बंद

एसटीडी आणि पिन कोड

अ. क्र. तालुका STD पिनकोड
1 आजरा 02323 416505
2 चंदगड 02320 416509
3 गडहिंग्लज 02327 416502
4 गगनबावडा 02326 416206
5 भूदरगड 02324 416209
6 हातकणंगले 0230 416115
7 कागल 02325 416216
8 करवीर, कोल्हापूर 0231 416003
9 पन्हाळा 02328 416201
10 राधानगरी 02321 416212
11 शाहुवाडी 02329 416215
12 शिरोळ 02322 416103