बंद

लघु पाटबंधारे तलाव आप्पाचीवाडी, ता. भुदरगड या योजणेसाठी 4.1980 हे. आर. इतकी जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

लघु पाटबंधारे तलाव आप्पाचीवाडी, ता. भुदरगड या योजणेसाठी 4.1980 हे. आर. इतकी जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
लघु पाटबंधारे तलाव आप्पाचीवाडी, ता. भुदरगड या योजणेसाठी 4.1980 हे. आर. इतकी जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

लघु पाटबंधारे तलाव आप्पाचीवाडी, ता. भुदरगड या योजणेसाठी 4.1980 हे. आर. इतकी जमीन खाजगी वाटाघाटी पध्दतीने थेट खरेदी करणेबाबत

29/01/2024 31/03/2024 पहा (3 MB)