके  रामा रागू गवसे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi58.pdf
10807 कागल  साके  भाऊ विठू पाटील यासमुलगी नाव धोंडू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10808 कागल  साके  नाना दाजी खराडे यास मुलगी नाव आनू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10809 कागल  साके  तुकाराम बाबाजी निऊंगरायास मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10810 कागल  साके  शेंकर दौलू आगळे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10811 कागल  साके  तुका रानबा पाटील यास मुलगा नाव मारुती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10812 कागल  साके  सखाराम तुकाराम पाटील यास मुलगा सिवा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10813 कागल  साके  नाना रामा चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10814 कागल  साके  तुळसा कोम बापू पाटील रा. कुरुकली पेटा करवीर (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10815 कागल  साके  रावबा भवाना निऊंगरे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10816 कागल  साके  दादू सतबा आगळे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10817 कागल  साके  तुकाराम बाबाजी निऊंगरे याची मुलगी (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10818 कागल  साके  तुकाराम गोपाळा तुरंबे यास मुलगा नाव दगडू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10819 कागल  साके  कृष्णा म्हादू घराळ यास मुलगा नाव सखाराम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10820 कागल  साके  सिवराम बाळा पाटील यास मुलगी नाव गंगू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10821 कागल  साके  साळू बाप बाबू चौगला (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10822 कागल  साके  रामा नाना खराडे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10823 कागल  साके  आंकुशा लक्षुमण पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10824 कागल  साके  शंकर दगडू पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10825 कागल  साके  विठू आपा पाटील यास मुलगी नाव ताराबाई (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10826 कागल  साके  बाबू येसबा चौगला यास मुलगी नाव कासू (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi59.pdf
10827 कागल  साके  रामा राऊ चौगला यास मुलगी गणपती (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi60.pdf
10828 कागल  साके  भागूजी येसबा घराळ यासी मुलगी नाव धोंडी (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi60.pdf
10829 कागल  साके  संतू रावबा निऊंगरा यास मुलगा नांव मयत (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi60.pdf
10830 कागल  साके  हौसी बाप नाना पाटील (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi60.pdf
10831 कागल  साके  दादू रामा ससे यास मुलगी नाव (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi60.pdf
10832 कागल  साके  धोंडू बाप तुका निऊंगरे (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi60.pdf
10833 कागल  साके  सावित्री बाप काळू धोंडी चौगला (म.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद sakemodi60.pdf
10834 कागल  मुरगुड  तुळसी रावजी बिन लिंबाजी कदम (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद MURGUDMODI1.PDF
10835 कागल  मुरगुड 
           रावजी बिन बापू कापशा (ज.)
महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद MURGUDMODI1.PDF
10836 कागल  मुरगुड  बाळा जोती बिन रकू भारमल (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद MURGUDMODI1.PDF
10837 कागल  मुरगुड  लक्ष्मण रामा बिन जोती गावडा (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद MURGUDMODI1.PDF
10838 कागल  मुरगुड  चंद्री बज्याबा ××पा मो~या (ज.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद MURGUDMODI1.PDF
10839 कागल  मुरगुड  कोंडू बाप दाजी कळांत्रा (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद MURGUDMODI1.PDF
10840 कागल  मुरगुड  जनी बापाचे (नाव ) येसबा मगदूम (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद MURGUDMODI1.PDF
10841 कागल  मुरगुड  नाव ठेवले नाही संतू बिा। बापू रोड्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद MURGUDMODI1.PDF
10842 कागल  मुरगुड  भाऊ बिन बाबाजी देवळ्या (मृ.) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद MURGUDMODI1.PDF
10843 कागल  मुरगुड  मंजी बाप रावजी भागोजी रावण (मृ.)