बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका हातकणंगले(जि.प.,ग्रा.प.,न.पा., इत्यादी विभाग)

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 हातकणंगले   कसबा वडगाव यमना कोम संतु डाकवाले  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba2D
2 हातकणंगले   कसबा वडगाव बायजा कोम आबा खोत  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba2D
3 हातकणंगले   कसबा वडगाव बापू तातोबा पाटील  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba2
4 हातकणंगले   कसबा वडगाव गणू गोविंदा मुडूक्षवाले नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba2
5 हातकणंगले   कसबा वडगाव ज्ञानू कृष्णा भिलवडे  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba5D
6 हातकणंगले   कसबा वडगाव बाळा संतू तालुगडे (श्रीपती ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba5
7 हातकणंगले   कसबा वडगाव यसबा बाळा खोत (ज्ञानु) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba5
8 हातकणंगले   कसबा वडगाव हारी नायकू पाटील (बनी ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba5
9 हातकणंगले   कसबा वडगाव हारी संतू शिंदे (येसा) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba5
10 हातकणंगले   कसबा वडगाव कृष्णा आप्पा पाटील  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba6D
11 हातकणंगले   कसबा वडगाव नानू बाळा नायकोडी नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba6D
12 हातकणंगले   कसबा वडगाव तुका कृष्णा पाटील  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba6
13 हातकणंगले   कसबा वडगाव गणु नरसु पाटील  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba6
14 हातकणंगले   कसबा वडगाव सादू जोती सुरवशी  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba7D
15 हातकणंगले   कसबा वडगाव जिजा कोम लकु पाटील  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba7D
16 हातकणंगले   कसबा वडगाव तानी बाप राऊ खोत  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba8D
17 हातकणंगले   कसबा वडगाव गणू गोविंदा पवार  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba8D
18 हातकणंगले   कसबा वडगाव गुंडाप्पा रामा नायकवडी (क्रिष्णाबाई) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba9
19 हातकणंगले   कसबा वडगाव रामु कृष्णा केर्ले  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba9
20 हातकणंगले   कसबा वडगाव ज्ञानु उमाजी पाटील (येसा) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba9
21 हातकणंगले   कसबा वडगाव ज्ञानू खोचीकर  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba10D
22 हातकणंगले   कसबा वडगाव दाजी संभू केर्ले  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba10D
23 हातकणंगले   कसबा वडगाव राऊ धोंडी नेर्लेकर  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba11D
24 हातकणंगले   कसबा वडगाव गोविंदा नायकु नेर्लेकर  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba11
25 हातकणंगले   कसबा वडगाव मसु तातोबा खोत  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba11
26 हातकणंगले   कसबा वडगाव आनी बाप धोंडी यादव  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba12D
27 हातकणंगले   कसबा वडगाव बंडू पांडू माने  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba13
28 हातकणंगले   कसबा वडगाव शंकर गोविंदा भादोले  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba14D
29 हातकणंगले   कसबा वडगाव गोविंदा बाबाजी मुडूकसे (येसा) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba14
30 हातकणंगले   कसबा वडगाव कृष्णा नायकु पनाळकर(सोनी) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba14
31 हातकणंगले   कसबा वडगाव रामा सकाराम सुरवशी  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba15D
32 हातकणंगले   कसबा वडगाव मारुती भैरू साबळे  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba16D
33 हातकणंगले   कसबा वडगाव तानी बाप कृष्णा चौगुले  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba18D
34 हातकणंगले   कसबा वडगाव कृष्णा बाळा डकरे (हिरा ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba18
35 हातकणंगले   कसबा वडगाव शंकर परसू भोसले  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba19D
36 हातकणंगले   कसबा वडगाव आक्काताई बाप खंडराव भोसले  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba19D
37 हातकणंगले   कसबा वडगाव रेणकाआई अमिण जोगळी नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba19D
38 हातकणंगले   कसबा वडगाव आबा कुंडलिका नायकवडी (तानी ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba19
39 हातकणंगले   कसबा वडगाव आपा लक्षुमण सुरवसी (नानि) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba19
40 हातकणंगले   कसबा वडगाव राघू नायकु पाटील (गंगू ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba19
41 हातकणंगले   कसबा वडगाव कृष्णाबाई कोम आर्जुना पाटील  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba20D
42 हातकणंगले   कसबा वडगाव बया कोम रावजी वारिंगे  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba20D
43 हातकणंगले   कसबा वडगाव सकोबा सुबाना खोत (काशीबाई ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba20
44 हातकणंगले   कसबा वडगाव हारी रामा मुडदे (श्रीपती ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba20
45 हातकणंगले   कसबा वडगाव भाऊ सुबाना सुरवसी(सवंती) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba20
46 हातकणंगले   कसबा वडगाव पांडू नाना सांगरुळे (गौरा) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba20
47 हातकणंगले   कसबा वडगाव सोनी बाप रामू केर्ले  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba22D
48 हातकणंगले   कसबा वडगाव रामा आर्जुना पनाळकर (आनु) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba22
49 हातकणंगले   कसबा वडगाव सकाराम बाळा भोसले (वसंत) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba22
50 हातकणंगले   कसबा वडगाव सकाराम बापू दबडे (हिरा ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba22
51 हातकणंगले   कसबा वडगाव दादू बळवंतां नायकवडी (कृष्णा ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba22
52 हातकणंगले   कसबा वडगाव पांडू गणु सिंदे(हावसा) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba22
53 हातकणंगले   कसबा वडगाव येसा बाप हारी शिंदे  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba23D
54 हातकणंगले   कसबा वडगाव कृष्णा गोपाळ शिंदे (नागनाथ ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba23
55 हातकणंगले   कसबा वडगाव लकू कृष्णा सुरवसी (हावसी ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba23
56 हातकणंगले   कसबा वडगाव शंकर बाबु मुळूवा नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba24D
57 हातकणंगले   कसबा वडगाव दादू बाळा पनाळकर(विष्णू ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba25
58 हातकणंगले   कसबा वडगाव गोविंदा रामू सिरुले नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba25
59 हातकणंगले   कसबा वडगाव पांडू  सुरवसी(यशवंता) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba25
60 हातकणंगले   कसबा वडगाव गणू बाबू चवाण (देवापा) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba26
61 हातकणंगले   कसबा वडगाव रामू बाबाजी कदम (शंकर )  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba26
62 हातकणंगले   कसबा वडगाव हारी धोंडी कोठावळे (लक्ष्मी) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba26
63 हातकणंगले   कसबा वडगाव कृष्णा शिंदे  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba26
64 हातकणंगले   कसबा वडगाव रामू गणु मुडूक्षेवाले  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba28D
65 हातकणंगले   कसबा वडगाव लकू रामा शिंदे (आकणी) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba30
66 हातकणंगले   कसबा वडगाव बळू कुशापा नायकवडी  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba31D
67 हातकणंगले   कसबा वडगाव पांडू गुंडा पाडळकर (तानी) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba31
68 हातकणंगले   कसबा वडगाव ज्ञानु संतू शिंदे (पारवती) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba31
69 हातकणंगले   कसबा वडगाव दादू लिंबा पोवार (तानी) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba31
70 हातकणंगले   कसबा वडगाव पारवती बाप बाबु सालपे  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba32D
71 हातकणंगले   कसबा वडगाव हारी सावळा गवंडी (शंकर ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba32
72 हातकणंगले   कसबा वडगाव लक्षुमण सुबाना यादव (नानीबाई ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba32
73 हातकणंगले   कसबा वडगाव पिरा भिवा तोरसकर नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba34D
74 हातकणंगले   कसबा वडगाव गणु बाबाजी मुडूक्षेवाले नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba34D
75 हातकणंगले   कसबा वडगाव गोविंदा नारू यादव (लक्षुमण) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba34
76 हातकणंगले   कसबा वडगाव आबा आपा शिंदे (शंकर ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba34
77 हातकणंगले   कसबा वडगाव हारी आपा खोत (पारवती) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba35
78 हातकणंगले   कसबा वडगाव गणु बाळा तालुगडे (विठूबा ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba35
79 हातकणंगले   कसबा वडगाव पांडू भाऊ निले (यशवंता) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba35
80 हातकणंगले   कसबा वडगाव लकू बाबाजी पोवार (म्हादू) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba35
81 हातकणंगले   कसबा वडगाव कृष्णा मसु मोरे (सवंती) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba36
82 हातकणंगले   कसबा वडगाव केशव आबा खोत (आबा ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba37
83 हातकणंगले   कसबा वडगाव ज्ञानु म्हादू कोकाटे (तुका ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba37
84 हातकणंगले   कसबा वडगाव दत्तू मलू नायकवडी (रामू ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba37
85 हातकणंगले   कसबा वडगाव बापू भाऊ पनाळकर नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba38D
86 हातकणंगले   कसबा वडगाव श्रीमती बाप गणु बाबाजी मुडूक्षेवाले नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba40
87 हातकणंगले   कसबा वडगाव बाळा संतू तालुगडे (नानी ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba40
88 हातकणंगले   कसबा वडगाव राघू मलू सालपे (राजाराम ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba40
89 हातकणंगले   कसबा वडगाव धोडी तातोबा खोकडे (केरू ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba41
90 हातकणंगले   कसबा वडगाव हारीबा बाप खंडू सकोबा नायकवडी  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba41
91 हातकणंगले   कसबा वडगाव आनुसया बाप रामा कृष्णा  केर्ले  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba41
92 हातकणंगले   कसबा वडगाव भाऊ सिदू पोवार नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba42D
93 हातकणंगले   कसबा वडगाव बाबु आबा सिंदे  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba42D
94 हातकणंगले   कसबा वडगाव आपा रामा माने  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba42D
95 हातकणंगले   कसबा वडगाव गोविंदा बाबाजी मुडूकशिवाले नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba44
96 हातकणंगले   कसबा वडगाव गणु नरसु पाटील (यशवंता ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba44
97 हातकणंगले   कसबा वडगाव कृष्णा नायकु पनाळकर (तानी ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba44
98 हातकणंगले   कसबा वडगाव दादू बाळा पनाळकर (पारवती ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba47
99 हातकणंगले   कसबा वडगाव येसबा बाळा खोत (सकू ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba50
100 हातकणंगले   कसबा वडगाव रामा भाऊ फाळके (शंकर ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba50
101 हातकणंगले   कसबा वडगाव गोविंदा राघू खोत (श्रीपती ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba51
102 हातकणंगले   कसबा वडगाव सकाराम सुभाना खोत (श्रीपती ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba52
103 हातकणंगले   कसबा वडगाव सावळा बाबाजी तपकिरे (सदाशिव ) नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba57
104 हातकणंगले   कसबा वडगाव चिंगी बाप शंकर मुडूक्षेवाले नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba60D
105 हातकणंगले   कसबा वडगाव शंकर आबा सिंदे  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba60D
106 हातकणंगले   कसबा वडगाव गोविंदा बाबाजी मुडूक्षेवाले नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba61D
107 हातकणंगले   कसबा वडगाव विष्णू गणु तालुगडा  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba61D
108 हातकणंगले   कसबा वडगाव पांडू गणु पाटील  नगर विकास विभाग    १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर npvadgaonkasba62D
109 हातकणंगले इचलकरंजी 1.ज्योती लक्ष्मण आमले इचलकरंजी महानगरपालिका जनरल रजिस्‍टर ICHALKARANJIMC1.pdf
110 हातकणंगले इचलकरंजी 2.नाना बीन बाबाजी मसक्या इचलकरंजी महानगरपालिका जनरल रजिस्‍टर ICHALKARANJIMC2.pdf
111 हातकणंगले इचलकरंजी 3.भाऊ बीन बाबाजी फारणे इचलकरंजी महानगरपालिका जनरल रजिस्‍टर ICHALKARANJIMC2.pdf