बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका शाहुवाडी(महसूल विभाग ) 10001-16032

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
10001 शाहुवाडी  उकोली  राई हरी बाबू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10002 शाहुवाडी  उकोली  दौलू गणू चौगले सवेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10003 शाहुवाडी  उकोली  दगडू हरी बाबू सावंत पिशवी   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10004 शाहुवाडी  उकोली  सोनी ज्ञानू रत्ना पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10005 शाहुवाडी  उकोली  गणू नारू लेखू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10006 शाहुवाडी  उकोली  तारी बाळा बाबू चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10007 शाहुवाडी  उकोली  बाप ज्ञानू रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10008 शाहुवाडी  उकोली  सगु हरी यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10009 शाहुवाडी  उकोली  गोविंदा भवाना शिवाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10010 शाहुवाडी  उकोली  श्रीपति गणू बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10011 शाहुवाडी  उकोली  गणपती आबा जाधव सावेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10012 शाहुवाडी  उकोली  कोयना हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10013 शाहुवाडी  उकोली  आबा मारुति पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10014 शाहुवाडी  उकोली  येसुकोम आंदु सूळेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10015 शाहुवाडी  उकोली  हौसी सदू लखु खोट रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10016 शाहुवाडी  उकोली  चंद्रिकोम बाला पाटील मोळवडे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 3.pdf
10017 शाहुवाडी  उकोली  गणपती नारू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10018 शाहुवाडी  उकोली  धोंडी येसु महदूलकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10019 शाहुवाडी  उकोली  सती नारू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10020 शाहुवाडी  उकोली  पांडू वीठू यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10021 शाहुवाडी  उकोली  काळु सगु लाळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10022 शाहुवाडी  उकोली  सगु सादू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10023 शाहुवाडी  उकोली  रामचंद्र पांडू चोरगा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10024 शाहुवाडी  उकोली  जनी हरी गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10025 शाहुवाडी  उकोली  रामा धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10026 शाहुवाडी  उकोली  मुलगा रामु हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10027 शाहुवाडी  उकोली  सोनी राणोजी बाळा मोरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10028 शाहुवाडी  उकोली  सखी रामा संतु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10029 शाहुवाडी  उकोली  तुका भागोजि सुभाणा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10030 शाहुवाडी  उकोली  पारी जोति सावजी दिंडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10031 शाहुवाडी  उकोली  तुळसा बाळकू बाबू चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10032 शाहुवाडी  उकोली  श्रीपति बापू नायकू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10033 शाहुवाडी  उकोली  पांडू दाजी रावजी मोरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10034 शाहुवाडी  उकोली  पारू हरी बाळू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10035 शाहुवाडी  उकोली  कोंडू हरी बाबू पाटील आंबर्डेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10036 शाहुवाडी  उकोली  बणी रावजी घुराणी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10037 शाहुवाडी  उकोली  बाप ज्ञानू रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10038 शाहुवाडी  उकोली  कमळी आबा सुभाणा पाटील सावेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10039 शाहुवाडी  उकोली  कानी ज्ञानू रत्ना पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10040 शाहुवाडी  उकोली  नकू टोपा दाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10041 शाहुवाडी  उकोली  सोनी नाथा कुशा भिकारा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10042 शाहुवाडी  उकोली  श्रीती राउ बाबाजी यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10043 शाहुवाडी  उकोली  सीता पांडू सदू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10044 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णा भावाना शिवा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10045 शाहुवाडी  उकोली  जनी भाऊ विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10046 शाहुवाडी  उकोली   कमळी राऊ सुबू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10047 शाहुवाडी  उकोली  बंडू बाळू बाबू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10048 शाहुवाडी  उकोली  कमळी कृष्णा विठा पाटील सवर्डेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10049 शाहुवाडी  उकोली  अनुसया हरी बापू माने उकोली रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10050 शाहुवाडी  उकोली  सादू बाळू संतु लाळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10051 शाहुवाडी  उकोली  शंकर रामा बाला पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10052 शाहुवाडी  उकोली  सोनी बाप हरी रावजी कापुका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10053 शाहुवाडी  उकोली  दगडी नावालू रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10054 शाहुवाडी  उकोली  पार्वती म्हादू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10055 शाहुवाडी  उकोली  गणपती संतु हरी यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10056 शाहुवाडी  उकोली  रकमा टोपा दाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10057 शाहुवाडी  उकोली  राई रामा कशिबा कापुसकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10058 शाहुवाडी  उकोली   पाईनाना कृष्णा चौगले रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10059 शाहुवाडी  उकोली  नकी विठू यसु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10060 शाहुवाडी  उकोली  आणू निणू विठू मोरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10061 शाहुवाडी  उकोली  राई भावना शिवाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10062 शाहुवाडी  उकोली  रामचंद्र कृष्णा विठू सवर्डेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10063 शाहुवाडी  उकोली  जाई घोड्या रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10064 शाहुवाडी  उकोली  जणी सखोबा बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10065 शाहुवाडी  उकोली  पारी बाबू बाळू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10066 शाहुवाडी  उकोली  बाप कृष्णा गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 4
10067 शाहुवाडी  उकोली  यशी हरी गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10068 शाहुवाडी  उकोली  ताई नवालू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10069 शाहुवाडी  उकोली  मंजुळी हरी रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10070 शाहुवाडी  उकोली  दगड्या रावू बाबू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10071 शाहुवाडी  उकोली  मुलगा नवलू रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10072 शाहुवाडी  उकोली  शंकर बाळा संतु जांभळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10073 शाहुवाडी  उकोली  शिवा केशू विठू चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10074 शाहुवाडी  उकोली  भैरु भाऊ विठू पाटील शिराळेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10075 शाहुवाडी  उकोली  जाई लीला सकु लाळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10076 शाहुवाडी  उकोली  दत्तू सुभाणा हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10077 शाहुवाडी  उकोली  सुरुषा रामा विठू चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10078 शाहुवाडी  उकोली  बाप जोति करंजोशीकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10079 शाहुवाडी  उकोली  गजि घडू गणू  जांभळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10080 शाहुवाडी  उकोली  जिजि कृष्णा गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10081 शाहुवाडी  उकोली  लक्ष्मण काळु बाबू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10082 शाहुवाडी  उकोली  घोडी कन्या राणू चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10083 शाहुवाडी  उकोली  गणपती श्रीपति रावजी मौन रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10084 शाहुवाडी  उकोली  भागू निनू विठू मोरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10085 शाहुवाडी  उकोली  हरणी यशवंत भाऊ मोरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10086 शाहुवाडी  उकोली  महिपती भाऊ लक्ष्मण यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10087 शाहुवाडी  उकोली  गणू रामु जोति पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10088 शाहुवाडी  उकोली  ताई जोति नायकू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10089 शाहुवाडी  उकोली  रामा संतु बाबाजी लाळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10090 शाहुवाडी  उकोली  गुंडू धोंडीबा कोंडीबा लाळे   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10091 शाहुवाडी  उकोली  हरी बाळू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10092 शाहुवाडी  उकोली  हौशी भागोजि हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10093 शाहुवाडी  उकोली  रंगू आण्णा बाळू चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10094 शाहुवाडी  उकोली  सीताराम राऊ सिळु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10095 शाहुवाडी  उकोली  हिरा गणू बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10096 शाहुवाडी  उकोली  सदू म्हादू नारू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10097 शाहुवाडी  उकोली  हरी राऊ चव्हाण   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10098 शाहुवाडी  उकोली  धोंडू पांडू हरी माने कोळगाव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10099 शाहुवाडी  उकोली  ताणी म्हादू संतु लाळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10100 शाहुवाडी  उकोली  आण्णाप्पा शंकर हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10101 शाहुवाडी  उकोली  सावित्री पांडू कृष्णा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10102 शाहुवाडी  उकोली  हौशी काळु बाबू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10103 शाहुवाडी  उकोली  आकाताई विठू रामा कापुसकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10104 शाहुवाडी  उकोली  नारायण रामा हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10105 शाहुवाडी  उकोली  आनंदा पांडू बाळकू चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10106 शाहुवाडी  उकोली  लक्ष्मी बापू भाऊ पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10107 शाहुवाडी  उकोली  भिकु येसु गणू रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10108 शाहुवाडी  उकोली  सीता मारुति येसा दिंडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10109 शाहुवाडी  उकोली  रामचंद्र गुंडू लिंगू लाळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10110 शाहुवाडी  उकोली  तानी विठू नाथा यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10111 शाहुवाडी  उकोली  विष्णु ज्ञानू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10112 शाहुवाडी  उकोली  रंगनाथ दौलू भावना पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10113 शाहुवाडी  उकोली  यशवंत पांडू कृष्णा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10114 शाहुवाडी  उकोली  दवडी धोंडी कोंडी साळुंखे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10115 शाहुवाडी  उकोली  तुकाराम चंद्रा रामा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10116 शाहुवाडी  उकोली  यशवंत ज्ञानू गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 5
10117 शाहुवाडी  उकोली  आनंदा म्हादू लखु खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10118 शाहुवाडी  उकोली  सीता दाजी रावजी मोरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10119 शाहुवाडी  उकोली  चंद्री शंकर सावजी लाळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10120 शाहुवाडी  उकोली  मारुति शिवा नाथा चौगुले शिराळकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10121 शाहुवाडी  उकोली  रामचंद्र पांडू राघू चोखा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10122 शाहुवाडी  उकोली  जाई नाथा हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10123 शाहुवाडी  उकोली  मैनी हरी र्रऊ चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10124 शाहुवाडी  उकोली  गांगी मारुति काळू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10125 शाहुवाडी  उकोली  दाहू बाबू बाळा खोत भैरेवाडी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10126 शाहुवाडी  उकोली  मारुति साधू लखु खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10127 शाहुवाडी  उकोली  शंकर रामू हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10128 शाहुवाडी  उकोली  वाली ज्ञानू धोंडी जांभळे शहुवाडी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10129 शाहुवाडी  उकोली  भिकु कृष्णा भागोजी पाटील शिराळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10130 शाहुवाडी  उकोली  श्रीपति विठू येसु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10131 शाहुवाडी  उकोली  आनंदा आकाराम तुका पाटील शिराळा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10132 शाहुवाडी  उकोली  हौशी नवलू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10133 शाहुवाडी  उकोली  गीती गणू बाळा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10134 शाहुवाडी  उकोली  सई बाबू तुका खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10135 शाहुवाडी  उकोली  साकी मल्या राऊ चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10136 शाहुवाडी  उकोली  दौलू श्रीपति बाळा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10137 शाहुवाडी  उकोली  शामु भागोजी हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10138 शाहुवाडी  उकोली  पिरती गणू बाळा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10139 शाहुवाडी  उकोली  नानू रामु हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10140 शाहुवाडी  उकोली  वाली राऊ बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10141 शाहुवाडी  उकोली  तारी हरी बाळू पाटील   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10142 शाहुवाडी  उकोली  महिपती कृष्णा बाबू माने रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10143 शाहुवाडी  उकोली  येसु काळू बाबू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10144 शाहुवाडी  उकोली  विठू म्हादू संतु लाळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10145 शाहुवाडी  उकोली  दौलू मारुति बाळू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10146 शाहुवाडी  उकोली  भाऊ सकु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10147 शाहुवाडी  उकोली  वसंत गोविंदा गोपाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10148 शाहुवाडी  उकोली  बाळू गणू बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10149 शाहुवाडी  उकोली  ईश्वरा पांडू कोंडीं साळुंखे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10150 शाहुवाडी  उकोली  कलावती अनू बाळा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10151 शाहुवाडी  उकोली  दगडी मारुती नाथा पाटील आंबर्डेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10152 शाहुवाडी  उकोली  बाळी मृत्या राऊ चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10153 शाहुवाडी  उकोली  तारी बाळकू बाबू चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10154 शाहुवाडी  उकोली  तानी श्रीपति बाळा चव्हान रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10155 शाहुवाडी  उकोली  धोंडू दौलू भावना पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10156 शाहुवाडी  उकोली  हरणी शंकर हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10157 शाहुवाडी  उकोली  श्रीपति भाऊ लक्षू यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10158 शाहुवाडी  उकोली  दगडी जनिकोम कृष्णा कदम  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10159 शाहुवाडी  उकोली  सीताराम पांडू संतू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10160 शाहुवाडी  उकोली  पर्री म्हादू नारू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10161 शाहुवाडी  उकोली  विठी हरी धोंडी मोरे येळवणकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10162 शाहुवाडी  उकोली  धोंदू आम बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10163 शाहुवाडी  उकोली  महिपती ज्ञानू रत्ना पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10164 शाहुवाडी  उकोली  कलावती कृष्णा भागोजि पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10165 शाहुवाडी  उकोली  शेवंती ज्ञानू नारु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10166 शाहुवाडी  उकोली  बंडू पांडू कृष्णा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 6
10167 शाहुवाडी  उकोली  ईश्वरा शंकर सावजी माने रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10168 शाहुवाडी  उकोली  रामचंद्र बाळा खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10169 शाहुवाडी  उकोली  महिपाटी ज्योति नायकू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10170 शाहुवाडी  उकोली  शंकर विठू नाथा यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10171 शाहुवाडी  उकोली  मैनि बाबू तुका खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10172 शाहुवाडी  उकोली  गणपति म्हादू लखु खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10173 शाहुवाडी  उकोली  तुका शिवा नाथा चौगले सगाव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10174 शाहुवाडी  उकोली  बाळी रामा संतु धरूगडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10175 शाहुवाडी  उकोली  तुका सगु बापू लाळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10176 शाहुवाडी  उकोली  सिती धोंडी कोंडू सळोखे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10177 शाहुवाडी  उकोली  जाई तुका भाऊ पाटील शिराळकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10178 शाहुवाडी  उकोली  महिपती विठू येसु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10179 शाहुवाडी  उकोली  जनी रामा विठू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10180 शाहुवाडी  उकोली  महिपती नौलू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10181 शाहुवाडी  उकोली  महिपती नाथा किशा भिकारा   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10182 शाहुवाडी  उकोली  लिलि बाळा खोत भैरेवाडी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10183 शाहुवाडी  उकोली  धोंडी कृष्णा गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10184 शाहुवाडी  उकोली  आबा काळू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10185 शाहुवाडी  उकोली  दगडू नाथा हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10186 शाहुवाडी  उकोली  आनंदा नवलू रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10187 शाहुवाडी  उकोली  शंकर साधू लखु खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10188 शाहुवाडी  उकोली  ध्रुपती विठू रामा कापूरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10189 शाहुवाडी  उकोली  लक्ष्मण नामू नानू नांगरे करंजोशी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10190 शाहुवाडी  उकोली  रामा आप्पा खराडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10191 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णा विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10192 शाहुवाडी  उकोली  तुकाराम गोपाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10193 शाहुवाडी  उकोली  विठी भैरु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10194 शाहुवाडी  उकोली  उमीकोम आप्पाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10195 शाहुवाडी  उकोली  जाई शिदू संतु गोनुगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10196 शाहुवाडी  उकोली  कमळी रामा धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10197 शाहुवाडी  उकोली  भागूकोम भैरु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10198 शाहुवाडी  उकोली  शंकर हरी धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10199 शाहुवाडी  उकोली  सखोबा दाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10200 शाहुवाडी  उकोली  बाळा म्हादू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10201 शाहुवाडी  उकोली  रामा भैरु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10202 शाहुवाडी  उकोली  दाजी गणपतराव देसाई रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10203 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णा गोपाळा मेंगाणा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10204 शाहुवाडी  उकोली  भिवा रावजी येसु लुगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10205 शाहुवाडी  उकोली  रामा गोपाळा मेंगाणा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10206 शाहुवाडी  उकोली  भागोजि कृष्णात चौगले रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10207 शाहुवाडी  उकोली  रावजी संतु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10208 शाहुवाडी  उकोली  विठू राघू सावेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10209 शाहुवाडी  उकोली  रावजी लुगडा रामा लुगडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10210 शाहुवाडी  उकोली  रकमीकोम भैरु बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10211 शाहुवाडी  उकोली  महिपती विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10212 शाहुवाडी  उकोली  गोविंद विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10213 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णीकोम गोविंदा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10214 शाहुवाडी  उकोली  सईकोम विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10215 शाहुवाडी  उकोली  रकमाकोम म्हादू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10216 शाहुवाडी  उकोली  अंबुकोम बाबाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 7
10217 शाहुवाडी  उकोली  ज्ञानू तुका जाधव मोळवडे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10218 शाहुवाडी  उकोली  कोंडी को शिदू संतु गोनुगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10219 शाहुवाडी  उकोली  तानी शांनाकर राघू देसाई रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10220 शाहुवाडी  उकोली  आबा बाळा देवार्डा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10221 शाहुवाडी  उकोली  नारू संतु चौगले रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10222 शाहुवाडी  उकोली  भैरु भिवा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10223 शाहुवाडी  उकोली  रायणी आंदु कृष्णा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10224 शाहुवाडी  उकोली  म्हादू हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10225 शाहुवाडी  उकोली  बाप येसुमण्या पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10226 शाहुवाडी  उकोली  हरणी परसू कृष्णा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10227 शाहुवाडी  उकोली  रकमाकोम कृष्णा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10228 शाहुवाडी  उकोली  वाली ज्ञानू जांभळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10229 शाहुवाडी  उकोली  राऊ गणू निकम पणुंद्रेद्रकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10230 शाहुवाडी  उकोली  साळू भ्र लखू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10231 शाहुवाडी  उकोली  मुलगा बाप कृष्णा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10232 शाहुवाडी  उकोली  रामु धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10233 शाहुवाडी  उकोली  लखु बाळू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10234 शाहुवाडी  उकोली  मुलगा ज्ञानू रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10235 शाहुवाडी  उकोली  बाप सागू हरी यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10236 शाहुवाडी  उकोली  राईकोम बाबाजी मोरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10237 शाहुवाडी  उकोली  भागीकोम लक्ष्मण यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10238 शाहुवाडी  उकोली  विठु ज्ञानू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10239 शाहुवाडी  उकोली  नारू संतु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10240 शाहुवाडी  उकोली  माधव गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10241 शाहुवाडी  उकोली  श्रीपति आबा सुभाना पाटील सावेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10242 शाहुवाडी  उकोली  बणा धोंडू गणू जांभळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10243 शाहुवाडी  उकोली  श्रीपति राणोजी बाळा मोरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10244 शाहुवाडी  उकोली  नकी श्रीपति रावजी कामोगाडे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10245 शाहुवाडी  उकोली  पांडू कुशया बाबू माने रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10246 शाहुवाडी  उकोली  धोंडी सिदू अंजु गोनुगडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10247 शाहुवाडी  उकोली  कमळी रामा धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10248 शाहुवाडी  उकोली  शंकर हरी धोंडी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10249 शाहुवाडी  उकोली  ताणपी नारू संतु चौगला रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10250 शाहुवाडी  उकोली  गाजी विठु संतु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10251 शाहुवाडी  उकोली  भिवा रावजी लुगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10252 शाहुवाडी  उकोली  गणू संतु गोनुगडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10253 शाहुवाडी  उकोली  गोपाळ आप्पा भगणा मुलगा कृष्णा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10254 शाहुवाडी  उकोली  रावजी धोंडी पाटील आबा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10255 शाहुवाडी  उकोली  नारायण धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10256 शाहुवाडी  उकोली  हरी धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10257 शाहुवाडी  उकोली  दाजी आबाजी पाटील मुलगा तातू रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10258 शाहुवाडी  उकोली  संतु राऊ संतु गोनुगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10259 शाहुवाडी  उकोली  विठू कृष्णा पाटील कमळी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10260 शाहुवाडी  उकोली  गोपाळा सुभाणा मेंगाणा धोंडी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10261 शाहुवाडी  उकोली  ज्ञानू संतु गजू गोनुगडा   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10262 शाहुवाडी  उकोली  सगू हरी यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10263 शाहुवाडी  उकोली  जाई हरी बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10264 शाहुवाडी  उकोली  गणू विठू नाथा यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10265 शाहुवाडी  उकोली  रामचंद्र पांडू रामु चोरगा   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10266 शाहुवाडी  उकोली  गोविंदा भावना पाटील शिराळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 8
10267 शाहुवाडी  उकोली  सिती रामा सगू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10268 शाहुवाडी  उकोली  लक्ष्मण शंकर हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10269 शाहुवाडी  उकोली  जणी हरी गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10270 शाहुवाडी  उकोली  जिजि श्रीपति बाळा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10271 शाहुवाडी  उकोली  तुका धोंडू नाना पाटील शिराळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10272 शाहुवाडी  उकोली  ताई नाथा हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10273 शाहुवाडी  उकोली  ताई दादू हरी कडवेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10274 शाहुवाडी  उकोली  कमळी ज्ञानू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10275 शाहुवाडी  उकोली  सावित्री रामा बाळू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10276 शाहुवाडी  उकोली  ताणी राणू बाबू यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10277 शाहुवाडी  उकोली  यशवंत कृष्णा गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10278 शाहुवाडी  उकोली  राई रामा सागू हरूगडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10279 शाहुवाडी  उकोली  शेवनता दत्तू हरी चौगुले सोनूर्ले रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10280 शाहुवाडी  उकोली  ज्ञानू राणू सावजी चौगुले रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10281 शाहुवाडी  उकोली  विनायक रामा जोति पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10282 शाहुवाडी  उकोली  जगन्नाथ आण्या बाळू चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10283 शाहुवाडी  उकोली  गणपती विठू यसु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10284 शाहुवाडी  उकोली  लक्ष्मण बाळकू  बाबू  चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10285 शाहुवाडी  उकोली  सादु भाऊ विदू पाटील शिराळेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10286 शाहुवाडी  उकोली  लक्ष्मी पांडू कृष्णा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10287 शाहुवाडी  उकोली  मुक्ता दौलू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10288 शाहुवाडी  उकोली  आण्या मल्या राणू चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10289 शाहुवाडी  उकोली  महिपती म्हादू लखु  खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10290 शाहुवाडी  उकोली  धोंडी नाथा हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10291 शाहुवाडी  उकोली  श्रीपति बाबू लाळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10292 शाहुवाडी  उकोली  यसू गणू मुसुलकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10293 शाहुवाडी  उकोली  शामु आबा काळू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10294 शाहुवाडी  उकोली  कोयणी बाबू तुका खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10295 शाहुवाडी  उकोली  सोनी ज्ञानू बाळा खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10296 शाहुवाडी  उकोली  सगु सादु लसू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10297 शाहुवाडी  उकोली  महिपती गणू बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10298 शाहुवाडी  उकोली  गणू बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10299 शाहुवाडी  उकोली  आनंदा नवलू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10300 शाहुवाडी  उकोली  मणी काऊ भागोजि पाटील मोळवडे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10301 शाहुवाडी  उकोली  सोनी भाऊ राणू कडवेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10302 शाहुवाडी  उकोली  रामा विवू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10303 शाहुवाडी  उकोली  हिरा रामा विठू चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10304 शाहुवाडी  उकोली  निवृत्ती रावजी दाजी मोरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10305 शाहुवाडी  उकोली  शंकर पांडू सगु खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10306 शाहुवाडी  उकोली  पांडू विठू नाथा यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10307 शाहुवाडी  उकोली  सुंदरी भाऊ सगु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10308 शाहुवाडी  उकोली  दादू कालू बाबू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10309 शाहुवाडी  उकोली  शांति रामु किटे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10310 शाहुवाडी  उकोली  गोविंद भावना पाटील लीला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10311 शाहुवाडी  उकोली  बाबू ज्ञानू रत्ना पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10312 शाहुवाडी  उकोली  रामा धोंडी पाटील पार्वती रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10313 शाहुवाडी  उकोली  भिवा धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10314 शाहुवाडी  उकोली  विठू सावजी पाटील खंडू महिपती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10315 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णा केसरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10316 शाहुवाडी  उकोली  दाजी धोंडी पाटील मारुति  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 9
10317 शाहुवाडी  उकोली  दादू दाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10318 शाहुवाडी  उकोली  काकू धोंडी पाटील गुंड्या रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10319 शाहुवाडी  उकोली  नारू येसु परळेकर तायणी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10320 शाहुवाडी  उकोली  विठू सावजी पाटील धोंडी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10321 शाहुवाडी  उकोली  म्हादू भैरु गोनुगडा गौरी   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10322 शाहुवाडी  उकोली  भाऊ संतु गोनुगडा लक्ष्मी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10323 शाहुवाडी  उकोली  हरणी परशु भैरु कृष्णा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10324 शाहुवाडी  उकोली  बाळा रावजी पाटील चांदर्‍या  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10325 शाहुवाडी  उकोली  गोविंद बापू नायकू उकोलीकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10326 शाहुवाडी  उकोली  भैरु विठू पाटील मान तुका  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10327 शाहुवाडी  उकोली  भिवा धोंडी पाटील येसु  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10328 शाहुवाडी  उकोली  आनंद कृष्णा पाटील बापजी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10329 शाहुवाडी  उकोली  विष्णु विठू कृष्णा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10330 शाहुवाडी  उकोली  बाप मन्या पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10331 शाहुवाडी  उकोली  शंकर राघू देयसी धोंडी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10332 शाहुवाडी  उकोली  रामा धोडी पाटील मुलगी जयवि रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10333 शाहुवाडी  उकोली  हरणी राउ गणू पाटील (पेरीड) रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10334 शाहुवाडी  उकोली  भाऊ भिवा रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10335 शाहुवाडी  उकोली  भाऊ विठू सावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10336 शाहुवाडी  उकोली  धोंडया भाऊ विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10337 शाहुवाडी  उकोली  बाप येसु बापू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10338 शाहुवाडी  उकोली  कोंडी येसु मन्या पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10339 शाहुवाडी  उकोली  गणपती बापू नायकू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10340 शाहुवाडी  उकोली  लक्ष्मण टोपा दाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10341 शाहुवाडी  उकोली  शिवा निणू विठू मोरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10342 शाहुवाडी  उकोली  पारू ज्ञानू हरी हरूगडा भेडसगाव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10343 शाहुवाडी  उकोली  ईश्वरा हरी बाबू माने रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10344 शाहुवाडी  उकोली  चिमा विठू येसु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10345 शाहुवाडी  उकोली  गणपती रावू बाबू यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10346 शाहुवाडी  उकोली  यासु बाळा सगु जांभळे येळवणकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10347 शाहुवाडी  उकोली  आकी साई लखु खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10348 शाहुवाडी  उकोली  शंकर भागोजि लसू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10349 शाहुवाडी  उकोली  शंकर मुक्ता बाळू पाटील कंदूरकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10350 शाहुवाडी  उकोली  लक्ष्मण आबा काळू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10351 शाहुवाडी  उकोली  सोणी नणू हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10352 शाहुवाडी  उकोली  ईश्वरा रामा संतु हारूगडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10353 शाहुवाडी  उकोली  हौशी संजू काळू लाळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10354 शाहुवाडी  उकोली  पांडू काळू सावजी दिंडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10355 शाहुवाडी  उकोली  श्रीपति जोति सावजी दिंडा          रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10356 शाहुवाडी  उकोली  जाई हरी बाबू आंबेडकर पिशवी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10357 शाहुवाडी  उकोली  यशवंत केसू विठू चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10358 शाहुवाडी  उकोली  आका कृष्णा राणू चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10359 शाहुवाडी  उकोली  तारी गणू बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10360 शाहुवाडी  उकोली  धोंडू ज्ञानू रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10361 शाहुवाडी  उकोली  येसु किन्या बाबू माने  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10362 शाहुवाडी  उकोली  सोणी पांडू सगु खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10363 शाहुवाडी  उकोली  हौशी श्रीपति रावजी भारुगडे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10364 शाहुवाडी  उकोली  लेकु रामा संतु हरूगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10365 शाहुवाडी  उकोली  रामचंद्र कृष्णा भागुजी शिरळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10366 शाहुवाडी  उकोली  वाली गणू चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 10
10367 शाहुवाडी  उकोली  पारी रामा विठू चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10368 शाहुवाडी  उकोली  चंद्री भागुजी सुभणा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10369 शाहुवाडी  उकोली  छबूदा दादू हरी कडवेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10370 शाहुवाडी  उकोली  विष्णु आबा काळू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10371 शाहुवाडी  उकोली  अनुसया श्रीपति बाळा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10372 शाहुवाडी  उकोली  बाळू सगु हरी यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10373 शाहुवाडी  उकोली  हौशी रामा धोंडी किडा खुटाळवाडी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10374 शाहुवाडी  उकोली  बाबू तुका खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10375 शाहुवाडी  उकोली  अनुसया तुका बाळू पाटील कंदूरकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10376 शाहुवाडी  उकोली  कोंडीबा पांडू कोंडीबा सावजी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10377 शाहुवाडी  उकोली  दौलू भाऊ दाजी पाटील आंबर्डेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10378 शाहुवाडी  उकोली  यशवंत गणू बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10379 शाहुवाडी  उकोली  श्रीपति काळू सगु माने  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10380 शाहुवाडी  उकोली  दौलू काळू बाबू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10381 शाहुवाडी  उकोली  अनुसया गणू भावना पाटील शिराळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10382 शाहुवाडी  उकोली  आबा जोति नायकू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10383 शाहुवाडी  उकोली  म्हादू भाऊ विठू पाटील पाटील शिराळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10384 शाहुवाडी  उकोली  धोंडी रामा शिवा मानकर शिराळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10385 शाहुवाडी  उकोली  हौशी कृष्णा राऊ चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10386 शाहुवाडी  उकोली  किनवी बाबू तुका खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10387 शाहुवाडी  उकोली  शिती ज्ञानू धोंडी यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10388 शाहुवाडी  उकोली  वालू भाऊ लक्ष्मण यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10389 शाहुवाडी  उकोली  सखाराम दाजी रामा खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10390 शाहुवाडी  उकोली  शंकर रामा संतु हरूगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10391 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णा दौलू गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10392 शाहुवाडी  उकोली  चांगुणा मारुति बाळू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10393 शाहुवाडी  उकोली  हौशी नारू हरी कापुसकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10394 शाहुवाडी  उकोली  कोंडीबा कृष्णा भाजी पाटील शिराळेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10395 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णा गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10396 शाहुवाडी  उकोली  हौशी संतु हरी यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10397 शाहुवाडी  उकोली  ताई ज्ञानू हरी हारूगडा भेडसगावकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10398 शाहुवाडी  उकोली  धोंडीबा श्रीपति धोंडी पाटील शिराळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10399 शाहुवाडी  उकोली  मालुताई गोविंदा भवाना पाटील शिरळकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10400 शाहुवाडी  उकोली  श्रीपति महिपती विठू खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10401 शाहुवाडी  उकोली  लक्ष्मण पांडू माणकू पाटील आंबर्डेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10402 शाहुवाडी  उकोली  मालुबाई आण्णा बाळा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10403 शाहुवाडी  उकोली  हौशी सादू लखु खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10404 शाहुवाडी  उकोली  बाळा हारी रावजी कापुसकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10405 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णा बाळू ज्ञानू रत्ना पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10406 शाहुवाडी  उकोली  धोंडू भाऊ बाबू यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10407 शाहुवाडी  उकोली  दत्तू हरी बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10408 शाहुवाडी  उकोली  शंकर दौलू बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10409 शाहुवाडी  उकोली  बाबू कृष्णा राणू चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10410 शाहुवाडी  उकोली  हरी पांडू बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10411 शाहुवाडी  उकोली  जाणी हरी गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10412 शाहुवाडी  उकोली  महिपती श्रीपति बाळा चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10413 शाहुवाडी  उकोली  आनदा कृष्णा गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10414 शाहुवाडी  उकोली  सीता शंकर हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10415 शाहुवाडी  उकोली  धोंडी पांडू राजू चोरगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10416 शाहुवाडी  उकोली  बाप रामु हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10417 शाहुवाडी  उकोली  तानी हरी रावजी कापुसकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10418 शाहुवाडी  उकोली  बाबाजी जोति पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10419 शाहुवाडी  उकोली  गोपाळा बिन नेमू संकपाळ रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10420 शाहुवाडी  उकोली  धोंडी रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10421 शाहुवाडी  उकोली  सुभाना जोती रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10422 शाहुवाडी  उकोली  सुभाना रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10423 शाहुवाडी  उकोली  नकी जोती आप्पा लवटा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10424 शाहुवाडी  उकोली  चिमा हरी संतु जांभळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10425 शाहुवाडी  उकोली  ज्ञानू तुका जोति पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10426 शाहुवाडी  उकोली  चंद्री केसू रामा काटकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 11
10427 शाहुवाडी  उकोली  राई व ताई बाबाजी संतु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10428 शाहुवाडी  उकोली  लक्ष्मण धोंडी तानाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10429 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णा बिन संतु करंजोशीकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10430 शाहुवाडी  उकोली  रामा भाई राउणी सुभाना  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10431 शाहुवाडी  उकोली  विठू जोती पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10432 शाहुवाडी  उकोली  शिवा भिवा पाटील कृष्णा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10433 शाहुवाडी  उकोली  सुंदरी बाबाजी लाड रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10434 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णा संतु विठू मांडवकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10435 शाहुवाडी  उकोली  मनी कृष्णा गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10436 शाहुवाडी  उकोली  जाई रामा सुभाना पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10437 शाहुवाडी  उकोली  भाऊ जोती बापू बांदरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10438 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णा रावजी लाळे उकोलीकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10439 शाहुवाडी  उकोली  वासुदेव गणू बिन गौरव वडाम रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10440 शाहुवाडी  उकोली  ताई हरी जोती पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10441 शाहुवाडी  उकोली  लिंबारी रावजी धोंडी मान्या रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10442 शाहुवाडी  उकोली  रामु धोंडी नाथा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10443 शाहुवाडी  उकोली  तुका लक्ष्मण ससेगावकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10444 शाहुवाडी  उकोली  सदू पवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10445 शाहुवाडी  उकोली  केदारी दौलू रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10446 शाहुवाडी  उकोली  सदू सावेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10447 शाहुवाडी  उकोली  शारजी कृष्णा भैरु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10448 शाहुवाडी  उकोली  दाजी काळ्या कडवेकर मुलगा संतु रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10449 शाहुवाडी  उकोली  बाबाजी संतु पाटील रामा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10450 शाहुवाडी  उकोली  रामू पांडू सायल्या  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10451 शाहुवाडी  उकोली  रामु जोती वडाम रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10452 शाहुवाडी  उकोली  माधा नाथू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10453 शाहुवाडी  उकोली  नकू कॉम लखु पाटील उचत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10454 शाहुवाडी  उकोली  बाप कृष्णा सभू आळपणे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10455 शाहुवाडी  उकोली  विठी हरी धोंडी माने रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10456 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णा सखोबा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10457 शाहुवाडी  उकोली  भागोजि धोंडी पाटील बंडू रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10458 शाहुवाडी  उकोली  म्हादू सदू पाटील सखू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10459 शाहुवाडी  उकोली  भाऊ केदारी पाटील जिजी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10460 शाहुवाडी  उकोली  शंकर नाना बाबाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10461 शाहुवाडी  उकोली  जिजी नाथा कृष्णा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10462 शाहुवाडी  उकोली  जोती कोंडी पाटील येळाणे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10463 शाहुवाडी  उकोली  पांडू साधु सिदू चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10464 शाहुवाडी  उकोली  आबा बाबू किता डोणोली रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10465 शाहुवाडी  उकोली  रखमी नारू संतु जवंजाळ रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10466 शाहुवाडी  उकोली  आबा हरी संतु जवंजाळ रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10467 शाहुवाडी  उकोली  बया रिया दौलू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10468 शाहुवाडी  उकोली  धोंडी केसू रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10469 शाहुवाडी  उकोली   नाथा संतु  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10470 शाहुवाडी  उकोली  तुकाराम देवजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10471 शाहुवाडी  उकोली  रामकोम सरूपा पाटील चिखलीकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10472 शाहुवाडी  उकोली  राघू कृष्णा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10473 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णाबिन संतु करंजोशीकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10474 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णाबिन संतु करंजोशीकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10475 शाहुवाडी  उकोली  सुभाना ज्योति जवंजाळ रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10476 शाहुवाडी  उकोली  केशवराव रामा रामचंद्र काटकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 12
10477 शाहुवाडी  उकोली  बाप संतु मांडवकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10478 शाहुवाडी  उकोली  शारजा रामा धोंडी शिराळेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10479 शाहुवाडी  उकोली  तुका लक्ष्मण ससेगावकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10480 शाहुवाडी  उकोली  संतु पाटील सावेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10481 शाहुवाडी  उकोली  बाबाजी राउ लुगडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10482 शाहुवाडी  उकोली  ज्ञानू दाजी मान्या रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10483 शाहुवाडी  उकोली  बायजी संतु मांडवकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10484 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णा चिमा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10485 शाहुवाडी  उकोली  दाजी भुवाना मोरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10486 शाहुवाडी  उकोली  दौळू दुलू कोंडू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10487 शाहुवाडी  उकोली  बाळकू तुका जोती बांदरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10488 शाहुवाडी  उकोली  नामू बाबू मांडवकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10489 शाहुवाडी  उकोली  नामू बाबू काटकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10490 शाहुवाडी  उकोली  भाऊ बाळा जाधव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10491 शाहुवाडी  उकोली  सदू बाबू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10492 शाहुवाडी  उकोली  दौलू भागोजि पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10493 शाहुवाडी  उकोली  बंडू भागोजि पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10494 शाहुवाडी  उकोली  लक्ष्मण धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10495 शाहुवाडी  उकोली  जाई धोंडी राघू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10496 शाहुवाडी  उकोली  पांडू बाबाजी पवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10497 शाहुवाडी  उकोली  गणू सुभणा चोरगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10498 शाहुवाडी  उकोली  कायणी गणू गुरूला रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10499 शाहुवाडी  उकोली  चांगुणा बाबाजी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10500 शाहुवाडी  उकोली  शिवा सिदू माने रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10501 शाहुवाडी  उकोली  कृष्णा आबा मांडवकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10502 शाहुवाडी  उकोली  संतु भिवा पोवार रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10503 शाहुवाडी  उकोली  बाबू भिवा पोवार रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10504 शाहुवाडी  उकोली  जोती सुभाना पोवार रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10505 शाहुवाडी  उकोली  उमईकोय संतु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10506 शाहुवाडी  उकोली  तायणी कृष्णा गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10507 शाहुवाडी  उकोली  पांडू बाबाजी भिवा पोवार रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10508 शाहुवाडी  उकोली  रायणी बाबाजी जोती पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10509 शाहुवाडी  उकोली  चांगुणा हरी जोती पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10510 शाहुवाडी  उकोली  हरी संतु विठु पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर ukoli 13
10511 शाहुवाडी    माण लक्ष्मण हरि सादु  शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_24
10512 शाहुवाडी    माण कृष्णा धोंडी यादव मालेवाडकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_24
10513 शाहुवाडी    माण राईनी आई किसनी भोसत्या रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_24
10514 शाहुवाडी    माण येसी निनू आबाजी गुरव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_24
10515 शाहुवाडी    माण शंकर संतू संभू शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_25
10516 शाहुवाडी    माण नाथा हरी बाळू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_25
10517 शाहुवाडी    माण रकमी रामा तुकाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_25
10518 शाहुवाडी    माण धोंडी आबा गिरणू लटका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_26
10519 शाहुवाडी    माण राया नारू येसू पाटील (परळेकर) रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_26
10520 शाहुवाडी    माण बाळू संतू आरुळकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_26
10521 शाहुवाडी    माण बाळू संतू आरुळकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_27
10522 शाहुवाडी    माण वाली राऊ जोती गुरव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_27
10523 शाहुवाडी    माण रायनी बापू धोंडी संतू शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_27
10524 शाहुवाडी    माण आकू भिवा लक्ष्मण दळवी( बोरीवडे) रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_27
10525 शाहुवाडी    माण रायनी रामा गणू नवाला रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_28
10526 शाहुवाडी    माण बाळू रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_28
10527 शाहुवाडी    माण आण्णा तुका ठाकू चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_29
10528 शाहुवाडी    माण कोंडीबाला भैरू आईत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_29
10529 शाहुवाडी    माण तुका नारु रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_29
10530 शाहुवाडी    माण चंद्रा भैरू विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_29
10531 शाहुवाडी    माण येशा हरी अर्जुना कांबळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_30
10532 शाहुवाडी    माण आकू ज्ञानू सूर्या चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_30
10533 शाहुवाडी    माण धोंड्या बाळकू हरि पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_30
10534 शाहुवाडी    माण दत्तू चिमाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_30
10535 शाहुवाडी    माण रायणी नारू सिंदू मान्या रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_31
10536 शाहुवाडी    माण कोयनी ज्ञानू साबळा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_31
10537 शाहुवाडी    माण हरणी अर्जुना दाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_31
10538 शाहुवाडी    माण जनी रामा बाबाजी गावडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_31
10539 शाहुवाडी    माण तानी हरि गणू शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_32
10540 शाहुवाडी    माण लक्ष्मण रामा लक्ष्मणसिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_32
10541 शाहुवाडी    माण बापू आबाजी यादव (ओकोली) रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_32
10542 शाहुवाडी    माण बाबू कृष्णा बाबाजी चौगुला रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_32
10543 शाहुवाडी    माण तानी सडू बाबाजी चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_33
10544 शाहुवाडी    माण आकी बापू येपा गोविंदा शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_33
10545 शाहुवाडी    माण हरणी तुका धोंडी साबळा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_33
10546 शाहुवाडी    माण जनी बापू सदु सावंत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_33
10547 शाहुवाडी    माण बापुहरी गोविंदा चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_34
10548 शाहुवाडी    माण धोंडी आबा बिरजू चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_34
10549 शाहुवाडी    माण बंडू राऊ विठू शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_34
10550 शाहुवाडी    माण भीमा रामा शिवा साबळा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_35
10551 शाहुवाडी    माण श्रीपती भाऊ रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_35
10552 शाहुवाडी    माण शंकर भिवा देवागाव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_35
10553 शाहुवाडी    माण तानी गणू सूची चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_7_35
10554 शाहुवाडी    माण धोंड्या बाळा भिवा शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_1
10555 शाहुवाडी    माण नानू काशीबा राघू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_1
10556 शाहुवाडी    माण बाप ज्ञानू पोवार कोपार्डेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_2
10557 शाहुवाडी    माण गंगू विठू लक्ष्मण पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_2
10558 शाहुवाडी    माण गंगू ज्ञानू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_2
10559 शाहुवाडी    माण बाप बाळू रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_2
10560 शाहुवाडी    माण कोयनी बाळू संतु आरुळकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_3
10561 शाहुवाडी    माण चंद्रा भागोजी गणू शिंदे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_3
10562 शाहुवाडी    माण तानी धोंडी लिंबू शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_3
10563 शाहुवाडी    माण जाणू ज्ञानू जातू  लव्हाळकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_4
10564 शाहुवाडी    माण मिनू दाजी शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_4
10565 शाहुवाडी    माण आकू विठू जोबा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_4
10566 शाहुवाडी    माण तानी हरि गोविंदा चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_4
10567 शाहुवाडी    माण तानी शंभू संतू शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_5
10568 शाहुवाडी    माण रायनी रामा तुकाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_5
10569 शाहुवाडी    माण बाबू भाव्या गणू आरुळकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_5
10570 शाहुवाडी    माण रायनी नाथाजी आबाजी शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_5
10571 शाहुवाडी    माण हरणी भिका कुशापा भणगा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_6
10572 शाहुवाडी    माण आकी तुका बापू चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_6
10573 शाहुवाडी    माण कमळी म्हादू संतू शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_6
10574 शाहुवाडी    माण बापाचे भाऊ करुंगळेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_7
10575 शाहुवाडी    माण रायनी राऊ दाजी शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_7
10576 शाहुवाडी    माण धोंडी बाळा भैरु आयत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_7
10577 शाहुवाडी    माण हरी बाळा हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_7
10578 शाहुवाडी    माण भागी राणा बाबाजी गावडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_8
10579 शाहुवाडी    माण भागी धोंडी चिमाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_8
10580 शाहुवाडी    माण चोगुबी ज्ञानुसुयी चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_8
10581 शाहुवाडी    माण हौसी रामा बाबाजी पाटील गोगवेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_8
10582 शाहुवाडी    माण मुंजी आवड्या नानू साबळा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_9
10583 शाहुवाडी    माण मंजी विठू हणमा पाटील म्हालसवडे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_9
10584 शाहुवाडी    माण लखू भाऊ रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_9
10585 शाहुवाडी    माण तानी भैरू विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_10
10586 शाहुवाडी    माण सुभाना रामा रावजी पाडळकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_10
10587 शाहुवाडी    माण दाजी बाबू कोंडी पाटील शिवारे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_10
10588 शाहुवाडी    माण चंद्रा नारू रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_10
10589 शाहुवाडी    माण तुका धोंडी साबळा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_11
10590 शाहुवाडी    माण विठू हरी गणू शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_11
10591 शाहुवाडी    माण मुक्ती सखा चौगुला शिराळकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_11
10592 शाहुवाडी    माण बापू आबाजी दादू पाटील ओकोली रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_12
10593 शाहुवाडी    माण शंकर दत्तू सखाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_12
10594 शाहुवाडी    माण सुंदरी रामा लक्ष्मण शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_12
10595 शाहुवाडी    माण सैनी सदु बाबाजी चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_13
10596 शाहुवाडी    माण पारी नानू बाबाजी चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_13
10597 शाहुवाडी    माण तानी बाळा भिवा शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_13
10598 शाहुवाडी    माण तात्या संतू कृशा खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_13
10599 शाहुवाडी    माण तानी हरि बाळू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_14
10600 शाहुवाडी    माण बाळू रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_14
10601 शाहुवाडी    माण भागू बाळकू हरी आलेकर (पणुंद्रे) रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_14
10602 शाहुवाडी    माण रखमी काशी राघू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_14
10603 शाहुवाडी    माण जनी बाळा हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_14
10604 शाहुवाडी    माण क्रिष्णा आबा गिरजू चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_15
10605 शाहुवाडी    माण क्रिष्णा हरी बाबू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_15
10606 शाहुवाडी    माण शंकर रामा बाबाजी गावडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_15
10607 शाहुवाडी    माण काणी भाग्या बाबू सावंत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_16
10608 शाहुवाडी    माण लक्ष्मी राघू भागोजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_16
10609 शाहुवाडी    माण किशी कृष्णा बाळू पाटील म्हाळसवडे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_16
10610 शाहुवाडी    माण गणू दत्तात्रय सखाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_17
10611 शाहुवाडी    माण शांति विठू भिवा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_17
10612 शाहुवाडी    माण कमळी बंडू संतू आरूळकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_17
10613 शाहुवाडी    माण ताई हरी शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_18
10614 शाहुवाडी    माण बापू रामा विठू शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_18
10615 शाहुवाडी    माण आवबा तुका ठाणू चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_18
10616 शाहुवाडी    माण तानी जाणू बाबू साबळा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_18
10617 शाहुवाडी    माण जीवा भीवा कृशा भणगा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_19
10618 शाहुवाडी    माण ईश्वरा कृष्णा जाधव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_19
10619 शाहुवाडी    माण हौशी सयी कृष्णा चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_19
10620 शाहुवाडी    माण रामा कृष्णा शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_20
10621 शाहुवाडी    माण बाळू रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_20
10622 शाहुवाडी    माण कोंड्या धोंडी लिंगू शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_20
10623 शाहुवाडी    माण सोनी तात्या राऊ चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_20
10624 शाहुवाडी    माण गंगा कृष्णा बाबाजी चौगुला रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_21
10625 शाहुवाडी    माण पांड्या रामा शिवा सावळा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_21
10626 शाहुवाडी    माण आमू रामा तुकाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_21
10627 शाहुवाडी    माण तुकाराम कृशा येसू भाजगांवकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_21
10628 शाहुवाडी    माण रामू गणू सूर्या चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_22
10629 शाहुवाडी    माण मैयनी लक्ष्मण येसू भोजगाकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_22
10630 शाहुवाडी    माण कोयनी रामू जाणू साबळा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_22
10631 शाहुवाडी    माण शंकर बाळा लक्ष्मण खाके रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_23
10632 शाहुवाडी    माण पांडू हरी गोविंदा चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_23
10633 शाहुवाडी    माण शंकर नामू बाबाजी चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_23
10634 शाहुवाडी    माण रायनी बाळा नामू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_23
10635 शाहुवाडी    माण हरी रामू विठू चौगुला रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_24
10636 शाहुवाडी    माण कृष्णा नाथा जिवबा शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_24
10637 शाहुवाडी    माण पांडू नारू रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_24
10638 शाहुवाडी    माण गोविंद हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_25
10639 शाहुवाडी    माण सयनी भैरू विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_25
10640 शाहुवाडी    माण राऊ आबाजी पाटील ओकोली रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_25
10641 शाहुवाडी    माण पांड्या आवळ्या जाणू सावळा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_25
10642 शाहुवाडी    माण तारी संतू कृशा खोत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_26
10643 शाहुवाडी    माण धोंडीबा रामा कृष्णा शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_26
10644 शाहुवाडी    माण अनुसया नारु गोविंदा हर्षे परळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_26
10645 शाहुवाडी    माण शंकर ज्ञानू जाणू साबळा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_27
10646 शाहुवाडी    माण हरणी बाळकू हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_27
10647 शाहुवाडी    माण कुशा सदू बाबाजी चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_27
10648 शाहुवाडी    माण अनुसया दत्तू गणू चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_27
10649 शाहुवाडी    माण भिकू आबा गिरजू चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_28
10650 शाहुवाडी    माण आणी राऊ जोती गुरव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_28
10651 शाहुवाडी    माण रायनी हरी गणू शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_28
10652 शाहुवाडी    माण रामू विठू लक्ष्मण पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_28
10653 शाहुवाडी    माण ईश्वरा रामा बाबाजी गावडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_29
10654 शाहुवाडी    माण पारु भाऊ बाळू आरुळकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_29
10655 शाहुवाडी    माण रायनी निनू दाजी शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_29
10656 शाहुवाडी    माण नानू गणू नायकू चौगुला रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_29
10657 शाहुवाडी    माण तायनी कोंडी पाटील शिवारे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_30
10658 शाहुवाडी    माण जायनी बाळा भीवा शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_30
10659 शाहुवाडी    माण दाजी काशीबा राघू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_30
10660 शाहुवाडी    माण शिवा कृशापा साबळा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_30
10661 शाहुवाडी    माण हरणी गोविंदा हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_31
10662 शाहुवाडी    माण हरणी नामू बाबाजी शेळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_31
10663 शाहुवाडी    माण चंद्रा भिवा शिवा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_31
10664 शाहुवाडी    माण नंदू धोंडी लिंबू शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_31
10665 शाहुवाडी    माण सदाशिव विठू नारायण पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_32
10666 शाहुवाडी    माण पारु भाऊ रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_32
10667 शाहुवाडी    माण धोंडी भागोजी गणू शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_32
10668 शाहुवाडी    माण कृष्णा सया बया खाड्या रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_32
10669 शाहुवाडी    माण तुका हरी बाळू पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_33
10670 शाहुवाडी    माण श्रीपती बाळी रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_33
10671 शाहुवाडी    माण मारुती बापू माणकू तरळेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_33
10672 शाहुवाडी    माण दादू कृष्णा धोंडी यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_33
10673 शाहुवाडी    माण बापू तुका ठाणू चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_34
10674 शाहुवाडी    माण रामा बाबाजी चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_34
10675 शाहुवाडी    माण शिधी ज्ञानु सूर्या चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_34
10676 शाहुवाडी    माण विठी बाप धोंडी चिमाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_34
10677 शाहुवाडी    माण पांडू सूर्याजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_35
10678 शाहुवाडी    माण सखी कोम शिवा शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_35
10679 शाहुवाडी    माण धोंडी चिमाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_35
10680 शाहुवाडी    माण मुक्ती कोम बाबाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_35
10681 शाहुवाडी    माण रमाई कोम अर्जुना शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_36
10682 शाहुवाडी    माण भैरू गणू शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_36
10683 शाहुवाडी    माण बापू शिदू सावंत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_36
10684 शाहुवाडी    माण जनी बाळा भैरू आदेन रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_36
10685 शाहुवाडी    माण रायनी नारू सिदू मान्या(पातवडे) रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_37
10686 शाहुवाडी    माण ममता कोम तात्या जिवबा शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_37
10687 शाहुवाडी    माण संता कोम सूर्या चाळका रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_37
10688 शाहुवाडी    माण धोंडी कोम राऊ शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_37
10689 शाहुवाडी    माण तुका धोंडी बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_38
10690 शाहुवाडी    माण क्रिष्णा नारू माने रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_38
10691 शाहुवाडी    माण शिवा अर्जुना शिंदा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_38
10692 शाहुवाडी    माण विठू राऊ चव्हाण रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_39
10693 शाहुवाडी    माण भागी रामा बाबाजी गावडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43900_7_8_39
10694 शाहुवाडी    शिरगाव विठी कोम कृष्णा केसरा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_4_10
10695 शाहुवाडी    शिरगाव हौशी दादू कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_4_10
10696 शाहुवाडी    शिरगाव बाबू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_4_10
10697 शाहुवाडी    शिरगाव सखू कुशा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_4_10
10698 शाहुवाडी    शिरगाव बाप बाळागोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_4_11
10699 शाहुवाडी    शिरगाव चंद्री ज्ञानू हरी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_4_11
10700 शाहुवाडी    शिरगाव बाप साधू लक्ष्मण पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_4_11
10701 शाहुवाडी    शिरगाव हरी भवाना यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_5_1
10702 शाहुवाडी    शिरगाव ज्योती बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_5_1
10703 शाहुवाडी    शिरगाव नाथा तुका यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_5_1
10704 शाहुवाडी    शिरगाव दौलू रामा चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_5_2
10705 शाहुवाडी    शिरगाव विठा कोम नाथा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_5_2
10706 शाहुवाडी    शिरगाव बाप शिवा अप्पा  पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_5_2
10707 शाहुवाडी    शिरगाव वाली कोम रामू नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_5_3
10708 शाहुवाडी    शिरगाव साधू नीनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_5_3
10709 शाहुवाडी    शिरगाव तारू ज्ञानू खोंगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_5_3
10710 शाहुवाडी    शिरगाव नीनु सठू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_5_3
10711 शाहुवाडी    शिरगाव हरणी विठू गनु यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_5_4
10712 शाहुवाडी    शिरगाव तानी कोम नारू बाळा गुजर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_5_4
10713 शाहुवाडी    शिरगाव ज्ञानू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_5_4
10714 शाहुवाडी    शिरगाव रखमा कोम  लखू पवार   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_1
10715 शाहुवाडी    शिरगाव मुक्ती कोम गणपती जाईगडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_1
10716 शाहुवाडी    शिरगाव  रकमी कोम हरी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_1
10717 शाहुवाडी    शिरगाव हरणी कोम बाळू विठू यादव   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_1
10718 शाहुवाडी    शिरगाव जनी चंद्रा महादू रोडे [सौते] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_2
10719 शाहुवाडी    शिरगाव धोंडी कोम रावजी सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_2
10720 शाहुवाडी    शिरगाव धोंडी तुका सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_2
10721 शाहुवाडी    शिरगाव शिवा रामजी पाटील मोलवडे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_2
10722 शाहुवाडी    शिरगाव आणि गोविंद नाथा जिवबा यादव [कारुंगले] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_3
10723 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी बाप भाऊ नाथा काटके रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_3
10724 शाहुवाडी    शिरगाव भाऊ येसू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_3
10725 शाहुवाडी    शिरगाव धोंडी कोम शिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_4
10726 शाहुवाडी    शिरगाव नाना गनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_4
10727 शाहुवाडी    शिरगाव तुका बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_4
10728 शाहुवाडी    शिरगाव सैनाबाई कोम लक्ष्मण दळवी [काटके] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_5
10729 शाहुवाडी    शिरगाव संतु कोम गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_5
10730 शाहुवाडी    शिरगाव गंगू चंद्रु तातू न्यारे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_5
10731 शाहुवाडी    शिरगाव सई कोम गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_5
10732 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा पांडू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_6
10733 शाहुवाडी    शिरगाव ईश्वरा दादू ज्योती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_6
10734 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा कोम तातू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_6
10735 शाहुवाडी    शिरगाव संतु लखू जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_6
10736 शाहुवाडी    शिरगाव ईठी कोम धोंडी निरता  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_7
10737 शाहुवाडी    शिरगाव नाथा संतु निरता रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_7
10738 शाहुवाडी    शिरगाव रामू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_7
10739 शाहुवाडी    शिरगाव बया कोम बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_8
10740 शाहुवाडी    शिरगाव हरी गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_8
10741 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर महादू रागु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_9
10742 शाहुवाडी    शिरगाव आणि पांडू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_9
10743 शाहुवाडी    शिरगाव केशा तातू आबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_9
10744 शाहुवाडी    शिरगाव बाप बाळकू पाटील कोकरूड  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_9
10745 शाहुवाडी    शिरगाव सकी काशीबा राणू मगदूम  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_10
10746 शाहुवाडी    शिरगाव साई विठू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_10
10747 शाहुवाडी    शिरगाव आणि आबा रागु पाटील   रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_10
10748 शाहुवाडी    शिरगाव तारी बाप नतु सावजी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_11
10749 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी ज्ञानू सिधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_11
10750 शाहुवाडी    शिरगाव तुका हरी  रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_11
10751 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा साई हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_12
10752 शाहुवाडी    शिरगाव बंडू नाथा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_12
10753 शाहुवाडी    शिरगाव कमळा मारुती सखुबा पाटील मोळवडे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_12
10754 शाहुवाडी    शिरगाव पुजाजी गनुजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_12
10755 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी ज्योती नारू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_13
10756 शाहुवाडी    शिरगाव सखी साडू रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_13
10757 शाहुवाडी    शिरगाव नथी रामा गोपाळा कणसे भेडसगाव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_13
10758 शाहुवाडी    शिरगाव ईश्वरा संतु लखु जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_14
10759 शाहुवाडी    शिरगाव येशी विठू भाऊ जोंधळे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_14
10760 शाहुवाडी    शिरगाव श्रीपती तुका येसू चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_14
10761 शाहुवाडी    शिरगाव ईश्वरा बाळकू रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_14
10762 शाहुवाडी    शिरगाव गणपती ईश्वरा भाऊ पाटील सावर्डे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_15
10763 शाहुवाडी    शिरगाव कोंडी गणू तुका पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_15
10764 शाहुवाडी    शिरगाव तानी तातू सिधू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_15
10765 शाहुवाडी    शिरगाव धोंडी नीनु कुशा ठोंबरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_15
10766 शाहुवाडी    शिरगाव पारी तुका बापु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_16
10767 शाहुवाडी    शिरगाव मारुती तातू भिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_16
10768 शाहुवाडी    शिरगाव बाप नारू कोंडीबा पाटील आमिनकार रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_16
10769 शाहुवाडी    शिरगाव आणि ज्ञानू कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_17
10770 शाहुवाडी    शिरगाव आणि बाबु शिवा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_17
10771 शाहुवाडी    शिरगाव वाली महादू नाथा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_17
10772 शाहुवाडी    शिरगाव पारू रामा शिवा नांगरे कोकरूड रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_17
10773 शाहुवाडी    शिरगाव केशव रागु हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_18
10774 शाहुवाडी    शिरगाव कोंडी हरी नीनु सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_18
10775 शाहुवाडी    शिरगाव गणू धोंडी संतू नीरटा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_18
10776 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा साई नाथा बसरा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_19
10777 शाहुवाडी    शिरगाव ज्ञानू गुंडा केदारी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_19
10778 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा गणु ज्ञानू गवंडी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_19
10779 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर धोंडी भिवा चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_20
10780 शाहुवाडी    शिरगाव केशव भिवा मालू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_20
10781 शाहुवाडी    शिरगाव मालू दौलू रामा चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_20
10782 शाहुवाडी    शिरगाव केरी नाना गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_20
10783 शाहुवाडी    शिरगाव सानू रामा बाळा माने फुपिरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_21
10784 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी नाथा भाभा नारे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_21
10785 शाहुवाडी    शिरगाव धोंडी राघु भिवा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_21
10786 शाहुवाडी    शिरगाव मंजी बाबू अंबाजी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_22
10787 शाहुवाडी    शिरगाव रकमी कोंडी कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_22
10788 शाहुवाडी    शिरगाव शामू बाळू केरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_22
10789 शाहुवाडी    शिरगाव लकू दादू मलू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_23
10790 शाहुवाडी    शिरगाव पांडू रामा सादु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_23
10791 शाहुवाडी    शिरगाव गोरी साखोबा बाळा नीरठा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_24
10792 शाहुवाडी    शिरगाव हरी तारू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_24
10793 शाहुवाडी    शिरगाव पारी विठू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_25
10794 शाहुवाडी    शिरगाव सकी ज्ञानू कुशा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_25
10795 शाहुवाडी    शिरगाव रामू सादु हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_25
10796 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा धोंडी रामा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_26
10797 शाहुवाडी    शिरगाव हसू पांडू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_26
10798 शाहुवाडी    शिरगाव ज्ञानू यशा नारू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_26
10799 शाहुवाडी    शिरगाव आंबू ज्ञानू रावजी निराठा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_27
10800 शाहुवाडी    शिरगाव कोंडी पांडू बाबाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_27
10801 शाहुवाडी    शिरगाव आणि धोंडी गणू चौगले रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_27
10802 शाहुवाडी    शिरगाव जनी ज्ञानू सिधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_27
10803 शाहुवाडी    शिरगाव आणि पांडू शिवा जोंधळे जोंधळेवाडी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_28
10804 शाहुवाडी    शिरगाव दाजी बाळा गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_28
10805 शाहुवाडी    शिरगाव जनी सादु लक्ष्मण पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_28
10806 शाहुवाडी    शिरगाव केशा संतू लखू जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_29
10807 शाहुवाडी    शिरगाव मैनी विठू तुका पाटील मोळावडे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_29
10808 शाहुवाडी    शिरगाव बाप ज्ञानू गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_29
10809 शाहुवाडी    शिरगाव आणि बाप धोंडी संतु निरठा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_30
10810 शाहुवाडी    शिरगाव मैनी विठू कृष्णा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_30
10811 शाहुवाडी    शिरगाव शेवंती तुका गणुपाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_30
10812 शाहुवाडी    शिरगाव गौरी नतु सावजी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_30
10813 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा गोविंद कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_31
10814 शाहुवाडी    शिरगाव बाप तुका महादू न्यारा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_31
10815 शाहुवाडी    शिरगाव बाप बाबू शिवा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_31
10816 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा हरी आपा भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_32
10817 शाहुवाडी    शिरगाव सादु महादू धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_32
10818 शाहुवाडी    शिरगाव गणू संतु कृष्णा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_33
10819 शाहुवाडी    शिरगाव नानू कुशा बाळा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_33
10820 शाहुवाडी    शिरगाव सावित्री ज्ञानू लक्ष्मण पवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_33
10821 शाहुवाडी    शिरगाव श्रीपती हरी नारू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_33
10822 शाहुवाडी    शिरगाव लक्ष्मी निणु संतु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_34
10823 शाहुवाडी    शिरगाव नामू गणु रावजी पाटील भेडसगाव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_34
10824 शाहुवाडी    शिरगाव रागु हरी पाटील ईश्वरा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_34
10825 शाहुवाडी    शिरगाव गुंडा तुका बाळा सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_35
10826 शाहुवाडी    शिरगाव मारुती तुका यसू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_35
10827 शाहुवाडी    शिरगाव हौशी महादू नाथा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_35
10828 शाहुवाडी    शिरगाव चांगी बाबाजी अंबाजी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_36
10829 शाहुवाडी    शिरगाव धोंडी साडू जैराम पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_36
10830 शाहुवाडी    शिरगाव सावित्री गोविंद ज्योती बसरा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_36
10831 शाहुवाडी    शिरगाव अनुसया हरी ज्ञानू सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_36
10832 शाहुवाडी    शिरगाव महिपती धोंडी रामा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_37
10833 शाहुवाडी    शिरगाव पाई रावजी ज्ञानू निरठा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_37
10834 शाहुवाडी    शिरगाव श्रीपती रामा साडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_38
10835 शाहुवाडी    शिरगाव वणी बाळा गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_38
10836 शाहुवाडी    शिरगाव तुळशी यसु नाक यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_38
10837 शाहुवाडी    शिरगाव तुका गणु बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_39
10838 शाहुवाडी    शिरगाव जनी बाळकू शिवा पाटील नागरे कोकरूड  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_39
10839 शाहुवाडी    शिरगाव गणपती ज्ञानू कुशा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_39
10840 शाहुवाडी    शिरगाव हौशी मलू नाना जाधव पुनवत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_40
10841 शाहुवाडी    शिरगाव जैनि चंद्रा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_40
10842 शाहुवाडी    शिरगाव बंडू विदू निनू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_40
10843 शाहुवाडी    शिरगाव मंजी दाई गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_40
10844 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर रामा गोपाला भेडसगावकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_41
10845 शाहुवाडी    शिरगाव गणुराणू गोपाळा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_41
10846 शाहुवाडी    शिरगाव नानूगणू कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_41
10847 शाहुवाडी    शिरगाव माधू तातू सिद्धू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_43
10848 शाहुवाडी    शिरगाव साधू दादू मलू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_43
10849 शाहुवाडी    शिरगाव पांडू भिवा मलू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_6_43
10850 शाहुवाडी    शिरगाव यशवंत तातू अंबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_1
10851 शाहुवाडी    शिरगाव कीशी आंबा राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_1
10852 शाहुवाडी    शिरगाव रायनी राघू शिवा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_1
10853 शाहुवाडी    शिरगाव बापू कोंडी कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_1
10854 शाहुवाडी    शिरगाव तानी पांडू बाबाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_2
10855 शाहुवाडी    शिरगाव दादू ज्ञानू सावजी खोंगा आग्रे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_2
10856 शाहुवाडी    शिरगाव रामा नाथा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_2
10857 शाहुवाडी    शिरगाव रामा पांडू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_3
10858 शाहुवाडी    शिरगाव गंगी व भागी ज्ञानू मलू पवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_3
10859 शाहुवाडी    शिरगाव सुंदरी मारुती तातू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_3
10860 शाहुवाडी    शिरगाव बापू गणु ज्ञानू गवंडी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_4
10861 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा नाथा न्यारे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_4
10862 शाहुवाडी    शिरगाव येशी जेविती येसू चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_5
10863 शाहुवाडी    शिरगाव ज्ञानू गणु तुका पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_5
10864 शाहुवाडी    शिरगाव आन्या विठू गणु यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_5
10865 शाहुवाडी    शिरगाव दगडू शिवा अप्पाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_5
10866 शाहुवाडी    शिरगाव बाप गोविंदा संतु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_6
10867 शाहुवाडी    शिरगाव हौसा विठू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_6
10868 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर कृष्णाचंदू रोडे सवते  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_6
10869 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी तुका बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_6
10870 शाहुवाडी    शिरगाव रामा बाबू आबा पाटील पावलेवाडी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_7
10871 शाहुवाडी    शिरगाव तानी बाप ज्ञानू सिद्धू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_7
10872 शाहुवाडी    शिरगाव सखी तुका महादू न्यारे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_7
10873 शाहुवाडी    शिरगाव साखोबा ज्ञानू कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_8
10874 शाहुवाडी    शिरगाव मारुती मलू धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_8
10875 शाहुवाडी    शिरगाव गंगी नथू सावजी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_8
10876 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर दादू गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_8
10877 शाहुवाडी    शिरगाव दगडू दादू भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_9
10878 शाहुवाडी    शिरगाव बाप ज्ञानू बाबू पोवार बाजागेवाडी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_9
10879 शाहुवाडी    शिरगाव ईश्वरा धोंडी भिवा चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_10
10880 शाहुवाडी    शिरगाव गणु गुंडा केदारी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_10
10881 शाहुवाडी    शिरगाव कमळी दौलू रामा चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_10
10882 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर बाबू अंबाजी चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_11
10883 शाहुवाडी    शिरगाव हौसा संतु लखू जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_11
10884 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा नारू कोंडी पाटील अमेनी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_11
10885 शाहुवाडी    शिरगाव मुक्ती साधू लक्ष्मण पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_11
10886 शाहुवाडी    शिरगाव वाली राणू बाळकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_12
10887 शाहुवाडी    शिरगाव रखमा साधु संतु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_12
10888 शाहुवाडी    शिरगाव शिती शिवा अंबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_12
10889 शाहुवाडी    शिरगाव बाप श्रीपती तातू न्यारे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_13
10890 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा नाना गनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_13
10891 शाहुवाडी    शिरगाव पुतळी महादू नाथा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_14
10892 शाहुवाडी    शिरगाव तारी यशा नारू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_14
10893 शाहुवाडी    शिरगाव केरू नाथू साधू बसरा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_14
10894 शाहुवाडी    शिरगाव तानी राघु जिवबा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_14
10895 शाहुवाडी    शिरगाव बंडू रामा साधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_15
10896 शाहुवाडी    शिरगाव पारी ज्ञानू कुशा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_15
10897 शाहुवाडी    शिरगाव तानी धोंडी संतु निरटा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_15
10898 शाहुवाडी    शिरगाव बाप विठू निणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_15
10899 शाहुवाडी    शिरगाव हौशी निणु नाथा न्यारे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_16
10900 शाहुवाडी    शिरगाव ज्ञानू रावजी नीरटा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_16
10901 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी निणु रामा ठोंबरा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_17
10902 शाहुवाडी    शिरगाव मारुती महादू नाथा जाधव पुनवत रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_17
10903 शाहुवाडी    शिरगाव माधू दादू माधू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_17
10904 शाहुवाडी    शिरगाव शेवंता ज्ञानू लखू पोवार मुलगी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_17
10905 शाहुवाडी    शिरगाव रामा गणु रावबा पाटील भेडसगाव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_18
10906 शाहुवाडी    शिरगाव तानी गणु कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_18
10907 शाहुवाडी    शिरगाव श्रीपती रामा धोंडी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_18
10908 शाहुवाडी    शिरगाव तुका बाप संतु कृष्णा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_18
10909 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी तुका बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_18
10910 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा साधू धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_7_18
10911 शाहुवाडी    शिरगाव बाप विठू गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_8_1
10912 शाहुवाडी    शिरगाव ईश्वरा दादू साधू पोवार भेडसगाव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_8_1
10913 शाहुवाडी    शिरगाव नथू दौलू गणु पोवार भेडसगाव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_1
10914 शाहुवाडी    शिरगाव नाणी कुशाप्पा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_1
10915 शाहुवाडी    शिरगाव आणि गोविंद बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_1
10916 शाहुवाडी    शिरगाव तायि लखू रांगेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_2
10917 शाहुवाडी    शिरगाव ज्ञानू राउ गोपाळा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_2
10918 शाहुवाडी    शिरगाव वालु पांडू बाबाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_2
10919 शाहुवाडी    शिरगाव महिपती विठू गणु यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_3
10920 शाहुवाडी    शिरगाव नामू कृष्णा ज्योती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_3
10921 शाहुवाडी    शिरगाव रांगू नाथा साधू बसरा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_4
10922 शाहुवाडी    शिरगाव मारुती तुका बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_4
10923 शाहुवाडी    शिरगाव लक्ष्मण हरी गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_4
10924 शाहुवाडी    शिरगाव रायानी लखू हरी माने  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_4
10925 शाहुवाडी    शिरगाव जनी धोंडी केरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_5
10926 शाहुवाडी    शिरगाव तानी धोंडी नाथा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_5
10927 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर विठू गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_5
10928 शाहुवाडी    शिरगाव पांडू ज्योती येसू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_5
10929 शाहुवाडी    शिरगाव नामू तुका गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_6
10930 शाहुवाडी    शिरगाव मारुती नामू सधु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_6
10931 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा शंकर विठू चौगुले कोपर्डे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_9_6
10932 शाहुवाडी    शिरगाव येसा बापू रामा पाटील भेदास्गाव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_1
10933 शाहुवाडी    शिरगाव मारुती आबा राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_1
10934 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा  बाबू कृष्णा आसुलकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_1
10935 शाहुवाडी    शिरगाव नामू नथू सावजी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_2
10936 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर दौलू लखू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_2
10937 शाहुवाडी    शिरगाव हौशी शिवा अप्पा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_2
10938 शाहुवाडी    शिरगाव मनी कुशा ठोंबरा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_2
10939 शाहुवाडी    शिरगाव महिपती गणु बाळकू यादव पेरीड  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_3
10940 शाहुवाडी    शिरगाव मारुती काशिनाथ राणोजी मगदूम चिखली  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_3
10941 शाहुवाडी    शिरगाव हौशी ज्ञानू गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_3
10942 शाहुवाडी    शिरगाव लक्ष्मण महादू रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_4
10943 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी तुका येसू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_4
10944 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी बाळा गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_4
10945 शाहुवाडी    शिरगाव दगडू नाना गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_5
10946 शाहुवाडी    शिरगाव तानी मारुती तातू चौगले बिळशी रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_5
10947 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर तुका बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_6
10948 शाहुवाडी    शिरगाव रामा बाबू शिवा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_6
10949 शाहुवाडी    शिरगाव विठी राघू भिवा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_6
10950 शाहुवाडी    शिरगाव तानी कोंडी कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_7
10951 शाहुवाडी    शिरगाव धोंडी दादू भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_7
10952 शाहुवाडी    शिरगाव रकमी भिवा मलू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_8
10953 शाहुवाडी    शिरगाव ईश्वरा विठू गणू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_8
10954 शाहुवाडी    शिरगाव तानी नथू सावजी चौगला रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_8
10955 शाहुवाडी    शिरगाव अनसूया विठू सदु सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_9
10956 शाहुवाडी    शिरगाव जनी गणु बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_9
10957 शाहुवाडी    शिरगाव महिपती सादु हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_9
10958 शाहुवाडी    शिरगाव जनी गणु तुका पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_10
10959 शाहुवाडी    शिरगाव कमळी रावू जिवबा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_10
10960 शाहुवाडी    शिरगाव तरी तनु शिदू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_10
10961 शाहुवाडी    शिरगाव जनी गणु कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_11
10962 शाहुवाडी    शिरगाव सादु मलू जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_11
10963 शाहुवाडी    शिरगाव राई दादू गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_12
10964 शाहुवाडी    शिरगाव हौसी संतु नाना यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_12
10965 शाहुवाडी    शिरगाव नानू ईश्वरा भाऊ पोवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_12
10966 शाहुवाडी    शिरगाव महिपती श्रीपती नथा निरटे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_10_12
10967 शाहुवाडी    शिरगाव यशोदा ज्ञानू हरी चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_1
10968 शाहुवाडी    शिरगाव आनंदु महादू विठू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_1
10969 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर कोंडी कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_1
10970 शाहुवाडी    शिरगाव पार्वती राघू महादू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_2
10971 शाहुवाडी    शिरगाव बाबू कृष्णा शिरगाव बेलवडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_2
10972 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर साधू नाथा बसरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_2
10973 शाहुवाडी    शिरगाव हौशी चंद्रा साधु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_2
10974 शाहुवाडी    शिरगाव दगडू विठू गणु यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_3
10975 शाहुवाडी    शिरगाव तारी  दादू महादू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_3
10976 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी आबा बानू सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_3
10977 शाहुवाडी    शिरगाव शामू संतु लखू जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_4
10978 शाहुवाडी    शिरगाव गिरी दादू भिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_4
10979 शाहुवाडी    शिरगाव हिरा बाळू केरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_4
10980 शाहुवाडी    शिरगाव मारुती भाऊ बाबाजी सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_5
10981 शाहुवाडी    शिरगाव शामू धोंड्या भिवाजी चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_5
10982 शाहुवाडी    शिरगाव अनि लखू हरी माने  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_6
10983 शाहुवाडी    शिरगाव लखु तुका वठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_6
10984 शाहुवाडी    शिरगाव राउ हरी निणु सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_6
10985 शाहुवाडी    शिरगाव महादू दादू बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_6
10986 शाहुवाडी    शिरगाव तानी बाळू कृष्णा महाडिक  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_7
10987 शाहुवाडी    शिरगाव दादू साखोबा गोपाळा निरटा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_7
10988 शाहुवाडी    शिरगाव अनि तुका गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_7
10989 शाहुवाडी    शिरगाव साधू दौलू लखू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_7
10990 शाहुवाडी    शिरगाव धोंडीराम धोंडी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_8
10991 शाहुवाडी    शिरगाव गणु भेरु पाटील रा.सांबू रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_8
10992 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर बाबू तातू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_8
10993 शाहुवाडी    शिरगाव नानू केरू रामा येणेकर [नेर्ले] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_9
10994 शाहुवाडी    शिरगाव शामू पांडू तुका चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_9
10995 शाहुवाडी    शिरगाव पांडुरंग लक्ष्मण पाटील [उचत ] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_9
10996 शाहुवाडी    शिरगाव साखोबा संतु कुशा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_10
10997 शाहुवाडी    शिरगाव पांडू जोती कृष्णात पुष्कर केसरा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_10
10998 शाहुवाडी    शिरगाव आणि गोपाळा देवबा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_11
10999 शाहुवाडी    शिरगाव रकमी पांडू रामा घाडगे [उंड्री] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_11
11000 शाहुवाडी    शिरगाव हिरा विठू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_101_11
11001 शाहुवाडी    शिरगाव ईश्वरा दादू जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_1
11002 शाहुवाडी    शिरगाव पांडू बाबाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_1
11003 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा येऊ विठू पाटील नागरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_1
11004 शाहुवाडी    शिरगाव पांडू साधू धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_5
11005 शाहुवाडी    शिरगाव मारुती दौलू भाऊ मोरे [कोपार्डे] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_5
11006 शाहुवाडी    शिरगाव सखी धोंडी बामजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_5
11007 शाहुवाडी    शिरगाव पार्वती महादू ज्ञानू चौगुले [कोकरूड ] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_6
11008 शाहुवाडी    शिरगाव अनुसया आबा ज्ञानू पोवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_6
11009 शाहुवाडी    शिरगाव बापू तुका शिंदे [कोतोली] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_6
11010 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा गुंडा अप्पा सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_7
11011 शाहुवाडी    शिरगाव ईश्वरा ज्ञानू बाळकू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_7
11012 शाहुवाडी    शिरगाव गनी चंद्रु तातू न्यारे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_7
11013 शाहुवाडी    शिरगाव दगडी शिवा आपाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_8
11014 शाहुवाडी    शिरगाव हिरा साधू ज्योती न्यारे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_8
11015 शाहुवाडी    शिरगाव टाके रामू साधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_8
11016 शाहुवाडी    शिरगाव ईश्वरा रामा बाळा यळगावकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_9
11017 शाहुवाडी    शिरगाव जनी धोंडी संतु निरटे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_9
11018 शाहुवाडी    शिरगाव नामू गुंडा केदारी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_10
11019 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर येसू बाळा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_10
11020 शाहुवाडी    शिरगाव तारी कोंडी कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_10
11021 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी तुका गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_10
11022 शाहुवाडी    शिरगाव भारी दादू बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_11
11023 शाहुवाडी    शिरगाव गणु जोती जाधव [करांडेवाडी] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_11
11024 शाहुवाडी    शिरगाव धोंडी तुका कोपार्डेकर रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_11
11025 शाहुवाडी    शिरगाव मारुती गणु बाळकू यादव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_12
11026 शाहुवाडी    शिरगाव तानी गोविंद गोपाळा धस[बिलाशी] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_12
11027 शाहुवाडी    शिरगाव पारी आबा राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_12
11028 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी पांडू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_12
11029 शाहुवाडी    शिरगाव पारी बाळकू शिवा नागरे[कोकरूड ] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_13
11030 शाहुवाडी    शिरगाव बाबू दौलू लखू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_13
11031 शाहुवाडी    शिरगाव पांडू येसू नारू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_14
11032 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी बंडू नाथा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_14
11033 शाहुवाडी    शिरगाव येसू नानू नाथा न्यारे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_14
11034 शाहुवाडी    शिरगाव रामचंद्र नारायण घाडगे शिरशी ] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_15
11035 शाहुवाडी    शिरगाव हरू विठू गणु यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_15
11036 शाहुवाडी    शिरगाव शिवा अप्पा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_15
11037 शाहुवाडी    शिरगाव शामू आबा कोकाटे शिवारे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_15
11038 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर तुका येसू चोगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_16
11039 शाहुवाडी    शिरगाव शंकर येसू बाळा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_16
11040 शाहुवाडी    शिरगाव कलावती रामू शिवा नांगरे कोकरूड रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_16
11041 शाहुवाडी    शिरगाव नानू कृष्णा दाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_16
11042 शाहुवाडी    शिरगाव आकु महादू नाथा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_17
11043 शाहुवाडी    शिरगाव सखू शिवा अंबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_17
11044 शाहुवाडी    शिरगाव दत्तू राघू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_17
11045 शाहुवाडी    शिरगाव काशी  विठू भाऊ जोंधळे[रेठरे] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_18
11046 शाहुवाडी    शिरगाव कमळी विठू गनु यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_18
11047 शाहुवाडी    शिरगाव मारुती लखू जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_19
11048 शाहुवाडी    शिरगाव हिरी गणु ज्ञानू बसरे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_19
11049 शाहुवाडी    शिरगाव हौशी  येसू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_19
11050 शाहुवाडी    शिरगाव आणि दादू महादू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_19
11051 शाहुवाडी    शिरगाव रंगी बाळू केरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_20
11052 शाहुवाडी    शिरगाव शिवा अप्पाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_20
11053 शाहुवाडी    शिरगाव रामू तुका गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_20
11054 शाहुवाडी    शिरगाव जनी श्रीपती नाथा निरटे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_20
11055 शाहुवाडी    शिरगाव आणि जोती नारू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_21
11056 शाहुवाडी    शिरगाव नामू धोंडी भिवा चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_21
11057 शाहुवाडी    शिरगाव ईश्वरा साधू लक्ष्मण पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_21
11058 शाहुवाडी    शिरगाव हौशी जोती कृष्णा केसरा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_21
11059 शाहुवाडी    शिरगाव दगडू तातू सिद्धू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_22
11060 शाहुवाडी    शिरगाव याशी धोंडी संतु निरटा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_22
11061 शाहुवाडी    शिरगाव आबा बाळा गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_22
11062 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा शंकर संतु चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_23
11063 शाहुवाडी    शिरगाव आणि साधू नाथा बसरा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_23
11064 शाहुवाडी    शिरगाव लक्ष्मण रामू गणु पाटील [मोळावडे] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_24
11065 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा हरी नारू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_24
11066 शाहुवाडी    शिरगाव राणू बाबाजी अंबाजी चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_24
11067 शाहुवाडी    शिरगाव ज्ञानू ईश्वरा भाऊ पाटील [सावर्डे] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_24
11068 शाहुवाडी    शिरगाव राउ जिवबा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_25
11069 शाहुवाडी    शिरगाव बंडू ज्ञानू कोंडी पाटील कोपार्डे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_25
11070 शाहुवाडी    शिरगाव सगी पांडू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_25
11071 शाहुवाडी    शिरगाव तातू संतु कृष्णा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_26
11072 शाहुवाडी    शिरगाव मनी धोंडी संतु निरटा रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_26
11073 शाहुवाडी    शिरगाव दादू जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_26
11074 शाहुवाडी    शिरगाव तारी विठू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_26
11075 शाहुवाडी    शिरगाव आकि ज्ञानू कुशा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_27
11076 शाहुवाडी    शिरगाव पारी हरी गणु पाटील [मोळावडे] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_27
11077 शाहुवाडी    शिरगाव आणि गणु भेरू पाटील सांबू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_27
11078 शाहुवाडी    शिरगाव येशी पांडू बाबाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_28
11079 शाहुवाडी    शिरगाव ज्ञानू कृष्णा दाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_28
11080 शाहुवाडी    शिरगाव कृष्णा साधू नाथा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_28
11081 शाहुवाडी    शिरगाव दगडू हरी रामा पाटील [रीळे] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_28
11082 शाहुवाडी    शिरगाव भागी धोंडी बाबाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_29
11083 शाहुवाडी    शिरगाव मंजुळा रामू साधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_29
11084 शाहुवाडी    शिरगाव ज्ञानू साखोबा नाथा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_30
11085 शाहुवाडी    शिरगाव बाळा गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_30
11086 शाहुवाडी    शिरगाव तानी गुंडाप्पा सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_30
11087 शाहुवाडी    शिरगाव दगडी रामा धोंडी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_30
11088 शाहुवाडी    शिरगाव निणु गुंडा केदारी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_31
11089 शाहुवाडी    शिरगाव तानी बापू तातोबा पाटील भेडसगाव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_31
11090 शाहुवाडी    शिरगाव गणु येसू नारू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_32
11091 शाहुवाडी    शिरगाव हिरी गोविंदा जोती बसरा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_32
11092 शाहुवाडी    शिरगाव ज्ञानू धोंडी रामा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_32
11093 शाहुवाडी    शिरगाव पारी ज्ञानू भागोजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_32
11094 शाहुवाडी    शिरगाव आबा ज्ञानू पवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_33
11095 शाहुवाडी    शिरगाव ज्ञानू दौलू भाऊ जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_33
11096 शाहुवाडी    शिरगाव गुंडा शंकर दादू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_33
11097 शाहुवाडी    शिरगाव अनुसया आबा बानु सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_34
11098 शाहुवाडी    शिरगाव साधू सुभाना बाळा वाघ [पेरीड] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_34
11099 शाहुवाडी    शिरगाव मती शिवा अंबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_34
11100 शाहुवाडी    शिरगाव बंडू भिवा चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_34
11101 शाहुवाडी    शिरगाव ज्ञानू ईश्वरा भाऊ पाटील [सावर्डे] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_35
11102 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी दादू महादू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_35
11103 शाहुवाडी    शिरगाव रामू पांडू रामा शिंदे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_35
11104 शाहुवाडी    शिरगाव सोनी ज्ञानू कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_36
11105 शाहुवाडी    शिरगाव उमी गणु शुषा ठोमरा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_36
11106 शाहुवाडी    शिरगाव आणि बाबू अंबाजी चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_36
11107 शाहुवाडी    शिरगाव अबू साधू नाथा बसरा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_36
11108 शाहुवाडी    शिरगाव भाऊ हरी निणु सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_37
11109 शाहुवाडी    शिरगाव चंद्री ज्ञानू हरी चौगुले सागाव रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_37
11110 शाहुवाडी    शिरगाव ज्ञानू तातू आबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_37
11111 शाहुवाडी    शिरगाव बाळा गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_38
11112 शाहुवाडी    शिरगाव आकुमहादू नाथा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_38
11113 शाहुवाडी    शिरगाव नानू निणु सिद्धू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_38
11114 शाहुवाडी    शिरगाव हरी साखोबा गोपाळा निरटे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_39
11115 शाहुवाडी    शिरगाव येशी हौसा रामा चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_39
11116 शाहुवाडी    शिरगाव शामु धुलू जोती गुलुन्गडे रा निगडी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_39
11117 शाहुवाडी    शिरगाव साधू लक्ष्मण पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_39
11118 शाहुवाडी    शिरगाव गुंडा ज्ञानू रावजी निरटे रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_40
11119 शाहुवाडी    शिरगाव मनी गणु तुका पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_40
11120 शाहुवाडी    शिरगाव जीजी संतु लखु जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_42
11121 शाहुवाडी    शिरगाव महादू शिवा बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_42
11122 शाहुवाडी    शिरगाव हौशी नाथा बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_42
11123 शाहुवाडी    शिरगाव कलावती  गोपाळा गोविंदा धस रा बिलाशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_43
11124 शाहुवाडी    शिरगाव जनी बाप गनु तुका पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_43
11125 शाहुवाडी    शिरगाव रामा बाप कुशा बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_43
11126 शाहुवाडी    शिरगाव वाली बाप तुका पाटील [भागाईवाडी ] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_43
11127 शाहुवाडी    शिरगाव आबा बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_44
11128 शाहुवाडी    शिरगाव शिवा बाप धोंडी केरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_44
11129 शाहुवाडी    शिरगाव ईश्वरा विठू  गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_44
11130 शाहुवाडी    शिरगाव हिरी नारू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_44
11131 शाहुवाडी    शिरगाव आंबू राउ जिवबा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_45
11132 शाहुवाडी    शिरगाव मनी हरी जोती यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_45
11133 शाहुवाडी    शिरगाव राउ गोपाळा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_45
11134 शाहुवाडी    शिरगाव ज्ञानू आबा राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_102_45
11135 शाहुवाडी    शिरगाव चंद्रु विठू निणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_103_1
11136 शाहुवाडी    शिरगाव हौशी ज्ञानू जिवबा खोंगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_103_1
11137 शाहुवाडी    शिरगाव कमळी बाप कुशा बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_103_1
11138 शाहुवाडी    शिरगाव पांडू तुका बाळा सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_103_2
11139 शाहुवाडी    शिरगाव ईश्वरा जोती बाबाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_103_2
11140 शाहुवाडी    शिरगाव वाली हरी अप्पा भोसला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_103_2
11141 शाहुवाडी    शिरगाव चंद्री संतु कृष्णा यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_103_3
11142 शाहुवाडी    शिरगाव गणु नाना विठू पाटील [भेडसगावकर] रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_103_3
11143 शाहुवाडी    शिरगाव दादू महादू धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_103_3
11144 शाहुवाडी    शिरगाव तातू जोती चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_103_4
11145 शाहुवाडी    शिरगाव तात्या आबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_103_4
11146 शाहुवाडी    शिरगाव आणि येसू गणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_103_4
11147 शाहुवाडी    शिरगाव पारी नारू बाळा गुजर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म/ मृत्यू रजिस्टर 1_35_399_43893_7_103_4
11148 शाहुवाडी  सरूड  पांडू कृष्णा वडेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11149 शाहुवाडी  सरूड  सदाशिव रामा संतू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11150 शाहुवाडी  सरूड  हरणी पांडू आबा बिऊरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11151 शाहुवाडी  सरूड  पांडू भाऊ लखु बिऊरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11152 शाहुवाडी  सरूड  नारायण हरी जोती सोमुसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11153 शाहुवाडी  सरूड  शंकर गोविंद राम कर्नाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11154 शाहुवाडी  सरूड  पार्वती गणू दाजी सोमोसी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11155 शाहुवाडी  सरूड  शेवंती बाबू विष्णु रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11156 शाहुवाडी  सरूड  जिजा कोंडी दवलू खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11157 शाहुवाडी  सरूड  शंकर चंद्रू कुशा कुंभार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11158 शाहुवाडी  सरूड  लक्ष्मी गोविंदा हणमा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11159 शाहुवाडी  सरूड  हौसी भाऊ नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11160 शाहुवाडी  सरूड  सोनू गोपाळा विठू नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11161 शाहुवाडी  सरूड  श्रीपती बाबू नारू लौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11162 शाहुवाडी  सरूड  धोंडीबा ज्ञानू बाबाजी सनगर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11163 शाहुवाडी  सरूड  आनंदी रानू सखाराम थोरात  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11164 शाहुवाडी  सरूड  यशवंत म्हादू सखाराम ठाणेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11165 शाहुवाडी  सरूड  पांडू सखोबा हरी कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11166 शाहुवाडी  सरूड  वासुदेव बाबू ज्ञानू म्हाउटकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11167 शाहुवाडी  सरूड  दयानू बापू दौलू कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11168 शाहुवाडी  सरूड  बाबू सुभाना राम कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11169 शाहुवाडी  सरूड  गिरजा बादू बाळू कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud1
11170 शाहुवाडी  सरूड  गणू गोपाळा रामो कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11171 शाहुवाडी  सरूड  गणू ज्ञानू संतू भुई  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11172 शाहुवाडी  सरूड  पांडू गणू गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11173 शाहुवाडी  सरूड  रामु नाना जोती डंबे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11174 शाहुवाडी  सरूड  महिपती राघू संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11175 शाहुवाडी  सरूड  महिपती चंद्रू बाबाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11176 शाहुवाडी  सरूड  बापू हरी राऊ कुंभार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11177 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रू म्हादू बाबाजी लाड  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11178 शाहुवाडी  सरूड  बारकू विणू बारकू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11179 शाहुवाडी  सरूड  तुका म्हादू भैरू झावळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11180 शाहुवाडी  सरूड  श्रीपती मारुती श्येटे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11181 शाहुवाडी  सरूड  सदू मलू संतू चौगुला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11182 शाहुवाडी  सरूड  बाबू राऊ धोंडी नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11183 शाहुवाडी  सरूड  मारुती चंद्राप्पा धोंडी कोकरडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11184 शाहुवाडी  सरूड  हौसी कृष्णा हरी माने  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11185 शाहुवाडी  सरूड  गणू चंद्राप्पा लक्ष्मण गवळी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11186 शाहुवाडी  सरूड  हौसी रामा सखाराम चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11187 शाहुवाडी  सरूड  बाळका गोविंद अर्जुना सोमुसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11188 शाहुवाडी  सरूड  धोंडीबा भाऊ गोविंदा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11189 शाहुवाडी  सरूड  कंडी म्हादू बापू चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11190 शाहुवाडी  सरूड  तानू दादू विठू चौगुला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11191 शाहुवाडी  सरूड  यशवंत म्हादू गोविंदा सोमुसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11192 शाहुवाडी  सरूड  तुका दौलू निनू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11193 शाहुवाडी  सरूड  आकु तुका आंदु तडावळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud2
11194 शाहुवाडी  सरूड  पार्वती भाऊ रावजी नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11195 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी बाळा संतू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11196 शाहुवाडी  सरूड  सानी गोविंदा रामा कर्नाळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11197 शाहुवाडी  सरूड  कानी खंडू राघू चौगुला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11198 शाहुवाडी  सरूड  शंकर कृष्णा रावजी जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11199 शाहुवाडी  सरूड  हावशी गोविंदा बाबाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11200 शाहुवाडी  सरूड  तानी गोविंदा जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11201 शाहुवाडी  सरूड  हावशी सखोबा हरी सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11202 शाहुवाडी  सरूड  तुका पांडू विठू नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11203 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी गोपाळा भोपळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11204 शाहुवाडी  सरूड  पार्वती बाबू हरी तडावळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11205 शाहुवाडी  सरूड  ईश्वरा म्हादू निनू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11206 शाहुवाडी  सरूड  शंकर विठू आप्पा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11207 शाहुवाडी  सरूड  बाबू रामा कुशाप्पा चरणकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11208 शाहुवाडी  सरूड  रामु गणू दाजी रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11209 शाहुवाडी  सरूड  लक्ष्मण सदर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11210 शाहुवाडी  सरूड  लकी गोविंदा अर्जुना पाट  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11211 शाहुवाडी  सरूड  सकी म्हादू कुशाप्पा खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11212 शाहुवाडी  सरूड  पांडू शिवलिंगा गोपाळा श्येटे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11213 शाहुवाडी  सरूड  पांडू गणू दाजी रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11214 शाहुवाडी  सरूड  श्रीपती दौलू देवजी रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11215 शाहुवाडी  सरूड  शिवराम म्हादू दिंडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11216 शाहुवाडी  सरूड  शंकर कृष्णा राऊ यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud3
11217 शाहुवाडी  सरूड  पारी यसू राऊ यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11218 शाहुवाडी  सरूड  हौसी ईश्वरा कृष्णा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11219 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा दादू भैरू संपकाळ  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11220 शाहुवाडी  सरूड  पारी चंद्रा धोंडी वाकुर्डे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11221 शाहुवाडी  सरूड  शानू पांडू दौलू नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11222 शाहुवाडी  सरूड  श्रीपती भैरू संतू लोकरा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11223 शाहुवाडी  सरूड  वाली सखा रामा हरी कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11224 शाहुवाडी  सरूड  वाली बाप चंद्राप्पा भुई  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11225 शाहुवाडी  सरूड  सख्या तुका कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11226 शाहुवाडी  सरूड  यशवंत विठू पाटील समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11227 शाहुवाडी  सरूड  सोनू रामा चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11228 शाहुवाडी  सरूड  तानी बाप नाथा लाड चरणकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11229 शाहुवाडी  सरूड  हरणी बा गोविंद माणिक पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11230 शाहुवाडी  सरूड  जीजी बाप नारू बीन भवाना रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11231 शाहुवाडी  सरूड  सुंद्री बाप आबा बीन आप्पा खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11232 शाहुवाडी  सरूड  बाळी ईश्वरा बीन संतू चौगुला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11233 शाहुवाडी  सरूड  राई नारू बीन संतू रोडे पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11234 शाहुवाडी  सरूड  येसु बीन संतू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11235 शाहुवाडी  सरूड  म्हादू कुशा बीन भागूजी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11236 शाहुवाडी  सरूड  राम सुभाना घुंगुरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11237 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी कृष्णा बीन संतू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11238 शाहुवाडी  सरूड  रंगू गोविंदा बीन राघू बोरपाळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11239 शाहुवाडी  सरूड  गौरी बीन बाबाजी बीन संतू डांगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud4
11240 शाहुवाडी  सरूड  जणी हरी बीन बाबाजी रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11241 शाहुवाडी  सरूड  मुक्ती भैरू बीन धोंडी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11242 शाहुवाडी  सरूड  संतू बिन सुभाना खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11243 शाहुवाडी  सरूड  तुका बिन बाबाजी खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11244 शाहुवाडी  सरूड  बाबा गोपाळा बीन राघू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11245 शाहुवाडी  सरूड  रंगू विठू बीन संतू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11246 शाहुवाडी  सरूड  राम कुषा बीन लखू सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11247 शाहुवाडी  सरूड  बीन गणपा कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11248 शाहुवाडी  सरूड  येसू गोपाळा बीन बाबा चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11249 शाहुवाडी  सरूड  भगीनी धोंडी कोम बाबाजी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11250 शाहुवाडी  सरूड  तुका निसबत बाळा आंदू डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11251 शाहुवाडी  सरूड  रानू धोंडी बीन हुलाजी तडवळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11252 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा संतू बीन रावजी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11253 शाहुवाडी  सरूड  आकु लिंबू बीन जयराम नांगर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11254 शाहुवाडी  सरूड  हरी बाप सुभाना कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11255 शाहुवाडी  सरूड  बाप हरी लुगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11256 शाहुवाडी  सरूड  गोविंदा बिन भगवान कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11257 शाहुवाडी  सरूड  सीवजी बीन बापू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11258 शाहुवाडी  सरूड  बीन कोंडी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11259 शाहुवाडी  सरूड  सबू बाप धोंडी बीन  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11260 शाहुवाडी  सरूड  भापळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11261 शाहुवाडी  सरूड  कुसा ईश्वरा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11262 शाहुवाडी  सरूड  सकु हरी बीन नामू लुगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud5
11263 शाहुवाडी  सरूड  बाररु बीन कृष्णा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11264 शाहुवाडी  सरूड  रावजी संतू बीन नाथा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11265 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा गोविंदा संतू मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11266 शाहुवाडी  सरूड  सुभाना पाटील (भैरेवाडकर ) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11267 शाहुवाडी  सरूड  शंकर बाळा नायकू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11268 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा भाऊ येसू मोरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11269 शाहुवाडी  सरूड  आबा हरी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11270 शाहुवाडी  सरूड  गोविंदा येसू मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11271 शाहुवाडी  सरूड  रामा मानकू आंदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11272 शाहुवाडी  सरूड  हरी रामा गोरूला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11273 शाहुवाडी  सरूड  सावळा काशि सिंघ  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11274 शाहुवाडी  सरूड  बाबाजी सुभाना नाईक  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11275 शाहुवाडी  सरूड  आनंदा कुशा जिवबा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11276 शाहुवाडी  सरूड  केशव नारायण मानाप्पा गाडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11277 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा लक्ष्मण पाटील (सित्तूरकर ) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11278 शाहुवाडी  सरूड  रकु रामा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11279 शाहुवाडी  सरूड  आबा आप्पा खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11280 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ भवाना रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11281 शाहुवाडी  सरूड  ईश्वरा आंदू चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11282 शाहुवाडी  सरूड  मिनू संतू रोडे पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11283 शाहुवाडी  सरूड  येसु सखोबा खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11284 शाहुवाडी  सरूड  कुशाबा भागोजी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11285 शाहुवाडी  सरूड  रामा सुभाना घुंगुरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud6
11286 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा संतू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11287 शाहुवाडी  सरूड  बाबाजी संतू डांगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11288 शाहुवाडी  सरूड  हरी बाबासो रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11289 शाहुवाडी  सरूड  नारू धोंडी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11290 शाहुवाडी  सरूड  तुका बाबाजी खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11291 शाहुवाडी  सरूड  दौलू आप्पा कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11292 शाहुवाडी  सरूड  गोपाळा बाळू चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11293 शाहुवाडी  सरूड  जायनी कोंडीबा रामा डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11294 शाहुवाडी  सरूड  पिवळा काळा भिवा कूट  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11295 शाहुवाडी  सरूड  बंडू हुसबा तडावळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11296 शाहुवाडी  सरूड  संतू नायू सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11297 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ संतू रोकडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11298 शाहुवाडी  सरूड  विठू लक्ष्मण खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11299 शाहुवाडी  सरूड  बाळा गोविंदा कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11300 शाहुवाडी  सरूड  दौलता भवानजी पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11301 शाहुवाडी  सरूड  राऊ कुशाप्पा कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11302 शाहुवाडी  सरूड  हरी मुरारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11303 शाहुवाडी  सरूड  हरी भैरू लुगडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11304 शाहुवाडी  सरूड  राऊ बाबू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11305 शाहुवाडी  सरूड  गोविंदा नाना मराठे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11306 शाहुवाडी  सरूड  राऊ रकमाजी पाटील सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11307 शाहुवाडी  सरूड  रावजी रामजी पाटील सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11308 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा सखाराम खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud7
11309 शाहुवाडी  सरूड  जोती बाबू पाटील नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11310 शाहुवाडी  सरूड  राघू दाजी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11311 शाहुवाडी  सरूड  संता कोम भैरू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11312 शाहुवाडी  सरूड  जोती कुशाजी पाटील सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11313 शाहुवाडी  सरूड  रामा सावता खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11314 शाहुवाडी  सरूड  रामा भवाना खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11315 शाहुवाडी  सरूड  विठू आबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11316 शाहुवाडी  सरूड  लखु आबा कुराडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11317 शाहुवाडी  सरूड  निनू बाबू पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11318 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा संतू रोडे पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11319 शाहुवाडी  सरूड  लक्ष्मण बाबाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11320 शाहुवाडी  सरूड  हरी केदारी देवाळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11321 शाहुवाडी  सरूड  दौलू रामा पाटील सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11322 शाहुवाडी  सरूड  रामा मसू कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11323 शाहुवाडी  सरूड  बाळू संतू बोजरे साधू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11324 शाहुवाडी  सरूड  म्हादू कुशाप्पा लाड  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11325 शाहुवाडी  सरूड  कोंडी रावजी कर्नाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11326 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा गोविंदा नाईक (शिंपेकर ) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11327 शाहुवाडी  सरूड  माणकू राणोजी रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11328 शाहुवाडी  सरूड  आबा रामा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11329 शाहुवाडी  सरूड  बाळा नायकू उचतकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11330 शाहुवाडी  सरूड  तुकाराम बाबू खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11331 शाहुवाडी  सरूड  रामा बाबाजी नेबापूरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud8
11332 शाहुवाडी  सरूड  तुकाराम बाबू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11333 शाहुवाडी  सरूड  रामा बाबाजी नेबापूरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11334 शाहुवाडी  सरूड  विठू रामा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11335 शाहुवाडी  सरूड  कुशाप्पा गोपाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11336 शाहुवाडी  सरूड  जिनू पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11337 शाहुवाडी  सरूड  दौलू जिनू चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11338 शाहुवाडी  सरूड  नाना भैरू बिळासकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11339 शाहुवाडी  सरूड  बाळा सुभाना पोवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11340 शाहुवाडी  सरूड  गोपाळा लिंबा खेडेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11341 शाहुवाडी  सरूड  हरी राघू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11342 शाहुवाडी  सरूड  कुशी कोम सुभाजी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11343 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ आबा कुरवाडी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11344 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा बिज सदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11345 शाहुवाडी  सरूड  विठू भवाना खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11346 शाहुवाडी  सरूड  गोविंदा नारायण डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11347 शाहुवाडी  सरूड  निनू रकमाजी यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11348 शाहुवाडी  सरूड  बाळा आप्पाजी सावर्डेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11349 शाहुवाडी  सरूड  लक्ष्मण बाबाजी माने  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11350 शाहुवाडी  सरूड  रामा आबा पाटील ( नाटोलीकर )  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11351 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ संतू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11352 शाहुवाडी  सरूड  गणू बळवंत पाटील (वडगावकर) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11353 शाहुवाडी  सरूड  मंजुळा सिंधी इजला मुलगा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11354 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा बिन बाबाजी पाटील (आकुर्ळेकर ) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud9
11355 शाहुवाडी  सरूड  रावजी जोती पाटील (डाकवे ) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11356 शाहुवाडी  सरूड  दौलू रामा चरणकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11357 शाहुवाडी  सरूड  ईश्वरा रामा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11358 शाहुवाडी  सरूड  विठू बाबाजी चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11359 शाहुवाडी  सरूड  विठू चव्हाण सागावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11360 शाहुवाडी  सरूड  तुकाराम कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11361 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ रामा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11362 शाहुवाडी  सरूड  बाळा आबाजी पाटगेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11363 शाहुवाडी  सरूड  येसु आबाजी मराठा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11364 शाहुवाडी  सरूड  बाळा राणू खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11365 शाहुवाडी  सरूड  विठू कृष्णा नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11366 शाहुवाडी  सरूड  गणू हरी जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11367 शाहुवाडी  सरूड  तात्या धोंडी सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11368 शाहुवाडी  सरूड  बिनू जोती डाकवेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11369 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा गणू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11370 शाहुवाडी  सरूड  गंगाई शिंपीकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11371 शाहुवाडी  सरूड  अरजुना पांडू सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11372 शाहुवाडी  सरूड  हरी बाबाजी कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11373 शाहुवाडी  सरूड  गोविंदा येसू तडवळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11374 शाहुवाडी  सरूड  नारू रामा कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11375 शाहुवाडी  सरूड  गोपाळा दाजी चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11376 शाहुवाडी  सरूड  सुभाना बाबाजी बोरगावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11377 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी आंतु नांदगावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud10
11378 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा वेताळा चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11379 शाहुवाडी  सरूड  दौलू मानाप्पा खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11380 शाहुवाडी  सरूड  संतू बाप पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11381 शाहुवाडी  सरूड  हरी विठू कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11382 शाहुवाडी  सरूड  बाळा बीन सावजी चरणकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11383 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा नारू सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11384 शाहुवाडी  सरूड  दौलू धोंडी पाटील नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11385 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी आप्पा सोमोसी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11386 शाहुवाडी  सरूड  बंडू बाबाजी चरणकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11387 शाहुवाडी  सरूड  जोती गायकवाड शिराळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11388 शाहुवाडी  सरूड  रकमा कोम विठू कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11389 शाहुवाडी  सरूड  पांडू गोपाळा दिंडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11390 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा हरी सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11391 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा कोम निनू डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11392 शाहुवाडी  सरूड  ममता कोम विठू काखेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11393 शाहुवाडी  सरूड  मनी बाप लिंबारी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11394 शाहुवाडी  सरूड  बाळकी कोम भाऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11395 शाहुवाडी  सरूड  कोंडी कोम बाळा सावेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11396 शाहुवाडी  सरूड  महिपती नाथा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11397 शाहुवाडी  सरूड  दादू रामा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11398 शाहुवाडी  सरूड  बाळा महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11399 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा कोम विठू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11400 शाहुवाडी  सरूड  येसू राऊ रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud11
11401 शाहुवाडी  सरूड  जना हरी रकमा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11402 शाहुवाडी  सरूड  येसू भाऊ खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11403 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी आप्पा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11404 शाहुवाडी  सरूड  गंगू कोम पांडू पाटील नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11405 शाहुवाडी  सरूड  लळी कोम ज्ञानू चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11406 शाहुवाडी  सरूड  बाबासो दौलू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11407 शाहुवाडी  सरूड  तानी दौलू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11408 शाहुवाडी  सरूड  ज्ञानू संतू नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11409 शाहुवाडी  सरूड  आबा रामा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11410 शाहुवाडी  सरूड  दौलू बाबाजी डांगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11411 शाहुवाडी  सरूड  जना कोम राघू लाड (चरणकर ) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11412 शाहुवाडी  सरूड  दौलू येसू सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11413 शाहुवाडी  सरूड  लक्ष्मण खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11414 शाहुवाडी  सरूड  चांगुना कोम चंद्रू सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11415 शाहुवाडी  सरूड  बायना भाऊ डांगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11416 शाहुवाडी  सरूड  वालू कोम नाना पाटील (सागावकर ) रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11417 शाहुवाडी  सरूड  राऊ लिंबरी रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11418 शाहुवाडी  सरूड  उमा कोम कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11419 शाहुवाडी  सरूड  बापू विठू कर्नाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11420 शाहुवाडी  सरूड  आकु कोम गणू नाकील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11421 शाहुवाडी  सरूड  बापू नारू पाटील सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11422 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा कोम दौलू सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11423 शाहुवाडी  सरूड  पांडू भाऊ पाटील खबाले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud12
11424 शाहुवाडी  सरूड  बाळा बाबाजी डांगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11425 शाहुवाडी  सरूड  गणू येसू लव्हटे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11426 शाहुवाडी  सरूड  महिपती नाथा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11427 शाहुवाडी  सरूड  ज्ञानू गणू पाटील समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11428 शाहुवाडी  सरूड  हरिणी कोम पांडू पाटील नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11429 शाहुवाडी  सरूड  गौरी रामा डांगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11430 शाहुवाडी  सरूड  कमळी महादू विनू पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11431 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ नरसू पाटील पाटील समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11432 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ कृष्णा पाटील नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11433 शाहुवाडी  सरूड  वाली आबा रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11434 शाहुवाडी  सरूड  कोंडी महादू कर्नाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11435 शाहुवाडी  सरूड  आनी गोविंद पाटील समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11436 शाहुवाडी  सरूड  दादू आबा समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11437 शाहुवाडी  सरूड  महादू नारू समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11438 शाहुवाडी  सरूड  आनी हरी विटू कुसळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11439 शाहुवाडी  सरूड  तुकाराम भाऊ नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11440 शाहुवाडी  सरूड  शंकर चंद्रू डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11441 शाहुवाडी  सरूड  ज्ञानू कृष्णा जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11442 शाहुवाडी  सरूड  ज्ञानू भाऊ नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11443 शाहुवाडी  सरूड  मंजुळा कोम भाऊ नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11444 शाहुवाडी  सरूड  साधू भैरू साबळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11445 शाहुवाडी  सरूड  विठू आप्पा भोपळे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11446 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा बाळा बोरपाळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud13
11447 शाहुवाडी  सरूड  रामा बाबाजी डांगे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11448 शाहुवाडी  सरूड  सखाराम म्हादू पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11449 शाहुवाडी  सरूड  चंद्री कोम साधू पाटील समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11450 शाहुवाडी  सरूड  नाथा कृष्णा पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11451 शाहुवाडी  सरूड  धोंडू कोम लक्ष्मण डवंग  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11452 शाहुवाडी  सरूड  बाळा जिनू मोहिता  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11453 शाहुवाडी  सरूड  भिवरा कोम सखाराम चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11454 शाहुवाडी  सरूड  मंजुळा कोम रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11455 शाहुवाडी  सरूड  दत्तू नाना डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11456 शाहुवाडी  सरूड  हरी काशिबा रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11457 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रू दौलू कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11458 शाहुवाडी  सरूड  बाळकी पांडू सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11459 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रू दिनू पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11460 शाहुवाडी  सरूड  कुशाप्पा राऊजी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11461 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ सदू रोकडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11462 शाहुवाडी  सरूड  महादू बापू विठू बाबाजी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11463 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा गणू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11464 शाहुवाडी  सरूड  रामा संतू खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11465 शाहुवाडी  सरूड  भाऊ सुबाजी येडेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11466 शाहुवाडी  सरूड  ईश्वरा रामा सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11467 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा गोपाळा दिंडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11468 शाहुवाडी  सरूड  सुबाजी बाबजी येडेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11469 शाहुवाडी  सरूड  जिजा बाप लुबाजी बाबाजी येडेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud14
11470 शाहुवाडी  सरूड  राऊ बिन लखु बिऊरकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11471 शाहुवाडी  सरूड  मैना शिराळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11472 शाहुवाडी  सरूड  चांगुणा जगू जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11473 शाहुवाडी  सरूड  साधू ईश्वरा डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11474 शाहुवाडी  सरूड  लिंबाई कोम भागोजी खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11475 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा आप्पा कारंडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11476 शाहुवाडी  सरूड  नारू कुशाबा जाधव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11477 शाहुवाडी  सरूड  गंगाराम लक्ष्मण आंदळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11478 शाहुवाडी  सरूड  ज्ञानू चंद्रा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11479 शाहुवाडी  सरूड  तानी हरी परळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11480 शाहुवाडी  सरूड  रामु लकुळा पुनवतकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11481 शाहुवाडी  सरूड  एकनाथ कोम नारायण खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11482 शाहुवाडी  सरूड  जोती कोम पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11483 शाहुवाडी  सरूड  नाथा सुभाना चौगले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11484 शाहुवाडी  सरूड  दादा रानोजी पोवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11485 शाहुवाडी  सरूड  दादू हरी सोमोशी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11486 शाहुवाडी  सरूड  रावजी दौलू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11487 शाहुवाडी  सरूड  गोपाळा नारू डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11488 शाहुवाडी  सरूड  सुंदराबाई कोम धोंडी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11489 शाहुवाडी  सरूड  बाळकी कोम विठू समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11490 शाहुवाडी  सरूड  बायणी कोम नामू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11491 शाहुवाडी  सरूड  धोंडू बाळा बोरपाळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11492 शाहुवाडी  सरूड  कृष्णा कोम ज्ञानू खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud15
11493 शाहुवाडी  सरूड  बाळा ज्ञानू खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11494 शाहुवाडी  सरूड  हरणी राघू डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11495 शाहुवाडी  सरूड  गणू हरी लुगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11496 शाहुवाडी  सरूड  सावजी बापू दिंडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11497 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी बाळाजी पाटील नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11498 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा रामा भोपळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11499 शाहुवाडी  सरूड  कुसाई कोम रामा कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11500 शाहुवाडी  सरूड  दाजी धोंडी चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11501 शाहुवाडी  सरूड  येसबा सखोबा चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11502 शाहुवाडी  सरूड  विठू आनंदा नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11503 शाहुवाडी  सरूड  लिंबा भैरू कुराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11504 शाहुवाडी  सरूड  यमाजी लकोळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11505 शाहुवाडी  सरूड  भवाना रघू सावंत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11506 शाहुवाडी  सरूड  लक्ष्मी दौलू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11507 शाहुवाडी  सरूड  यमाजी लकुळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11508 शाहुवाडी  सरूड  गणू नाथा चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11509 शाहुवाडी  सरूड  राऊ आंदु यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11510 शाहुवाडी  सरूड  तुका संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11511 शाहुवाडी  सरूड  बाळा बाबाजी पाटील समोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11512 शाहुवाडी  सरूड  नारू कोंडी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11513 शाहुवाडी  सरूड  दादू दौलता पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11514 शाहुवाडी  सरूड  कोंडाई कोम दादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11515 शाहुवाडी  सरूड  तुका गणू पाटील वडगावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud16
11516 शाहुवाडी  सरूड  गोविंदा कृष्णा पाटील शिंपेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11517 शाहुवाडी  सरूड  रावजी दारकू पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11518 शाहुवाडी  सरूड  मधू दाजी चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11519 शाहुवाडी  सरूड  ईश्वरा आनंदा चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11520 शाहुवाडी  सरूड  दौलू जिनू चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11521 शाहुवाडी  सरूड  कोंडीबा धोंडी नायगावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11522 शाहुवाडी  सरूड  मारुती गोविंदा मराठा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11523 शाहुवाडी  सरूड  चंद्रा सखाराम  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11524 शाहुवाडी  सरूड  आप्पा भिककु पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11525 शाहुवाडी  सरूड  विठू जोती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11526 शाहुवाडी  सरूड  बाळा सुभाना वाडकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11527 शाहुवाडी  सरूड  नाना सखाराम पाटील काळुंद्रेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11528 शाहुवाडी  सरूड  सुंदरा कोम कृष्णा पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11529 शाहुवाडी  सरूड  भागू कोम सुभाना चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11530 शाहुवाडी  सरूड  गोविंदा सखाराम बोरपाळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11531 शाहुवाडी  सरूड  बाळाई पांडू यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11532 शाहुवाडी  सरूड  तुकाराम पांडू धुमाळ  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11533 शाहुवाडी  सरूड  रामा कृष्णा धुमाळ  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11534 शाहुवाडी  सरूड  ममता राणू तडावळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11535 शाहुवाडी  सरूड  हरी भाऊ कुशाडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11536 शाहुवाडी  सरूड  ज्ञानू हरी चव्हाण पाडळीकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11537 शाहुवाडी  सरूड  संतू बाप पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11538 शाहुवाडी  सरूड  कोंडी जिनू रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud17
11539 शाहुवाडी  सरूड  भागू साळसकरीन  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11540 शाहुवाडी  सरूड  संतू राणोजी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11541 शाहुवाडी  सरूड  बाबू नारू चौगला यास मुलगी पारी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11542 शाहुवाडी  सरूड  गणू बाप मारूतो भाऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11543 शाहुवाडी  सरूड  सका बाप राऊ गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11544 शाहुवाडी  सरूड  तुका रामा शित्तूरकर मुल शंकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11545 शाहुवाडी  सरूड  तुका सिदू कांबळे वारस धोंडीबाई  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11546 शाहुवाडी  सरूड  ज्ञानू भैरू गायकवाड मुलगी येसाबाई  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11547 शाहुवाडी  सरूड  धोंडू बाप कृष्णा मांग  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11548 शाहुवाडी  सरूड  माणकू राणोजी रोडे पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11549 शाहुवाडी  सरूड  हरणी बाळा संतू सावंत   रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11550 शाहुवाडी  सरूड  गणाई कोम हरी समोसे पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11551 शाहुवाडी  सरूड  कुई कोम केसू तडावळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11552 शाहुवाडी  सरूड  राघू बाबाजी सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11553 शाहुवाडी  सरूड  दौलू कृष्णा नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11554 शाहुवाडी  सरूड  ईश्वरा सुभाना यादव  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11555 शाहुवाडी  सरूड  संतू रामा खामकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11556 शाहुवाडी  सरूड  रामा रकमाजी कर्नाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11557 शाहुवाडी  सरूड  हरणी विठू कापरीकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11558 शाहुवाडी  सरूड  राणू निक खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11559 शाहुवाडी  सरूड  लिंबी हरी लुगडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11560 शाहुवाडी  सरूड  नाणी बाप रघू पाटील शिराळकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11561 शाहुवाडी  सरूड  दौलू तुकाराम रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud18
11562 शाहुवाडी  सरूड  भवाना लिंबाजी खोत  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11563 शाहुवाडी  सरूड  मैना कोम नाथा सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11564 शाहुवाडी  सरूड  विठू आंधू नांगरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11565 शाहुवाडी  सरूड  म्हादू आंधू नांदगावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11566 शाहुवाडी  सरूड  भावजी रावजी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11567 शाहुवाडी  सरूड  रावजी कृष्णा कर्नाळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11568 शाहुवाडी  सरूड  साधू ईश्वरा चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11569 शाहुवाडी  सरूड  धोंडी कोम कृष्णा पाटील शिंपेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11570 शाहुवाडी  सरूड  तुका रामा कणसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11571 शाहुवाडी  सरूड  बाळा रामा सोमोसे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11572 शाहुवाडी  सरूड  रकमासोम भागोजी चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11573 शाहुवाडी  सरूड  मंजुळा कोम चंद्रा चौगुला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11574 शाहुवाडी  सरूड  भिमा कोम मुसिंदा मानकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11575 शाहुवाडी  सरूड  महादू विठू वडगावकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11576 शाहुवाडी  सरूड  बाळा रावजी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11577 शाहुवाडी  सरूड  आककाबीन सुलभा तडावळेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11578 शाहुवाडी  सरूड  रुकमी कोम विठू परिटी शेटे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11579 शाहुवाडी  सरूड  सकाराम लिंबाजी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11580 शाहुवाडी  सरूड  म्हादू ईश्वरा डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11581 शाहुवाडी  सरूड  तानी बाप भैरू पाटील सावेकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11582 शाहुवाडी  सरूड  हन्मी बाप हीरो ने बापटे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11583 शाहुवाडी  सरूड  जीवी कोम रंगा राम  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11584 शाहुवाडी  सरूड  भागू कोनाजी नेबापुरे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud19
11585 शाहुवाडी  सरूड  रुकमी कोम विठू पाटील रोडे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud20
11586 शाहुवाडी  सरूड  आंबू कोम बाबाजी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud20
11587 शाहुवाडी  सरूड  सखाराम हरी डाकवे  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud20
11588 शाहुवाडी  सरूड  साळू अंधू चौगला  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud20
11589 शाहुवाडी  सरूड  सकमा कोम उचतकर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  sarud20
11590 शाहुवाडी  पाल  विठू धाकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 01
11591 शाहुवाडी  पाल  रामा बाळू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 01
11592 शाहुवाडी  पाल  साधू नागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 01
11593 शाहुवाडी  पाल  धोंडी रसू पवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 01
11594 शाहुवाडी  पाल  आईसली कोमबजा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 01
11595 शाहुवाडी  पाल  भागोजी पंडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 01
11596 शाहुवाडी  पाल  नान्या रोंगु पवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal02
11597 शाहुवाडी  पाल  बजा नागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal02
11598 शाहुवाडी  पाल  रामा बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal02
11599 शाहुवाडी  पाल  आप्पा जोती इंगळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal02
11600 शाहुवाडी  पाल  पांडू जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal02
11601 शाहुवाडी  पाल  आन्या बिन नागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 03
11602 शाहुवाडी  पाल  राघू बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 03
11603 शाहुवाडी  पाल  बापू सादु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 03
11604 शाहुवाडी  पाल  भागोजी पांडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 03
11605 शाहुवाडी  पाल  बज्या नागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 03
11606 शाहुवाडी  पाल  विठू भागोजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 03
11607 शाहुवाडी  पाल  बज्या नागू पाटील यास मुलगा रावजी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 04
11608 शाहुवाडी  पाल  कोंड्या धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 04
11609 शाहुवाडी  पाल  राघू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 04
11610 शाहुवाडी  पाल  गोविंदा म्हारूगडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 04
11611 शाहुवाडी  पाल  राघू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 04
11612 शाहुवाडी  पाल  बज्या नागू पाटील यास मुलगी धोंडी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 04
11613 शाहुवाडी  पाल  संतू चंद्रु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 05
11614 शाहुवाडी  पाल  बाबू बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 05
11615 शाहुवाडी  पाल  कृष्णा राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 05
11616 शाहुवाडी  पाल  कानूबीन भागोजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 05
11617 शाहुवाडी  पाल  धोंडी खंडू पोवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 05
11618 शाहुवाडी  पाल  बजु नागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 05
11619 शाहुवाडी  पाल  चंद्रकोम बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal06
11620 शाहुवाडी  पाल  नाग्या पानकर रा. शेंबवणे रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal06
11621 शाहुवाडी  पाल  बाळू रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal06
11622 शाहुवाडी  पाल  राघू बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal06
11623 शाहुवाडी  पाल  राघू बीन बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal06
11624 शाहुवाडी  पाल  धोंडी बीन आप्पा इंगळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal06
11625 शाहुवाडी  पाल  संतू आप्पा लोहार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal07
11626 शाहुवाडी  पाल  चीमी विठू भागोजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal07
11627 शाहुवाडी  पाल  ममती कोम संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal07
11628 शाहुवाडी  पाल  जयंती कोम कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal07
11629 शाहुवाडी  पाल  भिवा येसू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal07
11630 शाहुवाडी  पाल  धोंडी गोविंदा खराडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal07
11631 शाहुवाडी  पाल  भागोजी धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal08
11632 शाहुवाडी  पाल  उमीकोम राघू जोंधळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal08
11633 शाहुवाडी  पाल  संत्या बापू जेंब्या  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal08
11634 शाहुवाडी  पाल  मंजकोम धोंडी पवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal08
11635 शाहुवाडी  पाल  म्हादू कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal08
11636 शाहुवाडी  पाल  रामा राघू म्हारूगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal08
11637 शाहुवाडी  पाल  गोविंद राघू म्हारूगडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 09
11638 शाहुवाडी  पाल  सुंदीकोम नागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 09
11639 शाहुवाडी  पाल  चंद्री बज्या नागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 09
11640 शाहुवाडी  पाल  सईकोम रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 09
11641 शाहुवाडी  पाल  केऱ्याबीन बाज्या पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 09
11642 शाहुवाडी  पाल  बाळू येसू म्हारूगडा रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 09
11643 शाहुवाडी  पाल  सादू म्हादू कांडर  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 10
11644 शाहुवाडी  पाल  राणी बाप बाबू बीन बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 10
11645 शाहुवाडी  पाल  गोविंदा आप्पा इंगळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 10
11646 शाहुवाडी  पाल  कोयना आर्जुना खंदा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 10
11647 शाहुवाडी  पाल  तायनी राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 10
11648 शाहुवाडी  पाल  बंडू धाकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 10
11649 शाहुवाडी  पाल  राघु बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 11
11650 शाहुवाडी  पाल  बाळू नागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 11
11651 शाहुवाडी  पाल  गोविंदा राघू म्हारूगडे यास राघू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 11
11652 शाहुवाडी  पाल  भागोजी पंडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 11
11653 शाहुवाडी  पाल  बाबू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 11
11654 शाहुवाडी  पाल  बाळू रावजी पाटील मुलगी मंजी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 11
11655 शाहुवाडी  पाल  बाळू संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 12
11656 शाहुवाडी  पाल  गोविंदा राघू म्हारूगाडा मुलगा लक्ष्मण  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 12
11657 शाहुवाडी  पाल  बाळू बीन म्हादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 12
11658 शाहुवाडी  पाल  येसू मनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 12
11659 शाहुवाडी  पाल  बाळू धोंडी पवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 12
11660 शाहुवाडी  पाल  संभू आत्मा घूम  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 12
11661 शाहुवाडी  पाल  बाळू संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 13
11662 शाहुवाडी  पाल  बाळू रामजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 13
11663 शाहुवाडी  पाल  बारक्या बीन बजा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 13
11664 शाहुवाडी  पाल  तुक्या बीन राऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 13
11665 शाहुवाडी  पाल  रागु बीन बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 13
11666 शाहुवाडी  पाल  धोंड्या टीळ्या इंगळा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 13
11667 शाहुवाडी  पाल  तारी राघू बीन बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 14
11668 शाहुवाडी  पाल  धोंड्या साधू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 14
11669 शाहुवाडी  पाल  संतू बीन आप्पा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 14
11670 शाहुवाडी  पाल  विठू जी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 14
11671 शाहुवाडी  पाल  ममती कोम संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 14
11672 शाहुवाडी  पाल  जयंती कोम कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 14
11673 शाहुवाडी  पाल  भागी धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 15
11674 शाहुवाडी  पाल  उमी बागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 15
11675 शाहुवाडी  पाल  संत्या बीन बळी डोम्ब्या  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 15
11676 शाहुवाडी  पाल  मंजू कोम धोंडी पवार  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 15
11677 शाहुवाडी  पाल  म्हादू कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 15
11678 शाहुवाडी  पाल  रामा रागु म्हारूगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 15
11679 शाहुवाडी  पाल  गोविंद रागु महारुगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 16
11680 शाहुवाडी  पाल  सई कोम रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 16
11681 शाहुवाडी  पाल  बाळा संतू पाटील यास मुलगा नाव कृष्णा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 16
11682 शाहुवाडी  पाल  बुदा बाळू पाटील यास मुलगा जोती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 16
11683 शाहुवाडी  पाल  बालू धोंडी पवार यास मुलगी नाव ममती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 16
11684 शाहुवाडी  पाल  बाबू बाळू पाटील यास मुलगी नाव वसंती  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 16
11685 शाहुवाडी  पाल  पंडू धाकलू पाटील यास मुलगी नाव कुसी  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 17
11686 शाहुवाडी  पाल  बाळू रावजी पाटील यास मुलगा नाव विठू  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 17
11687 शाहुवाडी  पाल  विठू बिन धाकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 17
11688 शाहुवाडी  पाल  सयाबीन म्हादू लोकरया  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 17
11689 शाहुवाडी  पाल  रागु बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 17
11690 शाहुवाडी  पाल  धोंज्या सादु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 17
11691 शाहुवाडी  पाल  भागुजी पांडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 18
11692 शाहुवाडी  पाल  बजा नागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 18
11693 शाहुवाडी  पाल  जोग्या पंडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 18
11694 शाहुवाडी  पाल  चिमु विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 18
11695 शाहुवाडी  पाल  मजा नागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 18
11696 शाहुवाडी  पाल  धोंडी धोंज्या पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 18
11697 शाहुवाडी  पाल  रागू बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 19
11698 शाहुवाडी  पाल  गोविंदा खंडू म्हारूगडा  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 19
11699 शाहुवाडी  पाल  रागु बीन कानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 19
11700 शाहुवाडी  पाल  बजा भागोजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 19
11701 शाहुवाडी  पाल  संतू चंद्रु पाटील  रेकॉर्ड विभाग  जन्म मृत्यू रजिस्टर  pal 19
11702 शाहुवाडी अनुस्कुरा  भागोजी गणू सिदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anuskhora 01
11703 शाहुवाडी अनुस्कुरा  पारवती कोम राना सावत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anuskhora 01
11704 शाहुवाडी अनुस्कुरा  वूम कोम भिवा पडवळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anuskhora 01
11705 शाहुवाडी अनुस्कुरा  बाबू सावती कदम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anuskhora 01
11706 शाहुवाडी अनुस्कुरा  बापू ज्ञानू सिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anuskhora 01
11707 शाहुवाडी अनुस्कुरा  विठोबा जयराम धावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anuskhora 01
11708 शाहुवाडी अनुस्कुरा  जयराम धोंडी धावडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anuskhora 02
11709 शाहुवाडी अनुस्कुरा  भागोजी गणू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anuskhora 02
11710 शाहुवाडी अनुस्कुरा  रामू म्हादू लाड काया मुलगी मुक्ताबाई रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anuskhora 02
11711 शाहुवाडी अनुस्कुरा  शमूळीशजी मोळे मुलगी मयनाबाई  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anuskhora 02
11712 शाहुवाडी अनुस्कुरा  कृष्णा बाळा सावरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anuskhora 02
11713 शाहुवाडी अनुस्कुरा  ज्ञानू जिवबा शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anuskhora 02
11714 शाहुवाडी अनुस्कुरा  जयाराम धोंडी धावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anukora 03
11715 शाहुवाडी अनुस्कुरा  रामा लिंबाजी मोळे   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anukora 03
11716 शाहुवाडी अनुस्कुरा  गंगी कोम बाबाजी कदम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anukora 03
11717 शाहुवाडी अनुस्कुरा  आवडी भ्र गणू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anukora 03
11718 शाहुवाडी अनुस्कुरा  धोंडू लक्ष्मण तटकरी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anukora 03
11719 शाहुवाडी अनुस्कुरा  धाकटू राघो दादे राजापूर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anukora 03
11720 शाहुवाडी अनुस्कुरा  आनंदी भ्रतार भागोजी सिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anukora04
11721 शाहुवाडी अनुस्कुरा  सावित्री कोम बाबू जांभळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर anukora04
11722 शाहुवाडी बर्की  सखाराम भिवा पातळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 01
11723 शाहुवाडी बर्की  आणि बाप गोपाळ सदि  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 01
11724 शाहुवाडी बर्की  लक्षु मिकोम राया डोंव्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 01
11725 शाहुवाडी बर्की  गंगू धोंडू पातळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 01
11726 शाहुवाडी बर्की  विठू सगणा शिवगण सिंदू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 01
11727 शाहुवाडी बर्की  मयरु भिवांडो बे. मूळ गा दातू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 01
11728 शाहुवाडी बर्की  विठू म्हादू कांडर चंद्री  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 01
11729 शाहुवाडी बर्की  भिकू खंडू आरूळकर  खंडू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 01
11730 शाहुवाडी बर्की  ताना फटू गोपाळ बांदरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 02
11731 शाहुवाडी बर्की  रामचंद्र -गंगाराम धोडू पातळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 02
11732 शाहुवाडी बर्की  विठू सगणा शिवगणे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 02
11733 शाहुवाडी बर्की  लक्ष्मण गंगाराम पातळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 02
11734 शाहुवाडी बर्की  रामू संभू घुमे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 02
11735 शाहुवाडी बर्की  अर्जुन सरजोबा पातळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 02
11736 शाहुवाडी बर्की  भागो गणूसी दायास  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 02
11737 शाहुवाडी बर्की  गोपाळ धोंडी शिंदे यास मुलगी अनुसया  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 03
11738 शाहुवाडी बर्की  बारकू लक्ष्मण इंगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 03
11739 शाहुवाडी बर्की  मयनी कोम बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 03
11740 शाहुवाडी बर्की  चिमी कोम लक्षु इंगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर barki 03
11741 शाहुवाडी बुरंबाळ  बाळू विठू बागम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 01
11742 शाहुवाडी बुरंबाळ  सख्या राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 01
11743 शाहुवाडी बुरंबाळ  सखाराम गंगाराम आयते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 01
11744 शाहुवाडी बुरंबाळ  जिवबा देवजी रहाटवळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 01
11745 शाहुवाडी बुरंबाळ  रावजी सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 01
11746 शाहुवाडी बुरंबाळ  मोत्या राघू केसरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 01
11747 शाहुवाडी बुरंबाळ  बाळकू रामजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 01
11748 शाहुवाडी बुरंबाळ  बाळू अज्रुना शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 01
11749 शाहुवाडी बुरंबाळ  दैलू सिंदू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 01
11750 शाहुवाडी बुरंबाळ  बच्चा अन्या कादने  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 01
11751 शाहुवाडी बुरंबाळ  भैरू बुधा अग्रे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 02
11752 शाहुवाडी बुरंबाळ  लक्ष्मण भाऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 02
11753 शाहुवाडी बुरंबाळ  नारू विठू बागम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 02
11754 शाहुवाडी बुरंबाळ  सखाराम बाबू बाबर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 02
11755 शाहुवाडी बुरंबाळ  बाळकू रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 02
11756 शाहुवाडी बुरंबाळ  विठू म्हादू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 02
11757 शाहुवाडी बुरंबाळ  रावजी म्हादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 02
11758 शाहुवाडी बुरंबाळ  दौलू संभू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 02
11759 शाहुवाडी बुरंबाळ  धोंडी रामा बुधळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 02
11760 शाहुवाडी बुरंबाळ  बाळकू म्हादू शिंदा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 02
11761 शाहुवाडी बुरंबाळ  मोत्या राघू केसरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL03
11762 शाहुवाडी बुरंबाळ  दौलू म्हादू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL03
11763 शाहुवाडी बुरंबाळ  भागू बाळा शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL03
11764 शाहुवाडी बुरंबाळ  जोती राघू केसरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL03
11765 शाहुवाडी बुरंबाळ  बाळकू रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL03
11766 शाहुवाडी बुरंबाळ  सख्या रावजी मोरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL03
11767 शाहुवाडी बुरंबाळ  येसू भवाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL03
11768 शाहुवाडी बुरंबाळ  पडू धोंडी माने  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL03
11769 शाहुवाडी बुरंबाळ  लखू भागोजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL03
11770 शाहुवाडी बुरंबाळ  कृष्णा बाबू बाबर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL03
11771 शाहुवाडी बुरंबाळ  अक्या भागोजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 04
11772 शाहुवाडी बुरंबाळ  लखू गंगाराम आयरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 04
11773 शाहुवाडी बुरंबाळ  तुकाराम धोंडी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 04
11774 शाहुवाडी बुरंबाळ  गोपाळा गंगाराम आयरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 04
11775 शाहुवाडी बुरंबाळ  बाळा लक्ष्मण चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 04
11776 शाहुवाडी बुरंबाळ  विठू म्हादू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 04
11777 शाहुवाडी बुरंबाळ  दौलू सभु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL04
11778 शाहुवाडी बुरंबाळ  जोती नीनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL04
11779 शाहुवाडी बुरंबाळ  लक्ष्मण येसू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL04
11780 शाहुवाडी बुरंबाळ  जोती रघु केसरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL04
11781 शाहुवाडी बुरंबाळ  धोंडी रामा बुधळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURMBAL 05
11782 शाहुवाडी बुरंबाळ  बाळ्या म्हादू तराळ कर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURMBAL 05
11783 शाहुवाडी बुरंबाळ  मोत्या राघू केसरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURMBAL 05
11784 शाहुवाडी बुरंबाळ  भाऊ बाळा खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURMBAL 05
11785 शाहुवाडी बुरंबाळ  रामचंद्र डुकरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURMBAL 05
11786 शाहुवाडी बुरंबाळ  रामा भागोजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURMBAL 05
11787 शाहुवाडी बुरंबाळ  कृष्णा भवाना  पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURMBAL 05
11788 शाहुवाडी बुरंबाळ  कृष्णा रामा बुधळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURMBAL 05
11789 शाहुवाडी बुरंबाळ  जयराम काऊ आयरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURMBAL 05
11790 शाहुवाडी बुरंबाळ  विठू रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURMBAL 05
11791 शाहुवाडी बुरंबाळ  तुकाराम देवजी खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 06
11792 शाहुवाडी बुरंबाळ  आत्माराम भाजोजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 06
11793 शाहुवाडी बुरंबाळ  सख्या रावजी पेंडाखळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 06
11794 शाहुवाडी बुरंबाळ  सावजी धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 06
11795 शाहुवाडी बुरंबाळ  धोंडी म्हादू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 06
11796 शाहुवाडी बुरंबाळ  रामा भाजोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 06
11797 शाहुवाडी बुरंबाळ  जिवबा देवबा रहाटवळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 06
11798 शाहुवाडी बुरंबाळ  जयराम काळू आयरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर BURBAL 06
11799 शाहुवाडी गावडी मणी शेंगु सोनू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 01
11800 शाहुवाडी गावडी भोवाना गुणा भोवाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 01
11801 शाहुवाडी गावडी संभू राशा गंगा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 01
11802 शाहुवाडी गावडी भिकी भैरू भीमा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 01
11803 शाहुवाडी गावडी गोविंदा सखाराम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 01
11804 शाहुवाडी गावडी बापू सखाराम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 01
11805 शाहुवाडी गावडी कोयनी बाळकू सढू पाटील गेळवडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 01
11806 शाहुवाडी गावडी धोंडी रावजी कानू पाटील गेळवडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 01
11807 शाहुवाडी गावडी कृष्णा राशा गंगाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 02
11808 शाहुवाडी गावडी बापू सीताराम बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 02
11809 शाहुवाडी गावडी कृष्णा गुणा भवाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 02
11810 शाहुवाडी गावडी भिवा भैरू शिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 02
11811 शाहुवाडी गावडी चिमी येसू बाबू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 02
11812 शाहुवाडी गावडी चांगी केदारी गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 02
11813 शाहुवाडी गावडी गणू देवजी गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 02
11814 शाहुवाडी गावडी म्हादू रामा संभाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 02
11815 शाहुवाडी गावडी शिवाजी देवजी गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi3
11816 शाहुवाडी गावडी सुंद्री सखाराम गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi3
11817 शाहुवाडी गावडी तायनी गुना भवाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi3
11818 शाहुवाडी गावडी तुळशी भैरू शिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi3
11819 शाहुवाडी गावडी बापू सखाराम गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi3
11820 शाहुवाडी गावडी कृष्णा राशा गंगाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi3
11821 शाहुवाडी गावडी म्हादू विठू भागू दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi3
11822 शाहुवाडी गावडी जती देवजी गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi3
11823 शाहुवाडी गावडी किसन मानकू आनंदा पनुद्रेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi04
11824 शाहुवाडी गावडी कमळी शेंगा सादू सिनदा पनुंद्रे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi04
11825 शाहुवाडी गावडी तानी देन्या गनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi04
11826 शाहुवाडी गावडी बाबू जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi04
11827 शाहुवाडी गावडी विठी लक्षमन येसू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi04
11828 शाहुवाडी गावडी मुक्ती बाळा यशा पोवार – मरळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi04
11829 शाहुवाडी गावडी सोमा बाबू जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi04
11830 शाहुवाडी गावडी बाबू गुणाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi04
11831 शाहुवाडी गावडी रागु लक्षमन भागा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi05
11832 शाहुवाडी गावडी चिमी भैरू भवाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi05
11833 शाहुवाडी गावडी राई बाळा कुसठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi05
11834 शाहुवाडी गावडी भवाना गुनाजी भ वाना भवाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi05
11835 शाहुवाडी गावडी नकी तुका धर्मा जिवळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi05
11836 शाहुवाडी गावडी राउ गंगाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi05
11837 शाहुवाडी गावडी भिमी रावजी कानू पाटील – गेळवडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi05
11838 शाहुवाडी गावडी तुळशी भैरू भिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi06
11839 शाहुवाडी गावडी भिकी बाळकु सढू पाटील –  गेळवडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi06
11840 शाहुवाडी गावडी तुळशी भैरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi06
11841 शाहुवाडी गावडी बाळू साधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi06
11842 शाहुवाडी गावडी बापू सीताराम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi06
11843 शाहुवाडी गावडी आवडी कोम नानू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi06
11844 शाहुवाडी गावडी भैरू भवाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi06
11845 शाहुवाडी गावडी रामा केदारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi06
11846 शाहुवाडी गावडी भिकी कोम शिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi07
11847 शाहुवाडी गावडी बया कोम शिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi07
11848 शाहुवाडी गावडी मन्या नायकू भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi07
11849 शाहुवाडी गावडी राश्या गंगाजी पाटील   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi07
11850 शाहुवाडी गावडी बाबू मन्या भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi07
11851 शाहुवाडी गावडी संगनी कोम ज्योती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi07
11852 शाहुवाडी गावडी सीताराम बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi07
11853 शाहुवाडी गावडी येसू संभाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi07
11854 शाहुवाडी गावडी पांग्या भैरू शिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi08
11855 शाहुवाडी गावडी मैनी कोम रोगु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi08
11856 शाहुवाडी गावडी कोयणी कोम धाकठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi08
11857 शाहुवाडी गावडी चंद्री सखाराम गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi08
11858 शाहुवाडी गावडी बारकी सखाराम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi08
11859 शाहुवाडी गावडी जनकी कोम रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi08
11860 शाहुवाडी गावडी दौपती कोम संभाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi08
11861 शाहुवाडी गावडी सावजी रममा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi08
11862 शाहुवाडी गावडी मैनी कोम गुणाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi09
11863 शाहुवाडी गावडी ठकी कोम यश्या दुधाने  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi09
11864 शाहुवाडी गावडी सोमा बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi09
11865 शाहुवाडी गावडी बाप बाबू जोती पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi09
11866 शाहुवाडी गावडी गिरजाई कोम संक्षु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi09
11867 शाहुवाडी गावडी रखमा राशा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi09
11868 शाहुवाडी गावडी राऊ गंगाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi09
11869 शाहुवाडी गावडी राम बाप येसा सयानु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi09
11870 शाहुवाडी गावडी गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi10
11871 शाहुवाडी गावडी जनी बाप बाबाजी बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi10
11872 शाहुवाडी गावडी दौलू बाप केरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi10
11873 शाहुवाडी गावडी भैरू सादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi10
11874 शाहुवाडी गावडी जीनी कोम गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi10
11875 शाहुवाडी गावडी नाथा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi10
11876 शाहुवाडी गावडी धोंडी रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi10
11877 शाहुवाडी गावडी रंगू सेणु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi10
11878 शाहुवाडी गावडी वाली कोम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 11
11879 शाहुवाडी गावडी बाळू बाप बाबजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर gavadi 11
11880 शाहुवाडी गिरगाव  तारी कोम गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  01
11881 शाहुवाडी गिरगाव  दत्तू महिपती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  01
11882 शाहुवाडी गिरगाव  बनी कोम धोंड्या पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  01
11883 शाहुवाडी गिरगाव  भहिरू बोब आनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  01
11884 शाहुवाडी गिरगाव  साळी कोम विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  01
11885 शाहुवाडी गिरगाव  रावजी अंबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  01
11886 शाहुवाडी गिरगाव  लखू राघू वडिंगकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  01
11887 शाहुवाडी गिरगाव  गणू रंगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  01
11888 शाहुवाडी गिरगाव  लक्षा संतू खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  02
11889 शाहुवाडी गिरगाव  तात्या धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  02
11890 शाहुवाडी गिरगाव  लिंबारी बाला पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  02
11891 शाहुवाडी गिरगाव  गणू रंगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  02
11892 शाहुवाडी गिरगाव  लिंबारी बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  02
11893 शाहुवाडी गिरगाव  बाबू गणू पानकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  02
11894 शाहुवाडी गिरगाव  राजी संतू खोत रा. घुंगरवाडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  02
11895 शाहुवाडी गिरगाव  तुका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  02
11896 शाहुवाडी गिरगाव  लक्ष्मी बाळी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon03
11897 शाहुवाडी गिरगाव  तुका बाळा बिन रंगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon03
11898 शाहुवाडी गिरगाव  तुक्या बिन लक्ष्मण सुर्वे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon03
11899 शाहुवाडी गिरगाव  बळी बिन म्हादु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon03
11900 शाहुवाडी गिरगाव  अंबारी रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon03
11901 शाहुवाडी गिरगाव  भागी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon03
11902 शाहुवाडी गिरगाव  म्हादू तुका कुशा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon03
11903 शाहुवाडी गिरगाव  लखू राघू वडिंगकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon03
11904 शाहुवाडी गिरगाव  बाळू बिन लखू आतकिरा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  04
11905 शाहुवाडी गिरगाव  सारजी गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  04
11906 शाहुवाडी गिरगाव  गणू लक्ष्मण सुर्वे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  04
11907 शाहुवाडी गिरगाव  बयाकोम धोंडीबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  04
11908 शाहुवाडी गिरगाव  सखाराम बया खाडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  04
11909 शाहुवाडी गिरगाव  लिंबारी बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  04
11910 शाहुवाडी गिरगाव  बाबू लिंबारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  04
11911 शाहुवाडी गिरगाव  गंगी बाळा लक्ष्मण सुर्वे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर girgaon  04
11912 शाहुवाडी मोळावड़े सकू बाप गणु कोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde1
11913 शाहुवाडी मोळावड़े म्हादु विठू पाटील यास मुलगा महिपती रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde1
11914 शाहुवाडी मोळावड़े नाना म्हादु जाधव यास मुलगा रामा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde1
11915 शाहुवाडी मोळावड़े महादू नाना पाटील यास मुलगी तारी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde1
11916 शाहुवाडी मोळावड़े गणु विठू खोपडा यास मु श्रीपती रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde1
11917 शाहुवाडी मोळावड़े गणु बाबाजी पाटील यास मुलगी पारी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde1
11918 शाहुवाडी मोळावड़े धोंडी बाबाजी जाधव यास मुलगा दगडू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde1
11919 शाहुवाडी मोळावड़े तारी कोम दगडू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde1
11920 शाहुवाडी मोळावड़े हरी बुवा जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde1
11921 शाहुवाडी मोळावड़े मुलगी बाप देवजी बाबाजी सागावाकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde1
11922 शाहुवाडी मोळावड़े सन्तु बाबाजी जाधव यास मुलगा मारुती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde2
11923 शाहुवाडी मोळावड़े कृष्णा विठू पाटील यास मुलगा नारू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde2
11924 शाहुवाडी मोळावड़े देवजी बाबाजी सागावाकर मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde2
11925 शाहुवाडी मोळावड़े विठू तुका जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde2
11926 शाहुवाडी मोळावड़े आणी कोम डीपतळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde2
11927 शाहुवाडी मोळावड़े बंडू हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde2
11928 शाहुवाडी मोळावड़े देवबा बाबाजी गावकर यास मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde2
11929 शाहुवाडी मोळावड़े दाजी डोनोलीकरीन इजला मुलगी नाव तानी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde2
11930 शाहुवाडी मोळावड़े राऊ द्न्यानु पाटील यास मुलगी नाव धोंडी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde2
11931 शाहुवाडी मोळावड़े सखोबा दाजी पाटील यास मुलगा ज्ञानु रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde2
11932 शाहुवाडी मोळावड़े तानी आई डोनोलीकरीन रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर mplavde3
11933 शाहुवाडी मोळावड़े कृष्णा विठू पाटील यास मुलगा नानू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर mplavde3
11934 शाहुवाडी मोळावड़े नाना म्हादु जाधव यास मुलगी मंजुळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर mplavde3
11935 शाहुवाडी मोळावड़े महदू विठू पाटील यास मुलगा बाळू म्हादुसाधू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर mplavde3
11936 शाहुवाडी मोळावड़े नारू रामा पा यास मुलगा श्रीपती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर mplavde3
11937 शाहुवाडी मोळावड़े जीजा आबाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर mplavde3
11938 शाहुवाडी मोळावड़े ढालू धोंडिबा जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर mplavde3
11939 शाहुवाडी मोळावड़े कृष्णा विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर mplavde3
11940 शाहुवाडी मोळावड़े भाऊ मानकु शिंदा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर mplavde3
11941 शाहुवाडी मोळावड़े तुका नाथा जाधव संतु उर्फ़ विठोबा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर mplavde3
11942 शाहुवाडी मोळावड़े तुका नायकू पाटील कृष्ण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde4
11943 शाहुवाडी मोळावड़े भिवा पैरा साळसकर विटू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde4
11944 शाहुवाडी मोळावड़े बाळा आंबाजी सेवाकर मुलगा कृष्णा परगाव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde4
11945 शाहुवाडी मोळावड़े भागू देवजी बाबाजी सागावकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde4
11946 शाहुवाडी मोळावड़े दौलू सखोबा पाटील पाटणेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde4
11947 शाहुवाडी मोळावड़े संतु बाबा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde4
11948 शाहुवाडी मोळावड़े रामा राघू आकूळकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde4
11949 शाहुवाडी मोळावड़े हरी बाळू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde4
11950 शाहुवाडी मोळावड़े भाऊ हरी कदम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde4
11951 शाहुवाडी मोळावड़े ज्ञानू गोविंदा पाटील साळसकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde4
11952 शाहुवाडी मोळावड़े हरी बाळू जाधव मुलगे 2 कोंडीबा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde5
11953 शाहुवाडी मोळावड़े कोंडी देवजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde5
11954 शाहुवाडी मोळावड़े विठू आनंदा घाटगे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde5
11955 शाहुवाडी मोळावड़े भागू कॉम बाळा कशिद रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde5
11956 शाहुवाडी मोळावड़े जिजी कॉम बाळा कशिद रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde5
11957 शाहुवाडी मोळावड़े चांदरा रावजी जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde5
11958 शाहुवाडी मोळावड़े रखमा कॉम रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde5
11959 शाहुवाडी मोळावड़े धोंडी जिवबा नेर्लेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde5
11960 शाहुवाडी मोळावड़े हरणी देवजी बाबाजी सागावकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde5
11961 शाहुवाडी मोळावड़े सखोबा बाबू मिनचेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde5
11962 शाहुवाडी मोळावड़े बाबू सुभाणा साळसकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde5
11963 शाहुवाडी मोळावड़े सखोबा रामा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde6
11964 शाहुवाडी मोळावड़े मैना कोम सखोबा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde6
11965 शाहुवाडी मोळावड़े वाली कोम बाबू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde6
11966 शाहुवाडी मोळावड़े झोटि तुका कशिद रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde6
11967 शाहुवाडी मोळावड़े ताई कोम लखुळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde6
11968 शाहुवाडी मोळावड़े गोपाळा रामा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde6
11969 शाहुवाडी मोळावड़े बाळा म्हाडू जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde6
11970 शाहुवाडी मोळावड़े तुका नाथा जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde6
11971 शाहुवाडी मोळावड़े विठू चिमणा आप्पाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde6
11972 शाहुवाडी मोळावड़े बाबू रामा पारळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde7
11973 शाहुवाडी मोळावड़े ठाणी गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde7
11974 शाहुवाडी मोळावड़े हरणी जिवबा नेर्लेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde7
11975 शाहुवाडी मोळावड़े तुका दाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde7
11976 शाहुवाडी मोळावड़े आकु कोम बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde7
11977 शाहुवाडी मोळावड़े रखमी कोम तुका पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde7
11978 शाहुवाडी मोळावड़े देवजी म्हातारजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde7
11979 शाहुवाडी मोळावड़े विटू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde7
11980 शाहुवाडी मोळावड़े म्हादू परवता जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde7
11981 शाहुवाडी मोळावड़े रखमा कोम भाऊ कापसेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde8
11982 शाहुवाडी मोळावड़े सई कोम बाबाजी हांडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde8
11983 शाहुवाडी मोळावड़े जोति विटू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde8
11984 शाहुवाडी मोळावड़े लानी कोम दौळू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde8
11985 शाहुवाडी मोळावड़े ज्ञानू सखोबा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde8
11986 शाहुवाडी मोळावड़े गाण्या सखोबा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde8
11987 शाहुवाडी मोळावड़े आंदया सखोबा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde8
11988 शाहुवाडी मोळावड़े दौलू. तुका पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde8
11989 शाहुवाडी मोळावड़े बाबू कोम विटू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde8
11990 शाहुवाडी मोळावड़े जानी कोम ईश्वरा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde9
11991 शाहुवाडी मोळावड़े विठू रामा चोपडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde9
11992 शाहुवाडी मोळावड़े ज्ञानू तुका पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde9
11993 शाहुवाडी मोळावड़े दत्तू हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde9
11994 शाहुवाडी मोळावड़े बाया कोम शंकरा मांगरूळकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde9
11995 शाहुवाडी मोळावड़े शंकरा बाळा पाटणेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde9
11996 शाहुवाडी मोळावड़े भागू कोम विटू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde9
11997 शाहुवाडी मोळावड़े चिमा विटू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde9
11998 शाहुवाडी मोळावड़े विटू हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde9
11999 शाहुवाडी मोळावड़े भिवा रामा चोपडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde10
12000 शाहुवाडी मोळावड़े मंजी कोम कृष्णा तळप रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde10
12001 शाहुवाडी मोळावड़े साधू सुबा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde10
12002 शाहुवाडी मोळावड़े सैना कोम बाबू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde10
12003 शाहुवाडी मोळावड़े दाजी जोती. पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde10
12004 शाहुवाडी मोळावड़े रावजी बापू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde10
12005 शाहुवाडी मोळावड़े गणू संतु जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde10
12006 शाहुवाडी मोळावड़े ज्ञानू सुभाणा सवतेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde10
12007 शाहुवाडी मोळावड़े मैना कोम जयराम लव्हटे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde10
12008 शाहुवाडी मोळावड़े वाली भाऊ पाटील कापशीकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molaavde 11
12009 शाहुवाडी मोळावड़े बायजा कोम विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molaavde 11
12010 शाहुवाडी मोळावड़े चंद्र कोम हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molaavde 11
12011 शाहुवाडी मोळावड़े तारा कोम गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molaavde 11
12012 शाहुवाडी मोळावड़े कमळी गोविंदा मिणचेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molaavde 11
12013 शाहुवाडी मोळावड़े सगणी हरी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molaavde 11
12014 शाहुवाडी मोळावड़े बाळा रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molaavde 11
12015 शाहुवाडी मोळावड़े तुका बाबू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molaavde 11
12016 शाहुवाडी मोळावड़े आबा मळू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molaavde 11
12017 शाहुवाडी मोळावड़े लखु हनामा मोरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde12
12018 शाहुवाडी मोळावड़े सुभाणा बाबाजी सनोकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde12
12019 शाहुवाडी मोळावड़े म्हादू चिमा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde12
12020 शाहुवाडी मोळावड़े सुद्री कोम तुका पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde12
12021 शाहुवाडी मोळावड़े हरणी कोम ज्ञानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde12
12022 शाहुवाडी मोळावड़े पांडू बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde12
12023 शाहुवाडी मोळावड़े कुसा कोम हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde12
12024 शाहुवाडी मोळावड़े हरी विठू न्यारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde12
12025 शाहुवाडी मोळावड़े तुका विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde12
12026 शाहुवाडी मोळावड़े देण्या रावजी नेर्लेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde13
12027 शाहुवाडी मोळावड़े ज्ञानू तुका काशिद रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde13
12028 शाहुवाडी मोळावड़े सादू चिमा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde13
12029 शाहुवाडी मोळावड़े चांगुणा कोम गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde13
12030 शाहुवाडी मोळावड़े मुलगा बाप हरी बाळू जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde13
12031 शाहुवाडी मोळावड़े सूंद्री कोम दाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde13
12032 शाहुवाडी मोळावड़े धोंडी नायकू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde13
12033 शाहुवाडी मोळावड़े तानी कोम पांडू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde13
12034 शाहुवाडी मोळावड़े मुक्ता कोम बाळा काशीद रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde13
12035 शाहुवाडी मोळावड़े जिजा कोम कृष्णा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde14
12036 शाहुवाडी मोळावड़े झोटि लक्ष्मण पाटील येळवणकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde14
12037 शाहुवाडी मोळावड़े भाजी कोम भिवा पाटील साळसकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde14
12038 शाहुवाडी मोळावड़े शंकर गणू आवळीकर तुका पाटलाच्या घरी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde14
12039 शाहुवाडी मोळावड़े दादू हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde14
12040 शाहुवाडी मोळावड़े कृष्णा विटू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde15
12041 शाहुवाडी मोळावड़े जना कोम विटू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde15
12042 शाहुवाडी मोळावड़े गणू रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde15
12043 शाहुवाडी मोळावड़े कृष्णा कोम राउ देलगडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde15
12044 शाहुवाडी मोळावड़े विठू आबाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर molavde15
12045 शाहुवाडी सांबू येसा शिवबा पाटील यास मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 1
12046 शाहुवाडी सांबू भयरू रायाजी पाटील यास मुलगा दौलू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 1
12047 शाहुवाडी सांबू चंद्रू रावजी पाटील यास मुलगा पांडू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 1
12048 शाहुवाडी सांबू ज्ञानू म्हादू केसरा यास मुलगा श्रीपती रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 1
12049 शाहुवाडी सांबू विटू संतु पाटील यास मुलगी धोंडी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 1
12050 शाहुवाडी सांबू खंडू सुभाणा पाटील यास मुलगा पांडू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 2
12051 शाहुवाडी सांबू निना भैरु पाटील यास मुलगी सकु रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 2
12052 शाहुवाडी सांबू सखाराम कोंडी पाटील यास मुलगी तारू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 2
12053 शाहुवाडी सांबू सतू रामजी पाटील यास मुलगा महिपती रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 2
12054 शाहुवाडी सांबू धोंडी म्हादू लाड यास मुलगी कोंडी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 2
12055 शाहुवाडी सांबू रामा येसु पाटील यास मुलगी गंगी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 3
12056 शाहुवाडी सांबू येसु शिवळा पाटील यास मुलगी वाळू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 3
12057 शाहुवाडी सांबू भिवा धोंडी पाटील यास मुलगी सयनि रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 3
12058 शाहुवाडी सांबू भैरु राणोजी पाटील यास मुलगी सीमा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 3
12059 शाहुवाडी सांबू ज्ञानू म्हादू केसरा यास मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 3
12060 शाहुवाडी सांबू चंद्रा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 4
12061 शाहुवाडी सांबू कासि कोमाजी मोरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 4
12062 शाहुवाडी सांबू भागू कॉम धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 4
12063 शाहुवाडी सांबू उमा कोम विटू ब्पतील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 4
12064 शाहुवाडी सांबू चंद्राप्पा सावळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 4
12065 शाहुवाडी सांबू सकु बाप निना भैरु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 5
12066 शाहुवाडी सांबू सखोबा बलू लुगडे यास मुलगा नामू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 5
12067 शाहुवाडी सांबू भाऊ संतु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 5
12068 शाहुवाडी सांबू श्रीपती ज्ञानू केसरा सवतेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 5
12069 शाहुवाडी सांबू पांडू धोंडी आडसूळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 5
12070 शाहुवाडी सांबू बाप ज्ञानू म्हादू केसरा यास मुलगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 6
12071 शाहुवाडी सांबू ज्ञानू राउ पाटील यास मुलगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 6
12072 शाहुवाडी सांबू कोंडीबा हरी पाटील यास मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 6
12073 शाहुवाडी सांबू तांनी कोम ज्ञानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 6
12074 शाहुवाडी सांबू सतू रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 6
12075 शाहुवाडी सांबू रामु निना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 7
12076 शाहुवाडी सांबू भिवा धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 7
12077 शाहुवाडी सांबू येसु शिवबा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 7
12078 शाहुवाडी सांबू सतू रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 7
12079 शाहुवाडी सांबू तांनी कोम ज्ञानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 7
12080 शाहुवाडी सांबू रामा सखोबा लुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 8
12081 शाहुवाडी सांबू नामू कक उंबरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 8
12082 शाहुवाडी सांबू भाऊ समा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 8
12083 शाहुवाडी सांबू पांडू बाबू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 8
12084 शाहुवाडी सांबू हरणी कोंडीबा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 8
12085 शाहुवाडी सांबू हौसी कोम गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 9
12086 शाहुवाडी सांबू भैरू राणोजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 9
12087 शाहुवाडी सांबू नामू निणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 9
12088 शाहुवाडी सांबू कानी कोम रामा मोरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 9
12089 शाहुवाडी सांबू बुजा कोम बाळा मोरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 9
12090 शाहुवाडी सांबू बाळाभिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 10
12091 शाहुवाडी सांबू सोनी बाप भैरु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 10
12092 शाहुवाडी सांबू भागू कोम लखु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 10
12093 शाहुवाडी सांबू धोंडी म्हादू आडसूळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 10
12094 शाहुवाडी सांबू कारणी को रा. पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 10
12095 शाहुवाडी सांबू वालू बाप येसा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 11
12096 शाहुवाडी सांबू दौलू धोंडी आडसूळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 11
12097 शाहुवाडी सांबू आणू बाप भाऊ पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 11
12098 शाहुवाडी सांबू श्रीपती ज्ञानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 11
12099 शाहुवाडी सांबू सई कोम झोटि पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 11
12100 शाहुवाडी सांबू लक्ष्मी क.म.राम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 12
12101 शाहुवाडी सांबू सगोबा येसा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 12
12102 शाहुवाडी सांबू   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 12
12103 शाहुवाडी सांबू राउ विटू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 12
12104 शाहुवाडी सांबू राउ भैरु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 12
12105 शाहुवाडी सांबू भैरु भाऊ संतु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 12
12106 शाहुवाडी सांबू शंकरा चंद्रा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 13
12107 शाहुवाडी सांबू ज्ञानू धोंडी पाटील तुका रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 13
12108 शाहुवाडी सांबू भाऊ  बाबाजी पाटील पांडू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 13
12109 शाहुवाडी सांबू शंकर ईश्वरा दाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 13
12110 शाहुवाडी सांबू   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 13
12111 शाहुवाडी सांबू मैना कोम् कोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 13
12112 शाहुवाडी सांबू मंजुळा कोम तात्या पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 14
12113 शाहुवाडी सांबू   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 6
12114 शाहुवाडी सांबू साळी कोम संतु पाटील. रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 14
12115 शाहुवाडी सांबू सुभाणा रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 14
12116 शाहुवाडी सांबू राणी कोम जिना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 14
12117 शाहुवाडी सांबू रामु भैरु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 14
12118 शाहुवाडी सांबू तांनी निणू भैरु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 15
12119 शाहुवाडी सांबू कृष्णी राणू विटू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 15
12120 शाहुवाडी सांबू   रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 15
12121 शाहुवाडी सांबू सबु कृष्णा चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 15
12122 शाहुवाडी सांबू रायणी कोम ज्ञानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 15
12123 शाहुवाडी सांबू शरजा कोम रणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 16
12124 शाहुवाडी सांबू तारी कोम निणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 16
12125 शाहुवाडी सांबू भैरु नारू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 17
12126 शाहुवाडी सांबू लाडू कोम म्हादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 17
12127 शाहुवाडी सांबू ज्ञान जीवबा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 18
12128 शाहुवाडी सांबू सतू समा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 19
12129 शाहुवाडी सांबू रामा भैरु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर SAMBU 19
12130 शाहुवाडी नांदगाव बाळा बीन सखोबा माने मु. किसी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 01
12131 शाहुवाडी नांदगाव कृष्णा म्हातारा मेंडका मू. यशवंत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 01
12132 शाहुवाडी नांदगाव शिवा बीन नाना पाटवडेकर मु. शंकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 01
12133 शाहुवाडी नांदगाव कृष्णा बाळा पवार मु. हरी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 01
12134 शाहुवाडी नांदगाव सखोबा संतू रेडेकर मु.रामू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 01
12135 शाहुवाडी नांदगाव रामा बाळा पाटील मु. दत्तू (गणपती) रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 2
12136 शाहुवाडी नांदगाव सखोबा रामा मु. नानू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 2
12137 शाहुवाडी नांदगाव भाऊ रामा पाटील, मु. तुकाराम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 2
12138 शाहुवाडी नांदगाव गोविंदा सुभाना चवगला मु. बाळकी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 2
12139 शाहुवाडी नांदगाव रामा रावजी पाटील मु. सुंदा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 2
12140 शाहुवाडी नांदगाव सखोबा बीन रामा खराडा मु.सावी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 3
12141 शाहुवाडी नांदगाव धोंडी बीन बाबू कोगेकर मु. केरी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 3
12142 शाहुवाडी नांदगाव लखू म्हातारजी पाटील मु.दगडू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 3
12143 शाहुवाडी नांदगाव लखू दशरथ धुमाळ मु. हिरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 3
12144 शाहुवाडी नांदगाव गणू म्हातारा पाटील मु. बाबू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 3
12145 शाहुवाडी नांदगाव भाऊ म्हातारा मेंडका मु. शिवा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 4
12146 शाहुवाडी नांदगाव आकोबा सार रेडेकर मु. मंजुळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 4
12147 शाहुवाडी नांदगाव सुभाना संतू पाटील मु. नाथा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 4
12148 शाहुवाडी नांदगाव सखोबा संतू खराडे मु. येसू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 4
12149 शाहुवाडी नांदगाव नाना भिवा पाटील मु.भगवान  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 4
12150 शाहुवाडी नांदगाव सखोबा बाळा बीन सखोबा नेथाजी मु. शंकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 5
12151 शाहुवाडी नांदगाव सुबाना बाबाजी भूरुगडा मु.केरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 5
12152 शाहुवाडी नांदगाव भाऊ रामा पाटील मु.आबा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 5
12153 शाहुवाडी नांदगाव धोंडी दशरथा धुमाळ मु. कमळी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 5
12154 शाहुवाडी नांदगाव सखाराम बीन तातोबा भुरुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 5
12155 शाहुवाडी नांदगाव भाऊ कोदाडे यास मु. बायजी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 6
12156 शाहुवाडी नांदगाव रागु हरी बीन माने मु. बळवंत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 6
12157 शाहुवाडी नांदगाव ज्ञानू बीन म्हातारा हरी पाटील मु. रखमा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 6
12158 शाहुवाडी नांदगाव रामा बीन रावझी पाटील मु.हिरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 6
12159 शाहुवाडी नांदगाव बाबू बीन हरी पाटील मु.धोंडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 6
12160 शाहुवाडी नांदगाव रामा आप्पा पाटील मी. मंजुळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 7
12161 शाहुवाडी नांदगाव भागू हरी बीन मानकू माने मु. धोंडी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 7
12162 शाहुवाडी नांदगाव अर्जुना रामा पाटील मु.विठू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 7
12163 शाहुवाडी नांदगाव भावू बीन म्हतारजी पाटील मु. हौसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 7
12164 शाहुवाडी नांदगाव कोंडी सावजी पाटील मु. सुभाना  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 7
12165 शाहुवाडी नांदगाव बाळा म्हादू लाड मु. म्हादू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 8
12166 शाहुवाडी नांदगाव राणोजी मानकू लाड मु. धोंडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 8
12167 शाहुवाडी नांदगाव सुभाना रामा कळेकर मु.आनु रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 8
12168 शाहुवाडी नांदगाव रामूजी बयाजी लाड मु. केरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 8
12169 शाहुवाडी नांदगाव भागुजी मानकू लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 8
12170 शाहुवाडी नांदगाव सखोबा रामा पाटील मु. गणू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 9
12171 शाहुवाडी नांदगाव कृष्णा म्हातारा मेंडका मू. काशी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 9
12172 शाहुवाडी नांदगाव भाऊ बीन बाळा मेंडेकर मु. आकु रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 9
12173 शाहुवाडी नांदगाव कृष्णा कोंडी पाटील मु. ज्ञानू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 9
12174 शाहुवाडी नांदगाव सुभाना रामा कळेकर मु.चांगुणा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 9
12175 शाहुवाडी नांदगाव लक्षु नाना विच्यारे मु. रखमा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 10
12176 शाहुवाडी नांदगाव केरी बाप गणू रामा खराडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 10
12177 शाहुवाडी नांदगाव नाणी बापु गुज्यापा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 10
12178 शाहुवाडी नांदगाव महेष बाप सुभराव तातोबा खानविलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 10
12179 शाहुवाडी नांदगाव गवरी बाप सादू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 10
12180 शाहुवाडी नांदगाव गंगू बाप भागोजी उमाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 11
12181 शाहुवाडी नांदगाव केरू तुका बाळा जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर nandgon 11
12182 शाहुवाडी