बंद

आकृतीबंध

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संकालननिहाय कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी
अ.क्र. पदनाम संकलन क्र संकलन नाव संकलन प्रमुख अधिनस्त अधिकारी पदनाम संख्या पदनाम संख्या
1 जिल्हाधिकारी    जिल्हाधिकारी कक्ष  लघुलेखक  अ का  1 लिपिक  1
2 अपर जिल्हाधिकारी     अ जिल्हाधिकारी कक्ष  लघुलेखक  अ का  1 लिपिक  1
3 निवासी उपजिल्हाधिकारी  कार्या 1  आस्थापना  तहसिलदार महसूल  सहा.  चिटणीस  अ का  2 लिपिक  4
4 निवासी उपजिल्हाधिकारी  कार्या 2 राजशिष्टाचार  अपर चिटणीस    अ का  1 लिपिक  1
5 निवासी उपजिल्हाधिकारी  कार्या 3 जमीन  तहसिलदार महसूल  ना तहसिलदार महसूल  अ का  5 लिपिक  5
6 निवासी उपजिल्हाधिकारी  कार्या 4 गावठाण/वनहक्क   तहसिलदार महसूल  ना तहसिलदार महसूल  अ का  2 लिपिक  1
7 निवासी उपजिल्हाधिकारी  कार्या 6ब  नागपूर ऑडीट  तहसिलदार महसूल  ना तहसिलदार महसूल  अ का  1 लिपिक  1
8 निवासी उपजिल्हाधिकारी  कार्या 7  गृह  अपर चिटणीस  ना तहसिलदार गृह  अ का  3 लिपिक  3
9 निवासी उपजिल्हाधिकारी  कार्या 7अ  करमणूक  करमणूक कर अधिकारी  ना तहसिलदार करमणूक  अ का  12 लिपिक  3
10 निवासी उपजिल्हाधिकारी  कार्या 9 अल्पबचत  सहाय्यक अल्पबचत संचालक  लिपिक  1
11 निवासी उपजिल्हाधिकारी  कार्या 12  सामान्य प्रशासन  तहसिलदार सर्वसाधारण  ना तहसिलदार सर्वसाधारण  अ का  5 लिपिक  4
12 निवासी उपजिल्हाधिकारी  कार्या 12 जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन तहसिलदार सर्वसाधारण  ना तहसिलदार सर्वसाधारण  अ का  1 लिपिक  1
13 निवासी उपजिल्हाधिकारी  कार्या 13 अभिलेख  तहसिलदार सर्वसाधारण  ना तहसिलदार सर्वसाधारण  अ का  1 लिपिक  1
14 निवासी उपजिल्हाधिकारी  कार्या 14 लेखा  तहसिलदार सर्वसाधारण  उपलेखापाल  अ का  2 लिपिक  7
15 निवासी उपजिल्हाधिकारी  कार्या 15 अंतर्गत लेखा परीक्षण पथक 1 लेखाधिकारी 1 सहा. लेखाधिकारी  अ का  1 लिपिक 
16 निवासी उपजिल्हाधिकारी  कार्या 16 अंतर्गत लेखा परीक्षण पथक 2 लेखाधिकारी 2 सहा. लेखाधिकारी  अ का  1 लिपिक  1
17 निवासी उपजिल्हाधिकारी  ` अर्बन अँड़ लँड़ सिलिंग  सहा. नगर रचनाकार  अ का  1 लिपिक  2
18 उपजिल्हाधिकारी महसूल  कार्या. 6  वसुली  ना तहसिलदार वसुली  अ का  1 लिपिक  6
19 उपजिल्हाधिकारी महसूल  कार्या. 7 स्वातंत्र्य सैनिक  ना तहसिलदार वसुली  अ का  1 लिपिक  1
20 उपजिल्हाधिकारी महसूल  कार्या. 6अ  खनिकार्म  जिल्हा खनिकर्म अधिकारी  अ का  1
21 उपजिल्हाधिकारी महसूल  कार्या. 8 आर टी एस  अपर चिटणीस  ना तहसिलदार महसूल  अ का  1 लिपिक  1
22 उपजिल्हाधिकारी महसूल  वतन  अपर चिटणीस  ना तहसिलदार महसूल  अ का  1 लिपिक  1
23 उपजिल्हाधिकारी महसूल  कार्या. 11अ  नगरपालिका प्रशासन  प्रकल्प अधिकारी,न पा  अ का  1 लिपिक  4
24 उपजिल्हाधिकारी महसूल  कार्या. 11  सं गा यो  ना तहसिलदार वसुली  अ का  1 लिपिक  1
25 उपजिल्हाधिकारी महसूल  कार्या. 12 ग्राम पंचायत  तहसिलदार सर्वसाधारण ना तहसिलदार सर्वसाधारण  अ का  2 लिपिक  5
26 जिल्हा पुरवठा अधिकारी  कार्या. 19 पुरवठा  सहा जिल्हा पुरवठा अधिकारी  अ का  19 लिपिक  34
27 जिल्हा पुरवठा अधिकारी  एफ डी ओ शाखा  अन्न धान्य वितरण अधिकारी  अ का    लिपिक   
28 उपजिल्हाधिकारी रो. ह.यो  कार्या. 5 रोजगार हमी शाखा  ना. तहसिलदार रो.हा.यो. अ का  1 लिपिक  1
29 उपजिल्हाधिकारी निवडणूक  कार्या. 10 निवडणूक  तहसिलदार निवडणूक  ना. तहसिलदार निवडणूक – 2  अ का  2 लिपिक  3
30 उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन  कार्या. 15 पुनर्वसन  तहसिलदार पुनर्वसन  अ का  3 लिपिक  2
31 जिल्हा नियोजन अधिकारी  कार्या. 18 जिल्हा नियोजन शाखा  सहा जिल्हा नियोजन अधिकारी    लिपिक  1
32 उपजिल्हाधिकारी वि. भू.  6    वि भू कार्या 6 अ का  2 लिपिक  1
33 उपजिल्हाधिकारी वि. भू. 12   वि भू कार्या 12 अ का  2 लिपिक  1
34 उपजिल्हाधिकारी वि. भू. 13   भूसंपादन  समन्वयक  अ का  1 लिपिक  1
35 जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी    जिल्हा सैनिक कल्याण कार्या.