बंद

लघु पाठबंधारे तलाव पडखंबे , ता. भुदरगड या योजनेसाठी ०.९० हे. आर. इतकी जमीन खासगी वाटाघाटी पद्धतीने थेट खरेदी करणेबाबत

लघु पाठबंधारे तलाव पडखंबे , ता. भुदरगड या योजनेसाठी ०.९० हे. आर. इतकी जमीन खासगी वाटाघाटी पद्धतीने थेट खरेदी करणेबाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
लघु पाठबंधारे तलाव पडखंबे , ता. भुदरगड या योजनेसाठी ०.९० हे. आर. इतकी जमीन खासगी वाटाघाटी पद्धतीने थेट खरेदी करणेबाबत

लघु पाठबंधारे तलाव पडखंबे , ता. भुदरगड या योजनेसाठी ०.९० हे. आर. इतकी जमीन खासगी वाटाघाटी पद्धतीने थेट खरेदी करणेबाबत

26/09/2023 26/12/2023 पहा (2 MB)