बंद

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना

दिनांक : 01/04/2018 - 31/03/2050 | क्षेत्र: शासकीय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना

लाभार्थी:

दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नोंद असलेल्या 40 ते 65 वर्षाखालील वयोगटातील विधवा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळण्यास पात्र असतात. पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून रु.200/- प्रतीमहा व राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत रु.400/- प्रतीमहा असे एकूण रु.600/- प्रतीमहा निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय आहे.

फायदे:

जाणा-या लाभाचे स्वरुप प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन रु.600/- अदा करण्यात येते.

अर्ज कसा करावा

अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो.
अगर बेत द्या https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme-category/special-assistance