बंद

भू संपादन कलम 18 खालील प्राधान्यक्रम यादी पी.आय. एल. क्र. 34/2017 मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद यांनी पारित केलेले परिपरत्रक

भू संपादन कलम 18 खालील प्राधान्यक्रम यादी पी.आय. एल. क्र. 34/2017 मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद यांनी पारित केलेले परिपरत्रक
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भू संपादन कलम 18 खालील प्राधान्यक्रम यादी पी.आय. एल. क्र. 34/2017 मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद यांनी पारित केलेले परिपरत्रक

मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पी.आय.एल. क्र. 34/2017 दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने पारित केलेले परिपत्रक दि. 28/03/2018 व 03/04/2018 अन्वये कलम 18 खालील प्राधान्यक्रम यादी

23/10/2018 31/12/2019 पहा (286 KB)