बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्र्रीय महामार्ग 166 साठी लवाद दावे संदर्भात कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी, अव्वल कारकून,टंकलेखक,लिपीक नियुक्ती

राष्ट्र्रीय महामार्ग 166 साठी लवाद दावे संदर्भात कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी, अव्वल कारकून,टंकलेखक,लिपीक नियुक्ती 

11/11/2022 26/11/2022 पहा (712 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्रांचा नवीन जाहिरनामा

आपले सरकार सेवा केंद्रांचा नवीन जाहिरनामा

16/09/2022 10/10/2022 पहा (2 MB)
तक्रार निवारण प्रधिकारी पदाकरिता जाहिरात.

तक्रार निवारण प्रधिकारी पदाकरिता जाहिरात.

27/09/2022 07/10/2022 पहा (7 MB)
कोतवाल संवर्गातून शिपाई सवर्गामध्ये प्रथम नियुक्ती देणे बाबत निवड सूची प्रसिद्ध गुण तक्ता आदेश व शिफारस बाबतची माहिती
1 कोतवाल निवड सूची
2 कोतवाल आदेश
3 कोतवाल शिफारस पत्र
4 कोतवाल तक्ता
20/07/2022 30/07/2022 पहा (2 MB)
जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, कोल्हापूर करिता कंत्राटी पदे तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे बाबत

जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, कोल्हापूर करिता कंत्राटी पदे तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे बाबत

10/05/2022 31/05/2022 पहा (423 KB)
तक्रार निवारण प्राधिकारी पदाकरिता जाहिरात

तक्रार निवारण प्राधिकारी पदाकरिता जाहिरात

22/04/2022 29/04/2022 पहा (7 MB)
महासैनिक दरबार हॉल ,कोल्हापूर ,सैनिकी मुलांचे व मुलींचे वसतिगृह ,कोल्हापूर व माजी सैनिक विश्रामगृह ,कोल्हापूर येथे तात्पुरता स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने अशासकीय कर्मचारी पदे भरनेबाबत.

महासैनिक दरबार हॉल ,कोल्हापूर ,सैनिकी मुलांचे व मुलींचे वसतिगृह ,कोल्हापूर व माजी सैनिक विश्रामगृह ,कोल्हापूर येथे तात्पुरता स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने अशासकीय कर्मचारी पदे भरनेबाबत.

19/04/2022 25/04/2022 पहा (471 KB)
महाराष्ट् महसूल न्यायाधिकरण, खंडपीठ पुणे येथे विशेष सरकारी वकील व अतिरिक्त विशेष सरकारी वकील या करिता कंत्राटी पध्दतीने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणेबाबत

महाराष्ट् महसूल न्यायाधिकरण, खंडपीठ पुणे येथे विशेष सरकारी वकील व अतिरिक्त विशेष सरकारी वकील या करिता कंत्राटी पध्दतीने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणेबाबत

14/03/2022 30/03/2022 पहा (2 MB)
तलाठी भरती 2019अंतिम निवड सूची बाबत

तलाठी भरती 2019अंतिम निवड सूची बाबत

12/01/2022 22/01/2022 पहा (491 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर मधील विविध विभागामध्ये कंत्राटी पध्दातीने मनुष्यजबळ पुरविणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर मधील विविध विभागामध्ये कंत्राटी पध्दातीने मनुष्यजबळ पुरविणेबाबत

03/12/2021 30/12/2021 पहा (922 KB)
तलाठी भरती 2019 अंतिम निवड सूची बाबत

तलाठी भरती 2019 अंतिम निवड सूची बाबत

03/12/2021 18/12/2021 पहा (728 KB)
शासकीय कार्यालयीन तात्पुरत्या स्वरुपात खाजगी आधार संच सुरू करणेसाठी अर्ज

शासकीय कार्यालयीन तात्पुरत्या स्वरुपात खाजगी आधार संच सुरू करणेसाठी अर्ज 

01/11/2021 10/12/2021 पहा (229 KB)
समुदाय देखभाल समन्वयक (एआरटी केंद्र) या पदासाठी पदभरती

समुदाय  देखभाल समन्वयक (एआरटी केंद्र) या पदासाठी पदभरती 

01/10/2021 27/10/2021 पहा (2 MB)
औषध निर्माता (एआरटी केंद्र) या पदासाठी पदभरती

औषध निर्माता (एआरटी केंद्र) या पदासाठी पदभरती

11/06/2021 02/07/2021 पहा (1 MB)
स्टेट रेफरन्स लबोरेटरी (एस आर एल) या केंद्राकरिता तांत्रिक अधिकारी या पदासाठी भरती

स्टेट रेफरन्स लबोरेटरी (एस आर एल) या केंद्राकरिता तांत्रिक अधिकारी या पदासाठी भरती

11/06/2021 02/07/2021 पहा (1 MB)