बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका शाहुवाडी

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1  शाहुवाडी कापशी  बाळा रामू थेरगावकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_1
2  शाहुवाडी कापशी  शीदू केदारे रावण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_1
3  शाहुवाडी कापशी  येशू आबा चौगुले रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_3
4  शाहुवाडी कापशी  रामा जनकू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_3
5  शाहुवाडी कापशी  लखू राणू गडकरी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_3
6  शाहुवाडी कापशी  बाळा लक्ष्मण केसरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_4
7  शाहुवाडी कापशी  लखू जोती बोरगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_4
8  शाहुवाडी कापशी  शिवा भैरू यादव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_4
9  शाहुवाडी कापशी  नायकू बाबाजी कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_5
10  शाहुवाडी कापशी  विठू रावजी कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_5
11  शाहुवाडी कापशी  सादू कृष्णा कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_6
12  शाहुवाडी कापशी  विष्णू गोपाळ मांगळलकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_6
13  शाहुवाडी कापशी  बाळा संतू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_7
14  शाहुवाडी कापशी  हरी सुभानी केसरी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_7
15  शाहुवाडी कापशी  तुका बापू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_8
16  शाहुवाडी कापशी  लखू सदू केसरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_8
17  शाहुवाडी कापशी  तुका बापू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_8
18  शाहुवाडी कापशी  लखू सखु केसरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_9
19  शाहुवाडी कापशी  ज्ञानू तात्या देसाई रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_9
20  शाहुवाडी कापशी  शामा कृष्ण कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_10
21  शाहुवाडी कापशी  खेजी विखू केसरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_10
22  शाहुवाडी कापशी  जयराम भैरू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_1
23  शाहुवाडी कापशी  लखू जोती नांगरे कोकरुडकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_1
24  शाहुवाडी कापशी  वीदू सिदू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_2
25  शाहुवाडी कापशी  सावळा तातू माने रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_2
26  शाहुवाडी कापशी  ज्ञानू भिवा कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_3
27  शाहुवाडी कापशी  घोडी राघू निकम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_3
28  शाहुवाडी कापशी  दानू रावजी सनगर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_4
29  शाहुवाडी कापशी  सखाराम काका पडवत रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_4
30  शाहुवाडी कापशी  बाळा गणू मामलेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_5
31  शाहुवाडी कापशी  नायकु बाबाजी कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_5
32  शाहुवाडी कापशी  बाली कृष्णा कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_6
33  शाहुवाडी कापशी  काशी कोम धोंडी खबाला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_6
34  शाहुवाडी कापशी  येशू जोती वारंग रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_6
35  शाहुवाडी कापशी  लखु जोती जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_7
36  शाहुवाडी कापशी  विटी कोम विठू भोसला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_7
37  शाहुवाडी कापशी  दादू भिवा गन कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_8
38  शाहुवाडी कापशी  विठी सुभाना रामा भोसला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_8
39  शाहुवाडी कापशी  सिदू केदारी रावण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_8
40  शाहुवाडी कापशी  तानी विठू माणगावकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_10
41  शाहुवाडी कापशी  रामा सालू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_10
42  शाहुवाडी कापशी  सावंन तातू माने रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_1
43  शाहुवाडी कापशी  बायनी सिद्दू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_1
44  शाहुवाडी कापशी  द्यानू भिवा कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_1
45  शाहुवाडी कापशी  रखमा कोम सिद्दू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_2
46  शाहुवाडी कापशी  भाऊ सिद्दू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_2
47  शाहुवाडी कापशी  तुकाराम गोरख नावेडीकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_3
48  शाहुवाडी कापशी  आकी कोन विठू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_3
49  शाहुवाडी कापशी  राऊ तुका कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_4
50  शाहुवाडी कापशी  हरनि विणू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_4
51  शाहुवाडी कापशी  रकमी सावळा कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_4
52  शाहुवाडी कापशी  कृष्ण विठू म्हासगडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_5
53  शाहुवाडी उचत  हरी बापू चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_5
54  शाहुवाडी उचत  सोनी रामा बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_5
55  शाहुवाडी उचत  गणपती बाळा जोति  पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_1
56  शाहुवाडी उचत  केशव तुका नारू चोगला   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_1
57  शाहुवाडी उचत  सखाराम हरी बाळू  चोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_1
58  शाहुवाडी उचत  कृष्णा  रामु बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_1
59  शाहुवाडी उचत  सोनी ज्ञानू संतू  पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_2
60  शाहुवाडी उचत  पुतळी रामा गोपाळा कोकाटे   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_2
61  शाहुवाडी उचत  धोंडी ज्ञानू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_2
62  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू रामा  पडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_3
63  शाहुवाडी उचत  वाली बाप रामा  पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_3
64  शाहुवाडी उचत  संतु रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_3
65  शाहुवाडी उचत  मंजी कोम  धोंडी विटू मोरबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_4
66  शाहुवाडी उचत  तुका नारू चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_4
67  शाहुवाडी उचत  राई कोम  गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_4
68  शाहुवाडी उचत भागी बाप तुका नारू चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_5
69  शाहुवाडी उचत  लकी हरी नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_5
70  शाहुवाडी उचत  सुंदरी कोम राणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_5
71  शाहुवाडी उचत  गोविंद रामा गोपाळ कोकाटा   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_6
72  शाहुवाडी उचत  जिजा कोम ज्ञानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_6
73  शाहुवाडी उचत  शारजा कोम राणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_6
74  शाहुवाडी उचत  ममता कोम राऊ विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_7
75  शाहुवाडी उचत  जिजि बाप राऊ  खंडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_7
76  शाहुवाडी उचत  बाप पिल्या तातु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_7
77  शाहुवाडी उचत  रायनी केटु म्हादु  पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_8
78  शाहुवाडी उचत  कोयना कोम नाटु बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_8
79  शाहुवाडी उचत  पोंड्या केदारी म्हादु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_8
80  शाहुवाडी उचत  जना कोम रामा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_8
81  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू रामु बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_8
82  शाहुवाडी उचत  भाऊ अर्जुना काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_9
83  शाहुवाडी उचत  राई कोम नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_9
84  शाहुवाडी उचत  विठु धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_9
85  शाहुवाडी उचत  कोंडया अर्जुना काळु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_10
86  शाहुवाडी उचत  हौसा तुका राम पडघा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_10
87  शाहुवाडी उचत  यशवंत बाबू लखु रावण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_10
88  शाहुवाडी उचत  तानी हरी नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_1
89  शाहुवाडी उचत  धोंडी विठू मोरबाळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_1
90  शाहुवाडी उचत  गणू पिल्या तातु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_1
91  शाहुवाडी उचत  गोविंद बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_2
92  शाहुवाडी उचत  केरू अर्जुना काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_2
93  शाहुवाडी उचत  दगड्या बाळा जोति पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_2
94  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू रामा गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_3
95  शाहुवाडी उचत  सई पांडू म्हादु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_3
96  शाहुवाडी उचत  सखू कोम कृष्णा मालुसरे (शिराळे)  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_3
97  शाहुवाडी उचत  गोपाळा म्हादु पाटील शिरगाव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_4
98  शाहुवाडी उचत  रामु राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_4
99  शाहुवाडी उचत  केदारी बाळा चौगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_4
100  शाहुवाडी उचत  बाळाई कोम काळु पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_5
101  शाहुवाडी उचत  दौलु कुशा पाटील याची मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_5
102  शाहुवाडी उचत  दौलु कुशा पाटील याची मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_5
103  शाहुवाडी उचत  गणू बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_6
104  शाहुवाडी उचत  भैरु खंडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_6
105  शाहुवाडी उचत  राई कोम जोति पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_6
106  शाहुवाडी उचत  सुभाना गणू पाटील वारकरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_7
107  शाहुवाडी उचत  सुभाकोम काळु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_7
108  शाहुवाडी उचत  चंद्रिबापू सिधू रावजी कोळसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_7
109  शाहुवाडी उचत  मैनीकोम म्हादु पाटील    रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_8
110  शाहुवाडी उचत  अनुसया लखु रावजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_8
111  शाहुवाडी उचत  शंकर बाळा कृष्णा  जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_8
112  शाहुवाडी उचत  रकमा कोम रावजी कोकता   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_9
113  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू धोंडी विटू मोरबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_9
114  शाहुवाडी उचत बाळू म्हादू पाटील    रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_9
115  शाहुवाडी उचत लक्ष्मण राम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_10
116  शाहुवाडी उचत धोंडी काशीबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_10
117  शाहुवाडी उचत तरीकोम म्हाहादू कोळसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_10
118  शाहुवाडी उचत भिवा काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_1
119  शाहुवाडी उचत चंद्रा तातू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_1
120  शाहुवाडी उचत सुभाकोम तातू पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_1
121  शाहुवाडी उचत गोविंद येसु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_2
122  शाहुवाडी उचत अप्पू अर्जुना काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_2
123  शाहुवाडी उचत बाळा जानु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_2
124  शाहुवाडी उचत ताई रामा  गोपाळा कोकाटा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_2
125  शाहुवाडी उचत सोनीकोम गगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_3
126  शाहुवाडी उचत  बळीकोम हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_3
127  शाहुवाडी उचत  जिजि आबा  विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_3
128  शाहुवाडी उचत  सोनी बाप तुका एमू पडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_3
129  शाहुवाडी उचत  लक्ष्मण केरू गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_4
130  शाहुवाडी उचत  तारू केदु नारू बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_4
131  शाहुवाडी उचत  आकु गोपाळा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_4
132  शाहुवाडी उचत  गोपाळा गोविंद बाळा चौगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_5
133  शाहुवाडी उचत  पारू हरी गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_5
134  शाहुवाडी उचत  धोंडया केदु महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_6
135  शाहुवाडी उचत  गणू रामा गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_6
136  शाहुवाडी उचत  दगडू बाळा जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_7
137  शाहुवाडी उचत  लक्ष्मण बाप सदु महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_7
138  शाहुवाडी उचत  भागी तुका नारू चौगला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_7
139  शाहुवाडी उचत  श्रीपती बाप महादू सादु चौगला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_8
140  शाहुवाडी उचत  गोविंदा रामा गोपाळा कोकाटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_8
141  शाहुवाडी उचत  शारदा रामा गोपाळा कोकाटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_8
142  शाहुवाडी उचत  आकी ज्ञानू संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_9
143  शाहुवाडी उचत  सीता ज्ञानू बाळा पाटील कोळगाव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_9
144  शाहुवाडी उचत  लिली बाळू बाबाजी पडगे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_9
145  शाहुवाडी उचत  तुका रामा बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_10
146  शाहुवाडी उचत  सई बापू महादू चौगला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_10
147  शाहुवाडी उचत  तानी राई हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_1
148  शाहुवाडी उचत  सदू महादेव सखाराम नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_1
149  शाहुवाडी उचत  ज्ञानी आबा विठू पाटील मोहरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_1
150  शाहुवाडी उचत  गणू आबा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_2
151  शाहुवाडी उचत  पिल्या तातु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_2
152  शाहुवाडी उचत  राई बाप केदारी महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_2
153  शाहुवाडी उचत  धोंडीबा केसू नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_2
154  शाहुवाडी उचत  एसि तुका रामा पडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_3
155  शाहुवाडी उचत  हरी केदारी नारू बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_3
156  शाहुवाडी उचत  पांडू गोपाला हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_3
157  शाहुवाडी उचत  गणू विठु ज्ञानू शिंदा मांगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_4
158  शाहुवाडी उचत  यशवंत बापू लखु रावण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_4
159  शाहुवाडी उचत  विनायक बाळा कृष्णागोविंद जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_4
160  शाहुवाडी उचत  अनुसया बाळा ज्योति पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_5
161  शाहुवाडी उचत  गणू सत्तू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_5
162  शाहुवाडी उचत  पिती आई वाळूकोम हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_5
163  शाहुवाडी उचत  भागू सदू राणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_6
164  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू गोविंद बाळा चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_6
165  शाहुवाडी उचत  धोंडी विठु  मोरबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_6
166  शाहुवाडी उचत  केरू अर्जुना काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_7
167  शाहुवाडी उचत  ईश्वर केदारी महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_7
168  शाहुवाडी उचत  रामु महाडू सादु चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_7
169  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू एमा गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_8
170  शाहुवाडी उचत  मंजा बाबू यरु रावण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_8
171  शाहुवाडी उचत  हिरी दौलू कुशा पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_8
172  शाहुवाडी उचत  आबा कृष्णा गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_9
173  शाहुवाडी उचत  पारू धोंडी वीठु  मोरबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_9
174  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू बाप बाळू   पडणा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_9
175  शाहुवाडी उचत  तानी धोंडी तुळसा  डबडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_10
176  शाहुवाडी उचत  दादी केशव नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_10
177  शाहुवाडी उचत  गुंडा भिवया काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_10
178  शाहुवाडी उचत  राई सिदू रावजी कोळसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_1
179  शाहुवाडी उचत  धोंडी रामु बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_1
180  शाहुवाडी उचत  राई रामु  रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_1
181  शाहुवाडी उचत  सादू रामु रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_2
182  शाहुवाडी उचत  लक्ष्मण राम कृष्णा बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_2
183  शाहुवाडी उचत  कृष्णा लखु रावजी अगारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_2
184  शाहुवाडी उचत  सखू राघू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_3
185  शाहुवाडी उचत  सई संतू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_3
186  शाहुवाडी उचत  आकु हरी नामू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_3
187  शाहुवाडी उचत  ताई रामा गोपाळा कोकाटा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_4
188  शाहुवाडी उचत  राऊ हरी बाळू चोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_4
189  शाहुवाडी उचत  दौलू अर्जुना कालू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_4
190  शाहुवाडी उचत  दौलू रामा सुभाणा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_5
191  शाहुवाडी उचत  श्रीपा वीठु रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_5
192  शाहुवाडी उचत  तानी भाषा विथू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_5
193  शाहुवाडी उचत  राई राऊ वीठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_6
194  शाहुवाडी उचत  बंडू विठु ध्नोडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_6
195  शाहुवाडी उचत  जायणी महादू सादु चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_6
196  शाहुवाडी उचत  आराबा काशीबा धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_6
197  शाहुवाडी उचत  अरुबा काशीब पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_7
198  शाहुवाडी उचत  ताईनी भाऊ हरीकेसरा  पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_7
199  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू हरी सदू म्हसकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_7
200  शाहुवाडी उचत  कोंडी धोंडी विटु मोरबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_7
201  शाहुवाडी उचत  कोंडी विटु रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_8
202  शाहुवाडी उचत  कोंडी विटहु रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_8
203  शाहुवाडी उचत  बाळू बाप बापू महाडू चोगूले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_8
204  शाहुवाडी उचत  हरिबा बाप सुभाणा गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_9
205  शाहुवाडी उचत  जायणी सांतू महाडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_9
206  शाहुवाडी उचत  चंद्रा रामा गोपाळा कोकाटा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_9
207  शाहुवाडी उचत  जायणी बाप हरी बाळू चोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_10
208  शाहुवाडी उचत  सदू हरी नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_10
209  शाहुवाडी उचत  धोंडी विठू मोरबाळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_10
210  शाहुवाडी उचत  ताई बाप वीठू जीवबा मानकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_10
211  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू दौलू सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_1
212  शाहुवाडी उचत  धोंडी हरी सदू मस्कर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_1
213  शाहुवाडी उचत  सदु रत्नारावजी कोळसे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_1
214  शाहुवाडी उचत  भाऊ रावजी महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_1
215  शाहुवाडी उचत  चंद्रा तातू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_2
216  शाहुवाडी उचत  दौलु कुशा पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_2
217  शाहुवाडी उचत  दौलु कुशा पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_2
218  शाहुवाडी उचत  नारू बिरु संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_3
219  शाहुवाडी उचत  शंकर कृष्णा गोविंदा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_3
220  शाहुवाडी उचत  चंद्री रावजी कोळसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_3
221  शाहुवाडी उचत  अनुसया लखु रावजी आगरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_3
222  शाहुवाडी उचत  राऊ विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_4
223  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू धोंडी विठू मोरबाळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_4
224  शाहुवाडी उचत  आकु अर्जुना काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_4
225  शाहुवाडी उचत  धोंडी काशीबा धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_5
226  शाहुवाडी उचत  सखू रामा बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_5
227  शाहुवाडी उचत  जिजि ज्ञानू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_5
228  शाहुवाडी उचत  राऊ ईश्वरा गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_6
229  शाहुवाडी उचत  मारुती पांडू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_6
230  शाहुवाडी उचत  विठो ज्ञानू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_6
231  शाहुवाडी उचत  कृष्णा आबा विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_6
232  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू गणू हरी पाटील मोहरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_7
233  शाहुवाडी उचत  बंडू रामु बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_7
234  शाहुवाडी उचत  गंगू राऊ विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_7
235  शाहुवाडी उचत  ताई विजया लखु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_7
236  शाहुवाडी उचत  धोंडी आई ताई चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_8
237  शाहुवाडी उचत  श्रीपती भाऊ पाटील ( मान ) रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_8
238  शाहुवाडी उचत  चांगि रामु बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_8
239  शाहुवाडी उचत  हौसा  दादू  बाळकू सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_8
240  शाहुवाडी उचत  रामु कृष्णा नागु बोटांगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_9
241  शाहुवाडी उचत  गणू ज्ञानू संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_9
242  शाहुवाडी उचत  महीपती बाळा जोति पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_9
243  शाहुवाडी उचत  पांडू बाळा पाटील रा. आंबर्डे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_10
244  शाहुवाडी उचत  ईशी गोविंद बाळा चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_10
245  शाहुवाडी उचत  श्रीपति शंकर शिवा पाटील टेकोली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_10
246  शाहुवाडी उचत  कोंडी पांडू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_1
247  शाहुवाडी उचत  विठी चंद्र काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_1
248  शाहुवाडी उचत  पांडू बंडू हरी चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_1
249  शाहुवाडी उचत  सोनी दौलू राऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_1
250  शाहुवाडी उचत  मारुती धोंडी विठू मोरबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_2
251  शाहुवाडी उचत  साधू केदारी नारायण बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_2
252  शाहुवाडी उचत  आनी बाळू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_2
253  शाहुवाडी उचत  सखी बाळू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_3
254  शाहुवाडी उचत  मारुती आबा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_3
255  शाहुवाडी उचत  दिनकर तुकाराम कृष्णा नलवडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_3
256  शाहुवाडी उचत  पारी पिलु तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_4
257  शाहुवाडी उचत  काशिनाथ बाबू लखु रावण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_4
258  शाहुवाडी उचत  हिरी पांडू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_4
259  शाहुवाडी उचत  राजाराम श्रीपति राम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_5
260  शाहुवाडी उचत  दादू  महादू सादु चोगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_5
261  शाहुवाडी उचत  पांडू ज्ञानू विठू शिंदा मांगलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_5
262  शाहुवाडी उचत  चंद्रा काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_5
263  शाहुवाडी उचत  बाळकू चंद्र पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_6
264  शाहुवाडी उचत  दिनकर बाळकृष्ण गोविंद जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_6
265  शाहुवाडी उचत  बाबू आबा भाऊ  जाधव येलूर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_6
266  शाहुवाडी उचत  गंगू बंडू हरी चोगले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_7
267  शाहुवाडी उचत  इंदोरा विट्ठळ कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_7
268  शाहुवाडी उचत  बंडू खंडू तुका डांगे खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_7
269  शाहुवाडी उचत  हानी महादू विठू घोडके ससेगाव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_1
270  शाहुवाडी उचत  कमल बाळकृष्ण गोविंद जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_1
271  शाहुवाडी उचत  रामु आबा विठ्ठल पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_1
272  शाहुवाडी उचत  पारी केदारी नारायण बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_1
273  शाहुवाडी उचत  तारू विठू धिंडी मोरबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_2
274  शाहुवाडी उचत  हिरी आबा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_2
275  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू रामु गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_2
276  शाहुवाडी उचत  आनी  ज्ञानू सतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_3
277  शाहुवाडी उचत  सादु महादू राणू कोळसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_3
278  शाहुवाडी उचत  मुक्ता महादू सादु कोळसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_3
279  शाहुवाडी उचत  रामा सादु गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_4
280  शाहुवाडी उचत  शांती बाळू बाबू पडघा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_4
281  शाहुवाडी उचत  पारी गणू रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_4
282  शाहुवाडी उचत  पारी नाथ धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_4
283  शाहुवाडी उचत  मारुती केशव नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_5
284  शाहुवाडी उचत  कीशा  बाबू कोंडी  पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_5
285  शाहुवाडी उचत  होशी बंडू हरी लिंबारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_5
286  शाहुवाडी उचत  आनि अर्जुना काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_5
287  शाहुवाडी उचत  गनापा राऊ विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_6
288  शाहुवाडी उचत  नानू ज्ञानू विठू शिंदे मांगलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_6
289  शाहुवाडी उचत  आकी केदारी महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_6
290  शाहुवाडी उचत  शंकर शिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_6
291  शाहुवाडी उचत  शंकर शिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_6
292  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू ईश्वरा गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_7
293  शाहुवाडी उचत  दगडया पिलु तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_7
294  शाहुवाडी उचत  सुंद्रि बाबाजी विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_7
295  शाहुवाडी उचत  राजाराम ज्योति विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_7
296  शाहुवाडी उचत  कोंडी नाथा तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_8
297  शाहुवाडी उचत  हरी कृष्णा नागू बोटांगळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_8
298  शाहुवाडी उचत  म्हाडू दौलू राऊ पाटील (परळे ) रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_8
299  शाहुवाडी उचत  गंगू ज्ञानु संतू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_9
300  शाहुवाडी उचत  तारी नाथा धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_9
301  शाहुवाडी उचत  हारणी केशव नायकु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_9
302  शाहुवाडी उचत  पारी बाबु आबा पाटील (कोळगाव) रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_10
303  शाहुवाडी उचत  शिवा शंकर हरी चौगुले रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_10
304  शाहुवाडी उचत  भिकु चंदा काळू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_10
305  शाहुवाडी उचत  बंडु पांडू येसा भोसले (गोंडोली) रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_10
306  शाहुवाडी नेर्ले  पारू बाप रामा रावू लसकरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_2_10
307  शाहुवाडी नेर्ले  बापू बाप पाटलु बिन सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_2_10
308  शाहुवाडी नेर्ले  आई नि.रखमीकम गोविंदा जामदार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_2_10
309  शाहुवाडी नेर्ले  तरी बाप धोंडी नाथा दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_6_1
310  शाहुवाडी नेर्ले  जना बाप सावळा बिन हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_7_1
311  शाहुवाडी नेर्ले  ज्ञानू बाप बाळा बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_7_1
312  शाहुवाडी नेर्ले  गुजी बाप रामा बिन राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_8_2
313  शाहुवाडी नेर्ले  पांडू बाप बंडू बिन संतू दिंडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_8_2
314  शाहुवाडी नेर्ले  तुका बाप सुभाना हरी ढबाणे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_7
315  शाहुवाडी नेर्ले  हरी बाप गणु बिन संतू रोकडे बिळाशीकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_7
316  शाहुवाडी नेर्ले  आणि बाप गणु बिन खेत्री पाटील मांगले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_7
317  शाहुवाडी नेर्ले  गंगी बाप दाजी हरी रेडेकर चरणकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_1
318  शाहुवाडी नेर्ले  येसु बाप लखू कोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_1
319  शाहुवाडी नेर्ले  अनी बाप गणु निनू चोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_1
320  शाहुवाडी नेर्ले  रावू मारुती रावजी कदम भेडसगाव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_1
321  शाहुवाडी नेर्ले  येशी मुकुंदा संतू दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_8
322  शाहुवाडी नेर्ले  मणी गणू नाना पाटील डोंगरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_8
323  शाहुवाडी नेर्ले  रागी रामा रागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_9
324  शाहुवाडी नेर्ले  जनी बाबाजी बिन कृष्णा शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_9
325  शाहुवाडी नेर्ले  पांडू आबा तुका डांग्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_9
326  शाहुवाडी नेर्ले  सादू मारुती नाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_1
327  शाहुवाडी नेर्ले  रामू सावळा दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_1
328  शाहुवाडी नेर्ले  बापू हरी कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_1
329  शाहुवाडी नेर्ले  ज्ञानू सुभाना भिवा खोपडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_4
330  शाहुवाडी नेर्ले  पांडू नारू गोपाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_4
331  शाहुवाडी नेर्ले  रावू ज्योती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_7
332  शाहुवाडी नेर्ले  ज्ञानू सखोबा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_7
333  शाहुवाडी नेर्ले  तारी दिव्या रामा दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_3
334  शाहुवाडी नेर्ले  दौलू बाबाजी कदम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_3
335  शाहुवाडी नेर्ले  तानी बाळा संतू दिंडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_3
336  शाहुवाडी नेर्ले  बनी आबा नाथा दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_6
337  शाहुवाडी नेर्ले  चांगी हरी नारू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_6
338  शाहुवाडी नेर्ले  बायजी बाप गोविंदा आंदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_6
339  शाहुवाडी नेर्ले  जनी लक्ष्मण कोकरूड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_4
340  शाहुवाडी नेर्ले  चांगी हरी नारू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_4
341  शाहुवाडी नेर्ले  चंद्री बाळू चरणकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_4_4
342  शाहुवाडी नेर्ले  गोविंदा लखू बाबाजी पाटील भेडसगाव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_4_4
343  शाहुवाडी नेर्ले  जीजी कोंडी बिन यश्या दिंडा   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_4_4
344  शाहुवाडी नेर्ले  रामू बाळा ज्योती आबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_4_4
345  शाहुवाडी नेर्ले  ज्ञानू ज्योती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_4_4
346  शाहुवाडी नेर्ले  शंकर रावू येशू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_3
347  शाहुवाडी नेर्ले  येशी म्हादू लक्ष्मण रामा डोईफोडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_3
348  शाहुवाडी नेर्ले  बाप लखुबा बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_3
349  शाहुवाडी नेर्ले  रखमा गोविंदा सिदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_3
350  शाहुवाडी नेर्ले  मंजी ज्ञानू ज्योती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_3
351  शाहुवाडी नेर्ले  पारी देण्या रामा दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_2
352  शाहुवाडी नेर्ले  जिजी येसू तुका डांगे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_2
353  शाहुवाडी नेर्ले  तुका मारुती पाटील कोकरूड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_2
354  शाहुवाडी नेर्ले  रामा कृष्णा डांगे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_2
355  शाहुवाडी नेर्ले  रावू ईश्वर निकम इटकरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_2
356  शाहुवाडी नेर्ले  आबा मारुती रावजी कदम भेडसगाव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_2
357  शाहुवाडी नेर्ले  कृष्णा पांडू तुका पाटील खिरवडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_5_2
358  शाहुवाडी नेर्ले  कृष्णा रामा संभू शिरगावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_9
359  शाहुवाडी नेर्ले  येशी सखोबा नारू पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_9
360  शाहुवाडी नेर्ले  हौसी भिवा दाजी दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_9
361  शाहुवाडी नेर्ले  कृष्णा तुका रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_9
362  शाहुवाडी नेर्ले  म्हादू बाळू सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_8
363  शाहुवाडी नेर्ले  तारी गणू खेत्री म्हसकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_8
364  शाहुवाडी नेर्ले  चंद्री कृष्णा तात्या नाईक गीता बाळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_11_8
365  शाहुवाडी नेर्ले  गीता बाळा सुभाना भास्कर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_1
366  शाहुवाडी नेर्ले  सेसी राऊ बाबाजी भामकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_1
367  शाहुवाडी नेर्ले  रामू ज्ञानू गोविंदा गवळी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_1
368  शाहुवाडी नेर्ले  पारी रामजी ज्योती पाटील बिळासकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_4
369  शाहुवाडी नेर्ले  सखी भाऊ गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_5
370  शाहुवाडी नेर्ले  रामू लखू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_5
371  शाहुवाडी नेर्ले  मारुती केशव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_7
372  शाहुवाडी नेर्ले  बंडू गणू शामजी पाटील कोतोली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_7
373  शाहुवाडी नेर्ले  चंद्रा बाळा ज्योती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_7
374  शाहुवाडी नेर्ले  गणू देण्या रावजी दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_7
375  शाहुवाडी नेर्ले  गणू तुका रामा दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_1
376  शाहुवाडी नेर्ले  हरी नारू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_4
377  शाहुवाडी नेर्ले  जिजा कोंडी कुश्या दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_4
378  शाहुवाडी नेर्ले  नाना म्हादू पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_4
379  शाहुवाडी नेर्ले  गोविंदा निनू चोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_6
380  शाहुवाडी नेर्ले  तुका लखू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_6
381  शाहुवाडी नेर्ले  तुका कोम रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_6
382  शाहुवाडी नेर्ले  जना कोम रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_7
383  शाहुवाडी नेर्ले  बाप रामा कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_7
384  शाहुवाडी नेर्ले  सुभू कोम गणू मस्कर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_8_2
385  शाहुवाडी नेर्ले  सखी गोविंदा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_8_2
386  शाहुवाडी नेर्ले  तारी भाऊ देण्या रामा दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_8_2
387  शाहुवाडी नेर्ले  मैनी कोम रामा दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_8_2
388  शाहुवाडी नेर्ले  ज्ञानू रामा दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_5
389  शाहुवाडी नेर्ले  तात्या रामा दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_5
390  शाहुवाडी नेर्ले  पारी रामा राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_10_5
391  शाहुवाडी नेर्ले  सखी कोम कृष्णा कोळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_9
392  शाहुवाडी नेर्ले  ज्ञानू रावजी दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_9
393  शाहुवाडी नेर्ले  हरी धोंडी बामकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43850_7_12_9
394  शाहुवाडी उखळू  लखू जुगा सकपाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43831_7_1_1
395  शाहुवाडी उखळू  ज्ञानू बापू कळात्रा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43831_7_1_1
396  शाहुवाडी उखळू  मी माई कोम येसू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43831_7_1_1
397  शाहुवाडी उखळू  धोंड्या लखू जुगा सपकाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43831_7_1_1
398  शाहुवाडी मालगाव  बाळा जोती लुगडा यास मुलगा रावजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_1_1
399  शाहुवाडी मालगाव  उमाजी सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_1_1
400  शाहुवाडी मालगाव  शिवा जोती लुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_1_1
401  शाहुवाडी मालगाव  कृष्णा बिन मकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_5_5
402  शाहुवाडी मालगाव  हरी रावजी मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_5_5
403  शाहुवाडी मालगाव  धोंडी विठू वाघ यांची मुलगी हरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_5_5
404  शाहुवाडी मालगाव  भाऊ बाबाजी पाटील यास मुलगी येसू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_8_7
405  शाहुवाडी मालगाव  नायकू विठू पाटील मुलगा कृष्णा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_8_7
406  शाहुवाडी मालगाव  सुबन्या संतू वाघ पाटील मुलगा गुंड्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_11_10
407  शाहुवाडी मालगाव  राजू कोम रावजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_11_10
408  शाहुवाडी मालगाव  लक्ष्मण सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_13_11
409  शाहुवाडी मालगाव  येसी कोम बाळा येदरूक  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_13_11
410  शाहुवाडी मालगाव  भागू कोम मळू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_13_11
411  शाहुवाडी मालगाव  भागी कोम भैरू वांग  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_13_11
412  शाहुवाडी मालगाव  सावळा केदारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_13_11
413  शाहुवाडी मालगाव  महादू मळू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_13_1
414  शाहुवाडी मालगाव  ज्ञानू कृष्णा साळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_13_1
415  शाहुवाडी मालगाव  रावू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_14_1
416  शाहुवाडी मालगाव  ज्ञानू संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_14_1
417  शाहुवाडी मालगाव  दाजी बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_14_1
418  शाहुवाडी मालगाव  धोंडी भिवा पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_14_1
419  शाहुवाडी मालगाव  तुळसी कोम म्हादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_14_5
420  शाहुवाडी मालगाव  ज्ञानू भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_14_5
421  शाहुवाडी मालगाव  रामू भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_14_5
422  शाहुवाडी मालगाव  मैना कोम विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_15_2
423  शाहुवाडी मालगाव  इटी कोम सिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_15_2
424  शाहुवाडी मालगाव  चंद्री कोम ज्ञानू कदम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_15_10
425  शाहुवाडी मालगाव  रामू ज्ञानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_1
426  शाहुवाडी मालगाव  नायकू बिन विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_1
427  शाहुवाडी मालगाव  बंडू बिन नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_1
428  शाहुवाडी मालगाव  भाऊ बंडू वाघ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_6
429  शाहुवाडी मालगाव  धोंडी विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_6
430  शाहुवाडी मालगाव  जोती दाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_6
431  शाहुवाडी मालगाव  विठू रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_9
432  शाहुवाडी मालगाव  रामा बाबाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_10
433  शाहुवाडी मालगाव  कृष्णा हरी वाघ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_9
434  शाहुवाडी मालगाव  राम्य बिन बाळकू लुम्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_2
435  शाहुवाडी मालगाव  बकी कोम विठू जाधव   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_2
436  शाहुवाडी मालगाव  दसरू रावजी लुमण्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_2
437  शाहुवाडी मालगाव  गोपाळा मलू वाघ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_3
438  शाहुवाडी मालगाव  ज्ञानू हरी वाघ पाटील मुलगा कृष्णा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_3
439  शाहुवाडी मालगाव  ज्ञानू लक्षु वाघ यास मुलगा नाव धोंड्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_3
440  शाहुवाडी मालगाव  जाणकू हारी लुगडे यास मुलगी नाव पुतळी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_3
441  शाहुवाडी मालगाव  भिवा बाबाजी पाटील यास मुलगी दगडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_3
442  शाहुवाडी मालगाव  सुबन्या संतू वाघ पाटील मुलगा गुंड्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_4
443  शाहुवाडी मालगाव  बाळकू जोती लुगडा यास मुलगी शरणी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_4
444  शाहुवाडी मालगाव  नाना सादू कोठारी मुलगा नामू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_4
445  शाहुवाडी मालगाव  हारण्या नारू मोहिता मुलगी हरणी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_4
446  शाहुवाडी मालगाव  कृष्णा मलू पाटील – शंकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_4
447  शाहुवाडी मालगाव  सुभाना अर्जुन पाटील – संतू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_4
448  शाहुवाडी मालगाव  भिवा बाबाजी वाघ पाटील मुलगा राऊ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43838_7_17_4
449  शाहुवाडी पळसवडे  दाजी बिन रावजी पाटील मुलगा नाव गणू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43843_7_5_1
450  शाहुवाडी पळसवडे  गोपाळा खंडू तिडके मुलगा रामू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43843_7_5_1
451  शाहुवाडी पळसवडे  गणू रावजी खेडेकर मुलगा बाबू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43843_7_5_1
452  शाहुवाडी पळसवडे  गोपाळा खंडू तिडके मुलगी इटा   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43843_7_1_2
453  शाहुवाडी पळसवडे  दाजी रावजी पाटील मुलगा ज्ञानू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43843_7_1_2
454  शाहुवाडी पळसवडे  तुका नारू चावरे मुलगी पारब  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43843_7_1_2
455  शाहुवाडी पळसवडे  देवजी लक्ष्मण पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43843_7_1_2
456  शाहुवाडी जांबूर गणू रावजी मिरजकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_1_1
457  शाहुवाडी जांबूर गोळी कोम रावू कोली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_1_1
458  शाहुवाडी जांबूर कोयनी काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_1_1
459  शाहुवाडी जांबूर जोती सुतार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_1_1
460  शाहुवाडी जांबूर मारुती काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_2_1
461  शाहुवाडी जांबूर रावू भोसला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_2_1
462  शाहुवाडी जांबूर काळू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_2_3
463  शाहुवाडी जांबूर कुसू कोम बाळू कृ पा. रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_2_3
464  शाहुवाडी जांबूर राजू कोम रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_2_3
465  शाहुवाडी जांबूर कमा बाळा सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_4_1
466  शाहुवाडी जांबूर गुंडाप्पा विठू पारटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_4_1
467  शाहुवाडी जांबूर सारजी कोम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_4_1
468  शाहुवाडी जांबूर जनी बाप तुका पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_4_1
469  शाहुवाडी जांबूर ममजी कोम सू भाई  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_4_5
470  शाहुवाडी जांबूर बयाजी कोम बाळा बागम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_4_5
471  शाहुवाडी जांबूर नागू कोम बाळा सावंत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_4_5
472  शाहुवाडी जांबूर लोवी कोम सगुबा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_1
473  शाहुवाडी जांबूर तुका रामा पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_1
474  शाहुवाडी जांबूर बाया कोम रामा पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_1
475  शाहुवाडी जांबूर जया कोम सावळा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_5
476  शाहुवाडी जांबूर येसा हरी इंदुलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_5
477  शाहुवाडी जांबूर गंगू कोम मावली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_5
478  शाहुवाडी जांबूर नारू बाबाजी दिगे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_5
479  शाहुवाडी जांबूर ज्ञानू नामू भोसला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_2
480  शाहुवाडी जांबूर चंद्रा कोम चंद्रु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_2
481  शाहुवाडी जांबूर पुतळी कोम भाऊ मोरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_2
482  शाहुवाडी जांबूर मळू विठू कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_2
483  शाहुवाडी जांबूर साई कोम बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_2
484  शाहुवाडी जांबूर कोंडी येसु पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_3
485  शाहुवाडी जांबूर ताईना कोम म्हादू कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_3
486  शाहुवाडी जांबूर भागी कोम धोंडी कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_3
487  शाहुवाडी जांबूर येसा धोडी कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_3
488  शाहुवाडी जांबूर ताईनी कोम राघू कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_4
489  शाहुवाडी जांबूर संतू बापू कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_4
490  शाहुवाडी जांबूर ममता कोम बाबू डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_4
491  शाहुवाडी जांबूर भाऊ कोम हैबती डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_4
492  शाहुवाडी जांबूर ज्ञानू गणू डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_5_4
493  शाहुवाडी जांबूर हरी आबा डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_7_1
494  शाहुवाडी जांबूर रोबी कोम राऊ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_7_1
495  शाहुवाडी जांबूर कृष्णी कोम रामू उदुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43842_7_7_1
496  शाहुवाडी थावडे  नारू भिवाप्पा मु.शंकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43841_7_1_1
497  शाहुवाडी थावडे  पांडू रामजी पाटील मु.कृष्णा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43841_7_1_1
498  शाहुवाडी थावडे  ज्ञानू हरी पाटील मु.तुकाराम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43841_7_1_1
499  शाहुवाडी थावडे  कोंडीबा बाप बाळा सिवा पाटील मु. रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43841_7_1_1
500  शाहुवाडी थावडे  भागी बाप बाळा राम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43841_7_1_2
501  शाहुवाडी थावडे  बाप रामा माणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43841_7_1_2
502  शाहुवाडी थावडे  पांडू बाप मणू राऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43841_7_1_2
503  शाहुवाडी थावडे  कोंडी बाप सावळा बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43841_7_1_5
504  शाहुवाडी थावडे  तुका कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43841_7_1_5
505  शाहुवाडी थावडे  मारुती बिन तुका सप कु. रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43841_7_1_5
506  शाहुवाडी थावडे  धोंडीबा बुद्रक मु. कृष्णा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43841_7_1_6
507  शाहुवाडी थावडे  सावळा बाबू पाटील संतू भयरु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43841_7_1_6
508  शाहुवाडी थावडे  संतू भयरु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43841_7_1_6
509  शाहुवाडी थावडे  सखू को. भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43841_7_1_6
510  शाहुवाडी सोंडोली  राऊ गणू पाटील मु.रामू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_1_1
511  शाहुवाडी सोंडोली  गणू सखाराम पाटील रखमी मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_1_1
512  शाहुवाडी सोंडोली  पांडू कृष्णा चोपडा मुलगी रकमी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_1_1
513  शाहुवाडी सोंडोली  भाऊराव पाटील मु. सखी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_1_1
514  शाहुवाडी सोंडोली  नायकू सावजी वडकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_1
515  शाहुवाडी सोंडोली  बाऊ विठू शेठगा मु. हौसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_1
516  शाहुवाडी सोंडोली  मारुती बाऊ सावंत पा.मु. सोनी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_1
517  शाहुवाडी सोंडोली  केरू गोपाळा सावंत मु.आक्कू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_1
518  शाहुवाडी सोंडोली  मारुती धोंडी सावंत मु. रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_2
519  शाहुवाडी सोंडोली  लखू बिन रावजी सावंत मु. कृष्णा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_2
520  शाहुवाडी सोंडोली  पांडू बाबू सावंत यास मु. आनी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_2
521  शाहुवाडी सोंडोली  रामा कुशा सावंत यास मु. मारुती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_3
522  शाहुवाडी सोंडोली  भाऊ मुरारी चोपडा यास मु. नाव हिरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_3
523  शाहुवाडी सोंडोली  विठू कोंडी चोपडा मु. तारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_3
524  शाहुवाडी सोंडोली  सावळा भवाना पाटील मु. सावजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_3
525  शाहुवाडी सोंडोली  बंडू आबा पाटील मु.विठी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_4
526  शाहुवाडी सोंडोली  विठू भैरू पाटील मु.मारुती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_4
527  शाहुवाडी सोंडोली  बाऊ आवबा बिऊरकर मु. पांडू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_4
528  शाहुवाडी सोंडोली  म्हादू धोंडी जाधव मु. नेवर्ती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_5
529  शाहुवाडी सोंडोली  रामा तातोबा सावंत मु.पार्वती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_5
530  शाहुवाडी सोंडोली  कृष्णा बाळा पाटील मु. मारुती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_5
531  शाहुवाडी सोंडोली  बापू भिवाप्पा चिंचोलकर मु.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_5
532  शाहुवाडी सोंडोली  ज्योती अर्जुना सावंत मु. नामू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_6
533  शाहुवाडी सोंडोली  नारू म्हादू सवादिकर मु.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_6
534  शाहुवाडी सोंडोली  सावळा शिवाजी दळवी खेडेकर मु. रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_6
535  शाहुवाडी सोंडोली  मारुती विठू यास मु. नाव गुणी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_6
536  शाहुवाडी सोंडोली  ज्ञानू बाळा रामजी पाटील मु. नामू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_6
537  शाहुवाडी सोंडोली  बाळा देवजी खेरोमा मु. धोंडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_8
538  शाहुवाडी सोंडोली  कृष्णा रामा सावंत मु. विठू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_8
539  शाहुवाडी सोंडोली  पांडू सावळा नायकवडी चरण मु. गिती रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_8
540  शाहुवाडी सोंडोली  अंडू रामा पाटील मु. ज्ञानू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_8
541  शाहुवाडी सोंडोली  ज्ञानू बाळा पाटील मु.आनंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_9
542  शाहुवाडी सोंडोली  ज्ञानू राव पाटील मु. येसी   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_9
543  शाहुवाडी सोंडोली  केरू गोपाळा पाटील मु.सरयू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_9
544  शाहुवाडी सोंडोली  बंडू चंद्रा पाटील मु. निवृत्ती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_9
545  शाहुवाडी सोंडोली  दादू भागोजी चोपडा मु. जगी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_10
546  शाहुवाडी सोंडोली  गंगाबाई कोम कोंडी चोपडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_10
547  शाहुवाडी सोंडोली  नाव नायकू सावजी वडकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_10
548  शाहुवाडी सोंडोली  नारू बाबाजी पाटील मु.जनी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_11
549  शाहुवाडी सोंडोली  रामा बिन बाळा चोपडा मु. गंगुबाई/बनी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_11
550  शाहुवाडी सोंडोली  बंडू बाबू माने यास मु.नाव पांडू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_11
551  शाहुवाडी सोंडोली  शंकर नामदेव पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_11
552  शाहुवाडी सोंडोली  मु. बाप मारुती बिन धोंडी सावंत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_11
553  शाहुवाडी सोंडोली  सारजा कोम म्हादू पाटील पंणूद्रेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_12
554  शाहुवाडी सोंडोली  जना कोम बंडू सुतार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_12
555  शाहुवाडी सोंडोली  म्हादू बिन भाजोजी येळवा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_12
556  शाहुवाडी सोंडोली  येसू बिन तुका सावंत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_2_12
557  शाहुवाडी सोंडोली  मु. बाप बाळा बाबाजी खरोसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_1
558  शाहुवाडी सोंडोली  विठू तुका पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_1
559  शाहुवाडी सोंडोली  येसू बिन तुका सावंत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_1
560  शाहुवाडी सोंडोली  धोंडी विठू म्हसकर मु. आनंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_1
561  शाहुवाडी सोंडोली  मारुती कुंडलिक चोपडा मु. दादा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_3
562  शाहुवाडी सोंडोली  बंडू बिन कृष्णा चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_3
563  शाहुवाडी सोंडोली  मु. बाप बाळा देवजी खरोसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_3
564  शाहुवाडी सोंडोली  बंडू बाऊ देसाई  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_4
565  शाहुवाडी सोंडोली  धोंडी हरी नाटकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_4
566  शाहुवाडी सोंडोली  शंकर सावळा म्हसकर पणुंब्रे हरी मु.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_4
567  शाहुवाडी सोंडोली  कोंड्या हरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_4
568  शाहुवाडी सोंडोली  मारुती सुबाना मोहरेकर पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_5
569  शाहुवाडी सोंडोली  रामा बाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_5
570  शाहुवाडी सोंडोली  ज्ञानू चंद्रु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_5
571  शाहुवाडी सोंडोली  भाऊ विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_3_5
572  शाहुवाडी सोंडोली  बंडू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_4_1
573  शाहुवाडी सोंडोली  बाळा संतू चोपडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_4_1
574  शाहुवाडी सोंडोली  सुंदरी कोम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_4_1
575  शाहुवाडी सोंडोली  लक्ष्मी आकाराम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43840_7_4_1
576  शाहुवाडी येलूर   नारू भिवा खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_1_1
577  शाहुवाडी येलूर   हरणी रामा महिमा शिपुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_1_4
578  शाहुवाडी येलूर   मंजी कोम जोती महाजन  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_1_6
579  शाहुवाडी येलूर   कोंडी क्रिष्ना बसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_1_8
580  शाहुवाडी येलूर   नारू बाबाजी शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_1_10
581  शाहुवाडी येलूर   गणू नारू शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_1_12
582  शाहुवाडी येलूर   आंदु कोम नारायण शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_1_14
583  शाहुवाडी येलूर   हरी गणू कणस्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_1_16
584  शाहुवाडी येलूर   गंगी शिवा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_1_18
585  शाहुवाडी येलूर   गजी कोम ईश्वरा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_1_20
586  शाहुवाडी येलूर   तानी कोम चंद्रा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_1_22
587  शाहुवाडी येलूर   संती कोम भिवा बेलावडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_1_24
588  शाहुवाडी येलूर   बाळा खेती भसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_1_26
589  शाहुवाडी येलूर   जिजि कोम अर्जुना दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_11
590  शाहुवाडी येलूर   केश्या अर्जुना दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_11
591  शाहुवाडी येलूर   तांनी कोम धोंडी दाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_11
592  शाहुवाडी येलूर   मैनी कोम दाजी उर्किडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_11
593  शाहुवाडी येलूर   धोंडी देवजी पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_5
594  शाहुवाडी येलूर   विठू क्रिष्ना  महाजन  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_5
595  शाहुवाडी येलूर   ज्ञानू सख्या गुडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_6
596  शाहुवाडी येलूर   भिवाजी बहिरू कांबळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_8
597  शाहुवाडी येलूर   विठी नाना मोरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_7
598  शाहुवाडी येलूर   बाप बाळा जोती जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_10
599  शाहुवाडी येलूर   संती हरी संतु शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_9
600  शाहुवाडी येलूर   बाळा विठू लुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_13
601  शाहुवाडी येलूर   क्रिष्ना हणमा भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_12
602  शाहुवाडी येलूर   बाळा बाप बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_11
603  शाहुवाडी येलूर   बापू मानाजी खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_14
604  शाहुवाडी येलूर   रामा भाइरू भानुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_15
605  शाहुवाडी येलूर   चंद्री कोम ज्ञानू शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_16
606  शाहुवाडी येलूर   रकमी कोम विठू आरचला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_18
607  शाहुवाडी येलूर   बाळू कुशा आरचला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_2_17
608  शाहुवाडी येलूर   क्रिष्ना हरी पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_3_1
609  शाहुवाडी येलूर   बाळा हरी पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_3_3
610  शाहुवाडी येलूर   देवजी अर्जुना शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_3_5
611  शाहुवाडी येलूर   सैनाई कोम गोपाळा शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_3_6
612  शाहुवाडी येलूर   विठू सिदू वागभरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_3_2
613  शाहुवाडी येलूर   केरया रावजी शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_3_7
614  शाहुवाडी येलूर   बाळा शिवा बबगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_3_9
615  शाहुवाडी येलूर   सोनाई कोम बोधू दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_3_4
616  शाहुवाडी येलूर   ईकाई कोम रावजी पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_3_10
617  शाहुवाडी येलूर   आप्पा हरी थोरवत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_3_12
618  शाहुवाडी येलूर   पांडू गोविंदा शेलार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_3_14
619  शाहुवाडी येलूर   जमी कोम विठू बसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_4_1
620  शाहुवाडी येलूर   आकूबाई कोम विठू शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_4_2
621  शाहुवाडी येलूर   भागी कोम बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_4_3
622  शाहुवाडी येलूर   जनी कोम भिवा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_4_4
623  शाहुवाडी येलूर   मनी  कोम धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_4_5
624  शाहुवाडी येलूर   सारी कोम गंगू वाकुरडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_4_6
625  शाहुवाडी येलूर   मनी रामा दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_4_7
626  शाहुवाडी येलूर   बायजी लक्ष्मण शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_4_8
627  शाहुवाडी येलूर   हरी आकोबा शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_4_9
628  शाहुवाडी येलूर   कोयणी कोम रावजी आलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_4_10
629  शाहुवाडी येलूर   धोंडया लक्ष्मण आलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_4_11
630  शाहुवाडी येलूर   बाबू धोंडी बसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_4_12
631  शाहुवाडी उचत  रघुनाथ गनु रामा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_1
632  शाहुवाडी उचत  महिपती बंडु लिंबारी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_1
633  शाहुवाडी उचत  चांगु बंडु हरी चौगुला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_1
634  शाहुवाडी उचत  राई तुकाराम पडघा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_2
635  शाहुवाडी उचत  दादू म्हादू राणु कोळसे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_2
636  शाहुवाडी उचत  चांगु आबा हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_2
637  शाहुवाडी उचत  तारी शंकर शिवा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_2
638  शाहुवाडी उचत  तारी रामु कुशा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_3
639  शाहुवाडी उचत  मारुती बाळु बाबाजी पाडघा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_3
640  शाहुवाडी उचत  तुका गणु जोती चौगुला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_3
641  शाहुवाडी उचत  गनु जोती संतु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_4
642  शाहुवाडी उचत  रामु भाऊ धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_4
643  शाहुवाडी उचत  महिपती धोंडी विठू मोरबाळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_4
644  शाहुवाडी उचत  शांवी पिलू तातू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_4
645  शाहुवाडी उचत  मधवराव बाळाकृष्णा गोविंद जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_5
646  शाहुवाडी उचत  हरणी बाप रामा कृष्णा बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_5
647  शाहुवाडी उचत  बाप बाबड्या विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_5
648  शाहुवाडी उचत  बाप आबा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_6
649  शाहुवाडी उचत  ज्योति आई कानी रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_6
650  शाहुवाडी उचत  सीता अर्जुंन काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_6
651  शाहुवाडी उचत  मारुती तुकाराम पडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_7
652  शाहुवाडी उचत  लिली बाळू लखु रावण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_7
653  शाहुवाडी उचत  नामू दत्तू कृष्णा घाटगे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_7
654  शाहुवाडी उचत  सीता हरी बंडू चोगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_7
655  शाहुवाडी उचत  कोयना केदारी महादू बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_8
656  शाहुवाडी उचत  पुतळी महादू सावली पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_8
657  शाहुवाडी उचत  पुतळी महादू सावली पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_8
658  शाहुवाडी उचत  बाप बाळा रामा गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_9
659  शाहुवाडी उचत  बायजा बाप रामा गोविंद आपीष्टे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_9
660  शाहुवाडी उचत  नकी कोपळा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_9
661  शाहुवाडी उचत  आनंदा भाऊ गोपाळा  आपीष्टे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_10
662  शाहुवाडी उचत  मारुती संतू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_10
663  शाहुवाडी उचत  बाप सुभाना कुशा चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_9_10
664  शाहुवाडी उचत  ठकी बाप हरी नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_1
665  शाहुवाडी उचत  हरणी बाप केदारि महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_1
666  शाहुवाडी उचत  तारी बाबू आबा पाटील कोलगाव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_1
667  शाहुवाडी उचत  कृष्णा बाप ज्ञानू गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_2
668  शाहुवाडी उचत  कृष्णी ज्ञानू विठू गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_2
669  शाहुवाडी उचत  सदू महादू विठू घोडके ससेगाव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_2
670  शाहुवाडी उचत  पारी बाप म्हादू सादु चौगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_3
671  शाहुवाडी उचत  वालू बाप ज्ञानू संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_3
672  शाहुवाडी उचत  गंगी राऊ विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_3
673  शाहुवाडी उचत  धोंडी बाबू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_4
674  शाहुवाडी उचत  चंद्री बाप सदु गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_4
675  शाहुवाडी उचत  गंगी बाप आबा विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_4
676  शाहुवाडी उचत  नायकू बाप केशव नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_5
677  शाहुवाडी उचत  सदाशिव रामु लक्ष्मण रावण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_5
678  शाहुवाडी उचत  महीपती बाप बाबू लखु रावण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_5
679  शाहुवाडी उचत  हरणी पिलु तातू  पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_6
680  शाहुवाडी उचत  बाळी बाप बाळा जोति पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_6
681  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू सुभाना क्रीसणा चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_6
682  शाहुवाडी उचत  मारुती बाप दादु बाळकू (चनवाड) सकपाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_7
683  शाहुवाडी उचत  गंगी बाप म्हादु गणू कोळसे (चिकूर्डे ) रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_7
684  शाहुवाडी उचत  आबा बाप क्रीसणा गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_7
685  शाहुवाडी उचत  सखी बाप राऊ बापू पाटील (कोळगाव ) रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_8
686  शाहुवाडी उचत  शारजी नारू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_8
687  शाहुवाडी उचत  सखी बाप केदारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_8
688  शाहुवाडी उचत  रखमा तुका रामा पडगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_9
689  शाहुवाडी उचत  आकु राऊ धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_9
690  शाहुवाडी उचत  आबा म्हादु  सावळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_10_9
691  शाहुवाडी उचत  मंजी बापू पांडू म्हादु (मोहरे )पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_1
692  शाहुवाडी उचत  केरू बाप ज्ञानू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_1
693  शाहुवाडी उचत  हौशी बाप गोविंदा बाळा चौगला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_1
694  शाहुवाडी उचत  बाप नाथा धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_3
695  शाहुवाडी उचत  बाळकी कोम तुका नाना पाटील येळाने  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_3
696  शाहुवाडी उचत  बाप आबा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_3
697  शाहुवाडी उचत  बाप बाबाजी विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_3
698  शाहुवाडी उचत  आबा कृष्णा गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_5
699  शाहुवाडी उचत  कोयना कोम राणू रावजी कोळसे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_5
700  शाहुवाडी उचत  बाप बाळा जोति पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_5
701  शाहुवाडी उचत  भिवा बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_5
702  शाहुवाडी उचत  गंगू बाप राऊ विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_7
703  शाहुवाडी उचत  आनि केशव नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_7
704  शाहुवाडी उचत  लिली बाप बाबू लखु रावण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_7
705  शाहुवाडी उचत  बाप सुभाना कुशा चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_7
706  शाहुवाडी उचत  शिती आई वालू कोम दाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_9
707  शाहुवाडी उचत  रखमा कोम गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_9
708  शाहुवाडी उचत  मुक्ती कोम श्रीपीती  गणू जाधव (मोळवडे ) रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_11_9
709  शाहुवाडी उचत  भागी बाप ईश्वरा गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_1
710  शाहुवाडी उचत  राई कोम हरी चोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_1
711  शाहुवाडी उचत  धोंडीबा बाबाजी विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_1
712  शाहुवाडी उचत  गणू बाप गोविंदा बाळा चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_3
713  शाहुवाडी उचत  पारी बाप म्हादू सादु चौगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_3
714  शाहुवाडी उचत  गणू रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_3
715  शाहुवाडी उचत  नायकू बाप केशव नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_3
716  शाहुवाडी उचत  केरू बाप ज्ञानू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_5
717  शाहुवाडी उचत  कीष्ना  बाप सदू गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_5
718  शाहुवाडी उचत  बापू कृष्णा बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_5
719  शाहुवाडी उचत  बाप नाथा धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_7
720  शाहुवाडी उचत  हरी बाळू बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_7
721  शाहुवाडी उचत  संतू दाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_7
722  शाहुवाडी उचत  तातू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_9
723  शाहुवाडी उचत  ताई कोम महादू बापू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_9
724  शाहुवाडी उचत  कृष्णा बापू जाधव रा. पोरले पेठ करवीर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_12_9
725  शाहुवाडी उचत  गणू रावजी कोळसे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_1
726  शाहुवाडी उचत  सई कोम हरी चव्हाण रा. कोळगाव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_1
727  शाहुवाडी उचत  सादु मादू राणू कोळसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_1
728  शाहुवाडी उचत  आणि बाप ज्ञानू संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_3
729  शाहुवाडी उचत  विठू राऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_3
730  शाहुवाडी उचत  शंकर भिवा पाटील यांच्या जुळ्या मुली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_3
731  शाहुवाडी उचत  बाप श्रीपती भाऊ पाटील मान     रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_5
732  शाहुवाडी उचत  भाला कोम श्रीपती भाऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_5
733  शाहुवाडी उचत  तारा कोम नारू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_5
734  शाहुवाडी उचत  कृष्णी बाप ज्ञानू विठू शिंदे मांगलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_7
735  शाहुवाडी उचत  भिका कोम बाळा काळू चौगले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_7
736  शाहुवाडी उचत  पांडू बाळा पाटील रा. आंबर्डे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_7
737  शाहुवाडी उचत  कोयना हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_9
738  शाहुवाडी उचत  बाळकी  बाप काळा जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_9
739  शाहुवाडी उचत  कोंडीबा पांडू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_13_9
740  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू बाळी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_14_1
741  शाहुवाडी उचत  रामा गोपाळा कोकाटे   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_14_1
742  शाहुवाडी उचत  राई कोम रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_14_1
743  शाहुवाडी उचत  रामु बाप आबा विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_14_2
744  शाहुवाडी उचत  बळी केशव पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_14_2
745  शाहुवाडी उचत  विठी बाप चंद्रा काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_14_2
746  शाहुवाडी उचत  बाळा कुशा जाईगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_14_4
747  शाहुवाडी उचत  सदू गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_14_4
748  शाहुवाडी उचत  अर्जुना काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_14_4
749  शाहुवाडी उचत  बाळकी बाप पांडू पाटील आंबर्डे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_14_6
750  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू लखु आग्रे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_14_6
751  शाहुवाडी उचत  बाप चंद्रा काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_14_6
752  शाहुवाडी उचत  नाना कुशा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_15_1
753  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू नाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_15_1
754  शाहुवाडी उचत  मैना कोम काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_15_1
755  शाहुवाडी उचत  काशीबा धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_15_3
756  शाहुवाडी उचत  गणू ज्ञानू संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_15_3
757  शाहुवाडी उचत  रखी बाप हरी नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_15_3
758  शाहुवाडी उचत  महीपती बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_15_5
759  शाहुवाडी उचत  यशी गोविंदा चौगले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_15_5
760  शाहुवाडी उचत  आणी बाप अर्जुन काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_15_5
761  शाहुवाडी उचत  तानी कोम पांडू राऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_15_7
762  शाहुवाडी उचत  दादू महादू सादु चौगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_15_7
763  शाहुवाडी उचत  श्रीपति बाप पांडू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_15_9
764  शाहुवाडी उचत  ममता कोम आंबाजी काथळा रा. वारूळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_15_9
765  शाहुवाडी बांबवडे  चंद्रा धोंडी निकम / मुलगी कमळी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43942_7_1_1
766  शाहुवाडी बांबवडे  बाळा म्हादू निकम  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43942_7_1_1
767  शाहुवाडी बांबवडे  बाळा सुभाना किटा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43942_7_1_1
768  शाहुवाडी बांबवडे  ज्ञानू गणू चौगुला / मुलगी येसा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43942_7_1_2
769  शाहुवाडी बांबवडे  विठू हणमा चौगुला / मुलगी भागू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43942_7_1_2
770  शाहुवाडी बांबवडे  ज्ञानू गणू पा यास मुलगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43942_7_1_2
771  शाहुवाडी बांबवडे  पांडू नारायण निकम / मुलगा ज्ञानू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43942_7_1_2
772  शाहुवाडी साळशी  बाळू बाबाजी केसरकर / येसा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_1
773  शाहुवाडी साळशी  रामा बाबजी मगदुम / हौसा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_1
774  शाहुवाडी साळशी  चंद्रा तुका हांडे /मुलगी नकु  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_1
775  शाहुवाडी साळशी  अनापा रखमाजी भोसला / ईश्वरा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_2
776  शाहुवाडी साळशी  गोविंदा कोंडी बोरगा / चंद्रा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_2
777  शाहुवाडी साळशी  भगवान दौलू पाटील / रामु  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_2
778  शाहुवाडी साळशी  सखोबा सावजी पाटील / दादू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_2
779  शाहुवाडी साळशी  हरी पिनू बोरगा / पारी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_3
780  शाहुवाडी साळशी  राऊ कुशा पाटील / सीता  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_3
781  शाहुवाडी साळशी  रामा जोति पाटील / शिवा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_4
782  शाहुवाडी साळशी  कृष्णा नारू पाटील मुलगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_4
783  शाहुवाडी साळशी  गोविंदा रावजी पाटील मुक्ता   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_4
784  शाहुवाडी साळशी  बाळू भैरू पाटील रामा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_5
785  शाहुवाडी साळशी  विठू तुका बोरगा जनी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_5
786  शाहुवाडी साळशी  कृष्णा पिलू बोरगा तारी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_5
787  शाहुवाडी साळशी  तुकाराम महादू मोरे ज्ञानू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_6
788  शाहुवाडी साळशी  संतू सखोबा पाटील यशवंती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_6
789  शाहुवाडी साळशी  गोपाळा विठू पाटील हरी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_6
790  शाहुवाडी साळशी  कृष्णा सावजी भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_1_6
791  शाहुवाडी साळशी  गणू मुकुंदा पाटील धुरपी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_1
792  शाहुवाडी साळशी  तुका जाऊ खाड्या पांडू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_1
793  शाहुवाडी साळशी  कोंडीबा यसू पाटील पारू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_1
794  शाहुवाडी साळशी  रामा विठू भोळ्या कृष्णा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_2
795  शाहुवाडी साळशी  तुका विठू पाटील शंकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_2
796  शाहुवाडी साळशी  चंद्रा गोपाळा मगदुम नारू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_2
797  शाहुवाडी साळशी  गोविंदा रावजी पाटील    रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_3
798  शाहुवाडी साळशी  हरी माणकू खोत बापू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_3
799  शाहुवाडी साळशी  गोपाळा रावजी भोसला धोंडी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_3
800  शाहुवाडी साळशी  दौलू भैरू पाटील मु. हौसा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_4
801  शाहुवाडी साळशी  नरसू आप्पा पोवार म्हादू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_4
802  शाहुवाडी साळशी  बाळा विठू पाटील शंकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_4
803  शाहुवाडी साळशी  विठू मलू मस्कर मु. हौसा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_5
804  शाहुवाडी साळशी  ज्ञानू संतू राबाडा मुलगी गौरी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_5
805  शाहुवाडी साळशी  केदारी रामजी पाटील मुलगी वालू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_5
806  शाहुवाडी साळशी  राऊ बाबाजी पाटील रकमा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_6
807  शाहुवाडी साळशी  बापू लिंबारी पाटील पांडू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_6
808  शाहुवाडी साळशी  बाळू आऊबा पाटील मंजुळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_6
809  शाहुवाडी साळशी  गोविंदा लक्ष्मण राबाडा तानू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_7
810  शाहुवाडी साळशी  भिवा राऊ पाटील शंकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_7
811  शाहुवाडी साळशी  दौलू बाबाजी भोसला रखमा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_7
812  शाहुवाडी साळशी  शंकर गणू पाटील माणकर तारी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_7
813  शाहुवाडी साळशी  देण्या दौलू महार चंदी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_9
814  शाहुवाडी साळशी  रामा महादू पोवार मुलगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_9
815  शाहुवाडी साळशी  बाबाजी येसु बोरगा शंकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_8
816  शाहुवाडी साळशी  आपा हरी पाटील गोविंदा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_8
817  शाहुवाडी साळशी  जोती भैरू वऱ्या भिवा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_10
818  शाहुवाडी साळशी  बाबाजी भैरू वऱ्या शिवा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_10
819  शाहुवाडी साळशी  कासीबा दाभोळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_11
820  शाहुवाडी साळशी  दौलू येसु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_11
821  शाहुवाडी साळशी  नारू आपा पोवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_11
822  शाहुवाडी साळशी  म्हादू बिन विठू भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_12
823  शाहुवाडी साळशी  दौलू रखमाजी भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_12
824  शाहुवाडी साळशी  बंडू बाळा पाटील मु. आबा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_12
825  शाहुवाडी साळशी  गोविंदा धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_13
826  शाहुवाडी साळशी  बाबाजी येसु बोरगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_13
827  शाहुवाडी साळशी  हणमा अर्जुन खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_13
828  शाहुवाडी साळशी  रामा राऊ शिरगावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_13
829  शाहुवाडी साळशी  कृष्णा लिंबारी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_14
830  शाहुवाडी साळशी  तातोबा नाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_14
831  शाहुवाडी साळशी  भाऊ बाळा बोरगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_14
832  शाहुवाडी साळशी  बाळा राघू पोवार मनी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_15
833  शाहुवाडी साळशी  बापू वीन हारी पाटील धोंडी   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_15
834  शाहुवाडी साळशी  ज्ञानू कुशापा पाटील बापू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_15
835  शाहुवाडी साळशी  पांडू कोंडी बोरगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_16
836  शाहुवाडी साळशी  नाना आबा पाटील सावर्डेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_16
837  शाहुवाडी साळशी  सीवा रामा बोरगा मुलगी तानू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_16
838  शाहुवाडी साळशी  जोती बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_17
839  शाहुवाडी साळशी  आऊबा पांडू पाटील मुलगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_17
840  शाहुवाडी साळशी  दादू लाड कापसेवाडी चरणकर मु.   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_18
841  शाहुवाडी साळशी  चंद्रा तुका हांडया  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_18
842  शाहुवाडी साळशी  बाबू भाऊ पाटील तुका  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_18
843  शाहुवाडी साळशी  बीरु साधू जाडगा सारजा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_19
844  शाहुवाडी साळशी  सादु ज्ञानू बोरगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_19
845  शाहुवाडी साळशी  संताई कोम लकू भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_19
846  शाहुवाडी साळशी  विटी बाप धोंडी भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_20
847  शाहुवाडी साळशी  विठू गोपाळा भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_20
848  शाहुवाडी साळशी  तानी कोम लक्ष्मण बोरगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_20
849  शाहुवाडी साळशी  आपा भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_21
850  शाहुवाडी साळशी  बाबाजी सतू मगदुम  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_21
851  शाहुवाडी साळशी  सुंद्रा बाप सुभाना भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_21
852  शाहुवाडी साळशी  बाळा जाऊ खाड्या  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_22
853  शाहुवाडी साळशी  रामा बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_22
854  शाहुवाडी साळशी  सादु रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_23
855  शाहुवाडी साळशी  शंकर रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_23
856  शाहुवाडी साळशी  गणू बीन माणकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_23
857  शाहुवाडी साळशी  गुंड्या बीन धोंडी भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_24
858  शाहुवाडी साळशी  कुशी कोम विटू रोडया  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_24
859  शाहुवाडी साळशी  बापू बीन दौलू भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_25
860  शाहुवाडी साळशी  येसा कोम जीऊबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_25
861  शाहुवाडी साळशी  हौसा बाप हरी बोरगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_26
862  शाहुवाडी साळशी  बाबाजी येसु बोरगा मुलगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_26
863  शाहुवाडी साळशी  सखोबा चंद्रा मगदुम  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_26
864  शाहुवाडी साळशी  ज्ञानू बीन बाळ पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_27
865  शाहुवाडी साळशी  दादू बीन रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_27
866  शाहुवाडी साळशी  भागू कोम धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_27
867  शाहुवाडी साळशी  सुक्री बाप रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_28
868  शाहुवाडी साळशी  विठू राऊजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_28
869  शाहुवाडी साळशी  रामजी जोती भोसले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_28
870  शाहुवाडी साळशी  कुसाई कोम विटू सुतार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_29
871  शाहुवाडी साळशी  बापू जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_29
872  शाहुवाडी साळशी  राऊ खेजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_29
873  शाहुवाडी साळशी  येसा बाप जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_30
874  शाहुवाडी साळशी  तारी कोम रामा किटा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_30
875  शाहुवाडी साळशी  हारणी बाप ज्ञानू राबाडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_31
876  शाहुवाडी साळशी  रखमा कोम गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_31
877  शाहुवाडी साळशी  ईस्वा भाऊ मगदुम  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_31
878  शाहुवाडी साळशी  रखमा कोम म्हादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_32
879  शाहुवाडी साळशी  शंकर बीन बाळ पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_32
880  शाहुवाडी साळशी  रंगू बीन बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_32
881  शाहुवाडी साळशी  सावळा विटू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_33
882  शाहुवाडी साळशी  बापू बीन विटू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_33
883  शाहुवाडी साळशी  म्हादू बीन सीऊ बोवा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_34
884  शाहुवाडी साळशी  आकाराम रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_34
885  शाहुवाडी साळशी  सुंदा कोम लक्ष्मण मगदुम  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_34
886  शाहुवाडी साळशी  बापू विटू राबाडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_35
887  शाहुवाडी साळशी  सखू कोम जाऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_2_35
888  शाहुवाडी साळशी  जनी कोम धोंडीबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_1
889  शाहुवाडी साळशी  कासू कोम गोपाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_1
890  शाहुवाडी साळशी  दौलू येसु पाटील मुलगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_2
891  शाहुवाडी साळशी  लक्ष्मण कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_2
892  शाहुवाडी साळशी  मजी बाप गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_2
893  शाहुवाडी साळशी  धोंडी कोम तुका राबाडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_3
894  शाहुवाडी साळशी  वायाजा बाप कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_3
895  शाहुवाडी साळशी  बाळाई कोम ज्योती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_4
896  शाहुवाडी साळशी  जना कोम रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_4
897  शाहुवाडी साळशी  तानी बाप शंकर बोरगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_4
898  शाहुवाडी साळशी  कुशापा सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_5
899  शाहुवाडी साळशी  रखमा कोम रामा खुटाळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_5
900  शाहुवाडी साळशी  सई कोम रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_5
901  शाहुवाडी साळशी  मंजी कोम विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_6
902  शाहुवाडी साळशी  दाजी संतू भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_6
903  शाहुवाडी साळशी  राघू रामा राबाडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_6
904  शाहुवाडी साळशी  ज्ञानू ज्योती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_7
905  शाहुवाडी साळशी  साळू बाप जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_7
906  शाहुवाडी साळशी  चंद्रा कोम ज्ञानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_8
907  शाहुवाडी साळशी  गिरजा बाप आबा बोरगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_8
908  शाहुवाडी साळशी  नकी बाप केदारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_8
909  शाहुवाडी साळशी  रामा बाबजी मगदुम रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_9
910  शाहुवाडी साळशी  ज्ञानू गोविंदा राबाडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_9
911  शाहुवाडी साळशी  सखोबा तुका राबाडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_9
912  शाहुवाडी साळशी  सदू बीन रामा राबाडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_10
913  शाहुवाडी साळशी  तुका ज्ञानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_10
914  शाहुवाडी साळशी  आबा जयराम भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_11
915  शाहुवाडी साळशी  तातोबा नाना भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_11
916  शाहुवाडी साळशी  केदारी गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_11
917  शाहुवाडी साळशी  आळू बाप गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_12
918  शाहुवाडी साळशी  येसु पांडू बोरगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_12
919  शाहुवाडी साळशी  विठू आपा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_12
920  शाहुवाडी साळशी  शंकर बीन सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_13
921  शाहुवाडी साळशी  लक्ष्मण भैरू पोवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_13
922  शाहुवाडी साळशी  चंद्रा खुशाबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_14
923  शाहुवाडी साळशी  ज्ञानू कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_14
924  शाहुवाडी साळशी  आळूबा पंडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_15
925  शाहुवाडी साळशी  रामा गोपाळा भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_15
926  शाहुवाडी साळशी  तानी कोम ज्ञानू चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_16
927  शाहुवाडी साळशी  सारजा बाप सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_16
928  शाहुवाडी साळशी  राई कोम म्हादू पाटील सांगाव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_16
929  शाहुवाडी साळशी  हरी सखोबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_17
930  शाहुवाडी साळशी  कु साई कोम राणोजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_17
931  शाहुवाडी साळशी  सखोबा रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_18
932  शाहुवाडी साळशी  बाबाजी सुभाना राबाडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_18
933  शाहुवाडी साळशी  म्हादू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_18
934  शाहुवाडी साळशी  श्रीपती आपा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_19
935  शाहुवाडी साळशी  लक्ष्मण म्हादू भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_19
936  शाहुवाडी साळशी  आकु कोम ज्ञानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_20
937  शाहुवाडी साळशी  जीजा कोम मसू वड्या  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_20
938  शाहुवाडी साळशी  आपा आऊबा नाऊलकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_20
939  शाहुवाडी साळशी  गोविंदा लक्ष्मण पाटील मुलगी आकू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_21
940  शाहुवाडी साळशी  भाऊ म्हादू लव्हटा मुलगी तारी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_21
941  शाहुवाडी साळशी  कृष्णा आबा पाटील मुलगी विही  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_21
942  शाहुवाडी साळशी  दत्तू विटू पाटील सागावकर मुलगी तारी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_22
943  शाहुवाडी साळशी  म्हादू विटू पाटील बांबवडेकर मुलगी मंजुळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_22
944  शाहुवाडी साळशी  बाळा धोंडी पाटील मुलगा ज्ञानू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_23
945  शाहुवाडी साळशी  हऱ्या बीन नाना उगळ्या मुलगी मंजी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_23
946  शाहुवाडी साळशी  बाळू बीन बापू पवार मुलगी चांगुना  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_24
947  शाहुवाडी साळशी  रामा संतू खोत मुलगी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_24
948  शाहुवाडी साळशी  लक्ष्मण बाळा कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_24
949  शाहुवाडी साळशी  आबा बाबाजी भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_25
950  शाहुवाडी साळशी  रामा येसु बोरगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_25
951  शाहुवाडी साळशी  आपा हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_25
952  शाहुवाडी साळशी  राऊ रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_26
953  शाहुवाडी साळशी  लक्ष्मण येसु बोरगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_26
954  शाहुवाडी साळशी  गोविंदा लक्ष्मण राबाडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_27
955  शाहुवाडी साळशी  पांडू सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_27
956  शाहुवाडी साळशी  विठू रामा सिरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_27
957  शाहुवाडी साळशी  कृष्णा सखोबा खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_28
958  शाहुवाडी साळशी  भिवा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43947_7_3_28
959  शाहुवाडी येलूर   भागी कोम ज्ञानू पाटील (नर्ले)  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_6_31
960  शाहुवाडी येलूर   रामु बापू शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_6_32
961  शाहुवाडी येलूर   तारू तान्या संतु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_6_33
962  शाहुवाडी येलूर   दगड्या क्रिष्णा पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_6_34
963  शाहुवाडी येलूर   भाऊ रावू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_7_1
964  शाहुवाडी येलूर   बाळा विठू पाटील येळाणे   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_7_2
965  शाहुवाडी येलूर   तारू धोंडी बोधू दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_7_3
966  शाहुवाडी येलूर   नाना नाथा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_7_4
967  शाहुवाडी येलूर   धोंडी विठू खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_7_5
968  शाहुवाडी येलूर   बाप बाबु गणू शेलार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_7_7
969  शाहुवाडी येलूर   सोनी तातू अर्जुना लाड कडवे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_7_8
970  शाहुवाडी येलूर   मनी राऊ भिवा शेलार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_7_9
971  शाहुवाडी येलूर   बापू कोंडी संतु कोपार्डेकर   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_7_10
972  शाहुवाडी येलूर   बाळा सुभाना जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_7_11
973  शाहुवाडी येलूर   आणि धोंडी विठू खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_7_12
974  शाहुवाडी येलूर   आणिराव बाबाजी पाटील कडवे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_7_13
975  शाहुवाडी येलूर   मवना कोम क्रिष्णा खोत   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_7_14
976  शाहुवाडी येलूर   क्रिष्णा दाजी भोसला   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_7_15
977  शाहुवाडी येलूर   जणी क्रिष्णा बाळा म्हावळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_8_1
978  शाहुवाडी येलूर   लक्ष्मण धोंडी अस्वला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_8_3
979  शाहुवाडी येलूर   येसु भिवा बोटांगळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_9_1
980  शाहुवाडी येलूर   शंकर बाबू शेलार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_9_3
981  शाहुवाडी येलूर   क्रिष्णा आंदु खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_9_5
982  शाहुवाडी येलूर   पांडू आप्पा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_10_1
983  शाहुवाडी येलूर   पांडू क्रिष्णा मोरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_10_3
984  शाहुवाडी येलूर   विठू कुशा अस्वला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_11_1
985  शाहुवाडी येलूर   रखमा तंतु दौलू अस्वला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_11_2
986  शाहुवाडी येलूर   बना बापू पाटील (थावडे)  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_11_3
987  शाहुवाडी येलूर   सखू कोम गणू शेलार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_11_4
988  शाहुवाडी येलूर   राणू कोम रामा बानुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_11_5
989  शाहुवाडी येलूर   जना कोम बाळा मोरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_11_6
990  शाहुवाडी येलूर   चिमा कोम रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_12_1
991  शाहुवाडी येलूर   तारी शंकर रामा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_12_2
992  शाहुवाडी येलूर   विठू भागोजी चाळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_13_1
993  शाहुवाडी येलूर   हरी दाजी पाटील कडवेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_13_2
994  शाहुवाडी येलूर   साधू रामा दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_13_3
995  शाहुवाडी येलूर   नानू बाबू शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_13_4
996  शाहुवाडी येलूर   धोंडु  बोदू  दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_13_5
997  शाहुवाडी येलूर   रखमा कोम भिवा बसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_14_1
998  शाहुवाडी येलूर   रंगी कोम पांडु पाटील परले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_14_2
999  शाहुवाडी येलूर   आकी  कोम रामु बसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_14_3
1000  शाहुवाडी येलूर   विष्णु चंद्राप्पा तावडा रा. तांबवे ता. वाळवा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_14_4
1001  शाहुवाडी येलूर   जाई कोम निनू बसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_15_1
1002  शाहुवाडी येलूर   बाप पांडू धनू शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_15_2
1003  शाहुवाडी येलूर   बंडी तान्या धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_15_3
1004  शाहुवाडी येलूर   बयाक्का माणकू माणगावकर   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_15_4
1005  शाहुवाडी येलूर   अर्जुना राणू शेलार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43889_7_15_5
1006  शाहुवाडी नांदगाव  नाना भिवा पाटील यांस मु. दादू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_1
1007  शाहुवाडी नांदगाव  तुका भिवा भुरुगडा यांस मु. कृष्णा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_3
1008  शाहुवाडी नांदगाव  लक्षू वुशाप्पा नायकवडी  यांस मु.विठा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_5
1009  शाहुवाडी नांदगाव  राणोजी माणकू लाड यांस मु. धोंडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_7
1010  शाहुवाडी नांदगाव  सुभाना रामा कळकर यांस मु. आकु  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_8
1011  शाहुवाडी नांदगाव  कृष्णा सुभाना गायकवाड यांस मु. हीरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_9
1012  शाहुवाडी नांदगाव  भाऊ रामा पाटील यांस मु. मपती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_11
1013  शाहुवाडी नांदगाव  यशा हरी मेंडका यांस मु. तानी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_12
1014  शाहुवाडी नांदगाव  भागोजी बाबजी माने यांस मु. तुका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_14
1015  शाहुवाडी नांदगाव  रामा रावजी पाटील यांस मु. पारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_15
1016  शाहुवाडी नांदगाव  सखोबा भिवाण्णा भुरुगडा यांस मु.गोविंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_16
1017  शाहुवाडी नांदगाव  राम बिरु बाबु पवार यांस मु. रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_2_12
1018  शाहुवाडी नांदगाव  अर्जुना रामा मेंडका यांस मु.आकुठेबा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_13
1019  शाहुवाडी नांदगाव  भागोजी रावजी वडिंगकर यांस मु.कृष्णा   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_14
1020  शाहुवाडी नांदगाव  बाबू आप्पा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_15
1021  शाहुवाडी नांदगाव  रामा बिरु तातोबा पाटील यांस मु. सखू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_1_16
1022  शाहुवाडी नांदगाव  रावूजी बयाजी लाड्या यांस मु.केरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_2_1
1023  शाहुवाडी नांदगाव  लखु म्हातार पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_2_2
1024  शाहुवाडी नांदगाव  भागोजी माणकु लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_2_4
1025  शाहुवाडी नांदगाव  धोंडी बिन बापू कोंगेकर यांस मु.केरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_2_5
1026  शाहुवाडी नांदगाव  लखु म्हातारजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_2_7
1027  शाहुवाडी नांदगाव  लखु दशरथ धुमाळ यांस मु.हिरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_2_8
1028  शाहुवाडी नांदगाव  गणू म्हातारा पाटील यांस मु.बाबू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_2_10
1029  शाहुवाडी नांदगाव  भाऊ म्हातारा मेंडका पाटील यांस मु.साक्षा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_2_11
1030  शाहुवाडी नांदगाव  आकोबा सादु रेडेकर यांस मु.मंजुळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_2_12
1031  शाहुवाडी नांदगाव  नाना भिवा पाटील यांस मु. भिवा   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_3_1
1032  शाहुवाडी नांदगाव  बाळा बिन सखोबा माने यांस मु.शेंकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_3_2
1033  शाहुवाडी नांदगाव  सुभाना बाबाजी भुरुगडा यांस मु.केरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_3_3
1034  शाहुवाडी नांदगाव  भाऊ रामा पाटील यांस मु. आबा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_3_5
1035  शाहुवाडी नांदगाव  धोंडी दसरता धुमाळ्या यांस मु. कमला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_3_6
1036  शाहुवाडी नांदगाव  सखाराम रामा तातोबा भुरुगडा यांस मु.सखू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_3_8
1037  शाहुवाडी नांदगाव  लकु बिन बाबू पाटील यांस मु.वाली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_3_9
1038  शाहुवाडी नांदगाव  राणुजी माणकू यांस मु.लक्ष्मण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_3_11
1039  शाहुवाडी नांदगाव  ज्ञानू बिन म्हातार यांस मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_3_12
1040  शाहुवाडी नांदगाव  रामा बिन रावजी बाळकू पाटील रकमा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_3_14
1041  शाहुवाडी नांदगाव  बाबु बिन सा.बा जी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_3_15
1042  शाहुवाडी नांदगाव  रामा बाळा पाटील मंजुळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_3_17
1043  शाहुवाडी नांदगाव  भागूजी बिन माणकू नाऱ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_4_1
1044  शाहुवाडी नांदगाव  अर्जुना रामा पाटील विठू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_4_3
1045  शाहुवाडी नांदगाव  भाऊ बिन बाळा पाटील मूल सखाराम   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_4_4
1046  शाहुवाडी नांदगाव  कृष्णा गायकवाड मुलगा शंकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_4_6
1047  शाहुवाडी नांदगाव  भाऊ बिन म्हातारजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_4_7
1048  शाहुवाडी नांदगाव  कोंडी रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_4_8
1049  शाहुवाडी नांदगाव  सुभाना बाबसो बुरूड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_4_10
1050  शाहुवाडी नांदगाव  सखोबा रामा पाटील यांस मु.गणू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_4_11
1051  शाहुवाडी नांदगाव  बाळा म्हादु लाड यांस मु.मांदु  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_4_12
1052  शाहुवाडी नांदगाव  बाळा सखोबा माने यांस मु.हौसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_4_14
1053  शाहुवाडी नांदगाव  लखु रावजी खराडा यांस मु.तुका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_4_15
1054  शाहुवाडी नांदगाव  लखु बाबु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_4_16
1055  शाहुवाडी नांदगाव  आबा हरी पाटील यांस मु.जया  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_4_18
1056  शाहुवाडी नांदगाव  राई को. म. संतु खराडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_4_19
1057  शाहुवाडी नांदगाव  बायणा को. म.सुभाना भुरुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_5_1
1058  शाहुवाडी नांदगाव  कृष्णा बयाजी लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_5_2
1059  शाहुवाडी नांदगाव  गिरजा बाप बाळा सावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_5_3
1060  शाहुवाडी नांदगाव  ममता को.म भवाना भुरुगडा   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_5_4
1061  शाहुवाडी नांदगाव   सारजी बाळू सखोबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43966_7_5_5
1062  शाहुवाडी कापशी  बाळा रामू थेरगावकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_1
1063  शाहुवाडी कापशी  शीदू केदारे रावण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_1
1064  शाहुवाडी कापशी  येशू आबा चौगुले रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_3
1065  शाहुवाडी कापशी  रामा जनकू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_3
1066  शाहुवाडी कापशी  लखू राणू गडकरी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_3
1067  शाहुवाडी कापशी  बाळा लक्ष्मण केसरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_4
1068  शाहुवाडी कापशी  लखू जोती बोरगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_4
1069  शाहुवाडी कापशी  शिवा भैरू यादव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_4
1070  शाहुवाडी कापशी  नायकू बाबाजी कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_5
1071  शाहुवाडी कापशी  विठू रावजी कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_5
1072  शाहुवाडी कापशी  सादू कृष्णा कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_6
1073  शाहुवाडी कापशी  विष्णू गोपाळ मांगळलकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_6
1074  शाहुवाडी कापशी  बाळा संतू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_7
1075  शाहुवाडी कापशी  हरी सुभानी केसरी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_7
1076  शाहुवाडी कापशी  तुका बापू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_8
1077  शाहुवाडी कापशी  लखू सदू केसरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_8
1078  शाहुवाडी कापशी  तुका बापू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_8
1079  शाहुवाडी कापशी  लखू सखु केसरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_9
1080  शाहुवाडी कापशी  ज्ञानू तात्या देसाई रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_9
1081  शाहुवाडी कापशी  शामा कृष्ण कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_10
1082  शाहुवाडी कापशी  खेजी विखू केसरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_1_10
1083  शाहुवाडी कापशी  जयराम भैरू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_1
1084  शाहुवाडी कापशी  लखू जोती नांगरे कोकरुडकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_1
1085  शाहुवाडी कापशी  वीदू सिदू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_2
1086  शाहुवाडी कापशी  सावळा तातू माने रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_2
1087  शाहुवाडी कापशी  ज्ञानू भिवा कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_3
1088  शाहुवाडी कापशी  घोडी राघू निकम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_3
1089  शाहुवाडी कापशी  दानू रावजी सनगर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_4
1090  शाहुवाडी कापशी  सखाराम काका पडवत रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_4
1091  शाहुवाडी कापशी  बाळा गणू मामलेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_5
1092  शाहुवाडी कापशी  नायकु बाबाजी कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_5
1093  शाहुवाडी कापशी  बाली कृष्णा कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_6
1094  शाहुवाडी कापशी  काशी कोम धोंडी खबाला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_6
1095  शाहुवाडी कापशी  येशू जोती वारंग रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_6
1096  शाहुवाडी कापशी  लखु जोती जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_7
1097  शाहुवाडी कापशी  विटी कोम विठू भोसला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_7
1098  शाहुवाडी कापशी  दादू भिवा गन कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_8
1099  शाहुवाडी कापशी  विठी सुभाना रामा भोसला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_8
1100  शाहुवाडी कापशी  सिदू केदारी रावण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_8
1101  शाहुवाडी कापशी  तानी विठू माणगावकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_10
1102  शाहुवाडी कापशी  रामा सालू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_2_10
1103  शाहुवाडी कापशी  सावंन तातू माने रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_1
1104  शाहुवाडी कापशी  बायनी सिद्दू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_1
1105  शाहुवाडी कापशी  द्यानू भिवा कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_1
1106  शाहुवाडी कापशी  रखमा कोम सिद्दू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_2
1107  शाहुवाडी कापशी  भाऊ सिद्दू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_2
1108  शाहुवाडी कापशी  तुकाराम गोरख नावेडीकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_3
1109  शाहुवाडी कापशी  आकी कोन विठू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_3
1110  शाहुवाडी कापशी  राऊ तुका कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_4
1111  शाहुवाडी कापशी  हरनि विणू कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_4
1112  शाहुवाडी कापशी  रकमी सावळा कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_4
1113  शाहुवाडी कापशी  कृष्ण विठू म्हासगडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_5
1114  शाहुवाडी उचत  हरी बापू चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_5
1115  शाहुवाडी उचत  सोनी रामा बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43920_7_3_5
1116  शाहुवाडी उचत  गणपती बाळा जोति  पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_1
1117  शाहुवाडी उचत  केशव तुका नारू चोगला   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_1
1118  शाहुवाडी उचत  सखाराम हरी बाळू  चोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_1
1119  शाहुवाडी उचत  कृष्णा  रामु बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_1
1120  शाहुवाडी उचत  सोनी ज्ञानू संतू  पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_2
1121  शाहुवाडी उचत  पुतळी रामा गोपाळा कोकाटे   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_2
1122  शाहुवाडी उचत  धोंडी ज्ञानू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_2
1123  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू रामा  पडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_3
1124  शाहुवाडी उचत  वाली बाप रामा  पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_3
1125  शाहुवाडी उचत  संतु रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_3
1126  शाहुवाडी उचत  मंजी कोम  धोंडी विटू मोरबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_4
1127  शाहुवाडी उचत  तुका नारू चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_4
1128  शाहुवाडी उचत  राई कोम  गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_4
1129  शाहुवाडी उचत भागी बाप तुका नारू चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_5
1130  शाहुवाडी उचत  लकी हरी नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_5
1131  शाहुवाडी उचत  सुंदरी कोम राणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_5
1132  शाहुवाडी उचत  गोविंद रामा गोपाळ कोकाटा   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_6
1133  शाहुवाडी उचत  जिजा कोम ज्ञानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_6
1134  शाहुवाडी उचत  शारजा कोम राणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_6
1135  शाहुवाडी उचत  ममता कोम राऊ विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_7
1136  शाहुवाडी उचत  जिजि बाप राऊ  खंडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_7
1137  शाहुवाडी उचत  बाप पिल्या तातु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_7
1138  शाहुवाडी उचत  रायनी केटु म्हादु  पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_8
1139  शाहुवाडी उचत  कोयना कोम नाटु बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_8
1140  शाहुवाडी उचत  पोंड्या केदारी म्हादु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_8
1141  शाहुवाडी उचत  जना कोम रामा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_8
1142  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू रामु बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_8
1143  शाहुवाडी उचत  भाऊ अर्जुना काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_9
1144  शाहुवाडी उचत  राई कोम नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_9
1145  शाहुवाडी उचत  विठु धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_9
1146  शाहुवाडी उचत  कोंडया अर्जुना काळु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_10
1147  शाहुवाडी उचत  हौसा तुका राम पडघा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_10
1148  शाहुवाडी उचत  यशवंत बाबू लखु रावण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_1_10
1149  शाहुवाडी उचत  तानी हरी नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_1
1150  शाहुवाडी उचत  धोंडी विठू मोरबाळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_1
1151  शाहुवाडी उचत  गणू पिल्या तातु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_1
1152  शाहुवाडी उचत  गोविंद बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_2
1153  शाहुवाडी उचत  केरू अर्जुना काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_2
1154  शाहुवाडी उचत  दगड्या बाळा जोति पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_2
1155  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू रामा गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_3
1156  शाहुवाडी उचत  सई पांडू म्हादु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_3
1157  शाहुवाडी उचत  सखू कोम कृष्णा मालुसरे (शिराळे)  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_3
1158  शाहुवाडी उचत  गोपाळा म्हादु पाटील शिरगाव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_4
1159  शाहुवाडी उचत  रामु राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_4
1160  शाहुवाडी उचत  केदारी बाळा चौगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_4
1161  शाहुवाडी उचत  बाळाई कोम काळु पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_5
1162  शाहुवाडी उचत  दौलु कुशा पाटील याची मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_5
1163  शाहुवाडी उचत  दौलु कुशा पाटील याची मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_5
1164  शाहुवाडी उचत  गणू बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_6
1165  शाहुवाडी उचत  भैरु खंडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_6
1166  शाहुवाडी उचत  राई कोम जोति पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_6
1167  शाहुवाडी उचत  सुभाना गणू पाटील वारकरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_7
1168  शाहुवाडी उचत  सुभाकोम काळु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_7
1169  शाहुवाडी उचत  चंद्रिबापू सिधू रावजी कोळसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_7
1170  शाहुवाडी उचत  मैनीकोम म्हादु पाटील    रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_8
1171  शाहुवाडी उचत  अनुसया लखु रावजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_8
1172  शाहुवाडी उचत  शंकर बाळा कृष्णा  जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_8
1173  शाहुवाडी उचत  रकमा कोम रावजी कोकता   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_9
1174  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू धोंडी विटू मोरबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_9
1175  शाहुवाडी उचत बाळू म्हादू पाटील    रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_9
1176  शाहुवाडी उचत लक्ष्मण राम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_10
1177  शाहुवाडी उचत धोंडी काशीबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_10
1178  शाहुवाडी उचत तरीकोम म्हाहादू कोळसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_2_10
1179  शाहुवाडी उचत भिवा काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_1
1180  शाहुवाडी उचत चंद्रा तातू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_1
1181  शाहुवाडी उचत सुभाकोम तातू पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_1
1182  शाहुवाडी उचत गोविंद येसु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_2
1183  शाहुवाडी उचत अप्पू अर्जुना काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_2
1184  शाहुवाडी उचत बाळा जानु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_2
1185  शाहुवाडी उचत ताई रामा  गोपाळा कोकाटा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_2
1186  शाहुवाडी उचत सोनीकोम गगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_3
1187  शाहुवाडी उचत  बळीकोम हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_3
1188  शाहुवाडी उचत  जिजि आबा  विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_3
1189  शाहुवाडी उचत  सोनी बाप तुका एमू पडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_3
1190  शाहुवाडी उचत  लक्ष्मण केरू गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_4
1191  शाहुवाडी उचत  तारू केदु नारू बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_4
1192  शाहुवाडी उचत  आकु गोपाळा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_4
1193  शाहुवाडी उचत  गोपाळा गोविंद बाळा चौगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_5
1194  शाहुवाडी उचत  पारू हरी गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_5
1195  शाहुवाडी उचत  धोंडया केदु महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_6
1196  शाहुवाडी उचत  गणू रामा गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_6
1197  शाहुवाडी उचत  दगडू बाळा जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_7
1198  शाहुवाडी उचत  लक्ष्मण बाप सदु महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_7
1199  शाहुवाडी उचत  भागी तुका नारू चौगला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_7
1200  शाहुवाडी उचत  श्रीपती बाप महादू सादु चौगला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_8
1201  शाहुवाडी उचत  गोविंदा रामा गोपाळा कोकाटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_8
1202  शाहुवाडी उचत  शारदा रामा गोपाळा कोकाटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_8
1203  शाहुवाडी उचत  आकी ज्ञानू संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_9
1204  शाहुवाडी उचत  सीता ज्ञानू बाळा पाटील कोळगाव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_9
1205  शाहुवाडी उचत  लिली बाळू बाबाजी पडगे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_9
1206  शाहुवाडी उचत  तुका रामा बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_10
1207  शाहुवाडी उचत  सई बापू महादू चौगला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_3_10
1208  शाहुवाडी उचत  तानी राई हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_1
1209  शाहुवाडी उचत  सदू महादेव सखाराम नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_1
1210  शाहुवाडी उचत  ज्ञानी आबा विठू पाटील मोहरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_1
1211  शाहुवाडी उचत  गणू आबा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_2
1212  शाहुवाडी उचत  पिल्या तातु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_2
1213  शाहुवाडी उचत  राई बाप केदारी महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_2
1214  शाहुवाडी उचत  धोंडीबा केसू नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_2
1215  शाहुवाडी उचत  एसि तुका रामा पडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_3
1216  शाहुवाडी उचत  हरी केदारी नारू बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_3
1217  शाहुवाडी उचत  पांडू गोपाला हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_3
1218  शाहुवाडी उचत  गणू विठु ज्ञानू शिंदा मांगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_4
1219  शाहुवाडी उचत  यशवंत बापू लखु रावण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_4
1220  शाहुवाडी उचत  विनायक बाळा कृष्णागोविंद जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_4
1221  शाहुवाडी उचत  अनुसया बाळा ज्योति पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_5
1222  शाहुवाडी उचत  गणू सत्तू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_5
1223  शाहुवाडी उचत  पिती आई वाळूकोम हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_5
1224  शाहुवाडी उचत  भागू सदू राणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_6
1225  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू गोविंद बाळा चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_6
1226  शाहुवाडी उचत  धोंडी विठु  मोरबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_6
1227  शाहुवाडी उचत  केरू अर्जुना काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_7
1228  शाहुवाडी उचत  ईश्वर केदारी महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_7
1229  शाहुवाडी उचत  रामु महाडू सादु चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_7
1230  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू एमा गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_8
1231  शाहुवाडी उचत  मंजा बाबू यरु रावण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_8
1232  शाहुवाडी उचत  हिरी दौलू कुशा पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_8
1233  शाहुवाडी उचत  आबा कृष्णा गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_9
1234  शाहुवाडी उचत  पारू धोंडी वीठु  मोरबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_9
1235  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू बाप बाळू   पडणा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_9
1236  शाहुवाडी उचत  तानी धोंडी तुळसा  डबडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_10
1237  शाहुवाडी उचत  दादी केशव नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_10
1238  शाहुवाडी उचत  गुंडा भिवया काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_4_10
1239  शाहुवाडी उचत  राई सिदू रावजी कोळसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_1
1240  शाहुवाडी उचत  धोंडी रामु बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_1
1241  शाहुवाडी उचत  राई रामु  रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_1
1242  शाहुवाडी उचत  सादू रामु रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_2
1243  शाहुवाडी उचत  लक्ष्मण राम कृष्णा बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_2
1244  शाहुवाडी उचत  कृष्णा लखु रावजी अगारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_2
1245  शाहुवाडी उचत  सखू राघू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_3
1246  शाहुवाडी उचत  सई संतू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_3
1247  शाहुवाडी उचत  आकु हरी नामू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_3
1248  शाहुवाडी उचत  ताई रामा गोपाळा कोकाटा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_4
1249  शाहुवाडी उचत  राऊ हरी बाळू चोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_4
1250  शाहुवाडी उचत  दौलू अर्जुना कालू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_4
1251  शाहुवाडी उचत  दौलू रामा सुभाणा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_5
1252  शाहुवाडी उचत  श्रीपा वीठु रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_5
1253  शाहुवाडी उचत  तानी भाषा विथू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_5
1254  शाहुवाडी उचत  राई राऊ वीठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_6
1255  शाहुवाडी उचत  बंडू विठु ध्नोडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_6
1256  शाहुवाडी उचत  जायणी महादू सादु चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_6
1257  शाहुवाडी उचत  आराबा काशीबा धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_6
1258  शाहुवाडी उचत  अरुबा काशीब पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_7
1259  शाहुवाडी उचत  ताईनी भाऊ हरीकेसरा  पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_7
1260  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू हरी सदू म्हसकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_7
1261  शाहुवाडी उचत  कोंडी धोंडी विटु मोरबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_7
1262  शाहुवाडी उचत  कोंडी विटु रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_8
1263  शाहुवाडी उचत  कोंडी विटहु रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_8
1264  शाहुवाडी उचत  बाळू बाप बापू महाडू चोगूले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_8
1265  शाहुवाडी उचत  हरिबा बाप सुभाणा गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_9
1266  शाहुवाडी उचत  जायणी सांतू महाडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_9
1267  शाहुवाडी उचत  चंद्रा रामा गोपाळा कोकाटा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_9
1268  शाहुवाडी उचत  जायणी बाप हरी बाळू चोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_10
1269  शाहुवाडी उचत  सदू हरी नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_10
1270  शाहुवाडी उचत  धोंडी विठू मोरबाळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_10
1271  शाहुवाडी उचत  ताई बाप वीठू जीवबा मानकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_5_10
1272  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू दौलू सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_1
1273  शाहुवाडी उचत  धोंडी हरी सदू मस्कर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_1
1274  शाहुवाडी उचत  सदु रत्नारावजी कोळसे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_1
1275  शाहुवाडी उचत  भाऊ रावजी महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_1
1276  शाहुवाडी उचत  चंद्रा तातू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_2
1277  शाहुवाडी उचत  दौलु कुशा पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_2
1278  शाहुवाडी उचत  दौलु कुशा पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_2
1279  शाहुवाडी उचत  नारू बिरु संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_3
1280  शाहुवाडी उचत  शंकर कृष्णा गोविंदा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_3
1281  शाहुवाडी उचत  चंद्री रावजी कोळसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_3
1282  शाहुवाडी उचत  अनुसया लखु रावजी आगरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_3
1283  शाहुवाडी उचत  राऊ विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_4
1284  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू धोंडी विठू मोरबाळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_4
1285  शाहुवाडी उचत  आकु अर्जुना काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_4
1286  शाहुवाडी उचत  धोंडी काशीबा धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_5
1287  शाहुवाडी उचत  सखू रामा बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_5
1288  शाहुवाडी उचत  जिजि ज्ञानू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_5
1289  शाहुवाडी उचत  राऊ ईश्वरा गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_6
1290  शाहुवाडी उचत  मारुती पांडू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_6
1291  शाहुवाडी उचत  विठो ज्ञानू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_6
1292  शाहुवाडी उचत  कृष्णा आबा विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_6
1293  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू गणू हरी पाटील मोहरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_7
1294  शाहुवाडी उचत  बंडू रामु बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_7
1295  शाहुवाडी उचत  गंगू राऊ विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_7
1296  शाहुवाडी उचत  ताई विजया लखु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_7
1297  शाहुवाडी उचत  धोंडी आई ताई चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_8
1298  शाहुवाडी उचत  श्रीपती भाऊ पाटील ( मान ) रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_8
1299  शाहुवाडी उचत  चांगि रामु बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_8
1300  शाहुवाडी उचत  हौसा  दादू  बाळकू सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_8
1301  शाहुवाडी उचत  रामु कृष्णा नागु बोटांगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_9
1302  शाहुवाडी उचत  गणू ज्ञानू संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_9
1303  शाहुवाडी उचत  महीपती बाळा जोति पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_9
1304  शाहुवाडी उचत  पांडू बाळा पाटील रा. आंबर्डे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_10
1305  शाहुवाडी उचत  ईशी गोविंद बाळा चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_10
1306  शाहुवाडी उचत  श्रीपति शंकर शिवा पाटील टेकोली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_6_10
1307  शाहुवाडी उचत  कोंडी पांडू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_1
1308  शाहुवाडी उचत  विठी चंद्र काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_1
1309  शाहुवाडी उचत  पांडू बंडू हरी चोगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_1
1310  शाहुवाडी उचत  सोनी दौलू राऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_1
1311  शाहुवाडी उचत  मारुती धोंडी विठू मोरबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_2
1312  शाहुवाडी उचत  साधू केदारी नारायण बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_2
1313  शाहुवाडी उचत  आनी बाळू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_2
1314  शाहुवाडी उचत  सखी बाळू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_3
1315  शाहुवाडी उचत  मारुती आबा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_3
1316  शाहुवाडी उचत  दिनकर तुकाराम कृष्णा नलवडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_3
1317  शाहुवाडी उचत  पारी पिलु तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_4
1318  शाहुवाडी उचत  काशिनाथ बाबू लखु रावण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_4
1319  शाहुवाडी उचत  हिरी पांडू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_4
1320  शाहुवाडी उचत  राजाराम श्रीपति राम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_5
1321  शाहुवाडी उचत  दादू  महादू सादु चोगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_5
1322  शाहुवाडी उचत  पांडू ज्ञानू विठू शिंदा मांगलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_5
1323  शाहुवाडी उचत  चंद्रा काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_5
1324  शाहुवाडी उचत  बाळकू चंद्र पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_6
1325  शाहुवाडी उचत  दिनकर बाळकृष्ण गोविंद जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_6
1326  शाहुवाडी उचत  बाबू आबा भाऊ  जाधव येलूर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_6
1327  शाहुवाडी उचत  गंगू बंडू हरी चोगले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_7
1328  शाहुवाडी उचत  इंदोरा विट्ठळ कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_7
1329  शाहुवाडी उचत  बंडू खंडू तुका डांगे खेडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_7_7
1330  शाहुवाडी उचत  हानी महादू विठू घोडके ससेगाव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_1
1331  शाहुवाडी उचत  कमल बाळकृष्ण गोविंद जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_1
1332  शाहुवाडी उचत  रामु आबा विठ्ठल पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_1
1333  शाहुवाडी उचत  पारी केदारी नारायण बोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_1
1334  शाहुवाडी उचत  तारू विठू धिंडी मोरबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_2
1335  शाहुवाडी उचत  हिरी आबा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_2
1336  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू रामु गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_2
1337  शाहुवाडी उचत  आनी  ज्ञानू सतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_3
1338  शाहुवाडी उचत  सादु महादू राणू कोळसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_3
1339  शाहुवाडी उचत  मुक्ता महादू सादु कोळसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_3
1340  शाहुवाडी उचत  रामा सादु गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_4
1341  शाहुवाडी उचत  शांती बाळू बाबू पडघा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_4
1342  शाहुवाडी उचत  पारी गणू रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_4
1343  शाहुवाडी उचत  पारी नाथ धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_4
1344  शाहुवाडी उचत  मारुती केशव नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_5
1345  शाहुवाडी उचत  कीशा  बाबू कोंडी  पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_5
1346  शाहुवाडी उचत  होशी बंडू हरी लिंबारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_5
1347  शाहुवाडी उचत  आनि अर्जुना काळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_5
1348  शाहुवाडी उचत  गनापा राऊ विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_6
1349  शाहुवाडी उचत  नानू ज्ञानू विठू शिंदे मांगलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_6
1350  शाहुवाडी उचत  आकी केदारी महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_6
1351  शाहुवाडी उचत  शंकर शिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_6
1352  शाहुवाडी उचत  शंकर शिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_6
1353  शाहुवाडी उचत  ज्ञानू ईश्वरा गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_7
1354  शाहुवाडी उचत  दगडया पिलु तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_7
1355  शाहुवाडी उचत  सुंद्रि बाबाजी विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_7
1356  शाहुवाडी उचत  राजाराम ज्योति विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_7
1357  शाहुवाडी उचत  कोंडी नाथा तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_8
1358  शाहुवाडी उचत  हरी कृष्णा नागू बोटांगळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_8
1359  शाहुवाडी उचत  म्हाडू दौलू राऊ पाटील (परळे ) रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_8
1360  शाहुवाडी उचत  गंगू ज्ञानु संतू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_9
1361  शाहुवाडी उचत  तारी नाथा धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_9
1362  शाहुवाडी उचत  हारणी केशव नायकु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_9
1363  शाहुवाडी उचत  पारी बाबु आबा पाटील (कोळगाव) रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_10
1364  शाहुवाडी उचत  शिवा शंकर हरी चौगुले रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_10
1365  शाहुवाडी उचत  भिकु चंदा काळू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_10
1366  शाहुवाडी उचत  बंडु पांडू येसा भोसले (गोंडोली) रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43898_7_8_10
1367 शाहुवाडी कापशी गोविंदा नायकू कदम यास मुलगी येशी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर kapashi1
1368 शाहुवाडी कापशी भाऊ विठू कदम यास मुलगी आनु महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर kapashi1
1369 शाहुवाडी कापशी तुकाराम गोविंद जामदार  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर kapashi2
1370 शाहुवाडी कापशी उमाबाई भ्र जयराम पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर kapashi2
1371 शाहुवाडी कापशी ज्ञानू बाळा कदम यास मुलगा शामू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर kapashi3
1372 शाहुवाडी कापशी कृष्णा विठू कदम यास मुलगा दादू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर kapashi3
1373 शाहुवाडी कापशी चंद्राप्पा बाळा कदम यास मुलगी शांती  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर kapashi4
1374 शाहुवाडी कापशी तुका ज्ञानू पवार रा. खेड यास मुलगी चांगु  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर kapashi5
1375 शाहुवाडी कापशी भिवा नायकू कदम यास मुलगा आनंदा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर kapashi5
1376 शाहुवाडी कापशी दादू बाळा कदम यास मुलगी नकू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर kapashi5
1377 शाहुवाडी कापशी नारायण रामा लुगडे यास मुलगा हारी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर kapashi6
1378 शाहुवाडी कापशी ज्ञानू शीधु मामलेकर यास मुलगा रामा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर kapashi6
1379 शाहुवाडी कापशी संता कोम रामा कदम  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर kapashi7
1380 शाहुवाडी  करंजोशी  बाबू हनमा गुजर यास मुलगी तारू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi1
1381 शाहुवाडी  करंजोशी  सादु बाबाजी पाटील रा. शिरगाव यास मुलगा बाबू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi2
1382 शाहुवाडी  करंजोशी  म्हादू दाजी पाटील यास मुलगा दाजी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi2
1383 शाहुवाडी  करंजोशी  हरी जोती मगदूम यास मुलगी नाव तारी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi3
1384 शाहुवाडी  करंजोशी  बाबू विठू मगदूम यास मुलगी नाव पारू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi3
1385 शाहुवाडी  करंजोशी  कृष्णा नारू पाटील यास मुलगी नाव सगुणा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi3
1386 शाहुवाडी  करंजोशी  कृष्णा दाजी पाटील यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi3
1387 शाहुवाडी  करंजोशी  बाळा विठू पाटील यास मुलगी तारू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi3
1388 शाहुवाडी  करंजोशी  संता कोम विठू मगदूम यास मुलगी नाव पारी   महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi4
1389 शाहुवाडी  करंजोशी  कृष्णा रामा गुजर यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi5
1390 शाहुवाडी  करंजोशी  दाजी शहाजी पाटील यास मुलगी तारी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi6
1391 शाहुवाडी  करंजोशी  विठू मारुती मोरबाळे यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi6
1392 शाहुवाडी  करंजोशी  हरी भागोजी पाटील मुलगी रखमी महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi6
1393 शाहुवाडी  करंजोशी  हरी बीन कृष्णा गुजर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi6
1394 शाहुवाडी  करंजोशी  नारू सुतार यास मुलगी नाव तायनी महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi7
1395 शाहुवाडी  करंजोशी  गंगाराम जोती पाटील यास मुलगा नाव राऊ महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi7
1396 शाहुवाडी  करंजोशी  चंद्रा गुजर यास मुलगी वाली  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi7
1397 शाहुवाडी  करंजोशी  जोती बापू गुजर यास मुलगा नाव बापू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi7
1398 शाहुवाडी  करंजोशी  लक्ष्मण केदारी पाटील यास मुलगा नाव तुका  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi8
1399 शाहुवाडी  करंजोशी  चंद्रा शिवबा गुजर यास मुलगी हारू महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi8
1400 शाहुवाडी  करंजोशी  म्हादू तुळशी पाटील यास मुलगी वाली  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi8
1401 शाहुवाडी  करंजोशी  विठू हनमा मगदूम यास मुलगी नाव बायजी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi8
1402 शाहुवाडी  करंजोशी  दाजी शहाजी पाटील यास मुलगा भाऊ  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi8
1403 शाहुवाडी  करंजोशी  विठी बाप बाळा रामा गुजर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi9
1404 शाहुवाडी  करंजोशी  बाळा धोंडी विठू पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi9
1405 शाहुवाडी  करंजोशी  आकाराम तुकाराम पाटील यास मुलगा केरू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi9
1406 शाहुवाडी  करंजोशी  रामा संतू पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi10
1407 शाहुवाडी  करंजोशी  अण्णा दौलू सदू गुजर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi10
1408 शाहुवाडी  करंजोशी  बाळू रामा गुजर यास मुलगा नाव कृष्णा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi11
1409 शाहुवाडी  करंजोशी  लखू बाळा गुजर यास मुलगी शंकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi11
1410 शाहुवाडी  करंजोशी  नारू सदू पाटील यास मुलगी गीरीजी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi11
1411 शाहुवाडी  करंजोशी  जोती बापू गुजर यास मुलगी नाव मंजी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi12
1412 शाहुवाडी  करंजोशी  म्हादू दाजी पाटील यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi12
1413 शाहुवाडी  करंजोशी  कृष्णा मळू गुजर यास मुलगी सखू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi13
1414 शाहुवाडी  करंजोशी  दौलू नारू पाटील यास मुलगी नाव अनि महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi13
1415 शाहुवाडी  करंजोशी  धोंडी रावजी पाटील यास मुलगी आवडी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi13
1416 शाहुवाडी  करंजोशी  म्हादू जोती पाटील यास मुलगा नाव कसबराव  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi13
1417 शाहुवाडी  करंजोशी  राऊ साखोबा खोत यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi13
1418 शाहुवाडी  करंजोशी  बाळा लक्ष्मण बोतरे यास मुलगी नाव नमूद नाही  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi14
1419 शाहुवाडी  करंजोशी  विठू संभू पाटील यास मुलगी तानी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi14
1420 शाहुवाडी  करंजोशी  धोंडी विठू पाटील यास मुलगा पांडू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi14
1421 शाहुवाडी  करंजोशी  मैना कोम धोंडी गुजर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi15
1422 शाहुवाडी  करंजोशी  सुभाना जोती पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi15
1423 शाहुवाडी  करंजोशी  सुंद्री कोम कृष्णा गुजर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi15
1424 शाहुवाडी  करंजोशी  चंद्रा कोम म्हादू सावळा मसवडेकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi16
1425 शाहुवाडी  करंजोशी  सावळा अतिग्रा वाडीकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi16
1426 शाहुवाडी  करंजोशी  राधी कोम पांडू गोगवेकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi16
1427 शाहुवाडी  करंजोशी  कृष्णा नारू पाटील यास मुलगा लक्ष्मण  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi16
1428 शाहुवाडी  करंजोशी  लिम्बारी धोंडी गुजर यास मुलगा हारी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi16
1429 शाहुवाडी  करंजोशी  बाळा रामा गुजर यास मुलगा हारी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi16
1430 शाहुवाडी  करंजोशी  ज्ञानू बाबू नांगरे यास मुलगी तारू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi16
1431 शाहुवाडी  करंजोशी  कृष्णा मळू गुजर यास मुलगा नारू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi17
1432 शाहुवाडी  करंजोशी  बाबू हणमा गुजर यास मुलगा नामू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi17
1433 शाहुवाडी  करंजोशी  दाजी कुशाजी पाटील यास मुलगा पांडू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi17
1434 शाहुवाडी  करंजोशी  आकाराम तुकाराम पाटील यास मुलगी तानी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi17
1435 शाहुवाडी  करंजोशी  पांडू दाजी कुशापा पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi17
1436 शाहुवाडी  करंजोशी  जोती बाळू गुजर यास मुलगी ताई  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi18
1437 शाहुवाडी  करंजोशी  रामा रावजी पाटील सासेगावकर यास मुलगी जना महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi18
1438 शाहुवाडी  करंजोशी  विठू सभु पाटील यास मुलगा गणू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi18
1439 शाहुवाडी  करंजोशी  धोंडी विठू पाटील यास मुलगी हारी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi18
1440 शाहुवाडी  करंजोशी  तानू म्हादू पाटील यास मुलगी हारी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi18
1441 शाहुवाडी  करंजोशी  दौलू सदू गुजर यास मुलगी तानी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi18
1442 शाहुवाडी  करंजोशी  नारू सुतार  यास मुलगा गणू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi18
1443 शाहुवाडी  करंजोशी  लखू बाळा सुतार यास मुलगी बाळी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi18
1444 शाहुवाडी  करंजोशी  बाळू विठू मगदूम यास मुलगी हौसी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi18
1445 शाहुवाडी  करंजोशी  रामा साखोबा गुजर यास मुलगी जना महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi18
1446 शाहुवाडी  करंजोशी  ज्ञानू नाथा पारळे  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi18
1447 शाहुवाडी  करंजोशी  दाजी म्हसू मगदूम यास मुलगा रामा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi19
1448 शाहुवाडी  करंजोशी  हरी जोती मगदूम यास मुलगी बाळी महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi19
1449 शाहुवाडी  करंजोशी  ज्ञानू भैरू सुतार रा. सांबू मुलगी गौरी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi19
1450 शाहुवाडी  करंजोशी  रामा संतू पाटील मुलगा बयाजी महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi19
1451 शाहुवाडी  करंजोशी  दाजी शहाजी पाटील यास मुलगा सावजी महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi19
1452 शाहुवाडी  करंजोशी  आकाराम तुकाराम पाटील मुलगी तानी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi19
1453 शाहुवाडी  करंजोशी  सिदू संतू पाटील मुलगा शिवराम महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi19
1454 शाहुवाडी  करंजोशी  चंद्र शिवबा गुजर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi20
1455 शाहुवाडी  करंजोशी  चंद्रा शिवबा गुजर यास मुलगी तारू महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi20
1456 शाहुवाडी  करंजोशी  सखू कोम विठू तळेकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi20
1457 शाहुवाडी  करंजोशी  विठू हनमा म्हारूगडा मुलगी भागू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi20
1458 शाहुवाडी  करंजोशी  चंद्रा दाजी पाटील मुलगी कमळा महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi20
1459 शाहुवाडी  करंजोशी  हारी अर्जुना गुजर मुलगा तुका  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi20
1460 शाहुवाडी  करंजोशी  बाळा रामा गुजर  नाव सोहरा महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi20
1461 शाहुवाडी  करंजोशी  म्हादू तुळसु  पाटील  मुलगी सोनी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi20
1462 शाहुवाडी  करंजोशी  लखू दाजी पाटील मुलगा हारी महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi20
1463 शाहुवाडी  करंजोशी  लक्ष्मण केदारी पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi21
1464 शाहुवाडी  करंजोशी  सदू साधू गुजर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi21
1465 शाहुवाडी  करंजोशी  बया कोम दाजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi21
1466 शाहुवाडी  करंजोशी  भाऊ नायकू बोभे मुलगा शंकर महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi21
1467 शाहुवाडी  करंजोशी  धोंडी रावजी पाटील यास मुलगी नाव विठी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi22
1468 शाहुवाडी  करंजोशी  कोंडी गणू पाटील यास मुलगी नाव सखू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi23
1469 शाहुवाडी  करंजोशी  म्हादू नाना पाटील मुलगा ज्ञानू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi23
1470 शाहुवाडी  करंजोशी  संतू बुवा जाधव मुलगा शंकर महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi23
1471 शाहुवाडी  करंजोशी  दाजी म्हसू मगदूम यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi24
1472 शाहुवाडी  करंजोशी  नारू संतू पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi25
1473 शाहुवाडी  करंजोशी  भाऊ म्हादू कळंत्रा महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi25
1474 शाहुवाडी  करंजोशी  कृष्णा नारू पाटील यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi26
1475 शाहुवाडी  करंजोशी  तुका बीन बाळा पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi26
1476 शाहुवाडी  करंजोशी  भागू कोम विठू पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi26
1477 शाहुवाडी  करंजोशी  भाऊ नीनु      यास मुलगी सखू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi27
1478 शाहुवाडी  करंजोशी  चंद्रा शिवा गुजर यास मुलगी तानू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi27
1479 शाहुवाडी  करंजोशी  कृष्णा रामा गुजर यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi27
1480 शाहुवाडी  करंजोशी  रामा साखोबा गुजर यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi27
1481 शाहुवाडी  करंजोशी  जाई कोम विठू लाड  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi28
1482 शाहुवाडी  करंजोशी  ताणू कोम ज्ञानू विठू धोत्रे रा. पेरीड  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi28
1483 शाहुवाडी  करंजोशी  कासू कोम सुभाना गुजर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर karanjoshi28
1484 शाहुवाडी  सांबू   बंडू राऊ पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU1
1485 शाहुवाडी  सांबू   कुशाप्पा संतू पाटील यास मुलगा रामा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU2
1486 शाहुवाडी  सांबू   ज्ञानू म्हादू केसरा यास मुलगा नानू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU3
1487 शाहुवाडी  सांबू   नीना भैरू पाटील यास मुलगा चंद्राप्पा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU३
1488 शाहुवाडी  सांबू   श्रीपती तुका पाटील मोळावडेकर यास मुलगा रामू महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU3
1489 शाहुवाडी  सांबू   रामा येसू पाटील यास मुलगा नाव नमूद नाही महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU3
1490 शाहुवाडी  सांबू   येसू शिवबा पाटील याचा मुलगा मयत  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU4
1491 शाहुवाडी  सांबू   तानी कोम ज्ञानू पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU4
1492 शाहुवाडी  सांबू   सतु रामजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU4
1493 शाहुवाडी  सांबू   रामू नीना पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU5
1494 शाहुवाडी  सांबू   भिवा धोंडी पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU5
1495 शाहुवाडी  सांबू   रामा साखोबा लुगडे  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU5
1496 शाहुवाडी  सांबू   नामू लखू डंबरे  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU6
1497 शाहुवाडी  सांबू   भाऊ सया पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU7
1498 शाहुवाडी  सांबू   पांडू बाबू पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU7
1499 शाहुवाडी  सांबू   हार्नी कोम आबा पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU7
1500 शाहुवाडी  सांबू   हौसी कोम गोविंदा पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU7
1501 शाहुवाडी  सांबू   भैरू राणोजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU7
1502 शाहुवाडी  सांबू   नामू नीनु पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU8
1503 शाहुवाडी  सांबू   हार्नी कोम रामा मोरे  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU9
1504 शाहुवाडी  सांबू   बजा कोम बाळा मोरे  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU9
1505 शाहुवाडी  सांबू   बाळा भिवा पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU10
1506 शाहुवाडी  सांबू   सोनी बाप भैरू पाटील महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU10
1507 शाहुवाडी  सांबू   भागू कोम लखू पाटील महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU10
1508 शाहुवाडी  सांबू   धोंडी म्हादू आडसूळ  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU10
1509 शाहुवाडी  सांबू   हर्नी कोम राऊ पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU10
1510 शाहुवाडी  सांबू   वालु बाप येसा पाटील महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU10
1511 शाहुवाडी  सांबू   दौलू धोंडी आडसूळ  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU10
1512 शाहुवाडी  सांबू   आनु बाप भाऊ पाटील महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU10
1513 शाहुवाडी  सांबू   शिरपती ज्ञानू पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU10
1514 शाहुवाडी  सांबू   राई कोम जोती पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU10
1515 शाहुवाडी  सांबू   लक्ष्मी कोम रामा पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU10
1516 शाहुवाडी  सांबू   सगी बाप येसा पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU10
1517 शाहुवाडी  सांबू   ज्ञानू राऊ पाटील यास मुलगा महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU11
1518 शाहुवाडी  सांबू   कोंडीबा हरी पाटील रा. येळाणे यास मुलगा नाव शंकर महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर SAMBU11
1519 शाहुवाडी  सावे  चंद्रू तुका दळवी यास मुलगा गणू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.1
1520 शाहुवाडी  सावे  ईश्वरा मानाजी दवरे भैरेवाडी यास मुलगा बाळू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.1
1521 शाहुवाडी  सावे  हरी भाऊ पाटील यास मुलगी जनी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.2
1522 शाहुवाडी  सावे  दाजी रामा खोत यास मुलगी गंगू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.2
1523 शाहुवाडी  सावे  राऊ बिरु आंबर्डेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.3
1524 शाहुवाडी  सावे  रामा म्हादू आसवला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.3
1525 शाहुवाडी  सावे  भागू कोम देवबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.3
1526 शाहुवाडी  सावे  म्हादू गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.3
1527 शाहुवाडी  सावे  बाप राऊ निनू चौगला यास मुलगी रखमा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.4
1528 शाहुवाडी  सावे  बाप संतू येसू खोत यास मुलगा धोंडया  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.4
1529 शाहुवाडी  सावे  बाप चंद्रा सोनवडेकर यास मुलगी हौसी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.4
1530 शाहुवाडी  सावे  तुका कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.5
1531 शाहुवाडी  सावे  सुंदी लकू डिगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.5
1532 शाहुवाडी  सावे  बाप राऊ कृष्णा दळवी यास मुलगी तारी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.6
1533 शाहुवाडी  सावे  बाप राऊ दळवी यास मुलगी सुंद्री  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.6
1534 शाहुवाडी  सावे  बाप धोंडया चौगला यास मुलगा बाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.6
1535 शाहुवाडी  सावे  संतू रावजी कुंभार यास मुलगा रामा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.6
1536 शाहुवाडी  सावे  बाप हारी बाळू वालककर यास मुलगा म्हैपती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.6
1537 शाहुवाडी  सावे  रकमी बाप येज्ञा भिंगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.7
1538 शाहुवाडी  सावे  सुंद्री बाप रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.7
1539 शाहुवाडी  सावे  पारी कोम दत्तू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.7
1540 शाहुवाडी  सावे  बाप राऊ बीन कृष्णा डोणोलीकर यास मुलगी नाव सानी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.8
1541 शाहुवाडी  सावे  बाप गणू कुशा पाटील यास मुलगी नाव नकी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.9
1542 शाहुवाडी  सावे  जानू आवजी चांभार यास मुलगी नाव चांगी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.9
1543 शाहुवाडी  सावे  बाप सखोब निनू पाटी यास मुलगा संतू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.9
1544 शाहुवाडी  सावे  गणू रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.10
1545 शाहुवाडी  सावे  बाबू तुका पाटी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.10
1546 शाहुवाडी  सावे  बाप काळू कृष्णा दळवी यास मुलगी नाव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.10
1547 शाहुवाडी  सावे  रामा भाऊ चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.11
1548 शाहुवाडी  सावे  आबा रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.11
1549 शाहुवाडी  सावे  गणप्या लकू डीग्या  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.11
1550 शाहुवाडी  सावे  विठू आपा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.11
1551 शाहुवाडी  सावे  सावळा गोपाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.11
1552 शाहुवाडी  सावे  धोंडी गोपाळा सोनार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.11
1553 शाहुवाडी  सावे  चंद्री कोम बाळ्या आंबरडेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.11
1554 शाहुवाडी  सावे  भागू कोम म्हादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.11
1555 शाहुवाडी  सावे  सकु बाप ईश्वरा खुटावळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.11
1556 शाहुवाडी  सावे  धोंडी बाप रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.11
1557 शाहुवाडी  सावे  राई कोम आपा चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.11
1558 शाहुवाडी  सावे  वीठू बीन आप्पा पाटील यास मुलगा धोंडी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.12
1559 शाहुवाडी  सावे  ताई कोम दाजी खोत बहिरवाडी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.13
1560 शाहुवाडी  सावे  संतू साधू राणे मै  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.14
1561 शाहुवाडी  सावे  नारू हरी कोकाटे मै  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.14
1562 शाहुवाडी  सावे  संता कोम राघू राणे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.14
1563 शाहुवाडी  सावे  नारू संथा खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.14
1564 शाहुवाडी  सावे  पांडू बाळा न्हावी मै  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.14
1565 शाहुवाडी  सावे  तानी कोम धोंडी पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.14
1566 शाहुवाडी  सावे  रखमा कोम दौलू खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.14
1567 शाहुवाडी  सावे  कृष्णा पाटील उचतकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.14
1568 शाहुवाडी  सावे  भिमा कोम रावजी कुंभार रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.14
1569 शाहुवाडी  सावे  ज्ञानू बाळा खबाला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.15
1570 शाहुवाडी  सावे  हरी सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.15
1571 शाहुवाडी  सावे  हरी सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.15
1572 शाहुवाडी  सावे  जोती गोविंदा चौगुला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.15
1573 शाहुवाडी  सावे  भाऊ दाजी पाटील यास मुलगी कृष्णी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.16
1574 शाहुवाडी  सावे  भिवा निनू चौगुला यास मुलगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.16
1575 शाहुवाडी  सावे  हरी साधू भिंगला यांस मुलगी यमनी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.16
1576 शाहुवाडी  सावे  ज्ञानू आबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.17
1577 शाहुवाडी  सावे  धोंडी सावजी खोत यास मुलगा बाळू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.18
1578 शाहुवाडी  सावे  भिवा मारुती चौगुला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.19
1579 शाहुवाडी  सावे  बाळू नारू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.19
1580 शाहुवाडी  सावे  आपा सखोबा पाटील यास मुलगी सेवंती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.20
1581 शाहुवाडी  सावे  भाऊ गणू धुमाळा गडकरी यास मुलगी आनी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.20
1582 शाहुवाडी  सावे  द्वारकू बाप ईश्वरा पा पिशवीकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.21
1583 शाहुवाडी  सावे  चंद्री कोम रावू पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.22
1584 शाहुवाडी  सावे  रामा रावजी पाटील यास मुलगी चांगी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.23
1585 शाहुवाडी  सावे  हरी आंदु खोत यांस मुलगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.23
1586 शाहुवाडी  सावे  धोंडी विठू आंबर्डेकर यास मुलगी धोंडी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.23
1587 शाहुवाडी  सावे  साधू पाटील सावर्डेकर यास मुलगा कृष्णा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.24
1588 शाहुवाडी  सावे  महादू संतू लाड यास मुलगी जीजी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.24
1589 शाहुवाडी  सावे  दत्तू लक्ष्मण तबेला रा करवीर यास मुलगी गवरी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.24
1590 शाहुवाडी  सावे  राऊ कृष्णा दळवी यास मुलगा गणू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.24
1591 शाहुवाडी  सावे  धोंडी येसू म्हारुगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.25
1592 शाहुवाडी  सावे  रावू कृष्णा डोणोलीकर रा सावे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.26
1593 शाहुवाडी  सावे  येसू शिदू भिंगल  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.26
1594 शाहुवाडी  सावे  ताई कोम संतू दळवी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.26
1595 शाहुवाडी  सावे  तुका संतू दळवी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.26
1596 शाहुवाडी  सावे  चिमाई भैरू डोणोलीकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.27
1597 शाहुवाडी  सावे  बापू बाळा चव्हाण याचा मुलगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.27
1598 शाहुवाडी  सावे  कृष्णा बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.28
1599 शाहुवाडी  सावे  साधू बिन बाबू चौगुला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.28
1600 शाहुवाडी  सावे  नाथा सतु खोत बहिरेवाडी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.29
1601 शाहुवाडी  सावे  बाळा सुभाना दळवी यास मुलगा गणू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.30
1602 शाहुवाडी  सावे  ईश्वरा पा यास मुलगा केरू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.31
1603 शाहुवाडी  सावे  बाळा सपकाळ सागावकर यास मुलगा गणपती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.31
1604 शाहुवाडी  सावे  रामा दाजी खोत बहिरेवाडी यास मुलगा दाजी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.31
1605 शाहुवाडी  सावे  धोंडी भाऊ कोंडाऱ्या मयत कोडोली  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.32
1606 शाहुवाडी  सावे  येसा कोम बापू पा मयत सावे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.32
1607 शाहुवाडी  सावे  धोंडी सावजी खोत याचा मुलगा उपजत मयत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.33
1608 शाहुवाडी  सावे  रावजी सावर्डेकर याचा मुलगा दादू मयत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.34
1609 शाहुवाडी  सावे  काशी कोम महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.35
1610 शाहुवाडी  सावे  ताई कोम कृष्णा पाटील मयत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.36
1611 शाहुवाडी  सावे  बापू बाळा चव्हाण यास मुलगी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.37
1612 शाहुवाडी  सावे  मुकिंदा येसु खोत याचा मुलगा मयत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.38
1613 शाहुवाडी  सावे  भाऊ येसु मांग यास मुलगा शिवा सावे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.38
1614 शाहुवाडी  सावे  सादु हरी पा यास मुलगा पांडू सावर्डे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.38
1615 शाहुवाडी  सावे  रामा बिन बाबाजी पा यास मुलगा दादू सावे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.38
1616 शाहुवाडी  सावे  बापू बाळा चव्हाण यास मुलगा यशवंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  save1.39
1617 शाहुवाडी  सरूड  पांडू कृष्णा वडेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_1
1618 शाहुवाडी  सरूड  सदाशिव रामा संतू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_1
1619 शाहुवाडी  सरूड  हरणी पांडू आबा बिऊरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_1
1620 शाहुवाडी  सरूड  पांडू भाऊ लखु बिऊरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_2
1621 शाहुवाडी  सरूड  नारायण हरी जोती सोमुसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_2
1622 शाहुवाडी  सरूड  शंकर गोविंद राम कर्नाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_2
1623 शाहुवाडी  सरूड  पार्वती गणू दाजी सोमोसी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_3
1624 शाहुवाडी  सरूड  शेवंती बाबू विष्णु रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_3
1625 शाहुवाडी  सरूड  जिजा कोंडी दवलू खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_3
1626 शाहुवाडी  सरूड  शंकर चंद्रू कुशा कुंभार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_4
1627 शाहुवाडी  सरूड  लक्ष्मी गोविंदा हणमा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_4
1628 शाहुवाडी  सरूड  हौसी भाऊ नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_4
1629 शाहुवाडी  सरूड  सोनू गोपाळा विठू नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_5
1630 शाहुवाडी  सरूड  श्रीपती बाबू नारू लौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_5
1631 शाहुवाडी  सरूड  धोंडीबा ज्ञानू बाबाजी सनगर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_5
1632 शाहुवाडी  सरूड  आनंदी रानू सखाराम थोरात  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_6
1633 शाहुवाडी  सरूड  यशवंत म्हादू सखाराम ठाणेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_6
1634 शाहुवाडी  सरूड  पांडू सखोबा हरी कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_6
1635 शाहुवाडी  सरूड  वासुदेव बाबू ज्ञानू म्हाउटकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_7
1636 शाहुवाडी  सरूड  दयानू बापू दौलू कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_7
1637 शाहुवाडी  सरूड  बाबू सुभाना राम कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_7
1638 शाहुवाडी  सरूड  गिरजा बादू बाळू कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_8
1639 शाहुवाडी  सरूड  गणू गोपाळा रामो कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_8
1640 शाहुवाडी  सरूड  गणू ज्ञानू संतू भुई  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_8
1641 शाहुवाडी  सरूड  पांडू गणू गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_9
1642 शाहुवाडी  सरूड  रामु नाना जोती डंबे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_9
1643 शाहुवाडी  सरूड  महिपती राघू संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_9
1644 शाहुवाडी  सरूड  महिपती चंद्रू बाबाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_10
1645 शाहुवाडी  सरूड  बापू हरी राऊ कुंभार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_10
1646 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रू म्हादू बाबाजी लाड  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_10
1647 शाहुवाडी  सरूड  बारकू विणू बारकू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_11
1648 शाहुवाडी  सरूड  तुका म्हादू भैरू झावळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_11
1649 शाहुवाडी  सरूड  श्रीपती मारुती श्येटे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_11
1650 शाहुवाडी  सरूड  सदू मलू संतू चौगुला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_12
1651 शाहुवाडी  सरूड  बाबू राऊ धोंडी नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_12
1652 शाहुवाडी  सरूड  मारुती चंद्राप्पा धोंडी कोकरडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_12
1653 शाहुवाडी  सरूड  हौसी कृष्णा हरी माने  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_13
1654 शाहुवाडी  सरूड  गणू चंद्राप्पा लक्ष्मण गवळी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_13
1655 शाहुवाडी  सरूड  हौसी रामा सखाराम चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_13
1656 शाहुवाडी  सरूड  बाळका गोविंद अर्जुना सोमुसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_14
1657 शाहुवाडी  सरूड  धोंडीबा भाऊ गोविंदा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_14
1658 शाहुवाडी  सरूड  कंडी म्हादू बापू चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_14
1659 शाहुवाडी  सरूड  तानू दादू विठू चौगुला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_15
1660 शाहुवाडी  सरूड  यशवंत म्हादू गोविंदा सोमुसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_15
1661 शाहुवाडी  सरूड  तुका दौलू निनू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_15
1662 शाहुवाडी  सरूड  आकु तुका आंदु तडावळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_16
1663 शाहुवाडी  सरूड  पार्वती भाऊ रावजी नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_16
1664 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी बाळा संतू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_16
1665 शाहुवाडी  सरूड  सानी गोविंदा रामा कर्नाळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_17
1666 शाहुवाडी  सरूड  कानी खंडू राघू चौगुला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_17
1667 शाहुवाडी  सरूड  शंकर कृष्णा रावजी जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_17
1668 शाहुवाडी  सरूड  हावशी गोविंदा बाबाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_18
1669 शाहुवाडी  सरूड  तानी गोविंदा जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_18
1670 शाहुवाडी  सरूड  हावशी सखोबा हरी सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_18
1671 शाहुवाडी  सरूड  तुका पांडू विठू नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_19
1672 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी गोपाळा भोपळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_19
1673 शाहुवाडी  सरूड  पार्वती बाबू हरी तडावळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_19
1674 शाहुवाडी  सरूड  ईश्वरा म्हादू निनू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_20
1675 शाहुवाडी  सरूड  शंकर विठू आप्पा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_20
1676 शाहुवाडी  सरूड  बाबू रामा कुशाप्पा चरणकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_20
1677 शाहुवाडी  सरूड  रामु गणू दाजी रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_21
1678 शाहुवाडी  सरूड  लक्ष्मण सदर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_21
1679 शाहुवाडी  सरूड  लकी गोविंदा अर्जुना पाट  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_21
1680 शाहुवाडी  सरूड  सकी म्हादू कुशाप्पा खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_22
1681 शाहुवाडी  सरूड  पांडू शिवलिंगा गोपाळा श्येटे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_22
1682 शाहुवाडी  सरूड  पांडू गणू दाजी रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_22
1683 शाहुवाडी  सरूड  श्रीपती दौलू देवजी रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_23
1684 शाहुवाडी  सरूड  शिवराम म्हादू दिंडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_23
1685 शाहुवाडी  सरूड  शंकर कृष्णा राऊ यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_23
1686 शाहुवाडी  सरूड  पारी यसू राऊ यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_24
1687 शाहुवाडी  सरूड  हौसी ईश्वरा कृष्णा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_24
1688 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा दादू भैरू संपकाळ  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_24
1689 शाहुवाडी  सरूड  पारी चंद्रा धोंडी वाकुर्डे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_25
1690 शाहुवाडी  सरूड  शानू पांडू दौलू नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_25
1691 शाहुवाडी  सरूड  श्रीपती भैरू संतू लोकरा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_25
1692 शाहुवाडी  सरूड  वाली सखा रामा हरी कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_26
1693 शाहुवाडी  सरूड  वाली बाप चंद्राप्पा भुई  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_26
1694 शाहुवाडी  सरूड  सख्या तुका कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_26
1695 शाहुवाडी  सरूड  यशवंत विठू पाटील समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_27
1696 शाहुवाडी  सरूड  सोनू रामा चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_27
1697 शाहुवाडी  सरूड  तानी बाप नाथा लाड चरणकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_27
1698 शाहुवाडी  सरूड  हरणी बा गोविंद माणिक पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_28
1699 शाहुवाडी  सरूड  जीजी बाप नारू बीन भवाना रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_28
1700 शाहुवाडी  सरूड  सुंद्री बाप आबा बीन आप्पा खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_28
1701 शाहुवाडी  सरूड  बाळी ईश्वरा बीन संतू चौगुला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_29
1702 शाहुवाडी  सरूड  राई नारू बीन संतू रोडे पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_29
1703 शाहुवाडी  सरूड  येसु बीन संतू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_29
1704 शाहुवाडी  सरूड  म्हादू कुशा बीन भागूजी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_30
1705 शाहुवाडी  सरूड  राम सुभाना घुंगुरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_30
1706 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी कृष्णा बीन संतू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_30
1707 शाहुवाडी  सरूड  रंगू गोविंदा बीन राघू बोरपाळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_31
1708 शाहुवाडी  सरूड  गौरी बीन बाबाजी बीन संतू डांगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_31
1709 शाहुवाडी  सरूड  जणी हरी बीन बाबाजी रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_1_31
1710 शाहुवाडी  सरूड  मुक्ती भैरू बीन धोंडी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_1
1711 शाहुवाडी  सरूड  संतू बिन सुभाना खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_1
1712 शाहुवाडी  सरूड  तुका बिन बाबाजी खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_1
1713 शाहुवाडी  सरूड  बाबा गोपाळा बीन राघू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_3
1714 शाहुवाडी  सरूड  रंगू विठू बीन संतू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_3
1715 शाहुवाडी  सरूड  राम कुषा बीन लखू सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_3
1716 शाहुवाडी  सरूड  बीन गणपा कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_4
1717 शाहुवाडी  सरूड  येसू गोपाळा बीन बाबा चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_4
1718 शाहुवाडी  सरूड  भगीनी धोंडी कोम बाबाजी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_4
1719 शाहुवाडी  सरूड  तुका निसबत बाळा आंदू डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_5
1720 शाहुवाडी  सरूड  रानू धोंडी बीन हुलाजी तडवळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_5
1721 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा संतू बीन रावजी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_5
1722 शाहुवाडी  सरूड  आकु लिंबू बीन जयराम नांगर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_6
1723 शाहुवाडी  सरूड  हरी बाप सुभाना कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_6
1724 शाहुवाडी  सरूड  बाप हरी लुगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_6
1725 शाहुवाडी  सरूड  गोविंदा बिन भगवान कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_7
1726 शाहुवाडी  सरूड  सीवजी बीन बापू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_7
1727 शाहुवाडी  सरूड  बीन कोंडी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_7
1728 शाहुवाडी  सरूड  सबू बाप धोंडी बीन  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_8
1729 शाहुवाडी  सरूड  भापळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_8
1730 शाहुवाडी  सरूड  कुसा ईश्वरा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_8
1731 शाहुवाडी  सरूड  सकु हरी बीन नामू लुगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_9
1732 शाहुवाडी  सरूड  बाररु बीन कृष्णा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_9
1733 शाहुवाडी  सरूड  रावजी संतू बीन नाथा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_9
1734 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा गोविंदा संतू मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_10
1735 शाहुवाडी  सरूड  सुभाना पाटील (भैरेवाडकर ) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_10
1736 शाहुवाडी  सरूड  शंकर बाळा नायकू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_10
1737 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा भाऊ येसू मोरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_11
1738 शाहुवाडी  सरूड  आबा हरी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_11
1739 शाहुवाडी  सरूड  गोविंदा येसू मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_11
1740 शाहुवाडी  सरूड  रामा मानकू आंदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_12
1741 शाहुवाडी  सरूड  हरी रामा गोरूला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_12
1742 शाहुवाडी  सरूड  सावळा काशि सिंघ  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_12
1743 शाहुवाडी  सरूड  बाबाजी सुभाना नाईक  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_13
1744 शाहुवाडी  सरूड  आनंदा कुशा जिवबा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_13
1745 शाहुवाडी  सरूड  केशव नारायण मानाप्पा गाडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_13
1746 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा लक्ष्मण पाटील (सित्तूरकर ) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_14
1747 शाहुवाडी  सरूड  रकु रामा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_14
1748 शाहुवाडी  सरूड  आबा आप्पा खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_14
1749 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ भवाना रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_15
1750 शाहुवाडी  सरूड  ईश्वरा आंदू चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_15
1751 शाहुवाडी  सरूड  मिनू संतू रोडे पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_2_15
1752 शाहुवाडी  सरूड  येसु सखोबा खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_1
1753 शाहुवाडी  सरूड  कुशाबा भागोजी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_1
1754 शाहुवाडी  सरूड  रामा सुभाना घुंगुरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_1
1755 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा संतू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_2
1756 शाहुवाडी  सरूड  बाबाजी संतू डांगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_2
1757 शाहुवाडी  सरूड  हरी बाबासो रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_2
1758 शाहुवाडी  सरूड  नारू धोंडी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_3
1759 शाहुवाडी  सरूड  तुका बाबाजी खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_3
1760 शाहुवाडी  सरूड  दौलू आप्पा कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_3
1761 शाहुवाडी  सरूड  गोपाळा बाळू चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_3
1762 शाहुवाडी  सरूड  जायनी कोंडीबा रामा डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_3
1763 शाहुवाडी  सरूड  पिवळा काळा भिवा कूट  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_4
1764 शाहुवाडी  सरूड  बंडू हुसबा तडावळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_5
1765 शाहुवाडी  सरूड  संतू नायू सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_5
1766 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ संतू रोकडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_5
1767 शाहुवाडी  सरूड  विठू लक्ष्मण खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_6
1768 शाहुवाडी  सरूड  बाळा गोविंदा कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_6
1769 शाहुवाडी  सरूड  दौलता भवानजी पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_6
1770 शाहुवाडी  सरूड  राऊ कुशाप्पा कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_7
1771 शाहुवाडी  सरूड  हरी मुरारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_7
1772 शाहुवाडी  सरूड  हरी भैरू लुगडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_8
1773 शाहुवाडी  सरूड  राऊ बाबू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_8
1774 शाहुवाडी  सरूड  गोविंदा नाना मराठे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_8
1775 शाहुवाडी  सरूड  राऊ रकमाजी पाटील सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_8
1776 शाहुवाडी  सरूड  रावजी रामजी पाटील सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_9
1777 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा सखाराम खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_9
1778 शाहुवाडी  सरूड  जोती बाबू पाटील नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_9
1779 शाहुवाडी  सरूड  राघू दाजी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_10
1780 शाहुवाडी  सरूड  संता कोम भैरू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_10
1781 शाहुवाडी  सरूड  जोती कुशाजी पाटील सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_10
1782 शाहुवाडी  सरूड  रामा सावता खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_11
1783 शाहुवाडी  सरूड  रामा भवाना खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_11
1784 शाहुवाडी  सरूड  विठू आबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_11
1785 शाहुवाडी  सरूड  लखु आबा कुराडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_12
1786 शाहुवाडी  सरूड  निनू बाबू पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_12
1787 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा संतू रोडे पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_12
1788 शाहुवाडी  सरूड  लक्ष्मण बाबाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_12
1789 शाहुवाडी  सरूड  हरी केदारी देवाळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_12
1790 शाहुवाडी  सरूड  दौलू रामा पाटील सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_14
1791 शाहुवाडी  सरूड  रामा मसू कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_14
1792 शाहुवाडी  सरूड  बाळू संतू बोजरे साधू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_14
1793 शाहुवाडी  सरूड  म्हादू कुशाप्पा लाड  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_14
1794 शाहुवाडी  सरूड  कोंडी रावजी कर्नाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_15
1795 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा गोविंदा नाईक (शिंपेकर ) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_15
1796 शाहुवाडी  सरूड  माणकू राणोजी रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_15
1797 शाहुवाडी  सरूड  आबा रामा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_15
1798 शाहुवाडी  सरूड  बाळा नायकू उचतकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_15
1799 शाहुवाडी  सरूड  तुकाराम बाबू खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_17
1800 शाहुवाडी  सरूड  रामा बाबाजी नेबापूरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_17
1801 शाहुवाडी  सरूड  तुकाराम बाबू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_17
1802 शाहुवाडी  सरूड  रामा बाबाजी नेबापूरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_17
1803 शाहुवाडी  सरूड  विठू रामा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_18
1804 शाहुवाडी  सरूड  कुशाप्पा गोपाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_18
1805 शाहुवाडी  सरूड  जिनू पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_18
1806 शाहुवाडी  सरूड  दौलू जिनू चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_19
1807 शाहुवाडी  सरूड  नाना भैरू बिळासकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_19
1808 शाहुवाडी  सरूड  बाळा सुभाना पोवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_19
1809 शाहुवाडी  सरूड  गोपाळा लिंबा खेडेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_19
1810 शाहुवाडी  सरूड  हरी राघू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_19
1811 शाहुवाडी  सरूड  कुशी कोम सुभाजी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_21
1812 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ आबा कुरवाडी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_21
1813 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा बिज सदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_21
1814 शाहुवाडी  सरूड  विठू भवाना खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_21
1815 शाहुवाडी  सरूड  गोविंदा नारायण डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_22
1816 शाहुवाडी  सरूड  निनू रकमाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_22
1817 शाहुवाडी  सरूड  बाळा आप्पाजी सावर्डेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_22
1818 शाहुवाडी  सरूड  लक्ष्मण बाबाजी माने  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_23
1819 शाहुवाडी  सरूड  रामा आबा पाटील ( नाटोलीकर )  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_23
1820 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ संतू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_23
1821 शाहुवाडी  सरूड  गणू बळवंत पाटील (वडगावकर) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_24
1822 शाहुवाडी  सरूड  मंजुळा सिंधी इजला मुलगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_24
1823 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा बिन बाबाजी पाटील (आकुर्ळेकर ) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_24
1824 शाहुवाडी  सरूड  रावजी जोती पाटील (डाकवे ) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_25
1825 शाहुवाडी  सरूड  दौलू रामा चरणकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_25
1826 शाहुवाडी  सरूड  ईश्वरा रामा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_25
1827 शाहुवाडी  सरूड  विठू बाबाजी चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_25
1828 शाहुवाडी  सरूड  विठू चव्हाण सागावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_25
1829 शाहुवाडी  सरूड  तुकाराम कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_25
1830 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ रामा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_27
1831 शाहुवाडी  सरूड  बाळा आबाजी पाटगेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_27
1832 शाहुवाडी  सरूड  येसु आबाजी मराठा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_27
1833 शाहुवाडी  सरूड  बाळा राणू खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_27
1834 शाहुवाडी  सरूड  विठू कृष्णा नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_27
1835 शाहुवाडी  सरूड  गणू हरी जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_27
1836 शाहुवाडी  सरूड  तात्या धोंडी सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_29
1837 शाहुवाडी  सरूड  बिनू जोती डाकवेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_29
1838 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा गणू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_29
1839 शाहुवाडी  सरूड  गंगाई शिंपीकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_29
1840 शाहुवाडी  सरूड  अरजुना पांडू सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_29
1841 शाहुवाडी  सरूड  हरी बाबाजी कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_29
1842 शाहुवाडी  सरूड  गोविंदा येसू तडवळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_31
1843 शाहुवाडी  सरूड  नारू रामा कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_31
1844 शाहुवाडी  सरूड  गोपाळा दाजी चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_31
1845 शाहुवाडी  सरूड  सुभाना बाबाजी बोरगावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_32
1846 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी आंतु नांदगावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_32
1847 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा वेताळा चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_32
1848 शाहुवाडी  सरूड  दौलू मानाप्पा खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_33
1849 शाहुवाडी  सरूड  संतू बाप पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_33
1850 शाहुवाडी  सरूड  हरी विठू कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_33
1851 शाहुवाडी  सरूड  बाळा बीन सावजी चरणकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_33
1852 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा नारू सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_33
1853 शाहुवाडी  सरूड  दौलू धोंडी पाटील नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_35
1854 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी आप्पा सोमोसी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_35
1855 शाहुवाडी  सरूड  बंडू बाबाजी चरणकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_35
1856 शाहुवाडी  सरूड  जोती गायकवाड शिराळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_35
1857 शाहुवाडी  सरूड  रकमा कोम विठू कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_35
1858 शाहुवाडी  सरूड  पांडू गोपाळा दिंडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_35
1859 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा हरी सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_37
1860 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा कोम निनू डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_37
1861 शाहुवाडी  सरूड  ममता कोम विठू काखेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_37
1862 शाहुवाडी  सरूड  मनी बाप लिंबारी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_37
1863 शाहुवाडी  सरूड  बाळकी कोम भाऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_38
1864 शाहुवाडी  सरूड  कोंडी कोम बाळा सावेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_38
1865 शाहुवाडी  सरूड  महिपती नाथा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_38
1866 शाहुवाडी  सरूड  दादू रामा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_39
1867 शाहुवाडी  सरूड  बाळा महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_39
1868 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा कोम विठू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_39
1869 शाहुवाडी  सरूड  येसू राऊ रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_40
1870 शाहुवाडी  सरूड  जना हरी रकमा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_40
1871 शाहुवाडी  सरूड  येसू भाऊ खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_40
1872 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी आप्पा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_41
1873 शाहुवाडी  सरूड  गंगू कोम पांडू पाटील नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_41
1874 शाहुवाडी  सरूड  लळी कोम ज्ञानू चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_41
1875 शाहुवाडी  सरूड  बाबासो दौलू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_42
1876 शाहुवाडी  सरूड  तानी दौलू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_42
1877 शाहुवाडी  सरूड  ज्ञानू संतू नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_42
1878 शाहुवाडी  सरूड  आबा रामा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_43
1879 शाहुवाडी  सरूड  दौलू बाबाजी डांगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_43
1880 शाहुवाडी  सरूड  जना कोम राघू लाड (चरणकर ) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_43
1881 शाहुवाडी  सरूड  दौलू येसू सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_44
1882 शाहुवाडी  सरूड  लक्ष्मण खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_44
1883 शाहुवाडी  सरूड  चांगुना कोम चंद्रू सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_44
1884 शाहुवाडी  सरूड  बायना भाऊ डांगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_45
1885 शाहुवाडी  सरूड  वालू कोम नाना पाटील (सागावकर ) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_45
1886 शाहुवाडी  सरूड  राऊ लिंबरी रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_45
1887 शाहुवाडी  सरूड  उमा कोम कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_46
1888 शाहुवाडी  सरूड  बापू विठू कर्नाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_46
1889 शाहुवाडी  सरूड  आकु कोम गणू नाकील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_46
1890 शाहुवाडी  सरूड  बापू नारू पाटील सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_47
1891 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा कोम दौलू सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_47
1892 शाहुवाडी  सरूड  पांडू भाऊ पाटील खबाले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_47
1893 शाहुवाडी  सरूड  बाळा बाबाजी डांगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_48
1894 शाहुवाडी  सरूड  गणू येसू लव्हटे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_48
1895 शाहुवाडी  सरूड  महिपती नाथा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_3_48
1896 शाहुवाडी  सरूड  ज्ञानू गणू पाटील समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_4_1
1897 शाहुवाडी  सरूड  हरिणी कोम पांडू पाटील नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_4_1
1898 शाहुवाडी  सरूड  गौरी रामा डांगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_4_1
1899 शाहुवाडी  सरूड  कमळी महादू विनू पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_4_2
1900 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ नरसू पाटील पाटील समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_4_2
1901 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ कृष्णा पाटील नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_4_2
1902 शाहुवाडी  सरूड  वाली आबा रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_4_2
1903 शाहुवाडी  सरूड  कोंडी महादू कर्नाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_4_2
1904 शाहुवाडी  सरूड  आनी गोविंद पाटील समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_4_3
1905 शाहुवाडी  सरूड  दादू आबा समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_4_4
1906 शाहुवाडी  सरूड  महादू नारू समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_4_4
1907 शाहुवाडी  सरूड  आनी हरी विटू कुसळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_4_4
1908 शाहुवाडी  सरूड  तुकाराम भाऊ नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_4_4
1909 शाहुवाडी  सरूड  शंकर चंद्रू डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_4_4
1910 शाहुवाडी  सरूड  ज्ञानू कृष्णा जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_1
1911 शाहुवाडी  सरूड  ज्ञानू भाऊ नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_1
1912 शाहुवाडी  सरूड  मंजुळा कोम भाऊ नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_1
1913 शाहुवाडी  सरूड  साधू भैरू साबळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_1
1914 शाहुवाडी  सरूड  विठू आप्पा भोपळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_2
1915 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा बाळा बोरपाळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_2
1916 शाहुवाडी  सरूड  रामा बाबाजी डांगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_2
1917 शाहुवाडी  सरूड  सखाराम म्हादू पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_3
1918 शाहुवाडी  सरूड  चंद्री कोम साधू पाटील समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_3
1919 शाहुवाडी  सरूड  नाथा कृष्णा पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_3
1920 शाहुवाडी  सरूड  धोंडू कोम लक्ष्मण डवंग  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_3
1921 शाहुवाडी  सरूड  बाळा जिनू मोहिता  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_3
1922 शाहुवाडी  सरूड  भिवरा कोम सखाराम चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_3
1923 शाहुवाडी  सरूड  मंजुळा कोम रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_5
1924 शाहुवाडी  सरूड  दत्तू नाना डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_5
1925 शाहुवाडी  सरूड  हरी काशिबा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_5
1926 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रू दौलू कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_5
1927 शाहुवाडी  सरूड  बाळकी पांडू सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_5
1928 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रू दिनू पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_5
1929 शाहुवाडी  सरूड  कुशाप्पा राऊजी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_8
1930 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ सदू रोकडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_8
1931 शाहुवाडी  सरूड  महादू बापू विठू बाबाजी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_8
1932 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा गणू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_8
1933 शाहुवाडी  सरूड  रामा संतू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_8
1934 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ सुबाजी येडेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_8
1935 शाहुवाडी  सरूड  ईश्वरा रामा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_9
1936 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा गोपाळा दिंडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_9
1937 शाहुवाडी  सरूड  सुबाजी बाबजी येडेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_10
1938 शाहुवाडी  सरूड  जिजा बाप लुबाजी बाबाजी येडेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_10
1939 शाहुवाडी  सरूड  राऊ बिन लखु बिऊरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_10
1940 शाहुवाडी  सरूड  मैना शिराळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_11
1941 शाहुवाडी  सरूड  चांगुणा जगू जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_11
1942 शाहुवाडी  सरूड  साधू ईश्वरा डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_11
1943 शाहुवाडी  सरूड  लिंबाई कोम भागोजी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_11
1944 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा आप्पा कारंडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_11
1945 शाहुवाडी  सरूड  नारू कुशाबा जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_13
1946 शाहुवाडी  सरूड  गंगाराम लक्ष्मण आंदळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_13
1947 शाहुवाडी  सरूड  ज्ञानू चंद्रा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_13
1948 शाहुवाडी  सरूड  तानी हरी परळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_13
1949 शाहुवाडी  सरूड  रामु लकुळा पुनवतकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_14
1950 शाहुवाडी  सरूड  एकनाथ कोम नारायण खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_14
1951 शाहुवाडी  सरूड  जोती कोम पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_14
1952 शाहुवाडी  सरूड  नाथा सुभाना चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_15
1953 शाहुवाडी  सरूड  दादा रानोजी पोवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_15
1954 शाहुवाडी  सरूड  दादू हरी सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_15
1955 शाहुवाडी  सरूड  रावजी दौलू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_16
1956 शाहुवाडी  सरूड  गोपाळा नारू डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_16
1957 शाहुवाडी  सरूड  सुंदराबाई कोम धोंडी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_16
1958 शाहुवाडी  सरूड  बाळकी कोम विठू समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_16
1959 शाहुवाडी  सरूड  बायणी कोम नामू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_16
1960 शाहुवाडी  सरूड  धोंडू बाळा बोरपाळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_5_16
1961 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा कोम ज्ञानू खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_4
1962 शाहुवाडी  सरूड  बाळा ज्ञानू खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_4
1963 शाहुवाडी  सरूड  हरणी राघू डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_4
1964 शाहुवाडी  सरूड  गणू हरी लुगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_4
1965 शाहुवाडी  सरूड  सावजी बापू दिंडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_4
1966 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी बाळाजी पाटील नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_4
1967 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा रामा भोपळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_5
1968 शाहुवाडी  सरूड  कुसाई कोम रामा कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_5
1969 शाहुवाडी  सरूड  दाजी धोंडी चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_5
1970 शाहुवाडी  सरूड  येसबा सखोबा चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_6
1971 शाहुवाडी  सरूड  विठू आनंदा नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_6
1972 शाहुवाडी  सरूड  लिंबा भैरू कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_6
1973 शाहुवाडी  सरूड  यमाजी लकोळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_7
1974 शाहुवाडी  सरूड  भवाना रघू सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_7
1975 शाहुवाडी  सरूड  लक्ष्मी दौलू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_7
1976 शाहुवाडी  सरूड  यमाजी लकुळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_8
1977 शाहुवाडी  सरूड  गणू नाथा चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_8
1978 शाहुवाडी  सरूड  राऊ आंदु यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_8
1979 शाहुवाडी  सरूड  तुका संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_10
1980 शाहुवाडी  सरूड  बाळा बाबाजी पाटील समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_10
1981 शाहुवाडी  सरूड  नारू कोंडी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_10
1982 शाहुवाडी  सरूड  दादू दौलता पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_11
1983 शाहुवाडी  सरूड  कोंडाई कोम दादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_11
1984 शाहुवाडी  सरूड  तुका गणू पाटील वडगावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_11
1985 शाहुवाडी  सरूड  गोविंदा कृष्णा पाटील शिंपेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_12
1986 शाहुवाडी  सरूड  रावजी दारकू पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_12
1987 शाहुवाडी  सरूड  मधू दाजी चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_12
1988 शाहुवाडी  सरूड  ईश्वरा आनंदा चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_13
1989 शाहुवाडी  सरूड  दौलू जिनू चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_13
1990 शाहुवाडी  सरूड  कोंडीबा धोंडी नायगावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_13
1991 शाहुवाडी  सरूड  मारुती गोविंदा मराठा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_14
1992 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा सखाराम  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_14
1993 शाहुवाडी  सरूड  आप्पा भिककु पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_14
1994 शाहुवाडी  सरूड  विठू जोती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_15
1995 शाहुवाडी  सरूड  बाळा सुभाना वाडकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_15
1996 शाहुवाडी  सरूड  नाना सखाराम पाटील काळुंद्रेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_15
1997 शाहुवाडी  सरूड  सुंदरा कोम कृष्णा पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_16
1998 शाहुवाडी  सरूड  भागू कोम सुभाना चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_16
1999 शाहुवाडी  सरूड  गोविंदा सखाराम बोरपाळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_16
2000 शाहुवाडी  सरूड  बाळाई पांडू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_17
2001 शाहुवाडी  सरूड  तुकाराम पांडू धुमाळ  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_17
2002 शाहुवाडी  सरूड  रामा कृष्णा धुमाळ  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_17
2003 शाहुवाडी  सरूड  ममता राणू तडावळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_18
2004 शाहुवाडी  सरूड  हरी भाऊ कुशाडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_18
2005 शाहुवाडी  सरूड  ज्ञानू हरी चव्हाण पाडळीकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_18
2006 शाहुवाडी  सरूड  संतू बाप पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_19
2007 शाहुवाडी  सरूड  कोंडी जिनू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_19
2008 शाहुवाडी  सरूड  भागू साळसकरीन  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_19
2009 शाहुवाडी  सरूड  संतू राणोजी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_20
2010 शाहुवाडी  सरूड  बाबू नारू चौगला यास मुलगी पारी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_20
2011 शाहुवाडी  सरूड  गणू बाप मारूतो भाऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_20
2012 शाहुवाडी  सरूड  सका बाप राऊ गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_26
2013 शाहुवाडी  सरूड  तुका रामा शित्तूरकर मुल शंकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_26
2014 शाहुवाडी  सरूड  तुका सिदू कांबळे वारस धोंडीबाई  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_26
2015 शाहुवाडी  सरूड  ज्ञानू भैरू गायकवाड मुलगी येसाबाई  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_27
2016 शाहुवाडी  सरूड  धोंडू बाप कृष्णा मांग  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_27
2017 शाहुवाडी  सरूड  माणकू राणोजी रोडे पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_27
2018 शाहुवाडी  सरूड  हरणी बाळा संतू सावंत   रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_27
2019 शाहुवाडी  सरूड  गणाई कोम हरी समोसे पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_28
2020 शाहुवाडी  सरूड  कुई कोम केसू तडावळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_28
2021 शाहुवाडी  सरूड  राघू बाबाजी सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_28
2022 शाहुवाडी  सरूड  दौलू कृष्णा नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_28
2023 शाहुवाडी  सरूड  ईश्वरा सुभाना यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_29
2024 शाहुवाडी  सरूड  संतू रामा खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_29
2025 शाहुवाडी  सरूड  रामा रकमाजी कर्नाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_29
2026 शाहुवाडी  सरूड  हरणी विठू कापरीकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_29
2027 शाहुवाडी  सरूड  राणू निक खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_29
2028 शाहुवाडी  सरूड  लिंबी हरी लुगडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_30
2029 शाहुवाडी  सरूड  नाणी बाप रघू पाटील शिराळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_30
2030 शाहुवाडी  सरूड  दौलू तुकाराम रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_30
2031 शाहुवाडी  सरूड  भवाना लिंबाजी खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_30
2032 शाहुवाडी  सरूड  मैना कोम नाथा सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_30
2033 शाहुवाडी  सरूड  विठू आंधू नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_30
2034 शाहुवाडी  सरूड  म्हादू आंधू नांदगावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_31
2035 शाहुवाडी  सरूड  भावजी रावजी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_31
2036 शाहुवाडी  सरूड  रावजी कृष्णा कर्नाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_31
2037 शाहुवाडी  सरूड  साधू ईश्वरा चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_31
2038 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी कोम कृष्णा पाटील शिंपेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_31
2039 शाहुवाडी  सरूड  तुका रामा कणसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_31
2040 शाहुवाडी  सरूड  बाळा रामा सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_32
2041 शाहुवाडी  सरूड  रकमासोम भागोजी चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_32
2042 शाहुवाडी  सरूड  मंजुळा कोम चंद्रा चौगुला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_32
2043 शाहुवाडी  सरूड  भिमा कोम मुसिंदा मानकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_32
2044 शाहुवाडी  सरूड  महादू विठू वडगावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_32
2045 शाहुवाडी  सरूड  बाळा रावजी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_32
2046 शाहुवाडी  सरूड  आककाबीन सुलभा तडावळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_32
2047 शाहुवाडी  सरूड  रुकमी कोम विठू परिटी शेटे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_33
2048 शाहुवाडी  सरूड  सकाराम लिंबाजी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_33
2049 शाहुवाडी  सरूड  म्हादू ईश्वरा डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_33
2050 शाहुवाडी  सरूड  तानी बाप भैरू पाटील सावेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_33
2051 शाहुवाडी  सरूड  हन्मी बाप हीरो ने बापटे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_33
2052 शाहुवाडी  सरूड  जीवी कोम रंगा राम  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_33
2053 शाहुवाडी  सरूड  भागू कोनाजी नेबापुरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_34
2054 शाहुवाडी  सरूड  रुकमी कोम विठू पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_34
2055 शाहुवाडी  सरूड  आंबू कोम बाबाजी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_34
2056 शाहुवाडी  सरूड  सखाराम हरी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_34
2057 शाहुवाडी  सरूड  साळू अंधू चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_34
2058 शाहुवाडी  सरूड  सकमा कोम उचतकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43935_7_6_34
2059 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  भाऊ महादू पाटील यास मुलगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.1
2060 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  भाऊ दाजी पाटील यास मुलगी जना  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.1
2061 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  भागू कोम रावजि पा सावेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.2
2062 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  बजू सुभाना पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.2
2063 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  जिजा कोम कुशाप्पा पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.2
2064 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  रावबा महादू पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.2
2065 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  कोंडया बाळा पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.2
2066 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  बाळकि कोम गनू पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.2
2067 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  जोती बाबाजी पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.2
2068 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  गनू बाबाजी पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.2
2069 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  सगि बाप गनू पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.3
2070 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  तायनि कोम महादू पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.3
2071 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  वालू बाप रामा पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.3
2072 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  धोंडी कोम गुडापा पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.3
2073 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  सिवा आदू पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.3
2074 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  विठू येसू पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.3
2075 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  वालू बाप हारी पा साळसी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.4
2076 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  बळी बाप म्हादू पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.5
2077 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  रामु कु ज्ञा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.5
2078 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  तारू गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.5
2079 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  रामा बिन म्हादू पाटील यास मुलगा हरी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.6 
2080 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  विठू येसबा पाटील यास मुलगी गंगू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.6 
2081 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  कृष्णा म्हादू पोवार यास मुलगी विठाई  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.6 
2082 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  कृष्णा खंडू मस्कर यास मुलगा शिवा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.7
2083 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  ईश्वरा बाळा पाटील यास मुलगी पारी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.7
2084 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  विठू बीन गणू पाटील यास मुलगा ज्ञानू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.7
2085 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  विठू राघू पाटील यास मूलगा राई  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.7
2086 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  गौरी कोम भाऊ पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.8
2087 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  सखोबा धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.8
2088 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  वाली कोम मन्यापा पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.8
2089 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  वालू कोम ज्ञानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.8
2090 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  बाळकृष्ण पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.8
2091 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  सत्तू जा कोम बाळा पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.8
2092 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  शिवा सिदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.8
2093 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  हरी कृष्णा पोवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.8
2094 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  मुक्ता बाप बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.8
2095 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  सिदू सुभान पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.8
2096 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  बाळा म्हादू पाट  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.8
2097 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  मंजुळा बाळा पाट  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.8
2098 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  सारजा कोम रामु पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.9
2099 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  पांडू शिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.9
2100 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  ताई कोम म्हादू केसरा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.9
2101 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  जनी कोम आबा पाट  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.9
2102 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  मयनी कोम भाऊ पाट  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.9
2103 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  कुई कोम लखु पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.9
2104 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  आणी कोम गणू कुंभार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.9
2105 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  चिमा कोम रावजी पाट  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.10
2106 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  कुशापा जोती पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.10
2107 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  गणू भागोजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.10
2108 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  वाली कोम विठू आमिनकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.10
2109 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  रामा आप्पा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.10
2110 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  लखु आपा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.10
2111 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  ताई कोम सिदू पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.10
2112 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  चंद्रा कोम रामा पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.10
2113 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  तुका लखु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.10
2114 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  भागोजी गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.11
2115 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  आबा दाजी देवली  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.11
2116 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  आकु कोम विठू पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.11
2117 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  सखी बाई विठू पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.11
2118 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  कुशापा जोती पाटील यास मुलगा रामा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.12
2119 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  धोंडी सदू पा यास मुलगा तुका  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.13
2120 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  नाना राघू पोवार यास मुलगी गंगू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.13
2121 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  केदारी महादू केसरा सौतेकर यास मुलगा कोंडीबा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.14
2122 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  भाऊ खंडू मसकर यास मुलगी वालू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.15
2123 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  पांडू बिन जोती पाटील यास मुलगी मुक्ता  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.16
2124 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  नारू इजू पाटील यास मुलगा केसू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.16
2125 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  विठू राघू पाटील यास मुलगी आंबू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.17
2126 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  दौलू राघू पाटील यास मुलगी कमळी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.17
2127 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  कृष्णा महादू पोवार यास मुलगी वालू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.17
2128 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  कृष्णा जोती पा यास मुलगी ताई  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.18
2129 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  ईश्वर नाथा पाटील यास मुलगी मंजुळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.19
2130 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  नाना राघू पोवार यास मुलगा महिपती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.19
2131 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  संतू रावजी पाटील यास मुलगी नकी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.19
2132 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  ज्ञानू दौलू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.20
2133 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  रमा सादू पोवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.20
2134 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  कृष्णा महादू पाटील यास मुलगी वालू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.21
2135 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  नारू ईंजू पाटील यास मुलगा ज्ञानू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.21
2136 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  कृष्णा खंडू मस्कर यास मुलगा जुळे शिवा व शंकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.21
2137 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  म्हादू कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.22
2138 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  दौलू बाळा पाटील यास मुलगा जोती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.23
2139 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  धोंडी टेकूलकर यास मुलगी बया  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.23
2140 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  मुक्ता बाप भाऊ खंडू मसुत रा सावर्डे खुर्द  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.24
2141 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  चंद्रापा दाजी खोत यास मुलगा श्रीपती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.25
2142 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  संतू रावजी पाटील यास मुलगी नकु  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.26
2143 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  ज्ञानू नाथा पाटील यास मुलगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.26
2144 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  तुकाराम सदू व्हलागडा मोळवडेकर यास मुलगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.27
2145 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  तुकाराम सदू व्हलागडा मोळवडेकर यास मुलगा मयत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.27
2146 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  तुका वसू पाटील यास मुलगा पांडू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.28
2147 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  राऊ दाजी पाटील यास मुलगा ज्ञानू रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.29
2148 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  दौलू नाना पाटील यास मुलगी आनू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.30
2149 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  गणू रखमाजी पाटील यास मुलगा मारुती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.30
2150 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  येसू गणू पाटील यास मुलगा सकुबा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.30
2151 शाहुवाडी  सावर्डे खुर्द  भाऊ खंडू चोगला यास मुलगी मुक्ती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  savardekh1.31
2152 शाहुवाडी  शिरगाव गनु दादू देवार्डा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_1
2153 शाहुवाडी  शिरगाव तानी राघु हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_1
2154 शाहुवाडी  शिरगाव बंडू तुका बाळा सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_1
2155 शाहुवाडी  शिरगाव भाणी बाळा गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_2
2156 शाहुवाडी  शिरगाव केशा हरी सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_2
2157 शाहुवाडी  शिरगाव कृष्णा गोविंदा जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_2
2158 शाहुवाडी  शिरगाव राई कोम कृष्णा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_3
2159 शाहुवाडी  शिरगाव वाली कोम साधू लाळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_3
2160 शाहुवाडी  शिरगाव ताई कोम हरी नायकवडी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_3
2161 शाहुवाडी  शिरगाव बापू भैरु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_4
2162 शाहुवाडी  शिरगाव मंजी कोम तुका सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_4
2163 शाहुवाडी  शिरगाव पारी कोम धोंडी विठा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_4
2164 शाहुवाडी  शिरगाव विठी साधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_4
2165 शाहुवाडी  शिरगाव भागी कोम गोपाळा निरटे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_4
2166 शाहुवाडी  शिरगाव गनु साधू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_6
2167 शाहुवाडी  शिरगाव दत्तु ज्ञानू नाना चौगले रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_6
2168 शाहुवाडी  शिरगाव विठू तुका सविकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_6
2169 शाहुवाडी  शिरगाव हरणी कोम बंडू नाथा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_7
2170 शाहुवाडी  शिरगाव ताई कोम जोती पाटील   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_7
2171 शाहुवाडी  शिरगाव लक्ष्मी सया कुशा बेलावडेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_7
2172 शाहुवाडी  शिरगाव महादू ज्योती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_8
2173 शाहुवाडी  शिरगाव बनी कोम संतु निरटा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_8
2174 शाहुवाडी  शिरगाव धोंडी भिवा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_9
2175 शाहुवाडी  शिरगाव भिवा ज्ञानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_9
2176 शाहुवाडी  शिरगाव बाळा निनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_9
2177 शाहुवाडी  शिरगाव शिवा धोंडी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_10
2178 शाहुवाडी  शिरगाव पांडू ज्ञानू पवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_10
2179 शाहुवाडी  शिरगाव तुका भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_10
2180 शाहुवाडी  शिरगाव बनी विठू भोसले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_11
2181 शाहुवाडी  शिरगाव हरी आबा भोसले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_11
2182 शाहुवाडी  शिरगाव कृष्णा गोविंदा पाटील   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_11
2183 शाहुवाडी  शिरगाव ज्ञानू बाबू अंबाजी चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_12
2184 शाहुवाडी  शिरगाव सोनी निनु ठोंबरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_12
2185 शाहुवाडी  शिरगाव बाळकु पाटील कोकरूड  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_12
2186 शाहुवाडी  शिरगाव श्रीपती धोंडी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_13
2187 शाहुवाडी  शिरगाव आणी बाप पांडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_13
2188 शाहुवाडी  शिरगाव रखमा कोम राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_13
2189 शाहुवाडी  शिरगाव पारी बाप ज्ञानू कुशा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_14
2190 शाहुवाडी  शिरगाव कृष्णा नाना गनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_14
2191 शाहुवाडी  शिरगाव गोविंदा संतु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_14
2192 शाहुवाडी  शिरगाव कृष्णा तातू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_15
2193 शाहुवाडी  शिरगाव कृष्णा कोम राम रिळेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_15
2194 शाहुवाडी  शिरगाव बाप नारू कोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_15
2195 शाहुवाडी  शिरगाव साधू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_16
2196 शाहुवाडी  शिरगाव बाळा गणू पवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_16
2197 शाहुवाडी  शिरगाव भिवा धोंडी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_16
2198 शाहुवाडी  शिरगाव जनी कोम तुका पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_17
2199 शाहुवाडी  शिरगाव बाळा साखोबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_17
2200 शाहुवाडी  शिरगाव हरणी कोम रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_17
2201 शाहुवाडी  शिरगाव रामा कुशा चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_18
2202 शाहुवाडी  शिरगाव सिधू ज्योती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_18
2203 शाहुवाडी  शिरगाव गणू तातोबा यादव   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_18
2204 शाहुवाडी  शिरगाव काशी कोम सावजी थावडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_19
2205 शाहुवाडी  शिरगाव पारी तुका पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_19
2206 शाहुवाडी  शिरगाव मैना कोम शिवा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_19
2207 शाहुवाडी  शिरगाव ईश्वरा बाळकू रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_20
2208 शाहुवाडी  शिरगाव धोंडी बाप दौलू लखू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_20
2209 शाहुवाडी  शिरगाव केरी नाना गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_20
2210 शाहुवाडी  शिरगाव तानी ज्ञानू सिधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_20
2211 शाहुवाडी  शिरगाव सोनी ज्ञानू सिधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_21
2212 शाहुवाडी  शिरगाव तुका हरी रेळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_21
2213 शाहुवाडी  शिरगाव केदारी गणू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_21
2214 शाहुवाडी  शिरगाव तानिकोम पांडू कटका  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_22
2215 शाहुवाडी  शिरगाव गणू ज्ञानू कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_22
2216 शाहुवाडी  शिरगाव बाप ज्ञानू गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_22
2217 शाहुवाडी  शिरगाव बापू विठू गणू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_23
2218 शाहुवाडी  शिरगाव एषा संतु लखू जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_23
2219 शाहुवाडी  शिरगाव गणू बाला पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_23
2220 शाहुवाडी  शिरगाव सई कोम बाबाजी पाटील    रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_23
2221 शाहुवाडी  शिरगाव बंडू गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_24
2222 शाहुवाडी  शिरगाव विठू कोम भाऊ सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_24
2223 शाहुवाडी  शिरगाव सकि कोम आबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_2_24
2224 शाहुवाडी  शिरगाव हरणी साधू जयराम पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_1
2225 शाहुवाडी  शिरगाव राई  कोम जयराम पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_1
2226 शाहुवाडी  शिरगाव मैना कोम  कुशा पाटील   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_1
2227 शाहुवाडी  शिरगाव तरीकोम ज्ञानू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_2
2228 शाहुवाडी  शिरगाव तानी बाप गणू तुका पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_2
2229 शाहुवाडी  शिरगाव बापू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_2
2230 शाहुवाडी  शिरगाव ज्ञानू रामा चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_3
2231 शाहुवाडी  शिरगाव मलु हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_3
2232 शाहुवाडी  शिरगाव अन्कुकोम रामा चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_3
2233 शाहुवाडी  शिरगाव हौशी मलू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_3
2234 शाहुवाडी  शिरगाव हरी ज्योती चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_4
2235 शाहुवाडी  शिरगाव रकमा कोम सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_4
2236 शाहुवाडी  शिरगाव तुका ज्ञानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_4
2237 शाहुवाडी  शिरगाव किशाबा हिरा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_4
2238 शाहुवाडी  शिरगाव ज्ञानू गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_5
2239 शाहुवाडी  शिरगाव शंकर आबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_5
2240 शाहुवाडी  शिरगाव मंजी दादू गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_5
2241 शाहुवाडी  शिरगाव हौसी नाना गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_6
2242 शाहुवाडी  शिरगाव राईकोम विठू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_6
2243 शाहुवाडी  शिरगाव हरबाकोम ज्योती यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_6
2244 शाहुवाडी  शिरगाव गोजराई कोम ज्योती यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_6
2245 शाहुवाडी  शिरगाव बाप गोविंदा संतु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_7
2246 शाहुवाडी  शिरगाव मैनिकोम ज्ञानू चोप्पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_7
2247 शाहुवाडी  शिरगाव बाप हरी नीनु सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_7
2248 शाहुवाडी  शिरगाव वाली बाप कुशा बाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_7
2249 शाहुवाडी  शिरगाव  मैनी कोम कुशा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_8
2250 शाहुवाडी  शिरगाव आन्या बाप साधू नाथा बसरा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_8
2251 शाहुवाडी  शिरगाव लक्ष्मण ज्योती चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_8
2252 शाहुवाडी  शिरगाव मारुती मधु धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_8
2253 शाहुवाडी  शिरगाव तानी तातू अंबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_9
2254 शाहुवाडी  शिरगाव हरी ज्योती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_9
2255 शाहुवाडी  शिरगाव तानी तातू सिधू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_9
2256 शाहुवाडी  शिरगाव कृष्णा नाउ कोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_9
2257 शाहुवाडी  शिरगाव तानी कोम मारुती पाटील [नाटूलकर ] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_10
2258 शाहुवाडी  शिरगाव हरणी कोम कोंडी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_10
2259 शाहुवाडी  शिरगाव बाप श्रीपती तातू न्यारे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_10
2260 शाहुवाडी  शिरगाव राईकोम केदारी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_11
2261 शाहुवाडी  शिरगाव नीनु लक्ष्मण पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_11
2262 शाहुवाडी  शिरगाव बाप विठू निनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_11
2263 शाहुवाडी  शिरगाव बाप ज्ञानू रावजी निरटा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_11
2264 शाहुवाडी  शिरगाव आनी बाला विठू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_12
2265 शाहुवाडी  शिरगाव येसाईकोम अप्पा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_12
2266 शाहुवाडी  शिरगाव देवबा सखोबा पाटील दोत्याचीवाडी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_12
2267 शाहुवाडी  शिरगाव ताई बाप बंडू नाथा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_13
2268 शाहुवाडी  शिरगाव ज्ञानू रामा शिंदे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_13
2269 शाहुवाडी  शिरगाव जीजी आबा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_13
2270 शाहुवाडी  शिरगाव सखु कोम नारू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_14
2271 शाहुवाडी  शिरगाव कोयना कोम बाबू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_14
2272 शाहुवाडी  शिरगाव बाप विठू गनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_14
2273 शाहुवाडी  शिरगाव तानी बाप आबा सिधू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_14
2274 शाहुवाडी  शिरगाव सुभाना ज्योती  पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_15
2275 शाहुवाडी  शिरगाव सगी पांडू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_15
2276 शाहुवाडी  शिरगाव बाप दादू ज्योती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_15
2277 शाहुवाडी  शिरगाव बायजी कोम गनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_16
2278 शाहुवाडी  शिरगाव साखोबा बाबाजी पाटील [नेर्ले ] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_16
2279 शाहुवाडी  शिरगाव बाप बाळा गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_16
2280 शाहुवाडी  शिरगाव रामा धोंडी सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_17
2281 शाहुवाडी  शिरगाव वाली कोम गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_17
2282 शाहुवाडी  शिरगाव शंकर तातू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_17
2283 शाहुवाडी  शिरगाव बाळकी गणु ठोंबरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_18
2284 शाहुवाडी  शिरगाव बंडू धोंडी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_18
2285 शाहुवाडी  शिरगाव भिवा गणु चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_18
2286 शाहुवाडी  शिरगाव बंडू पांडू बसरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_19
2287 शाहुवाडी  शिरगाव गुंडा शंकर यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_19
2288 शाहुवाडी  शिरगाव कोंडी कोम बाळा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_3_19
2289 शाहुवाडी  शिरगाव अंबाजी ज्ञानु रावजी निरटे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_1
2290 शाहुवाडी  शिरगाव कमळी विठू गनु यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_1
2291 शाहुवाडी  शिरगाव पारी धोंडी महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_1
2292 शाहुवाडी  शिरगाव मनी कोम चंद्रा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_2
2293 शाहुवाडी  शिरगाव गणु रखमाजी कोथळ रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_2
2294 शाहुवाडी  शिरगाव गणु यसू नारू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_2
2295 शाहुवाडी  शिरगाव शिवा अप्पाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_2
2296 शाहुवाडी  शिरगाव सोनी दादू महादू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_3
2297 शाहुवाडी  शिरगाव जिजा संतु लखू जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_3
2298 शाहुवाडी  शिरगाव ताईकोम गोविंदा बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_3
2299 शाहुवाडी  शिरगाव भिवा ज्योती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_3
2300 शाहुवाडी  शिरगाव बाप राउ जिवबा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_4
2301 शाहुवाडी  शिरगाव कोंडी शिवबा आबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_4
2302 शाहुवाडी  शिरगाव हरी भवाना यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_4
2303 शाहुवाडी  शिरगाव कृष्णा तुका येसू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_5
2304 शाहुवाडी  शिरगाव काशी कोम ज्योती संतु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_5
2305 शाहुवाडी  शिरगाव नाथा संतू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_5
2306 शाहुवाडी  शिरगाव साधू ज्योती यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_5
2307 शाहुवाडी  शिरगाव शेवंती भिवा अंबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_6
2308 शाहुवाडी  शिरगाव गंगी साधू नाथा बसरा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_6
2309 शाहुवाडी  शिरगाव शंकर बाळकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_6
2310 शाहुवाडी  शिरगाव बाळा राणोजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_6
2311 शाहुवाडी  शिरगाव दादू राणोजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_7
2312 शाहुवाडी  शिरगाव पारी रामा धोंडी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_7
2313 शाहुवाडी  शिरगाव मुक्ती कोम विठोबा जोंधळे [जोंधळेवाडी] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_7
2314 शाहुवाडी  शिरगाव कीशी कोम गोविंदा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_8
2315 शाहुवाडी  शिरगाव धोंडी बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_8
2316 शाहुवाडी  शिरगाव जीजी धोंडी केरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_8
2317 शाहुवाडी  शिरगाव मारुती विठू जोंधळे [जोंधळेवाडी ] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर  1_35_399_43893_7_4_8
2318 शाहुवाडी करंजफेण गंगा रावबा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43963_7_1_1
2319 शाहुवाडी करंजफेण ज्योती खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43963_7_1_1
2320 शाहुवाडी करंजफेण गौरी कोम विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43963_7_1_2
2321 शाहुवाडी करंजफेण मैना कोम हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43963_7_1_2
2322 शाहुवाडी करंजफेण विठू केदारी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43963_7_1_2
2323 शाहुवाडी करंजफेण लक्ष्मन तुळसा चिला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43963_7_1_3
2324 शाहुवाडी करंजफेण जिजा भाऊ पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43963_7_1_3
2325 शाहुवाडी करंजफेण धोंडी आवजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43963_7_1_4
2326 शाहुवाडी करंजफेण बाबाजी धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43963_7_1_4
2327 शाहुवाडी करंजफेण बाळा बाबाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43963_7_1_5
2328 शाहुवाडी करंजफेण शिव्या विठू फाटक रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43963_7_1_5
2329 शाहुवाडी करंजफेण सोन्या मानकू चिला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43963_7_1_6
2330 शाहुवाडी करंजफेण भाऊ शिवबा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43963_7_1_7
2331 शाहुवाडी करंजफेण लखू शिवबा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43963_7_1_7
2332 शाहुवाडी येळवडी दाजी जीजाप्पा खानविलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43955_7_1_1
2333 शाहुवाडी येळवडी बाबू सुभ्या म्हार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43955_7_1_1
2334 शाहुवाडी येळवडी चंद्रा लक्ष्मन गुरव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43955_7_1_2
2335 शाहुवाडी येळवडी बुद्या शंभू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43955_7_1_2
2336 शाहुवाडी येळवडी लक्षु येसबा गायकवाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43955_7_2_1
2337 शाहुवाडी येळवडी भिम्या बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43955_7_2_1
2338 शाहुवाडी येळवडी बाळू विठू अतकीरा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43955_7_2_2
2339 शाहुवाडी येळवडी सुभाना विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43955_7_2_2
2340 शाहुवाडी येळवडी गोविंद संभू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43955_7_2_2
2341 शाहुवाडी नांदारी साधू बाबाजी पा यास मु. बाळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_1_1
2342 शाहुवाडी नांदारी राघू आबा विचारा मु. कुशना  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_1_1
2343 शाहुवाडी नांदारी भुजंगा संतू तोडकर मु. धोंडीबा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_1_2
2344 शाहुवाडी नांदारी कृष्णा महादू खोत मु तानी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_1_2
2345 शाहुवाडी नांदारी महादू बाळाजी विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_1_3
2346 शाहुवाडी नांदारी आप्पा बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_1_3
2347 शाहुवाडी नांदारी सिधू भागोजी पा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_1_4
2348 शाहुवाडी नांदारी हनमा राघू विचारा मु. शंकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_1_4
2349 शाहुवाडी नांदारी राघू आबा विचारा मु. रामू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_2_1
2350 शाहुवाडी नांदारी भागोजी सादू पा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_2_1
2351 शाहुवाडी नांदारी लक्ष्मन राऊ घ्यासक्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_2_2
2352 शाहुवाडी नांदारी नाथाजी राम पा मु.दादू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_2_2
2353 शाहुवाडी नांदारी कृष्णा महादू खुत मु. सखोबा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_2_3
2354 शाहुवाडी नांदारी विठू ईश्वरा चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_2_3
2355 शाहुवाडी नांदारी रामा बाळा जाधव मु. धोंडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_2_4
2356 शाहुवाडी नांदारी लकक्षु नाना विचारा मु. गंगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_2_4
2357 शाहुवाडी नांदारी मानकू बाबाजी विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_3_1
2358 शाहुवाडी नांदारी आप्पा बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_3_1
2359 शाहुवाडी नांदारी धोंडी भिवा विचारे मु.नकशी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_3_2
2360 शाहुवाडी नांदारी नानू बाळा विचारा मु. रामू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_3_2
2361 शाहुवाडी नांदारी बाळू सत्तू तोडकर मु. बापू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_3_3
2362 शाहुवाडी नांदारी बाबू आवबा विचारा मु. आवशी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_3_3
2363 शाहुवाडी नांदारी रामू नाना विचारा मु. गणू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_3_3
2364 शाहुवाडी नांदारी मानकू बाबाजी विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_3_4
2365 शाहुवाडी नांदारी भिवा राघू विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_3_4
2366 शाहुवाडी नांदारी रामू राघू विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_3_5
2367 शाहुवाडी नांदारी धोंडी जीवा विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_3_5
2368 शाहुवाडी नांदारी सातायी कोम आबा विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_4_1
2369 शाहुवाडी नांदारी गोपाळा बाळा करला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_4_1
2370 शाहुवाडी नांदारी ताई कोम बाळा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_4_2
2371 शाहुवाडी नांदारी सरिता कोम रावजी पा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_4_2
2372 शाहुवाडी नांदारी रखमाजी रामा मालुसकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_4_2
2373 शाहुवाडी नांदारी बाळकी बाप साधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_4_3
2374 शाहुवाडी नांदारी भामू कोम राघू विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_4_3
2375 शाहुवाडी नांदारी कृष्णा कोम सिदू पा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_4_4
2376 शाहुवाडी नांदारी मानकू नरसू तोडकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_4_4
2377 शाहुवाडी नांदारी राघू बाबू विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_4_5
2378 शाहुवाडी नांदारी चंद्रा राघू विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_4_5
2379 शाहुवाडी नांदारी भागू कोम बाबू विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_4_5
2380 शाहुवाडी नांदारी नरसू बीन धोंडी विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_5_1
2381 शाहुवाडी नांदारी बायजी कोम भिवा विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_5_1
2382 शाहुवाडी नांदारी पांडू आवबा विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_5_1
2383 शाहुवाडी नांदारी जोती संतू विचारा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_5_2
2384 शाहुवाडी नांदारी रामू धोंडी विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_5_2
2385 शाहुवाडी नांदारी येशी कोम गीरजू कर्ला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_5_3
2386 शाहुवाडी नांदारी ताई रामा सुतार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_5_3
2387 शाहुवाडी नांदारी कृष्णी कोम दुलबाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_5_3
2388 शाहुवाडी नांदारी रामू हनमा राघू विचारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_5_4
2389 शाहुवाडी नांदारी तानी बाप साधू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_5_4
2390 शाहुवाडी नांदारी कोंडी बाप लिंगू तात्या पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_5_4
2391 शाहुवाडी नांदारी हरणी बाप धोंडी भिवा विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_5_5
2392 शाहुवाडी नांदारी ज्ञानू बाप धोंडी सखोबा विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_5_5
2393 शाहुवाडी नांदारी केरू बाप विठू ईश्वरा चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_5_5
2394 शाहुवाडी नांदारी बाळा धोंडी डिगे मु. तानी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_6_1
2395 शाहुवाडी नांदारी बाबू जावबा विचारे मु. नकू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_6_1
2396 शाहुवाडी नांदारी आप्पा बाळा पाटील मु. सीताराम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_6_1
2397 शाहुवाडी नांदारी रामा बाळू जाधव मु. ज्ञानू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_6_2
2398 शाहुवाडी नांदारी कृस्ना महादू खोत मु. रामू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_6_2
2399 शाहुवाडी नांदारी बाळा गिरीजा करला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_6_2
2400 शाहुवाडी नांदारी घुणाप्पा लक्ष्मन आयरे मु.शंकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_6_3
2401 शाहुवाडी नांदारी धोंडी भिवा विचारे मु.गिरजी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_6_3
2402 शाहुवाडी नांदारी बाळा रामा चव्हाण मु.भागोजी रा. उंड्री रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_6_4
2403 शाहुवाडी नांदारी कोंडी बीन आप्पा पाटील मु. तातोबा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_6_4
2404 शाहुवाडी नांदारी सोन्या बाबाजी गुरव पाटील मु. कृष्णा रामा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_6_5
2405 शाहुवाडी नांदारी विठू ईश्वरा चव्हाण मु. धोंडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_6_5
2406 शाहुवाडी नांदारी कोंडी आवजी पाटील मु. हारणी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_6_5
2407 शाहुवाडी नांदारी कोंडी आपाजी पाटील मु.सखी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_1
2408 शाहुवाडी नांदारी धोंडी सखोबा विचारा मु. भिकू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_1
2409 शाहुवाडी नांदारी राघू आबा विचारा – विठी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_1
2410 शाहुवाडी नांदारी बाळा रागु विचारा मु. ज्ञानू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_2
2411 शाहुवाडी नांदारी नाथा जयराम पाटील मु. तान्ही  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_2
2412 शाहुवाडी नांदारी बाबू रखमा राणे मु. बाळी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_3
2413 शाहुवाडी नांदारी रायणी बाप वाघू विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_3
2414 शाहुवाडी नांदारी आवबा नायकू विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_4
2415 शाहुवाडी नांदारी जनी बाप धोंडी विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_4
2416 शाहुवाडी नांदारी जना कोम बाबू मोहिता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_5
2417 शाहुवाडी नांदारी आबा सखोबा विचारे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_5
2418 शाहुवाडी नांदारी उमी कोम कोंडबा तोडकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_6
2419 शाहुवाडी नांदारी ममती कोम धोंडी विचारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_6
2420 शाहुवाडी नांदारी सुभा कोम सतु काटकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_6
2421 शाहुवाडी नांदारी चंदरा कोम आप्पा सेवरा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43965_7_7_7
2422 शाहुवाडी नांदारी बाळा कोम गुंड्या पा रेकॉर्ड विभाग