बंद

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनेल तयार करणेसाठीची निवड करणेत आलेल्या १०० व १७२ प्रतिक्षा उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करणे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनेल तयार करणेसाठीची निवड करणेत आलेल्या १०० व १७२ प्रतिक्षा उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करणे
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनेल तयार करणेसाठीची निवड करणेत आलेल्या १०० व १७२ प्रतिक्षा उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करणे

१. निवड करणेत आलेल्या १०० उमेदवारांची यादी

 २. १७२ प्रतिक्षा उमेदवारांची यादी  

(टीप : शासनामार्फत पुढील सूचना प्राप्त झाल्यानंतर आपल्याला याच वेबसाईट वर कळविणेत येईल )

31/10/2023 30/11/2023 पहा (2 MB) WATING LIST FINAL 2_0001 (3 MB)