बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका कागल (जि.प.,ग्रा.प.,न.पा., इत्यादी विभाग)

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 कागल कागल शहर नामदेव सीताराम रेळेकर  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
2 कागल कागल शहर धोंडी बाळू चव्‍हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
3 कागल कागल शहर रामू गुंडू बने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
4 कागल कागल शहर रामचंद्र गोपाळ होगाडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
5 कागल कागल शहर रामू दशरथा  ठोंबरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
6 कागल कागल शहर  संतू हरि रेपे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
7 कागल कागल शहर दिनकर सुबराव नाईक नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
8 कागल कागल शहर बाबू तुकाराम घोरपडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
9 कागल कागल शहर कृष्‍णा व्‍यंकू महाडिक नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
10 कागल कागल शहर शंकर इश्‍वरा शेळके नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
11 कागल कागल शहर शंकर शिवराम होगाडी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
12 कागल कागल शहर दत्‍तु सुबराव नाईक नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
13 कागल कागल शहर शंकरबिन मारुती कळमकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
14 कागल कागल शहर शंकर नाना डवरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
15 कागल कागल शहर इश्‍वरा सावळा वासकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
16 कागल कागल शहर दत्‍तू शिवराम गोंधळी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
17 कागल कागल शहर शंकर दत्‍तु मंगवडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
18 कागल कागल शहर मारुति कृष्‍णा भोसले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
19 कागल कागल शहर बापू धोंडी नाकील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
20 कागल कागल शहर लक्ष्‍मण बाळा तोडकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
21 कागल कागल शहर दतु सुभाना भोसले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
22 कागल कागल शहर परशराम आई तानी जोगतीण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
23 कागल कागल शहर मसु बाबाजी राऊत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
24 कागल कागल शहर शंकर दतू मंगवडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
25 कागल कागल शहर शंकर ईश्‍वरा शेळके नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
26 कागल कागल शहर दत्‍तू दाजी पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
27 कागल कागल शहर दादू बाबू लोडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
28 कागल कागल शहर रामू दाजी शिंदे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
29 कागल कागल शहर दत्‍तू लिबा फराकटे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
30 कागल कागल शहर दौलू रामा साडूराडा नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
31 कागल कागल शहर दतू गोपाळा मगदूम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
32 कागल कागल शहर शंकर बाळा गोंधळी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
33 कागल कागल शहर केशव जोती साठे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
34 कागल कागल शहर सदाशिव मारुती साठे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
35 कागल कागल शहर सदू बाळा सांवत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
36 कागल कागल शहर कृष्‍णा ईश्‍वरा शेळके नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
37 कागल कागल शहर कृष्‍णा ईश्‍वरा शेळके नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
38 कागल कागल शहर विष्‍णू बाबु होगाडी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
39 कागल कागल शहर मारुती खंडू काटकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
40 कागल कागल शहर रामू दाजी शिंदे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
41 कागल कागल शहर दत्‍तू जोती डाफळा नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal1.pdf
42 कागल कागल शहर कुशा धोंडी माळी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal2.pdf 
43 कागल कागल शहर गणू जीवबा मोतदार  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal2.pdf 
44 कागल कागल शहर रामा सत्‍याप्‍पा खापरे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
45 कागल कागल शहर आऊबा बाबाजी मंगले  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
46 कागल कागल शहर गणु आप्‍पा बुरुड नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
47 कागल कागल शहर गोवींद व्‍यंकु गवंडी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
48 कागल कागल शहर दत्‍तु लक्ष्‍मण झारी  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
49 कागल कागल शहर ईश्‍वरी गोवींद गोंधळी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
50 कागल कागल शहर म्‍हादु गोपाळा वीटेकरी  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
51 कागल कागल शहर गोपाळ बाळा बोडगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
52 कागल कागल शहर गोवींदा अमृता इंगवला नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
53 कागल कागल शहर विठु संतु सातवेकर  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
54 कागल कागल शहर मल्‍लाप्‍पा बापु हणबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
55 कागल कागल शहर ज्ञानोबा कृष्‍णा ओतारी  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
56 कागल कागल शहर सिताराम बाजी पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
57 कागल कागल शहर लक्ष्मण रामचंद्र खाटीक  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
58 कागल कागल शहर रामा सुलताना भणगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
59 कागल कागल शहर कृष्‍णा गुंडाप्‍पा शिंदे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
60 कागल कागल शहर गणु गुंडाप्‍पा शिंदे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
61 कागल कागल शहर गोवींदा आबा करनुरे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
62 कागल कागल शहर विठु संतु सातवेकर पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
63 कागल कागल शहर रामा सुलताना भनगे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
64 कागल कागल शहर बळवंता आप्‍पा डाकतोडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
65 कागल कागल शहर मार्तडा बापु खाटीक नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
66 कागल कागल शहर दत्‍तु बाळा रेळेकर (शिंदे) नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
67 कागल कागल शहर कृष्‍णा यशवंता खोत  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
68 कागल कागल शहर दत्‍तु यशवंता खोत  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
69 कागल कागल शहर गणु मार्तंडा झारी  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
70 कागल कागल शहर जानोबा विठोबा खोत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
71 कागल कागल शहर दत्‍तु लक्ष्मण झारी  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
72 कागल कागल शहर गणु रामा पोवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
73 कागल कागल शहर लक्ष्‍मण बाबाजी हणबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
74 कागल कागल शहर हरी बहीरु जाधव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
75 कागल कागल शहर गोवींदा रावजी माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
76 कागल कागल शहर शीवराम नारायण माळी  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
77 कागल कागल शहर बाळगोंडा रावजी पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
78 कागल कागल शहर परशराम बाबाजी नन्‍हवरे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
79 कागल कागल शहर जानोबा कृष्‍णा पोवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
80 कागल कागल शहर नारायण बाजी पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
81 कागल कागल शहर अर्जुना लगमान्‍ना नाईक  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
82 कागल कागल शहर नारायण संतु वीटेकरी  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
83 कागल कागल शहर बाळा हरी चौगला  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
84 कागल कागल शहर कृष्‍णा बाबजी देवपुजे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
85 कागल कागल शहर गणु बाबजी कदम  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
86 कागल कागल शहर दत्‍तु धोंडी घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
87 कागल कागल शहर कृष्‍णा रामा पोवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
88 कागल कागल शहर परशराम बाबजी नन्‍हवरे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
89 कागल कागल शहर बापु रामा करंबे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
90 कागल कागल शहर कृष्‍णा तात्‍या करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
91 कागल कागल शहर गणु आकोबा तीवारी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
92 कागल कागल शहर रामा धोंडी भोई  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal3.pdf 
93 कागल कागल शहर बाबु लगमा हणबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal4.pdf
94 कागल कागल शहर परशराम काशिबा घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal4.pdf
95 कागल कागल शहर दाजी रानोजी चव्हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal4.pdf
96 कागल कागल शहर रामा आप्पा करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal4.pdf
97 कागल कागल शहर बाळा आबा करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal4.pdf
98 कागल कागल शहर भागू बाबाजी शिंदे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal4.pdf
99 कागल कागल शहर बाळा भुजंगा जकाते नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal4.pdf
100 कागल कागल शहर रामा हरी मोरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal4.pdf
101 कागल कागल शहर सखुबाई नरबा जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal4.pdf
102 कागल कागल शहर विष्णू येसू कालेकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal4.pdf
103 कागल कागल शहर नरु सुबराव चौगुले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal4.pdf
104 कागल कागल शहर घुडु सतु हावरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal4.pdf
105 कागल कागल शहर तुकाराम गोपाळ जाधव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
106 कागल कागल शहर कृष्‍णा बाबाजी बैलकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
107 कागल कागल शहर गणू म्‍हादू कु-हाडे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
108 कागल कागल शहर गोपाळ बाबाजी कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
109 कागल कागल शहर हरी विठ्ठल चव्‍हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
110 कागल कागल शहर गणु भागोजी शेलार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
111 कागल कागल शहर तुकाराम ईश्‍वरा पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
112 कागल कागल शहर खंडु मल्‍लु जाधव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
113 कागल कागल शहर परसु गोविंदा घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
114 कागल कागल शहर गोविंदा रामा खोत  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
115 कागल कागल शहर नारायण ज्‍योती घाटगे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
116 कागल कागल शहर सुभराव बाबाजी कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
117 कागल कागल शहर दत्‍तु गणु ओतारी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
118 कागल कागल शहर दत्‍तु तुकाराम कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
119 कागल कागल शहर बाळा गणु पाटणकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
120 कागल कागल शहर संतु ज्‍योती घाटगे   नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
121 कागल कागल शहर कृष्‍णा रामा विटेकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
122 कागल कागल शहर कृष्‍णा सिताराम गजबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
123 कागल कागल शहर ज्‍योती गोविंदा मंगवडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
124 कागल कागल शहर रामा आत्‍माराम कदम  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
125 कागल कागल शहर कृष्‍णा नाना कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
126 कागल कागल शहर कृष्‍णा सावजी शिंदे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
127 कागल कागल शहर धोंडी रखू पिष्‍टे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
128 कागल कागल शहर यशवंता बाजी कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
129 कागल कागल शहर गोविंदा नारायण पोवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
130 कागल कागल शहर मारुती राघु घोडके नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
131 कागल कागल शहर रामा आणाप्‍पा कवेठा  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
132 कागल कागल शहर धोंडी बाळा कोगवळे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
133 कागल कागल शहर गणपती रावजी पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
134 कागल कागल शहर शंकर रामा गजबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
135 कागल कागल शहर हरी बाळा गवंडी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
136 कागल कागल शहर दत्‍तु नारायण जाधव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
137 कागल कागल शहर तुकाराम गणु खेबवडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
138 कागल कागल शहर सखाराम गणु खेबवडे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
139 कागल कागल शहर रामा भागोजी पिष्‍टे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
140 कागल कागल शहर भैरु रामा चव्‍हाण  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
141 कागल कागल शहर गुंडु शंभु सावंत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
142 कागल कागल शहर बाळा दाजी हवलदार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
143 कागल कागल शहर रामा यसबा जमदाडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal5.pdf 
144 कागल कागल शहर गोपाळ बाळा जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
145 कागल कागल शहर गणु कृष्‍णा यादव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
146 कागल कागल शहर लक्ष्‍मण नरसु डांगे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
147 कागल कागल शहर दत्‍तु येसु घोरपडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
148 कागल कागल शहर शंकर येसु घोरपडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
149 कागल कागल शहर दत्‍तु गणु हेगाड नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
150 कागल कागल शहर एकनाथ गणु हेगाड  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
151 कागल कागल शहर श्रिपती आत्‍माराम घाटगे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
152 कागल कागल शहर धोंडी धुळू शिंदे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
153 कागल कागल शहर रामु श्रीपती निकत  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
154 कागल कागल शहर श्रीपती आकाराम भोसले  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
155 कागल कागल शहर खंडु यशवंत देसाई  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
156 कागल कागल शहर रावसो लक्ष्‍मण पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
157 कागल कागल शहर रंगराव बापु पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
158 कागल कागल शहर गोपाळ सुभाणा यादव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
159 कागल कागल शहर म्‍हादू केदारी साळोखे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
160 कागल कागल शहर ईश्‍वरा बाळा चव्हाण  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
161 कागल कागल शहर बाळा बाबाजी पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
162 कागल कागल शहर दत्‍तु गणु जासुद नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
163 कागल कागल शहर गणु भागोजी शेलार  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
164 कागल कागल शहर गणु म्‍हादू रोडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
165 कागल कागल शहर गोपाळ शिवराम चव्‍हाण  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
166 कागल कागल शहर कृष्‍णा सावजी शिंदे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
167 कागल कागल शहर बाळा गणु पाटणकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
168 कागल कागल शहर दत्‍तु तुकाराम कदम  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
169 कागल कागल शहर शंकर येसु घोरपडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
170 कागल कागल शहर रावसाहेब लक्ष्मण पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
171 कागल कागल शहर सखाराम गणु खेबवडे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
172 कागल कागल शहर दत्‍तु नारायण जाधव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
173 कागल कागल शहर नारायण गणपती गायकवाड नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
174 कागल कागल शहर रंगराव बापू पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
175 कागल कागल शहर कृष्‍णा नाना कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
176 कागल कागल शहर आबा मारुती माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
177 कागल कागल शहर तुकाराम रामा कागले  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
178 कागल कागल शहर तुकाराम ईश्‍वरा पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
179 कागल कागल शहर लक्ष्‍मण तातोबा चव्‍हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
180 कागल कागल शहर बाळा दुर्गाप्‍पा माने  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
181 कागल कागल शहर तुकाराम रावजी कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
182 कागल कागल शहर यशवंत बाजी कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
183 कागल कागल शहर रामा आत्‍माराम कदम  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal6.pdf 
184 कागल कागल शहर गणू सटवाजी नींबाळकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
185 कागल कागल शहर दत्‍तु बीनसंतू बाबर  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
186 कागल कागल शहर दत्‍तू तात्‍या करनुरे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
187 कागल कागल शहर दत्‍तू नारायण जाधव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
188 कागल कागल शहर गोविंदा रामा चव्‍हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
189 कागल कागल शहर गजानन नारायण जाधव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
190 कागल कागल शहर गोपाळ तातोबा चव्‍हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
191 कागल कागल शहर नारायण अपा वास्‍कर  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
192 कागल कागल शहर संतू गुंडू निकम  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
193 कागल कागल शहर जोती विठोबा मोरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
194 कागल कागल शहर यशवंत दाजी कदम  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
195 कागल कागल शहर सिताराम तुकाराम घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
196 कागल कागल शहर गोविंद आत्‍माराम कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
197 कागल कागल शहर कृष्‍णा बिनगोंविदा येळावीकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
198 कागल कागल शहर सातू येसबा मुडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
199 कागल कागल शहर सदाशिव केदारबा घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
200 कागल कागल शहर शंकर हरीबा घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
201 कागल कागल शहर धोंडी बाळा सावंत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
202 कागल कागल शहर दत्‍तू गोविंदा करमारे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
203 कागल कागल शहर शंकर दत्‍तू वीटेकरी  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
204 कागल कागल शहर गोंविदा गणू पाटणकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
205 कागल कागल शहर मारुती रामा यादव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
206 कागल कागल शहर गणू हरी माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
207 कागल कागल शहर धोंडी दाजी तवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
208 कागल कागल शहर नारु लकुळा पसारे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
209 कागल कागल शहर कृष्‍णा बाळा गुरव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
210 कागल कागल शहर रघुनाथ तातोबा चव्‍हाण  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
211 कागल कागल शहर बाबु तुकाराम कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
212 कागल कागल शहर नारायण संतू साबरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
213 कागल कागल शहर सीताराम भुजंगा साळोखें  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
214 कागल कागल शहर शीवराम गोपाळ वीटेकरी  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
215 कागल कागल शहर रामू हरी गजबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
216 कागल कागल शहर दशरथा रामा पोवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
217 कागल कागल शहर ज्ञानू कल्‍लाप्‍पा नाईक  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
218 कागल कागल शहर श्रीपती रामा जोसीलकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
219 कागल कागल शहर आबा हरी सोंदे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
220 कागल कागल शहर ईश्‍वरा सीदाप्‍पा मागले  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
221 कागल कागल शहर रामू मायाप्‍पा डोंगरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
222 कागल कागल शहर रामा धोंडी गोंधळी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
223 कागल कागल शहर धोंडु धळयाप्‍पा गुरव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
224 कागल कागल शहर सखाराम जोती जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
225 कागल कागल शहर गणू तातोबा निकम  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
226 कागल कागल शहर दत्‍तू रामा वीटेकरी  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
227 कागल कागल शहर दत्‍तू सुंद्रा हुच्‍चे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
228 कागल कागल शहर कृष्‍णा गोवींद येळवकर  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
229 कागल कागल शहर जोती सखोबा मोरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
230 कागल कागल शहर नारायण आपा कासकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
231 कागल कागल शहर गोविंदा रामा चव्‍हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
232 कागल कागल शहर दत्तू तात्‍या करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
233 कागल कागल शहर दत्‍तू नारायण जाधव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
234 कागल कागल शहर संभु गुंडू निकम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
235 कागल कागल शहर गोपाळ तातोबा चव्‍हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
236 कागल कागल शहर गोविंद आत्‍माराम कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
237 कागल कागल शहर बापु संतू खापरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
238 कागल कागल शहर ज्ञानू कलापा नाईक नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
239 कागल कागल शहर बाबु तुकाराम कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
240 कागल कागल शहर सीताराम तुकाराम घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
241 कागल कागल शहर नारायण संतु ठोंबरे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
242 कागल कागल शहर रामू धोंडी गोधळी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
243 कागल कागल शहर सितराम भुजंगा साळुंखे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
244 कागल कागल शहर रामु हरी गजबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
245 कागल कागल शहर गणु तातोबा नीकम  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
246 कागल कागल शहर दत्‍तु रामा वीटेकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
247 कागल कागल शहर रघुनाथ तातोबा चव्‍हाण  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
248 कागल कागल शहर रामू बाळा तोडकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal7.pdf 
249 कागल कागल शहर रामा कल्‍लाप्‍पा गुरव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
250 कागल कागल शहर गोविंदा गणु पाटणकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
251 कागल कागल शहर दत्‍तु सुंदरा हुच्‍चे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
252 कागल कागल शहर धोंडी संतू डोणे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
253 कागल कागल शहर गणु सटवाजी नींबाळकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
254 कागल कागल शहर शंकर हरी घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
255 कागल कागल शहर धोंडी दाजी तवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
256 कागल कागल शहर मारुती रामा यादव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
257 कागल कागल शहर शंकर बाळा मोरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
258 कागल कागल शहर गणपती हरी माने  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
259 कागल कागल शहर धोंडू बाळा सावंत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
260 कागल कागल शहर सदाशिव जोती घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
261 कागल कागल शहर दत्‍तू कृष्‍णा इंगवला नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
262 कागल कागल शहर नारायण लकुळा पसारे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
263 कागल कागल शहर सातू येसबा मुडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
264 कागल कागल शहर दत्‍तू संतू बाबर  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
265 कागल कागल शहर दशरथा रामा पोवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
266 कागल कागल शहर कृष्‍णा गणु वाळवे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
267 कागल कागल शहर दत्‍तु ज्ञानु शिंदे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
268 कागल कागल शहर जयराम बापु पाटील  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
269 कागल कागल शहर दाजी भाऊ पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
270 कागल कागल शहर रघुनाथ रामचंद्र लाड नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
271 कागल कागल शहर शीवराम जोती जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
272 कागल कागल शहर म्‍हादु बाळु सावंत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
273 कागल कागल शहर दत्‍तु रामा वीटेकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
274 कागल कागल शहर परसु दाजी पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
275 कागल कागल शहर आबा हरी शिंदे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
276 कागल कागल शहर धोंडी दाजी तवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
277 कागल कागल शहर सुबराम नाना सशा  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
278 कागल कागल शहर हरी राऊ वाडकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
279 कागल कागल शहर शंकर दत्‍तु वीटेकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
280 कागल कागल शहर यशवंत रामा चव्‍हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
281 कागल कागल शहर नारायण लकुळा पसारे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
282 कागल कागल शहर मारुती कृष्‍णा भोसले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
283 कागल कागल शहर आबा रामा चव्‍हाण  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
284 कागल कागल शहर हरी गोविंदा यादव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
285 कागल कागल शहर बापु बळवंत हातरक नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
286 कागल कागल शहर शंकर अर्जना नाईक  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
287 कागल कागल शहर बाळा सत्‍यापा डोणे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
288 कागल कागल शहर गु-यापा लक्‍यापा गुरव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
289 कागल कागल शहर सीद्राम वीरु गोतेधनगर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
290 कागल कागल शहर दशरथा रामा पोवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
291 कागल कागल शहर दत्‍तु रामा वीटेकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
292 कागल कागल शहर दशरथा रामा पोवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
293 कागल कागल शहर गणपती परसु माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
294 कागल कागल शहर लक्ष्‍मण परसु माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
295 कागल कागल शहर भाऊ लक्ष्‍मण नानवरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
296 कागल कागल शहर कृष्‍णा बाळा करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
297 कागल कागल शहर सीताराम तुकाराम घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
298 कागल कागल शहर रामु आपा मंगवडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
299 कागल कागल शहर मारुती रामा यादव जकाते नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
300 कागल कागल शहर श्रीपती तुकाराम इंगवले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
301 कागल कागल शहर गणपती वीरु हुच्‍चे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
302 कागल कागल शहर गणु रामा कोतेकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
303 कागल कागल शहर नागु रामु नरुटे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
304 कागल कागल शहर विष्‍णु बाबाजी मोदुगडा  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
305 कागल कागल शहर दशरथा रामा पोवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
306 कागल कागल शहर रामचंद्र विसराम चव्‍हाण  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
307 कागल कागल शहर जोती बाळा पीष्‍टे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
308 कागल कागल शहर बाळकृष्‍ण संतु काटकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
309 कागल कागल शहर विष्‍णु गणु तीवारी  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
310 कागल कागल शहर दत्‍तु गूंडु खाटकी  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
311 कागल कागल शहर रामु बाळा मोडकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
312 कागल कागल शहर श्रीपती गणु कचरे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
313 कागल कागल शहर शीव्‍यापा नाना कदम  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal8.pdf 
314 कागल कागल शहर महदु रामा कचरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
315 कागल कागल शहर गणु महादु राडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
316 कागल कागल शहर नारायण मार्तंडा झारी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
317 कागल कागल शहर दत्तु गणु जासुद नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
318 कागल कागल शहर गणु भागोजी शेलार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
319 कागल कागल शहर कृष्णा रामा विटेकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
320 कागल कागल शहर सदाशिव जोती घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
321 कागल कागल शहर दतू तुकाराम कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
322 कागल कागल शहर बाबु खंडु घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
323 कागल कागल शहर दत्तु सुभाना चवाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
324 कागल कागल शहर दत्तु नरसिंगा सांडगुडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
325 कागल कागल शहर गोपाळा रामा करपे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
326 कागल कागल शहर लक्ष्मण सिताराम झारी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
327 कागल कागल शहर शंकर सैदु घोरपडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
328 कागल कागल शहर जोती गोवींदा मंगवडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
329 कागल कागल शहर सुबराव बाजी कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
330 कागल कागल शहर बाळा गणु पाटणकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
331 कागल कागल शहर खंडु मल्लु  जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
332 कागल कागल शहर गोपाळ रामा माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
333 कागल कागल शहर तुकाराम सुबराव पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
334 कागल कागल शहर यशवंत बाजी कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
335 कागल कागल शहर आनंदा पिराजी घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
336 कागल कागल शहर दत्तु जीवबा जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
337 कागल कागल शहर कृष्णा सैदु घोरपडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
338 कागल कागल शहर रंगराव बापु पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
339 कागल कागल शहर बाबुराव रामचंद्र निकम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
340 कागल कागल शहर कृष्णा गोवींदा येळाणकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
341 कागल कागल शहर गणु सरवाजी निंबाळकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
342 कागल कागल शहर दत्तु नारायण जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
343 कागल कागल शहर दत्तु सखाराम चवाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
344 कागल कागल शहर रामा आत्माराम कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
345 कागल कागल शहर दत्तु तात्या करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
346 कागल कागल शहर वीष्णु सीताराम झारी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
347 कागल कागल शहर शंकर तुकाराम नीकम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
348 कागल कागल शहर साहु येसबा मुडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
349 कागल कागल शहर गोपाळ तातोबा चवाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
350 कागल कागल शहर शीवराम गोपाळ वीटेकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
351 कागल कागल शहर मारुती मार्तंडा झारी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
352 कागल कागल शहर नारायण आपा वासकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
353 कागल कागल शहर कृष्णा लक्ष्मण राऊत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
354 कागल कागल शहर जोती सखोबा मोरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
355 कागल कागल शहर गोपाळ तातोबा नीकम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
356 कागल कागल शहर बाबु संतु खापरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
357 कागल कागल शहर नारायण जोती घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
358 कागल कागल शहर गुंडु संभु सावंत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
359 कागल कागल शहर काशीनाथ आपाजी नाईक नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
360 कागल कागल शहर कृष्णा नाना कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
361 कागल कागल शहर शंकर रामा गजबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
362 कागल कागल शहर सीताराम तुकाराम घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
363 कागल कागल शहर दत्तु सेतु बाबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
364 कागल कागल शहर शंकर गोवींदा म्हाळापा नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
365 कागल कागल शहर रामा राघु नाईक नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
366 कागल कागल शहर कृष्णा रामा हणबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
367 कागल कागल शहर भगवंता सुभाना कालेकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
368 कागल कागल शहर ईश्वरा येदापा मोगले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
369 कागल कागल शहर बापु जयराम कासोट नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
370 कागल कागल शहर ज्ञानु कल्लाप्पा नाईक  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
371 कागल कागल शहर सीताराम भुंजंगा साळोखे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
372 कागल कागल शहर महादु मारुती साठे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
373 कागल कागल शहर नारायण बाळा तोडकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
374 कागल कागल शहर दत्तु बाबाजी साठे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
375 कागल कागल शहर रामु नरसिंगा वडकुंदरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
376 कागल कागल शहर ज्ञानु गणु खेबुडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
377 कागल कागल शहर वीनायक पांडुरंग थोरवत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
378 कागल कागल शहर ग़णपती तातोबा निकम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
379 कागल कागल शहर धोंडी बाळा सावंत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
380 कागल कागल शहर कृष्णा रामा धनगर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
381 कागल कागल शहर शीवराम हणमंत बुवा नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
382 कागल कागल शहर शंकर तुकाराम नीकम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
383 कागल कागल शहर ज्ञानु रावजी सोनार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
384 कागल कागल शहर जोती नारायण चव्हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
385 कागल कागल शहर राजाराम राघु कचरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
386 कागल कागल शहर कृष्णा सावजी सींदे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
387 कागल कागल शहर गोवींदा रामा चव्हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
388 कागल कागल शहर सीताराम रामचंद्र देसाई नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
389 कागल कागल शहर दत्तु गणेश करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
390 कागल कागल शहर भैरु लक्ष्मण पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
391 कागल कागल शहर धोंडी दाजी तवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
392 कागल कागल शहर दत्तु तुकाराम कोतेकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
393 कागल कागल शहर रामचंद्र दौलतराव मचाले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
394 कागल कागल शहर शंकर ज्ञानोबा जानोबा घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
395 कागल कागल शहर शंकर सयदु घोरपडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
396 कागल कागल शहर कृष्णा सैदु घोरपडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
397 कागल कागल शहर शंकर गोवींदा  म्हाळापा नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal9.pdf
398 कागल कागल शहर रंगराव बापु पाटील  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
399 कागल कागल शहर दत्‍तु सखाराम चव्‍हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
400 कागल कागल शहर गोपाळा तातोबा चव्‍हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
401 कागल कागल शहर नारायण आपा वासकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
402 कागल कागल शहर बाबु संतु खापरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
403 कागल कागल शहर कृष्‍णा लक्ष्‍मण राऊत  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
404 कागल कागल शहर नारायण जोती घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
405 कागल कागल शहर दत्‍तु नारायण जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
406 कागल कागल शहर सदाशिव जोती घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
407 कागल कागल शहर जोती सखोबा मोरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
408 कागल कागल शहर गोवींदा रामा चव्‍हाण  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
409 कागल कागल शहर सीताराम भुजंगा साळुखे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
410 कागल कागल शहर साहु येसबा मुडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
411 कागल कागल शहर शकु सटवाजी नींबाळकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
412 कागल कागल शहर दत्‍तु बाबाजी साठे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
413 कागल कागल शहर दत्‍तु संतु बाबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
414 कागल कागल शहर गोपाळा रामा माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
415 कागल कागल शहर दत्‍तु तूकाराम कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
416 कागल कागल शहर गणु भागोजी सकरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
417 कागल कागल शहर गणपती पीरा हुच्‍चे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
418 कागल कागल शहर दत्‍तु गोविंदा करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
419 कागल कागल शहर शंकर रामा गजभर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
420 कागल कागल शहर धोंडी बाळा सावंत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
421 कागल कागल शहर सीताराम तुकाराम घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
422 कागल कागल शहर महादु मारुती साठे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
423 कागल कागल शहर दत्‍तु बाबाजी नाईक  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
424 कागल कागल शहर गोपाळा रामा खरपे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
425 कागल कागल शहर यशवंत बाजी कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
426 कागल कागल शहर आनंदा पीराजी घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
427 कागल कागल शहर गणु तातोबा नीकम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
428 कागल कागल शहर म्‍हादु संतु सुतार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
429 कागल कागल शहर दत्‍तु जीवबा जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
430 कागल कागल शहर दत्‍तु नरसीगा सांडगुडे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
431 कागल कागल शहर दत्‍तु सुभाना चवाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
432 कागल कागल शहर नारु लकुळा पसारे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
433 कागल कागल शहर गोविंद आत्‍माराम कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
434 कागल कागल शहर शंकर हरी खवरे   नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
435 कागल कागल शहर संतु गुंडू नीकम  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
436 कागल कागल शहर सीताराम रामचंद्र देसाई  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
437 कागल कागल शहर गणेश रामचंद्र भोसले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
438 कागल कागल शहर कृष्‍णा सावजी शींदे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
439 कागल कागल शहर शीवराम गोपाळ वीटेकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
440 कागल कागल शहर कृष्‍णा बाळा गुरव  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
441 कागल कागल शहर शंकर हरी घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
442 कागल कागल शहर शंकर बाळा मोरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
443 कागल कागल शहर रामा बाळा गुरुव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
444 कागल कागल शहर यल्‍लाप्‍पा भुजंगा गोंधळी  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
445 कागल कागल शहर धोंडी दाजी तवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
446 कागल कागल शहर गोपाळा गणु थोरवत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
447 कागल कागल शहर दत्‍तु बापु सांडगे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
448 कागल कागल शहर शंकर रामा कचरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
449 कागल कागल शहर जोती गोवींदा मंगवडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
450 कागल कागल शहर कृष्‍णा लक्षुमण राऊत  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
451 कागल कागल शहर गणु सटवाजी नींबाळकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
452 कागल कागल शहर दत्‍तु गोविंदा करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
453 कागल कागल शहर दत्‍तु संतु बाबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
454 कागल कागल शहर दत्‍तु तात्‍या करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
455 कागल कागल शहर शंकर बाळा मोरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
456 कागल कागल शहर गोवींदा रामा चवाण  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
457 कागल कागल शहर शीवराम गोपाळ वीटेकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
458 कागल कागल शहर रामा धोंडी गोंधळी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
459 कागल कागल शहर दत्‍तु नारायण जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
460 कागल कागल शहर गजानन नारायण जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
461 कागल कागल शहर नारायण बाळा तोडकर  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
462 कागल कागल शहर गोपाल तातोबा चवाण  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal10.pdf 
463 कागल कागल शहर नारायण आप्‍पा वासकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
464 कागल कागल शहर दत्‍तु तुकाराम कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
465 कागल कागल शहर संतु  गुंडु निकम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
466 कागल कागल शहर दत्‍तु सखाराम चव्‍हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
467 कागल कागल शहर बाबु संतु खापरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
468 कागल कागल शहर जोती सखोबा मोरे  नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
469 कागल कागल शहर कृष्‍णा नाना  कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
470 कागल कागल शहर यशवंत बाजी कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
471 कागल कागल शहर सीताराम तुकाराम  घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
472 कागल कागल शहर तुकाराम  भुजंगा साळोखे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
473 कागल कागल शहर गोविंदा आत्‍माराम कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
474 कागल कागल शहर दत्‍तुगीरी खुशाल गीरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
475 कागल कागल शहर सीताराम रामचंद्र देसाई नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
476 कागल कागल शहर कृष्‍णा गोविंदा येळावीकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
477 कागल कागल शहर साऊ येसबा मुडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
478 कागल कागल शहर सदाशीव केदारबा घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
479 कागल कागल शहर शंकर हरीबा घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
480 कागल कागल शहर गुंडू संभू सावंत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
481 कागल कागल शहर धोंडी बाळा सावंत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
482 कागल कागल शहर दत्‍तु  गोविंदा करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
483 कागल कागल शहर शंकर हरी खचरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
484 कागल कागल शहर शंकर दत्‍तु वीटेकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
485 कागल कागल शहर गोविंदा गणु पाटणकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
486 कागल कागल शहर मारुती रामा यादव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
487 कागल कागल शहर महादु मारुती  साठे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
488 कागल कागल शहर गुंडू आपा भोसला नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
489 कागल कागल शहर गणेश रामचंद्र भोसले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
490 कागल कागल शहर गणु हरी माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
491 कागल कागल शहर धोंडी दाजी तवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
492 कागल कागल शहर ज्ञानू कल्‍लाप्‍पा नाईक नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
493 कागल कागल शहर नाऊ लकुळी पसारे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
494 कागल कागल शहर कृष्‍णा बाळा गुरव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
495 कागल कागल शहर जानू बाळा गवंडी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
496 कागल कागल शहर श्रीपती रामा जोशीलकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
497 कागल कागल शहर दत्तु संतु भोसला नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
498 कागल कागल शहर रघुनाथ तातोबा चव्हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
499 कागल कागल शहर परसु कुशापा सावंत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
500 कागल कागल शहर बाबु तुकाराम कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
501 कागल कागल शहर शंकर गोविंद म्हाळापा नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
502 कागल कागल शहर नारायण संतु ठोंबरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
503 कागल कागल शहर सिताराम भुजंगा साळोखे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
504 कागल कागल शहर दत्तु तुकाराम कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
505 कागल कागल शहर शिवराम गोपाळ विटेकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
506 कागल कागल शहर रामु हरी  गजबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
507 कागल कागल शहर दत्तु रामा विटेकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
508 कागल कागल शहर दशरथा रामा पोवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
509 कागल कागल शहर ज्ञानु कलाप्पा नाईक नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
510 कागल कागल शहर दत्तु बाळा घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
511 कागल कागल शहर श्रीपती रामा जोशीलकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
512 कागल कागल शहर ईश्वरा यदापा मोगले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
513 कागल कागल शहर रामु मायापा डोंगरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
514 कागल कागल शहर रामा धोंडी गोंधळी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
515 कागल कागल शहर सखाराम जोति जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal11.pdf
516 कागल कागल शहर गणू गुंडपा शिंदे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
517 कागल कागल शहर गोविंदा आबा करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
518 कागल कागल शहर कल्लाप्पा लक्ष्मण मुकरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
519 कागल कागल शहर दत्तु हनम रेळेकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
520 कागल कागल शहर रामा धोंडी भोई नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
521 कागल कागल शहर बापु रामा करंबे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
522 कागल कागल शहर कृष्णा तात्या करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
523 कागल कागल शहर कृष्णा नरु मोहिते नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
524 कागल कागल शहर बाबु रामा चव्हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
525 कागल कागल शहर सदु संभु सावंत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
526 कागल कागल शहर कृष्णा सत्याप्पा  खापरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
527 कागल कागल शहर बया गणु संकपाळ नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
528 कागल कागल शहर कल्लु बाळु गजबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
529 कागल कागल शहर परशराम सीताराम कोकाटे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
530 कागल कागल शहर दत्तू धोंदी घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
531 कागल कागल शहर नारायण बाबाजी जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
532 कागल कागल शहर हरी भैरु जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
533 कागल कागल शहर कृष्णा धोंडी सींदा नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
534 कागल कागल शहर कृष्णा बाबाजी बेलेकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
535 कागल कागल शहर राघु लक्ष्मण मोगणे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
536 कागल कागल शहर बाळा सुबराव जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
537 कागल कागल शहर श्रीपती भाऊ घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
538 कागल कागल शहर सखाराम बाबाजी पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
539 कागल कागल शहर ईश्वरा गणू तवार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
540 कागल कागल शहर दत्तु नारयण भोसले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
541 कागल कागल शहर बाळु महादु हवलदार नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
542 कागल कागल शहर कृष्णा आबा करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
543 कागल कागल शहर श्रीपती आप्पा भोई नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
544 कागल कागल शहर दाजी सुभान्ना कालेकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
545 कागल कागल शहर मारुती सितारम पटेली नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
546 कागल कागल शहर श्रीपती धोंडी माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
547 कागल कागल शहर बाळा गणू संकपाळ नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
548 कागल कागल शहर गणू बाजी कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
549 कागल कागल शहर सीवराम बाजी राऊत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
550 कागल कागल शहर हरी कृष्णा पावर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
551 कागल कागल शहर दत्तू रामा जोशिलकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
552 कागल कागल शहर लक्ष्मण हरी माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
553 कागल कागल शहर बाळा  दादु डांगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
554 कागल कागल शहर ईश्वरा आपा माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
555 कागल कागल शहर शंकर नारायण घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
556 कागल कागल शहर बाळकृष्ण कासिम अडसुळ नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
557 कागल कागल शहर गणू लक्ष्मण तावडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
558 कागल कागल शहर कृष्णा सावजी शींदे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
559 कागल कागल शहर दत्तु परशराम घोरपडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
560 कागल कागल शहर दत्तु कृष्णा आतकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
561 कागल कागल शहर दत्तु  बाळु घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
562 कागल कागल शहर गणू महादु राऊ नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
563 कागल कागल शहर शिवबा संतु माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
564 कागल कागल शहर अमृता हरी गोंधळी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
565 कागल कागल शहर गणू हरी गोंधळी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
566 कागल कागल शहर शंकर भिमराव घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
567 कागल कागल शहर सिताराम बयाजी पाटकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
568 कागल कागल शहर तुकाराम अर्जुना होगाडी. नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
569 कागल कागल शहर शंकर  भिमराव घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal12.pdf
570 कागल कागल शहर गुंडु  संजु सावंत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
571 कागल कागल शहर परसु गोविंदा पिष्टे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
572 कागल कागल शहर बाळा कृष्णा पिष्टे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
573 कागल कागल शहर दत्तु सयदु घोरपडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
574 कागल कागल शहर रामा रावजी काकडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
575 कागल कागल शहर बाळकृष्ण केदारी घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
576 कागल कागल शहर दत्तु रामा जोशिलकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
577 कागल कागल शहर खंडु मानु जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
578 कागल कागल शहर गोपाळ धोंडी शिंदे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
579 कागल कागल शहर बाबु खंडु घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
580 कागल कागल शहर सिताराम गोपाळ घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
581 कागल कागल शहर विठु बाळा गोंधळी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
582 कागल कागल शहर नारायण मारतंडा झारी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
583 कागल कागल शहर गोपाळा रामा खरपे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
584 कागल कागल शहर नाना मुकुंदा गुरव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
585 कागल कागल शहर राऊ दादु  बाज्ये नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
586 कागल कागल शहर बाळकृष्ण केदारी घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
587 कागल कागल शहर रावजी बाबाजई सावंत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
588 कागल कागल शहर महादु रामा  जोशिलकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
589 कागल कागल शहर गोविंदा आबा करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
590 कागल कागल शहर तुकाराम दादु  घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
591 कागल कागल शहर रामा  येसबा म्हाळगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
592 कागल कागल शहर बापु रामा करंबे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
593 कागल कागल शहर रामराव बापु पाटील नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
594 कागल कागल शहर ज्ञानु रामा बागल नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
595 कागल कागल शहर दत्तु संतु चव्हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
596 कागल कागल शहर दत्तु बाळा गजबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
597 कागल कागल शहर रामा ईश्वरा भोईकाटकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
598 कागल कागल शहर लक्ष्मण सीताराम झारी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
599 कागल कागल शहर रामा येसबा जमदाडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
600 कागल कागल शहर श्रावण सुभाना नागले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
601 कागल कागल शहर जोती गोविंदा मंगवडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
602 कागल कागल शहर कृष्णा  परसराम गजबर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
603 कागल कागल शहर नाना मुकुंदा गुरव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
604 कागल कागल शहर दत्तु परशराम घोरपडे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
605 कागल कागल शहर दत्तु तुकाराम कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
606 कागल कागल शहर कृष्णा गणू ओतारी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
607 कागल कागल शहर रामा भागोजी  पिष्टे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
608 कागल कागल शहर धोंडी रघु  पिष्टे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
609 कागल कागल शहर दत्तु लक्ष्मण गोंधळी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
610 कागल कागल शहर शंकर संतु घोरपडे. नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
611 कागल कागल शहर दत्तु नाना  संकपाळ नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal13.pdf
612 कागल कागल शहर आबा हरी शिंदे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
613 कागल कागल शहर नारायण लकुळा पसारे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
614 कागल कागल शहर मारुती कृष्णा भोसले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
615 कागल कागल शहर बाळा सत्याप्पा डोणे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
616 कागल कागल शहर गुंड्या कल्लापा गुरुव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
617 कागल कागल शहर शीवराम बीरु धनगर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
618 कागल कागल शहर दत्तु रामा विटेकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
619 कागल कागल शहर गणपती परसु माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
620 कागल कागल शहर लक्ष्मण परसु माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
621 कागल कागल शहर बाळा कृष्णा करनुरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
622 कागल कागल शहर मारुती रामा यादव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
623 कागल कागल शहर श्रीपती तुकाराम इंगवले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
624 कागल कागल शहर गणु रामा कोतेकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
625 कागल कागल शहर रामचंद्र विश्राम चव्हाण नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
626 कागल कागल शहर जोती बाळा पिष्टे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
627 कागल कागल शहर विष्णु गणु तिवारी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
628 कागल कागल शहर दत्तु गुंडु खाटीक नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
629 कागल कागल शहर रामु बाळु तोडकर नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
630 कागल कागल शहर श्रीपती गणु कचरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
631 कागल कागल शहर शीवराम नाना कदम नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
632 कागल कागल शहर जोती तात्या पिष्टे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
633 कागल कागल शहर दत्तु रामा पिष्टे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
634 कागल कागल शहर लक्ष्मण मायाप्पा डोंगरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
635 कागल कागल शहर दत्तु सत्याप्पा नाईक नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
636 कागल कागल शहर हरी गोवींदा यादव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
637 कागल कागल शहर बाबुराव तुकाराम घाटगे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
638 कागल कागल शहर रामु नाना शिंदे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
639 कागल कागल शहर धोंडी रामा जाधव नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
640 कागल कागल शहर दत्तु मायाप्पा डोंगरे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
641 कागल कागल शहर कृष्णा ईश्वरा शेळके नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
642 कागल कागल शहर रामु हरी खाटीक नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
643 कागल कागल शहर रामु सुभाना तराळ नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
644 कागल कागल शहर केशव  जोती साठे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
645 कागल कागल शहर सदाशीव मारुती साठे नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
646 कागल कागल शहर ज्ञानु अर्जुना माने नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
647 कागल कागल शहर सतु बाळा सावंत नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
648 कागल कागल शहर रामु जोती भोसले नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
649 कागल कागल शहर बाळकृष्ण तुकाराम गोंधळी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
650 कागल कागल शहर श्रीपती कृष्णा परीट नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
651 कागल कागल शहर रामराव दत्तु वीटेकरी नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf
652 कागल कागल शहर कृष्णा नाना खाटीक नगर विकास विभाग जनरल रजिस्टर npkagal14.pdf