बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोल्हापूर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद अशासकीय सदस्य नियुक्तीबाबत जाहिरात

कोल्हापूर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद अशासकीय सदस्य नियुक्तीबाबत जाहिरात

15/03/2024 15/04/2024 पहा (6 MB)
तलाठी भरती -२०२३ निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिध्दी

तलाठी भरती -२०२३ निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिध्दी

15/03/2024 03/04/2024 पहा (6 MB)
तलाठी भरती -२०२३ प्रारूप निवड व प्रारूप प्रतीक्षा यादी प्रसिध्द

तलाठी भरती -२०२३ प्रारूप निवड व प्रारूप प्रतीक्षा यादी प्रसिध्द

24/01/2024 10/02/2024 पहा (8 MB)
धामणी मध्यम प्रकल्प – पुच्छ कालव्यासाठी भूसंपादन मौ.मानबेट व कंदलगाव ता.राधानगरी कलम 19 ची अधिसूचना प्रसिध्दीबाबत

धामणी मध्यम प्रकल्प – पुच्छ काल व्यासाठी भूसंपादन मौ.मानबेट व कंदलगाव ता.राधानगरी कलम 19 ची अधिसूचना प्रसिध्दीबाबत

01/01/2024 31/01/2024 पहा (1 MB)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनेल तयार करणेसाठीची निवड करणेत आलेल्या १०० व १७२ प्रतिक्षा उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करणे

१. निवड करणेत आलेल्या १०० उमेदवारांची यादी

 २. १७२ प्रतिक्षा उमेदवारांची यादी  

(टीप : शासनामार्फत पुढील सूचना प्राप्त झाल्यानंतर आपल्याला याच वेबसाईट वर कळविणेत येईल )

31/10/2023 30/11/2023 पहा (2 MB) WATING LIST FINAL 2_0001 (3 MB)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनल तयार करण्यासाठीची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व मुलाखतीचे वेळापत्रक प्रसिद्ध करने बाबत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनल तयार करण्यासाठीची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व मुलाखतीचे वेळापत्रक प्रसिद्ध करने बाबत

09/10/2023 23/10/2023 पहा (5 MB)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनेल तयार करणेसाठी जाहीरात प्रसिध्दी बाबत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनेल तयार करणेसाठी जाहीरात प्रसिध्दी बाबत

04/09/2023 20/09/2023 पहा (1 MB)
तक्रार निवारण प्राधिकारी पदाकरिता जाहिरात

तक्रार निवारण प्राधिकारी पदाकरिता जाहिरात

15/09/2023 18/09/2023 पहा (7 MB)
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कोल्हापूर नागरी मदतनीस भरती 2023 गुणवत्ता यादी, प्रतीक्षा यादी, अपात्र यादी

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कोल्हापूर नागरी मदतनीस भरती 2023 गुणवत्ता यादी, प्रतीक्षा यादी, अपात्र यादी

25/08/2023 07/09/2023 पहा (3 MB) Ineligible list (3 MB) Waiting List (5 MB)
जिल्हा परिषद कोल्हापूर सरळ सेवा भरती 2023

जिल्हा परिषद कोल्हापूर सरळ सेवा भरती 2023

05/08/2023 25/08/2023 पहा (3 MB)
कोतवाल पदभरती २०२३ तालुका गगनबावडा

कोतवाल पदभरती २०२३ तालुका गगनबावडा

11/08/2023 24/08/2023 पहा (5 MB)
कोतवाल पदभरती २०२३ तालुका पन्हाळा

कोतवाल पदभरती २०२३ तालुका पन्हाळा

14/08/2023 24/08/2023 पहा (618 KB)
एआरटी केंद्र,शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कोल्हापूर येथे वैद्यकीय अधिकारी या पदाच्या भरती करीता थेट मुलाखत

एआरटी केंद्र,शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कोल्हापूर येथे वैद्यकीय अधिकारी या पदाच्या भरती करीता थेट मुलाखत

04/07/2023 11/07/2023 पहा (809 KB)
शुद्धीपत्रक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना.) जिल्हा कोल्हापूर अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका पदभरती

शुद्धीपत्रक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना.) जिल्हा कोल्हापूर अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका पदभरती

21/06/2023 05/07/2023 पहा (203 KB)
अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका पदभरती २०२३

अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका पदभरती २०२३

16/06/2023 03/07/2023 पहा (2 MB) शुध्दिपत्रक (203 KB)