बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका आजरा

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 आजरा बोलकेवाडी लक्ष्मण बिन रखमा सावंत यांची मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  bolkewadi1
2 आजरा बोलकेवाडी आपा बिन नागोजी बोलक्या यासी चंद्री  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  bolkewadi1
3 आजरा बोलकेवाडी लक्ष्मण बिन लिंगू बोलका चंद्री  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  bolkewadi1
4 आजरा बोलकेवाडी रामा बोलक्या यास मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  bolkewadi2
5 आजरा बोलकेवाडी सकमाना सावंत यास मुलगी कोयना  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  bolkewadi2
6 आजरा बोलकेवाडी रामा सदू बोलक्या यास मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  bolkewadi2
7 आजरा बोलकेवाडी केदारी आणापा बोलक्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  bolkewadi3
8 आजरा बोलकेवाडी राणबा परवता पनाळकर यास सानी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  bolkewadi3
9 आजरा बोलकेवाडी कांडू कोम मंगाजी बोलका  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  bolkewadi4
10 आजरा बोलकेवाडी म्हादू माणपा बोलक्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  bolkewadi4
11 आजरा बुरुडे  अकू बाप बाबाजी मासरणकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  burude1
12 आजरा बुरुडे  संत्त्या बाप मऱ्या बागवा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  burude1
13 आजरा बुरुडे  सखोबा बिन जानवा नवार यास जानबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  burude2
14 आजरा बुरुडे  सुभाना जानू बागवा यास नाना महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  burude2
15 आजरा बुरुडे  तुकाराम बाबाजी घेवडा यास लिंगू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  burude3
16 आजरा देवर्डे  येशवंत चाळू पाटील  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६  devrde1
17 आजरा देवर्डे  शेड्या बिन रामा कसेकर {१५ मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६  devrde2
18 आजरा देवर्डे  राणी कोम उमाना अडाव {९० मयत }  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६  devrde2
19 आजरा देवर्डे  तानी कोम गोविंदा वादज्या {२१ मयत }  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६  devrde2
20 आजरा देवर्डे  कासी कोम रामा चाळक्या  {१० मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६  devrde3
21 आजरा देवर्डे  विष्णू बिन रामा रेनका {४५ मयत }  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६  devrde3
22 आजरा देवर्डे  राणू बाप नरसू दिवेकर  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६  devrde4
23 आजरा देवर्डे  बाबू बिन उमाणी आसवला {६५ मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६  devrde4
24 आजरा देवर्डे  कृष्णी कोम तुकाराम पाटील {५५ मयत }  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६  devrde4
25 आजरा देवर्डे  बाळू बिन रोडबा कल्याणकर  {६० मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६  devrde5
26 आजरा देवर्डे  बाबाजी लक्ष्मण माडभगत  {५० मयत }  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde6
27 आजरा देवर्डे  संती बाप बाबाजी बिन जगणु कसलकर              {६ मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde6
28 आजरा देवर्डे  गोपाळा भुजंगा पाटील यांचा मुलगा रामा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde6
29 आजरा देवर्डे  सुभाना बिन आणप्पा शिवगोंडा यासी मुलगी संती {११ मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde6
30 आजरा देवर्डे  साखोबा सावंत पेरणोलीकर यासी मुलगी राणी   महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde6
31 आजरा देवर्डे  रावजी  बिन बापू चाळक्या  यांचा मुलगा नाव हरी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde7
32 आजरा देवर्डे  आप्पा बिन बाबू बाबर यास मुलगा बाबू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde7
33 आजरा देवर्डे  बाळू बिन जोती जाधव राहणार मेढेवाडी यास मुलगा गोविंदा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde7
34 आजरा देवर्डे  बाबू बिन भुजंगाप्पा पाटील मुलगा दाजी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde8
35 आजरा देवर्डे  बहिणी कोम बाबू देवळी ईजला मुलगा रामा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde9
36 आजरा देवर्डे  म्हादू बिन रामा तेजम यास मुलगा धोंडबा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde9
37 आजरा देवर्डे  बाईनी  कोम बाबू देवळी ईजला मुलगा रामा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde10
38 आजरा देवर्डे  म्हादू बिन रामा तेजम यास मुलगा धोंडबा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde10
39 आजरा देवर्डे  दवलू बिन गणू पाटील      {४ मयत }  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde11
40 आजरा देवर्डे  नाव ठेविले नाही रावजी बिन लक्ष्मण कसलकर यासी मुलगी  {७ मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde11
41 आजरा देवर्डे  आप्पा बिन विठू मळेकर यास मुलगा कृष्णा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde11
42 आजरा देवर्डे  चाळू कोम हरी मांगलल्या  {७० मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde12
43 आजरा देवर्डे  भवाना बाबाजी जाधव याचा मुलगा संतू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde12
44 आजरा देवर्डे  मोतू बिन माधू चाळक्या  {२ मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde13
45 आजरा देवर्डे  जानकू बापू तेजम {६० मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde13
46 आजरा देवर्डे  लक्ष्मण बिन जिवाजी पाटील  {५० मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde14
47 आजरा देवर्डे  लक्ष्मण बिन बाळा मळेकर {४५ मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde14
48 आजरा देवर्डे  सिवबा बिन लक्ष्मण जाधव मुलगी हौसी   महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde14
49 आजरा देवर्डे  सिवबा बिन लक्ष्मण जाधव मुलगी  नाव पिरती   महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde15
50 आजरा देवर्डे  सतबा बिन धोंडी प्रभु यास मुलगा कृष्णा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde15
51 आजरा देवर्डे  गवरू बिन तुकाराम पाटील याचा मुलगा तुकाराम  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde16
52 आजरा देवर्डे  रावजी लक्ष्मण कसेकर  याचा मुलगा राणबा   महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde17
53 आजरा देवर्डे  कृष्णा बिन लक्ष्मण  सोल्या {२ मयत }  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde18
54 आजरा देवर्डे  रखमाई कोम बाबू गावडा {५५ मयत }  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde18
55 आजरा देवर्डे  सुभाना बिन बाबू होडग्या याचा मुलगा   महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde18
56 आजरा देवर्डे  बाबू मोतू चाळक्या  यास मुलगी मीरा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde18
57 आजरा देवर्डे  आप्पा बिन बाबू बुगड्या यांची मुलगी चंपी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०२ -१९०६ devrde18
58 आजरा देवर्डे  साळी कोम बाबाजी तेजम (46 मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 devrde19
59 आजरा देवर्डे  लक्ष्मण बिनकोंडी चालक्या यास मुलगा म्हादू महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 devrde19
60 आजरा देवर्डे  धोंडी राऊ कापसीकर यास मुलगा परशा महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 devrde19
61 आजरा देवर्डे  भागी कोम बापू आडाव(26 मयत) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 devrde20
62 आजरा देवर्डे  साळू बिन बाबू सासुलकर पेरनोलीकर यांची मुलगी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 devrde20
63 आजरा देवर्डे  राघू बिन विठू रेडेकर यास मुलगा धोंड्या  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 devrde21
64 आजरा देवर्डे  विठू बिन रामा तेजम यास मुलगा गणू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 devrde21
65 आजरा देवर्डे  बाबाजी रामा मोड्या यास मुलगी राणी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 devrde22
66 आजरा देवर्डे  लक्ष्मण बिन बाळू नारळकर यास मुलगी बायजी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 devrde22
67 आजरा देवर्डे  भारमी कोम रामा केळुसकर(मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde23 
68 आजरा देवर्डे  बाळी कोम संभाजी सोला(मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde24
69 आजरा देवर्डे  तुळसी बाप बाबाजी सासुलकर (मयत  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde25
70 आजरा देवर्डे  विठू बिन धाकू तानवडे (मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde25
71 आजरा देवर्डे  विठू बिन धाकू तानवडे (मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde25
72 आजरा देवर्डे  सीताराम बाबाजी नार्वेकरयांची मुलगी मुक्ती  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde25
73 आजरा देवर्डे  लक्ष्मण उमाना अस्वल्या माद्याळकर यास मुलगी आकू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde25
74 आजरा देवर्डे  विष्णू बाळा भादवणकर(मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde26
75 आजरा देवर्डे  चाळू बहिरू पाटील यासी मुलगी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde26
76 आजरा देवर्डे  राणी बाप बाबाजी लक्ष्मण माडभगत (मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde27
77 आजरा देवर्डे  बाबाजी बिन धाकू सोल्या याचा धोंड्या  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde27
78 आजरा देवर्डे  आपा बिन बापू होड्ग्या(मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde28
79 आजरा देवर्डे  बाबाजी चंद्रोजी तानवडा यास मुलगा बहिरू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde29
80 आजरा देवर्डे  साखोबा बिन खंडू जाधव यास तुकाराम महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde29
81 आजरा देवर्डे  हरी चंद्रोजी तानवडा यांची मुलगी राणी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde30
82 आजरा देवर्डे  धाकू चंद्रोजी तानवडा यास ज्योतिबा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde30
83 आजरा देवर्डे  बरमा साकोबा गोरल्या यास मुलगी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde30
84 आजरा देवर्डे  आपा बिन बापू डोंगरा यास बापू महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde30
85 आजरा देवर्डे  लक्ष्मी उर्फ संती कोम धाकू कल्याणकर (मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde30
86 आजरा देवर्डे  आपा विठोबा मळेकर यांची मुलगी राणी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde30
87 आजरा देवर्डे  बाबाजी बिन लक्ष्मण माडभगत यास लक्ष्मण  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde31
88 आजरा देवर्डे  आपा बिन बाबाजी नाईक यास मुलगा मयत  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde31
89 आजरा देवर्डे  परशा बिन धाकु माडभगत (मयत  ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde31
90 आजरा देवर्डे  आपा बिन बाबाजी नाईक यास मुलगी मयत  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde31
91 आजरा देवर्डे  रामा गोपाळा कसेकर यास गौरी महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde32
92 आजरा देवर्डे  केरू बिन सुभाणा कसेकर यास कृष्णा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde32
93 आजरा देवर्डे  तुकाराम बिन विठू पाटील (मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde33
94 आजरा देवर्डे  राणू बाप साळू मांगल्या(मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde34
95 आजरा देवर्डे  गणू बिन बापू भादवणकर यास राघू महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde34
96 आजरा देवर्डे  नरसू धोंडी दिवेकर याचा मुलगा गोविंदा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde34
97 आजरा देवर्डे  राघू विठू मळेकर यास बाळी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde35
98 आजरा देवर्डे  गोपाळा बिन बाबाजी आडाव (मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde36
99 आजरा देवर्डे  थरू भुजंगा पाटील यास बिरा महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde36
100 आजरा देवर्डे  सखोबा बिन नारू तेजम यास मुलगा नारू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde37
101 आजरा देवर्डे  धोंडी कोम मोतु चालक्या (मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde37
102 आजरा देवर्डे  रावजी बापू चालक्या यास मुलगी मुक्ती  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde37
103 आजरा देवर्डे  आपा सोमा कल्याणकर यास तानी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde38
104 आजरा देवर्डे  सीतारामबापू आडाव यास बाबू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde38
105 आजरा देवर्डे  लक्ष्मण बिन मोतु चालक्या यास मुलगी आकू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde38
106 आजरा देवर्डे  राणबा बिन केदारी रोड्या यास मुलगी आकू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde39
107 आजरा देवर्डे  गोपाळा चंद्रोजी तानवडा यास तुकाराम  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde39
108 आजरा देवर्डे  वाकोबा कुशा दळवी (मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde39
109 आजरा देवर्डे  सुब्या बिन आणा अडाव (मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde39
110 आजरा देवर्डे  नरशा साखोबा गोग्या यांची मुलगी धोंडी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde39
111 आजरा देवर्डे  विठू बिन रामा तेजम यास मुलगी कासी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde40
112 आजरा देवर्डे  कोंडी बिन चंद्रु तानवडा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde41
113 आजरा देवर्डे  आपा बिन रामा बोलका यास मुलगी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde41
114 आजरा देवर्डे  आपा बिन नाईक यास संती  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde41
115 आजरा देवर्डे  धाकू चंद्रोजी तानवडा यास तानी   महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde41
116 आजरा देवर्डे  सुभाना बिन बापू भादवणकर यास कोंड्या  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde41
117 आजरा देवर्डे  कृष्णा बिन बापू चालक्या (मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde42
118 आजरा देवर्डे  भामू कोम मोतू चालक्या (मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde42
119 आजरा देवर्डे  राणी कोम हरी तानवडा (मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde42
120 आजरा देवर्डे  लक्ष्मण बाळू मळेकर यास मुलगा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde42
121 आजरा देवर्डे  ज्योती बिन धाकू तानवडा (मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde43
122 आजरा देवर्डे  राघू कोम गोपाळा कसेकर (मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde43
123 आजरा देवर्डे  सुदी कोम धोंडी दिवेकर (मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde43
124 आजरा देवर्डे  आपा लक्ष्मण मळेकर यांची मुलगी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1891-96 deverde43
125 आजरा देवर्डे  भागू बापू सोल्या(मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde44
126 आजरा देवर्डे  भुजंगा नारू पाष्ट्या(मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde44
127 आजरा देवर्डे  बाबाजी विठू मळेकर आपन्या महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde44
128 आजरा देवर्डे  आपा विठू मळेकर यास मुलगा मयत  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde45
129 आजरा देवर्डे  विठू रामा तेजम यास हरी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde45
130 आजरा देवर्डे  आपा गणू मळेकर यास मुलगा (मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde45
131 आजरा देवर्डे  लक्ष्मण मळेकर यास बाळू (मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde45
132 आजरा देवर्डे  रावजी लक्ष्मण आसब्या (मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde45
133 आजरा देवर्डे  सेवती कोम साखोबा गोल्या महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde45
134 आजरा देवर्डे  रामा कृष्णा हसब्या(मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde45
135 आजरा देवर्डे  सावबा रामा केसरकर याची मुलगी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde46
136 आजरा देवर्डे  आपा पोवार यास मुलगा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde46
137 आजरा देवर्डे  तुकाराम रखमाजी पाटील यास आणी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde47
138 आजरा देवर्डे  आपा बापू होद्ग्या यास बाळी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde47
139 आजरा देवर्डे  यामानी धाकू तानवडा (मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde47
140 आजरा देवर्डे  गोविंदा दादाजी कसलकर  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde47
141 आजरा देवर्डे  कोयना बाप धाकू चाद्रोजी तानवडा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde48
142 आजरा देवर्डे  बायनी बाप बाबजी बापू कसेकर महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde48
143 आजरा देवर्डे  बाबाजी  येरम यांची मुलगी जया महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde48
144 आजरा देवर्डे  बाळू म्हातारा पाटील (मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde49
145 आजरा देवर्डे  भगवंता बाबाजी पाटील (मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde49
146 आजरा देवर्डे  सोनबा राघू बोलका (मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde49
147 आजरा देवर्डे  राघू विठू मळेकर यास संतू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde49
148 आजरा देवर्डे  रामा गोपाळा कसेकर यास संतू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde49
149 आजरा देवर्डे  विठोबा रामा सावंत यास रामा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde49
150 आजरा देवर्डे  जनी बाप लक्ष्मण कसलकर(मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde50
151 आजरा देवर्डे  तुळसी रखमाजी पाटील(मयत )   महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde50
152 आजरा देवर्डे  मैनी बाप कोंडी चंद्रोजी तानवडे  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde50
153 आजरा देवर्डे  कृष्णा लक्ष्मण कसलकर (मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde51
154 आजरा देवर्डे  संती कोम बाप तेजम (मयत ) महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde51
155 आजरा देवर्डे  गणू बापू भादवणकर यास विठी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde51
156 आजरा देवर्डे  बापू आपाजी आडाव यास मंजुळा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde51
157 आजरा देवर्डे  विठोबा धोंडी पाटील यास सानू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde52
158 आजरा देवर्डे  आपा बाबू शेळका यास बाळी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde52
159 आजरा देवर्डे  साखोबा नारू तेजम यास राणी महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-92 deverde52
160 आजरा देवर्डे  संतू बाप राघू विठू मळेकर  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde53
161 आजरा देवर्डे  बाबू रानबा नारवेकर महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde53
162 आजरा देवर्डे  लक्ष्मण गोपाळ कसलकर बायनि  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde53
163 आजरा देवर्डे  गणू बाप चालक्या यास भागोजी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde54
164 आजरा देवर्डे  बाळू धोंडी वासकर यास लक्ष्मण  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde54
165 आजरा देवर्डे  आपा सोमा मालपाणकर यास येरू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde55
166 आजरा देवर्डे  बाबाजी आप आडाव यास सिधू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde55
167 आजरा देवर्डे  धाकू चान्द्रोजो तानवडा यास मुलगी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde55
168 आजरा देवर्डे  सिताराम बाबाजी भादवणकर यास हरी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde55
169 आजरा देवर्डे  सुभाना आपा दळवी यास धोंडी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde56
170 आजरा देवर्डे  लक्ष्मण बाळू मळेकर यास बाळू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde56
171 आजरा देवर्डे  बाबाजी बिरू आगाव यास सोनू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde56
172 आजरा देवर्डे  राघू ज्योती बोलका यास रामा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde56
173 आजरा देवर्डे  लखू यमाजी आडाव यास मुलगी   महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde57
174 आजरा देवर्डे  बाबाजी धाकू बोलका यास मुलगा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde57
175 आजरा देवर्डे  कृष्णा धोंडी पाटील यास मुलगी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde57
176 आजरा देवर्डे  गोदी कोम आपा नवार  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde57
177 आजरा देवर्डे  बापू लक्ष्मण भादवणकर  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde57
178 आजरा देवर्डे  बाबाजी धाकू सोल्या यास मुलगा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde57
179 आजरा देवर्डे  भोवा माद्याळकर  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde57
180 आजरा देवर्डे  बाळू आपा भादवणकर यास मुलगी विठी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde58
181 आजरा देवर्डे  आपा विठू मळेकर यास लिलाबाई महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde58
182 आजरा देवर्डे  कृष्णा धोंडी  पाटील (मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde59
183 आजरा देवर्डे  बाबाजी संतू तेजम यास आकू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde59
184 आजरा देवर्डे  भुजंगा धोंडी पाटील यास मुलगी   महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde59
185 आजरा देवर्डे  भोवाना फाग्ज्या यास मुलगा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde60
186 आजरा देवर्डे  बाया कोम भुजंगा पाटील  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde60
187 आजरा देवर्डे  गंगाजी गोपाळ मळेकर  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde60
188 आजरा देवर्डे  आबा बापू देवरकर यास मुलगी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde61
189 आजरा देवर्डे  राघू बिन विठू मळेकर यास मुलगा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde61
190 आजरा देवर्डे  सुबी कोम बाबाजी आडाव(मयत )  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde62
191 आजरा देवर्डे  कृष्णा धोंडी पाटील यास ज्ञानोबा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde63
192 आजरा देवर्डे  बाळू आपा भादवणकर यास मुलगा   महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde63
193 आजरा देवर्डे  कृष्णा बापू तेजम यास मुलगा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde64
194 आजरा देवर्डे  गणू बापू चंद्क्या यास मुलगा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde64
195 आजरा देवर्डे  गोपाळा भुजंगा पाटील यास मुलगा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde64
196 आजरा देवर्डे  आपा बिन विठू मळेकर यास मुलगी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde64
197 आजरा देवर्डे  भरमी कोम संताजी तेजम  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde65
198 आजरा देवर्डे  नाव नाही हरी चंद्रोजी तानवडा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde65
199 आजरा देवर्डे  आपा सोमा भादवणकर  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde65
200 आजरा देवर्डे  हरी चंद्रोजी तानवडा यास मुलगा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde65
201 आजरा देवर्डे  विठोबा बिन धाकू पाटील  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन 1887-91 deverde66
202 आजरा हात्तीवडे सुबी बाप राघू बिन गणू गिलबिला महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade1
203 आजरा हात्तीवडे संती बाप मर्याप्पा बिन सुभाना पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade1
204 आजरा हात्तीवडे लक्ष्मण बापाचे नाव राणबा बिन लिंगापा कुंभार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade2
205 आजरा हात्तीवडे यशवंता मानाजी गणू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade2
206 आजरा हात्तीवडे बया बापाचे नाव नागोजी बिन संतू चौगला यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade3
207 आजरा हात्तीवडे कासू बापाचे नाव सुभाना आण्णाप्पा खवज्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade3
208 आजरा हात्तीवडे रामा बिन बापू ताबाला महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade3
209 आजरा हात्तीवडे कृष्णापा बिन म्हादू पाटील यास जोती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade4
210 आजरा हात्तीवडे गंगाजी बिन जिवबा खवज्या यास घासू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade4
211 आजरा हात्तीवडे भागोजी आप्पाजी चवान यास मुलगा आपा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade5
212 आजरा हात्तीवडे भागोजी राणोजी सावत यास रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade5
213 आजरा हात्तीवडे बहिरू संतू पाटील यास मुलगी धोंडी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade6
214 आजरा हात्तीवडे सुबाना नरसू होरंबळा यास तुक्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade6
215 आजरा हात्तीवडे जानकू बिन गणू हरेर यास गणू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade7
216 आजरा हात्तीवडे रावजी बाप भिमाणा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade8
217 आजरा हात्तीवडे गणू आपा चऊगला महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade9
218 आजरा हात्तीवडे भिमाना बिन सुभाना पाटील यास मुलगी संपी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade9
219 आजरा हात्तीवडे कोंडी बिन सुभाना कदम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade10
220 आजरा हात्तीवडे रावजी बिन जोती शेटक्या मुलगा सखोबा मैत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade11
221 आजरा हात्तीवडे मसू मानापा कदम राणू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade12
222 आजरा हात्तीवडे आपा बिन अंबाजी पाटील यास मुलगी सुबाई महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade13
223 आजरा हात्तीवडे दत्तू बिन विठू सिंदा हिरलगेकर यास म्हादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade14
224 आजरा हात्तीवडे आप्पा बसंता पाटील यास दाजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  hattivade15
225 आजरा होनेवाडी नाव ठेविले नाही बापाचे नाव बाबाजी बिन लक्ष्मण लाड्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi1
226 आजरा होनेवाडी नाव ठेविले नाही बापाचे नाव आपा केदारी आजगेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi1
227 आजरा होनेवाडी तुळसी बापाचे नाव धोंडी नागोजी सासुलकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi2
228 आजरा होनेवाडी सुद्री बापाचे नाव विठोबा बिन सावबा नावलकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi3
229 आजरा होनेवाडी सखोबा बिन बाबाजी घेवडा यास मुलगा कुमापा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi4
230 आजरा होनेवाडी सखोबा बिन लव्हट्या उत्तुरकर यास मुलगा आपा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi5
231 आजरा होनेवाडी बाबाजी बिन भागाना चवान यास संतोबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi5
232 आजरा होनेवाडी बाबाजी बिन मंगोजी पाटील यास आपा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi5
233 आजरा होनेवाडी राणबा आपाजी कातकर यास आपा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi5
234 आजरा होनेवाडी विठोबा बिन सावबा नावलकर यास अकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi5
235 आजरा होनेवाडी जानकू कोम रामा कातकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi6
236 आजरा होनेवाडी पुंडलिक बिन गणू दऊसकर याची मुलगी जाई  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi7
237 आजरा होनेवाडी सिंदू बिन दुलबाजी कातकर याची मुलगी अऊ महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi8
238 आजरा होनेवाडी आपा बिन जोती मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi9
239 आजरा होनेवाडी बाबाजी बिन आपा पवार यास आपा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi9
240 आजरा होनेवाडी बाबाजी बिन भागापा चवान याची मुलगी सानू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi10
241 आजरा होनेवाडी जिऊबा बिन धनबा शेंड्या यास आपा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi10
242 आजरा होनेवाडी राणबा बिन आपाजी कातकर यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi11
243 आजरा होनेवाडी जोती बिन आपा मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi11
244 आजरा होनेवाडी द्रोपती राणबा आजगेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi11
245 आजरा होनेवाडी रामा बिन बापू जाधव यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi12
246 आजरा होनेवाडी रामा बिन बापू जाधव यास मुलगा मैत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi13
247 आजरा होनेवाडी जोती बिन काळू जाधव याची मुलगी सकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi13
248 आजरा होनेवाडी भागोजी बिन साखोबापा यास मुलगा सखोबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi13
249 आजरा होनेवाडी संतू बिन तुळसापा मुरकुट्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi14
250 आजरा होनेवाडी राणबा बिन चाळू आजगेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi14
251 आजरा होनेवाडी संतू बिन आपा कातकर यास मुलगी लळी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi15
252 आजरा होनेवाडी नाव ठेविले नाही बाप आनंदा बाबाजी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi16
253 आजरा होनेवाडी जोती आपा पाटील यास सुद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi16
254 आजरा होनेवाडी केदारी विठू पाटील यास सिताराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi16
255 आजरा होनेवाडी बाबाजी बाप पांडू सासुलकर यास सिताराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi16
256 आजरा होनेवाडी भिमाणा बिन संतू शेंड्या यास रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi17
257 आजरा होनेवाडी परवता बिन भागाणा चवाण यास बायनी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  honevadi18
258 आजरा कासारकांडगाव    राणी कोम मोतू धुमाळ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav1
259 आजरा कासारकांडगाव    कृष्णा बिन आपा हरेर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav2
260 आजरा कासारकांडगाव    गणू सुतार यास चंद्री  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav2
261 आजरा कासारकांडगाव    चंद्रु बिन कृष्णा पारके मुलगा गणू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav3
262 आजरा कासारकांडगाव    म्हातारा बाबु जाधव यास मुलगी तुळशी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav3
263 आजरा कासारकांडगाव    सखोबा बिन मोतू धुमाळ यास राणी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav3
264 आजरा कासारकांडगाव    गोविंदा मनगुतकर यास मुलगी मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav4
265 आजरा कासारकांडगाव    जोती लिंगू आपा भोसल्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav4
266 आजरा कासारकांडगाव    गोविंदा मनगुतकर यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav4
267 आजरा कासारकांडगाव    म्हादू बिन आबा घाटग्या यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav4
268 आजरा कासारकांडगाव    गणू मसोलीकर यास ईदू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav5
269 आजरा कासारकांडगाव    नाना गावडा यास मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav5
270 आजरा कासारकांडगाव    नाना गावडा यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav5
271 आजरा कासारकांडगाव    बाबाजी दोरुगडा यास मुलगा काडल्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav6
272 आजरा कासारकांडगाव    सित्या बिन सकोबा चाळके यास बायनी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav6
273 आजरा कासारकांडगाव    संता कोम रामा लक्ष्मण दिवेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav6
274 आजरा कासारकांडगाव    दसऱ्या मनगुतकर यास जनी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav6
275 आजरा कासारकांडगाव    आपा कृष्णा पारके यास मुलगा लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav6
276 आजरा कासारकांडगाव    लक्ष्मण बाबाजी गावडा यास मुलगी शांती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav7
277 आजरा कासारकांडगाव    गणू रावजी गुरव यास परबता महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav8
278 आजरा कासारकांडगाव    सुद्रा कशिनाथ गोसावी यास चंद्री  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav8
279 आजरा कासारकांडगाव    बाळा बाबू गोरडकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav8
280 आजरा कासारकांडगाव    गंगू देवळी यास कशि महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav9
281 आजरा कासारकांडगाव    परबा मनगुतकर यास मुलगा पिरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav9
282 आजरा कासारकांडगाव    सखोबा ओमाना जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav9
283 आजरा कासारकांडगाव    संतू यलापा सावंत यास मुलगा थळापा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav10
284 आजरा कासारकांडगाव    गोविंदा मनगुतकर यास मुलगी धोंडी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav11
285 आजरा कासारकांडगाव    सकोबा मोतू धुमाळ राणी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav11
286 आजरा कासारकांडगाव    नाना गावडा यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav11
287 आजरा कासारकांडगाव    गणेश रामा हरेर यास मुलगा गणू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav11
288 आजरा कासारकांडगाव    नाना गावडा याचा  मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav11
289 आजरा कासारकांडगाव    धोंडी गणू गावडा यास राम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav12
290 आजरा कासारकांडगाव    रामा भागोजी दोरुगडा यास धोंड्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav12
291 आजरा कासारकांडगाव    बाळा देसाई यास मुलगा सिताराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav12
292 आजरा कासारकांडगाव    लिंगू सोमा होडग्या यास मुलगी   महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav13
293 आजरा कासारकांडगाव    लक्ष्मण बाबाजी गावडा यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav14
294 आजरा कासारकांडगाव    म्हातारा बाबु जाधव यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav14
295 आजरा कासारकांडगाव    लक्ष्मी कोम चंद्रु मनगुतकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav14
296 आजरा कासारकांडगाव    रामा भागोजी नितवड्या यास मुलगी परगावी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav15
297 आजरा कासारकांडगाव    गंग्या सावबा पारक्या मुलगी तानी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav16
298 आजरा कासारकांडगाव    धोंडी सावबा पारके यास मुलगा जिवबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav16
299 आजरा कासारकांडगाव    गणू लक्ष्मण राव्या यास मुलगी गंगू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kasarkandgav17
300 आजरा किणे भिमाणा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine1
301 आजरा किणे चंदरू बिन लक्ष्मण यास मुलगा धोंडी   महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine1
302 आजरा किणे बापाचे नाव चंदरु बिन मुलगा तुपट  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine2
303 आजरा किणे सुभाना बिन निळू खवज्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine2
304 आजरा किणे चंदरु बिन तुका तुपट मुलगी    महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine2
305 आजरा किणे बाप विठू विन आपाजी केसरकर याचा मुलगा कुंडलिक  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine2
306 आजरा किणे कोंड्या बिन धाकलू गिलबिल्या याची मुलगी बया  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine2
307 आजरा किणे जिअबा बिन लिंगू तुपट यासी मुलगी तुळसी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine2
308 आजरा किणे बाबू कृपा शेंदरकर यास मुलगी सुंदरी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine2
309 आजरा किणे नरसू बिन अंबाजी तुपट यास मुलगा जखाना  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine3
310 आजरा किणे रावजी गिलबिला यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine4
311 आजरा किणे आपाजी बिन रवळू दळवी मुलगा चंद्रु  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine4
312 आजरा किणे राणबा कदम रा साळगाव यास मुलगा रामा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine4
313 आजरा किणे रावजी गिलबिला यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine4
314 आजरा किणे भागू ओम लक्ष्मण केसरकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine5
315 आजरा किणे नाना पाटील रा.देवर्डे  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine5
316 आजरा किणे भुजंगा पाटील यांस मुलगा आपाजी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine5
317 आजरा किणे ताई आडनाव मोरे चनापा मोऱ्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine6
318 आजरा किणे बाबाजी सदू पाटील याची मुलगी सुबी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine6
319 आजरा किणे तात्या बिन रामा केसरकर यास मुलगी आवली   महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine6
320 आजरा किणे किसनापा बिन सुभाना पताड्या याची मुलगी संती  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine6
321 आजरा किणे रामा बिन राणबा कदम रा साळगाव  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine7
322 आजरा किणे नर्सू बिन अंबाजी तुपट महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine7
323 आजरा किणे भिमी बापाचे नाव राणबा नूलकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine7
324 आजरा किणे पुनापा बिन आपाजी रेंबूळकर याची मुलगी भागी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine7
325 आजरा किणे धाकली सेंद्रीकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine8
326 आजरा किणे आई जोगती विठी ईची मुलगा संतू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine8
327 आजरा किणे संतू सेंद्रीकर यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine8
328 आजरा किणे संतू बिन म्हातारा दळवी यास मुलगा गणू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine8
329 आजरा किणे विठी बाप लक्ष्मण गुडोळकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine9
330 आजरा किणे जोती सुभाना पताड्या याची मुलगी तुलसी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine9
331 आजरा किणे आपा नरसू दोरुगडा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine10
332 आजरा किणे जया बाप रामा गुडोळकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine10
333 आजरा किणे संती बाप कृष्णा पताड्या  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine10
334 आजरा किणे सुबी बाप कृष्णा पताड्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine10
335 आजरा किणे बहिरू बिन तुळसापा म्हाकव्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine10
336 आजरा किणे जया बाप रामा गुडोळकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine10
337 आजरा किणे राणबा बिन भिमाना पाटील यास मुलगी बायनी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine11
338 आजरा किणे विठू बाई लक्ष्मण हरेर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine12
339 आजरा किणे सुभाना रेडेकर यास मुलगा रामा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine12
340 आजरा किणे लक्ष्मण जिऊबा अत्याळकर यास मुलगा जोती   महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine12
341 आजरा किणे संतू बिन लिंगू शेद्रीकर यास मुलगी पिरता महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine13
342 आजरा किणे राणबा कदम साळगावकर यास मुलगी गंगू  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine14
343 आजरा किणे सुभाना राणबा जळक्या यास मुलगी धोंडी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine14
344 आजरा किणे रामा कृष्णा गुडोळकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine15
345 आजरा किणे राणी होम मान्या मातल्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine15
346 आजरा किणे गोविंदा रामा गुडोळकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine15
347 आजरा किणे सुभाना जकापा पताड्या  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine16
348 आजरा किणे नरसू राणबा पाटील  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine16
349 आजरा किणे जिऊ कोम लक्ष्मण दळवी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine16
350 आजरा किणे सतबा बिन बाबाजी नूलकर यास मुलगा बाबाजी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine16
351 आजरा किणे चंद्रान बिन लक्ष्मण केसरकर यास मुलगा संतू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine16
352 आजरा किणे आपा बिन भागोजी दळवी याचा मुलगा संतू  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine16
353 आजरा किणे कुमाणा पाटील यास मुलगी अकू  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine16
354 आजरा किणे जिऊबा लिंगू तुपट याची मुलगी गौरी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine16
355 आजरा किणे सकू कोम उमाणा तुपट महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine17
356 आजरा किणे राघोबा लक्ष्मण केसरकर यास मुलगी भागू  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine17
357 आजरा किणे रवळू रामा केसरकर यास मुलगी संती  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine17
358 आजरा किणे सोनी कोम गोविंदा भिकल्या  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine18
359 आजरा किणे गंगाजी सुभाना पताड्या यास मुलगा संतू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine19
360 आजरा किणे चाळू नरेवाड्या रा.लाकुडवाडी मुलगा परशराम. महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine19
361 आजरा किणे बाबू गुडोळकर याची मुलगी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine20
362 आजरा किणे लक्षुमन बिन धोंडी उडग्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine20
363 आजरा किणे नाना खेत्रू पाटील यास मुलगी संती महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine20
364 आजरा किणे लक्ष्मण सुभाना हरेर यास मुलगा जोती महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine20
365 आजरा किणे गंगी बाप राणबा कदम साळगावकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine21
366 आजरा किणे आपा बिन ओमा पाटील सुपेकर येसू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine21
367 आजरा किणे बाबाजी संकु पाटील गौरी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine21
368 आजरा किणे सुभाना यलापा भोगन यास संती महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine22
369 आजरा किणे आपाजी केसरकर आणाजी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine22
370 आजरा किणे धानू जांबळ्या कागणीकर यास मुलगा नरसिंगा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine22
371 आजरा किणे सुंद्री कोम गंगाजी चवान  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine23
372 आजरा किणे बया कोम केसरकरीन महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine23
373 आजरा किणे सुबी यलापा जोगती महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine23
374 आजरा किणे धोंडी रेंबूळकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine23
375 आजरा किणे संतू लोहार यास मुलगा रामा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine23
376 आजरा किणे तात्या बिन उमाना तुपट यास मुलगी गंगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine23
377 आजरा किणे आपा रवळू दळवी यासी मुलगी सुंदरी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine23
378 आजरा किणे आपा बाबाजी नूलकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine24
379 आजरा किणे कृष्णा सुभाना पताड्या यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine24
380 आजरा किणे संतू म्हातारा पाटील महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine24
381 आजरा किणे बापू देसाई यास मुलगा गुंडू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine24
382 आजरा किणे कृष्णा सुभाना पताड्या यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine24
383 आजरा किणे राघू लक्ष्मण केसरकर यास मुलगा लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine24
384 आजरा किणे भानू बाप राघू केसरकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine25
385 आजरा किणे राणी बाप रामा रेंबूळकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine25
386 आजरा किणे सती कोम रामापा गाईंगडा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine25
387 आजरा किणे सतबा रामा रेंबूळकर यास मुलगी राणी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine25
388 आजरा किणे सती कोम रामापा गाईंगडा हिची मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine25
389 आजरा किणे संता कोम रामा गुडोळकर यास मुलगा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine26
390 आजरा किणे सती कोम रामा गुडोळकर यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine26
391 आजरा किणे रवळू सुभाना दळवी यांची मुलगी अन्तु महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine26
392 आजरा किणे रवळू रामा केसरकर यास मुलगा जोती महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine26
393 आजरा किणे सुभाना लिंगोजी तुपट महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine27
394 आजरा किणे धोंडी बाप लक्षुमन हरेर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine27
395 आजरा किणे चंद्रा लक्ष्मण केसरकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine27
396 आजरा किणे पुना कोम अंबाजी तुपट महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine27
397 आजरा किणे तुकाराम बिन रवळू दळवी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine27
398 आजरा किणे धोंडी कोम आपा भातकांड्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine27
399 आजरा किणे आपा भाई भाऊ केसरकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine27
400 आजरा किणे लक्ष्मी कोम रवळू दळवी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine27
401 आजरा किणे चंदू बिन लक्षुमन केसरकर यास मुलगी बया  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine27
402 आजरा किणे संती कोम आपाजी मुस्कुट्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine28
403 आजरा किणे रवळू म्हातारा पाटील महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine28
404 आजरा किणे दाजी लिंगोजी पाटील महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine28
405 आजरा किणे बया बाप चंदू तुपट महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine28
406 आजरा किणे गंगू कोम आपाजी केसरकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine28
407 आजरा किणे गंगाजी बाप विठू आपाजी केसरकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine28
408 आजरा किणे विठू आपा केसरकर यास मुलगा गंगोबा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine28
409 आजरा किणे विठू भागोजी दळवी यास मुलगी बायनी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine28
410 आजरा किणे तात्या केसरकर यास मुलगा गुंडू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine28
411 आजरा किणे लक्ष्मण भागोजी दळवी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine29
412 आजरा किणे सुभाना रेडेकर यास मुलगी गौरा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine29
413 आजरा किणे लक्ष्मण म्हातारा यास मुलगा बहिरू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine29
414 आजरा किणे जयरू बिन लक्ष्मण दंडवत्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine30
415 आजरा किणे सतबा बिन जोती कुंभार महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine30
416 आजरा किणे गंगाजी पताड्या याची मुलगी जया महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine30
417 आजरा किणे सुभाना बिन चाळू वाजोळ्या यास मुलगा बाळा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine30
418 आजरा किणे संतू म्हातारा दळवी अकू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine30
419 आजरा किणे संतू लिंगू रेंबूळकर यास मुलगी कृष्णी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine30
420 आजरा किणे अकू पाटलीन इची मुलगी जनी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine31
421 आजरा किणे विठू आपा केसरकर यास मुलगी धोंडी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine31
422 आजरा किणे लक्षुमन सुभाना पताड्या यास मुलगी तुलसी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine31
423 आजरा किणे कृष्णा सुभाना पताड्या याचा मुलगा ईश्वरा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine31
424 आजरा किणे मुलगी बापाचे नाव चाळू रेवड्या आजगेकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine32
425 आजरा किणे विठू बिन लिंगू सेंद्रीकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine32
426 आजरा किणे चाळू नरेवाडीकर यास मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine32
427 आजरा किणे विश्राम आवडणीकर सरोळी यास मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine32
428 आजरा किणे राणोजी पिराजी कुंभार  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine33
429 आजरा किणे कोंडी सुभाना पताड्या  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine33
430 आजरा किणे विठू भागोजी रेंबूळकर मुलगी सती महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine33
431 आजरा किणे पुनापा आपाजी रेंबूळकर यासी मुलगा विठू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine33
432 आजरा किणे आपा रवळू दळवी यासी मुलगी भागी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine33
433 आजरा किणे राघू लक्ष्मण केसरकर यास मुलगा रामचंद्र महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine33
434 आजरा किणे मुलगी बाप यलापा अणापा महागोंड महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine34
435 आजरा किणे राणबा लिंगू तुपट यास अत्म्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine34
436 आजरा किणे ताई आपा केसरकर यास मुलगी नरसी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine34
437 आजरा किणे आपाजी पुनापा केसरकर मुलगा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine35
438 आजरा किणे विठू भागोजी दळवी यास मुलगा भागोजी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine35
439 आजरा किणे आवकाई कोम आपाजी केसरकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine36
440 आजरा किणे तातोबा भिमापा तुपट यास मुलगी गौरी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine36
441 आजरा किणे कृष्णापा धाकलू गिलबिला महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine37
442 आजरा किणे येसू कोम जिवबा चिमाना रेंबूळकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine37
443 आजरा किणे जिऊबा पताड्या यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine37
444 आजरा किणे जिऊबा चिमण्या यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine37
445 आजरा किणे माया कुमाना तुपट महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine38
446 आजरा किणे गंगी कोम राघू पाटील महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine38
447 आजरा किणे बाली कोम पुनापा रेंबूळकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine38
448 आजरा किणे संगी भागोजी दळवी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine38
449 आजरा किणे रवळू रामा केसरकर यास मुलगा धाकू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine38
450 आजरा किणे भिमा कोम लिंगू रेंबूळकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine39
451 आजरा किणे विठू बिन भागोजी दळवी ताती महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine39
452 आजरा किणे विठू बिन पुनापा रेंबूळकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine39
453 आजरा किणे आपाजी तुपट महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine39
454 आजरा किणे धाकू जाबळ्या यास मुलगा आत्म्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine39
455 आजरा किणे सुभाना बिन राणू जळक्या यास मुलगा राणू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine39
456 आजरा किणे रवळू सुभाना दळवी यास बया  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine39
457 आजरा किणे तात्या रामा केसरकर चेंदरा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine39
458 आजरा किणे जीवनी कोम सुभाना नांदवडेकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine40
459 आजरा किणे रामा भरमा कुंभार महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine40
460 आजरा किणे परशराम लिंगापा कुंभार महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine40
461 आजरा किणे गंगा बाप तुकाराम आनंदा रेंबूळकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine40
462 आजरा किणे सतबा रामा रेंबूळकर यास रवळू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine40
463 आजरा किणे सुबी कोम बरमा सरोळ्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine41
464 आजरा किणे यलापा बिन सुभाना भातकांड्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine41
465 आजरा किणे राणी कोम सुभाना पताड्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine41
466 आजरा किणे गंगाजी रामा बामणा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine41
467 आजरा किणे लक्ष्मण वांजोळ्या यास मुलगी तुळशी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine41
468 आजरा किणे हौशी बाप तात्या हरेर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine42
469 आजरा किणे तुळशी कोम आपा दळवी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine42
470 आजरा किणे सारी कोम सुभाना दळवी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine42
471 आजरा किणे बरमा करीयापा हरेर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine43
472 आजरा किणे जोती सुभाना पताड्या यास मुलगी बायना महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine43
473 आजरा किणे गंगाजी सुभाना पताड्या याची मुलगी तुळशी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine43
474 आजरा किणे गंगाजी बिन राघो शिंदा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine44
475 आजरा किणे गुंडू बिन बाळू देसाई महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine44
476 आजरा किणे तुळी कोम उमाना तुपट महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine44
477 आजरा किणे विठू भागोजी दळवी यास मुलगी धोंडी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine44
478 आजरा किणे हनमंत आपाजी पाटील याचा मुलगा आपा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine44
479 आजरा किणे बाबाजी तुळापा तुपट महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine45
480 आजरा किणे तुळशी बिन सुभाना वाईंगडा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine45
481 आजरा किणे भीमा सुभाना जळक्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine45
482 आजरा किणे धोंडी बाप विठू दळवी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine45
483 आजरा किणे आपाजी मासेवाडीकर यास मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine45
484 आजरा किणे विठू भागोजी दळवी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine46
485 आजरा किणे बाबाजी सखोबा दळवी यास मुलगा लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine46
486 आजरा किणे भानू कोम ओमाना दळवी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine47
487 आजरा किणे कृष्णा सुभाना पताड्या यास जनाबाई महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine47
488 आजरा किणे संत्या वा कोम आप्पाजी दोरुगडे  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine48
489 आजरा किणे गोविंदा विन मोरे कागिनवाडीकर मुलगी धोंडी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine49
490 आजरा किणे विठोबा नागोजी नांदवडेकर यास मुलगी जिऊ  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine49
491 आजरा किणे संतू सावाजी केसरकर यास मुलगा रामा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine49
492 आजरा किणे परशा आपाजी आडया  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine50
493 आजरा किणे लक्ष्मण आपाजी आडया  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine50
494 आजरा किणे संतू लिंगू सेहरकर यास मुलगा नरसू  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine51
495 आजरा किणे लक्ष्मण म्हातारबा गाड्या यास मुलगी बाळी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine51
496 आजरा किणे सतबा बाबाजी नूलकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine52
497 आजरा किणे रामा विरापा अडया यास मुलगा विरापा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine53
498 आजरा किणे संतू अंताजी कामत  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine54
499 आजरा किणे विठू बिरूआपा  केसरकर मुलगा * महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine54
500 आजरा किणे संतू रामा रेबुळकर मुलगी धोंडी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine54
501 आजरा किणे धोंडी बाप तूळजापा पताडा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine55
502 आजरा किणे सुंदरी बाप तात्या केसरकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine55
503 आजरा किणे रामा संतू केसरकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine55
504 आजरा किणे खळू सुभाना दळवी यास मुलगी चंदरी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine55
505 आजरा किणे मर्यापा येमना भातकांडया याची मुलगी विठी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine55
506 आजरा किणे कृष्णा  बाबू केसरकर यास मुलगी विठी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine56
507 आजरा किणे सुभाना चाळू वाजोळे महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine57
508 आजरा किणे अंबाजी जकाना तुपर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine57
509 आजरा किणे आणा तुळया नादवणकर यास मुलगी मुक्ती  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine57
510 आजरा किणे गोविंदा सुभाना दळवी यास मुलगा सुभाना  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine57
511 आजरा किणे जिऊ बाप विठू नांदवडेकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine58
512 आजरा किणे भरमा सतबा नूलकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine58
513 आजरा किणे संती कोम राणबा सुतार  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine59
514 आजरा किणे जानकू कोम लक्सू पताडया  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine59
515 आजरा किणे चंद्री बाप बिठोबा निकम  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine59
516 आजरा किणे वाघ्या लक्ष्मण पताड्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine59
517 आजरा किणे गुंड्या लक्ष्मण पताड्या  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine59
518 आजरा किणे लक्ष्मण आपाजी  रेबुळकर यास मंजुळा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine59
519 आजरा किणे बाबू बेखल्या यास मुलगी चंद्री  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine59
520 आजरा किणे नरसिंगा म्हातारबा दळवी यास मुलगी बाळी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine59
521 आजरा किणे आपा पुनापा केसरकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine59
522 आजरा किणे यली लक्ष्मण पताड्या  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine60
523 आजरा किणे खळू सतबा रेबुळकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine60
524 आजरा किणे रामा हरेर रा.मुरुडे यास मुलगा विश्राम  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine60
525 आजरा किणे चंदरु सुभाना गुडूळकर मुलगी अवनी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine60
526 आजरा किणे कृष्णा नेसरीकर निंगनूरकर यांचा मुलगा खळू  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine61
527 आजरा किणे रामा बिन बाळूसिंदा यास मुलगी बया  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine61
528 आजरा किणे संतू लिंगू सेंदरीकर मुलगा विठू  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine61
529 आजरा किणे बया बाप रामा बाळू सिंदा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine62
530 आजरा किणे मुलगी बाप आपा बाबू केसरकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine62
531 आजरा किणे लक्ष्मण बिन राणोजी वांजोळा यास मुलगी राणी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine62
532 आजरा किणे विठू भागोजी नांदवडेकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine63
533 आजरा किणे रावजी सखोबा वाईगडा यास मुलगा राणबा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine63
534 आजरा किणे सटव्या पारपोलकर यास मुलगी लक्षुमी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine63
535 आजरा किणे येमन्या लक्ष्मण आडया  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine64
536 आजरा किणे राणबा रावजी वाईगडा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine64
537 आजरा किणे जिऊ हणबरीन भोगोलकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine64
538 आजरा किणे राणु बाबू केसरकरीन  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine64
539 आजरा किणे जिऊ कोम लक्ष्मण उंडग्या  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine64
540 आजरा किणे तातोबा रामा केसरकर यास मुलगा रामा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine64
541 आजरा किणे संतू बिन म्हातारबा दळवी यास मुलगा भीमा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine64
542 आजरा किणे सामाजी बिन सुभाना केसरकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine65
543 आजरा किणे मुलगी बाप नरसिंगा आपा दोरुगडा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine65
544 आजरा किणे नरसिंगा आपा दोरुगडा यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine65
545 आजरा किणे नाना राणबा वांजोल्या  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine66
546 आजरा किणे उमाणा जकापा दळवी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर kine66
547 आजरा लाकुडवाडी गंगी कोम आपा तेंडल्या महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi1
548 आजरा लाकुडवाडी लक्ष्मण जोती कुराडया महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi1
549 आजरा लाकुडवाडी बापाचे नांव धनपा आपा गिलबिला  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi1
550 आजरा लाकुडवाडी कृष्णा बाबाजी राऊत महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi2
551 आजरा लाकुडवाडी बाल्या भरमा रेडेकर महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi2
552 आजरा लाकुडवाडी  बया भरमा रेडेकर  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi2
553 आजरा लाकुडवाडी रूपी कोम सदबा गिलबिला महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi2
554 आजरा लाकुडवाडी लिंगू कोम भरमा मो-या महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi2
555 आजरा लाकुडवाडी रामचंद्र देव-या महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi2
556 आजरा लाकुडवाडी बाबाजी बहीम राऊत महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi2
557 आजरा लाकुडवाडी नागू बाप रानबा मो-या  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi2
558 आजरा लाकुडवाडी बाळू बिन खळू मांगल्या  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi2
559 आजरा लाकुडवाडी रखमी बाप व्हल्या धुमाळ महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi2
560 आजरा लाकुडवाडी राणी कोम मायाना गिलबिले महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi3
561 आजरा लाकुडवाडी पार्वती कोम लक्ष्मण सलामवाडया महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi3
562 आजरा लाकुडवाडी नागी बाप सुभाना मांगला महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi4
563 आजरा लाकुडवाडी जवू बाप रामा मानापा गिलबिला महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi4
564 आजरा लाकुडवाडी राऊ बापाचे नांव राघो बिन लिंगापा भारदाळकर महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi5
565 आजरा लाकुडवाडी बया बाप राणबा रामा भादवणकर  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi5
566 आजरा लाकुडवाडी भरमा बाप गंगाजी भरमा मो-या  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi6
567 आजरा लाकुडवाडी नरुसू बिन भिमा कुराड्या  महसूल विभाग मृत्यू नोंद  lakudwadi7
568 आजरा लाकुडवाडी गंगी बाप साखोबा सलमवाडीकर  महसूल विभाग मृत्यू नोंद  lakudwadi7
569 आजरा लाकुडवाडी सुबी बाप राणबा आपाजी मोरे  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi7
570 आजरा लाकुडवाडी राणबा बाप सुभाना देवरकर महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi7
571 आजरा लाकुडवाडी जिऊ बिन बापू भारदाळकर  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi8
572 आजरा लाकुडवाडी बाप रानोजी बिन धोंडी साळूख्या खरोसीदर महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi8
573 आजरा लाकुडवाडी रामा सखोबाबाळू सलामवडकर महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi8
574 आजरा लाकुडवाडी संतू बाप रानबा रामा भादवणकर  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi8
575 आजरा लाकुडवाडी पुजा धाकल्या लांडया महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi9
576 आजरा लाकुडवाडी बाबू बाप बाबाजी विरापा जोंधळया  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi9
577 आजरा लाकुडवाडी करूनी बाप सदमा मो-या महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi10
578 आजरा लाकुडवाडी तुळसी बाप राण्या बिन चाळू बामनया कोट महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi10
579 आजरा लाकुडवाडी भावाना बिन विठू मोरे  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi11
580 आजरा लाकुडवाडी आपा राघु निंगापा आरदाळकर महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi11
581 आजरा लाकुडवाडी राऊ राण्या साळूख्या महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi11
582 आजरा लाकुडवाडी नरसू बाप राणा बिन नरसू कुराडया  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi11
583 आजरा लाकुडवाडी कृष्णापा बापू आरदाळकर यास जिवबा  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi12
584 आजरा लाकुडवाडी सती बाप आकू सुभाना हजारी  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi12
585 आजरा लाकुडवाडी बापू लक्ष्मण सुभाना गिलबिले महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi12
586 आजरा लाकुडवाडी जिऊ सुभाना लिंगापा भादवणकर महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi12
587 आजरा लाकुडवाडी रानबा बाळू सलामडीकर यास देवजी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi13
588 आजरा लाकुडवाडी भागी कोम देवजी कोलगार महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi13
589 आजरा लाकुडवाडी गंगाजी भरमा मो-या यास जोत्या  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi13
590 आजरा लाकुडवाडी बाबाजी बाबू कुराडे महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi14
591 आजरा लाकुडवाडी लक्ष्मण भरमा मोरे यास रानू महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi14
592 आजरा लाकुडवाडी आणापा लक्ष्मण गिलबिला  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi15
593 आजरा लाकुडवाडी गंगाजी मायना गिलबिल्या यास चिमा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi15
594 आजरा लाकुडवाडी अऊ कोम राव्या सलामवाडया महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi15
595 आजरा लाकुडवाडी देवबा राणबा सलामवाडया  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi15
596 आजरा लाकुडवाडी बाळी कोम राणबा सलावाडकर महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi15
597 आजरा लाकुडवाडी धानी कोम आपा आरदाळकर  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi16
598 आजरा लाकुडवाडी पर्वता कोम बहिरू भारदाळकर महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi16
599 आजरा लाकुडवाडी रखम गुडूळकर यास रानी  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi16
600 आजरा लाकुडवाडी नरसी सुभाना आरदाळकर  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi17
601 आजरा लाकुडवाडी संत्या बाबू आरदाळकर  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi17
602 आजरा लाकुडवाडी रामा बिन भरमा करडे यास बायनी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi17
603 आजरा लाकुडवाडी इलजी सतबा मो-या महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi18
604 आजरा लाकुडवाडी बाबाजी बुधपा जोंधळा यास संती  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi18
605 आजरा लाकुडवाडी राण्या संतू कदम यास संती  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi18
606 आजरा लाकुडवाडी भिमा लक्ष्मण मायागा  गिलबिले महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi18
607 आजरा लाकुडवाडी राण्या नरसू  रेडेकर  भिमा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi18
608 आजरा लाकुडवाडी सतबा मो-या याज अकू  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi19
609 आजरा लाकुडवाडी राण्या निंगापा भादवणवडीकर यास भिमा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi19
610 आजरा लाकुडवाडी सुभाना नरसू कुराडया यास कृष्णी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi20
611 आजरा लाकुडवाडी सुभाना आपाजी आरदाळकर यास काळू महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi20
612 आजरा लाकुडवाडी भरमा आपाजी करडया यास सुबी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi20
613 आजरा लाकुडवाडी धाोंडी आपा मांगल्या यास गंगी  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi21
614 आजरा लाकुडवाडी सखोबा बाळू सलामवाउकर यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi22
615 आजरा लाकुडवाडी परबती आणा देसाई महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi23
616 आजरा लाकुडवाडी लक्ष्मण भरमा मो-या यास  जया  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi23
617 आजरा लाकुडवाडी भिमा सुभाना करडे गंगाजी  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi23
618 आजरा लाकुडवाडी मनया सुभाना सलालवाडीकर  यास गुंडया  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi24
619 आजरा लाकुडवाडी बाळू काळू यादव यास सुबी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi25
620 आजरा लाकुडवाडी संतू बिन मानापा गिलबिल्या राण्या  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi25
621 आजरा लाकुडवाडी बाबाजी सुंभाना जोंधळा अकू महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi25
622 आजरा लाकुडवाडी गंगाजी मानपा गिलबिल्या मयत महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi25
623 आजरा लाकुडवाडी गौरी बाप गंगाजी गिलबिला  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi26
624 आजरा लाकुडवाडी खळू गूडूळकर यास मुलगी  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi26
625 आजरा लाकुडवाडी बळी कोम रानबा धोंडी साळुखे महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi26
626 आजरा लाकुडवाडी रामा मायापा गिलबिला यास चंडी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi26
627 आजरा लाकुडवाडी खळू कृष्णा गूडूळकर यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi26
628 आजरा लाकुडवाडी विठू भरमा मो-या यास सुब्या  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi26
629 आजरा लाकुडवाडी राण्या बिन खळू मांगल्या यास जोती महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi27
630 आजरा लाकुडवाडी रामा आपा लांडया यास भागी  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi27
631 आजरा लाकुडवाडी रखमा तातोबा भादवणकर यास दुली महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi27
632 आजरा लाकुडवाडी रानबा नरसू कुराळे यास मुलगा बाबाजी  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi28
633 आजरा लाकुडवाडी सातबा भरमा मो-या यास संत्या महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi28
634 आजरा लाकुडवाडी बायाना बापू आरदाळकर  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi28
635 आजरा लाकुडवाडी राणबा बिन संतू गिलबिल्या महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi28
636 आजरा लाकुडवाडी संतू खळू मांगल्या यास मुलगा  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi29
637 आजरा लाकुडवाडी संतू खळू मांगल्या यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi29
638 आजरा लाकुडवाडी लक्ष्मण बिन मायाना गिलबिल्या यास राण्या महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi29
639 आजरा लाकुडवाडी म्हादू भाक्काना पळसुनकर महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi29
640 आजरा लाकुडवाडी राणबा रेडेकर यास अणा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi29
641 आजरा लाकुडवाडी भरमा सुभाना रेडेकर यास जोत्या महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi30
642 आजरा लाकुडवाडी संत्या सतबा मो-या  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi30
643 आजरा लाकुडवाडी राणबा रामा भादवणकर यास गवरी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi30
644 आजरा लाकुडवाडी सुभाना आपाजी आरदाळकर यास गंगा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi31
645 आजरा लाकुडवाडी सुभाना आपाजीआरदाळकर यास गवरी  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi31
646 आजरा लाकुडवाडी सुभाना नरसू कुराडया यास सोनी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi31
647 आजरा लाकुडवाडी संतू रानबा मांगल्या  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi31
648 आजरा लाकुडवाडी लक्ष्मण भरमा मो-या यास भरमा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi31
649 आजरा लाकुडवाडी मैना कोम आपा मो-या महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi31
650 आजरा लाकुडवाडी यमाजी खळू मांगल्या याची मुलगी चिमी  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi31
651 आजरा लाकुडवाडी बाबाजी बापू जोंधळया यास अकू महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi32
652 आजरा लाकुडवाडी तुका सुभाना रेडेकर यास बया  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi32
653 आजरा लाकुडवाडी सत्या बिन मान्या गिलबिल्या यास धोंडया  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi32
654 आजरा लाकुडवाडी तुळसी कोम सुभाना जूधळया  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi33
655 आजरा लाकुडवाडी लक्ष्मण मायाना गिलबिला यास नाना महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi33
656 आजरा लाकुडवाडी संतू खळू मागल्या लक्ष्मण  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi33
657 आजरा लाकुडवाडी रामा माया गिलबिला यास गवरी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi33
658 आजरा लाकुडवाडी भिमा अरसापा कुराडया यास कृष्णी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi33
659 आजरा लाकुडवाडी गंगाजी बरमा मोरे बाळया महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi34
660 आजरा लाकुडवाडी जिवन्या बापू मांगल्या यास चाघ्या महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi34
661 आजरा लाकुडवाडी रामा आपा पुंडपळ यास संतू महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi34
662 आजरा लाकुडवाडी उमाजी मोरगावकर यास सती महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi34
663 आजरा लाकुडवाडी कृष्णा बाळू आरदाळकर यास आकी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi34
664 आजरा लाकुडवाडी रखमा तातोबा भादवणकर यास धोंडी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi35
665 आजरा लाकुडवाडी सतबा भोवाना मो-या यास धोंडी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi35
666 आजरा लाकुडवाडी राणबा रवळू मांगल्या यास राणी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi35
667 आजरा लाकुडवाडी रामा हरी लोखंडया यास हरी  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi35
668 आजरा लाकुडवाडी राघू बिन लिंगापा आरदाळकर यास रामा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi35
669 आजरा लाकुडवाडी रवळू कृष्णापा गुडूळकर यास मुलगा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi35
670 आजरा लाकुडवाडी संती आपा सावंती ‍ महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi36
671 आजरा लाकुडवाडी चाळू जिवन्या मांगल्या  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi36
672 आजरा लाकुडवाडी धोंडया बापू देवरकर राणबा  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi36
673 आजरा लाकुडवाडी गंगाजी बिन मायापा गिलबिल्या यास महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi36
674 आजरा लाकुडवाडी सुंदरी बाबाजी जोंधळा महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi37
675 आजरा लाकुडवाडी जोती कृष्णा जोंधळा यास आपा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi37
676 आजरा लाकुडवाडी रानबा चाळू बामन्या कोटकर यास सुदा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi37
677 आजरा लाकुडवाडी राणबा देवरकर  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi38
678 आजरा लाकुडवाडी बया बाप तुका रेडेकर  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi38
679 आजरा लाकुडवाडी महादू आपाजी नरेवाडया यास रूपाना महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi38
680 आजरा लाकुडवाडी रावजी जानकू पाटील यास संती  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi38
681 आजरा लाकुडवाडी गौरी बाप राणबा देवरकर  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi38
682 आजरा लाकुडवाडी जोती भरमा रेडेकर  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi38
683 आजरा लाकुडवाडी विठू बिन बरमा मो-या यास गवरी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi39
684 आजरा लाकुडवाडी सुभाना नरसू कुराडया यास साळू महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi39
685 आजरा लाकुडवाडी रामा भावाना मो-या यास काशी  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi40
686 आजरा लाकुडवाडी आपा संतू इंपल यास रामा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi40
687 आजरा लाकुडवाडी आपाा बापू मांगल्या महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi40
688 आजरा लाकुडवाडी जिवी बाप ईश्वरा देवरकर  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi41
689 आजरा लाकुडवाडी सुभाना बापू मांगल्या यास उमी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi41
690 आजरा लाकुडवाडी जिवन्या बापू मांगल्या यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi41
691 आजरा लाकुडवाडी जिवन्या बापू मांगल्या यास मुलगा  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi41
692 आजरा लाकुडवाडी राण्या नरसापा रेडेकर यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi41
693 आजरा लाकुडवाडी सुभाना आपाजी आरदाळकर यास अकू  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi42
694 आजरा लाकुडवाडी राणबा रामा दिवेकर यास अकी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi42
695 आजरा लाकुडवाडी सुभाना देवजी गावडा यास राण्या महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi42
696 आजरा लाकुडवाडी बहिरू लक्ष्मण  धुमाळया  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi43
697 आजरा लाकुडवाडी लक्ष्मण बिन भरमा मोरे यास कृष्णी  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi43
698 आजरा लाकुडवाडी लक्ष्मण मायाना गिलबिल्या यास गवरी  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi43
699 आजरा लाकुडवाडी लिंगापा सुभाना रेडेकर यास सती महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi44
700 आजरा लाकुडवाडी वाकोजी जोती यादव महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi44
701 आजरा लाकुडवाडी संतू खळू मांगल्या यास रामा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi44
702 आजरा लाकुडवाडी तातोबा रखमा देवरकर  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi45
703 आजरा लाकुडवाडी गंगा कोम राणबा कुराडा  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi45
704 आजरा लाकुडवाडी रामा संतू मांगल्या  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi45
705 आजरा लाकुडवाडी धोंडया बापू देवरकर संती  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi45
706 आजरा लाकुडवाडी लक्ष्मण तायापा पाटील यास गंगी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi45
707 आजरा लाकुडवाडी यलापा  रवळू मांगल्या कृष्णी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi45
708 आजरा लाकुडवाडी जिवन्या बापू मांगल्या धोंडी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi45
709 आजरा लाकुडवाडी रानबा रवळू मांगल्या भिमा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi46
710 आजरा लाकुडवाडी सुभाना यमाजी लांडया संती महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi46
711 आजरा लाकुडवाडी अपा बाबाजी हणमंतवाडीकर यास मुलगी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi46
712 आजरा लाकुडवाडी रखमा तातोबा देवरकर यास तातोबा  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi46
713 आजरा लाकुडवाडी रामा मायाणा गिलबिलायिास बाबू महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi46
714 आजरा लाकुडवाडी धोंडी बाप रखमा देवरकर महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi46
715 आजरा लाकुडवाडी आपा संतू तोंडल्या  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi46
716 आजरा लाकुडवाडी रामा आपाजी पुंडपळ ‍ यास मुलगा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi47
717 आजरा लाकुडवाडी जईराम बुध्दापा जोधळा महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi47
718 आजरा लाकुडवाडी बाबू रामा गिलबिल्या  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi48
719 आजरा लाकुडवाडी रामा आपा लोखंडया यास मुलगी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi48
720 आजरा लाकुडवाडी आपा राणबा मो-या यास सुभाना महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi49
721 आजरा लाकुडवाडी सटवा लक्ष्या गडकरी  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi50
722 आजरा लाकुडवाडी खळू कृष्णापा गुडूळकर संती महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi50
723 आजरा लाकुडवाडी सुभाना नरसू कुराडया यास काशी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi50
724 आजरा लाकुडवाडी बाळू काळोजी आरदाळकर यास संतू महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi50
725 आजरा लाकुडवाडी खंडू भागोजी भादवणकर यास इली महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi50
726 आजरा लाकुडवाडी जोती बुध्दापा जोंधळा यास मुलगा मयत महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi51
727 आजरा लाकुडवाडी जोती बुध्दापा जोंधळा यास मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi51
728 आजरा लाकुडवाडी जोती बुध्दापा जोंधळा यास मुलगा मयत महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi51
729 आजरा लाकुडवाडी जोती बुध्दापा जोंधळा यास मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi51
730 आजरा लाकुडवाडी सुंदरी बाप राणबा कुराडया  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi52
731 आजरा लाकुडवाडी विठू बरमा मोरे यास गंगी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi52
732 आजरा लाकुडवाडी सुभाना आपा जोंधळा  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi52
733 आजरा लाकुडवाडी राण्या खळू मांगल्या यास गोपाळा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi53
734 आजरा लाकुडवाडी भाऊ रामा आरदाळकर यास चंद्री महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi53
735 आजरा लाकुडवाडी बाळा कोम नागेाजी शिंदा महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi54
736 आजरा लाकुडवाडी गंगाजी मानापा गिलबिल्या यास विठया महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi54
737 आजरा लाकुडवाडी लक्ष्मण मानपा गिलबिल्या यास राणबा  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi54
738 आजरा लाकुडवाडी भिमा नरसू कुराडया मुलगी गवरी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi55
739 आजरा लाकुडवाडी यल्या खळू मांगल्या यास कन्या महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi55
740 आजरा लाकुडवाडी तुळशी यल्लापा मांगल्या महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi56
741 आजरा लाकुडवाडी बापू रानबा देवरकर  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi56
742 आजरा लाकुडवाडी आपा सुभाना जोंधळया यास चंद्री  महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi56
743 आजरा लाकुडवाडी जिवबा बिनबापू मांगल्या यास तानी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi56
744 आजरा लाकुडवाडी बयाकोम केदारी चोरगा महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi57
745 आजरा लाकुडवाडी जोती सिदापा जोंधळा महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi57
746 आजरा लाकुडवाडी बाबाजी आपाजी नरवाडा महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi57
747 आजरा लाकुडवाडी जिवन्या बापू मांगल्या महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi57
748 आजरा लाकुडवाडी बायनी कोम आपा गावडा महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi57
749 आजरा लाकुडवाडी आपा काळोजी अर्दाळकर महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi58
750 आजरा लाकुडवाडी कमळीबाप रामा सलामवाडया महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi59
751 आजरा लाकुडवाडी तुळसी बाप आपा फडके महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi60
752 आजरा लाकुडवाडी सती राघू आरदाळकर महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi60
753 आजरा लाकुडवाडी सती राणबा गिलबीले महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi60
754 आजरा लाकुडवाडी सुभाना गंगाजी मोरे यास धोंडी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi60
755 आजरा लाकुडवाडी मंगाजी लक्ष्मण पळसूनकर महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi61
756 आजरा लाकुडवाडी लक्ष्मण धुळाप्पा शिंदे तानी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi61
757 आजरा लाकुडवाडी सखाराम परशराम पुंडपळ यास कृष्णा महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi61
758 आजरा लाकुडवाडी जोती राणबा रेडेकर संती महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi62
759 आजरा लाकुडवाडी बाबू गंगाजी मोरे यास सतू महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi62
760 आजरा लाकुडवाडी बायनी कोम बापू देवरकर महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi63
761 आजरा लाकुडवाडी कोंडी कोम कुमाना देवरकर महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi63
762 आजरा लाकुडवाडी सुभाना नाना देवरकर महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi64
763 आजरा लाकुडवाडी लक्ष्मी कोम संतू कुराडया  महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi64
764 आजरा लाकुडवाडी राणबा गंगाजी गिलबील्या यास तुळसी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi64
765 आजरा लाकुडवाडी राणबा नरसाप्पा कुराडा महसूल विभाग मुत्यू नोंद lakudwadi65
766 आजरा लाकुडवाडी निंगापा राघो आरदाळकर यास मुलगी धोंडी महसूल विभाग जन्म नोंद lakudwadi65
767 आजरा मेंढोली बाबू यलापा सिंत्र्या यास सुबी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi1
768 आजरा मेंढोली बाल्या मुलापा नाईक यास गणू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi1
769 आजरा मेंढोली लखू बिन सुभाना मुंगुरवाडीकर यास मुलगी यसू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi1
770 आजरा मेंढोली सोमा बिन रावजी वरेकर मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi1
771 आजरा मेंढोली सुभाना कृष्णा जोशीलकर यास सावदी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi1
772 आजरा मेंढोली गणु बिन आपाजी पोवार यास ताराबाई  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi1
773 आजरा मेंढोली येल्लापा बिन लक्षा घाटग्या यास तातोबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi1
774 आजरा मेंढोली जिवन्या आपा हरेर हरेर यास गणू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi2
775 आजरा मेंढोली बाबाजी भागोजी जाधव चंद्रा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi2
776 आजरा मेंढोली बाईनी बाप बाबू यलापा सित्र्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi3
777 आजरा मेंढोली जिवबा बिन तुळसापा नांदवडेकर यास तुळसापा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi4
778 आजरा मेंढोली नरया संतू कोकीतकर यास मुलगी सुंद्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi4
779 आजरा मेंढोली आपा सखोबा आरदाळकर यास मरगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi4
780 आजरा मेंढोली सुभाना बिन भागू नांदवडेकर यास नरसू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi4
781 आजरा मेंढोली जानकू कोम सखोबा गाईगडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi5
782 आजरा मेंढोली सकू-राघू नागू नांदवडकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi5
783 आजरा मेंढोली मोतू बिन धानजी घेवडा यास सुंदरी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi6
784 आजरा मेंढोली मंगा बिन राणबा कातकर यास लक्षण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi6
785 आजरा मेंढोली धोंडी गोविंदा नांदवडेकर यास मुलगा चंद्रया  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi6
786 आजरा मेंढोली लिंगोजी सुभाना शिंत्र्या यास कृष्णी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi6
787 आजरा मेंढोली संत्या लिंगुजी गणू भादवणकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  mendholi7
788 आजरा सुळेरान  परबता आपा गावडा यास मुलगी बया  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran1
789 आजरा सुळेरान  बाबाजी आपा गावडा याची मुलगी गोदी  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran1
790 आजरा सुळेरान  साकू दादू गावडा यास मुलगी मैनी  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran1
791 आजरा सुळेरान  बाबल्या नवार याची मुलगी चिमणी  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran2
792 आजरा सुळेरान  आपा लक्ष्मण सावंत मुलगी राई  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran2
793 आजरा सुळेरान  गणू आपाजी हजाम यास मुलगा सना  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran2
794 आजरा सुळेरान  गवरु कृष्णा गावडा याची मुलगी जया  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran3
795 आजरा सुळेरान  भागोजी आपा शेटगा  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran4
796 आजरा सुळेरान  पांडू बिन धोंडी पाटकर चंद्री  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran4
797 आजरा सुळेरान  आपा भागोजी चौकुळकर याची मुलगी बाळी  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran4
798 आजरा सुळेरान  न्हानू बिन भिकू आडूरा याची मुलगी विठी  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran5
799 आजरा सुळेरान  राघू राघू बिन रामा कानुरकर याचा मुलगा रामा  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran6
800 आजरा सुळेरान  तात्या बिन विश्राम सावंत मुलगी जया  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran7
801 आजरा सुळेरान  सखोबा रामा मोरजकर याची मुलगी तानी  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran7
802 आजरा सुळेरान  धोंडी धाकू घाटकर यास मुलगी कृष्णी  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran8
803 आजरा सुळेरान  सटवापा आपा मोरुस्कर गणू  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran8
804 आजरा सुळेरान  आपा लक्ष्मण सावरकर यास मुलगी तानी  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran8
805 आजरा सुळेरान  आपा जणू तांबेकर यास मुलगी अंबी  महसूल  जन्म मृत्यू रजिस्टर  suleran8
806 आजरा सिरसंगी नाव ठेविले नाही बापाचे नाव भागोजी बिन देमाना कोकितकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi1
807 आजरा सिरसंगी नाव ठेविले नाही बापाचे नाव म्हादू बाबू टकेकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi2
808 आजरा सिरसंगी म्हादू बिन मरगू कोकीतकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi2
809 आजरा सिरसंगी कासी बापाचे नाव संतू दळवी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi2
810 आजरा सिरसंगी नाव ठेविले नरु बिन देसाई महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi3
811 आजरा सिरसंगी नाव ठेविले आपाजी बिन जोती आस्वला महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi4
812 आजरा सिरसंगी नाव ठेविले नाही आपाजी मुळीक महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi4
813 आजरा सिरसंगी परवतिकोम भागोजी दळवी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi6
814 आजरा सिरसंगी जिऊ कोम माहादू कोकितकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi6
815 आजरा सिरसंगी बाप धकाला दळवी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi6
816 आजरा सिरसंगी राणु बिन पुद्ल्या  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi7
817 आजरा सिरसंगी काऊ बिन संतू दळवी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi7
818 आजरा सिरसंगी सुभाना बिन सतबा गावडा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi7
819 आजरा सिरसंगी कृष्णा बिन मानापा पताड्या  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi8
820 आजरा सिरसंगी सुबी बाप जोती कोकितकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi9
821 आजरा सिरसंगी यलापा धोंडी पोवार  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi10
822 आजरा सिरसंगी आपा रामा कुंभार यास मुलगा मानापा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi11
823 आजरा सिरसंगी धोंडी संतू कोकीतकर यास मुलगी कासी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi12
824 आजरा सिरसंगी रामा बाबू चौगुला यास मुलगा गणू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi13
825 आजरा सिरसंगी संती कोकीतकरीन इमला मुलगी सुबी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi13
826 आजरा सिरसंगी संतू जयराम चौगुला यास मुलगी भिमी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi14
827 आजरा सिरसंगी संतू बापू कुंभार यास मुलगी अऊ महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi15
828 आजरा सिरसंगी सदू बिन विठोबा देसाई यास मुलगा विठोबा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi15
829 आजरा सिरसंगी लक्ष्मण बिन बाबू कुंभार याचा मुलगा तातोबा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi15
830 आजरा सिरसंगी बया कोम नाना आजरेकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi16
831 आजरा सिरसंगी लक्षुमन संतू नाईक यास भाग्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi17
832 आजरा सिरसंगी विष्णू गणू बुडक्या यास मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi17
833 आजरा सिरसंगी भागोजी गिलबिले यास मुलगा गणू  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi17
834 आजरा सिरसंगी विश्राम आपा यलगार यास मुलगा आपा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi18
835 आजरा सिरसंगी सुभाना धोंडी दळवी यास मुलगी अकू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi19
836 आजरा सिरसंगी संतू सखोबा पेडणेकर यास मुलगी जना महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi19
837 आजरा सिरसंगी अऊ बाप बापू येमा चौगुला महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi20
838 आजरा सिरसंगी यमाजी किसणा पताड्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi20
839 आजरा सिरसंगी संतू नाईक यास मुलगा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi20
840 आजरा सिरसंगी धोंडी संतू कोकीतकर यास मुलगी गोदी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi20
841 आजरा सिरसंगी जिन्या बिन बळवंत देसाई यास मुलगा बायना  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi20
842 आजरा सिरसंगी गोदी बाप धोंडी संतू कोकीतकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi21
843 आजरा सिरसंगी संतू पेडणेकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi21
844 आजरा सिरसंगी लक्षुमी कोम रावजी देसाई  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi21
845 आजरा सिरसंगी धुळ्या बाबू कुंभार यासी मुलगी चंद्री महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi21
846 आजरा सिरसंगी चाळू गेद्या होडगा यास मुलगी गौरी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi21
847 आजरा सिरसंगी गणू आपाजी यलगार यास मुलगी सुंदरी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi21
848 आजरा सिरसंगी भागोजी येमाना कोकीतकर यास मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi22
849 आजरा सिरसंगी भागोजी येमाना कोकीतकर यास मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi22
850 आजरा सिरसंगी पांडू पिवत्या देसाई महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi23
851 आजरा सिरसंगी अकू कोम आपा चौगुला  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi24
852 आजरा सिरसंगी बाळाबाई बाप नाना देसाई महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi24
853 आजरा सिरसंगी लंकू सुभाना कोकितकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi24
854 आजरा सिरसंगी रामू बिन ओमा चौगुला यास अकू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi25
855 आजरा सिरसंगी संतू धाकलू देसाई यास मुलगी अऊशी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi25
856 आजरा सिरसंगी अकू कोम रामा देसाई महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi26
857 आजरा सिरसंगी लक्ष्मण बिन सुभाना कोकितकर यास मुलगी विठी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi26
858 आजरा सिरसंगी अकू बाप संतू कुंभार महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi27
859 आजरा सिरसंगी सटव्या विठोबा नि देसाई यास मुलगी विठी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर sirsangi27
860 आजरा सुलगाव बाघ्या बिन बापू कसल्या रामा  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav1
861 आजरा सुलगाव जयराम बिन जानू खवऱ्या महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav2
862 आजरा सुलगाव आपा सोमाजी देसाई बापू महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav2
863 आजरा सुलगाव गणू बिन जानु खवऱ्या महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav3
864 आजरा सुलगाव सुबा बिन बयाजी दोरुगडा  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav3
865 आजरा सुलगाव राघोबीन सोमाजी देसाई  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav3
866 आजरा सुलगाव जणू चाळू खवरे मुलगा सित्या महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav3
867 आजरा सुलगाव तूळसी बाप संतू गिलबिले महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav4
868 आजरा सुलगाव रामा जिता जोशी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav4
869 आजरा सुलगाव विठोबा बिन सोमाजी देसाई सुद्री महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav5
870 आजरा सुलगाव यशबा बिन बाबू जोशीलकर मुलगी सती महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav6
871 आजरा सुलगाव आपा बिन सोमा देसाय राघो महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav7
872 आजरा सुलगाव बयाजी रायापा डोंगऱ्या मुलगा गंगाजी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav8
873 आजरा सुलगाव बाळा बिन आपा डोंगरा मुलगा संभा  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav9
874 आजरा सुलगाव रखमी जी देसाई राजा महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav9
875 आजरा सुलगाव सुभाना बिन कुंभार यास नानी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav10
876 आजरा सुलगाव बाप सखू रावू कसलकर महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav11
877 आजरा सुलगाव बाप जणू खवऱ्या महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav12
878 आजरा सुलगाव लिंगू बाबू सावंत  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav12
879 आजरा सुलगाव मोत्या बिन डोंगऱ्या मुलगी नानी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav13
880 आजरा सुलगाव लिंगू बाबू सावंत सखाराम महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav13
881 आजरा सुलगाव यशा बाबू जी जोशी मुलगा बाबू  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav14
882 आजरा सुलगाव संतू राणोजी कसलकर म्हादू  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav14
883 आजरा सुलगाव वाघ्या बिन धोंडी सिंदा मुलगी सती महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav14
884 आजरा सुलगाव राघो बिन बाळा आंबरुसकर महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav15
885 आजरा सुलगाव जाणू बिन चाळू खवऱ्या यास गवरी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav15
886 आजरा सुलगाव बयाजी बिन रायापा डोंगऱ्या यास मुलगी मुक्ता महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav15
887 आजरा सुलगाव गवरी बाप जणू खवऱ्या महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav16
888 आजरा सुलगाव तानी बाप राघू देसाय महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav16
889 आजरा सुलगाव बाबाजी धोंडी गिलबिल्या यास लक्ष्मण महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav17
890 आजरा सुलगाव जानू चाळू खवऱ्या यास नाना  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav18
891 आजरा सुलगाव जानू चाळू खवऱ्या मुलगा जयराम महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav19
892 आजरा सुलगाव सखाराम लिंगू सावत महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav20
893 आजरा सुलगाव कृष्णा बाळू जोशी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav20
894 आजरा सुलगाव लिंगू बाबू  सावंत महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav20
895 आजरा सुलगाव कृष्णा बाबू जोशी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav20
896 आजरा सुलगाव मारुती लिंगू सावंत महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav21
897 आजरा सुलगाव लिंगू बाबू सावंत  मुलगी कृष्णा महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav21
898 आजरा सुलगाव येसू बाबाजी कदम यास कृष्णा महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  sulgav22
899 आजरा वेळवट्टी विठोबा म्हादू केसरकर यास मुलगा मयत महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  velvtti1
900 आजरा वेळवट्टी कृष्णा सुभाना कासला यास मुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  velvtti2
901 आजरा वेळवट्टी राणू धोंडी येसादा मडिलगेकर यास मुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  velvtti3
902 आजरा वेळवट्टी अपाजी पाटील यास मुलगी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  velvtti4
903 आजरा वेळवट्टी तात्या धोंडी निअग्रा यास मुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  velvtti5
904 आजरा वेळवट्टी सखोबा म्हादू केसरकर यास मुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  velvtti5
905 आजरा वेळवट्टी बाळा बापू गावडा यास मुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  velvtti6
906 आजरा वेळवट्टी राघू बिन धोंडी देसाई यास मुलगा गोविंदा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  velvtti6
907 आजरा वेळवट्टी भागोजी रामा गोरे रामा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  velvtti6
908 आजरा वेळवट्टी गोविदा शिंदे मोगोली यास मुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  velvtti6
909 आजरा वेळवट्टी चंदू बिन जिवबा राव्या महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  velvtti7
910 आजरा येमेकोंड अबा गंगी पाटलीन ईची मुली महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  yemekond1
911 आजरा येमेकोंड कृष्णा बिन भरमा कुराडया यास मुलगी भिमी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  yemekond1
912 आजरा येमेकोंड तुका बिन लिंगू होडगा यास आपा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  yemekond2
913 आजरा येमेकोंड सुभाना बिन मशा कुराडया गवरी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  yemekond3
914 आजरा येमेकोंड लिंग्या जळापा जाधव यास जळापा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  yemekond3
915 आजरा येमेकोंड वाकोजी रामा होडगा यास दाजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  yemekond3
916 आजरा येमेकोंड तुका बिन लिंगू होडगा यास पिरती महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  yemekond3
917 आजरा येमेकोंड संतू बिन जानू गाड्या यास दाजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  yemekond3
918 आजरा येमेकोंड धोंडी बिन संतू होडग्या यास मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  yemekond4
919 आजरा येमेकोंड नाव ठेविले नाही धोंडी बिन संतू होडगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  yemekond4
920 आजरा येमेकोंड रामा बिन शिंदा यास मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  yemekond4
921 आजरा येमेकोंड बाबू बिन आपा होडगा बापू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  yemekond5
922 आजरा येमेकोंड लक्ष्मण बिन जोती होडगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  yemekond6
923 आजरा येमेकोंड रामा आपा जाधव यास अकू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  yemekond7
924 आजरा आवंडी  तुकबा बिन आपाजी फगरया यास मुलगी बाळी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  avandi1
925 आजरा आवंडी  चिमी कोम आपा बैलूरकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  avandi2
926 आजरा आवंडी  यमी कोम बाळा दोरुगडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  avandi3
927 आजरा एरंडोल मुलाचे नाव ठेविले नाही बाप आपा बिन धोडी चवाण महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol1
928 आजरा एरंडोल बाळी कोम बाबाजी गावडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol2
929 आजरा एरंडोल मुलीचे नाव ठेविले नाही बाप गोविंदा बिन केदारी अतिकरी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol3
930 आजरा एरंडोल रामा बाप गणू बिन लक्ष्मण कुभार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol4
931 आजरा एरंडोल रामा बाप रापा बिन सुभाना खराड्या महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol4
932 आजरा एरंडोल धोड्या बाप गोपाळ बिन शंभू यडडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol4
933 आजरा एरंडोल धोड्या बाप गोपाळ बिन भूईगडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol5
934 आजरा एरंडोल गंगाजी बाप गणू बिन गंगा नवार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol6
935 आजरा एरंडोल मुलीचे नाव ठेविले नाही बाप सुभाना बिन हरपवडेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol6
936 आजरा एरंडोल राणी कोम बहिरु टकेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol7
937 आजरा एरंडोल सखोबा बाप गोविंदा बिन आपा गावडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol8
938 आजरा एरंडोल सानू बाप पिलाजी बिन गणू गावडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol8
939 आजरा एरंडोल रवळू बाप नारू गावडा कुरणीकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol8
940 आजरा एरंडोल ममती बाप गणू बिन बापू जाधव महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol8
941 आजरा एरंडोल चिमणी बाप बाबू बिन आपा मोऱ्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol9
942 आजरा एरंडोल भाग्या बाप रानबा बिन गणू गावडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol9
943 आजरा एरंडोल बबा बाप आपा खवरया महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol9
944 आजरा एरंडोल भिवरी बाप कुणा बिन सोमा सोल्या महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol9
945 आजरा एरंडोल बाबू लक्षमण बाबू नवार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol10
946 आजरा एरंडोल बया कोम धाकू पाटील  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol10 
947 आजरा एरंडोल सोनी बाप रामा बिन मोहिता गिलबिल्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol11
948 आजरा एरंडोल खेमा बाप रामा बिन गवरू पाटील  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol11  
949 आजरा एरंडोल लकूळा धोंडी ढोणूकशा याची मुलगी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol12
950 आजरा एरंडोल धोंडी बाप गोपाळ संभू यनडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol13
951 आजरा एरंडोल बाप लकूळा  धोंडी ढोणूकशा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol13 
952 आजरा एरंडोल गंगाजी बाप बाबू गंगाजी पाटणेकर  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol13 
953 आजरा एरंडोल धोंडी बाप गंगाजी भिकू कांड्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol13 
954 आजरा एरंडोल बाबाजी बिन बाबू कोकीतकर यास मुलगा मादु महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol14
955 आजरा एरंडोल सिताराम बिन सोमा सोल्या महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol14
956 आजरा एरंडोल गवरु बिन खेमू गावडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol15
957 आजरा एरंडोल गणू बिन धकू पाटील महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol15
958 आजरा एरंडोल धोड्या बाप बाबाजी पोवार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol15
959 आजरा एरंडोल गणू बाप पिलाजी गणू गावडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol15
960 आजरा एरंडोल सगणी बाप धाकू बहिरु गावडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol15
961 आजरा एरंडोल सानी बाप सोमा रायापा सूपल महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol16
962 आजरा एरंडोल बाप बिन पोवार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol16
963 आजरा एरंडोल रामा बिन खेमा सातल याची मुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol17
964 आजरा एरंडोल मुलाचे नाव ठेविले नाही बाप धोडी बिन आपा गावडा याचा मुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol18
965 आजरा एरंडोल सामी बाप आपा बिन धोडी चवाण याची मुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol18
966 आजरा एरंडोल गणू बापू जाधव यास मुलगा रामा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol19
967 आजरा एरंडोल बाप रानबा बिन गणू गावडा यास मुलगा लक्ष्मण महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol20
968 आजरा एरंडोल नाव ठेविले नाही बाप जनकु जोती भेडवलेकर यास मुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol21
969 आजरा एरंडोल नाव ठेविले नाही बाप जनकु जोती भेडवलेकर यास मुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol21
970 आजरा एरंडोल धोडी बाप बाळू बिन काशी नाईक महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol22
971 आजरा एरंडोल तुळसी बाप गोविंदा बिनआपा गावडा यास मुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol22
972 आजरा एरंडोल तुलसी गणू लक्ष्मण कुंभार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol22
973 आजरा एरंडोल धोडी बाप कासी बिन बाळू नाईक महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol22
974 आजरा एरंडोल धोडी बाप तात्या बिन रागो उटकेकर यास मुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol22
975 आजरा एरंडोल धोडी बाप गोविंदा बिन धोडी ढोणूकशा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol23
976 आजरा एरंडोल रामा बाप कुणा विठोबा नादवडेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol23
977 आजरा एरंडोल धोडी बाप गोविंदा बाप धोडी ढोणूकशा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol24
978 आजरा एरंडोल रामा बाप कुणा सखोबा नेवरेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol24
979 आजरा एरंडोल आपा बिन सुभाना खराडया महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol25
980 आजरा एरंडोल सानी बाप गणू बिन गंगा नवार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol25
981 आजरा एरंडोल रानु बाप नारू बिन रवळू गावडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol25
982 आजरा एरंडोल बापू बाप कुणा बिन सोमा सोल्या महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol25
983 आजरा एरंडोल जनी बाप रामा बिन गवरु पाटील याची मुलगी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol26
984 आजरा एरंडोल रवळू बाप लक्ष्मण बिन रवळू घूरया महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol26
985 आजरा एरंडोल गणू बिन लक्ष्मण कुंभार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol26
986 आजरा एरंडोल जया कोम रायापा सूपल महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol27
987 आजरा एरंडोल राणी बाप गोपाळा बिन संभू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol27
988 आजरा एरंडोल तानी बाप गोविंदा बिन आपाजी मोऱ्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol28
989 आजरा एरंडोल रवळू बाप सोमा बिन रायापा सुपल महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol28
990 आजरा एरंडोल कुणी बाप सिवबा बिन संतू खेडगे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol28
991 आजरा एरंडोल धोड्या बाप आबा जोती गवसेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol29
992 आजरा एरंडोल गवरी बाप बाबू बिन गंगाजी पाटणेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol30
993 आजरा एरंडोल धोड्या बाप करीबा बाळू नाईक महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol31
994 आजरा एरंडोल सोनी बाप रामा म्हातारा गिलबिल्या महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol31
995 आजरा एरंडोल धोडी बाप रामा गवरु गावडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol31
996 आजरा एरंडोल महादू बाप आपा बिन धोडी चवाण महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol32
997 आजरा एरंडोल रेमनाई कोम भिवा गावडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol33
998 आजरा एरंडोल राघू पाटब्या निगुडगेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol33
999 आजरा एरंडोल विठ्या बिन धोडी गावडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol34
1000 आजरा एरंडोल रामा बिन भिकू लाडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol34
1001 आजरा एरंडोल बाबू बिन आपाजी मोरया महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol34
1002 आजरा एरंडोल मैनी कोम बापू जाधव  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol34
1003 आजरा एरंडोल भिवरी बाप सटवू भांदूरग्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol34
1004 आजरा एरंडोल धोंडी बाप बाबू जाधव  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol35
1005 आजरा एरंडोल धोंडी बिन आप्पा पोऱ्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol35
1006 आजरा एरंडोल राम्या  बाप पिलाजी गणू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol36
1007 आजरा एरंडोल सखोबा बाप आपा शेलार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol36
1008 आजरा एरंडोल सुंद्री बाप आपा मानकू कुरुणकर  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol36
1009 आजरा एरंडोल मानकू धोंडी कुरुणकर  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol36
1010 आजरा एरंडोल सानी गणू बिन बाळू जाधव  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol36
1011 आजरा एरंडोल गंगाजी बाप बाळ्या बिन भीमा गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol37
1012 आजरा एरंडोल धोंडी बाप दाजी पोवार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol37
1013 आजरा एरंडोल सावबा बिन जानबा गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol38
1014 आजरा एरंडोल धोंड्या बाप यशा बिन संतू जोशीलकर  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol38
1015 आजरा एरंडोल राया बाप सोमा रायाप्पा सूपल  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol39
1016 आजरा एरंडोल धोंडी बाप रानबा गणू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol39
1017 आजरा एरंडोल मनी बाप गोविंदा बिन आपाजी मोऱ्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol39
1018 आजरा एरंडोल धुरपदा बाप कुना बीन सोमा नांदवडकर  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol40
1019 आजरा एरंडोल जया बाप धाकू बिन मरगू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol41
1020 आजरा एरंडोल बाब्या बिन मोडी गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol41
1021 आजरा एरंडोल अवली बाप आपा बापू सोल्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol41
1022 आजरा एरंडोल मुलाचे नाव ठेविले नाही बाप आपा नारू भोगण  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol42
1023 आजरा एरंडोल आपा बिन नारू रवळू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol42
1024 आजरा एरंडोल बाल्या आईचे नाव ताई  जोगतीन महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol42
1025 आजरा एरंडोल धुरपा बिन गंगाजी नवार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol43
1026 आजरा एरंडोल ताई कोम महादू धनवडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol43
1027 आजरा एरंडोल भागोजी बाप बाबू पाटणेकर  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol43
1028 आजरा एरंडोल भागोजी बाप बाबू  भागोजी पाटणेकर  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol43
1029 आजरा एरंडोल आपा बाप गणू गंगाजी नवार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol43
1030 आजरा एरंडोल सती बाप पुनाजी बिन जिवबा  निची  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol44
1031 आजरा एरंडोल तुळसा बाप लक्ष्मण बिन गणू सोल्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol44
1032 आजरा एरंडोल लक्ष्या बाप गोविंदा आपाजी गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol44
1033 आजरा एरंडोल गंगाजी बाप सोमा सुतार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol44
1034 आजरा एरंडोल ममती कोम नाना गाऱ्या महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol45
1035 आजरा एरंडोल गोपाळ बाप बाळा धोंडी ढोणूकशा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol45
1036 आजरा एरंडोल भागोजी बाप रानबा गणू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol46
1037 आजरा एरंडोल लक्ष्मण बाप पिलाजी बिन गणू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol46
1038 आजरा एरंडोल धोंडी बाप गोपाळ बिन संभू येजऱ्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol46
1039 आजरा एरंडोल मोतू पुनाजी गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol47
1040 आजरा एरंडोल धोंड्या बाप आपा मरगु भोगण  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol47
1041 आजरा एरंडोल नाव ठेवली नाही रामा गवरू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol47
1042 आजरा एरंडोल बाप आपा मरगू भोगण यास मुलगी मयत  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol47
1043 आजरा एरंडोल नाव ठेविली नाही रामा गवरू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol47
1044 आजरा एरंडोल राघू बिन आणाजी गवसेकर यास मुलगा गणू  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol47
1045 आजरा एरंडोल सावित्री कोम भीमा गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol48
1046 आजरा एरंडोल महादू बिन रवळू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol48
1047 आजरा एरंडोल धाकू बिन भरमू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol48
1048 आजरा एरंडोल राणी कोम जानु धुऱ्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol49
1049 आजरा एरंडोल धोंडी बिन  भिकू पेडणेकर  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol49
1050 आजरा एरंडोल अकू कोम गोविंदा ढोणूकशा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol49
1051 आजरा एरंडोल धोंडी बाप बाबाजी लक्ष्मण पोवार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol49
1052 आजरा एरंडोल भीमा बाप अर्जुंना बिन लक्ष्मण वांदरया  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol50
1053 आजरा एरंडोल विठू बिन बाबू मुसकुत्या यास रामा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol50
1054 आजरा एरंडोल पारवती कोम महादू सोल्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol51
1055 आजरा एरंडोल बाल्या बिन भीमा गावडा याची मुलगी यमनी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol52
1056 आजरा एरंडोल आपा बिन बापू सोल्या यास मुलगा धोंड्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol53
1057 आजरा एरंडोल बाप मंगजी बिन राघू चौगुला राघू  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol53
1058 आजरा एरंडोल धोंडी रामा गवरू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol54
1059 आजरा एरंडोल सावित्री कोम गवरू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol54
1060 आजरा एरंडोल बाप कृष्णा बिन सोमा नारवेकर यास मुलगा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol54
1061 आजरा एरंडोल लक्ष्मि कोम चाळू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol55
1062 आजरा एरंडोल आपा बाप गणू गंगाजी नवार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol55
1063 आजरा एरंडोल बाप गोविंदा बिन आपाजी मोरे यास मुलगी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol56
1064 आजरा एरंडोल बाप गोविंदा बिन आपाजी मोरे यास मुलगी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol57
1065 आजरा एरंडोल बाप मोतू बिन सुबाना सावत याचा मुलगा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol57
1066 आजरा एरंडोल गोदी कोम लकुळा गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol58
1067 आजरा एरंडोल रानबा गणू गावडा यास मुलगा रवळू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol58
1068 आजरा एरंडोल धोंडी बिन आपाजी गावडा यास लक्ष्मन  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol58
1069 आजरा एरंडोल येसू सतु जोशीलकर यास अकू  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol58
1070 आजरा एरंडोल जईनापा बिन सिलू नांदवडकर  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol59
1071 आजरा एरंडोल लक्ष्मण बाप पिलाजी  गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol60
1072 आजरा एरंडोल माणकू बिन रायापा सूपल यास बाबाजी   महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol61
1073 आजरा एरंडोल गणू बिन गंगाजी नवार यास धोंड्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol61
1074 आजरा एरंडोल बहिरू बाबू कुंभार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol62
1075 आजरा एरंडोल बाप राघू बाबाजी गावडा यास मुलगी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol62
1076 आजरा एरंडोल बाप पिलाजी गणू गावडा यास मुलगा बाल्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol63
1077 आजरा एरंडोल महादू बिन खेमू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol64
1078 आजरा एरंडोल सोमा बिन रायापा सूपल  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol64
1079 आजरा एरंडोल जाणू बिन शिवाजी धुऱ्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol64
1080 आजरा एरंडोल आपा बिन महादू धनवडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol65
1081 आजरा एरंडोल सखोबा बिन पुनाजी सुतार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol65
1082 आजरा एरंडोल जोतीबा बाप मुरारी बिन जिवबा निचम  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol65
1083 आजरा एरंडोल मषणा कोम बाबू भाटल्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol66
1084 आजरा एरंडोल बाप बापू  बिन धोंडी चवाण यास मुलगी कासी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol66
1085 आजरा एरंडोल लक्ष्मण बाबू जुवेकर  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol67
1086 आजरा एरंडोल बाप बाबू बिन गंगाजी पाटणकर यास मुलगा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol67
1087 आजरा एरंडोल बाप बाबू बिन गंगाजी पाटणकर यास मुले २  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol67
1088 आजरा एरंडोल बाबाजी बिन लक्ष्मण पोवार याची मुलगी तुळसी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol67
1089 आजरा एरंडोल बाबू  गंगाजी पाटणकर यास मुलगा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol68
1090 आजरा एरंडोल गंग्या आईचे नाव जाई जोगतीन याचा मुलगा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol68
1091 आजरा एरंडोल गंग्या आई जोगतीन यासं मुलगा मैन  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol68
1092 आजरा एरंडोल चंद्या बिन बापू गवसेकर यास मुलगा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol68
1093 आजरा एरंडोल चंद्या   बापू गवसेकर यास मुलगा मयत  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol68
1094 आजरा एरंडोल सदू बिन भाऊ उंडरया  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol69
1095 आजरा एरंडोल आई बाळी ईला मुलगा नाव ठेविले नाही  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol70
1096 आजरा एरंडोल बाबू पुनाजी माळवेकर अकू  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol70
1097 आजरा एरंडोल रानबा गणू गावडा यास मुलगा धोंडी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol70
1098 आजरा एरंडोल आईचे नाव बाळी चंद्री इचा मुलगा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol70
1099 आजरा एरंडोल लकुळा बिन धोंडि ढोणूक्षा यास रामा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol70
1100 आजरा एरंडोल बाप गणू बिन गंगाजी नवार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol71
1101 आजरा एरंडोल गोविंदा आपा मोऱ्या पिरता  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol71
1102 आजरा एरंडोल धोंडी बाप रानबा गणू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol72
1103 आजरा एरंडोल आपा धोंडी जाधव याचा मुलगा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol73
1104 आजरा एरंडोल आपा धोंडी जाधव यास मुलगा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol73
1105 आजरा एरंडोल धाकू बिन आपाजी गावडा चंद्री  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol73
1106 आजरा एरंडोल आपा मंगू भोगण यास मुलगा धोंड्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol73
1107 आजरा एरंडोल बाबू बिन गंगाजी पाटणेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol74
1108 आजरा एरंडोल बाबू गंगाजी पाटणेकर यास अकू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol74
1109 आजरा एरंडोल सानी बाप गणू गंगाजी नवार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol75
1110 आजरा एरंडोल सोनी कोम सदू भादुरग्या महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol75
1111 आजरा एरंडोल मोतू बाब्या चाळक्या यास जनी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol75
1112 आजरा एरंडोल पिलाजी गणू गावडा यास मुलगा जयराम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol75
1113 आजरा एरंडोल भुजंगा बिन गोमाजी पाटणेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol76
1114 आजरा एरंडोल चंद्रु बापू गवसेकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol77
1115 आजरा एरंडोल बाल्या बिन भीमा गावडा यास मईनी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol77
1116 आजरा एरंडोल आपा मानकू कुंभार यास मुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol78
1117 आजरा एरंडोल गंगाजी भिकू लांड्या महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol79
1118 आजरा एरंडोल चन्द्रापा बापू गवसेकर यास मुलगा धोंड्या महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol79
1119 आजरा एरंडोल बाप बाबाजी बिन बापू गावडा यास बापू महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol80
1120 आजरा एरंडोल सोनी मुरळी हीचा मुलगा धोंड्या महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol80
1121 आजरा एरंडोल बाळी कोम गोविंदा आतकरी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol81
1122 आजरा एरंडोल धोडी आपाजी गावडा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol82
1123 आजरा एरंडोल बाप लक्ष्मण बिन बापू सोल्या याचा मुलगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol82
1124 आजरा एरंडोल बाळी कोम सुभाना भगत महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol82
1125 आजरा एरंडोल सुभाना बिन गोपाळ भगत महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol82
1126 आजरा एरंडोल धोड्या बापाचे नाव देवजी मोरबाळे महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol82
1127 आजरा एरंडोल सगणी कोम कुमणा धडाम महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol83
1128 आजरा एरंडोल लक्ष्मि कोम कुमाजी चौगुला महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol83
1129 आजरा एरंडोल लक्ष्मण बिन सोमा गायकवाड महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol83
1130 आजरा एरंडोल तात्या बिन सोमा सुतार महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol84
1131 आजरा एरंडोल गणू बिन अंबाजी सोल्या महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol84
1132 आजरा एरंडोल गौरा आईचे नाव जयरु नाईक यास गणू  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol85
1133 आजरा एरंडोल बाप सतबा बिन घरपणकर यास मुलगी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol85
1134 आजरा एरंडोल मानकू कोम बाळा पोऱ्या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol86
1135 आजरा एरंडोल आपा बिरू कुंभार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol86
1136 आजरा एरंडोल जानकू कोम धोंडी जाधव  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol86
1137 आजरा एरंडोल आपा बिन बहिरू कुंभार याचा मुलगा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol86
1138 आजरा एरंडोल राघू दाजी गावडा यास मुलगा कृष्णा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol87
1139 आजरा एरंडोल भागी कोम राघू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol88
1140 आजरा एरंडोल बाळा बापू गावडा जनी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol88
1141 आजरा एरंडोल लक्ष्मि कोम गणेश गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol88
1142 आजरा एरंडोल लक्ष्मि कोम बाबू जुवेकर  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol88
1143 आजरा एरंडोल उमी कोम भागोजी यमगेकर  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol89
1144 आजरा एरंडोल नरु रवळू गावडा यास मुलगी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol89
1145 आजरा एरंडोल माणकू आपाजी कुंभार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol90
1146 आजरा एरंडोल बाळू बिन खेमू गावडा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol91
1147 आजरा एरंडोल बाप सुभाना होडग्या नाव ठेविले नाही  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol91
1148 आजरा एरंडोल बाप गोविंदा बिन आबा मोरे यास मुलगी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol91
1149 आजरा एरंडोल रामा गवरु गावडा यास गवरू  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol91
1150 आजरा एरंडोल मोतू सुभाना गावडा यास येसू  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol92
1151 आजरा एरंडोल तानी जोती तलीप  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol93
1152 आजरा एरंडोल बाळा बिन आपा पोऱ्या यास मुलगी सकी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol94
1153 आजरा एरंडोल विठू बापू गावडा यास मुलगा बापू  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  yerndol95
1154 आजरा चांदेवाडी संतू बिन कृष्णाप्पा गिलबिल्या यास मुलगा लक्ष्मण महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi1
1155 आजरा चांदेवाडी सालो सोम आण्णा सावंत महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi2
1156 आजरा चांदेवाडी आपा बाबाजी चौगुला महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi2
1157 आजरा चांदेवाडी अर्जुना बाबाजी चौगुला  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi2
1158 आजरा चांदेवाडी ताई भ्रतार लक्ष्मण लिंगे महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi2
1159 आजरा चांदेवाडी अऊ सोम बाबाजी चौगुला महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi3
1160 आजरा चांदेवाडी बया सोम तात्या सावरतकर महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi3
1161 आजरा चांदेवाडी सुबडया बिन रामा हसबा महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi3
1162 आजरा चांदेवाडी मंजुळी सोम धोंडी ताबेकर  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi4
1163 आजरा चांदेवाडी लक्षुमन सदु गुंजकर म्हादू  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi5
1164 आजरा चांदेवाडी भिमी कुंभारीण हिजला मुलगा तुक्या महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi5
1165 आजरा चांदेवाडी तुक्या आई सिमी कुंभारीण  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi6
1166 आजरा चांदेवाडी रामा जोती आसब्या महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi7
1167 आजरा चांदेवाडी सुभाना गंगाजी गुंजकर यास मुलगी यसू महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi7
1168 आजरा चांदेवाडी भागणा रानबा सावंत यास मुलगी  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi7
1169 आजरा चांदेवाडी बाबू संतू कुंभार यास मुलगी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi7
1170 आजरा चांदेवाडी रामा सटवू गुंजकर यास जोती महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi8
1171 आजरा चांदेवाडी सकू सोम सटवू कुंभार महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi9
1172 आजरा चांदेवाडी बाबू सटवू कुंभार यास मुलगा मयत महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi9
1173 आजरा चांदेवाडी सुबाना बिन आपा सित्र्या यास मुलगी बयाजी उर्फ जिऊ महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi10
1174 आजरा चांदेवाडी येसू बिन जणू सावरतकर यास नाना  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi10
1175 आजरा चांदेवाडी महादू लक्ष्मन गुंजकर महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi11
1176 आजरा चांदेवाडी सुभाना गंगाजी गुंजकर तुळसी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi12
1177 आजरा चांदेवाडी येसू बाप अणु गुंजकर महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi13
1178 आजरा चांदेवाडी बाबू सखू कुंभार यास मुलगी  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi13
1179 आजरा चांदेवाडी सुबडया बिन आपा सित्र्या लिंगू महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi13
1180 आजरा चांदेवाडी विप्पू जोती देसाई रमा महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi13
1181 आजरा चांदेवाडी सुभाना येसणे यास कमळा महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi14
1182 आजरा चांदेवाडी कृष्णा कुमा गिलबिल्या यास मुलगा महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi15
1183 आजरा चांदेवाडी रामा जोती आसब्या यास मुलगी रमी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi15
1184 आजरा चांदेवाडी कृष्णा बिन कुमा गिलबिल्या यास मुलगा  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi15
1185 आजरा चांदेवाडी नागापा रानबा सावंत यास मुलगा सखमाना महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi15
1186 आजरा चांदेवाडी रामा जोती आसब्या यास मुलगी दोन जिऊ तुळसी  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi15
1187 आजरा चांदेवाडी कमळी बापाचे नाव येसू जनकु सावंत  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi16
1188 आजरा चांदेवाडी येसू बिन जानकू सावरतकर यास महादू महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi16
1189 आजरा चांदेवाडी देवजी बाळा सुक्या यास राई महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi16
1190 आजरा चांदेवाडी लक्षुमण तुक्या भादवणकर यास बाळ्या महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi17
1191 आजरा चांदेवाडी रामा बिन जोती असब्या यासी मुलगी संती मयत  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi18
1192 आजरा चांदेवाडी आपा रामू चौगुल्या यास मुलगी  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi18
1193 आजरा चांदेवाडी कृष्णा बिन कुमा गिलबिल्या यास मुलगा बाळू महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi18
1194 आजरा चांदेवाडी गणू बिन रामा बागडी यास गोपाळा महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi18
1195 आजरा चांदेवाडी आनंदा संतू पाटील यास मुलगा  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi19
1196 आजरा चांदेवाडी आनंदा संतू पाटील यास मुलगा  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi19
1197 आजरा चांदेवाडी आपा गुंजकर बाप सटऊ  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandwadi20
1198 आजरा चांदेवाडी रामा जोती असब्या यास मुलगा सुबाना महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandwadi20
1199 आजरा चांदेवाडी मैनी सोम रानबा कुंभार महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi21
1200 आजरा चांदेवाडी रामा लक्षुमन सावंत  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi21
1201 आजरा चांदेवाडी भागी सोम बाब्या कुंभार महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi21
1202 आजरा चांदेवाडी गंगी सोम रखमा सावंत महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi21
1203 आजरा चांदेवाडी म्हादू चाळू कुंभार महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi21
1204 आजरा चांदेवाडी येसू जनकु सावरतकर  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi21
1205 आजरा चांदेवाडी बाबू भागोजी चोक्या यास मुलगी धोंडी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi21
1206 आजरा चांदेवाडी काशीबाप बाबाजी चौगुला महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi22
1207 आजरा चांदेवाडी धोंडी बाप बाबाजी चौगुला महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi22
1208 आजरा चांदेवाडी लक्षु बाप भिवाजी सावंत महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi22
1209 आजरा चांदेवाडी सुबाना अर्जुना कुंभार  यास  मुलगा बयाजी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi22
1210 आजरा चांदेवाडी भागापा रानबा सावंत यास तुळसी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi23
1211 आजरा चांदेवाडी लक्षुमन बिन सदू गुंजकर यास लळी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi24
1212 आजरा चांदेवाडी ताई सोम रवळू कुंभार महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi25
1213 आजरा चांदेवाडी बाबाजी रखमाना सावंत महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi26
1214 आजरा चांदेवाडी सीताराम सखोबा दळवी यास मुलगी येसू महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi26
1215 आजरा चांदेवाडी बाब्या बिन गीनबा धोनुक्ष्या यास मुलगा जिवबा महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi27
1216 आजरा चांदेवाडी रामा साळी गुंजकर यास मुलगी भीमा महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi27
1217 आजरा चांदेवाडी बाळा बिन जयरू  मुरुक्क्या महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi27
1218 आजरा चांदेवाडी सुभाना बिन गणु गुंजकर यास गांगु  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi28
1219 आजरा चांदेवाडी तात्या बिन रानापा सावरतकर यास सकू महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi28
1220 आजरा चांदेवाडी संती सोम बाळा सावंत  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi29
1221 आजरा चांदेवाडी बाबाजी भागोजी चौगुला  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi29
1222 आजरा चांदेवाडी ममती सोम आपा कुंभार  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi29
1223 आजरा चांदेवाडी बाबाजी सुभाना कुंभार  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi29
1224 आजरा चांदेवाडी धोंडी बाप बाबाजी चौगुला महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi29
1225 आजरा चांदेवाडी यसू जानकू सावरतकर यास गवरी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi29
1226 आजरा चांदेवाडी देवबा बाळा सीमणा यास गंगी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi30
1227 आजरा चांदेवाडी कीसना उमाजी गिलबिला यास मुलगा महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi30
1228 आजरा चांदेवाडी बल्या बिन कृष्णा गिलबिला महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  chandewadi31
1229 आजरा पारेवाडी  धोंडी बाब विठू केसरकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  parevadi1
1230 आजरा पारेवाडी  विठू सुभाना केसरकर यास मुलगी धोंडी महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  parevadi1
1231 आजरा पारेवाडी  आपा बाबाजी निकम पारेवाडीकर यास गंगा महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  parevadi2
1232 आजरा हाजगोळी बुद्रुक रानी सटवू बिन मरयापा जाधव  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk1
1233 आजरा हाजगोळी बुद्रुक चंद्री बाप संतू सबाजी माडभगत महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk1
1234 आजरा हाजगोळी बुद्रुक राणी बाप बाबू बिन बापू येसादया महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk2
1235 आजरा हाजगोळी बुद्रुक कोयनी सोम जयरु देसाई महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk2
1236 आजरा हाजगोळी बुद्रुक सुंदरी बाप आपा सखोबा सुतार महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk2
1237 आजरा हाजगोळी बुद्रुक रखमा आपाजी जाधव महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk3
1238 आजरा हाजगोळी बुद्रुक रखमा बिन आपाजी जाधव यास मुलगा महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk4
1239 आजरा हाजगोळी बुद्रुक रखमा बिन आपाजी जाधव यास मुलगा महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk4
1240 आजरा हाजगोळी बुद्रुक कृष्णाजी बिन आपाजी कातकर यास मुलगी तुळसी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk4
1241 आजरा हाजगोळी बुद्रुक बाबाजी बिन चाळू होडगा याची मुलगी महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk5
1242 आजरा हाजगोळी बुद्रुक राणी बाप नागू बिन आपाजी जाधव महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk6
1243 आजरा हाजगोळी बुद्रुक रामा बिन जिवबा शिंदा महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk7
1244 आजरा हाजगोळी बुद्रुक गंगाजी आपाजी बिन बाबोजी मसण्या  महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk8
1245 आजरा हाजगोळी बुद्रुक चिमा सोम पुनाजी मुळीक महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk9
1246 आजरा हाजगोळी बुद्रुक तूळसी बाप आपाजी भैरू पवार महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk9
1247 आजरा हाजगोळी बुद्रुक सतबा बिन डोणकर महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk10
1248 आजरा हाजगोळी बुद्रुक सुभाना बिन बापू मांड्या महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk10
1249 आजरा हाजगोळी बुद्रुक विठू संतू पाटील महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk10
1250 आजरा हाजगोळी बुद्रुक सुभी सघू बिन यमाजी मगदूम महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk11
1251 आजरा हाजगोळी बुद्रुक धोंडी बाप रानबा बिन बापू येसादया महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk12
1252 आजरा हाजगोळी बुद्रुक यली जोगती महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk12
1253 आजरा हाजगोळी बुद्रुक आपाजी बिन रखमा जाधव महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk13
1254 आजरा हाजगोळी बुद्रुक आपाजी बालू बिन भागोजी पवार महसुल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उत्तरा  haajgolibudurk13
1255 आजरा  चितळे  नागोजी हनामंता होलमं यास लक्ष्मण  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale1
1256 आजरा  चितळे  विठू आपा नार्वेकर यास आपा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale1
1257 आजरा  चितळे  धुरप्या मातारबा घुघ्या यास काशी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale1
1258 आजरा  चितळे  म्हादू भागोजी तारूस्कर यास भागोजी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale1
1259 आजरा  चितळे  विठोबा मायाना सांबरेकर यास कोयानी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale1
1260 आजरा  चितळे  लक्ष्मण विठू हालवणकर यास मुलगा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale1
1261 आजरा  चितळे  कृष्णी बाप बाबाजी सारंग्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale2
1262 आजरा  चितळे  बाळी बाप नागोजी फग-या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale2
1263 आजरा  चितळे  बाबू कृष्णा पोवार यास धोंड्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale3
1264 आजरा  चितळे  बाबाजी मातारा सुकवा यास गणू  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale3
1265 आजरा  चितळे  गुणाजी गोपाळ राणे यास गवरी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale3
1266 आजरा  चितळे  गोपाळा बाबू पोवार यास तुक्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale3
1267 आजरा  चितळे  यमनी कोम कृष्णा दुरुगड्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale4
1268 आजरा  चितळे  लक्ष्मन विठू हालवणकर यास मुलगा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale4
1269 आजरा  चितळे  यमनी कोम कृष्णा दुरुगड्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale5
1270 आजरा  चितळे  लक्ष्मन विठू हालवणकर यास मुलगा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale5
1271 आजरा  चितळे  विठू बापू मोहिते यास विठी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale6
1272 आजरा  चितळे  लक्ष्मन गोविंदा ढोनुक्षा यास तुळशी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale6
1273 आजरा  चितळे  बाबाजी रामजी राण्या यास रामा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale7
1274 आजरा  चितळे  बापू रामोजी कुरल्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale7
1275 आजरा  चितळे  धोंडी ओमाना खावरा यास भेवा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale7
1276 आजरा  चितळे  रखमाजी चाळू पोवार  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale8
1277 आजरा  चितळे  आप्पा नागोजी सांबरेकर यास रामा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale9
1278 आजरा  चितळे  बाबू मायाणा राजीगरा यास सोनी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale9
1279 आजरा  चितळे  कालापा महिपती जाधव यास कृष्णी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale9
1280 आजरा  चितळे  रखमाजी नारबा मारकळ्या यास सत्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale9
1281 आजरा  चितळे  विठू मायाना सांबरेकर यास मायणी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale9
1282 आजरा  चितळे  सदू आनंत ढोनुक्षा यास राणी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale9
1283 आजरा  चितळे  रामा बिन म्हातारा गिलगीला यास आकु  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale10
1284 आजरा  चितळे  आपा धाकू दिवाण यास बाया  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale10
1285 आजरा  चितळे  सिया बाळू तेसकर यास तुळशी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale10
1286 आजरा  चितळे  गावडोजी जिवबा मडीलेगर भुतोबा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale10
1287 आजरा  चितळे  आबा बिन मानाप्पा सांबरेकर यास सोनी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale11
1288 आजरा  चितळे  आपा बिन संतू जाधव यास जया  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale11
1289 आजरा  चितळे  तुक्या बिन आपा पारक्या यास आपा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale11
1290 आजरा  चितळे  संत्या बिन खोराट्या यास सोमा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale11
1291 आजरा  चितळे  सटू आनंदा ढोंनुक्षा यास धोंडी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale12
1292 आजरा  चितळे  खेमा बिन लिंगोजी बोलक्या आपा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale12
1293 आजरा  चितळे  नारबा बापू पेरूलकर यास संती  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale13
1294 आजरा  चितळे  लिंगू कोम भागोजी यादव  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale13
1295 आजरा  चितळे  शेवंती कोम सतबा गावडा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale13
1296 आजरा  चितळे  सकी गावडाजी मोरे  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale14
1297 आजरा  चितळे  अनु रामा म्हातारबा गिलबिला  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale14
1298 आजरा  चितळे  आपा धोंडी यरम  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale15
1299 आजरा  चितळे  गुणाजी गोपाळा राण्या यास बाळ्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale15
1300 आजरा  चितळे  भागोजी दाजी येरंब यास ताई  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale16
1301 आजरा  चितळे  बाघ्या बिन गुणाजी राण्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale16
1302 आजरा  चितळे  रामा बिन धोंडी ढोकज्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale16
1303 आजरा  चितळे  बाघ्या बिन गुणाजी राण्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale16
1304 आजरा  चितळे  आपा तुक्या मर्दग्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale17
1305 आजरा  चितळे  बाघू पांडू चाळक्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale17
1306 आजरा  चितळे  जिऊ बाबाजी राण्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale17
1307 आजरा  चितळे  धोंड्या बाबाजी राण्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale17
1308 आजरा  चितळे  बापू राघो भितूरला यास ताई  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale17
1309 आजरा  चितळे  गणू नेमाजी यरम यास आपा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale17
1310 आजरा  चितळे  रुक्मिणी विठू नारवेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale17
1311 आजरा  चितळे  विठू वनापा नारवेकर मरूनी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale17
1312 आजरा  चितळे  रामा भागोजी जांभळ्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale17
1313 आजरा  चितळे  आपा भागोजी हरेर तुळशी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale17
1314 आजरा  चितळे  आपा बाबू घुऱ्या अकू  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale17
1315 आजरा  चितळे  रामा म्हातारबा गिलबिल्या मुलगी धोंडी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale18
1316 आजरा  चितळे  बाबू जळापा पोवार यास आपा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale18
1317 आजरा  चितळे  रागो जिवबा राउत ममती  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale19
1318 आजरा  चितळे  भीमा आनंदा ढोनुक्षा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale19
1319 आजरा  चितळे  आबा माणपा सांबरेकर यास नाग्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale19
1320 आजरा  चितळे  बाबू बाळू व्हडगा यास तानी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale19
1321 आजरा  चितळे  झीणु सखोबा सावज्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale19
1322 आजरा  चितळे  धोंडी दाजीयराम भाग्य  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale19
1323 आजरा  चितळे  भागोजी म्हातारबा राण्या गंगाजी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale19
1324 आजरा  चितळे  लक्ष्मन कृष्णा पाखड्या विठोबा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale19
1325 आजरा  चितळे  बाबाजी म्हातारबा सुकवा यास विठी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale19
1326 आजरा  चितळे  सदू आनंदा ढोनुक्षा यास आकी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale19
1327 आजरा  चितळे  गावडोजी जइस कावलगे कर यामणी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale20
1328 आजरा  चितळे  कलाप्पा हैबती जाधव बया  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale20
1329 आजरा  चितळे  लक्ष्मन बाबाजी गावडा बया  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale20
1330 आजरा  चितळे  भागोजी दाजी येरम यास कृष्नापा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale21
1331 आजरा  चितळे  गोपाळा जाणू नेवरकर यास विठोबा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale21
1332 आजरा  चितळे  जानकू आपा सांबरेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale21
1333 आजरा  चितळे  सोमा केदारी कूपकर यास पर्वता  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale22
1334 आजरा  चितळे  लक्ष्मण गोविंद ढोनुक्षा यास चंकी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale22
1335 आजरा  चितळे  रामा भागोजी जांभळ्या यास मायनी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale22
1336 आजरा  चितळे  नारबा बापू तरूडकर यास सायापा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale22
1337 आजरा  चितळे  धोंडी सतबा गावडा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale23
1338 आजरा  चितळे  आपा बाबू  घुरया यास म्हादू  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale23
1339 आजरा  चितळे  आपा धाकू शिवण्या यास धाकू  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale23
1340 आजरा  चितळे  मनी सत्या बिन आपा जाधव  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale23
1341 आजरा  चितळे  बाबज्या बापू मन्या यास आपा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale23
1342 आजरा  चितळे  बाळू भीमाना सावंत यास रामा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale24
1343 आजरा  चितळे  सदू आप्पा मरगब्या यास ईटी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale25
1344 आजरा  चितळे  सयपा गोपाळ रव्या यास तानी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale25
1345 आजरा  चितळे  विठू मायना साबरेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale26
1346 आजरा  चितळे  मुक्ती रामा मायाना  खोराटा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale27
1347 आजरा  चितळे  बापू रोघा शितुरकर यास तुळशी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale27
1348 आजरा  चितळे  सदू बाळू चळक्या यास सतु  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale27
1349 आजरा  चितळे  बाळ्या म्हातारबा घुऱ्या यास रापा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale27
1350 आजरा  चितळे  संतू बाबू गावडा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale28
1351 आजरा  चितळे  आपा बाळ्या घुरे  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale28
1352 आजरा  चितळे  संतू  बाबू गावडा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale28
1353 आजरा  चितळे  संती रापा साहिल   महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale29
1354 आजरा  चितळे  संभू गोपाळा राण्या यास धोंडी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale29
1355 आजरा  चितळे  रामा  बाळू आगलाव्या यास सती  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale29
1356 आजरा  चितळे  उमी घोम बाबली गावडा   महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale30
1357 आजरा  चितळे  आऊ बापू मान्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale30
1358 आजरा  चितळे  भागी साखोबा गारगोली  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale30
1359 आजरा  चितळे  भागोजी बाबू तरडेकर यास बाबू   महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale30
1360 आजरा  चितळे  मुक्ती   बाळापा आपा साईल  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale31
1361 आजरा  चितळे  बाळाप भापा साईल यास मोमती  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale31
1362 आजरा  चितळे  आपा ईश्वरा सूपल  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale31
1363 आजरा  चितळे  बाळी कोम  विश्राम सूपल  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale31
1364 आजरा  चितळे  सदु  बाळू चळक्या यास राज्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale31
1365 आजरा  चितळे  रामा मायान खोराटा यास आकु  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale32
1366 आजरा  चितळे  बाळू बिन  भीमाना सावंत यास बाया  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale32
1367 आजरा  चितळे  राघो भिवा  राउत यास रामा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale33
1368 आजरा  चितळे  येसू चान्नापा नार्वेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale34
1369 आजरा  चितळे  अकु घोम विठोबा सामबरेकर यास मुलगी   महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale34
1370 आजरा  चितळे  अकु घोम विठोबा सामबरेकर यास मुलगी   महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale34
1371 आजरा  चितळे  अकु घोम विठोबा सामबरेकर यास मुलगी   महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale34
1372 आजरा  चितळे  रामा बाबाजी आगलाव्या यास बाबाजी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale34
1373 आजरा  चितळे  मायना सोमा सांबरेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale35
1374 आजरा  चितळे  पारबती बाकू हरेर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale35
1375 आजरा  चितळे  भागोजी बिन म्हातारबा घुद्या यास पीरती   महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale35
1376 आजरा  चितळे  भिकू बाब्या खालापुरकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale35
1377 आजरा  चितळे  संत्या महादू तुपरवाडीकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale35
1378 आजरा  चितळे  सकू कोम विठू तरडेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale35
1379 आजरा  चितळे  राघो भिवा  राउत  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale36
1380 आजरा  चितळे  सुंदरी बाप रामा नव्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale36
1381 आजरा  चितळे  बाणसु चाळू पाटण्या यास चाळू   महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale36
1382 आजरा  चितळे  आकु कोम भाऊ भावकाना गावडा यास संती  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale36
1383 आजरा  चितळे  सदू बिन धोंडी गुरव  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale36
1384 आजरा  चितळे  रामा बिन बाबू सावज्या यास आकु  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale36
1385 आजरा  चितळे  सतु सदू चाळक्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale37
1386 आजरा  चितळे  बया कोम नारायण देवळी यासी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale37
1387 आजरा  चितळे  राण्या सदू चाळक्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale37
1388 आजरा  चितळे  धोंडी वामाना सावज्या लक्षा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale37
1389 आजरा  चितळे  भिमी कोम बापू मान्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale37
1390 आजरा  चितळे  चिमी गानू सावज्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale38
1391 आजरा  चितळे  आकु रामा सावज्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale38
1392 आजरा  चितळे  मसणी सदू ढोनुक्षा   महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale38
1393 आजरा  चितळे  आनंदा सदू ढोनुक्षा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale38
1394 आजरा  चितळे  मादु गोविंदा सावंत  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale38
1395 आजरा  चितळे  गणू गोविंदा सावंत  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale38
1396 आजरा  चितळे  तुळशी कोम कोयाना देवळी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale39
1397 आजरा  चितळे  धोंडी कोम कुणापा हिताज्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale39
1398 आजरा  चितळे  मरी नाईन  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale39
1399 आजरा  चितळे  बाब्या धूरपता घुज्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale40
1400 आजरा  चितळे  भीमा कोम धोंडी दूरूगडा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale40
1401 आजरा  चितळे  गोदि कोम सुभाना खोराटे  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale40
1402 आजरा  चितळे  गणू गोविंद ढोनुक्षा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale40
1403 आजरा  चितळे  रानबां आपा कोतेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale41
1404 आजरा  चितळे  रावजी गंगाजी पोवार यास सुबी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale42
1405 आजरा  चितळे  बापू राघो भीतूरला यास सखाराम  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale42
1406 आजरा  चितळे  बाबाजी धोंडी दोरुगडा यास राणी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale42
1407 आजरा  चितळे  सदू बाळू चाळके यास धोंड्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale42
1408 आजरा  चितळे  सयापा गोपाळ राण्या यास मोमती  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale42
1409 आजरा  चितळे  जोती बाळू पोवार यास दत्तू  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale42
1410 आजरा  चितळे  मरापा सदापा बायगड यास गोपी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale43
1411 आजरा  चितळे  रामा बाबू खवज्या यास आप्पा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale43
1412 आजरा  चितळे  बाळू बिन सुभाना मादव यास पिरती  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale43
1413 आजरा  चितळे  सखाराम बापू भिरतुला  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale44
1414 आजरा  चितळे  लक्ष्मन गोविंदा ढोनुक्षा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale45
1415 आजरा  चितळे  भागोजी मातारा धुजा यास विष्णू  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale45
1416 आजरा  चितळे  बाळू बिन मातारबा केरूळकर यास सती  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale45
1417 आजरा  चितळे  सदू आप्पा मारागळा यास तुळशी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale45
1418 आजरा  चितळे  चाळी नाना घेवडा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale45
1419 आजरा  चितळे  सादु भापा मारागळा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale45
1420 आजरा  चितळे  धोंडी यलाप्पा दोरुडकर यास यलप्पा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale45
1421 आजरा  चितळे  यमनी गोविंदा दळवी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale46
1422 आजरा  चितळे  यशवदा रख्मा परबू  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale46
1423 आजरा  चितळे  बापू राघो भितूरला  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale46
1424 आजरा  चितळे  पुनापा खेगु पितारा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale46
1425 आजरा  चितळे  बाब्या बाळू बोलक्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale46
1426 आजरा  चितळे  आप्पा राघो भितुरला यास म्हादू  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale46
1427 आजरा  चितळे  आप्पा बाबू नाईक यास सुंदरी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale46
1428 आजरा  चितळे  रुक्मिणी बाबू करडेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale47
1429 आजरा  चितळे  रामा बाबू आसवला यास मुलगा मयत  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale47
1430 आजरा  चितळे  जया कोम लक्ष्मण गुरव  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale47
1431 आजरा  चितळे  रामा बाळू आसवला  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale47
1432 आजरा  चितळे  राघो संतू ढोनुक्षा यास उमी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale47
1433 आजरा  चितळे  सोमा मायाना सावरे यास रायारा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale47
1434 आजरा  चितळे  तुळशी बाळ सदू मरगला  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale48
1435 आजरा  चितळे  तुळशी कोम झिलू गावडा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale49
1436 आजरा  चितळे  कानबा भापा साहिल यास धाकू  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale49
1437 आजरा  चितळे  धाकू कोंबा साहिल  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale49
1438 आजरा  चितळे  बरग्या दिन लक्ष्मन कदम रामा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale49
1439 आजरा  चितळे  बापू राघो बितूरला यास मुलगा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale49
1440 आजरा  चितळे  मसण्या करद्या याची मुलगी तुळशी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale50
1441 आजरा  चितळे  भागोजी बाबू पारडेकर यास रखमा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale51
1442 आजरा  चितळे  बया कोम सायाप्पा राण्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale51
1443 आजरा  चितळे  माराप्पा सातबा बागडा यास आप्पा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale52
1444 आजरा  चितळे  झिमा गुणाजी हितारा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale52
1445 आजरा  चितळे  सोमा मावाना सांबरेकर यास गंगाजी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale53
1446 आजरा  चितळे  कोणबा आप्पा साहिल यास साखोबा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale53
1447 आजरा  चितळे  बाबू चाळू वाका यास धोंड्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale53
1448 आजरा  चितळे  तुळशी याप्पा दांड्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale54
1449 आजरा  चितळे  आवू कोम बाबाजी पोवार  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale54
1450 आजरा  चितळे  धोंड्या बाबू वांदज्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale54
1451 आजरा  चितळे  भिमी पुण्या बेनका  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale54
1452 आजरा  चितळे  सोमा भागोजी जगदळया  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale54
1453 आजरा  चितळे  माहिनी कोम भापा करडेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale55
1454 आजरा  चितळे  बाल्या मातारबा धुड्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale56
1455 आजरा  चितळे  आप्पा म्हाहदू माडभगत यास म्हःडू  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale56
1456 आजरा  चितळे  बाबू रख्मा मरगळा यास रखमा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale56
1457 आजरा  चितळे  म्हाहादू सतु तरडेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale56
1458 आजरा  चितळे  लक्ष्या भापा तरडेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale56
1459 आजरा  चितळे  सुबी रामा सावज्या आकु  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale56
1460 आजरा  चितळे  लक्ष्या पुनापा पितारा यास पुनापा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale56
1461 आजरा  चितळे  मसणी कोम बाबू आग्लावा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale57
1462 आजरा  चितळे  आकु कोम गोविंदा ढोमूआ  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale57
1463 आजरा  चितळे  बाल्या सुभाना नार्वेकर यास हिरी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale57
1464 आजरा चितळे  सोमा मायना  सांबरेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale58
1465 आजरा चितळे  अर्जुना गनु सावऱ्या महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale59
1466 आजरा चितळे  वाघ्या बाळू सावऱ्या मुलगी धोंडी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale59
1467 आजरा चितळे  आपा गंगाजी खावरा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale60
1468 आजरा चितळे  सुबी कोम रामा    सावऱ्या यास अप्पा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale60
1469 आजरा चितळे  खेल्या  सकोबा गिरगोल्या यास सकोबा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale60
1470 आजरा चितळे   सकु कोम नागोजी यास  दोरुगडे महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale61
1471 आजरा चितळे  रामा मायना यास  साबरा महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale62
1472 आजरा चितळे  नाग्या माडु मापकार यास  महादू   महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale62
1473 आजरा चितळे  रखमा बाप भागोजी तरुळेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale63
1474 आजरा चितळे  बाल्या भारमा तर्रडेकर यास नागोजी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale64
1475 आजरा चितळे  सोमा  बाबू  मरगळा महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale65
1476 आजरा चितळे  भागोजी बाप बाळ्या तरडेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale65
1477 आजरा चितळे  संत्या सुकाना पारुसा यास रखमा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale65
1478 आजरा चितळे  सादु बाळू चळक्या यास तुळशी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale65
1479 आजरा चितळे  अर्जुना रखमा प्रभू  यास  सानी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale66
1480 आजरा चितळे  लक्षा सुखाना भादुगर्या कृष्णा   महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale66
1481 आजरा चितळे  गोविंदा काब्बापी पोवार यास शमा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale66
1482 आजरा चितळे  मड्या संतू तबडगोडा यास लका  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale67
1483 आजरा चितळे  गंग्या लक्षा मळेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale68
1484 आजरा चितळे  रखमा अर्जुना परबू  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale68
1485 आजरा चितळे  सूंदरी गोविंदा पोवार  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale68
1486 आजरा चितळे  तातोबा धोंडी दळवी यास लक्षा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale68
1487 आजरा चितळे  आप्पा राघो भितुरला यास चदरी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale68
1488 आजरा चितळे  भागोजी बाबू तरडेकर यास तुळशी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale68
1489 आजरा चितळे  सुंदरी बाप गोविंदा पोवार  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale69
1490 आजरा चितळे  आप्पा राघो भितुरला यास चदरी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale69
1491 आजरा चितळे  भागोजी बाबू तरडेकर यास तुळशी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale69
1492 आजरा चितळे  गोविंदा बापू मान्या यास काशी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale70
1493 आजरा चितळे  सती कोम सख्या मारुलकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale71
1494 आजरा चितळे  सती कोम सख्या मारुलकर यास मुलगी मयत  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale71
1495 आजरा चितळे  घनसू चाळू पाखड्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale72
1496 आजरा चितळे  लका बाप मद्यापा तबडगोड्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale73
1497 आजरा चितळे  लक्ष्या सावबा मारकर यास सावबा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale73
1498 आजरा चितळे  विठू भागोजी धुरे  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale74
1499 आजरा चितळे  धाजी घोम  गंगाजी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale74
1500 आजरा चितळे  सत्या गोपाळ राव्या यास गोपाळा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale74
1501 आजरा चितळे  विठू भागोजी धुळ्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale74
1502 आजरा चितळे  बिरांग्या लष्मन लाबोर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale75
1503 आजरा चितळे  बाल्या बाबू सावज्या कृष्णी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale75
1504 आजरा चितळे  रामा येसू मारुलकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale76
1505 आजरा चितळे  संत्या म्हादू तारळेकर यास आकु  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale76
1506 आजरा चितळे  विठू धोडी गुडूळकर यास धोडी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale76
1507 आजरा चितळे  संत्या घनसू  पटन्या यास रामा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale76
1508 आजरा चितळे  कुष्णा बाप बाळ्या सावज्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale77
1509 आजरा चितळे  सदु  बाळू चळक्या यास उमी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale77
1510 आजरा चितळे  बया कोमा कोराबा यास धोड्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale77
1511 आजरा चितळे  विठू भागोजी घुजा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale77
1512 आजरा चितळे  विठू भागोजी घुजा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale77
1513 आजरा चितळे  सखू संतू तबड गोड्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale78
1514 आजरा चितळे  बाली लक्ष्या हितारी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale78
1515 आजरा  चितळे  सदू काळू चाळक्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale79
1516 आजरा  चितळे  लक्ष्मि बाळू चाळक्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale80
1517 आजरा  चितळे  तातोबा धोंडी दळवी रामा  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale80
1518 आजरा  चितळे  आपा बिन बाबू न्हाई गणू  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale81
1519 आजरा  चितळे  द्रोपती कोम रामा चौगुल  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale82
1520 आजरा  चितळे  सती बाप भागोजी तर्डेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale83
1521 आजरा  चितळे  आपा राघो भितूरले यास इपी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale83
1522 आजरा  चितळे  कृष्णा आपा धुज्या  यास हरी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale84
1523 आजरा  चितळे  आपा गणू खोराट्या यास सोनी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale84
1524 आजरा  चितळे  सकापा गोपाळा राण्या यास राणी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale84
1525 आजरा  चितळे  आपा बाळा धुरया  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale84
1526 आजरा  चितळे  मराप्पा सतबा वागडा यास विष्णू  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale84
1527 आजरा  चितळे  काज्या बिन भागोजी धुज्या  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale85
1528 आजरा  चितळे  आपा विठू सांबरेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale85
1529 आजरा  चितळे  शामू कोम कृष्णा भितूरले  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale85
1530 आजरा  चितळे  कुणापा लक्ष्या हितारी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale86
1531 आजरा  चितळे  कृष्णा अर्जुना परकू  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale86
1532 आजरा  चितळे  नागोजी बाबू तरडेकर  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale86
1533 आजरा  चितळे  आपा राघो भितूरल्या यास जनी  महसुल  जन्म/मृत्यू नोंद chitale87
1534 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ²ÖÖôûß ´ÖÖ®Öê ‡•Ö»ÖÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ®ÖÖ®ÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne1
1535 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ¬ÖÖë›üß ŸÖÖ®Ö²ÖÖ “Ö¾ÖÖÞÖ µÖÖÃÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ´ÖµÖŸÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne2
1536 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê »Öõ´ÖÞÖ ¤üÖ¤æü ¯ÖÃÖÖ¸êü  µÖÖÃÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ´ÖµÖŸÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne2
1537 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ¯Ö¸ü¾ÖÖ •ÖÖ®Ö²ÖÖ Ø¿Ö¤üÖ µÖÖÃÖ ÝÖÞÖã ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö chimne2
1538 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ¬ÖÖë›üß ŸÖÖ®Ö²ÖÖ “Ö¾ÖÖÞÖ µÖÖÃÖ ´Öã»ÖÝÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö chimne2
1539 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ¤üÖ¤æü ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö ´ÖôêûÛú¸ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne3
1540 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÝÖÞÖæ ¸üÖ‘Öæ †ôû¾ÖêÛú¸ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne3
1541 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ¸üÖ‰ú †Ö²ÖÖ ³ÖÖ¤ü¾ÖÞÖÛú¸ü ‡™üÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne3
1542 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÆüÞÖ´ÖÓŸÖÖ ²ÖÖôæû “Ö¾ÖÖÞÖ ÝÖÓÝÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne3
1543 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ¸üÖ´ÖÖ †Ö¯ÖÖ “Ö¾ÖÖÞÖ ÛúÂÞÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne4
1544 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ׳־ÖÖ •ÖÖêŸÖß “Ö¾ÖÖÞÖ †Ö¾Ö²ÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne4
1545 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ¸üÖ´ÖÖ ¬ÖÖë›üß “Ö¾ÖÖÞÖ ¬ÖÖë›üß ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne4
1546 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÝÖÖëؾ֤üÖ ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö ‡»ÖŒµÖÖ µÖÖÃÖ ¬ÖÖë›üß ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne5
1547 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ‡Ô™üÖ ²ÖÖ¯Ö ÃÖÓŸÖÖê²ÖÖ ÜÖê›êüÛú¸ü ´ÖµÖŸÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne6
1548 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ²ÖÖ¯Öæ »Öõ´ÖÞÖ µÖêÃÖÖ¤êü ´ÖµÖŸÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne7
1549 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÝÖÓÝÖÖ †Ö¯ÖÖ µÖêÃÖÖ¤êü ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne7
1550 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê »Öõ´ÖÞÖ ²ÖÖ²ÖÖ•Öß ´ÖÖê™ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne7
1551 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÛéúÂÞÖÖ ²ÖÖ¯Öæ †Ö•ÖÝÖêÛú¸ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne7
1552 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÛúÖë›æü ÃÖã³ÖÖ®ÖÖ ×²Ö¸ü²ÖãóµÖÖ µÖÖÃÖ ´Öã»ÖÝÖß ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne7
1553 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ŸÖÖ‡Ô ŸÖÖŸÖÖê²ÖÖ ŸÖÖ¸üôêûÛú¸ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne7
1554 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ¸üÖ´ÖÖ ÃÖŸÖ²ÖÖ Ø¿Ö¤êü µÖÖÃÖ •ÖÖ®Ö²ÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne7
1555 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê »Öõ´ÖÞÖ ÃÖã³ÖÖ®ÖÖ ÜÖê›êüÛú¸ü-ÃÖã³ÖÖ®ÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne7
1556 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê •ÖÖêŸÖß ²ÖÖ¯Öæ “Ö¾ÖÖÞÖ µÖÖÃÖ ¤ü¢Öæ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne7
1557 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ¬ÖÖê ê Ó›üß ¸üÖ´ÖÖ ¬Öæ´ÖÖôû µÖÖÃÖ “ÖÖÓÝÖãÞÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne7
1558 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ¸üÖ‰ú ³Öî¹ý ÝÖãôûײֻÖê ÃÖãÓ¦üÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne8
1559 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ²ÖÖôûß •ÖÖêÝÖŸÖß®Ö ‡Ô•Ö»ÖÖ ¤üÖ¤æü ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne8
1560 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ²ÖÖ¯Öæ †Ö¯ÖÖ ŸÖÖÓ²ÖêÛú¸ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne9
1561 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ®Ö¸üÃÖæ ÃÖã³ÖÖ®ÖÖ ´ÖÖ®Öê ´Öã»ÖÝÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne9
1562 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ²ÖÖ¯Ö ÃÖ™ü¾Öæ ³ÖÖÝÖÖê•Öß ¯ÖÖ™üᯙ µÖÖÃÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne10
1563 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ²Ö×Æü¸üÖ ÃÖÜÖÖê²ÖÖ µÖÃÖ²ÖÖ †ÃÖ¾Ö»ÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne10
1564 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ´Ö㌵ÖÖ ²ÖÖ¯Ö ²ÖÖ¯Öæ »Öõ´ÖÞÖ µÖêÃÖÖ¤üÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne10
1565 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ³ÖÖÝÖß ²ÖÖ¯Ö ¸üÖ‘Öæ ¾ÖÖÛúÖê•Öß Ø¿Ö¡µÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne11
1566 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÝÖÖë¤üÖ ²ÖÖ¯Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ´ÆüÖ¤æü •ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne11
1567 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê †Ó²ÖÖ•Öß ²ÖÖ¯Ö ´ÖÖÞÖÛæú †²ÖÖ•Öß ×¤ü¾ÖêÛú¸ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne11
1568 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÝÖÓÝÖÖ ²ÖÖ¯Ö ®ÖÖÝÖÖê•Öß ³ÖÖÝÖÖê•Öß ¯ÖÖ™üᯙ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne11
1569 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ²ÖÖ¯Ö ¤êü¾Ö²ÖÖ ²ÖÖ¯Öæ †ôû¾ÖêÛú¸ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne11
1570 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ׿։ú ²ÖÖ¯Ö ¸üÖ‘Öæ †Ö¯ÖÖ »ÖÖÓ›ü¶Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne11
1571 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ׳־ÖÖ ³ÖÖ‰ú ŸÖÖ¸üôêûÛú¸ü µÖÖÃÖ ÃÖÓŸÖß ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne12
1572 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ²ÖÖ¯Öæ ²ÖÖ¯Ö ¸üÖ´ÖÖ ²ÖÖ¯Öæ “ÖÖ¸üŒµÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne13
1573 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÝÖÓÝÖÖ ²ÖÖ¯Ö †Ö¯ÖÖ ÝÖÓÝÖÖ•Öß ×¿Ö¾ÖÞÖê ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne13
1574 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÛéúÂÞÖß ´ÖÖÞÖÛæú †ÃÖ¾Ö»ÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne15
1575 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê »Öõ´ÖÞÖ ¸üÖ¾Ö•Öß ²ÖÖ¯Öæ ²Ö¸üÝÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne15
1576 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÃÖÓ³Öæ †Ö¯ÖÖ µÖêÃÖ²ÖÖ ¯ÖÖ™üᯙ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne15
1577 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ²ÖÖôûÖ ²ÖÖ¯Ö ¸üÖ‘Öæ µÖêÃÖ²ÖÖ ¤üÖ™êüÛú¸ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne15
1578 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê •ÖÖ®Öæ ÃÖÜÖÖê²ÖÖ ²ÖÛãúôûÖ ´ÖÖê·µÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne15
1579 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê •ÖÖêŸÖß ²ÖÖ¯Ö •ÖÖ®Ö²ÖÖ Ø¿ÖªÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne15
1580 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ³ÖÖÝÖÖ•Öß ¸üÖ‰ú Ø¿Ö¤üÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne16
1581 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ´ÖÓ•ÖãôûÖ ¯Ö¸üÃÖæ †Ö¯ÖÖ ¯ÖÖê¾ÖÖ¸ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne16
1582 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÃÖÜÖÖê²ÖÖ »Öõ´ÖÞÖ ÃÖŸÖ²ÖÖ “Ö¾ÖÖÞÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne16
1583 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÝÖÖî¸üß ²ÖÖ¯Ö ²ÖÖ¯Öæ ²Ö×Æü¹ý ¯ÖÖ™üᯙ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne16
1584 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ¸üÖ´ÖÖ ¸üÖ¾Ö•Öß  ×ÃÖ¤æü ¯Ö®ÆüÖôûÛú¸ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne17
1585 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÃÖÜÖÖê²ÖÖ ÃÖŸÖ²ÖÖ ÃÖÜÖÖê²ÖÖ ³ÖÖ¤ü¾ÖÞÖÛú¸ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne17
1586 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê †Ö¯ÖÖ µÖêÃÖ²ÖÖ ×³ÖˆÓÝÖ›üÖ µÖÖÃÖ ÝÖãÓ›æü ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne18
1587 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê Æü¸üß ¯ÖÖ™üᯙ µÖÖÃÖ ‡™üÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne18
1588 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ØÃÖ¤æü ÃÖã³ÖÖ®ÖÖ ´ÖÖ®µÖÖ µÖÖÃÖ “ÖÓ¦üÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne18
1589 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ׳־ÖÖ ´ÖÆüÖ¤æü ¯ÖÖ™üᯙ µÖÖÃÖ ´Öî®ÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne19
1590 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÃÖÜÖÖê²ÖÖ ´ÖÆüÖ¤æü ןÖôû¾Ö»Öê ´ÖÆüÃÖæ»Ö ´Ö韵Öæ ®ÖÖë¤ü chimne20
1591 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê »ÖÛãúôûÖ ×²Ö®Ö ²ÖÖ²ÖÖ•Öß ŸÖÖ¸üôêûÛú¸ü •ÖÖ®Ö²ÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne20
1592 †Ö•Ö¸üÖ ×“Ö´ÖÞÖê ÃÖÓŸÖæ »Öõ´ÖÞÖ ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ µÖÖÃÖ ¬ÖÖë›üß ´ÖÆüÃÖæ»Ö •Ö®´Ö ®ÖÖë¤ü chimne20
1593 आजरा  दर्डेवाडी  नाव ठेविले नाही बाप बाळू बिन बाबू भरणकर पाटील { ६ मयत }   महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १८९२ -९६  dardewadi1
1594 आजरा  दर्डेवाडी  मुलगा बाळू बिन बाबू भरणकर   महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १८९२ -९६  dardewadi1
1595 आजरा  दर्डेवाडी  रामा मुलगा लक्ष्मण बिन बापू पाचाट्या महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १८९२ -९६  dardewadi1
1596 आजरा  दर्डेवाडी  संती कोम बाळू भरणकर  {४० मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १८९२ -९६  dardewadi2
1597 आजरा  दर्डेवाडी  मैनी कोम आप्पा भरणकर {३५ मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १८९२ -९६  dardewadi2
1598 आजरा  दर्डेवाडी  आपा बापाचे नाव बापू बिरबुळा {१४ मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १८९२ -९६  dardewadi2
1599 आजरा  दर्डेवाडी  गणू जयराम सावंत            { ६० मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १८९२ -९६  dardewadi3
1600 आजरा  दर्डेवाडी  ताई बापाचे नाव गोपाळा सावंत { ४ मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १८९२ -९६  dardewadi4
1601 आजरा  दर्डेवाडी  सोमा बिन बाबू जाधव गवसे {३१ मयत }  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १८९२ -९६  dardewadi4
1602 आजरा  दर्डेवाडी  विठू बापाचे नाव रामा केसरकर  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १८९२ -९६  dardewadi5
1603 आजरा  दर्डेवाडी  संतू रामा आसवला यांची मुलगी नाव यली  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०८ -१९१२  dardewadi6
1604 आजरा  दर्डेवाडी  भिकू गणू धुरी यांची मुलगी आकू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०८ -१९१२  dardewadi6
1605 आजरा  दर्डेवाडी  रामा सुभाना केसरकर {४० मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९१३ -१९१७  dardewadi7
1606 आजरा  दर्डेवाडी  भवाना आप्पा धोणूकशा {४० मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९१३ -१९१७  dardewadi8
1607 आजरा  दर्डेवाडी  संतू रायापा केसरकर मुलगा नाव बाळा  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९१३ -१९१७  dardewadi8
1608 आजरा  दर्डेवाडी  बाळू गणू इंजू यासी मुलगी नाव तानी  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९१३ -१९१७  dardewadi8
1609 आजरा  हांदेवाडी  राणबा रेंबूळकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi1
1610 आजरा  हांदेवाडी  माणकु सुब-या बिन राघू फडक्या महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi1
1611 आजरा  हांदेवाडी  म्हादू बाळू बिन म्हादू कातकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi2
1612 आजरा  हांदेवाडी  राणी संतू बिन मानकू शिंदा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi2
1613 आजरा  हांदेवाडी  कृष्णा भागोजी बिन बाबाजी रेबूळकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi2
1614 आजरा  हांदेवाडी  काळी ओमापा बिन संतू  बामन्या  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi3
1615 आजरा  हांदेवाडी  धोंडी बाळू कातकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi4
1616 आजरा  हांदेवाडी  सुबी बाप संतू बिन मंजुळा शिंदा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi5
1617 आजरा  हांदेवाडी  तात्या बीन बाळू कातकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi5
1618 आजरा  हांदेवाडी  बाप सतबा हेब्बाळकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi5
1619 आजरा  हांदेवाडी  गंगू कोम  सतबा हेब्बाळकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi5
1620 आजरा  हांदेवाडी  धोंडी बिन बाळू कातकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi5
1621 आजरा  हांदेवाडी  बाप सतबा हेब्बाळकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi5
1622 आजरा  हांदेवाडी  महादू बाप नागु रेंबूळकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi5
1623 आजरा  हांदेवाडी  सखोबा बिन सुब-या फडक्या  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi6
1624 आजरा  हांदेवाडी  गवडया बिन लक्ष्मन गाईंगडया  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi7
1625 आजरा  हांदेवाडी  आप्पा बाप सुभाना तुपटे  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi7
1626 आजरा  हांदेवाडी  नरश्या  बाप सुब-या बामन्या  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi7
1627 आजरा  हांदेवाडी  धोंडी बिन ओमाना दळवी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi8
1628 आजरा  हांदेवाडी  नरसू बिन सुभाना बामण्या  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi9
1629 आजरा  हांदेवाडी  अकू बाप संतू बापाचे नाव गवसेकर रा.नेसरी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi10
1630 आजरा  हांदेवाडी  आप्पा बाप बाळू बिन म्हादू कातकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi10
1631 आजरा  हांदेवाडी  गंगाजी कोंडी लक्ष्मन जाधव  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi11
1632 आजरा  हांदेवाडी  कोंडी कोम बाबू आसवल्या  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi12
1633 आजरा  हांदेवाडी  अऊ बाप सुभाना नरु बामण्या  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi12
1634 आजरा  हांदेवाडी  राणी बाप सुभाना बिन ओमाणा कदम  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi13
1635 आजरा  हांदेवाडी  बाप राणबा सिताप मलतवाडीकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi13
1636 आजरा  हांदेवाडी  भाग्या बाप ओमाना बिन रखमाना दळवी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi13
1637 आजरा  हांदेवाडी  तुळसी बाप नागोजी गावडा रा. मोहनगेकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi14
1638 आजरा  हांदेवाडी  अऊ बाप भागोजी बिन महादू रेंबुळकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi14
1639 आजरा  हांदेवाडी  रामा बाप अत्मा बिन भरमा  कसलकर. हारूर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi14
1640 आजरा  हांदेवाडी  आप्पा बाप संतू बिन कृष्णा पताडया रा. सिरसंगी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi15
1641 आजरा  हांदेवाडी  मुगती बाप बाळू बिन रामा मांगल्या महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi15
1642 आजरा  हांदेवाडी  आप्पा बाप सुब-या फडक्या  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi15
1643 आजरा  हांदेवाडी  आप्पा बाप सटऊ माईकर इंचलकरजीकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi15
1644 आजरा  हांदेवाडी  भागोजी बिन ओमाणा पेडणेकर यास मुलगी राणी महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi16
1645 आजरा  हांदेवाडी  यली बाप कोंडी लक्ष्मन जाधव यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi16
1646 आजरा  हांदेवाडी  बाळू बिन महादू कातकर मुलगी रखमी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi17
1647 आजरा  हांदेवाडी  सुभाना नरु बामण्या मुलगी सजणी महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi17
1648 आजरा  हांदेवाडी  बाब्या बिन सुभाना तुपट  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi18
1649 आजरा  हांदेवाडी  चेंदरी बाप सुभाना नरु बामण्या  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi18
1650 आजरा  हांदेवाडी  जोती बिन सतबा जंगाया वागराळी रावजी मुलगा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi18
1651 आजरा  हांदेवाडी  मुलगा बाप जकू बिन गोविंदा चवाण  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi19
1652 आजरा  हांदेवाडी  जकू बिन गोविंदा चवान नेसरकर मुलगा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi19
1653 आजरा  हांदेवाडी  धोंडी बिन आप्पा लांडया रा.बटकणंगलेकर यास आप्पा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi20
1654 आजरा  हांदेवाडी  लिंगू बाप केदारी बिन बाळू कातकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi21
1655 आजरा  हांदेवाडी  केदारी बिन बाळू कातकर लिंगू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi21
1656 आजरा  हांदेवाडी  सुभाना बिन सोमाना कदम मुलगा सतबा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi21
1657 आजरा  हांदेवाडी  जोती बिन चाळोबा टक्केकर रा. हेळेवाडी मुलगा आपा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi22
1658 आजरा  हांदेवाडी  जकू बिन गोविंदा चवाण मुलगी संती  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi22
1659 आजरा  हांदेवाडी  रामा बिन जिवबा कातो-या रा. उतुरकर मुलगा दशरत   महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi23
1660 आजरा  हांदेवाडी  सुभाना नरु बामन्या मुलगा नरु  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi24
1661 आजरा  हांदेवाडी  भागोजी बिन महादू रेंबूळकर मुलगी सकी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi25
1662 आजरा  हांदेवाडी  रामा बिन भावाज्या आसवल्या सलामवाडीकर मुलगी संती  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi26
1663 आजरा  हांदेवाडी  भागोजी बिन महादू रेबूळकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi27
1664 आजरा  हांदेवाडी  सुभाना ओमाणा कदम यास मुलगा सिंदू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi28
1665 आजरा  हांदेवाडी  बरमा बिन बाळू कातकर याचा मुलगा विठू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi28
1666 आजरा  हांदेवाडी  आप्पा बिन भागोजी सरोळीकर यांचा मुलगा सिधू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi29
1667 आजरा  हांदेवाडी  देमा बिन म्हादू रेबूळकर यांची मुलगी तानी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi30
1668 आजरा  हांदेवाडी  बरम्या बिन ओमा कदम यांची मुलगी सकी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi30
1669 आजरा  हांदेवाडी  पर्वता ओमा कदम यास मुलगी भागू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi31
1670 आजरा  हांदेवाडी  सामाजी सुभाना जाधव यांचा मुलगा धोंडीबा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi31
1671 आजरा  हांदेवाडी  जकू जकापा गाईंगडा याचा मुलगा भगत   महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi31
1672 आजरा  हांदेवाडी  सुबाना बिन नरु बामन्या याचा मुलगा धोंडया  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi32
1673 आजरा  हांदेवाडी  किसना बिन नागोजी सरोळकर याचा मुलगा रामा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi32
1674 आजरा  हांदेवाडी  बरमा बिन बाळू कातकर याचा मुलगा विठू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi32
1675 आजरा  हांदेवाडी  आप्पा मुकुंदा शिंदा यास मुलगा भुजंगा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi32
1676 आजरा  हांदेवाडी  आरजूना बिन काळू शिंदा रा.इचलकरंजीकर यासी मुलगी तुळसी   महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi33
1677 आजरा  हांदेवाडी  संबू बिन राणबा आंदळकर रा.इचलकरंजीकर यास मुलगा रामा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi33
1678 आजरा  हांदेवाडी  धोंडी बिन सुब-या फडक्या याचा मुलगा परसू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi34
1679 आजरा  हांदेवाडी  चिमाजी बिन सुभाना जाधव याचा मुलगा विठू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi34
1680 आजरा  हांदेवाडी  नाराईन सतबा पाटील शिट्याळीकर याचा मुलगा कृष्णा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi34
1681 आजरा  हांदेवाडी  लक्ष्मन आप्पाजी बावा तारेवाडीकर मुलगी काळू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi35
1682 आजरा  हांदेवाडी  रावजी सुभाना सावंत याची मुलगी चंदरी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  handevadi35
1683 आजरा  हाळोली  तुका घोम भैरु लाहार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  haloli1
1684 आजरा  हाळोली  रामा बिन जाधव याचा मुलगा तुकाराम  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  haloli1
1685 आजरा  हाळोली  गणू विठू तावडे यास मुलगी बाबली  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  haloli2
1686 आजरा  हाळोली  चंद्री सखोबा दिवेकर  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  haloli3
1687 आजरा  हाळोली  लक्ष्मण रामा बारुच यास मुलगी गनी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  haloli4
1688 आजरा  हाळोली  बाळा बोम धोंडी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  haloli5
1689 आजरा  हाळोली  म्हाद्जी बापू जकातदार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  haloli5
1690 आजरा  कोळींद्रें  पांडू बिन आप्पाजी बुगडा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre1
1691 आजरा  कोळींद्रें  संतू बिन काळू उंडग्या  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre2
1692 आजरा  कोळींद्रें  कृष्णा बिन भावकाना उशीनकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre2
1693 आजरा  कोळींद्रें  सुभाना बिन गोपाळा शिंदा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre2
1694 आजरा  कोळींद्रें  मशा बाबाजी उगाडया मुलगी अवली  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre3
1695 आजरा  कोळींद्रें  रामा बाबाजी गाईंगडा याचा मुलगा धोंडी महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre4
1696 आजरा  कोळींद्रें  जकू कलाप्पा गाईंगडा याचा मुलगा रावजी महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre4
1697 आजरा  कोळींद्रें  गंगाजी कामाजी उगाडया  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre5
1698 आजरा  कोळींद्रें  धोंडया बिन राऊ हरेर महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre5
1699 आजरा  कोळींद्रें  गंगाजी भागोजी पाटील यास मुलगी चंद्री  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre5
1700 आजरा  कोळींद्रें  सखोबा पुनापा निकम याचा मुलगा आपा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre5
1701 आजरा  कोळींद्रें  बाळू रेडेकर बटकणंगलेकर याचा मुलगा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre6
1702 आजरा  कोळींद्रें  सतबा बिन आप्पा नाईक  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre6
1703 आजरा  कोळींद्रें  गंगाजी सामाजी उगाडा याची मुलगी विठी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre6
1704 आजरा  कोळींद्रें  सिदऊ बिन जकू उगाडा याचा मुलगा संतु  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre7
1705 आजरा  कोळींद्रें  टेकू बिन बाबु  भोगण यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre7
1706 आजरा  कोळींद्रें  विठू बिन बाबाजी गाईंगडा यासी मुलगी अवली महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre8
1707 आजरा  कोळींद्रें  बाबाजी सुभाना रेडेकर यासी मुलगी विनी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre8
1708 आजरा  कोळींद्रें  देवकी कोम गोपाळा गाईंगडा याचा मुलगा रामा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre8
1709 आजरा  कोळींद्रें  कोंडी बाप सोमन्या उगाड़या  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre9
1710 आजरा  कोळींद्रें  सुभाना बिन माकू रेडेकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre9
1711 आजरा  कोळींद्रें  धोंडी आप्पाजी पाटील याचा मुलगा रामा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre10
1712 आजरा  कोळींद्रें  बाळू बिन जोती हरेर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre10
1713 आजरा  कोळींद्रें  गणू गंगाजी संकपाळ मुलगी जयंतू  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre10
1714 आजरा  कोळींद्रें  चिमा कोम  भरमा करवळकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre11
1715 आजरा  कोळींद्रें  गणू बिन सोमा राजाराम याचा मुलगा चंदरु  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre11
1716 आजरा  कोळींद्रें  जयरू आरजुना पाटील यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre11
1717 आजरा  कोळींद्रें  नारबा सुभाना नारळीकर यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre12
1718 आजरा  कोळींद्रें  भरमा यलू पाटील यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre12
1719 आजरा  कोळींद्रें  केदारी राघू काविलकर याचा मुलगा भागोजी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre13
1720 आजरा  कोळींद्रें  अकू कोम  नारू जाधव  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre13
1721 आजरा  कोळींद्रें  नारू बिन आपाची जाधव याचा मुलगा आपा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre13
1722 आजरा  कोळींद्रें  सिदऊ बिन जगू उगाडा याची मुलगी सीता  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre13
1723 आजरा  कोळींद्रें  जयणू बिन लक्ष्मन उगाडा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre14
1724 आजरा  कोळींद्रें  पारवती कोम आपाजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre14
1725 आजरा  कोळींद्रें  गुंडू बिन सुभाना गाईंगडा  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre14
1726 आजरा  कोळींद्रें  लिंगू कोम धोंडी करडया  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre14
1727 आजरा  कोळींद्रें  संतू बिन गंगाजी संकपाळ  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre15
1728 आजरा  कोळींद्रें  गणू बिन कृष्णा टक्केकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre15
1729 आजरा  कोळींद्रें  गणू बिन सोमा चेवाण याचा मुलगा संत्या  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre16
1730 आजरा  कोळींद्रें  मुलगी बाप सुभाना आपाजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre17
1731 आजरा  कोळींद्रें  बाबाजी सुभाना रेडेकर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre17
1732 आजरा  कोळींद्रें  जोती गणू संकपाळ  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre17
1733 आजरा  कोळींद्रें  जोती गणू संकपाळ  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre17
1734 आजरा  कोळींद्रें  बया कोम लिंगाप्पा थोरवत  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre17
1735 आजरा  कोळींद्रें  सुभाना आप्पाजी पाटील यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre17
1736 आजरा  कोळींद्रें  संतू आप्पाजी बुगडया याची मुलगी तुळशी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre18
1737 आजरा  कोळींद्रें  संतू बिन जोती हरेर  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre19
1738 आजरा  कोळींद्रें  भरमा गंगाजी संकपाळ याची मुलगी बायनी महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre19
1739 आजरा  कोळींद्रें  रामा लिंगाप्पा थोरवत यासी मुलगी धोंडी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre19
1740 आजरा  कोळींद्रें  लक्ष्मन सुभाना जाधव  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre20
1741 आजरा  कोळींद्रें  आप्पा केदारी काटवळ्या याचा मुलगा केदारी  महसूल विभाग  जन्म-मृत्यू रजिस्टर  kolindre21
1742 आजरा  कोवाडे  संती सोम कुशा कातकर याची मुलगी बाकी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade1
1743 आजरा  कोवाडे  संती सोम जोमा कुराज्या यास आप्पा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade1
1744 आजरा  कोवाडे  राणोजी बिन वाकोला होज्या यास अकू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade2
1745 आजरा  कोवाडे  पिराजी विठू पोवार तानी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade2
1746 आजरा  कोवाडे  तुळसापा मज्यापा राखळ यास बाळा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade2
1747 आजरा  कोवाडे  परसू चाळू चवाण शामा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade2
1748 आजरा  कोवाडे  मज्या आपा कातकर यास जया  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade2
1749 आजरा  कोवाडे  महादू संतू डोंगऱ्या  यास बाली  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade2
1750 आजरा  कोवाडे  आपा लिंगू दवण्या यास तानी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade2
1751 आजरा  कोवाडे  नरसू धोसिबा चिमणा यास बाबाजी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade2
1752 आजरा  कोवाडे  कुमा पाटील यास दोन धोंड्या  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade3
1753 आजरा  कोवाडे  तात्या जोती होडग्या यास जोत्या  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade3
1754 आजरा  कोवाडे  सखोबा आपा केरकर संतू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade3
1755 आजरा  कोवाडे  आप्पा मसू जकात्या यास जया  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade4
1756 आजरा  कोवाडे  आपा लक्ष्मन मगदूम यास साळू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade4
1757 आजरा  कोवाडे  नारू रासिंगा कातकर यास बाळा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade4
1758 आजरा  कोवाडे  जोती धोंडी तांबेकर यास धोंडी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade4
1759 आजरा  कोवाडे  संत्या आपा कातकर यास अकू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade4
1760 आजरा  कोवाडे  सुभाना  भैरू बिरबोळा यास तुळसी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade4
1761 आजरा  कोवाडे  मारी कोम आपा सितारा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade5
1762 आजरा  कोवाडे  गणू राणू गुंजकर रा कोवाडे  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade5
1763 आजरा  कोवाडे  सुभाना संतू होरटया  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade5
1764 आजरा  कोवाडे  कुशा बिन बापू कोलकर  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade5
1765 आजरा  कोवाडे  महादू बिन सतबा डोंगऱ्या यास कुमा   महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade6
1766 आजरा  कोवाडे  आपा बिन भागोजी राटवळ यास बापू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade6
1767 आजरा  कोवाडे  रामा बिन सातबा होडग्या यास बया  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade6
1768 आजरा  कोवाडे  बाबाजी यलु गाड्या यास आपा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade6
1769 आजरा  कोवाडे  जिवबा बिन सुभाना मानगूतकर यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade6
1770 आजरा  कोवाडे  मुलगा बाप महातारा खोराटया  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade7
1771 आजरा  कोवाडे  संती कोम कुशा कातकर  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade7
1772 आजरा  कोवाडे  बाबाजी जोती कावल्या यास धोंडी काशी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade8
1773 आजरा  कोवाडे  धोंडी शिंपी यास गौरी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade8
1774 आजरा  कोवाडे  अंत्या राटवळ मुलगा रामा   महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade8
1775 आजरा  कोवाडे  संतू राणोजी सोल्या यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade8
1776 आजरा  कोवाडे  लक्ष्मण केदारी हुंदळेकर यास राणू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade9
1777 आजरा  कोवाडे  आपा येजाबा यास अकू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade9
1778 आजरा  कोवाडे  शामा भागोजी भादवणकर यास गंगाजी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade9
1779 आजरा  कोवाडे  सकपा बिन बापू मान्या याचा मुलगा धोंड्या  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade9
1780 आजरा  कोवाडे  राणू कोम होडग्या  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade10 
1781 आजरा  कोवाडे  धनोबा आपा यमेटीकर  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade11
1782 आजरा  कोवाडे  नाव ठेवले नाही बाप चाळू गिरापा कातकर  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade11
1783 आजरा  कोवाडे  सखोबा कातकर  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade11
1784 आजरा  कोवाडे  कृष्णा आपा पोवार  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade12
1785 आजरा  कोवाडे  रखमाई कोम विठू जगदाळया  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade12
1786 आजरा  कोवाडे  तुघी कोम आपा रायापा कातकर  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade12
1787 आजरा  कोवाडे  सुभाना वांगणेकर यास मुलगी अकू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade13
1788 आजरा  कोवाडे  आपा रघु चवाण यास रघु  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade13
1789 आजरा  कोवाडे  बाबाजी रखमा सावंत चंद्री  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade13
1790 आजरा  कोवाडे  चाळू गीराप्पा कातकर यास मुलगी मैत  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade13
1791 आजरा  कोवाडे  सुभाना केदारी हुंदळेकर यास केदारी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade13
1792 आजरा  कोवाडे  धोंडी लक्ष्मन देसाई यास अकू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade13
1793 आजरा  कोवाडे  महादू सातबा डोंगऱ्या  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade14
1794 आजरा  कोवाडे  रामा भयारू कातकर  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade14
1795 आजरा  कोवाडे  नारमा आपा बारकाई  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade14
1796 आजरा  कोवाडे  आबा बापू कातकर यास अकू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade15
1797 आजरा  कोवाडे  सुभाना सताबा काबीर यास अकू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade15
1798 आजरा  कोवाडे  सुभाना रावजी पाटील यास जोती  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade15
1799 आजरा  कोवाडे  संती कोम सखोबा मज्या देसाई  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade16
1800 आजरा  कोवाडे  जया कोम रोगु मगदूम  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade16
1801 आजरा  कोवाडे  धोंड्या आपा नारवेकर  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade16
1802 आजरा  कोवाडे  तात्या सदू कातकर यास विठू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade17
1803 आजरा  कोवाडे  विठू मज्यापा रहाटवळ यास महादू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade17
1804 आजरा  कोवाडे  रामा बापू कातकर यास महादू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade17
1805 आजरा  कोवाडे  रामा बापू कातकर यास महादू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade17
1806 आजरा  कोवाडे  गंगाजी संतू कबीर यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade17
1807 आजरा  कोवाडे  पिराजी धोंडी पाटील यास रामा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade18
1808 आजरा  कोवाडे  खंडू पिराजी जकात्या चंद्रा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade18
1809 आजरा  कोवाडे  लक्ष्मन संतू कबीर यास बाळा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade18
1810 आजरा  कोवाडे  बाबाजी तुकापा सीताप आपा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade18
1811 आजरा  कोवाडे  परसू चाळू चवाण महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade19
1812 आजरा  कोवाडे  केदारी सताबा रेडकर आपा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade20
1813 आजरा  कोवाडे  भैरू रासिंगा कातकर यास धोंडूबाई  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade21
1814 आजरा  कोवाडे  राणोजी विठू जगदाळया याची मुलगी संती  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade21
1815 आजरा  कोवाडे  बाळू खेगु केसरकर याची मुलगी जया  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade22
1816 आजरा  कोवाडे  चिकू बाप पाटील विठाई  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade23
1817 आजरा  कोवाडे  आपा सुभाना कातकर यास मंजुळा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade24
1818 आजरा  कोवाडे  बाबुव्या बिन सुभाना मानगूतकर यास चाळू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade24
1819 आजरा  कोवाडे  आपा बुजंगा डोंगऱ्या यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade24
1820 आजरा  कोवाडे  सखोबा जिवबा तुरत्या यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade24
1821 आजरा  कोवाडे  हरी लिंगनूरकर यास मुलगा   महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade24
1822 आजरा  कोवाडे  संत्या रामा गाड्या ची मुलगी लकशी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade24
1823 आजरा  कोवाडे  रामा कोम आपा कबीर  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade25
1824 आजरा  कोवाडे  सुर्बा कोम जयराम घोलशा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade25
1825 आजरा  कोवाडे  बाबाजी बिन बापू मांजडया  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade26
1826 आजरा  कोवाडे  सखोबा राणोजी गुंजकर यास तानी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade27
1827 आजरा  कोवाडे  सुभाना विठू शिवगण यास विठू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade27
1828 आजरा  कोवाडे  आपा राणबा येजण्या यास अकू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade27
1829 आजरा  कोवाडे  रानबा अंबाजी यादव यास मुलगी कोंडी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade27
1830 आजरा  कोवाडे  सुभाना वाकोजी सावरतकर यास तानी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade27
1831 आजरा  कोवाडे  सखोबा पताड्या यास संत्या  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade27
1832 आजरा  कोवाडे  आपा रवळू चवान चंद्री  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade27
1833 आजरा  कोवाडे  तानी बाप पिराजी विठू पोवार  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade28
1834 आजरा  कोवाडे  धोंड्या केदारी गाईगडा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade28
1835 आजरा  कोवाडे  चिमा कोम रामा डोंगऱ्या  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade29
1836 आजरा  कोवाडे  रामा बापू कातकर याची मुलगी मयत  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade29
1837 आजरा  कोवाडे  भरमा आपा कातकर याचा मुलगा मयत  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade29
1838 आजरा  कोवाडे  सुभाना रानबा नाईम याचा मुलगा कृष्णा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade30
1839 आजरा  कोवाडे  नाना रामू कातकर यास संतू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade30
1840 आजरा  कोवाडे  तुळसापा नरसापा राहटवळ तानी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade31
1841 आजरा  कोवाडे  सातबा आना कातकर यास तानी  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  kowade31
1842 आजरा  मलीग्रे  नरसू बाप आप्पा सुजाता चौगुला  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  maligre1
1843 आजरा  मलीग्रे  गंगी कोम भाग्या बागल  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  maligre2
1844 आजरा  मलीग्रे  मुलगा बाप भाग्या बागल  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  maligre2
1845 आजरा  मलीग्रे  आपा बिन सोमा कागीनकर  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  maligre2
1846 आजरा  मलीग्रे  अकू बाप गोविंदा नेसरीकर  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  maligre2
1847 आजरा  मलीग्रे  संतू बिन बाबू नेसरीकर यास मुलगी बाली  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  maligre3
1848 आजरा  मलीग्रे  भाग्या बिन मंगजी बागल यास मुलगा मयत  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  maligre3
1849 आजरा  मलीग्रे  रामा बिन तात्या बुगड्या यास मुलगा कृष्णा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  maligre3
1850 आजरा  मलीग्रे  धोंड्या अन्नापा चौगुल्या यास बाळू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  maligre3
1851 आजरा  मलीग्रे  चाळू आपा सावंत यास बाबू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  maligre3
1852 आजरा  मलीग्रे  सिद्या बिन केदारी यादव अकू  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  maligre3
1853 आजरा  मलीग्रे  रावजी बिन नरसू पोवार यास भिवा  महसूल विभाग  जन्म मृत्यू नोंद उतारा  maligre4
1854 आजरा मासेवाडी बापू बिन भिवाजी देसाई  महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi1
1855 आजरा मासेवाडी धोंडया बापाचे नाव भागोजी लोहार महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi1
1856 आजरा मासेवाडी रखमी बाप बाबाजी बिन संतू घाटग्‍या मडिलगे महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi2
1857 आजरा मासेवाडी आबा येसू जाधव महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi3
1858 आजरा मासेवाडी गोपाई कोम सुभाना मुगुरवाडे महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi3
1859 आजरा मासेवाडी कोनाई कोम गणू मुळीक महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi4
1860 आजरा मासेवाडी लकूळा बिन गंगाजी सावंत यास मुलगी धोंडी महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi4
1861 आजरा मासेवाडी बाबाजी (आपा)बिन माणकू पाटील यास मुलगा सुद्रा महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi4
1862 आजरा मासेवाडी राणू कोनालकर यास मुलगी महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi5
1863 आजरा मासेवाडी दादू बिन खंडू संकपाळ हिरलगे महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi5
1864 आजरा मासेवाडी राघू गायकवाड कोगणगेकर यासी मुलगी भागू महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi5
1865 आजरा मासेवाडी दादू बिेन खंडु सोनार रा.शिरसंगी यास मुलगी महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi5
1866 आजरा मासेवाडी बाबाजी बिन बहिरू तोरसकर याचा मुलगा रावजी महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi6
1867 आजरा मासेवाडी बाबाजी बिन बहिरू तोरसकर याचा मुलगी सुद्रा महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi6
1868 आजरा मासेवाडी आपा बिन गुंडू मोरे याची मुलगी संती महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi7
1869 आजरा मासेवाडी रावजी संतू देसाई यास मुलगा यसू महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi8
1870 आजरा मासेवाडी संत्‍या बाबाजी परीट यास मुलगी जाई महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi9
1871 आजरा मासेवाडी यसू गंगाजी सावंत यास मुलगी महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi9
1872 आजरा मासेवाडी रामा बापू सुतार यास मुलगी भिवरी महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi10
1873 आजरा मासेवाडी बाबू आपा सावर्डे यास मुलगी तानी महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi11
1874 आजरा मासेवाडी सुली कोम बाबू मोग्‍या महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi12
1875 आजरा मासेवाडी धोंडी संतू गायकवाड यास मुलगा नाव रामा महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi13
1876 आजरा मासेवाडी कृष्‍णा बिन सुभाना बाबर यास मुलगी जनी महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi13
1877 आजरा मासेवाडी संतू येसू सावंत यास मुलगा महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi14
1878 आजरा मासेवाडी धनाजी बाप धोंडी गायकोंडे महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi15
1879 आजरा मासेवाडी परशा बाबू मोरे महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi16
1880 आजरा मासेवाडी बाबू आपाजी मो-या यास मुलगा नाव परशा महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi16
1881 आजरा मासेवाडी धोंडी संतू गायकोंड यास मुलगा लक्ष्‍मण महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi17
1882 आजरा मासेवाडी बाबू बिन आप्‍पा मो-या यास मुलगी नाव मैना महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi18
1883 आजरा मासेवाडी परष्‍या येसू सावंत यास मुलगा यशवंत महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi19
1884 आजरा मासेवाडी कमळा बाप गंगाजी सावंत  महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi20
1885 आजरा मासेवाडी परसू बिन येसू सावंत यास मुलगा ज्‍यान्‍या उर्फ कृष्‍णा महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi21
1886 आजरा मासेवाडी तानी कोम बाबू मोज्‍या महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi22
1887 आजरा मासेवाडी परसू येसू सावंत यास मुलगा नाव जानू महसूल जन्‍म मृत्‍यू नोंद masewadi22
1888 आजरा  मसोली बापू बिन विठोबा ठोकरा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli1
1889 आजरा  मसोली आपा सखोबा ठोकरा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli2
1890 आजरा  मसोली रामा भागोजी तेजम यास मुलगी मैन  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli3
1891 आजरा  मसोली रामा भागोजी तेजम यास मुलगी   महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli3
1892 आजरा  मसोली यमना कोम रामा तेजम  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli4
1893 आजरा  मसोली नाना बिन झिलू निंगुर्डेकर यास मुलगी जनी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli5
1894 आजरा  मसोली रामा म्हातारक पवार मुलगी सुबी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli5
1895 आजरा  मसोली जानकी दोम आपा बेलदार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli6
1896 आजरा  मसोली लिंगू म्हातारक ठोक-या  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli7
1897 आजरा  मसोली रामा हरेर यास मुलगा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli7
1898 आजरा  मसोली विठोबा बिन रामा नारवेकरयास गौरा  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli8
1899 आजरा  मसोली सुब-या म्हार देवर्डेकर यास मुलगी येशी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli9
1900 आजरा  मसोली विठू बापू नांदवडेकर यास मुलगा बापू  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli10
1901 आजरा  मसोली संतू विठू तेजम यास मुलगा विश्राम  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli11
1902 आजरा  मसोली रामा भागोजी तेजम यास मुलगी नाव ठेवले नाही  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli12
1903 आजरा  मसोली रामा भागोजी तेजम यासी मुलगी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli12
1904 आजरा  मसोली मिनी कोम जोती डोंगरा हणबरवाडीकर महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli13
1905 आजरा  मसोली रामा भागोजी तेजम यास मुलगा भागोजी  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli14
1906 आजरा  मसोली यमाणी कोम रामा तेजम  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli15
1907 आजरा  मसोली संती कोम म-या पोवार  महसूल  जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर  masoli16
1908 आजरा  मेढेवाडी  सिऊ धाकू घाटकर यांची मुलगी सुंद्री  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १८८२ -८६  medhewadi1
1909 आजरा  मेढेवाडी  साकी कोम बाबाजी तानवडा ईची मुलगी मयत  { ६ मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १८८२ -८७ medhewadi2
1910 आजरा  मेढेवाडी  मची सुभाना माडभगत यांची मुलगी { ७ मयत } महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १८८२ -८८ medhewadi2
1911 आजरा  मेढेवाडी  बाळा जोती भादवणकर  यांची मुलगी नाव धोंडू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०७  medhewadi3
1912 आजरा  मेढेवाडी  अपूर्वा साखोबा दळवी यांची मुलगी येसू  महसूल  जन्म -मृत्यू रजिस्टर सन १९०७  medhewadi3
1913 आजरा मुमेवाडी  आपा रोहित्‍या यास मुलगी बाळा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi1
1914 आजरा मुमेवाडी  कृष्‍णा बाप यलापा नाईक  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi2
1915 आजरा मुमेवाडी  नागू बाप यलापा सतबा नाईक  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi2
1916 आजरा मुमेवाडी  गणू बिन देऊ भिउगडा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi2
1917 आजरा मुमेवाडी  दवलू सुभाना सावेकर यास मुलगी लक्षी महसुल   mumevadi2
1918 आजरा मुमेवाडी  गणू बिन राघो भिउगडा यास जिवबा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi2
1919 आजरा मुमेवाडी  पांडू बिन पानकू दोरूगडा यास मुलगा धोंडीबा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi2
1920 आजरा मुमेवाडी  खंडू लखमा मोरवाडकर यास मुलगा लगमा  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi2
1921 आजरा मुमेवाडी  कासु बाप बाळा इंगळा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi3
1922 आजरा मुमेवाडी  बाळू गंगाजी कुरणे आलुरकर यास मुलगा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi3
1923 आजरा मुमेवाडी  जना कोम तातोबा साठया  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi4
1924 आजरा मुमेवाडी  विठा बाप जोती कदम  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi4
1925 आजरा मुमेवाडी  राणू बाप सुभाना हरण्या  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi4
1926 आजरा मुमेवाडी  म्हादू भागोजी भिउंगडा यास मुलगा नाना  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi4
1927 आजरा मुमेवाडी  रामा बिन सुभाना घेवड्या यास मुलगी नाव धोंडी  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi5
1928 आजरा मुमेवाडी  सकू सोम नाना भादवनकर  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi6
1929 आजरा मुमेवाडी  रामा गणू सावेकर याचा मुलगा नाव कोलबा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi6
1930 आजरा मुमेवाडी  धोंडी बाप बाळकू ढोले  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi7
1931 आजरा मुमेवाडी  महादू कोंडीबा कडाकण्या यास मुलगा नाव राऊ  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi7
1932 आजरा मुमेवाडी  भैरू बिन भागोजी काटया यास मुलगी कमळा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi7
1933 आजरा मुमेवाडी  आपा लक्ष्‍मण भिउगडा यास मुलगी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi8
1934 आजरा मुमेवाडी  आप्‍पा मुलगी भिउगडा यास मुलगी  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi8
1935 आजरा मुमेवाडी  नाना बाबाजी सावेकर यास मुलगा आबा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi8
1936 आजरा मुमेवाडी  येलाप्‍पा आबा नाईक यास मुलगा म्‍हादू  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi8
1937 आजरा मुमेवाडी  बयाजी  बिन राघू साठे यास मुलगी मजुळा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi8
1938 आजरा मुमेवाडी  राणू बाप सुभाना हरण्या  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi8
1939 आजरा मुमेवाडी  राणबा बिन आपा इंगळे यास मलगी धोंडी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi9
1940 आजरा मुमेवाडी  आपा जोती भिउगडा यास मुलगी धोंडी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi9
1941 आजरा मुमेवाडी  बाबू बिन जोती पोटया यास मुलगा भागोजी  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi10
1942 आजरा मुमेवाडी  नाना बिन नाथा भिउगडा  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi11
1943 आजरा मुमेवाडी  लक्ष्‍मण सुभाना कदम यास मुलगी सुंदरा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi11
1944 आजरा मुमेवाडी  नरसू बिन गुंडू पाटील शिपूर यास राउ महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi11
1945 आजरा मुमेवाडी  आबा बिन भागोजी साठया यास मुलगी संता महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi11
1946 आजरा मुमेवाडी  जयराम बिन बिन सखोबा भिउगडा यास मुलगी मैनी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi11
1947 आजरा मुमेवाडी  राऊ बिन नरसु पाटील महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi12
1948 आजरा मुमेवाडी  नाव ठेविले नाही लक्ष्‍मण तातोबा लोखंडे यास मुलगा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi12
1949 आजरा मुमेवाडी  लक्ष्‍मण तातोबा लोखंडे यास मुलगा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi12
1950 आजरा मुमेवाडी  रामा हरणे यास मुलगा धोंडीबा  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi12
1951 आजरा मुमेवाडी  आबा बिन गोमा कुरळे यास मुलगा दसया  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi12
1952 आजरा मुमेवाडी  रामा आपा हातकर यास मुलगी नाव मुक्‍ताबाई महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi12
1953 आजरा मुमेवाडी  नाव ठेविले नाही सखोबा बिन बाबाजी हरण्‍या यास मुलगी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi13
1954 आजरा मुमेवाडी  राउू राणबा इंगळा  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi13
1955 आजरा मुमेवाडी  परशराम आई गंगी जोगती  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi13
1956 आजरा मुमेवाडी  नाव ठेविले नाही सखोबा बिन बाबाजी हरण्‍या यास मुलगी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi13
1957 आजरा मुमेवाडी  केदारी बिन मातापा काटकर शिपूर यास दत्‍तू  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi13
1958 आजरा मुमेवाडी  रामा बिन रखमा पनाळकर यास मुलगा परसू  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi14
1959 आजरा मुमेवाडी  असोबा बिन भागोजी पाटील महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi15
1960 आजरा मुमेवाडी  संता कोम रामा पाटया महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi15
1961 आजरा मुमेवाडी  आबा बिन भागोजी साठया यास मुलगी तानी  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi15
1962 आजरा मुमेवाडी  राणबा बिन सुभाना तिबिल्‍या यास मुलगा भाऊ महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi16
1963 आजरा मुमेवाडी  बाबु बिन राणबा येळक्‍या यास मुलगा जया महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi17
1964 आजरा मुमेवाडी  बाळू बिन आपा पाटील यास मुलगी नाव तानी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi18
1965 आजरा मुमेवाडी  बाळा गणू सावेकर यास मुलगी नाव गज्‍या महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi18
1966 आजरा मुमेवाडी  सुबा कोम आपा साठया महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi18
1967 आजरा मुमेवाडी  संतू बिन जोती भिऊंगडा यास मुलगा गणू महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi19
1968 आजरा मुमेवाडी  जोती बिन संतू हरण्‍या  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi20
1969 आजरा मुमेवाडी  आबा बिन सतबा दोरूगडा यास मुलगी नाव बायना महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi20
1970 आजरा मुमेवाडी  यलू बाप भागोजी भिउंगडा यास मुलगी नात पार्वती महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi20
1971 आजरा मुमेवाडी  आपा धाकू सुरंग्‍या यास मुलगा नाव कृष्‍णा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi20
1972 आजरा मुमेवाडी  लक्ष्‍मण बिन नरसु लोंडया महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi21
1973 आजरा मुमेवाडी  धोंडी सतबा तिकोडया यास मुलगी नाव ना महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi21
1974 आजरा मुमेवाडी  आकु कोम भागोजी साठया  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi22
1975 आजरा मुमेवाडी  नाथा बिन भागोजी भिऊंगडया यास मुलगा नाव गणू महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi22
1976 आजरा मुमेवाडी  कोयापा बिन आपा ईगळा यास मुलगा नाव रामा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi22
1977 आजरा मुमेवाडी  सकु बाप लक्ष्‍मण सावेकर  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi23
1978 आजरा मुमेवाडी  आपा नरसु सावेकर महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi23
1979 आजरा मुमेवाडी  बाळा बाबाजी गुरव्‍या यास मुलगी नाव कासू महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi23
1980 आजरा मुमेवाडी  गणू बिन राघु भिउंगडा यास मुलगा नाव रखमाना महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi23
1981 आजरा मुमेवाडी  नाना आपा ढोणुक्षा यास मुलगा मयत  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi24
1982 आजरा मुमेवाडी  नानापा बिन संभू पोटया महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi24
1983 आजरा मुमेवाडी  नाना बिन आपा ढोणुक्षा यास मुलगी व मुलगा नाव जनी  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi25
1984 आजरा मुमेवाडी  बाबु बिन सुभाना सावेकर यास मुलगी जया महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi25
1985 आजरा मुमेवाडी  बहिरू बिन आपा भिउंगडा यास मुलगी भिवरा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi25
1986 आजरा मुमेवाडी  लक्ष्‍मण बिन आनंदा सावेकर यास मुलगा मयत  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi26
1987 आजरा मुमेवाडी  राघु बिन भागोजी काटया यास मुलगी नाव मुगता महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi26
1988 आजरा मुमेवाडी  आबा बिन नाना नांदवडकर यास मुलगा कृष्‍णा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi26
1989 आजरा मुमेवाडी  जोती बिन बाळू राजीगरा यास मुलगा बाळू महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi26
1990 आजरा मुमेवाडी  बाळू बिन सिंधु मुसळया यास मुलगा नाव मारूती  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi27
1991 आजरा मुमेवाडी  धोंडया बिन सखोबा कापसे यास मुलगा गोविंदा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi27
1992 आजरा मुमेवाडी  तानी बाप बाबू पाटील  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi28
1993 आजरा मुमेवाडी  जया बाप बाळू सावेकर  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi28
1994 आजरा मुमेवाडी  बहिरू बिन भागोजी काटया यास मुलगा भागोजी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi28
1995 आजरा मुमेवाडी  मैना कोम सतू पाटील महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi29
1996 आजरा मुमेवाडी  रामा बिन यल्‍लापा नाईक  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi29
1997 आजरा मुमेवाडी  नाना बिन बाळू रजिगरा यास मुलगा नाव अंबाजी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi29
1998 आजरा मुमेवाडी  आवबा बिन सोमा पाटील यास मुलगी नाव जना महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi29
1999 आजरा मुमेवाडी  नाना बिन बाळू इगळा  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi30
2000 आजरा मुमेवाडी  बाळा बिन बाळू बिन सावेकर यास मुलगी राणू महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi30
2001 आजरा मुमेवाडी  संतू बिन जोती भाईगडे यास मुलगी नाव भयना महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi30
2002 आजरा मुमेवाडी  भरमा बिन गणू सावेकर यास मुलगी नाव जना महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi30
2003 आजरा मुमेवाडी  धोंडी बाप राणबा इंगळा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi31
2004 आजरा मुमेवाडी  लक्ष्‍मण सुभाना नाईक यास मुलगी राणू महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi31
2005 आजरा मुमेवाडी  संतू बिन बाबाजी हरणे यास मुलगी जना महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi31
2006 आजरा मुमेवाडी  बाबू बिन जोती पोटया यास मुलगी नाव कमळा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi32
2007 आजरा मुमेवाडी  नाना बिन बाबाजी सावेकर यास मुलगा केरू  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi32
2008 आजरा मुमेवाडी  रामा बाप गंगाजी सुरंग्‍या यास मुलगी जिऊ महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi32
2009 आजरा मुमेवाडी  आपा बिन सुरंग्‍या यास मुलगी नाव आकू महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi32
2010 आजरा मुमेवाडी  आबा बिन भागोजी साटया यास मुलगा नाव भागोजी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi32
2011 आजरा मुमेवाडी  गणू राघू भिउंगडा यास मुलगी नाव जया महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi33
2012 आजरा मुमेवाडी  बाळकू बिन सुभाना सावेकर यास मुलगी कमळा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi34
2013 आजरा मुमेवाडी  रामा बिन रखमाना पनाळकर यास मुलगा नाव राऊ महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi34
2014 आजरा मुमेवाडी  नाना आपा ढोणुक्षा यास मुलगा नाव भिमा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi35
2015 आजरा मुमेवाडी  आपा बिन सिदू मोहीते यास मुलगा राऊ महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi35
2016 आजरा मुमेवाडी  सुभाना बिन रामा सुरंग्‍या मयत महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi36
2017 आजरा मुमेवाडी  बाबु आपा पाटील यास मुलगा गोपाळा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi36
2018 आजरा मुमेवाडी  गणू राघू भिउंगडा यास मुलगा नाव म्‍हादू महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi37
2019 आजरा मुमेवाडी  भैरू आपा भिउंगडा यास मुलगा नाव गुंडू महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi37
2020 आजरा मुमेवाडी  तातोबा बिन राघू साठे यास मुलगा राघो महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi37
2021 आजरा मुमेवाडी  नाना बाबाजी सावेकर यास मुलगा भिवा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi37
2022 आजरा मुमेवाडी  विठू भागोजी पोटया महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi38
2023 आजरा मुमेवाडी  धांडी सतबा कापश्‍या यास मुलगा मुगता महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi38
2024 आजरा मुमेवाडी  आपा धाकू सुरंग्‍या यास मुलगी बया महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi39
2025 आजरा मुमेवाडी  दादू सुभाना भाईगडा यास मुलगा नाव रामा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi4
2026 आजरा मुमेवाडी  बाबु पोती पोटया यास मुलगी कमळा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi40
2027 आजरा मुमेवाडी  साळी सोम आपा हजारी यास मुलगा नाव एकनाथ महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi40
2028 आजरा मुमेवाडी  संतू बाबाजी हरणे यास मुलगा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi40
2029 आजरा मुमेवाडी  बाळू भागोजी कात्‍या यास मुलगा नाव रामा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi40
2030 आजरा मुमेवाडी  सूबराव बाळू राजीगरा यास मुलगा बाळू महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi41
2031 आजरा मुमेवाडी  जना बाप काळू कडाकण्‍या  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi42
2032 आजरा मुमेवाडी  दादू बाप गोविंदा भिउंगडा  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi42
2033 आजरा मुमेवाडी  अंबू बाप  बयाजी साठया महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi42
2034 आजरा मुमेवाडी  बहिरू अकोबा भिउंगडा यास सतबा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi42
2035 आजरा मुमेवाडी  लक्ष्‍मण बिन काळू राजीगरा यास दसरू  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi42
2036 आजरा मुमेवाडी  धोंडी बिन राणबा तिकोडा यास जोती महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi42
2037 आजरा मुमेवाडी  भिवा राजजी गोरूले यास मुलगी हौसी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi42
2038 आजरा मुमेवाडी  बाना बिन मानापा पोटया यास मुलगा मानापा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi43
2039 आजरा मुमेवाडी  बयाजी बिन राघू भिउंगडा यास मुलगी नाव राणी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi43
2040 आजरा मुमेवाडी  यलापा बिन सतबा नाईक यास मुलगी नाव चांगुणा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi43
2041 आजरा मुमेवाडी  नाना आपा ढोणुकशा यास मुलगा अपा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi43
2042 आजरा मुमेवाडी  बया कोम महादू लकांबळया महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi44
2043 आजरा मुमेवाडी  सखोबा बाप गणू सावंत महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi45
2044 आजरा मुमेवाडी  नागाप्‍पा संतू जाधव महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi45
2045 आजरा मुमेवाडी  अकू कोम लक्ष्‍मण भिऊंगंडा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi45
2046 आजरा मुमेवाडी  मुलगी बाप राघो मेंगाण्‍या बायना महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi45
2047 आजरा मुमेवाडी  रामा बाप बहिरू मोरबाळा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi46
2048 आजरा मुमेवाडी  आपा हरी पाटील यास सिताराम महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi46
2049 आजरा मुमेवाडी  जया बापाचे नाव कोंडीबा लांडा म्‍हसवे महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi47
2050 आजरा मुमेवाडी  बाळा बाप रामा सतबा गुरबया यास मुलगी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi48
2051 आजरा मुमेवाडी  राऊ रामा भागोजी साटया यांची मुलगी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi48
2052 आजरा मुमेवाडी  गंगा लक्ष्‍मण भिऊंगडा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi49
2053 आजरा मुमेवाडी  गंगु नरसु म्‍हातारा भिऊंगडा यास मुलगी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi50
2054 आजरा मुमेवाडी  बाळी बाप सुभाना जोती भिऊंगडा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi51
2055 आजरा मुमेवाडी  बाळी बाप सुभाना जोती भिऊंगडा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi52
2056 आजरा मुमेवाडी  सती बाप सुभाना राणोजी भोसला महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi52
2057 आजरा मुमेवाडी  बाळया बापा रामा बिन सका दळवी  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi53
2058 आजरा मुमेवाडी  बाप सकोबा बिन केदारी भिऊंगडा यास मुलगी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi53
2059 आजरा मुमेवाडी  बाळापा सतू आपा काटया यास मुलगा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi53
2060 आजरा मुमेवाडी  बाप सकोबा सुभाना भिऊंगडा यास मुलगी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi53
2061 आजरा मुमेवाडी  नरसु जोती बिन संभू पोटया यास मुलगा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi53
2062 आजरा मुमेवाडी  सुभाना राणोजी भोसले यांची मुलगी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi54
2063 आजरा मुमेवाडी  आपा बिन राणबा हाळवणकर यास सुभाना महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi54
2064 आजरा मुमेवाडी  आपा लोंडया निपाणीकर बाळा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi54
2065 आजरा मुमेवाडी  लगमा बिन रायापा मोरवाडाकर यास बहिना महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi55
2066 आजरा मुमेवाडी  जिऊ बाप जोती पोटया महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi56
2067 आजरा मुमेवाडी  राणोजी सुभाना गिलबिल्‍या यास मुलगी सुंदरी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi56
2068 आजरा मुमेवाडी  बाप गंगाजी बिन सुभाना सुंरग्‍या यास  हरी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi57
2069 आजरा मुमेवाडी  बाप राघो बिन सुबू मेंगाण्‍या यास साकी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi57
2070 आजरा मुमेवाडी  बाप सखोबा केदारी भिऊंगडा  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi58
2071 आजरा मुमेवाडी  बाप भागोजी मानापा पोटया यास गंगा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi59
2072 आजरा मुमेवाडी  गंगा कोम लक्ष्‍मण भिऊंगडा  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi60
2073 आजरा मुमेवाडी  पार्वती आई यलू बाप जोगती भिऊंगडा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi60
2074 आजरा मुमेवाडी  धोंडी कोम जयराम भिऊंगडा  महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi60
2075 आजरा मुमेवाडी  सुभाना बिन बाळा पोटया महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi60
2076 आजरा मुमेवाडी  नरसाई कोम काळू हाळवणकर महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi60
2077 आजरा मुमेवाडी  साळू कोम आपा हजारी इजला यमुना महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi60
2078 आजरा मुमेवाडी  गणू बिन खळू खेडेकर महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi61
2079 आजरा मुमेवाडी  साळू कोम रामा सुरंग्‍या महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi61
2080 आजरा मुमेवाडी  रामू कोम आवबा नांदवडकर महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi61
2081 आजरा मुमेवाडी  बायना कोम पलू नाटकी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi61
2082 आजरा मुमेवाडी  चिमा कोम काळू ईगळा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi61
2083 आजरा मुमेवाडी  भैरू धतोबा भिऊंगडा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi61
2084 आजरा मुमेवाडी  चंद्री कोम संतू पोटया महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi61
2085 आजरा मुमेवाडी  गंगा बाप आणा पाटील जोगती हिजला मुलगा आणा महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi61
2086 आजरा मुमेवाडी  सखोबा बिन गोमा राजिगरा यास कासी महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi61
2087 आजरा मुमेवाडी  तानी कोम रामा जोशीलकर महसुल जन्‍ममृत्‍यूनोंद रजिस्‍टर mumevadi62
2088 आजरा दाभिल येसू बिन देवजी राणे महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  dabhil1
2089 आजरा दाभिल गंगा बाप रामा वांजोळ्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  dabhil1
2090 आजरा दाभिल तुकाराम मुरारी वेगरूळकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  dabhil2
2091 आजरा दाभिल संत्या धोंडी परबू यास मुलगा व मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  dabhil3
2092 आजरा दाभिल येसू बाळा गावडा यास मुलगी मुक्ती महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  dabhil4
2093 आजरा देवकांडगाव रमा बापू गोंधळी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav1
2094 आजरा देवकांडगाव दादू बाबू कासार महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav1
2095 आजरा देवकांडगाव कमळा बाळा राण्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav2
2096 आजरा देवकांडगाव सिदू आपा करड्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav2
2097 आजरा देवकांडगाव भागी कोम भाग्या राण्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav3
2098 आजरा देवकांडगाव भागोजी केसरकर सुबी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav3
2099 आजरा देवकांडगाव रामा सखोबा जाधव यास रामचंद्र  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav3
2100 आजरा देवकांडगाव गणेशा बाबू तेजम यास लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav3
2101 आजरा देवकांडगाव विश्राम तात्या तेजम म्हातरबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav3
2102 आजरा देवकांडगाव जिवबा आपा करड्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav4
2103 आजरा देवकांडगाव बाली सकू मडव महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav4
2104 आजरा देवकांडगाव विठू म्हातरबा तेजम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav4
2105 आजरा देवकांडगाव गोपाळ बापू भिकू तेजम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav5
2106 आजरा देवकांडगाव गंगा भागोजी तेजम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav6
2107 आजरा देवकांडगाव तारी धोंडी राण्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav6
2108 आजरा देवकांडगाव अकू लखू कासार महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav6
2109 आजरा देवकांडगाव लखू सखऊ कासार यास सकी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav6
2110 आजरा देवकांडगाव आपा भिकू तेजम यास विप्पू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav6
2111 आजरा देवकांडगाव बाबाजी तेजम यास रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav6
2112 आजरा देवकांडगाव रामा बयाजी राण्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav7
2113 आजरा देवकांडगाव बाबू संभू कासार महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav7
2114 आजरा देवकांडगाव विठू रामा राणे यास भोवा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav7
2115 आजरा देवकांडगाव गंगू सोम धोंडी कसल्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav8
2116 आजरा देवकांडगाव निळू बाबाजी तेजम यास विठी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav8
2117 आजरा देवकांडगाव धोंडी माडभगत यास धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav8
2118 आजरा देवकांडगाव आपा धोंडी खराडया कोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav9
2119 आजरा देवकांडगाव अंतशा बाबू तेजम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav10
2120 आजरा देवकांडगाव तात्या बापू धाटूबा बापू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav11
2121 आजरा देवकांडगाव आबा लक्ष्मण परबू देवबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav11
2122 आजरा देवकांडगाव भिवा आपा राण्या सख्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav11
2123 आजरा देवकांडगाव माणकी बाबू गावडा मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav11
2124 आजरा देवकांडगाव मानबी सोम गावडा यास मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav12
2125 आजरा देवकांडगाव सख्या भिवा राण्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav13
2126 आजरा देवकांडगाव भागोजी केसरकर यास मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav13
2127 आजरा देवकांडगाव कासीबाई गंगाराम देसाई बान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav13
2128 आजरा देवकांडगाव सुभाना आपा निरमळा यास भिमी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav14
2129 आजरा देवकांडगाव आणा धाकू राण्या पिरती महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav14
2130 आजरा देवकांडगाव मऱ्यापा धोंडी खवारा यास मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav14
2131 आजरा देवकांडगाव रामा सखोबा बीरबुला चंद्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav15
2132 आजरा देवकांडगाव बाबू भागोजी मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav15
2133 आजरा देवकांडगाव विठू येसादया शिवबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav15
2134 आजरा देवकांडगाव जीऊबा बाबाजी तेजम लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav15
2135 आजरा देवकांडगाव सुद्री बाप भिवा राण्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav16
2136 आजरा देवकांडगाव गोपाळ भागोजी कुमकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav16
2137 आजरा देवकांडगाव बाबाजी रामा माडभगत तानी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav16
2138 आजरा देवकांडगाव सखाराम अंबाजी देसाई मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav17
2139 आजरा देवकांडगाव भूलाजी आपा पाटील – हरी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav17
2140 आजरा देवकांडगाव मैन्या बापू तेजम तुळसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav17
2141 आजरा देवकांडगाव संतू भागोजी भूमकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav18
2142 आजरा देवकांडगाव निळू बाबाजी तेजम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav18
2143 आजरा देवकांडगाव लक्षुमण बाळा राण्या यास मंजुळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav18
2144 आजरा देवकांडगाव गोपाळ शिपूरकर यास मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav18
2145 आजरा देवकांडगाव अन्या बाबू तेजम यास विठू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav18
2146 आजरा देवकांडगाव सानी विठू जयराम राण्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav19
2147 आजरा देवकांडगाव आपा सुभाना गिलबिला यास बाळ्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav19
2148 आजरा देवकांडगाव आणा धोंडी कसाल्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav20
2149 आजरा देवकांडगाव गोपळा भागोजी भूमकर यास राघो महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav20
2150 आजरा देवकांडगाव रानबा चाळू कुळ्या धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav20
2151 आजरा देवकांडगाव धोंड्या तेजम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav21
2152 आजरा देवकांडगाव पारबती बापू भूमकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav22
2153 आजरा देवकांडगाव विठू जयराम राण्या यास नारायण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav23
2154 आजरा देवकांडगाव ज्यानू रामा बाळा राण्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav24
2155 आजरा देवकांडगाव रखमा तात्या तेजम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav25
2156 आजरा देवकांडगाव विश्राम बाळा राण्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  devkandgav25
2157 आजरा देवकांडगाव रवळू सासुलकर यास चंद्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा