बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका करवीर(जि.प.,ग्रा.प.,को.म.,ना.प., इत्यादी विभाग )

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका धोंडू पांडुरंग सोलकर को.म.न.पा. – अभिलेख विभाग १. जन्‍म-मृत्‍यू नोंद रजिस्‍टर (गाव नमुना-१४) KOP RECORED.pdf
2 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका बाळा कृष्णा पाटील को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
3 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका तुकाराम बाबाजी पाटील को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
4 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका नारायण लक्ष्मण रेणुसे को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
5 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका गणु विठू लोकरे को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
6 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका कृष्णा सातुराव राऊत को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
7 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका दत्तू आनंदा गाळे को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
8 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका रामा भीमरावजी मालवेकर को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
9 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका भाऊ / दत्तू रावजी मापम को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
10 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका रामा पांडू चव्हाण को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
11 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका गोविंदा तुकाराम वडरवसी को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
12 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका गोविंद विठू ढोबळे को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
13 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका बाऊ / भाऊ रामा जाधव को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
14 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका कृष्णा सुभाना माने को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
15 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका दत्तू गोपाळ डोंगरे को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
16 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका आत्माराम बाबू डवर को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
17 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका बाळा गोविंदा शिंदे को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
18 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका अंकुश रामा वाणी को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 1.pdf
19 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका रजनी बाबुराव पास्टे को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 2.pdf
20 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका नंदकुमार मारुतीराव चोरगे को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 3.pdf
21 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका शशिकांत काशिनाथ कुकडे को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 4.pdf
22 करवीर कोल्हापूर महानगरपालिका दत्तू रामा वाडकर को.म.न.पा. -प्राथमिक शिक्षण समिती विभाग २. जनरल रजिस्‍टर KOP SCHOOL BORAD RECORD 5.pdf
23 करवीर द वडगाव (वड्डवाडी) येसबा भिवा मुळीक ग्रामपंचायत जन्ममृत्यु रजिस्टर Gpdwadgaon1.pdf
24 करवीर द वडगाव (वड्डवाडी) कृष्णा गोविंदा मुळीक ग्रामपंचायत जन्ममृत्यु रजिस्टर Gpdwadgaon1.pdf
25 करवीर वाकरे बापू बाबू पाटील ग्रामपंचायत जन्ममृत्यु रजिस्टर Gpvakare1.pdf
26 करवीर वाकरे तुकाराम कृष्णा तोडकर (शंकर) ग्रामपंचायत जन्ममृत्यु रजिस्टर Gpvakare1.pdf
27 करवीर वाकरे तुकाराम कृष्णा तोडकर (शिवाजी) ग्रामपंचायत जन्ममृत्यु रजिस्टर Gpvakare1.pdf
28 करवीर पाचगाव हरी पर्वता पाटील ग्रामपंचायत जन्ममृत्यु रजिस्टर GpPachgaon1.pdf
29 करवीर उंचगाव बयाजी कृष्णा मलकर ग्रामपंचायत जन्ममृत्यु रजिस्टर Gpunchgaon1.pdf
30 करवीर उंचगाव जना भ्र मुकुंदा यादव ग्रामपंचायत जन्ममृत्यु रजिस्टर Gpunchgaon1.pdf
31 करवीर उंचगाव कृष्णा गोपाळा संकपाळ ग्रामपंचायत जन्ममृत्यु रजिस्टर Gpunchgaon1.pdf
32 करवीर उंचगाव ज्ञानू तुकाराम घुणके ग्रामपंचायत जन्ममृत्यु रजिस्टर Gpunchgaon1.pdf