बंद

वाळू घाटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी ई-निविदा सूचना

वाळू घाटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी ई-निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वाळू घाटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी ई-निविदा सूचना

वाळू घाटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी व गौण खनिजाच्या खान पट्ट्याचे  लिलावाकरिता भू वैद्नानिक अहवाल करणेकरिता मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार व भू वैज्ञानिक सल्लागार वर्ष २०२१-२२ व २०२२-२३ नेमणूकीकरिता  ई-निविदा सूचना

22/06/2021 29/06/2021 पहा (1 MB)