बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका गडहिंग्लज (जि.प.,ग्रा.प.,न.पा., इत्यादी विभाग)

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 गडहिंग्‍लज  गडहिंग्लज रामचंद्र नाना मांगले नगर विकास विभाग जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर
(गाव नमुना-१४)
npgadhinglaj1. pdf
2 गडहिंग्‍लज  गडहिंग्लज गंगाबाई जोती तेलवेकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्‍टर npgadhinglaj2. pdf
3 गडहिंग्‍लज  गडहिंग्लज यशोदा सदाशिव बामणे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्‍टर npgadhinglaj3. pdf
4 गडहिंग्‍लज  गडहिंग्लज परशराम सुबराव यमाटे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्‍टर npgadhinglaj4. pdf