लोकप्रतिनिधी

अ. क्र  नाव   मतदार संघ  निवासी पत्ता  दुरध्वनी क्रमांक
 1 

 श्री. चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटील

[ मंत्री – महसूल व सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)

तथा पालक मंत्री कोल्हापूर जिल्हा ]

 विधान परिषद पुणे पदवीधर संघ  ७५९/१/३, छ. संभाजी पार्क, संभाजीनगर कोल्हापूर

 9422304152

9326022329

 2  श्री. संजय सदाशिवराव मंडलिक  47 – कोल्हापूर लोकसभा मतदार संघ  मु. चिमगांव पो. मुरगूड, ता. कागल जिल्हा कोल्हापूर  
 3 श्री. धैर्यशील संभाजीराव माने  48 – हातकणंगले लोकसभा मतदार संघ  मु. पो. रुकडी, घर क्र. ३४७, ता. हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर  
 4

 श्री. संभाजी शाहू छत्रपती

 

[राज्यसभा खासदार (राष्ट्रपती कोटा.) ]   न्यू पॅलेस, कोल्हापूर 416003

 9822549320

9822549320

 5  श्रीमती संध्यादेवी कृष्णतराव देसाई कुपेकर  271 – चंदगड विधानसभा मतदार संघ  घर क्रं. 148 मु पो कानडेवाडी ता. गडहिंग्ल‍ज जि.कोल्हा्पूर  9623316611
 6  श्री. प्रकाश आनंदराव आबीटकर  272 – राधानगरी विधानसभा मतदार संघ  घर क्र. 2050 आनंद निवास गारगोटी ता. भुदरगड जि.कोल्हा्पूर  9422421600
 7 श्री. मुश्रीफ हसन मियालाल  273 – कागल विधानसभा मतदार संघ  मु.पो. लिंगनूर दुमाला, ता. कागल

 9822044844

02325-244043

 8  श्री. अमल महाडिक  274 – कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ  7-1 नवीन वसाहत सुस्वानम शिरोली पुलाची ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर  9422047474
 9  श्री.चंद्रदीप शशिकांत नरके  275 – करवीर विधानसभा मतदार संघ  कृषीचंद्र ,1187 A वार्ड, शिवाजी पेठ, कोल्हापूर

 9890199115

0231-2623973

10 श्री. राजेश विनाकराव क्षिरसागर 276 – कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ 2400, सी वार्ड, शनिवार पेठ, कोल्हाकपूर

9860747788

11 श्री. सत्यसजीत बाबासाहेब पाटील (आबा) सरुडकर 277 – शाहुवाडी विधानसभा मतदार संघ मु. पो. सरुड ता. शाहूवाडी जि. कोल्हापूर

9423041224

02329-244509

12 डॉ. सुजीत वसंतराव मिणचेकर 278 – हातकणंगले विधानसभा मतदार संघ जनसंपर्क कार्यालय, सांगली मेन रोड, केडीसीसी बँकेसमोर,  ता. हातकणंगले

9422046403

0230-2483666

13

श्री. सुरेश गणपतराव हाळवणकर 279 – इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघ मु. पो. 20/351 दत्त कृपा निवास, भोने मळा, इचलकरंजी ता. हातकणंगले

9823038500

0230-2436667

14 श्री. उल्हांस संभाजी पाटील 280 – शिरोळ विधानसभा मतदार संघ मु. पो. शिरोळ ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर

9922442451

0232-2236251

15 श्री. सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील कोल्हापूर जिल्हा स्थानिक संस्था, विधान परिषद ६७/६, दळवी घर ते हनुमान नगर, उजळाईवाडी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर.

0231-2653289

0231-2653290

16 श्री. दत्तात्रय सावंत पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघ मु.पो. आंबे, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर 02186-227475